ДСТУ Б А.1.1-16-94

ДСТУ Б А.1.1-16-94 ССНБ. Черепиця керамічна та бетонна. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-16-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ЧЕРЕПИЦЯ КЕРАМІЧНА ТА БЕТОННА Терміни та визначення Мінбудархітектури України Київ Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українськнм науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ С. 1 Галузь використання .................................... 1 2 Нормативні посилання ................................... 2 3 Основні положення ...................................... 2 4 Загальні поняття ....................................... 3 4.1 Номенклатура виробів ............................... 3 4.2 Типи черепиці ...................................... 10 4.3 Елементи черепиці .................................. 11 4.4 Характеристика укладання ........................... 13 4.5 Властивості та дефекти ............................. 14 Абетковий покажчик українських термінів .................. 15 Абетковий покажчик німецьких термінів .................... 16 Абетковий покажчик англійських термінів .................. 17 Абетковий покажчик французьких термінів .................. 18 Абетковий покажчик російських термінів ................... 19 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ -------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ЧЕРЕПИЦЯ KEPAMIЧНА ТА БЕТОННА Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ И БЕТОННАЯ Термины и определения Standardization and normalization systems in construction CERAMIC AND СЕМЕNТ TILE Terms and definitions ---------------------------------------------------------------- Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт усгановлює терміни та визначення понять черепиці керамiчної та бетонної. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті oбoв'язкові для використання в ycix видах нормативної документації у довід- ковій та навчально-методичній літературі що належить до сфери діяльності з питань стандартизації або при використанні резуль- татів цих робіт включаючи npoгpamнi засоби дня комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств установ організацій що діють на території Укрїни технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інже- нерних товариств міністерств відомств . ---------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів. ------------------------------------------------------------------ ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів. ------------------------------------------------------------------ КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розробки | стандартів на терміни та визначення. 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизова- ний термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значен- ня термінів що використовуютьсм. Доповнення не можуть пору- шувати обсяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі de англійські еn французькі fr та російські ru відповідники стандартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою абеткові покажчики іншомовних відповідни- ків стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 Номенклатура виробів 4.1.1 черепиця de Dachziegel en tile fr tuile ru черепица Покрівельний штучний Кровельный штучный керамічний або бетон- керамический или бетон- ний матеріал із випале- ный материал из обожжен- ної глини або цементно- ной глины или цементно- піщаного розчину песчаного раствора 4.1.2 бічна черепиця de Seitendachziegel еn lateral tile fr tuile lat[e2]rale * ru боковая черепица Bиpiб що укладається у Изделие укладываемое в крайньому правому або крайнем правом или лівому ряді покрівлі та левом ряду кровли и име- який має бічний напуск ющее боковой напуск со- відповідно з правого чи ответственно с правой или лівого боку левой стороны 4.1.3 гребенева черепиця de Firstziegel en ridge tile fr tuile de f[a3]itage * ru коньковая чeрепица Bиpiб призначений для Изделие предназначенное покриття гребенів i для покрытия коньков и pебеp дaxy ребер крыши 4.1.4 кільцева черепиця de Ringziegel en circular tile fr tuile cireulaire ru кольцeвая черепица Виріб іэ закритим тор- Изделие с эакрытым тор- цем призначений для цом предназначенное для замикання рядів покрівлі замыкания рядов кровли 4.1.5 кутова черепиця de Winkeldachziegel en corner tile fr tuile corni[e2]re * ru угловая черепица Гребенева черепиця Коньковая черепица бо- бiчнi поверхні якої ковые поверхности кото- розміщені одна відносно рой расположены друг другої під тупим кутом относительно друга под тупым углом - 4 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 4.1.6 вінцева черепиця de Dreistrahlenkranzdachziegel трипроменева еn ctowning rays tile fr tuile de couronnement [a4] * trois rayons ru венчающая черепица трехлучевая Гребеневий елемент для Коньковый элемент для накривання гребеня накрывания гребня схо- трьох чотирьох ребер - дящихся трех четырех cхилів даху що сходяться ребер скатной крыши 4.1.7 напівкругла черепиця de Firsthalbrunddachziegel гребенева еn ridge semi-circular tile fr tuile fa[i3]ti[e2]re semi- * circulaire ru полукруглая черепица коньковая Гребенева черепиця з Коньковая черепица с поперечним перерізом у поперечным сечением в формі півкільця постій- форме полукольца посто- ного радіуса з виїмками янного радиуса с выем- на бічних поверхнях які ками