НАОП 1.1.10-6.11-97

НАОП 1.1.10-6.11-97 Охорона праці під час експлуатації механізмів, змонтованих на базі тракторів

Міністерство енергетики та електрифікації України ГКД 34.03.202-96 ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЗМОНТОВАНИХ НА БАЗІ ТРАКТОРІВ Методичні вказівки Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО  ВАТ "Укроргенергобуд" м. Одеса     2 ВИКОНАВЦІ   О. Л. Гончар Є.Ф.Ніколаєв Н.С.Білінець Л. В. Луцишина     3 УЗГОДЖЕНО   Управлінням охорони праці Міненерго України. Управлінням координації наукових розробок в будівельному виробництві Міненерго України. Асоціацією "Енергопроект"   4 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством енергетики та електрифікації України 5 ЗАМІСТЬ "Инструктивньїх указаний по тсхнике безопасности при зксплуатации мсханизмов смонтированньїх на базе тракторов" затверджених Міненерго СРСР 26.10.1987 р. Москва 1987.   6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2002р. Цей нормативний документ не може бути тиражований і розповсюджений без дозволу НДІ енергетики УНВО "Енергопрогрес"   ЗМІСТ 1 Галузь застосування 2 Нормативні посилання 3 Позначення і скорочення 4 Загальні вимоги безпеки 5 Вимоги безпеки перед початком роботи 6 Загальні вимоги безпеки під час експлуатації машин 7 Спеціальні вимоги безпеки під час експлуатації окремих груп машин 7 1 Трактори і тракторні причепи 7.2 Бульдозери 7.3 Екскаватори і навантажувачі 7.4 Скрепери 7.5 Корчувачі кущорізи розпушувачі 7.6 Трамбувальні машини 7.7 Бурильно-кранові установки і машини для встановлення опор ПЛ електропередачі 7.8 Трубоукладачі 7.9 Вібровтискуючі агрегати Додаток А Найменша допустима відстань по горизонталі від основи виїмки до найближчих опор машин Додаток Б Найменша відстань наближення підйомної чи висувної частини машини до найближчого проводу діючої ПЛ Додаток В Межі небезпечних зон в місцях над якими відбувається переміщення вантажів   ОХОРОНА ПРАЦІ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ЗМОНТОВАНИХ НА БАЗІ ТРАКТОРІВ   Чинний від 1997-04-01 1 Галузь застосування Ці методичні вказівки застосовуються в організаціях і на підприємствах Міненерго України для організації роботи щодо забезпечення охорони праці під час експлуатації основних груп машин змонтованих на базі тракторів: бульдозерів екскаваторів навантажувачів скреперів корчувачів кущорізі» розпушувачів трамбувальних машин бурильно-кранових установок машин для встановлення опор ПЛ трубоукладачів і вібровтискуючих агрегатів тракторів і тракторних причепів. Методичні вказівки призначені для робітників та інженерно-технічних працівників підприемсів і організацій які виконують роботи із застосуванням механізмів змонтованих па базі тракторів. 2 Нормативні посилання У цьому галузевому документі використовуються посилання на такі нормативні документи: - СНиП ІІІ-4-80* Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве; Правила охраньї злектрических сетей напряжением свьшіе 1000 В. Затверджені Постановок Ради Міністрів СРСР від 26 березня 1984р. № 255. М. 'Энергоатомиздат' 1985; Правила дорожньою руху. Затв. пост. КМ України від 31.12.93. № 1094; Правила пожарпой безопаспости при производстве строительно-монтажньїх работ на обьектах Минзнерго СССР. РД 34.03.307-87. М. Информзнерго 1989 ; Правила пожежної безпеки в Україні затв. наказом МВС № 400 від 22.06. 1995; Инструкция по организации и производству работ повышенной оііасиосги в стіроительно-монтїажпьіх организациях и на промыш-ленных предириятиях Минзнерго СССР. РД 34.03.106. М. Затв. Упр. по ТБ і промсанітаріі Міненерго СРСР від 30.10.87. 3 Позначення і скорочення ПЛ електропередачі повітряні лінії електропередачі. Машини механізми змонтовані на базі тракторів. 4 Загальні вимоги безпеки 4.1 До управління механізмами змонтованими на базі тракторів допускаються особи не молодші 18 років визнані придатними за станом здоров'я навчені спеціальності які мають посвідчення на право управління відповідними типами машин та пройшли вступний інструктаж Інструктаж з охорони праці і стажування на робочому місці. 4.2 При укладенні трудового договору робітник повинен бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві наянісіь на робочому місці де він буде працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів які ще не усунені можливі згодом їхні впливи на здоров'я та його права на пільги і компенсації за працю в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору. 4.3 Робітник зобов'язаний: знати і викопувати вимоги нормативних актів про охорону праці правила поводження з машинами; суворо дотримуватися Правил дорожнього руху ; користуватися засобами індивідуального захисту; дотримуватися обов'язків з охорони праці що передбачені трудо-вим договором і правилами внутрішнього розпорядку підприємства; проходити у встановленому порядку попередні і періодичні медичні огляди; доводити до відома адміністрації про випадки травмування і виявлення несправності устаткування пристроїв та інструменту; знати правила пожежної безпеки засоби гасіння пожежі; коли необхідно вміти надати першу долікарську допомогу- За порушення вимог охорони праці робітники притягаються до дисциплінарної матеріальної адміністративної кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством. 4.4 Машини що перебувають на балансі організацій та підприємств повинні мати технічні паспорти та інвентарні номери. Інвентарний помер повинен бути нанесений водостійкою фарбою па облицювання або кабіну машини і бути чітко видним па відстані 20 м. На тракторах тракторних причепах або напівпричепах що експлуатуються за межами будівельного майданчика чи території підприємства повинні бути встановлені державні номерні знаки. 4.5 Роботи із застосуванням машин повинні бути організовані відповідно до проектів проведення робіт або технологічних карт затверджених головними інженерами організацій /підприємств/ що виконують ці роботи. 4.6 Вимоги з охорони праці встановлені проектом проведення робіт або технологічною картою повинні бути завчасно доведені до відома керівника робіт виконавця робіт та працівників які обслуговують машини /далі машиністи/. 4.7 Відповідальність за технічний стан та справність машин несе адміністрація організації /підприємства/ на балансі якої вони перебувають. При передачі машин до оренди з моменту підписання доіо-вору та акта приймання-передачі відповідальність за їх технічний стан і справність несе адміністрація організації /підприсмства/-орепдаря. ^ 4.8 Перед пуском в експлуатацію а надалі через кожні 12 місяців машини повинні проходити технічний огляд що проводиться органами ДАІ /за наявності на машинах державних номерних знаків/ або інженерпо-техиічними працівниками відповідальними за їх справний стан тієї організації /підприємства/ де вони перебувають па балансі. Результати технічних оглядів фіксуються у технічному паспорті машини. 4.9 Адміністрація організації-власника чи орендаря під час експлуатації машин зобов'язана: забезпечити дотримання трудового законодавства; забезпечити машиністів спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту чи компенсувати робітнику витрати на придбання спецодягу та інших засобів індивідуального захисту якщо встановлений термін видавання них засобів порушений і робітник був змушений придбати їх за власні кошти; передати кожну машину в технічно справному стані з комплектом інструментів та пристроїв протипожежним інвентарем аптечкою знаками аварійної зупинки згідно з актом машиністу який ЇЇ обслуговує; організувати навчання машиністів безпечним прийомам та засобам прані при переведенні на машину іншого типу чи при установці іншого навісного обладнання; при переведенні машиніста з однієї моделі однотипної машини вітчизняного виробництва на іншу ознайомити його перед допуском до самостійної роботи з особливостями улаштування та обслуговування цієї машини і забезпечити стажування до набуття достатніх навичок самостійного управління машиною але протягом не менше 6 змін; перед допуском до роботи на тракторах імпортного виробництва і тракторах класу тяги 25 т і більше навчити машиністів за спеціальною програмою; не допускати до експлуатації переобладнані або знов виготовлені /у порядку раціоналізації/ машини без проведення попередніх випробувань та технічного огляду спеціальною комісією з оформленням відповідного акта; призначити відповідальних осіб із інженерно-технічних працівників для організації безпечного пересування машин крізь водні перепони льодові переправи важкопрохідною місцевістю під час навантаження /розвантаження/ машин на залізничні платформи трейлери річкові та морські судна та інше; довести до відома підприємства-виготівника про виявлені конструктивні недоліки машин; обладнати спеціальні майданчики що охороняються для стоянки машин у неробочий час; забезпечити машиністів Інструкціями з охорони праці І технічної експлуатації машин; забезпечити правильне і своєчасне оформлення технічної документації на машини та її збереження; організувати облік моторесурсів спрацьованих машиною; забезпечити дотримання графіків планово-попереджувальних ремонтів і технічного обслуговування машин. 4.10 Робота та проїзд машин в охоронній зоні діючих ПЛ електропередачі допускаються при наявності дозволу організації то є власником даної лінії наряду-допуску що визначає безпечні умови їх виконання і під безпосереднім керівництвом відповідальної особи з інженерно-техиічних працівників організації що виконує ці роботи. Для проїзду під проводами ПЛ електропередачі машин висотою від ріння землі менше ніж 4 5 м дозвіл організації що є власником даної лінії не вимагається. 4.11 Робота машин в охоронних зонах кабельних ліній електропередачі повинна виконуватися згідно з проектами проведення робіт вимогами "Правил охраны елекгрических сетей напряжением свыше 1000 В" "Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-мотажных организациях и на промышлснных предприятиях". 5 Вимоги безпеки перед початком роботи 5.1 Перед початком роботи треба переконатися в технічній справності машини. 5.2 Не допускається експлуатація машини зі спрацьованими або пошкодженими деталями бо це може призвести до пошкодження сполучених деталей і до аварії. 5.3 Технічний стан електрообладнання повинен виключати можливість іскроутворення. Проводи повинні бути захищені від механічного впливу а поблизу частин і вузлів машини що мають підвищену температуру і в місцях де на них можливе попадання масла і пального мати запобіжну оболонку. 5.4 Акумуляторна батарея повинна бути укріплена і закрита кришкою. Витікання електроліту з банок акумуляторної батареї не допускається. 5.5 Технічний стан рульового механізму а також важелів управління робочими органами навісних /причіпних/ механізмів повинен забезпечувати безпеку роботи машини. З'єднувальні пальці рульових тяг повинні бути зашплінтовані стандартними шплінтами що не були в ужитку. Важелі управління повинні мати фіксуючі пристрої. 5.6 У рульового механізму колісних тракторів не допускається: послаблення кріплення рульової колонки і рульової сошки; несправність поздовжньої і поперечної рульових тяг і їх деталей /вигин тріщини ушкодження різьби поломка або відсутність шплінтів та інше/; люфт стернових тяг що перевищує межі зазначені заводом-виготівником. Вільний хід рульового колеса повинен бути не більшим за 15 град. 5.7 Сходження та кут повороту передніх коліс повинні бути встановлені відповідно до заводських інструкцій. 5.8 Покришки коліс не повинні мати наскрізних тріщин і розривів а також зносу рисунка протектора більшого за допустимий. Тиск повітря в шинах повинен відповідати величинам вказаним у паспорті машини 5.9 Машини повинні бути обладнані пусковим приладом що забезпечує підготовку двигуна до роботи і пуск його при температурі навколишнього повітря до мінус 40 градусів Цельсія не менш ніж за ЗО хвилин. 5.10 Пускові двигуни повинні бути обладнані пристроєм що виключає запуск основного двигуна при ввімкненій передачі. 5.11 В системі управління гусеничних тракторів не допускається: несправність тяг і їх з'єднань ї важелями головної муфти зчеплення та повороту; неповне гальмування барабана муфти повороту при повному ввімкненні важелів управління: різна величина ходу гальмових педалей. 5.12 Перед запуском двигуна необхідно: перекопатися у відсутності сторонніх предметів на обертових деталях у двигуні коробці передач бортових передачах І задньому мості а також в захисних кожухах; переконатися що важіль переключення швидкостей перебуває в нейтральному положенні; обтерти насухо всі зовнішні частини машини на які потрапили пальне чи масло щоб запобігти можливому загорянню. 5.13 Під час пуску двигуна трактора всі пальні руки повинні бути розташовані з одного боку пускового держака. Забороняється охоплювати пусковий держак. 5.14 Пальці гусениць повинні бути зашплінтовані заводськими чи виготовленими за їх зразком шилінгами. 5.15 З'єднання шлангів гідросистеми не повинні допускати підтікання масла. Встановлення хомутів з дроту на з'єднання не допускається. 5.16 Треба переконатися в наявності і справності тукового сигналу а на машинах що працюють з причіпним обладнанням на якому перебувають люди і двосторонньої сигналізації. 5.17 На агрегатах що працюють у зчепі з машиною необхідно перевірити наявність і справність жорсткого тягового пристрою що виключає можливість наїзду причіпного агрегату на машину-тягач. Тяговий пристрій маг бути обладнаний страхувальним тросом. Застосування буксирі» і тягових пристроїв інших типів не допускається. 5.18 З'єднувальний шкворень причіпного приладу повинен відповідати діаметру отвору сідельно-зчепного прнстрою тягача і фіксуватися від самовільного випадання. 5.19 На спеціально відведеному майданчику необхідно перевірити справність і ефективність гальм. 5.20 Колісні машини мають бути обладнані гальмувальними башмаками відповідно до кількості ведучих коліс а під час виконання робіт в ожеледицю ланцюгами протиковзання. 5.21 Перед початком роботи необхідно перевірити наявність протипожежного інвентаря і вогнегасника а також аптечки першої допомоги. 5.22 Забороняється зберігати в кабінах машин бензин газ та інші легкозаймисті їдкі і токсичні речовини а також використані обтиральні матеріали /ганчір'я/ інші легкозаймисті матеріали. 5.23 Не повинно бути підтікання пального масла і води у вузлах та агрегатах машини а також пропуску вихлопних газів у з'єднаннях колектора з двигуном і вихлопною трубою. 5.24 Дозволяється працювати тільки на машині що закріплена за даним водієм тимчасова робота на іншій машині допускається лише при наявності відповідного письмового дозволу. 5.25 Перед виконанням робіт треба переконатися в стані електробезпеки на будівельному майданчику. 5.26 Перед тим як рушити з місця треба переконатися що шлях вільний. Про початок руху необхідно попередити сигналом.   6 Загальні вимоги безпеки під час експлуатації машин 6.1І Для безпечної експлуатації машин і підтримання їх в технічно справному стані треба керуватися чинним СНиП ІІІ-4-80* інструкціями з експлуатації та іншими експлуатаційними документами що постачаються заводами-виготівниками на базові машини на яких змонтоване або встановлене причіпне навісне та інше обладнання. 6.2 Під час експлуатації машин і підтримання їх в технічно справному стані треба звертати увагу на: регулювання важелів і педалей на обертальних і рухомих частинах машин; кріплення карданних валі» і затяжку болтових з'єднань; стан ходової частини і рульового управління тиск в шипах та надійність кріплення колес; надійність кріплення всіх вузлів; регулювання і надійність дії гальм; щільність затяжки штуцерів і гайок маслопроводів гідравлічної системи; рівень масла в баку гідросистеми; відсутність течі пального води та масла; справність електроприладів освітлювальних сигнальних і контрольно-вимірювальних приладів; стан кріплення навісного обладнання до трактора канатно-блочної системи та лебідки; роботу двигуна і машини на холостому ходу. п 6.3 Запуск пускового двигуна як правило належить виконувати з кабіни важелі механізмів пускового двигуна повинні легко переключатися. Перед запуском двигуна треба поставити в нейтральне /вимкнене/ положення рукоятки управління всіх механізмів машини. 6.4 До запуску двигуна забороняється допускати сторонніх осіб. 6.5 Забороняється заводити перегрітий пусковий двигун вручну щоб уникнути зворотного удару рукоятки внаслідок передчасного спалаху пальної суміші. Під час ручного запуску шнур для запуску двигуна повинен мати рукоятку. Застосування пускового шнура без рукоятки заборонясться. 6.6 Користуватися відкритим вогнем для підігрівання двигуна та інших агрегатів машини забороняється. 6.7 Робоча зона машини повинна бути позначена добре видимими й попереджувальними знаками і плакатами які слід переставляти у міру того як змінюються межі зони. В нічний час робоча зона машини повинна бути освітлена. При відсутності освітлення виконання робіт забороняється. 6.8 Переїзд через залізничні шляхи дозволясться на першій передачі і тільки у встановлених місцях що мають суцільний настил. 6.9 У процесі експлуатації машин забороняється: виконувати роботи при знятих передбачених конструкцією огородженнях /кожухах/ обертових /рухомих/ частин машини і при несправних приладах освітлення; виходити з машини до повної її зупинки; перебувати під машиною замінювати масло виконувати ремонт і технічне обслуговування машини коли працює двигун а також якщо машина не загальмована і не має гальмових башмаків під колесами; перебувати під піднятим робочим органом машини якщо під нього не підставлені спеціальні упори; залишати без нагляду машину коди працює двигун; виконувати роботи на машині під час грози; перевозити людей в кабінах а також на ковшах рамах буферах та інших елементах навісного і причіпного обладнання машини; виконувати роботи і встановлювати машину поблизу виїмок /котлованів траншей тощо якщо відстань від підошви укосу виїмки до найближчої опори машини менша за вказану в СНиП-ІІІ-4-80* додаток А ; виконувати роботи в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі без наряду-допуску оформленого у встановленому порядку; працювати під проводами діючих ПЛ електропередачі без їх відключення; проводити роботи в охоронній зоні ПЛ електропередачі без заземлення шасі машини на ппевмоколісному ходу; працювати в охоронній зоні ПЛ електропередачі що перебувають під напругою якщо відстань наближення підйомної або висувної частини машини в будь-якому її положенні до уявної вертикальної площини що проходить через проекцію па землю найближчого проводу діючої ПЛ менша за вказану у СНиП-ІІІ-4-80* додаток Б ; перетинати яри і схили з ухилом вищим за допустимий інструкцією з експлуатації заводу-виготівпика і під кутом до їх осі; переключати передачі під час руху на підйом та спуск; робити різкі повороти машини на крутих косогорах. 6.10 Під час виконання робіт із застосуванням вантажозахватних пристроїв треба дотримуватися межі небезпечних зон від місць над якими відбувається переміщення вантажів а також поблизу будов і споруд згідно з СНиП-ІІІ-4 -80* додаток В . 7 Спеціальні вимоги безпеки під час експлуатації окремих груп машин 7.1 Трактори і тракторні причепи 7.1.1 Зчеплення трактора з навісними і причіпними механізмами повинно виконуватися на спланованому та утрамбованому майданчику без ухилу. 7.1.2 Для зчеплення трактор треба подавати на низькій передачі. Причеплення до трактора механізму /причепа/ що зчіпляється повинно виконуватися особами які обслуговують дані машини. Причіплювач повинен стояти осторонь до повної зупинки і почати зчеплення тільки після сигналу водія. 7.1.3 Під час з'єднання причіпних пристроїв механізмів/причепів/ трактор повинен бути поставлений на гальма. 7.1.4 Забороняється під час руху переходити з трактора на причіпні машини та назад. 7.1.5 Забороняється включати швидкість /починати рух/ при наявності людей між трактором і причіпною машиною. 7.1.6 Під час зустрічного роз'їзду тракторів необхідно дотримуватися інтервалу між ними не меншого за 2 м. 7.1.7 Всі тракторні причепи повинні мати гальма якими керують з кабіни трактора що забезпечують гальмування причепа на ходу. Якщо конструкцією причепа не передбачені гальма то причіп повинен бути забезпечений гальмовими башмаками. Застосовувати такий причіп дотволясться тільки з гусеничним трактором. 7.1.8 Поворотний пристрій тракторних причепів повинен вільно повертатися в обидва боки. 7.1.9 Всі кріпильні деталі коліс причепів повинні бути надійно затягнені підшипники відрегульовані а тиск в шинах коліс відповідати даним технічного паспорта. 7.1.10 Трактори причепи і напівпричепи що застосовуються при транспортуванні повинні бути обладнані стоп-сигналами покажчиками поворотів і габаритними вогнями. 7.1.11 Гідравлічна система самоскидних причепів напівпричепів і самохідних шасі з самоскидним кузовом повинна забезпечувати надійну фіксацію кузова в будь-якому положенні. Працювати під піднятим кузовом без упорного пристрою заборонено. 7.1.12 Тракторні поїзди повинні відповідати таким вимогам: кількість причепів в тракторному поїзді визначається тяговою потужністю трактора дорожніми умовами і "Правилами дорожнього руху"; гідравлічна система підйому кузовів самоскидних причепів під-ключається до гідравлічної системи трактора /тягача/ керування якою здійснюється з робочого місця тракториста; електрообладнання причепів підключається до системи електрообладнання трактора. 7.1.13 Тракторний причеп поставлений під навантаження /розвантаження/ слід надійно загальмувати двигун трактора заглушити і включити найнижчу передачу. В зимових умовах двигун можна не глушити але при цьому під гусениці трактора і колеса причепа повинні бути встановлені гальмові башмаки. 7.1.14 Відчиняти і зачиняти борти кузовів причепів дозволяється не менше ніж двом робітникам. Перед відкриттям бортів треба перевірити кріплення вантажу і коли необхідно усунути можливість самовільного падіння його з кузова. 7.1.15 Перевезення довгомірних матеріалів тракторним поїздом треба виконувати з дотриманням наступних вимог: довгомірні матеріали /труби опори ПЛ профільний прокат секції металоконструкцій та інше/ повинні бути надійно закріплені на тракторному поїзді; передній та задній кінці довгомірів повинні бути закріплені обмежувачами для запобігання поздовжньому зміщенню. 7.1.16 Забороняється наближатися будь-кому до тракторного поїзда що рухається ближче ніж на 2 м. 7.1.17 Перевезення людей на тракторних причепах заборонено. 7.1.18 Перш ніж зійти з трактора необхідно поставити важіль переключення швидкостей у нейтральне положення і включити гальмо. 7.2 Бульдозери 7.2.1 Під час перевірки технічного стану бульдозера перед початком роботи додатково до вимог вказаних у розділі 5 необхідно перевірити: наявність та надійність установки шплінтів на кінці штока пальцях кріплення лиж і транспортної підвіски відвалу; щільність затягування гайок хомутів кріплення поперечної балки болтів кріплення кронштейна гідроциліндра болтів кріплення нижньої кришки гідроциліндра та стопорних болтів лиж відвалу. 7.2.2 При пересуванні бульдозера необхідно: підняти відвал у транспортне положення; рухатися тільки переднім ходом; стежити щоб ніж відвалу не врізався в грунт особливо на косогорах; стежити щоб гідравлічні шланги не зачіпали перешкоди; не встановлювати машину на щойно зведених насипах ближче ніж 1 м від брівки; не виїжджати па схили з ухилом понад 25 град. 7.2.3 Машиністові забороняється виконувати роботи на ухилі місцевості /поздовжньому та поперечному/ що перевищує допустимі значення для даного бульдозера зазначені в інструкції з експлуатації заводу-виготівника. Спуск бульдозера під ухил необхідно робити тільки на першій передачі. Під час зупинки па ухилі слід загальмувати бульдозер гальмом. Забороняється працювати з відкритими дверцятами. 7.2.4 Щоб уникнути перекидання або сповзання бульдозера машиніст не повинен робити різких поворотів на кругих косогорах і високих насипах а в зимовий час на гусениці бульдозерів що працюють на спусках і косогорах необхідно встановити спеціальні шипи які запобігають поперечному ковзанню. 7.2.5 Одночасна робота двох бульдозерів що йдуть один за одним допускається тільки з дотриманням відстані між ними не меншої ніж 10 м. 7.2.6 У разі розриву трубопроводів гідросистеми машиніст зобов'язаний негайно вимкнути насос або переключити держак керування розподільника в положення "Замкнено" і зупинити машину. 7.2.7 Під час перерв в роботі відвал бульдозера повинен бути опущений на грунт. 7.3 Екскаватори і навантажувачі 7.3.1 Під час роботи екскаватора забороняється проводити якісь інші роботи і перебувати будь-кому у радіусі що дорівнює довжині стріли екскаватора плюс 5 м. 7.3.2 Грунт на шляху руху екскаватора повинен бути спланованим ями засипані валуни і брили каменів чи грунту видалені. 7.3.3 Грунт вибраний із котлована або траншеї треба розміщувати на відстані яка не менша за 0 5 м від брівки виїмки. Забороняється розробка грунту в котлованах і траншеях методом "підкопу". Під час розробки виїмок у грунті екскаватором з прямою лопатою висоту вибою екскаваторник повинен визначати з таким розрахунком щоб в процесі роботи не утворювалися "козирки" з грунту. 7.3.4 Риття котлованів і траншей із вертикальними стінками без кріплення в нескальних і незамерзлих грунтах вище за рівень грун- тових пол при відсутності поблизу підземних споруд допускається на глибину не більшу ніж м: 1 0 - в насипних піщаних та великоуламкових грунтах; 1 25 у супісках; 1 50 в суглинках та глинах. 7.3.5 Риття котлованів і траншей з укосами без кріплення в нескапь-них грунтах вище за рівень ґрунтових вод /з урахуванням капілярного підняття/ або в грунтах висушених за допомогою штучного водопониження допускається за глибини виїмки та крутизни укосу тдпо чинним СНиП-ІІІ-4-80*. 7.3.6 Крутижа укосів виїмок глибиною понад 5 м в усіх випадках та глибиною меншою за 5 м при гідрогеологічних умовах і видах грунтів не передбачених СНиП ІІІ-4-80* повинна встановлюватися проектом проведення робіт. * 7.3.7 Під час сумісної роботи екскаватора і бульдозера не допускається перебування бульдозера в радіусі дії стріли екскаватора. Машиніст бульдозера має право розпочати роботу біля екскаватора після того як ківш екскаватора буде опущений на землю. 7.3.8 Проведення робіт у котлованах і траншеях з укосами що зазнали зволоження дозволяється тільки після детального огляду виконавцем робіт /майстром/ стану грунту схилів і обвалення нестійкого грунту в місцях де виявлені козирки або тріщини /відшарування/. 7.3.9 Під час роботи в забої камені що містяться зверху пні та інші предмети слід вчасно прибирати бо у разі обсипання фунту вони можуть пошкодити екскаватор та бути причиною нещасного випадку. 7.3.10 Перед підйомом і переміщенням вантажів навантажувачем попиши бути перевірені сгійкість вантажів та правильність їх стро-пування. 7.3.11 Способи укладання вантажів навантажувачем повинні забезпечувати: стійкість штабелів пакетів і вантажів що містяться в них; механічне розбирання штабеля і підіймання ватажу навісними захоплювачами навантажувача; безпеку працюючих на штабелі або біля нього; можливість застосування і нормального функціювання засобів захисту працюючих і пожежної техніки; дотримання вимог до охоронних зон ліній електропередачі вузлів інженерних комунікацій і енергопостачання. 7.3.12 Штабелі сипких вантажів повинні мати укоси крутизною що відповідає куту власного укосу для вантажів даного виду або повинні бути обгороджені міцними підпорними стінками. 7.3.13 Під час укладання навантажувачем вантажів /крім сипких/ слід вжити заходів що запобігають защемленню або примерзанню їх до покриття майданчика. 7.3.14 Машиністові навантажувача забороняється: пересуватися з навантаженим ковшем на передачі вищій ніж Друга; працювати на майданчиках що мають бічний чи поздовжній ухил понад 3 град /для навантажувача із порожнім ковшем в транспортному положенні поздовжній крен допускається не більший за 10 град./; перебувати під піднятим ковшем навантажувача; розробляти суцільний нерозпушений грунт; робити різкі повороти і різко гальмувати. 7. 4 Скрепери 7.4.1 Під час перевірки технічного стану скреперів перед початком роботи додатково до вимог викладених у розділі 5 необхідно перевірити: кріплення шарнірів на передній осі і на бічних стінках ковша; стан зчеплення скрепера з трактором; у скреперів з канатним керуванням стан канатів і справність лебідки й огорож; у скреперів з гідравлічною системою керуванням стан гнучких шлангів і надійність дії гідравлічної системи. 7.4.2 Під час переміщення грунту необхідно дотримуватися інтервалу між скреперами не меншого за 20 м. 7.4.3 Розвантаження ковша скрепера треба робити тільки на ходу. Забороняється розвантаження під час руху заднім ходом під укіс і на поворотах. 7.4.4 Робота скреперів у мокрих глинистих грунтах чи під час дощу забороняється. 7.4.5 У скреперів з канатним керуванням при обриві каната лебідки лебідка повинна бути негайно вимкнена. 7.4.6 Розробка грунтів скрепером дозволяється на поздовжньому ухилі місцевості не більшому за 10 град та поперечному за 18 град. 7.4.7 Під час зведення високих насипів і розробки глибоких виїмок для руху навантажених скреперів повинні бути зроблені в'їзди з ухилом що не перевищує 10 град- 7.4.8 Під час переїздів ківш скрепера повинен бути піднятий над землею не менше ніж на 0 35 м. 7.4.9 Роз'єднання і з'єднання скрепера з трактором слід проводити під керівництвом механіка використовуючи вантажопідйомні засоби. 7.5 Корчувачі кущорізи розпушувачі 7.5.1 Під час корчування зуб'я корчувача слід заводити під пень і під час руху трактора вперед зривати його з місця після чого підйомом відвалу виривати з фунту /забороняється поєднувати підйом відвалу з рухом/. 7.5.2 Пні від дерев діаметром понад 400 мм з розгалуженою кореневою системою слід корчувати після попереднього підрізання коренів. Пні діаметром понад 500 мм перед корчуванням слід висаджувати в повітря. 7.5.3 Під час звалювання дерев на відстані не меншій за 50 м від місця робіт в усіх напрямках необхідно встановлювати знаки безпеки з попереджувальними написами "Прохід і проїзд заборонений звалювання лісу!" Біля проїжджих доріг і пішохідних стежок слід для попередження про небезпеку крім знаків безпеки встановлювати пости. 7.5.4 На місці виконання робіт по звалюванню дерев можуть перебувати тільки робітники бе посередньо зайняті звалюванням і керівник робіт. 7.5.5 Корчування сухих та згнилих на корені дерев корчувачем забороняється бо може відбутися їх самовільне падіння. 7.5.6 Під час звалювання дерев машину треба встановлювати якомога вище з того боку дерева звідки відвал буде стикатися зі стовбуром. При необхідності трсба підготувати валик грунту біля дерева для того щоб машина стала вище. 7.5.7 При звалюванні дерев діаметром понад 350 мм слід підрізати коріння з боку протилежного напрямку падіння дерева або з усіх боків. При звалюванні дерев діаметром до 300 мм середні зуб'я відвалу треба знімати щоб запобігти їх розклинюванню. 7.5.8 Під час прибирання з дільниці каменів рекомендовано відривати камені з одного чи з усіх боків. Витягаїи камінь маса якою більша за допустиму інструкцією з експлуатації заводу-виготівника машини забороняється. 7.5.9 Якщо на ділянці працюють водночас два кущорізи то для них виділяються окремі рядки чи відводяться відокремлені ділянки. Відстань між працюючими кущорізами або відокремленими ділянками має бути не меншою за 40 м. Робітники які відтягують зрізані дерева або кущі не повинні перебувати ближче 25 м від місця роботи кущоріза. Під має зрізання кущів робочий орган кущоріза повинен бути опущений і ковзати по землі копіюючи профіль поверхні. Розчистка ділянки виконується обома ножами кущоріза 7.5.10 Розпушення мерзлого грунту одним ми трьома зуб'ями слід проводити відповідно до інструкції заводу-виготівника 7.5.11 Під час переїздів своїм ходом робочий орган розпушувача необхідно піднімати в транспортне положення. 7.6 Трамбувальні машини 7.6.1 Перед тим як розпочати роботу додатково до вимог викладених в розділі 5 необхідно перевірити: надійність закріплення канатів у ковшах середньої підвіски і плит; стан задньої підвіски гумових амортизаторів напрямних плит канатних блоків передньої підвіски карданного вала переднього редуктора кріплення редуктора до передньої підвіски: наявність мастила в кривошипах підйомного механізму: справність гальм-заспокоювачів: затяжку всіх болтових з'єднань редуктора кривошипно-поліспас-ного механізму. 7.6.2 Ущільнення грунту треба робити на двох найнижчих передачах із включеним ходозменшувачем щоб запобігти сильному розгойдуванню плит під мас їх підіймання. 7.6.3 Зв'язані грунти з погано спланованою поверхнею слід ущільнювати тільки па першій передачі. 7.6.4 Відсипаний для ущільнення грунт повинен бути попередньо спланований бульдозером. Поздовжні і поперечні ухили повинні бути відповідно 5 7 град і 3 5 град. 7.6.5 На поверхні пухкого фунту допускаються грудки розміром не більше 300 мм і тверді чи кам'яні включення розміром до200 мм. 7.6.6 Машиніст повинен під час роботи спостерігати за положенням подовжувачів телескопічних штанг опускаючи або підіймаючи їх у міру необхідності забезпечуючи зазор із поверхнею грунту 3-5 см. 7.6.7 Під час роботи машиніст повинен слідкувати за положенням трамбуючих плит і обертанням кривошипів підіймального механізму. Обертання кривошипів повинно бути плавним без ривків. 7.6.8 Під час ущільнення грунту біля брівки насипу а також надмірно пухкого грунту машиніст повинен слідкувати за тим щоб нижній кінець подовжувачів штанг не виходив за межі уловлювачів трамбуючих плит. 7.6.9 Ущільнення грунту з підвищеною вологістю допускається якщо не відбувається сильного налипання грунту на трамбуючі плити не забиваються грунтом отвори плит. 7.6.10 В зимоних умовах дозволяється ущільнювати тільки сміжовідсипаний спланований і немерзлий грунт при наявності грудок рошіром до 200 мм. Застосовувати трамбувальну машину для ущільнення грунту при глибині промерзання понад 10 см категорично забороняється. 7.6.11 При температурі нижче 0°С забороняється залишати трамбуючі плити на тривалий час на грунті щоб чапобіїти їх примерзанню. По закінченні роботи трамбуючі плити слід опускати на дерев'яні підкладки. 7.6.12 Заборонясться відривати примерзлу до грунту трамбуючу плиту піднімальними механізмами. 7.6.13 Під час пересування трамбувальної машини з одного місця робіт на інше необхідно перевести її із робочого положення в транспортне. 7.6.14 У процесі трамбування забороняється виконувати різкі повороти машини. 7.6.15 Забороняється підвішувати плити на транспортні гачки при включеному механізмі скидання. 7.6.16 При сильних коливаннях плити чи виникненні косих ударів об грунт необхідно знизити оберти двигуна. 7.7 Бурильно-кранові установки і машини для встановлення опор ПЛ електропередачі 7.7.1 Проведення бурових робіт поблизу підземних комунікацій а також в місцях виявлення вибухонебезпечних матеріалів чн в місцях з патогенним зараженням грунту допускається тільки після узгодження з організаціями що експлуатують ці комунікації заходів щодо безпечних умов праці. При цьому розміщення підземних комунікацій на місцевості має бути позначене відповідними знаками і написами. 7.7.2 Перед тим як розпочати роботу слід установити машину на всі виносні опори і вивірити робочий апарат за ухиломіром або рівнем. 7.7.3 За машиною повинен бути закріплений /про цс повинен бути зроблений запис в шляховому листку чи наряді/ допоміжний робітник який має посвідчення стропальника. 7.7.4 Кожна машина повинна бути обладнана звуковою сигналізацією. Перед пуском машини в дію необхідно подавати звукові сигнали. 7.7.5 Не дозволяється працювати буровим інструментом із незагвинченими до кінця і незакріпленими різьбовими з'єднаннями. 7.7.6 Пересування машин по снігу нерівній місцевості і слизькій дорозі слід проводити на першій передачі без крутих поворотів. 7.7.7 Під час буріння свердловин під опори ПЛ машиніст повинен: проводити буріння тільки після того як машина буде поставлена на ручне гальмо важіль переключення передач виведений в ней тральне положення а обидва мости машини вимкнені; і ~ включати механізм обертання тільки при підході штанги до землі; після закінчення буріння установити обладнання машини в транспортне положення. 7.7.8 Лід час проведення робіт для встановлення опор ПЛ слід: застосовувати для захоплення опор ПЛ справні інвентарні ванта-жо захватні пристрої; переконатися в стійкості машини шляхом попереднього підіймання опор на 100-200 мм над рівнем землі; підіймати опору тільки після сигналу стропальника і після того як всі робітники відійдуть на безпечну відстань; проводити підйом опори ПЛ після відводу її стропальником від пристрою що обертається; слідкувати щоб кільце стропа не знялося з гака під час встановлення опори в свердловину; не послаблювати натяг троса І не відчіплювати гак із встанов леної опори доти поки вона не буде вивірена і закріплена в сверд ловині; перед початком руху привести установку в транспортне положення. 7.7.9 Для запобігання аварійній ситуації під час виконання робіт забороняється: знімати захисні кожухи з барабана лебідки карданного вала карданних зчленувань і ланцюгової передачі; залишати важелі керування включеними після закінчення буріння свердловин чи установки опор; зачіпляти та підтягувати опори при косому натязі канатів; проводити очищення бура від грунту при включених карданному валі чи валі відбору потужності трактора; бурити свердловини більших параметрів ніж вказано в технічному паспорті машини; працювати з незакріпленими ножами; підіймати опори лебідкою із невідрегульованою запобіжною муфтою. 7.7 10 Пробурені свердловини при припиненні робіт повинні бути надійно закриті щитами або огороджені. На щитах і огорожах повинні бути встановлені попереджувальні знаки. 7.8 Трубоукладачі 7.8.1 Під час перевірки технічного стану трубоукладача перед початком роботи необхідно перевірити: справність стріли І рами противаги звернувши особливу увагу на шарнірні з'єднання; - справність вантажного і стрілового канатів надійність їх кріплення на стрілі підвісному блоці і на барабанах лебідки; - справпісіь і надійність кріплення вузлів гідравлічного приводу гайки хвостовика гака і осей гакової обойми; справність стропів та інших вантажозахватних пристроїв наявність на них бірок та клейм. 7.8.2 Після огляду машини машиніст повинен випробувати на холостому ходу роботу всіх механізмів трубоукладача звернувши особливу увагу на надійність дії гальм справність приладів безпеки плавність переключення важелів керування і на плавність роботи механізмів підйому вантажу зміни вильоту стріли відкидання і підіймання противаги /контрвантажу/. Під час виконання робіт на спусках і підйомах від 15 до 35 град трубоукладач слід закріплювати якорями. При поздовжніх ухилах понад 35 град роботи повинні виконуватися спеціальними прийомами вказаними в проекті проведення робіт. Проводити роботи трубоукладачем на косогорах з поперечним ухилом понад 8 град забороняється. 7.8.3 Під час опускання трубопроводу і виникнення небезпеки перекидання трубоукладача необхідно відкидати контрвантаж. При різкому зростанні навантаження на гак треба негайно опустити вантаж на землю. 7.8.4 Трубоукладачі можуть бути допущені до підйому і переміщення тільки тих вантажів вага яких не перевищує вантажопідйомність машини. 7.8.5 Змінювати виліт стріли трубоукладача з піднятим на гак вантажем дозволяється тільки в межах вантажопідйомності на даному вильоті стріли. 7.8.6 Гак підйомного механізму трубоукладача треба встановлювати в прямовисному положенні над вантажем що підлягає підйому. На час перерви в роботі гак трубоукладача слід звільняти від вантажу. 7.8.7 Вантаж що підлягає підйому трубоукладачем слід стропувати по центру ваги. Якщо центр ваги невідомий його треба визначити спробними підйомами вантажу на висоту 20-30 см із наступним опусканням на підкладки і необхідним переміщенням стропа. 7:8.8 Під мас подачі вантажу в місця що знаходяться нижче рівня установки трубоукладача /в траншею котлован та інше/ треба спочатку переконатися опустивши гак без вантажу в тому що при найбільш низькому положенні гака на барабані лебідки залишається не менше 1 5 витка каната. 7.8.9 Переміщати трубоукладач по території будівельного майданчика чи вздовж траси трубопроводу з вантажем на гаку дозволяється за умови що маса вантажу котрий транспортується не перевищує 50% від Івстановленої вантажопідйомності трубоукладача при максимальному вильоті стріли І на відстань не більшу за 150 м. 7.8.10 Перед переміщенням трубоукладача з вантажем на гаку стріла повинна бути встановлена в положення що відповідає мінімальному вильоту а вантаж піднятий на височу не меншу за 0 5 м над поверхнею землі. Пересування трубоукладача з вантажем треба робити на першій передачі. 7.8.11 Спільна робота кількох трубоукладачів по підйому і переміщенню вантажів проводиться під безпосереднім керівництвом особи відповідальної за безпечне переміщення вантажів кранами. 7.8.12 Під час підйому вантажу декількома трубоукладачами навантаження що припадає на кожен з них не повинно перевищувати вантажопідйомності кожного трубоукладача. 7.8.13 Задля запобігання аварійній ситуації під час роботи трубоукладача забороняється: підтягувати і волочити вантажі гаком трубоукладача при косому натязі канатів; підіймати вантажі засипані грунтом прикручені болтами залиті бетоном примерзлі до землі чи завалені іншими вантажами; звільняти трубоукладачем вантажозахватні пристрої завалені грунтом чи вантажем; підіймати водночас вантаж і стрілу трубоукладача; опускати стрілу і вантаж за допомогою розмикання гальма /не на режимі двигуна/; працювати при поганій видимості; класти вантаж на електричні кабелі та трубопроводи; підіймати вантаж із людьми що перебувають на ньому а також вантаж що підтримується руками робітників; навантажувати або розвантажувати машини в кабінах яких перебувають люди; зачіпляти на гак більше ніж один вантажозахватний пристрій; тримати піднятий вантаж на гаку трубоукладача трипалий час; переміщати трубоукладач без вантажу на гаку з відкинутим контрвантажем; очищати підняті труби від грунту снігу льоду та ін. 7.8.14 Під час укладання трубопроводу в траншею слід: - працювати узгоджено точно виконуючи сигнали керівника робіт; не підіймати трубопровід вище за 1 м над поверхнею землі; не допускати ривків під час підйому і опускання трубопроводу. 7.8.15 Під час спільної роботи кількох трубоукладачів необхідно: у випадку перевантаження одного з них вирівняти трубопровід підйомом стріли чи вантажного гака машини що працює поруч; у випадку поломки одного трубоукладача негайно опустити весь трубопровід на фунт; вивести несправний трубоукладач із колони тільки після перехвату трубопроводу трубоукладачем що його замінив; не підіймати і не переміщувати вантаж при нестійкому положенні трубоукладача. 7.8.16 Під час опускання трубопроводу в траншею забороняється перебування людей під піднятим і переміщуваним трубопроводом між стінкою траншеї і трубопроводом а також в зоні можливого падіння стріли. 7.8.17 Шлях руху трубоукладача вздовж траси трубопроводу повинен бути наперед спланованим а па слабких грунтах і в грузьких місцях - обладнаним настилом з деревини або брусів. 7.8.18 Для безпеки в зимовий період необхідно вздовж траси трубопроводу розчистити від снігу смугу завширшки не менше 4 м від краю траншеї а на гусениці трубоукладачів установити спеціальні шипи шпори . 7.8.19 Під час роботи в гірських умовах на спусках і косогорах забороняється робити різкі повороти і зупинки па гусениці трубоукладачів слід установити спеціальні шипи шпори що захищають машину від поперечного ковзання. 7.9 Вібровтискуючі агрегати 7.9.1 Організації що експлуатують вібровтискуючі агрегати повинні забезпечувати дотримання па робочих місцях гігієнічних норм концентрації шкідливих речовин що виділяються в процесі роботи машин застосовуючи засоби вентиляції і пиловловлювання. 7.9.2 Під час експлуатації вїбровтискуючих агрегатів не допускається: змінювати робочий інструмент при наявності у шланзі стисненого повітря; знімати з матими засоби віброзахисту і керування робочим інструментом глушитель шуму. 7.9.3 Перед початком роботи треба перевірити: надійність кріплення низькочастотного генератора електродвигуна наголовника і двобарабанної лебідки; наявність огороджень на лебідці генераторі електродвигуні і електроприладах; справність шарнірів блоків тросів опорних металоконструкцій і стріли; наявність і справність вимірників частоти і амплітуди коливань. 7.9.4 Для випробуваний роботи вібровтискуючого агрегату на холостому ходу необхідно: установити агрегат па ріпному майданчику; запустити двигун включити в роботу генератор і віброзанурювач переконатися що напруга і сила струму перебувають в межах норми а гальма двобарабанної лебідки діють тільки при встановлених у нульове положення дебалансах 7.9.5 Вібровгискуючий агрегат повинна обслуговувати бригада що складається із машиніста який мас відповідну підготовку для експлуатації пересувних електростанцій і третю групу з електробезпеки для роботи в електроустановках напругою до 1000 В та підсобного робітника 3-4 розряду. 7.9.6 Під час пересування пересіченою місцевістю нахил агрегату в поперечній площині не повинен перевищувати 10 град. 7.9.7 Забороняється рух машин із віброзанурювачем піднятим у крайнє верхнє положення. 7.9.8 Пересування машин із віброзанурювачем по сніговій цілині нерівній місцевості і слизьких дорогах треба проводити тільки на першій передачі уникаючи крутих поворотів 7.9.9 Під час перерв у роботі забороняється залишати на тривалий час віброзанурювач що висить на тросах. 7.9.10 Огляд і технічне обслуговування віброзанурювача що висить забороняється. 7.9.11 Включати віброзанурювач дозволяється лише після жорсткого з'єднання його зі свасю. Свая повинна мати початкове заглиблення в грунт не менше ніж 200-300 мм. 7.9.12 Включаїи віброзанурювач без з'єднання зі сваєю дозволяється тільки при встановлених у нульове положення дебалансах. Працівники які обслуговують вібровтискуючі агрегати не повинні підходити ближче ніж на 3 м до віброзанурювача що працює. 7.9.13 Перевіряти справність ланцюгових передач віброзанурювача можна тільки па непрацюючому агрегаті після того як дебаланси виведені в крайні нижні положення і по можуть повернутися. 7.9.14 Встановлення дебалансів трсба робити тільки спеціальним іпструментом через отвір в картері вібратора. 7.9.15 Експлуатація агрегату з несправним електрообладнанням заборонена Забороняється встановлювати завищені за струмом плавкі запобіжники або замінювати їх дротом "жучками" .   Додаюк А довідковий Таблиця А Найменша допустима відстань по юризонталі від основи виїмки до найблнижчих опор машин     Відстань по горизонталі від основи укосу до найближчої опори м Глибина виїмки м Грунт піщаний і трав"яний Грунт супіщаний   Грунт суглинистий   Грунт глинистий   Грунт лесовий сухий   1 0   1 5   1 2   1 0   1 0   1 0   2 0   3 0   2 4   2 0   1 5   2 0   3 0   4 0   3 6   3 25   1 75   2 5   4 0   5 0   4 4   4 0   3.0 4 0   5 0   6 0   5 3   4 75   3 5   3 25     Додаток Б довідковий Найменша відстань наближення підйомної чи висувної частини машини до найближчого проводу діючої ПЛ Таблиця Б. Напруга повітряної лінії кВ   Найменша відстань м   До 1   1 5   від 1 до 20   2 0   під 35 до 110   4 0   від 1 50 до 220   5 0   350   6 0   від 500 до 750   9 0   800 постійного струму   9 0   1150   12 0   Додаток В довідковий Межі небезпечних зон в місцях над якими відбувається переміщення вантажів Таблиця В. Висота можливого падіння предмета м     Межі небезпечної зони   У місцях над якими відбувається пересування вантажів від горизонтальної проекції траєкторії переміщення максимальних габаритів вантажу у випадку його падіння м   Поблизу будови яку зводять чи споруди від її зовнішнього периметра м   До 10   Понад 0 до 4   Понад 1.5 до 3.5   Понад 10 до 20   -"- 4 -"- 7   -"- 3 5 -"- 5   -"- 20 -"- 70   -"- 7 -"- 10   -"- 5 -"- 7   -"- 70 -"- 120   -"- 10 -"- 15   -"- 7 -"- 10   -"- 120 -"- 200   -"- 15 -"- 20   -"- 10 -"- 15   -"- 200--"- 300   -"-20 -" - 25   -"- 15 -"- 20   -"- 300 -"- 450   -"- 25 -"- 30   -"- 20 -"- 25