НАОП 8.5.10-4.01-95

НАОП 8.5.10-4.01-95 Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР /ДЕРЖКОМГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ/ ПОГОДЖЕНО ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕРЖНАГЛЯД- ОХОРОНПРАЦІ СОДОПОВИМ Г.Ф. / лист № 06-14/2880 від 07.06.95/ ЗАТВЕРДЖЕНО ЗАСТУПНИКОМ ГОЛОВИ ДЕРЖКОМ  ГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ БЯЛЮКОМ Б.О.  09 червня 1995 р. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В ОРГАНІЗАЦІЯХ  ТА УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО ГЕО- ЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР /СУОП/ РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 1.1. Система управління охороною праці на підприємствах в організаціях та установах Державного Комітету України по геології і використанню надр /СУОП/ передбачає комплекс організаційних технічних економічних соціальних і правових заходів спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці і є складовою частиною загальної системи управління геологорозвідувальним виробництвом. Система розповсюджується на всіх працівників підприеиств організацій і установ Держкомтеології України /надалі підприємств/. 1.2. Нормативно-правовою основою СУОП в Консттитуції України Закони України: "Про охорону праці" "Про дорожній рух" "Про пожежну безпеку" "Про державне підприємство" постанови і рішення Верховної Ради Кабінету Міністрів Державного Комітету по нагляду за охоровою праці чинні нормативні та інструктивні документи з охорони праці кваліфікаційні довідники посад керівників спеціалістів і службовців. 1.3. Керівники всіх рівнів управління у відповідності з посадовими обов"язками вирішують виробничі завдання у комплексі з питаннями охоронпраці і несуть повну відповідальність за інженерне кадрове і матеріально-технічне забезпечення безпечних і здорових умов праці а безпосередні виконавці робіт - за дотримання встановлених технологій регламентів ведення робіт чинних інструкцій норм і правил в межах посадових обов"язків. 1.4. У відповідності із структурою галузі і підпраємств рекомендуються такі рівні управління охороною праці; 1.4.1. Перший рівень /І/ - об"єкт робіт /бурова установка геофізичний загін дільниця майстрерня індивідуально організоване пересувне робоче місце/. 1.4.2. Другий рівень /ІІ/ - виробничий підрозділ якай включає до свого складу декілька об"єктів робіт і підлеглий третьому рівню управління /партія цех шахта підрозділи виробничо-технічного забезпечення автоколона і т.ін./; 1.4.3. Третій рівень /Ш/ - структурний підрозділ підприємства підлеглий четвертому рівню управління /експедиція завод відділення науково-дослідного інституту УВТЗК БВО АТП і т.ін./ 1.4.4. Четвертий рівень /ІV/ - підприємство /державне геологічне науково-виробниче/ науково-дослідний проектний інститут які мають право юридичної особи. 1.5. Загальне керіпняцїво управлівннм охороною праці в галузі здійснює Державний Комітет України по геології і Використанню надр /п"ятий рівень/. 1.6. Керівники Ш-ІV рівнів управління виходячи із спацифіки виробництва структури підприємства функцій підлеглих підрозділів визначають наказом для кожного з них його належність до означеного рівня управління охороною праці. Якщо структурна будова організації чи підприємства виключає які-небудь із рівнів управління охороною праці керівник рівня встановлює порядок виконання функцій відсутнього рівня. 1.7. Власники підприємств Ш-ІV рівнів управління забезпечують чіткий розподіл обов"язків між керуючими працівниками встановлюють завдання і функціональні зв"язки підрозділів і служб в управління виробництвом включаючи весь комплекс завдань з охорони праці які відображаються в положеннях про служби і підрозділи і конкретизуються в посадових інструкціях керівних працівників включаючи керівників робочої ланки і посадових обов"язків інженерно-технічних працівників та службовців і коректуються при необхідності. РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ. 2.1. Управління охороною праці передбачає вирішення таких завдань: 2.1.1. Планування робіт з охорони праці ; 2.1.2. Дотримания вимог і норм охорони праці під час проектування і виконання робіт; 2.1.3. Профвідбір професійна підготовка підвищення кваліфікації навчання безпечним методом ведення робіт пропаганда питань охорони праці; 2.1.4. Забезпечення безпеки під час експлуатації виробничого обладнання ведення виробничих процесів будівництва та експлуатації будівель і споруд; 2.1.5. Лікувально-профілактичне та медичне обслуговування працюючих; 2.1.6. Санітарно-побутове обслуговування працюючих; 2.1.7. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 2.1.8. Забезпечення раціональних режимів праці та відпочинку працюючих; 2.1.9. Забезпеченая працюючих спецодягом спецвзуттям і засобами індивідуального захисту; 2.1.10. Розслідування і облік нещасних випадків пожеж аварій дорожньо-транспортних пригод та профзахворювань; 2.1.11. Стимулювання роботи з охорони праці ; 2.1.12. Вивченая і поширення позитивного досвіду безпечного ведення робіт; 2.1.13. Виконання науково-дослідних робіт в галузі охорони праці. 2.2. Організація роботи щодо реалізації положень і вимог СУОП полягає в: 2.2.1. Розробці положень про служби та підрозділи до яких включаються всі завдання з охорони праці у відповідності з напрямками їх діяльності; 2.2.2. Розподіл обов"язків щодо виконання конкретних завдань з охорони праці між керівними працівниками спеціалістами робітниками і службовцями; 2.2.3. Розробці посадових інструкцій; 2.2.4. Визначення порядку планування і проведення всіх видів робіт з охорони праці контролю оцінки і оперативного забезпечення охорони праці перевірка виконання проектів технологічних регламентів посадових обов"язків заходів наказів і розпоряджень а також вжиття заходів до порушників. РОЗДІЛ 3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКІВ СПЕЦІАЛІСТІВ СЛУЖБОВЦІВ ТА РОБІТНИКІВ ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ. 3.1. О б о в " я з к и : 3.1.1. Власник підприємства повинен забезпачити чіткий розподіл обовпязків щодо управління виробництвом між керівними працівниками з повним охопленням усіх напрямків діяльності і підлеглих підрозділів. Розподіл обов"язків оформляється наказом. 3.1.2. Обов"язки щодо управління виробництвом конкрктизуються в посадових інструкціях керівників спеціалістів підрозділів керівників робочох ланки положенням про підрозділи і служби в яких в обов"язковому порядку відображається весь комплекс завдань з охорони праці у відповідності з їх напрямками діяльності. Положення про служби та підрозділи посадові інструкції затверджуються власником підприємства. Посадова інструкція видається під разписку працівникові і один екземпляр зберігається у відділі організації праці; 3.1.3. У разі зміни структури підприємства застосування нових технічних засобів і технологічних пртцесів в посадові інструкції положення про підрозділи та служби вносяться відповідні зміни та доповнення. 8.1.4. Власник підприємства вязначає пордок контролю за повнотою виконання вимог посадових інструкцій положень про підрозділи та служби на своєму і нижчому рівні управління. Виконання цієї вимоги є обов"язковою ефективного використування СУОП; 8.1.5. Власник зобов"язан створити в кожному отруктурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечити додержання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. 8.1.6. Працівник зобов'язаний: Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці правила поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; Проходити у встановленному порядку попередні та періодачні медичні огляди; Співпрацювати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації яка створює загрозу його життю чи здоров"ю або життю чи здов"ю оточуючих його людей та навколишньому природному середовищу повідомляти про небезпеку свого безшоереднього керівника або іншу посадову особу. 3.1.7. Переліки основних обов"язків керівних працівників посадових осіб та інженерно-технічних працівників накодяться в додатку № 4. 3.2. ПРАВА: 3.2.1. Власники підприємств та їх структурних підрозділів /експедиції заводів інститутів та ін./ мають право в межах своєї компетенції у відповідності з встановленим порядком: видавати накази давати письмові та усні вказівки з питань охорони праці; вживати заходи впливу /в т.ч. економічні/ а також звільняти чи усувати від займанної посади керівників підлеглих структурних підрозділів інших посадових осіб та робітників за невиконання обов"язків щодо забезнечання здорових та безнечних умов праці відповідно до чинного законодавства та колективного договору; припиняти виконання робіт та експлуатацію обладнання при незадовільному стані охорони праці; вирішувати питання заохочення передових колективів та працівників які забезпечили безпечне і безаварійае веденая робіт. 3.2.2 Курівники структурних підрозділів і служб провідні спеціалісти /інженери технологи геологи та ін./ майстри в межах своїх посадових обов'язків мають право: давати підлеглим та працівникам обов"явкові для виконання розпорядження про усунення порушень правил і норм охорони праці технології і порядку проведення робіт; припинити виконання робіт на об"єктах і експлуатацію обладнання у разі загрози здоров"ю та життю працюючих; подавати керівникам пропозиції про притягнення до відповідальності осіб за порушення проектів і технологій ведення робіт правил і норм та про заохочення робітників і колективів які добилися високих показників з охорони праці; усувати від роботи осіб які допускають порушення дисципліни праці встановленого технологічного порядку ведення робіт і вимог безпеки; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з охорони праці. 3.2.8. Робітник має право: припиняти роботу і експлуатацію обладнання в разі виникнення загрози здоров"ю та життю працюючих; вимагати створення на робочому місці умов що відповідають правилам і нормам охорони праці забезпечення в межах діючих нормативів спецодягом спецвзуттям і засобами захисту; брати участь у розгляді і обговоренні проектів планів подіпшення охорони праці вносити пропозиції спрямовані на поліпшення умов і безпеки праці. 3.3. Відповідальність: 3.3.1. Працівники винні в порушені законодавчиих та інших нормативних актів про охорону праці створенні перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду і представників професійних спілок притягуються до дисциплінарної адміністративної матеріальної кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства та колективного договору. РОЗДІЛ 4. ПЛАНУВАННЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. 4.1. Роботи спрямовані на вирішення завдань щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці виковується у відповідності з перспективними і поточними планами які розроблені в структурному підрозділі. Зміст порядок розробки погодження затвердження планів і фінансування робіт з охорони праці визначаються чинними положеннями. Кожен пункт плану повинен мати чітке формулювання строки і об"єми які дозволили б проконтролювати фактично пошкодження. 4.2. Прапонується такий порядок планування робіт з охорони праці відповідно до рівнів управління виробництвом; 4.2.1. Перспективне - Держкомгеології України; 4.2.2. Перспективне і поточне - державні геологічні підприємства організації установи заводи інститути. 4.3. Перспективне і поточне планування з охорони праці здійснюється у формі комплексних заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середоваща. 4.4. Поточне планування робіт з охорони праці здійснюється у вигляді розділу "Охорона праці" колективнлго договору /угода трудового договору/ де передбачені забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні не нижчому за передбачений законодавством їх обов"язки а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці санітарно-побутового забезпечення запобігання випадкам виробничого травматизму професійних захворювань і аваріям. 4.5. Комплексні заходи з питань охорони праці є складовою частиною розділу "Охорона праці" колективного договору /угоди/ і узгоджуються з відповідним профспілковим органом. РОЗДІЛ 5. ПРОФВІДБІР ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ БЕЗПЕЧНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ВЕДЕННЯ РОБІТ. ПРОПАГАНДА ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ. 5.1. Професійний відбір працюючих який передбачає встановлення професійної та психофізичної придатності працюючих для ведення робіт /у підземних виробках на висоті в умовах підвищеної уваги / здійснюється у відповідності з діючими нормативними актами.. 5.2. Професійна підготовка підвищення кваліфікації та перепідготовка працівників здійснюється у відповідності з діючими нормативними документами. 5.3. Навчання працівників безпечим методам виконання робіт передбачає проведення. 5.3.1. Всіх видів інструктажів /вступний первинний на робочому місці повторний позаплановий цільовий/; 5.3.2. Занять з відпрацюванням методів і практичних навиків безпечного проведення окремих видів робіт що вимагають підвищеної уваги /вибухових протифонтанних протилавинних транспортних та ін./; 5.3.3. Виробничого інструктажу службами /вахтами бригадами та ін./; 5.3.4. Тренувальних занять щодо дій персоналу в аварийних та екстремальних ситуаціях /пожежа газонафтовий викід обвала затоплення аварії в гірнячих виробках та ін./; 5.4. Пропаганда питань охорони праці здійснюється шляхом: 5.4.1. Заслуховування на радах керівників постійно діючих комісіях зборах конференціях трудових колективів позитивного досвіду роботи з охорони праці; 5.4.2. Навчання безпечним методам та прийомам ведення робіт та своєчасне інструктівання виконавців; 5.4.3. Вивчення і впровадження передового досвіду підпрємств і колективів які досягли високих показників організації профілактичної роботи і зниження виробничого травматизму та професійної захворюваності; 5.4.4. Випуску матеріалів з обміну позитивним досвідом використання досвіду роботи підприємств інших галузей проведення нарад і шкіл; 5.4.5. Проробка в колективах матеріалів інформаційних бюлетенів про нещасні випадки аварії та ДТП які мали місце на підприємствах галузі; 5.4.6. Забезпечення об"єктів цехів дільннць плакатами безпеки праці; 5.4.7. Читання лекцій проведення бесід організації стендів випуску фотомонтажів тощо; 5.4.8. Проведення конкурсів з охорони праці. 5.5. Для вивчення передового досвіду і пропаганди звань з питаньохорони праці на підприємствах та у виробничих підрозділах мають бути створені кабінети з охорони праці оснащені технічними засобами науковими посібниками і навчально-методичними документами. На об"єктах робіт створюється куточки з охорони праці. РОБДІЛ 6. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ І ЗДОРОВИХ УМОВ ПРАЦІ ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ. 6.1. Проектування виробничих об"ектів розробка нових технологій засобів виробництва засобів колективного та індивідуального захисту працюючих повинні проводитись з урахуванням вимог нормативних актів з охорони праці. 6.2. При розробці проектів мають бути передбачені заходи що забезпечують безпеку ведення всіх технологічних процесів які визначені в робочій документації: паспортах буро-вибухових робіт вентиляції кріплення та схемах спорудження бурових установок відпрацювання площ доставки людей на об"єкти робіт трас пересуваная бурових установок і негабараритних блоків геологічних нарядах /паспортах/ типових проектах робочих місць регламентах і графіках виконання робіт проектах на спорудкеная відомчих доріг складів ПММ складів вибухових матеріалів та ін. 6.3. Пре розробці проектів на всі види геологорозвідувальних робіт повинні враховуватись природно-кліматичні умови та інші особливості районів /лавинонебезпечність наявність небезпечних комах і тварин джерел можливих хвороб/ необхідність віддалення наземних та підземних об"єктів від ліній електропередач газо- і нафтопроводів інших комунікацій та споруд передбачатись необхідні матеріальні та інші ресурси для забезпечення безпечних умов роботи створення нормальних житлових культурно-побутових умов праці і відпочинку на польових об"єктах і в базових селищах у відповідності з чинними нормами і правилами. 6.4. Будівництво тимчасових виробничих культурно-побутових і житлових об"єктів проводиться на основі проектів погодженних з місцевими органами Держпожнагляду та санітарно-епідеміологічною службою /СЕС/. 6.5. Капітальне будівництво здійснюється за проектами розробленими проектними організаціями; для нескладних об"єктів проектування здійснюється власними силами підприємства /спеціалізованими підрозділами/. 6.6. Відповідальність за повноту проробки і врахуваняя вимог безпеки і створення здорових умов праці та нормального відпочинку в проектах несуть проектні підрозділи а контроль покладається на керівників підприємств які затверждали проект. РОЗДІЛ. 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ ВВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДИНКІВ ТА СПОРУД. 7.1. Забезпечення безпеки під час експлуатації бурового гірничорозвідувального геофізичного випробувального лабораторного вантажопідйомного обладнання електротехнічних вентиляційних установок систем водо-тепло-постачання будівельної техніки засобів зв'язку автомобільного гусеничного водного транспорту та ін. Здійснюється шляхом: 7.1.1. Проведення вхідного контроля на відповідність вииогам технічних усов правил безпеки стандартів та інших нормативів для обладнання яке підприємства одержують від заводів-виробників -своїми силами; . 7.1.2. Попереднього вивчення та дотримання вимог ремонтно-експлуатаційної документації на застосування обладнання інструменту та приладів; 7.1.3. Своєчасного проведення всіх видів ремонтів модернізації і планової заміни фізично та морально застарілого обладнаная і транспортних засобів або тих що не відповідають вимогам безпеки; 7.1.4. Проведення в установлені строки випробувань технічного огляду ревізії реєстрації в органах нагляду вантажопідйомних механізмів апаратів та посудин що працюють під тиском компресорних установок транспортних засобів в т.