по боковым поверх- відповідають профілю ностям соответствующи- черепиці що перекри- ми профялю перекрывае- вається мой черепицы 4.1.8 напівкругла черепиця dе Halbrunddachziegel конічна kegelf[o1]rming * en semi-cicular conic tile fr tuile semi-cireulaire conique ru полукруглая черепица коничeская Гребенева черепиця з Коньковая черепица с поперечним перерізом у поперечным сечением в формі півкільця змінного форме полукольца пере- радіуса уздовж виробу менного радиуса по длине изделия 4.1.9 плоска черепиця без de Flachdachziegel закроїв en flat tilc without gutters fr tuile plate sans embo[i3]te- * ments ru плоская черепица без закроев Bиpiб прямокутного Изделие прямоугольного поперечного перерізу з поперечного сечения с шипами i отворами для шипами и отверстиями закріплювання для крепления 4.1.10 плоска черепиця з de Fiachdachziegel mit Falzen закроями еn flat tile with gutters fr tuile plate [a4] embo[i3]- tement * ru плоская черепица с - 5 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 закроями Bиpіб прямокутного Изделие прямоугольного поперечного nеpepiзy з поперечного сечения с двома бічними або попе- двумя боковыми или попе- речними закроями речными закроями шипа- шипами i отворами для ми и отверстиями для закріплювання крепления 4.1.11 розжолобчаста de Hohlziegel черепиця еn channel tile fr tuile de noue ru разжелобчатая черепица Виріб призначений для Изделие предназначенное покриття розжолобків для покрытия разжелоб- покрівлі ков крыши 4.1.12 рядова черепиця dе Normaler Dachziegel en ordinary tile fr tuile ordinaire ru рядовая черепица Bиріб призначений для Изделие предназначенное покриття схилів даху для покрытия скатов кры- будівель і споруд ши зданий и сооружений 4.1.13 черепиця спеціального de Sondеrziegel призначення en special tile fr tuile sp[e2]ciale * ru черепица специального назначения Bиріб призначений для Изделие предназначенное покрівель зі складною для кровель со сложной конфігурацією конфигурацией 4.1.14 стрічкова пазова de Weichgeformter Strangfalz- черепиця пластичного ziеgеl формування en soft-plastig forming belt groovеd roofing fr tuile [a4] embo[i3]tement * de formage plastique ru ленточная пазовая черепица плаcтического формования Bиріб виготовлений ме- Изделие изготовленное тодом екструзії з плас- методом экструзии из тичної суміші який має пластической смеси имею- на суміжних лицьовій i щее на смежных лицевой тильній поверхнях поз- и тыльной поверхностях довжні заглиблення i продольные углубления и ребра ребра 4.1.15 стрічкова плоска de Weichgeformter Strangflach- черепиця пластичного ziegel формування еn belt plain roofing of - 6 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 plastic forming fr tuile plate de pressage plastique ru ленточная плоская черепица пластического формования Виріб який виготов- Изделие изготовленное лений методом екструзії методом экструзии из з пластичної маси і має пластической массы име- плоский nереріз ющее плоское сечение 4.1.16 стрічкова S-подібна de S-artiger weichgeformter черепиця пластичного Strangziеgеl формування en plastic forming pantile fr tuile on S-de formage plastique ru ленточная S-образная черепица пластического формования Bиріб виготовлений Изделие изготовленное методом екструзії з методом экструзии из пластичної маси який пластической массы име- має S-подібний переріз ющее S-образное сечение 4.1.17 французька черепиця de Franz[o1]sische Ziege * еn french tile fr tuile fran[с5]aise * ru французская черепица Bиріб з поздовжніми Изделие с продольными пазами поперечними пазами поперечными гребенями шипами і гребнями шипами и от- отворами для кріплення верстиями для крепления поперечний nepepiз має поперечное сечение имеет трапецієвидні виступи i трапециевидные выступы западини и впадины 4.1.18 штампована голландська de Pressdachfanne черепиця еn mechanicаl double-size pantile fr tuile flammande m[e2]canique * ru штампованная голландская черепица Bиріб виготовлений Изделие изготовленное методом штампування методом штампования який має плоский переріз имеющее плоское сечение з однією бічною поздов- с одной боковой продоль- жньою опуклою хвилею ной выпуклой волной 4.1.19 гребенева черепиця штам- de Pressfirstziеgel пована еn mechanical hip tile fr tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]- * canique ru коньковая черепица - 7 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 штампованная Bиpiб виготовлений ме- Изделие изготовленное тодом штампування э жо- методом штампования с лобчастим перерізом для желобчатым сечением для покриття гребенів і покрытия коньков и ребер ребер noкрівлі кровли 4.1.20 штампована марсельська de Marseiller Pressziegel черепиця еn Marseilles mechanical tile fr tuile Marseille m[e2]canique * ru штампованная марсельская черепица Bиріб виготовлений мe- Изделие изготовленное тодом штампування методом штампования який має поздовжні имеющее продольные уг- заглиблення i ребра на лубления и ребра на лицьoвій і тильній повер- лицевой и тыльной повер- хнях на переріз у вигляді хностях и сечение в виде двох yвігнутих півхвиль двух вогнутых полуволн 4.1.21 штампована черепиця de Pressziеgеl "Munk-nun" "мунк-нун" en mechanical tile "munk-nun" fr tuile m[e2]canique * "munk-nun" ru штампованная черепица "мунк-нуни" Bиріб виготовлений ме- Изделие изготовленное тодом штампування з методом штампования с жолобчастим перерізом. желобчатым сечением. При улаштуванні покрів- При устройстве кровли лі мунк укладається на мунк укладывается на нун утворюючи нунн образуя волновую хвильову поверхню поверхность 4.1.22 штампована пазова de Pressfalzziegel черепиця еn nibbed mechanical tile fr tuile [a4] embo[i1]tement * m[e2]canique * ru штампованная пазовая черепица Виріб виготовлений ме- Изделие изготовленное тодом штампування методом штампования який має поздовжні имеющее продольные уг- заглиблення і ребра на лубления и ребра на лице- лицьовій і тильній повер- вой и тыльной поверхнос- хнях для щільного укла- тях для плотной укладки и дання та nepepiз у виг- сечение в виде выпуклой ляді випуклoї хвилі волны 4.1.23 штампована S-подібна de S-artiger Pressziegel черепиця en mechanical pantile fr tuilc en S-m[e2]canique * ru штампованная S-образная черепица - 8 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Виріб виготовлений ме- Изделие изготовленное тодом штампування з методом штампования с S-подібним перерізом S-образным сечением 4.1.24 хвильова черепиця з de Wellendachziegel mit Falzen пазами еn bentile with gutters fr tuile ondul[e2]e * embo[i3]tements * ru волновая черепица с пазами Виріб хвильового попе- Изделие волнового попе- речного перерізу з двома речного сечения с двумя бічними пазами шипами боковыми пазaми шипа- i отворами для закріп- ми и отверстиями для лення крепления 4.1.25 хвильова черепиця з de Wellendachziegel mit Falzen * пазами і гребенем und Grat еn bent tile with gutters and comb fr tuile ondul[e2]e [a4] * embo[i3]tement et fa[i3]ti- * [e2]re * ru волновая черeпица с пазами и гребнем Bиpiб хвильового попе- Изделие волнового попе- речного перерізу з двома речного сечения с двумя бiчними пазами попереч- боковыми пазами попе- ним гребенем шипами i речным гребнем шипами одним отвором для и одним отверстием для закріплення крепления 4.1.26 венеціанська черепиця de Dachziegel "Wenediger Ziegеl" en Vеnice tile fr tuile de Venisе ru венецианская черепица Bиpiб з поздовжніми па- Изделие с продольными зами поперечними гребе- пазами поперечными нями шипами і отвора- гребнями шипами и ми для закріпення попе- отверстиями для креп- речний переріз має ления поперечное сечение півкруглі виступи які имеет полукруглые высту- поєднуються з вузькими пы сочетаемые с узкими плоскими ділянками плоскими участками 4.1.27 черепиця dе Dachziegel "Crosse Welle" "велика хвиля" еn tile "large wave" fr tuile "grande vague" ru черепица "большая волна" Bиріб з поздовжніми Изделие с продольными пазами поперечними пазами поперечными гребенями шипами i гребнями шипами и от- - 9 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 отворами для кріплення верстиями для крепления поперечний nepepiз який имеющее поперечное має у вигляді півциркуль- сечение в виде полуцир- них виступів зі зменше- кульных выступов с умень- ною висотою хвилі що шенной высотой волны поєднуються з вузькими сочетаемых с узкими плоскими ділянками плоскими участками 4.1.28 черепиця "Massіon" dе Dachziegеl "Massion" еn tile "massion" fr tuile "massion" ru черепиця "Massion" Виріб з поэдовжніми Изделие с продольными пазами поперечними гре- пазами поперечными бенями шипами i отво- гребнями шипами и от- рами для кріплення верстиями для крепления поперечний переріз поперечное сечение имеет поєднує напівкруглі полукруглые выступы со- виступи з розширеними четаемые с расширенны- плоскими ділянками ми плоскими участками 4.1.29 черепиця "морська хвиля " de Dachziegel "Meereswelle" en tile "sea wave' fr tuile "vague de mer" ru черепица "морская волна" Bиріб з поздовжніми Изделие с продольными пазами поперечними гре- пазами поперечными бенями шипами і отво- гребнями шипами и рами для закрiплення та отверстиями для креп- поперечним перерізом у ления имеющее попереч- вигляді xвилі ное сечение в виде волны 4.1.30 плоска черепнця типу dе Biberschwanz-Flасhziegel "бобровий хвіст" еn plain roofing "beaver's tail" fr tuile plate "queue de castor" ru плоская черепица типа "бобровый хвост" Bиріб який має Изделие имеющее радіальне заокруглення радиальное закругление тильної поверхні тыльной поверхности 4.1.31 черепиця "подвійна de Dachziegel "Doppelt- римська" r[o1]mische Ziegel * еn "double Italien tile" fr tuile romaine double ru черепица "двойная римская" Bиріб з поздовжніми па- Изделие имеющее пазы зами поперечними гребе- и поперечные гребни нями шипами i отвора- шипы и отверстия для ми для кріплення попе- крепления поперечное речний переріз поєднує сечение сочетает полукруг- півкруглі виступи з лые выступы с плоскими плоскими ділянками участками одинаковой однакової ширини ширины - 10 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 4.1.32 черепиця з декоративним de Dachziegel mit dekorativеr покриттям Sсhiсht en tile with decorative coating fr fuile [a4] rev[e3]tement * d[e2]coratif * ru черепица с декоративным покрытием Виріб э нанесеним на Изделие с нанесенным на лицьову поверхню лицевую поверхность гладким або рельєфним гладким или рельефным малюнком одного або рисунком одного или не- декількох кольорів скольких цветов 4.1.33 офактурена черепиця dе Dachziegel mit behandelter ОЬеrfl[a1]сhе * en textured tile fr tuile fa[c5]onn[e2]e * ru офактуренная черепица Виріб який має Изделие имеющее пок- покриття на лицьoвій рытие на лицевой поверх- поверхні на основі ности на основе глазури поливи ангобу та ін. ангоба и др. 4.1.34 половинки черепці de Halbstеine en heads fr tuile de bordure ru половинки черепицы Добірні елементи які за- Доборные элементы при- стосовуються при улаш- меняeмые при устройстве туванні покрівлі і мають кровли имеющие размер poзмip половини виробу половины изделия по по ширині ширине 4.2 Типи черепиці 4.2.1 штампована черепиця de Pressziegеl еn mеchanical tile fr tuilе m[e2]canique * ru штампованная черепица Bиріб відформований Изделие отформованное штампуванням на полоз- штампованием на салазоч- кових або револьверних ных или револьверных пресах прессах 4.2.2 черепиця напівсухого de Halbnasspressziegеl пресування en mechanical tile fr tuile m[e2]canique * ru черепица полусухого прeссования Bиpiб відформований Изделие отформованное пресуванням при воло- прессованием при влаж- гості прес-порошку ности пресс-порошка 6-12% 6-12% - 11 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 4.2.3 черепиця пластичного de Weichgeformtеr Dachziegel формування en soft-plastic forming tile fr tuilc dе formage plastique ru черепица пластического формования Bиріб відформований Изделие отформованное з пластичної глиняної из пластической глиняной маси з вологістю массы влажностъю 18 - 25% 18 - 25% 4.3 Елементи черепиці 4.3.1. гребінь черепиці de Grat еn comb fr cr[e3]t * ru гребень черепицы Поперечний виступ на Поперечный выступ на лицьовій поверхні лицевой поверхности виробу для щільного изделия для плотной ук- укладання черепиці i ладки черепицы и предотв- запобігання проникнен- ращения проникновения ню вітру та атмосферних ветра и атмосфсрных осад- опадів через покрівлю ков через кровлю 4.3.2 закрій de Falz en cutting out fr taille ru закрой Частина поверхні чере- Часть поверхности чере- пиці на якій відформо- пицы на которой отфор- вані пази i peбpa що мованы пазы и ребра створює накладний стик образующая накладной з сусідньою черепицею стык с соседней черепицей при укладанні в покрівлю при укладке в кровлю 4.3.3 гребінь даху de First; Dachkamm en ridge; roof comb fr fa[i3]te; cr[e3]te du toit * ru конек гребень крыши Верхнє ребро похилого Верхнее ребро скатной даху крыши 4.3.4 кромка de Kante en edge fr ar[e3]t * ru кромка Гpaничні обриси Граничные очертания черепиці черепицы 4.3.5 лапка de Lappen en lug fr patte ru лапка Виступ прямокутного Выступ прямоугольного перерізу нижнього краю сечения нижнего края тильної поверхні чере- тыльной поверхности пиці розташований черепицы расположен- поперек виробу ный поперек изделия 4.3.6 паз de Nute en stol fr rainure - 12 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 ru паз Поздовжнє заглиблення Продольное углубление у виробі для щільного в изделии для плотной укладання черепицi і укладки черепицы и пре- запобігання протіканню дотвращения протекания покрівлі кровли 4.З.7 лицьова поверхня de Sichtfl[а1]che * еn face surface fr surface ru лицевая поверхность Поверхня виробу якою Поверхность изделия ко- черепиця укладається торой черепица укладыва- догори під час улашту- ется вверх при устройстве вання noкрівлі кровли 4.3.8 покривна поверхня de Abdeckfl[a1]che * en tiling surface fr surface de couverture en tuile ru кроющая поверхность Поверхня виробу яку Поверхность изделия видно при укладанні видимая при укладке его його в покрівлю в кровлю 4.3.9 поверхня черепиці що de Ziegelabdeckoberfl[a1]che * перекриває en overlaping surface of the tile fr surface de recouvrablе de la tuile ru перекрывающая поверх- ность черепицы Поверхня виробу яка ук- Поверхность изделия ук- ладається на сусідній ладываемая на соседнее виріб під час установлен- изделие при установке его ня у покрівлю в кровлю 4.3.10 поверхня черепиці що de Abgedeckte Ziegeloberf- перекривається l[a1]che * en overlaped surface of the tilе fr surface rесоuvrable de la tuila ru перeкрывасмая поверхность черепицы - 13 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Поверхня виробу на яку Поверхность изделия на укладається сусідній которую укладывается со- виріб під час установлен- седнее изделие при уста- ня у покрівлю новке в кровле 4.3.11 торець de Stirnfl[a1]che * en end face fr bout ru торец Поперечна бічна поверх- Поперечная боковая ня черепиці поверхность черепицы 4.3.12 тнльна поверхня de Hintеrfl[а1]che * en reverse surface fr surface de sous face ru тыльная поверхность Поверхня виробу якою Поверхность изделия ко- черепиця укладається торой черепица укладыва- донизу під час улашту- ется вниз при устройстве ванная покрівлі кровли 4.3.13 поріг de Schwelle en treshold fr seuil ru порог Поперечний виступ на Поперечный выступ на тильнiй поверхні тыльной поверхности черепиці який перешкод- черепицы препятству- жає проникненню води ющий проникновению через шви покрівлі воды через швы кровли 4.З.14 шип dе Zapfen еп tenon fr tenon ru шип Виступ на тильній Выступ на тыльной повер- noверхні виробу призна- хности изделия преднаэ- чений для закріплення наченный для крепления черепиці у noкрівлі черепицы в кровле 4.4 Характеристика укладання 4.4.1 укладання врозбіг de Vеrschr[a1]nkte Lagerung * en sepatare laying fr pose s[e2]par[e2]e * ru укладка вразбежку Різновид укладання чере- Разновидность укладки пиці коли поздовжні черепицы когда продоль- шви наступного ряду роз- ные швы последующего ташовані проти середини ряда находятся против черепиць попереднього середины черепиц преды- що лежить нижче дущего нижележащего - 14 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 4.4.2 покривні розміри dе Abdeckmasse en tiling dimensions fr dimension de recouvrement ru кроющие размеры Довжина i ширина ли- Длина и ширина лицевой цьової поверхні черепиці поверхности черепицы в в укладеній покрівлі уложенной кровле 4.4.З лати de Latte en roof battens fr lattes de toiture ru обрешетка Елемент будівельної Элемент строительной конструкції даху приз- конструкции крыши начений для закріплення предназначенный для черепиці крепления черепицы 4.5 Властивості та дефекти 4.5.1 маса черепиці у наси- de Wasserges[a1]ttigte Dachzi- * ченому водою стані egelмаsse en tille mass in the state of water saturation fr masse de tuile gorg[e2]e * d'eau ru масса черепицы в насыщен- ном водой состоянии Маса виробу після Масса изделия после насичення його водою насыщения его водой 4.5.2 викривлення поверхні і de Kr[u1]mmlung der Fl[a]5chen * ребер und Kanten en bending of surface and edges fr courbures de surface et d'ar[e3]tes * ru искривление поверхности и pебер Найбільший зазор між Наибольший зазор между опорною поверхнею або опорной поверхностью ребром та прилеглою или ребром и прилегаю- площиною черепиці що щей плоскостью свободно вільно лежить лежащей черепицы 4.5.3 змивання шипів de Zapfenabnahme еn tenon fettling fr enl[e]vement de tenons * ru смятие шипов Відхилення геометрич- Отклонения геометричес- них розмiрів шипів від ус- ких размеров шипов от ус- тановлених стандартом тановленных стандартом - 15 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Абетковий покажчик українських термінів викривлення поверхні і ребер................................ 4.5.2 гребінь даху................................................ 4.3.3 гребінь черепиці............................................ 4.3.1 закрій...................................................... 4.3.2 зминання шипів.............................................. 4.5.3 кромка...................................................... 4.3.4 лапка....................................................... 4.3.5 лати........................................................ 4.4.3 маса черепиці у насиченому водою стані...................... 4.5.1 паз ....................................................... 4.3.6 поверхня лицьова............................................ 4.3.7 поверхня покривна........................................... 4.3.8 поверхня тильна............................................. 4.3.12 поверхня черепиці що перекриває............................ 4.3.9 поверхня черепиці що перекривається........................ 4.3.10 половинки черепиці.......................................... 4.1.34 поріг ...................................................... 4.3.13 розміри покривні............................................ 4.4.2 торець ..................................................... 4.3.11 укладання врозбіг........................................... 4.4.1 черепиця.................................................... 4.1.1 черепиця бічна ............................................. 4.1.2 черепиця "велика хвиля"..................................... 4.1.27 черепиця венеціанська ...................................... 4.1.26 черепиця вінцева трипроменева .............................. 4.1.6 черепиця з декоративним покриттям........................... 4.1.32 черепиця кільцева........................................... 4.1.4 черепиця гребенева.......................................... 4.1.3 черепиця кутова............................................. 4.1.5 черепиця "Мassіоn" ......................................... 4.1.28 черепиця "морська хвиля".................................... 4.1.29 черепиця напівкругла конічна ............................... 4.1.8 черепиця напівкругла гребенева.............................. 4.1.7 черепиця напівсухого пресування ............................ 4.2.2 черепиця офактурена ........................................ 4.1.33 черепиця пластичного формування ............................ 4.2.3 черепиця плоска без закроїв ................................ 4.1.9 черепиця плоска з закроями ................................. 4.1.10 черепиця плоска типу "бобровий хвіст"....................... 4.1.30 черепиця "подвійна римська" ................................ 4.1.31 черепиця розжолобчаста ..................................... 4.1.11 черепиця рядова............................................. 4.1.12 черепиця спеціального призначення........................... 4.1.13 черепиця стрічкова пазова пластичного формування ........... 4.1.14 черепиця стрічкова плоска пластичного формування ........... 4.1.15 черепиця стрічкова S-подібна пластичного формування ........ 4.1.16 черепиця французька ........................................ 4.1.17 черепиця хвильова з пазами ................................. 4.1.24 черепиця хвильова з пазами і гребенем....................... 4.1.25 черепиця штампована......................................... 4.2.1 черепиця штампована голландська ............................ 4.1.18 черепиця штампована гребенева............................... 4.1.19 черепиця штампована марсельська ............................ 4.1.20 черепиця штампована "мунк-нун".............................. 4.1.21 черепиця штампована пазова.................................. 4.1.22 черепiця штампована S-подібна............................... 4.1.23 шип ........................................................ 4.3.14 - 16 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Абетковий покажчик німецьких термінів Abdeckfl[a1]che............................................ 4.3.8 * Abdeckmasse................................................ 4.4.2 Abgedeckte Ziegeloberfl[a1]che ............................ 4.3.10 Biberschwanz-Flachziеgеl................................... 4.1.30 Dachziegel ................................................ 4.1.1 Dachziegel "Doppelt-r[o1]mische Ziegel" ................... 4.1.31 Dachziegel "Crosse Welle".................................. 4.1.27 Dachziegel "Massion" ...................................... 4.1.28 Dachziegel "MeeresweHe".................................... 4.1.29 Dachziegel mit behandeltcr Oberfl[a1]che................... 4.1.33 Dachziegel mit dekorativcr Schicht......................... 4.1.32 Dachziegel "Wenеdigеr Ziegel" ............................. 4.1.26 Drеistrahlеnkranzdachziegel ............................... 4.1.6 Falz....................................................... 4.3.2 First; Dachkamm ........................................... 4.3.3 Firsthalbrunddachziegel.................................... 4.1.7 Firstziegel................................................ 4.3.1 Flachdachziegel ........................................... 4.1.9 Flachdachziegel mit Falzen ................................ 4.l.IO Franz[o1]5sische Ziegel ................................... 4.1.17* Grat....................................................... 4.3.1 Halbnasspressziegel ....................................... 4.2.2 Halbrunddachziegel kegelf[o1]rming ....................... 4.1.8 * Halbsteine ................................................ 4.1.34 Hinterfl[a1]che ........................................... 4.3.12* Hohlziegel ................................................ 4.1.11 Kante ..................................................... 4.3.4 Krummlung der Fl[a1]chen und Kanten ....................... 4.5.3 * Lappen .................................................... 4.3.5 Latte ..................................................... 4.4.3 Marseiller Pressziegel .................................... 4.1.20 Normaler Dachziegel ....................................... 4.1.12 Nuten ..................................................... 4.3.6 Pressdachfanne ............................................ 4.1.18 Pressfalzziegel ........................................... 4.1.22 Pressfirstziegel .......................................... 4.1.19 Pressziegel ............................................... 4.2.1 Pressziegel "Munk-nun" .................................... 4.1.21 Ringziegel ................................................ 4.1.4 S-artiger Pressziegel ..................................... 4.1.23 S-artiger weichgeformter Strangziegel ..................... 4.1.16 Schwelle .................................................. 4.3.13 Seitendachziegel .......................................... 4.1.2 Sichtfl[a1]che ............................................ 4.3.7 * Sonderziegel .............................................. 4.1.13 Stirnfl[a1]che ............................................ 4.3.11* Verschr[a1]nkte Lagerung .................................. 4.4.1 Zapfen .................................................... 4.3.14 Zapfenabnahme ............................................. 4.5.4 Ziegelabddeckoberfl[a1]che ................................ 4.3.9 Wasserges[a1]ttingte Dachziegelmasse ...................... 4.5.1 * Weichgeformter Dachziegel ................................. 4.3.2 Weichgeformter Strangfalzziegel ........................... 4.1.14 Weichgeformter Stranfleichziegel .......................... 4.1.15 Wellendachziegel mit Falzen ............................... 4.1.24 Wellendachziegel mit Falzen und Grat ...................... 4.1.25 Winkeldachziegel .......................................... 4.1.5 - 17 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Абетковий покажчик англійських термінів belt plain roofing of plastic forming ..................... 4.1.15 bending of surface and edges .............................. 4.5.3 bentile with gutters ...................................... 4.1.24 bent tile with gutters and comb ........................... 4.1.25 channel tile .............................................. 4.1.11 circular tile ............................................. 4.1.4 comb ...................................................... 4.3.1 corner tile ............................................... 4.1.5 cromwning rays tile ....................................... 4.1.6 cutting out ............................................... 4.3.2 double Italien tile ....................................... 4.1.31 dry pressed tile .......................................... 4.2.2 edge ...................................................... 4.3.4 end face .................................................. 4.3.11 face surface .............................................. 4.3.7 flat tile with gutters .................................... 4.1.10 flat tile without gutters ................................. 4.1.9 french tile ............................................... 4.1.17 heads ..................................................... 4.1.34 lateral tile .............................................. 4.1.2 lug ....................................................... 4.3.5 Marseilles mechanical tile ................................ 4.1.20 mechanical double-size pantile ............................ 4.1.18 mechanical hip tile ....................................... 4.1.19 mechanical pantile ........................................ 4.1.23 mechanical tile ........................................... 4.2.1 mechanical tile "munk-nun" ................................ 4.1.21 nibbed mechanical tile .................................... 4.1.22 ordinary tile ............................................. 4.1.12 overlaped surface of the tile ........................ 4.3.10 overlaping surface of the tile ....................... 4.3.9 plain roofing "beaver's tail" ........................ 4.1.30 plastic forming pantile .............................. 4.1.16 reverse surface ...................................... 4.3.12 ridge; roof comb ..................................... 4.3.3 ridge semi-circular tile ............................. 4.1.7 ridge tile ........................................... 4.1.3 roof battens ......................................... 4.4.3 semi-circular conic tile ............................. 4.1.8 separate laying ...................................... 4.4.1 slots ................................................ 4.3.6 soft-plastic forming belt grooved roofing ............ 4.1.14 soft-plastic forming tile ............................ 4.2.3 special tile ......................................... 4.1.13 tenon ................................................ 4.3.14 tenon fettling ....................................... 4.5.4 textured tile ........................................ 4.1.33 tile ................................................. 4.1.1 tile "large wave" .................................... 4.1.27 tile mass in the state of water saturation ........... 4.5.1 tile "massion" ....................................... 4.1.28 tile "sea wave" ...................................... 4.1.29 tile with decorative coating ......................... 4.1.32 tiling dimensions .................................... 4.4.2 tiling surface ....................................... 4.3.8 treshold ............................................. 4.3.13 Venice tile .......................................... 4.1.26 - 18 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Aбетковий покажчик французьких термінів ar[e3]te .................................................. 4.3.4 * bout ...................................................... 4.3.11 courbures de surface et d'aretes .......................... 4.5.3 cr[e3]te .................................................. 4.3.1 * dimension de recouvrement ................................. 4.4.2 enl[e2]venent de tenons ................................... 4.5.4 * fa[i3]te; crete du toit ................................... 4.3.3 * lattes de toiture ......................................... 4.4.4 masse de tuile gorg[e2]e d'eau ............................ 4.5.1 * patte ..................................................... 4.3.5 pose s[e2]par[e2]e ........................................ 4.4.1 * rainures .................................................. 4.3.6 seuil ..................................................... 4.3.13 surface .................................................. 4.3.7 * surface de couverture en tuile ............................ 4.3.8 surface de reconvrement de la tuile ....................... 4.3.9 surface de sons face ...................................... 4.3.12 surface recouvrable de la tuile ........................... 4.3.10 taille .................................................... 4.3.2 tenon ..................................................... 4.3.14 tuile ..................................................... 4.1.1 tuile [a4] embo[i3]tement de formage plastique ............ 4.1.14* tuile ordinaure ........................................... 4.1.12 tuile plate [a4] emboitement .............................. 4.1.10* tuile plate de pressage plastique ......................... 4.1.15* tuile plate "queue de castor" ............................. 4.1.30 tuile plate sans embo[i3]tements .......................... 4.1.9 * tuile romaine double ...................................... 4.1.31 tuile semi-circulaire conique ............................. 4.1.8 tuile sp[e2]ciale ......................................... 4.1.13* tuile "vague de mer" ...................................... 4.1.29 tuile [a4] embo[i3]tement m[e2]canique .................... 4.1.22* tuile [a4] rev[e3]tement d[e2]coratif ..................... 4.1.32* tuile circulaire .......................................... 4.1.4 tuile corni[e2]re ......................................... 4.1.5 * tuile de bordure .......................................... 4.1.34 tuile de couronnement [a4] trois rayons ................... 4.1.6 * tuile de f[a3]itage ....................................... 4.1.3 * tuile de formage plastique ................................ 4.2.3 tuile de noue ............................................. 