ДСТУ Б А.1.1-15-94

ДСТУ Б А.1.1-15-94 ССНБ. Матеріали будівельні рулонні покрівельні і гідроізоляційні. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-15-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ====================================================== Cистема стандартизації та нормування в будівництві МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ Терміни та визначення МІНБУДАРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А.1.1-15-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ Змiст С. 1 Галузь використання ..................................... 1 2 Нормативні посилання .................................... 2 3 Основні положення ....................................... 2 4 Загальні поняття ........................................ 3 4.1 Призначення матеріалу ............................... 3 4.2 Структурний і компонентний склад матеріалу .......... 4 4.3 Основні бсзпокривні рулонні матеріали ............... 7 4.4 Основні покривні рулонні матеріали .................. 7 4.5 Безосновні рулонні матеріали ....................... 11 4.6 Якісні та технічні властивості та характеристики матеріалу ........................ 12 Абетковий покажчик українських термінів ................ 16 Абетковий покажчнк німецьких термінів .................. 17 Абетковнй покажчик англійських термінів ................ 18 Абетковий покажчик французьких термінів ................ 19 Абетковий покажчик російських термінів ................. 20 ДСТУ Б А.1.1-15-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ========================================================= Система стандартизації та нормування в будівництві МАТЕРІАЛИ РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Термины и определения Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in construсtion RООFING DAМР СOURSE МАТЕRIАLS IN ROLLS Тегms and definitions ============================================================= Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять матеріалів рулонних покрівельних та гідроізоляційних. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довід- ковій та навчально-методичній літературі що належить до сфери діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль- татів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже- нерних товариств міністерств відомств . ================================================================ - 2 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів ------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів -------------------------------------------------------------- КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розроблення | стандартів на терміни та визначення | 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Побудова виклад та оформлення стандарту відповідають ви- могам ДСТУ 1.0 ДСТУ 1.2 ДСТУ 1.5 КНД 50-011. 3.2 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шля- хом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.4 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еn французькі fr і російські rи відповідники ста- ндартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 Призначення матеріалу 4.1.1 покрівельний матеріал de Dacheindeckungstoff еп roofing material fr mat[e2]riau de couverture * ru кровельный материал Матеріал призначений Материал предназначен- для улаштування тільки ный только для устройст- покрівель ва кровель 4.1.2 гідроізоляційний de Hydroisolationsmaterial матеріал en damp course material fr mat[e2]riau d'[e2]tan- * ch[e2]it[e2] * ru гидроизоляционный материал Maтеріал призначеиий Материал предназначен- тільки для улаштування ный только для устройст- гідроізоляції ва гидроизоляции 4.1.3 покрівельний de Dacheindeckungstoff und гідроізоляційний Hydroisolationsmaterial матеріал еп гооfing аnd damp course material fr mat[e2]riau de couverture * et d'[e2]tanch[e2]it[e2] * ru кровельный и гидроизоля- ционный материал Maтepiaл призначений Материал предназначен- для улаштування як пок- ный для устройства как рiвель так i гідроізоляції кровель так и гидроизо- ляций 4.1.4 підкладочний матеріал de Unterlagenstoff еn support material fr mat[е2]riau de support * ru подкладочный материал Ыатеріал призначений Материал предназначен- для улаштування тільки ный для устройства толь- нижнього шару багатоша- ко нижнего слоя многос- рового покрівельного лойного кровельного гідроiзоляційного гидроизоляционного килима ковра 4.1.5 прокладний матеріал de Sperrstoff en substrate material fr mat[e2]riau de substrat * ru прокладочный материал Матеріал призначений Материал предназначен- для улаштування проміж- ный для устройства проме- них шарів багатошарово- жуточных слоев многос- - 4 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 го покрiвельного гідро- лойного кровелЬного ізоляцiйного килима гидроизоляционного ковра 4.1.6 захисний матеріал de Schutzstoff еn protective maferial fr mat[e2]riau de protection * ru защитный материал Матеріал призначений Материал предназначен- для улаштування тільки ный для устройства толь- верхнього шару багато- ко верхнего слоя многос- шарового noкрівельного лойного кровельного килима ковра 4.2 Структурний і компонентний склад матеріалу 4.2.1 рулонний матеріал de Rollesstoff en material in rolls fr mat[e2]riau еn rouleaux * ru рулонный материал Довгомiрний гнучкий Длинномерный гибкий листовий матеріал певних листовой материал опре- розмірів змотаний в деленных размеров смо- рулон танный в рулон 4.2.2 складений рулон dе Kommbiniеrte Rolle en composite roll fr rouleau compos[е2] * ru составной рулон Рулон що вміщує більш Рулон содержащий более ніж одне полотно матеріалу одного полотна материала 4.2.3 основа de Grundlage en base fr base ru основа Складова армуюча час- Составная армирующая тина рулонного матеріа- часть рулонного материа- лу у вигляді тканого чи ла в виде тканого или не- нетканого полотна яке тканого полотна увеличи- збільшує його механічну вающего его механичес- міцність на розрив кую прочность на разрыв 4.2.4 основний матеріал de Grundstoff en base material fr mat[e2]riau dе base * ru основной материал Рулонний матеріал що Рулонный материал со- містить в coбi основу держащий в себе основу - 5 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 4.2.5 безосновний матеріал de Stoff ohne Grundlage еn non-base material fr mat[e2]riau non-basique * ru безосновный материал Рулонний мaтеріал що не Рулонный материал не со- містить в co6i основу держащий в себе основы 4.2.6 в'яжучий матеріал de Rindemittel en binding material fr liant ru вяжущий материал Матеріал органічного Материал органического походження який в поєд- происхождения который наннi з наповнювачем в сочетании с наполнителем та модифікуючими и модифицирующими до- добавками застосовуєть- бавками применяется для ся для одержання просо- получения пропиточных и чувальних та покривних покровных составов складів основних мате- основных материалов и piaлів i формування формовки рулонного по- рулонного полотна безос- лотна безосновных мате- новних матеріалів і надає риалов и придает им водо- ім водонепроникних непроницаемые свойства властивостей 4.2.7 наповнювач de F[u1]llstoff * еп filler fr charge ru наполнитель Порошкоподібний Порошкообразный матеріал в основному материал в основном мiнерального походжен- минерального происхож- ня який входить до скла- дения входящий в состав ду в'яжучих з метою їх вяжущих с целью их эко- економії та надання скла- номии и придания соста- дам i готовій продукції вам и готовой продукции певних властивостей определенных свойств 4.2.8 модифікуюча добавка de Modifikationzus[а1]tz * еп modification additive fr additif de modification ru модифицирующая добавка Речовина введення якої Вещество введение кото- до складу бiтумних та рого в состав битумных и полімерних композицій полимерных композиций дозволяє змінити структу- позволяет изменить струк- ру матерiалу надати туру материала придать йому заданих властивос- ему заданные свойства тей 4.2.9 просочувальний склад de Impr[а1]gnierl[o1]sung * en impregnating compound fr produit d'impr[e2]gnation * ru пропиточный состав - 6 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Композиція на основі на- Композиция на основе не- фтових бітумів яка засто- фтяных битумов применя- совується для просочуван- емая для пропитки основы ня основи 4.2.10 покривний склад de [U1]berzugsl[o1]sung * en coating compound fr composition de couverture ru покровный состав Композиція на основі Композиция на основе в'яжучих матеріалів вяжущих материалов на- наповнювачів i модифі- полнителей и модифици- куючих добавок яка за- рующих добавок приме- стосовується для одно- няемая для одно- или двух- або двобічного нанесення стороннего нанесения на на основу основу 4.2.11 покривний шар de Deckschichten еn top layer fr couche ext[e2]rieure * ru покровный слой Шар в'яжучого матеріалу Cлой вяжущего матери- покривного складу нане- ала покровного состава сеного з одного чи двох нанесенного с одной или боків основи рулонного обеих сторон основы полотна рулонного полотна 4.2.12 покривний матеріал de Deckenstoff en top ply material fr mat[e2]riau dе rev[e3]te- * ment гu покровный материал Рулонний основний Рулонный основной матеріал який має материал содержащий покривний шар покровный слой 4.2.13 безпокривний ыатеріал de Deckenfreie Stoff en non-top ply mаterial fr mat[e2]riau sans rev[e3]- * tement ru беспокровный материал Рулонний основний Рулонный основной матеріал який не має материал не содержащий покривного шару покровного слоя 4.2.14 посипка de Sch[u1]ttstoff * еп blinding fr [e2]pandage * ru посыпка Сипкий матеріал в основ- Сыпучий материал в ному мінерального по- основном минерального ходження яким приси- происхождения которым пають покривні шари присыпают покровные - 7 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 щоб запобiгти ix злипан- слои во избежание их ню при намотуванні в слипания при намотке в рулон а також зменшен- рулон а также уменьше- ня їx текучості при нагрі- ния их текучести при на- ванні і займистості при греве и возгораемости при пожежі пожаре 4.3 Основні безпокривні рулонні матеріали 4.3.1 пергамін de Pergamin en pergamyn fr pergamyn ru пергамин Прокладний покрівель- Прокладочный кровель- ний безпокривний рулон- ный беспокровный рулон- ний матеріал одержаний ный материал получен- просочуванням картону ный пропиткой картона нафтовими бітумами нефтяными битумами 4.3.2 гідроізол de Hydraizol en hydroizol fr hydroizol ru гидроизол Гідроізоляційний без- Гидроизоляционный 6ес- покривний рулонний покровный рулонный матеріал бiocтійкий материал биостойкий одержаний просочуван- полученный пропиткой ас- ням азбестового паперу бестовой бумаги нефтя- нафтовими бітумами ными битумами 4.4 Основні покривні рулонні матеріали 4.4.1 руберойд de Ruberoid en ruberoid fr rouberoide ru рубероид Покрівельний покривний Кровельный покровный рулонний матеріал одер- рулонный материал полу- жуваний просочуванням чаемый пропиткой кар- картонної основи м'яким тонной основы мягким нафтовим бітумом з нефтяным битумом с пос- подальшим нанесенням на ледующим нанесением на неї з обох бoкiв покрив- ее обе стороны покров- них шарів із тугоплавко- ных слоев из тугоплавко- го бітуму з наповнюва- го битума с наполнителем чем i посипкою и посыпкой 4.4.2 pyбітел de Rubitel en rubitel fr rubitel ru рубитэл Покрівельний покривний Кровельный покровный рулонний матеріал одер- рулонный материал полу- жуваний просочуванням чаемый пропиткой кар- - 8 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 картонної основи м'яким тонной основы мягким нафтовим бітумом з нефтяным битумом с даль- подальшим нанесенням нейшим нанесением на ее на неї з обох боків пок- обе стороны покровных ривних шарів із компо- слоев из композиции зиції неокисленого бiту- неокисленного битума му модифiкованого модифицированого структуруючою структурирующей добавкою з наповнюва- добавкой с наполнителем чем i посипкою и посыпкой 4.4.3 лаборит de Laborit en laborit fr laborit ги лаборит Покрiвельний покривний Кровельный покровный рулонний матеріал одер- рулонный материал полу- жуваний просочуванням чаемый пропиткой кар- картонної основи м'яким тонной основы мягким бітумом з подальшим на- битумом с последующим несенням на неї з обох нанесением на ее обе сто- боків покривних шарів із роны покровных слоев из бітумно-полімерної ком- битумно-полимерной ком- позиції з маслом-пом'як- позиции с маслом-мягчи- шувачем наповнювачем і телем наполнителем и посипкою посыпкой 4.4.4 атаклон de Ataklon en atakIon fr ataklon ru атаклон Покрівельний покривний Кровельный покровный рулонний матеріал одер- рулонный материал полу- жуваний просочуванням чаемый пропиткой кар- картонної основи м'яким тонной основы мягким бітумом з подальшим на- битумом с последующим несенням на неї з обох нанесением на ее обе сто- боків покривних шарів із роны покровных слоев ыз композиції бiтуму з композиции битума с атактичним поліпропі- атактическим полипро- леном наповнювачем і пиленом наполнителем и посипкою посыпкой 4.4.5 рубемаст; de Rubemast; Mastixruberoid ріберойд мастиковий еn rubemast; mastic ruberoid fr rubemast; rub[e2]roide * [а2] mastic * ги рубемаст; рубероид мастичный Покрівельний покривний Кровельный покровный рулонний матеріал що рулонный материал на- наплавляється одержу- плавляемый получаемый ваний просочуванням пропиткою картонной картонної основи м'яким основы мягким нефтяным нафтовим бітумом з битумом с последующим - 9 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 подальшим нанесенням нанесением на ее обе сто- на неї э обох боків потов- роны утолщенных покров- щених покривних шарів із ных слоев из композиции комозиції бітуму з пласти- битума с пластификато- фікатором наповнюва- ром наполнителем и чем і посипкою посыпкой 4.4.6 екарбіт; еластичний de Ekarbit; Biegsamer картонно-бітумний Bitumenpapperstoff матеріал en ekarbit; pliable ashaltiс- board material fr ekarbit; mat[е2]riau souple en carton-bitume ru экарбит; эластичный кар- тонно-битумный материал Полімер-бітумний noкpi- Полимер-битумный кро- вельний рулонний мате- вельный рулонный пок- piал що наплавляється ровный материал наплав- одержуваний просочуван- ляемый получаемый про- ням картонної основи питкой картонной основы м'яким бітумом з подаль- мягким битумом с после- шим нанесенням на неї з дующим нанесением на ее обох боків потовщених обе стороны утолщенных покривних шарiв іэ ком- покровных слоев из ком- позиції термоеластоплас- позиции термоэластоплас- ту з бітумом наповнюва- та с битумом наполните- чем i посипкою лем и посыпкой 4.4.7 гідросклоізол de Hydrog1asisol гідросклоізоляційний en hydroglassizol матеріал fr hydroglassizol ru гидростеклоизол гидро- стеклоизоляционный материал Прокладний покрiвель- Прокладочный кровель- ний та гідроізоляційний ный и гидроизоляцион- покривний біoстійкий ный рулонный покровный рулонний матеріал що биостойкий материал на- наплавляється одержу- плавляемый получаемый ваний нанесенням на нанесением на тканевую ткану склооснову з обох стеклооснову с двух сто- боків потовщених пок- рон утолщенных покров- ривних шарів із компо- ных слоев из композиции зиції бітуму з пластифi- битума с пластификато- катором наповнювачем і ром наполнителем и посипкою посыпкой 4.4.8 армобітеп; армований de Armobitem; Bitymen бітумно-термоеласто- bewehrter thermoelasto- пластичний матеріал plastischer Stoff en armobitem; asphaltic reinforcedelastoplastic material fr armobitem; mat[e2]riau * Ьitиmineux [e2]lastopla- * - 10 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 stique renforc[e2] * ru армобитэп; армированный битумно-термоэластоплас- тический материал Полімер-бітумний noкрі- Полимер-битумный кро- вельний та гідроiзоляцiй- вельный и гидроизоля- ний покривний біостій- ционный рулонный пок- кий рулонний матеріал ровный биостойкий шо наплавляється одер- материал наплавляемый жуваний просочуванням получаемый пропиткой тканої або нетканої скло- тканой или нетканой стек- основи м'яким бітумом з лоосновы мягким биту- подальшим нанесенням мом с последующим нане- на неї з обох бoкiв потов- сением на ее обе стороны щених покривних шарів утолщенных покровных із композиції бітуму з тер- слоев из композиции биту- моеластопластом напов- ма с термоэластопластом нювачем i посипкою наполнителем и посыпкой 4.4.9 пермоплан de Permoplan en permoplan fr pertnoplan ru пермоплан Бітумно-полімерний Битумно-полимерный прокладний покрівель- прокладочный кровель- ний та гідроiзоляцiйний ный и гидроизоляцион- покривний біостійкий ный покровный биостой- рулонний матеріал що кий рулонный материал наплавляється одержу- наплавляемый получае- ваний нанесенням на полі- мый нанесением на поли- ефірну основу з обох эфирную основу с двух боків потовщених пок- сторон утолщенных пок- ривних шарів із ком- ровных слоев из компози- позиції бітуму з еласто- ции битума с эластоме- міром наповнювачем і ром наполнителем и посипкою посыпкой 4.4.10 армогідробутил; de Bewehrter Hydrobutyl армований гідро- en reinforcеd hydrobutyl бутиловий матеріал fr hydrobutyl renforс[e2] * ru армогидробутил; армиро- ванный гидробутиловый материал Полімерний прокладний Полимерный прокладоч- покрівельний та гироізо- ный кровельный и гидро- ляційний біостійкий изоляционный биостой- рулонний матеріал одер- кий рулонный материал жуваний формовкою із получаемый формовкой сумішей бутилкаучуку та из смеси бутилкаучука и хлорсульфополіети- хлорсульфополиэтилена и лену i армований з одного армированный с одной сто- боку нетканим клеєним роны нетканым клееным полотном полотном - 11 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 4.4.11 фольгоізол; dе Folgoisol; Folgoisolstoff фольгоізоляційний en folgoizol; folgoizol material матеріал fr folgoizol; materiau de folgoizol ru фольгоизол; фольгоизоля- ционный материал Захисний покрівельний Защитный кровельный и та гідроізоляційний пок- гидроизоляционный пок- ривний біостійкий рулон- ровный биостойкий ний матеріал одержува- рулонный материал полу- ний нанесенням на нижню чаемый нанесением на сторону основи із рифле- нижнюю сторону из риф- ної фольги покривного леной фольги покровного шару із гумово- або noлi- слоя из резино- или поли- мербітумної композиції з мербитумной композиции наповнювачем і антисеп- с наполнителем и антисеп- тиком тиком 4.5 Безосновні рулонні матеріали 4.5.1 ізол ізоляційний de Isol; Isolierstoff матеріал en isol; insulating material fr isol; materiau d'isolaton ru изол изоляционный материал Гідроізоляційний безос- Гидроизоляционный без- новний біостійкий рулон- основный биостойкий ний матеріал виготов- рулонный материал изго- лений формуванням тавливаемый формовкой полотна із суміші гумово- полотнища из смеси бiтумної композиції з резино-битумной компо- пластифікатором noлi- зиции с пластификатором мерними добавками на- полимерными добавками повнювачем та антисеп- наполнителем и антисеп- тиком тиком 4.5.2 брізол; бітумно-гумовий de Brisol; Bitumen-Gummi ізоляційний матеріал Isolierstoff en brizol; asphaltic-rubber material fr brizol mat[e2]riau * bitumineux de caotchouc ru бризол; битумно-резиновый изоляционный материал Гідроізоляційний безос- Гидроизоляционный без- новний біостійкий основный биостойкий рулонний матеріал виго- рулонный материал изго- товлений формуванням тавливаемый формовкой полотна із суміші нафто- полотна из смеси нефтяно- вого бітуму подрібненої ного битума дробленой гуми азбесту і пласти- резины асбеста и пласти- фікатора фикатора 4.5.3 гідробутил; de Hydrobutyl; Hydroisolati- гідроізоляційний onsbutylkautschuker Stoff - 12 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 бутилкаучуковий en hydrobutyl; hydraulic матеріал insulating-butyl - rubber material fr hydrobutyl; mat[e2]riau * d'etancheite de caotchouc butyle ru гидробутил; гидроизоляцион- ный бутилкаучуковый материал Полiмерний гідроізоля- Полимерный гидроизоля- ційний та прокладний ционный и прокладочный покрівельний безоснов- кровельный безосновной ний біостійкий рулонний биостойкий рулонный матеріал виготовлений материал изготавливае- формуванням полотна іэ мый формовкой полотни- гумових сумішей бутил- ща из резиновых смесей каучуку i хлорсульфополі- бутилкаучука и хлорсуль- етилену з пластифікато- фополиэтилена с пластифи- ром i наповнювачем катором и наполнителем 4.5.4 дутрал de Dutral en dutral fr dutral ru дутрал Полімерний гідроізоля- Полимерный гидроизоля- ційний та прокладний ционный и прокладочный покрівельний безоснов- кровельный безосновный ний біостійкий рулонний биостойкий рулонный матеріал виготовлений материал изготавливае- формуванням полотна із мый формовкой полотни- гумових сумішей етілен- ща из резиновых смесей пропіленового і термое- этиленпропиленового и ластичного каучуків з термоэластичного каучу- пластифікатором і напов- ков с пластификатором и нювачем з подальшою наполнителем с последую- його вулканізацією щей его вулканизацией 4.6 Якісні та технічні властивості та характеристики матеріалу 4.6.1 біостійкий матеріал de Biologischfesterstoff en biologically resistant material fr mat[e2]riau biologique- * ment resistant ru биостойкий материал Рулонний матеріал який Рулонный материал име- має гнилостійку основу і ющий гнилостойкую осно- в'яжуче стійке до пош- ву и вяжущее не поврежда- кодження живими орга- емое живыми организмами нізмами i проростання в и устойчивое против про- ньому рослин растания в ней растений 4.6.2 еластичний матеріал de Biegsamstoff en pliable material - 13 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 fr mat[e2]riau souple * rи эластичный материал Рулонний матеріал Рулонный материал элас- еластичність основи i тичность основы и вяжу- в'яжучого якого забез- щего которого обеспечи- печує його якісне засто- вают его качественное сування при мінусових применение при отрица- температурах без попе- тельных температурах без реднього підігрівання предварительного подог- рева 4.6.3 матеріал de Aufsmelzmaterial що наплавляється en melting material fr mat[e2]riau de fusion * ru наплавляемый материал Основний рулонний мате- Основной рулонный ріал наклейка якого материал наклейка кото- забезпечується підплавлен- рого обеспечивается подп- ням чи обробленням роз- лавлением или обработ- чинником його кой растворителем его покривних шарів покровных слоев 4.6.4 повнота просочування de Vollkommenheit des Trakens en completeness of impregnation fr etat complet d'impr[e2]gnation * ru полнота пропитки Результат візуального Результат визуального встановлення наявності установления наличия або відсутності світ- или отсутствия светлых лих прошарків вмісту прослоек содержания сторонніх вкраплень в посторонних включений основі матеріалу в основе материала 4.6.5 маса покривного de Deckschichtmasse складу en coating compound mass fr masse d'une composition de rev[e3]tement * ru масса покровного состава Сумарна кількість в'яжу- Суммарное количество вя- чого сировинного мате- жущего сырьевого мате- ріалу який наноситься на риала который наносится один квадратний метр на один квадратный метр основи з обох боків основы с обеих сторон 4.6.6 вміст наповнювача de F[u1]llstoffgehalt * en filler's content fr teneur еn charge ru содержание наполнителя Вагова кількість напов- Весовое количество на- нювача у відсотках по полнителя выраженное в - 14 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 відношенню до загальної процентах по отношению маси в'яжучого або к общей массе вяжущего покривного складу или покровного состава 4.6.7 температура de Erweichungstemperatur розм'якшення в'яжучого f[u1]r Bindemittel * просочувального i Impr[a1]gnier-masse und * покривного складів Deckschicht еn softening temperature of а binder coating and impreg- nation compound fr temnp[e2]rature dе * ramollissement d'un liant й produit d'impr[e2]gnation et de rev[e2]tement * ru температура размягчeния вяжущего пропиточного и покровного составов Температура при якій Температура при которой склад залитий в кільце состав залитый э кольцо заданих розмірів роз- заданных размеров размяг- м'якшується i niд дією чается и под действием маси металевої кульки массы металлического видавлюється із кільця на шарика выдавливается из певну глибину кольца на определенную глубину 4.6.8 температура крихкості de Spr[o1]digkeitstemperatur в'яжучого або f[u1]r Bindemittel und покривного складу Deckschicht en brittle ness temperature of а binder or а coating compound fr temp[e2]rature dе fragi- * lite d'un liant ou d'une composition de cev[e1]te- * ment ru температура хрупкости вяжущего или покровного состава Температура при якій під Температура при кото- час охолодження та рой при охлаждении и періодичного згинання периодическом изгибании випробовуваного зразка испытуемого образца з'являються тріщини або появляются трещины или зразок ламається образец ломается 4.6.9 втрата посипки de Sch[u1]ttverluste * en loss blinding fr pertes d'[e2]pandage * ru потеря посыпки Зміна маси посипки Изменение массы посып- зразка під дією на нього ки образца под воздейст- щітки із заданою кіль- вием на него щетки с за- - 15 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 кістю переміщень данным числом переме- щений 4.6.10 кольоростійкість de Farbbest[a1]ndige Sch[u1]ttstof * посипки en colour fastness of blinding fr [e2]pandage [a4] * fixit[e2] des couleurs * ru цветостойкость посыпки Властивiсть посипки не Свойство посыпки не змінювати кольору під изменять цвет при воз- впливом кліматичних действии климатических факторів на поверхню факторов на поверхность матеріалу з кольоровою материала с цветной посипкою посыпкой - 16 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Абетковий покажчик українських термінів армобітеп; армований бітумно-термоеласто- пластичний матеріал ..................................... 4.4.8 армогідробутил; армований гідробутиловий матеріал ................................................ 4.4.10 атаклон ................................................. 4.4.4 брізол .................................................. 4.5.2 вміст наповнювача ....................................... 4.6.6 втрата посипки .......................................... 4.6.9 гідробутил; гідроізоляційний бутилкаучуковий матеріал ................................................ 4.5.3 гідроізол ............................................... 4.3.2 гідросклоізол; гідросклоізоляційний матеріал ............ 4.4.7 добавка модифікуюча ..................................... 4.2.8 дутрал .................................................. 4.5.4 екарбіт; картонно-бітумний еластичний матеріал .......... 4.4.6 ізол; ізоляційний матеріал .............................. 4.5.1 кольоростійкість посипки ................................ 4.6.10 лаборит ................................................. 4.4.3 маса покривного складу .................................. 4.6.5 матеріал безпокривний ................................... 4.2.13 матеріал безосновний .................................... 4.2.5 матеріал біостійкий ..................................... 4.6.1 матеріал в'яжучий ....................................... 4.2.6 матеріал гідроізоляційний ............................... 4.1.2 матеріал захисний ....................................... 4.1.6 матеріал еластичний ..................................... 4.6.2 матеріал основний ....................................... 4.2.4 матеріал підкладочний ................................... 4.1.4 матеріал покривний ...................................... 4.2.12 матеріал покрівельний.................................... 4.1.1 матеріал покрівельний і гідроізоляційний................. 4.1.3 матеріал прокладний...................................... 4.1.5 матеріал рулонний ....................................... 4.2.1 матеріал що наплавляється............................... 4.6.3 наповнювач............................................... 4.2.7 основа .................................................. 4.2.3 пергамін...... .......................................... 4.З.1 пермоплан................................................ 4.4.9 повнота просочування..................................... 4.6.4 посипка ................................................. 4.2.14 рубемаст; руберойд мастиковий ........................... 4.4.5 руберойд ................................................ 4.4.1 рубітел.................................................. 4.4.2 рулон складений ......................................... 4.2.2 склад покривний ......................................... 4.2.10 склад просочувальний..................................... 4.2.9 температура крихкості в'яжучого або нокривного складу........................................ 4.6.8 температура розм'якшення в'яжучого просочувального і покривного складів .................... 4.6.7 фольгоізол; фольгоізоляційний матеріал .................. 4.4.11 шар покривний............................................ 4.2.11 - 17 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Aбетковий покажчик німецьких термінів Armobitem; Bitumen bewehrter thermoelastoplastischer Stoff ........................... 4.4.8 Ataklon ................................................. 4.4.4 Aufsmelzmaterial......................................... 4.6.3 Bewehrter Hydrobutyl .................................... 4.4.10 Biegsamstoff ............................................ 4.6.2 Biologischfesterstoff ................................... 4.6.1 Brisol; Bitumen-Gummi Isolierstoff........................4.5.2 Dacheindeckungsstoff .................................... 4.1.1 Dacheindeckugsstoff und Hydroisolationsmaterial.......... 4 1.3 Deckenfreie Stoff........................................ 4.2.13 Deckenstoff ............................................. 4.2.12 Deckschichten ........................................... 4.2.11 Deckschichtmasse ........................................ 4.6.5 Dutral .................................................. 4.5.4 Ekarbit; Biegsamer Bitumenpapperstoff ................... 4.4.6 Erweichungstemperatur f[u1]r Bindemittel * Impr[a1]gniermasse und Deckschicht ...................... 4.6.7 * Farbbest[a1]ndige Sch[u1]ttstoff ........................ 4.6.10 * Folgoisol; Folgoisolstoff ............................... 4.4.11 F[u1]llstoff ............................................ 4.2.7 * F[u1]llstoffgehalt ...................................... 4.6.6 * Grundlage................................................ 4.2.3 Grundstoff .............................................. 4.2.4 Hydrobutyl; Hydroisolationsbutylkautschukerstoff ........ 4.5.3 Hydroglasisol............................................ 4.4.7 Hydroisol ............................................... 4.3.2 Hydroisolationsmaterial ................................. 4.1.2 Impr[a1]gnierl[o1]sungen ................................ 4.2.9 Isol; Isolierstoff ...................................... 4.5.1 Kommbinierte Rolle ...................................... 4.2.2 Laborit ................................................. 4.4.3 Modifikationszus[a1]tz .................................. 4.2.8 * Pergamin................................................. 4.3.1 Permoplan ............................................... 4.4.9 Rindemittel ............................................. 4.2.6 Rollestoff .............................................. 4.2.1 Rubemast; Mastixruberoid ................................ 4.4.5 Ruberoid................................................. 4.4.1 Rubitel ................................................. 4.4.2 Sch[u1]ttstoff .......................................... 4.2.14 * Sch[u1]ttverluste ....................................... 4.6.9 * Schutzstoff.............................................. 4.1.6 Sperrstoff .............................................. 4.1.5 Spr[o1]digkeitstemperatur f[u1]r Bindemittel und * Deckschicht ............................................. 4.6.8 Stoff ohne Grundlage .................................... 4.2.5 [U1]berzugsl[o1]sung .................................... 4.2.10 * Unterlagenstoff ......................................... 4.1.4 Vollkommenheit des Tr[a1]nkens .......................... 4.6.4 * - 18 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Aбетковий покажчик aнглійських термінів armobitem; asphaltic reinforced elastoplastic material .. 4.4.8 ataklon ................................................. 4.4.4 base .................................................... 4.2.3 base material ........................................... 4.2.4 binding material ........................................ 4.2.6 biologically resistant material ......................... 4.6.1 blinding ................................................ 4.2.14 brisol; asphaitic-rubber material ....................... 4.5.2 brittle ness tеmperаturе of a binder or a coating compound ................................................ 4.6.8 coating compound ........................................ 4.2.10 coating compound mass ................................... 4.6.5 colour fаstness of blinding ............................. 4.6.10 completeness of impregnation ............................ 4.6.4 composite roll .......................................... 4.2.2 damp course material .................................... 4.1.2 dutral .................................................. 4.5.4 ekarbit; pliable ashaltic-board material ................ 4.4.6 filler's content ........................................ 4.6.6 fillers ................................................. 4.2.7 folgoizol; folgoizol material ........................... 4.4.11 hydrobutyl; hydraulic insulatingbutyl-rubber material ... 4.5.3 hydroglassizol .......................................... 4.4.7 hydroizol ............................................... 4.3.2 impregnating compound.................................... 4.2.9 isol; insulating material ............................... 4.5.1 laborit ................................................. 4.4.3 loss blinding ........................................... 4.6.9 material in rolls ....................................... 4.2.1 melting material ........................................ 4.6.3 modification additive ................................... 4.2.8 non-base material ....................................... 4.2.5 non-top ply material .................................... 4.2.13 pergamyn ................................................ 4.3.1 permoplan ............................................... 4.4.9 pliable mаteriаl in rolls ............................... 4.6.2 protective material...................................... 4.1.6 reinforced hydrobutyl ................................... 4.4.10 roofing material ........................................ 4.1.1 roofing and damp course material ........................ 4.1.3 rubеmast; mаstic rubеroid ............................... 4.4.5 ruberoid ................................................ 4.4.1 rubitel ................................................. 4.4.2 softening temperature of a binder coating compound and impregnation compound ...................... 4.6.7 substrate material ...................................... 4.1.5 support material......................................... 4.1.4 top layer ............................................... 4.2.11 top ply matеrial ........................................ 4.2.12 - 19 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Абетовий покажчик французьких термінів additif de modification ................................ 4.2.8 armobitem; mat[e2]riau bitumineux [e2]lastoplastique renforc[e2] ... 4.4.8 * ataklon ................................................. 4.4.4 base .................................................... 4.2 3 brisol mat[e2]riau bitumineux de caotchouc ............. 4.5.2 * charge .................................................. 4.2.7 composition de couverture................................ 4.2.10 couche exterieure ....................................... 4.2.11 dutral .................................................. 4.5.4 ekarbit; mat[e2]riau souple en carton-bitume ............ 4.4.6 [e2]pandage ............................................. 4.2.14 [e2]pandage [a4] fіxіt[e2] des couleurs ................. 4.6.10 * [e2]tat complet d'impr[e2]gnation ....................... 4.6.4 * folgoizol; mat[e2]riau de folgoizol ..................... 4.4.11 * hydrobutyl; mat[e2]riau d'etanchcit[e2] de caotchouc * butyle .................................................. 4.5.3 hydrobutyl renforc[e2] .................................. 4.4.10 * hydroglassizol........................................... 4.4.7 hydroizol ............................................... 4.3.2 isol; mat[e2]riau d'isolation ........................... 4.5.1 laborit.................................................. 4.4.3 liant ................................................... 4.2.6 masse d'une composition de couverture ................... 4.6.5 mat[e2]riau biologiquement resistant .................... 4.6.1 * mat[e2]riau de couverture ............................... 4.1.1 * mat[e2]riau de couverture et d'[e2]tancheit[e2] ......... 4.1.3 * mat[e2]riau de fusion ................................... 4.6.3 * mat[e2]riau de protection ............................... 4.1.6 * mat[e2]riau d'[e2]tancheit[e2] .......................... 4.1.2 * mat[e2]riau de substrat ................................. 4.1.5 * mat[e2]riau de support .................................. 4.1.4 * mat[e2]riau en rouleauex ................................ 4.2.1 * mat[e2]riau souple ...................................... 4.6.2 * mat[e2]riau de base ..................................... 4.2.4 * mat[e2]riau de rev[e3]tement ............................ 4.2.12 * mat[e2]riau non-basigues ................................ 4.2.5 * mat[e2]riau sans rev[e3]tement .......................... 4.2.13 * pergamyn ................................................ 4.3.1 permoplan ............................................... 4.4.9 pertes d'[e2]pandage .................................... 4.6.9 * produit d'impr[e2]gnation ............................... 4.2.9 * rouleau compose ......................................... 4.2.2 rоuberoide .............................................. 4.4.1 rubemast; rub[e2]roide [a4] mastic ...................... 4.4.5 * rubitel ................................................. 4.4.2 teneur en charge ........................................ 4.6.6 temp[e2]rature de fragilit[e2] d'un liant ou d'une * composition de rev[e3]tement ............................ 4.6.8 * temp[e2]rature de ramollissement d'un liant de produit d'impr[e2]gnation et de rev[e3]tement ........ 4.6.7 * - 20 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Абетковий покажчик російських термінів армобитэп; армированный битумно-термоэластопластический материал ............... 4.4.8 армогидробутил; армированный гидробутиловый материал .................... 4.4.10 атаклон ................................................. 4.4.4 бризол................................................... 4.5.2 гидробутил; гидроизоляционный бутилкаучуковый материал .............. 4.5.3 гидроизол ............................................... 4.3.2 гидростеклоизол гидростеклоизоляционный материал ........................ 4.4.7 добавка модифицирующая .................................. 4.2.8 дутрал................................................... 4.5.4 изол; изоляционный материал ............................. 4.5.1 лаборит.................................................. 4.4.3 масса покровного состава ................................ 4.6.5 материал безосновный ................................... 4.2.5 материал беспокровный ................................... 4.2.13 материал биостойкий ..................................... 4.6.1 материал вяжущий......................................... 4.2.6 материал гидроизоляционный .............................. 4.1.2 материал защитный........................................ 4.1.6 материал кровельный ..................................... 4.1.1 материал кровельный и гидроизоляционный ................. 4.1.3 материал наплавляемый ................................... 4.6.3 материал основный ....................................... 4.2.4 материал покладочный .................................... 4.1.4 материал покровный ...................................... 4.2.12 материал прокладочный ................................... 4.1.5 материал рулонный ....................................... 4.2.1 материал эластичный ..................................... 4.6.2 наполнитель ............................................. 4.2.7 основа .................................................. 4.2.3 пергамин ................................................ 4.3.1 пермоплан................................................ 4.4.9 полнота пропитки ........................................ 4.6.4 посыпка ................................................. 4.2.14 потеря посыпки .......................................... 4.6.9 рубемаст; рубероид мастичный ............................ 4.4.5 рубероид ................................................ 4.4.1 рубитэл.................................................. 4.4.2 рулон составной ......................................... 4.2.2 слой покровный .......................................... 4.2.11 содержание наполнителя .................................. 4.6.6 состав покровный ........................................ 4.2.10 состав пропиточный ...................................... 4.2.9 температура размягчения вяжущего пропиточного и покровного составов ...................... 4.6.7 температура хрупкости вяжущего или покровного состава .................................. 4.6.8 фольгоизол; фольгоизоляционный материал ................. 4.4.11 цветостойкость посыпки .................................. 4.6.10 экарбит; эластичный картонно-битумный материал ................... 4.4.6 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-15-94 Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів