ВД ХІV-005-95

ВД ХІV-005-95 Положения про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України

УЗГОДЖЕНО Перший Заступник Голови Держнаглядохоронпраці С.О.СТОРЧАК ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державного Комітету України по матеріальних резервах Від 22.03.96 № 37 ПОЛОЖЕНИЯ про службу схорони праці в системі Держкомрезерву України ВД ХІV - 005 - 95 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-досліяним і проектно-вишукувальним інститутом проблем зберігання матеріалів і товарів ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Відділом № 14 Дервкомрезерву України Це Положення поширюється на підприємства і організації Державного Комітету України по матеріальних резервах З введенням в дію Положення про службу охорони праві в системі Держкомпезерву України ВД ХІV-005-95 втрачав чинність з питань служби охорони праці "Положение об организации работы по охране труда на предприятиях и в организациях системы Госкомитета" затверджене наказом "Организации п/я А-1442" від 14.01.85 р. № 5. Зміст Нормативні посилання Позначення та скорочення 1 Загальні положення 2 Служба охорони прані Держкомітету України по матеріальних резервах 3 Служба охорони праці на підприємствах Держкомрезерву України 4 Відповідальність працівників служби охорони праці Додатки Додаток А Структура та чисельність служби охорони праці Додаток Б Припис Нормативні посилання Найменування нормативного акта Номер пункту Закон України "Про охорону праці" 1 Типове Положення про службу охорони праці затверджене наказом Депжавного Комітету України по нагляну за охороною пваоі віп 03.08.1993 р. за №73 1 Положення про порядок побудови виклавд та оформлення державних нормативних актів про охорону праиі затверджене наказом Державного Комітету України по нагляну за охороною пгтиі від 1. 04. 1994 р. за № 16 Позначення на скорочення ВД - відомчий документ 1. Загальні положення 1.1 Положення про службу охорони праці в системі Держкомрезерву України розроблене на виконання Закону Українии "Про охорону праці" на підставі "Типового положення про службу охорони праці" затвердженого наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною прані від 03.08.1993 р. за У 73 та Положення пре Держкомрезерв України затвердженого постановою КМ України від 11.06.94 р. за № 383. 1.2 Служба охорони прані в системі Держкомрезерву України створюється для організації виконання правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соніально-економічних лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасним випадкам професійним захворюванням і аваріям в процесі прані. 1.3 Відповідно до цілей зазначених у п.1.2 цього Положення служба охорони прані вирішув завдання: 1/ забезпечення безпеки виробничих протесів устаткування будівель і споруд; 2/ забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту санітарно-побутового забезпечення працюючих; 3/ професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних методів праці; 4/ вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих; 5/ професійного добору виконавців для визначення видів робіт 1.4 Служба охорони повні входить до структури підприємства Держкомітету як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається тідьки у разі ліквідації підприємства. 1.5 На підставі нього Положення з урахуванням специфіки виробництва розробляється та затверджується керівниками підприємств Держкомрезерву України Положення про службу охорони праці підприємств. 1.6 Служба охорони праці залежно від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста у тому числі за сумісництвом. Структура та чисельність служби охорони праці підприємств повинні відповідати вимогам додатка А даного Положення. 1.7 Служба охорони праці комплектується спеціалістами які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше З років. Спеціалісти з середньою спеціальною освітою приймаються в службу охорони праці у виняткових випадках. Обмеження не стосуються: щодо виробничого стажу - осіб які мають спеціальну освіту з охорони прапі; за рівнем освіти - осіб які прийняті на посаду до затвердження Типового положення. 1.8 Перевірка знань з питань охорони прані працівників служб охорони праці проводиться в установленому порядку до початку виконання ними функціональних обов'язків.та періодично один раз на три роки. 1.9 Працівники служби охорони праці в своїй діяльності керуються законодавством про працю міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці Положенням про службу охорони праці підприємства. 1.10 Працівники служби охорони првпі мають право видавати керівникам структурних підрозділів обов"язкові для виконання приписи /додаток Б/ -щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці у тому числі про зупинення робіт може скасувати у письмовій формі лише посадова особа якій підпорядкована служба охорони праці. 