4.1.11 tuile de pressage sec ..................................... 4.2.2 tuile de Venise ........................................... 4.1.26 tuile lat[e2]rale ......................................... 4.1.2 tuile on S-de formage plastique ........................... 4.1.16 tuile en S-m[e2]canique ................................... 4.1.23* tuile fa[c5]onn[e2]e ...................................... 4.1.33* tuile fa[i3]ti[e2]re m[e2]canique ......................... 4.1.19* tuile fa[i3]ti[e2]re semi-circulaire ...................... 4.1.7 * tuile flammande m[e2]canique .............................. 4.1.18 tuile fran[c5]aise ........................................ 4.1.17* tuile "grande vague" ...................................... 4.1.27 tuile Marseilles m[e2]canique ............................. 4.1.20* tuile "massion" ........................................... 4.1.28 tuile m[e2]canique ........................................ 4.2.1 * tuile m[e2]canique "munk-nun" ............................. 4.1.21* tuile ondul[e2]e anbo[i3]tements .......................... 4.1.24* tuile ondul[e2]e [a4] embo[i3]tement et fa[i3]ti[e2]re .... 4.1.25* - 19 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 Абетковний покажчик російських термінів гребень черепицы .......................................... 4.3.1 закрой .................................................... 4.3.2 искривление поверхности и ребер ........................... 4.5.2 конек гребень крыши ...................................... 4.3.3 кромка .................................................... 4.3.4 лапка ..................................................... 4.3.5 масса черепицы в наcыщенном водой состоянии ............... 4.5.1 обрешетка ................................................. 4.4.3 паз ....................................................... 4.3.6 поверхность лицевая ....................................... 4.3.7 поверхность кроющая ....................................... 4.3.8 поверхность тыльная ....................................... 4.3.12 поверкность черепицы перекрываемая ........................ 4.3.10 поверкность черепицы перекрывающая ........................ 4.3.9 половинки черепицы ........................................ 4.1.34 порог ..................................................... 4.3.13 размеры кроющие ........................................... 4.4.2 смятие шипов .............................................. 4.5.4 торец ..................................................... 4.3.11 укладка вразбежку ......................................... 4.4.1 черепица .................................................. 4.1.1 черепица боковая .......................................... 4.1.2 черепица "большая волна" .................................. 4.1.27 черепица венецианская ..................................... 4.1.26 черепица венчающая трехлучевая ............................ 4.1.6 черепица волновая с пазами и гребнем ...................... 4.1.25 черепица волновая с пазами ................................ 4.1.24 черепица "двойная римская" ................................ 4.1.31 черепица кольцевая ........................................ 4.1.4 черепица коньковая ........................................ 4.1.3 черепица ленточная пазовая пластического формования ....... 4.1.14 черепица ленточная плоская пластического формования ....... 4.1.15 черепица ленточная 3-образная пластического формования .... 4.1.16 черепица "Massion" ........................................ 4.1.28 черепица "морская волна" .................................. 4.1.29 черепица офактуренная ..................................... 4.1.33 черепица пластического формования ......................... 4.2.3 черепица плоская без эакроев .............................. 4.1.9 черепица плоская с закроями ............................... 4.1.10 черепица плоская типа "бобровый хвост" .................... 4.1.30 черепица полукруглая коническая ........................... 4.1.8 черепица полукруглая коньковая ............................ 4.1.7 черепица полусухого прессования ........................... 4.2.2 черепица разжелобчатая .................................... 4.1.11 черепица рядовая .......................................... 4.1.12 черепица с декоративным покрытием ......................... 4.1.32 черепица специального назначения .......................... 4.1.13 черепица угловая .......................................... 4.1.5 черепица французская ...................................... 4.1.17 черепица штампованная ..................................... 4.2.1 черепица штампованная голландская ......................... 4.1.18 черепица штампованная коньковая ........................... 4.1.19 черепица штампованная марсельская ......................... 4.1.20 черепица штампованная "мунк-нун" .......................... 4.1.21 черепица штампованная пазовая ............................. 4.1.22 черепица штампованная S-образная .......................... 4.1.23 шип ....................................................... 4.3.14 - 20 - ДСТУ Б А.1.1-16-94 УДК Ключові слова: гребінь закрій зминання шипів кромка лицьова поверхня маса черепиці у насиченому водою стані тильна поверхня торець черепиця штампована шип. Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів