Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню і населеним пунктам

Постанова Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України вiд 10 березня 1999р. № 309 зареєстрована в Мiнюстi України 10.03.99 № 151/3444 Про тарифи на електроенергiю що вiдпускається населенню i населеним пунктам Згiдно з повноваженнями наданими Указом Президента України вiд 21.04.98 № 335 "Питання Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України" Законом України "Про лектроенергетику" постановою КМУ вiд 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн тарифiв " вiдповiдно до Закону України "Про ратифiкацiю Кредитної угоди проект розвитку ринку електроенерегетики мiж Україною i Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку" та для забезпечення бiльш повного вiдшкодування населенням фактичних витрат з виробництва передачi та постачання електричної енергiї Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики Постановляє: 1. Затвердити тарифи на електроенергiю що вiдпускається населенню i населеним пунктам. 2. Затвердити Порядок застосування тарифiв на електроенергiю що вiдпускається населенню i населеним пунктам. 3. Встановити що ця постанова набуває чинностi з 1 квiтня 1999 р. 4. Визначити такою що втратила чиннiсть постанову НКРЕ вiд 10.04.98 420 зареєстровану в Мiн'юстi України 15.04.98 за 244/2684. В.о. Голови Комiсiї О.Гридасов Тарифи на електроенергiю що вiдпускається населенню i населеним пунктам ----------------------------------------------------------------- | Категорiї споживачiв коп. за 1 кВт-год.| |---------------------------------------------------------------| | 1. Електроенергiя що вiдпускається: | | | | 1.1. Населенню 13 0 | | | | 1.2. Населенню яке проживає у сiльськiй мiсцевостi 12 0 | | | | 1.3. Населенню яке проживає у будинках | | обладнаних кухонними електроплитами | | електроопалювальними установками | | в т.ч. у сiльськiй мiсцевостi 10 0 | | | | 2. Електроенергiя що вiдпускається: | | | | 2.1. Населеним пунктам 12 6 | | | | 2.2. Населеним пунктам у сiльськiй мiсцевостi 11 6 | | | | 2.3. Населеним пунктам iз будинками | | обладнаними кухонниими електроплитами | | електроопалювальними установками | | в т.ч. у сiльськiй мiсцевостi 9 6 | ----------------------------------------------------------------- Начальник Управлiння цiноутворення Ю.Носулько Порядок застосування тарифiв на електроенергiю що вiдпускається населенню i населеним пунктам 1. Населення 1.1. Вiдпуск електроенергiї населенню проводиться за тарифом 13 0 коп. за 1 кВт-год. 1.2. За вказаним тарифом оплачується електроенергiя яка споживається населенням для рiзних побутових потреб у жилих будинках квартирах гуртожитках; для потреб особистих пiдсобних господарств присадибних i садових дiлянок дач; освiтлення гаражiв та боксiв для особистих автомобiлiв човнiв; освiтлення майстерень художникiв скульпторiв. 1.3. Вiдпуск електроенергiї населенню яке проживає в сiльськiй мiсцевостi проводиться за тарифом 12 0 коп. за 1 кВт-год. 1.4. Вiдпуск електроенергiї населенню яке проживає в жилих будинках в т.ч. в жилих будинках готельного типу та гуртожитках обладнаних в установленому порядку кухонними електроплитами електроопалювальними установками в т.ч. у сiльськiй мiсцевостi проводиться за тарифом 10 0 коп. за 1 кВт-год. На жилi будинки якi обладнанi кухонними електроплитами електроопалювальними установками з порушенням встановленого порядку тариф у розмiрi 10 0 за 1 кВт-год. не поширюється. 1.5. Вiдпуск електроенергiї населенню яке проживає в 30-кiлометровiй зонi атомних електроенергiй проводиться за тарифом у розмiрi 70% рiвня дiючого тарифу для вiдповiдної групи наслення. 1.6. Вiдпуск електроенергiї працiвникам агропромислового комплексу якi проживають в селищах мiського типу працiвникам селянських фермерських господарств радгоспiв держгоспiв колективних та iнших сiльськогосподарських пiдприємств якi проживають у мiстах обласного i районного пiдпорядкування а також пенсiонерам якi перед виходом на пенсiю працювали в галузi сiльськогосподарського виробництва та соцiальнiй сферi села не менше 15 рокiв i мають особовий рахунок на використання житла проводиться за тарифом 12 0 коп. за 1 кВт-год. крiм будинкiв обладнаних кухонними електроплитами електроопалювальними установками i за тарифом 10 0 за 1 кВт-год. - у будинках обладнаних кухонними електроплитами електроопалювальними установками. 1.7. Пiльги в оплатi електроенергiї передбаченi чинним законодавством для рiзних категорiй громадян надаються тiльки за мiсцем постiйного проживання. Якщо абонент має право на декiлька пiльг одночасно йому надається тiльки одна iз пiльг за його вибором. 1.8. За наявностi окремого облiку споживання електроенергiї за перiодами часу розрахунки з населенням проводяться: 1.8.1. За двозвонними тарифами диференцiйованими за перiодами часу: - 0 7 тарифу в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми з 23-ї год. до 7-ї год. ; - повний тариф в iншi години доби. 1.8.2. За тризвонними тарифами диференцiйованими за перiодами часу: - 1 5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми з 8-i год. до 11-i год. i з 20-ї год. до 22-ї год. ; - повний тариф у напiвпiковий перiод з 7-ї год до 8-i год. з 11-ї год. до 20 год. з 22-ї год. до 23 год. ; - 0 4 тарифу в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми з 23-ї год. до 7-ї год. . 2. Населенi пункти 2.1. Вiдпуск електроенергiї населеним пунктам жилим зонам установ виконання покарань лiкувально-трудових профiлакторiїв i слiдчим iзоляторам дачним дачнобудiвельним кооперативам i садовим товариствам гаражно-будiвельним кооперативам житлово-будiвельним житловим кооперативам молодiжним житловим комплексам об'єднанням спiввласникiв будинкiв житлово-експлуатацiйним органiзацiям окремим жилим будинкам в т.ч. готельного типу гуртожиткам тощо якi розраховуються з енергопостачальною органiзацiєю за загальним розрахунковим лiчильником проводиться за тарифом 12 6 коп. за 1 кВт-год. 2.2. Вiдпуск електроенергiї розташованим у сiльськiй мiсцевостi населеним пунктам жилим зонам установ виконання покарань лiкувально-трудових профiлакторiїв i слiдчим iзоляторам житлово-будiвельним житловим кооперативам молодiжним житловим комплексам об'єднанням спiввласникiв будинкiв житловоексплуатацiйним органiзацiям окремим жилим будинкам в т.ч. готельного типу гуртожиткам тощо якi розраховуються з енергопостачальною органiзацiєю за загальним розрахунковим лiчильником проводиться за тарифом 11 6 коп. за 1 кВт-год. 2.3. Вiдпуск електроенергiї населеним пунктам жилим зонам установ виконання покарань лiкувально-трудових профiлакторiїв i слiдчим iзоляторам житлово-будiвельним житловим кооперативам молодiжним житловим комплексам об'єднанням спiввласникiв будинкiв житлово-експлуатацiйним органiзацiям окремим жилим будинкам в т.ч. готельного типу гуртожиткам тощо якi обладнанi в установленому порядку кухонними елетроплитами електроопалювальними установками в т.ч. у сiльськiй мiсцевостi i розраховуються з енергопостачальною органiзацiєю за загальним розрахунковим лiчильником проводиться за тарифом 9 6 коп. за 1 кВт-год. 2.4. За наявностi окремого облiку споживання електроенергiї за перiодами часу розрахунки з населеними пунктами проводяться: 2.4.1. За двозвонними тарифами диференцiйованими за перiодами часу: - 0 7 тарифу в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми з 23-ї год. до 7-ї год. ; - повний тариф в iншi години доби. 2.4.2. За тризвонними тарифами диференцiйованими за перiодами часу: - 1 5 тарифу в години максимального навантаження енергосистеми з 8-ї год. до 11-ї год. i з 20-i год. до 22-ї год. ; - повний тариф у напiвпiковий перiод з 7-ї год до 8-ї год. з 11-ї год. до 20-ї год. з 22-ї год. до 23 год. ; - 0 4 тарифу в години нiчного мiнiмального навантаження енергосистеми з 23-ї год. до 7-ї год. . П Р И М I Т К А. Електрична енергiя яка витрачається населеними пунктами жилими зонами установ виконання покарань лiкувально-трудових профiлакторiїв i слiдчими iзоляторами гаражно-будiвельними кооперативами житлово-будiвельними житловими кооперативами молодiжними житловими комплексами об'єднаннями спiввласникiв будинкiв житлово-експлуатацiйними органiзацiями окремими жилими будинками в т.ч. готельного типу гуртожитками тощо на технiчнi цiлi роботу лiфтiв насосiв та iнше та освiтлення дворiв схiдцiв i номерних знакiв оплачується за тарифом 13 0 коп за 1 кВт-год. Електрична енергiя яка витрачається розташованими в сiльськiй мiсцевостi населеними пунктами жилими зонами установ виконання покарань лiкувально-трудових профiлакторiїв i слiдчими iзоляторами житлово-будiвельними житловими кооперативами молодiжними житловими комплексами об'єднаннями спiввласникiв будинкiв житлово-експлуатацiйними органiзацiями окремими жилими будинками в т.ч. готельного типу гуртожитками тощо на технiчнi цiлi роботу лiфтiв насосiв та iнше та освiтлення дворiв схiдцiв i номерних знакiв оплачується за тарифом 12 0 коп за 1 кВт-год. Начальник Управлiння цiноутворення Ю.Носулько