1.11 Працівники служби охорони прані не можуть бути залучені до виконання функцій не передбачених Законом "Про охорону праці" та цим Положенням. 2 Служба охорони праці Держкомітету України по матеріальних резервах 2.1 Служба охорони праці центрального апарату Держкомрезерву - Відділ відомчої воєнізованої охорони протипожежної безпеки і охорони праці підпорядковується безпосередньо першому заступников голови Держкомрезерву і здійснює керівництво усією роботою з питань охорони праці в системі Держкомрезерву України. 2.2 Служба охорони праці Держкомрезерву виконує такі основні функції: 2.2.1. Опрацьовує для подальшого затвердження Головою Держкомрезерву України ефективну цілісну систему управління охороною праці сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. 2.2.2 Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці. 2.2.3 Здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з питань охорони праці; готує матеріали для щорічного підведення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов прані розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії нарадах семінарах тощо. 2.2.4 Розробляє разом зі структурними підрозділами апарату Держкомрезерву та підприємствами галузеву програму поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища та щорічні заходи з цих питань; координує науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи з питань охорони праці. Співробітничає з державними громадськими і міжнародними організаціями в питаннях охорони праці. 2.2.5 Розробляє з відповідною галузевою профспілкою проект угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 2.2.6 Організує: 1/ забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 2/ облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій; 3/ розробку поточних і перспективних планів роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; 4/ підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; 5/ галузеві конкурси спрямовані на розроблення ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці запобігання нещасний випадкам та професійний захворюванням; 6/ виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок які відносяться до компетенції Держкомрезерву України; 7/ розроблення проектів нових перегляд або скасування чинних нормативних актів про охорону праці підготовку пропозицій щодо фінансування зазначених робіт. 2.2.7 Бере участь у: 1/ формуванні галузевого фонду охорони праці і розподілі його коштів; 2/ розробці положень інструкцій інших нормативних актів в системі Держкомрезерву України; 3/ підготовці пропозицій про внесення змін до списків виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільги і компенсації згідно в чинним законодавством; організації своєчасного проведення медичних оглядів; 4/ спеціальному розслідуванні нещасних випадків професійних рахворювань та аварій на підпривмствах і організаціях Держкомрезерву України згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань та авасій на підприємствах в установах і організаціях затверджених Постановою КМ України від 10.08.1993 р № 623. 2.2.8 Взаємодіє з аварійно-рятувальними формуваннями. 2.2.9 Сприяє упровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища. 2.2.10 Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 2.2.11 Здійснює відомчий контроль на підприємствах Держкомрезерву України за: 1/ дотриманням чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконанням працівниками посадових інструкцій наказів і розпоряджень Держкомрезерву з питань охорони праці; матеріальними виплатами у відповідності зі ст.11 Закону України "Про охорону праці"; 2/ відповідністю нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих; наявністю технологічної документації на робочих місцях; 3/ своєчасним проведенням навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотриманням вимог безпеки при виконанні цих робіт; 4/ забезпеченням працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацією питного режиму наданням працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов"язаних з важкими та шкідливими умовами праці; 5/ використанням праці неповнолітніх жінок та інвалїпів згідно з діючим законодавством; 6/ винористанням заходів наказів розпоряджень а питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначені в актах розслідування; 7/ функціонуванням системи управління охороною праці; 8/ станом охорони праці реалізацією комплексних заходів науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт щодо поліпшення бегзпеки гігієни праці і виробничого середовища. 2.2.12 Забезпечує підприємства інформацією з питань охорони праці у тому числі про причини аварій і нещасних випадків підготовку пропозицій щодо їх запобігання. 2.2.13 Надає допомогу підприємствам у вирішенні питань: 1/ використання вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань охорони праці; 2/ пропаганди безпечних та нешкідливих умов праці. 2.2.14 Координує роботу служб охорони праці підприємств та здійснює методичне керівництво ними службами. 2.3 Працівники служби охорони праці Держкомрезерву мають право: 2.3.1 Представляти Держкомрезерв в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці. 2.3.2 Безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства зупиняти роботу виробництва дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих навколишньому середовищу одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи і пояснення /письмово чи усно/ з питань охорони праці. 2.3.3 Перевіряти стан безпеки. гігієни праці та виробничого середовища на об"ектах підприємств Держкомрезерву видавати керівникам перевіреного об"екта цеху підпривмгтва обов"язковий лля виконання припис /додаток Б/ 2.3.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірку знань з питань охорони праці не мають допуску по відповідних робіт порушують нормативні акти про охорону праці або знаходяться в нетверезому стані. 2.3.5 Подавати керівництву Держкомпезерву подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників котрі приймають активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. 2.3.6 Перевіряти роботу служб охорони праці на підприємствах Держкомрезерву. 2.3.7 Залучати спеціалістів підприємств Держкомрезерву /за погодженням з їх керівниками/ до перевірок додержання законодавства про охорону праці. 3 Служба охорони прапі на підприємствах Держкомпезерву України 3.1 Не підприємствах Держкомрезерву України служби охорони праці підпорядковується безпосепедньо директору підприємства. 3.2 Служба охорони праці створюється на підприємствах з числом працючих 50 і більше чоловік. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в порядку сумісниитва особи які пройшли перевірку знань з питань охорони праці. 3.3 За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється по керівників основних виробничо-технічних служб підприємств. Такий принцип зберігається при визначенні посадового становища та окладів і для інших працівників служби охорони праці. 3.4 Служба охорони праці підприємства виконує такі основні функції: 3.4.1 Опрацьовує для подальшого затвердження керівником підприємства систему управління охороною праці сприяє удосконаленню діяльності у ньому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи підприємства. 3.4.2 Здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці на підприємстві. 3.4.3 Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення установлених нормативів безпеки гігієни праці і виробничого середовища /підвищення існуючого рівня охорони праці якщо установлені норми досягнуті/ а також разом з профспілковим комітетом-розділ "Охорона праці" у колективному договорі. 3.4.4 Проводить для працівників увідний інструктаж з питань охорони праці. 3.4.5 Організує: 1/ забезпечення працюючих правилами стандартами нормами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 2/ паспортизацію цехів дільниць робочих місць тодо відповідності їх вимогам охорони праці; 3/ облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від них подій; 4/ підготовку статистичних звітів піпприємства я питань охорони праці; 5/ розробку перспективного та поточних планів поліпшення умов праці техніки безпеки і санітарно-оздоровчих заходів що в складовою частиною плану економічного розвитку підприємства; 6/ роботу методичного кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо; 7/ допомогу комісії з питань охорони праці підпризмства та уповноваженим трудового колективу з них питань в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; 8/ підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 3.4.6 Бере участь у: 1/ розслідуванні нещасних випадків та аварій; 2/ формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів; 3/ роботі комісії з питань охорони праці підприємства; 4/ роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об"єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; 5/ розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охоооиу праці що діють у межах підприємства; 6/ роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці; 7/ проведнні обліку контролю і оцінці параметрів шкідливих і небезпечних виробничих факторів і речовин на конкретних роботах які потребують проведення медоглядів працівників. 3.4.7 Сприяє упровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища а також умов праці які виключають важку фізичну працю робітників особливо жінок. 3.4.8 Розглядав листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 3.4.9 Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства у розробленні заходів з питань охорони праці. 3.4.10 Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці забезпечує виконання наказів і вказівок з питань охорони праці і техніки безпеки які надходять з Держкомрезерву. 3.4.11 Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров"я працівників або для людей які їх оточують та навколишнього природного середовища у випадку відмовлення з них причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 3.4.12 Контролює: 1/ дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів я охорони прані виконання працівниками підприємства посадових інструкцій з питань охорони праці; 2/ виконання приписів органів детавного нагяяду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням коштів фонду охорони праці; 3/ відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних пропесів засобів проти-аварійного колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; 4/ своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні них робіт; 5/ забезпечення працюючих спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організації питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов"язаних з важкими та шкідливими умовами праці; 6/ використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з нинним законодавством; 7/ проходження попереднього /при прийнятті ня роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де в необхідність у професійному доборі проходження щорічних обовиязкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; 8/ наявність на робочих місцях місцях складування і на території підприємства попереджувальних надписів і знаків безпеки плакатів і інструкцій з техніки безпеки і виробничої санітарії; 9/ виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначені у актах розслідування: матеріальні виплати у відповідності зі ст II Закону України "Про охорону праці" 10/ підготовку усіх будівель споруд і територій підприємства до роботи взимку; 11/ прийняття заходів щодо дотримання норм мікрокліматич» них параметрів повітря робочих приміщень /температура вологість швидкість руху повітря т.ін./ в холодний та теплий період року. 3.4.13 Здійснює зв"язок з медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організує упроваджадая їх рекомендацій. 3.5. Спеиіалісти служби охорони праиі підприємства мають право: 3.5.1 Представляти підприємство в державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці. 3.5.2 Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об"екти структурні підрозділи зупиняти роботу виробництва дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров"ю працюючих одержувати від посапових осіб необхівні відомості документи і поясння /письмово чи усно/ з питань охорони праці. 3.6.3 Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовита на об"ектах підприємства видавати керівникам перевіреного об"екта цеху виробниптьа обов"язковий для виконання припис /додаток 2/. 3.5.4 Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 3.5.5 Передавати керівникові підппиемства подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щощо охорони праці; погіршувати клопотання про заохочення працівників котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. 4 Відповідальність працівників служби охорони праці 4.1 Працівники служби охорони праці Держкомрезерву підприємств Держкомрезерву України несуть персональну відповідальність за: 1/ невідповідність прийнятих ними рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці; 2/ невиконання своїх функціональних обов"язків передбачених даним Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями; 3/ недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці; 4/ низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві. Додаток А /довідковий/ І Структура та чисельність служби охорони праці 1.1 Структура служби охорони праці На підприємствах служба охорони праці повинна комплектуватися як правило інженерами відповідної спеціальності. В разі необхідності та фінансової можливості до складу підрозділу по охороні праці може входити юрист фахівепь з питань гігієни праці. Службою охорони праці створюється методичний /навчально-методичний/ кабінет охорони праці для провеяення увідного інструктажу навчання і пропаганди питань охотони праці. При службі охорони праці може створюватися лабораторія яка здійснює контроль за наявністю шкідливих виробничих факторів на робочих місцях. На підприємствах виробничої сфери при кількості прашявчих до 50 чоловік /невиробничої сфери - до 100 чоловік/ функції півї служби можуть виконувати особи з відповідною професійною підготовкою за сумісництвом. Якщо на підприємстві немає спеціалістів відповідної кваліфікації то використовуються послуги асоціації спеціалістів з охорони праці. Підприємство яке не має можливості утримувати в службі охорони праці спеціалістів з гігієни праці та не має своєї лабораторії використовує послуги місцевих санітарно-епідеміологічних станцій на договірних засадах. При відсутності на підприємстві юридичної служби використовуються спеціалісти юридичної служби іншого підприємства чи послуги юридичних консультацій /за договором/. 1.2 Чисельність служби охорони праці 1.2.1 Розрахунок чисельності служби охорони праці на підприємстві Не підприємствах при чисельності працюючих від 51 до 500 чоловік включно /невиробнича сфера - від 101 до 500 чоловік/ таку службу повинен представляти один спеціаліст з охорони праці з інженерно-технічною освітою. Не підприємствах де використовуються вибухові матеріали або сильнодіючі отруйні речовини в такій службі повинно бути два спеціалісти. 1.2.2 Розрахунок чисельності служби охорони праці центрального апарату Держномрезерву Розрахунок здійснюється за формулою Мз = 2 4 + Рз х Кз /Ф Рз - кількість підприємств Держкомрезерву які мають більше 150 працюючих; Кз - коефіцієнт що враховує кількість підприємств які мають шкідливі і небезпечні виробництва. Цей коефіцієнт дорівнюй 7 при відсутності таких виробництв або їх кількості від 1 до 10; дорівнює 10 - при кількості від 11 до 100. Для розрахунку приймається то підприємство яке має шкідливі та небезпечні виробництва - не таке підприємство де кількість працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці становить не менше 60% від середньосписочної чисельності працюючих на підприємстві; Ф - ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці /1820 годин/. Враховуючи специфіку виробництва підприємств Держкомререзву України невелику чисельність працюючих на них служба охорони праці Держкомрезерву України може бути представлена двома спеціалістами. Додаток Б /обов"язковий/ СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ найменування підприємства якому належить служба охорони праці ПРИПИС № від " " 199 р Кому ; прізвище ім"я та по батькові посада особи якій видається припис Відповідно до Закону України "Про охорону праці" з метою створення безпечних та нешкідливих умов праці пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки: Виявлені порушення та недоліки Запропонований термін усунення порушень та недоліків Відмітка про виконання І 2 3 Порушення означені в пунктах припису призвели до створення виробничої ситуації що загрожує життю /здоров"ю/ працюючих /населенню що проживає на цій території/. Керуючись ст. 23 Закону України "Про охорону праці" забороняю з годин " " 199 р. Експлуатацію вказати назву об'єкта дільниці цеху виробництва Припинені роботи можуть бути поновлені з мого письмового /усного/ дозволу після усунення вказаних порушень. Про виконання припису по закінченні вказаних в ньому термінів прошу письмово /усно/ повідомити мене. Припис видав прізвище ім"я та по батькові підпис посада спеціаліста з охорони праці Припис одержав прізвище ім"я та по батькові підпис Примітка. Особа яка допустила самовільний пуск в експлуатацію об"екта притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством. Пояснення до заповнення припису служби охорони праці 1 Припис складається в 2 екземплярах один з яких видається керівнику перевіреного об"екта цеху підприємства другий залишається у службі охорони праці. 2 Припис реєструється в службі охорони праці і зберігається 5 років. 3 У графі 1 "Виявлені порушення та недоліки" зазначається суть порушень пункти та найменування порушених нормативних актів про охорону праці а також недоліки в системі управління охороною праці. 4 У графі 2 "Запропонований термін усунення порушень та недоліків" зазначається дата /число місяць та рік/ усунення порушень. Не рекомендується замість конкретних термінів писати "постійно" "протягом місяця кварталу" тощо. 5 У графі 3 "Відмітка про виконання" особа яка видала щипис і особа яка його отримала після усунення зазначених у приписі порушень зазначають дату фактичного виконання заходів і підписуються. 6 Якщо дозвіл на поновлення пупинених робіт дається представником служби охорони праці цього підприємства /або керівником нього підприємства/ то ним робиться напис "Експлуатацію дозволено /підпис/ в графі 3 напроти пунктів виявлених порушень. 7 У разі зупинення робіт представником служби охорони праці вищої господарської організації /Держкомрезерву/ або місцевого органу державної виконавчої влади дозвіл на відновлення робіт дається телефонограмою з наступною відміткою в приписі. 8 Якщо керівник структурного підрозділу підприємства відмовляється віл підпису в одержанні припису спеціаліст з охорони прані напроти напису "Припис одержав" робить запис: "Від підпису відмовився" та зазначає дату. Припис з відповідним поданням направлязтьея на ім"я керівника якому адміністративно підпорявкований цей керівник структурного підрозділу або керівнику підприємства. 9 У випадку якщо керівник підприємства відмовляється від підпису в одержанні припису то спеціаліст з охорони праці звертається до вищої організації або запрошує двох свідків /членів комісії з питань охорони праці підприємства уповноважених трудового колективу в питань охорони праці або від профспілки/ і вони розписуються напроти напису "Від підпису відмовився" з зазначенням дати і свого прізвища. Цей припис з відповідними поясненнями може бути направлений в районну прокуратуру за місцем знаходження підприємства.