ВДОП 5.2.00-5.08-97

ВДОП 5.2.00-5.08-97 Типова інструкція з охорони праці при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв'язку

Нормативний документ про охорону праці Міністерства зв'язку України УЗГОДЖЕНО Генеральний директор УОЕЗ "Укртелеком" Г.Г.Бутенко 14.12.1996 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінзв'язку України від 15.01.97 № 5 В Д О П 5.2.00.5.08-97 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ НА КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ Київ 1. Загальні положення 1.1. Типова інструкція з охорони праці при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку встановлює вимоги безпеки яких необхідно дотримуватись при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку. 1.2. Типова інструкція є обв’язковою для усіх підприємств зв’язку незалежно від організаційно-правової структури форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві зв’язку наказом власника підприємства. 1.3. Залежно від умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство зв’язку може розроблювати відповідну інструкцію якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки яких необхідно дотримуватися на підприємстві при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку. Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства. 1.4. Типова або розроблена на підприємстві інструкція надається під розпис всім хто проводить вимірювання на кабельних лініях зв’язку. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку. 1.5. За порушення вимог типової або розробленої на підприємстві інструкції провинні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 1.6. Відповідальними за додержання правил безпеки робітниками що виконують вимірювання є керівники підрозділів підприємств зв’язку виробничої лабораторії цеху кабельної дільниці до яких входять працівники. 1.7. Вимірювання повинні виконувати тільки ті працівники яким це доручено безпосередньо керівником і проводити їх справними та перевіреними приладами. Вимірювальні прилади повинні використовуватися у відповідності до експлуатаційних інструкцій що додаються до кожного приладу. 1.8. Керівники робіт зобов’язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при вимірювальних роботах на ділянках з підвищеною небезпекою: - у зоні впливу і на лініях які зазнають впливу ліній електропередачі; - у кабельному колодязі і приміщенні вводу кабелів; - в електроустановках із зняттям напруги без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу них. Ці роботи виконуються тільки за нарядом-допуском. 2. Обов’язкові вимоги до персоналу який проводить вимірювання 2.1. Працівник допускається до вимірювальних робіт лише після первинного інструктажу навчання на робочому місці та здачі іспитів на знання безпечних методів праці з позитивним результатом. Результати здачі іспитів записуються в спеціальному посвідченні яке видається працівнику. 2.2. Всі працівники які займаються вимірювальними роботами повинні раз на рік проходити перевірку знань правил безпеки з фіксацією результатів перевірки знань в спеціальному журналі та у посвідченнях про перевірку знань з охорони праці цих працівників. 2.3. Працівники зайняті вимірювальними роботами на ділянках з підвищеною небезпекою до початку виконання своїх службових обов’язків повинні проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці а також один раз на квартал повторний інструктаж з питань охорони праці. 2.4. Працівники повинні знати: - заходи надання першої допомоги потерпілим; - типову або розроблену на підприємстві інструкцію з охорони праці при проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку. 3. Вимоги безпеки перед початком робіт 3.1. Передбачати правильне розміщення вимірювальних приладів для їх технічного обслуговування. 3.2. Заземляти металеві корпуси вимірювальних приладів. 3.3. Перед початком вимірювань перевірити відсутність напруги на вимірюваному кабелі і розрядити його. 4. Вимоги безпеки при виконанні робіт 4.1. Вимоги безпеки при вимiрюванні переносними приладами. 4.1.1. Усi роботи пов'язанi з вимiрюваннями переносними приладами повинна проводити бригада склад i квалiфiкацiйна група з електробезпеки якої визначається у вiдповiдностi до вимог ПТЕ i ПТБ. 4.1.2. Пiдключення i вiдключення переносних приладiв що вимагають розриву електричного ланцюга який знаходиться пiд напругою виконувати з повним зняттям напруги. 4.1.3. Пiдключення i вiдключення вимiрювальних приладiв що не вимагають розриву первинного електричного ланцюга допускається виконувати пiд напругою за умови застосування проводiв з високим опором електричної iзоляцiї i спецiальних наконечникiв з iзолюючими ручками. Розмiр iзолюючої ручки повинен бути не менше 200 мм. 4.1.4. Провідники для пiдключення переносних приладiв i трансформаторiв повиннi мати iзоляцiю яка витримує напругу не нижче напруги вимiрювання. 4.1.5. При вимiрюваннях виключити можливiсть наближення працівникiв до частин якi знаходяться пiд напругою. 4.1.6. Електричнi вимiрювання кабельних лiнiй зв'язку якi зазнають небезпечних впливiв лiнiй електропередачi або електрифікованих залiзниць змiнного струму виконувати iз застосуванням ЗIЗ: діелектричних рукавичок калош та переносного заземлення. 4.2. Вимоги безпеки при випробуванні iзоляцiї жил кабелю напругою. 4.2.1. Випробування iзоляцiї жил кабелю зв'язку напругою повиннi виконувати не менше чотирьох працівників по два працівники на кожному кiнцi вимiрюваної дiлянки один працівник призначається старшим по проведенню випробувань. Особи допущенi до проведення вимiрювань iзоляцiї жил кабелiв напругою повиннi мати квалiфiкацiйну групу з електробезпеки не нижче IV. У посвiдченнi про перевірку знань з охорони праці цих осiб повинна бути зроблено запис про те що вони допускаються до робiт по випробуванню iзоляцiї жил кабелю напругою. Випробування проводити за нарядом-допуском. 4.2.2. Прилади якi мають металевi корпуси надiйно заземлювати. Коли неможливо забезпечити надiйне заземлення вимiрювальнi прилади з металевими корпусами помiщати в дерев'янi ящики або ящики з iнших iзоляцiйних матерiалiв. 4.2.3. Для схемних з'єднань мiж приладами i жилами кабелю застосовувати гнучкi багатожильнi проводи з iзоляцiєю на робочу напругу не нижче 5 кВ. Гнiзда приладiв якi використовуються для вимiрювань повиннi виключати можливiсть випадкового дотику до струмопровiдних частин. 4.2.4. Пiсля закiнчення збирання вимiрювальної схеми перевiрити електричну стійкість iзоляцiї апаратури разом iз з'єднувальними проводами та вимiрювальними шнурами включенням схеми. Мiсце випробувань а також з'єднувальнi проводи якi пiд час вимiрювань знаходяться пiд випробною напругою огородити. 4.2.5. Вимiрювану дiлянку кабелю обмежити для стороннього доступу. З метою виключення попадання високої напруги на інші ділянки кабелю усi з'єднання мiж кабелем що вимірюється та iншими кабелями знiмаються. 4.2.6. Працівники якi беруть участь у випробуваннях електричної стійкості iзоляцiї кабелю зв'язку i знаходяться на рiзних кiнцях кабелю прокладеного в землi повинні бути забезпечені службовим телефонним зв'язком. 4.2.7. Телефоннi розмови мiж працівниками вимiрювальної бригади якi знаходяться на ближньому та дальньому кiнцях дiлянки кабелю проводити при вiдсутностi високої напруги на кабелi i тiльки пiсля одержання виклику вiд старшого по проведенню вимiрювань. 4.2.8. Телефонний апарат старшого по проведенню вимiрювань на ближньому кiнцi кабелю на час вимiрювань високою напругою вiдключати i знову включати тiльки після закiнчення вимiрювань та зняття зарядiв з кабелю. 4.2.9. Телефонний апарат на дальньому кiнцi кабелю включати до проведення вимiрювань через розподiлювальні конденсатори ємнiстю 0 1 мкФ i робочою напругою не нижче 5 кВ якi пiдключаються до кожної жили пари видiленої для телефонного зв'язку. 4.2.10. При вимiрюванні міцності ізоляції кабелю персонал з апаратурою повинен знаходитись зовнi котловану колодязя . Кiнцi кабелю або з'єднувальних проводiв вивести назовнi. При цьому виключити можливiсть доторкання проводiв телефонного зв'язку до високовольтних проводiв. Телефонний апарат та конденсатори розташовувати на дерев'янiй пiдставцi накритiй дiелектричним килимком. 4.2.11. Працівники що проводять вимiрювання повиннi: - працювати стоячи на iзолюючій пiдставцi з дiелектричним килимком або у дiелектричних ботах; - користуватися дiелектричними рукавичками i iнструментом з iзолюючими ручками; - працювати у одязi з застебнутими рукавами i в головному уборi. 4.2.12. Кожний раз перед пiдключенням випробувальної установки високої напруги до кабелю старший по проведенню вимiрювань який знаходиться на ближньому до вимiрювальної апаратури кiнцi повинен повiдомляти по телефону учасникам вимiрювань на дальньому кiнцi що в кабель подається висока напруга а також заборонити на час проведення вимiрювань усякi доторкання до кабелю i кiнцевих пристроїв. 4.2.13. Перед проведенням вимiрювань для визначення відстані до мiсця пониження електричної стійкості iзоляцiї на симетричному кабелi усi жили що не задієні у вимiрюваннях з'єднати перемичкою з оболонкою i бронею кабелю. 4.2.14. Перед проведенням вимiрювань на кабельному майданчику мiсце вимiрювань барабан з кабелем i кiнцi кабелю огородити. На огорожi i на кiнцях кабелю вивiсити плакати з написом: "Випробування небезпечно для життя!". 4.2.15. Перед проведенням вимiрювань на кабелi заведеному в пiдсилювальний пункт в мiсцях вимiрювань на ввiдних стійках i в боксах пунктiв необхідно вивiсити плакати з написом: “Випробування небезпечно для життя”. 4.2.16. Пiсля припинення кожного вимiрювання необхiдно зняти напругу живлення розрядити конденсатори i жили кабелю на яких проводились вимiрювання. Зняття напруги i зарядiв перевірити приладом. Пiсля цього провести контрольну перевiрку вiдсутностi зарядiв закорочуванням жил за допомогою спецiального розрядного пристрою штанги . Розрядний пристрiй до знiмання зарядiв з'єднати iз землею оболонкою i бронею кабелю гнучким iзольованим багатожильним проводом. Вiдсутнiсть розрядних iскр при закорочуванні свiдчить про те що заряди повнiстю знятi. Знiмання зарядiв проводити в захисних окулярах. 4.2.17. Про закiнчення вимiрювань зняття високої напруги i зарядiв з конденсаторів і жил кабелю старший по проведенню вимiрювань повинен повiдомити по телефону учасників вимірювань на дальньому кiнцi дiлянки. 4.2.18. Огорожу та попереджувальнi плакати можна зняти тiльки пiсля того як жили кабелю якi не використовувались пiд час вимiрювання будуть розрядженi. Заряди знiмати короткочасним з'єднанням жил кабелю або середнiх точок лiнiйних трансформаторiв iз землею. 4.3. Вимоги безпеки при вимiрюваннях та випробуваннях у пiдсилювальних пунктах. 4.3.1. До роботи на магiстралi для настройки та випробовувань апаратури допускаються працівники якi мають квалiфiкацiйну групу з електробезпеки не нижче III. 4.3.2. Настройка випробування та вимiрювання здiйснюються бригадами у складі не менше двох працівникiв на кожному кiнцi вимiрюваної дiлянки. Роботою бригади керує бригадир який вiдповiдає за додержання правил технiки безпеки. Бригадир повинен мати квалiфiкацiйну групу з електробезпеки не нижче IV. 4.3.3. На час настройки та випробувань всього комплексу обладнання призначається технiчний керiвник робiт який організує роботу всіх бригад. Він повинен мати квалiфiкацiйну групу з електробезпеки не нижче V. 4.3.4. Особи якi не мають безпосереднього вiдношення до виконуваних робiт в примiщення необслуговуваних підсилювальних пунктів НПП і в колодязi де встановлені необслуговувані регенераційні пункти НРП не допускаються. 4.3.5. Для проведення робiт по випробуванню та вимiрюванню обладнання i кабелю мiж пунктами вимiрювань необхiдно забезпечити службовий телефонний зв'язок. 4.3.6. Перед початком настройки випробувань та вимiрювань всi робiтники повиннi бути ознайомленi iз своїми обов'язками та порядком проведення робiт. 4.3.7. Проводи за допомогою яких переноснi вимiрювальнi прилади приєднуються до ланцюгiв живлення повиннi бути однопровiдними багатожильними з iзоляцiєю яка вiдповiдає напрузi дистанцiйного живлення ДЖ . 4.3.8. Напругу дистанцiйного живлення подавати в лiнiю пiсля того як всi пiдключення промiжних пристроїв будуть виконанi. 4.3.9. Подання напруги дистанцiйного живлення в коаксiальнi пари та приймання цiєї напруги в НПП здiйснювати через спецiальнi роз'єми що виключають можливiсть випадкового доторкання до струмопровiдних частин. 4.3.10. Випробувальна напруга подається в лiнiю пiсля того як з усiх НПП або НРП на яких проводяться випробування будуть отриманi пiдтвердження про готовнiсть до проведення випробувань. 4.3.11. Включення та виключення напруги дистанцiйного живлення здiйснюється вiдповiдальним черговим лiнiйно-апаратного цеху за вказiвкою особи вiдповiдальної за проведення випробувань. 4.3.12. Пiд час вимiрювання величини напруги дистанцiйного живлення пiдключення та вiдключення вимiрювальних приладiв до струмопровiдних частин здiйснювати тiльки пiсля виключення напруги дистанцiйного живлення. 4.3.13. Всi операцiї по вимiрюванням у тому числi подання напруги дистанцiйного живлення здiйснювати за командою яка передається по службовому зв'язку. 4.3.14. Час включення та виключення дистанцiйного живлення зафiксувати в журналi чергового. В цьому ж журналi записувати прiзвища бригадирiв якi повiдомили про готовнiсть до включення дистанцiйного живлення. 4.3.15. Пiд час ремонтних робiт на кабелi та електричних вимiрювань крiм виключення напруги дистанцiйного живлення на кiнцевих станцiях або обслуговуваних підсилювальних пунктах ОПП на НПП чи НРП сумiжних з вимірюваною дiлянкою зробити додатковий видимий розрив ланцюга дистанцiйного живлення жили кабелю розрядити на землю та заземлити. Жили кабелю розряджати на землю за допомогою розрядника - металевого стержня з'єднаного iз землею та закрiпленого на iзольованій штанзi. Цю роботу виконувати в дiелектричних рукавичках калошах та захисних окулярах. Вимiрювальнi жили кабелю розрядити з обох бокiв пiдсилювальної дiлянки: спочатку на станцiї або ОПП а потiм на НПП чи в НРП. На платах i боксах де виключається дистанцiйне живлення вивiсити плакати: "Не включати - працюють люди". 4.3.16. Вiдсутнiсть напруги на жилах кабелю перевiрити iндикатором напруги або вольтметром якi включаються по черзi мiж лiнiйними гнiздами та землею. 5. Вимоги безпеки після закінчення робіт 5.1. Виключити вимірювальні прилади та розібрати схему вимірювань провід захисного заземлення від’єднати в останню чергу. 5.2. Навести порядок на робочому місці. 6. При проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку забороняється: - допускати до роботи працівників які у встанавленому порядку не пройшли навчання інструктаж та перевірку знань з охорони праці; - доторкатися до телефонного апарата та з’єднувальних проводів під час вимірювань високою напругою; - доторкатися до кабелю і кінцевих пристроїв під час проведення вимірювань; - проводити будь-які роботи в НПП чи НРП не пов’язані з вимірюваннями при обриві заземлення шин або проводів або при відключенні захисного заземлення під час вимірювань; - без інформування керівника робіт та узгодження з ним вносити будь-які зміни в схеми випробувань вимірювань та змінювати установлений порядок роботи; - проводити вимірювання під час грози; - проводити вимірювання без захисту від атмосферних опадів; - проводити випробування ізоляції жил кабелю напругою під час туману дощу снігопаду; - перемикати проводи та збирати схеми вимірювання під напругою; - залишати без нагляду включені прилади; - працювати з несправними і непровіреними приладами; - під час вимірювання тримати вимірювальні прилади в руках чи на колінах. 7. Дії в аварійних ситуаціях 7.1. При проведенні вимірювань на кабельних лініях зв’язку електроприладами можливі такі аварійні ситуації: - коротке замикання у мережі живлення електроприладу з можливим подальшим спалахуванням електропроводки; - пошкодження схованої елетропроводки з можливим коротким замиканням та спалахуванням; - пошкодження схованих трубопроводів з можливим викидом небезпечних рідин парів газів; - ураження працівника електричним струмом; - ураження працівника небезпечними рідиною паром газом; - інші аварійні ситуації безпосередньо не пов’язані з вимірюваннями на кабельних лініях зв’язку. 7.2. Кожний працівник який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп!”. 7.3. Команду “Стоп!” подану будь-яким працівником повинні негайно виконати усі працівники які почули її. 7.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт. 7.5. При виникненні короткого замикання у мережі живлення електроприладу або в іншій електромережі електроустановці необхідно негайно припинити роботу та відключити пошкоджену електромережу електроустановку . Забороняється самостійно ліквідувати коротке замикання. 7.6. При загоранні електромережі електроустановки необхідно негайно припинити роботу відключити електромережу електроустановку почати гасіння пожежі вуглекислотним вогнегасником. Гасити пожежу в електроустановках пінним вогнегасником забороняється. Про пожежу в електромережі електроустановці необхідно повідомити пожежну охорону. 7.7. У разі пошкодження схованих трубопроводів необхідно припинити роботу по можливості перекрити пошкодженні трубопроводи та покинути небезпечну зону. 7.8. При ураженні працівника електричним струмом необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму: негайно відключити електромережу перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізольованою ручкою відокремити потерпілого від струмопровідних частин використовуючи діелектричні захисні засоби або інші ізолюючі предмети. 7.9. При ураженні працівника небезпечною рідиною паром або газом потерпілого необхідно вивести винести в безпечне місце. 7.10. У всіх випадках до потерпілого необхідно викликати лікаря а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу. 7.11. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій не пов’язаних безпосередньо з вимірюваннями на кабельних лініях зв’язку діяти відповідно до своїх обов’язків згідно плану ліквідації аварій. 2