ч. судон; 7.1.5. Вводу в експлуатацію змонтованого і відремодтованого обладнання транспортних засобів після приведення їх у відповідність з вимогами технічних умов паспортів правил і норм охорони праці; 7.1.6. Організації вбору і узагальнення матеріалів щодо конструктивних недоліків обладнання механизмів і пристроїв під час користування якими мали місце /або можуть мати місце/ нещасні випадки для подання відповідних пропозицій на завод-виробник розробнику і в органи нагляду а також ознайомлення виробничого персоналу і розробки заходів щодо зниження ймовірності травмування і шкідливого впливу на працюючих; 7.1.7. Встановлення придатності до подальшої експлуатації або описання обладнання транспортних засобів що відпрацюваля рзрахункові терміни. 7.2. Забезпечення безпеки під час ведення виробничих процесів будівництва та експлуатації будов і споруд здійснюється шляхом: 7.2.1. Забезпечення об"єктів якісною проектною і робочою документацією згідно з вимогами розділу 6; 7.2.2. Перевірки стану робочих місць обладнання засобів контролю і захисту перед початком і в процесі проведевня рабіт; 7.2.3. Виконання вимог проектної документації технологічних регламентів паспортів стандартів будівельних норм і правил та санітарних норм правил безпеки; 7.2.4. Вдосконалення організації виробницїва і впровадження безпечних технологічних процесів; 7.2.5. Комплексної механізації і автоматизації трудомістких і небезпечних процесів; 7.2.6. Прийому комісіями в експлуатацію нових і реконструйованих об"єктів в т.ч. бурових установок будов і споруд; 7.2.7. Оснащення об"єктів робіт баз вахтових селищ польових таборів комплектами пожежної техніки інвентаря пожежними водоймами; 7.2.8. Створення і підтримання в бойовій готовності протифонтанних гірничорятувальних пожежних радіаційних та інших служб згідно з діючими положеннями; 7.2.9. Оперативного уточнення проектної документації паспортів і нарядів на ведення робіт під час вивчення гірничо-геологічних та інших умов; 7.2.10. Інженерного забезпечення керівництва і контролю за виконанням робіт підвищеної небезпеки /варяд-замовлення допуск дозвіл кваліфікація персоналу тощо/; 7.2.11. Забезпечення оперативного кваліфікованого диспетчерского керівництва і вдосконалення системи уравління виробництвом; 7.2.12. Вжиття оперативних заходів у разі відхилення від постановленої технології винекнення аварійних ситуацій підключення відповідних служб підприємства для ліквідації порушень технології локалізації ускладнень та забезпеченню безпеки працюючих; 7.2.13. Організації перевезення людей вахтовим транспортом а також експлуатації транспортних; засобів в польових геологічних підрозділах згідно з вимогами нормативних документів із безпеки руху транспортних засобів в геологічних організаціях інструкції з безпечного перевезення людей вахтовим транспортом та інших чинних нормативів; 7.2.14. Створений і забезпечення безперебійного фувкціонування контрольно-пропускних пунктів з огляду технічного стану транспортних засобів; 7.2.15. Регулярного проведення передрейсового медичного огляду водіїв; 7.2.16. Проведення додаткових заходів щодо безаварійної роботи транспорту під час тривалих рейсів і на ділянках геологорозвідувального виробництва; 7.2.17. Забезпечення і контролю готовності підрозділів до виїзду в поле і повернення на базу після завершеная сезону на пошуково-знімальних гідрогеологічних геохімічних топографо-геодезичних радіометричних та інших роботах; 7.2.18. Організації профілактичних робіт щодо боротьби з стихійними лихами /селі лавини повені лісові пожежі тощо/ та ліквідації їх наслідків; 7.2.19. Своєчасної переробки відповідно до зміни умов ведення робіт інструктивно-нормативної документації з охорони праці /правил стандартів положень інструкцій тощо/; РОЗДІЛ 8. НОРМАЛІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРАЦІ. 8.1. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці має відповідати вимогам стандартів будівельних норм і правил санітарних норм і забезпечується за рахунок: 8.1.1. Організації періодичного контролю за санітарно-гігієнічними умовами праці; 8.1.2. Атестації робочих місць з метою нормалізаціі санітарно-гігієнічних умов праці; 8 1.3. Створення служби радіаційного контролю та організації постійного радіаційного контролю на виробництвах де використовується радіоактивні речовини та джерела іонізуючого випромінювання; 8.1.4. Виконання комплексвих заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища що передбачають нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці в т.ч. доведення рівнів шуму вібрації загазованості запиленості освітлення мікрокліматичних та інших санітарно- гігієнічних показників на робочих місцях до нормативних рівнів. 8.1.5. Ліквідації виробництв технологічних процесів робочих місць та виведення з експлуатації обладнання що не відповідають вимогам стандартів по санітарно-гігієничних показниках; 8.1.6. Застосування засобів колективного захисту /звукопоглинаючих облицювань шумоізолюючих перегородок та амортизаторів/ на робочих місцях з підвищеними рівнями шуму і вібрації; 8.1.7. Забезпечення об"єктів робіт системами теплопостачання /спалювальними пристроями/ для створення на робочих місцях нормальних показників мікроклімату/ за виключенням бурових установок відкритого типу/; 8.1.8. Обліку працюючих у шкідливих умовах праці на тяжких роботах в т.ч. жінок вірного встановлення пільг і компенсації за шкідливі умови. РОЗДІЛ 9.. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЮЮЧИХ СПЕЦОДЯГОМ СПЕЦВЗУТТЯМ І ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 9.1. Забезпечення працюючих спецодягом спецвзуттям та засобами індивідуального захисту має здійснюватися у відповідності з чинними нормами шляхом: 9.1.1. Своєчасного придбання спецодягу спецвзуття та засобів індивідуального захисту; 9.1.2. Перевірки випробування зберігання обліку видачі та користування спецодягом спецвзуттям і засобами індивідуального захисту; 9.1.3. Організації своєчасного ремонту прання дезинфекції та випробування спецодягу спецвзуття і засобів індивідуального захисту; 9.1.4. Визчення умов праці робітників зайнятих у нових видах виробництва /технологічних процесах/ для розробки і внесення обгрунтованих пропозицій щодо уточнення типових норм безплатної видачі спецодягу спецвзуття та засобів індивідуального захисту; 9.2. Власник компенсує працівкнкові витрати на придбання спецодягу спецвзуття та іншх засобів індивідуального захисту якщо встановлений нормами термін видачі цих засобів порушшено і працівник був змушений придбати їхзаа власні кошти. РОЗДІЛ 10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ПРАЦІ І ВІДПОЧИНКУ ПРАЦЮЮЧИХ. 10.1. Забезпеченая раціональних режимів праці і відпочинку передбачається для всіх категорій працюючих з урахуванням специфіки їх праці шляхом: 10.1.1.. Вивчення режимів праці і відпочинку працюючих занятих у специфічних умовах геологоразвідувального виробництва розробки і впровадження фізіологічного обгрунтованих режимів праці і відпочинку; 10.1.2. Надання працюючим пільгових режимів праці і відпочинку у відповідності з нормативами Держкомпраці і рекомендаціями Міноохорони здоров"я України; 10.1.3. Організації вахтово- експедиційного методу для працюючих у віддалених районах та на віддалених об"єктах робіт і визначення розмірів компенсацій за несприятливі умови для працівників що зайняті на геологорозвідувальних роботах в польових умовах багаточасове перебування в дорозі до об'єкту і при поверненні з роботи багатоденне знаходження на об"екті згідно до графиків роботи додаткове фізіопсихологічне навантаження у зв"язку з використанням ущільнених графіків роботи в польових умовах робота на відкритому повітрі мінімальні побутові умови; 10.1.4. Забезпечення вахтових селищ польових таборів баз і підбаз санітарно-побутовими комплексами; 10.1.5. Організації контролю за дотриманням режимів праці і відпочинку працівників в т.ч. жінок і підлітків. РОЗДІЛ 11.. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО І САНІТАРНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦЮЮЧИХ 1.11. Організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працюючих має передбачати попередні /при вступі на роботу/ та періодичні медичні огляди працюючих у відповідності зі ст. 19Закону України "Про охорону праці" лікувально-профілактичне обслуговування забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщенями. 11.2. Лікувально-профілактичне та санітарно-побутове обслуговування здійснюється шляхом: 11.2.1. Забезпечення виробничих об"єктів вахтових селищ і польових таборів лазнями душовими пристосуваннями для зняття вібраційних навантажень з кінцівок та організму в цілому; 11.2.2. Забезпечення підприємств цехів та виробництв з переважним складом працюючих жінок кімнатами гігієни; 11.2.3. Створення закладів і пунктів охорони здоров'я виділення для них приміщень обладнання транспорту і штатів; 11.2.4. Навчання персоналу правилам надання першої медичної допомоги і забезпечення робочих об"єктів /робочих місць/ медичними аптечками; 11.2.5. Забезпечення вахтових селищ та польових таборів пунктами громадського харчування оснащеними обладнанням та інвентарем. РОЗДІЛ 12. ПОКАЗНИКИ СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. 12.1. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці повинна вестись в бригадах цехах /нафторозвідниках/ дільницях автоколонах організаціях /підприємствах/ третього четвертого рівнів управління. 12.2. Показники стану охорони праці: 12.2.1. Показники травматизму: число випадків - п частота травмування - Кч коефіцієнт тяжкості - Кт ; 12.2.2. Показник втрати днів працездатності; 12.2.3. Показники які визначають кількість працюючих у несприятливих умовах /підвищеної запиленості шуму вібрації тощо/ формуються в підрозділах усіх рівнів при замірах цих параметрів і атестації робочих місць. 12.3. Формування інформації: 12.3.1. Формування інформації на об"єктах і в підрозділах І-ІІ рівня управління здійснюється безпосередніми керівниками цих рівнів в робочому порядку на підптриємствах Ш-ІV рівнів управління - службами визначеними власником; 12.3.2. Інформація що передається з І на ІІ рівень управління: - вимоги-заявки на матеріальні і трудові ресурси необхідні для усунення порушень безпеки праці які неможливо ліквідувати силами цього підрозділу; - термінові повідомлення про нещасні випадки аварії пожежі зупинки об"єктів випадки втрат ВМ радіоактивних речовин джерел іонізуючих випромінювань тощо; 12.3.3. Інформація що передається з ІІ на ІІІ рівень управління: - вимоги-заявки на матеріальні і трудові ресурси необхідні для усунення порушень безпеки праці які неможливо ліквідувати силами персоналу ІІ рівня; - термінові повідомлення про нещасні випадки аварії пожежі зупинки об"єктів випадки втрат ВМ радіоактивних речовин джерел іонізуючих випромінювань тощо; 12.3.4. Інформація що передається з Ш на ІV рівень управління: - вимоги-заявки на матеріальні і трудові ресурси необхідні для усунення порушень безпеки праці які неможливо ліквідувати силами персоналу ІІ рівня управління; - термінові повідомлення про нещасні випадки аварії пожежі зупинки об"єктів випадки втрат ВМ радіоактивних речовин джерел іонізуючих випромінювань тощо; Підприємства Ш і IV рівнів управління подають державну статистичну звітність за встановленими формами в зазначені терміни. РОЗДІЛ 13. КОНТРОЛЬ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ПРАЦІ. 13.1. Метод контролю і забезпечення безпечних умов праці є попередження і усунення відхилень від проектів технологічних регламентів паспортів норм стандартів правил безпеки встановленого порядку ведення робіт. 13.2. Керівник робочої ланки - бригадир бурильник ланковий машиніст старший робітник та ін. наділений правами посадової особи перед початком робіт одержує у встановленому порядку завдання перевіряє з участю робітників та громадських інспекторів з охорони праці що входять до ланки справність обладнання інструменту контрольно-вимірювальних приладів захисних засобів безпеки оформляє приїом зміни в журналі приймає рішення про початок /продовження/ робіт. У процесі робіт забезпечує дотримання вимог проекту технологічних регламентів паспортів інструкцій з безпечного ведення робіт і охорони праці попереджує і усуває порушення вимог норм і правил охорони праці. При неможливості ліквідації порушень власними силами записує їх до журналу по охороні праці вживає заходи по запобіганню травмування людей і виникненню аварій - аж до призупинення робіт оданочасно інформує безпосереднього керівника робіт а при його відсутності на об"єкті - керівника вищестоячого рівня. На індивідуальнр організованих робочих місцях /водій транспортного засобу моторист дизельної електростанції компресорної котельної та ін./ робітник діє у відповідності з викладеним вище порядком і несе відповідальність за стан безпеки на своєму робочому місці. 13.3. Керівник першого /другого/ рівня управління: майстер старший майстер начальник геологічного загону бурової автоколонни лабораторії виконроб та ін. кожну зміну видає у встановленому порядку завдання на виконання робіт. Перевіряє за участю громадського інспектора з охорони праці стан охорони праці на об"єкті повноту та якість виконання безпосередніми виконавцями робіт обов"язків вимог проекту технологічних регламентів паспортів правил та інструкцій з безпечного ведення робіт. Праймає рішення про продовження чи припинення робіт і організує усунення виявлених порушень. Порушення які не можуть бути усунені своїми силами записує в журнал. Вживає заходів щодо їх усунення. 13.4. Керівник другого рівня управління - керівник геолого-розвідувальної партії /нафторозвідки/ ЦІТС дільниці цеху АТК шахти підрозділу матеріально-технічного забезпечення підлеглого третьому рівню управління; 13.4.1. Аналізуючи поступаючу з першого рівня управління інформацію про стан безпеки на об"єктах вживає оперативних заходів щодо надання допомоги в усуненні порушень. Коригує у разі необхідності рішення керівіників першого рівня з питань припинення або продовження робіт. 13.4.2. За участю представника з охорони праці відповідного профоргану організовує силами підпорядкованих йому спеціалістів контрольну перевірку стану безпеки на підпорядкованих об"єктах з розрахунку охоплення їх усіх перевіркою на протязі місяйя. Виявленіпорушення заносяться в жкрнал з охорони праці. При кожнрму відвідуванні підпорядкованих об"єктів робіт також звертає увагу на питання охорони праці і виявленні порушення записує в журналі. При обстеженнях обов"язково перевіряє виконання траніше виданих спеціалістами ьудь-якого рангу приписів з відміткою в журналі з охорони праці; 13.4.3. Оцінює стан безпеки праці на об"єктах і якість роботи їх керівників подає пропозиції щодо зниження або підвищення надбавок до заробітної плати.. 13.5. Передбачається такий порядок роботи на третьому рівні управління 13.5.1. Власник підприємства /експедиції заводу та ін./ третього рівня управління під своїм керівництвом створює комісію з питань охорони праці до складу якої включаються головний інженер заступники власника головні спеціалісти керівник і провідні спеціалісти відділів і служб запроваджується представник профспілки з охорони праці; 13.5.2. Комісія розробляє і реалізує графік комплексних обстежень групами спеціалістів всіх підрозділів другого рівня управління не рідше одного разу в квартал. Перевірка проводиться в присутності керівнмка /майстра виконроба механіка/ об"єкту та уповноваженого трудового колсктрлу з питань охорони праці. За результьтами обстеження комісія складав акт перевірки об"екту який передається осужбі охорони праці. Відмічені в акті перовірки порушення заносяться також до журналу з охорони праці об"єкту. 13.5.3. Власник підрозділу підприємства Ш рівна з допомогою своїх заступників і головних спеціалістів /головний інженер заступник начальника /директора/ головний механік головний енергетик головний технолог начальник зиробничого відділу і інші спеціалісти на погляд власника/ організовує оперативний контроль стану охорови праці шляхом виконання вимог-заявок з нижчих рівнів і передачі їх якщо є потреба на четвертий рівень управління. Прийняті на нижчих рівнях рішення щодо зупинки чи продовження робіт розглядаються і коректуються з урахуванням вжитих заходів такох проводяться перевірки стану охорони праці на об"єктах робіт згідно з графіком із розрахунку охоплення всіх об"єктів робіт на протязі кварталу. Виявлені порушення і недоліки записуються до журналу з охорони праці на об"єкті. Окрім того складається акт /довідка/ що передається в службу охорони праці з пропозиціями щодо покращеня стану охорони праці на перевірених об"єктах а також профілактичної роботи в цьому напрямку керівників і спеціалістів першого-другого рівнів управління матодів економічного впливу на колектив чи окремих порушників; 13.5.4. Щомісячно на виробничих нарадах необхідно розглядати ефективність застосування СУОП із зверненням особливої уваги на якісне і своєчасне виковання функцій контролю і забезпечення стану охорони праці керівниками і спеціалістами першого другого і третього рівнів управління роботу підкомісій а закож застосування заходів економічного впливу з заслуховувонням у разі необхідності окремих керівників підрозділів заступника керівника і головних спеціалістів про проведену ними профілактичну роботу і виконання посадових обов"язків. Рішення наради вводиться наказом керівника підрозділу підприємства; 13.5.5. Керівник підрозділу підприємства раз у півріччя доповідає про стан справ з охорони праці і виконання колективного договору на конференції /зборах/ трудового колективу. 