ДСТУ Б А.1.1-13-94

ДСТУ Б А.1.1-13-94 ССНБ. Матеріали будівельні дрібноштучні стінові.Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-13-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ============================== Система стандартизації та нормування в будівництві МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ Терміни та визначення Мінбудархітектури України Київ Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-13-94 ЗМІСТ С. 1 Галузь використання .......................... 1 2 Нормативні посилання ......................... 2 3 Основні положення ............................ 2 4 Загальні положення ........................... 2 4.1 Номенклатура продукції ................... 2 4.2 Показники зовнішнього вигляду та поверхні виробів ..................... 13 Абетковий покажчик українських термінів ....... 15 Абетковий покажчик німецьких термінів ......... 16 Абетковий покамлик англійських термінів ....... 17 Абетковнй покажчик французьких термінів ....... 18 Абетковий покажчик російських термінів ........ 19 ДСТУ Б А.1.1-13-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система стандартизації та нормування в будівництві МАТЕРІАЛИ ДРІБНОШТУЧНІ СТІНОВІ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве МАТЕРИАЛЫ МЕЛКОШТУЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ Термины и определения Stаndаrdіzаtion and normalization systems in construction WALL SMALL PIECE MATERIALS Terms and definitions ================================================================== Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять дрібноштучних стінових матеріалів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі що належить до сфе- ри діяльності з питань стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже- нерних товариств міністерств відомств . ------------------------------------------------------------------ - 2 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 : Державна система стандартизації України. : Порядок розроблення державних стандартів. ----------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 : Державна система стандартизації України. : Загальні вимоги до побудови викладу : оформлення та змісту стандартів. ------------------------------------------------------------------ КНД 50-011-93 : Основні положення та порядок розробки : стандартів на терміни та визначення. : 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські en французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4.1 Номенклатура продукції 4.1.1 cтінові матеріали de Wаndbaustoffe en wall сonstruction matеrials fr matеriaux de construction des mur ru стеновые материалы Будівельні матеріали i Строительные материалы вироби які використо- и изделия применяемые вують для спорудження при возведении стен стін будівель зданий 4.1.2 дрібноштучні стінові de kleinst[u1]ckige Wandba- * матеріали ustoffe en small-size wall constructi- on materials fr materiaux de construction des murs en petites piuces ru мелкоштучные стеновые материалы - 3 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Малих розмірів однорідні Малых размеров однородные будівельні вироби строительные изделия які вкладають вручну укладываемые вручную 4.1.3 кам'яні стінові de Steinwandbaustoffe матеріали еn stone wall construction materials fr mat[e2]riaux de construc- * tion des murs pierreux ru каменные стеновые материалы Будівельні вироби каме- Строительные изделия неподiбної структури камневидной структуры 4.1.4 природні стінові кам'яні de Natursteinwandbaustoffe матеріали еn natural stone wall con- struction materials fr mat[e2]riaux de construc- * tion des murs pierreux nаturеls ru природные стеновые каменные материалы Вироби що мають Изделия имеющие форму форму прямокутного прямоугольного параллеле- паралелепіпеда i які одер- пипеда и получаемые жують шляхом випилю- выпиливанием из туфов и вання з туфів і вапняків известняков 4.1.5 штучні стінові кам'яні de Kunstwandbausteinstoffe матеріали en artificial stone wall construction materials fr mat[e2]riaux de constru- * ction des murs pierreux artificiels ru искусственные стеновые каменные материалы Вироби які мають форму Изделия имеющие форму прямокутного парале- прямоугольного паралле- лепіпеда і одержані шля- лепипеда и полученные хом технологічного пере- путем технологической роблення вихідної міне- переработки исходного pальної сировини минерального сырья 4.4.6 стіновий блок dе Wandblock еn wall block fr bloc mural ru стеновой блок Конструктивний збiрний Конструктивный сборный елемент у виглядi прямо- элемент в виде прямоу- кутного паралелепіпеда гольного параллелепипеда для зведення cтiн для возведения стен будівель зданий - 4 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.7 цегла de Ziegel еn brick fr brique ru кирпич Будiвельний штучний Строительный искусствен- камінь у вигляді прямо- ный камень в виде прямоу- кутного паралелепіпеда гольного параллелепипеда відформований з міне- отформованный из мине- ральних матеріалів i на- ральных материалов и буває каменеподібних приобретающий камнепо- властивостей після випа- добные свойства после лювання або оброблення обжига или обработки парою паром 4.1.8 звичайна керамічна de keramischer Normalstein цегла en ceramic ordinary brick fr brique с[e2]ramique ordi- * naire ru обыкновенный керами- ческий кирпич Цегла виготовлена з лег- Кирпич изготовленный коплавких глин з добав- из легкоплавких глин с до- ками або без них шяхом бавками или без них пластичного формуван- путем пластического фор- ня чи напівсухого пресу- мования или полусухого вання сушіння і випалю- прессования сушки и вання обжига 4.1.9 одинарна цегла de einfacher Ziegel еn simple brick fr brique simple ru одинарный кирпич Керамічна цегла з розмі- Керамический кирпич с рами 250 х 120 х 65 мм размерами 250 х 120 х 65 мм 4.1.10 модульна цегла de Modulziegel en modular brick fr brique modulaire ru модульный кирпич Керамічна цегла розмі- Керамический кирпич раз- рами 288 х 138 х 88 мм з мерами 288 х 138 х 88 мм с технологічними порож- технологическими пусто- нинами i масою не тами й массой не более 4 кг більшою ніж 4 кг 4.1.11 потовщена цегла de WulstziegeI en thick brick fr brique de sur[e2]paisseur * ru утолщенный кирпич Керамiчна цегла з розмі- Керамический кирпич с рами 250 х 120 х 88 им размерами 250 х 120 к 88 мм - 5 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.I.12 порожниста цегла de Lochziegel еn hollow brick fr brique creuse ru пустотелый кирпич Керамічна цегла з нас- Керамический кирпич со крiзними і ненаскрiзни- сквозными и несквозными ми вертикально розміще- вертикально расположен- ними порожнинами круг- ными пустотами круглого лого або щільноподіб- или щелевидного сечения ного переpiзy 4 1.13 лицьова керамічна цегла de Keramischer Fassadenziegel en facing cеramic brick fr brique c[e2]ramique de * parement ru лицевой керамический кирпич Керамiчна цегла для му- Керамический кирпич для рування i одночасного кладки и одновременной облицьовування зовнiш- облицовки наружных и ніх i внутрішніх повер- внутренних поверхностей хень стін будівель стен зданий 4.1.14 гладка керамічна цегла de glatte keramischer Ziegel en smooth ceramic brick fr brique cerramicue lisse ru гладкий керамический кирпич 4.1.15 рельефна керамічнa de keramischer Rcliefziegel цегла en relief ceramic brick fr brique c[e2]ramique de * relief ru рельефный керамический кирпич Керамічна цегла з Керамический кирпич с рельєфною лицьовою рельефной лицевой повер- поверхнею хностью 4.1.16 обфактурена керамічна de Keramiseher Fakturierungs- цегла ziegel en texture ceramic brick fr brique c[e2]ramique de * surfacage ru офактуренный керами- ческий кирпич Керамічна цегла з обфак- Керамический кирпич с туреною лицьовою офактуренной лицевой поверхнею поверхностью - 6 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.17 двошарова керамічнa de Zweitschichtkeramikziegel цегла en two layers ceramic bricks fr brique c[e2]ramique [a4] * deux couches ru двухслойный керамический кирпич Керамiчна цегла Керамический кирпич из місцевих червоних глин з местных красных глин с лицьовим шаром iз бiлих лицевым слоем из белых незабарвлених або забар- неокрашенных или окра- влених глин шенных глин 4.1.18 ангобована керамічна de Engobierter Keramikziegеl цегла еn engobed ceramic brick fr brique c[e2]ramique * engob[e2]e * ru агнобированный керами- ческий кирпич Керамічна цегла лицьо- Керамический кирпич вана поверхня якої лицевая поверхность кото- покрита ангобом рого покрыта ангобом 4.1.19 полив'яна керамічна de Glasierter Kerаmikziegel цегла еn glazed ceramic brick fr brique c[e2]ramique * [e2]maill[e2]e * ru глазуровaнный керами- ческий кирпич Керамiчна цегла з Керамический кирпич с полив'яною лицьовою глазурованной лицевой поверхнею поверхностью 4.1.20 кермічні камені dе Keramiksteinе en ceramic stones fr pierrеs c[e2]ramiques * ru керамические камни Керамічні порожнисті Керамические пустотелые вироби розміром изделия размером 250x 120 х 138 мм 250 х 120 х 138 мм 4.1.21 керамічний модульний de Modulkeramikstein камінь еn modular ceramic stone fr brique c[e2]ramique * modulaire ru керамический модульный камень Керамічний камінь роз- Керамический камень раз- міром 288 х 138 к 138 мм мером 288 х 138 х 138 мм - 7 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.22 керамічний збільшений de Grosskeramikstein камінь en large sizе cеramic stonе fr briquе c[e2]ramique * agrandie ru керамический укрупненный камень Керамічний камінь розмі- Керамический камень раз- ром 290 х 190 к 288 мм мером 290 х 190 х 288 мм 4.1.23 камені з горизонтальним de Steinе mit horizontalen розміщенням порожнин Hohlr[a1]umen * en stone with horizontal disposition of hollows fr pierres [a4] disposition * horizontale de cavit[e2]s * ru камни с горизонтальным расположением пустот Kерамічні камені з гори- Керамические камни с зонтальним розміщен- горизонтальным располо- ням порожнин по відно- жением пустот по отно- шенню до мурування сті- шению к кладке стены ни порожнисті роэміром пустотелые размером 250 х 250 х 120 мм 250 х 250 х 120 мм 250 x 200 х 80 мм 250 х 200 x 80 мм 4.1.24 керамічні ефективні de effektive Keramikziegel und цегла і камені stеine en effective ceramic bricks and stones fr broques et pierres ceramiques effectives ru керамическиe эффективные кирпич и камни Керамічна цегла серед- Керамический кирпич ньою гусиною не средней плотностью не більше ніж 1400 кг/м3; более чем 1400 кг/м3; керамічні камені керамические камни сред- середньою густиною не ней плотностью не более більшою ніж 1450 кг/м3 чем 1450 кг/м3 4.1.25 умовно-ефективні цегла de bedingt-effektive Ziegel und і камені Steine en conventionelly effective bricks and stones fr briques et pierres eonvention nellement effectives ru условно эффективные кирпич и камни Керамічна цегла серед- Керамический кирпич нъою густиною понад средней плотностью 1400 кг/м3; керамічні свыше 1400 кг/м3; керами- камені середньою ческие камни средней густиною від 1450 кг/м3 плотностью от 1450 кг/м3 до 1650 кг/м3 до 1650 кг/м3 - 8 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.26 силікатна цегла de Kalksandziegel еn саlcium silicate brick fr brique de silice ru силикатный кирпич Цегла виготовлена спо- Кирпич изготовленный собом пресування зволо- способом прессования ув- женої суміші із піску та лажненной смеси из песка інших дрiбних заповню- и других мелких заполни- вачів вапна та інших телей извести и других в'яжучих із застосуван- вяжущих с применением ням добавок або без них добавок или без них и пос- і подальшим твердінням ледующим твердением під дiєю пари в автоклаві под действием пара в ав- токлаве 4.1 27 силікатна одинарна dе Einfacher Kalksandvollziegel повнотіла цегла en solide calcium silicate brick fr brique de silice simple plei ru силикатный одинарный полнотелый кирпич Цегла cилікатна розмі- Кирпич силикатный раз- ром 250 х 120 х 65 мм мером 250 к 120 х 65 мм 4.1.28 силікатна одинарна de Einfacher Kalksandlochziegel порожниста цегла en single hollow calcium silicate brick fr brique de silice creuse simpl ru силикатный одинарный пустотелый кирпич Силiкатна цегла з нeкрiз- Силикатный кирипич с ними порожнинами несквозными пустотами вертикального розмiщен- вертикального располо- ня круглого або щілино- жения круглого или подібного пepepiзy щелевидного сечения 4.1.29 силікатна потовщена de Dicker Ralksandlochziegel порожниста цегла en thick hollow calcium silicate brick fr drique de silice creuse de surr[e2]paisseur * ru силикатный утолщенный пустотелый кирпич Силікатна цегла порож- Силикатный кирпич пус- ниста розміром тотелый размером 250 х 120 х 88 мм масою 250 х 120 х 88 мм массой не більшою ніж 4 3 кг не более 4 3 кг 4.1.30 силікатна пориста цегла de роr[о1]sеr Kalksandstein * еn porous calcium silicate brick fr brique de silice poreuse ru силикатный пористый кирпич - 9 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Силікатна цегла з порис- Силикатный кирпич с тими заповнювачами пористыми заполните- або добавками що виго- лями и выгорающими ряють при випалюванні при обжиге добавками 4.1.31 силікатна пористо- dе роr[о1]sеr Kalksandloch- * порожниста цегла ziegel еn porous hollow calcium silicate brick fr brique de silice poreuse сreusе ru силикатный пористо пустотeлый кирпич Силікатна порожниста Силиткатный пустотелый цегла з пористим запов- кирпич с пористыми за- нювачем або добавками полнителями или выгора- що вигоряють при ющими при обжиге добав- випалюванні ками 4.1.32 силікатний de Kalksandlochstein порожнистий камінь еn hollow calcium silicate stone fr pierre de silice creux ru силикатный пустотелый камень Cилікатні порожнисті Силикатные пустотелые вироби розміром изделия размером 250x 120 х 138 мм 250x 120 х 138 мм 4 1.33 силікатні лицьові цегла dе fassaden Kalksandziegel und і камені steine еn facing calcium silicate bricks and stones fr briques et pierres de silice de paremeht ru силикатные лицевые кирпич и камни Цегла i камені cилікатні Кирпич и камни силикат- для личкування cтiн ные для облицовки стен будівель і споруд зданий и сооружений 4.1.34 лицьові цегла і камені de Farbigе Fassadenkalksand кольорові силікатні ziegel und steine en colour facing calcium silicate bricks and stones fr briques еt pierres dе sili- ce de couleur ru лицевой кирпич и камни цветные силикатные Цегла i камені силікатні Кирпич и камни силикат- забарвлені в масі або з ные окрашенные в массе поверхневим кольоро- или с поверхностной цвет- вим опорядженням ной отделкой лицевых гра- лицьових граней ней - 10 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.35 силікатні pядові цегла dе einfache Kalksandziеgel und і камені stеine en odinary calcium silicate bricks and stones fr briques et pierres de silice ordinaires ru силикатные рядовые кирпич и камни Цегла i каменi cилікатні Кирпич и камни силикат- для кладки зовнішніх i ные для кладки наружных внутрішніх стін и внутренних стен 4.1.36 силікатні ефективні de effektive Kalksandziegel und цегла і камені steine еn effective calcium silicate bricks and stones fr briques et pierres de silice effectives ru силикатные эффективные кирпич и камни Cилікатна цегла серед- Силикатный кирпич сред- ньою густиною не біль- ней плотностью не более шою ніж 1400 кг/м3 і 1400 кг/м3 и силикатные cилікатні камені серед- камни средней плот- ньою густиною не біль- ностью не более 1450 кг/м3 шою ніж 1450 кг/м3 4.1.З7 силікатні умовно-ефек- de silikatebedingt-effektive тивні цегла і камені Ziegel und Steine en silicate bricks and stones conventionally effective fr briques et pierres siliceux conventionnellement effectives ru силикатные условно-эфек- тивные кирпич и камни Силікатна цегла серед- Силикатный кирпич сред- ньою густиною від 1401 ней плотностью от 1401 до до 1690 кг/м3 і cилікатні 1690 кг/м3 и силикатные камені середньою густи- камни средней плотнос- ною від 1451 до 1650 кг/м3 тью от 1451 до 1650 кг/м3 4.1.38 звичайна cилікатна de Normalsandziegel цегла еn ordinary calcium silikate brick fr brique de silice creuse de sup[e2]rraisseur ru обыкновенный силикатный кирпич Силікатна цегла серед- Силикатный кирпич сред- ньою густиною большою ней плотностью свыше ніж 1650 кг/м3 1650 кг/м3 - 11 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.39 бетонні стінові камені de Wandbaubetonsteine en wall concrete stones fr pierres des murs de b[e2]ton * ru бетонные стеновые камни Штучні кам'яні вироби у Искусственные каменные виглядi прямокутного изделия формы прямоу- паралелепіпеда які виго- гольного параллелепипе- товлені вібропресуван- да изготовленные виброп- ням литтям або іншими рессованием литьем или способами з легких i другими способами из важких бетонів що твер- легких и тяжелых бето- днуть в природних умо- нов твердеющих в естест- вах у процесі пропарю- венных условиях при про- вання або автоклавної паривании или автоклав- обробки ной обработке 4.1.40 цілий бетонний камінь de Janzbеtonstein en entirе concrete stone fr pierres de beton enti[e2]re * ru целый бетонный камень Бетонний стіновий Бетонный стеновой камінь розміром камень размером 390 х 190 х 188 мм 390 х 190 х 188 мм 410 х 215 х 190 мм 410 х 215 х 190 мм 4.1.41 поздовжні бетонні de L[a1]ngebetonhalbsteine * половинки en longitudinal concrete bats fr demi-perres longitudinales ru продольные бетонные половинки Бетонний стіновий Бетонный стеновой ка- камінь розміром мень размером 590 х 90 х 188 мм 590 х 90 x 188 мм 4.1.42 перегородковий бетонний de Trennwandbetonostein камінь en partition concrete stone fr pierres de Ь[e2]tonpour * cloisons ru перегородочный бетонный камень Бетонний стіновий Бетонный стеновой камінь розміром камень размером 590 x 90 х 188 мм 550 x 90 х 188 мм 4.1.43 лицьові бетонні стінові de Varblendwandhaubetonsteine камені en wall facing concrete stonеs fr picrrers de construction des murs de parement ru лицевые бетонные стеновые камни Бетонні камені для Бетонные камни для обличкування cтiн облицовки стен зданий и будівель і споруд сооружений - 12 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.1.44 порожнистий бетонний de Vеrblendwandbaubetonlochs- стіновий камінь tein en hollow wall concrete stone fr picrres de construction des murs de b[e2]ton creuse * ru пустотелый бетонный стеновой камень Бетонний стіновий камінь Бетонный стеновой камень у вигляді порожнистого в виде пустотелого прямоу- прямокутного паралелепі- гольного параллелепипеда педа з нормованою кіль- с нормированным количес- кістю і формою порожнин твом и формой пустот 4.1.45 кольорові бетонні стінові de Farbide Wandbaubetonsteine камені еn colour wall concrete stones fr pierres de construction des murs de beton de couleur ru цветные бетонные стеновые камни Бетонні камені забарв- Бетонные камни окрашен- лені в масі або з поверх- ные в массе или с поверх- невим опорядженням ностной отделкой лице- лицьових граней вых граней 4.1.46 ефективні бетонні cтiнові dе Effektive Wandbaubeton- камені steine en cffective wall concrete stones fr pierres де construction des murs de b[e2]ton * effectives ru эффективные бетонные стеновые камни Бетонні камені густиною Бетонные камни плот- до 1400 кг/м3 ностъю до 14ОО кг/м3 4.1.47 умовно-ефективні бетонні de Bedingt-effektive Wandbau- стінові камені betonsteine еn wall соnсrеte stones conventi-onally effectives fr pierres dе construction des murs de b[e2]ton conven- * tionellemeht. effectives ru условно-эффективные бетонные стеновые камни Бетонні камені густиною Бетонные камни плотнос- від 1400 до 1650 кг/м3 тью от 1401 до 1650 кг/м3 4.1.48 важкі бетонні стінові de Schwere Wandbaubetonsteine камені еn hеаvу wall concrete stones fr pierres de censtruction des murs de b[e2]ton lourdes ru тяжелые бетонные стеновые камни - 13 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Бетонні камені з густиною Бетонные камни плот- бiльшою ніж 1650 кг/м3 ностью более 1650 кг/м3 4.1.49 ніздрюватий бетон dе Zеllenbeton en сellular conсrеte fr Ьеtоn cellulair ru ячеиcтый бетон Штучный кам'яний мате- Искусственный каменный ріал з рівномірно розпо- материал с равномерно діленими порами у вигля- распределенными порами ді сферичних комірок в виде сферических ячеек діаметр яких як прави- диаметр которых как пра- ло складає 1-3 мм вило составляет 1-3 мм 4.1.50 газобетон de Gasbеton en acrated concrete fr Ь[e2]ton au gaz * ru газобетон Ніздрюватий бетон пори- Ячеистый бетон поризо- зований газоутворювачем ванный газообразователем 4.1.51 пінобетон de Schaubeton еn foam concrеte fr bеton mousse ru пенобетон Ніздрюватий бетон пори- Ячеистый бетон поризо- зований піноутворювачем ванный пенообразователем 4.2 Показники зовнішнього вигляду та поверхні виробів 4.2.1 лицьова поверхня de Vеrblеndenboderfl[a1]che * стінових матеріалів der Wandbaustoffе en facing surfacе of wall matеrials fr bеlle face des mat[е2]ri- * aux de construction des murs ru лицевая поверхность стеновых материалов Поверхня матеріалу яку Поверхность материала видно після її укладання видимая после ее укладки в стіну в стену 4.2.2 грані стінових dе Wandbaustoffefl[а1]chen * матеріалів еn latеral arris of wall matеrials fr ar[e3]tes lat[е2]rales dеs * mat[е2]riaux dе construc- tion des murs ru грани стеновых материалов Обмежені ребрами бо- Ограниченные ребрами кові поверхні матеріалу боковые поверхности які прилягають одна до материала примыкающие одної при yкладенні друг к другу при укладке - 14 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 4.2.3 технологічні порожнини dе Technologisehe Hohlr[a1]- * ume еn technological voids fr vides technologiques ru технологические пустоты Порожнини утворені з Пустоты образованные технологічною метою в технологических целях які мають різні розміри имеющие различные раз- i конфігурацію меры и конфигурацию 4.2.4 рельєф виробу de Erzeugnisrеliеf еn product's reliеf fr reliеf de produit ru рельеф изделия Опукле чи заглиблене Выпуклое или углублен- зображення на лицъовій ное изображение на лице- поверхні виробу вой поверхности изделия 4.2.5 полива de de Glasur en glaze fr gla[с5]ure * ru глазурь Тонкий склоподібний Тонкий стекловидный или або частково закристалі- частично закристаллизо- зований шар який по- ванный слой покрыва- криває поверхню кера- ющий поверхность кера- мічної цегли і закріпле- мического кирпича и за- ний випалюванням при крепленный обжигом при високих температурах высоких температурах 4.2.6 ангоб de Engobe еn engobе fr engobe ru ангоб Тонкий шар з глинистої Тонкий слой из глинистой суспензії що наносять на сузпензии наносимый на поверхню керамічної поверхность керамическо- цегли до її випалювання го кирпича до его обжига або покриття поливою или покрытия глазурью и який закриває поверхню закрывающий поверхность частково або повністю частично или полностью - 15 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Абетковий покажчик українських термінів ангоб.................................................. 4.2.6 бетон ніздрюватий ..................................... 4.1.49 блок стіновий.......................................... 4.1.6 газобетон ............................................. 4.1.50 грані стінових матеріалів ............................. 4.2.2 камені бетонні стінові ................................ 4.1.39 камені бетонні стінові важкі........................... 4.1.48 камені бетонні стінові лицьові......................... 4.1.43 камені бетонні стінові ефективні ...................... 4.1.46 камені бетонні стінові кольорові....................... 4.1.45 камені бетонні стінові умовно-ефективні ............... 4.1.47 камені з горизонтальним розміщенням порожнин........... 4.1.23 камені керамічні....................................... 4.1.20 камінь бетонний перегородковий......................... 4.1.42 камінь бетонний стіновий порожнистий................... 4.1.44 камінь бетонний цілий.................................. 4.1.40 камінь керамічний збільшений .......................... 4.1.22 камінь керамічний модульний............................ 4.1.21 камінь силікатний порожнистий ......................... 4.1.32 матеріали стінові...................................... 4.1.1 матеріали стінові дрібноштучні......................... 4.1.2 матеріали стінові кам'яні.............................. 4.1.3 матеріали стінові кам'яні природні..................... 4.1.4 матеріали стінові кам'яні штучні....................... 4.1.5 пінобетон ............................................. 4.1.51 поверхня стінових матеріалів лицьова................... 4.2.1 полива ................................................ 4.2.5 половинки бетонні поздовжні............................ 4.1.41 порожнини технологічні................................. 4.2.3 рельєф виробу ......................................... 4.2.4 цегла.................................................. 4.1.7 цегла і камені ефективні керамічні..................... 4.1.24 цегла і камені ефективні силікатні..................... 4.1.36 цегла і камені силікатні лицьові ...................... 4.1.33 цегла і камені силікатні лицьові кольорові............. 4.1.34 цегла і камені силікатні рядові........................ 4.1.35 цегла і камені силікатні умовно-ефективні ............. 4.1.37 цегла і камені умовно-ефективні........................ 4.1.25 цегла керамічна ангобова............................... 4.1.18 цегла керамічна гладка ................................ 4.1.14 цегла керамічна двошарова.............................. 4.1.17 цегла керамічна звичайна............................... 4.1.8 цегла керамічна лицьова ............................... 4.1.13 цегла керамічна офактурена ............................ 4.1.16 цегла керамічна полив'яна ............................. 4.1.19 цегла керамічна рельєфна............................... 4.1.15 цегла модульна......................................... 4.1.10 цегла одинарна......................................... 4.1.9 цегла порожниста....................................... 4.1.12 цегла потовщена........................................ 4.1.11 цегла силікатна........................................ 4.1.26 цегла силікатна звичайна............................... 4.1.38 цегла силікатна одинарна повнотіла .................... 4.1.27 цегла силікатна одинарна порожниста ................... 4.1.28 цегла силікатна пориста................................ 4.1.30 цегла силікатна пористопорожниста ..................... 4.1.31 цегла силікатна потовщена порожниста .................. 4.1.29 - 16 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Aбетковий покажчик німецьких термінів Bedingt-effektive Wandbaubetonsteine..................... 4.1.47 Bedingt-effektive Ziegel und Steine...................... 4.1.25 Dicker Kalkandlochziegel................................. 4.1.29 Einfacher Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.35 Einfacher Kalksandlochziegel............................. 4.1.28 Einfacher Kalksandvollziegel............................. 4.1.27 Einfacher Ziegel ........................................ 4.1.9 Effektive Kalksandziegel und-steine...................... 4.1.36 Effektive Keramikziegel und-steine....................... 4.1.24 Effеktivе Wandbaubetonsteine............................. 4.1.46 Engobe........... ....................................... 4.2.6 Еngobierter Keramikziegel ............................... 4.1.18 Erzeugnisrelief.......................................... 4.2.4 Farbige Fassadenkalksandziegеl und-steine................ 4.1.34 Farbige Wandbaubetonsteine............................... 4.1.45 Fassaden Kalksandziegеl und-steine....................... 4.1.33 Gasbеton................................................. 4.1.50 Ganzbetonstein........................................... 4.1.40 Glasierter Keramikziegеl ................................ 4.1.19 Glasur................................................... 4.2.5 Glatte keramischer Ziegel................................ 4.1.14 Grosskeramikstein........................................ 4.1.22 Kalksandlochstein........................................ 4.1.32 Kalksandziegel........................................... 4.1.26 Keramiksteine ........................................... 4.1.20 Kеrаmischer Fakturierungsziegel.......................... 4.1.16 Kerаmischer Fassadenziegel............................... 4.1.13 Keramischer Normalstein.................................. 4.1.8 Keramischer Reliefziegel................................. 4.1.15 Schaubeton .............................................. 4.1.51 Schwere Wandbaubetonsteine .............................. 4.1.48 Steine mit horizontalen Hohlr[a1]umen.................... 4.1.23 * Steinewandbaustoffe ..................................... 4.1.3 Silikatebedingt-effektive Ziegel und Steine.............. 4.1.37 Technologische Hohlr[а1]ume.............................. 4.2.3 * Trennwandbetonstein...................................... 4.1.42 Verblendenboderfl[а1]che der Wandbaustoffe............... 4.2.1 * Verblendwandbaubetonlochstein............................ 4.1.44 Verblendwandbaubetonsteinе .............................. 4.1.43 Wandbaubеtonsteine....................................... 4.1.39 Wandbaustoffe ........................................... 4.1.1 Wandbaustoffefl[a1]chen.................................. 4.2.2 * Wandblock ............................................... 4.1.6 Wulstziegel.............................................. 4.1.11 Zеllenbeton ............................................. 4.1.49 Ziegel................ .................................. 4.1.7 Zweischichtkeramikziegel................................. 4.1.17 - 17 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Абетковий покажчик англійських термінів aerated concrete ..... ................................. 4.1.50 artificial stone wall construction materials............ 4.1.5 brick .................................................. 4.1.7 calcium silicate brick.................................. 4.1.26 cellular conеrеte ...................................... 4.1.49 ceramic ordinary brick.................................. 4.1.8 ceramic stones ......................................... 4.1.20 colour facing calcium silicate brick and stones......... 4.1.34 colour wall concrete stones ............................ 4.1.45 conventionally effective bricks and stones ............. 4.1.25 effective calcium silicate bricks and stones ........... 4.1.36 effective ceramic bricks and stones .................... 4.1.24 effective wall concrete stones ......................... 4.1.40 еngobe ................................................. 4.2.6 engobed ceramic brick................................... 4.1.18 entire concrete stone................................... 4.1.40 facing calcium silicate brick and stones................ 4.1.33 facing ceramic brick ................................... 4.1.13 facing surface of wall materials ....................... 4.2.1 foam concrete .......................................... 4.1.51 glaze................................................... 4.2.5 glazed ceramic brick.................................... 4.1.19 hеavy wall concrete stones.............................. 4.1.48 hоllow brick ........................................... 4.1.12 hollow calcium silicate stone........................... 4.1.32 hollow wall concrete stone.............................. 4.1.44 largе-size ceramic stone ............................... 4.1.22 lateral arris of wall materials ........................ 4.2.2 longitudinal concrete bats.............................. 4.1.41 modular brick........................................... 4.1.10 modular ceramic stone .................................. 4.1.21 natural stone wall construction materials .............. 4.1.4 ordinary calcium silicate brick and stones ............. 4.1.35 ordinary calcium silicate brick ........................ 4.1.38 partition concrete stone................................ 4.1.42 porous calcium silicate brick........................... 4.1.30 porous hollow calcium silicate brick.................... 4.1.31 product's relief........................................ 4.2.4 relief ceramic brick ................................... 4.1.15 silicate brick and stones conventionally еffectivе ..... 4.1.37 single brick............................................ 4.1.9 single hollow calcium silicate brick.................... 4.1.28 small-size wall construction materials ................. 4.1.2 smooth ceramic brick.................................... 4.1.14 solidе calcium silicate brick........................... 4.1.27 stones with horizontal disposition of hollows........... 4.1.23 stone wall construction materials....................... 4.1.3 technological voids .................................... 4.2.3 texture ceramic brick .................................. 4.1.16 thick brick............................................. 4.1.11 thick hollow calcium silicate brick..................... 4.1.29 two layers ceramic bricks............................... 4.1.17 wall block ......... ................................... 4 1.6 wall concrete stones.................................... 4.1.39 wall concrete stones conventionally .................... 4.1.47 wall construction materials............................. 4.1.1 wall facing concrete stones............................. 4.1.43 - 18 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Абетковий покажчик французьких термінів ar[е3]tes lat[e2]rales des mat[e2]riaux de construction * des mure............................................... 4.2.2 belle face des mat[e2]riaux de construction des murs..... 4.2.1 * b[e2]ton au gaz.......................................... 4.1.50 * b[е2]ton cellulaire...................................... 4.1.49 * b[е2]ton mousse.......................................... 4.1.51 * bloc mural .............................................. 4.1.6 briquе................................................... 4.1.7 brique с[e2]ramique [a4] deux couches.................... 4.1.17 * brique с[e2]ramique agrandie ............................ 4.1.22 * brique c[e2]ramique de parement ......................... 4.1.13 * brique c[e2]ramique de relief............................ 4.1.15 * brique c[e2]ramique de surfacage ........................ 4.1.16 * brique c[e2]ramigue [e2]maill[e2]e....................... 4.1.19 * brique c[e2]ramique engob[e2]e........................... 4.1.18 * brique c[e2]ramique lisse................................ 4.1.14 * brique c[e2]ramique modulaire............................ 4.1.21 * brique c[e2]ramique ordinaire............................ 4.1.8 * brique creuse............................................ 4.1.12 brique de siliсe ........................................ 4.1.26 brique de silice creuse de sup[e2]raisseur............... 4.1.29 * brique de silice creuse simple .......................... 4.1.28 brique dе siliсе ordinaire............................... 4.1.38 brique de silice poreuse ................................ 4.1.30 brique de silice poreuse creuse.......................... 4.1.31 brique dе silice simple pleine........................... 4.1.27 brique de sup[е2]raisseur................................ 4.1.11 * brique et pierres c[е2]ramiques effectives............... 4.1.24 * briques et pierres conventionnellement effectives........ 4.1.25 briques et pierres siliceux conventionnellement effectives4.1.37 briques et pietres de silice de couleur.................. 4.1.34 briques et pierres de silice effectives ................. 4.1.36 briques et pierres de silice ordinaires.................. 4.1.35 brique modulaire ........................................ 4.1.10 brique simple ........................................... 4.1.9 demi-pierres longitudinales.............................. 4.1.49 engobe................................................... 4.2.6 gla[c5]ure............................................... 4.2.5 * mat[e2]riaux de construction des murs ................... 4.1.1 * mat[e2]riaux de construction des murs en petites pi[e2]ces4.1.2 * mat[e2]riaux de construction des murs pierreux........... 4.1.3 * mat[e2]riaux de construction des murs pierreux artificiels4.1.5 * mat[е2]riaux de construction des murs pirreux naturels... 4.1.4 * pierre de b[e2]ton enti[e2]re ........................... 4.1.40 * pierre de сonstruction des murs de b[e2]ton creuse....... 4.1.44 * pierre de silice сreux................................... 4.1.32 pierres a disposition horizontale de cavit[e2]s.......... 4.1.23 * pierres c[e2]ramiques ................................... 4.1.20 * pierres de b[е2]ton pour cloisons ....................... 4.1.42 * pierres de construction des mure de b[е2]ton de couleur.. 4.1.45 * pierres de construction des murs de b[е2]ton effectives.. 4.1.46 * pierres de construction des murs de b[e2]ton lourdes..... 4.1.48 * pierres de construction des murs de b[e2]ton * conventionnellement effectives........................... 4.1.47 pierres de construction des murs de parement............. 4.1.43 pierres des murs de b[е2]ton ............................ 4.1.39 * relief de produit........................................ 4.2.4 vides technologiques .................................... 4.2.3 - 19 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 Абетковий покажчик російських термінів ангоб.................................................... 4.2.6 бетон ячеистый .......................................... 4.1.49 блок стеновой ........................................... 4.1.6 газобетон................................................ 4.1.50 глазурь.................................................. 4.2.5 грани стеновых материалов ............................... 4.2.2 камень бетонный перегородочный........................... 4.1.42 камень бетонный стеновой пустотелый...................... 4.1.44 камень бетонный целый ................................... 4.1.40 камень керамический модульный............................ 4.1.21 камень керамический укрупненный.......................... 4.1.22 камень силикатный пустотелый............................. 4.1.32 камни бетонные стеновые ................................. 4.1.39 камни бетонные стеновые лицевые.......................... 4.1.43 камни бетонные стеновые тяжелые.......................... 4.1.48 камни бетонные стеновые условно-эффективные.............. 4.1.47 камни бетонные стеновые цветные.......................... 4.1.45 камни бетонные стеновые эффективные...................... 4.1.46 камни керамические....................................... 4.1.20 камни с горизонтальным расположением пустот.............. 4.1.23 кирпич .................................................. 4.1.7 кирпич керамический ангобированный ...................... 4.1.18 кирпич керамический гладкий.............................. 4.1.14 кирпич керамический глазурованный ....................... 4.1.19 кирпич керамический двухслойный.......................... 4.1.17 кирпич и камни керамические эффективные.................. 4.1.24 кирпич и камни силикатные лицевые........................ 4.1.33 кирпич и камни силикатные лицевые цветные................ 4.1.34 кирпич и камни силикатные рядовые........................ 4.1.35 кирпич и камни силикатные условно-эфффективные........... 4.1.37 кирпич и камни силикатные эффективные ................... 4.1.36 кирпич и камни условно-эффективные ...................... 4.1.25 кирпич керамический обыкновений.......................... 4.1.8 кирпич керамический офактуренный......................... 4.1.16 кирпич керамический лицевой.............................. 4.1.13 кирпич керамический рельефный............................ 4.1.15 кирпич модульный......................................... 4.1.10 кирпич одинарный......................................... 4.1.9 кирпич пустотелый ....................................... 4.1.12 кирпич силикатный ........ .............................. 4.1.26 кирпич силикатный обыкновенный........................... 4.1.38 кирпич силикатный одинарный полнотелый................... 4.1.27 кирпич силикатный одинарный пустотелый .................. 4.1.28 кирпич силикатный пористопустотелый ..................... 4.1.31 кирпич силикатный пористый .............................. 4.1.30 кирпич утолщенный........................................ 4.1.11 кирпич утолщенный пустотелый............................. 4.1.29 материалы стеновые....................................... 4.1.1 материалы стеновые каменные.............................. 4.1.3 материалы стеновые каменные искусственные................ 4.1.5 материалы стеновые каменные природные.................... 4.1.4 материалы стеновые мелкоштучные.......................... 4.1.2 пенобетон................................................ 4.1.51 поверхность стеновых материалов лицевая ................. 4.2.1 половинки бетонные продольные............................ 4.1.41 пустоты технологические...................................4.2.3 рельеф изделия............................................4.2.4 - 20 - ДСТУ Б А.1.1-13-94 УДК Ключові слова: абетковий покажчик бетонний камінь газобетон керамічна цегла лицьова поверхня ніздрюватий бетон пінобетон полива рельєф виробу стіновий блок стінові матеріали. Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів