ДСТУ Б А.1.1-18-94

ДСТУ Б А.1.1-18-94 ССНБ. Лінолеум. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-18-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ====================================================== Система стандартизації і нормування в будівництві ЛІНОЛЕУМ Терміни та визначення МІНБУДАРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А.1.1-18-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N 83. 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-18-94 ЗМІСТ С. 1 Галузь використання................................. 1 2 Нормативні посилання ............................... 2 3 Основні положення .................................. 2 4 Загальні ноняття ................................... 3 4.1 Матеріали для виробництва лінолеуму ............ 3 4.2 Способи виробництва ............................ 5 4.3 Номенклатура виробів .......................... 7 4.4 Показники технічного рівня та якості .......... 10 Абетковий покажчик українських термінів ............. 13 Абетковий покажчик німецьких термінів ............... 14 Абетковий покажчик англійських термінів ............. 15 Абетковий покажчик французьких термінів ............. 16 Абетковий покажчик російських термінів .............. 17 ДСТУ Б А.1.1-18-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================ Система стандартизації та нормування в будівництві ЛІНОЛЕУМ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве ЛИНОЛЕУМ Термины и определения Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in construсtion LINOLEUM Тегms and definitions ---------------------------------------------------------------- Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять методу рентгеноструктурного аналізу. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри- ємств установ організацій що діють на території України тех- нічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженер- них товариств міністерств відомств . -------------------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів ------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів -------------------------------------------------------------- КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розроблення | стандартів на терміни та визначення | 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Побудова виклад та оформлення стандарту відповідають ви- могам ДСТУ 1.0 ДСТУ 1.2 ДСТУ 1.5 КНД 50-011. 3.2 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.4 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еn французькі fr і російські rи відповідники ста- ндартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 4 3AГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛІНОЛЕУМУ 4.1.1 формувальна суміш de Formungmischung en mouldingsand fr sauble de moulage ru формовочная смесь Багатокомпонентний Многокомпонентный со- склад із сировинних став из сырьевых материа- матеріалів для виробниц- лов для производства лино- тва лінолеуму пригото- леума приготовленный по ваний за заданими техно- эаданным технологическим логічними параметрами параметрам 4.1.2 полівінілхлоридна dе Polyvinylchloridpaste паста en PVC paste fr p[a1]te de polyvinylchlo- * rure ru поливинилхлоридная паста Суміш набряклого полі- Смесь набухшего поливи- вінілхлоридного порош- нилхлоридного порошка ку пластифікаторiв i пластификаторов и различ- різних добавок них добавок 4.1.3 рідкий каучук de Fl[u1]ssiger Kautschuk * еn fiquidrubber fr r[e2]sineliquide * ru жидкий каучук Ниэькомолекулярний Низкомолекулярный ли- лінійний полімер що нейный полимер имеющий має консистенцію в'язкої консистенцию вязкой жид- рідини під час вулка- кости при вулканизации нізації якої утворюється которой образуется резино- гумоподібний матеріал подобный материал 4.1.4 гумова суміш dе Gummimischung еn rubber compound fr m[e2]lange caoutchouc * ru резиновая смесь Вулканізована багато- Вулканизированный много- компонентна сумiш з компонентный состав каучуку наповнювачів та включающий каучук напол- інших компонентів при- нители и другие компонен- значена для виробницт- ты предназначенный для ва лінолеуму производства линолеума 4.1.5 латекс dе Latex en mastic compound fr latex ru латекс Колоїдна водяна диспе- Каллоидная водная диспер- pciя полімерів які мало сия полимеров мало набу- набрякають у воді хающих в воде - 4 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 4.1.6 колоксилін; нітро- de Kolloxylin; Nitrozellulose целюлоза еn colloxylline; nitrocellu- lose fr colloxylline; nitrocellu- lose ru коллоксилин; нитроцеллю- лоза Продукт нітрації бавов- Продукт нитрации хлопко- няної або деревної це- вой или древесной целлю- люлози яку одержують в лозы получаемой в резуль- результаті оброблення тате обработки хлопка или бавовни або хвойної чи хвойной и лиственной дре- листяної деревини весины 4.1.7 наповнювач de Fullstoff en filler fr charge ru наполнитель Дисперсна речовина при- Дисперсное вещество при- родного або синтетично- родного или синтетическо- го походження яка вико- го происхождения исполь- ристовується для одер- зуемое для получения фор- жання формувальних мовочных смесей с целью сумішей з метою поліп- улучшения технологичнос- шення технологічності ти их переработки и прида- їx перероблення i надан- ния заданных свойств про- ня заданих властивостей дукции продукції 4.1.8 пластифікатор de Plastifikator еn plasticizer fr plastifiant ru пластификатор Висококипляча орга- Высококипящая органичес- нічна рідина або тверда кая жидкость или твердое речовина що служить вещество служащее для для зменшення крихкості уменьшения хрупкости и та збільшення пластич- увеличения пластичности ності матеріалу материала 4.1.9 стабілізатор dе Stabilisator en stabilizer fr stabilisateur ru стабилизатор Речовина яка зменшує Вещество уменьшающее швидкість термоокислю- скорость термоокислитель- вального світлового та ного светового и других інших видів старіння видов старения полимеров полімерів 4.1.10 пігмент de Pigment еп pigment fr pigment ru пигмент - 5 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 Порошкоподібна орга- Порошкообразное органи- нiчна або неорганічна ческое или неорганическое кольорова речовина не- цветное вещество не рас- розчинна або малороз- творимое или малораство- чинна у воді і розчинни- римое в воде и растворите- ках яка використову- лях применяющееся для ється для фарбування крашения полимерных ма- полімерних матеріалів териалов 4.1.11 підоснова de Untergrund еn subbase fr sous-couche ru подоснова Тканий або нетканий Тканый или нетканый ма- матеріал який викорис- териал используемый в ка- товується як нижній шар честве нижнего слоя лино- лінолеуму для надання леума для придания ему зву- йому звуко- i теплоізо- ко-и теплоизолирующих люючих властивостей або свойств или армирования армування лінолеумного линолеумного рулона рулона 4.1.12 пітникова напівгрубо- dе Halbgrobwolliger Filz бавовняна повсть еn sweaty wool semi-hard felt fr feutre en laine demi-gros- sier ru потниковый полугрубошер- стный войлок Прямокутні пластини Прямоугольные пластины зваляні з напівгрубої свалянные из полугрубой митої вовни мытой шерсти 4.1.13 джутова тканина; de Jutergewebe Linoleumgewebe лінолеумна тканина еn jute cloth linoleum fr tissu en jute de lino- l[e2]um ru джутовая ткань; линолеум- * ная ткань Maтеріал виготовлений Материал изготовленный из iз джуто-кенафного во- джуто-кенафного волокна локна або суміші джуто- или смеси джуто-кенафных кенафного i лляного во- и льняных волокон полот- локон полотняним пере- няным переплетением плетінням 4.2 СПОСОБИ ВИРОБНИЦТВА 4.2.1 вальцювання dе Walzen еn rolling fr rouleaux ru вальцевание Процес богаторазового Процесс многократного продавлювання форму- продавлевания формовоч- вальної суміші крізь за- ной смеси через зазор меж- - 6 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 зор між двома паралель- ду двумя параллельно pас- но розміщеними валка- положенными вращающи- ми які обертаються мися навстречу друг другу назустріч один одному валками что приводит к ее що спричиняє її розігрі- раэогреву перемешиванию вання перемішування та и гомогенизации гомогенізацію 4.2.2 каландрування dе Kalandriereh en calendering fr calandrage ru каландрирование Безперервний техно- Непрерывный технологи- логічний процес форму- ческий процесс формования вання лінолеумного по- линолеумного полотна с лотна эа допомогою сис- помощью системы парал- теми паралельно роз- лельно расположенных и міщених валків які обер- вращающихся навстречу таються назустріч один друг другу валков путем одному шляхом продав- продавливания исходных ма- лювання вихідних мате- териалов через заэор между piалів крізь зазор між валками валками 4.2.З промазний cпосіб de Streichverfahren en coating technical process fr proc[e2]d[e2]'enduisage * ru промазной способ Технологічний процес Технологический процесс виготовлення лінолеуму изготовления линолеума с з одно-і багатошаровим одно- и многослойным на- нанесенням шляхом на- несением путем намазки на мащування на основу движущуюся основу формо- що рухається форму- вочной смеси с последую- вальних сумішей з на- щим терможелированием ступним їх терможелю- ее каландрированием и ох- ванням каландруван- лаждением ням та охолодженням 4.2.4 екструзія dе Extrusion Spritzen en extrusion fr extrusion ru экструзия Безперервний техно- Непрерывный технологи- логічний процес переро- ческий процесс nepеработ- блення формувальної ки формовочной смеси ко- суміші який полягає у торый заключается в раз- розм'якшенні матеріалу мягчении материала под воз- під дією підвищених тем- действием повышенных ператур i наданнi йому температур и придания ему потрібної форми продав- необходимой формы про- люванням крізь широко- давливанием через широко- щілинну голівку екстру- щелевую головку зкструде- дера ра - 7 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 4.3 НОМЕНКЛАТУРА ВИРОБІВ 4.3.1 лінолеум de Linoleum еn linoleum fr linol[e2]um * ru линолеум Рулонний обробний ма- Рулонный отделочный ма- теріал для покриття териал для покрытия полов підлоги виготовлений на изготовленный на основе основі полімерів напов- полимеров наполнителей и нювачів i різних добавок различных добавок 4.3.2 полівінілхлоридний de Polyvinylchloridlinoleum лінолеум на тканинній mit Gewebeunterschicht підоснові en PVC linoleum with cloth subbase fr linol[e2]um еn PVC avec * couche de base de tissu ru поливинилхлоридный лино- леум на тканевой подосно- ве Лінолеум виготовлений Линолеум изготовленный одноштриховим або ба- одноштриховым или мно- гатоштриховим промаз- готриховым промазным ним способом із полі- способом из поливинилхло- вінілхлориду пласти- рида пластификаторов и раз- фікаторів i piзних доба- личных добавок на подо- вок на підоснові з тка- снове из тканевых материа- нинних mатеpiaлів лов 4.3.3 полівінілхлоридний de Polyvinylchloridlinoleum лінолеум на теплозву- mit Wameisola-tionsunters- коізолюючій підоснові chicht en PVC linoleum with heat- insu-latting subbase fr linol[e2]um en PVC аvec * couche d'isolement thermique ru поливинихлоридный лино- леум на теплозвукоизоли- рующей подоснове Багатошаровий ліноле- Многослойный линолеум ум який складається з состоящий из поливинил- полівінілхлориду напов- хлорида наполнителей нювачів пластифіка- пластификатора пигментов торів пігментів i різних различных добавок и не- добавок та нетканого тканого иглопробивного голкопробивного мате- материала служащего в ка- ріалу що служить як честве теплозвукоизолиру- теплозвукоізолююча під- ющей подосновы с лицевым основа з лицьовим ша- слоем из поливинилхлорид- ром із полівінілхлорид- ной пленки или без нее ної плівки або без неї - 8 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 4.З.4. полівінілхлоридний de Einschichtiges Polyvinyl- лінолеум одношаровий chloridlinoleum ohne Un- без підоснови terschicht en single-layer PVC linoleum without subbase fr linol[e2]um еn PVC mono- * couche sans couche de base ru поливинилхлоридный лино- леум однослойный без по- досновы Линолеум одношаровий Линолеум однслойный из- виготовлений из поліві- готовленный из поливинил- нілхлориду наповню- хлорида наполнителей вачів пластифікаторів пластификаторов пигмен- пігментів i різних доба- тов и различных добавок вок 4.3.5 полівінілхлоридний de Mehrschichtiges Polyvinyl- лінолеум багатошаро- chloridlinoleum ohne вий без підоснови Unterschicht en multilayer PVC linoleum without subbase fr linol[e2]um en РVС multi- * couche sans couche de base ru поливинилхлоридный лино- леум многослойный без по- досновы Лiнолеум який склад- Линолеум состоящий из ється з двох або декількох двух или нескольких поли- полівінілхлоридних ша- винилхлоридных слоев со- рів з'єднаних в одне единенных в одно сплош- суцільне полотнище ное полотнище 4.3.6 полівінілхлоридний de Mehrschichtiges Polyvinyl- багатошаровый ліно- chloridlinoleum ohne Unte- леум без підоснови з rschicht aus Polyvinylch- відходів плівініл- loridabfallen хлориду еn multilayer PVC without subbase from РVС waste fr linol[e2]um en PVC multi- * couche sаns couche de Ьase [a4] partir des * d[e2]chets de PVC * гu поливинилхлоридный мно- гослойный линолеум без подосновы из отходов поли- винилхлорида Линолеум виготовлений Линолеум изготовленншй із відходів виробництва из отходов производства ли- линолеуму полiвінілхло- нолеума поливинилхлорид- ридного на тканинній ного на тканевой подосно- підоснові із відходів ве из отходов поливинил- полівінілхлориду плас- хлорида пластификаторов - 9 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 тіфікаторів наповню- наполнителей пигментов и вачів пігментів i piзних различных добавок добавок 4.3.7 aлкідний лінолеум de Alkydlinoleum en alkyde linoleum fr linol[e2]um alkyde * ru алкидый линолеум Лінолеум виготовлений Линолеум изготовленный іэ алкідних смол напов- из алкидних смол напол- нювачів i пігментів на нителей и пигментов на по- підоснові із тканого або доснове из тканого или не- нетканого матеріалу тканого материала 4.3.8 гліфталевий лінолеум de Glyptalharzlinoleum en glyptallinoleum fr linol[e2]umglyptal * ru глифталевый линолеум Лінолеум виготовлений Линолеум изготовленный із модифікованої жирни- из модифицированной жир- ми кислотами глiфтале- ными кислотами глифтале- вої смоли з органічними вой смолы с органическими i мінеральними напов- и минеральными наполни- нювачами нанесеної на телями нанесеной на джу- джутову тканину товую ткань 4.3.9 колоксиліновий ліно- de Kolloxylinoleum леум en colloxyline linoleum fr linol[e2]um colloxyline * ru коллоксилиновый линоле- ум Лінолеум виготовлений Линолеум изготовленный iз негорючої пластичної из негорючей пластической маси яка складається з массы состоящей из нитро- нітроцелюлози пласти- целлюлозы пластификато- фікаторів стабілізаторів ров стабилизаторов напол- наповновачів барвників нителей красителей и ан- та антипiрену типирена 4.3.10 гумовий багатошаро- de Mehrschichtiges Gummilino- вий линолеум-релін leum en multilayerrubber PVC lino- leum-relin fr linol[e2]um multicouche en caoutchос-relin ru резиновый многослойный линолеум - релин Багатошаровий ліно- Многослойный линолеум леум виготовлений iз изготовленный из резино- гумових сумішей на вых смесей на основе син- oснові синтетичних кау- тетических каучуков чуків - 10 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 4.4 ПОКАЗНИКИ ТЕХНІЧНОГО PIBHЯ ТА ЯКОСТІ 4.4.1 паралельність крайків de Linoleumkantenparalle- лінолеуму li[a1]t * еn parallelism of the lino- leum edges fi parallelism des bords de * linol[e2]um * ru параллельность кромок ли- нолеума Допущені відхилення від Допускаемые отклонения паралельності крайків от параллельности комок лінолеуного полотна в линолеумного полотна в міліметрах миллиметрах 4.4.2 поверхневе водовби- dе Oberfl[a1]chenwasserauf- * рання nahme en surface water absorption fr absorption d'eau de sur- face ru поверхносное водопогло- щение Здатність матеріалу вби- Способность материала пог- paти воду лицьовою по- лощать воду лицевой повер- верхнею зразка у стан- хностью образца в стандар- дартних умовах випробу- тных условиях испытаний вань 4.4.3 зміна лінійних розмірів de L[a1]ngenmass[a1]derung * еn change in linear dimen- sions fr changement des dimensions lin[e1]aires * ru изменение линейных разме- ров Зміна лінійних poзмірів Изменение линейных раз- зразків лінолеуму при дії меров образцов при воздей- на них підвищеної тем- ствии на них повышенной ператури у стандартних температуры в стандартных умовах випробувань условиях испытаний 4.4.4 стираність de Abreibbarkeit еn abrasion resistance fr tenue [a4] l'usure раr * frottement ru истираемость Зменшення маси або Уменьшение массы или тол- товщини зраэків ліноле- щины образцов линолеума уму під час його стиран- при eго истирании в стан- ня у стандартних умовах дартных условиях испыта- випробувань ний 4.4.5 деформативність під de Eindr[u1]ckdeformation * час вдавлювання еn forcing deformability - 11 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 fr d[e2]formabilit[e2][a4]- * l'enfoncement ru деформативность при вдав- ливании Bлacтивість матеріалу Свойство материала опре- яка визначається вели- деляемое величиной абсо- чиною абсолютної дефо- лютной деформации при рмації під час вдавлю- вдавливании в образец ли- вання в зразок лінолеуму нолеума индикатора под індикатора під наванта- нагрузкой и величиной аб- женням i величиною аб- солютной остаточной де- солютної залишкової формации после снятия на- деформації після зняття грузки и востанавливаемос- навантаження і віднов- ти в стандартных условиях люваності у стандартних испытаний умовах випробувань 4.4.6 міцність зв'язків між de Bindungsfestigkeitzwischen шарами den Schichten en adhesion strenth between interlayers fr r[e2]sistance d'adh[e2]- * sionintercouches ru прочность связей между слоями Величина зусилля необ- Величина усилия необхо- хідного для зруйнування димого для разрушения свя- зв'язків між шарами зраз- зей между слоями образца ка багатошарового ліно- многослойного линолеума леуму у стандартних умо- в стандартных условиях ис- вах випробувань пытаний 4.4.7 рівномірність забарв- de Gleichm[a1]ssigkeit der * лення лицьової Sichtfl[a1]chenf[a1]rbung * поверхні en face painting uniformity fr uniformit[e2] de peinture * de lа surface ru равномерность окраски ли- цевой поверхности Оцінка якості забарвлен- Оценка качества окраски ня лицьової поверхні лицевой поверхности путем шляхом порівняння iз сравнения с образцом-эта- зразком-еталоном лоном 4.4.8 час витікання залишко- de Аblaufzeit der statischen вого потенціалу ста- Elektrizi[a1]t * тичної електрики en flow time of statistic electicity fr temps d'[e2]coulement de I'[e2]lectricite statique * гu время истечения остаточ- ного потенциала статичес- кого электричества Час витікания заряду ста- Время истечения ста- - 12 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 тичної електрики до за- тического электричества до даної стандартом вели- заданной стандартом вели- чини залишкового по- чины остаточного потенци- тенціалу ала - 13 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАїНСЬКИХ TEPMIHIB вальцювання ............................................... 4.2.1 водовбирання поверхневе ................................... 4.4.2 деформативність під час вдавлювання ....................... 4.4.5 екструзія ................................................. 4.2.4 зміна лінійних розмірів ................................... 4.4.3 каландрування ............................................. 4.2.2 каучук рідкий ............................................. 4.1.3 колоксилін; нітроцелюлоза ..................................4.1.6 латекс .................................................... 4.1.5 лінолеум .................................................. 4.3.1 лінолеум алкідний ......................................... 4.3.7 лінолеум глiфталевий ...................................... 4.3.8 лінолеум гумовий багатошаровий - релін .................... 4.3.10 лінолеум колоксиліновий ................................... 4.3.9 лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий без підоснови ... 4.3.5 лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий без підоснови з відходів полівінілхлориду ............................... 4.3.6 лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий на теплозвукоізолюючій підоснові .......................... 4.3.3 лінолеум полівінілхлоридний на тканинній підоснові ........ 4.3.2 лінолеум полівінілхлоридний одношаровий без підоснови ............................................. 4.3.4 міцність зв'язків між шарами .............................. 4.4.6 наповнювач ................................................ 4.1.7 паста полівінілхлоридна ................................... 4.1.2 паралельність крайків лінолеуму ........................... 4.4.1 пігмент.................................................... 4.1.10 підоснова ................................................. 4.1.11 пластифікатор ............................................. 4.1.8 повсть пітникова напівгрубобавовняна....................... 4.1.12 рівномірність забарвлення лицьової поверхні................ 4.4.7 cnociб промазний .......................................... 4.2.3 cтабілізатор .............................................. 4.1.9 стираність................................................. 4.4.4 суміш гумова............................................... 4.1.4 суміш формувальна ......................................... 4.1.1 тканина джутова; тканина лінолеумна........................ 4.1.13 час витікання залишкового потенціалу статичної електрики .. 4.4.8 - 14 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК НІМЕЦЬКИХ TEPMIHIB Ablaufzeit der statischen Elektrizi[a1]t .................. 4.4.8 * Abreibbarkeit ............................................. 4.4.4 Alkydlinoleum ............................................. 4.3.7 Bindungsfestigkeit zwischen den Schichten ................. 4.4.6 Eindr[u1]ckdeformation .................................... 4.4.5 * Einschichtiges Polyvinulchloridlinoleum ohne Unterschicht . 4.3.4 Extrusion; Spritzen ....................................... 4.2.4 Formungmischung............................................ 4.1.1 Fl[u1]fssiger Kautschuk ................................... 4.1.3 * F[u1]llstoff .............................................. 4.1.7 * Gleichm[a1]ssigkeit der Sichtfl[a1]chenf[a1]rbung ......... 4.4.7 * Glyptalharzlinoleum ....................................... 4.3.8 Gummimischung ............................................. 4.1.4 HalbgrobwolIiger Filz...................................... 4.1.12 Jutergewebe; Linoleumgewebe ............................... 4.1.13 Kalandriereh .............................................. 4.2.2 Kolloxylin; hitrozellulose ................................ 4.1.6 Kolloxylinlinoleum ........................................ 4.3.9 L[a1]ngenmass[a1]derung ................................... 4.4.3 * Latex ..................................................... 4.1.5 Linoleum .................................................. 4.3.1 Linoleumkantenparallelit[a1]t ............................. 4.4.1 * Mehrschichtiges Gummilinoleum ..................... 4.3.10 Mehrschichtiges Polyvinylchloridlinoleum ohne Unterschicht 4.3.5 Mehrschichtiges Polyvinylchloridlinoleum ohne Unterschicht aus Polyvinylchloridabf[a1]llen ........................... 4.3.6 * Oberfl[a1]chenwasseraufnahme .............................. 4.4.2 * Pigment ................................................... 4.1.10 Plastifikator ............................................. 4.1.8 Polyvinylchloridlinoleum mit Gewebeunterschicht ........... 4.3.2 Polyvinylchloridlinoleum mit W[a1]meisolationsunterschicht 4.3.3 * Polyvinylchloridpaste ..................................... 4.1.2 Stabilisator............................................... 4.1.9 Streichverfahren .......................................... 4.2.3 Untergrung................................................. 4.1.11 Walzen .................................................... 4.2.1 - 15 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ TEPMIHIB abrasion resistance........................................ 4.4.4 adhesion strenth between interlayers ...................... 4.4.6 alkyde linoleum ........................................... 4.3.7 calendering ............................................... 4.2.2 coating technical process.................................. 4.2.3 change in linear dimensions ............................... 4.4.3 colloxylline linoleum ......................................4.3.9 colloxylline; nitrocellulose .............................. 4.1.6 extrusion ................................................. 4.2.4 face painting uniformity .................................. 4.4.7 filler .................................................... 4.1.7 flow time of statistic electicity ......................... 4.4.8 foreing deformability ..................................... 4.4.5 glyptal linoleum .......................................... 4.3.8 linoleum .................................................. 4.3.1 liquid rubber.............................................. 4.1.3 mastic compound ........................................... 4.1.5 moulding sand ............................................. 4.1.1 multilayer PVC linoleum without subbase ................... 4.3.5 multilayer PVC without subbase from PVC waste ............. 4.3.6 multilayer rubber PVC linoleum-reline ..................... 4.3.10 arallelism of the linoleum edges .......................... 4.4.1 pigment ................................................... 4.1.10 lasticizer ................................................ 4.1.8 PVC linoleum with cloth subbase ........................... 4.3.2 PVC linoleum with heat-insulating subbase ................. 4.3.3 PVC paste.................................................. 4.1.2 rolling ................................................... 4.2.1 rubber compound ........................................... 4.1.4 single-layer PVC linoleum without subbase ..................4.3.4 stabilizer ................................................ 4.1.9 subbase ................................................... 4.1.11 surfase water absorption................................... 4.4.2 sweaty wool semi-hard felt .................................4.1.12 jute cloth; linoleum ...................................... 4.1.13 - 16 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ TEPMIHIB absorption d'eau de surface ............................... 4.4.2 calandrage ................................................ 4.2.2 changement des dimensions ................................. 4.4.3 charge .................................................... 4.1.7 colloxylline; nitrocelluIose .............................. 4.1.6 d[e2]formabilit[e2] [a4] l'enfoncement .................... 4.4.5 * extrusion ................................................. 4.2.4 feutre еn laine demi-grossier.............................. 4.1.12 latex...................................................... 4.1.5 linol[e2]um ............................................... 4.3.1 * linol[e2]um alkyde ........................................ 4.3.7 * linol[e2]um colloxylline .................................. 4.3.9 * linol[e2]um glyptal; glyc[e2]rophtalique .................. 4.3.8 * linol[e2]um en PVC аvес couche de base de tissu ........... 4.3.2 * linol[e2]um еn PVC аvес couchc de base d'isolement * thermique ................................................. 4.3.3 linol[e2]um еn PVC monocouche sans couche de base ......... 4.3.4 * linol[e2]um en PVC multicouche sans couche de base ........ 4.3.5 * linol[e2]um еn PVC multicouche sans couche de Ьаsе [a4] par * des d[e2]chets dе PVC...................................... 4.3.6 * linol[e2]um multicouche еп caoutchouc-re1in ............... 4.3.10* [e2]lange caoutchouc ...................................... 4.1.4 * parallelism des bords dе linol[e2]um ...................... 4.4.1 * p[a3]te de polyvinylchlorure .............................. 4.1.2 * pigment ................................................... 4.1.10 lastifiant ................................................ 4.1.8 ргос[e2]d[e2] d'enduisage ................................. 4.2.3 * r[e2]sine liquide ......................................... 4.1.3 * r[e2]sistance d'adh[e2]sion intercouches .................. 4.4.6 * rouleaux .................................................. 4.2.1 sable de moulage .......................................... 4.4.1 sous-couche ............................................... 4.1.11 stabilisateur ............................................. 4.1.9 tenue [a1] l'usure par frottement ......................... 4.4.4 * temps d'[e2]coulement de I'[e2]lectricit[e2] statique ..... 4.4.8 * uniformit[e2] de peinture de la surface ................... 4.4.7 * tissu еn jute; de linol[e2]um ............................. 4.1.13* - 17 - ДСТУ Б А.1.1-18-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ TEPMIHIB вальцевание ............................................... 4.2.1 водопоглощение поверхностное .............................. 4.4.2 войлок..................................................... 4.1.12 время истечения остаточного потенциала статического электричества ............................................. 4.4.9 деформативность при вдавливании ........................... 4.4.5 изменение линейных размеров ............................... 4.4.3 истираемость .............................................. 4.4.4 каландрирование ........................................... 4.2.2 каучук жидкий.............................................. 4.1.3 каллоксилин; нитроцеллюлоза ............................... 4.1.6 латекс .................................................... 4.1.5 линолеум .................................................. 4.3.1 линолеум алкидный ......................................... 4.3.7 линолеум глифталевый ...................................... 4.3.8 линолеум коллоксилиновый .................................. 4.3.9 линолеум поливинилхлоридный многослойный без подосновы ............................................. 4.3.5 линолеум поливинилхлоридный многослойный без подосновы из отходов поливинилхлорида ................. 4.3.6 линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове ........................... 4.3.3 линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове ......... 4.3.2 линолеум пвливинилхлоридный однослойный без основы ................................................ 4.3.4 линолеум резиновый многослойный - релин ................... 4.3.10 наполнитель ............................................... 4.1.7 параллельность кромок линолеума ........................... 4.4.1 паста поливинилхлоридная .................................. 4.1.2 пигмент.................................................... 4.1.10 пластификатор ............................................. 4.1.8 подоснова ................................................. 4.1.11 прочность связей между слоями ............................. 4.4.6 равномерность окраски лицевой поверхности ................. 4.4.7 смесь резиновая ........................................... 4.1.1 смесь формовочная ......................................... 4.1.4 способ промазной .......................................... 4.2.3 стабилизатор............................................... 4.1.9 ткань джутовая; ткань линолеумная ......................... 4.1.13 экструзии ................................................. 4.2.4 Ключові слова: абетковий покажчик визначення деформативнiсть екструзія каландрування лінолеум наповнювач пластифікатор підоснова cпociб термін. Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів