Положення про державну інспекцію з енергозбереження

ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039 Кабінет Міністрів України постановляє: 1. Утворити на базі Державної інспекції з енергозбереження урядовий орган державного управління - Державну інспекцію з енергозбереження. 2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 "Про затвердження граничної чисельності працівників апарату міністерств інших центральних органів виконавчої влади і підпорядкованих їм територіальних органів та встановлення ліміту легкових автомобілів що їх обслуговують" Офіційний вісник України 2000 р. N 9 ст. 339 із змінами і доповненнями такі зміни: а у додатку 1 позицію "Державний комітет з енергозбереження викласти в такій редакції: 65 3" "Державний комітет з енергозбереження 127 3 368". б у додатку 2 позицію "Державний комітет з енергозбереження викласти в такій редакції: 2" "Державний комітет з енергозбереження 5 20". 3. Затвердити Положення про Державну інспекцію з енергозбереження що додається. 4. Установити що урядовий орган державного управління - Державна інспекція з енергозбереження є правонаступником Державної інспекції з енергозбереження на базі якої він утворений. 5. Призначити Гаманюка Леоніда Юхимовича начальником Державної інспекції з енергозбереження - головним державним інспектором з енергозбереження. 6. Установити що у 2000 році утримання Державної інспекції з енергозбереження здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету передбачених на фінансування міжгалузевих енергозберігаючих заходів. 7. Визнати такою що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" ЗП України 1996 р. N 13 ст. 352 . Прем'єр-міністр України В.Ющенко Положення про державну інспекцію з енергозбереження Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039 1. Державна інспекція з енергозбереження далі - Інспекція є урядовим органом державного управління що діє у складі Держкоменергозбереження і йому підпорядковується. 2. Інспекція в своїй діяльності керується Конституцією та законами України актами Президента України і Кабінету Міністрів України цим Положенням та наказами Держкоменергозбереження. 3. Інспекція: у межах своєї компетенції бере участь у реалізації державної політики та здійснює державний контроль у сфері енергозбереження; виконує відповідно до законодавства контрольно-наглядові функції щодо використання паливно-енергетичних ресурсів та проводить державну експертизу об'єктів підприємств установ та організацій незалежно від форми власності далі - підприємства перелік яких наведено у додатку до Положення про державну експертизу з енергозбереження затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1998 р. N 1094 "Про державну експертизу з енергозбереження" Офіційний вісник України 1998 р. N 28 ст. 1060 із змінами і доповненнями ; виконує регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб; здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням норм законодавства у сфері енергозбереження узагальнює практику його застосування та розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства; сприяє підвищенню ефективності роботи з раціонального і економного витрачання електричної та теплової енергії енергії пари газу інших видів органічного палива нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії на підприємствах і населенням; здійснює державний контроль за станом обліку паливно-енергетичних ресурсів додержанням дисципліни газоспоживання та газопостачання використанням автоматичних засобів регулювання споживання природного газу наявністю і додержанням режимних або технологічних карт устаткування використанням вторинних паливно-енергетичних ресурсів; реєструє в установленому порядку проектні і налагоджувальні організації та видає їм для одержання ліцензій висновки щодо можливості виконання ними проектних і налагоджувальних робіт на газоспоживальному обладнанні здійснює контроль за якістю цих робіт; видає в межах своєї компетенції нормативно-технічну документацію; здійснює контроль за переведенням енергетичного обладнання на резервні види палива наявністю і поповненням його резервних запасів на підприємствах технічною готовністю енергетичних господарств до експлуатації; визначає та щороку переглядає технологічну броню газоспоживання підприємств-регуляторів; видає підприємствам які є виробниками та споживачами паливно-енергетичних ресурсів технічні умови на проектування нового реконструкцію діючого обладнання та систем комплексного вимірювання і обліку цих ресурсів погоджує розроблені проекти; проводить перевірку та видає висновки щодо відповідності приладів обліку і регулювання систем комплексного вимірювання і обліку споживання зазначених ресурсів вимогам стандартів проектних рішень та виданих нею технічних умов; надає за результатами перевірки підприємств обов'язкові для виконання приписи стосовно усунення порушень і недоліків зумовлених невиконанням вимог законодавства з енергозбереження щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та контролює виконання цих приписів; бере участь у роботі комісій з атестації посадових осіб спеціалістів та осіб відповідальних за стан газового господарства працівників проектних налагоджувальних газопостачальних та газозбутових організацій викладачів навчальних комбінатів функціональні обов'язки яких пов'язані з видобуванням переробкою виробництвом транспортуванням зберіганням та споживанням паливно-енергетичних ресурсів; здійснює контроль шляхом проведення комплексних перевірок стану обліку паливно-енергетичних ресурсів що витрачаються для: - виробництва продукції; - надання послуг населенню електро- водо- тепло- газопостачання ; видобування переробки виробництва транспортування зберігання та споживання зазначених ресурсів; здійснює контроль за впровадженням енергозберігаючих технологій та теплоізоляційних матеріалів під час будівництва і реконструкції підприємств об'єктів житлово-цивільного призначення незалежно від форми власності; здійснює контроль за виконанням загальнодержавних регіональних місцевих та інших програм з енергозбереження та вносить пропозиції щодо виконання енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоємності продукції послуг та питомої частки паливно-енергетичних ресурсів в основному та допоміжному виробництві; аналізує стан використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами та приймає відповідні рішення; видає підприємствам рекомендації щодо пріоритетного фінансування енергозберігаючих заходів витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки виготовлення дослідних зразків та експериментальних установок впровадження у виробництво високоефективних технологій обладнання та матеріалів ; бере участь у роботі технічних і державних комісій з прийняття в експлуатацію: - обладнання що використовує паливно-енергетичні ресурси та утилізує тепло приладів обліку і регулювання систем комплексного вимірювання та обліку споживання цих ресурсів; - завершених будівництвом нових і реконструйованих підприємств окремих об'єктів незалежно від форми власності які використовують зазначені ресурси в тому числі об'єктів житлово-цивільного призначення; надає підприємствам методичну та організаційну допомогу з питань енергозбереження; виконує інші функції що випливають з покладених на Інспекцію завдань. 4. Інспекція має право: залучати спеціалістів органів виконавчої влади і підприємств за погодженням з їх керівниками для розгляду питань що належать до її компетенції; залучати до проведення державної експертизи з енергозбереження в установленому порядку спеціалістів науково-дослідних проектно-конструкторських інших установ та організацій вищих навчальних закладів представників громадськості та експертів міжнародних організацій; одержувати безоплатно в установленому порядку від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій органів місцевого самоврядування підприємств інформаційні матеріали необхідні для виконання покладених на неї завдань; скликати в установленому порядку наради з питань що належать до її компетенції; затверджувати в межах своєї компетенції зразки приписів актів та інших документів визначених Законом України "Про енергозбереження"; складати протоколи акти перевірок та видавати обов'язкові для виконання приписи стосовно усунення порушення норм законодавства у сфері енергозбереження під час видобування переробки виробництва транспортування зберігання та споживання паливно-енергетичних ресурсів; припиняти в установленому порядку подачу природного газу споживачам крім населення: - за дорученням постачальника природного газу газозбутової нафтогазодобувної організації чи газотранспортного підприємства у разі несплати за спожитий природний газ чи відмови використовувати резервні види палива за відповідними графіками; - у разі повторного невиконання її припису щодо усунення порушень в експлуатації газоспоживального обладнання та відсутності приладів обліку споживання природного газу теплової енергії відсутності або відключення засобів автоматичного регулювання використання природного газу його споживання без затверджених питомих норм непідготовленості резервно-паливного господарства і газового обладнання до роботи на резервному паливі; надавати дозволи на відновлення газопостачання у разі погашення заборгованості за використаний природний газ та послуги з його транспортування і усунення порушень виявлених при обстеженні працівниками газоспоживального обладнання щодо його надійності та готовності до прийняття природного газу; подавати необхідні матеріали до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для притягнення до адміністративної відповідальності керівників підприємств за порушення вимог щодо раціонального та ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів під час проектування будівництва реконструкції введення в експлуатацію підприємств споруд транспортних засобів та інших об'єктів згідно із законодавством; застосовувати економічні санкції до підприємств відповідно до законодавства у разі виявлення фактів перевитрати ними зазначених ресурсів унаслідок неефективного марнотратного їх використання; надавати послуги на платній основі із зарахуванням одержуваних коштів до державного бюджету пов'язані з проведенням державної експертизи з енергозбереження відновленням газопостачання підприємств видачею технічних вимог з ефективного його використання перевіркою відповідності енергоспоживальних об'єктів вимогам проектно-технічної документації та висновків щодо стану готовності організацій до проведення пусконалагоджувальних робіт надання інших послуг з енергозбереження що не суперечать законодавству. Працівники Інспекції мають право безперешкодного доступу на підприємства незалежно від форми власності та підпорядкованості згідно із законодавством для виконання покладених на неї завдань. 5. Рішення Інспекції можуть скасовуватися Головою Держкоменергозбереження. Рішення регіональних органів Інспекції можуть скасовуватися начальником Інспекції - головним державним інспектором з енергозбереження. 6. Інспекцію очолює начальник - головний державний інспектор з енергозбереження який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкоменергозбереження. Начальник Інспекції є членом колегії Держкоменергозбереження. 7. Начальник Інспекції - головний державний інспектор з енергозбереження має заступників у тому числі одного першого які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Держкоменергозбереження погодженим з начальником Інспекції - головним державним інспектором з енергозбереження. Розподіл обов'язків між заступниками провадить начальник Інспекції - головний державний інспектор з енергозбереження. 8. Начальник Інспекції - головний державний інспектор з енергозбереження: здійснює керівництво діяльністю Інспекції несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Головою Держкоменергозбереження; призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів інших працівників Інспекції крім своїх заступників; визначає ступінь відповідальності своїх заступників керівників структурних підрозділів Інспекції та територіальних органів; притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та працівників Інспекції керівників територіальних органів крім своїх заступників; підписує видані в межах компетенції Інспекції накази та організовує перевірку їх виконання; затверджує положення про структурні підрозділи Інспекції; здійснює інші повноваження передбачені законодавством нормативними актами та цим Положенням. 9. Інспекція для реалізації покладених на неї завдань утворює за погодженням з Головою Держкоменергозбереження територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Інспекції. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників територіальних органів затвердження положень про ці органи здійснюється начальником Інспекції - головним державним інспектором з енергозбереження. Чисельність працівників та структуру територіальних органів Інспекції затверджує начальник Інспекції. 10. В Інспекції утворюється колегія у складі начальника Інспекції - головного державного інспектора з енергозбереження голова колегії його заступників за посадою керівників структурних підрозділів Інспекції. Персональний склад колегії затверджується Головою Держкоменергозбереження. Рішення колегії проводяться в життя наказами Інспекції. 11. Граничну чисельність працівників та структуру Інспекції затверджує Голова Держкоменергозбереження у межах граничної чисельності працівників Держкоменергозбереження затвердженої Кабінетом Міністрів України. 12. Штатний розпис кошторис доходів і видатків Інспекції затверджує начальник Інспекції - головний державний інспектор з енергозбереження за погодженням з Головою Держкоменергозбереження та Мінфіном. 13. Умови оплати праці працівників Інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України. 14. Інспекція утримується за рахунок державного бюджету у межах коштів передбачених на утримання Держкоменергозбереження. 15. Інспекція є юридичною особою має самостійний баланс печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 16. Територіальні органи Інспекції мають реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням. 17. Працівники Інспекції мають посвідчення єдиного зразка а інспектори - номерний пломбіратор.