НАОП 1.1.23-4.01-96

НАОП 1.1.23-4.01-96 Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ДЕРЖИ АФТОГАЗП РОМ Нормативний акт про охорону праці УЗГОДЖЕНО Держнаглядохоронпраці від "27" .лютого 1996 р. НАОП 1.1.21 22 23 -4.01-96 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Держнафтогазпрому №76 від "16" травня 1996 р. ЄДИНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЄСУОП НГП Київ 1. РОЗРОБЛЕНО Українським центром екології безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості 2. ВНЕСЕНО Українським центром екології безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості 3. Введенням в дію ССУОІІ НГІІ вважати таке що не застосовуються на території України НАОП 1.1.23-4.01-84 "Єдина система управління охороною праці в газовій промисловості" та "Єдина система робіт по створенню безпечних умов праці" затверджена Міннафтопромом СРСР від 20.06.1985 р. № 349/44. ©Український центр еколога безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості зміст Галузь застосування 1. Основні положення 2 Обов'язки і права посадових осіб щодо охорони праці 2.1. Обов'язки і права посадових осіб об'єднань щодо охорони праці 2.2. Обов'язки і права посадових осіб підприємств щодо охорони праці 2.3. Обов'язки і права робітника щодо охорони праці 3. Служба охорони праці нафтогазового комплексу 3.1. Загальні положення 3.2. Служба охорони праці підприємства 3.3. Служба охорони праці об'єднання 3.4. Головна організація Дєржнафтогазпрому з питань охорони праці 3.5. Відповідальність служб охорони праці 4. Забезпечення гігієни праці та відпочинку працюючих 4.1. Порядок проведення атестації робочих місць 4 2. Єдина галузева система показників обліку умов та безпеки праці 4.3. Планування заходів щодо поліпшення санітарно-технічного стану умов праці 4.4. Пільги для працюючих пов'язані з незадовільними умовами праці 5. Експертиза проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів та прийняття їх в експлуатацію 5 1. Експертиза проектної документації на будівництво та реконструкцію 5.2. Прийняття в експлуатацію виробничих об'єктів 6. Організація нагляду та контролю за станом охорони праці на виробництві 6.1. Загальні положення 6.2. Відомчий контроль за станом охорони праці 6.3. Організація контролю за станом охорони праці на підприємстві 6.4. Організація нагляду за експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки 7. Розслідування облік та аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій 7. і. Загальні положення 7.2. Розслідування та облік нещасних випадків 7 3. Розслідування та облік професійних захворювань 7.4. Розслідування та облік аварій 7 5. Аналіз нещасних випадків профзахворювань та аварій 8. Планування робіт по охороні праці 8.1. Загальні положення 8 2. Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі 8.3. Планування комплексних заходів 8 4. Планування робіт по охороні праці 9. Планування науково-дослідних робіт НДР га робіт по раціоналізації і винахідництву а охорони праці га впровадження їх результатів у виробництво 9.1. Формування програм НДР з охорони праці 9.2. Впровадження результатів НДР з охорони праці у виробництво 9.3. Планування та організація робіт по раціоналізації та винахідництву в галузі охорони праці 10. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту ЗІЗ га запобіжними пристосуваннями 10.1. Нормативна база по забезпеченню працюючих ЗІЗ та запобіжними пристосуваннями 10.2. Порядок планування забезпечення та видачі спецодягу спецвзуття і запобіжних пристосувань працюючим 11. Медичні огляди працівників 11.1. Нормативна база проведення медичних оглядів персоналу 11.2. Організація первинних та періодичних медичних оглядів персоналу 12. Навчання та перевірка знань з охорони праці 12.1. Загальні положення 12.2. Навчання та перевірка знань з охорони праці посадових осіб і спеціалістів 12.3. Навчання та перевірка знань з охорони праці працівників та службовців що не є посадовими особами 12.4. Інструктажі з питань охорони праці 12.5. Кабінет з охорони праці ІЗ. Норма-творча діяльність з питань охорони праці та забезпечення нормативними документами працюючих 14. Пропаганда питань охорони праці 15. Діловодство з охорони праці 16. Звітність з охорони праці 17. Правове забезпечення охорони праці 17.1. Правові питання охорони праці жінок неповнолітніх та інвалідів 17.2. Дисциплінарна адміністративна матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення вимог охорони праці 18. Фінансові питання виконання робіт з охорони праці 18.1. Порядок формування та використаїшя фонду охорони праці 18.2. Відшкодування шкоди та збитків 18.3. Порядок застосування штрафних санкцій 19. Автоматизовані системи управління охороною праці у нафтогазовій промисловості АСУОПнафтогаз 19.1. Задачі АСУОПнафтогаз на різних рівнях управління нафтогазового комплексу 19.2. Автоматизоване робоче місце АРМ фахівця з охорони праці 19.3. Автоматизоване робоче місце АРМ фахівця по нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки ДОДАТКИ Додаток 1 1. Структура єдиної системи управління охороною праці Додаток 4.1. Основні терміни та визначення показників санітарно-гігієнічних умов праці Додаток 6.1. Форма припису що видається по результатах перевірки стану справ з охорони праці Додаток 6.2. Форма акту про проведення відомчого контролю стану справ з охорони праці Додаток 6.3. Форма додатку до акту про проведення відомчого контролю стану справ з охорони праці Додаток 6.4. Форма плану організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків і удосконаленню роботи в області охорони праці Додаток 6.5. Форма журналу перевірки стану охорону праці Додаток 6.6. Форма графіка технічного огляду обладнання Додаток 6.7. Форма обліку обладнання Додаток 7.1. Загальна характеристика травматизму на виробництві Додаток 7.2. Аналіз розподілу випадків травматизму Додаток 7.3. Ретроспективний загальний аналіз травматизму Додаток 7.4. Ретроспективний аналіз травматизму по травмуючих факторах Додаток 7.5. Ретроспективний аналіз травматизму по причинах Додаток 8.1. Форма плану комплексних заходів Додаюк 8.2. Форма звіту про виконання комплексних заходів Додаток 8.3. Форма плану робіт по охороні праці Додаток 9.1. Пропозиції до проекту програми науково-дослідних робіт з охорони праці у нафтогазовій галузі Додаток 11.1. Форма направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника Додаток 12.1. Форма протоколу засідання комісії по перевірці знань з охорони праці Додаток 12.2. Форма графіка перевірки знань персоналу з питань охорони праці Додаток 12.3. Форма посвідчення про перевірку знань Додаток 12.4. Форма журналу розпоряджень про проведення спеціального навчання з питань охорони праці Додаток 12.5. Орієнтований перелік питань вступного інструктажу Додаток 12.6. Форма журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці Додаток 12.7. Орієнтований перелік питань первинного інструктажу Додаток 12.8. Форма журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці Додаток 12.9. Форма карточки реєстрації інструктажів і навчання безпечни методам роботи Додаток 12.10.План роботи кабінету охорони праці Додаток 13.1. Форма посадової інструкції Додаток 13.2. Форма наказу про внесення змін до посадових інструкцій Додаток 18.1. Структура формування фондів охорони праці Додаток 191. Зміст блоків типового ЛРМу фахівця :з охорони праці Перелік нормативних документів з охорони праці НАОП 1.1.21 22 23 -4.01-96 ЄДИНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ЄСУОП НГП ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Єдина система управління охороною праці у нафтогазовій промисловості надалі ЄСУОП НГП поширюється на діяльність керівників посадових осіб спеціалістів різних служб всіх рівнів управління нафтогазової галузі з питань охорони праці. ЄСУОП НГП встановлює єдині вимоги до організації робіт по охороні праці в галузі та включає комплекс правових соціально-економічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів що забезпечують безпеку всіх видів робіт збереження здоров'я та працездатності працівників на підприємствах в установах і організаціях Де-ржнафтогазпрому. Вимоги ЄСУОП НГП є обов'язковими для підприємств установ і організацій надалі - підприємств акціонерних товариств корпорацій виробничих об'єднань тощо надалі - об'єднань незалежно від форм власності які підпорядковані Держнаф І огазпрому. 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 ССУОП НГП є комплексом нормативних документів які включають вимоги по підготовці прийняттю та реалізації рішень щодо використання комплексу правових соціально-економічних організаційно-технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності працюючих в усіх підгалузях нафтогазової промисловості та на всіх рівнях управління виробництвом. 1.2. Головним призначенням ЄСУОП НГП є забезпечення: а єдиного підходу до вибору та застосування напрямків управління охороною праці що відповідають діючим законодавчим актам для всіх акціонерних товариств концернів корпорацій та інших об'єднань підприємств далі по тек-сту-об'єднань підприємств організацій закладів далі по тексту-підприємств що входять до складу структури Держнафтогазпрому України; б приведення умов безпеки праці до нормативних вимог і підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві; в оптимальних комфортних безпечних та здорових умов праці робітників постійного зниження травматизму аварій та професійних захворювань; г гнучкої структури управління охороною праці в галузі яка має властивість безперервного її удосконалення; д раціональної організації діловодства по охороні праці; е наявності предумов та інформаційної бази для розробки і впровадження гал; свої міжрівневої автоматизованої системи управління охороною праці на базі персональних комп'ютерів і сучасних засобів зв'язку; ж взаємозв'язку з державними та іншими системами і підсистемами що діють в області охорони праці в суміжних галузях виробництва. 1.3. ЄСУОП НГП розроблена на підставі загальнодержавних міжгалузевих і галузевих нормативних документів по охороні праці. 1.4. Управління охороною праці полягає в зборі та аналізі інформації виявленні відхилень параметрів умов і безпеки праці від встановлених норм і здійснення керівних дій які спрямовані на створення безпечних умов праці. 1.5. Найбільш важливі функції в системі управління охороною праці - організація і координація робіт в галузі охорони праці які включають наступні елементи: а взаємодія Держнафтогазпрому і його структурних підрозділів в галузі охорони праці; б чіткий розподіл функцій обов'язків прав і відповідальності в галузі охорони праці які покладаються на адміністративні керівні та технічні служби об'єднань та підприємств і підлягають обов'язковому включенню в посадові інструкції; в організація координація і контроль службами охорони праці всіх рівнів управління при функціонуванні системи управління охороною праці; г забезпечення виконання планів робіт по охороні праці і всіх вимог які містяться в положеннях правилах стандартах інструкціях та іншій нормативній документації по охороні праці. 1 6. Впровадження ЄСУОП НГП забезпечує виконання таких задач: а удосконалення організації робіт в області охорони праці на всіх рівнях управління виробництвом; б встановлення єдиного порядку навчання робітників безпечним методам оти і перевірки знань по охороні праці; в забезпечення безпечної експлуатації виробничого обладнання і виробничих процесів; г дотримання вимог охорони праці на стадії проектування будівництва реконструкції та прийомки в експлуатацію об'єктів виробничого призначення; д нормалізацію санітарно-технічних умов праці і санітарно-побутового обслуговування працюючих е забезпечення своєчасного і правильного розслідування та обліку нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві аналіз та ліквідація причин їх появлення; ж підвищення активності та зацікавленості робітників службовців інженерно-технічних робітників і посадових осіб в роботі по забезпеченню безпечних умов праці; з забезпечення дотримання робітниками правил норм і Інструкцій по безпеці праці; і підвищення відповідальності керівних і інженерно-технічних працівників за безпеку праці. 1.7. Рішення задач ЄСУОП НГП забезпечується сумісною діяльністю служб охорони праці керівників посадових осіб різних служб підприємств і об'єднань їх профспілковими організаціями комісій по охороні праці уповноважених трудових колективів з питань охорони праці та безпосередньо всіма працівниками підприємств відповідно з тими функціями та обов'язками які на них покладено. Підвищення ефективності сумісної діяльності служб охорони праці з іншими службами підприємств забезпечується впровадженням автоматизованої системи управління охороною праці АСУОП. У межах АСУОП забезпечується оперативна взаємодія відповідних фахівців як на підприємстві так і між різними рівнями управління за допомогою автоматизованих робочих місць на базі персональних комп'ютерів. Структура єдиної системи управління охороною праці наведена у додатку 1.1. 2. ОБОВ'ЯЗКИ ї ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 2.1. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОБ'ЄДНАНЬ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ Під посадовими особами розуміються особи які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах в установах або організаціях незалежно від форм власності посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням ст.164 Кримінального Кодексу України . 21.1. Голова правління акціонерного товариства корпорації концерну Іншого об'єднання підприємств 2.1.1.1. Здійснює загальне керівництво організацією роботи по створенню і забезпеченню безпечних 1 здорових умов праці відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці підвідомчих підприємствах і в організаціях а також забезпечує додержання прав працівників які гарантує законодавство про охорону праці. 2.1.1.2. Створює відповідні служби об'єднання і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці. Визначає конкретні обов'язки своїх заступників у забезпеченні керівництва роботами по створенню безпечних умов праці відповідно до напрямків їх діяльності і затверджує посадові інструкції для робітників апарату управління об'єднання і для керівників підвідомчих підприємств. 2.1.1.3. Забезпечує дотримання посадовими особами підприємств і організацій законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки виконання рішень і постанов державних органів наказів і вказівок Держкомітету приписів контролюючих органів. 2.1.1.4. Організує розробку комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці відповідних розділів колективного договору реалізує виконання цих планів. 2.1.1.5. Керує службою охорони праці передбачає комплектування служби охорони праці висококваліфікованими фахівцями які мають достатній досвід роботи. Розглядає та затверджує плани робіт з охорони праці. 2 1.1.6 Проводить наради керуючих і інженерно-технічних працівників ІТП підлеглих підприємств за участю комітету профспілки представників органів нагляду голів комісій з питань охорони праці на яких розглядаються стан охорони праці результати проведених перевірок з питань охорони праці виконання розділу "Охорона праці" колективного договору. Приймає відповідні заходи по усуненню недоліків що мають місце. 2.1.1.7. Контролює роботу по навчанню та перевірці знань з охорони праці посадових осіб об'єднання та роботу постійно діючих комісій з питань охорони праці. 2.1.1.8. Контролює питання формування та використання фонду охорони праці затверджує перелік заходів що фінансуються з фонду охорони праці. 2.1.1.9. Організує проведення лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці; вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних та шкідливих для здоров'я виробничих факторів затверджує документи по наданню пільг пов'язаних з шкідливими умовами праці на підприємствах об'єднання. 2.1.1.10. Забезпечує увід в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів в відповідности з вимогами охорони праці з дозволу органів які виконують державний санітарний і технічний нагляд. 2.1.1.11. Організує комплексні обслідування підприємств на предмет приведення виробничих об'єктів у відповідність до нових вимог з охорони праці. 2.1.1.12. Організує роботу по проведенню відомчого контролю стану охорони праці на підвідомчих підприємствах. 2.1.1.13. Повідомляє органи які передбачені "Положенням про розслідування і облік нещасних випадків профзахворювань і аварій на підприємствах установах і організаціях" про групові нещасні випадки і про нещасні випадки зі смертельним наслідком які трапились; забезпечує роботу комісії з розслідування цих подій; затверджує акти за формою Н-1 на кожного потерпілого із апарату управління; забезпечує усунення причин що приводять до нещасних випадків профзахворювань та аварій і виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування. 2.1.1.14. Особисто розглядає питання пов'язані з відшкодуванням шкоди потерпілим та виплати штрафних санкцій пов'язаних з недодержанням вимог з охорони праці. 2.1.1.15. Організує пропаганду безпечних методів праці на підпорядкованих підприємствах та співробітніцтво у галузі охорони праці з організаціями нафтогазове промисловості. 2.1.2. Заступник голови правління об'єднання головний інженер 2.1.2.1. Організує розробку і реалізацію заходів з комплексної механізації робіт і скороченню ручної праці важких і трудомістких робіт. 2.1.2.2. Вживає заходи по оснащенню виробничого устаткування і об'єктів підприємств технічними засобами безпеки які поліпшують умови праці і підвищують її безпеку відповідно з діючими нормативами. 2.1.2.3. Контролює впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки в області охорони праці. 2.1.2.4. Забезпечує створення безпечних умов праці для працюючих з врахуванням вимог галузевих правил безпеки і стандартів. 2.1.2.5. Приймає участь у роботі комісії по перевірці знань з питань охорони праці членів постійно діючих комісій ПДК підприємств. 2.1.2.6. Приймає участь у роботі комісії по перевірці стану охорони праці на підприємствах. 2.1.2.7. Приймає участь у розслідуванні аварій тяжких смертельних і групових нещасних випадків професійних захворювань на виробництві. Аналізує причини травматизму приймає участь у розробці заходів щодо усунення причин нещасних випадків та аварій. 2.1.2.8. Приймає участь у роботі комісій по прийому в експлуатацію будівель виробництв обладнання і т. і. а також керує роботою комісій по експертизі проектів на реконструкцію та будівництво об'єктів. 2.1.3. Заступник голови правління об'єднання з питань охорони праці 2.1.3.1. Здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про охорону праці" "Типовим положенням про службу охорони праці" іншими нормативними актами з охорони праці та підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання. 2.1.3.2. Контролює дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та Інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій в частині охорони праці. 2.1.3.3. Координує роботу служб охорони праці об'єднання та очолює мето-дичне керівництво цими службами підприємств. 2.1.3.4. Організує контроль за виконанням підвідомчими підприємствами приписів наказів та розпоряджень контролюючих органів Комітету та об'єднання. 2.1.3.5. Організує розробку і впровадження прогресивних систем і форм організації роботи з охорони праці. 2.1.3.6. Організує і контролює впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки в області охорони праці. 2.1.3.7. Визначає основні напрямки роботи підлеглих йому служб охорони праці підприємств щодо удосконалення організації роботи з охорони праці. 2.1.3.8. Контролює та при необхідності безпосередньо приймає участь у розслідуванні нещасних випадків профзахворювань та аварій. 2.1.3.9. Організує контроль виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків профзахворювань та аварій які визначено у актах розслідування. 2.1.3.10. Організує облік та аналіз нещасних випадків професійних захворювань та аварій а також шкоди від цих подій в об 'єднанні. 2.1.3.11. Забезпечує подання в установлений термін відповідної звітності з питань охорони праці. 2.1.3.12. Виконує безпосередньо керівництво навчанням підвищенням кваліфікації перевіркою знань з питань охорони праці посадових осіб об'єднання та членів ПДК по перевірці знань з питань охорони праці підприємств. 2.1.3.13. Контролює своєчасне проведення навчання та інструктажів атестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи з підвищеною небезпекою а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт. І 1.3.14. Контролює забезпечення працюючих засобами індивідуального за-хисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці. 2.1.3.15. Контролює використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством. 2.1.3.16. Контролює відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях. 2.1.3.17 Приймає заходи по оснащенню виробничого устаткування і об'єктів підприємств технічними засобами безпеки які поліпшують умови праці і підвищують їх безпеку відповідно з діючими нормативами 2.1 .3.18 За дорученням голови правління об'єднання організує роботу по проведенню відомчого контролю з питань охорони праці і вибірково перевіряє стан безпеки праці на підприємствах об'єднання За результатами перевірки готує розпорядження по об'єднанню 2.1.3.19 Приймає участь у проведенні експертизи з питань охорони праці проектів на реконструкцію га будівництво виробничих об'єктів 2 1 3 20 Приймає участь у роботі комісій по прийому в експлуатацію будівель виробництв обладнання 1 т 1 2.1.3.21 Організує роботи по: а забезпеченню підприємств нормативними актами з охорони праці б використанні вітчизняного та закордонного досвіду з охорони праці в координації роботи лабораторій що проводять оцінку санітарно-ппєнічних умов праці г залученню науково-дослідних навчальних та Інших організацій до розробок з охорони праці д пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці 2 1 3 22 Бере участь у розробці положень Інструкцій Інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах підприємства 2 1 3 23 Організує контроль за виконанням робіт по атестації робочих місць на підприємствах обліку показників санітарно-ппєнічних умов праці прймає участь в роботі комісії по атестації робочих місць 2 1 3 24 Організує розробку перспективних і поточних планів роботи об'єднання щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на виробництві та контролює їх виконання 2 1 3 25 Розробляє пропозиції до проектів галузевих програм науково-дослідних робіт з охорони праці у нафтогазовій галузі 214 Заступник голови правління об'єднання по житлово-комунальному господарству 2141 Контролює санітарно-ппєнічний стан території виробничих і санітарно-побутових приміщень на підприємствах відповідно з правилами і нор мами з охорони праці. 2142 Контролює виконання вимої правил і норм експлуатації систем вентиляції отоплення каналізації та Інших систем в виробничих та санітарно-побутових приміщеннях на підприємствах 2143 Контролює виконання комплексних заходів поліпшення санітарно гігієнічного стану умов пращ на виробництві 2144 Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розляді і вирішенні питань з охорони пращ по напрямку своєї діяльності 215 Заступник голови правління об'єднання по капітальному будівництву і ремонту 2151 Організує і безпосередньо керує роботами по створенню і забезпеченню безпечних і здорових умов праці у підлеглих йому будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних підрозділах 2.152 Відповідає за вибір безпечних технологій та методів роботи при будівництві та ремонті на підприємствах об'єднання 2.153 Контролює дотримання посадовими особами підвідомчих підрозділів законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки при проведенні будівельно-монтажних робіт виконання наказів і вказівок Комітету і об'єднання приписів органів які виконують нагляд 2.154 Організує розгляд проектів капітального ремонту будинків і споруд а також планів проведення капітального ремонту устаткування і виробничих об'єктів на підприємствах і в цехах відповідно до вимог чинного законодавства 2.155 Стежить за суворим дотриманням порядку прийому об'єктів до екс-плуатаціі І не допускає їх увід в експлуатацію з недоробками і недоліками які ноііршуюгь умови праці 2.156 Здійснює контроль включення у проектно-кошторисну документацію на будівництво об'єктів виробничого і допоміжного призначення вимог безпеки відповідно з правилами нормами і стандартами 2157 Організує і разом з відповідними службами виконує контроль за безпечним веденням будівельно-монтажних робіт і робіт по капітальному 1 поточному ремонту об'єктів 2158 Бере участь у розслідуванні групових нещасних випадків і нещасних випадків з тяжким або смертельним наслідком і у розробці заходів по їх попередженню на підвідомчих підприємствах 2159 Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності 2 1 6 Заступник голови правління об'єднання по виробничому забезпеченню 2161 Організує і безпосередньо керує роботами по створенню 1 забезпеченню безпечних і здорових умов праці у підрозділах виробничо-технічного обслуговування і комплектації устаткуванням на базах в конторах і т ін 2162 Виконуючи керівництво діяльністю підрозділів об'єднання по виробниче технічному забезпеченню організує реалізацію заходів по створенню безпечних і здорових умов праці 2163 Організує і здійснює контроль за дотриманням посадовими особами підвідомчих підрозділів законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки за виконанням наказів і вказівок Комітету І об'єднання приписів органів які здійснюють нагляд за охороною праці 2164 Керує розробкою і організує розгляд у встановленому порядку відповідних комплексних заходів поліпшення умов праці на підвідомчих ппприємствах Організує контроль за виконанням запланованих заходів 2165 Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні І вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності 2166 Організує і здійснює контроль за своєчасним і повним забезпеченням підприємств і організацій необхідними для виконання запланованих заходів матеріалами устаткуванням приладами засобами захисту працюючих 2 1 7 Заступник голови правління об'єднання по кадрах 2171 Організує на підприємствах об єднання виконання планів організації праці а такоє планів підготовки підвищення кваліфікації працівників програм навчання кадрів з урахуванням вимог охорони праці. Контролює включення до учбових програм підготовки кадрів розділу "Охорона праці". 2.1.7.2. Контролює на підвідомчих підприємсівах і забезпечує безпосередньо в об'єднанні правильність прийому звільнення і переводу на іншу роботу робітників і службовців відповідно із законодавством і встановленим на підприємствах і в об'єднаннях порядком тобто після проходження медоглядів у передбачених випадках і відповідних інструктажів. 2.1.7.3. Контролює виконання колективних договорів підвідомчими підприємствами і об'єднанням дотримання на підприємствах і в об'єднанні правил внутрішнього розпорядку трудової і виробничої дисципліни. 2.1.7.4. Контролює на підприємствах і в об'єднанні дотримання режиму робочого часу і відпочинку використання праці жінок і підлітків надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 2.1.7.5. Розроблює заходи по підвищенню і закріплений трудової і виробничої дисципліни і забезпечує їх виконання. 2.1.7.6. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.7.7. Приймає участь у розробці відповідних комплексних заходів поліпшення умов праці. Організує контроль за виконанням запланованих заходів. 2.1.7.8. Організує роботу по підбору підготовці і розподілу кадрів. Приймає участь у підборі кадрів для служб охорони праці об'єднання і підвідомчих підприємств. 2.1.8. Заступник голови правління об'єднання по економіці 2.1.8.1. Забезпечує рішення економічних питань поліпшення умов праці на підприємствах об'єднання. 2.1.8.2. Розробляє трудові форми і системи матеріального і морального стимулювання організації роботи по поліпшенню охорони і умов праці. 2.1.8.3. Керує розробкою і впровадженням заходів по організації праці і управління які сприяють загальному поліпшенню умов праці працюючих на підприємствах об'єднання. 2.1.8.4. Розробляє і впроваджує на підприємствах об'єднання прогресивні форми і системи організації праці і методики оцінки соціальне - економічної ефективності заходів по поліпшенню охорони і умов праці. 2.1.8.5. Контролює формування фондів охорони праці підприємтв розглядає питання визначення джерел фінансування заходів по охороні праці. 2.1.8.6. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.8.7. Забезпечує розробку відповідних комплексних заходів поліпшення і оздоровлення умов праці. 2.1.9. Заступник голови правління об'єднання по автотранспорту і безпеці дорожнього руху 2.1.9.1. Організує і безпосередньо керує роботами по забезпеченню безпечних і здорових умов праці у підвідомчих йому автотранспортних господарствах. 2.1.9.2. Виконує загальне керівництво роботами по забезпеченню безпеки дорожнього руху направляє діяльність усіх служб і підрозділів на реалізацію заходів по попередженню дорожньо-транспортних пригод ДТП . 2.1.9.3. Виконує безпосереднє керівництво роботою служб безпеки руху об'єднання і підвідомчих автотранспортних господарств аналізує результати їх роботи і розробляє заходи по удосконаленню їх діяльності. 2.1.9.4. Організує і здіснює контроль за дотриманням посадовими особами піди юмчих автотранспортних господарств законадавства про працю стандартів правил і норм безпеки за виконанням наказів і вказівок Держнафтогазпрому і об'єднання приписів органів нагляду. 2.1.9.5. Забезпечує у підвідомчих автотранспортних господарствах відповідність устаткування транспортних засобів виробничих і побутових будинків і приміщень стандартам правилам і нормам безпеки. 2.1.9.6. Бере участь у розробці відповідних комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці і організує їх виконання. 2.1.9.7. Передбачає заходи по забезпеченню виробничих об'єктів технічними засобами діагностики технічного обслуговування ремонту і експлуатації транспортних засобів які підвищують безпеку і поліпшують умови праці. 2.1.9.8. Організує навчання і підвищення кваліфікації керівників і ІТП управління відділу і підвідомчих автотранспортних організацій з питань охорони праці і безпеки дорожнього руху. 2.1.9.9. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.9.10. Виконує постійний контроль за дотриманням нормальних умов праці і відпочинку побуту і медичного обслуговування працюючих водіїв ремонтних робочих та ін. . Здійснює заходи по забезпеченню медичних пунктів І транспортних організацій всім необхідним устаткуванням приладами і аналізаторами. 2.1.9.11. Забезпечує контроль за технічною готовністю транспортних засобів до виїзду на роботу та роботою транспортних засобів на лінії. 21.9.12. Постійно контролює гідрометеорологічне обслуговування ідвідомчих підприємств одержання необхідної метеорологічної інформації згідно з висновком гідрометеорологічних служб. 2.1.9.13. Проводить збори керівників і ІТП автотранспортних господарств на их розглядаються питання безпеки дорожнього руху стану охорони і умов праці заслуховується інформація керівників окремих господарств про стан безпеки дорожнього руху виробничого травматизму про виконання комплексних планів поліпшення охорони і умов праці. 2.1.9.14. Організує і приймає участь у розслідуванні ДТП в розробці профілактичних заходів по їх попередженню. 2.1.9.15. Організує облік і аналіз дорожньо-транспортних пригод подає у відповідні органи звіти і інформацію про ДТП і відомості про прийняті заходи по попередженню аварійності. 2.1.10. Головний механік об'єднання 2.1.10.1. Організує розробку організаційно-технічних заходів по поперед-женню аварій пожеж нещасних випадків і профзахворювань які пов'язані з експлуатацією устаткування і механізмів по впровадженню передових методів роботи і удосканаленню організації ремонтних робіт на підприємствах. 2.1.10.2. Забезпечує через служби головного механіка підприємств правильну і безпечну експлуатацію своєчасне проведення передбачених правилами випробувань технічних оглядів і ревізій вантажо-підйомних механізмів ванта-жозахоплюючих механізмів вантажозахоплюючих і підйомних пристосувань апаратів і посудин які працюють під тиском електрогазозварювальних апаратів ацетиленових кисневих і компресорних установок. Контролює наявність посвідчень на право керівництва і проведення робіт підвищеної безпеки. 2.1.10.3. Організує і забезпечує виконання наказів і розпоряджень об'єднання приписів органів нагляду з питань експлуатації устаткування. 2.1.10.4. Здійснює контроль за проведенням на підприємствах технічного обслуговування і ремонту устаткування і механізмів за дотриманням правил безпеки при їх експлуатації і ремонті приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. Забезпечує дотримання підприємствами і цехами встановленого порядку допуску до експлуатації об'єктів агрегатів устаткування після ремонту. 2.1.10.5. Керує роботою по ліквідації аварій на механічному устаткуванні спорудах підприємствах і в цехах. 2.1.10.6. Організує проведення дефектоскопії устаткування організує і контролює своєчасність і якість проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування яке закріплене за службою головного механіка підприємств і приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.1.10.7. Вибірково перевіряє відповідність технічного стану механічного устаткування установок агрегатів вимогам правил і норм з охорони праці і техніки безпеки. 2.1.10.8. Розглядає питання по усуненню конструктивних недоліків устаткування механізмів і інструменту з точки зору безпеки і із своєчасною заміною застарілих машин механізмів і агрегатів приймає відповідні заходи. 2.1.10.9. Узагальнює матеріали про конструктивні недоліки устаткування механізмів і пристосувань які призвели до нещасних випадків готує відповідні пропозиції для подання іх заводам виготовлювачам і розробникам. 2.1.10.10. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.10.11. Бере участь у розслідуванні аварій тяжких смертельних і групових нещасних випадків профзахворювань і профотруєнь які пов'язані з експлуатацією механічного устаткування а також проводить аналіз їх причин намічує і виконує заходи по попередженню повторення аналогічних випадків контролює їх виконання. 2.1.10.12. Організує через служби головного механіка підприємств своєчасне і якісне розслідування і облік аварій які сталися з наземним устаткуванням і які не привели до нещасних випадків. 2.1.10.13. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці контролює виконання заходів які пов'язані з експлуатацією механічного устаткування. 2.1.10.14. Організує навчання і підвищення кваліфікації робітників служб головного механіка підприємств бере участь у перевірці їх знань. Надає методичну допомогу посадовим особам підвідомчих підприємств в організації навчання персоналу безпечним методом роботи складанні і розробці необхідних програм інструкцій та ін. Здійснює контроль за проведенням цих робіт. 2.1.11. Головний енергетик об'єднання 2.1.111. Організує розробку організаційно-економічних заходів по попередженню аварій і нещасних випадків які пов'язані з експлуатацією електричних теплоенергетичних і вентиляційних установок по впровадженню передових методів роботи і удосконаленню організації ремонтних робіт на підприємствах. 2.1.11.2. Здійснює контроль за дотриманням на підприємствах правил технічної експлуатації і відповідності електричних теплоенергетичних і вентиляційних установок вимогам правил і норм безпеки і через керівників відповідних підрозділів організує їх безпечну експлуатацію і пропонує заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.1.11.3. Організує і здійснює контроль за своєчасним і якісним проведенням профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів електричних теплоелектричних і вентиляційних установок. 2.1.11.4. Організує і забезпечує виконання наказів і вказівок вищих органів приписів органів нагляду. Контролює виконання вимог безпеки до енергетичних установок вентиляційного і енергетичного устаткування приладів і інструменту. 2.1.11.5. Розглядає питання по усуненню конструктивних недоліків устаткування і установок з точки зору безпеки по своєчасній заміні застарілого устаткування і установок і приймає відповідні заходи. Приймає участь у випробуваннях нових зразків техніки. 2.1.11.6. Узагальнює матеріали про конструктивні недоліки устаткування механізмів і пристосувань які привели до нещасних випадків готує відповідні пропозиції для подання їх заводам-виготовлювачам і розробникам. 2.1.11.7. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.11.8. Бере участь у розслідуванні аварій групових нещасних випадків і нещасних випадків із смертельним наслідком і у розробці заходів по їх попередженню контролює їх виконання. 2.1 11.9. Бере участь у розробці комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці здійснює контроль за виконанням цих заходів направлених на попередження аварій нещасних випадків профзахворювань які пов'язані з ек-сплуатацією енергетичного і вентиляційного устаткування. 2.1.11.10. Організує і проводить на підвідомчих підприємствах і в цехах навчання атестацію і перевірку знань з охорони праці службовців і посадових осіб відповідальних за експлуатацію енергетичних теплоенергетичних і вентиляційних установок; контролює організацію і якість навчання усіх робітників які обслуговують ці установки. 2.1.11.11. Установлює єдиний порядок присвоєння І і II кваліфікаційних груп з техніки безпеки електробезпеки персоналу підприємств і організацій. 2.1.11.12. Надає методичну допомогу посадовим особам підвідомчих підприємств в організації навчання персоналу безпечним методам роботи скла-данні і розробці необхідних програм інструкцій по безпечному веденню робіт та ін. Виконує контроль за проведенням цих робіт. 2.1.11.13. Контролює забезпечення підприємств і цехів технічними засобами безпеки з метою безпечного ведення робіт на енергетичних теплоенергетичних і вентиляційних установках. 2.1.12. Головний технолог об'єднання 2.1.12.1. Організує своєчасну розробку планів впровадження нової техніки передової технології автоматизації і механізації виробництва які направлені на поліпшення і оздоровлення умов праці контролює їх виконання. 2.1.12.2. Організує впровадження нових технічних засобів і раціоналізаторських пропозицій які направлені на удосконалення технології і організації виробництва підвищення рівня механізації і безпеки праці. 2.1.12.3. Передбачає у технологічних регламентах виробничих інструкціях і технологічних картах вимоги охорони праці які забезпечують безпечні умови для працюючих і безпечну експлуатацію обладнання. 2.1.12.4. Бере участь у розробці відповідних комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці заходів по попередженню виробничого травматизму профзахворювань пожеж аварій вибухів і отруєнь. 2.1.12.5. Забезпечує включення вимог безпеки в технологічну документацію яка поступає до об'єднання на розгляд і погодження. 2.1.12.6. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляді і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.12.7. Перевіряє передбачені у розроблених проектах технології виробництва і виконання передбачених заходів по забезпеченню безпеки праці не рідше одного разу у квартал . Приймає необхідні заходи по усуненню виявлених при перевірках недоліків. 2.1.12.8. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків і нещасних випадків з тяжким або смертельним наслідком у розробці заходів по їх попередженню. В об'єднаннях де штатним розкладом посаду головного технолога не передбачено вказані вище обов'язки покладаються на начальників відповідних ви-робничних і технологічних відділів. 2.1.13. Головний метролог об'єднання 2.1.13.1. Контролює виконання підприємствами і організаціями правил і інструкцій по експлуатації метрологічного обладнання контрольно-вимірювальних приладів автоматики засобів та систем автоматизації і т. і. -КВПіА організує його своєчасну перевірку атестацію і ремонт. 2.1.13.2. Здійснює контроль за відповідністю метрологічного обладнання вимогам діючих стандартів. 2.1.13.3. Забезпечує дотримання підприємствами і організаціями встановле-ного порядку допуску до експлуатації метрологічного обладнання. 2.1.13.4. Вибірково перевіряє відповідність технічного сіану метрологічного обладнання вимогам правил і норм охорони праці. 2.1.13.5. Контролює виконання підприємствами приписів органів нагляду які відносяться до експлуатації і ремонту метрологічного обладнання. 2.1.13.6. Контролює проведення на підприємствах навчання атестації і перевірки знань з питань охорони праці робітників та спеціалістів які відповідають за експлуатацію метрологічного обладнання; організує навчання та перевірку знань посадових осіб підприємств які керують обслуговуванням метрологічного обладнання підприємств. 2.1.13.7. Організує своєчасну і якісну розробку інструкцій по безпечному обслуговуванню і ремонту метрологічного обладнання здійснює практичну допомогу підприємствам при створенні цих інструкцій та забезпеченню ними робочих місць персоналу який обслуговує це обладнання. 2.1.13.8. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків і нещасних випадків з тяжким або смертельним наслідком аварій пов'язаних з експлуатацією метрологічного обладнання а також проводить аналіз їх причин визначає і контролює виконання заходів по попередженню повторення аналогічних випадків. 2.1.13.9. Організує придбання підприємствами необхідного метрологічного обладнання для проведення атестації робочих місць. 2.1.14. Начальник управління виробничо-технічного обслуговування і комп-лекіації устаткування відділу матеріально-технічного постачання об'єднання 2.1.14.1. Організує і безпосередньо керує роботами по створенню і забезпеченню безпечних і здорових умов праці у підпорядкованих йому підрозділах базах складах майданчиках . 2.1.14.2. Забезпечує дотримання посадовими особами підвідомчих підрозділів законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки виконання наказів і вказівок Комітету і об'єднання приписів органів нагляду. 2.1.14.3. Бере участь у розробці відповідних комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці збоку забезпечення матеріалами устаткуванням приладами. 2.1.14.4. Організує своєчасне і правильне складання прідприємствами заявок на спецодяг спецвзуття і інші ЗІЗ відповідно із встановленим порядком. 2.1.14.5. Забезпечує підприємства об'єднання доброякісним спецодягом спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту працюючих а також необхідними для виконання комплексних заходів поліпшення охорони праці і умов праці матеріалами устаткуванням приладами. 2.1.14.6. Контролює на підприємствах і в цехах правильний прийом збереження видачу і використання спецодягу спецвзуття і захисних пристосувань. 2.1.14.7. Контролює стан території баз і складів залізничих шляхів проїздів вантажно-развантажувальних майданчиків наявність і стан необхідних дорожніх знаків забезпечення безпеки руху транспортними засобами забезпечення безпечних умов праці при вантажно-розвантажувальних роботах складуванні збереженні і транспортуванні вантажів за справним станом підйомно-транспортних механізмів і пристосувань і безпечною їх експлуатацією. 2 1.14.8. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці ста-чу охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.14.9. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків нещасних випадків із смертельним наслідком у розробці заходів по їх попередженню. 2.1.15. Начальник відділу спецтехніки об'єднання 2.1.15.1. Організує і безпосереньо керує роботами по забезпеченню безпечних І здорових умов праці відділів спецтехніки підприємств. 2.1.15.2. Здійснює контроль за технічним станом і безпечною експлуатацією транспортних засобів підйомно-транспортних механізмів які застосовуються при вантажо-розвантажувальних роботах. Контролює додержання правил безпеки при вантажо-розвантажувальних роботах на підвідомчих йому підприємствах. 2.1.15.3. Організує своєчасну і якісну розробку інструкцій по безпечному обслуговуванню і ремонту спецтехніки здійснює методичну допомогу підприємствам при створенні цих інструкцій. 2.1.15.4. Контролює проведення на підприємствах навчання атестації і перевірки знань з питань охорони праці робітників та спеціалістів які відповідають за екплуатацію спецтехніки. 2.1.15.5. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляді і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.16. Начальник відділу експлуатації об'єднання 2.1.16.1. Розробляє і забезпечує впровадження нових технологічних процесів які направлені на поліпшення і оздоровлення умов праці усунення шуму вібрації загазованості і ін. шкідливих факторів . 2.1.16.2. Розробляє організаційно-технічні заходи по удосконаленню організації праці управління і виробництва робіт по дальшому поліпшенню умов праці. 2.1.16.3. Забезпечує впровадження наукової організації праці удосконалення технології ремонту механізації і автоматизації виробничих процесів які направлені на полегшення і оздоровлення умов праці працюючих. 2.1.16.4. Приймає участь у випробуваннях нових типів устаткування і інструментів робить по них висновок з урахуванням забезпечення безпеки. 2.1.16.5. Приймає участь у складанні планів впровадження нової техніки і нових технічних засобів які забезпечують удосконалення технології виробництва підвищення рівня механізації і безпеки праці. . 2.1.16.6. Приймає участь у розробці відповідних заходів комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці у розробці і впровадженні заходів по попередженню виробничого травматизму профзахворювань аварій. 2.1.16.7. Розробляє технічну документацію з організації виробництва технології механізації і автоматизації реконструкції діючих виробництв відповідно з вимогами правил і норм безпеки. 2.1.16.8. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляді і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.16.9. Контролює безпечну експлуатацію і справність устаткування споруд влаштувань і правильне застосування захисних пристосувань на підприємствах і в цехах з урахуванням вимог охорони праці. 2.1.16.10. Бере участь при необхідності у розслідуванні групових нещасних випадків і нещасних випадків зі смертельним наслідком аварій І і II категорій у розробці заходів по їх попередженню. 2.1.17. Начальник теxнічного відділу об'єднання 2.1.17.1. Організує розробку і узгодження з виробничими відділами об'єднання перспективних і сучасних планів науково-дослідних робіт впровадження нової техніки і передової технології автоматизації і механізації виробничих процесів трудомістких і тяжких робіт а також розробку і впровадження стандартів. 2.1.17.2. Організує впровадження нових технічних засобів і передових технологічних процесів які направлені на удосконалення технології і організації виробництва підвищення рівня механізації виробництва поліпшення і оздоровлення умов праці. 2.1.17.3. Контролює правильність ведення робіт і процесів відповідно з технічною документацією конкретними умовами технічними нормативами і вимогами правил з охорони праці. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляі і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.17.4. Забезпечує контроль за своєчасністю розробки затвердженням і переглядом технологічних регламентів технічних карт всіх видів інструкцій і форм первинного обліку параметрів технологічних процесів. 2.1.17.5. Організує впровадження рацпропозиціій які направлені на підвищення безпеки і поліпшення умов праці. 2.1.17.6. Бере участь у розробці відповідних розділів комплексних планів поліпшення охорони і умов праці у розробці заходів по попередженню аварій виробничого травматизму профзахворювань і отруєнь. 2.1.18. Керівник диспетчерської служби 2.1.18.1. Здійснює контроль і оперативне диспетчерське керівництво плано-во-попереджувальними ремонтами і аварійними роботами на підпрєимствах і в цехах з урахуванням вимог охорони праці. 2.1.18.2. Організує впровадження заходів по новій техніці технології раціоналізації передовому досвіду які направлені на полегшення і оздоровлення умов праці працюючих. 2.1.18.3. Контролює виконання графіків ремонтних робіт основного техно-логічного устаткування з урахуванням вимог охорони праці. 2.1.18.4. Забезпечує контроль на підприємствах і в цехах за дотриманням персоналом диспетчерської служби правил по охороні праці технологічних ре-гламентів використанням безпечних прийомів роботи. 2.1.18.5. Контролює виконання вимог правил проведення газонебезпечних і вогневих робіт. 2.1.18.6. Контролює своєчасність надання інформації по аваріях І і II кате-орій технологічних неполадках випадків травматизму. 2.1.19.Начальник відділу організації праці і заробітної плати 2.1.19.1. Організує розробку і впровадження науково обгрунтованої ор-анізації праці і управління виробництвом. Забезпечує розробку і впровадження підприємствах об'єднання заходів по поліпшенню організації і обслуговуванню робочих місць розповсюдженню передових найбільш раціональних і безпечних прийомів і методів праці полегшенню і оздоровленню умов праці і Підвищенню культури виробництва по скороченню тяжких трудомістких і руч-робіт введенню раціональних режимів праці і відпочинку удосконаленню форм і систем морального і матеріального стимулювання за поліпшення умов праці. 2.1.19.2. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці розробці і виконанні заходів по закріпленню трудової і виробничої дисципліни посиленню контролю за дотриманням внутрішнього розпорядку. 2.1.19.3. Спільно з іншими службами і відділами об'єднання профспілковим комітетом готує проект колективного договору організує і виконує контроль за його виконанням. 2.1.19.4. Забезпечує обстеження умов праці атестацію робочих місць і готує пропозиції по наданню пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 2.1.19.5. Представляє впровадження оптимальних режимів праці і відпочинку для окремих категорій робітників яким необхідно обмеження часу контакта з небезпечними і шкідливими виробничими факторами а також збільшення часу відпочинку між робочими змінами. 2.1.19.6. Подає відповідним службам нормативи трудових затрат на обслуговування і ремонт устаткування на підприємствах в цехах з метою підвищення ефективності використання машин механізмів і устаткування механізації і автоматизації трудомістких і тяжких робіт. 2.1.19.7. Контролює дотримання на підприємствах балансів графіків і режимів робочого часу і часу відпочинку надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 2.1.19.8. Організує роботу по розробці положень про структурні підрозділи підприємств і об'єднань посадові інструкції у яких передбачаються функції і обов'язки по питаннях створення безпечних умов праці. 2.1.19.9. Координує і здійснює керівництво організацією і проведенням різних оглядів і конкурсів по всіх питаннях організації праці і управління виробництвом. 2.1.20. Начальник планово-економічного відділу 2.1.20.1. Забезпечує формування фондів охорони праці підприємств і планування витрат на реалізацію комплексних заходів поліпшення умов та охорони праці за рахунок коштів фондів охорони праці та інших фондів підприємств; здійснює контроль за повним освоєнням фондів охорони праці. 2.1.21. Головний бухгалтер 2.1.21.1. Забезпечує фінансування і контроль за обліком коштів фондів охорони праці які витрачаються підприємствами на реалізацію комплексних заходів поліпшення умов та охорони праці. 2.1.21.2. Виконує централізований облік коштів які витрачаються на заходи по охороні праці по всіх джерелах фінансування складає зведені по об'єднанню звіти про витрати на заходи по охороні праці. 2.1.21.3. Контролює роботу бухгалтерів підприємств у частині правильних витрат обліку витрат на заходи по охороні праці і своєчасного складання і подавання встановлених звітів про ці витрати. 2.1.22. Начальник юридичного відділу юрисконсульт об'єднання 2.1.22.1. Організує і проводить роботу по правовому вихованню робітників об'єднання і підприємств у т. ч. і по питаннях охорони праці. Веде необхідну роботу по удосконаленню правового регулювання питань які пов'язані із забезпеченням нормальних умов і безпеки праці. 2.1.22.2. Контролює дотримання і правильність застосування в об'єднанні і на підприємствах законодавства про працю по питаннях режиму робочого часу і часу відпочинку використання праці жінок і підлітків прийому переводу і звільненню робітників . 2.1.223. Приймає участь у розробці документів правового характеру які регулюють трудові відношення в об'єднанні і на підприємствах правил внутрішнього трудового розпорядку колективних договорів посадових Інструкцій та ін. . 2.1.22.4. Бере участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів положень інструкцій наказів розпоряджень і ін. і забезпечує їх відповідність діючому законодавству. 2.1.22.5. Бере участь у роботі по забезпеченню дотримання законодавства про працю і використання правових засобів у розробці і виконанні заходів по укріпленню трудової дисципліни. 2.1.22.6. Здійснює методичне керівництво правовою роботою по охороні праці перевіряє стан цієї роботи на підвідомчих підприємствах. 2 1.22.7. Дає за запитом підприємств роз'яснення правових питань у галузі охорони праці направляє їм інформаційні матеріали по діючому трудовому законодавству і практиці його застосування. 2.1.23. Начальник адміністративно-господарського відділу 2.1.23.1. Контролює стан приміщень і забезпечує їх своєчасний ремонт чистоту порядок і протипожежну безпеку. 2.1.23.2. Забезпечує виконання заходів по безпеці праці і протипожежній профілактиці всіма підпорядкованими службами. Деякі посади які передбачені у нафтовій промисловості 2.1.24. Заступник голови правління нафтогазовидобувного об'єднання по бурінню 2.1.24.1 Організує і безпосередньо керує роботами по створенню і забепе-ченню безпечних і здорових умов праці в управлінні бурових робіт і на інших підвідомчих йому підприємствах. 2.1.24.2. Організує і контролює дотримання посадовими особами законодав-ства про працю стандартів правил і норм безпеки виконання наказів і вказівок Комітету і об'єднання приписів контролюючих органів. 2.1.24.3 Забезпечує відповідність технології будівництва свердловин вироб-ничого устаткування і споруд вимогам стандартів правил і норм безпеки. 2.1.24.4. Організує і контролює впровадження у виробництво досягнень нау-ки і техніки у галузі охорони праці а також заходів по забезпеченню безпечної І експлуатації технологічного та ін. устаткування. 2.1.24.5. Керує розробкою відповідних заходів комплексних заходів поліпшення і оздоровлення умов праці управлінь бурових робіт і ін. підвідомчих йому підприємств. Організує і контролює виконання запланованих заходів. 2.1.24.6. Організує розробку заходів з комплексної механізації робіт і скоро-I ченню ручної праці тяжких і трудомістких робіт а також заходів по підвищенню енергоозброєння. 2.1.24.7. Приймає заходи по оснащенню виробничого устаткування і об'єктів І підприємств технічними засобами безпеки які поліпшують умови праці і її безпеку відповідно з діючими нормативами. 2.1.24.8. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.24.9. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків нещасних випадків зі смертельним наслідком і аварій в розробці заходів по їх попередженню організує контроль за їх виконанням. 2.1.25. Головний геолог - заступник голови правління об'єднання 2.1.25.1. Контролює додержання вимог щодо охорони надр при веденні гірничних та геологічних робіт по їх вивченню розробці родовищ твердих рідких і газоподібних корисних копалин; повноту вивчення родовищ корисних копалин та умови їх розробки. 2.1.25.2. Виконує загальне керівництво організацією безпечних умов праці при геолого-розвідувальних геолого-пошукових і промислово-геофізичних роботах при випробуванні і дослідженні свердловин. 2.1.25.3. Забезпечує відповідність устаткування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв які застосовуються при геолого-пошукових геологорозвідувальних і промислово-геофізичних роботах і при випробуванні свердловин вимогам стандартів правил і норм безпеки. 2.1.25.4. Керує розробкою відповідних заходів комплексних заходів поліпшення і оздоровлення умов праці підвідомчими підприємствами. Організує контроль за їх виконанням. Організує розробку заходів по комплексній механізації робіт і скороченню ручної праці тяжких і трудомістких робіт. 2.1.25.5. Організує і виконує контроль за дотриманням посадовими особами законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки за виконанням наказів і вказівок Комітету і об'єднання приписів органів нагляду. 2.1.25.6. Бере участь в роботі відомчої комісії по комплексній перевірці стану охорони праці на підприємствах об'єднання при розгляданні і вирішенні питань з охорони праці по напрямку своєї діяльності. 2.1.25.7. Контролює відповідність фактичним умовам вихідних даних для складання технічних проектів на будівництво свердловин. 2.2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 2.2.1. Директор керівник підприємства 2.2.1.1. Здійснює загальне керівництво роботами по створенню і забезпеченню безпечних і здорових умов праці на підприємстві несе за це особисту відповідальність. Визначає ступінь відповідальності заступників директора підприємства начальників відділів служб цехів і інших підрозділів за діяльність з питань охорони праці. 2.2.1.2. Створює відповідні служби підприємства і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці затверджує інструкції про їх обов'язки права та відповідальність за виконання покладених на них фунцій. 2.2.1.3. Організує розгляд і реалізацію комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів з охорони праці впровадження прогресивних технологій досягнень науки і техніки засобів механізації та автоматизації виробниц-тваа вимог ергономіки позитивного досвіду з охорони праці тощо. 2.2.1.4. Забезпечує організацію постійного контролю за додержанням працівниками технологічних регламентів правил поводження з машинами ме-янізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва використання за-собів індивідуального та колективного захисту виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці. 2.2.1.5. Забезпечує організацію робіт по вводу до експлуатації нових і рекон-струйованих цехів об'єктів відповідно з будівельними нормами і правилами не І допускаючи їх введення якщо не забезпечено безпечні і здорові умови праці. 2.2.1.6. Забезпечує дотримання робітниками підприємства законодавства про працю стандартів правил і норм безпеки а також виконання наказів і вказівок вищих органів приписів контролюючих органів. 2.2.1.7. Сприяє впрвадженню заходів по підвищенню відповідальності ІТП і робітників за дотриманням стандартів правил і норм безпеки трудової дис-ципліни за своєчасне виконання запланованих заходів з охорони праці. 2.2.1.8. Організує розробку планів соціального розвитку колективу і колективного договору і після розгляду у встановленому порядку затверджує їх. Передбачає для реалізації цих планів необхідні матеріально-технічні і фінансові ресурси. Організує контроль за своєчасним і повним виконанням запланованих заходів. 2.2.1.9. Керує службою охорони праці забезпечує роботу служби охорони праці по прямому призначенню. Розглядає і затверджує плани роботи служби охорони праці. 2.2.1.10. Виконує загальне керівництво організацією і проведенням про-фесійно-технічної підготовки робочих і навчання персоналу безпечним методам оботи відповідно з вимогами діючих керівних документів. Організує навчання і перевірку знань з охорони праці робітників служ-бовців і посадових осіб підприємства цехів лабораторій і ін. підрозділів рідпорядкованих підприємству. 22.1.11. Розглядає на зборах ІТП та посадових осіб питання стану умов праці у цехах на об'єктах заслуховує інформацію керівників окремих цехів і ділянок про роботу яку вони проводять по поліпшенню охорони і умов праці про хід виконання комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці і колективного договору з прийняттям відповідних рішень. 2.2.1.12. Забезпечує проведення попередніх і періодичних медоглядів бітників і службовців відповідно зі встановленим порядком проведення не-бхідних лікувально-профілактичних заходів. 2.2.1.13. Забезпечує проведення лабораторних досліджень умов праці ате-стації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці киває за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здров'я виробничих факторів. 2.2.1.14. Вирішує питання надання пільг і компенсацій працівникам за робо-У шкідливих умовах згідно з чинним законодавством. 2.2.1.15. Забезпечує розробку і затверджує положення інструкції інші нор-мативні акти про охорону праці що діють у межах підприємства встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами про охорону праці. 2.2.1.16. Забезпечує своєчасне і об'єктивне розслідування нещасних випадків на виробництві профзахворювань отруєнь аварій і пожеж несе відповідальність за правильне і своєчасне їх розслідування і виконання заходів які вказані у актах розслідування. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків і нещасних випадків із смертельним наслідком аварій та у розробці заходів по їх попередженню. 2.2.1.17. Організує виконання приписів наказів розпоряджень контролюючих органів щодо усунення причин нещасних випадків профзахворювань та аварій. 2.2.1.18. Забезпечує участь своїх заступників і інших посадових осіб у періодичних перевірках стану умов праці у цехах на ділянках і об'єктах. 2.2.1.19. Організує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці. 2.2.2. Заступник директора підприємства з питань охорони праці 2.2.2.1. Здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про охорону праці" "Типовим положенням про службу охорони праці" "Положенням про службу охорони праці підприємства" іншими нормативними актами з охорони праці та підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. 2.2.2.2. Організує контролює та в межах повноважень керує роботами по створенню і забезпеченню безпечних і здорових умов праці в підрозділах підприємства. 2.2.2.3. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці якщо встановлені норми досягнуто а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі. 2.2.2.4. Організує проведення для працівників увідного інструктажу з питань охорони праці. 2.2.2.5. Організує забезпечення працюючих в необхідній кількості правилами стандартами положеннями та іншими нормативними документами що визначають безпеку та охорону праці на виробництві. 2.2.2.6. Приймає участь у роботі комісії по атестації робочих місць підприємства щодо відповідності їх вимогам охорони праці. 2.2.2.7. Веде облік та аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій. 2.2.2.8. Організує підготовку та розсилку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці. 2.2.2.9. Організує розробку перспективних та поточних планів роботи підприємтва щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та планів роботи по охороні праці. 2.2.2.10. Організує навчання та перевірку знань з питань охорони праці посадових осіб ІТП та спеціалістів підприємства. 2.2.2.11. Бере участь у роботі комісії з розслідування нещасних випадків професійних захворювань га аварій складає та контролює виконання заходів щодо усунення причин цих подій. 2.2.2.12. Бере участь також у: а контролі використання фондів охорони праці підприємств; б роботі комісії з питань охорони праці підприємства; в роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; г розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах підприємства. 2.2.2.13. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища. 2.2.2.14. Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 2.2.2.15. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробленні заходів з питань охорони праці. 2.2.2.16. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей які їх оточують або навколишнь-ого природного середовища у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 22.2.17. Контролює: а дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; б виконання приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням коштів фонду охорони праці; в відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиа-аварійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність тех-нологічної документації на робочих місцях; г своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та пероатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; Д забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-пфофілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію пит-ного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і ком-енсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; проходження попереднього при прийнятті на роботу і періодичних ОМ трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; ж виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначено у актах розслідування. 2.2.2.18. Здійснює зв'язок з медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організує впровадження їх рекомендацій. 2.2.3 Головний інженер 2.2.3.1. Організує роботи по створенню і забезпеченню здорових і безпечних умов праці. 2.2.3.2. Організує впровадження у виробництво нових більш безпечних технологічних процесів досягнень науки і техніки і передового досвіду у галузі охорони праці і виконує необхідний контроль за їх впровадженням. 2.2.3.3. Організує розгляд проектів нових технологічних процесів проектів капітального будівництва і реконструкції об'єктів. Розглядає і затверджує плани графіки проведення планово-попереджувального ремонту виробничого устаткування і споруд. 2.2.3.4. Приймає заходи по оснащенню виробничого устаткування і об'єктів технічними засобами безпеки які поліпшують умови праці і підвищують її безпеку відповідно з діючими нормативами. 2.2.3.5. Організує і виконує контроль за дотриманням керівниками і ІТП цехів ділянок і відділів вимог стандартів правил і норм безпеки. 2.2.3.6. Приймає участь у роботі комісії по комплексній перевірці стану охорони праці в підрозділах підприємства. Перевіряє виконання заходів по поліпшенню і оздоровленню умов праці приписів контролюючих органів пропозицій уповноважених трудових колективів з питань охорони праці організацію навчання і інструктажів робітників приймає оперативні заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.3.7. Розглядає на зборах ІТП на технараді або засіданні комісії з питань охорони праці стан умов праці у цехах на об'єктах заслуховує інформацію керівників окремих цехів і ділянок про роботу яку вони проводять по поліпшенню умов праці з прийняттям відповідних рішень. 2.2.3.8. Керує розробкою і складанням інструкцій по безпечному веденню робіт. 2.2.3.9. Організує забезпечення ІТП цехів і робочих місць правилами нормами стандартами інструкціями плакатами знаками безпеки і ін. посібниками і нормативними документами з питань охорони праці. 2.2.3.10. Керує розробкою комплексних заходів організує їх огляд у встановленому порядку і вносить на затвердження. Організує і виконує контроль за їх-виконанням. 2.2.3.11. Організує розробку заходів по скороченню ручної праці тяжких і трудомістких робіт а також заходів по підвищенню рівня енергоозброєння. 2.2.3.12. Приймає участь у розслідуванні відповідно з діючими нормативними документами нещасних випадків на виробництві професіональних захворювань і отруєнь аварій пожеж. 2.2.3.13. Підготовлює відповідні матеріали по конструктивних недоліках устаткування механізмів і пристроїв які створюють небезпеку травмування працюючих направляє їх вищій організації об'єднанню заводам-виготовлювачам і розробникам. 2.2.3.14. Забезпечує правильне ведення технічної документації з питань охорони праці яку передбачено стандартами правилами і іншими нормативними документами. 2.2.3.15. Головний інженер науково-дослідної проектної і проектно-конструкторської організації крім цих обов'язків забезпечує дотримання вимог стандартів правил і норм безпеки у проектах які розроблюються технологічних процесах які проектуються устаткуванні машинах апаратах інструментах і оснащенні. При їх впровадженні у виробництво організує виконання авторського нагляду всебічне вивчення причин виникнення шкідливих і небезпечних факторів. 2.2.4. Заступник директора підприємства з загальних питань 2 2.4.1. Організує своєчасне забезпечення матеріалами устаткуванням приладами для проведення заходів по поліпшенню умов праці. 2.2.4.2. Організує своєчасне складання заявок на засоби індивідуального захисту і захисних пристроїв та приймає заходи по повному забезпеченню Працюючих відповідними засобами індивідуального захисту. 2.2.4.3. Забезпечує прийом зберігання і використання засобів індивідуального захисту і захисних пристроїв відповідно з нормативними документами а також організує ремонт прання і хімчистку спецодягу і спецвзуття. 2.2.4.4. Організує утримання території підприємства виробничого та ін. транспорту підприємства підйомно-транспортних засобів правильну і безпечну І організацію і виконання вантажно- розвантажувальних робіт. 2.2.4.5. Організує забезпечення робітників милом миючими і знешкоджувальними засобами молоком спецхарчуванням відповідно з діючими нормативними документами. Приймає заходи до оснащення виробничих об'єктів засоба-ми надання долікарняної допомоги. 2.2.4.6. Бере участь у розробці комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів. 2.2.4.7. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працюючих у підвідомчих йому цехах відділах складах на вантажно- розвантажувальних майданчиках та ін. ділянках роботи. 2.2.4.8. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємстві при розгляді питань які мають відношення до цого обов'язків. Не рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці стурктурних підрозділах підприємства. Приймає заходи по усуненню виявле-них недоліків. 2.2.5. Заступник директора підприємства по капітальному будівництву 2.2.5.1 Організує розгляд та узгодження з експетрно-технічним центром ЕТЦ проектів на будівництво нових реконструкцію і розширення діючих об.єктів на відповідність їх будівельним і санітарним нормам і правилам. 2.2.5.2. Разом з підрядними будівельно-монтажними організаціями встанов-лює порядок роботи на території підприємства з урахуванням забезпечення без-єки ведення робіт. Розглядає і затверджує відповідні документи на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства цеху ділянки . 2.2.5.3. Організує і здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю будівельно-монтажних робіт які виконуються на території підприємства технічній документації ГОСТам будівельним нормам і правилам правилам і нормам безпеки і забезпечує ведення відповідної документації. 2.2.5.4. Організує і разом з відповідними відділами службами виконує контроль за пусковими комплексами об'єктів які будуються і реконструюються у частині своєчасного і повного виконання робіт з охорони праці- 2.2.5.5. Разом з генеральним підрядником підготовлює увід до експлуатації закінчених будівництвом або реконструкцією об'єктів у повній відповідності з діючими будівельними нормами не допускаючи увід їх до експлуатації з недоробками які погіршують умови праці. Організує роботу робочої комісії по прий-омці об'єктів до експлуатації. 2.2.5.6. Виконує технічний нагляд за станом будинків і споруд які експлуатуються виявляє об'єкти які не відповідають вимогам правил і норм безпеки які підлягають капітальному ремонту реконструкції або закриттю і приймає відповідні заходи. 2.2.5.7. Приймає участь у робробці комплексних заходів поліпшення і оздоровлення умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. Забезпечує своєчасне проектування і включення до списків об'єктів які підлягають капітальному ремонту або реконструкції. 2.2.5.8. Забезпечує безпечні і здорові умови праці працюючих у підвідомчих йому цехах відділах та інших підрозділах. 2.2.5.9. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємстві при розгляді питань які мають відношення до його обов'язків. Не рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці в стурктурних підрозділах підприємства. Вживає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.5.10. Організує розслідування причин аварій руйнування будівель споруд їх частин і конструктивних елементів відповідно з діючими нормативними документами. 2.2.5.11. Організує і проводить підвищення кваліфікації ІТП і навчання персоналу підвідомчих йому підрозділів безпечним методам роботи. Приймає участь у комісії по перевірці знань ІТП підвідомчих йому підрозділів. 2.2.5.12. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків які трапилися у підвідомчих йому підрозділах. Організує і виконує контроль за виконанням заходів по попередженню нещасних випадків. 2.2.6-Заступник директора підприємства по кадрах 2.2.6.1. Забеспечує правильність прийому звільнення і переводу на іншу роботу робітників і службовців відповідно з законодавством і встановленим на підприємстві порядком тобто після проходження медоглядів у передбачених випадках і відповідних інструктажів. 2.2.6.2. Складає списки осіб які підлягають медичним оглядам. Організує проведення медичних оглядів робітників і службовців. 2.2.6.3. Знайомить призначених на посаду робітників з їх посадовими інструкціями наказами вказівками виконання яких є обов'язковим. 2.2.6.4. Знайомить під розпис прийнятих на роботу працівників зі станом санітарно-гігієнічних умов праці на їх робочих місцях пільгами і компенсаціями за роботу в несприятливих умовах; протягом дії трудового договору своєчасне інформує працівників про зміни у виробничих умовах в розмірах пільг і компенсацій включаючи й ті що їм видаються додатково. 2.2.6.5. Забезпечує розробку і виконання заходів по укріпленню трудової і виробничої дисципліни посиленню контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку. 2.2.6.6. Організує і виконує контроль за дотриманням режиму робочого часу і часу відпочинку правил внутрішнього трудового розпорядку використанням праці жінок і підлітків за наданням пільг і компенсацій за роботу на виробництвах зі шкідливими умовами праці. 2.2 6.7. Організує розробку заходів по підготовці кадрів і підвищенню кваліфікації робітників і службовців. Передбачає у програмах підготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації питання з охорони праці. 2.2.6.8. Приймає участь у розробці комплексних заходів відповідних розділів колективних договорів. Організує і виконує контроль за їх виконанням. 2.2.7. Заступник директора підприемства по побуту 2.2.7.1. Забезпечує організацію громадського харчування і гарячого харчування на об'єктах підприємства. 2.2.7.2. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємстві при розгляді питань які входять до його обов'язків. Не рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці в структурних підрозділах підприємства. Приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 7.2.7.3. Організує і керує роботами по створенню і забезпеченню безпечних умов праці у підлеглих йому підрозділах. Забезпечує правильну експлуатацію і належний стан об'єктів допоміжного призначення їдалень готелей підсобного господарства баз відпочинку профілакторіїв здравпунктів медчастин та ін. . 2.2.8. Головний механік підприємства 2.2.8.1. Забезпечує правильну і безпечну експлуатацію своєчасне проведення технічного обслуговування і ремонту устаткування закріпленого за службою головного механіка. Забезпечує відповідність технічного стану устаткування механізмів та Інструменту вимогам правил технічної експлуатації. 2.2.8.2. Забезпечує правильну і безпечну експлуатацію своєчасне проведення передбачених правилами випробувань технічний огляд і ревізію вантажопідйомних механізмів вантажозахватних і чалочних пристроїв апаратів і посудин які працюють під тиском електро-газозварювальної апаратури ацетиленових кисневих і компресорних приладів пристроїв для випробування абразивних кругів. 2 2 8.3. Організує розробку організаційно-технічних заходів по попереджен-ню аварій пожеж нещасних випадків і професійних захворювань які пов'язані експлуатацією устаткування і механізмів по впровадженню передових методів роботи і по удосконаленню організації ремонтних робіт. 2.2.8.4 Контролює технічний стан безпеку експлуатації своєчасність і ремонту і випробування всього виробничого устаткування і приймає захо-Ди по усуненню виявлених недоліків. 22.8.5. Забезпечує своєчасне проведення дефектоскопії відповідних деталей і вузлів устаткування та інструменту. Розглядає і затверджує дефектні відомості на ремонт устаткування акти здачі устаткування і машин до ремонту та одер-жання з ремонту. 2.2.8.6. Забезпечує правильне ведення технічної документації на устаткування і пристрої яку передбачено відповідними правилами. 2.2.8.7. Приймає заходи по усуненню виявлених конструктивних недоліків устаткування механізмів пристроїв та інструменту і по своєчасній заміні морально застарілого устаткування механізмів і пристроїв. 2.2.8.8. Узагальнює матеріали про конструктивні недоліки устаткування механізмів і пристроїв з-за яких сталися нещасні випадки або які створювали небезпечність травмування працюючих підготовлює відповідні пропозиції для подання їх вищим організаціям а також заводам-виготовлювачам і розробникам науково-дослідним і проектне- конструкторським організаціям підготовлює відповідні пропозиції для направлення рекламацій у вищу організацію або заводам-виготовлювачам і розробникам. 2.2.8.9. Забезпечує ефективну роботу вентиляційних систем і приладів їх своєчасний профілактичний огляд і ремонт. 2.2.8.10. Забезпечує дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування складних механізмів і агрегатів. Організує і проводить навчання і перевірку знань персоналу служби головного механіка. Забезпечує своєчасне навчання атестацію і перевірку знань персоналу який обслуговує вантажопідйомні механізми посудини які працюють під тиском та інше устаткування. 2.2.8.11. Розробляє інструкції по безпечному веденню робіт для персоналу служби головного механіка приймає участь у розробці інструкцій по безпечному веденню робіт для робочих цехів і ділянок забезпечує ними підрозділи. Надає методичну допомогу ІТП цехів ділянок у розробці інструкцій. 2.2.8.12. Забезпечує дотримання правил безпеки при експлуатації устаткування і проведенні ремонтних монтажних і налагоджувальних робіт у діючих цехах і об'єктах підприємств які повинні виконуватися персоналом служби головного механіка. 2.2.8.13. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. 2.2.8.14. Забезпечує виконання наказів і розпоряджень керівництва підприємства заходів по поліпшенню і оздоровленню умов праці приписів контролюючих органів вказівок робітників служби охорони праці. 2.2.8.15. Перевіряє стан умов праці дотримання персоналом правил і норм безпеки при ремонті і експлуатації устаткування. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємстві при розгляді питань які входять до його обов'язків. Не рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці в стур-ктурних підрозділах підприємства. Приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.8.16. Забезпечує своєчасне розслідування і облік некатегорійних аварій технічних неполадок які сталися з наземним устаткуванням і не привели до нещасних випадків. 2.2.8.17. Приймає участь у розслідуванні групових нещасних випадків випадків з тяжким або смертельним наслідком аварій у розробці заходів по їх попередженню. 2 2 8 18. Організує оформлення заявок на пристрої І прилади які полегшують умови праці і приймає заходи по забезпеченню ними об'єктів підприємства. 2.2 9 Головний енергетик підприємства 2.2.9.1. Забезпечує надійну і безпечну експлуатацію своєчасне і якісне про-едення профілактичних оглядів і випробувань планово-попереджувальних ремонтів електричних теплоенергетичних і вентиляційних приладів. Забезпечує відповідність технічного стану устаткування і приладів вимогам правил влаштування технічної експлуатації і безпеки. 2.2.9.2. Контролює технічний стан безпеку експлуатації своєчасність і якість ремонту і випробування електричних теплоенергетичних і вентиляційних приладів апаратури і мереж приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.9.3. Забезпечує своєчасне проведення внутрішніх оглядів гідравлічних випробувань огляд і ремонт парових і водогрійних котлів. 2.2.9.4. Забезпечує правильне ведення технічної документації на устаткування І прилади які передбачені відповідними правилами. 2.2.9.5. Забезпечує своєчасну перевірку справності захисного заземлення і опору ізоляції електричного і технологічного устаткування і приладів відповідно з вимогами правил та інструкцій забезпечує виконання технічних заходів по зняттю статичної електрики. 2.2.9.6. Забезпечує наявність і своєчасне випробування захисних засобів у терміни які встановлені правилами. Контролює правильність зберігання і вико-рискшня захисних засобів. 2 2.9 7. Приймає заходи по виявленню і усуненню конструктивних недоліків енергетичного теплоенергетичного і вентиляційного устаткування і приладів та по своєчасній заміні морально застарілих приладів машин і механізмів. 1 2.9 8 Забезпечує у встановленому порядку допуск персоналу до обслуговування електроприладів парових і водогрійних котлів та іншого складного устаткування. Організує і проводить навчання і перевірку знань персоналу який обслуговує електроприлади парові котли виконує контроль за навчанням персоналу приймає участь у комісії по перевірці знань ІТП підприємства. 2.2.9.9. Організує своєчасну розробку інструкцій по безпечному веденню робіт для персоналу який обслуговує електричні і теплоенергетичні прилади і приймає участь у розробці таких інструкцій для робочих місць і ділянок здійснює методичну допомогу начальникам цехів у розробці таких інструкцій. 2.2.9 10. Забезпечує безпечні умови праці для персоналу при експлуатації устаткування і проведення ремонтних монтажних і налагоджувальних робіт у Діючих цехах і об'єктах підприємства. 2.2.9.11. Приймає участь у розслідуванні аварій і нещасних випадків які сталися при експлуатації електроприладів котлів та іншого устаткування а та-кож при необхідності у розслідуванні групових нещасних випадків нещасних виладків з тяжким або смертельним наслідком аварій і у розробці заходів по їх і попередженню. 2.9.12. Забезпечує впровадження пристроїв які поліпшують умови праці і сприяють автоматизації і безпечній роботі електроприладів парових і водогрійних котлів та іншого устаткування. 2.2.9.13. Забезпечує виконання наказів і розпоряджень керівництва підприємства заходів по поліпшенню і оздоровленню умов праці приписів контролюючих органів вказівок робітників служби охорони праці. 2.2.9.14. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємстві при розгляді питань які входять до його обов язків. Не "рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці в стурктурних підрозділах підприємства. Приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.9.15. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці та забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. 2.2.9.16. Здійснює заходи по забезпеченню електроприладів робочих місць і об'єктів знаками безпеки плакатами інструкціями та іншими наочними посібниками які передбачені правилами технічної експлуатації. 2.2.10. Головний технолог підприємства 2.2.10.1. Організує розробку і впровадження раціональних і безпечних технологічних процесів які сприяють полегшенню і оздоровленню умов праці зниженню рівня шуму вібрації і усуненню інших шкідливих факторів. 2.2.10.2. Передбачає у технологічній документації технологічних картках та ін. яку розробляє заходи безпеки а також безпечні засоби виконання операцій з вказанням устаткування оснащення огороджувальних та ін. захисних пристроїв. 2.2.10.3. Організує безпечну експлуатацію технологічних установок і устаткування виконує контроль за дотриманням встановлених технологічних процесів регламентів і режимів виробництва технологічних і посадових інструкцій правил технічної експлуатації і безпеки приймає заходи по усуненню виявлених відхилень. 2.2.10.4. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. 2.2.10.5. Забезпечує безпечні і нешкідливі умови праці у підвідомчих йому цехах відділах пристосуваннях та ін. ділянках роботи. 2.2.10.6 Приймає у часть у роботі постійно діючої комісії з питань охорони праці на підприємсіві при розгляді питань які входять до його обов'язків. Не рідше одного разу у квартал вибірково перевіряє стан умов праці в структурних підрозділах підприємства. Приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.10.7. Організує і проводить роботу по підвищенню кваліфікації ІТИ і навчання персоналу підвідомчих йому підрозділів безпечним методам роботи. Приймає участь у комісії по перевірці знань ІТП. 2.2.10.8. Приймає участь при необхідності у розслідуванні нещасних ви падків і аварій які сталися з технологічних причин виконує контроль за виконанням заходів по їх попередженню. Примітка. На підприємствах де штатним розкладом посаду головного технолога не передбачено викладені вище обов'язки покладаються на начальника відповідного відділу. 2.2.11. Начальник виробничо-технічного технологічного відділу підприємства 2.2.11.1. Розробляє і забезпечує виконання планів перспективного розвитку виробництва і підготовки виробництва з урахуванням вимог стандартів правил і норм безпеки. 2 2 1 1.2 Забезпечує розробку технічної документації в організації виробниц-технології реконструкції діючих виробництв з урахуванням заходів безпеки 2.2.11.3. Розробляє і забезпечує виконання плати впровадження нової техніки і технологіі автоматизації і механізації виробничих процесів наукової І анізації праці які сприяють полегшенню і оздоровленню умов праці. 2.2.11.4. Організує впровадження нових технічних засобів і рацпропозицій. направлені на удосконалення технології і організації виробництва підвищення рівня механізації і безпеки праці. 2.2.11.5. Виконує контроль за розробкою проектів організації виробництва птанів і графіків робіт за забезпеченням ними цехів і ділянок за веденням робіт V відповідності з проектами. 2.2.11.6. Контролює безпечну експлуатацію і справність устаткування спору і пристроїв і правильне застосування захисних пристроїв у цехах з урахуванням вимог охорони праці. 2.2.11.7. Узагальнює результати експлуатації устаткування влаштувань. споруд захисних пристроїв і розробляє рекомендації по підвищенню їх якості і надійності з урахуванням вимог охорони праці. 2.2.11.8. Виконує контроль і оперативне диспетчерське управління планово-попереджувальними ремонтними і аварійними роботами у цехах та ін. підрозділах підприємства з обліком вимог охорони праці. 2.2.11.9. Контролює виконання графіків ремонтних робіт основного і допоміжного технологічного устаткування з врахуванням вимог охорони праці. 2.2.11.10. Забезпечує контроль за дотриманням робітниками диспетчерської служби правил по охороні праці технологічних регламентів. .'2.11.11. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення сороки умов праці і забезпечує виконання запланованих заходів. 2.2.12 Начальник відділу автотранспорту і спецтехніки підприємства 22.12 1. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здоро-вих умов праці за реалізацію комплексних заходів у підвідомчих підрозділах. Оріанізує контроль у цехах лабораторіях та Ін. підрозділах за технічним станом Іранспортних засобів механізацією вантажно-розвантажувальних робіт з урахуванням вимог охорони праці. 2.2.12.2. Забезпечує контроль за дотриманням правил технічної експлуатації і безпекою руху транспортних засобів. Організує попередрейсовий післярейсовий медогляд водіїв на лінії. Керує службою безпеки дорожнього ру- 2.2.12.3. Приймає участь. у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод і аварій з автомобільним та ін. транспортом організує облік і звітність по цих випадках розробляє і виконує заходи по попередженню ДТП. 2.2.13. Начальник відділу матеріально-технічного постачання 2.2.13.1. Забезпечує своєчасне і правильне складання заявок на спецодяг спецвізуття та ін. засоби індивідуального захисту відповідно із встановленим порядком. 2.2.13.2. Забезпечує підрозділи підприємства якісним потрібних розмірів і відповідним виробничому призначенню спецодягом спецвзуттям та ін. засобами індивідуального захисту милом миючими і знешкоджувальними засобами і необхідними матеріалами для виконання заходів по поліпшенню і оздоровленню умов праці. Придбає необхідне устаткування для ремонту прання і хімчистки спецодягу і спецвзуття. 2.2 13.3. Забезпечує правильний прийом зберігання видачу і облік спецодягу спецвзуття та ін. засобів індивідуального захисту. 2.2.13.4. Забезпечує дотримання правил безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах складуванні зберіганні і транспортуванні вантажів і матеріалів. 2.2.14. Начальник відділу капітального будівництва підприємства 2.2.14.1. Розробляє відповідні комплексні заходи поліпшеня умов і охорони праці. 2.2.14.2. Приймає участь у прийомці до експлуатації закінчених будівництвом або реконструйованих об'єктів виробничого і допоміжного призначення не допускаючи їх увід до експлуатації з недоліками які погіршують умови праці. 2.2.14.3. Виконує технічний нагляд за ходом будівництва об'єктів з метою забезпечення виконання вимог правил і норм безпеки відповідно з проектами об'єктів які будуються і реконструюються. 2.2.15. Начальник планово-економічного відділу підприємства Забезпечує фінансове планування необхідних засобів для реалізації комплексних заходів. 2.2.16. Начальник відділу організації праці і заробітної плати підприємства 2.2.16.1. Організує розробку і впровадження науково обгрунтованої організації праці і управління виробництвом. Розробляє і впроваджує заходи по поліпшенню організації і обслуговування робочих місць розповсюдженню передових найбільш раціональних і безпечних прийомів і методів праці скороченню тяжких трудомістких і ручних робіт веденню раціональних режимів праці відпочинку укріпленню трудової і виробничої дисципліни удосконаленню форм і систем морального і матеріального стимулювання за поліпшення умов праці. 2.2.16.2. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення охорони і умов праці розробці і виконанні заходів по укріпленню трудової і виробничої дисципліни посиленню контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. 2.2.16.3. Підготовляє разом з іншими підрозділами підприємства і профспілкою проект колективного договору організує і здійснює контроль за його виконанням. 2.2.16.4. Надає відповідним службам нормативи трудових витрат на обслуговування і ремонт засобів праці у цехах. 2.2.16.5. Організує вивчення умов праці проведення атестації робочих місць і готує пропозиції по наданню пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 2.2.16.6. Забезпечує впровадження оптимальних режимів праці і відпочинку для окремих категорій робітників яким необхідні обмеження часу контакта з небезпечними і шкідливими виробничими факторами а також підвищення часу відпочинку між робочими змінами. 2.2.16.7. Виконує контроль за дотриманням графіків балансу і режиму робочого часу і часу відпочинку за наданням пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 2 2.16.8. Організує розробку положень про структурні підрозділи посадові інструкції в яких передбачаються функції і обов'язки з питань створення безпечних умов праці. 2.2 17 Юрисконсульт підприємства 22 17.1. Організує і проводить роботу по правовому вихованню робітників гірисмства в частині дотримання ними вимог і норм по охороні праці. Веде необхідну роботу по удосконаленню правового регулювання питань які зв'язані із забезпеченням нормальних умов і безпеки праці. 2.2.17.2. Здійснює контроль за дотриманням і правильним застосуванням на підприємстві законодавства про працю у тому числі по питаннях режиму робочого часу і чису відпочинку використання праці жінок і підлітків прийому переводу і звільненню робітників. 2.2.17.3. Прийчас участь у підготовці документі правового характеру які регулююгь трудові відносини на пішдприємствач правила внутрішнього трудового розпорядку колективний догово посадові інструкції та ін. . 2.2.17.4 Приймає участь у підготовці проектів організаційно-розпорядчих документів положень інструкций наказів розпоряджень та ін та забезпечує їх відповідність діючому законодавству. 2.2.17.5 Приймає участь у роботі по забеспечинню дотримання законодавства про працю і використання правових зособів у розробці і виконанні заходів по укріпленню трудової дисципліни 2.2.17.6 Періодично інформує. робітників структурних підрозділів про діюче законодавство організує вивчанню посадовими особами законодавчих і норма-тивІних акті які відносяться до їх діяльності. 2.2.17.7. Робить правову допомогу керівникам виробничих підрозділів профспілковому комітету та ін. громадським організаціям у правильному застосуванні законодавства. 2 2.18. Головний бухгалтер підприємства 2.2.18.1. Забезпечує фінансування і правильне витрачання коштів на проведення заходів по охороні праці у тому числі на реалізацію комплексних заходів поліпшення умов праці використання фонду охорони праці. 22.18.2. Здійснює облік коштів які витрачаються на проведення заходів по охороніі праці у встановленому порядку і у встановлені терміни складає звіт про втрат на ці заходи. Складає і у встановлені терміни подає звіт про кількість днів неявок у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю по формі N 7-тнв . 2 2.18.3. Забезпечує своєчасну заяву одержання і видачу підрозділам та-лонів на молоко або інші рівноцінні харчові продукти. 2214 Начальник диспеїчерскої служби 2 2 191 Відповідає за наявність на головному щиті управління удиспет-ческій/ об'скту підвищеної небезпеки /КС. промислу ІІПЗ ГПЗ тощо/ контрольних примірників інструкцій по охороні праці за професіями і видами робіт Планів ліквідації аварій всіх виробництв і цехів структурного підрозділу затвер-джені переліки посадових осіб яким надано право затвердження нарядів-до-пусків на роботи підвищеної небезпеки. Переліки вогневих та газонебезпечних робіт. Повинен чітко знати план ліквідації аварій і проходити по ньому перевірку знань з питань охорони праці. 2.2.19.2. Здійснює контроль і оперативне диспечерське керівництво плано-во-попереджувальними ремонтами і аварійними роботами в цехах з урахованням вимог охорони праці. 2.219.3. Організує впровадження заходів по новій техниці технології раціоналізації передовому досвіду які направлені на полегшення і оздоровлення умов праці працюючих. 2.2.19.4. Контролює виконання графіків ремонтних робіт основного технологічного устаткування з урахуванням вимог охорони праці. 2.2.19.5. Забезпечує контроль за дотриманням персоналом диспетчерської служби правил по охороні праці технологічних регламентів використанням безпечних прийомів роботи. 2.2.19.6. Контролює виконання вимог правил проведення газонебезпечних і вогневих робіт. 2.2.19.7. Контролює соєчасність надання інформації по аваріях 1 і П категорій технологічних неполадках випадків травматизму. 2.2.20. Начальник господарського відділу 2.2.20.1. Контролює стан робочих приміщень і забезпечує своєчасний ре-чонт чистоту порядок І пожежну безпеку в них. 2.2.20.2. Забезпечує виконання заходів по безпеці праці і протипожежній профілактиці всіма підлеглими йому службами. 2.2.21. Начальник цеху 2.2.21.1. Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці реалізацію заходів комплексного заходів поліпшення охорони і умов праці 2.2.21.2. Забезпечує ведення виробничих процесів і робіт відповідно з проектами вимогами правил і норм безпеки. Організує зберігання транспортування застосування і знешкоджування отруйних їдких і внбухопожежних речовин відповідно з вимогами правил і норм безпеки. Забезпечує ведення передбаченої технічної документації. 2.2.21.3. Організує виконання робіт підвищеної безпеки по нарядах-допусках і відповідно з встановленим порядком положенням інструкцією . 2.2.21.4. Забезпечує справний стан і безпечну експлуатацію устаткування механізмів пристроїв огороджувальних і захисних пристосувань транспортних засобів вантажопідйомних механізмів санітарно-технічних пристроїв а також виробничих і допоміжних приміщень і споруд. 2.2.21.5. Виконує виконання у встановлені терміни наказів і вказівок керівництва підприємства приписів контролюючих органів вказівок робітників служби охорони праці зауважень і пропозицій робітників і уповноважених тру-дових колективів з питань охорони праці. Забезпечує дотримання персоналом цеху вимог правил і норм безпеки і інструкцій по безпечному веденню робіт. 2.2.21.6. Забезпечує правильну експлуатацію промислових систем і пристосувань утримання їх у справному стані забезпечує нормальний стан повітряного середовища освіїлепості температурного і питного режиму зниження рівнів шуму і вібрації. 2.2.21.7. Організує своєчасне навчання проведення інстіруктажів і перевірок знань з охорони праці Контролює своєчасність і якість проведення інструктажів 2.2.21.8. Розробляє посадові інструкції ТП цеху у яких передбачаються обовязки по питаннях охорони праці. Розробляє інструкції по безпечному веденню робіт по професіях і забезпечує ними робітників і службовців які не є посадовими особами а всіх посадових осіб цеху-правилами та ін. нормативними документами з охорони праці. 2.2.21.9. Забезпечує робочі місця інструкціями які регламентують правила і прийоми безпечної праці плакатами і попереджувальними надписами службовою документацією. Перевіряє їх стан виконує заміну і корегування. 2.2.21.10. Розробляє програми інструктажів робітників і після затвердження головним інженером забезпечує ними майстрів розробляє питання для перевірки знань робітників. 2.2.21.11. Організує розробку і затверджує графік перевірки знань робітників. Перевіряє знання робітників з відповідним оформленням і видачею посвідчення. 2.2.21.12. Виконує контроль за станом охорони і умов праці. Періодично перевіряє правильність експлуатації устаткування механізмів пристроїв та Інструментів вентиляційних систем і приладів систем опалювання і освітленості наявність і справність огороджувальних і захисних пристроїв сигналізації і ін. засобів захисту стан виробничих і допоміжних приміщень. 2 2.21.13. Проводить санітарно-технічну паспортизацію об'єктів. 2.2.21.14. Розглядає на зборах посадових осіб ІТП за участю уповноваже-них питань охорони праці і на робочих зборах питання стану охорони праці вислуховує інформацію про стан умов праці на об'єктах розбирає окремі порушення правил безпеки. 2.2 21.15. Збирає здійснює і узагальнює зауваження і пропозиції робітників майстрів уповноважених з питань охорони праці. Розробляє на їх основі з урахуванням результатів паспортизації об'єктів конкретні заходи по поліпшенню і оздоровленню умов праці і подає дані по них керівництву підприємства для включення у відповідні плани і колективний договір. Організує і здійснює своєчасне виконання запланованих заходів. 2.2.21.16. У встановлені терміни інформує керівництво підприємства про стан умов праці у цеху роботи що проводиться по поліпшенню і оздоровленню умовІ праці виконанню наказів вказівок і приписів. 2.2.21.17. Виявляє потребу і забезпечує працюючих належними по нормах і правилах спецодягом спецвзуттям і іншими засобами індивідуального захисту милом миючими і знешкоджувальними засобами молоком а також забезпечує своєчасну чистку прання і ремонт спецодягу і спецвзуття. 2.2.21.18. Організує своєчасне проходження робітниками цеху періодичних медичних оглядів. 2-2.21.19. Негайно повідомляє одному із керівників підприємства керівнику служби охорони праці і у профспілковий комітет про нещасні випадкі які ста- лися у цеху. Приймає участь у розслідуванні аварій нещасних випадків профзахворю-вань профотруєнь які сталися у цеху аналізує їх причини визначає заходи по попередженню подібних випадків і забезпечує їх виконання. Доводить до відомості майстрів про виникнення у цеху нещасних випадків а також про випадкі які виникли в інших цехах і підприємствах при одержанні відповідної інформації . З метою попередження нещасних випадків з аналогічних причин організує перевірку об'єктів і робочих місць. 2.2.21.20. До роботи по створенню і забезпеченню безпечних умов праці залучає всіх ІТП цеху і безпосередніх виконавців робіт. Розподіляє обов'язки у роботі по створенню і забезпеченню безпечних умов праці між своїми заступниками фахівцями і ін. ІТП цеху. 2.2.22. Майстер 2.2.22.1. Забезпечує правильну організацію і безпечне ведення робіт експлуатацію устаткування механізмів інструменту КВП і засобів захисту і утримання робочих .місць у належному стані. 2.2.22.2. Забезпечує раціональне розміщення матеріалів запасних частин деталей інструментів пристроїв на робочих місцях їх зберігання не допускає нагромаджування мотлоху в проходах і проїздах. 2.2.22.3. Керує роботами з небезпечними умовами праці по раніше розроблених планах або по нарядах-допусках. 2.2.22.4. Забезпечує дотримання робітниками трудової і виробничої дисципліни правил і інструкцій по безпечному веденню робіт технологічних режимів і регламентів забезпечує застосування безпечних методів праці Не допускає роботи па несправному устаткуванні і застосування несправних інструментів пристроїв та ін. Вживає заходи по припиненню робіт у випадку погрози здоров'ю і життю працюючих Не допускає до роботи осіб у нетверезому стані. 2.2.22.5. Перевіряє відповідність термінів освідотства пристроїв до вантажопідйомних механізмів діелектричних захисних засобів і т. ін. а також наявність посвідчень на право ведення робіт підвищеної небезпеки. 2.2.22.6. Контролює стан умов праці. Регулярно у встановлені терміни перевіряє стан робочих місць правильність експлуатації устаткування механізмів пристроїв та інструменту. Слідкує за безперебойною роботою систем і пристосувань нормальною освітленістю робочих місць використанням і правильним застосуванням робітниками засобів індивідуального захисту. 2.2.22.7. Розглядає на робітничих зборах стан умов праці на робочих місцях. Аналізує результати перевірок робочих місць огляду устаткування і механізмів розбирає виявлені порушення і недоліки доводить до відомості робітників зміст наказів і розпоряджень обставини і причини нещасних випадків. 2.2.22.8. Активно приймає участь у роботі по пропаганді охорони праці. 2.2.22.9. Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції робітників уповноважених з питань охорони праці і передає їх керівництву цеху. 2.2.22.10. Забезпечує виконання у встановлені терміни запланованих заходів по забезпеченню безпечних умов праці а також пропозицій робітників і уповноважених з питань охорони праці ліквідує виявлені порушення і недоліки. 2.2.22.11. Інформує у встановлені терміни керівництво цеху про стан умов праці на об'єктах проведені заходи по поліпшенню охорони і умов праці вико нання наказів і розпоряджень 2.2.22 12. Проводить у встановлені терміни інструктажі робітників по без печних методах робот з відповідним оформленням у спеціальному журналі При видачі робітникам завдання на виконання робіт з небезпечними умовами праці робота по наряду- допуску проводить з ними спеціальний інструктаж з відповідними записами у журналі і наряді-допуску. 2.2.22.13. Приймає участь у розробці і перегляді інструкцій по безпечному веденню робіт вносить керівництву цеху пропозиції про зміни і доповнення до інструкцій. 2.2.22.14. Виконує постійний контроль за стажуванням нових робітників. По закінченні стажування при співрозмові перевіряє засвоєння робітниками безпеч-них прийомів роботи і знання інструкцій. При необхідності роз'яснює робітникам вимоги правил і інструкцій з показом правильних прийомів роботи. 2.2.22.15. Складає графіки перевірки знань робітників і приймає участь у перевірці знань. 2.2.22.16. Негайно повідомляє керівництво цеху при необхідності одного з керівників підприємства і профспілкового комітету про нещасний випадок що стався організує надання першої допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи приймає заходи по зберіганню обстановки на робочому місці і стану устаткування таким якими вони були на момент пригоди якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих робітників і не викликає аварії . 2.2.22.17. Приймає участь у розслідуванні нещасних випадків і розробці заходів по їх попередженню у встановлені терміни проводить передбачені в акті заходи і про їх виконання інформує начальника цеху. 2.2.23. Бригадир керівник робочої ланки 2.2.23.1. Забезпечує дотримання членами бригади трудової і виробничої дисципліни а також застосування ними безпечних прийомів праці відповідно з інструкціями по охороні праці і техніки безпеки. 2.2.23.2. Одержує наряди-допуски та інші спеціальні дозволи на роботи які вимагають їх оформлення і не допускає виконання цих робіт без одержання необхідних дозволів і документів. 2.2.23.3. Приймаєє участь у проведенні контролю за станом охорони і умов праці. Регулярно перед початком роботи проводить перевірку стану робочих місць відповідність їх вимогам безпеки перевірку устаткування інструментів засобів індивідуального захисту огороджень та ін. пристосувань які забезпечують безпеку робіт і приймає заходи по усуненню виявлених недоліків. 2.2.23.4. При прийомі вахти звертає увагу членів бригади на окремі питання оезпечного ведення робіт протягом зміни. При необхідності проводить інструктаж про засоби безпечного виконання наступної роботи окремих технологічних операцій показує особистий приклад неухильного дотримання вимог безпеки. 2.2.23.5. Проводить розстановку членів бригади відповідно з технологічним виробничим процесом. Дає робітникам бригади необхідні вказівки по безпечному виробництву робіт. Вказівки бригадира носять для робітників обов'язковий характер. 2.2.23.6. Призупиняє роботу машин устаткування споруд у випадках коли їх подальша експлуатація може потягти за собою погрозу здоров'ю і життю працюючих. Не допускає до роботи членів бригади які знаходяться у нетверезому стані. 2.2.23.7. Інформує майстра вищого керівника про стан умов праці на об ктах.Разом з профгрупоргом і уповноваженим з питань охорони праці вносить адміністрації пропозиції про притягнення до відповідальності осіб які порушують вимоги охорони праці і техніки безпеки. 2.2.23.8. Приймає участь у роботі по пропаганді охорони праці. 2.2.23.9. Слідкує за використанням членами бригади спецодягу спецвзуття та ін. засобів індивідуального захисту за станом огороджу вальних і захисних пристосувань пристосувань автоматичного контролю і сигналізації. 2.2.23.10. Організує негайний виклик: а пожежної охорони при виникненні загорання; б газорятувальної служби при раптовому виході прориві газів і парів; в швидкої допомоги при нещасних випадках опіках отруєннях. 2.2.23.11. Організує надання першої допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи приймає заходи по зберіганню обстановки на робочому місці і стан устаткування такими якими вони були на момент пригоди якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих і не викликає аварії . 2.2.23.12. Негайно докладає майстру вищому керівникові про нещасний випадок що стався. 2.2.23.13. Вимагає від членів бригади по закінченні зміни приведення до належного порядку робочих місць устаткування інструментів. Деякі посади які передбачені у нафтовій промисловості -2.2.24. Головний геолог підприємства 2.2.24.1. При розробці геолого-технічно документації передбачає заходи безпеки які виключають виникнення аварійних ситуацій при будівництві експлуатації дослідженні і ремонті свердловин. Забезпечує видачу достовірних вихідних даних для складання технічних проектів на будівництво свердловин. 2.2.24.2. Здійснює контроль за правильною організацією і безпечним веденням робіт при освоєнні та дослідженні свердловин за проведенням промислово-геофізичних робіт на свердловинах. Забезпечує безпечні умови праці у підвідомчих підрозділах. 2.2.24.3. Організує і проводить навчання інструктажі перевірку знань персоналу цехів та відділень підпорядкованих геологічній службі. Приймає участь у необхідних випадках у роботі комісії по перевірці знань персоналу підприємства. 2.2.24.4. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії по безпеці праці підприємства виконує перевірку стану умов праці при відвідуванні об'єктів. 2.2.25. Начальник центральної інженерно-технологічної служби управління бурових робіт та нафтогазовидобувного управління 2.2.25.1. Забезпечує правильну організацію і безпечне ведення виробничих процесів і окремих робіт відповідно з вимогами правил і норм безпеки. 2.2.25.2. Виконує контроль за дотриманням правил і норм безпеки стандартів та інших нормативних документів з питань охорони праці за виконанням наказів та вказівок Комітету об'єднання і підприємства приписів контролюючих органів вказівок працівників служби охорони праці. 2.2.25.3. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії по безпеці праці підприємства не рідше одного разу на квартал перевіряє стан умов праці у цехах і на об'єктах та приймає необхідні заходи по усуненню виявлених недоліків. 2 2.25.4. Забезпечує своєчасне внесення відповідних змін до інструкцій по печному веденню робіт або вносить у встановленому порядку мотивовані пропозиції про зміни до інструкцій 2.2 25.5. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці планів удосконалення організації і технології виробництва впровадження нових передових методів праці більш удосконалених схем машин механізмів та технологічних засобів виконус контроль за їх виконанням. 2.2.26. Начальник бази виробничого обслуговування управління бурових робіт нафтогазовидобувного та нафтопровідного управління 2.2.26.1. Організує виробництво і роботи експлуатацію устаткування і ве-деня технологічних процесів відповідно з правилами та нормами безпеки. 2.2.26.2. Організує разом з головним механіком і головним енергетиком підприємства своєчасне проведення профілактичних оглядів планово-поперед-жувальних ремонтів устаткування пристосувань будівель та споруд. 2 2.26.3. Контролює дотримання персоналом цехів і дільниць вимог правил і корм безпеки виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва підприємства приписів контролюючих органів вказівок працівників служби охорони праці зауважень та пропозицій робітників і уповноважених з питань охорони праці. 2.2.26.4. До роботи по створенню та забезпеченню безпечних та здорових умов праці залучає всіх інженерно-технічних працівників і безпосередніх виконавців робіт. Розподіляє обов'язки між начальниками цехів та їх заступниками та іншими інженерно-технічними працівниками у частині організації роботи по забезпеченню безпечних умов праці. 2.2.26.5. Організує розробку заходів по поліпшенню і оздоровленню умов праці приймає участь у розробці комплексних планів поліпшення умов праці та забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. 2.2.26.6. Приймає заходи по оснащенню виробничих об'єктів та забезпеченню працюючих необхідними засобами захисту пристроями та пристосуваннями відповідно з вимогами правил і норм безпеки. 2.2 26.7. Організує проведення контролю за станом умов праці. Не рідше одною разу на місяць вибірково перевіряє стан умов праці у цехах та на об'єктах таким чином щоб всі цехи та дільниці протягом півріччя було перевірено. 2 2.26.8. Проводить наради начальників цехів дільниць і майстрів за участю профактиву по охороні праці. Розглядає резульати перевірок стану умов праці заслуховує інформацію начальників цехів і майстрів про стан умов праці розбирає окремі порушення правил безпеки. 2 2 26.9. Організує навчання персоналу цехів і дільниць безпечним методам роботи Забезпечує своєчасну перевірку знань персоналу 2 2.26.10. Забезпечує своєчасне і правильне розслідування нещасних випадків які трапилися на підприємств аварій і розробку та виконання заходів по їх попередженню. 2.2.26.11. Приймає заходи по оздоровленню умов праці у цехах на оо єктах по забезпеченню нормального стану повітряного середовища поліпшенню оснащення температурного та питного режиму по зниженню шуму і вібрації. сить адміністрації пропозиції про притягнення до відповідальності осіб які порушують вимоги охорони праці і техніки безпеки. 2.2.23.8. Приймає участь у роботі по пропаганді охорони праці. 2.2.23.9. Слідкує за використанням членами бригади спецодягу спецвзуття та ін. засобів індивідуального захисту за станом огороджувальних і захисних пристосувань пристосувань автоматичного контролю і сигналізації. 2.2.23.10. Організує негайний виклик: а пожежної охорони при виникненні загорання; б газорятувальної служби при раптовому виході прориві газів і парів; в швидкої допомоги при нещасних випадках опіках отруєннях. 2.2.23.11. Організує надання першої допомоги потерпілому і направляє його до медичної установи приймає заходи по зберіганню обстановки на робочому місці і стан устаткування такими якими вони були на момент пригоди якщо це не погрожує життю і здоров'ю оточуючих і не викликає аварії . 2.2.23.12. Негайно докладає майстру вищому керівникові про нещасний випадок що стався. 2.2.23.13. Вимагає від членів бригади по закінченні зміни приведення до належного порядку робочих місць устаткування інструментів. Деякі посади які передбачені у нафтовій промисловості . 2.2.24. Головний геолог підприємства 2.2.24.1. При розробці геолого-технічно документації передбачає заходи безпеки які виключають виникнення аварійних ситуацій при будівництві експлуатації дослідженні і ремонті свердловин. Забезпечує видачу достовірних вихідних даних для складання технічних проектів на будівництво свердловин. 2.2.24.2. Здійснює контроль за правильною організацією і безпечним веденням робіт при освоєнні та дослідженні свердловин за проведенням промислово-геофізичних робіт на свердловинах. Забезпечує безпечні умови праці у підвідомчих підрозділах. 2.2.24.3. Організує і проводить навчання інструктажі перевірку знань персоналу цехів та відділень підпорядкованих геологічній службі. Приймає участь у необхідних випадках у роботі комісії по перевірці знань персоналу підприємства. 2.2.24.4. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії по безпеці праці підприємства виконує перевірку стану умов праці при відвідуванні об'єктів. 2.2.25. Начальник центральної інженерно-технологічної служби управління бурових робіт та нафтогазовидобувного управління 2.2.25.1. Забезпечує правильну організацію і безпечне ведення виробничих процесів і окремих робіт відповідно з вимогами правил і норм безпеки. 2.2.25.2. Виконує контроль за дотриманням правил і норм безпеки стандартів та інших нормативних документів з питань охорони праці за виконанням наказів та вказівок Комітету об'єднання і підприємства приписів контролюючих органів вказівок працівників служби охорони праці. 2.2.25.3. Приймає учасіь у роботі постійно діючої комісії по безпеці праці підприємства не рідше одного разу на квартал перевіряє стан умов праці у цехах і на об'єктах та приймає необхідні заходи по усуненню виявлених недоліків. 2 2.25.4. Забезпечує своєчасне внесення відповідних змін до інструкцій по печному веденню робіт або вносить у встановленому порядку мотивовані пропозиції про зміни до інструкцій 2.2.25.5. Приймає участь у розробці комплексних заходів поліпшення умов праці. планів удосконалення організації і технології виробництва впровадження нових передових методів праці більш удосконалених схем машин механізмів та технологічних засобів виконує контроль за їх виконанням. 2.2.26. Начальник бази виробничого обслуговування управління бурових робіт нафтогазовидобувного та нафтопровідного управління 22.26.1. Організує виробництво і роботи експлуатацію устаткування і ве-дення технологічних процесів відповідно з правилами та нормами безпеки. 2.2.26.2. Організує разом з головним механіком і головним енергетиком пі дприємства своєчасне проведення профілактичних оглядів планово-попереджувальних ремонтів устаткування пристосувань будівель та споруд. 2 2.26.3. Контролює дотримання персоналом цехів і дільниць вимог правил і норм безпеки виконання у встановлені терміни наказів та вказівок керівництва пі Іприємства приписів контролюючих органів вказівок працівників служби охорони праці зауважень та пропозицій робітників і уповноважених з питань охорони праці. 2.2.26.4. До роботи по створенню та забезпеченню безпечних та здорових умов праці залучає всіх інженерно-технічних працівників і безпосередніх виконавців робіт. Розподіляє обов'язки між начальниками цехів та їх заступниками та іншими інженерно-технічними працівниками у частині організації роботи по забезпеченню безпечних умов праці. 2.2.26.5. Організує розробку заходів по поліпшенню і оздоровленню умов пращ приймає участь у розробці комплексних планів поліпшення умов праці та забезпечує виконання запланованих заходів у встановлені терміни. 2.2.26.6. Приймає заходи по оснащенню виробничих об'єктів та забезпеченню працюючих необхідними засобами захисту пристроями та пристосуваннями відповідно з вимогами правил і норм безпеки. 2.2.26.7. Організує проведення контролю за станом умов праці. Не рідше одного разу на місяць вибірково перевіряє стан умов праці у цехах та на об'єктах таким чином щоб всі цехи та дільниці протягом півріччя було перевірено. 2 2.26.8. Проводить наради начальників цехів дільниць і майстрів за участю профактиву по охороні праці. Розглядає резульати перевірок стану умов праці заслуховує інформацію начальників цехів і майстрів про стан умов праці розбирає окремі порушення правил безпеки. 2 2 26.9. Організує навчання персоналу цехів і дільниць безпечним методам роооїи Забезпечує своєчасну перевірку знань персоналу 2 2.26.10. Забезпечує своєчасне І правильне розслідування нещасних випадків які трапилися на підприємстні аварій І розробку та виконання заходів по їх попередженню. 2.2.26.11. Приймає заходи по оздоровленню умов праці у цехах на обєктах по забезпеченню нормального стану повітряного середовища поліпшенню оснащення температурного та питного режиму по зниженню шу-му і вібрації. 2.3. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА РОБІТНИКА ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ 2.3.1. Закон України "Про охорону праці" ст.13 визначає обов'язки робітника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці' а знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці правила поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; б додержуватися зобов'язань щодо охорони праці передбачених колективним договором угодою трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; в проходити у встаповленному порядку попередні та періодичні медичні огляди; г працювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації що створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей які його оточують та навколишньому середовищу повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. 2.3.2. Перед початком зміни проводить огляд свого робочого місця звертаючи увагу на таке: а справність устаткування пристроїв інструменту і приладів; б наявність та справність огороджень захисних пристроїв блокувальних і сигнальних пристосувань засобів індивідуального і комплексного захисту; в стан проходів переходів майданчиків сходових пристосувань перил а також відсутність мотлоху і нагромаджування. 2.3.3. Про виявленні при огляді недоліки докладає майстру бригадиру і по його вказівці приймає участь у їх усуненні. 2.3.4. У процесі роботи утримує в чистоті своє робоче місце використовує засоби захисту і пристрої які забезпечують безпеку праці. 2.3.5. Працює у спецодязі і використовує у процесі праці безпечні прийоми праці при цьому дотримується всіх вимог інструкцій з охорони праці. 2.3.6. У процесі роботи звертає увагу на поведінку товаришів. У випадку помічених порушень нагадує їм про необхідність використання безпечних прийомів праці виконання вимог техніки безпеки виробничої санітарії пожежної і газової безпеки. 2.3.7. Протягом зміни вахти звертає увагу на стан робочого місця комунікацій огороджень устаткування пристроїв приладів і І. ін. При виявлених несправностях повідомляє майстру бригадиру і по його вказівкам приймає заходи по їх усуненню. 2.3.8. Повідомляє майстру бригадиру про кожний випадок травми ог-руєння опіку які отримані особисто або іншими робітниками а також про загорання бавовни і т. д. 2.3.9. Згідно з інструкцєю по ліквідації аварійних ситуацій приймає необхідні заходи по обмеженню розвитку аварійної ситуації яка виникла або її ліквідації. Надає першу допомогу потерпілому одночасно приймає заходи по викликанню швидкої допомоги газорятувальної служби або пожежної охорони. 2.3 10. Законом України "Про охорону праці" ст.7 визначаються права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. 2.3 10.1 Працівник має право відмовитись від дорученої роботи якщо ство-рилася виробнича ситуація небезпечна для його житія чи здоров'я або для людей які його оточують і навколишнього середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю представника профспілки і уповноваженого трудовим колективом а в разі виникнення конфлікту - відповідним органом Держнаглядохоронпраці за участю представника профспілки. За період простою з цих причин не з вини працівника за ним зберігається середній заробіток. 2.3.10.2. Працівник має право розірвати трудовой договір за власним бажанням якщо власник не виконує законодавство про охорону праці умови колек-тивного договору з цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі передбаченому колективним договором але не менше тримісячного заробітку. 2.3.10.3. Працівників які за станом здоров'я потребують надання ім легкої роботи власник повинен відповідно до медичного висновку перевести за їх водою на таку роботу тимчасово або без обмеження строку. Оплата праці при переведенні працівників за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу або виплати їм допомоги по спеціальному страхуванню провадяться згідно із законодавством. 2.3.10.4. На час зупинення експлуатації підприємства цеху дільниці окремого виробництва або устаткування органам державного нагляду або службою охорони праці за працівниками зберігається місце роботи. 2.3.11. Працівник має право при обранні уповноваженим трудового колекти-ву з питань охорони праці виконувані громадський конт роль по охороні праці. При обранні членом або головою комісії з питань охорони праці має право: а виконувати контроль з дотриманням вимог законодавства по питаннях охорони праці безпосередньо на робочих місцях забезпеченням працюючих засобами колективного і індивідуального захисту миючими і знешкоджуючими засобами і т. п. ; б знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці аналізувати стан умов безпеки праці на підприємстві виконувати відповідні програми до колективних договорів; в вільного доступу на всі ділянки виробництва і обговорення з працюючими питань охорони праці. 3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 3.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом надалі- власник та підприємствах в установах організаціях Держкомнафтогазпрому незалежне від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових ор-ганізаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним ви-падкам професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 3.1.2. Відповідно до цілей визначених вище та згідно з "Типовим пол. жен-ням про службу охорони праці" служба охорони праці вирішує завдання: а забезпечення безпеки виробничих процесів устаткування будівель спо- руд; б забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захи-сту; в професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних методів праці; г вибору оптимальних режимі» праці і відпочинку працюючих; д професійного добору виконавців для визначених видів робіт; 3.1.3. Служба охорони праці входить до структури підприємства установи. організації як одна з основних виробничо-технічних служб Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації" підприємства. 3.1.4. Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих можна функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста у тому числі за сумісництвом. Чисельність працівників служби охорони праці :а підприємствах в об'єднаннях та ДЗ ржнафтогазпромі визначається відповідними рекомендаціями. 3.1.5. На підставі "Типового положення про службу охорони праці Де-ржнафтогазпрому" з урахуванням специфіки виробництва опрацьовуються та затверджуються власниками Положення про службу охорони праці підприємства установ та організацій що входять до системи Держнафтогазпрому. Структура та штати служб охорони праці підприємств затверджується керівником підприємств. 3.1.6. Перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними . функціональних обов'язків та періодично один раз на три роки. 3.1.7. У своїй діяльності працівники служби охорони праці керуються Зако-ном України "Про охорону праці" законодавством про працю наказами ржнаглядохоронпраці міжгалузевими і галузевими нормативними актами ложенням про службу охорони праці. 3.1.8. Працівники служби охорони праці мають право видавати керівні-підприємств установ організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці у тому числі про зупинення робіт може скасувати в письмовій формі лише посадова особа якій підпорядковані служба охорони праці. 3.1.9. Працівники служби охорони праці не можуть бути притянуті до ви-знання функцій не передбачених Законом "Про охорону праці" та 'Типовим положенням про службу охорони праці " З.І.10. Загальна структура служби охорони праці й нафтогазовій галузі виз-начена керівником Держнафтогазпрому та включає: а службу охорони праці Держнафтогазпрому; б; Український Центр екології безпеки та охорони праці УЦЕБОПнафто-газ який є головною організацією галузі з питані охорони праці; в служби охорони праці у складі центрального апарату концернів виробничих об'єднань акціонерних товариств тощо подалі об'єднань. ; г служби охорони праці підприємств та організацій що підпорядковані безпосередньо Держнафтогазпрому; д служби охорони праці підприємств та організацій що входять до складу 3.2. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 3.2.1. Служба охорони праці створюється на підприємствах кооперативних та інших організаціях надалі-підприємство Держнафтогазпрому з числом пра-моючих 50 і більше чоловік В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати за сумісництвом особи які пройшли перевірку знань з охорони праці. В установах організаціях невиробничої сфери га в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці. 3.2.2. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. 3.2.3. За своїм посадовим становищем та умовами оплаїи праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-Ісхнічних служб підприємства. Такий принцип зберігається при визначенні посадового становища та ок-ладів і для інших працівників служби охорони праці. 3.2.4. Служба охорони праці виконує такі основні функції 3.2 4.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці -прияє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного розділу і кожної посадової особи. 3.2.4.2. Проводить операгивно-методичне керівництво роботою з охорони праці. 3.2.4.3. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці якщо встановлені норми досягнення а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі. 3.2 4.4. Проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони 2.2 4.5 Організує: а забезпечення працюючих в необхідній кількості правилами стандартами і положеннями та іншими нормативними документами. що вичначають безпеку та охорону праці на виробництві; б паспортизацію цехів дільниць робочих місць щодо відповідності їх вимо-гам охорони праці; в облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій; г підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; д розробку перспективних та поточних планів роботи підприємтва щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; е роботу методичного кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо; є допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; ж підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охоро-ни праці. 3.2.4.6. Служба охорони праці бере участь у: а розслідуванні нещасних випадків та аварій; б формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів в роботі комісії з питань охорони праці підприємства; г роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; д розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах підприємства; е роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 3.2.4.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього с редовища. 3.2.4.8. Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 3.2.4.9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробленні заходів з питань охорони праці. 3.2.4.10. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці загальних для всього підприємства. 3.2.4.11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей які їх оточують або навколишнь-ого природнього середовища у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 3.2.4.12. Контролює: д дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та Інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; б виконання приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням кошти фонду охорони праці в відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиа-варійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях; г своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; д забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; е використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; є проходження попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; ж виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначено у актах розслідування. 3.2.4.13. Здійснює зв'язок з медичними закладами науковими та Іншими організаціями з питань охорони праці організує впровадження їх рекомендацій. Спеціалісти служби охорони праці мають право: 3.2.4.14. Представляти підприємство в державних та громадських установах "ри розгляді питань з охорони праці 3.2.4.15. Безперешкодно в будь - який час відвідувати виробничі об'єкти структурні підрозділи підприємства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи і пояснення письмово чи усно з питань охорони праці. 3.2.4.16. Переверяти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах підприємства видавати керівникам перевіреного об'єкту цеху виробництва обов'язковий для виконання припис за формою згідно з Типовим положенням про службу охорони праці. 3.2.4.17. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 3.2.4.18. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці;пору-шувати клопотання про заохочення працівників які досягли певних успіхів діяльності по охороні праці на підприємстві. 3.3. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ ОБ'ЄДНАННЯ 3.3.1. Для виконання делегованих корпораціям концернам акціонерним то-вариствам та об'єднанням нафтогазової галузі надалі об'єднанням функцій галузі охорони праці у їх апараті створюються служби охорони праці. 3.3.2. Статут об'єднання інший документ про його створення повине містити положення про організацію служби охорони праці її повноваження в права. 3.3.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові об'єднання. 3.3.4. Підприємства що утворили об'єднання делегують його службі охоро-ни праці як правило такі функції : а опрацювання ефективної цілісної системи управління охороною праці сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; б проведення оперативно-методичного керівництва роботою з охорони праці; в організація обліку аналізу нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій в об'єднанні; г організація розробки перспективних та поточних планів роботи об'єднання щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; д організація підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб зі питань охорони праці. е участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій; ж участь у розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють у межах об'єднання. з сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у т числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього сере-довища; і розгляд листів заяв та скарг працюючих з питань охорони праці; к контроль дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; л контроль відповідності нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих; наявності технологічної документації на робочих місцях; м контроль своєчасного проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб якії виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; н контроль забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями;ор-ганізацію питного режиму;надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; о контроль використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; п виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначено у актах розслідування; Служба охорони праці об'єднання також виконує 3.3.5. Розроблення рекомендацій спрямованих на підвищення рівня безпеки гігієни праці га поліпшення стану виробничого середовища на підприємствах об'єднання. 3.3.6. Забезпечення підприємств інформацією з питань охорони праці у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовку пропозицій щодо іх запобігання. 3.3.7. Формування розділу "Охорона праці" у колективному договорі у разі його заключення об'єднанням. 3.3.8. Надання допомоги підприємствам об'єднання у вирішенні питань зв'язаних з забезпеченням працюючих нормативними актами з охорони праці паспортизацією цехів робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці а також: а використанні вітчизняного та закордонного досвіду охорони праці; б пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці; в координації роботи лабораторій що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці; г придбанні державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці; д залученні науково-дослідних навчальних та інших організацій до розробок з охорони праці; 3.3.8. Організацію навчання працівників служб охорони праці підприємств пр ведення з ними семінарів. 3.3.9. Координацію роботи служб охорони праці підприємств та методичне керівництво цими службами. 3.3.10. Інформування Держнафгогазпрому та УЦЕБОПнафтогазу про наслідки аналізу виробничого травматизму професіональних захворювань і аварій санітарного стану умов праці на виробництві в об'єднанні. 3.3.11. Спеціалісти служби охорони праці маюіь право: а представляти об'єднання в державних та громадських установах при роз-''ляді питань охорони праці; б безперешкодно в будь-який час відвідуваїи виробничі об'єкти структурні підрозділи підприємств зупиняти роботу виробництв дільниць машин ме-ханізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які ство-рюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи і пояснення з питань охорони праці; в перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на обєктах підприємств видавати керівникам перевіреного об'єкту обов'язковий для виконання припис; г вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охороні праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні а про охорону праці; д надсилати керівникові об'єднання подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників котрі беруть активну участь підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. Крім того вони мають право: 3.3.12. Перевіряти роботу служб охорони праці на підвідомчих! підприємствах. 3.3.13. Залучати спеціалістів підприємств з дозволу їх керівників до пе-| ревірок додержання законодавства про охорону праці. 3.4. ГОЛОВНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІДОМЧОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 3.4.1. Головною організацією Держнафтогазпрому з питань охорони та безпеки праці є Український Центр екології безпеки та охорони праці нафтогазо-вої промисловості - УЦЕБОПнафтогаз. УЦЕБОПнафтогаз виконує такі основні функції: 3.4.2. В межах делегованих Держнафтогазпромом повноважень здійснює ко-ординацію та методичне керівництво діяльністю підприємств та об'єднань галузі з питань охорони праці надає їм всебічну допомогу в вирішенні наукових дослідно-конструкторських та виробничих питань пов'язаних з забезпеченням необхідного рівня безпеки праці. 3.4.3. Представляє підгалузь з доручених йому питань у: Держнаглядохоронпраці з питань охорони та безпеки праці Головному пожежному управлінні з питань протипожежної охорони орга-нах управління Національної гвардії СБУ міліції прокуратури з питань розслідування нещасних випадків та аварій;з питань охорони державної влас-ності у нафтогазовій галузі ; інших державних та громадських організаціях. 3.4.4. Розробляє з врахуванням пропозицій підприємств та об'єднань галузі узгоджує з Держнаглядохоронпраці та контролює виконання галузевих програм по: поліпшенню стану охорони праці запобіганню аварій та нещасних випадків поліпшенню стану виробничого середовища. розробці та перегляді діючих галузевих нормативно-технічних документів охорони праці. 3.4.5. Керує розробкою розробляє та підтримує існування ЄСУОПнафтогаз що містить комплекс методичних вказівок та рекомендацій які визначають та регламентують діяльність по забезпеченню охорони праці у нафтогазовій галузі. 3.4.6. Координує за дорученням Держнафтогазпрому науково-дослідні га проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці що виконуютьсї дослідними установами галузі та інших міністерств. Разом з підприємствами службою охорони праці Держкомнафтогазу розробляє комплексні заходи щодс поліпшення стану охорони праці в галузі які подалі включаються до галузевих та міжгалузевих програм поліпшення умов праці та виробничого середовища. 3.4.7. Створює та підтримує функціонування комп'ютерної мережі уп-яяління та інформаційного забезпечення підприємств та об'єднань галузі з пи-ань охорони праці АСУОПнафгогаз . 3.4.8. Співробітничає з державними і громадськими міжнародними ор-гянізаціями з питань охорони праці. 3.4.9. Організує галузеві конкурси інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці в галузі обмін досвідом та розповсюдження інформації про НДР рацпропозиції та винаходи в галузі охорони праці. 3.4.10. Проводить навчання семінари курси підвищення кваліфікації з питань охорони праці та видає відповідні посвідчення. Веде оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці на підприємствах та об'єднаннях що безпосередньо підпорядковані Держнафтогаз-прому. Для вирішення окремих значних науково-технічних проблем формує тимчасові творчі колективи провідних фахівців галузі з охорони праці. Забезпечує підприємства галузі галузевою та міжгалузевою нормативною документацією необхідними бланками документів та посвідчень що використовуються у повсякденій роботі служб охорони праці. 3.4.11. Проводить навчання та атестацію з питань охорони праці посадових осіб га фахівців служб охорони праці розробляє та видає в необхідній кількості підручники та інші учбові та методичні матеріали. 3.4.12. Приймає участь у атестації робочих місць. 3.4.13. Виконує розробку проектів дослідних зразків та організує серійне виробництво сучасних систем та засобів які сприяють поліпшенню безпеки праці запобіганню нещасних випадків та професійних захворювань. 3.4.14. Впроваджує в практику роботи фахівців з охорони праці та суміжних професій нові комп-'ютерні технології праці. 3.4.15. Веде оперативний облік та узагальнення даних по галузевому травматизму та аваріях. Виявляє негативні тенденції та своєчасно повідомлює про них керівництво Держкомнафтогазпрому підприємств та об'єднань галузі. Забезпечує підприємства організації та об'єднання галузі та Держнафтогазпром інформацією про результати аналізу нещасних випадків професійних захворювань га аварій. Підводить результати аналізу причин виникнення випадків травмагизму профзахворювань та аварій на щорічних підсумкових нарадах підприємств та об'єднань галузі з питань охорони праці. 3.4.16. Веде аналіз та контроль за виконанням в установлений термін приписів що надаються сторонніми контролюючими органами підприємствам та об'єднанням галузі виявляє основні закономірності та виробляє заходи для про-грам що фінансуються з фонду охорони праці для усунення або запобігання виявлених недоліків. 3.4.17. Здійснює інспекторський відомчий контроль та аналіз стану справ з охорони праці складає акти перевірки з якими ознайомлює керівництво підприємств об'єднань та Держнафтогазирому. В разі необхідності видає обов'язкові для виконання приписи. 3.4 18. Здійснює відомчий коніроль за станом охорони праці та якістю ви-робничого середовища па підприсмсіьах галузі відповідно до положень які за-тверджено Держнафтогазпромом по таких питаннях: а дотримання вимог діючого законодавства ЄСУОПнаф'Іогазу та інши нормативних актів. Наявність та виконання працюючими посадових інструкції з питань охорони праці; б виконання комплексних заходів з охорони праці та відповідних розділі в колективних договорів підприємств; в облік та результати розслідування нещасних випадків та аварій па виробництві; г забезпеченість працюючих на підприємствах засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням миючими засобами та санітарно-побутовими приміщеннями; д проведення увідного та поточних інструктажів з охорони праці медич-них оглядів працюючих та тих що зайняті на важких роботах га роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; проходження обов'язкових медоглядів працюючих; е своєчасність повноту та якість проведення паспортизації та атестації ро-бочих місць; є своєчасність та повноту виконання наказів розпоряджень та директивним листів з питань охорони праці Держнафтогазпрому та Держнаглядохоронпраці. 3.4.19. Приймає участь у: а розслідуванні нещасних випадків та аварій з тяжкими наслідками пс дорученню Держнафтогазпрому або запрошенню об'єднань підприємств ; б розробці положень типових інструкцій інших нормативних документії та посібників з охорони праці та безпечному веденню робіт що мають загально-галузеве значення; в впровадженні у виробництво досягнень науки та техніки прогресивних технологій що поліпшують умови праці чи виробниче середовище на підприємстві; г забезпеченні підприємств галузі необхідною кількістю засобів індивідуального та колективного захисту захисними пристроями та іншим об-ладнанням що поліпшує умови праці; д підготовці колегій Держкомнафтогазпрому з питань охорони праці підготовці проектів наказів розпоряджень та директивних листів з питань охорони праці; е проведенні щорічних підсумкових нарад з охорони праці підприємств та об'єднань галузі. 3.4.20. УЦЕБОПнафтогаз його уповноважені представники мають право: а в межах делегованих Держнафтогазпромом повноважень представляти галузь в державних та громадських установах при розгляді питань. охорони праці; б в будь-який час перевіряти виробничі об'єкти підприємств галузі отриму-вати від посадових осіб необхідні документи та роз'яснення з питань охорони праці гігієни праці та виробничого середовища; в в особливих випадках вносити пропозиції про розторгнення контрактів з керівниками підприємств за грубі порушення вимог безпеки праці. 3.4.21. Згідно з розпорядження Держнафтогазпрому від 17.11.1995 р. № 43-р з метою впровадження єдиної науково-технічної політики та координації робіт служб охорони праці об'єднань підприємств і організацій на ВАТ "УЦЕБОНІнафтогаз" покладено також виконання обов'язків служби охорони праці держнафтогазпому які передбачені п.4 "Типового положення про службу охорони праці Держнафтогазпрому". 3.5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СЛУЖБ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Працівники служб охорони праці несуть відповідальність за: а невиконання своїх функціональних обов'язків; б не притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством га Законом України "Про охорону праці" посадових осіб винних в порушенні вимог щодо охорони праці; в приховування або викривлення факта нещасного випадку аварії або їх наслідків; г недостовірність та несвоєчасність надання стагистичних звітів про стан охорони праці; д порушень чинного законодавства по охороні праці в прийнятих рішеннях; е недоброякісне розслідування нещасних випадків та аварій; с не надання допомоги та створення перепон в роботі посадових осіб органів державного нагляду інших контролюючих органів та професійних спілок. 4 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРАЦЮЮЧИХ 4 1 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ 411. Атестація робочих місць підприємств нафтогазової промисловості та їх структурних підрозділів проводиться згідно з "Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці" та "Методичними рекомендаціями для проведення атестації робочих місць за умовами праці". 4.1.2. Атестація робочих місць за умовами праці надалі - атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності І господарювання де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому. 4.1.3. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом І працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці пільгове пенсійне забезпечення пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. 4.1.4. Правовою основою для проведення атестації є чинні законодавчі й нормативні акти з питань охорони і гігієни праці списки виробництв робіт професій і посад що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги і компенсації залежно від умов праці. 4.1.5. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства організації. Обов'язки по організації проведення атестації робочих місць покладаються на відділ організації праці і заробітної плати підприємства. 4.1.6. Атестація проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу профспілкового комітету трудового колективу або його виборного органу органів Державної експертизи умов праці за участю установ санітарно-епідеміологічноі служби моз. 4.1.7. Атестація робочих місць передбачає: - установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; - санітарно-гігієнічне дослідження виробничого середовища важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; - комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідність їхніх характеристик стандартам безпеки праці будівельним та санітарним нормам І правилам; - установлення ступеню шкідливості й небезпеки праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; - обгрунтування віднесення робочого місця до категорії Із шкідливими особливо шкідливими важкими особливо важкими умовами праці; - визначення підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу в несприятливих умовах складання переліку робочих місць виробництв професій та посад з говим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів спрямованих на оп-рівня гігієни характеру і безпеки праці. 4.1.8. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і ор-ганізацій атестованими органами Держстандарту і МОЗ за списками погодже-ними з органами Державної експертизи умов праці а також на договірній ос-нові лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. 4.1.9. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці форма якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ. 4110. Для організації проведення атестації керівник підприємства видає наказ в якому: - визанчає підставу і задачі атестації; - затверджує склад голову і секретаря постійно діючої атестаційної комісії виздначає її повноваження у разі потреби - склад цехових структурних ате-паційних комісій; - установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у структурних підрозділах підприємства; - визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями експертизою умов праці сані гарно-епідеміологічною службою - визначає проектні науково-дослідні установи для науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробленні заходів по усуненню шкідливих виробничих факторів. 4.1.11. До складу атестаційної комісії рекомендується вводити головних спеціалістів працівників відділу кадрів праці і заробітної плати охорони праці органів охорони здоров'я підприємства представників громадських організацій. 4.1.12. Атестаційна комісія: - здійснює організаційне методичне керівництво і контроль за проведенням роботи на всіх етапах; - формує всю потрібну правову І нормативно-довідкову базу і організує її вивчення; - визначає і залучає у встановленому порядку потрібні організації для проведення спеціальних робіт; - організує виготовлення планів розташування обладнання по кожному підрозділу з урахуванням його експлікації визначає межу робочих місць робочих зон та надає ім відповідний номер; - складає перелік робочих місць що підлагають атестації; - порівнює застосовуваний технологічний процес склад обладнання використовувані сировину і матеріали із передбаченими в проектах; - визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища та організує ці дослідження прогнозує та виявляс у твороння шкідливих і небезпечних факторів на ро-місцях встановлює на основі Єдиного гарифно-кваліфікаційного довідника відповідність найменування професій і посад зайнятих на робочих місцях характеру фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назва професії посади приводиться у відповідність до ЄТКД по роботі яка фактично виконується; - складає "Карту умов праці" надалі - Карта на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць; - проводить атестацію і складає перелік робочих місць виробництв професій та посад з несприятливими умовами праці; - уточнює діючі вносить пропозицію на встановлення пільг і компенсацій залежно від умов праці визначає витрати на дані цілі; - розробляє заходи щодо поліпшення умов праці і оздоровлення працівників; - виконує свої функції до призначення нового складу комісії при позачерговій атестації. 4.1.13. Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу передбачених гігієнічною класифікацією праці розділ 1 Карти сукупних факторів технічного і організаційного рівня умов праці розділ ІІ Карти ступеню ризику пошкодження здоров'я. 4.1.14. Оцінка умов праці на виробництві здійснюється за результатами атестації робочих місць які оформляються "Картами умов праці". Оцінка умов праці на виробництві ведеться по таких напрямках: а вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу; б гігієнічна оцінка умов праці; в оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця; г атестація робочих місць. 4.1.15. Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на працівників всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу передбачених гігієнічною класифікацією праці розділ І Карти сукупних факторів технічного і організаційного рівня умов праці розділ II Карти ступеню ризику пошкодження здоров'я. Для цього беруться по всіх врахованих підсумкових рядках "Кількість фак торів" ступеню відхилення параметрів факторів виробничого середовища І грудо вого процесу розділ І Карти порівнюється з показниками наведеними у додат ку 4 Методичних рекомендацій. Для атестації робочого місця з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці а також шкідливими і важкими умовами праці враховуються фактори що впливають на працівника в процесі праці не менш ніж 80% робочого часу. При цьому виконання підготовчих допоміжних поточних ремонтних робіт а також робіт поза межами свого робо-чого місця з метою забезпечення своїх трудових функцій не впливає на право робітника на пільгове пенсійне забезпечення. 4.4.16. На підставі комплексної оцінки в процесі атестації робочі місця і відносять до одного з видів умов праці: а зі шкідливими та особливо важкими умовами праці; б зі шкідливими і важкими умовами праці; в зі шкідливими умовами праці. 4.1.17. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи по поліпшенню безпеки і умов праці для розроблення і впровадження яких не треба залучати сторонні організації і фахівців розділ IV Карти . 4.1.18. З результатами атестації ознайомлюють працівників зайнятих на робочому місці що атестуєтіься. Карту підписують голова і члени комісії. 4.1.19. За результатами атестації складається перелік: - робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких тверджено право на пільги і компенсації передбачені законодавством; - робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства згідно із ст.26 Закону України "Про підприємства" і ст.13 Закону України "Про пенсійне забезпечення"; - робочих місць з несприятливими умовами праці на яких необхідно здійснити першочергові заходи по їх поліпшенню. 4.1.20. Перелік робочих місць виробництв робіт професій і посад працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації зокрема на пільгове пенсійне забезпечення передбачене законодавством підписує голова комісії за погодженням з профспілковим комітетом. Перелік затверджується наказом по підприємству організації та зберігається протягом 50 років. 4.2. ЄДИНА ГАЛУЗЕВА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОБЛІКУ УМОВ ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 4.2.1. Наказом Держнаглядохоронпраці від 31.03.94р. N 27 введено в дію Єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці" яка погоджена з Міністерством статистики Міністерством праці і Міністерством охорони здоров'я. Показники єдиної державної системи використовуються при вивченні стану умов і безпеки праці опрацюванні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці. 4.2.2. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці поширюється на всі підприємства установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності і враховує весь персонал підприємства включаючи . робітників спеціалістів керівників та інших службовців. 4.2.3. Показники обліку умов і безпеки праці відображаються в формі щорічних звітів: форма N 1 -УБ "Звіт про стан умов та безпеки праці" та форма N 1-ПВ "Звіт про стан умов праці пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах" . Єдина система показників обліку і безпеки праці не містить показників травматизму загальної та професійної захворюваності 'медичних оглядів бо вони викладаються в окремих документах. Основні терміни та визначення показників санітарно-гігієнічних умов праці наведені у додатку 4.1. 4.2.4. Форма N 1-УБ відомча містить наступні розділи: 1. Стан умов і безпеки праці; 2. Забезпечення засобами індивідуального захисту; 3. Санітарно-побутове забезпечення. Визначення показників розділу 1 здійснюється на підставі діючих нормативних актів про охорону праці; ГОСТів; паспортів та сертифікатів на механізми устаткування транспортні засоби технологічні процеси; Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель та споруд; результатів атестації робочих місць; результатів контролю за навчанням та пе-ревіркоіо знань з охорони праці робітників які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою. Визначення показників розділу 2 здійснюється на підставі Типових галузе вих норм безкоштовного забезпечення засобами індивідуального захисту. Визначення показників розділу 3 здійснюється на підставі БНіП 2.09.04-87 "Адміністративні та побутові будинки". 4.2.5. Форма № 1-ПВ умови праці містить такі розділи: 1. Стан умов праці; 2. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах. Оцінка стану умов праці проводиться на підставі даних атестації робочих місць за умовами праці спеціальних вимірів факторів виробничого середовища результати яких відбиті в "Картах умов праці" на робочих місцях. Показники розділу 2 визначаються на підставі існуючого законодавства про пенсійне забезпечення; нормативів надання безкоштовного лікувально-профілактичного харчування молока або інших харчових продуктів у зв'язку з особливо шкідливими умовами праці; даних розділу 5 "Карт умов праці" який вміщує дані про витрати на додаткові відпустки скорочений робочий день доплати та інші пільги і компенсації за несприятливі умови праці; додаткових пільг і компенсацій за рахунок коштів підприємства які затверджені у колективному договорі. 4.3. ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОГО СТАНУ УМОВ ПРАЦІ 4.3.1. Планування заходів щодо поліпшення санітарно-технічного стану умов праці здійснюється на підставі результатів атестації робочих місць та аналізу травматизму і профзахворювань на виробництві. 4.3.2. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи по поліпшенню умов і безпеки праці. Ці заходи фіксуються у розділі 4 "Рекомендації щодо поліпшення умов праці їх економічне обгрунтування" у "Карті умов праці" кожного атестованого робочого місця. На підставі даних розділу 4 усіх "Карт умов праці" складається "Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці на яких необхідно здійснити першочергові заходи по їх поліпшенню" який підписує голова атестаційної комісії за погодженням з профспілковим комітетом. 4.3.3. Визначений "Перелік робочих місць з несприятливими умовами праці" та дані з "Карт умов праці" робочих місць використовуються для формування "Плану заходів щодо поліпшення санітарно-технічного стану умов праці". З цією метою визначаються групи робочих місць що характеризуються аналогічними умовами праці; найменування заходів вартість робіт та джерела фінансування ефективність заходів; термін виконання та засоби відповідальні за виконання. Результати цієї роботи оформлюються у вигляді табл. 4.1. Таблиця 4.1. форма плану заходів щодо поліпшення санітарно-технічного стану умов праціі № п/п Найменування заходів Найменування групи робочих місць Підрозділ та номер робочого місця Вартість робіт тис крб Джерело фінансування Ефективність заходів Термін виконання Особи відповідальні за виконання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 У графу 5 заноситься сума коштів з фонду вказаного у графі 6 яку за попередніми підрахунками планується використати на конкретну роботу. У графу 7 заноситься соціальна ефективність заходу яку планується досяг-нути після його виконання. Наприклад: "Довести штучне освітлення на робочих місцях 18 чол/в т. ч.б жінок до норми 150 люкс." 4.3.4 Джерелом фінансування заходів щодо поліпшення санітарно- технічного стану умов праці може бути як фонд охорони праці підприємства так і інші фонди. Для прикладу нижче наводяться деякі заходи що можуть вважатися цільовими і виконуватися за рахунок фондів охорони праці: а реконструкція системи природного та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць діючого виробництва; б здійснення конструктивних рішень та заходів що забезпечують на діючому устаткуванні виключення або зниження до регламентованих рівнів шу- му вібрації шкідливих випромінювань та інших факторів; в заходи щодо усунення безпосереднього контакта працівників із шкідливими речовинами та матеріалами виводу людей із небезпечних зон; г реконструкція на діючих виробництвах систем опалення з метою доведен- ня температурного режиму до встановлених нормативів. Крім того з фонду охорони праці можуть фінансуватися інші заходи які дозволяють в умовах діючого виробництва досягти більш високого рівня охорони праці відносно існуючого досягнутого раніш рівня. Крім вказаних вище на підприємстві здійснюються інші заходи впроваджується нова техніка більш прогресивна технологія засоби механізації та автоматизації які одночасно з підвищенням ефективності виробництва поліпшують умови і безпеку праці. Наприклад: зниження до нормативних вимог рівня запиленості загазованості повітря робочої зони усунення шкідливих виробничих факторів вивільнення працівників від важких робіт. Ці заходи фінансуються з фонду розвитку виробництва та Інших джерел. 435 Роботи по розробці плану заходи щодо поліпшення санігарно-технічного стану умов праці на підприсмсіві результатів атестації робочих місць організуе. відділ організації праці І заробішої плати за участю уповноважених трудових колективів плаиово-економічного відділу бухгалтерії. Сформовані плани узгоджуються профспілковим комітетом службою охорони праці та за-тверджуються керівником підприємства 4.3.6. Затверджені плани поліпшення санітарно-технічного стану умов праці с частиною "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадків травматизму професійних захворювань аварій" що надаються у додатку до колективного договору. 4.4. ПІЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З НЕЗАДОВІЛЬНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ 4.4.1. Згідно з статею 9 Закону України "Про охорону праці" працівники зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами газованою солоною водою мають правом на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення скорочення трива-лості робочого часу додаткову оплачувану відпустку пільгову пенсію оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги та компенсації що надаються в передбаченому законодавством порядку. 4.4.2. Для забезпечення реалізації державної політики щодо соціального за-хисту працюючих які зайняті на роботах з неспрятливими умовами праці в системі Міністерства праці України створено Державну експертизу умов праці. Крім цього основними задачами Державної експертизи умов праці визначе-но здійснення державного контролю за правильністю /застосування списків в робництв робіт професій посад і показників за якими встановлюються пільгові пенсії та надаються додаткові відпустки наданням працівникам пільг і компен-сацій за роботу в неспрятливих умовах праці якістю проведення атестації робо-чих місць за умовами праці і т. ін. 4.4.3. Атестація робочих місць передбачає встановлення ступеню шкідливості і небезпеки праці та її характеру за гігієнічною класифікацією з обгрунтуванням віднесення робочого місця до відповідної категорії несприятли-вих умов праці підтвердження визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення додаткову відпустку скорочений робочий день Інші пільги та компенсації залежно від умов праці. 4.4.4. Перелік виробництв робіт професій посад і показників зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах наведено у списках N1 і N2. 4.4.5. Результати атестації за умовами праці надалі - атестація є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно зі Законом України "Про пенсійне забезпечення" інших пільг та компенсацій а також розроблення і реалізації організаційних технічних економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій обгрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків N 1 І 2 виробництв професій посад і показників що дають право на пільгове пенсійне забезпечення та вносятся на розгляд Державної експертизи умов праці. 4.4.6. До пропозицій що вносяться на розгляд Державної експертизи умов; праці додаються: 4.4.6.1. Санітарне - гігієнічна характеристика умов праці тієї категорії працівників у відношенні яких ставиться питання з урахуванням атестації робочих місць що повинна мати такі дані: а відповідність умов праці вимогам санітарно-гігієнічних норм б лабораторні дослідження характерних для робочих місць даної категорії працівників шкідливих виробничих факторів; в дані по професійній захворюваності працівників на підприємстві в установі та галузі; г рівень захворюваності із тимчасовою втратою працездатності у порівнянні із середнім рівнем по підприємству; д відповідність виконуваних функцій технологічному регламенту;  е санітарно-гігієнічні дослідження науково-дослідних інститутів по конкретному виробничому процесу; ж висновки про ступінь відхилення умов праці від допустимих. 4.4 6 2. Опис технологічного процесу. 4.4.6.3. Обгрунтування галузевого науково-дослідного інституту про немож-ливість запровадження у виробництво організаційних та інженерних рішень щодо усунення шкідливих виробничих факторів або зниження їх значень до допустимих рівнів. 4.4.6.4. Дані про кількість працівників та додаткові витрати на пільгове пенсійне забезпечення. 4.4.6.5. Державна експертиза умов праці гогує відповідні матеріали для розгляду Міністерством соцзабезпечення і подальшого подання пропозицій КМУ. 4.4.7. Дані про пільги та компенсації за результатами атестації робочого місця заносяться у розділ 5 "Карти умов праці" де наводяться діючі та запропо-новані види пільг і компенсацій т кошти на їх реалізацію. 4.4 8. Якщо за результатами атестації визначено що працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах за списком N 1 чи N 2 на підставі наказу у трудовій книжці робиться відповідний запис. 4.4.9. Затверджений перелік робочих місць виробництв робіт професій працівникам яких підтверджено встановлено право на пільги та компенсації є підставою для формування додатків до колективного договору де визначаються додаткові до чинного законодавства пільги і компенсації за рахунок коштів підприємства. 5. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ 5.1. ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ 5.1.1. Основними завданнями експертизи проектної документації є: оцінка відповідності проектних рішень з питань охорони праці сучасному технічному рівню а також досягненням вітчизняної та іноземної науки і практики; оцінка достатності та якості прийнятих проектних рішень щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці; визначення наявності захисту від небезпечних екологічних гідрогеологічних та сейсмічних процесів; перевірка наявності дозволів органів державного нагляду за охороною пра: на виготовлення засобів виробництва та застосування нових технологій що пі редбачені у проекті а також сертифікатів що засвідчують безпеку їх викори стання. 5.1.2. Виробничі будівлі споруди устаткування транспортні засоби що вводяться в дію після будівництва або реконструкції технологічні процеси повинні відповідати нормативним актам про охорону праці. 5.1.3. Проектування виробничих об'єктів розробка нових технологій засобів виробництва засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з урахуванням вимог щодо охорони праці. Забороняється будівництво реконструкція технічне переоснащення виробничих об'єктів виготовлення і впровадження нових технологій і вказаних засобів без попередньої експертизи перевірки проектної документації на їх відповідність нормативним актам про охорону праці. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи. 5.1.4. Експертиза проектів з питань охорони праці на об'єктах нафтогазової галузі виконується органами Держнаглядохоронпраці експертно - технічними центрами - ЕТЦ з урахуванням висновків органів і закладів санітарне -епідеміологічної служби МОЗ органів державного пожежного нагляду. 5.1.5. Експертиза проектної документації на реконструкцію та будівництво здійснюється згідно з "Положенням про порядок проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво та реконструкції виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці" та "Методики проведення державної експертизи перевірки проектної документації на будівництво реконструкцію технічне переоснащення виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці". 5.1.6. За результатами експертизи проектної документації з питань охорони праці ЕТЦ оформляється експертний висновок встановленої форми. 5.1.7. Замовники проектної документації а також проектні організації зобов'язані вносити в документацію зміни пов'язані з введенням в дію після проведення експертизи нових нормативних актів про охорону праці нового обладнання та технологій. 5.1.8. Власник підприємства який починає будівництво реконструкцію виробничого об'єкту згідно з проектною документацією або уповноважений ним орган повинен отримати експертний висновок від ЕТЦ. Без позитивного експертного висновку він несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.2. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ 5.2.1. Прийняття в експлуатацію виробничих об'єків нафтогазової промисловості здійснюється згідно з " Положенням про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення" затвердженими постановою КМУ від 05.08.1992р. N 449 змінами до цих Положень від Об. 12.1993р. N 90 а також "Положенням про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства установи організації". 5.2.2. Закінчені будівництвом реконструкцією реставрацією виробничі об'єкти державного призначення пред'являються замовником забудовником та підрядчиком для прийняття в експлуатацію державним приймальним комісіям. 5.2.3. До пред'явлення об'єктів державним приймальним комісіям замовники забудовники призначають робочі комісії які повинні перевірити: відповідність об'єктів і змонтованого устаткування проектам на них щодо дотримання санітарно-гігієнічних протипожежних радіаційних екологічних та архітектурних вимог; відповідність виконання будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил; результати комплексного випробування устаткування підготовленість об'єктів до нормальної експлуатації включаючи виконання заходів щодо забезпечення безпечних умов праці виробничої санітарії захисту природного середовища пожежної безпеки. Прийняття робочими комісіями зазначених об'єктів в експлуатацію оформляється відповідними актами які передаються на розгляд державної приймальної комісії. 5.2.4. До складу робочої комісії включаються представники замовника забудовника генерального підрядчика субпідрядних організацій експлуатаційної організації генерального проектувальника органів державного санітарного нагляду державного пожежного нагляду охорони навколишнього природного середовища Держнаглядохоронпраці відповідного профспілкового органу. Головою робочої комісії призначається представник замовника забудовника . 5.2.5. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом виробничих об'єктів проводиться державними приймальними комісіями які призначаються органами що затвердили проектно-кошторисну документацію. Головою державної приймальної комісії призначається представник експлуатаційної організації. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених будівництвом об'єктів в експлуатацію оформляється актами. 5.2.6. Закінчені будівництвом будинки споруди і приміщення виробничого і допоміжного призначення що входять до складу об'єкту у разі необхідності введення їх в експлуатацію у процесі будівництва приймаються робочими комісіями в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії що приймає об'єкт в цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата підписання акта робочою комісією. 5.2.7. Відповіно до Закону України "Про охорону праці" власник або уповноважений ним орган який створив нове підприємство зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення виготовлення і передача у виробництво зразків нових машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва нових технологій без дозволу органів державного нагляду забороняється. 5.2.8. Дозвіл на початок роботи підприємства є офіційним документом який дозволяє експлуатацію підприємства у робочих режимах. 5.2.9. Дозвіл на початок роботи підприємства видається органами Держнаг-лядохоронпраці за наявності позитивних висновків органів державного пожежного нагляду санітарно-епідеміологічної служби а в разі потреби - органів нагляду з ядерної та радіаційної безпеки про готовність підприємства до роботи. 5.2.10. Для одержання дозволу на початок роботи підприємства його власник зобов'язаний подати відповідному органу Держнаглядохоронраці заяву. Підставою для видачі дозволу підприємствам є акт приймальної комісії оформлений в установленому порядку. 5.2.11. Органи державного нагляду за охороною праці мають право вимагати проведення окремих контрольних вимірювань і обстежень об'єктів устаткування систем захисту та управління а також виробничого і навколишнього природного середовища. 5.2.12. За початок роботи нового підприємства без дозволу Держнаглядохо-ронпраці власник несе відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.2.13. У разі невиконання підприємством умов дії дозволу на початок роботи підприємства орган який його видав має право скасувати цей дозвіл. 5.2.14. Машини механізми устаткування транспортні засоби і технологічні процеси що впроваджуються у виробництво і в стандартах на які є вимоги щодо забезпечення безпеки праці життя і здоров'я людей повинні мати сертифікати що засвідчують безпеку їх використанння видані у встановленому порядку. 5.2.15. У разі надходження на підприємство нових небезпечених речовин або наявності такої кількості небезпечних речовин яка вимагає вжиття додаткових заходів безпеки власник зобов'язаний завчасно повідомити про це орган державного нагляду розробити і узгодити з ним заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників населення та охорони навколишнього природного середо-вища. 6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДУ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6.1.1. Нагляд та контроль за станом охорони праці - дійове профілактичне міроприємство по попередженню аварій травматизму і профзахворювань яке здійснюється через оперативне виявлення відхилень практичних умов праці від вимог законодавства України про працю Закону України " Про охорону праці " та нормативних актів що видані на його основі галузевих правил і норм по охороні праці і безпеці виробництва з прийняттям оперативних рішень по їх ліквідації. Дійовість контролю визначається ступенем повноти виконання посадовими особами обов'язків по організації безпечної роботи виконанні правил і норм охорони праці виявленні і ліквідації небезпеки на об"єктах які будуються реконструюються експлуатуються а також виконання інших видів робіт що сприяють виключенню травматизму і профзахворювань працівників. 6.1.2. Нагляд і контроль за станом охорони праці здійснюють: а державний нагляд - спеціально уповноважені на це державні органи Державний комітет України по нагляду за охороною праці органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України органи та заклади сані гарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України ги ін. . В своїй діяльності ці уповноважені не залежать від будь-яких господарчих органів громадських об'єднань політичних формувань місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутаїтів а діють згідно з положеннями які затверджені Кабінетом Міністрів України; б Держнафтогазпром який здійснює відомчий контроль за виконанням законодавчих та інших нормативних актів по охороні праці відносно підпорядкованих йому об'єднань концернів підприємств організацій головна організація цього Комітету - УЦЕБОПнафтогаз та об'єднання підприємств; в місцева державна адміністрація місцеві Ради народних депутатів в порядку який передбачено законодавством України; г контроль за станом охорони праці на підприємстві здійснюється службами охорони праці керівниками дільниць цехів підприємств з залученням уповноважених трудових колективів з питань охорони праці та профспілок комісіями по охороні праці; д громадський контроль за виконанням законодавства про охорону праці здійснюють: трудові колективи через вибраних ними уповноважених; професіональні спілки в особі своїх виборних органів і представників. Вищий нагляд за виконанням та правильним приміненням законів про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 6.1.3. Особи які здійснюють державний нагляд відомчий або внутрішній контроль за станом охорони праці складають приписи додаток 6.1 або акти перевірки стану справ з охорони праці де визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог нормативних актів з охорони праці. По закінченні календарного року зауваження і пропозиції що внесені до приписів або актів повинні аналізувався з метою розробки комплексних підприємствам в області дотримай 6.2. ВІДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ і 6.2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 6.2.1.1. Відомчий контроль за станом охорони праці здійснюються шляхом проведення комплексних та цільових перевірок підприємств Держнафтогазпро-му. 6.2.1.2. Комплексна перевірка за додержанням умов охорони праці про диться на підприємствах їх структурних підрозділах науково-дослідних проек-тних конструкторських та інших підприємствах Держнафтогазпрому 6.2.1.3. Комплексна перевірка підприємства Держнафтогазпрому проводит-ся з метою оцінки стану охорони праці та розробки науково-організаційн заходів по дальшому підвищенню безпеки праці та зниженню виробничого трав-матизму в галузі. 6.2.1.4. Основними завданнями комплексної перевірки за дотриманням охорони праці с: а перевірка дотримання вимог ЄСУОП; б надання методичної допомоги підприємствам ЄСУОП; в організація обміну досвідом та пропаганда досягнень передових підприємств в області забезпечення безпеки та поліпшення умов праці. 6.2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВІРКИ 6.2.2.1. Керівник організації що здійснює перевірку видає наказ про сітво- рення комісії по перевірці дотримання умов охорони праці на конкретно: підприємстві з вказанням складу та голови комісії. 6.2.2.2. До складу комісії входять керівники їх заступники контролюючих організацій керівники і спеціалісти служб охорони праці головні спеціалісти представники профспілки. До складу комісії можуть бути включені представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці і профспілок галузі по узгодженню а також представники інших заінтересованих підприємств. 6.2.2.3. Керівник організації що здійснює перевірку розроблює і затверд жує план-графік роботи комісії з вказанням термінів перевірки. 6.2.2.4. Голова комісії зобов'язаний: а не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки ознайомити членів ком: і керівника підприємства яке перевіряється з термінами і Програмою г ревірки; б розподілити роботу між членами комісії; г сумісно з членами комісії здійснити перевірку підприємства; д оформити актом результати перевірки. 6.2.2.5. Комісія мас право: а перевіряти дотримання ЄСУОП в повному об'ємі і на всіх дільницях підприємства; б перевіряти стан технічної і звітної документації яка знаходиться на об'єкті перевірки згідно з Програмою перевірки; в залучати по узгодженню з керівництвом підприємства яке перевіряється фахівців підрозділів служб для участі в роботі комісії. 6.2.2.6. Керівник підприємства яке перевіряється зобов'язаний: а забезпечити комісії необхідні умови для проведення перевірки; б назначити зі складу головних спеціалістів працівників служб охорони праці комісії з питань охорони праці уповноважених трудових колективів з питань охорони праці відповідальних осіб які повинні подавати матеріали та давати роз'яснення з питань які виникають у комісії. 6.2.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ 6.2.3.1. Комісія зобов'язана провести перевірку згідно з затвердженою Програмою і в установлені терміни. 6.2.3.2. В ході перевірки комісія повинна оцінити додержання умов охорони праці згідно з "Програмою перевірки" яка розробляється комісією для кожного об'єкту контролю окремо з урахуванням специфіки виробництва та цілей перевірки на підставі переліку основних питань перевірки: а організація робіт по додержанню вимог ЄСУОП; б навчання і атестація з охорони праці працівників; в організація контролю за додержанням вимог охорони праці на підприємстві; г відповідність нормативним актам з охорони праці обладнання та техно-логічних процесів з підвищеною небезпекою; д стан експертизи проектної документації; е організація приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення; ж порядок розслідування обліку і аналізу нещасних випадків профзахворювань та аварій; з контроль санітарно-гігієнічного стану умов праці атестація робочих місць та надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідлливими умовами праці; и забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями і організація питного режиму; к використання праці жінок неповнолітніх та інвалідів згідно з діючим законодавством; л виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці; м планування робіт з охорони праці; н планування та забезпечення працюючих ЗІЗ та запобіжними пристроями; о планування НДР з охорони праці та впровадження їх результатів у виробництво; п планування та організація робіт по раціоналізації га винахідництву з охорони праці; р стан протиаварійного та протипожежного захисту; с проведення медичних оглядів працівників; І стан діловодства з охорони праці. 6.2.4. ОФОРМЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ 6.2.4.1. Результати комплексної перевірки підприємств Держнафтогазпрому за станом охорони праці оформляються актом додатки 6.2 та 6.3 який підписується членами комісії. 6.2.4.2. Голова комісії по закінченню перевірки знайомить підприємства з її результатами і вручає йому під розпис один примірник для усунення зауважень і реалізації заходів що пропонуються. 6.2.4.3. Голова комісії в 10-денний термін направляє акт перевірки до організації по підпорядкованості підприємства що перевіряється для здійсненая контролю. 6.2.4.4. Керівник підприємства що перевіряється на основі акта перевірки видає наказ про усунення порушень і недоліків які виявлено комісією з вказ-ням термінів і відповідальних виконавців разом з планом організацій технічних заходів по усуненню недоліків і удосконаленню роботи в області о: рони праці додаток 6.4 . Копії наказу і плану направляються в вищу організацію. Звітпідані про ; виконані заходів які передбачено наказом включаються до акта наступних ревірок. 6.2.4.5. Якщо при перевірці виявлено порушення норм і правил по охой праці в результаті яких може бути причинена шкода здоров"ю працівників виникнути аварія керівник об'єднання призупиняє роботи цехів дільниць ладнання до повного усуненняцих порушень про що інформує керівника вищо-го господарчого органу. 6.2.4.6. Контроль за виконанням міроприємств які видані комісію здійснюють керівники підприємства їх заступники головні спеціалісти служба охорони праці комітет профспілки. Результати контролю за станом охорони праці доводяться до підприємств об'єднання. 6.3. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВІ 6.3.1. Перший ступінь -цеховий рівень. 6.3.1.1 Начальник цеху /служби/ сумісно із спеціалістами цеху проводить контроль стану охорони праці в своєму підрозділі один раз на тиждень записуючи зауваження до журналу 1 ступеню /газокомпресорна служба служба ЛЕС будівельна дільниця РІТС/. Усунення виявлених порушень проводиться негайно під безпосереднім наглядом керівника цеху. Якщо порушення які виявлені на цьому рівні контролю не можуть бути усунені силами працівників цеху то її керівник по закінченні огляду доповідає про це вищому керівникові для прийняття мір по усуненню порушень і робить відповідну запис у журнал перевірки стану охорони праці додаток 6.5 . У випадку грубих порушень які можуть завдати шкоди здоров"ю робітників або призвести до аварії керівник цеху призупиняє роботи до повного усунення цих порушень про що інформує вищого керівника. 6.3.1.2. Відповідальність за здійснення контролю за станом охорони праця на цьому рівні і виконання намічених заходів покладається на керівника цеху 6.3.1.3. На цьому рівні контролю перевіряються: а відповідність робочих місць обладнання верстатів інструменту присто-сувань і захисних засобів КВП засобів сигналізації на обладнанні стану проходів між обладнанням розташування інструменту пристосувань вимогам безпеки; б додержання працівниками діючих інструкцій по безпечному веденні робіт; в технічний стан і спраність основного і допоміжного обладнання приладів вантажнопідйомних механізмів і пристосувань; г герметизація обладнання запірної і регулюючої арматури і комунікацій стан ємкостей балонів і інших апаратів і посудин що працюють під тиском д справність і безперебійну роботу вентиляційних установок і систем місцевих відсосів; пиле- і газоуловлюючих пристроїв; е дотримання графіка планово-попереджувальних робіт; ж стан систем освітлення і освітленість робочих місць; з наявність і правильність використання робітниками засобів індивідуального захисту і запобіжних пристосувань; и санітарно-гігієнічний стан робочих місць утримання побутових приміщень забезпеченість питною водою; к наявність засобів пожежогасіння і їх стан. 6.3.2. Другий рівень - рівень нижчого структурного підрозділу. 6 3.2.1. Контроль за станом охорони праці на цьому рівні УМГ УБР ПМК УКПГ АГНКС тощо здійснює комісія з питань охорони праці за планом-графіком який розробляється службою охорони праці. Контроль проводять щомісяця із складанням акта перевірки і залученням до складу комісії механіка енергетика спеціалістів служби охорони пращ спеціаліста по пожежній безпеці а головою комісії призначається один із перших керівників - начальник підрозділу головний інженер заступник начальника 6.3.2.2. Усунення виявлених недоліків проводиться негайно під безпосереднім керівництвом начальника підрозділу. Якщо порушення які виявлено на цьому рівні контролю не можуть бути усунені силами працівників підрозділу то його начальник по закінченні огляду докладає про це вищому керівникові для надання допомоги в усуненні порушень. В випадку грубих порушень які можуть причинити шкоду здоров"ю працівників або призвести до аварії начальник підрозділу призупиняє роботи до повного усунення цих порушень про що інформує вищого керівника. 6.3.2.3. Відповідальність за виконання заходів які намічені комісією цього і рівня перевірки покладається на керівника підрозділу. 6 3.2.4. На цьому рівні контролю перевіряється: а організація контролю стану охорони праці і ведення журналів перевірки стану охорони праці 1 ступеню начальниками цехів виконання намічених за-ходів по усуненню виявлених недоліків в цехах; б виконання заходів намічених в результаті попередніх перевірок цього рівня і приписів контролюючих органів розпоряджень начальника підрозділу вказівок керівництва підприємства; в виконання заходів які передбачені комплексним планом поліпшення умов охорони праці і сані гарно-оздоровчих заходів; г своєчасність і якість проведення інструктажів по охороні праці ведення журналів обліку проведення Інструктажів по охороні праці наявність у працівників посвідчень про перевірку знань; д наявність і дотримання працівниками правил і інструкцій по охороні праці; е відповідність вимогам безпеки робочих місць обладнання верстати інструменту пристосувань засобів захисту сигналізації на обладнанні КВПіА їх стану; ж герметизація обладнання запірної і регулюючої арматури і комунікацій робота устроїв для вентиляції і очистки повітря і їх стан; з стан вантажопідйомних і транспортних засобів апаратів і посудин працюють під тиском терміни їх випробувань; й наявність і дотримання графіків профілактичного ремонту обладнання технічних регламентів і інструкцій схем комунікацій і підключення енерго-ладнання; к правильна і безпечна організація робіт правильне ведення технологіч процесів дотримання працівниками безпечних методів і прийомів роботи нелогічних регламентів інструкцій виробничої і трудової дісципліни; л підготовка і проведення робіт в умовах підвищеної небезпеки наявніс правильність оформлення документації на ці роботи нарядів-допусків дозволу тощо ; м виконання керівниками робіт майстрами механіками та ін. своїх обов'язків по забезпеченню безпечних умов праці передбачених положення посадовими інструкціями; н санітарне - гігієнічний і протипожежний стан робочих місць утримання санітарно-побутових приміщень; о забезпечення працівників засобами індивідуального захисту запобіжними пристосуваннями їх стан правильність користування ними; п стан освітленості робочих місць і справність систем освітлення; р наявність і стан інструкцій плакатів попереджувальних надписів знаків безпеки позначок і маркіровок пускових устроїв символів управління. 6.3.2.5. Першому та другому ступеням контролю передують повсякденні ремі зауваження щодо недоліків та порушень по охороні праці що виявляю майстром інженером іншими працівниками під час виробничого процесу. Виявлення таких недоліків /порушень/ не регламентується але є обов'язка ми посадових осіб. Такі порушення /недоліки/ рекомендується також вносити до журналів 1 ступеню. 6.3.3. Третій ступінь - рівень середньої ланки виробничих підрозділів "до-черні підприємства філії тощо . 6.3.3.1. На цьому рівні контроль за станом охорони праці здійснює комісія по контролю за станом охорони праці на підприємстві 2 рази па рік але в залежності від структури і кількості працюючих. Контроль проводиться за ьла-ном-графіком який розробляється службою охорони праці підприсмства та за-тверджується керівником підприємства. Склад комісії визначається в наказі по підприємству. До складу комісії входять голова комісії-керівник підприємства його заступник члени ком питань охорони праці підприємства керівники технічних служб керівни спеціалісти служби охорони праці начальник пожежної охорони мед-рацівники та ін. Можуть проводитись вибіркові перевірки як в денну так нічну пори доби. Перевірка проводиться й присутності начальника цеху керівника підрозділу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці підрозділів які перевіряються. Вказана комісія може розділитися на підкомісії під керівництвом головних спеціалістів або заступників керівників підприємств для проведення перевірок по окремих об'єктах підприємства або окремих питань охорони праці. Склад підкомісій також визначається наказом по підприємству. б73.3.2. Виявлені за результатами перевірок порушення в організації роботи по охороні праці дотримання правил і норм по забезпеченню безпеки праці вносяться до акта перевірки або до приписів по усуненню порушень та недоліків. 6.3.3.3. Керівником підприємства або по його дорученню його заступниками або головними спеціалістами приймаються міри по негайному усуненню виявлених порушень. В випадках коли виникли питання які керівник підприємства не може вирішити самостійно він звертається до вищих органів аж до Де-ржнафтогазпрому. Якщо при перевірці виявлено порушення правил охорони праці в результаті яких може бути причинено шкоду здоров"ю працівників або виникнути аварія то керівник підприємства призупиняє роботи цехів дільниць обладнання до повного усунення цих порушень про що інформує керівника вищої організації. 6.3.3.4. Контроль за виконанням заходів які вказані комісією цього рівня і ввійшли до наказу по підприємству за результатами перевірки здійснюють керівник підприємства його заступники головні спеціалісти голова комісії з питань охорони праці профспілковий комітет керівник служби охорони праці уповноважені трудових колективів з питань охорони праці. 6.3.3.5. Не рідше 2 разів на рік керівник підприємства за участю своїх заступників головних спеціалістів голови комітету профспілки голови комісії підприємства з питань охорони праці проводить нараду посадових осіб інженерно-технічних працівників на якій інформує про стан охорони праці і травматизму розглядає результати проведених з цією метою перевірок хід виконання міроприємств по усуненню недоліків вказаних комісіями приписами контролюючих органів хід виконання комплексного плану поліпшення умов охорони праці і санітарно-оздоровчих міроприємств. З цього питання заслуховується також інформація керівників цехів та інших підрозділів. 6.3.3.6. Відповідальність за виконання заходів що намічені комісією цього рівня покладається на керівника підприємства. 6.3.3.7. На цьому рівні контролю перевіряється: а організація результати контролю стану охорони праці на рівні дільниць та цехів і ведення журналів перевірки стану охорони праці; б виконання наказів і розпоряджень приписів контролюючих органів а також виконання пропозицій і усунення зауважень яківнесено до актів перевірки стану охорони праці; в виконання заходів передбачених планом "Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища"; г своєчасність розслідування нещасних випадків і правильність оформлення матеріалів розслідування; д виконання заходів по актах розслідувана нещасних випадків і аварій; е організація навчання і інструктажу по охороні праці його якість; ж робота начальників цехів і'х заступників інженерне-технічни: працівників з питань охорони праці відповідно з їх посадовими інструкціями; з забезпеченість працівників робочих місць і об"єкгів необхідними інструкціями пам"ягками знаками безпеки наявність і їх стан; й наявність і правильність ведення документації з питань охорони праці к технічний стан справність і правильність експлуатації обладнання механізмів контрольне - вимірювальних приладів пристосувань і інструменті устроїв для вентиляції і очистки повітря систем отоплення і освітлення заземлення обладнання і споруд а також засобів автоматизації і механізації вантаж -нопідйомного обладнання транспортних засобів відповідність їх вимогам правил безпеки і умовам роботи яка виконується; л утримання будівель споруд і приміщень цехів а також прилеглої території відповідно до вимог правил безпеки праці виробничої санітарії і пожежної безпеки; м організація і проведення дефектоскопії обладнання і технічного освідоцтва посудин що працюють під тиском та іншого обладнання; н наявність та справність захисних запобіжних і герметизуючих устроїв устроїв автоматичного контролю і сигналізації та дистанційного управління також інших засобів захисту; о правильна і безпечна організація робіт правильне ведення технологічні процесів додержання працівниками безпечних методів і прийомів роботи тех-нелогічних режимів інструкцій нарядів; п підготовка і проведення робіт в умовах підвищеної небезпеки правильність оформлення документації на проведення цих робіт порядок проведення інструктажів перед допуском працівників до виконання таких робіт; р дотримання працівниками правил і інструкцій по безпечному веденню робіт виробничої і трудової дісципліни; с забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту і запобіжними пристосуваннями правильність користування ними їх стан І догляд за ними; оснащеність робочих місць засобами захисту; т підготовленість персоналу цехів до ліквідації аварій; у забезпеченість цехів і об"єктів санітарно-побутовими приміщеннями і устроями їх стан; ф організація медико-профілактичного обстеження працівників. 6.3.4. Контроль за станом охорони праці на підприємстві здійснюють також комісія з питань охорони праці і уповноважені трудових колективів які керуються відповідними Типовими положеннями. 6.3.5. Четвертий ступінь - рівень акціонерного товариства корпорації. об'єднання тощо. Контроль проводиться по графіку перевірок який складає служба охорони праці та затверджує голова правління по його дорученню -заступник голови правління . П'ятий ступінь - рівень Комітету його головно організації з питань охорони праці - "УЦЕБОПнафтогаз". Вимоги щодо проведення на цих рівнях наведені у п.6.2. 6.4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАГЛЯДУ ЗА ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 6.4.1. Нагляд за об'єктами підвищеної небезпеки -це система заходів які мають за мету підвищення безпеки персоналу при експлуатації обладнання на них об'єктах а також збільшення терміну експлуатації обладнання та запобігання завдання шкоди приміщенням де таке обладнання встановлено або тимчасово працює Ця система заходів включає як технічні так і організаційні заходи тому їй властиві такі характеристики як ефективність і якість функціонування. 642 Управління нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки на об'єктах нафтової і газової галузі охоплює такі основні напрямки діяльності: а планування робіт по безпечній експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки планування здійснення та контроль за виконанням по своєчасному огляду та випробуванню на безпеку експлуатації всього парку обладнання ; б планування робіт по своєчасному ремонту та списанню обладнання в контроль стану по перевірці знань персоналу який обслуговує обладнання г облік відповідальних за безпечний стан і експлуатацію обладнання відповідальних за безпечне переміщення вантажів відповідальних за вантажозахватні пристосування стропальників водіїв та іншого персоналу що має відношення до обладнання з підвищеною небезпекою; д складання робочих графіків по оглядах освідоцтву та випробуваннях обладнання різних підрозділів підприємства на рік півроку квартал і т. ін. ; е формування наказів на призначення осіб відповідальних та допущених до об'єктів підвищеної небезпеки; ж контроль за наявністю відповідних інструкцій та станом їх перезагверд-кення; з контроль за станом виконання відповідних заходів та приписів які направлені на підвищення безпечної експлуатації обладнання; й ведення ділової документації отримання довідок про стан безпечної експлуатації обладнання. 6.4 3. Об'єктами управління системи нагляду за обладнанням з підвищеною небезпекою є об'єкти котлонагляду і підйомних споруд компресори трубопроводи тепловикористовуючі установки електрообладнання і електроустановки об'єкти газового господарства холодильні установки електроінструмент і рухомий транспорт об'єкти з вибухонебезпечними зонами і т. і. та комплекс заходів по веденню безпечної експлуаіації цього обладнання на робочому місці дільниці підрозділі підприємстві і г д. 6.4.4. Органами управління системи нагляду є адміністративні керівники служби охорони праці головного механіка енергетика залежно від структури та підпорядкованості підрозділів на підприємстві а також відповідальні за стан та безпечну експлуатацію обладнання в окремих службах і підрозділах підприємства. На окремих підприємствах може створюватися служба технічного нагляду СТН за наказом керівника підприємства. 6.4.5. Факторами які визначають стан об'єкту управління нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки є: а ступінь безпеки конструкцій обладнання; б ступінь безпеки монтажу установки та кріплення обладнання механізмів пристосувань і т. інше; в ступінь безпеки та справного стану супуїних приладів та пристосувань на обладнанні манометрів клапанів штуцерів і т п. на посудинах підвищеною тиску вантажозахватних пристосувань вантажопідйомних машин та мі ханізмів ; г ступінь безпечного розташування експлуатації та оточення обладнанні- д соціально-психологічні та психофізіологічні суб'єктивні фактори персоналу. 6.4.6. СТН забезпечує правильну та безпечну експлуатацію обладнаним з підвищеною небезпекою технічное освідоцтво та випробування обладнання різних підрозділів підприємства. Для організації цієї роботи складаються щорічні піврічні та квартальні "Графіки технічного освідоцтва випробувань обладнання" додаток 6.6 . 6.4.7. За результатами технічного освідоцтва випробування заповнююіься відповідні графи паспортів кожної одиниці обладнання додаток 6.7 . 6.4.8. СТН забезпечує своєчасне проведення дефектоскопії відповідних деталей і вузлів устаткування та інструменту. Розглядає і затверджує дефектні відомості на ремонт устаткування акти здачі устаткування і машин до ремонту та одержання з ремонту. 6.4.9. СТН сумісно зі службою охорони праці перевіряє відповідність стану обладнання з підвищеною небезпекою правилам і нормам безпечної експлуатації. Виявлені за результатами перевірок порушення заносять до "Актів не ревірок стану охорони праці" та у "Приписи щодо усунення виявлених порушень". 6.4.10. СТН контролює виконання заходів які пов'язані з ліквідацією порушень за актами перевірок та приписами та повідомляє службу охорони праці про виконання конкретних заходів. 6.4.11. СТН узагальнює матеріали про конструктивні недоліки устаткування механізмів і пристроїв з-за яких сталися нещасні випадки або які створили небезпеку травмування працюючих підготовляє відповідні пропозиції для подання їх вищим організаціям а також заводам-виготувачам і розробникам науково- дослідним і проектно-конструкторським організаціям підготовляє відповідні пропозиції для направлення рекламацій у вищу організацію об'єднання або заводам-виготувачам і розробникам. 6.4.12. СТН організує розробку організаційно - технічних заходів по попередженню аварій пожеж нещасних випадків і професійних захворювань які пов'язані з експлуатацією устаткування і механізмів по впровадженню передових методів роботи і по удосконаленню організації ремонтних робіт; складас "План заходів щодо запобігання нещасних випадків аварій пов'язаних з експлуатацією об'єктів підвищеної небезпеки". 6.4.13. СТН забезпечує дотримання встановленого порядку допуску персоналу до обслуговування складних механізмів і агрегатів. Допуск до роботи осіб які не пройшли навчання інструктажі і перевірку знань правил безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки забороняється. 6.4.14. Для виконання робіт з підвищеною небезпекою працівники зобов'язані проходити попереднє спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці в терміни установлені відповідними галузевими нормативними актами про охорону праці але не рідше одного разу на рік. 6.4.15. Керівник підприємства щорічно затверджує "Наказ на призначення осіб відповідальних та допущених до експлуатації обладнання з підвищеною небезпекою" згідно з "Правилами будови та безпечної експлуатації" цього обладнання. 6.4.16. СТН здійснює методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробці інструкцій по безпечному веденню робіт на об'єктах з підвищеною небезпекою. 6.4.17. СТН перевіряє стан умов праці дотримання персоналом правил і норм безпеки при ремонті і експлуатації устаткування приймає участь у роботі постійно діючої комісії по безпеці праці підприємства а також при перевірці стану умов праці у цехах і об'єктах. 6.4.18. СТН організує оформлення заявок на пристрої і прилади які полегшують умови праці і приймає заходи по забезпеченню ними об'єктів підприємства. 7. РОЗСЛІДУВАННЯ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ 7 .1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 7.1.1. Розслідування облік та аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій проводяться з метою всебічного вивчення обставин і причин які викликають їх появу розкриття недоліків і розробки заходів по їх подальшому запобіганню. 7.1.2. Розслідування нещасних випадків профзахворювань і аварій на підприємствах проводяться власником або уповноваженим ним органом /надалі-власником/ у відповідності з вимогами "Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в уста-новах і організаціях" /надалі- Положення/. 7.1.3. Дія цього Положення поширяється на всі підприємства установи організації незалежно від форм власності /надалі- підприємства/ всіх громадя /у т. ч. іноземних та осіб без громадянства/ які працюють а також залучені до роботи на цих підприємствах /надалі-працівники/. 7.1.4. Для проведення розслідування призначається комісія з розслідувана нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в уста-новах і організаціях /надалі-комісія з розслідування/. 7.1.5. Розслідуванню підлягають травми гострі професійні захворювання та отруєння теплові удари опіки обмороження утеплення ураження електрич-з ним струмом та блискавкою ушкодження внаслідок аварій пожеж стихійного лиха /землетруси зсуви повені урагани тощо/ контакта з тваринами комаха-ми та іншими представниками фауни і флори /надалі-нещасні випадки/. За результатами розслідування на облік беруться нещасні випадки які сталися: а під час виконання трудових обов'язків /у т. ч. під час відряджень/ також дій в інтересах підприємства без доручення власника; б на робочому місці на території підприємства або в іншому місці роботї протягом робочог^ часу включаючи встановлені перерви; в протягом часу необхідного для приведення в порядок знаряддя виробниц-тва засобів захисту одягу перед початком або після закінчення роботи а також для особистої гігієни; г під час проїзду на роботу або з роботи на транспорті підприємства або сторонньої організації яка надала його згідно з договором /заявкою/ а також на власному транспорті який використовувався в інтересах виробництва; д під час аварій /пожеж тощо/ а також під час їх ліквідації на виробничих об'єктах; е під час подання підприємством шефської допомоги; ж на транспортному засобі стоянці транспортного засобу в порту заходу| судна на території вахтового селища з працівниками які перебували змінному відпочинку /провідник працівник рефрижераторної бригади шофері змінник працівники морських і річкових суден а також ті що працюють вахтово - експедиційним методом/; з у робочий час при прямуванні пішки на громадському власному транспортному засобі або який належить підприємству чи сторонній організації з працівником робота якого пов'язана з переміщенням між об'єктами обслуговування; к під час прямування пішки або на транспортному засобі до місця роботи чи назад за разовим завданням власника або уповноваженого ним органу без оформлення посвідчення про відрядження. 7.1.6. Про нещасний випадок внаслідок якого працівник згідно з медичним висновком втратив працездатність на один день і більше або виникла необхідність перевести його на іншу легшу роботу терміном не менш як на один день складається акт за формою Н-1. 7.1.7. Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням документальним оформленням та обліком нещасних випадків здійсненням заходів щодо усунення причин які викликали ці випадки здійснюється органами державного управління та нагляду за охороною праці відповідно до своєї компетенції. Громадський контроль здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці та профспілки в особі своїх виборних органів і представників. Ці органи мають право вимагати від власника підприємства складання акта за формою Н-1 або його перегляду якщо встановлено що допущено порушення вимог цього Положення або інших нормативних актів з охорони праці. 7.1.8. У разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незго-и потерпілого або іншої заінтересованої особи із змістом акта питання вирішуються у порядку передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Органи з розгляду трудових спорів у разі необхідності одержують відповідний висновок представника органу державного нагляду за охороною праці або органу державного управління охорони праці або профспілкового органу. 7.2. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ. Розслідування нещасних випадків. 7.2.1. Про кожний нещасний випадок очевидець працівник який його виявив або сам потерпілий повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт /бригадиру майстру/ чи іншому керівникові /диспетчеру змінному інженеру/ і вжити заходів для надання долікарняної допомоги. Цей керівник у свою чергу забов"язаний: а терміново організувати медичну допомогу потерпілому та його доставку до лікувально-профілактичного закладу /медпункт медсанчастина поліклініка лікарня тощо/ а також повідомити про те що сталося керівника підрозділу підприємства власника підприємства; б зберігати до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані в якому вони були на момент події /якщо це не загрожує життю й здоров"ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків/ а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у ситуації що склалася. 7.2.2. Власник підприємства одержавши повідомлення про нещасний випадок наказом призначає комісію з розслідування у складі керівника ''спеціаліста/ служби охорони праці підприємства /голова комісії/ керівника структурного підрозділу або головного спеціаліста. До комісії також входять представник профспілкової організації членом якого є потерпілий а в разі гострих професійних отруєнь /захворювань/ - спеціаліст санепідстанції. Якщо потерпілий не є членом профспілки до складу комісії входить уповноважений трудового колективу з питань охорони праці. 7.2.3. Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб з з моменту події: а обстежити місце нещасного випадку опитати очевидців і осіб які причетні до нього та одержати пояснення потерпілого якщо це можливо; б розглянути відповідність умов праці та засобів виробництва проекту паспортам а також дотримання вимог нормативно-технічної документації з експлуатації устаткування і нормативних актів з охорони праці; в установити обставини і причини нещасного випадку визначив відповідальних за це осіб а також розробити заходи щодо запобігання подібни: випадкам; г скласти акт за формою Н-1 у п"яти примірниках в якому вказати на; явність вини в нещасному випадку підприємства потерпілого або іншої /сторо: ньої/ особи і надіслати його на затвердження власникові підприємства. До акта за формою Н-1 додаються пояснення очевидців потерпілого а ті кож у разі необхідності паспорти схеми фотографії та інші документи що характеризують стан робочого місця /устаткування машини апаратури тощо/ з зазначенням небезпечних І шкідливих виробничих факторів медичний висновок про наявність алкоголю в організмі потерпілого. Нещасні випадки що оформлені актом за формою Н-1 реєструються на підприємстві в спеціальному журналі. 7.2.4. Акт за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування підлягає зберіганню протягом 45 років на підприємстві де нещасний випадок взято на облік. Інші примірники акта та його копії зберігаються до здійснення всіх намічених у них профілактичних заходів але не менш як два роки. У разі ліквідації підприємства акти за формою Н-1 що зберігаються 45 років підлягають передачі правонаступникові а в разі його відсутності - до державного архіву для подальшого зберігання. 7.2.5. Після закінчення періоду тимчасової непрацездатності потерпілого керівник структурного підрозділу де стався нещасний випадок заповнює пункти 15.2 і 16 акта за формою Н-1 про наслідки нещасного випадку і надсилає повідомлення про це організаціям і посадовим особам яким надсилався акт за формою Н-1. Спеціальне розслідування нещасних випадків 7.2.6. Спеціальному розслідуванню підлягають нещасні випадки: - групові /одночасно з двома і більше працівниками/; - із смертельним наслідком. Державний інспектор з нагляду за охороною праці має право вимагати спеціального розслідування кожного нещасного випадку що може призвести до важких наслідків або брати особисту участь у такому розслідуванні. 1.2.7. Про кожний груповий нещасний випадок і нещасний випадок з смер-тельним наслідком власник підприємства зобов"язаний негайно повідомити: - відповідний місцевий орган державного нагляду за охороною праці; - санепідстанцію у разі гострих професійних отруєнь /захворювань/ - місцевий орган державної виконавчої влади; - профспілкову організацію свого підприємства; - вищий профспілковий орган; - прокуратуру за місцем знаходження підприємства. У разі коли груповий нещасний випадок нещасний випадок з смертельним наслідком стався на підприємстві заснованому на загальнодержавній власності керівник цього підприємства повідомляє також міністерство інший орган до сфери управління якого належить це підприємство. Про груповий нещасний випадок внаслідок якого загинуло два і більше чоловік власник підприємства надсилає повідомлення Держнаглядохоронпраці а також МОЗ якщо люди загинули від гострого професійного отруєння /захворювання/. Такі ж повідомлення надсилаються якщо смерть потерпілого настала протягом періоду тимчасової його непрацездатності. У таких випадках спеціальне розслідування здійснюється в установленому порядку з використанням матеріалів раніше проведеного розслідування. 7.2.8. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку /в тому числі з одним загиблим/ а також нещасного випадку із смертельним наслідком проводиться комісією з спеціального розслідування у складі працівника відповідного органу державного нагляду за охороною праці /голова комісії/ власника підприємства представника органу до сфери управління якого належить підприємство /для підприємств заснованих на загальнодержавній власності/ профспілкової організації підприємства членом якої є потерпілий вищего профспілкового органу а в разі гострих отруєнь /захворювань/ також спеціаліста санепідслужби. Якщо потерпілий не є членом профспілки до складу комісії входить уповноважений представник трудового колективу з питань охорони праці. Якщо нещасний випадок стався за кордоном і представника органу державного нагляду за охороною праці доставити на місце події не можливо розслідування може бути проведене під головуванням особи уповноваженої відповідним центральним органом державного нагляду за охороною праці. У разі необхідності для участі в розслідуванні можуть залучатися представники інших заінтересованих організацій. Комісія призначається наказом керівника територіального органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з відповідними організаціями 7.2.9 Спеціальне розслідування групового нещасного випадку під час якого загинуло 2-4 чоловіка проводить комісія з спеціального розслідування у складі керівника відповідного територіального органу державного нагляду за охороною праці або його підрозділу /голова комісії/ представника міністерства чи іншого центрального органу державної виконавчої влади / для підприємств заснованих на загальнодержавній власності/ власника підприємства представника відповідного підрозділу місцевого органу державної виконавчої влади профспілкової організації підприємства та відповідного профспілкового органу. Залежно від конкретних умов /кількості загиблих характеру і можливих наслідків аварії тощо/ склад комісії може бути змінений центральним органом державного нагляду за охороною праці та доповнений представниками органів охорони здоров"я соціального захисту населення та інших. Комісія призначається наказом відповідного територіального або центрального органу державного нагляду за охороною праці за погодженням з відповідними організаціями. 7.2.10. Спеціальне розслідування групового нещасного випадку під час якого загинуло п"ять і більше чоловік якщо не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів України проводиться комісією з спеціального розслідування призначеною наказом центрального органу державного нагляду за охороною праці. До складу комісії входять керівні працівники центрального органу державного нагляду за охороною праці міністерства або іншого центрального органу державної виконавчої влади до сфери управління якого належить підприємство /для підприємств заснованих на загальнодержавній власності/ власника підприємства відповідних рад профспілок або галузевою профспілкового органу а також профспілкової організації підприємства представники органів охорони здоров"я соціального захисту населення та інші. Головою комісії як правило призначається керівний працівник центрального органу державного нагляду за охороною праці. 7.2.11. Спеціальне розслідування нещасних випадків проводиться протягом не більше 10 днів. При цьому складається акт спеціального розслідування І оформлюються інші матеріали передбачені Положенням. Акт спеціального розслідування підписується всіма членами комісії. Якщо член комісії не згоден із змістом акта він пидписує його і в письмовій формі додає до акта свою думку. Акт за формою Н-1 на кожного потерпілого складається відповідно до висновків комісії і застверджується власником підприємства протягом доби після підписання акта спеціального розслідування. 7.2.12. Для встановлення причин нещасних випадків і розроблення заходів щодо їх недопущення комісія з спеціального розслідування має право вимагані від власника підприємства залучати до розслідування за рахунок підприємства експертів- спеціалістів науково-дослідних проектно-конструкторських та інших організації органів державної виконавчої влади і державного нагляду за охороною праці. Експертна комісія створюється за розпорядженням голови комісії з спеціального розслідування в якому зазначаються конкретні вимоги до комісії і термін подання висновку. Після вивчення причин нещасного випадку експертна комісія складає висновок в якому коротко описує обставини викладає причини травмування гострого отруєння /захворювання/ зазначає допущені при цьому порушення вимої нормативних актів пропонує рекомендації щодо запобігання подібним випадкам у подальшому. Висновок експертної комісії викладається чігко в стверджувальній формі Експерти несуть відповідальність за достовірність проведеного аналізу розрахунків лабораторних досліджень і випробувань на підставі яких зроблено висновок експертної комісії. 7.2.13. На вимогу комісії з спеціального розслідування власник також зобов'язаний: - зробити фотознімки місця нещасного випадку пошкодженого об"єкта ус-таткування інструменту а також подати технічну документацію та інші необхідні матеріали; - надати транспорт засоби зв"язку службове приміщення для роботи комісії з спеціального розслідування; - провести у разі гострого отруєння /захворювання/ медичне обстеження працівників; - забезпечити проведення лабораторних досліджень і випробувань технічних розрахунків та інших необхідних робіт; - організувати друкування і розмноження в необхідній кількості матеріалів спеціального розслідування нещасного випадку. Члени комісії мають право в ході розслідування одержувати письмові та усні пояснення від працівників підприємства та очевидців події. Підприємство де стався нещасний випадок компенсує витрати пов"язані з діяльністю комісії та залучених до її роботи спеціалістів. 7 2.14. Комісія з спеціального розслідування разом з власником підприємства представниками трудового колективу відвідує потерпілих або членів їх сімей розглядає і вирішує на місці соціальні питання або вносить пропозиції про їх вирішення відповідним органам роз"яснює потерпілим /сім"ям/ їхні права відповідно до чинного законодавства. 7.2.15. Власник підприємства зобов'язаний в п"ятиденний термін розглянути матеріал спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про здійснення запропонованих комісією з спеціального розслідування заходів щодо усунення причин подібних випадків а також притягти до відповідальності працівників які допустили порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці. Про здійснення запропонованих комісією заходів власник підприємства у письмовій формі повідомляє в термін зазначений в акті спеціального розслідування відповідний орган державного нагляду за охороною праці профспілкову організацію та орган до сфери управління якого належить підприємство / для підприємств заснованих на загальнодержавній власності/ а в разі гострого отруєння /захворювання/ і санепідстанцію. 7.2.16. До матеріалів спеціального розслідування входять: - копія рішення Кабінету Міністрів України або наказу органу державного нагляду за охороною праці про створення комісії з спеціального розслідування; - акт спеціального розслідування; - копія акта за формою Н-1 на кожного потерпілого окремо; - протокол огляду місця де трапився нещасний випадок; - ескіз місця нещасного випадку необхідні плани схеми фотознімки місця нещасного випадку пошкоджених об"сктів обладнання устаткування тощо; - висновок експертизи /науково-технічної медичної/ якщо за рішенням комісії з спеціального розслідування вона проводилася; - висновок лікувально-профілактичного закладу при розслідуванні гострих отруєнь /захворювань/; - пояснення та протоколи опитування потерпілих очевидців та інших причетних до нещасного випадку працівників; - копії документі про проходження потерпілим навчання та Інструктажу з охорони праці - медичний висновок про причини смерті або характер травми потерпілого а також про наявність в його організмі алкоголю та наркотиків - довідка про матеріальну шкоду заподіяну нещасним випадком; - протоколи засідань і рішення комісії з спеціального розслідування в числі про розподіл функцій серед членів комісії призначення експертної коміс подання потерпілим матеріальної та іншої допомоги а також про осіб які підлягають опитуванню; - копії приписів що стосуються нещасного випадку виданих власником підприємства працівниками органів державного нагляду за охороною праці настання нещасного випадку і під час його розслідування; - копія наказу власника підприємства в якому відповідно до пропозиції комісії з спеціального розслідування повинні бути затверджені заходи щодо запобігання подібним випадкам у подальшому а також притягнуті відповідальності посадові особи які допустили порушення вимог нормативних актів з охорони праці. 7.2.17. Підприємство в п'ятиденний термін після закінчення розслідування нещасного випадку надсилає матеріали розслідування прокуратурі а відповідному органу державного нагляду за охороною праці а в разі розслідування гострого отруєння /захворювання/ - також санепідстанції. Перший примірник матеріалів розслідування залишається на підприємстві. Копії акта спеціального розслідування ескізу місця нещасного випадку актів за формою Н-1 та наказу керівника підприємства надсилаються відповідному профспілковому органу міністерству або іншому центральному органу державної виконавчої влади до сфери управління якого належить підприємство та Національному науково-дослідному інституту охорони праці. У разі групового нещасного випадку коли смертельно травмовано одного чи більше чоловік копії зазначених матеріалів надсилаються також Держнаглядо-хоронпраці. 7.3. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 7.3.1. Усі вперше виявлені хронічні професійні захворювання і отруєння /надалі - профзахворювання/ підлягають розслідуванню. 7.3.2. Лікувально - профілактичний заклад про кожне звернення потерпілого від нещасного випадку що не був зареєстрований на підприємстві повинен протягом доби інформувати власника підприємства де працює потерпілий а в разі виявлення гострого професійного отруєння /захворювання/ також санепідемстанцію надсилаючи спеціальне екстрене повідомлення на кожного потерпілого. Таке ж повідомлення надсилається і власникові підприємства для вжиття термінових заходів до запобігання подібним випадкам. 7.3.3. Віднесення захворювання до професійного проводиться відповідно до списку професійних захворювань затвердженого МОЗ. До списку включені професійні захворювання /пневмоконіоз вібраційна хвороба неврит слухового нерва та інші/ які викликані впливом виробничих факторів і трудового процесу а також захворювання щодо яких встановлено причинний зв"язок з впливом певного виробничого фактора чи процесу і виключено явний вплив інших непрофесійних факторів що викликають аналогічні зміни в організмі /бронхіт алергічні захворювання катаракта та інші/. 7.3.4. Зв"язок профзахворювання з умовами праці працівника визначається на підставі клінічних даних і санітарно-гігієнічної характеристики умов праці яка складається санепідстанцією. Така характеристика видається за запитом керівництва лікувально-профілактичного закладу що обслуговує підприємство спеціаліста з профпатології міста /області/ клінік науково-дослідних інститутів /НДІ/ гігієни праці і профзахворювань завідуючого спеціалізованим відділенням профпатології міської /обласної/ лікарні. 7.3.5. Зв"язок гострих захворювань інфекційного характеру з професійною діяльністю потерпілого у разі необхідності уточнюється спеціалізованими відділеннями лікарень клініками науково-дослідних інститутів гігієни праці та профзахворювань після обов"язкової консультації з лікарем з гігієни праці та епідеміологом санепідстанції. 7.3.6. У разі підозри на профзахворювання лікувально-профілактичний заклад направляє працівника з відповідними документами перелік яких встановлюється МОЗ на косультацію до спеціаліста з профпатології міста /області/. 7.3.7. Лікувально -профілактичний заклад який уточнив або змінив діагноз гострого професійного отруєння /захворювання/ складає нове екстрене повідомлення і протягом 10 годин надсилає його до санепідстанції за місцем роботи потерпілого із зазначенням зміненого /уточненого/ діагнозу і дати його встановлення. 7.3.8. Для встановлення остаточного діагнозу і зв"язку профзахворювання з впливом виробничих факторів і трудового процесу спеціаліст з профпатології направляє хворого до визначених МОЗ спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів. Для встановлення остаточного діагнозу в разі необхідності до цих закладів направляються і хворі які проходять обстеження в науково-дослідних інститутах медичного профілю що не ввійшли до зазначеного переліку. 7.3.9. Перелік закладів МОЗ які мають право встановлювати остаточний діагноз профзахворювань переглядається через кожні п"ять років. 7.3.10. У спірних випадках діагноз профзахворювання встановлюється інститутом медицини праці /м. Київ/. 7.3.11. На кожного потерпілого від профзахворювання клініками НДІ гігієни праці і профзахворювань спеціалізованими відділеннями обласних /міських/ лікарень які мають право встановлювати остаточний діагноз профзахворювання складається повідомлення. Протягом трьох днів після встановлення остаточного діагнозу профзахворювання повідомлення надсилається підприємству де працює хворий санепідстанції та лікувально-профілактичному закладу які обслуговують це підприємство. 7.3.12. Власник підприємства зобов"язаний організувати розслідування причини кожного випадку профзахворювання протягом семи днів з моменту одержання повідомлення про профзахворювання. Розслідування профзахворювання проводиться комісією з розслідування яка призначається наказом керівника санепідстанції. До її складу входять: працівник санепідстанції /голова комісії/ представники профспілкової організації трудового колективу лікувально-профілактичного закладу а також спеціаліст з профпатології місцевого органу управління охороною здоров'я і власник підприємства. У розслідуванні можуть брати участь представники міністерства та іншого Центрального органу державної виконавчої влади до сфери управління якого належить підприємство місцевих органів державного нагляду за охороною праці та державної виконавчої влади а також спеціалісти науково-дослідних установ навчальних закладів МОЗ. 7.3.13. Власник підприємства забов"заний подати до комісії з розслідуванні дані лабораторного дослідження шкідливих факторів виробничого процесу інструментальним вимірюванням їх значення необхідну документацію на процес /технологічні регламенти вимоги і нормативи з безпеки тощо/ забезпе-чити комісію з розслідування приміщенням транспортом і засобами зв'язку організувати друкування оформлення і тиражування матеріалів розслідування. 7.3.14. Комісія з розслідування зобов'язана: - скласти програму розслідування причин профзахворювання; - розподілити функції між членами комісії; - розглянути питання про необхідність залучення до її роботи експертів; - провести розслідування обставин та причин профзахворювання скласти акт розслідування за формою в якому намітити заходи-щодо запобігання розвиткові профзахворювання забезпечити нормалізації умов праці а також визначити відповідальність підприємства і посадових осіб за виникнення профзахворювання. 7.3.15. Комісія з розслідування проводить гігієнічну оцінку умов праці хворого за матеріалами раніше проведених атестацій робочих місць результатів обстежень і досліджень а в разі необхідності - лабораторні дослідження шкідливих виробничих факторів з інструментальним вимірюванням їх значень. Аналізує наявну документацію: амбулаторні картки історію хвороби висновки лікувально-профілактичних закладів приписи органів державного нагляду за охороною праці та інші. Комісія має право одержувати письмові пояснення від посадових осіб і працівників з питань що пов"язані з розслідуванням профзахворювання. 7.3.16. Акт розслідування профзахворювання складається комісією з розслідування у п"яти примірниках протягом трьох діб після закінчення розслідування та надсилається хворому підприємству де виявлено це захворювання лікувально- профілактичному закладу який обслуговує це підприємство і профспілковій організації членом якої є хворий. Один примірник акта залишається в санепідстанції для аналізу та контролю за здійсненням намічених заходів. На підприємстві та в санепідстанції акт розслідування профзахворювання зберігається протягом 45 років в інших організаціях - 2 роки. 7.3.17. За результатами розслідування профзахворювання власник підприємства видає наказ про визначення заходів щодо запобігання профзахворюванням а також про притягнення до відповідальності осіб з вини яких допущені порушення санітарних норм і правил що призвели до виникнення профзахворювання. 7.3.18. Про здійснення заходів щодо запобігання профзахворюванням запропонованих комісією з розслідування власник підприємства в термін зазначений в акті письмово інформує санепідстанцію. 7.3.19. Контроль за правильним та своєчасним розслідуванням профзахворювань оформленням документації а також здійсненням заходів щодо усунення причин які призвели до профзахворювання здійснюють органи та установи державного нагляду за охороною праці МОЗ. Громадський контроль за розслідуванням профзахворювань здіснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених з питань охорони праці а також професійні спілки в особі сьоїх виборних органів та представників. 7.3.20. Реєстрація і облік осіб у яких вперше виявлено профзахворювання ведеться в спеціальних журналах за формою затвердженою МОЗ які заповню-ються: - на підприємстві та в установах санітарно - епідеміологічної служби на підставі повідомлень про профзахворювання та актів їх розслідування; - у лікувально- профілактичних закладах на підставі медичної картки амбулаторного хворого виписки з історії хвороби лікарського висновку про діагноз при обстеженні в стаціонарі а також повідомлення про профзахворювання. У ці журнали також записуються результати постійного лікарського спостереження за здоров'ям та працездатністю кожного працівника у якого виявлено профзахворювання. 7.4. РОЗСЛІДУВАННЯ ТА ОБЛІК АВАРІЙ 7.4.1. На підприємстві повинен бути розроблений і затверджений в установленому порядку план ліквідації аварії / аварійних ситуацій/ в якому розглядаються можливі аварійні ситуації дії посадових осіб і працівників підприємства а також обов"язки працівників інших підприємств установ і організацій що залучаються до ліквідації аварії. 7.4.2. Аварії що призвели до руйнування чи пошкодження виробничих будівель споруд апаратів машин устаткування гірничих виробок поділяються на дві категорії: - до 1 категорії належать аварії внаслідок яких або загинуло п"ять і більше чоловік або створилася загроза життю і здоров"ю працівників підприємства чи населення або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство на добу і більше; - до 2 категорії належать аварії внаслідок яких або загинуло до п"яти чоловік або створилася загроза життю і здоров"ю працівників цеху дільниці або сталася зупинка чи виведено з ладу підприємство дільниця на зміну і більше. Випадки порушень технологічних процесів роботи устаткування тимчасової зупинки виробництва в результаті спрацювання автоматичних захисних блокувань та інші локальні порушення у роботі цехів дільниць і окремих об"єктів належать до виробничих неполадок і розслідуються підприємством в установленому ним порядку. 7.4.3. Про аварію очевидець повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт /бригадира майстра/ або іншого керівника /диспетчера змінного інженера/. 7.4.4. Власник підприємства або особа що керує виробництвом на зміні зобов"язані ввести в дію план ліквідації аварії вживши в першу чергу заходів до рятування потерпілих і надання їм медичної допомоги запобігання подальшому поширенню аварії встановлення меж небезпечної зони та обмеження доступу до неї людей. 7.4.5. Власник підприємства зобов'язаний негайно повідомити про аварію або 2 категорії відповідний орган державного нагляду за охороною праці орган До сфери управління якого належить підприємство засноване на загальнодержавній власності місцевий орган державної виконавчої влади органи прокура-тури за місцем знаходження підприємства. 7.4.6 Розслідування аварій внаслідок яких сталися нещасні випадки пре водиться комісіями з розслідування Для розслідування аварій внаслідок яких не сталися нещасні випадки комісії утворюються - при аваріях 1 категорії - наказом Міністерства /відомства/ або Іншого центрального органу державної виконавчої влади за узгодженням з відповідними центральними органами державного нагляду за охороною праці а на підприємствах недержавних форм власності -відповідним центральним органом державного нагляду за охороною праці - при аваріях 2 категорії - наказом / розпорядженням/ керівника органу до сфери управління якого належить підприємство а на підприємствах недержавних форм власності - відповідним територіальним органом державного наглячу за охороною праці Головою комісії може бути представник органу до сфери управління якого належить підприємство або органу державного нагляду за охороною праці 7.4.7 У ході розслідування комісія визначає категорію аварії з ясовує обста-вини що спричинили її встановлює характер порушень правил експлуатації устаткування технологічних процесів визначає якість виконання будівельно монтажних робіт або окремих вузлів конструкцій відповідність їх проекту вимогам нормативних актів встановлює осіб відповідальних за аварію намічає заходи щодо ліквідації її наслідків та запобігання подібним аваріям у подальше му 7.4.8 Комісія з розслідування зобов язана протягом десяти днів розслідувати аварію і скласти акт розслідування аварії Залежно від характеру аварії у разі необхідності проведення додаткових досліджень або експертизи вказаний термін може бути продовжений органом який призначив комісію При наявності у члена комісії особистої думки він викладає її письмово і додає до акта Комісія із залученням необхідних експертів визначає також розміри шкоди заподіяної підприємству населенню і господарським об єктам за межами підприємства 7.4.9 За результатами розслідування аварії власник підприємства видає на каз яким відповідно до пропозицій комісії з розслідування затверджує заходи и щодо запобігання подібним аваріям у подальшому і притягає до відповідальності працівників за порушення нормативних актів з охорони праці згідно з висновками комісії 7.4.10 Матеріали розслідування аварій включають документи зазначені в пункті 7216 а також доповідну записку аварійно-рятувальних формувань і пожежних підрозділів про роботу пов язану з ліквідацією аваріі якщо вони брали участь у такій роботі 7.4.11 Технічне оформлення матеріалів розслідування аварії проводить підприємство де сталася аварія яке в п'ятиденний термін після закінчення розслідування надсилає їх прокуратурі та відповідному органу державного нагляду за охороною праці Копія акта спеціального розслідування аварії і наказу керівника підприємства заснованою на загальнодержавній власності надсилається органу до сфери управління якого належить підприємство Акт розслідування аварій 1 І 2 категорії надсилається центральним органам державного нагляду за охороною праці а також міністерствам або Іншим центральним органам державної виконавчої влади на їх вимогу Один примірник акта розслідування авари внаслідок якої не сталося нещас-ного випадку зберігається на підприємстві до завершення термінів здійснення заходів визначених комісією з розслідування але не меньше двох років 7 4 12 Облік аварій 1 І 2 категорії здійснюють підприємства і відповідні органи державного нагляду за охороною праці з реєстрацією в журналі При цьому враховуються аварії як ті внаслідок яких сталися нещасні випадки так і ті внаслідок яких нещасні випадки не сталися Письмову Інформацію щодо здійснення заходів запропонованих комісією з розслідування підприємство подає організаціям представники яких брали участь у розслідуванні в міру закінчення термінів зазначених в акті розслідування аварії Контроль за своєчасним і правильним розслідуванням документальним оформленням і обліком аварій здійсненням заходів щодо усунення причин що викликали їх покладається на органи державного управління охороною праці та органи державного нагляду за охороною праці 7.5 АНАЛІЗ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ ТА АВАРІЙ 7.5.1 Аналіз нещасних випадків професійних захворювань та аварій проводиться з метою визначення правових організаційних технічних та соціально-економічних заходів спрямованих на їх попередження 7.5.2 Власник підприємства зобов ячаний аналізувати причини нещасних випадків розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням 7.5.3 Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади до сфери управління яких належать підприємства засновані на загальнодержавній власності зобов язані аналізувати причини виробничого травматизму і гострих професійних отруєнь/захворювань/ доводити результати аналізу до відому підвідомчих підприємств вживати заходи по запобіганню подібним випадкам у подальшому Вказані органи через засоби масової Інформації повідомляють населення відповідного регіону працівників галузі про причини нещасних випадків розроблені заходи щодо запобігання їх а також про виконання територіальної або галузевої програм з охорони праці 7.5.4 Власник підприємства зобов язаний аналізувати причини аварії та розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання їх 7.5.5 Якщо аварія сталася через проектні недоробки або конструктивні не-доліки устаткування то для участі в роботі комісії з розслідування залучаються представники підприємств які розробляли і виготовляли його Власник підприємства зобов язаний надсилати проектній організації заводу виготовникові устаткування обгрунтовані рекламації а їх копії -органам до сфери управління яких належить підприємство проектна організація або завод-виготівник засновані на загально-державній власності За видами робіт і устаткування на які видається дозвіл /ліцензія/ на проектування або виготовлення копія рекламації також надсилається органу який видав дозвіл /ліцензію/ на проектування або виготовлення устаткування /об скта/ 7.5.6. Для аналізу виробничого травматизму профзахворювань та аварій застосовуються наступні методи : статистичний топографічний груповий монографічний та економічний. 7.5.6.1. Статистичний оснований на вивченні причин і наслідків травматизму профзахворювань та аварій по документах в яких реєструються нещасні випадки аварії за визначений період часу. 7.5.6.2. Топографічний метод складається з вивчення причин нещасних випадків профзахворювань та аварій за місцями подій які систематично наносять умовоними знаками на плани цехів дільниць території та інш. 7.5.6.3. Монографічний метод включає докладне дослідження всього комплексу умов праці в яких трапився нещасний випадок аварія . Цей метод найбільш доцільно застосовувати для окремих цехів дільниць тому що в цьому випадку можна відносно швидко прийняти необхідні конкретні заходи по запобіганню травматизму профзахворювань і аварій та використати зроблені висновки при реконструкції окремих дільниць вузлів цехів. 7.5.6.4. Груповий метод базується на повторюваності травматизму профзахворювань і аварій незалежно від важкості ушкодження. При цьому наявний матеріал розслідування розподіляється за групами з метою виявлення випадків які найбільш повторюються. 7.5.6.5. Економічний метод полягає у визначенні збитків які викликані виробничим травматизмом профзахворюваннями і аваріями. 7.5.7. Для статистичного аналізу травматизму і профзахворювань треба використовувати наступні показники: коефіцієнт частоти коефіцієнт важкості коефіцієнт непрацездатності коефіцієнт летальності коефіцієнт матеріальної втрати. 7.5.7.1. Коефіцієнтом частоти зветься відношення кількості потерпілих до середньооблікової кількості працюючих за звітний період помножене на 1000: Кч=N / C х1000 де 9.1 Кч - коефіцієнт частоти; N - кількість потерпілих у звітному періоді; С - середньооблікова кількість працюючих за звітний період. 7.5.7.2. Коефіцієнтом важкості зветься число яке показує середню кількість робочих днів втрачених кожним потерпілим за звітний період. Кв = D / N - Nc де 7.2 Кв - коефіцієнт важкості; В - кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на один робочий день і більше тимчасова непрацездатність яких закінчилась у звітному періоді сума пунктів 16.2 по всім актам Н-1 ; Не - кількість померлих від нещасних випадків у звітному періоді. 7.5.7.3. Коефіцієнтом непрацездатності зветься число яке показує віношення середньої кількості днів непрацездатності які приходяться на одного потерпілого до числа днів у звітному періоді: Кр = D / N - Nc * T де 7.3 Кр - коефіцієнт непроцездатності; Т - число календарних днів у звітному періоді. 7.5.7.4. Коефіцієнтом летальності зветься відношення числа випадків зі смертельним наслідком до середньооблікової кількості працюючих за звітний період помножене на 1000. Кл = Nc / С * 1000 де 7.4 Кл - коефіцієнт летальності. 7.5.7.5. Коефіцієнтом матеріальної втрати зветься число яке показує середні витрати зв'язані з нещасним випадком які приходяться на одного потерпілого: Км = B / N де 7.5 Км - коефіцієнт матеріальної втрати; В - сумарна шкода /без врахування наступних періодичних виплат/ крб. сума пунктів 16.10 по всіх актах Н-1 . 7.5.8. Загальна характеристика травматизму на підприємстві в об'єднанні Комітеті формується згідно додатку 7.1 за заданий період аналізу місяць квартал півріччя рік . Ця форма дозволяє проаналізувати розподіл нещасних випадків по структурних підрозділах або по галузях виробництва. 7.5.8.1. В графі 1 вказуються структурні підрозділи підприємства найменування підприємств - для об'єднання або найменування Об'єднань - для комітету або найменування галузей виробництва. 7.5.8.2. У першому рядку графи 2 вказується рік звітного періоду а у друго-му рядку цієї графи - попередній рік. Така побудова таблиці дозволяє порівняти відповідні показники травматизму кількість нещасних випадків кількість по-Іерпілих і т. д. за звітний період з показниками за відповідний період попереднього року тобто провести порівнювальний аналіз. 7.5.8.3. В графі 3 першого рядка вказується середньооблікова кількість працюючих згідно п.1 форми N 7-тнв за попередній рік якщо період аналізу менший за рік; і за звітний період якщо він дорівнює року. У другому рядку завжди вказують дані з п.1 форми N 7-тнв за попередній рік. 7.5.8.4. В графі 4 вказується загальна кількість потерпілих згідно числу актів Н-І. 7.5.8.5. Графи 5 І 6 заповнюються згідно п.1 5. 2 "наслідок нещасного випадку" актів Н-1. 7.5.8.6. В графі 7 вказується кількість потерпілих у дорожньотранспортних пригодах згідно п. 11.1 "вид події" актів Н-1 а графа 8 заповнюється також урахуванням п.15.2 актів Н-1. 7.5.8.7. В графі 9 вказується кількість групових нещасних випадків як дорівнює кількості переданих підприємством прийнятих об'єднаннях Комітетом "Схем повідомлення про нещасний випадок" в яких кількість терпілих більша ніж один. 7.5.8.8. В графі 10 вказується загальна кількість днів непроцездатності зг Н-1 з нещасних випадків не групових і без смертельних наслідків і вказаного в графі 5. 7.5.8.9. В графі 11 вказується коефіцієнт частоти який визначається рівнянню 7.1 . 7.5.8.10. Після визначення коефіцієнта частоти для кожного підрозділу галузі виробництва треба розмістити їх в порядку зменшення коефіцієнта частоти за звітний період. 7.5.9. Показники травматизму визначені формулами 7.1 - 7.5 дозволяють ранжувати структурні підрозділи підприємства об'єднання Комітету або галузі виробництва. Після визначення показника травматизму для кожного структурного підрозділа галузі виробництва їх найменування записуються до графи 1 у порядку зменшення показника. 7.5.10. Важливою складовою аналізу травматизму є вивчення розподілення кількості потерпілих за різними показниками у тому числі: а за причиною травматизму; б за травмуючими факторами; в за характером травм; г за основними професіями; д за віком потерпілих; е за стажем роботи; ж за робочими змінами; з за часом доби; й за часом з початку роботи; к за днями тижня; л за числами місяця; м за сезоном року; н за кварталами року. Форму таблиці для аналізу розподілення випадків травматизму по вказаних показниках надано у додатку 7.2. 7.5.11. Вихідними даними для заповнення цієї таблиці є дані які вказані у відповідних пунктах актів Н-1. Після заповнення усіх непарних рядків таблиці одиниця вимірювання-кількість заповнюються всі парні рядки одиниця вимірювання -відсоток . Для цього значення кожного непарного рядку ділиться на значення в останньому непарному рядку усього та помножається на 100%. Ранжування категорії показника у графі 1 можна провести за відсотковими відношеннями в будь-якій із граф 3-5 7.5.12. Аналіз розподілу випадків травматизму повинно виконувати не тількі окремих показниках но також по комбинаціях цих показників. Наприклад наліз розподілу нещасних випадків по причинах травматизму слід провесті не тількі по всьому об'єднанню комітету але також по галузях виробництва. Це позволить визначити найбільш небезпечні причини для кожної галузі виробництва і виділити основну по всіх галузях. Крім того причини нещасних випадків слід підрозділяти на дві категорії: технічні та організаційні. 7.5.13. Проведення статистичного аналізу травматизму профзахворювань і аварій дозволяє визначити організаційні технічні соціально-економічні санітарно-профілактичні заходи для поліпшення умов праці попередження випадків травматизму і зменшення їх кількості. 7.5.13.1. Так якщо найбільша кількість випадків травматизму при однакових умовах праці чиниться в нічних змінах це вказує на необхідність прийняття заходів по укріпленню технічного керівництва поліпшенню освітленості ро-бочих місць а в окремих випадках - скороченню тривалості робочої зміни 7.5.13.2. Велика кількість випадків травматизму серед робітників що мають иеликий стаж роботи вказує на пригуплення уваги до питань техніки безпеки па низьку трудову дисципліну отож на необхідність поліпшення роботи по проведенню повторних інструктажів робітників на робочих місцях. Велика кількість випадків травматизму серед робітників які недавно прийшли на виробництво вказує на необхідність поліпшення роботи по проведенню вступного та первинного інструктажів методів і форм навчання безпечним засобам праці. 7.5.14. Результати аналізу по галузях виробництва слід зіставляти з даними про стан умов і безпеки праці які наведені у статистичних звітних формах N 1-УБ. Такий порівнювальний аналіз дозволяє вірно намітити технічні міроприємства по зменшенню частки ручної праці підвищення рівня механізації і автоматизації виробництва зменшенню кількості робочих місць із шкідливими й важкими умовами праці особливо для жінок та неповнолітніх. 7.5.15. Аналіз травматизму за віком потерпілих слід проводити з обліком змін на яких стався нещасний випадок і з поділом потерпілих по статі. Такий аналіз дозволить визначити категорії робітників яким слід змінити режим роботи. 7.5 16. Оперативний аналіз травматизму на виробництві у поточному році слід доповняти загальним ретроспективним аналізом за попередні 5-10 років а також ретроспективним аналізом за травмуючими факторами та причинами травмування. Форми для проведення таких аналізів наведені у додатку 7.3 7.4 і 8. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ 8.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 8.1.1. Цей розділ передбачає порядок планування роботи по охороні пращ на підприємствах та в об'єднаннях нафтогазової галузі порядок розробки та реалізації планових заходів по поліпшенню та оздоровленню умов праці. 8.1.2. На підприємствах в об'єднаннях галузі робота по дальшому поліпшенню та оздоровленню умов праці приведенню цехів ділянок об"єктів робочих місць виробничого устаткування машин механізмів санітарно-гігієнічних та побутових умов на виробництві у відповідність з вимогами правил та норм безпеки повинна полягати у розробці та реалізації комплексу організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних та ін. заходів розробці спеціальних планів а також у формуванні відповідних розділів у інших виробничих планах та колективному договорі. 8.1.3. При розробці планів намічаються найбільш -ефективні напрямки у забезпеченні сприятливих виробничих та соціально-економічних умов праці з врахуванням використання науково-технічних досягнень визначаються потреби та джерела забезпечення намічуваних заходів необхідними фінансовими матеріальними та трудовими ресурсами координується діяльність різних підрозділів та служб які забезпечують виконання намічуваних робіт та заходів по охороні праці. 8.2. ФОРМУВАННЯ РОЗДІЛУ "ОХОРОНА ПРАЦІ" У КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ 8.2.1. Колективний договір угода є найважливішим документом у системі нормативного регулювання взаємовідносин між власниками уповноваженими органами і працівниками з першочергових соціальних питань в тому чисті в питань охорони праці. Це ствердження випливає із вимог законів України "Про охорону праці" та "Про колективні договори і угоди" якими передбачено що здійснення комплексних заходів щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці визначення обов'язків сторін а також реалізація трудящими своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються насамперед за допомогою колективного договору угоди . 8.2.2. Формування розділу "Охорона праці" на підприємствах здійснюється згідно з "Спільними рекомендаціями державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному дооворі угоді трудовому договорі " які затверджені Держнаглядохоронпраці Мінпраці МОЗ України та Фе-дераціей профспілок України. 8.2.3. Укладенню колективного договору угоди як відомо повинні передувати колективні переговори які розпочинаються сторонами за три місяці до закінчення строку дії попереднього договору. Цьому підготовчому періоду необхідно приділити особливу увагу забезпечивши збір і вивчення пропозицій працівників аналіз результатів атестації робочих місць стану виробничого травматизму професійної і виробничообумовленої захворюваності розробку найбільш актаальних заходів щодо поліпшення безпеки і умов праці у виробничих підрозділах підприємства проведення відповідними спеціалістами економічних розрахунків визначення обсягів робіт порядку їх фінансування матеріально-технічного забезпечення тощо. Зобов'язання що пропонується включити до колективного договору угоди за підсумками переговорів повинні бути всебічно обгрунтованими і реальними адже після схвалення та підписання документу вони стають обов'язковою для виконання локальною нормою що діє в межах підприємства галузі 8.2.4. Гарантії пільги та компенсації що передбачені для трудящих чинним законодавством повинні вважатись мінімальними обов'язковими для виконання за будь-яких умов. Разом з тим за наявністю на підприємстві в об'єднанні підприємств певних економічних можливостей нормативні пільги і компенсації можуть перевищуватися і використовуватись у більш значних розмірах на підставі додаткових зобов'язань згідно з колективним договором угодою . Наприклад відповідно до статей 6 9 11 12 Закону України "Про охорону праці" може бути передбачено: надання працівникам додаткової відпустки за несприятливі умови праці понад розмірів визначених відомим Списком ; додаткового комплекту спецодягу понад встановлені Норми ; обладнання додаткових санітарно-побутових приміщень саун душових кабін ванн для миття ніг тощо у тих виробництвах де нормами це не передбачено; встановлення залежно від конкретних умов праці додаткових оплачуваних перерв санітарно-оздоровчого призначення або скороченої тривалості робочого часу тощо. 8.2.5. З метою більш раціонального викладення колективного договору зменшення його обсягів рекомендується не повторювати у ньому переліки професій і посад працівників яким відповідно до загальнодержавних нормативів надається право на скорочений робочий день додаткову відпустку у зв'язку з важкими і шкідливими умовами праці видається спецодяг спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту тощо. Достатньо у текстовій частині колдоговору обумовити зобов'язання адміністрації щодо додержання цих нормативів у загальному плані одночасно подбавши про те щоб працівники мали можливість ознайомитись з нормативними пільгами і компенсаціями га з результатами атестації робочих місць на підставі якої вони призначаються . Однак обов'язковими слід вважати додатки до колективного договору з тих питань які визначені трудовим колективом самостійно і є доповненням до вимог чинного законодавства. 8.2.6. Колективний договір угода повинен обов'язково містити заходи по захисту прав і соціальних інтересів осіб які потерпіли на виробництві від нещасних випадків профзахворювань а також утриманців і членів сімей загиблих. Йдеться про відшкодування завданої їм шкоди оплату одноразової допомоги компенсацію витрат на придбання ліків на проходження додаткового платного лікування; про надання потерпілим легшої роботи відповідно до медичного висновку із збереженням середнього заробітку організацію навчання перекваліфікації та працевлаштування інвалідів праці надання цим інвалідам допомоги у вирішенні соціально-побутових питань навіть коли вони вже не працюють на'підприємстві за станом здоров"я тощо. 8.2.7. У колективному договорі згідно з статею 11 Закону України повинно встановлювати розмір одноразової допомоги потерпілим від нещасних випадків. За рішенням трудового колективу вона призначається будь- кому з потерпілих на виробництві включаючи й осіб які одержали наприклад легкі травми з тимчасовою непрацездатністю. Але Законом забезпечується особливий захист інтересів тих працівників які були важко травмовані і стали інвалідами а також інтересів утриманців та членів сімей загиблих. Для них встановлено мінімальний розмір одноразової допомоги що складає: а у разі смерті потерпілого - не менше п"ятирічного заробітку працівника на його сім"ю і крім того не менше річного заробітку на кожного утриманця померлого а також на його дитину яка народилася після його смерті; б у випадку стійкої втрати працездатності- не менше суми визначеної з розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожен процент втрати ним професійної працездатності. Відповідні зобов"язання колективного договору угоди трудового договору можуть бути й більших розмірів. Однак вказана мінімальна одноразова допомо-га повинна сплачуватися всім потерпілим на підприємстві в установі ор-ганізації незалежно від форм власності його економічних можливостей фінансового становища якби навіть йшлося про збільшення на відповідну суму заборгованості підприємства державі чи іншим кредиторам про виділення до-даткових коштів державного бюджету для бюджетних організацій тощо. 8.2.8. Законом передбачено можливість зменшення розміру одноразової до- помоги лише у випадках коли виробнича травма сталася внаслідок невиконан-ня потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці тобто з повної або часткової його вини. Щоб не допустити безпідставних звинувачень потерпілого у нещасному випадку та порушення його прав на одноразову допомогу слід до- держуватись передбачених законодавством вимог про те що: а за умов самої грубої помилки чи вини потерпілого розмір одноразової допомоги не може бути зменшено більш як на половину тієї суми яка належить працівникові при відсутності порушень ним вимог охорони праці; б наявність чи відсутність порушень з боку потерпілого що призвели до нещасного випадку а значить наявність або відсутність його вини у цьому випадку встановлюється комісією по розслідуванню; однак порядок зменшення розміру одноразової допомоги тобто встановлення ступеню вини потерпілого повинен визначатися трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства установи організації. 8.2.9. Трудовий колектив може приймати окреме рішення з цього приводу але доцільніше визначити порядок зменшення розміру одноразової допомоги безпосередньо в колективному договорі. З цією метою може бути рекомендовано включення до колективного договору своєрідної шкали розмірів даної допомоги в залежності від певних факторів а саме: важкості ушкодження здоров"я складу . сім"ї наявності утриманців ступеню вини потерпшого тощо. 8.2.10. У колективному договорі угоді повинні міститися зобов"язання власника про відшкодування потерпілому моральної шкоди які відповідали б вимогам законодавства. Працівник має право на одержання певної компенсації за моральну шкоду у випадках коли під впливом небезпечних або шкідливих виробничих факторів порушилися його нормальні життєві зв'язки він не взмозі повністю реалізувати свої звички і бажання погіршилися його відносини з ото-чуючими людьми та потребуються від працівника додаткові зусилля для організації подальшого свого життя. 8.2.11. Певний механізм відшкодування моральної шкоди визначено "Правилами відшкодування власником підприємства установи організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров"я пов"язаним з виконанням ним трудових обов"язків" затвердженими постановою КМУ від 23.06.93 № 472. Головним засобом розв'язання цього питання слід вважати домовленість сторін за участю профспілкової організації . Якщо ж згоди між працівником і власником досягти не вдалося спір про відшкодування моральної шкоди розглядається народним судом. 8.2.12. Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону праці" одним з найважливіших підрозділів колективного договору повинні бути комплексні Інженерно-технічні заходи щодо досягнення нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці. Ці заходи бажано формувати у вигляді спеціального додатку до колективного договору а загальну суму коштів що асигнуються із фонду охорони праці підприємства на їх виконання обумовлювати також у текстовій частині договору. 8.2.13. Заходи що можуть вважатися цільовими і виконуватися за рахунок фонду охорони пращ наведені у додатку 8.1. Перелік цих заходів може доповнюватися. Розглядаючи їх слід чітко уявляти кінцеву мету конкретної роботи і погоджуватися з включенням до колдоговору та фінансуванням її з фонду охорони праці лише тоді коли робота дозволяє в умовах діючого виробництва досягти більш високого рівня охорони праці відносно існуючого досягнутого раніше рівня. 8.2.14. Згідно з Постановою КМУ від 27.07.1995 р. № 535 кошти фонду охорони праці підприємств дозволено використовувати на придбання спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. Кошти фонду охорони праці підприємств можливо використовувати також лист Держнаглядохоронпраці від 10.01.1996 р. N 01-11/58 на: - проведення атестації робочих місць та відповідність їх нормативним актам про охорону праці; - придбання устаткування та медикаментів для профілактики профзахворювань та реабілітації здоров'я потерпілих від нещасних випадків на виробництві; - проведення технічної експертизи аварійних будівель та споруд; - попередження дорожньо-транспортних пригод на території підприємства. 8.2.15. Зобов'язання колдоговору угоди є двосторонніми тому цей документ повинен містити не тільки вимоги для власника адміністрації підприємства а й зобов"язання працівників щодо безумовного виконання кожним норм правил стандартів та інструкцій з охорони праці додержання встановлених вимог поводження з машинами механізмами інструментом та пристроями обов"язкового користування засобами колективного та індивідуального захисту тощо. Будь-хто з працівників підприємства зобов'язаний виконувати положення колдоговору угоди з тих питань охорони праці які його стосуються 8.2.16. Законом " Про охорону праці" передбачено що за допомогою колдоговору угоди необхідно вирішувати й ряд інших важливих питань соціального характеру а саме: а встановлювати розмір вихідної допомоги але не менше тримісячного заробітку працівникові який змушений розірвати трудовий договір з причин невиконання власником вимог законодавства та зобов"язань колдоговору угоди з охорони праці; б визначати умови здійснення грошової компенсації на придбання лікувально-профілактичного харчування молока або рівноцінних йому продуктів якщо робота працівників має роз"їзний характер; в встановлювати строк вивільнення від основної роботи уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці із збереженням середнього заробітку для можливості виконання ним своїх громадських обов'язків та проходження навчання з охорони праці. 8.2.17. Залежно від характеру виробництва складу трудового колективу специфіки галузі у колективному договорі угоді визначаються зобов"язання щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці жінок інвалідів неповнолітніх пенсіонерів. 8.2.18. До трудових договорів забороняється включати умови що погіршують порівняно з чинним законодавством колективним договором угодою становище працівників. 8.3. ПЛАНУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ 8.3.1. Комплексні плани передбачають сукупність заходів по досягненню установлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищенню існуючого рівня охорони праці запобіганню випадків виробничого травматизму професіональних захворювань та аварій. Ці заходи формуються у виді спеціального додатку до колективного договору а загальна сума коштів які виділяються із фонду охорони праці підприємства на їх виконання передбача застерігається також у текстовій частині договору. 8.3.2. У річних комплексних планах конкретно перераховуються намічені заходи розміри асигнувань на них строки їх виконання посади та прізвища відповідальних виконавців додаток N 8.1 . Комплексні заходи узгоджуються з комітетом профспілки місцевими органами Держнаглядохоронпраці затверджуються керівником підприємства та надсилаються не пізніше 10 грудня вищій організації об'єднанню або Комітету . На підставі Комплексних планів підприємств служба охорони праці об'єднання формує Комплексний план об'єднання та направляє його не піздніше 20 грудня до Держнафтогазпрому та його головній організації - УЦЕБОПнафто-газ. 8.3.3. Контроль виконання Комплексних заходів здійснюється службою охорони праці підприємства в робочому порядку яка формує "Звіт про виконання комплексних планів" додаток 8.2 та надсилає його до 20 січня своійї вищоій організації об'єднання або Комітету . Служба охорони праці об'єднання на підставі звітів підприємств формує загальний "Звіт про виконання комплексних планів" об'єднання та надсилає його до 31 січня до Держнафтогазпрому та його головної організації - УЦЕ-БОПнафтогаз. Контроль використання коштів фондів охорони праці підприємств на виконання комплексних заходів здійснюють місцеві органи Держнаглядохоронпраці. 8.3.4. Квартальні плани являють собою розбивку річних планів по кварталах з великою конкретизацією заходів уточненням строків їх виконання і з урахуванням можливих змін. До них включаються і всі оперативні заходи які витікають із приписів контролюючих органів із аналізу умов праці і санітарно-гігієнічного стану цехів та об"єктів за результатами оперативного контролю. 8.3.5. Розробка комплексних планів повинна здійснюватися на основі: а підсумків аналізу санітарно-гігієнічного стану цехів об'єктів атестації робочих місць; б матеріалів комплексних та цільових перевірок стану умов праці стану будинків споруд устаткування виробничих та побутових приміщень актів довідок інформацій ; в результатів аналізу порушень правил норм безпеки зауважень та пропозицій які внесені до журналу перевірок стану умов праці перевіряючим аналізу пропозицій та зауважень робітників та уповноважених трудових колективів з питаннь охорони праці; г результатів аналізу виробничого травматизму загального та професійного захворювань; д приписів контролюючих органів; е підсумків виконання планів поліпшення умов праці колективних договорів погоджень по охороні праці за скінчений період та інших документів які відбивають стан умов праці. 8.3.6. Розробку і складення комплексного плану забезпечує адміністрація підприємства організації об'єднання. Основним підрозділом що відповідає за цю роботу є служба охорони праці підприємства об'єднання яка координує діяльність усіх служб підприємства організації об'єднання по даному питанню і здійснює методичне керівництво цією роботою. 8.3.7. При розробці комплексних планів рекомендується: а порівняти фактичний рівень виробничих факторів на робочих місцях з нормативними вимогами та визначити ступінь відхілення від них; б визначити чисельність робітників які підлягають діянню несприятливих факторів виробничого середовища яке перевершує рівні; в провести при необхідності спеціальні науково - дослідні та експериментальні роботи з окремих проблем поліпшення умов праці з притягненням спеціалізованих організацій. 8.3.8. Основні розділи плану комплексних заходів погоджуються з відповідними службами відділами підприємства. 8.3.9. Служба охорони праці підприємства складає проект усього плану комплексних заходів організує його розгляд і узгодження у відповідних інстанціях. Проект плану комплексних заходів: а обмірковується у трудових колективах; б розглядається на засіданнях постійно діючої комісії з безпеки праці профспілкового комітету; в погоджується з органами Держнаглядохоронпраці; г затверджується керівником підприємства; д віддається в вищу за рівнем підлеглості господарську організацію. 8.3.10. Керівництво розробкою комплексного плану поліпшення умов праці покладається на керівників підприємства а відповідних розділів комплексного плану - на їх заступників га головних спеціалістів. 8.З.1.1. Відповідальність за всі роботи по своєчасному та якісному складенню планів комплексних заходів об'єднання аналіз організація розгляду планів підприємств службами і відділами складення проекту плану об'єднання організація його розгляду та узгодження покладається на службу охорони праці об'єднання. 8.3.12. Загальне керівництво розробкою проекту плану комплексних заходів покладається на керівників об'єднання. 8.3.13. Затверджений план комплексних заходів підприємства або виписка із ньго доводиться до відому керівників підрозділів - виконавців та підрозділів де намічено проведення тих або інших заходів. 8.3.14. Керівники підприємств об'єднань по узгодженню з відповідними профспілковими комітетеми та вищими господарськими органами можуть вносити у діючі плани корективи та уточнення які направлені на подальше поліпшення умов праці. 8.3.15. Систематичний та діючий контроль за реалізацією комплексних планів покладається на службу охорони праці комісію з питань охорони праці профспілковий комітет. 8.4. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ 8.4.1. План роботи по охороні праці на підприємствах в об'єднаннях та в організаціях розроблюється службами охорони праці на кожний рік до початку року з розбивкою по кварталах і повинен відображати основні напрямки робіт по охороні праці для всіх виробничих підрозділів. Цей план додаток 8.3 узгоджується з комітетом профспілки і затверджується керівництвом об"єднання підприємства організації. У розробці планів повинні брати участь усі підрозділи відділи служби . 8.4.2. На основі річного плану роботи по охороні праці разом з відповідними підрозділами складають квартальний оперативний план з місячною розбивкою заходів та указанням строків виконання та конкретних виконавців. 8.4.3. Підрозділи підприємства об"єднання організації в установлені строки подають свої пропозиції для включення до плану в службу охорони праці що аналізує узагальнює їх та до 10 грудня підготовляє проект плану роботи на рік. Пропозиції відділів та служб повинні відображати питання охорони праці по напрямках їх діяльності. 8.4.4. Проект плану узгоджується з відповідними відділами службами та затверджується керівником підприємства. 8.4.5. Плани роботи по охороні праці підприємства повинні включати такі види робіт: а організацію та проведення відповідних етапів відомчого контролю за станом охорони праці; б організацію роботи по обліку аналізу і оцінки стану ОП на об"єктах; в своєчасне виконання встановленої звітності по охороні праці. Підготовка матеріалів про стан умов праці у цехах на дільницях і робочих місцях; г здійснення контролю за своєчасністю та якісним навчанням проведенням перевірок знань проведенням попереджувальних при прийомі до роботи та періодичних медоглядів працюючих; д проведення перевірок дотримання правильності ведення та відповідного оформлення робіт підвищеної небезпеки; е здійснення контролю за дотриманням правил експлуатації за своєчасністю проведення огляду і випробування посудин апаратів працюючих під тиском парових та водогріючих котлів електроустаткувань вантажопідйомних машин та механізмів балочних та вантажозахоплюваних пристроїв та улаштувань тощо проведення контролю за дотриманням технологічних режимів регламентів інструкцій; ж здійснення контролю за своєчасним виконанням заходів які передбачені комплексним планом котрий додається до колективного договору; з розглядання на технічних нарадах ходу виконання робіт які передбачені системою профілактичного обслуговування та ремонту устаткування; й проведення нарад з питаннь охорони праці; к розробка перегляд видання інструкцій по техніці безпеки методичних матеріалів пам"яток та ін. посібників по охороні праці; л придбання та впровадження технічних засобів навчання довідкової нормативно-технічної документації плакатів знаків безпеки роботи по устаткуванню кабінетів охорони праці; м організацію та проведення необхідних заходів по пропаганді питань охорони праці. Приведений перелік видів робіт можна доповнювати у залежності від специфіки підприємства. 8.4.6. Керівники підрозділів при складанні оперативних квартальних планів роботи по направленням своєї діяльності повинні включати в них заходи із річних планів роботи по охороні праці. 8.4.7. Оперативні квартальні плани роботи відділів служб цехів ділянок з урахуванням їх основних функцій повинні містити такі види робіт: а участь у проведенні відомчого контролю за станом охорони та умов праці; проведення індивідуальних перевірок окремими працівниками; б проведення навчання робітників підрозділу питанням охорони праці та періодичних перевірок знань; в розробка та перегляд участь у розробці перегляді інструкцій по техніці безпеки; г проведення аналізу причин аварій нещасних випадків профзахворювань розробка заходів по їх попередженню; д розробка заходів по поліпшенню та оздоровленню умов праці участь в розробці комплексних планів поліпшення умов праці відповідних розділів ін. виробничих планів до колективного договору; е проведення перевірки справності та роботи вентиляційних систем та установок; ж проведення перевірки справності систем газового контролю для підприємств газової промисловості ; з проведення перевірок та випробувань засобів та улаштувань захисту; и проведення робочих зборів нарад з питань охорони праці; к профілактика та випробування вантажопідйомних машин і механізмів пристроїв до вантажопідйомних механізмів посудин працюючих під тиском парових та водогрійних котлів електрогазозварювальної апаратури діелектричних захисних засобів та ін. ; л забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту спецодягом спецвзуттям молоком спецхарчуванням; м здійснення винахідництва і раціоналізаторської роботи по охороні праці. 8.4.8. Контроль за виконанням планів роботи по охороні праці а також заходів по охороні праці передбачених в оперативних квартальних планах роботи підрозділів покладається на керівників служб охорони праці. 9. ПЛАНУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ НДР ТА РОБІТ ПО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ І ВИНАХІДНИЦТВУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ВИРОБНИЦТВО 9.1 ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ НДР З ОХОРОНИ ПРАЦІ 9.1.1 Планування науково - дослідних робіт у галузі охорони праці дійснюється з метою проведення єдиної науково -технічноі політики впровадження найновіших досягнень науки техніки І передового досвіду що спрямовані на створення небезпечних та здорових умов праці удосконалення уп-правління роботами з охорони праці 9.1.2 .В Держнафтогазпромі перспективне та поточне планування науково -дослідних робіт з охорони праці здійснює служба охорони праці нафтогазової промисловості на підставі пропозицій базової організації галузі в області охорони праці об'єднань підприємств науково- дослідних та проектно - конструкторських організацій які входять в систему Держнафтогазпрому. 9.1.3 Базова організація галузі з питань охорони праці об'єднання і підприємства галузі подають у Держнафтогазпром пропозиції для формування Галузевої програми науково-дослідних робіт з охорони праці" з обліком наступних основних розділів програми: 1 нормативно-правове забезпечення охорони праці; 2 пріоритетні напрямки наукових досліджень І розробок у галузі безпеки гігієни праці і виробничого середовища 3 забезпечення працюючих засобами Індивідуального га колективного захисту та засобами контролю; 4 навчання атестація і поширення досвіду з питань охорони праці; 5 Інформаційне забезпечення охорони праці; 6 міжнародне співробітництво в галузі охорони праці; 7 організаційні заходи. Форму подання пропозицій наведено у додатку 9.1. Пропозиції повинні супроводжуватись пояснювальною запискою ' яка місшть: а аналіз сучасного стану проблеми у світі б акгаальшсть вирішуваних питань І пропозицій зниження рівня аварійності нещасних випадків профзахворювань поліпшення стану умов "раці на виробництві та виробничого середовища в очікуваний економічний та чи соціальний ефект при вирішенні завдань галузевоі програми г Інформацію про досягнення потенційних виконавців 9.1.4. Служба охорони праці Управління перспектив розвитку нафтогазової промисловості аналізує пропозиції для формування галузевої програми з позиції об'єднання зусиль виконавців при вирішенні споріднених задач соціальне -економічного ефекту від впровадження запропонованих робіт та їх вартості визначає джерела фінансування і формує проект програми. Проект галузевої про- грами погоджується з Держнаглядохоронпраці та затверджується керівником Комітету. Роботи які мають загальнодержавне і міжгалузеве значення передаються до Держнаглядохоронпраці для формування "Національної програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища". У випадках планування значного об'єму робіт по розробці та перегляду нормативно-правових документів даний розділ оформлюється у вигляді окремої програми. 9.1.5. Служби охорони праці об'єднань та підприємств щорічно формують також і плани науково - дослідних робіт з охорони праці у межах свого об'єднання підприємства . Аналіз пропозицій потенційних виконавців здійснюється аналогічно п. 11.1.4. Після проведення аналізу визначаються джерела фінансування робіт складається проект плану який узгоджується з місцевими територіальними органами Держнаглядохоронпраці та затверджується керівником об'єднання підприємства . 9.2. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ВИРОБНИЦТВО 9.2.1. Виконання науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у виробництво здійснюється згідно з відповідними перспективними і поточними планами проведення науково-дослідних робіт. 9.2.2. Держнафтогазпром об'єднання підприємство що є замовником под ають розробнику вихідні дані для складання технічного завдання. 9.2.3. Розробник на підставі досягнень науки і техніки згідно з вихідни даними замовника розробляє технічне завдання на виконання науково-дослід роботи яке затверджується керівником організації-замовника. У технічному завданні передбачаються наступні розділи: 1 підстави для проведення робіт; 2 мета та вихідні дані для проведення робіт; 3 стаж роботи; 4 основні вимоги для виконання робіт; 5 засіб реалізації результатів роботи; 6 порядок розглядання і прийому роботи; 7 перелік технічної документації яка видається і розсилається закінченні роботи; 8 техніко-економічне наукове і соціальне обгрунтування. 9.2.4. Для заключення договору виконавець подає замовнику на затвердження наступні документи: 1 договір на створення передачу науково-технічної продукції; 2 технічне завдання; 3 календарний план робіт; 4 протокол узгодження договірної ціни на технічну документацію; 5 калькуляцію на науково-дослідну роботу. 9.2.5. На підставі затвердженого технічного завдання замовник виконує розробку і впровадження науково-технічної продукції на яку розробляє науково-технічну документаціію з використанням нових технічних рішень подає для державної патентної експертизи заявки на винаходи що припускаються. 9.2.6 Прийом науково-технічної продукції здійснює комісія по прийому-зда-ванню робіт яку призначено із представників виконавця і замовника та яку формує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства-замовника. 9.2.7. Служба охорони праці об'єднання аналізує ефективність впроваджен-ня нових науково-дослідних робіт на своїх базових підприємствах і розробляє спільно з виконавцем програму тиражування виконаних робіт. 9.2.8. Організація - розробник після здачі науково - технічної продукції в дослідну або промислову експлуатацію згідно договору який складено здійснює авторський нагляд за продукцією спільно з користувачем розробляє і виконує міроприємства по підвищенню ефективності і якості продукції з метою максимального задоволення потреби користувача. 9.2.9. З метою пропаганди і стимулювання швидкішого впровадження ре-зультатів науково-дослідних робіт базова організація галузі з питань охорони праці видає періодичну інформацію у вигляді бюлетенів; проводить конференції семінари та ін. міроприємства. фінансування галузевої програми і програм підприємств здійснюється як правило за рахунок Фонду охорони праці використання якого визначається шформцією про порядок перерахування обліку та витрачання коштів державного галузевих регіональних Фондів охорони праці підприємств затвердженої Держнаглядохоронпраці від 25.01.94 № 4. 9.3. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ І ВИНАХІДНИЦТВУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 9.3.1. Винахідницька та раціоналізаторська робота по охороні праці на підприємствах нафтогазового комплексу є одним з найбільш ефективних важілів стимулюючих постійне удосконалення робіт по створенню безпечних і здорових умов праці і охорони виробничого середовища. 9.3.2. Винахідництво і раціоналізація є важливою формою притягнення працівників службовців посадових осіб до вирішення задач щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадкам виробничого травматизму професійних захворювань і аваріям. 9.3.3. Служби охорони праці підприємств об'єднань щорічно формують переглядають тематичні плани по винахідництву і раціоналізації в області охорони праці зміст яких повинно бути в першу чергу направлено на здійснення міроприємств по: а зниженню рівня виробничого шуму і вібрацій; б механізації трудомістких і ручних робіт; в забезпеченню вибухобезпечності; г зниженню небезпечності та шкідливості у процесах буріння добування транспортировки зберігання розподілу і переробки нафти і газу. 9.3.4. В об'єднаннях на підприємствах і в організаціях роботу по винахідництву і раціоналізації організують відділи або бюро по раціоналізації та винахідництву БРІЗи . 9.3.5. Керівництво роботами винахідництва І раціоналізації на підприємстві здійснює Іехнічний директор. 9.3.6. Перспективне і поточне планування робіт по винахідництву і раціооналізації в області охорони праці здійснює БРІЗ спільно зі службою охоро-ни "раці. 9.3.7. БРІЗ проводить інженерно-технічну експертизу пропозиції підготовляє матеріали і контролює виплати авторських винагороджень оцінює ефективність від впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій 9.3.8. Служба охорони праці підприємств спільно з БРІЗ здійснює повсюдну пропаганду винаходів та раціоналізаторських пропозицій в області охорони праці шляхом проведення або участі у конкурсах оглядах тематичних вистав-ках конференціях семінарах нарадах. Служба охорони праці об'єднань базова організація галузі організують про-ведення вказаних міроприємств видають та розповсюджують інформаційні ма-теріали про кращі досягнення раціоналізаторів і винахідників. 10.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗІЗ ТА ЗАПОБІЖНИМИ ПРИСТОСУВАННЯМИ 10.1 НОРМАТИВНА БАЗА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРАЦЮЮЧИХ ЗІЗ ТА ЗАПОБІЖНИМИ ПРИСТОСУВАННЯМИ 10.1.1. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці а також роботах які пов'язані із забрудненням або роботах які здійснюються у несприятливих температурних умовах працівникам відповідно до Закону України про охорону праці ст.10 видаються безкоштовно за встановленими нормами спецііальний одяг спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту ЗІЗ . 10.1.2. Основне призначення ЗІЗ - захист людини від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів а також захист від несприятливих факторів навколишнього середовища або зменшення впливу цих факторів. 10.1.3. Засоби індивідуального захисту як правило застосовуються у тих випадках коли можливість впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів не можна виключити шляхом конструктивних рішень машин та устаткування необхідної організації виробництва або засобами колективного захисту. 10.1.4. Основним законодавчим актом на підставі якого працівики забезпечуються ЗІЗ є Закон України "Про охорону праці". Зараз на Україні діють також міжгалузеві нормативні акти: - ДНАОП 0.05-5.01-83 "Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту" -затверджено Держкомпраці СРСР від 24 05.1983р. - ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типові галузеві норми безплатної видачи спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв" -затверджено Держкомпраці СРСР від 12.02.1981р. 10.1.5. Згідно до зведеного плану розроблення перегляду державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону пращ на 1995 рік затверджено Держнаглядохоронпраці від 27.12.94р. № 126 Національний нау-ково-дослідний інститут охорони праці готує остаточну редакцію переглянутого Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та Іншими ЗІЗ" У відповідності з цим буде внесено корективи у наступні редакції ЄСУОП. 10. 2. ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИДАЧІ СПЕЦОДЯГУ СПЕЦВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТОСУВАНЬ ПРАЦЮЮЧИМ 10.2.1. Керівництво роботою по визначенню відповідності ЗІЗ умовам праці працюючих та розробці технічних вимог по удосконаленню та впровадженню нових видів ЗІЗ здійснює головна організація галузі з питань охорони праці -УЦЕБОПнафтогаз. 10.2.2. В об'єднаннях управліннях відповідальність за організацію роботи по забезпеченню підприємств та організацій необхідними ЗІЗ а також по догляду за ними покладається на керівника служби охорони праці. 10ю2.3. Своєчасне і правильне складання підприємствами замовлень на спе-одяг спецвзуття та інші ЗІЗ забезпечення ними підприємств а також контроль за правильністю приймання зберігання видачі та обліку їх покладається на одного із керівників служби матеріально-технічного постачання об'єднання. 10.2.4. Контроль за забезпеченням підприємств відповідним спецодягом спецвзуттям та іншимми ЗІЗ покладається на керівника служби охорони праці та техніки безпеки об'єднання підприємства. 10.2.5. На підприємствах та в організаціях службою охорони праці та техніки безпеки щорічно складається уточнюється перелік необхідного спецодягу спецвзуття та запобіжних пристосувань по всіх професіях та посадах з урахуванням умов праці працюючих специфіки виробництва технологічних процесів видів робіт з вказанням точного найменування засобів захисту їх типу стандарту термінів носіння. 10.2.6. При складанні цього переліку служба повинна керуватися типовими галузевими нормами Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту а також каталогами спецодягу спецвзуття' та інших ЗІЗ для працівників галузі. Вказаний перелік затверджується головним інженером технічним директором підприємства по узгодженню з профспілковим комітетом і по одному примірнику передається до відділу матеріально-технічного забезпечення та бухгалтерію. 10.2.7. На кожного працюючого підприємства який отримує відповідний спецодяг спецвзуття та інші ЗІЗ повинна бути заведена особиста картка обліку форма N МБ-6 . Правильне оформлення карток складського обліку ЗІЗ та особистих карток обліку ЗІЗ покладається на бухгалтерію підприємства. 10.2.8. Виявлення розрахункової потреби спецодягу спецвзуття та інших необхідних ЗІЗ у відповідності до затвердженого переліку та особистої картки обліку ЗІЗ з урахуванням професій та посад працюючих та їх чисельності покладається на керівників підрозділів цехів дільниць відділів служб . 10.2.9. Відділ матеріально-технічного постачання у відповідності до затвердженого переліку виявляє зведену розрахункову потребу складає зведену заявку 1 на спецодяг спецвзуття та інші ЗІЗ забезпечує її реалізацію у заявленому асор-І тименті та правильну видачу працюючим по особистій картці спецодягу спецв-| зуття та інших ЗІЗ. 10.2.10. Підприємства та організації повинні складати та направляти заявки на ЗІЗ до вищих організацій. Підприємства у своїх заявках-специфікаціях повинні передбачати потребу як у чоловічому так і у жіночому спецодягу і спецв-зутті та вказувати необхідні розміри артикули тканини номери стандартів та технічних умов на заявлені вироби. 10.2.11. Об'єднання повинні комплектувати зведену заявку матеріально-технічного постачання та передавати її у відповідні підрозділи Держкомресурсів України. Об'єднання повинні забезпечити одержання заявленого асортименту ЗІЗ постачання їх підприємствам у відповідності до заявок та специфікацій. 10.2.12. Засоби індивідуального захисту які видаються працюючим повинні відповідати вимогам стандартів та технічних умов. 10.2.13. Кожну партію спецодягу та спецвзуття яка надходить на склад підприємства повинна приймати комісія із представників адміністрації та профспілкового комітету. За наслідками приймання комісією складається акт о якість та придатність до носіння прийнятих спецодягу та спецвзуття. Якщо комісія визнає спецодяг та спецвзуття неякісними то їх повинно бути повернуто постачальнику з пред'явленням рекламацій у встановленому порядку. 10.2.14. Спецодяг та спецвзуття які надійшли на підприємство повинно бути розсортировано по видах призначенню розмірах та їх треба зберігати в окремих сухих приміщеннях в спеціально відведених місцях на спеціальних стелажах. 10.2.15. Робітники та службовці при отриманні спецодягу та спецвзуття повинні бути проінструктовані про правильне користування ним та ознайомлені з вимогами по догляду за ними. 10.2.16. Спецодяг і спецвзуття яке видається робітникам та службовцям є вчасністю підприємства і видається тільки на період виконання робіт. Для їх зберігання на підприємствах повинно бути обладнано спеціальні приміщення гардеробні . Якщо з яких-небудь причин цей порядок зберігання ЗІЗ на підприємстві організувати неможливо то ЗІЗ залишаються у робітників та службовців що повинно бути обумовлено у колективному договорі. 10.2.17. Такі ЗІЗ як запобіжні пояси діелектричні галоші та рукавиці діелектричні гумові килимки захисні окуляри та щитки респіратори протигази захисні каски шумозахисні шоломи та інше якщо вони не вказані у відповідних нормах але застосування їх передбачено правилами та інструкціями видаються робітникам та службовцям в залежності від характеру та умов робіт які виконуються як чергові. Відповідальність за них несе керівник робіт на даній дільниці. 10.2.18. Адміністрація підприємства повинна забезпечити: - своєчасні у відповідності до встановлених норм та термінів випробування і перевірку справності респіраторів протигазів захисних окулярів запобіжних поясів тощо; - своєчасну заміну непридатних ЗІЗ їх частин та деталей; - своєчасний догляд прання чистка ремонт дезинфекція спецодягу і спецвзуття. 10.2.19. Спецодяг і спецвзуття які повертаються робітниками і спецслуж-бовцями на склад підлягають санобробці ремонту і використанню за призначенням. Непридатні ЗІЗ повинні списуватися або використовуватися з іншою метою 10.2.20. Видача робітникам та службовцям спецодягу і спецвзуття які засто-совувались допускається тільки після їх прання хімчистки дезинфекції та ремонту. Термін носіння в цьому випадку визначає комісія Із представників адміністрації і профспілкового комітету. 10.2.21. Спецодяг і спецвзуття які прийшли у непридатність раніше встановленого терміну носіння по незалежних від працюючих причин підприємство зобов'язане відремонтувати або замінити з оформленням відповідного акта за участю представників профспілкового комітету. 10.2.22. При профілактичній обробці спецодягу повинні зберігатися її захисні властивості водонепроникливість вогнестійкість кислото та лугостійкість тощо . Якщо ці якості не збереглися або знизились то такий спецодяг до відновлення потребних захисних властивостей працюючим не повинен видаватися. 10.2.23. Відповідні види профілактичної обробки спецодягу і сцецвзуття повинні проводитись за рахунок підприємства в терміни які встановлено адміністрацією по узгодженню з профспілковим комітетом та місцевими органами санітарного нагляду. 11. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ПРАЦІВНИКІВ НОРМАТИВНА БАЗА ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПЕРСОНАЛУ 11.1.1. Нормативна база проведення медичних оглядів персоналу регламентується Законом України "Про охорону праці" "Положенням про медичний огляд працівників певних категорій іншими нормативними актами. 11.1.2. "Положенням про медичний огляд працівників певних категорій" що затверджено МОЗ України від 31.03.1994р. N45 встановлюються: а єдиний порядок організації та проведення попереднього при прийнятті на роботу і періодичних протягом трудової діяльності медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є потреба у професійному доборі а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року; б обов'язки права і відповідальність власника або уповноваженого ним органу далі - власник підприємства установи організації працівника органу і закладу Міністерства охорони здоров'я України. 1. 1.1.3. Організацію і проведення медичних оглядів забезпечують: а власник підприємства установи організації незалежно від форм власності І видів їх діяльності; б органи і заклади Міністерства охорони здоров'я України: лікувально-профілактичні санітарно-епідеміологічні науково-дослідні медичні інститути університети на території обслуговування яких знаходяться підприємства ус-Іанови організації колгоспи радгоспи фермерські орендні кооперативні малі спільні підприємства об'єкіи харчової промисловості дитячі і дошкільні заклади та інші об'єкти. 11.1.4. Власник за рахунок коштів підприємства організує обов'язкове проведення медичних оглядів відшкодовує витрати на лікування професійну і медичну реабілітацію осіб з професійними захворюваннями обстеження конкретних умов праці для складання санітарно-гігієнічної характеристики. 11.1.5. Попередні медичні огляди при прийнятті на роботу проводяться з чегою установлення фізичної і психофізіологічної придатності осіб до роботи за конкретно визначеною професією спеціальністю посадою запобігання захворюванням і нещасним випадкам виявлення захворювань інфекційних та ін. які становлять загрозу зараження працівників продукції що випускається допуску до роботи осіб віком до 21 року. 11.1.6. Періодичні медичні огляди: а проводяться для осіб котрі зайняті на важких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці відповідно до Переліку шкідливих речовин несприятливих виробничих факторів і робіт для виконання яких обов'язкові медичні огляди працівників додатки 1 2 наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 29.09.89 р. № 555 "Про удосконалення системи медичних оглядів працівників і водіїв індивідуальних транспортних засобів" а для осіб віком до 21 року - відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я СРСР від 10.04.81р. N387 "Про заходи по удосконаленню медико-санітарної допомоги підліткам"; б забезпечують динамічний нагляд за станом здоров'я працівників виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм а також захворювань які не дають змоги продовжувати роботу за даною професією запобігання нещасним випадкам поширенню інфекційних і паразитних захворювань; в можуть проводитись в період перебування працівника в стаціонарі або у випадках коли він звернувся за медичною допомогою. Результати проведеного обстеження передаються лікувально-профілактичному закладу який обслуговує підприємство. 11.1.7. На час проходження медогляду обстеження в профпатологічних центрах клініках науково-дослідних і медичних інститутах університетах для уточнення діагнозу або визначення ролі виробничих факторів у розвитку захворювань за працюючими зберігається місце роботи посада і середній заробіток. 11.1.8. Звітність за результатами медичних оглядів здійснюється у порядку встановленому Міністерством охорони здоров'я України. 11.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРВИННИХ ТА ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПЕРСОНАЛУ Власник: 11.2.1. Разом із санітарно-епідеміологічною станцією профспілковим комітетом визначає контингент осіб які підлягають періодичним медичним оглядам і складає в двох примірниках поіменний список узгоджуючи його в са-непідстанції. Один примірник списку направляється в лікувально-профілактичний заклад другий залишається на підприємстві у відповідального за організацію медогляду органу . 11.2.2. Направляє осіб які приймаються на підприємство або змінюють професію і місце роботи для проходження попереднього медичного огляду з направленням встановленої форми додаток 11.1 . 11.2.3. Знайомить особу яка приймається на роботу з характерними для конкретної професії шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами з нормативними актами з охорони праці. 11.2.4. Виділяє асигнування на організацію медоглядів частково відшкодовує витрати на обстеження і лікування працівників в профпатологічних центрах клініках науково-дослідних інститутів медичних інститутів університетів обстеження умов праці з складанням санітарно-гігієнічних характеристик професійну реабілітацію осіб з профзахворюваннями. 11.2.5. Видає наказ про проведення медоглядів в строки погоджені з лікувально-профілактичними закладами призначає відповідальних за організацію медогляду. 11.2.6. Сприяє створенню або покращенню матеріально-технічної бази меди-ко-санітарних частин лікувально-профілактичних закладів для проведення медичних оглядів клінічних та інших досліджень. 11.2.7. Виділяє приміщення для проведення медоглядів. 11.2.8. Направляє працівників на медогляд в лікувально-профілактичний за-клад і здійснює контроль за терміном його проходження. 11.2.9. Забезпечує працюючих медичними і санітарними книжками згідно і формами затвердженими Міністерством охорони здоров'я України та бланка ми-направленнями на медогляди. 11.2.10. Забезпечує виконання рекомендованих оздоровчо-профілактични заходів. 11 2.11. Здійснює працевлаштування працівників у відповідності з результа-тами медичних оглядів. 11 2.12. Проводить облік контроль і оцінку параметрів шкідливих і небез-печних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах які погребують проведення медоглядів працівників 11 2 13 Проводить аналіз показників стану здоров'я працівників І і 214 Власник має право на організовувані позачерговий медичний огляд з власної ініціативи за про-ханням працівника якщо працівник вважає що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці навимогу санепідстанції; б притягнути працівника який не піроходить медичний огляд до дисциплінарної відновідальності або не допускати його до роботи без збереження та робітної плати. 11.2.15. Власник зобов'язаний: а зберегти за працівником на час проходження медогляду місце роботи посаду і середній заробіток; б забезпечити присутність працівників на медогляді відповідно до плану-графіку а також організувати позачерговий медогляд якщо працівник вважає що погіршення стану його здоров'я пов'язано з умовами праці; в інформувати територіальну санепідстанцію про зміни в технологічних процесах що сталися на підприємстві введення нових виробничих процесів і робочих місць з шкідливими і небезпечними умовами праці; г виконувати висновки заключного акта медичного огляду; д щорічно інформувати санепідстанції і лікувально-профілактичні заклади про виконання вимог заключного акта минулого року; е забезпечити перепрофілювання та працевлаштування працівника в зв'яз-ку зі зміною стану здоров'я; ж ознайомлювати працівника що влаштувався на роботу з шкідливими і небезпечними виробничими факторами і речовинами зі змінами умов праці в процесі виконання трудового договору з забезпечити усунення причин що призводять до професійних захворювань и не приймати на роботу осіб з протипоказаннями за станом здоров'я. 11.2.16. Власник несе відповідальність за: а контроль параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і рентнії які впливають на працівників і вимагаюіь проведення медоглядів; б фінансування витраї пов'язаних з організацією матеріально-технічним забезпеченням медоглядів складанням санітарно-гігієнічних характеристик умов праці лікування медичну і професійну реабілітацією працівників; в допущення до роботи з шкідливими і небезпечними умовами праці осіб які не пройшли медичний огляд або мають протипоказання за станом здоров'я; г усунення причин виникнення І розвитку профзахворювань виконання вимог щодо їх попередження; Д облік професійних захворювань та отруєнь що реєструються у працівників; е відшкодування шкоди здоров'ю працівника в зв'язку з виконанням пр0 фесійних обов'язків відповідно до "Правил відшкодування власником шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням трудо вих обов'язків" які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 473. 11.2.17. Працівник має право: а одержувати інформацію: - про шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місцях і можливі наслідки їх дії на здоров'я в процесі професійної діяльності на підприємстві; - про стан здоров'я на основі висновків комісії яка здійснює медичний огляд; - про забезпечення за рахунок власника оздоровчо-реабілітаційними заходами; б відмовитись від роботи яка протипоказана йому згідно з медичними висновками вимагати переведення на іншу роботу без контакту з шкідливими та небезпечними виробничими факторами; в на позачерговий медичний огляд за його проханням; г на відшкодування шкоди здоров'ю у зв'язку з професійною діяльністю згідно з "Правилами відшкодування власником шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням трудових обов'язків". 11.2.18. Працівник зобов'язаний проходити в установленому порядку і термін медичні огляди та виконувати медичні рекомендації. 11.2.19. Працівник несе відповідальність за: а несвоєчасну появу на медичних оглядах; б невиконання медичних рекомендацій і продовження роботи в умовах що протипоказані за станом здоров'я. 12. НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 12.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 12.1.1. Навчання працівників з питань охорони праці є складовою частиною В системи управління охороною праці. Своєчасне і якісне навчання робітників посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці є одним з основних заходів щодо запобігання виробничого травматизму профзахворювань та аварій. 12.1.2. Навчання працівників з питань охорони праці передбачає: а навчання посадових осіб і спеціалістів у навчальних і науково-інформаційних закладах та центрах; б навчання працівників при підготовці перепідготовці одержанні нової професії та підвищенні кваліфікації в навчальних закладах; в попереднє спеціальне та періодичне навчання працівників які виконують роботи з підвищеною небезпекою; г усі види інструктажів вступний на робочому місці - первинний повтор-ний позаплановий га цільовий ; и перевірку знань первинна періодична та позапланова ; е підвищення кваліфікації посадових осіб та спеціалістів фахівців служб охорони праці з питань охорони праці на курсах семінарах в навчальних і науково-інформаційних закладах га центрах. 12.1.3. В даному розділі встановлюється єдиний порядок навчання Інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці робітників посадових осіб і спеціалістів об'єднань підприємств і організації нафтогазової галузі незалежно від форм власності ці видів їх діяльності. Цей розділ розроблено відповідно із Законом України "Про охорону праці" "Типовим положенням про навчання інструктажі і перевірку знань працівників з питань охорони праці" яке затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.1994 р. № ЗО Іншими нормативними документами. 12.1.4. Навчання робітників службовців посадових осіб і спеціалістів безпечним методам праці повинно проводитися на усіх підприємствах об'єднаннях нафтогазової галузі незалежно від характеру складності та ступеню безпеки виробництва а також від стажу роботи освіти та кваліфікації працівників. 12.1.5. Адміністрація керівництво правління об'єднання підприємства ор-ганізації зобов'язані забезпечити своєчасне та якісне навчання робітників посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці при їх вступі на роботу безпосередньо на робочих місцях на спеціальних курсах учбових комбінатах цент-рах при підготовці перепідготовці га одержанні нової професії при введенні нових нормативних документів правил і норм з охорони праці зміненні техно-логічних процесів. 12.1.6. Перед перевіркою знань з охорони праці на підприємстві ор-ганіІзовуюгься заняття лекції семінари та консультації. 2.1.7. Перелік ииіань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням графіки виробництва складаюп. члени комісії по перевірці знань з питань охорони праці узгоджує служоа охорони праці і затверджує керівник підприємства. 12.1.8. У складі комісії по перевірці знань з питань охорони праці повиннії бути не менше трьох осіб які у встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 12.1.9. Результати перевірки знань праціпників з питань охорони прац оформлюються протоколом додаток 12.1 . 12.1.10. Допуск до роботи осіб які не пройшли навчання і перевірки знань питань охорони праці забороняється. 12.1.11. ІІа підприємствах на підставі Типового положення з урахуванням специфіки виробництва розробляються і затверджуються їх керівниками відповідні "Положення про навчання Інструктажі та перевірку знані працівників з питань охорони праці". Опрацювання узгодження та затвердження цього Положеним здніснюється згідно з "Порядком опрацювання та запрова-ження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" затверджено Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132 . 12.1.12. Опрацювання цього Положення здійснюється відповідно до наказу власника підприємства яким визначаються конкретні терміни і виконавці. Керівником розробки призначається керівник служби охорони праці або посадова особа на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби. 12.1.13. Керівник розробки Положення готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи складає план опрацювання нормативного акта підприємства. План затверджується власником. У Положенні повинні бути визначені: організація навчання перевірки знань та інструктажів працюючих з питань охорони праці впровадження чіткої системи допуску до робіт з підвищеною небезпекою визначення переліку таких робі І та правил їх безпечного виконання. 12.1.14. Проект Положення підлягає узгодженню з юрисконсультом зацікавленими службами посадовими особами підприємства перелік яких визначає служба охорони праці. Затвердження Положення здійснюється наказом власника підприємства. Термін перегляду Положення не може перевищувати термінів перегляду відповідного Типового документу. 12.1.15. Відповідальність за організацію навчання проведення інструктажів і перевірку знань з охорони праці на підприємстві покладається на його керівника а в структурних підрозділах цеху дільниці лабораторії. майстерні тощо - на керівників цих підрозділів. 12.1.16. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань з питань охорони праці здійснює служба охорони праці або працівники на яких покладені ці обов'язки керівником правлінням підприємства. 12.2. НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ І СПЕЦІАЛІСТІВ 12.2.1. Посадові особи відповідно з Переліком посад затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 11 жовтня 1993 р. № 94 до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три роки згідно з наказом керівника відповідного підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охоро-ни праці. У спеціалістів виробництва перевіряються знання тих нормативних актів пр охорону праці виконання яких входить до їх службових обов'язків. 12.22. Навчання з питань охорони праці посадових осіб згідно з переліком проводиться в навчальних закладах котрі після перевірки їх матеріальної бази програмно-методичного забезпечення та знань викладачів з питань охорони праці органами нагляду за охороною праці одержали від Держнаглядохоронп-праці дозвіл на проведення цієї роботи. Інші посадові особи га спеціалісти мо-Ь проходити навчання безпосередньо на підприємстві. Тематичний план і програма підготовки посадових осіб І спеціалістів з питань охорони праці додаються у Типовому положенні. 12.2.3. Перші заступники та заступники керівників міністерств відомств концернів корпорацій та інших об'єднань підприємств нафтогазової галузі керівники структурних підрозділів які організують виробничий процес спеціалісти служби охорони праці члени комісій по перевірці знань з охорони праці цих органів проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці в науково-інформаційному та навчальному центрі Державного комітету по нагляду"за охороною праці. Очолює комісію по перевірці знань цих категорій посадових осіб Голова заступник Голови Державного комітету по нагляду за охороною праці. До складу комісії входять керівники відповідних центральних і місцевих органів державної виконавчої влади концернів корпорацій та інших об'єднань підприємств що створені за галузевим принципом а також представники ор-Іанів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. 12.2.4. Інші посадові особи та спеціалісти органів зазначених у п.12.2.3 а Іакож керівники та члени комісій по перевірці знань з питань охорон и праці посадових осіб підприємств що безпосередньо підпорядковані цим органам пе-рі'шрку знань з питань охорони праці проходять в комісіях своїх органів. Очолює комісію засіупник керівника органу в обрв'язки якого входить уп-равління охорною праці або керівник служби охорони праці цього органу До складу комісій входять керівники служби охорони праці виробниче -еміічних підрозділів цих органів "представники органів державного нагляду за о'хороною праці а також відповідних профспілок. 12.2.5. На підприємстві для перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів створюється постійно діюча комісія Очолює її керівник підприємства його заступник або керівник його затупник служби охорони праці. До складу комісії входять керівники їх заступники служб охорони праці виробничо-технічних служб предсіавники місцевих органів державного нагляду за охороною праці а також профспілкового комітету комітетів . Па підприємствах з великою кількістю працюючих можливе створення скількох постійно діючих комісій по перевірці знань з питань охорони праці. 12.2.6. Посадові особи спеціалісти невеликих підприємств де немає можливості провести навчання та утворити комісію по перевірці знань з питань охоро-ни праці а також спеціалісти які займаються індивідуальною трудовою діяльністю проходять навчання у відповідних місцевих навчальних закладах або ча близьких за профілем виробництва підприємствах а перевірку знань з пи-тань охорони праці - в комісіях при місцевих органах державної виконавчої влади або при місцевих органах Держнаглядохоронпраці. 12.2.7. Навчання з питань охорони праці посадових осіб підприємств та об"єднань закінчується перевіркою знань 12.2.8. Первинна перевірка знань інженерне- технічних працівників посадових осіб і спеціалістів підприємств та об'єднань а також начальників головних спеціалістів та провідних інженерів виробничих відділів управлінь Де-ржнафтогазпрому проводиться після призначення на посаду в строки встановлені керівництвом підприємства об'єднання або Комітету але не пізніше одного місяця після призначення. 12.2.9. На підприємствах щорічно складаються графіки перевірок знань інженерно-технічних працівників ІТП посадових осіб і спеціалістів за формою наведеною у додатку 12.2. 12.2.10. Графіки перевірки знань складаються службами охорони пращ підприємства та затверджуються: а для ІТП посадових осіб і спеціалістів- керівником його заступником підприємства; б для членів комісії по перевірці знань- керівником його заступником вищої організації. 12.2.11. Графіки перевірки знани керівників підприємств та об'єднань їх заступників керівників служб охорони праці об'єднань начальників головних спеціалістів і провідних інженерів виробничих відділів Держнафтогазпрому складаються службою охорони праці і затверджуються керівником Комітету. 12.2.12. Працівники які підлягають перевірці знань з охорони праці згідно з графіком оповідомляються не менш як за один місяць до строку перевірки. 12.2.13. Позачергова перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводиться: а при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці; б при введенні до експлуатації нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів; в при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду що потребує додаткових знань з питань охорони праці; г за вимогою працівника органу державного нагляду за охороною праці вищої господарської організації а також місцевого органу державної виконавчої влади якщо виявлено незнання посадовою особою спеціалістом нормативних актів про охорону праці. 12.2.14. Перевірка знань посадових осіб і спеціалістів необхідно проводитись індивідуально з оформленням результатів у протоколі додаюк 12.1 Про ніколи повинні зберігатися у службі охорони праці. 12.2.15. Особам які пройшли перевірку знань видаюіь посвідчення за вста-новлеиим зразком додаток 12.3 . 12.2.16. Працівники які показали незадовільні знання повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань з питань охорони праці Особи які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання працсвлашто-вуються згідно з чинним законодавством. 12.2.17. На підприємствах в об'єднаннях з метою підвищення знань ІТП посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці повинні організовуватися семінари курси лекції тощо. 12.2.18. Загальне керівництво та контроль за проведенням перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці здійснює вища по підпорядкованості організація. 12.3. НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА .ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТА СЛУЖБОВЦІВ ЩО НЕ Є ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ 12.3.1. Навчання знань з охорони праці працівників при підготовці пе-редпідтотовці одержанні нової професії підвищенні кваліфікації на підприємстві організують працівники відділу кадрів або інші спеціалісти яким доручена ор-ганізація цієї роботи. 12.3.2 Усі працівники які приймаються на роботу в процесі роботи прохо-дять на підприємстві навчання та інструктажі з питань охорони праці. 12.3.3 Особи які сумішують професії навчаються і інструктуються як за новими професіями так і за професіями по сумісництву. 123.4 Працівники відповідно до Переліку робт з підвищеною небезпекою „затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці від 30.11.1993 р. N 123 або там де є потреба у професійному відборі проходим спеціальне навчання з питань охорони праці безпосередньо на підприємстві один раз до початку самостійної роботи та у випадках коли вони мають перерву в роботі за професією більше одного року. 12.3.5. Програми спеціального навчання з питань охорони праці розробля-ються керівником структурного підрозділу /цеху дільниці лабораторії майстерні тощо/ узгоджуються із службою охорони праці підприємства і затверджуються керівником підприємства. Вказані програми повинні передбачати теоретичне навчання 40% часу та практичне виробниче навчання 60% часу . 12.3.6. Типовий тематичний план програми теоретичного навчання 20-40 юдин наведено нижче: - законодавство про охорону праці; - організація роботи з охорони праці на підприємстві; - правила безпечної експлуатації обладнання з підвищеною небезпекою; вибухонебезпека виробництва І вибухозахист; - пожежна безпека; електробезпека; гігієна праці і виробнича санітарія виробничий травматизм профиіхворювання та аварії; перша /долікарняна/ допомога при нещасних випадках Новий обснг програми теоретичного навчання визначаєіься керівником структурного підрозділу в залежності від специфічних особливостей підприємства організації та технології виробництва конкретних професій та навиків робіт. 12.3.7. Практичне виробниче навчання робочих здійснюється на робочих місцях під керівництвом майстра виробничого навчання або індивідуально під керівництвом кваліфікованого робітника. Закріплення робітника для практично-но навчання здійснюється письмовим розпорядженням керівника виробничого 'підрозділу підприємства цеху дільниці тощо з вказанням терміну навчання та відповідальної особи зобов'язаної вести постійний контроль за навчанням. Роз-порядження керівника підрозділу фіксуються у журналі додаток 12.4 . 12.3.8. Для перевірки знань працівників з питань охорони прані н; підприємстві наказом керівника підприємства створюється поспимо діюча комісія. На підприємстві з великою чисельністю працюючих можуть утворюватися декілька комісій. Головами комісій призначаються заступники корінника підприємства або керівники Іа заступники керівників структурних підрозділів. Перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств де немає можливості утворити таку комісію проводиться за договором в комісіях споріднених підприємств. 12.3.9. До складу комісії входять фахівці служб охорони праці енерго -механічної технічної юридичної та інших які пройшли у встановленому порядку перевірку знань з питань охорони праці. 12.3.10. При незадовільному результаті повторна перевірка знань працівника призначається протягом одного місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань працівника працевлаштовують згідно з чинним законодавством. 12.3.11. За результатами перевірки знань працівників комісією по перевірці знань складається протокол за формою наведеною у додатку 12.1. Працівникам які пройшли перевірку знань видаються посвідчення встановленого зразку додаток 12.3 в якому робиться запис про допуск до спеціальних робіт. Дані про проходження спеціального навчання та відмітки про перевірку знань з охорони праці заносяться також до карточки реєстрації інструктажів і навчання безпечним методам роботи додаток 12.4 . 12.3.12. Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження вступного інструктажу первинного інструктажу на робочому місці навчання з охорони праці стажування і набуття навичок безпечних методів праці перевірки теоретичних знань. 12.4. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 12.4.1. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці підрозділяються на: вступний первинний повторний позаплановий цільовий. 12.4.2. Вступний інструктаж. 12.4.2.1. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з: а усіма працівниками які щойно прийняті на роботу постійну або тимча-сову незалежно від їх освіти стажу роботи за цією професією або посади; б працівниками які знаходяться у відрядженні на підприємстві і прийма-ють безпосередню участь у виробничому процесі з водіями транспортних засобів які вперше в'їжджають на територію підприємства; в учнями вихованцями та студентами які прибули на підприємство для проходження виробничої практики; г учнями вихованцями та студентами в навчально-виховних закладах перед початком трудового і професійного навчання в лабораторіях майстернях на полігонах тощо. 12.4.2.2. Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа на яку наказом по підприємству рішенням правління покладено ці обов'язки. На великих підприємствах окремі питання вступного інструктажу можуть висвітлювати відповідні фахівці. 2.4 2.3. Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні що спеціально для цього обладнано з використанням сучасних технічних засобів навчання у тому числі - персональних компютерів та наоч- посібників плакатів натурних експонатів макетів моделей кінофільмів діафільмів відеофільмів тощо . ]2.4.2.4. Вступний інструктаж проводиться за програмою яку розроблено службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства виробництва Орієнтовний перелік питань для складання програми вступного інструктажу наведено у додатку 12.5. 2.4.2.5. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі додаток 12.6 а також у документі про прийняття працівника на роботу. 12.4.3. Первинний інструктаж на робочому місці. 12.4.3.1. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з: а працівником новоприйнятим постійно чи тимчасово на підприємство; б працівником який переводиться з одного цеху виробництва до іншого; в працівником який буде виконуваїи нову для нього роботу І відрядженим працівником який приймає безпосередню участь у виробничий процесі на підприємстві д студентом учнем та вихованцем який прибув на виробничу практику .перед виконанням ним нових видів робіт перед вивченням кожної нової теми ми час проведення трудового і професійного навчання в учбових лабораторіях к.Іасах майстернях на дільницях. 12 4.3.2. Первинний Інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху за програмою складеною з урахуванням вимог відповідних Інструкцій з охорони праці. Орієнтовний перелік питань первинного інструкіажу наведено у додатку 12.7 Програма первинного інструктажу на робочому місці розробляється керівником цеху дільниці узгоджується із службою охорони праці і затверджує І ься керівником підприємства. 12.4.3.3. Усі робітники у тому числі випускники професійних навчальних закладів навчальне - виробничих курсових комбінатів після первинного Інструктажу на робочому місці повинні пройти стажування під керівництвом досвідчених кваліфікованих робітників або спеціалістів які призначаються наказом розпорядженням по підприємству цеху дільниці виробництву . 12.4.3.4. Керівник підприємства цеху дільниці виробництва має право своїм наказом або розпорядженням звільняти від проходження стажування Робітника який має стаж роботи за своєю професією не менше 3 років переміщується із одного цеху в інший де характер його роботи та тип обладнан-1111 на якому він буде працювати не змінюються. 124.4. Повторний інструкіаж. 124.41. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками на роботах з підвищеною небезпекою -1 раз на квартал на інших роботах - 1 раз на півріччя. 12.4.4.2. Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників які виконують однотипні роботи за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. 12.4.5. Позаплановий інструктаж. 12.4.5 1. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: а при введенні в дію нових або переглянутих інструкщи по охороні праці а також при внесенні змін та доповнень до них б при зміні технологічного процесу заміні або модернізації устаткування приладів та інструменту вихідної сировини матеріалів та інших факторів що впливають на охорону праці; в при порушенні працівником студентом учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці що можуть призвести або призвели до травми аварії чи отруєння; г на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці вищестоячої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку якщо виявлено незнання працівником студентом або учнем безпечних методів прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці; д при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на ЗО календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою а для решти робіт - не більше 60 днів. 12.4.5.2. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин що спричинили необхідність його проведення. 12.4.6. Цільовий інструктаж. 12.4.6.1. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: а виконанні разових робіт що не пов'язані з безпосередніми обов'язками за фахом навантаження розвантаження разові роботи за межами підприємства цеху тощо ; б ліквідації аварії стихійного лиха; в проведенні робіт на які оформлюється наряд-допуск дозвіл та інші документи; г екскурсіях на підприємства; д організації масових заходів з учнями та вихованцями екскурсії походи спортивні заходи тощо . 12.4.6.2. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або пішою до- кументацією що дозволяє проведення робіт. 12.4.7. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі пронодить безпосередньо керівник робіт начальник виробництва цеху дільниці майстер інструктор виробничого навчання викладач тощо . 12.4.8. Первинний повторний цільовий та позаплановий інструктажі шуються усним опитуванням з метою визначення ступеню усвоєння матеріалу. 12.4.9. Про проведення первинного повторного позапланового інструктажів стажування та допуск до роботи особа яка проводила інструктаж робить запис в журналі додаток 12.8 . При цьому обов'язкові підписи як того кого інструктували так і того хто інструктував. Замість журналу реєстрації інструктажів на підприємствах можуть використовуватися карточки реєстрації  інструктажів які заводяться окремо на кожного працівника додаток 12.9 . Уцьому випадку вказані записи робляться у карточці. І2.4.10. При необхідності первинний повторний позаплановий інструктажі тажування працівник учень студент може проходити у встановленому рядку на іншому спорідненому за технологією підприємстві де с необхідні для цього умови та спеціалісти. У такому випадку проведена робота фіксується у журналі на пІідприємстві де відбувалися інструктаж чи стажування а працівникові учневі сіудентові керівники цього підприємства га служби охорони праці за своїми підписами з печаткою видають відповідну довідку що додається до особової справи працівника учня студента на підприємстві яке його відряджало. Керівник підприємства при необхідності має право запросити до себе для проведення інструктажів відповідних спеціалістів іншого спорідненого за технологією підприємства. Оформлення інструктажів стажування та допуск до роботи працівника учня студента у таких випадках проводиться в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці підприємства. 12.4.11. В обов'язковому порядку працівник повинен бути ознайомлений з інструкціями за видами робіт з підвищеної небезпеки із фіксуванням його підпису в контрольному примірнику інструкції. 12.4.12. Перелік професій та посад працівників які звільняються від первинного повторного та позапланового інструктажів затверджується керівником підприємства після узгодження з державним інспектором Держнаглядохоронп-раці. До цього переліку можуть бути віднесені особи які не пов'язані з обслуговуванням обладнання використанням інструменту збереженням сировини матеріалів тощо. 12.5. КАБІНЕТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 12.5.1. Кабінет з охорони праці є організаційним та учбово-методичним центром з охорони праці га створюється а усіх об'єднаннях на підприємствах та організаціях при відділі службі охорони праці. 125.2 Відповідальнісіь за організацію га обладнання кабінету охорони праці а також контролю за його роботою покладається на керівника охорони прачі 12.5.З. Робота кабінету охорони праці здійснюється згідно з згідно з щорічними планами затвердженими керівником підприємства додаток 12.10 . 12.5.4. Основним змістом роботи кабінету охорони праці є організація та проведення: а вступного інструктажу працівників які приймаються до роботи індивідуально або груповим методом ; б підготовки працівників до перевірки знань з охорони праці у юму числі за допомогою персональних комп'ютерів ; в роботи комісій по перевірці знань з охорони праці; г позапланових інструктажів і підготовці до позапланових перевірок знань; д навчання працівників та службовців безпечним методам праці; е семінарів з охорони праці для посадових осіб і спеціалістів уповноважених трудових колективів з питань охорони праці; ж засідань комісії з питань охорони праці; з пропаганди передових методів забезпечення безпеки робіт ознайомлення з досягненнями науки і техніки в галузі охорони праці; и консультацій методичної та практичної допомоги працівникам посадовим особам і спеціалістам з питань охорони праці; к критичного розбору обставин та причин нещасних випадків профзахворювань та аварій безпосередньо на підприємстві за інформаційними листами Держнаглядохоронпраці Держнафтогазпрому об'єднань; л робіт по раціоналізації та винахідництву в галузі охорони праці. 12.5.5. Для забезпечення успішної роботи та виконання основних задач кабінет охорони праці оснащується: а необхідними меблями та учбовим інвентарем; б технічними засобами навчання діапроекторами магнітофонами відеомагнітофонами персональними комп'ютерами тренажерами тощо ; в нормативними і директивними матеріалами з охорони праці учбовими програмами посібниками та іншою літературою для проведення навчання інструктажів консультацій семінарів з охорони праці; г посібниками та іншими засобами наочної агітації і пропаганди по безпеці праці. 1З. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ ПРАЦЮЮЧИХ. РОЗРОБКА І ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13 1 Розробка та заівердження нормативних актів на підприємстві здійснюється згідно з "Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діюіь на підприсмсіві" затвердженим нака-вом Держнаглядохоронпраці від 21 12.93р. № 132. 13.2. Нормативні акти про охорону праці інструкцій положення що затверджуються власником направлені на побудову чіткої системи управління охороною праці і забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінку працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях згідно з державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці. Як правило власник вирішує цю задачу шляхом видання наказів положень інструкцій що діють в межах підприємства організації установи. 13.2.1. В першу чергу регламентуються такі основні питання: а організація управління охороною праці на підприємстві проведення систематичного контролю за виконанням керівних рішень за станом безпеки і умов пращ; б визначення обов'язків прав і відповідальності структурних підрозділів служб і посадових осіб за виконання функцій які на них покладено в області охорони праці; в забезпечення перспективного і поточного планування роботи по по тішенню безпеки гігієни праці і виробничого середонища усунення причин травматизму професійних і обумовлених виробництвом захворювань; І організація лабораторних випробувань умов праці атестації робочих місць на відповідність діючим нормативам про охорону праці; д визначення порядку внесення вимог нормативних актів про охорону праці в технологічну та конструкторську документацію і встановлення порядку проведення нормоконтролю ' експертизи цісї документації на повноту викладення вказаних вимог; е встановлення правил безпечного виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях з розробкою і затвердженням Інструкцій з охорони праці по відповідних професіях робітників ; ж організація правильної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки кранів котлів посудин що працюють під тиском і т. д. призначення осіб які відповідають за технічний стан і безпечну експлуатацію цих об'єктів; з організація інструктажу навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці впровадження чіткої системи допуску до робіт підвищеної небез-пеки визначення переліку таких робіт і правил їх безпечного виконання; и визначення заходів по ліквідації наслідків аварій і встановлення порядку виконання рятувальних робіт створення залучення професіональних аиарійно-рятувальних формувань надання першої допомоги потерпілим у випадку виникнення надзвичайної ситуації та нещасних випадків; к розробка узгодження в установленому порядку і затвердження заходів по забезпеченню безпеки працівників на визначених роботах у випадку відсутності в державних нормативних актах про охорону праці конкретних заходів; л визначення заходів пожежної безпеки загальнооб'єктових і по окремих цехах та інших підрозділах ; м організація забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту;визначення порядку зберігання прання хімічної чистки цих засобів їх своєчасної заміни в випадку дострокового зносу і І. д. ; н організація забезпечення працівників змиваючими і знешкоджуючими засобами лікувально-профілактичним харчуванням молоком тощо; о організація проведення попереднього при прийомі на робот у і періодичного на протязі трудової діяльності медичних оглядів робітників визначених категорій; п розробка і впровадження додаткових мір безпеки інвалідів що відповідали б специфічним особливостям роботи цієї категорії працівників в випадку залучення інвалідів до роботи на підприємстві ; р встановлення порядку ознайомлення робітника з яким заключається трудовий договір про умови праці на підприємстві наявність на робочому місці де він буде працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в Іаких умовах згідно з законодавством і колективним договором; с визначення порядку інформування працівників про зміни в цих питаннях па протязі дії трудового договору. Цей перелік може бути доповнено. Власник може затверджувати нормативні акти які регламентують також інші питання охорони праці що виходять з специфіки виробництва і вимог чинного законодавства. 13.2.2. Нормативні акти про охорону праці що підлягають затвердженню трудовим колективом "Положення про комісію з питань охорони праці підприємства" "Положення про уповноважених трудових колективів з пиіань охорони праці" та ін. розробляються власником разом з відповідними громадськими організаціями. 13.2.3. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 13.2.4. Порядок фінансування робіт по розробці і тиражуванню нормативних актів про охорону праці визначає власник. Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта про охорону праці для потреб групи підприємств установ організацій власники приймають рішення про об'єднання на пайових умовах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним власником окремо. 13.3. Опрацювання узгодження затвердження і скасування нормативних ів підприємства повинні задовільняти наступним вимогам. 1З.3.1. Опрацювання нормативних актів про охорону праці здійснюється зпдно з наказом власника підприємства яким визначаються конкретні терміни виконавці і керівник розробки. Для .пготовки для найбільш важливих і складних проектів може створюванні комісія або робоча група 1З.З 2 До розробки проекту нормативного акта залучаються спеціалісти підрозділів підприємства до компетенції яких відноситься питання кваліфіковані спеціаліст в сфері охорони праці і з правових питань представники профспілки та інших суспільних об'єднань уповноважені трудового колек-тиву і члени комісії з питань охорони праці підприємства. В випадку необхідності власник по домовленості може залучати до розробки проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій. 13.3.3. Посадова особа що призначена керівником розробки проекту норма-тивного акта підготовляє за участю відповідних спеціалістів пропозиції по організації і стану роботи над проектом складає план розробки нормативного акта. План затверджується власником. 13.3.4. Розробці проекту нормативного акта передує підготовча робота збір необхідних матеріалів вивчення державних нормативних актів про охорону праці типових документів і раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання узагальнення зауважень і пропозицій що поступали в ході підготовки та інших . 13.3.5. Структура побудова оформлення і викладення змісту нормативного акта повинна відповідати вимогам стандарту про оформлення документів інших нормативних актів з цих питань і забезпечувати правильне розуміння і застосування акта. 13.3.6. Власник зобов'язаний врахувати при розробці і затвердженні нормативного акта підприємства вимоги типових нормативних актів з відповідних питань. 13.3 7. Якщо при розробці проекту нормативного акіа виникає необхідність перегляду зміни або відміни діючих взаємопов'язаних з ним нормативних документів підприємства то керівник розробки одночасно з розробкою проекту забезпечує підготовку обгрунтованих пропозицій по перегляду зміненню або идміні діючих нормативних актів з охорони праці. 13.3.8. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню зі службою охорони праці цього підприємства та юрисконсультом. В випадку необхідності він узгоджує з іншими зацікавленими службами підрозділами і посадовими особами підприємства перелік яких визначає служба охорони праці. На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік і в організаціях де службу охорни праці не створено проект узгоджується з посадовою особою на яку згідно наказу власника покладено виконання функцій щої служби. 13.3.9. Затвердження і відміна нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється наказом власника за виключенням актів які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції . 13.3.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам діючого законодавства і забезпечити їх періодичний перегляд своєчасне внесення змін або розробку і затвердження нового нормативного акта у зв'язку зі змінами в організації виробництва впровадженням нової техніки і технології переглядом державних міжгалузевих нормаїивних актів про охорону праці і г. п. 13.3.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства який встановлюється власником не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа на основі яких було розроблено нормативний акт підприємства. Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду або відміні якщо органами держнагляду за охороною праці встановлено його невідповідність вимогам законодавства державних міжгалузевих галузевих нормативних актів або типових документів. 13.3.12. Реєстрація і облік нормативних актів про охорону праці що діють в межах підприємства здійснюється в порядку встановленому власником якщо інше не передбачено законодавством. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОЗРОБЦІ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 13.4. Інструкції з охорони праці повинні розроблятися: а окремо для кожної професії робітника з урахуванням різновидів та особливостей обладнання що обслуговується застосовуваного інструменту пристосувань а також особливостей технологічних операцій; б на окремі види робіт які виконуються робітниками різних професій спеціальностей для безпечного виконання робіт на обладнанні певного виду з деякими інструментами приладами якими користуються робітники декількох професій наприклад при роботі на висоті при роботі на наладочному верстаті при користуванні паяльною лампою пневматичним електрифікованим інструментом тощо ; в загальні для всіх працюючих по пожежній безпеці для вступного інструктажу по дотриманню особистої гігієни тощо ; г посадові інструкції для посадових осіб підприємства. Інструкції за видами робіт є одним з основних документів які встановлюють правила виконання робіт і поведінки робітників у виробничих приміщеннях прийоми і методи роботи якими повинні керуватися відповідальні керівники робіт майстри бригадири прораби та ін. і робітники при веденні конкретного виду робіт. 13.5. Інструкції на підприємствах розробляються начальниками цехів дільниць відділів їх закупниками або призначеними ними кваліфікованими фахівцями інженерами старшими майстрами механіками енергетиками Іех-нологами начальниками лабораторій . 13.6. Відповідають за своєчасну і кваліфіковану розробку інструкцій: а для окремих професій і видів робіт що виконуються у цеху на дільниці - керівники цих підрозділів; б загальних для декількох підрозділів - керівник одного з цих підрозділів по вказівці розпорядженню головного інженера підприємства головний енергетик - для осіб що обслуговують електроустановки головний механік - для осіб що обслуговують обладнання розташоване у веденні його служби ; в загальних для всіх працюючих на підприємстві - керівник служби охоро-ни праці підприємства по вказівці розпорядженню . г посадових інструкцій - відділ організації праці і заробітної плати ІЗ.6.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" стаття 17 керівники підприємств установ і організацій зобов'язані передбачати в посадо-вих інструкціях працівників конкретні обов'язки права га відповідальність за виконання покладених на них функцій з питань охорони праці Посадові інструкції розробляються відділом організації праці і заробітної плати за участю керівників виробничих підрозділів підприємства узгоджуються службою охорони праці та затверджуються керівником підприємства. форми посадових інструкцій та наказів про внесення змін до них згідно з листом Держнаглядохоронпраці наведені у додатках 13.1 та 13.2. 13.6.2. У необхідних випадках до розробки інструкцій можуть залучатися відповідні фахівці інших підрозділів служби головного механіка головного енергетика технолога тощо у встановленому на підприємстві порядку. 13.6.3. Служба охорони праці і підприємства повинна подавати розробникам інструкцій методичну допомогу. 13.7. Для розробки інструкцій необхідно: а визначити перелік інструкцій які підлягають розробці; б підібрати і вивчити необхідні документи літературу по даному виду робіт професії правила та норми безпеки стандарти типові інструкції тарифно-кваліфікаційні довідники тощо ; в вивчити технологічний процес його особливості порядок га вимоги до виконання окремих операцій ознайомитися з характеристикою робіт за даним фахом з урахуванням вимог тарифно-кваліфікаційного довідника; г вивчити умови праці з урахуванням специфіки робочих місць організації праці особливостей характеристики обладнання що обслуговується засюсо-вуваних інструментів пристосувань матеріалів і виявиш небезпечні га шкідливі виробничі фактори потенціальне небезпечні моменти які можуть привести до нещасних випадків захворювань отруєнь д проаналізувати обставини і причини нещасних випадків та професійних -захворювань робітників даної професії; е визначити безпечні прийоми та методи праці а також технічні та організаційні вимоги безпеки що належать до включення до інструкції. Вказаний перелік рекомендацій є приблизним і не обмежує розробника інструкцій у використанні додаткових даних із різних джерел учбових посібників наукової та довідкової літератури описів винаходжень і раціоналізаторських пропозицій передового досвіду тощо . 13.8. Перелік інструкцій що підлягають розробці визначається керівниками підрозділів з участю головних провідних спеціалістів робітників відділу організації праці і заробітної плати служби охорони праці і техніки безпеки на підставі тарифно-кваліфікаційних довідників а також технологічної докумен-тації що діє на підприємстві. 13.9. Перелік інструкцій необхідних для кожного підрозділу дільниці це-ху служби тощо затверджується керівником підприємства. 13.10. При розробці інструкцій з безпеки праці на підставі типових інструкцій для даних професія необхідно останні доповнювати уточнювати з урахуванням конкретних умов. При цьому слід попередньо перевірити що ви. моги викладені у типових інструкціях відповідають нормативним документам введеним в дію після затвердження типових інструкцій. 13.11. Для нових виробництв що вводяться в дію технологічних процесів або окремих видів робіт на які відсутні норми правила і типові інструкції повинні розроблятися тимчасові інструкції передбачаючі засоби безпечного ведення процесів робіт на підставі загальних нормативне-технічних документів І конкретних умов праці. Відповідальність за розробку тимчасових інструкцій несуть керівники підприємств які засвоюють нові виробництва нові технологічні процеси. 13.12. Інструкції загальні для всіх робітників підприємства розробляються переглядаються оформлюються службою охорони праці і техніки безпеки сумісно з головними провідними спеціалістами підприємства 13.13. Проект розроблених інструкцій передається на розгляд до зацікавлених підрозділів відділів служб підприємства. Після розгляду та узагальнення зауважень і пропозицій розробляється кінцевий проект інструкції. 13.14. Інструкції повинні бути підписані відповідальним виконавцем і керівником підрозділу - розробника а також особою яка здійснює нормоконт-роль нормативно-технічних документів що розробляються на підприємстві. Інструкції повинні узгоджуватися із службою охорони праці та іншими зацікавленими службами. 13.15. Інструкції затверджуються керівником підприємства після відповідного оформлення і реєстрації вводяться в дію наказом по підприємству. 13.16. Інструкції видаються під розпис керівником відповідних структурних підрозділів підприємства. 13.17. З метою забезпечення відповідності сучасному технічному рівню та виявлення необхідності коректування інструкції не рідше одного разу на 5 років повинні переглядатися передруковуватися якщо інший строк не передбачено спеціальними правилами. 13.18. Інструкції повинні переглядатися достроково при. а зміненні або введенні в дію нових правил і норм безпеки типових інструкцій; б зміненні умов праці зміненні або введенні нових технологічних процесів операцій застосовуваних матеріалів тощо ; в впровадженні нового виду обладнання механізмів машин інструментів застосувань нових форм і методів праці ; г необхідності внесення змін на підставі аналізу нещасних випадків які скоїлись. 13.19. Для своєчасного перегляду інструкцій службою охорони праці і складається графік з вказанням інструкцій які підлягають перегляду конкретних термінів і відповідальних виконавців. Графік затверджується керівником підприємства 13.20. Якщо при перегляді перезатвердженні до інструкції не було внесено змін то ці інструкції зберігають раніш присвоєні номери і на вільному полі лицьової стороні обкладинки ставлять штамп "Переглянуто" дату і підпис особи відповідальної за перегляд інструкції. 13-21. Переглянуті інструкції підписуються узгоджуються і затверджуються таким же чином як і знов розроблені. 13 22. Відповідальність за своєчасний перегляд а також коректування та їіеревипуск інструкцій несуть керівники підрозділів які розробляють інструкції. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ ТА ЗМІСТУ ІНСТРУКЦІЙ 13.23. В інструкції вимоги безпеки слід викладати відповідно з послідовністю технологічного процесу операцій або порядком виконання роботи процесу ро- 13.24. Інструкції по безпеці праці повинні складатися з таких основних - загальні вимоги; - вимоги безпеки при виконанні робіт При необхідності залежно від професії робітника виду робіт умов праці і характеру роботи що виконується окремі розділи інструкції можна виключати доповнювати або змінювати 13.25. Тексти інструкцій що розробляються по окремих видах робіт і для всіх працівників підприємства загальні вимоги безпеки на розділи можна не розбивати. Нумерація пунктів інструкцій у цьому випадку повинна бути наскрізною. 13.26. В інструкції по безпеці праці як окремий додаток можна включати правила надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. 13.27. Розділи інструкцій можуть складатися з підрозділів які мають самостійні заголовки. У цьому випадку підрозділи нумеруються наскрізною нумерацією у межах свого розділу. Заголовки підрозділів виділяються друкуються малими літерами і підкреслюються . 13.28. Розділи підрозділи інструкцій повинні складатися з пунктів які ма-ють порядкову нумерацію в межах кожного розділу підрозділу. Пункти можуть р вбиватися на підпункти які також повинні маги порядкову нумерацію в межах кожного пункту. Якщо пункт або підпункт інструкції містить перелік ттизки вимог то кожну цю вимогу слід починати з абзацу розділяючи їх крапкою з комою. 13.29. Розділи підрозділи пункти і підпункти повинні мати порядкові номери позначені арабськими цифрами. І 3.30. У розділі інструкції "Загальні вимоги" повинні бути відображені. порядок допуску робітника до виконання відповідної роботи за даною пробою проходження інструктажів навчання наявність посвідчення на право проведення робіт ; характеристика можливих небезпечних та шкідливих умов виробничих факторів; недопущення виконання робт на несправному обладнанні з несправними інструментами пристосуваннями необхідність користування інструментами пристосуваннями тільки за призначенням; - необхідність користування передбаченими засобами індивідуального захисту; - порядок дії робітника в аварійних ситуаціях; - заходи які повинен здійснити робітник при виявленні несправностей обладнання інструменту пристосувань; - заходи пожежної безпеки; - правила особистої гігієни які повинен знати і дотримувати робітник при виконанні роботи; - заходи які повинен вжити робітник при нещасному випадку; - засоби правила надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках; - відповідальність робітника за недотримання вимог інструкції порушення правил безпеки. 13.31. В розділі "Вимоги безпеки при виконанні роботи" залежно від професії робітника конкретного робочого місця умов і форм організації праці та характеру виконуваної роботи обладнання що обслуговується машин механізмів повинні відбиватися методи і прийоми безпечного виконання роботи: - порядок прийому вахти зміни та підготовки робочого місця з урахуванням забезпечення безпеки праці; - необхідність і порядок підготовки перевірки та користування засобами індивідуального захисту; - порядок огляду перевірки справності обладнання механізмів машин інструменту приладів гальмових систем засобів сигналізації та інших пристосувань та пристроїв що забезпечують безпеку; - особливості технологічного процесу обладнання що обслуговується ме ханізмів та пов'язана з ними можлива небезпека заходи щодо її попередження; - засоби та прийоми безпечного виконання технологічних операцій; - заходи безпеки в процесі роботи при обслуговуванні обладнання машин механізмів при поводженні з агресивними токсичними вибухо і пожежної безпечними речовинами; - порядок і правила користування ручними і механізованими інструментами пристосуванням і пристроями засобами захисту; - безпечні засоби і прийоми підйому і переміщення вагомостей вручну а також вимоги безпеки при роботі із застосуванням вантажопідйомних механізмів; - вимоги безпеки при роботі на висоті; - заходи захисту від падіння предметів з висоти; - порядок дії робітника по запобіганню причин виникнення аварійної ситуації і у випадку виникнення аварії пожежі вибухів; - правила поведінки робітника на робочому місці; - порядок відключення зупинення розбірки очищення і змащення обладнання машин механізмів пристосувань а при безперервному процесі - порядок передачі їх по зміні; - вимоги щодо приведення обладнання машин механізмів інструменту робочого місця в порядок порядок прибирання відходів виробництва; - порядок здачі вахти зміни з урахуванням забезпечення безпеки - порядок сповіщання керівників робіт про всі виявлені під час роботи справності недоліки; - вимоги щодо забезпечення безпеки на робочому місці при відсутносіі робітників при однозмінній праці 13.32. До інструкції необхідно включати тільки такі вимоги які можуть бути виконані і повинні виконуватись робітниками з урахуванням питань безпеки праці В інструкції не слід приводити вказівки необов'язкові для робітників даної професії і велику кількість цифрових даних не треба без необхідності застосовувати складну технічну термінологію. 13.33. В інструкції для робітникив не повинні включатися вимоги що стосуються адміністративно-технічного персоналу майстрів виконробів начальників цехів дільниць тощо а також вимоги не пов'язані з питаннями безпеки праці. 13.34. В інструкціях не слід робити посилання на інші нормативні і нормативне-технічні документи правила норми стандарти та ін. . Вимоги цих документів повинні бути враховані або їх слід приводити дослівно із посиланням на ці документи або давати у викладенні. ВИМОГИ ДО ВИКЛАДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ІНСТРУКЦІЙ 13.35. Інструкції необхідно викладати простою га зрозумілою мовою. Викладення вимог повинно бути по можливості чітким не припускаючим їхнього різного тлумачення. Необхідно щоб кожна вимога вказівок була сформульована коротко і дохідливе містила основні вимоги безпеки добре засвоювалась і легко запам'ятовувалась. Кожен пункт повинен бути відредагований так щоб увага при-верталась перед усім до найважливішого елемента даної вимоги. Не рекомендується поєднувати декілька вказівок в одному пункті. 13.36. Кожен пункт підпункт інструкції повинен виражати закінчену думку без продовження її в наступних пунктах підпунктах . При необхідності окремі положення поточного питання повинні бути викладені самостійними абзацами. 13.37. В інструкціях не можна використовувати слова формулювання які підкреслюють особливе значення окремих вимог таких як суворо категорично обов'язково і т. ін. тому що всі вимоги інструкції в однаковому ступені обов'язкові для виконання. 13.38. Встановлювані інструкцією норми показники повинні наводитися з граничними або припустимими відхиленнями або вказуватися у вигляді максимальних га мінімальних значень не більше як; не менш як . 13.39. Інструкції повинні бути оформлені відповідно з "ГОСТ 2.105-79"  Tекст повинен бути надрукованим чітко через два інтервали. 13.40. Встановлюється єдина форма зовнішнього оформлення інструкцій. інструкції повинні маж обкладинку титульний аркуш. Кожна інструкція повинна мати найменування. Найменування інструкції по-винно бути стислим і відбивати її призначення. Інструкції слід присвоювати номер відповідно з прийнятою на підприємстві системою позначень документів. 13.41. Реквізити про затвердження підписи прізвища ініціали посадових осіб дата розміщуються V верхній частині про узгодження - у нижній частині титульного аркушу. На останній сторінці тексту інструкції вказуються посади прізвища та ініціали осіб що розробили інструкцію. 13.42. Інструкції можна розмножувати на будь-якому засобі що забезпечив ідентичність копій з оригіналом. ВИМОГИ ДО ОБЛІКУ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ з ІНСТРУКЦІЯМИ 13.43. В кожному структурному підрозділі повинен бути Перелік інструкцій по професіях та видах робіт які діють в підрозділі. Контрольні примірники інструкцій та переліки інструкцій які діють па підприємстві зберігаються в службі охорони праці. 13.44. Всі затверджені інструкції з безпеки праці належать обліку і зберіганню в службі охорони праці і техніки безпеки. Затверджена інструкція надходить до служби охорони праці і техніки безпеки у трьох примірниках де її реєструють. На обліковних примірниках інструкції в оригіналі на першому листку або на обкладинці і першому аркуші ставиться штамп "Обліковано. Відділ охорони праці дата номер ". Перший примірник інструкції зберігається у службі охорони праці другий видається під розпис у підрозділ де її розроблено третій - для розмножування. 13.45. Облік інструкцій слід проводити в окремому журналі де вказуються найменування інструкції дата затвердження розробники та інші необхідні відомості. Кожній інструкції надається інвентарний номер по порядку запису в журналі. Повторення інвентарних номерів не допускається. 13.46. Інструкції повинні зберігатися у окремих папках у порядку зростання їх реєстраційних номерів. В кожній папці повинен бути перелік інструкцій що в ній зберігаються. 13.47. У керівників підрозділів цехів дільниць відділів лабораторій служб тощо повинен зберігатися комплект затверджених інструкцій для робітників всіх професій зайнятих у даному підрозділі а також по всіх видах робіт що проводяться на об'єктах підрозділу. 13.48. Під час переробки перегляду інструкції дозволяться вносити до неї необхідні зміни доповнення узгоджені із службою охорони праці і техніки безпеки та затверджені головним інженером підприємства. Службова записка з цього питання передасться до служби охорони праці для внесення змін у зараховані примірники. На підставі цієї записки робиться відмітка у журналі реєстрації та обліку інструкцій про дату рішення зміни та повідомляється керівникові підрозділу про необхідність внесення цих змін до наявних в них примірників інструкцій. 13.49. Відповідальність за своєчасність і правильність розробки оформлення своєчасність перегляду інструкцій та забезпечення ними працюючих і робочих місць покладено на адміністрацію підприємств а також на керівників відповідних підрозділів цехів дільниць служб майстерень та ін. . 13.50. Контроль за своєчасністю та правильністю розробки перегляду та затвердження розмноженням інструкцій забезпеченням ними підрозділів а також за своєчасністю поінформованої її підрозділів про анульовані інструкції і знову вводяться покладено па службу охорони праці. 14. ПРОПАГАНДА ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 14.1.1. Пропаганда питань охорони праці направлена на формування переконань робітників і службовців підприємств і організацій в необхідності дотри-мання вимог безепечного ведення робіт а посадових осіб - в прийнятті ефективних мір по забезпеченню безпечних та здорових умов праці. Правильно організована пропаганда охорони праці повинна постійно нагадувати працівникам про потенціальне небезпечні та шкідливі фактори на робочих місцях та про те як слід вести себе щоб попередити нещасний випадок. Вона сприяє закріпленню в свідомості працівників психологічної основи безпеки праці. 14.1.2. Завдання пропаганди праці: а спонукати та постійно підтримувати інтерес до охорони праці; б переконувати працівників в необхідності того чи іншого міроприємства по охороні праці; в виховувати свідоме відношення до міроприємств по охороні праці; г популяризувати нові засоби забезпечення безпеки праці. 14.1.3. Основні принципи пропаганди охорони праці якими слід керуватися при проведенні цієї роботи: а плановість; б цілеспрямованість тобто вибір тематики пропагандистських міроприємств які повинні бути пов"язані з рівнем а також з аналізом виробничого травматизму та профзахворювань небезпечних ситуацій а також результатами зміни умов праці; в комплектність тобто уміле використання різних засобів та форм пропаганди; чим більше засобів пропаганди доповнюють один одного гим ефективніша їх дія на свідомість; г системність; д диференцируваність тобто вибір засобів і форм в залежності від мети міроприємства особливості складу працівників; е доступність і наочність; Всі ці принципи тісно взаємопов'язані між собою. 14.1.4. Керівництво і відповідальність за організацію і проведення міроприємств по пропаганді охорони праці покладаються на керівника підприємства організації та службу охорони праці сумісно з комітетом профспілки підприємства організації . Міроприємства по пропаганді охорони праці включаються до річного плану роботи по охороні праці. 14.1.5. До проведення міроприємств по пропаганді охорони праці повинні залучатися головні спеціалісти представники медико-санітарної служби протипожежної служби вчені викладачі учбових закладів висококваліфіковані працівники підприємств установ . 14.1.6. Для рішення поставлених цілей і задач з пропаганди охорони праці в залежності від конкретних умов використовуються різноманітні форми методи засоби. Формами здійснення пропаганди є конференції наради семінари радіо- і телепередачі виставки і т. ін. Методами пропаганди прийомами передачі інформації с розповідь або по-каз демонстрація натурних зразків і т. ін. Як засоби пропаганди використовуються лекції бесіди книги плакати формаційні листки відеофільми кінофільми та інші засоби статичного і ди-намічного показу. 14.1.7. Найбільш масовим і доступним для кожного підприємства засобом пропаганди охорони праці є плакати. 14.1.7.1. Основна мета примінення плаката полягає в тому щоб попередити працівника про небезпеку привернути його увагу а також сприяти надійному загноєнню елементарних правил безпеки праці. Плакати можуть відображати загальні і спеціальні теми. Плакати на загальні теми розраховані на всіх працівників вони повинні роз'яснювати правила припинення засобів індивідуального захисту необхідність дотримання інструкцій і пам"яток тощо. Плакати на спеціальні геми тлумачать питання безпеки праці при експлуатації машин обладнання механізмів примінення різних пристосувань виконання окремих конкретних видів робіт з врахуванням особливостей виробничих процесів 14.1.7.2. Зміст плаката повинен бути виразним відображати суттєві ознаки небезпечного фактора і включати вказівку по виконанню основних вимог правил безпеки. 14.1.7.3. Плакати рекомендується розташовувати в місцях збору людей та підвищеної небезпеки гак щоб вони знаходились в полі зору працівників. Доцільно розміщувати їх там де їх зміст мас пряме відношення до робіт які в цей час проводяться. При цьому треба враховувати професіональний і загальноосвітній рівень працівників. 14.1.7.4. Плакати які виготовлено на папері рекомендується вивішувати в місцях які не підпадають атмосферному впливу та швидкому забрудненню в виробничих і побутових приміщеннях тощо виготовлені з металу - вивішувати в місцях які підпадають атмосферному впливу на відкритих площадках зовні споруд на бурових тощо покривати лаком для збільшення терміну служби. 14.1.8. Для пропаганди охорони праці засобом який широко використовується є демонстраційні стенди на яких популяризуються необхідні технічні організаційні та інші форми охорони праці. На них можуть вивішуватись різні ескізи графіки малюнки та написи що знайомлять з окремими захисними засобами І правилами їх примінення. Матеріал який вивішується слід регулярно змінювати з тим щоб він приверти увагу та спричиняв до накопичення у працівників інформації по охороні праці. Матеріали стендів повинні загострювати увагу на наслідках можливих порушень охорони праці і техніки безпеки та мірах їх попередження. Інформація може бути основана як на додатньому так і на від"ємному досвіді з практики даного та інших підприємств і організацій. Найбільш ефективним є об'єднання матеріалу в блоки де могли б аналізуватись найбільш характерні для визначеної ситуації нещасні випадки 14 1.9 Широко приміються в пропаганді знань по охороні праці інструкціі та пам"ятки які видаються робітникам на руки а також вивішуються на робочих місцях. В них коротко викладаються вимоги правил техніки безпеки з окремих видів робіт і професій. Короткі настінні інструкції які вміщують основні правила безпечного обслуговування механізмів машин обладнання розробляються безпосередньо на нідприсмсівах І в організаціях та вивішуються на робочих місцях 14.1.10. Ефективним масовим засобом пропаганди охорони праці є кіно. Для досягнення бажаної мети важливо правильно організувати відбір і перегляд кіно- та відеофільмів. Необхідно використовувати фільми для навчання інструктажів читання лекцій і проведення бесід з охорони праці тощо. При організації показу кінофільмів необхідно враховувати склад аудиторії розмежовувати його за професійною ознакою. При цьому тематика фільмів повинна обсягати всі професії які є на підприємстві. 14.1.11. Ефективним засобом пропаганди охорони праці може бути радіо підприємства Рекомендується використовувати такі форми радіопередач: об"яви Інформаційні оголошення виступи бесіди інтерв"ю репортаж. Язик радіопередач повинен відрізнятися лаконічністю і короткістю. 14.1.12. Усна пропаганда. Лекції доповіді бесіди - засоби пропагандистського впливу де лектор доповідач вступає в безпосередній контакт зі слухачами Лекції і бесіди які проводяться в цеху на дільниці для робітників не повинні продовжуватись більш за ЗО хвилин. Тривалість лекцій доповідей бесід залежить від тематики та від ступеню підготовленості слухачів 14.1.13. Організаційним і методичним центром пропаганди міроприємств з охорони праці на підприємстві є кабінет охорони праці компоновка та оснащення якого повинні відповідати цьому. 15. ДІЛОВОДСТВО З ОХОРОНИ ПРАЦІ 15 1 Діловодство служби охорони праці організується згідно з загальним порядком документування і організації діловодства в у правліннях акціонерного топариства на підприємствах з урахуванням специфіки роботи по охороні прані яка вгадувалась вище усіми розділами ЕСУ0Н1І 152 3 метою правильного формування справ виконується класифікація до-КУ мені їв. Класифікація закріплюється в номенклатурі справ що е систематизованим списком найменувань справ з вказанням термінів їх зберігання. 15.3. Основним принципом побудови номенклатури справ є єдність підходу до обліку систематизації і індексації документів. 15.4. Кожна справа яка включнена до номенклатури повинна мати визначений індекс. Індекс складається із позначення структурного підрозділу та порядкового номеру справи в межах структурного підрозділу. Потрібно зберігати одинакові порядкові номери для однорідних справ. 15.5. В процесі групування документів перевіряється правильність їх оформ-лення - наявність підписів дати індексу відміток "В справу № " і т. і. Кожна справа повинна містити не більш як 250 аркушів. 15.6. При веденні діловодства необхідно використовувати уніфіковану документацію по видах та різновидностях для аналогічних ситуацій по управлінню див форми документів та стандартне їх складання. 157 До змісту документів пред'являються наступні вимоги точність чесність послідовність єдність 15.8. Документи класифікуються за такими ознаками спеціалізації призначенню терміновості виконання секретності характеру виникнення складності і т.д. 15 9 За спеціалізацією розрізнюють документи загальні та спеціалізовані загальні - це ділові листи які містять вимоги прохання розпорядження повідомлення   -аналізовані - це приписи акти протоколи перевірок тощо для яких . Надається постійна форма на бланках 5 10. За призначенням розрізнюючі такі документи розпорядчі - інструкції накази розпорядження заборони дозволи виконавчі - звіти відомості докладні записки довідки; інформаційні - повідомлення. 15.11. За терміновістю виконання: прості - термін виконання не вказується повинні бути виконанні в термін 1 10 діб. ; термінові - вказується термін виконання; дуже термінові - виконуються негайно. 15 12. За секретністю розрізнюють документи службового користування ДСК - ними можуть користуватися - працівники відділу служби охорони праці; секретні документи - ними можут користуватися пльки адресат та виконань Цілком секретні документи - з ними знайомиться пльки адреса І 15 13. За характером виникнення документи поділяються на. внутрішні - складаються в службі охорони праці інших підрозділах підприємтсва; зовнішні - які поступають з Інших управлінь об'єднань підприємств. 15.14. За складністю документи поділяються на прості - в яких вміщуються рішення тільки даного питання; складні - в яких розглядається декілька питань. 15.15. При закінченні року проводиться відбір документів які належать до включнення в опис. 16. ЗВІТНІСТЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 16 1- До документів державної статисгичної та галузевої періодичної звітності з охорони праці які виконуються службою охорони пращ відносяться а щорічний зви протравматизм на виробитиві та ного матеріальни наслідки Форма № 7-інв б щорічний звіт про стан умов га безпеки праці Форма №1-УБ и щорічний звп про стан умов праці пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах Форма № 1 -ПВ г щорічні звіти які відправляє підприємство в об'єднання про виконання комплексного плану заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці попередженню випадків виробничого травматизму профзахворювань га аварій д звіти про виконання приписів державних органів нагляду направляються на адресу відповідних контролюючих органів га вищої організації по підпорядкованості 16.2. Звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки Форма N 7-тнв подають щорічно 25 січня виробничі об'єднання підприємства установи організації господарства тощо які знаходяться на самостійному балансі незалежно від відомчої підпорядкованості і форми власності: а статистичному органу за місцем знаходження об'єднання підприємства організації за вказівкою обласного управління статистики; б своїй вищій організації. Відповідно до сумісного розпорядження Держнафтогазпрому та Держнагля-дохоронпраці керівники підприємств і організацій галузі зобов'язані також відправити щорічні звіти про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки на адресу УЦЕБОПнафтогаз для створення І функціонування банку даних про нещасні випадки і всебічний аналіз цих подій Інструкція по заповненню форми № 7-тнв надається 16.2.1. Державну статистичну звітність за формою № 7-тнв заповнюють всі об"єднанння підприємства установи організації господарства тощо які знаходяться на самостійному балансі незалежно від їх відомчої підпорядкованості і форми власності. Дані по структурних одиницях несамостійних підрозділах виробництвах схемах відділеннях тощо включаються у звіт того підприємсіва на балансі якого вони знаходяться незалежно від місця розташування цих одиниць Дані по виробничих одиницях самоспинич піІдприєствах що входять до кладу об'єднання враховуються за місцем розташування цих одиниць При цьому інформацію по одиницях що знаходяїься на одній з ним території район область включає у свій звіт об'єднання За одиниці що знаходяться на іншій териюріі перед відповідним органом статистики звітує об'єднання або за ного вказівкою самі одиниці. Інформацію по одиницях розташованих за межами України включає у свій звіт відповідне об'єднання. Більш детальний порядок подання звітів визначає управління статистики. 16.2.2. У розділі 1 дані про середньооблікову кількість працюючих у тому числі жінок повинні співпадати з аналогічними даними річного звіту з умов праці форма № 1-ПВ . У рядках 2 3 5 у відповідності з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах та організаціях" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623 враховуються дані про працівників підприємства що отримали травми гострі професійні захворювання отруєння ушкодження внаслідок аварій пожеж стихійного лиха землетруси зсуви повені урагани тощо контакта з тваринами комахами та іншими представниками фауни і флори. У кількість потерпілих враховуються лише ті особи по нещасних випадках з якими за висновком комісії з розслідування складено акг за формою Н-1. Це можуть бути як потерпілі з втратою працездатності на 1 робочий день і більше так і потерпілі які частково втратили працездатність і за висновком лікувального закладу були переведені на іншу легшу роботу на 1 робочий день і більше. Якщо у звітному році настала смерть потерпілого від нещасного випадку що стався минулого року то дані про нього відображаються у рядках 3 - 3.3 минулого року він повинен був бути врахований як потерпілий з втратою непрацездатності . Дані про потерпілих які частково втратили працездатність показуються у рядках 5 - 5.1. З метою уникнення подвійного обліку у зазначених рядках не враховуються дані про осіб які переводяться на легшу роботу після закінчення непрацездатності. Дані про потерпілих загиблих у стані сп'яніння заповнюються на підставі записів у пункті 1 1.5 акта за формою Н-1 і відображаються у рядках 2.3 і 3.3. У рядку 4 наводяться дані про кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою непрацездатності на 1 робочий день і більше непрацездатність яких закінчилася у звітному році. Якщо тимчасова непрацездатність у потерпілих продовжувалася з кінця попереднього року то усі дні непрацездатності по цих випадках показують у звітному році. У зазначений рядок не включаються кількість робочих днів переводу на легшу роботу потерпілих які частково втратили працездатність. 16.2.3. У розділі 2 по рядку 1 кількість потерпілих які одержали виплати наводиться з урахуванням членів сімей і утриманців загиблих; по рядку 2 -кількість працівників робота яких припинялася органами державного нагляду за охороною праці у відповідності з статтею 44 "Закону України про охорону праці". У розділі 2 наводяться дані про всі виплати відшкодування здійснені у звітному році включаючи виплати потерпілим нещасні випадки з якими сталися у минулі роки. Якщо тимчасова непрацездатність або перебування потерпілого на легшій роботі продовжились з минулого року і закінчилися у звітному то всі виплати по листках непрацездатності виплачена одноразова Допомога відшкодування витрат лікувальному закладу за лікування потерпілого відшкодування витрат на медичну і соціальну допомогу доплати до попередньго заробітку сумарні виплати середньомісячного заробітку за час професійної перекваліфікації потерпілого показуються сумарно у звітному році по відповідних рядках звіту. Періодичні виплати як то: виплати втраченого заробітку придбання путівок на санаторно-курортне лікування протезування заміну транспорту тощо показують по відповідних рядках звіту за гой рік коли вони були фактично здійснені. І виплати відшковування визначаються по травмованих смертельно потерпілих з втратою непрацездатності на 1 робочий день і більше потерпілих які частково втратили працездатність і були переведени на легшу роботу на 1 робочий день і більше. Дані рядка 3 дорівнюють підсумку рядків 3.1-3.12; рядка 3.5 - підсумку рядків 3.5.1 та 3.5.2. Основою для заповнення показників розділу є дані актів за формою Н-1 співставлення яких наведено у табл.16.1. Таблиця 16.1 ВІДПОВІДНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФОРМИ N 7-іни ТА АКТУ 11-1         №п/п Назва показників №дків форми № 7-тнв №№ рядків пунктів акту по формі Н-1 1 Виплачено по листках непрацездатності по- терпілим непрацездатність яких закінчилася у звітному році 3.1 16.2 2 Виплачена потерпілим включаючи членів сімей і утриманців загиблих одноразова допомого 3.2 16.4 3 Вартість зіпсованого устаткування інструментів зруйнованих будівель споруд 3.7 16.7 4 Витрачено на врятування потерпілих поховання загіблих розслідування нещасних випадків транспорт зв'язок тощо 3.8 168 5 Відшкодовано витрат лікувальним закладам за лікування потерпілих 3.9 16.6 6 Сума штрафів виплачена за настання нещасних випадків та приховування потерпілих від обліку 3.10 16.5         У рядку 3.4 показуються відшкодування потерпілим усіх витрат здійснених ними на лікування у тому числі санаторно - курортне крім відшкодування підприємством витрат лікувальним закладам за лікування потерпілих протезу-вання придбання транспортних засобів по догляду за потерпілими та інших видів медичної і соціальної допомоги відповідно до медичного „висновку що видається у встановленому порядку а також витрат на допомогу інвалідам праці у вирішенні їх соціально-побутових питань за рахунок підприємства. Не включаються у зазначений рядок суми одноразової допомоги передбачені колективним договором і витрачені на лікування. У рядок 3.6 "інші виплати потерпілим" включаються дані про суми доплат до переднього заробітку потерпілого у разі переводу його на легшу роботу пункти 16.1 і 16.3 акта за формою Н-1 а також сумарні виплати середнь щомісячного заробітку що здійснені на основі наказу адміністрації за весь час професійної перекваліфікації потерпілого. Лані пунктів 3.3 3.4 3.11 3.12 визначаються як підсумки виплачених на підставі відповідних наказів адміністрації підприємства сум потерпілим членам сім'ї та утриманцям загиблого працівникам або стороннім організаціям. Суми перераховані підприємством до місцевих органів соціального захисту на вииплату пенсій інвалідам за трудовим каліцтвом а також у разі втрати 'годувальника відображаються у рядку 35 у відповідності до пред'явлених йому претензії з боку останніх У рядках 3.2 - 3.6 3.12 наводяться виплати здійснені згідно статті 11 у рядку 3.10 -статті 31 рядку 3.11 - статті 44 " Закону України про охорону праці" а також Правил відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків затвер-джених постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.93 № 472. 16.2.4. У рядку 4 розділу 2 показують витрати на заходи по охороні праці за рахунок всіх джерел фінансування крім коштів Фонду охорони праці підприємства постанова Кабінету Міністрів України від 7.10.93 N 838 "Про затвердження Положення про державні галузеві регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств" . По рядку 4.1 "у тому числі за колективними договорами угодами " показують витрати на заходи передбачені колективними договорами угодами . Витрати визначаються так. Кожен здійснений захід робота приймається і оформлюється актом комісії яка призначається керівником підприємства. До складу комісії обов'язково входять працівники бухгалтерії. В акті одночасно з іншими показниками вказують також загальну суму фактичних витрат на виконання цього заходу на основі відповідних виправдувальних документів. Вказані акти після їх затвердження керівником підприємства передають посадовій особі яка відповідає за стан охорони праці. Остання на основі поданих актів визначає зведені дані про фактичні витрати на всі здійснені заходи передбачені договором угодою . Одночасно з витратами по колективних договорах угодах у рядок 4.1 включають витрати на зособи індивідуального захисту лікувально-профілактичне харчування та молоко. Вказані витрати визначаються на підставі даних аналітичного обліку за накладними витратами. Ці а також усі інші дані що стосуються розділу 2 працівники бухгалтерії віддають особі яка відповідає за стан обліку за формою N 7-тнв. Дані розділу 2 по рядках 3-4.1 наводяться з одним десятковим знаком після коми. 16.2.5. У розділі З рядки 1-15 основні травмуючі фактори нещасних випадків заповнюються згідно підпункту 11.1 акта за формою Н-1 а рядки 16-30 основні причини нещасніх випадків - підпункту 11.3. Кожного потерпілого при нещасному випадку врахованому у рядках 2 2.1 З 3.1 відносять до одного з основних факторів рядки 1-15 і до однієї з основних причин рядки 16-30 тому по всіх графах сума рядків 1-15 повинна дорівнювати сумі даних рядків 16-30 та відповідним даним розділу 1. З метою забезпечення достовірності даних розділу необхідно систематично на протязі року проводити шифровку акин про нещасні випадки на виробництві Форма Н-1 . При шифруванні на кожному акті на полях праворуч від пункту 11.2 кольоровим олівцем слід проставити номер рядка основного травмуючого фактору з розділу 3 від 1 до 15 а праворуч від пункту 11.3 - номер рядка основної причини нещасного випадку від 16 до ЗО . При заповненні звіту ручна розробка підбирають по проставлених шифрах спочатку по шифрах факторів нещасних випадків а потім по шифрах травмуючих причин підраховують їх кількість і результати підрахунків по кожній групі проставляють у відповідний рядок графи 1. Потім з кожної взятої групи виймають акти про нещасні випадки зі смертельним наслідком підраховують їх кількість і вносять у відповідний рядок графи 3 Відповідно підбирають акти для заповнення граф 2 І 4 16.3. Звіт про стан умов та безпеки праці Форма № 1-УБ подається щорічно 31 січня підприємствами устанонами і організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності. а своїй вищій організації в сфері ведення якої вони знаходяться при її відсутності - обласній районній міській держадміністрації ; б територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці за їх вказівкою ; в обласним районним міським санітарно-єпідеміологічним службам за їх вказівкою . Інструкція по заповненню форми N 1-УБ надається. 16.3.1. У рядку 01 вказується чисельність всіх працівників спискового скла-IV без сумісників та жінок які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми на 31 грудня звітного року. 16.3.2. Визначення показників по рядку 02 графа 1 здійснюється в відповідності з діючими нормативними актами про охорону праці. 16.3.3. Визначення показника по рядку 03 графа 1 здійснюється для тих машин механізмів устаткування транспортних засобів на яких у паспортах ьстановлені відповідні ресурси роботи. 16.3.4. В рядках 04 07 графа 1 показується кількість сертифікатів на механізми устаткування транспортні засоби технологічні процеси які видані відповідно до чинної системи сертифікації продукції та процесів 16.3.5. Визначення показника по рядку 06 графа 1 здійснюється з урахуванням вимог ГОСТ 3.11.30 "Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації" та додержання вимог техно-логічних документів при виконанні технологічного процесу на робочому місці. 16.3.6. По рядку 09 графа 1 кількість споруд та будівель котрі не піддавались капітальному ремонту визначаються Відповідно до діючого Поло-ження про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель та споруд. 16.3 7. Визначення показника по рядку 11 графа 1 здійснюється відповідно І заключення спеціалізованої організації 16.3.8. В рядках 12-19 дані наводяться за станом на кінець року або на дату останнього заміру рівня факторів виробничого середовища. В рядку 12 наводяться останні дані з санітарко- технічних паспортів цехів дільниць виробництв . В ньому наводяться дані про працівників зайнятих на робочих місцях де хоча б один виробничий фактор перевищує граничне допустимий рівень елемента або гранично допустиму концентрацію хімічної чи біологічної речовини або промислового пилу встановлених санітарно- гігієнічними нормами. В цьому рядку кожен працюючий враховується тільки один раз незалежно від кількості діючих на нього небезпечних та шкідливих факторів. В рядку 19 показуються працівники на яких діють два і більше шкідливих виробничих факторів. 16.3.9. Оцінка стану умов праці проводиться на основі даних атестації робочих місць за умовами праці спеціальних вимірів факторів виробничого середо-вища котрі відображаються у картках умов праці на робочих місцях або санітарно- технічного паспорту цеху дільниці виробництва . 16.3.10. Дані про працівників включаються у рядки 12-19 незалежно від того одержують ці працівники пільги за несприятливі умови праці чи ні. 16.3.11. Визначення показника по рядку 21 здійснюється відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці- 16.3.12. У розділі 2 в рядках 23-33 графа 1 показується чисельність працюючих які відповідно до Типових галузевих норм безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. 16.3.13. У розділі 3 в рядках 34-40 графа 1 показується через риску площа санітарно-побутових приміщень та кількість санітарно-технічних приладів шафи крани душові сітки унітази і т п. відповідно до БИ і П 2.09.04-87 "Адміністративні та побутові будинки" а в графі 2 - їх фактична наявність. 16.3.14. У розділі 4 в рядку 41 показуються гроші що перераховані підприємством до фонду охорони праці від примінення органами Держнаглядо-хоронпраці штрафних санкцій згідно з діючими інструкціями. І6.4. Звіт про стан умов праці пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах Форма N 1-ПВ подається 31 січня кожного року підприємствами установами і організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності: а обласному районному міському органу державної статистики за їх вказівками; б своїй вищій організації при її відсутності - обласній районній міській держадміністрації ; в територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці за їх вказівками . Інструкція по заповненню форми N 1-ПВ надається. 16.4.1. У рядку 01 вказується чисельність всіх працівників спискового складу без сумісників та жінок які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми на 31 грудня звітного року. 16.4.2. В рядку 02 наводяться останні дані з санітарно - технічних паспортів цехів дільниць виробництв . В ньому наводяться дані про працівників зайнятих на робочих місцях де хоча б один виробничий фактор перевищує гра-нично допустимий рівень елементу ГДР або гранично допустиму концентрацію хімічної чи біологічної речовини або промислового пилу ГДК установлених санітарно - гігієнічними нормами. Кожен працюючий ураховується тільки один раз незалежно від кількості діючих на нього небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 16.4.3. В рядках 03 - 06 показуються працівники на яких діє вказаний у рядку фактор незалежно від дії інших факторів. Оцінка стану умов праці проводиться на основі даних атестації робочих місць за умовами праці спеціальних вимірів факторів виробничого середовища котрі відображаються у картах умов праці на робочих місцях або санітарно-технічному паспорті цеху дільниці. виробництва . 16.4.4. Визначення чисельності працівників в рядках 07 - 09 які працюють з перевищенням встановлених нормативів по важкості та напруженості праці здійснюється відповідно до "Гігієнічної класифікації праці" від 12.08.1986 року N 4137-86. 16.4.5. Дані про працівників включаються у рядки 02-12 незалежно від того одержують ці працівники пільги за несприятливі умові праці чи ні. І6.4.6- Рядки 11 та 12 заповнюються згідно Із переліками важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється за-стосування праці жінок та неповнолітніх. 16 4.7 У розділі 2 працівники яким всіановлеш пільги пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС при заповненні розділу 2 не враховуються. 16.4.8 Визначення показника по рядках 13 та 5 здійснюється відповідно до списку виробництв цехів професій та посад з шкідливими умовами праці робота в котрих дає право на додаткові відпуски та скорочений робочий день. 16.4.9. В рядках 13 14 графа 3 для визначення витрат на додаткові випуски необхідно: чисельність працівників по графі 1 помножити на середньо-денний заробіток одного дня відпуски та середнє число днів додаткової відпуски за роботу із шкідливими умовами праці 16.4.10. Для підрахунку витрат в рядку 15 графа 3 необхідно: чисельність працівників графа 1 помножити на середню годинну тарифну ставку на кількість годин відхилення від нормальної тривалості робочого тижня 40 год. та на кількість тижнів у році 52 . 16.4.11. В рядку 16 показується чисельність працівників які одержують безкоштовне лікувально-профілактичне харчування відповідно до "Переліку виробництв професій та посад робота в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці". 16.4.12. В рядку 17 показується чисельність працівників які безкоштовно одержують молоко або інші рівноцінні харчові продукти у зв'язку з шкідливими умовами праці на основі переліків робіт та професій які встановлені адміністрацією підприємства за узгодженням з місцевою профспілковою організацією. 16.4.13. В рядках 18 19 графа 3 показується загальна сума доплат працівникам за рік. Для розрахунку середню годинну тарифну ставку встановлену для нормальних умов праці необхідно помножити на чисельність працівників які одержують доплати на 0.04 0.08 0 12 0.16 0.24 а також помножити на середню фактичну тривалість робочого дня та на кількість робочих днів у році. 1. 6.4.14. В рядках 21 24 графа 3 показуються суми що перераховані підприємством у Пенсійний фонд на виплату дострокових пенсій за шкідливі умови праці пенсіонерам працюючим га непрацюючим до досягнення ними пенсійного віку. 16.4.15. В рядку 26 незалежно від того користусться працівник одним або кількома видами пільг Іа компенсацій він ураховується тільки один раз 16.4 16 В рядку 28 для визначення витрат на компенсацію за час вимущено простою графа 3 необхідно чисельність працівників графа 1 помножина середньоденний заробіток одного робочого дня та на число днів простою рез небезпечність виконання робіт.  16.5. Щорічно до 20 січня поточного року служба охорони праці підприємства готує узгоджує з профспілковим комітетом підприємства затверджує у керівника підприємства та відправляє на адресу об'єднання звіт про виконання комплексного плану заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці попередження випадків виробничого травмаІизму професійних захворювань та аварій. Форма звіту наведена у додатку 8 2 16.6. В терміни які указані в приписах служба охорони праці підприємства по узгодженню з виробничими та іншими службами підприємства готує затверджує у керівника підприємства і відправляє на адресу відповідного органу державного нагляду контролюючого органу та вищій організації по підпорядкованості звіти про виконання приписів державних органів нагляду та інших контролюючих органів які мають право давати приписи з питань охорони праці. 17. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ 17.1. ПРАВОВІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ІНВАЛІДІВ 17.1.1. Правові питання охорони праці жінок неповнолітніх та інвалідів розкрито в статтях 14-16 Закону України "Про охорону праці" статтях 51 55 56 63 75 172 174-186 187-199 Кодексу законів про працю України та деяких інших нормативних документах. 17.1.2. Відповідно до статті 14 Закону України "Про охорону праці" забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці на підземних роботах крім деяких підземних робіт нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. "Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок" затверджено наказом МОЗ України від 29.12.93 № 256. "Граничні норми піднімання і переміщення важких речей жінками" затверджено наказом МОЗ України від 06.06.1993р. Праця вагітних жінок і жінок які мають неповнолітніх дітей регулюється чинним законодавством. 17.1-3. Відповідно до статті 15 Закону України "Про охорону праці" забороняється застосування праці неповнолітніх тобто осіб віком до вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці а також на підземних роботах. Порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям що пов'язані з цими роботами визначається поло-женням що затверджується Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Забороняється також залучати неповнолітніх до підіймання речей маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. "Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці на яких забороняється застосування праці неповнолітніх" затверджено наказом МОЗ України від 31.03.1994 р. № 46. Неповнолітні приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. Забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Вік з якого допускається прийняття на роботу тривалість робочого часу відпусток та деякі інші умови праці неповнолітніх визначаються чинним законодавством. 17.1.4. Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону праці" у випадах передбачених законодавством власник зобов'язаний організувати навчання перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень і пільгові умови праці на прохання інвалідів. Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час без їх згоди не Допускається. Підприємства які використовую працю інвалідів зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертизи та чідивідуальних програм реабілііапн вживати додаткові заходи щодо безпеки праці які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. 17.2. ДИСЦИПЛІНАРНА АДМІНІСТРАТИВНА МАТЕРІАЛЬНА ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ 17.2.1. За порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці невиконання своїх посадових обов'язків невиконання приписів органів державного нагляду інших органів які здійснюють контроль представників профспілки створення перешкод для їх діяльності невиконання наказів вказівок та розпоряджень відповідних органів керівництва з питань охорони праці винні працівники несуть відповідальність у встановленому порядку 17.2.2. В цих випадках залежно від характеру та ступеню порушення застосовуються дисциплінарна адміністративна матеріальна та кримінальна відповідальність. 17.2.3. Дисциплінарна відповідальність. 17.2.3.1. Дисциплінарна відповідальність передбачає накладання на посадових осіб дисциплінарних стягнень які передбачено правилами внутрішнього розпорядку та уставами про дисципліну. Застосовуються такі види дисциплінарних стягнень: зауваження догана; сувора догана; переведення на нижчеоплачувану роботу на термін до трьох місяців або переміщення на нижчу посаду на той же термін; звільнення з роботи. 17.2.3.2. Згідно з порядком підпорядкованості до дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства про працю правил і норм охорони праці притягаються такі категорії працівників: керівники підприємств їх заступники головні інженери та інші головні фахівці; начальники цехів служб відділів лабораторій майстерень та інших підрозділів; старші майстри майстри начальники дільниць змін та інші. 17.2.3.3. Робітники та службовці за порушення правил і норм з охорони праці та інструкцій по безпечному веденню робіт до дисциплінарної відповідальності можуть притягатися як за порушення трудової дисципліни. 17.2.3.4. Дисциплінарні притягнення за порушення законодавства про працю правил і норм з охорони праці накладаються в загальноприйнятому порядку вищими органами адміністрацією підприємства та посадовими особами які мають на це право. 17.2.3.5. Профспілкові органи в разі необхідності маюіь право вносити відповідним організаціям пропозиції про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівного складу за порушення законодавства про працю правил і норм з охорони праці. 17.2.3.6. Профспілковий комітет підприємства мас право поставити перед відповідними організаціями питання про притягнення посадових осіб до дисциплінарної відповідальності зміщення з посади або звільнення за порушення законодавства про працю правил і норм з охорони праці. 17.2.3.7. Технічні інспектори праці профспілок мають право робити подання керівникам підприємств або вищих органів про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб або про звільнення їх з посади яку вони займають за порушення встановлених правил і норм з охорони праці.   7 23.8. Робітники органів державного нагляду і прокуратури мають право відносин представлення керівникам підприємств і об'єднань про притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб які систематично порушують законодавство про працю правила норми і інструкції з безпечного ведення робіт. КОДЕКС ЗАКОНІВ ПРО ПРАЦЮ Стаття 46. Відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається у разі появи на роботі у нетверезому стані у дні наркотичного або токсичною сп'яніння відмови або ухилення від обов'яз-кових медичних оглядів навчання інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; ь Інших випадках передбачених законодавством. Стаття 147-1. Дисциплінарні стягнення застосовуються органом якому надано право прийняття на роботу /обрання затвердження і призначення на посаду/ даного працівника. На працівників які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну дисциплінарні стягнення можуть накладатися також органами вищими щодо органів вказаних у першій частині цієї статті. Працівники які займають виборні посади можуть бути звільнені тільки за рішенням органу який їх обрав і лише з підстав передбачених законодавством. 17.2.4. Адміністративна відповідальність 172.4.1. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про працю правил і норм охорони праці передбачає попередження посадових осіб або накладення на них грошового штрафу. 17.2.4.2. Посадові особи притягаються до адміністративної відповідальні . якщо вони своєю дією або бездіяльністю допустили порушення законодавства ьро працю правил і норм охорони праці Штраф накладається на посадових осіб а не на підприємство. 17.2.4 3 Посадові особи до адміністративної відповідальності притягаються тільки у тому випадку коли порушення не має ознак дії яка передбачена кримінальним порядком. 172.4.4. Притягати посадових осіб до адміністративної відповідальності ма-ють право технічні інспектори праці профспілки працівники органів державно-ку нагляду АДМІНІСТРАТИВНИЙ КОДЕКС Стаття 41. Порушення вимог законодавства про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на службових осіб підприємств установ організацій незалежно від форм власності яким надано право прийняття на роботу громадин - власників підприємств чи уповноважених ними осіб до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону "раці тягне за собою накладення штрафу на працівників до 5 мінімальних Розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств установ організацій незалежно від форм власності громадян власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до 10 мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 41 1 . Ухилення осіб які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом орга- ни представників трудових колективів від участь в переговорах щодо укладення зміни чи доповнення колективного договору угоди умисне порушення встановленого законодавством строку початку таких переговорів або незабезпечення роботи комісій з представників сторін чи примирних комісій у визначений сторонами переговорів строк - тягне за собою накладення штрафу в 10 мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 41 2 . Порушення чи невиконання зобов'язань колективного договору угоди особами які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи чи представниками трудових колективів - тягне за собою накладення штрафу до 100 мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 41 3 . Ненадання особами які представляють власників або уповноважені ними органи чи профспілки або інші уповноважені трудовим колективом органи представниками трудових колективів Інформації необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів угод - тягне за собою накладення штрафу в 5 мінімальних розмірів заробітної плати; Стаття 93. Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів з безпечного ведення робіт у галузях промисловості та на об'єктах підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України - тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств установ організацій незалежно від форм власності громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 94. Порушення вимог законодавчих та Інших нормативних актів про зберігання використання та облік вибухових матеріалів V галузях промисловості та на об'єктах підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці України - тяг-не за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб підприємств установ організацій незалежно від форм власності громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 188 4 . Невиконання законних вимог службових осіб органів Держнаглядохоронпраці України щодо усунення порушень законодавства про охорону праці або створення перешкод для діяльності цих органів - тягне за собою накладення штрафу на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати і на службових осіб - до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати. Стаття 188 6 . Невиконання законних вимог службових осіб державної інспекції праці Міністерства праці України щодо усунення порушень законодав- ства про працю - тягне за собою накладення штрафу на службових осіб до десяти мінімальних розмірів заробітної плати 17.2.5. Кримінальна відповідальність 17.2.5.1. Кримінальна відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю правил і норм охорони праці передбачається у тих випадках коли порушення має ознаки злочинної дії. Кримінальна відповідальність виникає як правило при дуже тяжких га групових нещасних випадках професійних отруєннях та захворюваннях аваріях пожежах і т ін Кримінальну відповідальність за порушення правил охорони праці несуть саме ті посадові особи на яких через їх службове положення або за спеціальним розпорядженням покладено обов'язки з охорони праці та дотримання правил безпеки на відповідній дільниці роботи або контроль за їх виконаням КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС Стаття 135. Порушення вимог законодавств про охорону праці Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці службовою собою підприємства установи організації незалежно від форм власності гро-мадянином - власником підприємства чи уповноваженою ним особою якщо це Зрушення створювало небезпеку для життя або здоров'я громадян - карається виправними роботами на строк до одною року або штрафом до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати І саме діяння якщо воно спричинило нещасні випадки з людьми карається позбавленням волі на строк до чотирьох років. 17 2.6 Матеріальна відповідальність 17 2.6.1. Посадові особи які заподіяли шкоду підприємству в наслідок допу-щення ними порушень правил і норм охорони праці крім дисциплінарної і кримінальної відповідальності несуть також і матеріальну відповідальність. 17.2.6.2. Матеріальна відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про працю правил і норм охорони праці виражається в стягненні з них повністю або частково суми яку виплатило підприємство потерпілому від нещасного випадку і професійного захворювання органам соціального страхування і соціального забезпечення Матеріальна відповідальність часто являється наслідком рішення суду про притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. 18. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 18.1. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 18.1.1. Фонди охорони праці створюються відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог подальшого підвищення рівня охорони праці на виробництві фінансування національної галузевих регіональних програм поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища і комплексних заходів що опрацо-вуються і реалізуються безпосередньо на підприємствах. 18.1.2. Фонди охорони праці створюються: державний - при Держнаглядохоронпраці; галузевий - при Держнафтогазпромі; регіональні - при Республіці Крим областях містах Києві та Севастополі районах крім районів у містах у разі потреби ; підприємств - на госпрозрахункових підприємствах незалежно від форм власності. 18.1.3. Кошти фондів охорони праці підприємств використовуються тільки на виконання комплексних заходів що забезпечують досягнення установлених нормативів з охорони праці які погоджуються з місцевими органами Держнаглядохоронпраці а також на подальше поліпшення охорони праці на виробництві. Кошти цих фондів не повинні витрачатися на ремонти Іа інші робоїи пов'язані з підтримкою основних фондів включаючи інженернотехнічні засоби безпеки засоби колективного та індивідуального захисту працюючих у належному технічному стані організацію навчання кадрів на придбання спецодягу молока змиваючих та знешкоджуючих засобів надання різних пільг і компенсацій працюючим благоустрій та озеленення території а також на природоохоронні заходи. 18.1.4. Кошти фондів охорони праці госпрозрахункових підприємств формуються за рахунок: а частини прибутку від підприємницької діяльності підприємств що визначається колективними договорами б відрахувань коштів підприємств; в коштів одержаних від застосування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці. Схема формування фондів охорони праці згідно з Інструкцією /6/ наведена у додадтку 18.1. 18.1.5. Госпрозрахункові підприємства незалежно від форм власності відраховують до фондів кошти в розмірі 1 % від фактичного обсягу реалізованої продукції робіт послуг за виключенням суми податку на добавлену вартість і акцизного збору з віднесенням до витрат виробництва і обігу Від загальної суми відрахувань підприємства направляють. 60% - до фонду охорони праці підприємств 10% - до регіонального фонду охорони праці; 30% - до галузевого фонду охорони праці. філії підприємств що не є юридичними особами перераховують кошти у таких розмірах: 70% - до фонду охорони праці підприємств; 30% - до галузевого фонду охорони праці. Призначення порядок формування та використання фондів охорони праці визначені в "Положеннях про державний галузеві регіональні фонди охорони праці та фонди охорони праці підприємств" та "Інструкції про порядок перерахування обліку та витрачення коштів державного галузевих регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств" 18.1.6. Власники підприємств або уповноважені ними органи визначають порядок управління фондами охорони праці підприємств здійснюють контроль за правильним використанням та обліком цих коштів призначають відповідальних за це посадових осіб. Рішення про використання фондів охорони праці приймаються за участью служб охорони праці та профспілок підприємств. 18.1.7. Галузевий фонд охорони праці створюються для фінансування комплексних заходів та галузевих програм поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища з метою підвищення рівня охорони праці на підприємствах Держнафгогазпрому 18.1 8. Кошти галузевого фонду охорони праці формуються за рахунок: а відрахувань коштів підприємств; б коштів одержаних від заснування органами державного нагляду за охороною праці штрафних санкцій до підприємств за порушення нормативних актів про схорону праці за нещасні випадки та випадки професійних захворювань а також коштів від стягнення цими органами штрафів з працівників винних у порушенні вимог щодо охорони праці; в добровільних внесків окремих підприємств громадських організацій та громадян а також інших надходжень. 18.1.9. Держнафтогазпром України забезпечує: а акумулювання коштів галузевого фонду що перерераховуються підприємствами відповідно до чинного законодавства і використання їх у найбільш пріоритетних напрямках охорони праці; б цільове витрачення коштів на здійснення галузевої програми поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 18.1.10. Згідно з Законом України "Про охорону праці" кошти галузевого фонду охорони праці використовуються також на проведення науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт що виконуються в межах галузевих програм з питань охорони праці на сприяння становленню і розвітку спеціалізованих підприємств науково-технічних центрів експертних груп на заохочення трудо-вих колекгівів і окремих осіб які плідно працюють над розв'язанням проблем охорони праці. 18.1.11. Із коштів галузевого фонду можуть фінансуватись комплексні захо-ди з охорони праці підприємств та організацій Держнафтогазпрому у випадках коли коштів в фонду підприємств не вистачає на впровадження заходів а в галузевому фонді є вільні кошти. 18.1.12. Кошти фондів охорони праці підприємств га галузі не підлягають оподаткуванню і передачі в інші фонди в разі їх не використанні у повній мірі за звітний період. Не використані у звітному році кошти фондів вилученню не підлягають а переходять на наступний рік і використовуються за своїм призначенням. 18.1.13. Порядок відрахувань у галузевий фонд охорони праці визначено в "Положенях про галузевий фонд охорони праці Держкомнафтогазу України" які затверджені наказом Держкомнафтогазу від 31.12.1993 р.№ 314. 18.1.14. Підприємства перераховують кошти до галузавого фонду за минулий місяць до 15 числа наступного місяця згідно з Положенням. 18.1.15. Галузевий фонд до 25 числа першого місяця наступного кварталу перераховує 50 % одержаних сум що надійшли до них згідно з інструкцією до державного фонду. 18.1.16. Відповідальність за правильність нарахування і своєчасність внесення коштів до відповідних фондів покладається на платників. 18.1.17. Госпрозрахункові підприємства зобов'язані зареєструватися як платники внесків за місцем свого знаходження для чого вони надають відповідним органам що є розпорядниками коштів регіонального та галузевого фонду довідку за формою згідно з Інструкцією. 18.1.18. Платнику внесків до фонду охорони праці після реєстрації видається реєстраційне посвідчення згідно з Інструкцією. 18.1.19. Контроль за своєчасним і повним надходженням коштів здійснюють державні податкові інспекції органи Держнаглядохоронпраці Держнафтогазп-рому та органи що є разпорядниками коштів регіональних фондів. Контроль здійснюється шляхом перевірки бухгалтерських документів за поточний і минулий роки. Перевірка документів за більш ранні періоди провадиться лише при виявленні зловживань що допускались з метою ухилення від сплати чи заниження сум внесків до фондів. Суми додатково нарахованих по акта платежів у випадку несплати в призначений строк стягуються у встановленому порядку. 18.2. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ ЗБИТКІВ 18.2.1. Відшкодування шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я під час виконання ним трудових обов'язків здійснюється згідно "Правил відшкодування власником підприємства установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків" надалі - Правила що затверджені постановою КМУ від 23.06.1993 N 472 із змінами та доповненнями до них затвердженими Постановою КМУ від 18.06.1994р. № 492. Правила містять норми та положення трудового і цивільного законодавства України з питань вішкодування шкоди. 18.2.2. Власник підприємства установи і організації надалі - підприємство або уповноважений ним орган надалі - власник несе матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків надалі -ушкодження здоров'я а також за моральну шкоду заподіяну потерпілому внаслідок фізичного чи психічного впливу небезпечних або шкідливих умов праці. Власник звільняється від відшкодування шкоди якщо доведе що шкода за-и діяна не з його вини а умови праці не с причиною моральної шкоди. 18.2.3. Доказом вини власника можуть бути: д акт про нещасний випадок на виробництві або акі про професійне захворювання; б висновок службових осіб органів які здійснюють контроль і нагляд за охороною праці та дотриманням законодавства про працю або профспілкового органу щодо причин ушкодження здоров'я в медичний висновок про професійне захворювання г вирок або рішення суду постанова прокурора висновок органів дізнання або попереднього слідства; д рішення про притягнення винних осіб до адміністративної або дисциплінарної відповідальності; е рішення органів соціального страхування про відшкодування власником витрат на допомогу працівникові в разі тимчасової непрацездатності у зв'язку з ушкодженням здоров'я; ж показання свідків та інші докази. 18.2.4. Відшкодування шкоди заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я надалі - потерпілому складається з: а виплати втраченого заробітку або відповідної його частини залежно від ступеню втрати потерпілим професійної працездатності; б виплати в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому членам сім'ї та утриманцям померлого ; в компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу посилене харчування протезування сторонній догляд тощо . За наявність факта моральної шкоди потерпілому відшкодовується моральна шкода. 18.2.5. Ступінь втрати працездатності визначається медико-соціальною експертною комісією МСЕК у відсотках до професійної працездатності яку мав потерпілий до ушкодження здоров'я. МСЕК установлює обмеження рівня жкиттєдіяльності потерпілого причину час настання та групу інвалідності у зв'язку з ушкодженням здоров'я а також визначає необхідні види медичної га V1'пальної допомоги. При пред'явленні акта про нещасний випадок МСЕК проводить огляд по-терпілих за направленням: лікувально-профілактичного закладу власника профспілкового органу підприємства. Крім цього огляд провадиться за направ-ленням органів слідства прокуратури. 18.2.6. За потерпілим тимчасово переведеним за його згодою на легшу нижчеоплачувану роботу зберігається середньомісячний заробіток на термін визначений лікарсько-консультаційною комісією ЛКК або до встановлення МСЕК стійкої повної часткової втрати професійної працездатності. Необхідність переведення потерпілого на іншу роботу її тривалість та характер установлюються ЛКК. Якщо у встановлений ЛКК термін власник не запропонував потерпілому відповідної роботи йому виплачується середньомісячний заробіток. У випадках викладених в абзацах першому та другому цього пункту середньомісячний заробіток обчислюється за 3 місяці до ушкодження здоров'я. У разі коли між власником і потерпілим не досягнуто згоди щодо запропонованих згідно з рекомендаціями ЛКК робіт питання вирішується відповідно д0 законодавства про працю. 18.2.7. Власник забезпечує професійну реабілітацію потерпілого відповідно до висновку ЛКК або МСЕК якщо внаслідок ушкодження здоров'я або моральної шкоди він не може виконувати попередню роботу. За потерпілим який проходить професійну орієнтацію професійне навчання або перекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації якщо з часу встановлення інвалідності визначення моральної шкоди минуло не більше одного року зберігається середньомісячний заробіток протягом терміну визначеного програмою реабілітації. У цей час відшкодування шкоди провадиться на загальних підставах. У випадках викладених у цьому пункті середньомісячний заробіток обчислюється в порядку передбаченому в пункті 18.2.6. 18.2.8. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди одержання частини втраченого заробітку мають особи які перебували на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання а також дитина померлого яка народилася після його смерті. Такими особами є: а діти які не досягли 18 років; вихованці учні сіудеіми курсаши слухачі стажисти - до закінчення навчальних закладів але не довше ніж до досягнення ними 23 років; б жінки старші за 55 років і чоловіки старші за 60 років; в інваліди на час інвалідності; г один із батьків або дружина чоловік померлого чи інший член сім'ї якщг він не працює і доглядає дітей братів сестер або онуків померлого які не досягли 8 років. Неповнолітні діти на утримання яких померлий виплачував або був зобов'язаний виплачувати аліменти ввжаються такими що перебували на його утриманні. 18.2.9. Розмір відшкодування втраченого потерпілим заробітку встановлюється відповідно до ступеню втрати професійної працездатності і середньомісячного заробітку який він мав до ушкодження здоров'я. Втрачений заробіток або його частина відповідно до ступеню втрати професійної працездатності виплачується власником у повному розмірі тобто без урахування розміру пенсії по інвалідності а також незалежно від одержуваних потерпілим інших видів пенсій заробітку доходу і стипендії. Утрачений заробіток або відповідна його частина виплачується власником у повному розмірі незалежно від одержуваної потерпілим пенсії та інших доходів. Визначений розмір втраченого заробітку або відповідна його частина залежно від ступеню втрати потерпілим професійної працездатлосп корегуванню у бік зменшення не підлягає. 18.2.10. Розмір одноразової допомоги потерпілому встановлюється колектив-ним договором угодою трудовим договором Якщо відповідно до медичного висновку потерпілому всіановлена сішка втрата працездатності одноразова допомога потерпілому має бути не менше суми визначеної з розрахунку його середньомісячного заробітку за кожний процент втрати ним професійної працездатності. Стійкою втратою працездатносіі вважається будь-яка втрата професійної працездатності що визначається органами медико-соціальної експертизи МСЕК . У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання власник виплачує потерпілому одноразову допомогу на додаткові витрати на лікування в порядку і розмірах передбачених колективним договором. У разі смерті потерпілого розмір одноразової допомоги його сім'ї повинен бути не менше п'ятирічного заробітку і крім того не менше однорічного заробітку потерпілого на кожного утриманця а також на його дитину яка народилася після його смерті. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці розмір одноразової допомоги може бути зменшено в порядку що визначається трудовим колек-тивом за поданням власника та профспілкового комітету підприємства але не більше як на 50 відсотків. 18.2.11. Моральна шкода відшкодовується за заявою потерпілого про харак-тер моральної втрати чи висновком медичних органів у вигляді одноразової грошової виплати або в іншій матеріальній формі розмір якої визначається в кожному конкретному випадку на підставі: а домовленості сторін власника профспілкового органу і потерпілого або уповноваженої ним особи ; б рішення комісії по трудових спорах в рішення суду. Розмір відшкодування моральної шкоди не може перевищувати двохсот мінімальних розмірів заробітної плати незалежно від інших будь яких виплат. 18.2.12. Власник відшкодовує потерпілому витрати на медичну та соціальну допомогу на додаткове харчування придбання ліків спеціальний медичний та звичайний догляд побутове обслуговування протезування санаторно-курортне лікування придбання спеціальних засобів пересування тощо . При визначенні розмірів витрат на медичну та соціальну допомогу ступінь вини потерпілого в ушкодженні його здоров'я не враховується. Пі витрати відшкодовуються якщо потреба в них обумовлена висновками МСЕК 18.2.13. Розмір компенсації витрат на додаткове харчування визначається на підставі раціону харчування розробленого МОЗ і довідки місцевих органів державної виконавчої влади або виконавчих комітегів міських районних Рад народних депутатів про середні ціни на продукт у відповідний період їх придбан-ня а за згодою власника - довідки організацій торговельної мережі чи управлінь ринками. Витрати на ліки лікування проіезування крім протезів з дорогоцінних ме-талів придбання санаторно-курортних путівок речей по догляду за потерпілим визначаються на підставі рецептів лікарів довідок або рахунків про їх вартість. 18.2.14. Розмір витрат на необхідним догляд за потерпілим залежно від характеру цього догляду визначається МСЕК і не може бути менше. а трьох мінімальних заробітних плат - на спеціальний медичний догляд масаж уколи тощо ; б двох мінімальних заробітних плат - на звичайний догляд: в однієї мінімальної заробітної плати - на побутовий догляд прибирання кімнати прання білизни тощо . Витрати на догляд за потерпілим відшкодовуються власником незалежно від того ким вони здійснюються. Інвалідам першої групи висновок МСЕК потрібен тільки для встановлення спеціального медичного догляду. Встановлення для них інших видів догляду висновку МСЕК не потребує. Якщо потерпілому встановлена потреба в кількох видах допомоги йому відшкодовуються витрати на кожен вид. 18.2.15. Потерпілому періодично але не рідше одного разу на гри роки а інвалідам першої групи щорічно безкоштовно надається путівка для санаторно-курортного лікування відповідно до медичного висновку а в разі самостійного її придбання власник за бажанням потерпілого компенсує середню вартість санаторно-курортної путівки. Потерпілому компенсуються витрати на проїзд до місця лікування і назад. У разі необхідності супроводження потерпілого особі яка його супроводжує компенсується проїзд туди і назад а також сплачуються добові і компенсуються витрати на житло відповідно до законодавства про службові відрядження. Потерпілому який використав чергову відпуску до отримання путівки у санаторно-курортні заклади власник надає додаткову відпустку для лікування включаючи час проїзду із збереженням на цей час середньомісячного заробітку який він мав до ушкодження здоров'я або заробіїку що складався перед відпусткою за вибором потерпілого . Виплата втраченого заробітку або відповідної його частини потерпілому протягом цього часу здійснюється на загальних підставах. 18.2.16. Компенсація витрат на придбання інвалідам спеціальних засобів пересування запасних частин до них а також витрат на придбання палива ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів провадиться відповідно до чинного законодавства. 18.2.17. Власник надає інвалідам праці внаслідок ушкодження здоров'я у тому числі непрацюючим на підприємстві допомогу у вирішенні соціально~побутових питань за їх рахунок а в разі можливості - за рахунок підприємства. 18.2.18. У разі смерті потерпілого від нещасного випадку виграти на його поховання несе власник. 18.2.19. Розмір відшкодування аікоди частина втраченого заробітку у разі смерті годувальника особам які мають на це право визначається із середньомісячного заробітку з вирахуванням частки яка припадала на нього і працездатних осіб які були на його утриманні але не мали права на відшкодування шкоди. Для визначення розміру відшкодування шкоди частини втраченого заробітку кожній особі яка має на це право частка заробітку годувальника що припадає на зазначених осіб ділиться на число цих осіб. Розмір відшкодування шкоди частина втраченого заробітку непрацездатним особам які не були на утриманні померлого але мають на це право визначається в такому порядку: якщо кошти на утриманпя стягувалися за рішенням суду то відшкодування шкоди частини траченою заробітку визначається в сумі що призначена судом; б якщо кошти на утримання не стягувалися в судовому порядку то відшкодування шкоди частини траченого заробпку встановлюється власни-ником підприємства за участю профспілкового органу У разі коли право на відшкодування шкоди частина втраченого заробітку мають одночасно непрацездатні особи які були на утриманні померлого і непрацездатні особи які не були на його утриманні спочатку визначається розмір відшкодування шкоди частини втраченого заробітку особам які не були на утриманні померлого. Установлена зазначеним особам сума відшкодування шкоди частина втраченого заробітку виключається із заробітку годувальника а потім визначається розмір відшкодування шкоди частини втраченого заробітку особам які були на утриманні померлого у порядку передбаченому абзацами першим і другим цього пункту. Відшкодування шкоди частини втраченого заробітку особам які втратили годувальника виплачується в повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії у разі втрати годувальника та інших доходів. 18.2.20. Якщо ушкодження здоров'я настало з вини кількох власників відшкодування шкоди провадиться кожним власником відповідно до ступеню їх вини. Ступінь вини власників визначається комісією з розслідування нещасного випадку за участю уповноважених власниками представників а в разі виникнення спору - народним судом. 18.2.21. Середньомісячний заробпок для обчислення розміру відшкодування потерпілому втраченого заробітку або відповідної його частини визначається за бажанням потерпілого за 12 або 3 останні повні календарні місяці роботи що передували каліцтву а при професійному захворюванні - стійкій втраті професійної працездатності. 18.2.22. У разі повторного ушкодження здоров'я середньомісячний заробіток та бажанням потерпілого обчислюється за відповідні періоди що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Розмір відшкодування шкоди в цьому разі визначається ступенем у відсотках втрати професійної працездатності що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я. Якщо повторне ушкодження здоров'я працівника настало з вини іншого власника відшкодування шкоди провадиться на загальних підставах. 18 2.23. Перерахування розміру відшкодування шкоди втраченого за-робітку втрат на соціальну і медичну допомогу проводиться у разі: а зміни ступеню втрати професійної працездатності; б зміни складу сім'ї померлого; в підвищення мінімального розміру заробітної плати в порядку визначено-му законодавством; г підвищення тарифних ставок окладів працівників госпрозрахункових підприємств а також заробітної плати відповідно до колективного договору. 18.2.24. Виплата суми відшкодування шкоди провадиться власником з ви-ни якого настало ушкодження здоров'я внаслідок нещасного випадку професійного захворювання або з фонду соціального страхування. Якщо зазначені суми виплачені з фонду соціального страхування власник зобов'язаний повернути їх до фонду. При виїзді потерпілого або осіб які мають право на відшкодування шкоди на постійне місце проживання за межі України визначені на зазначені цілі суми пересилаються власником за їх адресою в порядку передбаченому міждержавними угодами. 18.2.25. У разі ушкодження здоров'я працівника в період його роботи на підприємстві України розташованому за кордоном відшкодування шкоди здійснюється власником цього підприємства відповідно до законодавства України. 18.2.26. При ліквідації банкрутстві або реорганізації злиття приєднання поділ виділення перетворення підприємства відшкодування шкоди компенсація всіх видів витрат провадиться правонаступником. Якщо права і обов'язки ліквідованого підприємства не переходять до правонаступника суми що підлягають відшкодуванню капіталізуються і перераховуються органам державного соціального страхування для виплати їх у розмірі і в терміни зазначені у відповідному рішенні про відшкодування шкоди. У разі ліквідації або банкрутстві підприємства без правонаступника ліквідаційна комісія надсилає офіційне повідомлення про це до місцевого органу державного соціального страхування. Якщо при ліквідації підприємства капіталізація платежів у відшкодування шкоди не проведена регресна вимога подається органам державного соціального страхування. 18.2.27. Заява про відшкодування шкоди подається власнику з вини якого заподіяна шкода. При ліквідації банкрутстві реорганізації підприємства потерпілий подає заяву правонаступникові а в разі його відсутності - органові державного соціального страхування. 18.2.28. До заяви потерпілого про відшкодування шкоди додається виснов МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності та необхідні витрати на медичну та соціальну допомогу а також відповідні рішення про відшкодування моральної шкоди. До заяви про відшкодування шкоди у разі втрати годувальника додаються: а копія свідоцтва органу ЗАГСу про смерть годувальника; б довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської селищної Ради народних депутатів чи інші документи про склад сім'ї у тому числі тих що були на його утриманні або копія відповідного рішення суду; в довідка навчального закладу про навчання осіб віком до 23 років які мають право на відшкодування шкоди; г довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської селищної Ради народних депутатів про батьків або інших членів сім'ї померлого які не працюють і доглядають дітей братів сестер або онуків померлого віком до 8 років. 18.2.29. Власник повинен забезпечити оформлення всіх документів необхідних для визначення розміру відшкодування потерпілому шкоди а в разі оскарження рішення - надати допомогу в одержанні матеріалів чи зажадати їх від відповідних організацій. 18.2.30. Власник зобов'язаний розглянути заяву про відшкодування шкоди та прийняти відповідні рішення протягом 10 днів з дня її надходження з усіма необхідними документами або надходження додаткових документів. Рішення про відшкодування шкоди оформляється наказом розпорядженням власника в якому зазначаються особи яким установлюється відшкодунання шкоди його розміри потерпілому або кожному членові сім'ї по-терпілого а також терміни виплати. Копія наказу розпорядження власника про відшкодування шкоди або мо-тивована письмова відмова вручається заінтересованій особі протягом 10 днів з дня прийняття рішення. 18.2.31. Копія наказу розпорядження власника рішення народного суду про призначення відшкодування шкоди заява потерпілого або інших заінтересованих осіб про встановлення відшкодування шкоди з необхідними до-кументами що додаються до неї зберігаються власником в окремій справі на кожного одержувача. Власник зобов'язаний забезпечити збереження цих документів. На період відшкодування шкоди документи зберігаються в бухгалтерії підприємства. У разі реорганізації лівідації або банкрутстві підприємства вони передаються правонаступнику а у разі його відсутності - місцевим органам державного соціального страхування. Через два роки після припинення відшкодування шкоди зазначені справи передаються до архіву. 18.2.32. Суми відшкодування шкоди виплачуються: а потерпілому - з дня встановлення стійкої втрати професійної працездатності або виникнення необхідності у витратах на медико-соціальну допомогу; б особам які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника - з дня його смерті але не раніше ніж з дня настання права на відшкодування шкоди. 18.2.33. Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний термін з іпч визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності а у разі смерті потерпілою - з дня його смерті особам які мають на це право. Іншим потерпілим термін і розмір надання одноразової допомоги встанов-ються колективним договором угодою трудовим договором . 18 2.34. Якщо заяву про відшкодування шкоди потерпілий або заінтересовані особи подали через гри роки з дня визначення МСЕК стійкої трати професійної працездатності відшкодування шкоди пропадиться з дня подання заяви. 182.35 Якщо потерпілому або особам які мають право на відшкодування шкоди з вини власника своєчасно не визначено або не виплачено відшкодування шкоди то ці суми виплачуються без обмеження протягом будь-якого терміну і підлягають корегуванню з врахуванням коефіцієнтів підвищення розміру мінімальної заробітної плати за відповідний період згідно із законодавством. Виплата суми відшкодування шкоди яку своєчасно не одержав потерпілий чи особи які мають на це право провадиться за минулий час але не більш як за три роки до подання заяви про відшкодування шкоди. Позивач у справі відшкодування шкоди завданої каліцівом або іншим ушкодженням здоров'я а також втратою годувальника звільнясіься від судових витрат у прибуток де- ржави. У випадку задоволення позову повністю або частково судові витрати стягуються з відповідача. 18.2.36. Відшкодування шкоди провадиться протягом встановленого МСЕК терміну втрати працездатності та термін падання потерпілому медичних та соціальних послуг. Особам які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника виплати провадяться: а дітям - до досягнення ними 18 років. Вихованцям учням студентам слухачам стажистам - до закінчення навчального закладу але не довше ніж до досягнення ними 23 років; б чоловікам віком понад 60 років і жінкам віком понад 55 років - довічно; в інвалідам - протягом періоду інвалідності; г матері батькові членам сім'ї які не працюють і доглядають дітей братів сестер онуків померлого годувальника - до досягнення ними 8 років. 18.2.37. Доставка і пересилання суми відшкодування шкоди провадиться за рахунок власника. За бажанням отримувачів ця сума може перераховування на особистий рахунок в ощадному банку. Послуги ощадного банку оплачує власник. Виплата суми відшкодування шкоди провадиться щомісячно в дні уст; нов-лені наказом власника. 18.2.38. Суми відшкодування шкоди не підлягають оподаткуванню. Обов'язкові відрахування з них провадяться у тому порядку що і відрахування із заробітної плати. У разі позбавлення потерпілого волі виплата відшкодування шкоди не припиняється їх суми перераховуються на спеціальний рахунок і виплачуються йому після звільнення с5 місця позбавлення волі. 18.2.39. Потерпілим які проживають у будинках-інтернагах для громадами похилого віку та інвалідів пансіонатах ветеранів війни та праці щомісячні суми відшкодування шкоди перераховуються на рахунок зазначених установ з виплати тою різниці між сумою відшкодування шкоди і вартістю утримання в них але не менше 25 відсотків призначеної суми відшкодування втраченого заробітку Якщо на утриманні потерпілого який проживає у будинку-інтернаті для громадян похилого віку та інвалідів пансіонаті ветеранів війни та праці є непрацездатні члени сім'ї сума відшкодування інколі виплачується в такому порядку: на одного непрацездатного утриманця - чверть на двох - третина на трьох і більше - половина суми відшкодування шкоди. Частина суми відшкодування що залишається після відрахування вартості утримання в цих установах але не менше 25 відсотків виплачується потерпілому. 18.2.40. Спори між потерпілим або іншими зацікавленими особами і власником щодо права на відшкодування шкоди визначення або перерахування її розміру а також наявності порушення правил охорони праці визначення ступеню провини власника і потерпілого та інших умов від яких залежить розмір відшкодування шкоди вирішуються в порядку встановленому для розгляду трудових спорів. 18.2.41. Згідно з Законом України "Про охорону праці" стаття 8 усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником від нещасних випадків і професійних захворювань. Страхування здійснюється в порядку і на умовах що визначаються законо-законодавством і колективним договором. Із фонду соціального страхування здійснюються виплати сум що належать потерпілому за період його тимчасової непрацездатності або в порядку відшкодування шкоди та одноразової допомоги. Власник зобов'язаний повернути визначені суми до фонду соціального страхування якщо нещасний випадок або професійне захворювання сталося з його вини. 18.2.42 Згідно з Законом України "Про охорону праці" стаття ЗО крім відшкодування шкоди працівникам власник повністью відшкодовує збитки іншим підприємствам громадянам і державі на загальних підставах у зв'язку з заподіянням шкоди при порушенні вимог щодо охорони праці. У разі незабезпечення вимог щодо охорони праці власних відраховує кошти на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань за підвищенними тарифами що періодично переглядаються залежно від рівня виробничого травматизму і ступеня шкідливості умов праці в порядку який визначається КМУ з участю профспілок. 18.3. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ШТРАФНИХ САНКЦІЙ 183.1. Порядок накладення штрафів на підприємства за порушення норма-тивних актів про охорону праці визначається "Положенням про порядок накла-витяг штрафів на підприємства установи і о'рганізації за порушення норматив-них актів про охорону праці та "Інструкцією щодо застосування положення про порядок накладення штрафів на підриємства установи і організації за порушен-ні нормативних акпв про охорону пращ" 1.8.3.2. На підприємства можуть бути накладені штрафи: а що накладаю І ься на підприємство керівниками Держнаглядохоронпраці І.ч йп^о місцевих органів; 6 що сплачуються підприємствами самостійно без розпорядження припи-І V органів державного нагляду за охороною праці за нещасні випадки або професійні захворювання що сталися на виробництві з вини власника. 18.3.3. Постанову про накладення штрафу мають право прийняти тільки ті ІІосадові особи які перелічені у Положенні а саме: голова Держнаглядохоронп-раці його заступники начальники територіальних управлінь та начальники інпекцій цього Комітету. І8.3.4. Розмір штрафу за будь-яких умов не повинен перевищувати 2% місячного фонду заробітної плати підприємства. Конкретні посадові особи Держнаглядохоронпраці не мають права перевищувати встановлений для них максимальний розмір штрафу а саме: Голова Чоржнаглядохоронпраці - 2% його заступники - 1 5% начальники тери-торіальних управлінь - 1% начальники інспекцій - 0 5% місячного фонду за-робітної плати підприємства з якого стягується штраф. Для розрахунку розміру максимально можливого штрафу береться фактичний фонд заробітної плати підприємства за місяць що передує місяцю в якому прийнято постанову про накладення штрафу. 18 3.5 Штраф може накладатися лише за підсумками комплексної пе-ревірки стану безпеки і умов праці на даному підприємстві проведеної органами Держнаглядохоронпраці за участю інших органів державного нагляду за охоро-і праці У цьому випадку маїеріали комплексної перевірки що складаються державними інспекторами чи іншими посадовими особами місцевих або центральних органів державного нагляду повинні місіиіи висновок про доцільним притягнення підприємства до сплати штрафу та про його розмірі залежно від характеру наявних порушень. Зазначені матеріали подаються відповідному керівников Держнаглядохоронпраці і територіального управління або Інспекції цьоіо Комітету для прийняття постанови про накладення штрафу за встановленою Положенням формою. 18.3 6. Штраф накладається за порушення законодавчим та інших нормативних актів про охорону праці а також за невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду з питань безпеки гігієни праці І ; чого середовища. До зазначених актів відносяться закони України декрети постанови та роз-порядження Уряду; правила норми стандарти положення інструкції та інші державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці. До опрацювання і затвердження Україною власних нормативних актів залишаються чинними і використовуються відповідні правила норми стандарт положення та інші нормативні акти про охорону праці які затверджувались уповноваженими на ге органами колишнього Союзу РСР Під розпорядженнями посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці за невиконання яких можуть застосовуватися штрафні санкції до підприємства слід вважати документально оформлені приписи керівникам і посадовим особам даного підприємства про усунення порушень і недоліків в питаннях охорони праці або про зупинку експлуатації виробництв цехів дільниць робочих місць обладнання у зв'язку з наявністю порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих. 18.3.7. Власник зобов'язаний протягом місяця після одержаня постанови про накладення штрафу надіслати відповідну суму до фондів охорони праці у тому числі перерахувати ЗО відсотків загальної суми штрафу на розрахунковий рахунок галузевого фонду охорони праці і 20 % - на розрачунковий рахунок регіонального фонду охорони праці Решта коштів у розмірі 50 % від загальної суми штрафу залишається розпорядженні підприємства з якого стягують штраф і спрямовуємся виключно; но на виконання заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадкам виробничого травматизму і профзахворюванням. Галузевий фонд охорони праці половину одержаної суми надсилає державному фонду охорони праці. 18.3.8. Якщо власник в місячний термін не перерахував зазначені суми до фондів охорони праці він зобов'язаний без розпорядження припису сплатити додатково пеню у розмірі 2% за кожний день прострочення і перерахував їі до галузевого і регіонального фондів охорони праці Якщо власник оскаржив у силовому порядку рішення про стягнення штрафу з підприємства сплата штрафу припиняється до остаточного вирішення спору. Несплата штрафу протягом місяця після прийняття судом рішення тягне за собою нарахування на суму штрафу пені вищезазначеного розміру 18 З 9. За відповідності регіональною фонду охорони праці власник зобов'яза-ний перераховувати відповідну частину штрафу пені на розрахунковий раху-нок державного фонду охорони праці 18.3.10.Сплата штрафу здійснюється за рахунок прибутку що залишається в розпорядженні підприємства: 18.3.11.Штрафи за нещасні випадки або професійні захворювання що стались на виробництві з його вини сплачуються власником підприємства з врахуванням таких умов: 18.3.12.Даною штрафною санкцією охоплюються всі нещасні випадки які сталися на виробництві після введення в дію зазначеного Положення з вини власника мали своїм наслідком: а тимчасову втрату працездатності потерпілого якому в установленому порядку було видано листок непрацездатності; б стійку втрату потерпілим працездатності за висновком МСЕК в смерть потерпілого. Штраф також спланується за кожне професійне захворювання зареєстрованее після введення в дію Положення 18.3.13.. Розмір шірафу в усіх випадках визначається з розрахунку середнь-омісячного заробітку потерпілого за 12 останніх календарних місяців що пере-дували нещасному випадку або встановленню професійного захворювання Якщо потерпілий працював менше 12 календарних місяців середнь-місячний заробіток визначається шляхом ділення загальної суми за календарні місяці роботи на число цих місяців Якщо ж потерпілий працював менше одного календарного місяця то заробіток за весь відпрацьований час ділиться на число відпрацьованих днів а одержана сума множиться на число робочих днів за місяць обчислене в середньому за рік 25 4 - при шестиденному робочому тижні та2/1 2 - при п'яіиденному робочому тижні заробіток зазначений у зазначеним період підлягає корегування відповідно до чинного законодавства При обчисленні середньомісячною заробітку враховаються види оплати праці визначені Законом України "Про пенсійне забезпечення статія об . Штраф за нешаснии випадок професійне захворювання з тимчасовою непрацездатністю сплачується а протягом місяця після завершення тимчасової непрацездатності потерпілого б у розмірі визначеному з розрахунку середньомісячного заробітку по-терпілого за період його тимчасової непрацездатності. 18315. Штраф за нещасний випадок або професійне захворювання які призвели до стійкої втрати потерпілим працездатності сплачується: а протягом місяця з дня видачі МСЕК висновку про встановлення у по-терпілого стійкої втрати професійної працездатності; б у розмірі визначеному з розрахунку половини середньомісячного за-робітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної працездатності. 18.3 16. Штраф за нещасний випядок професійне захворювання із смер-тельним наслідком сплачується а протягом місяця від дня закінчення визначеного законодавством строку розслідування цього випадку або від дня видачі свідоцтва про смерть потерпілого якщо вона настала після розслідування; б у розмірі дворічного заробітку потерпілого який визначається шляхом множення середньомісячного заробітку на 24. 18.3.17. Несплата штрафу за нещасний випадок або професійне захворювання у зазначений термін тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі 2 відсотків за кожен день прострочення. Пеня сплачуєіься власником підприємства самостійно без припису і надсилається до галузевого та регіонального фондів охорони праці. 18.3.18. Підприємство зобов'язане сплатити штраф за нещасний випадок па виробництві у десятикратному розмірі відносно суми визначеної згідно з нп. 18.3.13 - 18.3 15 якщо уповноваженими на те органами виявлено факт приховання цього нещасного випадку від розслідування та обліку. Штраф у десятикратному розмірі сплачується власником у місячний термін від дати одержання розпорядження припису державного інспектора чи іншої посадової особи Держнаглядохоронпраці або рішення комісії по трудових спорах або рішення суду. Якщо власник оскаржив у встановленому порядку рішення про виянпення факта приховання нещасного випадку на виробництві сплата шірафу припиняється до остаточного вирішення спору. 18.3.19. Якщо розслідування нещасного випадку проводилося відповідно до вимог пункту 19 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах та організаціях" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 N 623 і визначений пп.18. 3.13 - 18.3.15 строк сплати штрафу з об'єктивних причин порушено штраф сплачується у місячний термін від дня складення акта за формою Н-1. 18.3.20. За конкретний нещасний випадок профзахворювання штраф стягується лише один раз. Зміна процента втрати професійної працездатності під час повторного обстеження потерпілих у МСЕК не може бути підставою для застосування нових штрафних санкцій. Власник підприємства що сплатив штраф за нещасний випадок профзахворювання з тимчасовою непрацездатністю зобов'язаний здійснити доплату до встановленого розміру штрафу за нещасний випадок профзахворювання із смертельним наслідком або за нещасний випадок профзахворювання із стійкою втратою працездатності якщо: - смерть потерпілого пов'язана я даним нещасним випадком профзахворюванням настала протягом місяця з дня відновлення роботи працівника після періоду його тимчасової непрацездатності; - стійка втраіа професійної працездатності визначена МСЕК у зв'язку з даним нещасним випадком профзахворюванням протягом 6 місяців- з дня відновлення роботи працівника після періоду його тимчасової непрацездатності або протягом строку дії довідки закладу охорони здоров'я про переведення по-терпілого на легку роботу. 18.3.21. Факт наявності вини підприємства де працює потерпілий відображається в матеріалах спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві якщо воно проводилось іІ в пункті ІЗ 2 акта за формою Н-1 Якщо власник не забезпечив об'єктивна  розслідування нещасного випадку без належних підстав її докуметально не відобразив вину підприємства штраф спланується відповідно до висновку державного інспектора чи іншої посадової особи Держнаглядохоронпраці або рішення комісії по трудових спорах або рішення суду які підтверджують вину підприємства. 18.3.22. Якщо нещасний випадок на виробництві стався з вини іншого підприємства або декількох організацій штраф сплачується підприємством де цей випадок взято на облік з наступним поверненням відповідних коштів у порядку регресного позову. При цьому враховується ступінь вини підприємств які визначаються комісією з розслідування нещасного випадку за участю уповноважених власниками представників а у разі виникнення спору - в судовому порядку. 18.3.23. Кошти від сплати штрафу за нещасний випадок або професійне захворювання перераховуються власником на розрахункові рахунки галузевого та регіонального фондів охорони праці у розмірі 50 % загальної суми штрафу до кожного фонду. Галузевий фонд охорони праці половину одержаної суми перераховує державному фонду охорони праці. У разі відсутності регіонального фонду охорони праці відповідна частина штрафу пені перераховується власником на розрахунковий рахунок державного фонду охорони праці. 18.3.24. Сплата штрафів за нещасні випадки і професійні захворювання здійснюється за рахунок прибутку що залишається в розпорядженні підприємства 19. АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ АСУОПнафтогаз 19.1. ЗАДАЧІ АСУОПнафтогаз НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ НАФ ТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ 19.1.1. Діяльність фахівців з охорони праці тісно пов'язана з багатьма служ-бами на виробництві. Основними напрямками підвищення ефективності роботи служби охорони праці с розробка взаємопов'язаної технології спільної діяльності спеціалістів різних служб в умовах роботи АСУ охорони праці яка спрямована на підтримку необхідних умов безпеки праці на виробництві. Практично всі інженери служби Іа посадові особи підприсмства приймають участь равлінні охороною праці створюючи систему управління охороною праці. Метою створення АСУ охорони праці є розробка взаємопов'язаної технології спільної діяльності фахівців різних підрозділів підприємства. 19.1.2. Система повинна будуватися на основі автоматизованих робочих місць АРМ спеціалістів підприємства. Ці АРМи об'єднуються в мережу. Ни-1 жче приводиться перелік АРМів спеціалістів на основі яких будується АСУ охорони праці підприємства: а фахівця по нагляду за безпечною експлуатацією об'єктів під виїденої небезпеки служби головного механіка ; б фахівця протипожежної безпеки; в фахівця відділу кадрів; г фахівця відділу праці і заробітної плати; д фахівця служби головного енергетика; е фахівця відділу матеріально-технічного забезпечення; ж бухгалтера. 19.1.3. На нижньому рівні управління служби охорони праці виробничих підрозділів здійснюють збір реєстрацію аналіз контроль умов праці на виробництві і ступінь забезпеченості безпечних умов праці збір первинної інформації в підрозділах оперативне планування і організацію виконання заходів з охорони праці складання звітності та передача її на верхній рівень. Крім того на нижньому рівні в процесі виконання особових обов'язків служба охорони праці здійснює взаємодію і обмін інформацією з суміжними службами по питаннях ОП: а зі службою головного механіка енергеїика графіки перевірки технічного освідоцтва посудин під тиском випробування вантажопідйомних механізмів стан електрообладнання га іншого травмонебезнечного обладнання і контроль виконання цих робіт ; б з відділом матеріально- технічного забезпечення та складом заявки на наявність засобів індивідуального захисту матеріалів обладнання яке не-обхідне для виконання робіт по ОП ; в з відділом кадрів інформація про вступ звільнення та переміщення працівників підприємства дані про час і причини непрацездатності робітників організація навчання і перепідготовки кадрів організація первинних і періодичних медоглядів ; г з відділом праці і заробітної плати інформація про умови праці на окремих робочих місцях для надання пільг і компенсацій ; д з плановим відділом планування і реалізація виконання заходів з охорони праці дані про необхідні та наявні ресурси дані про витрати які планувались та які є фактично ; е з бухгалтерією відшкодування збитків по нещасних випадках виплата компенсацій по листах непрацезда шості і г д ; 19.1.4. АСУОПнафтогаз повинна будуватися як багаторівнева ієрархічна система яка складається з наступних рівнів 1 - Держнафтогазпром та його головна організація з питань охорони праці-УЦЕНБОНнафтогаз; 11 - об'єднання акціонерні товариства концерни тощо III -дочірні підприємства які входять до складу 11 рівня 1У - підприємства які входять до складу III рівня а в деяких випадках безпосередньо до II рівня. 5мін інформацією між верхнім і нижніми рівнями здійснюється по телефонних лініях зв'язку за допомогою модемів. 19.1.5. На підприємствах IV рівня організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці підготовку керівних рішень і контроль за їх реалізацією здійснює служба охорони праці яка підпорядкована безпосередньо керівникові підприємства. Перевірка результатів діяльності служб в підрозділах здійснюється за допомогою функцій обліку і аналізу які дозволяють зробити оцінку фактичного рівня стану охорони праці. Ця оцінка проводиться на всіх рівнях управління. Суть функцій обліку і аналізу заключається в установленні нормативних показників стану охорони праці на об'єктах управління збиранні т аналізі фактичних даних узагальненні причин невиконання вимог законів стандартів правил і норм охорони праці а також причин невиконання планових міроприємств. Аналіз проходять всі облікові і звітні матеріали про нещасні випадки загальні і професійні захворювання матеріали контролю стану охорони праці ходу виконання узгоджень по ОП дані санітарно-технічних паспортів об'єктів робочих місць дільниць цехів і т. ін. Результатом виконання цих функцій є розробка технічних пропозицій які включено в поточні і перспек-тивні плани що направляють діяльність окремих служб підрозділів і посадових осіб на виконання міроприємств які забезпечують безпеку праці на виробництві. Відхід від нормативних вимог визначається за допомогою функцій контролю а ліквідація причин відхилення від норм проводиться за допомогою функцій координації регулювання Зміст функцій координації робіт визначається під керівництвом заступника керівника виробництва на всіх рівнях управління і полягає в розробці і виконанні наказів розпоряджень приписів і інш. Загальне планування оперативне управління і координація всіх робіт по охороні праці здійснюється на верхніх рівнях І і II . 19.1 6. АСУ охорони праці може суттєво покращити ефективність роботи служб охорони праці шляхом звільнення від рутинної діяльності по збору і об-робіт поточної інформації спеціаліста з ОП дає можливість більше часу займатися інспекційною діяльністю на місцях організацією профілактичних робіт по попередженню травмвтизму та профзахворювань представляє великий об'єм якісно підготовлених даних для аналізу а також має достатньо велику соціальну значимість за рахунок підвищення рівня автоматизації цього класу робіт. 19.2. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧС МІСЦЕ ФАХІВЦЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 19.2.1. Підвищення ефективності роботи фахівця з охорони праці на комп'ютері вимагає інформаційного та програмного забезпечення з якого складається автоматизоване робоче місце АРМ фахівця. За допомогою комп'ютера фахівець з охорони праці може: а проводити увідний інструктаж з ТБ тестування знань по матеріалах увідного інструктажу формувати картку реєсірації увідного інструктажу; б формувати графіки перевірки знань робочих та ІТР на місяць квартал півріччя рік тощо; вести контроль своєчасного проведення екзаменів та видавати перелік працівників що своєчасно не пройшли перевірку знань; проводити навчання та перевірку знань; в вести облік виробничих шкідливостей в умовах яких працює робітник; формувати на підставі цього список людей що підлягають періодичному щорічному медогляду а також мають право на деякі пільги; г одержати довідку про нормативні вимоги до забезпечення ЗІЗ працюючих; сформувати на підставі довідки форму МБ-6 для отримання на складі ЗІЗ; вести облік та аналіз забезпечення ЗІЗ на підприємстві; формувати графік заміни спецодягу та інших ЗІЗ термін носки яких вийшов або повинен вийти на заданий період а також формувати заяву на придбання ЗІЗ на підставі графіка заміни; д формувати план комплексних заходів по поліпшенню умов праці на виробництві вести облік та контроль виконання заходів формувати на підставі цього звіт про виконання комплексних заходів на місяць квартал півріччя рік а також передавати ці дані план звіт у вищі організації по каналах модемного зв'язку; е формувати приписи вести облік та контроль виконання як приписів підготовлених службою охорони праці так і приписів інших організацій по перевірці стану охорони праці на виробництві; к записувати у пам'ять комп'ютера інструкції посадові по професіях та видах робіт інструкції з пожежної безпеки тощо; формувати перелік цих інструкцій з вказанням дати затвердження та перезатвердження; оперативно вносити необхідні зміни в інструкції друкувати їх в необхідній кількості; вести облік діючих інструкцій по підрозділах підприємства; л записувати у пам'ять комп'ютера виписки з деяких нормативно-довідкових документів якими доводиться часто користуватися з метою опера-тивного одержання необхідної інформації довідки; вести реєстрацію нещасних випадків профзахворювань та аварій; формувати зберігати та друкувати ма-Ісріали комісії з розслідування цих випадків; м вести облік та аналіз нещасних випадків на виробництві; формувати схему повідомлення та форму Н-1 до кожного нещасного випадку; формувати звіт за формою 7-ТНВ. Крім того АРМ фахівця по охороні праці автоматизує контроль всіх функцій які характеризуються кінцевою датою виконання. На початку роботи АРМу комп'ютер видає довідку про стан виконання розпоряджень приписів перевірок знань проходження медоглядів тощо. В довідці надається по кожній функції кількість невиконаних заходів або кількість людей у яких вийшов термін чергової перевірки знань проходження медогляду заміни спецодягу тощо. При бажанні можна подивитись перелік заходів або людей на підставі яких сформована кількісна довідка та надрукувати ці документи. Таким чином АРМ допомагає фахівцю по охороні праці чітко вести роботу майже по всіх справах які входять до службових обов'язків фахівця швидко виконує рутинну роботу по формуванню звітних документів обліку контролю та аналізу різноманітних справ по охороні праці і таким чином надає фахівцю по охороні праці більш уваги приділяти виробництву частіше проводити бесіди з питань охорони праці з співробітниками підприємства тощо. АРМ фахівця з охорони праці повинен будуватися на підставі нормативних документів з питань охорони праці розрахованих для робоїи фахівців з охорони праці. Для навчання роботи з АРМом фахівцям достатньо знати тільки деякі основи роботи на комп'ютері навчатися яким можна на протязі тижня. Існує два види АРМів: автономні при яких комп'ютер з даними використовується одним фахівцем і АРМи які об'єднані у інформаційні мережі. У другому випадку фахівець може використовувати не тільки дані які знаходяться у його комп'ютері але й дані з загального електронного сховища або дані з інших комп'ютерів які підключено до цієї інформаційної мережі. У рівній мірі і інші фахівці по взаємному узгодженню можуть користува-тися спільними даними. Якщо АРМи працюють автономно то в організації зберігається існуюча технологія обміну інформацією між фахівцями Але найбільший ефект від примінення АРМів як у фахівця так і на підприємстві в цілому досягається при об'єднанні окремих АРМів в локальні інформаційні мережі. Завдяки комп'ютерові робота фахівця з охорони праці набуває чіткого ме-тодійного характеру. Виділяються основні етапи: планування контроль аналіз облік і звітність. 19.2.2. АРМ фахівця з охорони праці складається з функціональних блоків які об'єднуються єдиною базою даних що дозволяє використовувати початкові дані і результати рішення задач будь - якого блоку у всіх інших блоках. Всі функціональні блоки використовують списки посад професій єдину структуру виробництва підрозділи дільниці і т. ін. загальні нормативи довідкову інформацію тощо. Робота з АРМами фахівця з охорони праці починається з довідки на поточний день про невиконані роботи по всіх автоматизованих функціях які характеризуються терміном виконання. Під поняттям АРМ фахівцю пропонується не просто комп'ютер із спеціалізованими програмами а СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЯКІ СПРЯМОВАНІ НА ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ПРАЦІ І ПРОФІЛАКТИКУ ТРАВМАТИЗМУ І ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ функціювання якої підтримується інформаційним і програмним забезпеченням. 19.2.3. Робота з кожним функціональним блоком здійснюється за допомогою початкового меню. Необхідні для рішення задач дані вводяться з клавіатури або підбираються з класифікаторів В АРМі передбачено такі класифікатори. - професій та посад; - засобів індивідуального захисту; - структурних підрозділів; - прізвищ працівників підприємства; - шкідливих речовин та небезпечних робіт тощо. До складу АРМ входить такі блоки а увідний інструктаж; б персонал; в комплексні заходи приписи; г обладнання; д нормативно-довідкова інформація; е облік та аналіз травматизму; ж обліку умов і безпеки праці; з навчання та перевірка знань; і засоби індивідуального захисту. Функції окремих блоків можуть перехрещуватися. В цьому випадку загальну задачу-функцію використовує кожен БЛОК окремо. При цьому результати функції одного БЛОКУ використовуються в інших БЛОКАХ. Різноманітна багатогранна робота фахівця з охорони праці на кожному підприємстві має деякі свої особливості. У зв'язку з цим в АРМі розроблено БЛОКИ які комплексно вирішують кожну проблему пов'язану з забезпеченням безпеки праці. У тому разі коли рішення цієї проблеми на підприємстві повністю або частково доручено іншій виробничій службі то відповідний БЛОК або ряд його задач-функцій переноситься в АРМ того фахівця за допомогою якого ця проблема на підприємстві вирішується. Такий підхід дозволив перевести на комп'ютерне рішення проблему безпеки праці в цілому незалежно від конкретних умов розподілом функцій між суміжними фахівцями кожного підприємства. Зміст блоків типового АРМу фахівця з охорони праці наведено у додатку 19.1. 19.3. АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ ФАХІВЦЯ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 19.3.1. З метою підвищення ефективності роботи фахівця по нагляду за травмонебезпечним обладнанням на комп'ютері розроблено автоматизоване робоче місце АРМ фахівця по нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки. 19.3.2. АРМ фахівця по нагляду за об'єктами підвищеної небезпеки складається з функціональних блоків які об'єднуються єдиною базою даних що дозволяє використовувати початкові дані і результати рішення задач будь-якого блоку у всіх інших блоках. Робота з кожним функціональним блоком здійснюється за допомогою початкового меню. До складу АРМу входять такі блоки: а паспорти обладнання; б довідкова інформація по обладнанню; в персонал; г накази про призначення персоналу; д пам'ятка спеціаліста по нагляду; е довідкова інформація про підприємства які випускають обладнання. 113.3 Блок "Паспорт обладнання" Призначено для обліку обладнання його технічних характеристик та стану а також для обліку необхідних даних по формуванню графіка технічного освідоцтва початкове меню. 1. Паспорти посудин під піском 2 Паспорти вантажопідйомних механізмів. 3 Паспорти котлів. 4. Паспорти іншого обладнання. 19.3.4. Блок "Довідкова Інформація по обладнанню" призначено для формування довідкової інформації на підставі паспортних даних. За допомогою функцій цього блоку можна одержати довідку про обладнання яке підлягає технічному освідоцтву у поточному місяці перелік обладнання у якого вийшов строк технічного освідоцтва а також довідку про стан обладнання списано у ремонті заборонено до експлуатації. Початкове меню. 1. Перелік обладнання для освідоцтва за поточний місяць. 2. Перелік обладнання з простроченою датою технічного освідоцтва. 3. Перелік обладнання яке заборонено експлуатувати. 4. Перелік списаного обладнання. 5. Перелік обладнання що знаходиться у ремонті. 19.3.5. Блок "Персонал" призначено для обліку персоналу відповідального за технічний стан обладнання а також для обліку та контролю за своєчасною перевіркою знань з питань безпечної експлуатації обладнання. Початкове меню. 1. Анкета особиста картка . 2 Відмітка про здачу екзамену відповідальних за технічний сган обладнан-ня. 3. Графік перевірки знань відповідальних за Іехнічний сган обладнання. 4. Заборгованість по перевірці знань 19.3.6 Блок "Пам'ятка фахівця по нагляду" призначено для формування планів-графіків технічного освідоцтва обладнання та оперативного контролю за планом обладнання. Початкове меню. 1. Річний план робіт по проведенню технічних освідоців обладнання. 2. Графіки проведення технічних освідоців по посудинах; - по вантажопідйомним механізмах; - по котлах. 3. Оперативна інформація про стан технічного обладнання. 4. Розпорядження та контроль їх виконання. 5. Нормативно-довідкова інформація. 19.3.7. Блок "Накази про призначення персоналу" призначено для формування обліку та друку річних наказів про призначення персоналу відповідального за технічний сіан обладнання Початкового меню в цьому блоці не існує так як за змістом цей блок являє собою каталог сформованих наказів. За допомогою редактора що міститься в блоці накази можна формувати корегувати друкувати 1938 Блок "Довідкова Інформація про підприємства які випускають обладнання" призначено для обліку довідкової інформації про підприємства що випускають різноманітні обладнання пристосування та інше. На підставі даних які знаходяться в цьому блоці можна одержати довідкову Інформацію які підприємства випускають те чи інше обладнання технічні характеристики обладнання адресу підприємства та інші дані. Початкове меню 1 Довідка про обладнання. 2. Формування довідки. 3. Класифікатори обладнання підприємств країн. Завдяки АРМу робота фахівця по нагляду набуває чіткого методичного характеру. В роботі виділяються такі основні етапи: планування контроль аналіз облік і звітність. Зміст функцій обліку і аналізу заключається в установленні нормативних показників стану об'єктів підвищеної небезпеки зборі та аналізу фактичних даних по оглядах освідоцтвах та інших перевірках стану травмоне-безпечного обладнання виявленні та вказанні причини невиконання вимог законів стандартів правил і норм безпечного отримання і експлуатації обладнання а також причин невиконання запланованих заходів спрямованих на мокра щення стану і безпечної експлуатації обладнання Результатом виконання цих функцій с інформація розробки рекомендацій по експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки та включення їх в поточні та перспективні плани спрямовані на направлення діяльності окремих служб підрозділів та посадових осіб на виконання заходів щодо безпечної експлуатації обладнання. Додаток 1.1. СТРУКТУРА ЄДИНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   Інформація про стан охорони працї   Органи управління охороною праці: -органи державного нагляду; -керівники Комітету об»єднань підприємств; -«УЦЕБОПнафтогаз » служби охорони праці об»єднань підприємств -посадові особи об»єднань та підприємств; -функціональні та функціональні підрозділи об»єднань та підприємств -проспілкові комітети; -комісії по охороні праці; -уповноважені трудових колективів;     Організація  та координація в галузі охорони праці                  ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ        Планування робіт з охорони праці   Контроль за станом охорони праці   Облік аналіз та оцінка показників стану справ по охороні праці                                                                              ЗАДАЧІ УПРАВЛІННЯ   Навчання працівників безпечним метоам роботи пропоганда питань охорони праці Розробка тп впроваження новоі безпечної техніки і технологій.Безпечна єксплуатація виробничого обладнання Дотримання вимог охорони праці при проектувані будівництві реконструкції прийомцї в експлуатацію об”єктів Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці Організація санітарно-профілактичного обслуговування працюючих проведення обов”язкових медоглядів     Забеспечення працюючих засобами індивідуального захисту Забеспечення оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих Організація санітарно-побутового обслуговування працюючих Забезпечення дотримання робітниками вимог з охорони праці Підвищення відповідальності керівників та ІТП за безпеку  праці                                                                              ОБ”ЄКТИ УПРАВЛІННЯ   Формування безпечних і здорових умов праці; Ліквідація небезпечних і шкідливих виробничих факторів; Оптимізація психофізичних факторів важкості і напруженності праці; Оптимізація параметрів виробничого середовища.         Додаток 4 1 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ САНІТАРНО-ГІГІЄНИЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ Атестація робо- чих місць за умовами праці комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу супутніх соціально-економічних факторів що впливають на здоров'я і працездатність працівників в процесі трудової діяльності. Безпека праці стан умов праці при якому виключено дію на працівників не- безпечних і шкідливих виробничих факторів. ГОСТ 12.0 002- 80. Важкість праці характеристика трудового процесу що показує переважне на- вантаження на опорно-рухальний апарат і функціональні сис- теми серцево-судинну дихальну та інші які забезпечують його діяльність. Гігієнічна класифікація праці № 4137-86. Гранично допустимий рівень виробничого фактора ГДР рівень виробничого фактора дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не призводить до травми захворювання чи відхилення у стані здоров'я в процесі роботи або в віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12 1 002-88. Гранично допустима концентрація ГДК концентрація яка при щоденній крім вихідних днів роботі протягом 8 год. або іншій тривалості але не більше 41 год. на тиждень за час всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я що виявляються сучасними методами досліджень у процесі роботи або у віддалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.005-88. Допустимий рівень виробничого фактора рівень виробничого фактора дія якого при роботі встановленої тривалості за час усього трудового стажу не призводить до травми або захворювання але може викликати періодичні і швидкоплинні суб'єктивні неприємні відчуття зміну функціонального стану організму що не виходять за межі фізіологічної пристосувальної можливості. ГОСТ 12.4.113-82.   і ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ   Допустимі умо- ви І характер праці ! умови і характер праці при яких рівень небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних нормативів на робочих місцях а можливі функціональні зміни викликані трудовим процесом зникають за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня або домашнього відпочинку до початку наступної зміни і не справ- ляють несприятливого впливу в близькому і віддаленому періоді на стан здоров'я працівників та на їхнє потомство. Гігієнічна класифікація праці № 4137-86. Карта праці документ в якому вміщуються кількісні і якісні характеристики факторів виробничого середовища і трудового процесу гігієнічна оцінка умов праці рекомендації щодо їх поліпшення запропоновані пільги і компенсації. Мікроклімат виробничих приміщень метеорологічні умовим внутрішнього середовища цих приміщень які визначаються діючими на організм людини поєднаннями температури вологості швидкості руху повітря і теплового випромінення. ГОСТ 12.1 005-88. Напруженість І праці   характеристика трудового процесу яка відображає переважне навантаження на центральну нервову систему Гігієнічна кла- сифікація праці № 4137-86 Непостійне робоче місце   місце на якому працівник перебуває меншу частину менше 50% або менше 2 год безперервно свого робочого часу ГОСТ 12.1.005-88 Небезпечний виробничий фактор виробничий факгр дія якого на працівника при певних умовах призводить до травми або раптового різкого погіршення здо- ров'я. ГОСТ 12.0.002-80 Оптимальні умови і харак- тер праці   умови і характер праці при яких виключено несприятливий вплив на здоров'я працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів відсутність або відповідність рівням які прий- няті як безпечні для населення утворюються передумови для збереження високого рівня працездатності. Гігієнічна кла- сифікація праці № 4137-86. Охорона праці це діюча на підставі відповідних законодавчих та інших норма- тивних актів система соціально-економічних організаційно- технічних санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів га засобів що забезпечують збереження здоров'я і пра- цездатності людини в процесі праці.   ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ Пістійне робоче місце місце на якому працівник перебуває більшу частину робочого часу більше 50% або більше 2 год. безперервно Якщо при цьому робота здійснюється в різних пунктах робочої зони постійним робочим місцем вважається вся робоча зона. ГОСТ 12.1.005-88 Працездатність здатність людини до активної діяльності що характеризується можливістю виконання роботи і функціональним станом ор-ганізму в процесі роботи "фізіологічною ціною" роботи . ГОСТ 12.4.061-88. Робоче місце місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності ГОСТ 12 1.005-88 в Робоча зона простір обмежений по висоті до 2 м над рівнем підлоги або майданчика на якому знаходиться місце постійного або непостійного тимчасового перебування працівників ГОСТ 12.1 005-88. Засіб індивідуального захисту засіб призначений для захисіу одного працівника ГОСТ 12.0002-80. Засіб колектив- ного захисту засіб призначений для одночасного захисту двох І більше працівників. ГОСТ 12.0.002-80. Умови праці сукупність факторів виробничого середовища що впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі праці. ГОСТ 605.74. Шкідлива речовина речовина яка при контакті з організмом людини в разі порушення вимог безпеки може викликати виробничі травми прфесійні захворювання або відхилення у стані здоров'я що виявляються сучасними методами як у процесі роботи так і в відалені періоди життя теперішнього і наступних поколінь. ГОСТ 12.1.007-76. Шкідливий виробничий фактор виробничий фактор вплив якого на працівника за певних умов призводить до захворювання або зниження працездатності   Примітка залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. ГОСТ 12.0.002-80   Додаток 6.1 ФОРМА ПРИПИСУ ЩО ВИДАЄТЬСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРЕВІРКИ СТАНУ СПРАВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Форма І - 011 СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ найменування підприємства установи організації якій належить служба охорони праці ПРИПИС № від ' ' 19 року Кому п.і.п. посада особи якій видається припис 1 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці пропоную Вам усунути такі порушення І а недоліки:         № п.п. Виявлені порушення та недоліки Запропопонований терммін усунення по- рушень та недоліків Відмітка про виконан- ня 1 2 3 4           2. Порушення що вказано в пунктах припису привели до створення виробничої ситуації що загрожує жіттю здоров'ю працюючих населенню що проживає на цій території . 3. Керуючись ст. 23 Закону України "Про охорону праці" забороняю з годин " " 19 року експлуатацію вказати назву об'єкта дільниці цеху виробництва 4. Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового усного дозволу після усунення вказаних порушень 5. Про виконання припису по закінченню вказаних в ньому термінів прошу письмово усно повідомляти мене Припис видав--------------------- п.і.п..посада спеціалиста з охорони праці підпис Припис одержав--------------------- підпис                                    п.і.п.   Примітка особа що допустила самовільний пуск в експлуатацію зупиненого об'єкта притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством   ПОЯСНЕННЯ до заповнення припису 1. Припис складається в 2 екземплярах один з яких видається керівникові перевіреного об"єкту цеху підприємства другий залишається у службі охорони праці. 2. Припис реєструється в службі охорони праці і зберігається протягом 5 років. 3. В графі 2 "Виявлені порушення та недоліки" зазначається сутність порушень пункти та найменування порушених нормативних актів про охорону праці а також недоліки в системі управління охороною праці. 4. В графі 3 "Запропонований термін усунення порушень та недоліків" зазначається дата місяць та рік усунення порушень. Не рекомендується замість конкретних термінів писати "постійно" "протягом місяцю кварталу" тощо. 5. В графі 4 "Відмітка про виконання" особа що видала припис і особа що його отримала після усунення вказаних в приписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів і підписуються. 6. Якщо дозвіл на поновлення зупинених робіт дається представником служби охорони праці цього підприємства або керівником цього підприємства о ним робиться запис "Експлуатацію дозволяю" підпис в графі 4 напроти пунктів виявлених порушень. 7. У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі. 8 Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису спеціаліст з охорони праці напроти напису "Припис одержав" робить запис "Віл підпису відмовився" та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім"я керівника якому адміністративне підпорядкований цей керівник структурного підрозділу або керівникові підприємства. 9. У випадку якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису і дане підприємство не має вищої господарської ор- ганізації то спеціаліст з охорони праці запрошує двох свідків членів комісії з питань охорони праці підприємства уповноважених трудового колективу з питань охорони праці або від профспілки і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмовився" з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис з відповідними поясненнями може бути направлено в районну проку- ратуру за місцем находження підприємства. 10. При виданні припису п.2 3 4 можуть бути вилучені в залежності від| ступеню небезпеки виявлених порушень.   Додаток 6.2 ФОРМА АКТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДОМЧОГО КОНТРО- ЛЮ СТАНУ СПРАВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ перша сторінка ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБ- НОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ найменування організації яка контролює ЗАТВЕРДЖЕНО Директор найменування організації яка контролює прізвище і.б. " " І99 р. АКТ про проведення відомчого контролю стану охорони праці найменування об'єкту що контролюється Керівник об'єкту п.і.б. Головний інженер п.і.б.   Відповідальна особа за охорону праці п.і.б.   друга сторінкa   Цей акт складено представниками найменування організації яка контролює.   посада прізвище і . б. в присутності представників   найменування об'єкту що контролюється посада прізвище і.б. в тому що згідно план робіт контролюючого органа наказ або розпорядження Комітету в період з по 199 р.   найменування об'єкту було проведено відомчий контроль з охорони праці Внаслідок контролю було виявлено коротка характеристика об'єкту організація діяльності служби охорони праці фактичний стан ОП навчання та інструктаж перевірка знань засоби ОП розслідування нещасних випадків тощо Висновки оцінка стану ОП недоліки Рекомендації по ліквідації недоліків   Додаток: форми на Підписи учасників контролю:   підпис прізвище і.б.                           підпис прізвище і.б.     З актом ознайомився. Керівник об'єкту   підпис прізвище і.б. 199 р.   Додаток 6.3 ФОРМА ДОДАТКА ДО АКТУ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ СПРАВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ перша сторінка Додаток до акту про проведення відомчого контролю ст ану з охорони праці від ' " 199 р. 1 Наказ про створення на підприємстві служби охорони праці наявність угоди про охорону праці між адміністрацією та комітетом профспілки номер дата видання наказу про покладаня обов'язків 2 Наявність положення про службу охорони праці коли ким затверджено з ким узгоджено 3. Організація робіт по додержанню вимог ССУОП НГП 4. Навчання і атестація з охорони праці працюючих 5. Організація контролю за додержанням вимог охорони праці на підприємстві 6 Відповідність нормативним актам з охорони праці травмонебезіїечного обладнання та технологичних процесів 6.1. Ведення роби підвищеної небезпеки наявність дозволів на проведення робіт ким затверджуються 6 .2 Наявність перевірки засобів для контролю посудин що находяться нод тиском наявність клейма свідоцтва про перевірку графіка перевірок 6.3.   7. Стан експертизи проектної документації 8 Організація контролю за будівництвом рсконструкцією і експлуатацією об'єкті 9. Порядок розслідування обліку і аналізу нещасних випадків профзахворювань та аварій 10. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці атестація робочих місць та надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов'язаних з важкими та шкідлливими умовами праці   друга сторінка   1.1.Забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побуговими приміщеннями і організація питного режиму 12. Використання праці жінок неповнолітніх та інвалідів згідно з діючим законодавством 13. Виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці 14. Планування робіт з охорони праці 15. Планування га забезпечення працюючих ЗІЗ та запобіжними пристро- ями 16. Планування НДР та ДКР з охорони праці та впровадження їх резуль- татів у виробництво 17. Планування та організація робіт по раціоналізації та винахідництву з охорони праці 18. Стан протиаварійного та протипожежного захисту 19. Проведення медичних оглядів працівників 20. Стан діловодства з охорони праці 21. Наявність автоматизованих інформаційних систем баз даних АРМ фахівця з охорони праці оснащення комп'ютерами МОДЕМами задачі АРМу що вирішуються 22. Перевірка використання коштів що були асигновані на оздоровлення умов праці які за що Представник організації що контролює підпис прізвище і.б. Представник об'єкту що контролюється підпис прізвище І.6. " " 199 р.   Додаток 6.4 ФОРМА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПО УСУНЕННЮ НЕДОЛІКІВ І УДОСКОНАЛЕННЮ РОБО- ТИ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖУЮ Директор /найменування підприємства/ /прізвище і. б./ " " І9 р. ПЛАН організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків і удосконаленню роботи в області охорони праці по результатах комплексної перевірки Зміст за- ходів Основа для виконання заходів Підрозділ в якому прово диться робота  Термін вика нання ВідповідальниІ виконавець Особа.на яку по- кладено контроль Відмітка провико- нання на- зва До- ку- мен ТУ ким ви- да н да- та ви- да н- ня 1 2 3 4 5 6 7 8 9                     Додаток 6.5 Форма журналу перевірки стану охорони праці Обкладинка ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМ акціонерне товариство концерн корпорація тощо підприємство організація ЖУРНАЛ перевірки стану умов праці найменування цеху дільниці об'єкту тощо Почато " " 199 р. Закінчено " " 199 р. Сторінки журналу N п/п Дата Вияв лені не- доліки та по- рушен ня Заходи щодо усунен- ня не- доліків та по- рушень Відповідальниі завиконання 5 Термін вика нання Відмітка про виконання Примітка     дата підпис   1 2 3 4 6 7 8 9   Додаток 6.6 ФОРМА ГРАФІКА ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ОБЛАДНАННЯ ЗАТВЕРДЖЕНО посада призвіше ім'я по батькові " " 199 р. підпис ГРАФІК технічною огляду найменування виду обладнання на найменування підприємства за період з " " 199 р. по " " 199 р. Най ме ну-ван-ня оди ниці/ Місце уста- новкі Номера Дати за- вод сь- кий реєст рацій- ний ЗВО ЗВОз інсп. ЧТО ПТО ПТОз інсп. ГВ ГВз інсп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПРИМІТКА: ЗВО - зовнішні і внутрішні огляди; ЧТО - часткове технічне освідоцтво; ПТО - повне технічне освідоцтво; ГВ - гідравлічні випробування ФОРМА ОБЛІКУ Обладнання     І                 Найменування  виду обладнання Найменування обладнання------------------------------------------------------------------- Завод-виготувач------------------------------------------------------------------------------- Місце установки------------------------------------------------------------------------------- Орган який зареєстрував-----------------------------------------------------------------   Дата   виготов встано реєстр експл Техніч. Хар-ки ---------------------------  Значення               ----- --- Номер                 Відповідальний за експлуатацію Наступне освідоцтво Вид     Дата   Термін кіс ЧТО                                                                             зво        ЗВО  з інсп. Призвише та ініціали пто       ПТО з інсп     Місце роботи   гв    посада ГВ з інсп       Технічна діагностка залишеного ресурсу працездатності Дата п роведення   Організація     Дозвіл ДНОП номер дата термін дії  Заключення   Заборонти екски-ію з Продовжити термін експ-її до                       Стан обладнання дата                ПРИМІТКА: експ. - дозволений заводський термін експлуатації; стан обладнання й експлуатації ремонті заборон.   Додаток 7.1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМАТИЗМУ НА ВИРОБ- НИЦТВІ на підприємство об'єднання Комітет за період з а!.а2.аЗ. по в!.в2.вЗ. Най- ме ну- вяння струк- тур- ного підроз- ділу або га~. лузі виробництва] Рік Се Кількість потерпілих Кіль- кість гру- по- вих не- щас- них ви- пад- ків Кіль- кість ДНІВ не пра- це- здат- ності КоефЦІЄНТИ ред- ньо- облі- кова кіль- кість пра- цюю- чих Всьо го 3них час- то- ти Кч важ КОСТІ Кв не пра цез- дат- ності Кн ле таль- ності Кл ін- ва- лід. помер У ДТП всьо- го У ДТП   по- мер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 г Під- аЗ                         розділ   га- луЗЬ №1 аЗ- 1                       Під- розділ ' га- ЛУ3!? N92 аЗ                         аЗ- 1             ....           і ..........                           Всьо- го по підму об єд- на- нню Коміт. аЗ                         аЗ- 1       і       І                                       Примітка. А1.а2.аЗ. - дата початку періоду аналізу; В1.в2.вЗ. - дата закінчення періоду аналізу.   Додаток 7.2 АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ ВИПАДКІВ ТРАВМАТИЗМУ по найменування показника на підприємство об'єднання Комітет за період з по Найменуваннякатегоріїпоказникг Один Кількість потерпілих вимір. всього з емер насл. інвал. 1 2 3 4 5 Категорія-1 кільк. %     Категорія-2 кільк. %       Категорія-N КІЛЬК. %       Всього КІЛЬК.         % 100 100 100             Додаток 7.3 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ на    підприсмство об'єднання Компег  за період з по Рік       Кількість працюючих   Кількість потерпілих   Кількість   Працезд.     Коефцієнти всього     З них частоти Кч   важ КОСТІ Кв   не- пра-цвз-дат- НОСТІ Кн   ле- тальності Кл           інвал   помер     у ДТП всьог о   у ДТП помер   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   п                                               п+1                                               п+2                                               п+3                                               п+4                                                 Додаток 7.4 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТРАВМАТИЗМУ ПО ТРАВМУЮЧИМ ФАКТОРАМ на підприємство об'єднання Комітет за період з--------- по------------- Травмуючи фактори Кількість потерпілих за рік число/%   Кількість потерпілих     19 19 19 19 заперюд число/%   Фактор№І А1/D1 В1/Е1   С1/F1 N1/М1%   Фактор№2 А2/D2 В2/Е2   С2/F2 N2/М2%                 Всього А/ 100% В/ 100%   С/100% N/100%                 Пояснення: А = АІ + А2 + ... + А20 В = ВІ + В2 + ... + В20 С= СІ + С2 + ... + С20 Dі = Аі / А * 100 % Еі = Ві / В * 100 % Fі = Сі / С * 100 % Ni= Аі + Ві + ... + Сі N = N1 + N2 + ... + N20 Мі = Ni/К *100% Найменування травмуючих факторів записуються згідно з класифікатором від події що призвела до нещасного випадку який наведен в Типовом положенні. Висновок: найбільш небезпечним травмуючим фактором за період с. найменування фактору   Додаток 8.1. ФОРМА ПЛАНУ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО Профком Керівник підприємства протокол № від " " 19 р. 19 р. ПОГОДЖЕНО: Інспекція Держнаглядохоронп- раці від " " 19 р. КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ щодо досягнення встановлени нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадкам виробничого травматизму професійних захворювань і аваріям на 19 рік. /підприємство філія/ № п/п   Найменування заходів /робіт/ Вартість робіт/млн.крб   Ефективніст сь заходів Строк вика нання Особи відповідальні завиконання всього 1 кв. II кв. III кв. IV кв. всього жінок 1. Найме нуван- заходу N1 зокрема:                   1.1.                   1.2.                   18. Інши захо но- вані додатково зокрема:                   18.1                   18.2                   Всього:                     Керівник служби охорони праці  продовження додатку 8. 1 ПЕРЕЛІК НОМЕНКЛАТУРНИХ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ 1. Розробка виготовлення та встановлення нових більш ефективних інженерно-технічних засобів охорони праці огороджень засобів сигналізації контролю запобіжних пристроїв тощо . 2. Реконструкція системи природнього та штучного освітлення з метою досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць діючого виробництва. 3. Розробка виготовлення і монтаж нових реконструкція наявних вентиляційних систем та пристроїв установок для кондиціонування повітря у приміщеннях діючого виробництва а також у кабінах управління металургійним устаткуванням мостовими кранами ливарних цехів тощо. 4. Здійснення конструктивних рішень та заходів що забезпечують на діючому устаткуванні виключення або зниження до регламентованих рівнів шуму вібрації шкідливих випромінювань та інших факторів. 5. Впровадження устаткування та пристроїв які забезпечують застосування безпечної напруги до 12В - у приміщеннях особливо небезпечних та до 42В - у приміщеннях з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом. 6. Введення в електроустаткування пристроїв для контролю стану ізоляції та засобів сигналізації або відключення електричного живлення у випадках пошкодження цієї Ізоляції 7. Виконання робіт щодо застосування сигнальних кольорів та знаків безпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці. 8. Обладнання спеціальних механізмів та пристроїв що забезпечують зручне та безпечне виконання робіт на висоті наприклад по ремонту склінню вікон та ліхтарів очищенню скла обслуговуванню освітлювальної арматури тощо. 9. Заходи щодо усунення безпосереднього контакту працівників із шкідливими речовинами та матеріалами виводу людей із небезпечних зон наприклад шляхом запровадження засобів механізації дистанційного управління більш надійної герметизації устаткування тощо . 10. Реконструкція у діючих виробництвах систем опалення з метою Доведення температурного режиму до встановлених нормативів. 11. Впровадження більш безпечних і нешкідливих засобів транспортування різних вантажів сировини і матеріалів на заміну ручних трудомістких операцій наприклад пневмотранспорту для сипучих пилових матеріалів трубопровідних систем для перекачування кислот лугів до місць їх застосування тощо . 12. Виготовлення спеціальних площадок сходів та інших засобів для безпечного виконання робіт щодо ручного зачалювання контейнерів та інших пакетованих вантажів відкривання люків залізничих напів-вагонів обслуговування запорної арматури розташованої на висоті тощо. 13. Заходи щодо розширення реконструкції санітарно-побутових приміщень з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями. 11. Впровадження більш безпечних і нешкідливих засобів транспортування різних вантажів сировини і матеріалів на заміну ручних трудомістких операцій наприклад пневмотранспорту для сипучих пилових матеріалів трубопровідних систем для перекачування кислої лугів до місць їх застосування тощо . 12. Вигоювлення спеціальних площадок сходів та інших засобів для безпечного виконання робіт щодо ручного зачалювання контейнерів та інших пакетованих вантажів відкривання люків залізничих напів-вагонв обслугову-вання запорної арматури розташованої на висоті тощо. 13. Заходи щодо розширення реконструкції санітарно-побутових приміщень з метою доведення забезпеченості ними працюючих до чинних норм додаткове обладнання цих приміщень сучасним інвентарем і пристроями. 14. Проведення атестації робочих місць та відповідність їх нормативним актам про охорону праці. 15. Придбання устаткування та медикаментів для профілактики профзахворювань та реабілітації здоров'я потерпілих від нещасних випадків на виробництві. 16. Проведення технічної експертизи аварійних будівель та споруд. 17. Попередження дорожньо-транспортних пригод на території підприємства. Додаток 8.2 ФОРМА ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ ПОГОДЖЕНО- Профком протокол № від " " 19 р. ЗАТВЕРДЖЕНО: Керішшк підприємства від " " 19 р. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАХОДІВ щодо досягнення встановлені нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці запобігання випадкам виробничого травматизму професійних захворювань і аваріям на 19 рік. / підприємство філія / № п/п Найменуванні заходів /робіт/  Вартість робіт /млн крб./ Ефективність заходів Строк виконання   Примітка Асиг- нова но Факт витр. Заплановано Досяг.рез. Пла но- вий Фак тич- нии всьог жінок всьог жінок 1 Найменуванн заходу N 1 зокрема:                   1 1                   1.2.                   18. Інші заходи запропонован додатково  зокрема:                   18.1                   18.2                                           Всього:                     Керівник служби охорони праці Додаток 8.3 ФОРМА ПЛАНУ РОБІТ ПО ОХОРОНІ ПРАЦІ ПОГОДЖЕНО Профком від " " 1 9 р. ЗАТВЕРДЖЕНО: Керівник підприємства " " 19 р. ПЛАН РОБІТ ПО ОХРОНІ ПРАЦІ на 19 рік. /підприємство філія/   № п/п Найменування заходів /робіт/ Особи відповідальні за виконання посада призвіще та ініціали Строк виконання Примітка   Керівник служби охорони праці   Додаток 9.1 ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ на рік /Комітет/ /Об'єднання/ /Підприємство/ № п/п Назва розділу програ ми На зва проекту роботи Головнийви- конавець і іввиконавці назва адре- са відповідальні особи теле- фон Термін виконаня Орієнтовна вартість мл н.крб Чим за- кінчується робота початок кінець всього По ро- ках 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Додаток 11.1 ФОРМА НАПРАВЛЕННЯ НА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ПОПЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ПРАЦІВНИКА НАПРАВЛЕННЯ     язковий попередній медичний огляд працівника Прізвище Ім'я По батькові Рік народження Оформлення по професії посаді Характеристика робочого місця Додаток 1 пп. до наказу МОЗ СРСР від 29.09 89 р.N 555 Додаток 2 пп. до наказу МОЗ СРСР від 29.09.89 р.N 555 Підпис уповноваженої власником особи                                П.І.П Дата Заключення медичної комісії Придатний непридатний до роботи по професії посади у контакті небезпечними та шкідливими виробничими факторами речовинами згідно положенням N...... пп. наказу Мінздраву у несприятливих умовах праці згідно додатку пп. ..... наказу Мінздраву ...... . Місце печатки лікувально-профілактичного закладу ЛПЗ Заступник головного лікаря МСЧ ЛПЗ поліклініки профогляду Лікар-терапевт цехової територіальної лікарняної дільниці зав відділенням профілактики або поліклініки профнаглядів Дата " " Додаток 12.1 ФОРМА ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ підприємство організація ПРОТОКОЛ № ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПО ПЕРЕВІРЦІ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ' ' 199 р Комісія у складі. голови прізвище ініціали посада і членів комісії прізвище ініціали посада на підставі наказу від " " 199 р. № перевірила знання найменування нормативних актів про охорону праці або найменування затвердженої програми за якими проводилася перевірка   Дата Прізвище ім я та по батькові працівника Посадапро фесія Групаелек- тробезпеки Цех дільниця виробництво Знає не знає Примітка 1 2 3 4 5     Голова комісії / / підпис; прізвище Члени комісії / / підпис прізвище Додаток 12.2 ФОРМА ГРАФІКА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПЕРСОНАЛУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ рекомендоване ДЕРЖНАФТОГАЗПРОМ акціонерне товариство концерн корпорація об'єднання ---------   підприємство організація установа цех дільниця бригада тощо  ЗАТВЕРДЖУЮ посада підпис прізвище ініціали    " " 199 р. ГРАФІК перевірки знань на 199 рік Прізвище ім'я по батькові   Професія посада   Дата перевірки   Примітка   попередня   заграфіком   фактична       1   2   3   4   5   6   Додаток  12.3 ФОРМА ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ СТОРІНКА  1 Д Е Р Ж  Н  А Ф Т О Г А З П Р О М - АТ корпорація об'єднання тощо найменування підприємства  ПОСВІДЧЕННЯ № Видано Професія посада Місце роботи  в тому що ним здано екзамен на знання Допуск до спеціальних робіт Основа   Протокол № від " М П. Голова екз комісії Член комісії СТОРІНКА 2-6  ВІДОМОСТІ ПРО ПОВТОРНІ ЕКЗАМЕНИ Професія посада  Місце роботи  Здано екзамен на знання Допуск до спеціальних робіт Основа: Протокол № від " М.П. Голова екз комісії. Член комісії   Додаток 12.4 Форма Журналу розпоряджень про проведення спеціального навчання з питань охорони праці ОБКЛАДИНКА Д Е Р Ж Н А Ф Т О Г А З П Р О М АТ корпорація об'єднання  тощо -     найменування підприємства ЖУРНАЛ розпоряджень про проведення спеціального навчання з питань охорони праці в найменування структурного підрозділу Керівник підрозділу прізвище ім'я   по батькові Розпочато: " " р. Закінчено: " " р. № п/п   Прізвище ім'я по батькові працівника який проходить навчання   Професія посада працівника   Най мену ван- ня про грами за якою лрове дить-ся навчання   Кількість годин на теоретичне та практичне навчання   Проведення теоретичного  навчання       Практичне навчання  провів     Тер мін   Поса да прізвище та ініціали особи яка прове дить навчання   Від-міт-ка Термін   По са-Да   Прізвище ініціали   Підпис     І   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   Додаток 12.5 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ І. Загальні відомості про підприємство характерні особливості виробництва. 2. Загальні правила поведінки працюючих на території підприємства у виробничих га допоміжних приміщеннях Розташування основних цехів служб допоміжних приміщень З Основні положення Закону "Про охорону праці" Кодексу законів про працютІа інших нормативних актів про охорону праці З 1. Трудовий договір робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб молодше 18 років. Колективний договір угода пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці. 3.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства відповідальність за порушення цих правил З 3. Система управління охороною праці державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві: обов'язки власника з охорони праці; обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці; права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди та під час роботи на підприємстві відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці; попередні та періодичні медичні огляди; соціальне страхування від нещасних випадків га профзахворювань; навчання з питань охорони праці. 4. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори які характерні для цього виробництва особливості їх дії на працюючих. Методи та засоби за-побігання нещасних випадків та професійних захворювань засоби індивідуального та колективного захисту знаки безпеки та сигналізації. Порядок і норми видачи засобів індивідуального захисту. 5. Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни. 6. Обставини та причини окремих характерних нещасних випадків та аварій які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки. 7 Порядок розслідування та оформлення нещасних випадків та про-фесійних захворювань 8 Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожеж вибухів аварій. Дії персоналу нри їх виникненні. Діючі документи з питань пожежної безпеки. Виробничі дільниці які найбільш небезпечні в пожежному відношенні. Протипожежний режим Загальпооб'єктні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння. 9. Перша допомога потерпілим. Дії працюючих при виникненні нещасного випадку на дільниці у цеху.   Додаток  12.6 ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ                                        З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ підприємство організація ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   Розпочато " " 19 р.  Закінчено " " 19 р. №   Дата прове- дення інструктажу                                   п/п           1   2   3   4   5   6   7       Прізвище ім'я та по батькові особи яку інструктують  Професія посада особи яку інструктують Назва     виробничого     підрозділу      до     якого     надсилається     особа яку інструктують Прізвище ініціали посада особи яка інструктує Підпис Особи яку інструктують    Особи яка інструктує   Додаток 12.7 ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПЕРВИННОГО ІНСТРУКТАЖУ 1. Загальні відомості про технологічний процес та обладання на робочому місці виробничій дільниці в цеху. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори що виникають при цьому технологічному процесі особливості їх дії па працюючих. 2. Безпечна організація та утримання робочого місця. 3. Небезпечні зони машин механізмів приладів. Засоби безпеки обладнання запобіжні гальмові пристрої та огорожа системи блокування та сигналізації знаки безпеки . Вимоги запобігання електротравматизма. 4. Порядок підготовки до праці перевірка справності обладнання пускових приладів інструменту та пристосувань блокування заземлення та інших засобів захисту . 5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виникненні небезпечної ситуації. 6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання. 7. Схема безпечного руху працівників по території цеху дільниці. 8. Внутріцехові транспортні та вантажопідйомні засоби і механізми. Вимоги безпеки при вантажно-розвантажувальних роботах та транспортуванні вантажу. 9. Характерні причини аварій вибухів пожеж тощо випадків виробничого травматизму. 10. План ліквідації аварій запасні виходи. 11. Засоби запобігання можливих аварій. Обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існуючих на дільниці засобів пожежогасіння протиаварійного захисту та сигналізації місця їх розташування. 12. Подання долікарської допомоги потерпілим. 13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.   Додаток 12.8 ФОРМА ЖУРНАЛУ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 1         сторінка. підприємство організація ЖУРНАЛ  РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ІІИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ цех дільниця бригада служба лабораторія  Розпочатий " " 199 р. Закінчений " " 199    р. 2         сторінка 3         Відмітки про перевірки журналу     Дата   Зауваження   Посада перевіряючого та підпис                   сторінка З   Вид інструктажу: первинний   № п/п     Дата     Прізвище ініціали особи яку інструктують    Професія посада особи яку інструктують   Прізвище ініціали особи яка інструктує   Підпис   Стажування на робочому місці   Особи яку інструктують   Особи яка інструктує   Кількість змін 3 по дати   Стажу вання пройшов підпис робітника   Знаннння перевірив допуск до роботи зробив підпис дата   1   2   3      4   5   6   7   8   9   10   сторінка 4 Вид інструктажу: повторний позаплановий цільовий   непотрібне закреслити   № п/п   Да та   Пріз вище ініціали особи яку інструктують   Про фесія посада особи яку інструктують   Причина проведен няпоза-планового цільового інструктажу   Прізвище Ініціали особи яка інструктує   Під пис   особи яку   інструктують   особи яка  інструктує   1   2   3   4   5   6   7   8                   Додаток 12.9 Форма карточки реєстрації інструктажів і навчання безпечним методам роботи ОБКЛАДИНКА  ДЕРЖНАФТОГ АЗІІРОМ   АІ корпорація об'єднання тощо найменування підприємства  КАРТОНКА реєстрації інструктажів і навчання безпечним методам роботи 1. Прізвище ім'я по батькові 2. Рік народження 3. Посада професія розряд вказати всі наступні переміщення 4. Цех дільниця служба вказати всі наступні переміщення 5. Ввідний інструктаж за програмою найменування програми коли і ким затверджена Отримав та затвердив Дата підпис інструктованого проставляється інструктором 6. Інструктаж перевірив знання перевірив посада п і. п.  Дата 19 р   Інженер по ОН підпис 7. Допуск до самостійної роботи здійснив прізвище і.п. посада " " 19 р. підпис дата СТОРІНКИ 2-6 8.  ІНСТРУКТАЖ  НА  РОБОЧОМУ  МІСЦІ  проводиться  в об'ємі затверд-женої програми для даної професії спеціальності №п/п     Зміст інструктажу з вказанням інструкцій які використовувались для інструктування їх розділів параграфів пунктів   Інструктаж отримав   Інструктаж перевірив   Дата   підпис   посада   прізвище   підпис   1   2   3   4   5   6   7   продовження додатку  12.9 СТОРІНКА 7 9.   Відомості   про   проходження   спеціального  навчання   з   питань  охорони  праці Пройшов навчання за спеціальністю або видом робіт за програмою   Кількість годинна теоретич не та практичне навчання   №протоколу екз. комісії    дата   1   2   3   СТОРІНКА 8-12 10.     Періодичний      повторний       Інструктаж      проводиться     в     об'ємі інструктажу на робочвму місці № п/п   Об'єм інструктажу вказати пункти зозділи по яких проведено інструктаж   Причина проведенні повторного інструктажу   Інструктаж отримав   Інструктаж провів і знання перевірив       дата   підпис   посада   прізвище   підпис   1   2   3   4   5   6   7   8   СТОРІНКА 13-14 11. Відомості про перевірку знань Дата   В об'ємі яких інструкцій проведено пе-ревіркузнань   Підпис особи яка пройшла перевірку   Підпис на-чальника цеху служби дільниці  та ін.                   Додаток 12.10 ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник найменування підприємства   підпис прізвище та ініціали ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ ОХОРОНИ ПРАЦІ на  199 рік Дата   Час   Захід   Склад слухачів учасників   Відповідальна особа тавиконавець   Примітка   1   2   3   4   5   6   Додаток 13 1 ФОРМА ПОСАДОВОЇ ІНСТРУКЦІЇ   міністерство відомство концерн корпорація Інше об'єднання підприємства створеного за галузевим принципом підприємство   ЗАТВЕРДЖУЮ - керівник підприємства підпис розшифровка підпису   ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ №------- Місце видання -- Посада   прізвище   Ім'я та по батькові спеціаліста   СТРУКТУРА ТЕКСТУ * Загальні положення Функції Службові обов язки Права Відповідальність Взаємовідносини зв язки по посаді Керівник структурного підрозділу----------------------- підпис розшифровка підпису   Посадову  інструкції отримав----------------------------- підпис розшивровка підпису     Визи   В кожному розділі Посадової інструкцїі і обовязково передбачати гигання скорени праці   Додаток  13 2   ФОРМА НАКАЗУ ПРО  ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОСАДОВИХ  ІНСТРУКЦІЙ міністерство відомство концерн корпорація   інше об єднання підприємства   створеного за галузевим принципом підприємство    НАКАЗ N------------ Місце видання  уПро внесення зміну Посадову інструкцію Наймениування посади спеціаліста та його ПІП В зв язку з підстава НАКАЗУЮ Внести у Посадову  інструкцію найменування посади спеціаліста та його ПІП слідуючі зміни 1. 2. 3. Керівник підприємства підпис розшифровка підпису   Визи   СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ФОНДІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ Додаток  19. 1 ЗМІСТ БЛОКІВ ТИПОВОГО АРМУ ФАХІВЦЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 1    Блок    Увідний інструктаж Призначено для проведення увідного інструктажу і оформлення супутних документів на працівників які вступають до роботи Дані про робітника яких пройшов увідний Інструктаж надходять до бази даних АРМу і використовуються у всіх його БЛОКАХ Початкове меню блока Особиста картка  анкета 2 УвіднийіІнструктаж з охорони праці 3 Перевірка знань по увідному інструктажу 4 Картка реєстрації увідною Інструктажу 5 Біоритми 6 Документи 2   Блок   Персонал Призначено для обліку та контролю забезпечення працюючих 313 контролю своєчасного проведення з кожним працюючим згідно графіка перевірки знань по охороні праці проведення медоглядів Початкове меню 1   Особиста картка  анкета 2 Перелік персоналу 3   Перевірка   знань 4   Спецо дяг 5   Класифікатор професій 6   Пільги Примітка   пункт меню   особиста картка   аналогічна пункту  меню з блоку Увідний інструктаж    Блок    Комплексні заходи   приписи          Призначено для формування корегування і контролю виконання комплек-сних  заходів з ОП та приписів Початкове меню 1   Комплексні заходи -   класифікатор заходів - облік заходів план заходів -   контроль виконання - звіт про виконання заходів 2 Приписи - облік приписів контроль виконання звіт  провиконання 3   Нормативні   кжументи 4.Блок "Обладнання" Призначено    дія    обліку     травмонебезпечною    обладнання    та    контролю своєчасного проведення  технічною освідоцтва Початкове меню 1   Паспорт 2 Облік обладнання 3   Графік технічного освідоцтва 5. Блок   Нормативно-довідкова інформація Призначено   для   централізованою   збертання   і   корегування   нормативно-довідкової  інформ ції а також  для формування довідок Початкове меню 1    інструкції - посадові -    по префесіях -по видах робіт - пожежні -   класифікатор     інструкції 2   Пільги 3    Перелік документів 4 Плани ліквідації аварії 5 ьВогневі роботи 6 Газонебеспечні роботи 6   Блок   "Облік та аналіз травматизму". Призначено для обліку нещасних випадків на виробництві акив Н-1 звітів 7 ТНВ схем повідомлення а також проведення аналізу травмвтизму на підприємстві Для аналізу надається матеріал на підставі актів| Н-1 у вигляді таблиць діаграм гістограм Початкове меню 1   Ведення нормативної документації 2   Облік нещасних  випадків 3   Розслідування  нещасних  випадків 4   Формування актін 5   Звітність про   нещасні випапдки 6   Аналіз травматизму на виробництві 7    Міжкомп'ютерний обмін 7.    Блок   " Обліку   умов  і безпеки праці" Призначено   для   проведення атестації  робочих  місці    контролю стану умов та безпеки  праці   надання  пільг  і  компенсацій   працюючим  за роботу   в незадовільних умовах  праці. Початкове меню 1 Введення нормативно-довідкової документації 2    Ведення классифікаторів 3   Організація робіт  атестаційних       комісій 4   Атестація робочих місць 5   Аналіз стану умов праці 6   Формування звітів про стан умов праці 7      Планування     та     контроль     виконання     захдів     що до     поліпшення санітарно гігіієничною стану умов праці 8   Контроль падання пільг та компенсацій працюючим за роботу   в неза довільних умовах праці 9    Міжкомп ютерний обмін 8.   Блок  " Навчання та перевірка знань" Придназначено для перевірки знань з охорони праці а  також підготовки до проведення екзамену   навчання   у  вигляді тестування знань Початкове меню 1   Екзамен 2        Протокол проведення екзамену 3          Довідка про проведення екзамену 4   Самоконтроль    тестування знань ; 5 вІДМІТКА ПРО УСНУ ЗДАЧУ ЕКЗАМЕНА.  6 Графік перевірки знань 9Блок "Засоби індивідуального  захисту Призначено для забеспеченя персоналу 313. Здійснює розрахунок потреб формування річної заяви на 313 на підставі норма швів видачі і носіння 313 даних фактичної забезпеченості ними працівників підприємства Почаїкове меню 1 Нормативи на З ІЗ 2 Розрахунок потреб 3 Заява-специфікащя на 313 4 Штатний розклад   ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ   ПРАЦІ РоздлиСУОП     Позначення нормативного акта   Назва норма тивного акта   Затветвердження   Дата /доку мент/№   Органзаця   1   2   3   4   5            -   МІЖГАЛУЗЕВІ НОРМАТИВНІ АКТИ 1       Закон України "Про охорону праці"   14.10.92   Постанова В РУ          3   ДНАОП 0.00-4.21-93   Типовеположенняпрослужбу охорони праці Зареєстровано:   3.08.93 Наказ №73 30.09.93 №140   Держнаглядохоронпраці України       МінюстУкраїни       3       Рекомендації щодо структури та чисельності служби охоронипраці   03.08.93 №73   Держнаглядохоронп раці     3       Положення прослужбуохо рони п раці Держнафтогазп рому   Наказ   Держнафтогазпром     4   ДНАОП 0.00-8.05-94   Єдина держав насистемапо казників обліку умов та безпекипраці   31.03.94 Наказ №27   Держнаглядохоро-нпраці України       II     4   ДНАОП 0.бЗ-8.03-86   Гігієнічна   класифікація праці №4137-86   1986   Мінохорони-здоров'я СРСР          4   ДНАОП 0.05-1.01-77   Правила безплатноївидачі лікувально-профілактичногохарчування   7.01.77   ДержкомпраціСРСР     4   ДНАОП 0.05-3.06-22   Про видачу мила на підприємствах яснення з цього питання: 1 2   6.08.22 Постанова 22.06 24 14.09.26   НКТРРФСР       4   ДНАОП 0.05-4.01-90   Положення про державну ек спертизу умов праці   1.12.90 Постанова №357   Рада Міністрів УРСР     4   ДНАОП 0.05-4.02-87   Пропорядокбезплатноїви-дачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям які зайняті на ро-ботахз шкідливимиумова-ми праці   16.12.87 Постанова №731/П13   Держком праці СРСР     4   ДНАОП 0.05-5.02-77   Інструкція про порядок застосування Списку підприємств цехів професій та посад з шкідливимиумовамипраці робота в яких дає право на додаткову відпустку та скорочении робочий день   1.11.77   ДержкомпраціСРСР     4   ДНАОП 0.05-8.01-77   Переліквиробництвпро-  фесій та посад робота в яких дає право на безплат-неодержаннялікувально-профілактичного харчуван ня в зв'язку з особливо шкідливи ми умовами праці   7.01.77   ДержкомпраціСРС     4   ДНАОП 0.05-8.03-74   Перелік виробництв про-          фесій та посад з шкідливимиу мовами праці робота на яких дає право на додаткову відпустку та скорочений робочий день   25.10.74   ДержкомпраціС      4       Порядок проведєння ате стації робочих місць за умовамипраці   1.08.92 Постанова №442   Кабінет Міністр України     4       Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за у мовами праці   01 09 92 №41   МінпраціУкраїни     5'   ДНАОП 0.00-4 .02-92:   Положення про прийняття в експлуатацію виробничих об єктів   5.08.92 Постанова №449   Кабінет  Міністрів України        5     ДНАОП 0.00-4.05- 93   Положення провидачуДе ї ржавним комітетом по на-гляду за охороною праці власникові підприємства установи організації або уповноваженому- ниморган дозволу на початок роботи " підприємтва установи організації   6 10.93 Постанова №831   Кабінет Міністрів України її     5   ДНАОП 0.00-4. 20 0-94   Положення про порядокпро ведення держави о експерти зи перевірки проектної документації на будівництво та реконст-рукціювиробничих об'єктів і виготовлення засобі в виробництва на відповідність їх норматив-нимактам проохорону праці   23.06 94 Постанова №431 30.09.93 №141   Кабінет  Міністрів       України     5   ДНАОП 0.00-4.22-94   Положення про експертне технічний центр госпрозрахунковий під розділ Де-ржнаглядохоронпраціУк раїни Зареєстровано:   21.11.94 Наказ №116 5.01.95 №4/540   Держнаглядохорони раці Мінфін Мінекономіки Ук-раїни Мінюст України        5     ДНАОП 0.00-6. 03-94   Мето дика про ведення де ржавноїекспертизи пе-ревірки проектної документації на будівництво реконструкцію технічне пе-реоснащення виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам проохорону праці Зареєс тровано.   30.09.94 Наказ №95 20.02.95 №44/580   Держнаглядохорони праці України МінюстУкраїни     6   ДНАОП 0. 00-4.01-93   Положення про Державний і комітет України по нагляду за охороною праці   4.05.93 Постанова №328   Кабінет  Міністрів України     6     ДНАОП 0.00- 4. 09- 93   Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства   3.08 93 Наказ №72 30.09 93 №141   Держнаглядохорони раці України МінюстУкраїни     6     ДНАОП 0. 00-4 11-93   Типовеположеннямроробо ту уповновяженихтрудовихі колективів з питані охоро ни праці Зареєс тровано   28 12-93  Наказ №135 ЗО 12 94 №18/227   Держнаглядохоронпраці України        Мінюст України   6   ЛНАОП 0.00-4 17-92   Тимчасове положення про по рядок видачі дозволу на І раво проведем н я робіт щодо обстеження техн ічн о го діагносту ванн я об'єкті в котлонагляду   3.02 92 Наказ №72   Держгіртехнагляд СРСР     6   ЛНАОП 0.00-4 18-92   Тимчасове положення про псрядоквидачі підприємствам і організаціям дозволу на про ведення робіт щодо обстеження діагностики вантажопідіймальних крані в які від працювали нормативні  строки експлуатації   301 92   Держгіртехнагляду України                 6   ДНАОП 0.00-4.23-94   Положенн я про науково-технічну радудержавного сомітету України по нагляду за охороною праці   26.09.94 Наказ №93   Держнаглядохоронп раці України           6       Типове положення для інженерно-технічних працівників які здійснюють наглядна підприємствах і в організаціях за утриманням і безпечною експлуатацією підйом них споруд   25.11 67   Держгіртехнагляд СРСР ї   7   ДНАОП 0 00-4.03-93   Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворюванні аварій на підприємствах  в установах  організаціях Зміни   10 08 93 Постанова №623 23 02 94 Постанова №97   Кабінет Міністрів України     8   ДНАОП 0 00-6 02-93   Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодоформуван н я розділу "Охорона праці" у колективному до говорі угоді трудовомудоговорі   26.11 93   Держнагляд охорониІ раці Мінпраці       і МОЗ.ФПУіцент ральні органи ! галузевих        профспілок         10   ДНАОП 005-3.01-80   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття Іа інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям машинобудівних та метал ообробнихвиробництв   1980   ДержкомпрацІСРСИ     10   ДНАОП 0.05-3.02-90   Типові галузеві нормибез-платної видачі спецодягу спецвзуття Іа інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям житлово-комунального господарства   1990   ДержкомпраціСРСР   10       ДНАОП  05-3 03-81       типові галузеві норми без- слної видачі спецодягу спецвзуття та Інших зз-обів індивідуального захи-Ілу робітникам і службов цям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв   1202 -81   ДержкомпраціСРСР     10     ДНАОП 005-3.04-8 1   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття Іа інших засобів індивідуального захи оту робітникам і службов цямжитлово-комунальної о господарства  які зайняті набудівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах паросилове гота енергетичного господарстві Зміни   1981 1983   ДержкомпраціСРС Р          10   ДНАОП 0.05-3.05-81   Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу спецвзуття Іа інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям які зайняті на будівель них будівельно-монтажних гаремонто-будівель них роботах   9 06.81     ДержкомпраціСРСР     10   ДНАОП 005- 01-83   Інструкція про порядок за-оечпеченнч робітників і с лужбовців спецодягом спецвзуттям га іншими засобами! індивідуально гоза-хисту   24.0583     ДержкомпраціСРСР     11     ДНАОП 0 03-4 02-94   Положенняпромедичний ог ляд працівників певних категорій Зареєстровано   31.0394 Наказ №45 21.06.94 №136/345   Мінохорониздо ров'яСРСРМІнюст України     11   ДНАОП 0 03-8.06-94   Перелік робіт де є потреба у професійному доборі Зареєстровано   23.09.94 Наказ   №263/121 25.01.95 №18/554   Мінохорониздо ров'яУкрани МІнюстУкраїни     12     ДНАОП 0 00-4 12-94   Типове положення про на вчання інструктаж І перевірку знань працівників з питань охорони праці Зареєстровано.   4.04.94 Наказ №30 12.05.94 №95/304   Держнаглядохорони раці України МІнюстУкраїни     12   ДНАОП 0.63-4.24-94   Положенняпронавчання не     повнолітнихпрофесіям пов'язанимз важкими робе тами і роботами з шкідливимиабо небезпечно миумовамипраці Зареєстровано   30 12.94 Наказ №130 2001.95 №14/550   Держнаглядохорони раці України МІнюстУкраїни     12   ДНАОП 000-801-93   Перелікпосад посадових осіб які зобов язані прохо-дитипопереднюі періодичну перевірку знань з охорони праці Зареєстровано   11 10-93 Наказ №94 20 10-94 №154   Держнаглядохорн|іп раці України       МінюстУкраІни          12       Перелік робіт з підвищеноюнебезпекою дляпроведенняяких     потрібно спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці   30 .1 1. 93 Наказ №123     Держнаглядохорони п раці                   13   ДНАОП 0 00-4 13 94   Положенняпропорядокпо будови.викладутаоформ-леннядержавнихнорматии них актів про охорону праці                     1 .0 3 94 Наказ №16   Держнаглядохорони п раці України                 13     ДНАОП 0 00-4 14-94     Положення проопрацюва няя прийняття перегляд га скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці Зареєстровано   16 03 94 Наказ №19 12.05.94 №94/303   Держнаглядохоронип раці України МінюстУкраїни       13   ДНАОП 000-4 15-85   Положення про розробку Інструкцій з охорони праці   5 12.85   ВЦРПСДержкомп раціСРСР     13   ДНАОП 0.00-4 19-94   Типове положення пробазо ву головну організацію міністерства відомства об 'єднання під приємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці   8.07.94 Наказ №66   Держнаглядохорони п раці України     13     ДНАОП 0.00-8 03-93   Порядокопрацюваннятаза-твердженн я власником нор мативних актів про охорону праці що діють на підприємстві Зареєстровано   21 12.93 Наказ №132 7.02.94 №20/229   Держнаглядохоранп раці України МінюстУкраїни        13     ДНАОП 0.00-8 06-94 .   Орієнтовні нормативи тру-домісткості  та  вартості робітщо доопрацювання де ржавнихнормативнихактів про охорону праці   13 10.94 Наказ №103   Мінохорониздо   ров я України      МінюстУкраїни     І7   ДНАОП 0 03-3 28-93   Граничнінормипідіймання переміщення важкихречей жінками Зареєстровано   10 12.93 Наказ №241 2 12 93 №194   Держкомпраці СРСР       17   ДНАОП 0 03-8 07-94   Перелік важких  робіт з шкідливими і не-безпечнимиу мовами праці на яких заборон яєтьсяза-   стосування працінепов-                  нолітних               Зареєстровано   31 03.94 Наказ №46 28 07 94 N 176/385   Кабінет Міністрів   Украіни          17   ДНАОП 0 03-8.08-93   Перелік важких робіт і  робіт з шкідливими і не-безпечнимиу мовами праці на яких забороняється застосування праці жінок Зареєстровано   29 12 93 Наказ-N256 30.03.94 №51/260   ВРУ     17   ДНАОП 0.05-8.02-81   Перелік виробництв про- фесій та посад з важкими ташкідливимиумовами праці на яких заборонено застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років   10 09 80   ВРУ     17       Положенняпро відповідальність власника запорушеннявимогохоро-ни праці   17.09.93 N754   ВРУ     17       Кодексзаконів про працю України       ВРУ     1/       КодексУкраїнипро адміністративній равопору-шення       Кабінет Міністрів України     17       КримінальнийкодексУк-раїни       Кабінет Міністрів України     17       Постанова ВерховноїРади У країни" Пропорядоквне-сення змін ідоповнень до Кодексу У країни про адміністративній равопору-шенняі Кримінал ьногоКо-дексуУкраїни   15.12.94 №226/94   Держнаглядохорон п раці Мінфін України Мінюст України     18   ДНАОП 0 00-4.04-93   Положення пропорядокна       кладанняштрафівна підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці   4.05 93 Постанова №328   Держнаглядохорони раці Мінфін МінекономікиУк-раїни Мінюст України     18   ДНАОП 0 00-4.07-93   Положення про державний і галузеві регіональні фон-диохорони праці підприємств        7.10-93 Постанова №838   Кабінет Міністрів України     18   ДНАОП 000-5 15-94   Інструкція про порядок перерахування обліку та витрачання коштів державно го галузевих регіональнихфондівохора ни праці та фондів охорони праці підприємств Зареєстровано:   25.01.94 Наказ №4 11.02.94 №24/233   Держкомнафтога: України     18   ДНАОП 0.00-5.17-94   Інструкція щодо застосування Положення пропоря док накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці Зареєстровано   25.07.94 Наказ №71-а 23.08.94 №200/410   МінпраціУкраїни                         Нафтодобувна нафтопереробна і газова промисловість Позначення      нормативного   акта                  Назва нормативного   акта                Затвердження Дата/документ   Організація НАОП 1.1.21-1.01-74   Правила безпеки у нафтогазовій видобувній промисловисті   31.04.74   Держгідртехнагляд СРСР   НАОП 1.1.21-1.01-85   Правила безпеки  пи експлуатації иагістральних нафтопроводів 7.12.85   МіннафтопромСРСР   НАОП 1.1.21-1.01-81     Правила техніки безпеки при будівництві магістральних сталевих трубопроводівьшіа       їй  кі!  ні й    кпі луатнп     їм   І   п ніьни^   н ІФ ТОПРОВОДІВ   11.08.81     Міннафтогазпром СРСР   НАОП 1.1.21-1.01-81   Правила   пожежної беспеки при експлуатаціі магістральних нафтопроводів   26.10.81     МіннафтопромСРСР     НАОП 1.1.21-1.01-74   Правила безпеки у нафтовій промисловості     25.11.74 Держгідртехнагляд СРСР   НАОП 1.1.21-1.01-85   Правила   пожежної беспеки у нафтовій про исловості 25.11.85   Міннафтогазпром СРСР   НАОП 1.1.21-1.07-85     Правила   пожежної беспеки при експлуатаціі газопереробних підпиємств 16.01.85   Міннафтогазпром СРСР   НАОП 1.1.21-1.08-76   Правила безпеки при експлуатаціі установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості   16.07.76   Держгідртехнагляд СРСР НАОП 1.1.21-1.09-84   Правила безпечного перевезення нафти автомобільним транспортом І   9.02.84   МіннафтопромСРСР     НАОП 1.1.21-1.01-73   Правила  безпеки при експлуатації нафтопереробних заводів   1.01.73   МіннафтохімпромСРСР   НАОП 1.1.21-1.01-79   Правила  пожежної безпеки при експлуатації нафтопереробних підприємств   23.01.79   МіннафтохімпромСРСР   НАОП 1.1.21-112-72    Правилі  пожежної безпеки Під час проведення зварювальних робіт на об”єктах Міннафтохімпрому СРСР   29.12.72   МіннафтохімпромСРСР   НАОП 1.1.21-112-87   ПРАВИЛ з техніки безпеки та промислової санітарії пи експлуатації нафтобаз і автозаправочних станцій   16.11.87     МіннафтохімпромСРСР   НАОП 1.1.21-112-87   Правила безпеки при розвідувальнії та розроблені нафтових і газовіх  родовищ на континентальному шельфі   12.05.87     МіннафтохімпромСРСР     НАОП 1.1.21-1.15-88   Правила пожежної безпеки на об'єктах нафтової промисловості континентальното шельфу   15.ІІ.88   Мі ннаФтопром СРСР   НАОП І.1.21-1.16-89   Правила пожежної безпеки при проведенні вогневих ро-біт на суднах Міннафтопрому   22.02.89   Міннафтопром СРСР   НАОП 1.1.21-1.17-89   Єдині правила безпеки перевезення вантажів і пасажирів на морських суднах МіннаФтопром   9.09.82   Мі ннафтопром СРСР   НАОП І.1.21-1.18-82     Єдині технічні правила ведення робіт при будівництві свердловин на наФтавих і газових і газоконденсатних родовищ   9.09.78    Иінгазпром Мі ннафтопром СРСР   НАОП І.1.21-1.16-78   Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатані ї магістральних нафтопродуктопроводів     11.12.78   ЦК галузевої ПРОФСПІ   НАОП І.1.21-2.01-86   ОСТ 39-198-86 Зміст розділу "Вказівки заходів безпеки" в експлуатаційних і ремонтних документах на нафтове обладнання   1986   Мі ннафтопром СРСР   НАОП 1.1.21- 2.О2-82   ОСТ 39.136-132 Порядок впровадження стандартів ССБТ   1982   Міннафтопрон СРСР   НАОП 1.1.21 -2 -ОЗ-76   ОСТ 39.О24-74 Засоби захисту працюючих у нафтовій промисловост і   1976   Мі ниаФтопром СРСР   НАОП 1. 1.21-2.О4-76   ОСТ 39.О22-76 Небезпєчн і та шкідливі виробничі Фактори в нафтовії промисловості   1976   М і ннафтопром СРСР   НАОП 1.1-21-2-О5-77   ОСТ 39-О47-77 Кабінет техніки безпеки пересувний   1977   Мі ннафтопром СРСР   НАОП 1.1.21-2.О6-76   ОСТ 39-О29-76 Інструкція з безпеки праці - Порядок розроблення і оформлення і погодження та затвердження   1976   Мі ннафтопром СРСР   НАОП 1.1.21-2.О7-87    ОСТ 39 -211 -87 Обладнання  для буріння та експлуатації ї свердловин.Оцінка безпеки   1 9 8 7   МІ н н а Ф т о п р о м СРСР   НАОП 1.1.21-2.О7-79   ОСТ 39. 086-79 Експлуатаціянафтових свердловин.Загальні вимоги безпеки.   1979   МІ н н а Ф т о п р о м СРСР   НАОП 1.1.21-2.О7-85   ОСТ 39.158-85 Буріння нафтових і газових свердловин. Загальні вимоги безпеки.   1985 Мі ннаФтопрам СРСР   НАОП І.І.2І-2.10- 76   ОСТ 39.О25- 76 Ергономічні вимоги до пульту управління ключем АКБ1 бурової установки   1976   М І ннафтопром СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-78   ОСТ 39.064-78 Машини і устаткування для   добуваніння нафти.         Загальні    вимоги   безпеки   1978   М І ннаФтопром СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-78   ОСТ 39.064-78    Устаткування для    добування   нафти   шлан- говини   свердловинними   насосами     Вимоги   безпеки   1978   М І ннаФтопром СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-86   ОСТ 39.199-89    Контроль   повноти   викладу   вимог   безпеки в   конструкторській     експлуат аційні й     ремонтній  і т ехнологічніи   документації на   нафтове   обладнання   і    до кументаіції    на   технологічні процесси   нафтової   промисловості                                                               '   1986   М І ннаФтопром СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-79   ОСТ 39.89-79 Кабінет охорони праці стаціонарний Загальні    технічні вимоги   .   1979   Міннафтогазбуд СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-85   ОСТ 102. 98-85   Управління охороною   праці    в   бригаді            Загальні    положення                             1  985   Міннафтогазбуд СРСР     гіАОП 1. 1.21-2- 16-87   ОСТ   1О2.109-87   Кабінет   охо рони   праці    стаціонарнии Загальні    положення                             1987   Міннафтогазбуд СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-72   Нормативні вимого з техніки безпеки     до центрифуг періо динної    дії     які    встановлюються  у вибухонебезпечніх приміщеннях                                               11.02.72   МІ ннафтохім пром   СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-66   Нормативи   з   техніки  безпеки на різні     типи   насосів     які перекачують   отруйні вог не     вибухонебезпечні    рідини   11.03.66   МІ ннафтохім пром   СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-75   Нормативи   оснащення   об'єктів   підприємств   нафтової   та газової    ПРОМИСЛОВОСТІ   меха нізмами і    пристроями   і    при ладами    що   підвищують   безпеку    та    технічний   рівень     їх експлуатації   15-04-75   Міннафтохім пром   СРСР Мі ннаФтопром СРСР Дєржпртех-нагляд   СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-80   Положення   про   оперативний контроль   стану   охорони   І техніки  безнеки   на   підприємствах і в  організаціях Дергкомнафт п продукт   СРСР   10-10-80   Дергкомнафт п продукт   СРСР     НАОП 1.1.21-5.09-80   Положення   про   систему управління     забезпечення   безпеки руху на транспорті. Міністерство нафтовоі промисловості   1988   Дергкомнафт п продукт     НАОП 1.1.21-4.03-85    Положення щодо   керівництва вибуховими   роботами   в   системі Міністерство нафтовоі промисловості   2.11.85   МІ ннафто пром   СРСР     НАОП 1.1.21-4.03-90   Положення про порядок установлення строків подальшої е ксплуатації і  технологічного установлення вибухонебезпечних виробництв 6.08. 90   Міннафтопром   СРСР   НАОП 1.1.21-4.03-91   Положення про порядок  розроблення і змісту розділу “Безпечна експлуатація виробництва”   технологічного рег ламенту на виробництво продукції   1 І .06.91   МІ ннафто пром   СРСР НАОП 1.1.21-4.03-67   Примірне положення про службу технічного нагляду  підприємств нафтопереробної Та нафтохімічної промисловості І 0.08.67 МІ ннафто пром   СРСР НАОП 1 - 1 -21-4-07-81   Полонення про функціональніІ обов ' язкиіІ відповідальність посадових осіб управлінь підприємств та організацій Держкомнафто-продукт УРСР З питань охорони праці   27.О8-81   Держкомнафто-продукт СРСР   НАОП 1.1. 1-5.01-86   Інструкція з організації безпечного проведення газо-небезпечних робіт на під-приємствах МІ ннафтохім-ПРОМ СРСР   19.09.86   Міннафтохім-ПРОМ СРСР   НАОП 1.1. 1-5.01-73   Інструкція щодо організації т а безпечного виконання ремонт них робіт на підприємствах і  в організаціях МІннаФтохІм-ПРОМ СРСР   25-07.73   МІннаФтохІм-ПРОМ СРСР   НгіОІІ 1 • 1 -21-5-ОЗ-83   1 не І Ііукці я з безпечної Експлуатації ОЧИСНИХ СІ1ОРУД підприємств МІннаФтохІм-ПРОМ СРСР   1983   Міннафтохім-пром СРСР   гіАОП 1.1 .21-5.04-88   Типоваінструкція щодо за-побігання і первинних дій вахти при ліквідаціїї 'нафто газопроявів під час будІв-ництва свердловин на нафт у               і газ   16.11.88 Держгіртехнагляд  СРСР   НАОП і - 1 .21-3-01-86   Інформація щодо заходів безпеки під час роботи з метанолам на підприємствах і в організаціях МІннафтохІм-ПРОМ СРСР   22.12.86   МІ ннафтохім пром   СРСР   НАОП 1. 1.21-5.06-80   Інструкція з організації безпечного руху транспортних засобіві пішоходів на території підприємств і організацій нафтопереробної та нафтохімічної промисловості                              1 1 -О4. 80   Міннафтопром СРСР   НАОП 1. 1.21-5.06-79   Інстрчкщя зі складання планів ліквідації можливих відмов на магістральних нафтопроводах 11. 10-79   М І ннафтапром       НАОП 1. 1.21-5.06-84   Правила безпеки при експлуатаці І магістральних га-запрпводів   16.ОЗ-84   МІ нгазпром СРСР     НАОП 1.23.-І.04 -84   Правила пожежної безпеки у газовій промисловості ППБВ-85   12.О9 .84   МІ нгазпром СРСР     НАОП 1.23.-І.04 -81   Правила технічної експлуатації компресорних станцій з елекч роприводом   2. 12 - 8 1   МІ нгазпром СРСР     НАОП 1.23.-І.04 -91   Правила технічної експлуатації та безпечного обслуговування обладнання автомобільних газонповнювальних компресорних станцій АГНКС   28-12-91   Газпром СРСР     НАОП1.23- 3 1-07-90   Правила безнеки при експ-лчатації засобів І систем автоматизації та управління в газовій промисловості   28-03-90   Газпром СРСР     НАОП1.23- 3 1-07-77 Правила безпеки при експ-луатаці і конденсатопровод їві магістральних трубопроводів для зріджених газів   1-10-77   МІ нгазпром СРСР     НАОП1. 23-1.О9-88   Правила будови І безпечної експлуатації на морських нафтогазопромислових об'єктах водолазного  спорядження і засобів забезпечення спусків без використання г либоководного водолазного комплексу   1 . 1 І .88   МІ нгазпром СРСР     НАОП1. 23-1.О9-84   Правила техніки безпеки на холодильних станціях під ириьмст Із Мінгазпрому   3-00.84   МІ нгазпром СРСР     НАОП1. 23-1.О9-86     Правила безпеки при екслі-луатаці і газопереробних заводі в   11 -ОЗ-86   Мінгазпром СРСР Держпртехнаг ляд СРСР     НАОП1.23-1 - 11-74   Правила експлуатаціі і кущових баз і газонаповнювальних станцій зріджених вуглеводних газів   21 -О8-74   Мінгазпром СРСР     НАОП 1.23-1.13-70   Правила розробки газових і газоконденпатних родовищ   6 - О4 - 7О   Держп ртєх-нагляд СРСР     НАОП 1.23- 1-14-84   Правила будови І безпечної експлуатації Факельних систем ПУиБЄФ-84   13- Об- 84   Держпртех-нагляд СРСР     НАОП 1.23 1 - І 5- 70   Правила будови І безпечної експлуатаці І поршневих компресорів які працюють на вибухонебезпечних І токсичних газах   28- 1 .70   Держгі ртех-нагляд СРСР     НАОП 1 - І .21-5.О9-74   Типова Інструкція про порядок проведення зварювальних та Інших вогневих робіт на вибухонебезпечних і пожеж-нонебезпечних об'єктах наф тової промисловості   1974      Міннафтоприи СРСР           НАОП 1-1-21-5. 10-78 . Галузева інструкція з безпеки праці під час капі пального ремонту матіст ральних нафтопроводів   1978   Міннафтоприи СРСР           НАОП 1. 1 -21-5- 11-92   Інструкція щодо організації та Забезпечення безпеки під чаг доставки персоналу на моі-^ькі платформи вертольо том   23.09.92   ДВП»Чорноморнафтогаз»   НАОП 1. 1 -21-5- 12-92   Інструкція щодо організації та безпечного ведення робіт під час ліквідації відкритих газових І нафтових фонтанів   23-О9-92    Виробниче об' єднання “Укрнафта”   НАОП 1.1-21 -13-93   Інструкція щодо випробуван нн вишої капітального ремонгу в промислових умовах   1 2. О7. 93    Виробниче об' єднання “Укрнафта”   НАОП 1. 1 -21-6.О1-88   Відомчі вказівки щодо протипожежного проектування підприємств» будівель І споруд нафтохімічної та наФтогазопереробної ПРОМИСЛОВОСТІ   1988      МіннафтохІм пром СРСР     НАОП 1 - 1 .21-6-О2-86   Вимоги до установлення газоаналізаторів у виробничих приміщеннях підприємств тазової щ- описловості   1986      МіннафтохІм пром СРСР     НАОП 1 . 1 -21.03-89   Керівні вказівки щодо організації нічного обслуговування і безпечної експлуатації електрокарів елєктронавані ажувачі в і автона вангажувачів   1О-О4-89    МіннафтохІм пром СРСР     НАОП 1 - 1-21-6-04-84   Експлуатація технологічного транспорту та спецтехніки на об'єктах нафтової промисловості- Вимоги безпеки   1984     МІннафтопром СРСР     НАОП 1-1-21 8- 84   ИРІ-РІІТ  мінімально неоь х І д них засобів протиав арі ин Іг о счахистч сигналізації Рла кування для нафтопереробних і нафтохімічних установок   1988   МІннафтопром СРСР     НАОП 1.1 .23-1 .01-88   Правила технічної  експлуатації  магістральнихг тазопровадів   19 88    МІннафтопром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-83     Правила експлуатації засобів автоматизації та обчислювальної техніки в газовій промисловості   3.03. 83    МІнгазнафтопром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-83     Правила охорони магістральних газопроводів   12.04.79   МІнгазнафтопром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-88     Правила технічної ексилуа тації ГРГ магістральних газопроводів      І2.08.88.   МІнгазпром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-80     Правила технічної єксплуа тації систем газопостачани УРСР   8.12.80   МІнгазпром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-86     ОСТ 51.81-86 Організація та проведення контролю по вітря робочої зони на об'єктах газової промисловості- Загальні вимоги  безпеки   1986   МІнгазпром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-82     ОСІ 51.81. 82  Охорона праці 2 в татовій промисловості-Основні терміни  і визначенни   1982   МІ ні азпром СРГР     НЛОП1.1 .23-1 .01.79     ОСТ 51.55.79 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості   1979   МІ нгазпром СРСР     НЛОП1.1 .23-1 .01-76     ОСТ 51-45-76 Газовидобувні  підприємства- Експлуатація установок для збору і підготовки газу до транспортування Вимоги безпеки   1 5. 1 2 . 76   МІ нгазпром СРиР     НЛОП1.1 .23-1 .01-76   ОСТ 51.110-83Засоби  безпеки для обладнання морських стаціонарних платформ.Сигнальні засоби.Загальні вимоги   15.12.76   МІ нгазпром СРСР   НЛОП1.1 .23-1 .01-76   ОСТ 51.112-83Морські нафт опромислові споруди. Дос  тавка персоналу- Вимоги безпеки   1983   МІ нгазпром СРСР   гінОІІ 1 1-23-2-О7-83   ОСТ 51.113-83Засоби безпеки для устаткування морських стаціонарних платформ   1983   МІ нгазпром СРСР   НАОП 1 . 1-23-2-09-84   ОСТ ОСТ 51.115-84Порядок розроблення узгодження зат вердження і впровадження стандартів ССБТ вимог без пеки в стандартах І техніч них умовах І технічних зав даннях на розробку стандартів і продукції   1984   МІ нгазпром СРСР   НАОП 1 . 1-23-2-09-84   ОСТ 51-О1- О2-84 Засоби безпеки для обладнання морських стаціонарних платформ-Засоби з”язку- Загальні вимоги   1984   МІ нгазпром СРСР   НАОП 1 . 1-23-2-09-83   ОСГ 51.94 -83  Роботи елєктрозварювальні на морсь ких нафтопромислових гідротехнічних спорудах.Вимоги безпеки   1983   МІ нгазпром СРСР   НАОП 1 . 1-23-2-09-88   Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції Норми вібрації. Методика в і віброостеження - Віброзахист обладнання РД 51 132-88   1-04-88      Держнафто газпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-96   Бдина система управління охороною праці в тазовій промисловості   1996   Держнафто газпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-84   Положення про організацію внутрі в І домчого нагляду  контролю за безпекою праве-  дення підводних робіт         19- 10-84   Мінгазпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-88   Положення з технічної експ- луатаці газорозподільчих | станцій магістраліних газо проподів                      .   1988   Мінгазпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-86   Положення про розслідування відмов газових об'єктів Мінгазпрому підконтрольних органам Державного газовот  нагляду СРСР   1 986   МІ нгазпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-70   Дисциплінарнии статут воєнізованої служби щодо -запобігання виникненню І з ліквідації відкритих газових І нафтових фонтанів   17.0670   МІ нгазпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-93   Положення про атестацію зварювального обладнання І яке використовується при зварювальних роботах на буді вництві та ремонтті  газопроводів з поліетиленових труб   16.09. 93 Помтанова  N 7   Держнагляд охоронпраці Чкраї ни     НАОП 1 . 1-23-2-09-93   Положення про атестацію зварників пластмас на право виконання зварювальних робіт при будівництві та ремонті тазопроводів з полі етиленових труб   16. 09-93 Постанова N 7   Держнагляд-охоронпрац І Украї ни     НАОП 1 . 1-23-2-09-93   Положення про ПОРЯДОК видачі навчальним центром дозволу на право атестації зварників пластмас що ви конують  зварювальні роботи  при будівництві та ремонті газапроводів з паліетиленових труб   16-О9-93 Пост анова N 7   Держнаг ляд-охоронпраці України     НАОП 1 . 1-23-2-09-86   Інструкція щодо забезпечення безпечних морських буксировань суден та інших плаваючих споруд   І -03-86   Мінгазпром СРСР     НАОП 1 . 1-23-2-09-86   Інструкція з безпеки навантажувальних робіт при розвїдці та розробці нафтових і газових родовищ на континентальному шельфі СРСР КД 51-01-22-86   31.12.86   МІнгазпром СРСР                         НАОП І.І.23-5.03-91   Інструкція щодо запобігання основним видам аварій і методів їх ліквідації при буріні свердловин на підприємствах"Укргазпром”   13.12.91    Виробниче об"єднання Укргазпром   НАОП І.І.23-5.03-85   Тимчасова інструкція щодо  влаштування обслуговуваним та техніки безпеки під чао експлуатації балонних паливних установок що працюють на стиснутому природному газі   3.08.85   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-75   Інструкція про отримання від постачальників та перевезеная метанолу на  об”єктах Мінгазпрому   7.О7.75   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-88   Типова інструкція шодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об'єктах Мінгазпрому СРСР   З.О8-88   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-87   Інструкція щодо врізки гя зопроцодів-відводів під тиском Із застосуванням ТРІЙНИКІВ РОЗРІЗНИХ СПЄ ціальних гніздових           1987   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-80   Типова інструкція щодо виконання  будівельних робіт в Охороних зонах магістральніх газопроводі  Мінгазпрому ВСН 51-1-80   5.О3.80     Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-83   Інструкція   щодо контролю    товщиии стінок надземних  Газопроводів технологічної обов№язки ГРС   підводних пе- реходів магістральних газопроводів 27. 05.83   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-81   Інструкція  щодо організаціі  проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів відкритих газових І нафтових фонтанів на свердловинах і  аварій на об' ектах газової промисловості   19.07.74   Мінгазпром СРСР Держгіртех -нагляд СРСР   НАОП І.І.23-5.03-91   Інструкція щодо запобігання Основним видам та методи їх ліквідації при бурінні свердловин на підприємствах ВО "Укргазпром"   19. 12. 91   Виробниче об' єднання "Укргазпром"   НАОП І.І.23-5.03-77   Типова Інстпукщя щодо ор-ганізаціі безпечного вєдення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів   41 .10.77   Мінгазпром СРСР   НАОП І.І.23-5.03-77   Інструкція щодо складанняпланів луквідації аварій 28.11.67   Держгіртехнагляд СРСР     НАОП І.І.23-5.03-75   Інструкція  про порядок одержання від постачальників перевезення   зберігання Відпуску та застосування метанолу на газових промислових магістральних тазопроводах та СПХГ   7.07.75 Держгіртехнагляд СРСР     НАОП І.І.23-5.03-77     Тимчасова інстрикція щодо приєднання відводів до діючих газопроводів при тиску в них до 1 2 Мпа з використанням трубопрорізів кольцевих кумулятивних сідлоподібних ТрККО 8 01.77   Мінжитло-комунгосп УРСР     НАОП І.І.23-5.03-88     Інструкція щодо організації та безпечного  ведення робіт під час ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів 16.10.88   Держгіртехнагляд СРСР     НАОП І.І.23-5.03-85   Вимоги до  монтажу та еесплуатації противикидного обладнання на бурових   1985   Виробниче об' єднання "Укргазпром"     НАОП І.І.23-5.03-84   Плавуча бурильна установка. Системи механізми пристрої  приладдя  прилади що підвищують безпеку проведення робіт   1984   Мінгазпром СРСР     НАОП І.І.23-5.03-72   Класифікація основних приміщень газової промисловості щодо вибухопожежної і пожежної безпеки   9 О7. 72   Мінгазпром СРСР