13.6. Роботу з контолю і забезпечення умов праці на четвертому рівні управління передбачається проводити за порядком аналогічним встановленомудля третьго рівня управління з такими змінами в регламенті і об"ємі перевірок: 13.6.1. Комплексні неревірки структурних підрозділив комісіями проводиться не рідше одного разу на рік; 13.6.2. Комісія четвертого рівня управління перевіряє стан організації роботи апарату підпорядкованих підрозділів з перевіркою стану охорони праці не менше ніж у половині виробничих підрозділів другого рівня і вібірково - на об"єктах робіт. За результатами перевірки складає акт у двох примірниках один з яких вручається керівникові перевіренного підрозділу другий передається службі охорони праці четвертого рівня; 13.6.3. Власник підприємства четвертого рівня управління з допомогою керівника і головних спеціалістів /головний інженер заступники генерального директора керівника провідних відділів і служб/ на погдад власника організує оперативний контроль стану охорони праці шляхом виконання вимог-заявок що надходять з третього рівня. Розглядає прийняті на нижчих рівнях управління рішення про зупинку чи продовження робіт і корегує їх з урахуванням вжитих заходів. Проводить за графіком щорічні комплексні перевірки стану провілактичної роботи щодо забезпечення безпечних умов праці в структурних підрозділах з перевіркою виробничих об"єктів. Виявлені на об"єктах порушення заносяться в журнал з охорони праці. Керівні працівники за винятком власника а також спеціалісти включені в графік перевірок за результатами проведення обстежень зобов"язані скласти довідку в якій всеобічно схарактерезувати роботу щодо виконання поставленного завдання з переліком перевірених об"єктів і служб вказати причини допущених порушень винних осіб і заходи направлені на поліпшення стану охорони праці покращення відомчого нагляду запропонувати шляхи економічного впливу або заохочення. Довідка через власника направляється керівникові підрозділу і службі охорони праці для контролю; 13.6.4. У разі потреби стан охорони праці може обговорюватись на нараді керівників підприємств за участю голови відповідного профоргану з заслуховуванням звітів керівників структурних підрозділів з урахуванням результатів перевірки і стану виробничого травматизму; 13.7. Перевірка на п"ятому рівні управління здійснюється комісіями Держкомгеології України згідно плану роботи 13.7.1. Для проведення перевірок згідно а графіком організовуються комплексні комісії із залученням працівників служби охорони праці та сцеціалістів відповідних профілів представників Держнаглдохоронпраці /за узгодженням/. У цьому разі основна увага звертається на виконання заходів з охорони праці пов"язаних з великими матеріальними і фінансовими затратами. До цих перевірок також залучаються представники технічної інспекції праці галузевого профспілкового органу; 13.7.2. На основі проведенних перевірок питання з охорони праці розгядаються на нарадах у заступника Голови Комітету або /при необхідності/ на засіданнях колегії спільно з ЦК профспілки. Результати розгляду оформляються наказом постановою колегії або протокольним рішенням; 13.8. Методики контролю і забезпечення безпечних умов праці також можуть бути розроблені з урахуванням конкретних умов підприємств без зниження інтенсивності контролю. РОЗДІЛ 14. РОЗСЛІДУВАННЯ І ОБЛІК НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ПОЖЕЖ ДОРОЖНО-ТАНСПОРТНИХ ПРИГОД АВАРІЙ І ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ. 14.1. Розслідування і облік нещасних випадків пожеж аварій дорожно-транспортних пригод і профзахворювань проводиться зметою всеобічного вивчення обставин і причин що викликали їх появу розкриття недоліків і розробки заходів щодо хз подальшого попередження. Розслідування і облік здійснюються у відповідності з діючими положеннями. 14.2. Порядком розслідування обліку і аналізу нещасних випадків пожеж аварій і дорожно-транспортних пригод передбачається; 14.2.1. Надання методичної допомоги потерпілому і транспортувания його в медичний заклад та негайне повідомлення керівництва про нещасний випадок аварію дорожно-транспортну пригоду які відбулись; 14.2.2. Збереження на робочому місці обстановки під час якої стався випадок якщо це не загрожує подальшим ускладненням вжиття необхідних попереджувальнях заходів щодо забезпечення безпекя у випадку можливого розвитку аварійної ситуації; 14.2.3. Організація і своєчасне проведення розслідування нещасних випадків пожеж аварій і дорожно-транспортних пригод; 14.2.4. Захист прав потерпілого та забезпечення гарантій передбачених чинним законодавством. РОЗДІЛ 15. СТИМУЛЮВАННЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ.. 15.1. До працівників підприємств можуть застосовуваться будь-які заходи що регламентують підвищення або зниження доплат до заробітної плати в залежності від стану охорони праці на об"єктах робіт рівня профілактичної роботи активності і ініціативи у здійсненні заходів щодо підвищення безпеки гігієни праці виробничого середовища згідно з колективним договором і чинним законодавством. РОЗДІЛ 16. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 16.1. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі охорони праці проводяться з метою розробки і впровадження нових ефективних методів і технічних засобів які забезпечують створення здорових і безпечних умов праці під час ведення геолого-розвідувальних робіт здійснення єдиної технічної політики з охорони праці а також визначення перспектив розвитку робіт в галузі охорони праці. 16.2. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі охорони праці виконуються галузевими підрозділами науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій у відповідності до державних міжгалузевих і галузевихнауково-технічних программ на конкурсній та договірних засадах. 16.3. Формування науково-технічних програм і проектів галузевих планів науково-дослідних дослідно-конструкторських робіт в галузі охорони праці згідно з вимогами Держнаглядохоронпраці Держкомгеології України і ЦК профспілки заявками геологічних та виробничих підприємств здійснюється на основі прогнозу розвитку галузі аналізу причин травматизму і аварій. 16.4. Служба охорони праці Держкомгеології організує і контролює діяльність галузевих науково-дослідних і проектно-дослідних і проектно-конструкторських підрозділів які вирішують завдання в галузі охорони праці виконання галузевих планів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і організує впровадження розроблених нормативних методичних документів з охорони праці. 16.5. Організації-розробники спільно з службою охорони праці Держкомгеології погоджують з відповідними органами державного нагляду нормативні документи з ожорони праці та технічні проекти на спецодяг і запобіжні пристрої. 16.6. Науково-дослідні і проектно-конструкторські організації-розробники нової техніки і технології здійснюють на договірних засадах з виробничими організаціями та заводами-виробниками авторський нагляд за їх виготовленням і впровадженням. Додаток № 1 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ. 1. Управління охороною праці - процес систематичного і цілеспрямованого впливу на колектив людей і окремих осіб на оспові переробки інформації про стан охорони праці в підрозділах і на підприємствах галузі керівними рішеннями і іх реалізацією. 2. Об"єкт управління охороною праці - діяльність колективів і окремих працівників щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці. 3. Керівні рішення - некази постанови розпорядження вказівки плани роботи з охорони праці. 4. Рівень управління - елемент структури системи управління виробництвом /об"єкти виробничі підрозділи підприємства/. 5. Об"єкт робіт - сукупність робочих місць об"єднаних єдиним технологічним процесом /видом робіт/ які обслуговує організаційно оформлений колектив /бригада зміна вахта та ін./ або нестаціонарне /пересувне/ робоче місце яке обслуговує окремий працівник. 6. Оцінка стану охорони праці - оцінка стану умов і безпеки праці на об"єктах робіт на підприємствах згідно з вимогами Системи норм і правил. 7. Забезпечення - проведення робіт з виконанням завдань які регламентуються нормативними документами планами робіт паспортами проектами наказами розпорядженнями та ін. З охорони праці. 8. Оперативне забезпечення - безпосередня реалізація керівних рішень зохорони праці. 9. Посадові особа - особі які займають постійно або тимчасово в державних або громадських установах організаціях і на підприємствах посади пов"язані з виконанням організаційно-розпорядницьких або адміністративно-господарських обов"язків /директори начальники їх заступники головні інженери головні спеціалісти начальникицехів їх заступники начальники дільниць виконавці робіт майстри бригадири /або виконуючи такі обов"язки на вказанних підприємствах за спеціальним повноваженням /наказом розпорядженням/. Додаток № 2 ПОЛОЖЕННЯ про комісію з питань охорони праці підприємства. 1. Для проведення відомчого контролю за станом охорони праці оперативного забезпечення безпечних умов праці розгляду справ з охорони праці розробки ефективних заходів щодо створення здорових і безпечних умов праці на підприємствах Державного комітету України по геології і використанню надр під керівництвом власника підприємства створюється комісія з питань охорони праці. 2. До складу комісії включаються головний інженер заступник власника головні спеціалісти керівники і провідні спеціалісти відділів і служб голова комітету профспілки. 3. У складі комісії створюються підкомісії /групи спеціаліалістів/ під керівництвом головного інженера і заступника власника. 4. Склад комісії призначається наказом керівника підпрввиства. 5. Перевірку стану охорони праці комісія проводить в присутності керівника /майстра виконроба механіка/ об"єкту та упавноваженого трудового колективу з питань охорони праці. 6. Комісія в своїй діяльності керується законодавством про працю міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці а також цим "Положенням". 7. Основними завданнями Комісії є : 7.1. Проведення комплексних перевірок стану охорони праці в структурних підрозділах згідно розділу 13 "Системи''; 7.2. Підготовка на основі аналізу стану беапеки та умов праці на виробництві рекомендацій власнику та праці:вникам підприємства щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань практичної реалізації і принципів державної політики в галузі охорони праці на підприємстві; 7.3. Організація проведення атестації робочих місць за умовами праці; 7.4. Розробка комплексних заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища; 7.5. Здійснення контролю за дотриманням законодавства і інших нормативних актів з питань охорони праці безпосередньо на робочих місцях забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту миючими та знешкоджуючими засобами лікувально-профілактичним харчуванням молоком рівноціннними харчовими продуктами водою контролю за станом і використанням санітарно-побутових приміщень тощо; 7.6. Розробка пропозицій щодо морального та матеріального впливу на трудові колективи і окремих працівників в залежності від стану охорони праці і рівня профілактичної роботи по недопущенню травматизму. 7.7. Вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору окремих питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці. 8. Комісія має право: 8.1. Звертатися до власника або уповноваженого ним органу органу самоврядування трудового колективу профспілкового комітету з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці; 8.2. Одержувати від окремих працівників служб підприємства інформацію необхідну для виконання функцій і завдань передбачених цим Положенням; 8.3. Встановлювати в необхідних випадках ступінь вини потерпілого під час вирішення питання про розмір одноразової допомоги коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і факт вини встановлений комісією з розслідування нещасного випадку; 8.4. Знайомитись з будь якими матеріалами з питань охорони праці аналізувати виконання відповідних програм і колективного договору; 8.5. Вільного доступу на всі дільниці виробництва і обговорення з працюючими питань охорони праці; 8.6. Заслуховувати звіти корівників структурних підрозділів і служб. Рішення комісії впроваджуються в життя наказом власника. Додаток № 3 РЕКОМЕНДАЦІЇ з розробки посадових інструкцій Посадова інструкція повинна включати всі аспекти діяльності посадових осіб в тому числі питання забезпечення безпеки праці і є основним юридичним документом що регламентує їх обов"язки права та відповідальність. Посадова інструкція повинна: - чітко фіксувати коло обов"язків; - служити інструментом під час оцінки діяльності; - забезпечувати збалансованість обов"язків прав та відповідальності. Для забезпечення вищевказанного необхідно дотримуватись відповідності між: - правами керівника і обов"язками підлеглого /перші повинні підтверджуватись другими/; - правами підлеглого і обов"язками керівника /реалізація прав першого забезпечується відповідними обов"язками другого/; -відповідальністю керівника і відповідальності підлеглого /перша не повинна включати в себе другу/. Порядок складання посадових інструкцій: - проект посадової інструкції складається керівниками для своїх підлеглих виходячи з виробничих функцій підрозділів і задач з охорони праці рішення яких покладається на данний підрозділ працівника і т.ін.; - кожній задачі або групі задач повинна відповідати посадова особа на яку покладається персональна відповідальність за виконання данної задачі /або групи задач/. З"єднати в одну групу необхідно ті задачі операції які за вирішенням тісно взаємозв"язані; - після визначений осіб відповідальних за вирішення задач складається перелік їх обов'язків виконання яких забезпечує вирішення цих задач; - потім формується перелік прав посадової особи відповідних обов"язків; -комплект посадових інструкцій для управлінського персоналу підрозділу розробляєтьск паралельно для забезпечення їх збалансованості між собою; - після узгодження посадових інструкцій з юристом праці вником по стандартизації і головою комітету профспілки вони затверджуються власником /керівником підприємства/. Як базовий матеріал під час складання посадових інструкцій використовується: - "Кваліфікаційний довідник: посад керівників спеціалістів службовців"; - Закон України "Про охорону праці"; - положення які визначають задачі функції права обов"язки і відповідальність підрозділів та служб підприємств і їх керівників; - положення Системи управління охороною праці. Посадова інструкція вовинна мати такі розділи: 1. Загальні положення. 2. Функції. 3. Службові обов'язки /представляють собою макимально конкретизовані функції/. 4. Права /кожному обов"язку повинно бути надано означено право посадової особи а саме які ресурси /трудові матеріальні інформаційні/ і в якому обсязі він може використати а також дії які йому дозволяються для виконання обов'язків. Необхідно щоб полоханая 3-го і 2-го розділів інструкції відповідали один одному і вичерпували коло діяльності працівника. 5. Відповідальність /вказується що працівник відповідає за невиконання своїх обов"язків з посиланням на нормативні документи які визначають вид і міру санкцій/. 6. Взаємовідносини - зв"язки по посаді /описуються зв"язки працівника з іншими посадовими особами - з яких питань в які терміни за якихх умов форми зв"язку та ін./. Додаток № 4 ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОБОВ"ЯЗКІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВ. Четвертий рівень управління. 1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР /НАЧАЛЬНИК/ ПІДПРИЄМСТВА. 1.1. Зобов"язаний створити в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечити додержання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою забезпечує функціонування Системи управління охороною праці для чого: 1.1.1. Створює на підприємстві службу охорони праці згідно з Положенням про до службу а також відповідні служби і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці пожежної безпеки і безпеки руху затверджує інструкції про їх обовяязки права та відповідальність за виконання покладення на них функцій; 1.1.2. Розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці впроваджує прогресивні технології досягнення науки і техніки засоби механізації та автоматизації виробництва; вимоги ергономіки позитивний досвід з охорони праці згідно з нормативними документами безплатно забозпечує працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами водою; 1.1.3. Забезпечує усунення причин що призводять до нещасних випадків професійних захворювань і виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування цих випадків /захворювань/; 1.1.4. Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і терпіни що встановлюються законодавством вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров"я виробничих факторів; 1.1.5. Розробляє і затверджує положення інструкції інші нормативні документи про охорону праці що діють в цехах підприємства та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майденчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці; забезпечує безкоштовно працівників нормативними аками про охорону праці; 1.1.6. Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів правил поводження з машинами механізмами устакуванням та іншими засобами виробництва використання засобів колективного та індивідуального захисту виконання робіт відповідно до вимог щодо охорони праці особисто приймає участь в перевірках стану організації профілактичної роботи з охорони праці в підпорядкованих підрозділах; 1.1.7. Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками в галузі охорони праці; 1.1.8. У разі відсутності в нормативних актах які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах вживає погоджених з органами деркавного нагляду заходів що забезпечать безпеку працівників; 1.1.9. У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків вживає терміннових заходів для допомоги потерпілим залучає у разі необхідності аварійно-рятувальні формування відшкодвує витрати на лікування і професійну реабілітацію потерпілих від нещасних випадків і професійних захворювань оплачує витрати на ритуальні послуги під час поховання загиблих розслідування і проведення експертизи причин аварії або нещасного випадку бере участь в їх розслідуванні; 1.1.10. Організовує проведення попереднього /при прийняті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників; 1.1.11. Здійснює фінансування охорони праці направляє кошти фонду охорони праці підприємства тільки на виконання захадів що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві; 1.1.12. Затверджує плани підготовки підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів і контролює їх виконання; 1.1.13. Під своїм керівництвом створює комісію з питань охорони праці і забезпечує її роботу. 1.2. Несе відповідальність за організайію і результатівність роботи щодо створення і забезпечення умов праці. 2. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР - ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА /НАЧАЛЬНИКА/. 2.1. Організовує і контролює роботу з охорони праці відповідно до посадових обов'язків у безпосередньо підлеглих йому службах відділах і виробничих підрозділах основного виробництва. 2.2. Забезпечує і контолює безпечне і безаварійне ведення виробничих процесів в тому числі за рахунок: 2.2.1. Контролю за впровадженням нових технологічних процесів і більш досконалої організації виробництва які покращують умови і безпеку праці на геологоразвідувальних роботах; 2.2.2. Робіт з механізації і автоматизації виробництва впровадженню вимог ергономіки включаючи підсобні роботи; 2.2.3. Впровадження у виробництво новітніх досягнень науки і техніки в галузі охорони праці; 2.2.4. Ведення науково-дослідних конструкторських проектних і тематичних робіт спрямованих на забезпечення здорових і безпечних уков праці ; 2.2.5. Безпечне перевезення людей. 2.3. Забезпечує безпечну експлуатацію виробничого обладнання в тому числі: 2.3.1. Координує екплуатацію утримання і своєчасний ремонт обладнання технологічного транспорту апаратури інструменту і контрольно-вимірювальних приладів відповідно до експлуатаційної документації і вимог норм охорони праці; 2.3.2. Впровадження нової техніки яка покращує умови і забезпечує безпеку праці; 2.3.3. Проведення випробувань і прийняття зразків нової техніки у відповідності з вимогами норм охорони праці; 2.3.4. Вивченая досвіду експлуатації зразків нової техніки для виявлення відповідності її вимогам охорони праці; 2.3.5. Вивчання і узагальнення матеріалів підготовку відповідних пропозицій і подання їх заводам-виготовлювачам; 2.3.6. Винахідницьку і раціоналізаторську роботу спрямовану на вдосконалення обладнання і технологічних процесів; 2.3.7. Підготовку і відправку заводам-виготовлювачам розробникам і в органи нагляду актів рекламацій та інших матеріалів про недоліки обладнання механізмів апаратури і пристосувань які призвели до нещасних випадків або не відповідають вимогам норм охорони праці і пожежної безпеки; 2.3.8. Проведення аналізу причин нещасних випадків аварій і дорожно-транспорїних пригод а також підготовку і прийняття заходів. 2.4. Організовує безпечну експлуатацію споруд і об"єктів основного виробництва шахт штолень бурових установок і т. ін. відповідно до вимог норм охорони праці і пожежної безпеки складів і сховищ вибухових легкозаймистих матеріалів отруйних і радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань відповідно до вимог охорони праці правил пожежної безпеки. 2.5. Організовує проведення науково-дослідних консірунторських і тематичних робіт спрямованих на забезпечення безпечних і здорових умов праці. 2.6. Організовує і керує розробкою: 2.6.1. Проектів на геологорозвідувальні роботи у відповідності з вимогами норм охорони праці і пожежної безпеки; 2.6.2. Планів в обсязі і в терміни у відповідності з вимогами норм охорони праці і пожежної безпеки; 2.7. Організовує керує розробкою і затверджує: 2.7.1. Типові проекти і схеми об'єктів робіт /включаючи бурові установки склади вибухових матеріалів шахти і штольні/ паспорти проведення робіт; 2.7.2. Типові проекти робочих місць; 2.7.3. Типові схеми систем електро- тепло- ґазо- і водопостачання. 2.8. Організовує проведення експертизи на відповідвість вимогам охорони праці проектів паспортів і типових схем. 2.9. Організовує і керує роботами з: 2.9.1. Навчання і перевірки знань з охорони праці робітників і інженерно-технічних працівників; 2.9.2. Проведення атестації і раціоналізації робочих місць за умовами праці в підвідомчих службах і на виробничих об'єктах; 2.9.3. Проходження практики студентами і учнями учбових закладів відповідно до ваног норм охорони праці; 2.9.4. Вивчений умов праці працівників і підготовки пропозицій щодо надання додаткових пільг і компенсацій за шкідливі та тяжкі умови праці. 2.10. Керує: 2.10.1. Діяльністю промислово-санітарної пиловентиляційної лабораторії; 2.10.2. Роботою диспетчерських служб підрозділів підприємства. 2..11. Оргавізовуе і керує роботою з контролю за: 2.11.1. Виконанням посадовими особами підрозділів підприємств наказів розпоряджень планів з питань охорони праці положень про служби і за якісним і повним виконанням посадових обов"язків подає пропозиції щодо притягнення винних до відповідальності за незадовільний стан охорони праці з застосуванням заходів економічного впливу; 2.11.2. Станом використовування зберігання і перевезення небезпечних і шкідливих матеріалів /ВМ джерел радіоактивних випромінювань і т.ін./ своєчасністю і якістю оформлення документації на дозвіл; 2.11.3. Проведення геодогорозвідувальних робіт відповідно до вимог норм охорони праці затверджених проектами паспортами типовими схемами геолого-технічними нарядами і т.ін. 2.12. Керує групов в комісії з питань охорони праці. 2.13. Вносять пропозиції щодо заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці і притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів. 3. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА /НАЧАЛЬНИКА/ З ВИРОБНИЦТВА. 3.1. Організовує і контролює роботу з охорони праці згідно з посадовими обов"язками в безпосередньо підлеглих службах відділах і виробничих підрозділах. 3.2. Забезпечує безпечне ведення виробничих процесів в тому числі: 3.2.1. Безпечне проведення підсобно-допоміжних робіт в тому числі: монтажних вантожо-розвантажувальних складських господарських лісозаготівельних робіт у підсобних сільськогосподарських і тваринницьких підрозділах та ін.; 3.2.2. Своєчасне постачання підрозділів підприємства згідно а їх заявками матеріалами обладнанням спорядженням засобами і пристроями для виконання заходів з охорони праці; 3.2.3. Роботу на виробничих об"єктах добровільних похежних дружин і забезпечення об"єктів протипожежною технікою; 3.2.4. Безпечно будівництво і експлуатацію відомчих доріг; 3.2.5. Обладнання метеозахисних пунктів збору працівників для виїзду на об"єкти роботи /при вахтовому методі робіт/ місць відпочинку водіїв у дорозі; 3.2.6. Безпечне транспортування збереження і використання паливно-мастильних і легкозаймистих матеріалів; 3.2.7. Безпечну експлуатацію і утримання газового господарства і транспорту в тому.числі автомобільного водного /окрім спеціального і технічного/; 3.2.8. Вдосконалення організації роботи з охорони праці на основі впровадження позитивного досвіду скорочення ручної праці і трудомістких робіт механізації і автоматизації виробничих процесів; 3.2.9. Раціоналізацію робочих місць в підвідомчих службах і на виробничих об'єктах. 3.3. Забезпечує експлуатацію і утримання згідно з вимогами БНіП санітарних норм і правил пожежної безпеки виробничих баз складських приміщень адміністративних і культурно-побутових будов. 3.4. Організовує лікувально-профілактичне і санітарно-побутове обслуговування працюючих в тому числі; 3.4.1. Забезпечення об"єктів робіт медичними аптечками; 3.4.2. Забезпечення виробничих об'єктів підприємства комплексом санітарно-побутових приміщень сушилками душовими котлопунктами спальними комплектами; 3.4.3. Забезпечення об"єктів робіт пунктами громадського харчування створення для віддалених об"єктів польових робіт умов для організації котлового харчуваня виділення для цих цілей холодильників посуду та іншого інвентаря. 3.5. Забезпечує: 3.5.1. Організацію правильного прийому зберігання видачі і використання спецодягу спецвзуття та інших засобів захисту підготовку і відправлення рекламацій при виявленні низької якості одержаних виробів; 3.5.2. Своєчасне оснащення і утримання в справному стані засобів зв"язку з підрозділами підприємства; 3.5.3. Збір пропозицій від підрозділів з удосконалення існуючих і розробки нових видів спецодягу спецвзуття та засобів індивідуального захисту і передачу їх відповідним відомством. 3.6. Керує роботою щодо: 3.6.1. Забезпечення і створення безпечних умов праці на об"єктах допоміжного виробництва і транспорту для вантажоперевезень; 3.6.2. Забезпеченая пожежної безпеки на об"єктах робіт соцкультпобуту і житлового фонду; 3.6.3. Забезпечення безпеки під час перевезення вантажів транспортом підприємства. 3.7. Керує роботою служб пожежної безпеки і газового господарства. 3.8. Організовує і керує складанням: 3.8.1. Планів і рознарядок постачання підрозділів підприємства обладнанням і матеріалами в обсязі і номенклатурі які забезпечують безпечне ведення робіт; 3.8.2. Розділів планів з питавь пожежної базпеки на виробничих об"єктах і транспорті; 3.8.3. Проетів на виконання робіт що курируються /включаючи прокладення відомчих доріг будівництво складів і т.ін./; 3.8.4. Типових схем безпечного розміщення і зберіганая речовин і матеріалів в складських приміщеннях пожежної сигналізації і засобів пожежогасіння на складах підрозділів підприємства; 3.8.5. Пропозицій по вдосконаленню механізації вантажо-розвантажувальних робіт складських робіт а також транспортування вантажів які забезпечують полегшення і оздоровлення умов праці працюючих. 3.9. Здійснює контроль за якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків з керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 3.10. Забезпечує проведення аналізу причин пожеж аварій а також підготовку і виконання заходів по їх попередженню. 3.11. Керує группою щодо напрямку діяльності в комісії з питань охорони праці. 3.12. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці і притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних заходів. 4. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА/НАЧАЛЬНИКА/ З СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ /НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ БУДІВНИЦТВА/. 4.1. Організовує і контролює роботу з охорони праці згідно з посадовими обов"язками в безпосередньо підлеглих службах відділах і виробничих підрозділах. 4.2. Забезпечує: 4.2.1. Проведення будівельно-монтажних робіт відповідно до діючих норм з охорони праці і затвердження проектів; 4.2.2. Впровадження нових технологій техніки і більш досконалої організації вирбничтва яка підвищує безпеку будівельно-монтажних робіт; 4.2.3. Безпечну експлуатацію утримання своєчасну реєстрацію випробування і ремонт будівельної тезніки і технологічного транспорту; 4.2.4. Відповідність виробничих житлових культурно-побутових об"єктів що будуються і ремонтуються вимогам БНіП і затвердженним проектам. 4.3. Організовує і керує: 4.3.1. Розробкою планів з будівництва реконструкції капітального ремонту і виведення з експлуатації виробничого культурно-побутового і санітарно-оздоровчого фонду; 4.3.2. Розробкою проектів на спорудження об"єктів робіт будов і споруд у відповідності з вимогами БНіП норм охорони праці і пожежної безпеки; 4.3.3. Розглядом і експертизою проектів на будівництво споруд промислових і допоміжних будов та інших об"єктівна відповідність їх вимогам норм охорони праці і пожежної безпеки. 4.4. Розробляє розділи планів з питань охорони праці і пожежної безпеки які відносяться до його службовоїкомпетенції. 4.5. Керує групою по напрямку діяльності комісії з питань охорони праці. 4.6. Здійснює контроль за: 4.6.1. Якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків щодо керівництва виробництвом і створення умов праці; 4.6.2. Додержанням норм охорони праці БНіП проектів робіт розпоряджень і планів з питань охорони праці на будівельно-монтажних роботах в підрозділах підприємства; 4.6.3. Виконання підлеглими службами і посадовими особами покладених на них обов"язків з організації виробництва і забезпечення безпечних умов праці. 4.7. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці і притягнення до відповідальності осіб за порушення охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 5. ГОЛОВНИЙ ГЕОЛОГ /ГІДРОГЕОЛОГ НАЧАЛЬНИК ГЕОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ/. 5.1. Забезпечує виконання передбачених прсадовою інструкцією обов"язків з керівництва виробництвом на видах робіт що курирує і створення безпечних умов праці. 5.2. Забезпечує безпечне проведення пошуково-знімальних гідрогеологічних топографічних камеральних лабораторних та інших видів робіт що курирує. 5.3. Керує роботами щодо: 5.3.1. Складання проектів гідрогеологічних робіт згідно з вимогами норм охорони праці виходячи з особливостей ведення цих робіт в різних географ-кліматичних умовах використання транспортних засобів засобів зв"язку рзміщення наземних і підземних об'єктів на безпечній відстані від ліній електропередач та інших комунікацій і споруд; 5.3.2. Складання календарних планів обробки площ дільниць і маршрутів виходячи з природно-кліматичних умов районів робіт; 5.3.3. Складання графіків виїзду підрозділів на польові роботи і повернення їх на базу експедиції. 5.4. Приймає участь в роботі з перевірки знань правил безпеки ведення робіт геологами і гідрогеологами. 5.5. Здійснює контроль за: 5.5.1. Якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків з керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці; 5.5.2. Підготовкою до виїзду в поле сезонних геолого-знімальних гідрогеологічних геохімічних і радіометричних підрозділів; 5.5.3. Забезпечення безпечного проведення робіт з геологічного оболуговування підземних і поверхневих виробок бурових робіт робіт з випробування і дослідження свердловин; 5.5.4. Станом гірничо-геологічних умов в гірничих виробках і своєчасним уточненням паспортів кріплення; 5.5.5. Дотриманням Закону України про надра; 5.5.6. Вносить пропозиції про зеохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 5.6. Керує групою щодо напрямку діяльності в комісії з питань охорони праці. 6. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА З КАДРОВИХ ПИТАНЬ /НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ/. 6.1. Забезпечує виконання посадової інструкції щодо карівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 6.2. Забезпечує: 6.2.1. Підбір і розстановку кадрів щодо кваліфікації і спеціальності з урахуванням висновку медичних органів щодо відповідності стану здоров"я працівників їхній роботі; 6.2.2. Комплектування штатів спеціалістами які мають право ведення і керівництва відповідними видами робіт; 6.2.3. Розробку і здійснення заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку; 6.2.4. Проведення масово-виховної роботи в тому числі з боротьби з пияцтвом і алкоголізмом і т.ін.; 6.2.5. Розробку планів підготовки і підвищення кваліфікадії працівнакій. 6.3. Здійснює контроль за: 6.3.1. Дотриманням посадовими особами законодавства про працю правил внутрішнього трудового розпорядку; 6.3.2. Проходження практики студентами учбових закладів і професійних училищ у відповідності з вимогами охорони праці; 6.3.3. Дотриманням режимів праці і відпочинку зокрема під час використання праці жинок і підлітків; 6.3.4. Дотриманням встановленого порядку з професійної підготовки робітників і спеціалистів підвищення їх кваліфікації. 7. ГОЛОВНИЙ ГЕОФІЗИК /НАЧАЛЬНИК ГЕОФІЗИЧНОГО ВІДДІЛУ/. 7.1. Забезпечує виконання передбачених посадовою інструкцією обов"язків з керівництва виробництвом і створення умов праці очолює і керує службою радіаційної безпеки. 7.2. Організовує і керує складанням проектів геофізичних робіт у відповідності з вимогами норм охорони праці. 7.3. З а б е з п е ч у є : 7.3.1. Безпечне проведення геофізичних робіт; 7.3.2. Безпечну експлуатацію стан і своєчасний ремонт геофізичного обладнання і апаратури; 7.3.3. Безпечне транспортування використання і зберігання вибухових матеріалів радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань які застосовуються при геофізичних роботах; 7.3.4. Безпечну експлуатацію технологічного транспорту на геофізичних роботах. 7.4. Приймає участь в роботі комісії по перевірці знань з правил безпечного ведення робіт інженерно-технічних працівників геофізичних спеціальностей і керує групою по напрямку діяльності в комісії з питань охорони праці. 7.5. Здійснює контроль за: 7.5.1. Якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків по керівництву виробництвом і створенню безпечних умов праці; 7.5.2. Розробкою інструкцій з охорони праці по видах робіт для робітників зайнямих на геофізичних роботах; 7.6. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 8. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК. 8.1. Забезпечує виконання посадової інструкції по керівництву виробництвом і створенню безпечних умов праці на підконтрольних йому роботах. 8.2. Приймає участь в розробці розділів планів з охорони праці в межах своєї компетенціі. 8.3. Забезпечує: 8.3.1. Безпечну експлуатацію вантажопідйомного зварювального металообробного ковальсько-пресового та іншого обладнання вентиляційних установок систем обладнання і водопостачання в підрозділах підприємства; 8.3.2. Своєчасне проведення передбачених правилами випробувань технічного огляду реєстрації в органах державного нагляду вантажопідйомних механізмів пристроїв апаратів і посудин що працюють під тиском компрессорних установок зварювальної апаратури транспортних засобів; 8.3.3. Своєчасні планово-попереджувальні ремонти обладнання транспортних засобів в тому числі гусеничної техніки вентиляційних установок систем водопостачання і т.ін.; 8.3.4. Впровадження нових технологічних процесів техніки і більш досконалої організації виробництва які покращують умови і забезпечують безпеку праці комплексну механізацію і автоматизацію ручної праці тяжких і трудомістких процесів; 8.3.5. Збір і узагальнення: - заявок організацій підприємств на засоби малої механізації тяжких і ручних робіт з метою їх полегшення і покращення умов праці ; - матеріалів з конструктивних недоліків і якості виготовленного обладнання механізмів і пристосувань при використанні яких мали /або можуть мати/ місце нещасні випадки підготовку відповідних пропозицій для включення в акти-рекламації що направляються на заводи-виготовлювачі розробникам і в органи державного нагляду. 8.4. Організовує: 8.4.1. Виведення з експлуатації машин механізмів і пристосувань які не відповідають вимогам безпеки в підрозділах підприємства; 8.4.2. Розробку інструкцій та інших нормативних і методичних документів з безпечної експлуатації обладнання з урахуванням місцевих умов праці. 8.5. Б е р е у ч а с т ь 8.5.1. В роботі комісії з перевірки знань правил безпечного ведення робіт і атестації працівників служб головного механіка; 8.5.2. В роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці; 8.5.3. В роботі групи комісії з питань охорони праці. 8.6. Здійснює контроль за: 8.6.1. Якісним і повним виконанням: підлеглеми особами посадових обов"язків щодо керівництва виробництвом і створенням безпечних умов праці; 8.6.2. Безпечною експлуатаціею утриманням і ремонтом обладнання; 8.6.3. Якістю відремонтованого обладнання; 8.6.4. Наявністю інструкцій з безпечної експлуатації обладнання і роботи персоналу на ньому; 8.6.5. Допуском до управління моханізмами обладнанням осіб які отримали відповідні посвідчення. 8.7. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охрани праці в тому числі з використанням економічних важелів впляву. 9. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК. 9.1. Забезпечує якісне виконання посадових обов"язків щодо організації виробництва і підвищення безпеки праці. 9.2. Приймає участь у розробці відповідних розділів планів з охорони праці в межах своєї компетенції. 9.3. Організовує розробку типових схем систем енерго- тепло- і газопостачання 9.4. Забезпечує безпечну експлуатацію і утримання енергетичного обладнання і систем електро- тепло- газопостачання в тому числі : 9.4.1. Ведення технічної документації на обладнання і установки; 9.4.2. Проведення перевірок справності захисного заземлення опору ізоляції захисних засобів і пристроїв; 9.4.3. Впровадження пристроїв які сприяють автоматизації і безпечний експлуатації установок обладнання; 9.4.4. Впровадження досягнень в науці і техніці спрямованих на вдосконалення евергетичного обладнання; 9.4.5.Технічний стан своєчасність і якість проведення профілактичних оглядів випробувань і планово-запобіжних ремонтів енергетичного обладнання установок і засобів захисту; 9.4.6. Наявність інструкції з безпечного ведення робіт для енерготехнічного персоналу; 9.4.7. Оргганізацію навчання і дотримання порядку допуску до роботи енергетичного персоналу наявність відповідних посвідчень; 9.4.8. Усунення недоліків виявлених працівниками контролюючих органів; 9.4.9. Виконання наказів розпоряджень комітету підприємства контролюючих органів і доведення їх до відома працюючих. 9.5. Приймає участь в роботі комісії з перевірки знань правил безпечноґо ведення робіт керівними спеціалістами енергетичної служби підприємства із розслідування нещасних випадків у разі враження електричним струмом та при експлуатації енергетичного обладнання. 9.6. Вносить пропозиції про заохочення колективів і процівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 10. ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА /НАЧАЛЬНИКА/ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. 10.1. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. 10.2. Заступник генерального директора з охорони праці разом із службою виконує такі основні функції: 10.2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охорони праці сприяэ вдосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної просадової особи; 10.2.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 10.2.3. Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища а також розділ "Охорона праці" в колективному договорі; 10.2.4. Проводить для працівників ввідний інструктаж з питань охорони праці; 10.3. О р г а н і з о в у є : 10.3.1. Забезпечення працюючих правилами інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 10.3.2. Облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань а також шкоди від цих подій; 10.3.3. Підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці ; 10.3.4. Розробку поточних планів роботи підприємства щодо створення безпечних та шкідливих умов праці; 10.3.5. Роботу методичного кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо; 10.3.6. Допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; 10.3.7. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 10.4. Приймає участь : 10.4.1. Розслідуванні нещасних випадків та аварій; 10.4.2. Формуванні фонду охорони праці підприємства і розподіл його коштів; 10.4.3. Роботі комісії з питань охорони праці підприємства; 10.4.4. Роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переобладнанням об"єктів виробничого та соціального призначення відремонтованного устаткування; 10.4.5. Розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють в мажах підприємства; 10.4.6. Роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 10.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища. 10.6. Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 10.7. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів підприємства в розробленні заходів з питань охорони праці. 10.8. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці дійсних для всього підприємства. 10.9. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров"я працівників або для людей які їх оточують і навколишнього середовища у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученної їм роботи. 10.10. Контролює: 10.10.1. Дотримання чинного законодавства і міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охороші праці; 10.10.2. Виконання приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням коштів фонду охорони праці ; 10.10.3. Відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту прадюючих наявність технологічної документації на робочих місцях; 10.10.4. Своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб та осіб які виковують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки під час виконання цих робіт; 10.10.5. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями організацію питного режиму і надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов"язаних з тяжкими та шкідливими умовами праці; 10.10.6. Використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством; 10.10.7. Проходження попереднього /при прийнятті на роботу/і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників зайнятих на тяжких роботах роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі проходження щорічних обов"язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; 10.10.8. Виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків профзахворювань і аварій які визначені в актах розслідування а також наказів і розпоряджень. 10.11. Здійснює зв"язок з органами Держнаглядохоронпраці медичними закладами науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організовує впровадження їх рекомендацій. 10.12. Має право: 10.12.1. Представляти підпркєистзо в державних і громадянських установах під час розгляду питань охорони праці; 10.12.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об"єкти структурні підрозділи підприємства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров"ю працюючих і одержуват» від посадових осіб необхідні відомості документи і пояснення /письмово чи усно/ з питань охорони праці; 10.12.3. Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об"єктах підприємства видавати керівникам перевіреного .об"єкту цеху виробництва обов"язковий для виконання припис; 10.12.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огяду навчання інструктажу перевірка знань з охорони праці не мають допуску до роботи або порушують нормативні акти про охорону праці; 10.12.5. Надсилати керівникові підприємства подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці і порушувати клопотання про заохочення працівників які беруть активну участь у підвищені безпеки та поліпшенні умов праці. 10.13. Несе відповідальність за: 10.13.1. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці; 10.13.2. Невиконання своїх функціональних обов"язків передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовою інструкціцією; 10.13.3. Несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці. 11. НАЧАЛЬНИК ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ. 11. Забезпечує: 11.1.1. Якісне і повне виконання вимог посадової інструкції з організації виробництва і безпечного ведення робіт; 11.1.2. Проробку питань безпеки під час складання технічних розділів проектів; 11.1.3. Впровадження передової технології автоматизації виробничих процесів спрямованих на безпеку ведення робіт полегшення і оздоровлення умов праці; 11.1.4. Своєчасну розробку перегляд технологічних карт всіх видів інструкцій і форм первинного обліку параметрів процесів які забезпечують.безпечні умови праці; 11.1.5. Безпечну експлуатацію установок і обладнання. 11.2. Дає пропозиції в разі розробки відповідних розділів планів з охорони праці. 11.3. Розробляє з участю функціональних відділів підприємства: 11.3.1. Плани впровадження нових технологічних процесів техніки які покращують умови і забезпечують безпеку праці і організовує їх виконання; 11.3.2. Типові проекти робочих місць. 11.4. Організовує і проводить спільно із службою охорони праці та іншими службами роботи; 11.4.1.Направлені на розвиток винахідництва і раціоналізації в галузі охорони праці; 11.4.2. З розробки впровадження і забезпечення структурних підрозділів підприємства стандартами. 11.5. Дає пропозиції про проведення науково-дослідних конструкторських і тематичних робіт направлених на забезпечення безпечних і здорових умов праці. Здійснює методичне керівництво роботами щодо створення нових видів техніки і розробки безпечних технологій. 11.6. Організовує: 11.6.1. Розробку проведення випробувань і прийманн зразків нової техніки та забезпечує їх відповідність вимогам норм охорони праці; 11.6.2. Вивчення досвіду експлуатації зразків нової техніки для виявлення їх відповідності вимогам охорони праці. Узагальнює матеріали вивчення підготовлює відповідні пропозиції; 11.6.3. Атестація робочих місць; 11.6.4. Укладення договорів з науково-дослідними і дослідно-конструкторськими організаціями щодо розробки та впровадженая нових ефективних методів і технічних засобів які забезпечують створення здорових та безпечних умов праці під час ведення геологорозвідквальних робіт. 11.7. Приймає участь в роботі групи з напрямку діяльності в комісії з контролю і забезпечення умов праці; 11.8. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці та притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 12. ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ /НАЧАЛЬНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ/. 12.1. Забезпечує: 12.1.1. Якісне і повне виконання вимог посадової інструкції щодо організації виробництва і безперого ведення робіт; 12.1.2. Виконання вимог проектної документації технологічних регламентів паспортів стандартів санітарних норм і правил безпеки ; 12.1.3. Проробку питань безпеки під час складання технологічних розділів проектів; 12.1.4. Впровадження передової технології автоматизації і мєханізації виробничих процесів спрямованих на безпечне веденая робіт полегшення і оздоровлення умов праці; 12.1.5. Своєчасну розробку перегляд і затвердження технологічних карт і всіх видів інструкцій і форм первинного обліку параметрів процесів які забезпечуть безпечні умови праці; 12.1.6. Включення вимог безпеки в технологічну документацію; 12.1.7. Безпечну експлуатацію установок і обладнання. 12.2. Дає пропозиції під час розробки відповідних розділів планів охорони праці. 12.3. Розробляє з участю функціональних відділів підприємства /виробничого охорони праці/: 12.3.1. Плани впрозаджеввя нових технологічних процесів техніки які покращуютьь умови і забезпечують безпеку праці та організовує їх виконання; 12.3.2. Типові проектии робочих місць. 12.4. Організовує: 12.4.1. Розробку проведення випробувань і приймання зразків нової техніки та забезпечує їх відповідність вимогам норм охорони праці; 12.4.2. Вивчення досвіду експлуатації зразків нової техніки для виявлення їх відповідності вимогам охорони праці. Узагальнбє матеріали вивчення підготовляє відповідні пропозиції. 12.5. Керує роботою з розробки заходів що направлені на покращення фонтанної безпеки і планів впровадження нових технологічних процесів які поліпшують умови і забезпечують безпеку праці та контролює їх виконання. 12.6. Видає відповідним керівникам працівникам нижчих рівнів управління конкретні доручення щодо усунення причин порушень технологічних процесів регламентів і режимів виробництва та контролює їх виконання. 12.7. Проводить аналіз обставин і причин аварій що трапились через порушення технологічної дисципліни і розробляє заходи по їх попередженню. 12.8. Приймає участь в роботі групи з напрямку діяльності в комісії з контролю і забезпечення безпечних умов праці. 12.9. Вносить пропозиції про заохочення колективів і процівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ. 13.1. Забезпечує виконання відділом завдань з охорони праці покладених на нього. 13.2. З а б е з п е ч у є : 13.2.1. Своєчасне забезпечення структурних підрозділів підприємства згідно з заявками обладнанням матеріалами спорядженням спецодягом спецвзуттям засобами і пристосуваннями для безпечного ведення робіт та проведення заходів з охорони праці; 13.2.2. Правильне приймання зберігання і видачу матеріалів обладнання спорядження спецодягу спецвзуття і засобів захисту готує рекламації у разі виявлення низької якості одержаних виробів; 13.2.3. Своєчасне і правильне складання підрозділами підприємства заявок на обладнання матеріали спецодяг спецвзуття та інші засоби захисту погоджує їх із службою охорони праці; 13.2.4. Створення і підтримання безпечних і здорових .умов праці на складах і базах підприємства та їх протипожежного стану. 13.3. Розробляє: 13.3.1. Пропозиції з механізації і автоматизації вантажо-розвантажувальних і складських робіт а також транспортування вантажу і передає їх головному інженеру; 13.3.2. Типові схеми безпечного розміщення і зберігання речовин і матеріалів в складських приміщеннях пожежної сигналізації і систем пожежогасіння на складах підрозділів підприємства; 13.3.3. Інструкції з охорони праці для робітників зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах складуванні зберіганні і транспортуванні вантажів погоджує їх з комітетом профспілки і представляє на затвердження; 12.3.4. Пропозиц з вдосконалення технології вантажо-розвантажувальних робіт а також транспортування вантажів що забезпечують полегшання і оздоровлення умов праці працюючих. 13.4. Здійснює контроль за: 13.4.1. Виконанням відповідними службами обов"язків щодо організації виробництва якістю і повнотою роботи з охорони праці працівниками відділу матеріально-технічного постачання та інших відділів у відповідності з цими рекомендаціями і посадовими інструкціями; 13.4.2. Станом охорони праці і пожежної безпеки на складах базах майданчиках; 13.4.3. Правильністю організації приймання зберігання видачі і обліку обладнання матеріалів спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту. 13.5. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці та притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорона праці в т.ч. з використанням економічних заходів впливу. 14. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО ВІДДІЛУ. 14.1. З а б б е п е ч у є : 14.1.1. Виконання відділом покладених на нього задач з охорони праці та посадових обов"язків; 14.1.2. Збір інформації з ІІІ рівня управління охороною праці її опрацювання та передачу відповідним службам для прийняття оперативних рішень щодо забезпечення безпечного ведення робіт. 14.2. Здійснює регулярний оперативний контроль за виконанням проектних і технологічних рішень під час виконання робіт вживає і заходи у разі виявлення відхилень від них. 14.3. Забезпечує оперативно кваліфіковане диспетчерське керівництво і вдосконалення системи управління виробництвом. 14.4. Приймає оперативні рішеная під час виникнення аварійних ситуацій пожеж стихійних лих підключає до ліквідації аварій пожеж стихійних лих відповідні служби згідно з планом їх ліквідації доповідає керівництву підприємства про вжиті заходи. 14.5. Приймає рішення щодо виконання заявок структурних підрозділів підприємства. Веде диспетчерський журнал та іншу документацію про хід виробництва в тому числі з охорони праці. 14.6. Контролює роботу диспетчерських служб структурних підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечного ведення робіт. Здійснює контроль за виконанням приписів контролюючих органів та інших документів з питань охорони праці. 14.7. Приймає участь в розробці відповідних розділів планів навчання працівників впровадженні нових технологічних процесів і техніки яка б гарантувала безпеку праці в проведенні атестації робочих місць за умовами праці. 14.8. Приймає участь в розробці і організації реалізації типових проектів і схем об"єктів робіт /бурових установок складівВМ шахт штолень та інших виборничих об"єктів/ паспортів кріплення вентиляції буро-вибухових робіт геолого-технічних нарядів на буріння свердловин і т. Ін. а також заходів безпеки під час їх складання. 14.9. Приймає участь в роботі групи з напрямку діяльності комісії з контролю і забезпечення безпечних умов праці. 14.10. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням ексномічних важелів впливу. 15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 15.1. Планує організовує та керує роботами щодо: 15.1.1. Вдосконалення організації праці і управління виробництвом; 15.1.2. Проведення атестації робочих місць за умовами праці в підрозділах і залучає до цієї роботи інші функціональні відділи підприємства; 15.1.3. Підготовки і укладення колективних договорів в підрозділах підприємства і перевірці їх виконання у встановлені терміни; 15.1.4. Обліку працюючих в т.ч. жінок у шкідливих умовах і на тяжких. роботах; 15.1.5. Проведення оглядів і конкурсів з питань організації праці і управління виробництвом; 15.1.6. Вивчення умов праці робітників і готує пропозиції про надання додаткових пільг і компенсацій за шкідливі умови праці. 15.2. Розробляє з учястю відділів апарату підприємства: 15.2.1. Положення про структурні підрозділи підприємства і посадові інструкції працюючих передбачаючи в них функції і обов"язки з питань охорони праці з урахуванням цього Переліку. 15.2.2. Положення про моральне і матеріальне заохочення за досягнення високого рівня з охорони праці погоджує і представляє його на затвердження організовує спільно з відділом охорони праці контроль за правильністю застосування Положення; 15.2.3. Матеріали щодо встановлення окремим категоріям робітників пільг і компенсацій за шкідливість в підрозділах підприємства. 15.3. Організовує розробку планів соціального розвитку колективів підрозділів підприємства приймає участь в розробці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього ропорядку. 16. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. 16.1. Проводить роботу щодо формування і витрат коштів охорони праці підприємства згідно Інструкції про порядок перерахування обліку та витрачання коштів державного галузевого регіональних фондів охорони праці та фондів охорона праці підприємства: 16.2. Здійснює облік та складання звітів про витрати на заходи з охорони праці про матеріальні збитки від аварій дорожно-транспортних пригод пожеж і нещасних випадків на виробництві кількість днів неявок у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю. 16.3. Здійснює контроль за роботою бухгалтерії підроздідів підприємства в частині правильного витрачення обліку затрат на заходи з охорони праці і своєчасної звітності про ці витрати. 17. НАЧАЛЬНИКИ ВІДДІЛІВ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЮРИСТКОНСУЛЬТ. Організовують і здійснюють роботу з питань охорони праці в межах своєї компетенції керуючись законодавством про працю Законом "Про охорону праці" Законами "Про пожежну безпеку" і "Про дорожній рух" у відповідності з Положенням про структурні підрозділи /функціональні служби/ і посадовими інструкціями. 18. ГОЛОВНИЙ МЕТРОЛОГ. 18.1. З а б е з п е ч у є : 18.1.1. Використання сучасних методів і засобів вимірювання в гадузі охорони праці; 18.1.2. Укомплектування обмінного фонду засобів для вимірювання випробувань та контролю зберігання і облік у встановленому порядку робочих еталонів ремонт і утримання в належному стані зразків засобів вимірювань; 18.1.3.Складання повірочних схем встановлення оптимальної періодичноситі і розробку графіків перевірки засобів вимірювання. 18.2. Організовує: 18.2.1. Роботу з метрологічного забезпечення оцінки стану умов і охорони праці в т.ч. під час проведення атестації робочих місць за умовами праці; 18.2.2. Роботу з аналізу стану метрологічного забезпечення в галузі охорони праці проведення метрологічних атестацій нестандартизованих засобів вимірювань: розробку погодження і затвердження методик інструкцій та іншої нормативно-технічної документації з їх повірки а також атестації засобів вимірювань після відновлення і ремонту повірки; 18.2.3. Підготовку технічних завдань на проектування і розробку засобів вимірювань в галузі охорони праці спеціального призначення; 18.2.4. Роботу щодо підвищення кваліфікації працівників метрологічної служби які контролюють параметри стану умов і охорони праці. 18.3. Керує: 18.3.1. Підготовкою планів впровадження нової вимірювальної техніки для потреб охорони праці організаційно-технічних заходів щодо вдосконалення метрологічного забезпечення засобів і методів вимірювань контролю та випробувань; 18.3.2. Роботою щодо проводення метрологічної експертизи в галузі охорони праці кострукторської та іншої технічної документації розробленої на підприємстві а також яка надходить від інших підприємств і організацій. 18.4. Здійснює контроль за: 18.4.1. Оснащенням технологічного процесу всіма передбаченними регламентом засобами вимірювань в галузі охорони праці; 18.4.2. Правильністю проведення вимірів параметрів стану умов і охорони праці застосуванням стандартизованих методик і відповідних вимірювальних засобів. Третій рівень управління. 1. НАЧАЛЬНИК /ДИРЕКТОР/. 1.1. Зобов"язаний створити в кожному підрозділі і на робочих місцях умови праці відповідно до вимог нормативних актів а також забезпечити додержання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. З цією метою забезпечує функціонування системи управління охороною праці для чого: 1.1.1. Створює службу охорони праці згідно з Положенням про службу а також інші відповідні служби і призначає посадових осіб які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці пожежної безпеки і безпеки руху затверджує інструкції про їх обов"язки права та відповідальність за виконання покладених на них функцій; 1.1.2. Розробляє і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці впроваджує прогресивні технології досягнення науки і техніки засоби механізації та автоматизації виробництва вимоги ергономіки позитивний досвід з охорони праці згідно з нормативними документами безплатно забезпечує працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами водою; 1.1.3. Забезпечує усунення причин що призводять до нещасних випадків професійних захворювань і виконання профілактичних заходів визначених комісіями за підсумками розслідування цих випадків /захворювань/; 1.1.4. Організовує проведення лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку і терміни що встановлюються законодавством вживає за їх підсумками заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров"я виробничих факторів; 1.1.5. Розробляє і затверджує положення інструкції інші нормативні акти про охорону праці що діють в межах підрозділу та встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників на території підрозділу у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами з охорони праці; 1.1.6. Здійснює постійний контроль за додержанням працівниками технологічних процесів правил поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва використанням засобів колективного та індивідуального захисту виконанням робіт відповідно до вимог щодо охорони праці особисто приймає участь в перевірках стану організації профілактичної роботи з охорони праці в підпорядкованих підрозділах; 1.1.7. Організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у галузі охорони праці; 1.1.8. У разі відсутності в нормативних актах вимог які необхідно виконати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на певних роботах вживає погоджених з органами державного нагляду заходів що забезпечують безпеку працівників ; 1.1.9. У разі винекнення на виробництві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків вживає термінових заходів для допомоги потерпілим залучає у разі необхідності аварійно-рятувальні формування відшкодовує витрати на лікування і професійну реабілітацію потерпілих від нещасних випадків і професійних захворювань оплачує витрати на ритуальні послуги у разі похованні загиблих розслідування і проведення експертизи причин аварії або нещасного випадку приймає участь в їх розслідуванні і затверджує акт форми Н-1; 1.1.10. Оргвнізовує проведення попереднього /при прийнятті на роботу/ і паріодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників; 1.1.11. Здійснює фінансування охорони праці направляє кошти фонду охорони праці підрозділу тільки на виконання заходів що забезпечують доведення умов і безпеки праці до нормативних вимог або підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві; 1.1.12. Затверджує плани підготовки підвищення кваліфікації працівнйнів і спеціалістів і контролює їх виконання; 1.1.13. Під своїм керівництвом створює постійно діючу комісії в питань охорони праці і забезпечує її роботу. 1.2. Керує відбором і розстановкою кадрів які мають право на виконання робіт і здійснює керівництво ними. 1.3. Укладає з профспілковим комітетом колективний договір в який включено розділ "Угода з охорони праці". 1.4. Виділяє приміщення обладнання інструмент та інвентар для кабінетів та кутків охорони прці і медичних закладів. Контролює забезпечення лікувально-профілактичним і санітарно-побутовим обслуговуванням працюючих. 1.5. Проводить нараду з охорони праці на якій заслуховує звіти головного інженера своїх заступників керівників відділів та служб начальників партій /загонів дільниць цехів/ про якість і повноту виконання ними посадових обов'язків щодо забеапечення безпечного виконання робіт планових заходів з охорони праці а також приписів за результятами перевірки техніки безпеки на об"єктах робіт контролюючими органаш і працівниками вищестоячих рівнів управління. Дає оцінку якості і повнити виконання посадових обов"язків керівників слуяб та підрозділів і визначав заходи в тону числі еконоиічні до посадових осіб які не виконують своїх обов"язків. 1.6. Забезпечує свойчасне подання статистичної звітності з питань охорони праці. 1.7. Особисто очолює роботи щодо бортьби з стихійними лихами /засуха повені лісові пожежі і т.ін./. 1.8. З подання органів Держнаглядохоронпраці керівників служб експедиції керівників підрозділів звільняє від роботи осіб які допустили порушення норм охорони праці. 1.9. Несе відповідальність за організацію і результативність роботи щодо створення і забезпечення безпечних умов праці 2. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР. 2.1. Організовує і контролює роботу щодо створення безпечних і здорових умов праці під час здійснення виробничого процесу в підлеглих службах відділах і виробничих підрозділах. Несе особисту відповідальність за результативність цієї роботи. 2.2. Забезпечує безпеку виробничих процесів в тому числі: 2.2.1. Координує проведення геологорозвідувальних і ремонтно-механічних робіт відповідно до вимог правил і норм охорони праці стандартів іншої нормативної документації з безпеки праці затверджених проектів паспортів та іншої експлуатаційної і технологічної документації; 2.2.2. Впровадження нових більш безпечних технологій і техніки які покращують умови і підвищують безпеку праці ; 2.2.3. Виконання комплексних заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці і навколишнього середовища; 2.2.4. Роботи з придбання забезпечення зберігання при транспортуванні і використанні вибухових матеріалів токсичних отруйних і радіоактивних речовин джерел іонізуючих випромінювань; 2.2.5. Роботи з раціоналізаціі і винахідництва з охорони праці; 2.2.6. Своєчасне доведевня і вивчення нормативних документів з охорони праці до об"єктів робіт і працюючих; 2.3. Забезпечує безпеку виробничого обладнання відповідно до вимог п.7.1. роздіду 7 СУОП в тому числі: 2.3.1. Експлуатацію утримання і своєчасний ремонт обладнання технологічного транспорту інструменту і контрольно-вимірювальних приладів у відповідності з вимогами норм охорони праці наявність і ведення експлуатаційної й ремонтної документації /надалі - безпечна експлуатація обладнання/; 2.3.2. Випробування модернізованої техніки вивчення і узагальнення матеріалів з безпечної експлуатації нової техніки; 2.3.3. Збір узагальнення і передачу у вищестоячу організацію матеріалів про конструктивні недоліки обладнання механізмів апаратури та пристроїв які не відповідають вимогам норм з охорони праці і пожежної безпеки; 2.3.4. Виведення з експлуатації техніки яка не відповідає вимогам безпеки і вибракування зношеної техніки; 2.3.5. Раціоналізацію і винахідництво направлені на приведення техніки у відповідність з вимогами безпеки. 2.4. Керує роботами направленими на раціоналізацію режимів праці і відпочинку працюючих в тому числі щодо: 2.4.1. Впровадження вахтового методу організації праці; 2.4.2. Вивчення умов праці робітників і підготовці пропозицій про надання додаткових пільг і компенсацій за шкідливі умови праці; 2.4.3. Обліку працюючих в тому числі жінок в шкідливих умовах і на тяжких роботах; 2.4.4. Підготовки матеріалів на встановлення окремим категоріям робітників пільг і компенсацій за шкідливість. 2..5. Організовує керує розробкою і контролює виконання. 2.5.1. Проектів на геологорозвідувальні роботи на спорудження шахт штолень інших складних виробничих об"єктів відповідно до вимог норм охорони праці і пожежної безпеки; 2.5.2. Графіків контролю за станом техніки безпеки і охорони праці в підлеглих підрозділах. 2.6. Керує .розробкою затверджує і контролює виконання: 2.6.1. Паспортів буровибухових робіт вентиляції і кріплення гірничорозвідувальних виробок; 2.6.2. Проектів схем та будівництво шахт штолень глибоких свердловин шурфів та інших схем комунікацій систем електро- газо- теплопостачання систем вентиляції лабораторій цехів гаражів; 2.6.3. Планів ліквідації аварій; 2.6.1. Геолого-технічних нарядів; 2.7. Організовує і керує роботою щодо: 2.7.1.Приймання в експлуатацію нових і конструктивно змінених об"єктів робіт які відповідають вимогам норм охорони праці; 2.7.2. Підготовки колективних договорів і перевірки їх виконання; 2.8. Організовує проходження практики студентами учбових закладів учнями ПТУ відповідно до вамог охороно праці. 2.9. Керує работою щодо впровадженая і удоскогчлення Системи управління охороною праці; 2.10. Доповідає на нарадах у начальника про стан охорони праці на об"ектах робіт про хід виконання заходів з охорони праці. 2.11. Вживає заходи щодо усунення порушень і впливу на керівників які незадовільно виконують свої обов'язки і в тому числі з використанням економічних заходів. 2.12. Здійснює ковгроль за: 2.12.1. Якісним виконанням посадових обов'язків підлеглими особами з керівництва виробництвом і створення безпечних умов праі; 2.12.2. Виконання проектів технологічних регламентів паспортів норм охорони праці; 2.12.3. Відповідністю техніки яка проходила ремонт вимогам норм охорони праці; 2.12.4. Наявністю прав на обслуговування обладнання і електроустановок у осіб які допускаються до виконання цих робіт; 2.12.5. Забезпечення працюючих і об"ектів робіт засобами колективного і індивідуального захисту; 2.12.6. Дотримання діючого Положення про моральне і матеріальне стимулювання працюючих за високі досягнення з охорони праці; 2.12.7. Розробкою і виконанням заходів щодо профілактики травматизму. 2.13. Керує групою з напрямку діяльності комісії з питань охорони праці. 3. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ДИРЕКТОРА/. 3.1. Забезпечення виконання посадових інструкцій щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 3.2. Забезпечує безпеку виробничих процесів в тому числі: 3.2.1. Своєчасне постачання структурних підрозділів і об"єктів робіт згідно діючих норм матеріалами обладяанаям спорядженням спецодягом молоком спецхарчуванням засобами і пристосуваннями для забезпечення безпечної роботи і проведення заходів з охорони праці; 3.2.2. Пожевну безпеку на об"єктах робіт підрозділу /експедиції/; 3.2.3. Безпечну експлуатацію транспорту /окрім технологічного/ і газового господарства; 3.2.4.. Будівництво і безпечну експлуатацію пристаней відомчих доріг і обладнання їх місцями відпочинку для водіїв та дорожніми знаками; 3.2.5. Безпечне ведення вантажо-розвантажувальних робіт будівельних складських господарських і лісозаготівельних робіт в сільськогосподарських підрозділах; 3.2.6. Будівництво обладнання безпечну експлуатацію і утримання у відповідності з вимогами санітарних норм і правил пожежної безпеки будов і споруд адміністративних культурних і санітарно-побутових житлових приміщень буфетів баз відпочинку дитячих і медичних закладів та інших об"єктів; 3.2.7. Безпезде транспортування і зберігання отруйних паливно-мастильних і легкозаймистих матеріалів; 3.2.8. Виконання лікувально-оздоровчих і санітарно-гігієнічних заходів; 3.2.9. Відповідність об"єктів які будуються і реконструюються нормам охорони праці і пожежної безпеки БНіП і затвердженим проектам; 3.2.10. Безпечну експлуатацію своєчасні ремонти будівельної техніки; 3.2.11. Впровадження нових технологій техніки і організації виробництва які підвищують безпеку будівельно-монтажних робіт; 3.2.12. Прання ремонт сушіння дезинфекцію та зберігання спецодягу спецвзуття і засобів захисту; 3.2.13. Постачання питною водою спецодягом спецвзуттям і медикаментами; 3.3. Керує роботою: 3.3.1. Комісії з прийманая в експлуатацію вахтових селищ житлових приміщень культурно-побутових і санітарно-побутовях об"єктів складів приміщень для медичних закладів дитячих садків баз відпочинку їдалень; 3.3.2. Пожежно-технічних комісїй; 3.3.3. Добровільних пожежних дружин та її відділень на об"єктах робіт. 3.4. Організовує керує і затверджує: 3.4.1. Проекти на спорудження відомчих доріг складів ПММ; 3.4.2. Інструкції з пожеженої безпеки на підпорядкованих роботах. 3.5. Приймає участь в розробці і реалізації планів соціального розвитку колективів плану організаційно-технічішх заходів з пожежної безпеки заходів по боротьбі з стихійними лихами. 3.6. Контролює дотрмання посадовими особами підрозділу закоподавстіа про працю нормативних документів з пожежної безпеки а на підконтрольних роботах окрім цього повноту і якість виконання підлеглими особами посадових обов"язків з охорони праці і вимог СУОП. 3.7. Керує групою з напрямку діяльності в комісії з питань охорони праці. 4. ГОЛОВНИЙ ГЕОЛОГ /ГІДРОГЕОЛОГ/. 4.1. Забезпечує виконання посадової інструкції щодо керівництва виробництвом і створений безпечних умов праці з врахувавнням особливостей ведення робіт. 4.2. Забезпечує: 4.2.1. Безпечне ведення пошуково-знімальних геологознімальних топомаркшейдерських камеральних і лабораторних робіт під час буріння і випробування свердловин на нафту і газ; 4.2.2. Доведення наказів листів постанов до працюючих на підвідомчих роботах. 4.3. Затверджує і забезпечує виконання: 4.3.1. Календарних планів безпечної відробки площ і маршрутів з врахуванням природно-кліматичних умов району ведення робіт; 4.3.2. Графіків виїздів підрозділів на польові роботи і повернення на базу експедиції. 4.4. Керує робото» комісії з перевірки готовності до виїзду в поле сезонних геолого-знімальнах пошуково-знімальних гідрогеологічних геохімічних і радіометричних підрозділів. 4.5. Здійснює контроль за: 4.5.1. Якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці ; 4.5.2. Безпечним проведенням геологічних робіт; 4.5.3. Радіаційною безпекою на підконтрольних роботах; 4.5.4. Забезпеченням безпеки студентів-геологів під час проходження ними практики ; 4.5.5. Станом гірничо-геологічної обстановки в гірничих виробках і своєчасним уточненням паспортів кріплення. 4.6. Вносять пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 4.7. Приймає участь в роботі груп комісії з питань охорони праці. 5. ГОЛОВНИЙ ГЕОФІЗИК. 5.1. Забезпечує виконання посадової інструкції щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 5.2. Забезпечує: 5.2.1. Безпечне ведення геофізичних робіт; 5.2.2. Безпечну експлуатацію обладнання апаратури і технологічного транспорту який використовується на геофізичних роботах; 5.2.3. Безпечне зберігання транспортування і використання вибухових матеріалів радіоактивних речовий і джерел іонізуючих випромінювань; 5.2.4. Доведення до працюючих наказів постанов інформаційних листів про травми і аварії на геофізчнях роботах. 5.3. Організовує і керує складанням проектів геофізичная робіт відповідно до норм охорони праці з урахуванням особливостей району ведення робіт. 5.4. Комплектує штати об"єктів геофізичних робіт керівниками які мають право відповідального на проведення робіт контролює наявність прав обслуговування обладнання і енергоустановок у осіб допущених до цих робіт. 5.5. Приймає участь : 5.5.1. У розслідуванні втрат ВН і джерел іонізуючих випромінювань; 5.5.2. В аналізі виявлених порушень норм охорони праці причин нещасних випадків на геофізичних роботах розробці і впровадженні заходів щодо іх усунення. 5.6. Здійснює контроль за якісним і повним виконанням підлеглими обобами посадових обов'язків щодо керівництва виробництвом і створенням безпечних умов праці. 5.7. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення по охороні праці а також притягненая до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 6. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК. 6.1. Забезпечує виконання посадової інструкції щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 6.2. Забезпечує; 6.2.1. Безпечну експлуатацію вантажопідйомного зварювального металообробного ковальсько-пресового та іншого обладнаная вентиляційних упаковок систем тепло- водо газопостачання; б.2.2. Своєчасне проведення передбачених правилами випробувань технічного огляду і ревізій вантажозахоплюючих пристосувань апаратів і посудин що працюють під тиском компресорних установок зварювальної апаратури транспортних засобів в тому числі суден а такох засобів захисту реєстрацію в органах нагляду вантажопідйомних механізмів; 6.2.3. Своєчасні планово-попереджувальні ремонти обладнання транспортних засобів в тому числі гусеничної техніки вентиляційних установок систем тепло-.водо- газопостачання; 6.2.4. Впровадженвя нових більш безпечних технологічних процесів і техніки які покращують умови і безпеку праці на підконтрольних роботах; 6.2.5. Безпечне зберігання транопортування використання хімічних речовин посудин які знаходяться під тиском і які застосовуються під час ремонтно-механічних робіт; 6.2.6. Ведення технічних паспортів та іншої експлуатаційної і ремонтної документації на обладнання аларатуру і контрольно-вимірювальні прилади; 6.2.7. Комплектування штатів керівниками підконтрольних об'єктів робіт які мають право відповідальності на проведення робіт. 6.3. Організовує збір і здійснює узагальнення матеріалів з конструктивних недоліків обладнання механізмів і пристосувань підготовляє відповідні пропозиції для подання на заводи-виготовлювачі розробникам і в органи держнагляду. 6.4. Розробляє і подає пропозиції до комплексних заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища до плану з навчання працюючих атестації відповідальних на право ведення робіт працівників служби головного механіка а також виведення з експлуатації обладнання механізмів транспортних засобів які не відповідають вимогам безпеки а також застарілих. 6.5. Здійснює контроль за: 6.5.1. Якісним і повним виконанням підлеглими особами посадових обов"язків щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці; 6.5.2. Наявністю прав на управління і обслуговування механізмів транспортних засобів вантажопідйомних машин і опалювальних установок у осіб допущених до цих робіт; б.5.3. Наявиість інструкцій з охорони праці у робітників зайнятих на підконтрольних роботах. 6.6. Очолює комісії з: 6.6.1. Приймання обладнання яке змонтоване заново або пройшло ремонт транспортних засобів встановлює відповідність нового обладнання вимогам стандартів; 6.6.2. Встановлення придатності до подальшої експлуатації або описання обладнання транспортних засобів які відпрацювали амортизаційний термін. 6.7. Приймає участь в роботі комісії з: 6.7.1. Перевірки і атестації робочих місць за умовами праці; 6.7.2. Атестації осіб у разі присвоєння їм права на управління і обслуговування обладнання машин і ін.; 6.7.3. Перевірки знань з охорони праці. 6.8. Вносять пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів виливу. 7. ГОЛОВНИЙ /СТАРШИЙ/ ЕНЕРГЕТИК. 7.1. Забезпечує якісне і повне виконання посадової інструкції щодо керівництва виробництвом і створення безпечних умов праці. 7.2. Організовує керує і забезпечує планування розробку і впровадження заходів спрямованних на створення здорових і безпечних умов праці під час проведення електротехнічних та інших робіт передбачених відповідний розділом Переліку обов'язків посадових осіб підприємств ІV рівня в цехах своєї компетенції. 7.3. Забезпечує розробку схем підземних комунікацій систем газо- водо- теплопостачання каналізації і вентиляції. 7.4. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних важелів впливу. 7.5. Приймає участь в роботі груш комісії з питань охорони праці. 8. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА /ДИРЕКТОРА/ З ОХОРОНИ ПРАЦІ. 8.1. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові експедиції /організації/. 8.2. Заступник начальника з охорони праці разом із службою виконує такі основні функції; 8.2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці сприяє вдосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи; 8.2.2. Здійснює оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці; 8.2.3. Складає разом із структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі ; 8.2.4. Проводить для працівників звідний інструктаж з охорони праці. 8.3. Організовує: 8.3.1. Забезпечення працюючих правилами стандартами нормативами положеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; 8.3.2. Паспортизацію цехів дільниць робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; 8.3.3. Облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій; 8.3.4. Підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; 8.3.5. Розробку перспективних та поточних планів роботи підприємства шодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; 8.3.6. Робометодичного кабінету охорони праці пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо; 8.3.7.Допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; 8.3.8. Підвищення кваліфікації і перевірку знань посадовіх осіб з питань охорони праці. 8.4. Приймає участь у : 8.4.1. Розслідуванні нещасних випадків та аварій; 8.4.2. Формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів; 8.4.3. Роботі комісії з питань охорони праці підприємства; 8.4.4. Роботі комісії шодо введення в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об"єктів виробничого та соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; 8.4.5. Розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють в межах підприємства; 8.4.6. Роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 8.5. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі ергономіки прогресивних технологій сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих захисту населення і навколишнього середовища. 8.6. Розглядає листи та скарги працюючих з питань охорони праці. 8.7. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у розробці заходів з питань охорони праці. 8.8. Готує проекти наказів та распоряджень з питань охорони праці що діють для всього підприємства. 8.9. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров'я працівників або людей які їх оточують і навколишнього природного середовища у випадку відмови з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 8.10. Контролює: 8.10.1. Дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками інструкцій з питань охорони праці; 8.10.2. Виконання приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці використання за призначенням коштів фонду охорони праці; 8.10.3. Своєчасне проведення навчання та інструктажів посадових осіб та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання безпеки під час виконання цих робіт; 8.10.4. Відповідають нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих наявність технологічної документації на робочих місцях; 8.10.5. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями організацію питного режиму і надання працівникам передбачених пільг і компенсацій пов"язаних з тяжкими та шкідливими умовами праці; 8.10.6. Використання праці неповнолітніх жінок та інвалідів відповідно до чинного законодавства. 8.10.7. Проходження попереднього /при прийомі на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників зайнятих на тяжких роботах та роботах із шкідлявямя та небезпечними умовами праці або таких де в необхідність у професійному доборі проходження щорічних обов'язкових медичних сглядів осіб віком до 21 року; 8.10.8. Виконання заходів наказів розпоряджень а питань охорони праці а також щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визнанні в актах розслідування. 8.11. Здійснює зв"язок з медичними закладами науковими та іншими організаціям з питань охорони праці організовує впровадження їх рекомендацій. 8.12. Має право: 8.12.1. Представляти підприємство в державних та громадських установах під час розгляду питань з охорони праці; 8.12.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об"єкти структурні підрозділи підприємства зупиняти роботу виробництв дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров"ю працюючих і одержувати від посадових осіб необхідні відоиості документи і пояснення /письмово чи усно/ з питань охорони праці; 8.12.3. Перевіряти стан безпеки гігієни праці та виробничого середовища на об"єктах підприємства видавати керівникаи перевіреного об"єкту цеху виробництва обов'язковий для виконання припис; 8.12.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги актів про охорону праці; 8.12.5. Надсилати керівникові підприємства пропозиції про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці і порушувати клопотання про заохочення працівників котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. 8.13. Несе відповідальність за: 8.13.1. Невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства з охорони праці; 8.13.2. Невиконання своїх функціональних обов'язків передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовою інструкцією; 8.13.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці. 9. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ. 9.1. Забезпечує виконання відділом покладених на нього завдань з охорони праці і посадових обов'язків кожним спеціалістом. 9.2. Забезпечує: 9.2.1. Безпечне ведення робіт і експлуатацію технологічного транспорту; 9.2.2. Дотримання технологічних регламентів і вимог безпеки під час проведення робіт і експлуатації обладнання; 9.2.3. Впровадження нових технологій і техніки які покращуйте умови і безпеку праці; 9.2.4. Зберігання транспортування і використання вибухових матеріалів; 9.2.5. Впровадження стандартів на об'єктах робіт розробку і впровадження стандартів підприємства і метрологічне забезпечення охорони праці; 9.2.6. Розробку проектів геологорозвідувальних робіт а також проектів на споруджання шахт штолень та інших складних виробничих об"єктів згідно з вимогами норм охорони праці і пожежної безпеки; 9.2.7. Доведення до працюючих наказів постанов листів з питань охорони праці; 9.3. Розробляє: 9.3.1. Плани і рознарядки постачання об"єктів робіт обладнанням і матеріалами в обсязі і номенклатурі які забезпечують ведення робіт; 9.3.2. Проекти і схеми бурових установок трас їх пересування складів вибухових матеріалів шахт штолень паспортів кріплення вентиляції буровибухових робіт які узгоджує з відділом техніки безпеки і подає на затвердження; 9.3.3. Заявки на засоби малої механізації тяжких і ручних робіт. 9.4. Планує і організовує роботу з впровадження нових більш безпечних технологічних процесів і техніки які покращують уковя і підвищують безпеку праці. 9.5. Проводить розрахунок і складає заявки на вибухові матеріали /ВМ/ визначає потребу в складах ВМ підготовляє пропозиції по будівництву /ліквідації/ складів ВМ розробляє заходи з удасконалення вдбухових робіт і організовує їх впроваджння. 9.6. Здійснює контроль за: 9.6.1. Дотриманням графіків перевірок станом зберігання транспортування і використання ВМ оформляє документацію на дозвіл придбання перевезення збереження ВМ і проведення вибухових робіт; 9.6.2. Повнотою і якістю виконання підлеглими особами посадових обов"язків з охорони праці; 9.7. Приймає участь в роботі комісії з: 9.7.1. Атестації робочих місць за умовами праці. 9.8. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відповідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних заходів впливу. 9.9. Приймає участь в роботі групи комісії з питань охорони праці. 10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ. 10.1. Забезпечує виконання завдань з охорони праці і контролює повноту і якість виконання посадових обов"язків кожним співробітником та підлеглими службами. 10.2. Своєчасно складає обгрунтовані заявки узгоджені з службою охорони праці і забезпечує постачання підрозділів цехів і дільниць спецодягом спецвзуттям засобами і індивідуального захисту запобіжними пристроями милом приладами захисними засобами зв"язку і матеріалами необхідними для безпечного ведення робіт та виконання заходів щодо покращення і оздоровленая умов праці. 10.3. Організовує і забезпечує правильне приймання зберігання облік видачу спецодягу спецвзуття засобів індивідуального захисту готує рвкламації у разі виявлення їх низької якості. 10.4. Забезпечує дотримання норм охорони праці в складському господарстві і на матеріально-технічних базах. 10.5. Вносить пропозиції про заохочення колективів і працівників за досягнення з охорони праці а також притягнення до відпвідальності осіб за порушення норм охорони праці в тому числі з використанням економічних заходів впливу. 11. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. 11.1. Організовує керує і забезпечує: 11.1.1. Проведення паспортизації і атестації робочих місць залучає до цієї роботи інші функціональні відділи; 11.1.2. Розробку і впровадження науково обгрунтованої праці і керівництва виробництвом. Розробляє і впроваджує заходи щодо покращення організації обслуговування робочих місць розповсюдження передових найбільш раціональних і безпечних прийомів і методів праці підвищення культури виробництва скорочення тяжких трудомістких і ручних робіт введення раціональних режимів праці та відпочинку зміцнення трудової і виробничої дисципліни вдосконалення форм і систем морального і матеріального стимулювання за покращення умов праці. 11.2. Розробляє проект і організовує укладання колективного договору перевірку його виконання в установлені терміни. 11.3. Веде облік працюючих в тому числі жінок в шкідливих умовах і на тяжких роботах. 11.4. Проводить роботу щодо: 11.4.1. Вдосконалення Положення про підрозділи і посадові інструкції працюючих передбачивши в них функції і обов"язки з питань охорони праці; 11.4.2. Встановлення окремим категоріям працівників пільг і компенсацій за шкідливість; 11.4.3. Розробки показників стимулювання працівників за успіхи на виробництві з врахуванням досягнень з охорони праці. 11.5. Розробляє плани соціального розвитку колективу підприємства приймає участь у розробці заходів щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни посилення контролю за дотриманням правил внутрішнього трудового ропорядку. 11.6. Контролює виконаная посадовими особами підприємства законодавства про працю в тому числі дотриманая режиів праці та відпочинку. 12. СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР. 12.1. Здійснює опоративний регулярная контроль за виконанням проектних і технологічних рішень під час проведення робіт негайно вживає заходів у разі виявлення порушень. 12.2. Здійсняє прийом заявок на усунення тих порушень ліквідація яких не можливе силами П рівня управління організацію їх виконання і контроль за реалізацією приписів контролюючих органів. 12.3. Вживає оперативні заходи у разі виникнення на об"єктах робіт аварійних ситуацій /пожежі стихійне лихо і т.ін./ згідно з планом ліквідації можливої аварії. 12.4. Негайно доводить до відома керівництва випадки травматизму пожеж аварій стихійних лих на об"єктах які загрожують безпечному веденню робіт і про вжиті заходи щодо їх усунення. 13. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ. 13.1. Забезпечує: 13.1.1. Підбір і розстановку кадрів за кваліфікацією і спеціальністю з урахуванням висновків медичних органів відповідністі стану здоров"я працівників умовам їх роботи; 13.1.2. Дотримання вставовленого трудового розпорядку і трудової дисципліни; 13.1.3. Безумовне виконання діючого порядку допуску до корівництва і виконання робіт; 13.1.4. Дотримання встановленого порядку щодо підготовки і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів. 14. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. 14.1. Проводить роботу щодо формування і витрати коштів фонду охорони праці експедиції / оргенізації/ згідно"Інструкції про порядок перерахування обліку та витрачання коштів державного галузевих регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємства". 14.2. Здійснює облік та складання звітів про витрати на заходи з охорони праці про матеріальні збитки від аварій дорожно-транспортних пригод пожеж і нещасних випадків на виробництві числі днів неявки у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю. 15. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛІВ: ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ЮРИСКОНСУЛЬТ. Організовують і здійснюють роботу з питань охорони праці в межах своєї компетенції керуючись законодавством про працю Законом "Про охорону праці" та Законом "Про позежну безпеку" відповідно до Положення про структурні підрозділи і посадових інструкцій. 16. СТАРШІ СПЕЦІАЛІСТИ /ІНЖЕНЕРИ ГЕОЛОГИ ГЕОФІЗИКИ МЕХАНІКИ ТА ІН. ПІДПРИЄМСТВА ЗАВОДУ ЕКСПЕДИЦІЇ ІНСТИТУТУ/. Виконують роботу з охорони праці на підконтрольних роботах виходячи з положень про відділи і служби і обов"язків які визначаються посадовими інструкціями спеціалістів. Другий рівень управлінця. Обов"язки права і відповідальність посадових осіб /керівників П рівня/ затверджуються керівников підрозділу Ш-го рівня управленая виходячи з положень про виробничі структурні підрозділи штатного розкладу функціональних обов"язків наведених в цьому Переліку Кваліфікаційному довіднику посад керівників спеціалістів і службовців. Основні принципи які повинні дотримуватись під час формування посадових обов"язків керівниуів ІІ-го рівня управління: - за кожне конкретне питання в тому числі охорони праці і пожежної безпеки повинна доповідати одна особа; - кожен обов"язок повинен забезпечувати одержання конкретного кінцевого результату у вягляді зменшення порушень запобігання травм і аварій; - забезпечення ведення робіт у суворій відповідності з проектом технологією паспортом нарядои і вимогами охорони праці; - здійснення контролю за виконанням посадових обов"язкіз керівниками І рівня і безпосередніх виконавців робіт проведення виховної роботи з підлеглими особами; - можливість уточнення з урахуванням спедафіки роботи кола обов"язків підлеглих з питань охорони праці пожежної безпеки і безпеки руху; уточнення обов"язків у кожному випадку повинно оформлятись у встановленому порядку /доповнення до посадової інструкції або новою інструкцією/. І. НАЧАЛЬНИК ПАРТІЇ ЦЕХУ ЗАГОНУ ШАХТИ ВИКОНРОБ. 1.1. Є повноправним керівником виробництва і несе повну відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці в своєму підрозділі. 1.2. Керує: 1.2.1. Безпечним зберіганням транспортуванням використанням і обліком вибухових отруйних паливно-мастильних та інших вогненебезпечних матеріалів радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання; 1.2.2. Упорядкуванням утриманням і експлуатацією деріг та об"єктів робіт. 1.3. Забезпечує: 1.3.1. Ведення технологічних процесів і геологорозвідувальних робіт у відповідності з вимогами норм охорони праці встановленими проектами технологією паспортами типовими схемами геолого-технічними нарядами іншою проектно-експлуатаційною документацією; 1.3.2. Інженерне керівництво виконання комплексу робіт своєчасний перегляд паспортів геолого-технічних нарядів іншої технологічної документації в разі зміни гірничо-геологічних або інших умов проведення робіт; 1.3.3. Наявність справний стан і безпечну експлуатацій обладнаная апаратури транспортних засобів вантажопідйомних механізмів санітарно-технічних пристроїв а також виробничих і допоміжних приміщень і споруд; 1.3.4. Постачання об"єктів робіт матеріалами обладнанням і їх придатність для безпечного ведення робіт і виконання приписів з охорони праці і пожедної безпеки; 1.3.5. Оснащення об"єктів робіт /робочих місць/ первинними засобами пожежогасіння підтримання їх постійно в дієздатному стані; 1.3.6. Наявність на робочих місцях інструкцій плакатів і попереджувальних написів та службової документації з охорони праці; 1.3.7. Своєчасну видачу працюючим згідно з встановленими нормами засобів індивідуального захисту спецодягу спецвзуття мила молока і знешкоджуючих засобів своєчасну чистку прання і ремонт спецодягу і спецвзуття; випробування і перевірку засобів захисту; 1.3.8. Проведення вступного інструктажу /якщо прийом на роботу здійснюється безпосередньо в підрозділах/ періодичне навчання спеціалістів перевірку знань робітників з відповідним оформленням контролює своєчасність і якість проведення інструктажів робітників. 1.4. Організовує і проводить: 1.4.1. В установлені терміни інструктаж і навчання робітників і спеціалістів безпечним прийомам і методам праці на виробничих об"єктах не допускаючи до управління механізмами електроуставовками і пристроями осіб які не мають на це права контролює своєчасність і якість преведення інструктажів робітників; 1.4.2. Своєчасне проходження працюючими періодичних медичних оглядів;. 1.4.3. Розслідування аварій і нещасних випадків які сталися в підрозділі спільно з працівником служби охороня праці і уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці; 1.4.4. Оформлення письмового дозволу /наряд-допуск/ на виконання робіт підвищеної небезпеки і контролює їх безпечне ведення; 1.4.5. Регулярні наради з майстрами з участю уповноваженних трудових колективів з питань охорони праці на яких розглядаються причини допущених порушень правил і норм безпеки відступу від проектних і технологічних рішень видає конкретні доручення відповідальним керівникам щодо їх усунення а також визначає способи вирішення питань які викликають затруднення. Доводять до відому майстрів інформацію про нещасні випадки які сталися в цеху а також про випадки які сталися в іншіх цехах і підприємствах /при наявності інформації/. 1.5. Забезпечує і контролює своєчасне і якісне виконання заходів з охорони праці наказів приписів органів нагляду служби охорони праці зауважень і пропозицій робітників та уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 1.6. Організовує: 1.6.1..Виконання робіт підвищеної небезпеки залучаючи до їх ведення після проведення позапланових інструктажів під особистим керівництвом іншої особи технічного персоналу спеціальні служби або досвідчених робітників. 1.6.2. Кабінет /куточок/ охорони праці оснащує його технічними засобами навчання наочними і учбовими посібниками здійснює безпосереднє керівництво його роботою. 1.7. Збирає і узагальнює заувакення і пропозиції робітників иайстрів і уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. Розробляє і подає керівництву підроздіяу пропозиції до комплексних заходів і актів рекламації на конструктивні недоліки обладнання. 1.8. Розробляв нові і переглядає у встановлені терміни діючі інструкції з охорони праці і безпечного веденая робіт або доповнення до нових інструкцій і забезпечує ними робітників складає перелік інструкцій для кожного виробничого підрозділу цеху. 1.9. Під час відвідування об"єктів робіт перевіряє дотримання вимог проекту технологічних регламентів паспортів геолого-технічних нарядів правил і норм безпеки оцінює якість і повноту виконання посадових обов'язків спеціалістами до службової компетенції яких відносяться порушення вимог і вживає до них заходи впливу. Організовує негайне усунення виявлених під час перевірки порушень і причин їх виникнення. Проводять виховну роботу з підрозділами. 1.10. Вносять керівництву підрозділу пропозиції про заохочення працюючих які досягли високих показників з безпеки праці і притягнення до відповідальності осіб які порушили вимога норм і інструкцій в тому числі з використанням економічних санкцій. 1.11. Забезпечує дотримання виробничої і трудової дисципліни. Перший рівеаь управління. 1. МАЙСТЕР НАЧАЛЬНИК ОБЯЄКТУ ЗАГОНУ. 1.1. Здійснює карівництво об"єктом на якому він є повноправним керівником безпосереднім організатором виробництва і несе повну відповідальність за створення здорових і безпечних умов праці для підлеглих. 1.2. Організовує: 1.2.1. Безпечне ведення робіт утримання робочих місць обладнання і приміщень відповідно до вимог норм охорони праці санітарних і протипожежних вимог дотримання встановлених режимів праці і відпочинку для кожної категорії працюючих трудової виробничої і технологічної дисципліни; 1.2.2. Безпечне транспортування зберігання на робочих місцях і використання вибухових отруйних та інших матеріалів радіоактивних речовин і джерел іонізуючих випромінювань; 1.2.3. Безпечне ведення вантажно-розвантажувальних робіт транспортування правильне складування і збереження матеріалів інструменту деталей не допускає захаращення робочих місць і проходів; 1.2.4. Виконання у встановлені строки заходів з охорони праці і техніки безпеки приписів працівників служби охорони праці контролюючих органів уповноважених трудового колективу з питань охорони праці; 1.2.5. Дотримання правил і інструкцій з охорони праці і виробничої санітарії технологічних регламентів застосування безпечних прийомів праці і засобів індивідуального захисту призупиняє роботу у випадках загрози здоров"ю і життю працюючих і виводить людей з цих дільниць. 1.3. Забезпечує безперебійну роботу вентиляційних установок створення сприятливих мікрокліматичних умов рівнів шуму вібрації і освітлення на робочих місцях відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. 1.4. Одержує наряд-допуск на роботи підвищеної небезпеки і безпосередньо керує їх виконання. 1.5. Проводить рознарядку-видачу завдань на зкіну з уточненням місця складу бригади /ланки групи/ і порядку ведення робіт відповідно до інструкцій технологічних регламентів проектів і нарядів. Не допускає до роботи працівників у нетверезому чи хворобливому стані вирішує питання заміни їх іншими кваліфікованими виконавцями. 1.6. Контролює якість прийому вахти виконання правил і норм безпеки безпосередніми виконавцями робіт стан обладнання загорож спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту вживає заходів впливу до тих хто виконує свої обов"язки незадовільно. 1.7. Проводить у встановлені терміни первинний повторний позаплановий і поточний інструктажі робітників з безпечних методів роботи і контролює наявність у працівників допусків /посвідчень/ на право роботи і обслуговування механізмів і агрегатів Знайомить робітників з планом ліквідації аварій і запасними виходами. Не допускає працювати на несправному обладнанні без колективних і індивідуальних засобів захисту застосування несправного інструменту пристроїв та інших технічних засобів. 1.8. Щоденно на початку зміни обстежує робочі місця стан обладнання механізмів і празильність експлуатації та вживає заходів до усунення виявлених порушень. 1.9. Інформує начальника цеху про стан техніки безпека на об'єктах робіт. Передає інформацію та вимоги-заявки на Ш-й рівень управління. 1.10. Своєчасно проробляє з працюючими накази і інструктивні матеріали вищестоящих організацій і контролюючих органів з відповідним записом і забезпечує їх виконання. 1.11. Слідкує за наявністю і збереженням інструкцій попереджувальних плакатів і знаків з охорони праці. 1.12. Негайно повідомляє керівництво цеху /партії експедиції/ про нещасний випадок аварію чи пожежу які мали місца на дільниці і організовує надання медичної допомоги потерпілим. Передає диспетчерській службі і вищестоячому керівнику виногу-заявку на усунення порушень правил безпеки які не можуть бути усунені своїми силами. Призупиняє роботи у випадку загрози здоров"ю і життю працюючих і виводить людей з цих дільниць. 1.13. Вносить пропозиції про: 1.13.1. Оперативне уточнення паспортів і нарядів на ведення рое біт у разі зміни умов роботи заходи щодо покращення умов і охорони праці на робочих місцях; 1.13.2. Заохочення працюючих які якісно в повному обсязі і безпечно виконують виробничі завдання і притягнення до відповідальності /в т.ч. матеріальної/ осіб які не виконулть вказані вимоги. 2. БРИГАДИР /КЕРІВНИК РОБОЧОЇ ЛАНКИ/. 2.1. Перед початком зміни особисто перевіряє стан техніки безпеки технічний стан транспортних засобів справність обладнання інструменту загороджень засобів індивідуального захисту первинних засобів пожежогасіння. Вживає оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків; 2.2. Одержує завданая на виконаная робіт від керівника об"єкту. Проводить розстановку членів бригади відповідно до технологічних процесів. Дає робітникам необхідні вказівки з безечного ведення робіт призначає старших. 2.3. Не допускає до проведення робіт працівників у нетверезому чи хворобливому стані. 2.4. Призупиняє роботу машин обладнання і апаратура якщо їх експлуатація загрожує здоров"ю і житію працюючих. 2.5. Одержує наряд-допуск та інші спеціальні дозволи на роботи на які потрібне оформлення і не допускає виконання цих робіт без отримання потрібного дозволу. 2.6. Забезпечує на протязі зміни дотримання членами бригади трудової виробничої дисципліни застосування ними безпечних прийомів і методів роботи використання кожним членом бригади виданих спецодягу спецвзуття засобів захисту а також запобіжних пристосувань і огороджень. 2.7. Організовує негайний виклик: 2.7.1. Швидкої допомоги у разі нещасного випадку; 2.7.1. Пожежної охорони у разі винекнення загорання. 2.8. Організовує надання першої допомоги потерпілому повідомляє майстра про нещасний випадок. 2.9. Забезпечує збереження тієї обстановки на робочоку місці за якої стався нещасний випадок якщо це не загрожує подальшим ускладненням. У випадку можливого розвитку аварійної ситуації вживає необхідні попереджувальні заходи щодо забезпечення безпеки людей. 2.10. Інформує майстра про стан умов праці на об'єкті вносить пропозиції щодо їх покращення і про заохочення членів бригади за активну участь з заходах направлених на підвищення безпеки виробничих процесів поліпшення культури виробництва та про притягнення до відповідальності осіб які порушують вимоги охорони праці. 2.11. У випадку відсутності майстра виконує покладені на нього /за його згодою/ обов"язки. 2.12. Після закінчення зміни забезпечує виконання робіт з підготовки робочих місць до здачі зміни відповідно до інструкції з охорони праці. Особисто інформує приймаючого зміну і безпосереднього корівника про стан обладнання інструменту засобів захисту охорони праці і техніки безпоки. Оформляє передачу зміни відповідно до встановленого порядку. 3. РОБІТНИК. 3.1. Перед початком зміни проводить огляд свого робочого місця звертаючи увагу на наступне: 3.1.1. Справність обладнання пристроїв інструменту і приладів; 3.1.2. Наявність і справність огороджень запобіжних пристосувань блокуючих і сигналізуючих пристроїв засобів індивідуального і колективного захисту вентиляції засобів пожежогасіння; 3.1.3. Стан проходів переходів майданчиків їх захаращеність а також справність сходових споруд і поручнів. 3.2. Про виявлені під час огляду недоліки повідомляє безпосереднього керівника /бригадира бурильшика ланкового/ і за йото вказівкою усуваю їх а також керується положенням Системи розділ 3 п.8.2.3. 3.3. В процесі роботи: 3.3.1. Суворо дотримується заданих режимів і технологій ведення робіт вимог інструкцій з охорони праці за професією; 3.3.2. Експлуатує обладнання /інструмент/ відповідно до інструкцій щодо його експлуатації; 3.3.3. Працює в спецодязі і використовує в процесі роботи безпечні прийоми праці дотримуючись під час цього вимог інструкцій з охорони праці за видами робіт; 3.3.4. Утримує в чистоті своє робоче місце використовує засоби захисту і пристосування які забезпечують безпеку праці. 3.4. В процесі роботи звертає увагу на поведінку колег. У випадку порушень з їхнього боку нагадує про необхідність використання безпечних прийомів праці виконання вимог техніка безпеки виробничої санітарії пожежної протифонтанної і газової безпеки. 3.5. На протязі зміни /вахти/ звертає увагу на стан робочого місця комунікацій огороджень обладнання пристосувань приладів і т.ін. Уразі виявлення несправності повідомляє безпосереднього керівника /бригадира бурильника ланкового/ і за його вказівкою вживає заходи щодо їх усунення. 3.6. Повідомляє безпосереднього керівника про кожен випадок травми одержаної особисто або іншим робітником захворювання отруєння вносить пропозиції про шляхи покращення умов і охорони праці на робочому місці доводять до відома безпосереднього керівниеа про зміну гірничо-геологічних та інших умов праці. 3.7. Надає першу допомогу потерпілим допомогає в транспортуванні потерпілого. 3.8. Після закінчення роботи прибирає своє робоче кісне від відходів води льоду і снігу мастила шкідливих або пожежо-небезпечних речовин і матеріалів і здає його робітнику який приймає зміну. 3.9. Робітник зобов"язаний: 3.9.1. Знати і виковувати вимоги нормативних актів про охорону праці правила поводження з машинами механізмами устаткуванням та іншими засобами виробництва користуватися засобами колектрвного та індивідуального захисту; 3.9.2. Додержуватись зобов"язань щодо охорони праці передбачених колективним договором /угодою трудовим договором/ та правилами внутрішнього трудового розпорядку; 3.9.3. Проходити у встановленому порядку попередні та паріодичні медичні огляди; 3.9.4. Співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації загрозливої для його життя чи здоров"я або оточуючих його людей навколишнього природного середовища повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу особу. Громадський контроль. 1. На загальних зборах /конференції/ або у колективному договорі/ комісії з охорони праці профкому делегуються права комісії з питань охорони праці підприємства а громадський інспектором з охорони праці права уповноваженних трудового колективу з охорони праці подрозділу. Рішення комісії після задвердження профкомом є обов"язковим до виконання адміністрацією Комісія та актив з охорони праці організовують свою роботу у відповідності до положень "Про комісію з охорони праці підприємства" "Про представника профспілки з охорони праці" "Про громадського інспектора з охорони праці". 2. Адміністрація за рахунок коштів підпрємства організує навчання активу з охорони праці. 3. Адміністрація не має права притягати до відповідальності громадських інспекторів без погодження з профкомом. 4. Робітники та службовці зобов"язуються виконувати вимоги виробничої трудової та технологічної дисципліни правил і норм безпечного ведення робіт. За порушення цих зобов"язань порушників застосовувати стягнення. ПРИМІТКА: На кожному підприємстві повинно бути розроблена шкалу стягнень в залежності від порушень. 5. За сумлінну роботу по запобіганню травматизму покращенню побутового забезпечення об"єктів робіт за поданням цехових профорганізацій та узгодженням профкому актив з охорони праці заохочується у розмірі до 5-ти мінімальних заробітних плат щоквартально за рахунок коштів підприємства. 6. З метою досягнення безпечних та здорових умов праці адміністрація за участю трудового колективу зобов"язується виконати комплекс заходів що передбачається колективним договором. Окрім того до колективного договору або угоди з охорони праці структурного підрозділу /експедиції ремонтно-механічних підприємств та ін./ включаються при необхідності додатки що перелічені у Спільних рекомендаціях.