ДСТУ Б А.1.1-14-94

ДСТУ Б А.1.1-14-94 ССНБ. Вироби керамічні личкувальні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-14-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ВИРОБИ КЕРАМІЧНІ ЛИЧКУВАЛЬНІ Терміни та визначення Міністерство України у справах будівництва і архітектури Київ ДСТУ Б А.1.1-14-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України в справах будівництва і архітектури від 12.04.94 р. N83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.1.1-14-94 ЗМІСТ 1 Галузь використання ........................... 1 2 Нормативні посилання .......................... 2 3 Основні положення ............................. 3 4 Загальні поняття .............................. 3 4.1 Види та склад виробів ..................... 4 4.2 Зовнішній вигляд та форма ................. 5 Абетковий покажчик українських термінів ......... 6 Абетковий покажчик німецьких термінів ........... Абетковий покажчик англійських термінів ......... 6 Абетковий покажчик французських термінів ........ 6 Абетковий покажчик російських термінів .......... 6 ДСТУ Б А 1.1-14-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ВИРОБИ КЕРАМІЧНІ ЛИЧКУВАЛЬНІ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ Термины и определения Standardization and normalization systems in construction FACING CERAMICS Terms and definitions ------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять які відносяться до керамічних личкувальних виробів. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідко- вій та навчально-методичній літературі що належить до сфери діяль- ності з питань стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри- ємств установ організацій що діють на території України -------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженер- них товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів. ---------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів. ---------------------------------------------------------- КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розроблення | стандартів на терміни та визначення. ---------------------------------------------------------- 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяги і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецьки de англі- йські en французькі fr і російські ru відповідники стандар- тизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн- ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан- дартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 Види та склад виробів 4.1.1 керамічні вироби de keramische Erzeugnisse личкувальні en ceramik products fr produits c[e2]ramі- * gues ru керамические изделия облицовочные Вироби виготовлені з Изделия изготовленные керамічної маси непо- из керамической массы лив'яні чи полив'яні неглазурованные или які використовують для глазурованные применя- зовнішнього чи внутрі- емые для наружной или шнього облицювання стін внутренней облицовки стінових панелей насти- стен стеновых панелей лання підлоги настилки пола - 3 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 4.1.2 фасонні деталі de Formst[u1]cke * en shaped parts fr pi[e']ces profil[e']es* ru фасонные изделия Деталі складної форми Детали сложной формы призначені для оздоб- предназначенные для от- лення зовнішніх внут- делки внешних внутрен- рішніх кутів карнизів них углов карнизов плінтусів плинтусов 4.1.3 рельєфний виріб de Relieferzeugnis en relief produit fr product de relief ru рельефное изделие Виріб з рельєфною Изделие с рельефной лицьовою поверхнею лицевой поверхностью 4.1.4 гладкий декоративний de glatten Dekorerzeugnis виріб en smooth decorated product fr produit lisse d[e2]- * cor[e2] * ru гладкое декорированое изделие Виріб з гладкою лицьо- Изделие с гладкой лице- вою поверхнею і нане- вой поверхностью и на- сеним кольоровим малю- несенным цветным рисун- нком ком 4.1.5 рельєфний декорований de Reliefdekorerzeugnis виріб en relief decorated pro- duct fr produit d[e2]cor[e'] * de relief ru рельефное декориро- ванное изделие Виріб з рельєфною ли- Изделие с рельефной ли- цьовою поверхнею і на- цевой поверхностью и на- несеним кольоровим ма- несенным цветным рисун- люнком ком 4.1.6 декорований виріб de Dekorerzeugnisse en ornamental products fr produits d[e2]co- * r[e2]s * ru декорированое изделие Виріб з гладким або Изделие с гладким или рельєфним художнім рельефным художествен- малюнком одного або ным рисунком одного или кількох кольорів нескольких цветов - 4 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 4.1.7 виріб декорований de mittels Serigraphie серіографією шовко- dekorierte Erzeugnisse графією en silkscreen decorated products fr produits d[e2]co- * r[e']s de s[e2]rig- * raphy ru изделие декорированое сериографией шелкогра- фией Виріб з художнім оздо- Изделие с художествен- бленням лицьової полив'- ной отделкой лицевой яної поверхні друкованим глазурованной поверхно- малюнком який повторю- сти повторяющимся печа- ється тным рисунком 4.1.8 виріб декорований de mittels Aufspritz deko- набризком rierte Erzeugnisse en products decorated by the spreading method fr produits d[e2]cor[e']s * par la m[e2]thode de * dispersion ru изделие декорированное набрызгом Виріб з малюнком на по- Изделие с рисунком на лив'яній поверхні який глазурованной поверхно- утворений краплями коль- сти образованным кап- орової поливи з довіль- лями цветной глазури с ним розташуванням произвольным расположе- нием 4.1.9 мармуроподібні вироби de marmorartige Erzeugnisse en marmoreal products fr produits marmorisйs ru мраморовидные изделия Вироби з малюнком Изделия с неповторяю- який не повторюється і щимся рисунком обра- утворюється змішуванням зованным смешением раз- різнозабарвлених полив лично окрашеных глазу- рей 4.1.10 килим з керамічних de Teppiche aus keramis- плиток chen Fliesen en carpet from ceramic tiles fr tapis de carreaux c[e2]ramiques * ru ковер из керамических плиток Набір плиток що накле- Набор плиток наклеенных єні на матеріал чи на материал или лист аркуш паперу бумаги - 5 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 4.1.11 багатокольорові килими de Bunte Teppiche aus з керамічних плиток keramischen Fliesen en multicolour carpets from ceramic tiles fr tapis multicouleurs de careaux ru многоцветные ковры из керамических плиток Набір з плиток різного Набор из плиток разного кольору цвета 4.1.12 черепок виробу de Scherbeerzeugnis en body ware fr produits corps ru черепок изделия Каменеподібний кераміч- Камнеподобный керамичес- ний матеріал який ут- кий материал образующи- ворюється при випалі йся при обжиге глинистых глинистих сумішей смесей 4.1.13 полива de Schmelz en glaze fr gla[c5]ure [e2]mail * ru глазурь Тонкий склоподібний Тонкий стекловидный слой шар який покриває по- покрывающий поверхность верхню виробу та зак- изделия и закрепленный ріплений шляхом випалю- путем обжига вання 4.1.14 ангоб de Engobe beguss en engobe fr engobe ru ангоб Тонкий шар керамічної Тонкий слой керамичес- маси чи глини білий кой массы или глины або кольоровий який по- белый или цветной по- криває поверхню кераміч- крывающий поверхность ного виробу закріплений керамического изделия випалюванням закрепленный обжигом 4.2 Зовнішній вигляд та форма 4.2.1 зовнішній вигляд de Aussenansicht en appearance fr apparance ru внешний вид Зорове сприйняття Зрительное восприятие виробу изделия - 6 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 4.2.2 показники зовнішнього de Aussensichtkennwerte вигляду en appearance indecx fr indices d'apparance ru показатели внешнего вида Комплекс показників які Комплекс показателей визначають зовнішній определяющих внешний вигляд вид 4.2.3 лицьова поверхня de Sichtfl[a1]sche * en facing surface fr surface de parement ru лицевая поверхность Поверхня яку видно Поверхность изделия після її укладання на видимая после ее укла- стіну підлогу дки на стену пол 4.2.4 рельєф de Relief en relief fr relief ru рельеф Випуклість чи заглиблен- Выпуклость или углуб- ня на лицьовій поверхні ленность на лицевой виробу поверхности изделия 4.2.5 грані de Fl[a1]chen * en faces fr faces ru грани Обмежені ребрами бічні Ограниченные ребрами поверхні якими вироби боковые поверхности прилягають одна до од- которыми изделия при- ної при укладанні мыкают друг к другу при укладке 4.2.6 завал de Rundvorderfl[a1]che * en roundish arris fr ar[e3]te arrondie * ru завал Грань заокруглена з Округленная грань со боку лицьової поверхні стороны лицевой пове- виробу рхности изделия 4.2.7 гладка поверхня виробу de glatte Fl[a1]che * en smooth surface fr surface lisse ru гладкая поверхность изделия Поверхня без западин і Поверхность без впадин опуклостей и выпуклостей - 7 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 4.2.8 монтажна поверхня de Aufstellungsfl[a1]che * виробу des Erzeugnisses en mounting product surface fr surface de montage d'un produit ru монтажная поверхность изделия Тильний бік виробу що Тыльная сторона изделия прилягає при укладанні примыкающая при укладке до поверхні яку личку- к облицовочной поверхно- ють сти 4.2.9 рифлення на монтажній de Riffelung der Aufs- поверхні tellungsober- fl[a1]che * en knurling on amoun- ting surface fr cannelurage sur une surface de montage ru рифления на монтажной поверхности Неглибокі западини або Неглубокие впадины или опуклості на монтажній выпуклости на монтажной поверхні які призначе- поверхности предназна- ні для кращого зчеплен- ченные для лучшего сце- ня з розчином пления с раствором 4.2.10 форма de Form en form fr form ru форма Зовнішній обрис контура Внешнее очертание нару- виробу жного вида контура изделия 4.2.11 прямокутна форма de Rechtwinklig en restangular form fr forme rectangulaire ru прямоугольная форма Форма виробу у якого Форма изделия у кото- дві протилежні сторони рого две противополож- паралельні а суміжні ные стороны параллель- сторони утворюють ные а смежные стороны прямий кут образуют прямой угол 4.2.12 Фігурна форма de Figurenform en figured form fr forme fa[c5]onn[e2]e * ru фигурная форма Форма виробу який має Форма изделия имеющая фігурні зовнішні фигурное внешнее очер- обриси тание - 8 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Абетковий покажчик українських термінів ангоб ........................................... 4.1.14 вигляд зовнішній ................................ 4.2.1 виріб гладкий декорований ....................... 4.1.4 виріб декорований ............................... 4.1.6 виріб декорований набризком .................... 4.1.8 виріб декорований серіографією ................. 4.1.7 виріб рельєфний ................................ 4.1.3 виріб рельєфний декорований .................... 4.1.5 вироби керамічні ................................ 4.1.1 вироби мармуроподібні ........................... 4.1.9 грані ........................................... 4.2.5 деталі фасонні .................................. 4.1.2 завал ........................................... 4.2.6 килим з керамічних плиток ....................... 4.1.10 килими з керамічних плиток багатокольорові ...... 4.1.11 поверхня виробу гладка .......................... 4.2.7 поверхня виробу монтажна ........................ 4.2.8 поверхня лицьова ................................ 4.2.3 показники зовнішнього вигляду ................... 4.2.2 килим з керамічних плиток ....................... 4.1.10 килими з керамічних плиток багатокольорові ...... 4.1.11 поверхня виробу гладка .......................... 4.2.7 поверхня виробу монтажна ........................ 4.2.8 поверхня лицьова ................................ 4.2.3 показники зовнішнього вигляду ................... 4.2.2 полива .......................................... 4.1.13 рельєф .......................................... 4.2.4 рифлення на монтажній поверхні .................. 4.2.9 форма ........................................... 4.2.10 форма прямокутна ................................ 4.2.11 форма фігурна ................................... 4.2.12 черепок виробу .................................. 4.1.12 - 9 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Абетковий покажчик німецьких термінів Aussenansicht ................................... 4.2.1 Aussensichtkennwerte ............................ 4.2.2 Aufstellungsflache des Erzeugnisses ............. 4.2.8 * Bunte Teppiche aus keramischen Fliesen .......... 4.1.11 Decorerzeugnisse ................................ 4.1.6 Engobe beguss ................................. 4.1.14 Figurenform ..................................... 4.2.12 Fl[a1]chen ...................................... 4.2.5 * Form ............................................ 4.2.10 Formst[u1]cke ................................... 4.1.2 * Glatte Fl[a1]che ................................ 4.2.7 * Glattes Dekorerzeugnisse ........................ 4.1.4 keramische Erzeugnisse .......................... 4.1.1 Marmorartige Erzeugnisse ........................ 4.1.9 * mittels Aufspritz decorerte Erzeugnisse ......... 4.1.8 Mittels Serigraphie dekorierte Erzeugnisse ...... 4.1.7 Rechtwinklig .................................... 4.2.11 Relief .......................................... 4.2.4 Reliefdekorerzeugnisse .......................... 4.1.5 Relieferzeugnis ................................. 4.1.3 Riffelung der Aufstellungsoberfl[a1]che ......... 4.2.9 * Rundvorderfl[a1]che ............................. 4.2.6 * Scherbeerzeugnis ................................ 4.1.12 Schmelz ......................................... 4.1.13 Sichtfl[a1]che .................................. 4.2.3 * Teppiche aus keramischen Fliesen ................ 4.1.10 - 10 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Абетковий покажчик англійських термінів appearance ...................................... 4.2.1 appearance index ................................ 4.2.2 body ware ....................................... 4.1.12 carpet from ceramic tiles ....................... 4.1.10 ceramic products ................................ 4.1.1 engobe .......................................... 4.1.14 faces ........................................... 4.2.5 facing surface .................................. 4.2.3 figured form .................................... 4.2.12 form ............................................ 4.2.10 graze ........................................... 4.1.13 knurling on amounting surface ................... 4.2.9 marmoreal products .............................. 4.1.9 mounting product surface ........................ 4.2.8 multicolour carpets from ceramic tiles .......... 4.1.11 ornamental products ............................. 4.1.6 products decorated by the spreading method ...... 4.1.8 rectangular form ................................ 4.2.11 relief .......................................... 4.2.4 relief decorated product ........................ 4.1.5 relief product .................................. 4.1.3 roundish arris .................................. 4.2.6 shaped parts .................................... 4.1.2 silkscreen decorated products ................... 4.1.7 smooth decorated product ........................ 4.1.4 smooth surface .................................. 4.2.7 - 11 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Абетковий покажчик французьких термінів ar[e2]te arrondie ............................... 4.2.6 * apparence ....................................... 4.2.1 cannelurage sur une surface de montage .......... 4.2.9 engobe .......................................... 4.1.14 faces ........................................... 4.2.5 forme ........................................... 4.2.10 forme fa[c5]onn[e2]e ............................ 4.2.12 * forme rectangulaire ............................. 4.2.11 gla[c5]ure [e2]mail ........................... 4.1.13 * indices d'apparence ............................. 4.2.2 pi[e2]ces profil[e2]es .......................... 4.1.2 * produits corps .................................. 4.1.12 produit d[e']cor[e2] de relief .................. 4.1.5 * produit de relief ............................... 4.1.3 produit lisse d[e2]cor[e2] ...................... 4.1.4 * produits d[e2]cor[e2]s .......................... 4.1.6 * produits d[e']cor[e']s de s[e']rigraphy ......... 4.1.7 * produits d[e2]cor[e2]s par la m[e2]thode * de dispersion ................................... 4.1.8 produits c[e2]ramigues .......................... 4.1.1 * produits marmoris[e2]s .......................... 4.1.9 * relief .......................................... 4.2.4 surface de parement ............................. 4.2.3 surface de montage d'un produit ................. 4.2.8 surface lisse ................................... 4.2.7 tapis de carreaux c[e2]ramigues ................. 4.1.10 * tapis multicouleurs de carreaux ................. 4.1.11 - 12 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Абетковий покажчик російських термінів ангоб ........................................... 4.1.14 вид внешний ..................................... 4.2.1 глазурь ......................................... 4.1.13 грани ........................................... 4.2.5 детали фасонные ................................. 4.1.2 завал ........................................... 4.1.6 изделие гладкое декорированное .................. 4.1.4 изделие декорированное .......................... 4.1.6 изделие декорированное набрызгом ............... 4.1.8 изделие декорированное сериографией ............ 4.1.7 изделие рельефное ............................... 4.1.3 изделие рельефное декорированное ................ 4.1.5 изделия керамические ............................ 4.1.1 изделия мраморовидные ........................... 4.1.9 ковер из керамических плиток .................... 4.1.10 ковры из керамических плиток многоцветные ....... 4.1.11 поверхность изделия гладкая ..................... 4.2.7 поверхность изделия монтажная ................... 4.2.8 поверхность лицевая ............................. 4.2.3 показатели внешнего вида......................... 4.2.2 рельеф .......................................... 4.2.4 рифления на монтажной поверхности ............... 4.2.9 форма ........................................... 4.2.10 форма прямоугольная ............................. 4.2.11 форма фигурная .................................. 4.2.12 черепок изделия ................................. 4.1.12 - 13 - ДСТУ Б А.1.1-14-94 Ключові слова: абетковий покажчик визначення декорований виріб деталі лицьова поверхня рельєф термін фігурна форма Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів