ДСТУ Б А.1.1-11-94

ДСТУ Б А.1.1-11-94 ССНБ. Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції. Терміни і визначення

ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Відділом державних норм і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства України в справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. № 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні положення 4 Загальні поняття 4.1 Вили продукції 4.2 Показники якості продукції 4.3 Значення показників якості продукції 4.4 Рівні якості продукції 4.5 Методи визначення показників якості продукції 4.6 Оцінка якості продукції 4.7 Управління якістю продукції Абетковий покажчик українських термінів Абетковий покажчик німецьких термінів Абетковий покажчик англійських термінів Абетковий покажчик французьких термінів Абетковий покажчик російських термінів ДСТУ Б А.1.1-11-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции Термины и определения Standardization and normalization systems in construction Quality index and methods for the quality level production evaluation Terms and definition Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять показників якості і методів оцінки рівня якості продукції призначених для використання в галузі. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до галузі будівельних матеріалів а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженерних товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів. ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови викладу оформлення та змісту стандартів. КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни га визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4. 1 Види продукції 4.1.1 промислова продукція de en fr ru Industrioproduction industrial products production industrielle промышленная продукция Об'єкти промислового виробництва які призначені для застосування у сферах виробництва експлуатації або споживання Объекты промышленного производства предназначенные для применения в сферах производства эксплуатации или потребления 4.1.2 одиниця продукції de en fr ru Productionseinheit unit of products unit? de production единица продукции Дискретна величина конкретної продукції яка прийнята за оди- ницю виміру її обсягу при вироб- ництві обертанні та споживанні Дискретная величина конкретной продукции принятая за единицу измерения ее объема при производстве обращении и потреблении 4.1.3 виріб de en fr ru Erzeugnis product produit изделие Одиниця промислової продукції кількість якої може вимірюва- тись в штуках або екземплярах Единица промышленной продукции количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах 4.1.4 матеріали de en fr ru Stoffe materials mat?riaux материалы Продукція яка використовується лише як предмет праці у процесі виробництва деталей складаль- них одиниць вузлів виробів а також інших матеріалів Продукция предназначенная для использования только в качестве предмета труда в процессе производства деталей сборочных единиц узлов изделий а также других материалов 4.2 Показники якості продукції 4.2.1 якітгь продукції de en fr ru Erzeugnisqualit?t quality of products qualit? de produits качество продукции Сукупність властивостей про- дукції яка зумовлює їх придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призна- чення Совокупность свойств продукции обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением 4.2.2 властивість продукції de en fr ru Produktionsmerkmale property of products propri?t? de produits свойство продукции Об'єктивна особливість продукції яка може виявлятися при її створенні експлуатації або споживанні Объективная особенность продукции которая может проявляться при ее создании эксплуатации или потреблении 4.2.3 ознака продукції de en fr ru Produitsparameter index of products indices de production признак продукции Якісна або кількісна характеристика властивостей або стану продукції Качественная или количественная характеристика свойств или состояния продукции 4.2.4 параметр продукції de en fr ru Produktionsquaiit?tszahl parameter of products paramfitre de production параметр продукции Ознака продукції яка кількісно характеризує її властивості або стан Признак продукции количественно характеризующий ее свойства или состояние 4.2.5 категорія якості продукції de en fr ru Produktionsseigrnschaft calegory of product quality categorie qualitative de produits категория качества продукции Градація якості продукції певно го виду Градация качества продукции определенною вида 4.2.6 показник якості продукції de en fr ru Erzeugnisqualit?tsbewertung product quality indicator indice de qualit? des produits показатель качества продукции Кількісна характеристика одній або декількох властивостей про- дукції які складають її якість то розглядається відповідно до певних умов її створення експлу- атації або споживання Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции составляющих ее качество рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания эксплуатации или потребления 4.2.7 показник якості створення експлуатації продукції de en fr ru G?tezahl f?rdie Herstellung Nutzung von Erzeugnissen quality index of product creation use indice de qualit? de cr?ation utilisation de la production показатель качества создания эксплуатации продукции Кількісна характеристика властивостей які складають якість процесу створення експлу- атації продукції а також результатів цього процесу Количественная характеристика свойств составляющих качество процесса создания эксплуатации продукции и результатов этого процесса 4.2.8 одиничний показник якості продукції de en fr ru Errzeugnisqualitatszahl unique index of product quality indice isol? de qualit? des produits единичный показатель качества продукции Показник якості продукції який характеризує одну з її властивос- тей Показатель качества продукции характеризующий одно из ее свойств 4.2.9 комплексний показник якості продукції de en fr ru Komplexerzeugnisqualitatsmerkmal complex index of product quality indice de qualit? complexe des produits комплексный показатель качества продукции Показник якості продукції який характеризує декілька її властивостей Показатель качества продукции характеризующий несколько ее свойств 4.2.10 визначальний показник якості продукції de en fr ru Bestimmend Erzeugnisqualit?tsmerkmal determing quality index indice de qualit? d?terminant определяющий показатель качества продукции Показник якості продукції за яким приймають рішеная про її якість Показатель качества продукции по которому принимают решение о ее качестве 4.2.11 узагальнений показник якості продукції de en fr ru Vereinheitlichungserzeugnis qualit?tsmerkmal generalized index of product quality indice de qualit? g?n?ralis?des produits обобщенный показатель качества продукции Комплексний показник якості продукції який належить до такої сукупності її властивостей за якою вирішено оцінювати якість продукції Комплексный показатель качества продукции относящийся к такой совокупности ее свойств по которой принято решение оценивать качество продукции 4.2.12 груповий показник якості продукції de en fr ru Gruppenerzeugnisqualit?tsmerkmal group index product quality indice de qualit? groupe des produits групповой показатель качества продукции Комплексний показник якості продукції який належить тільки до однієї групи її властивостей Комплексный показатель качества продукции относящийся только к одной группе ее свойств 4.2.13 інтегральний показник якості продукції de en fr ru Integralerzeugnisqualitatsmerkmal integral index of product quality indice de qualit? integral des produits интегральный показатель качества продукции Показник якості продукції який є відношенням сумарного корис- ного ефекту від експлуатації або споживання продукції до су- марних витрат на її створення і експлуатацію або споживання Показатель качества продукции являющийся отношением суммарного полезною эффекта от эксплуатации пли потребления продукции к суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление 4.2.14 індекс якості продукції de en fr ru Erzeugnisqualit?tsindex product quality index index de qualit? des produits индекс качества продукции Комплексний показник якості різнорідної продукції який дорівнює середньому зваженому відносних значень показників якості цієї продукції за розглянутий період Комплексный показатель качества разнородной продукции равный среднему взвешенному относительных значений показателей качества этой продукции за рассматриваемый период 4.2.15 коефіцієнт сортності продукції de en fr ru Erzeugnisqualitatszahl coefficient of product rating coefficient de qualit? des produits коэффициент сортности продукции Відношення сумарної вартості продукції виготовленої за певний час до сумарної вартості цієї продукції в перерахунку на найвищий гатунок Отношение суммарной стоимости продукции выпушенной за опре- деленное время к суммарной стоимости этой продукции в пересчете на наивысший сорт 4.2.16 коефіцієнт дефектності продукції de en fr ru Defektproduktionskoeffizient coefficient of product defects coefficient de d?fectuosit? des produits коэффициент дефектности продукции Середня зважена кількість дефектів яка припадає на одиницю продукції Среднее взвешенное количество дефектов приходящееся на единицу продукции 4.2.17 індекс дефектності продукції de en fr ru Tehlerindex index for defects of products indice de d?fectoctuosit? des produits индекс дефектности продукции Комплексний показник якості продукції виготовленої за роз- глянутий інтервал рівний середньому зваженому коефіцієнту дефектності цієї продукції Комплексный показатель качества продукции выпущенной за рассматриваемый интервал равный среднему взвешенному коэффициенту дефектности этой продукции 4.2.18 показник однорідності продукції de en fr ru Produktionsgleichartigkeitszahl index of product hnmogeneity indice d'homog?n?it? des produits показатель однородности продукции Якісна характеристика розсіювання параметрів або показників якості продукції даного виду Качественная характеристика рассеивания параметров или показателей качества продукции данного вида 4.2.19 допустиме відхилення показника якості продукції de en fr ru Zulassige G?tezahlabweichung admissible deviation of the product quality index deviation admissible de l'indice de qualit? de production допустимое отклонение показателя качества продукции Відхилення фактичного значення показника якості продукції від номінального значення яке зна- ходиться в межах встановлених нормативною документацією Отклонение фактическою значения показателя качества продукции от номинального значения находящееся в пределах установленных нормативной документацией 4.3 Значення показників якості продукції 4.3.1 базовий показник якості продукції de en fr ru Basiserzeugnisqualit?tsmerkmal basic index of product quality indice de qualit? de base des produits базовый показатель качества продукции Значення показника якості про- дукції яке прийняте за основу при порівняльній оцінці її якості Значение показателя качества продукции принятое за основу при сравнительной оценке ее качества 4.3.2 оптимальне значення показника якості продукції de en fr ru Optimale Eizeugnisqualitatswerte optimal values of quality product index valeur optimales des indices de qualit? des produits оптимальное значение показателя качества продукции Значення показника якості про- дукції при якому досягається найбільше відношення ефекту до втрат Значение показателя качесіва продукции при котором достигается наибольшее отношение эффекта к затратам 4.3.3 номінальне значения показника якості продукції de en fr ru Frzeugnisqualitiitmerkmalkennwerte nominal values of product quality index valeur nominale de l'indice de qualit? des produits номинальное значение показателя качества продукции Значення показника якості про- дукції який відповідає певним середнім або фіксованим умовам і приймається за початок відліку допусків Значение показателя качества продукции соответствующее определенным средним или фиксированным условиям и принимаемое за начало отсчета допусков 4.3.4 граничне значения показників якості продукції de en fr ru Erzeugnisqualit?tsgrenzwert ultimate value of product quality index valeur limite de l'indice de qualit? des produits предельное значение показателей качества продукции Максимально або мінімально до- пустиме значення показника якості продукції Максимальное или минимальное допускаемое значение показателя качества продукции 4.3.5 регламентоване значення показника якості продукції de en fr ru Vorgeschriebene G?tezahl regulated value of the product quality index valeur r?glement?e de l'indice de qualit? de production регламентированное значение показателя качества продукции Значення показника якості про- дукції що встановлене нор- мативною документацією Значение показателя качества продукции установленное нормативной документацией 4.3.6 відносне значення показника якості продукції de en fr ru Ralatives Erzeugnisqualit?tsmerkmal relative index of product quality indice de qualit? relatif des produits относительное значение показателя качества продукции Відношення значення показника якості продукції що оцінюється до відповідного базового показника Отношение значения показателя качества оцениваемой продукции к соответствующему базовому показателю 4.4 Рівні якості продукції 4.4.1 рівень якості продукції de en fr ru Erzeugnisqualitatsmerkmal level of product quality niveau de qualit? des produits уровень качества продукции Відносна характеристика якості продукції побудована на порівнянні значень показників якості оцінюваної продукції з базовими значеннями Относительная характеристика качества продукции основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с базовыми значениями 4.4.2 властивості рівня якості продукції de en fr ru Technisches Niveau der Erzeugnisqualit?t level properties of the product quality index propri?t?s de niveau de la qualit? des produits свойства уровня качества продукции Властивості конкретної продук- ції які складають технічну части- ну її зовнішньої якості і характе- ризують корисність продукції Свойства конкретной продукции составляющие техническую часть ее внешнего качества и характери- зующие полезность продукции 4.4.3 технічний рівень продукції de en fr ru Bewertung des technischen Niveaus der Erzeugnisqualit?t technical level of products niveau technique des produits технический уровень продукции Відносна характеристика якості продукції побудована на порівнянні значень показників які характеризують технічну досконалість оцінюваної про- дукції з базовими значеннями відповідних показників Относительная характеристика качества продукции основанная на сопоставлении значений показателей характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей 4.4.4 властивості технічного рівня продукції de en fr ru Eigenschaften des technischen Productionsniveaus properties of product technical level propri?t?s de niveau technique des produits свойства технического уровня продукции Властивості конкретної про- дукції які складають її внутрішню якість і харак- теризують сутність продукції Свойства конкретной продукции составляющие ее внутреннее качество и характеризующие сущность продукции 4.4.5 технологічність продукції de en fr ru Festigunsgerccht licit adaptability to manafacture of products adaptabilit? ? la production des produits технологичность продукции Властивості технічного рівня кон- кретної продукції які характери- зують її пристосованість до виго- товлення транспортування збе- рігання і експлуатації з мінімаль- ними витратами матеріальних та трудових ресурсів при заданих значеннях показників якості Свойства технического уровня конкретной продукции характеризующие ее приспособленность к изготовлению транспортировке хранению и эксплуатации с минимальными расходами материальных и трудовых ресурсов при за- данных значениях показателей качества 4.4.6 безпека продукції de en fr ru Produktionssicherheit safety of products caract?re inoffensif des produits безопасность продукции Властивість рівня якості конкрет- ної продукції яка полягає у її спроможності бути використа- ною за функціональним призна- ченням без заподіяння шкоди здоров'ю людини і або непри- пустимих збитків виробництву Свойство уровня качества конкретной продукции заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения ущерба здоровью человека и или недопустимого ущерба производству 4.4.7 ергономічність продукції de en fr ru Product ionsergonomik ergonomics quality of products qualit? d'ergonomie de la production эргономичность продукции Властивість рівня якості конкрет- ної продукції яка полягає у відповідності її технічних властивостей ергономічним ха- рактеристикам властивостям людини - користувача споживача продукції Свойство уровня качества конкретной продукции заключающееся в соответствии ее технических свойств эргономическим характеристикам свойствам человека - пользователя потребителя продукции 4.4.8 екологічіїісіь продукції de en fr ru Produktionsekologie ecological quality of products qualit? ?cologique de la production экологичность продукции Властивість рівня якості конкрет- ної продукції яка полягає у її спроможності бути використа- ною за функціональним призна- ченням без завдання неприпус- тимого негативного впливу на якість навколишнього природно- го середовища Свойство уровня качества конкретной продукции заключающееся в ее способности быть использованной по функциональному назначению без нанесения недопустимого отрицательного воздействия на качество окружающей природной среды 4.4.9 естетичність продукції de en fr ru Productions?sthetik aesthetic quality of produits qualit? esth?tique de la production эстетичность продукции Властивість рівня якості конкрет- ної продукції яка характеризує інформаційну виразність раціональність форми цілісність композиції досконалість виробничого виконання і стабільність товарного виду продукції Свойство уровня качества конкретной продукции характеризующее информационную выразительность рациональность формы целостность композиции совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида продукции 4.4.10 рівень економічності продукції de en fr ru Wirtschaflichkeitsniveau economical efficiency level of products niveau de rendement ?conomique de la production уровень экономичности продукции Зовнішня якість конкретної про- дукції яка відбиває витрати конк- ретних видів трудових матеріальних і фінансових ресурсів на виготовлення зберігання транспортування та споживання одиниці продукції Внешнее качество конкретной продукции отражающее затраты конкретных видов трудовых материальных и финансовых ресурсов на изготовление хранение транспортирование и потребление единицы продукции 4.5 Методи визначення показників якості продукції 4.5.1 вимірювальний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Verfahren der Erzeugnisqualit?t measuring method of product quality index m?thode de mesurage des indices de qualit? des produits измерительный метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійснюється на основі технічних засобів вимірювань Метод определения значений показателей качества продукции осуществляемый на основе технических средств измерений 4.5.2 реєстраційний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Rcgistrierverfahren der Erze ugnisqualit?tbestimmung recording method of product quality index m?thode d'enregistrement pour d?terminer les indices de qualit? des produits регистрационный метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійснюється на основі спостере- ження і підрахунку числа певних подій предметів або витрат Метод определения показателей качества продукции осуществляемый на основе наблюдения и подсчета числа определенных событий предметов пли затрат 4.5.3 традиційний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Traditionelles Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung traditional method of product index evaluation m?thode traditionnelle d'?valuation des indices de qualit? des produits традиционный метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійсню- ється посадовими особами працівниками спеціалізованих експериментальних і або розра- хункових підрозділів підпри- ємств установ або організацій Me год определения показателей качества продукции осуществляемый должностными лицами работниками специализированных экспериментальных и или расчетных подразделений предприятий учреждений или организаций 4.5.4 розрахунковий метод визначення показників якості продукції de en fr ru Berechnungsyerfahren der Erzeugnisqualitatsbestimmung calculation method of product quality index m?thode de calkul des indices de qualit? des produits расчетный метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійсню- ється на основі використання теоретичних і або емпіричних залежностей показників якості продукції від її параметрів Метод определения значений показателей качества продукции осуществляемый на основе использования теоретических и или эмпирических зависимостей показателей качества продукции от ее параметров 4.5.5 органолептичний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Organoleptisches Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung organoleptic method of product quality index evqluation m?thode organoleptique d'?valuation des indices de qualit? des produits органолептический метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійснюється на основі аналізу сприйняття органів чуття Метод определения значений показателей качества продукции осуществляемый на основе анализа восприятия органов чувств 4.5.6 соціологічний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Soziolodisches Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung sociological method of product quality evaluation m?thode sociologique d'?valuation des indices de qualit? des produits социологический метод определения показателей качества продукции Метод визначення показників якості продукції який здійснюється на основі збирання і аналізу поглядів її фактичних або можливих споживачів Метод определения значений показателей качества продукции осуществляемый на основе сбора и анализа мнений ее фактических или возможных потребителей 4.5.7 експертний метод визначення показників якості продукції de en fr ru Expertenverfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung method of examinabionby fer evaluation of product quality Index m?thode d'expertise pour ?valuer des indices de qualit? des produits экспертный метод определения показателей качества продукции Метод визначення значень показників якості продукції який здійснюється ira основі рішення що приймається експертами Метод определения значений показателей качества продукции осуществляемый на основе решения принимаемого экспертами 4.6 Оцінка якості продукції 4.6.1 кваліметрія de en fr ru Qualit?tsmessung qualitnetry qualim?trie квалиметрия Галузь науки предметом якої є кількісні методи оцінки якості продукції Область науки предметом которой являются количественные методы оценки качества продукции 4.6.2 оцінювання якості продукції de en fr ru Qualit?tsbewertung evaluation of product quality evaluation du niveau de qualit? de la production оценивание качества продукции Визначення значень характерис- тик продукції із зазначенням точ- ності і або достовірності Определение значений характеристик продукции с указанием точности и или достоверности 4.6.3 коефіцієнт вагомості показника якості продукції de en fr ru Wertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualit?tsmerkmales significance coefficient of quality product index coefficient de singification d'un induce de qualit? des produits коэффициент весомости показателя качества продукции Кількісна характеристика значу- щості даного показника якості продукції серед інших показників її якості Количественная характеристика значимости данного показателя качества продукции среди других показателей ее качества 4.6.4 оцінка рівня якості продукції de eu fr ru Erzeugnisqualit?tsveaubewertung evaluation of pioduct quality level ?valuation du niveau de qualit? des produits оценка уровня качества продукции Сукупність операцій яка вклю- чає вибір номенклатури показників якості оцінюваної продукції визначення значень цих показників і зіставлення їх з базовими Совокупность операций включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми 4.6.5 оцінка технічного рівня продукції de en fr ru Bewertung des technischen Produktionsniveaus technical level evaluation of products ?valuation du niveau technique de la production оценка технического уровня продукции Сукупність операцій в яку входить вибір номенклатури показників які характеризують технічну досконалість оцінюва- ної продукції визначення зна- чень цих показників і зіставлення їх з базовими Совокупность операций включающая выбор номенклатуры показателей характеризующих техническое совершенство оцениваемой продукции определение значений лих показателей и сопоставление их с базовыми 4.6.6 карта технічного рівня і якості продукції de en fr ru Karte des technischen Niveaus und der Erzeugnisqualit?t card of technical level and product quality fiche de niveau technique et de qualit? des produits карта технического уровня и качества продукции Технічний документ який містить відомості про техніко-економічні показники продукції що характеризують рівень її якості в порівнянні з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами та перспективними зразками Технический документ содержащий сведения о технико-экономических показателях продукции характеризующих уровень ее качества в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами и перспективными образцами 4.6.7 оцінка рівня якості і економічності продукції de en fr ru Beweitung des Qualit?ts-und Wirtschaftlichkeitsniveaus technical and economical efficiency level of products ?valuation du niveau de qualit? et de rendement ?conomique оценка уровня качества и экономичности продукции Зіставлення сукупності значень основних тсхніко-економічппх показників конкретної продукції з відповідною сукупністю зна- чень показників базового зразка продукції Сравнение совокупности значений основных технико-экономических показателей конкретной продукции с соответствующей совокупностью значений показателей базового образца продукции 4.6.8 диференціальний метод оцінки якості продукції de en fr ru Differentialmethode der Qualit?tsbewertung differential method of product quality evaluation m?thode diff?rentielle d'?valuation de qualit? de production дифференциальный метод оценки качества продукции Метод оцінки якості продукції який базується на використанні одиничних показників її якості Метол оценки качества продукции основанный на использовании единичных показателей ее качества 4.6.9 комплексний метод оцінки якості продукції de en fr ru Komplexmethode der Qualit?tsbewertung complex method of product quality evaluation m?thode complexe d'?valuation de qualit? de la production комплексный метод оценки качества продукции Метод оцінки якості продукції який базується на використанні комплексних показників її якості Метод оценки качества продукции основанный на использовании комплексных показателей ее качества 4.6.10 змішаний метод оцінки якості продукції de en fr ru Mischmethode der Qualit?tsbewertung mixed method of product quality evaluation m?thode mixte d'?valuation de qualit? de la production смешанный метод оценки качества продукции Метод оцінки якості продукції який базується на одночасному використанні одиничних і комп- лексних показників її якості Метод оценки качества продукции основанный на одновременном использовании единичных и комплексных показателей ее качества 4.6. 11 статистичний метод оцінки якості продукції de en fr ru Statistische Methode der Qualit?tsbewertung statistic method of product quality evaluation m?thode statistique d'?valuation de qualit? de la production статистический метод оценки качества продукции Метод оцінки якості продукції за яким значення показників якості визначають з використан- ням правил математичної статнстики Метод оценки качества продукции при котором значения показателей качества определяют с использованием правил математической статистики 4.6.12 придатна продукція de en fr ru Brauchbare Erzeugnisse fit products production valable годная продукция Продукція яка задовольняє усі поставлені вимоги Продукция удовлетворяющая все установленные требования 4.6.3 дефект de en fr ru Defekt defect d?faut дефект Кожна окрема невідповідність продукції поставленим вимогам Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям 4.6.14 брак de en fr ru Ausschuss reject rebut брак Продукція передача якої споживачу неприпустима через наявність дефектів Продукция передача которой потребителю не допускается из-за наличия дефектов 4.6.15 рекламація de en fr ru Reklamation reclamation r?clamation рекламация Оформлена у встановленому порядку заява адресата поста- чальнику або підряднику на виявлену в період дії гарантійних зобов'язань невідповідність якості і або комплектності пос- тавленої продукції або прове- дених робіт встановленим вимогам Оформленное в установленном порядке заявление получателя поставщику или подрядчику на обнаруженное в период действия гарантийных обязательств несоответствие качества и или комплектности поставленной продукции или проведенных работ установленным требованиям 4.6.16 гатунок продукції de en fr ru Produktionsklasse Sorte class grade of products classe qualit? des produits сорт продукции Градація продукції певного виду за одним або декількома показниками якості встановлена нормативною документацією Градация продукции определенно- го вида по одному или нескольким показателям качества установленная нормативной документацией 4.7 Управління якістю продукції 4.7.1 управління якістю de en fr ru G?testeuerung control de quality contr?le de qualit? управление качеством Методи і діяльність опе- ративного характеру які використовують для задоволення вимог до якості Методы и деятельность оперативного характера используемые для удовлетворения требований качества 4.7.2 управління якістю продукції de en fr ru Erzeugnisqualit?tssteuerung control ef product quality contr?le de qualit? de la production управление качеством продукции Дії що виконуються при ство- ренні і експлуатації або споживанні продукції з метою встановлення забезпечення і підтримування необхідного рівня її якості Действия осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества 4.7.3 технічний контроль якості продукції de en fr ru Betriebstechnische Qualit?tskontrolle technical control of product quality contr?le technique de qualit? de la production технический контроль качества продукции Перевірка відповідності кількісних і якісних характеристик властивостей продукції встановленим вимогам Проверка соответствия количественных и качественных характеристик свойств продукции установленным требованиям 4.7.4 вибірковий контроль de en fr ru Stichprobenpr?fung random inspection contr?le sur ?chantillons par pr?l?vement выборочный контроль Контроль за яким рішенння про якість продукції приймається на основі результатів перевірки однієї або декількох вибірок або проб із партії або потоку продукції Контроль при котором решение о качестве продукции принимается по результатам проверки одной пли нескольких выборок или проб из партии или потока продукции 4.7.5 статистичний приймальний контроль якості продукції de en fr ru Statistische Abnahmenpr?fung der Erzeugnisqualit?t statistic reception control of product quality contr?le de reception statistique de qualit? des produits статистический приемочный контроль качества продукции Вибірковий контроль якості про- дукції який побудований на за- стосуванні методів математичної статистики для перевірки відповідності якості продукції встановленим вимогам і прийнятті рішення Выборочный контроль качества продукции основанный на применении методов математической статистики для проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и принятии решения 4.7.6 нагляд за якістю de en fr ru Qualit?tskontrole quality checking verification de qualit? надзор за качеством Постійний нагляд і перевірка стану процедур методів умов виконання виробів продукції і послуг а також аналіз одержаних результатів в порівнянні з встановленими показниками з метою засвідчення того що умови виконуються Постоянный надзор и проверка состояния процедур методов условий выполнения изделий продукции и услуг а также анализ полученных результатов в сравнении с установленными показателя- ми с целью засвидетельствования того что условия выполняются 4.7.7 забезпечення якості de en fr ru Qualit?tssicherung quality support garantie de qualit? обеспечение качества Сукупність заходів які плануються і систематично проводяться необхідних для створення упевне- ності в тому що вибір або послу- га задовольняє певні вимоги якості Совокупность планируемых и систематически проводимых мероприятий необходимых для создания уверенности в том что изделие или услуга удовлетворяет определенные требования качества 4.7.8 програма якості de en fr ru Qualit?tsprogramm program of quality programme de qualit? программа качества Документ який регламентує конкретні заходи в галузі якості розподіл ресурсів і послідовність дій що відносяться до конкретного виробу послуги контракту або проекту Документ регламентирующий конкретные меры в области качества распределение ресурсов и последовательность действий относящихся к конкретному изделию услуге контракту или проекту 4.7.9 система якості de en fr ru Qualit?tssysteme system of quality syst?me de qualit? система качества Сукупність організаційної струк- тури відповідальності процедур і ресурсів які спрямовані на впро- вадження адміністративного управління якістю Совокупность организационной структуры ответственности процедур и ресурсов направленных на внедрение административного управления качеством 4.7. 10 система управління якістю de en fr ru Qualit?tssteuerungssystem management system of quality syst?me de gestion de qualit? система управления качеством Сукупність керуючих органів і об'єктів управління які взаємодіють за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів при управлінні якістю продукції Совокупность управляющих органов и объектов управления взаимодействующих с помощью материально-технических и информационных средств при управлении качеством продукции 4.7. 11 сертифікат про якість de en fr ru G?tezeugnis certificate of quality certificat de qualit? сертификат о качестве Товаросупровідний документ який засвідчує якість продукції що поставляється Товаросопроводительный документ удостоверяющий качество поставляемой продукции 4.7.12 планування якості продукції de en fr ru Qualit?tsplanung planning of product quality planification de la qualit? de la production планирование качества продукции Установлення обгрунтованих завдань з випуску продукції з потрібними значеннями показника якості на заданий момент часу або протягом заданого інтервалу часу Установление обоснованных заданий по выпуску продукции с требуемыми значениями показателя качества на заданный момент времени или в течение заданного интервала времени 4.7.13 юридична відповідальність за якість виробів de en fr ru Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualit?t juridical responsability fox the product quality responsabilit? juridique de la qualit? de la production юридическая ответственность за качество продукции Загальний термін який описує обов'язки що покладені на виробника або на інших осіб щодо відшкодування збитків через нанесення травм пошкод- ження власності або інші збитки викликані використанням виробу або послуги Общий термин описывающий обязательства возлагаемые на изготовителя или других лиц по возмещению убытка из-за нанесения травм повреждения собственности или другого ущерба вызванного использованием изделия или услуги Абетковий покажчик українських термінів безпека продукції брак виріб відповідальність за якість виробів юридична відхилення показника якості продукції допустиме властивість продукції властивості рівня якості продукції властивості технічного рівня продукції гатунок продукції дефект екологічність продукції ергономічність продукції естетичність продукції забезпечення якості значення показника якості продукції відносне значення показника якості продукції граничне значення показника якості продукції номінальне значення показника якості продукції оптимальне значення показника якості продукції регламентоване індекс дефектності продукції індекс якості продукції карта технічного рівня і якості продукції категорія якості продукції кваліметрія коефіцієнт вагомості показника якості продукції коефіцієнт дефектності продукції коефіцієнт сортності продукції контроль вибірковий контроль якості продукції приймальний статистичний контроль якості продукції технічний матеріали метод визначення показників якості продукції вимірювальний метод визначення показників якості продукції експертний метод визначення показників якості продукції органолептичній метод визначення показників якості продукції реєстраційний мегод визначення показників якості продукції розрахунковий мегод визначення показників якості продукції соціологічний метод визначення показників якості продукції традиційний метод оцінки якості продукції диференціальний метод оцінки якості продукції змішаний метод оцінки якості продукції комплексний метод оцінки якості продукції статистичний нагляд за якістю одиниця продукції ознака продукції оцінка рівня якості і економічності продукції оцінка рівня якості продукції оцінка технічного рівня продукції оцінювання якості продукції пара ме І p продукції планування якості продукції показник однорідності продукції показник якості продукції показник якості продукції базовий показник якості продукції визначальний показник якості продукції груповий показник якості продукції інтегральний показник якості продукції комплексний показник якості продукції одиничний показник якості продукції узагальнений показник якості створення експлуатації продукції 4.4.6 4.6.14 4.1.3 4.7.13 4.2.19 4.2.2 4.4.2 4.4.4 4.6.16 4.6.13 4.4.8 4.4.7 4.4.9 4.7.7 4.3.6 4.3.4 4.3.3 4.3.2 4.3.5 4.2.17 4.2.14 4.6.6 4.2.5 4.6.1 4.6.3 4.2 .16 4.2.15 4.7.4 4.7.5 4.7.3 4.1.4 4.5.1 4.5.7 4.5.5 4.5.2 4.5.4 4.5.6 4.5.3 4.6.8 4.6.10 4.6.9 4.6.11 4.7.6 4.1.2 4.2.3 4.6.7 4.6.4 4.6.5 4.6.2 4.2.4 4.7.12 4.2.18 4.2.6 4.3.1 4.2.10 4.2.12 4.2.13 4.2.9 4.2.8 4.2.11 4.2.7 програма якості продукція приданы продукція промислова рекламація рівень економічності продукці рівень продукції технічний рівень якості продукції сертифікат про якість система управління якістю система якості технологічність продукції . управління якістю управління якістю продукції якість продукції 4.7.8 4.6.12 4.1.1 4.6.15 4.4.10 4.4.3 4.4.1 4.7.11 4.7.10 4.7.9 4.4.5 4.7.1 4.7.2 4.2.1 Абетковий покажчик німецьких термінів Ausschuss Basiseizeugnisqualit?tsmerkmal Berechnungsverfahren der Erzengnisqualitatsbestimmung Bestimmend Erzeugnisqualit?tmerkmal Betriebstechnische Qualit?tskontrolle Bewertung des technischen Niveaus der Erzeugnisqualit?t Bewertung des technischen Produktionsniveaus Bewertung des Qualit?ts- und Wirschafthchkeitsniveaus Brauchbare Erzeugnisse Defekt Defektproduktionskoeffizient Differentialmethode der Qtiaiit?tsbeweitung Eigenschaften des technischen Produktionsniveaus Emzelerzeugnisqualitatsindex Erzeugnis Erzeugnisqualit?t Erzeugnisqualit?tsbewertung Erzeugnisquaht?tsgrenzwert Erzeugnisqualit?tsindex Erzeugnisqualit?tsmerkmal Erzeugnisqualit?tmerkmalennwerte Erzeugnisqualit?tsniveaubewertung Erzeugnisqualit?tssleuerung Erzeugnisquaht?tszahl Expertenverfahrender Erzeugnisqualitatsbestimmung Festigungsgerechtheit Gruppeneerzeugnisqualit?tsmerkmal Guterzeugms G?testeuerzung G?tezahl f?r die Herstellung Nutzung von Erzeugnissen Industi ierproduktion Intearalerzeuenisaualit?tsmerkmal Juristische Verantwortung der Erzeugnisqualit?t Karte des technischen Niveaus und der Erzeugnisqualit?t Komplexerzeugnisqualit?tsmerkmal Komplexmethode der Qualit?tsbewertung Mischmethode der Qualit?tsbewertung Optimale Erzeugnisqualit?tswerte Organoleptisches Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmunf Produktions?sthetik Produktionsekologie Produktionsergonomik Produktionsgleichartigkeits Zahl Produktionsklasse Sorte Produktionslinheit Produktionsmerkmale Produktionsparameter Produktionsqualit?tszahl Produktionsseigenschaft Produktionssicherheit Qualit?tsbewertung Qualit?tskontrolle Qualit?tsmessung Qualit?tsplanung Qualit?tsprogramm Qualit?tssicherung Qualit?tssteuerungssystem Qualit?tssysteme Registrierverfahren der Erzeugnisqualit?tbestimmung Reklamation Relatives Erzeugnisqualit?tsmerkmal Soziologischer Verfahren der Erzeungnisqualit?tsbestimmung Statistische Abnahmepr?fung der Erzeugnisqualit?t Statistische Methode der Qualit?tsbewertung Stichprobenpr?fung Stoffe Technisches Niveau der Erzeugnisqualit?t Tehlermdex Traditionelles Verfahren der Erzeugnisqualit?tsbestimmung Vereinheitlichtungserzeugnisqualitatsmerkmal Verfahren der Erzeugnisqualit?t Vorgeschriebene G?tezahl Vertigkeitskoeffizient des Erzeugnisqualit?tsmerkmales Wirtschaftlichkeitsniveau Zul?ssige G?tezahlabweichung 4.6.14 4.3.1 4.5.4 4.2.10 4.7.3 4.4.3 4.6.5 4.6.7 4.6.12 4.6.13 4.2.16 4.6.8 4.4.4 4.2.8 4.1.3 4.2.1 4.2.6 4.3.4 4.2.14 4.4.1 4.3.3 4.6.4 4.7.2 4.2.8 4.5.7 4.4.5 4.2.12 4.7.11 4.7.1 4.2.7 4.1.1 4.2.13 4.7.13 4.6.6 4.2.9 4.6.9 4.6.10 4.3.2 4.5.5 4.4.9 4.4.8 4.4.7 4.2.18 4.6.16 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.4.6 4.6.2 4.7.6 4.6.1 4.7.12 4.7.8 4.7.7 4.7.10 4.7.9 4.5.2 4.6.15 4.3.6 4.5.6 4.7.5 4.6.11 4.7.4 4.1 .4 4.2.2 4.2.17 4.5.3 4.2.11 4.5.1 4.3.5 4.6.3 4.4.10 4.2.19 Абетковий покажчик англійських термінів adaptability to manufacture of products admissible deviation of the product quality index aesthetic quality of products basic index of product quality calculation method of product quality index card of technical level and product quality category of product quality certificate of quality clasa grade of products coefficient of product defects coefficient of product rating complex index of product quality complex method of product quality evaluation control of product quality control of quality defect determing quality index . differential method of product quality evaluation ecological quality of products economical efficienty level of products ergonomics quality of products evaluation of product quality evaluation of product quality level fit products generalized index of product quality group index of product quality index for defects of products index of products index of product homogeneity industrial products integral index of product quality juridical responsability for the product quality level of product quality level properties of the product quality index management system of quality materials meassuring method of product quality index method of examinabionby experts evaluation of product quality index mixed method of product quality evaluation nominal values of product quality index optimal values of quality product index organoleptic method of product quality index evaluation parameter ef products planning of product quality product product quality index product quality indicator program of quality properties of product technical level property of products qualimetry quality checking quality index of product creation use quality of products quality support tandom inspection reclamation recording method of product quality index regulated value of the product quality index reject relative index of product quality 4.4.5 4.2.19 4.4.9 4.3.1 4.5.4 4.6.6 4.2.5 4.7.11 4.6.16 4.2.16 4.2.15 4.2.9 4.6.9 4.7.2 4.7.1 4.6.13 4.2.10 4.6.8 4.4.8 4.4.10 4.4.7 4.6.2 4.6.4 4.6.12 4.2.11 4.2.12 4.2.17 4.2.3 4.2 18 4.1.1 4.2.13 4.7 13 4.4.1 4.4.2 4.7.10 4.1.4 4.5.1 4.5.7 4.6.10 4.3.3 4.3.2 4.5.5 4.2.4 4.7.12 4.1.3 4.2.14 4.2.6 4.7.8 4.4.4 4.2.2 4.6.1 4.7.6 4.2.7 4.2.1 4.7.7 4.7.4 4.6.15 4.5.2 4.3.5 4.6.14 4.3.6 Абетковий покажчик французьких термінів adaptabilit? ? la production des produits caract?re inoffensif des produits cat?gorie qualitative de produits certificat de qualit? classe qualit? des produits coefficient de d?fectuosit? des produits coefficient de signification d'un indice de qualit? des produits coefficient de qualit? des produits contr?le de r?ception statistique de qualit? des produits contr?le de qualit? contr?le de qualit? de la production condole sur ?chantillons par pr?l?vement . contr?le technique de qualit? de la production d?faut d?viation admissible de l'indice de qualit? de production ?valuation du niveau de qualit? de la production ?valuation du niveau de qualit? des produits ?valuation du niveau de qualit? et de rendement ?conomique ?valuation du niveau technique de la production fiche de niveau technique et de qualit? des produits garantie de qualit? index de qualit? des produits indice de d?fectuosit? des produits indice d'homog?n?it? des produits indice de produits indice de qualit? de base des produits indice de qualit? complexe des produits indice de qualit? de cr?ation utilisation de la production indice de qualit? de groupe des produits indice de qualit? des produits indice de qualit? d?terminant indice de qualit? g?n?ralise des pioduits indice de qualit? int?gral des produits indice de qualit? relatif des produits indice isol? de qualit? des produits mat?riaux m?thode complexe d'?valuation de qualit? de la production m?thode de calkul des indices de qualit? des produits m?thode de mesurage des indices de qualit? des produits m?thode d'enregistrement pour d?terminer les indices de qualit? des produits m?thode d'experts pour ?valuer les indices de qualit? des produits m?thode diff?rentille d'?valuation de qualit? de production m?thode mixte d'?valuation de qualit? de la production m?thode organoleptique d'?valuation des indices de qualit? des produits m?thode sociologique d'?valuation des indices de qualit? des produits m?thode statistique d'?valuation de qualit? de la production m?thode traditionnelle d'?valuation des indices de qualit? des produits niveau de qualit? des produits niveau de rendement ?conomique de la production niveau technique des produits param?nte de production planification de la qualit? de la production production industrielle production vala bl? produit programme de qualit? propri?t? de produits propri?t?s de niveau de la qualit? des produite propri?t?s de niveau technique des produits 4.4.5 4.4.6 4.2.5 4.7.11 4.6.16 4.2.16 4.6.3 4.2.15 4.7.5 4.7.1 4.7.2 4.7.4 4.7.3 4.6.13 4.2.19 4.6.2 4.6.4 4.6.7 4.6.5 4.6.6 4.7.7 4.2.14 4.2.17 4.2.18 4.2.3 4.3.1 4.2.9 4.2.7 4.2.12 4.2.6 4.2.10 4.2.11 4.2.13 4.3.1 4.2.8 4.1.4 4.6.9 4.5.4 4.5.1 4.5.2 4.5.7 4.6.8 4.6.10 4.5.5 4.5.6 4.6.11 4.5.3 4.4.1 4.4.10 4.4.3 4.2.4 4.7.12 4.1.1 4.6.12 4.1.3 4.7.8 4.2.2 4.4.2 4.4.4 Абетковий покажчик російських термінів безопасность продукции брак дефект единица продукции значение показателя качества продукции номинальное значение показателя качества продукции оптимальное значение показателя качества продукции относительное значение показателя качества продукции предельное значение показателя качества продукции регламентированное изделие индекс дефектности продукции индекс качества продукции карта технического уровня и качества продукции категория качества продукции качество продукции квалиметрия контроль выборочный контроль качества продукции приемочный статистический контроль качества продукции технический коэффициент весомости показателя качества продукции коэффициент дефектности продукции коэффициент сортности продукции материалы метод определения показателей качества продукции измерительный метод определения показателей качества продукции органолептический метод определения показателей качества продукции расчетный метод определения показателей качества продукции регистрационный метод определения показателей качества продукции социологический метод определения показателей качества продукции традиционный метод определения показателей качества продукции экспертный метод оценки качества продукции дифференциальный метод оценки качества продукции комплексный метод оценки качества продукции смешанный метод оценки качества продукции статистический надзор за качеством обеспечение качества ответственность за качество продукции юридическая отклонение показателя качества продукции допустимое оценивание качества продукции оценка технического уровня продукции оценка уровня качества и экономичности продукции оценка уровня качества продукции параметр продукции планирование качества продукции показатель качества продукции показателя качества продукции базовый показатель качества продукции групповой показатель качества продукции единичный показатель качества продукции интегральный показатель качества продукции комплексний показатель качества продукции обобщенный показатель качества продукции определяющий показатель качества создания эксплуатации продукции показатель однородности продукции признак продукции программа качества продукция годная продукция промышленная рекламация свойство продукции свойства технического уровня продукции свойства уровня качества продукции сертификат о качестве система качества система управления качеством сорт продукции технологичность продукции управление качеством управление качеством продукции уровень качества продукции уровень продукции технический уровень экономичности продукции экологичность продукции эргономичность продукции эстетичность продукции 4.4.6 4.6.14 4.6.13 4.1.2 4.3.3 4.3.2 4.3.6 4.3.4 4.3.5 4.1.3 4.2.17 4.2.14 4.6.6 4.2.5 4.2.1 4.6.1 4.7.4 4.7.5 4.7.3 4.6.3 4.2.16 4.2.15 4.1.4 4.5.1 4.5.5 4.5.4 4.5.2 4.5.6 4.5.3 4.5.7 4.6.8 4.6.9 4.6.10 4.6.11 4.7.6 4.7.7 4.7.13 4.2.19 4.6.2 4.6.5 4.6.7 4.6.4 4.2.4 4.7.12 4.2.6 4.3.1 4.2.12 4.2.8 4.2.13 4.2.9 4.2.11 4.2.10 4.2.7 4.2.18 4.2.3 4.7.8 4.6.12 4.1.1 4.6.15 4.2.2 4.4.4 4.4.2 4.7.11 4.7.9 4.7.10 4.6.16 4.4.5 4.7.1 4.7.2 4.4.1 4.4.3 4.4.10 4.4.8 4.4.7 4.4.9 Ключові слова: брак виріб властивість продукції гатунок продукції дефект екологічність ергономічиість естетичність значення кваліметрія коефіцієнт метод визначення метод оцінки якості одиниця якості продукції показник якості промислова продукція рівень якості продукції технологічність управління якістю якість продукції.