НПАОП 22.1-1.01-96

НПАОП 22.1-1.01-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій

Місце для герба України ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПРАВИЛА охорони праці для видавництв і редакцій ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.07.96 № 122 ДНАОП 8.7.10 1.01 96 ПРАВИЛА охорони праці для видавництв ї редакцій 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом поліграфічної промисловості ім Т.Шевченка РОЗРОБНИКИ В.О.Громцев Мїнпресінформ Б.А. Гайванович УНДІПП О.Г.Жеглов ВО “Поліграфкнига” Н.И.Куновська УНДІПП відповідальний виконавець Г.Ю.Лут Видавництво “Вільна Україна” Л.О.Мельничук Держнаглядохоронпрацї В.К.Моргунский АТ “Полїграфїст” Л.Г.Палагнюк Вид-во “Преса України” Л.М.Тяллєва УНДІПП зав відділом І.М.Чижевський УАД Л.Я.Шиманська УНДІПП керівник теми 2 ВНЕСЕНО НА РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ Міністерством України у справах преси та інформації 3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ 3.1 Загальні вимоги 3.2 Виробничі будівлі приміщення 3.3 Побутові приміщення 4 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ 4.1 Загальні вимоги 4.2 Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв 4.3 Дільниця машинописних робіт 4.4 Дільниця фотоскладання 4.5 Фотолабораторія монтажна дільниця 4.6 Дільниця оперативного розмноження інформації 4.7 Редакторська коректорська кімната програмістів 5 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ 5.1 Параметри повітря робочої зони 5.2 Освітлення 5.3 Шум 5.4 Випромінювання 6 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 6.1 Експлуатація автотранспорту 6.2 Вантажно-розвантажувальні роботи Додаток 1 КОМПЛЕКСИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ Додаток 2 ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ ПІД ЧАС РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ПЕРЕРВ ДНАОП 8.7.10 1.01 96 ПРАВИЛА охорони праці для видавництв і редакцій Дата введення 1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Дані Правила розповсюджуються на видавництва та редакції надалі видавництва незалежно від їх форм власності та відомчої належності. Правила встановлюють вимоги охорони праці до виробничих ї допоміжних будівель і приміщень виробничих дільниць обладнання та робочих місць; санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці; вимоги до експлуатації автотранспорту та порядку проведення вантажно-розвантажувальних робіт. Дані Правила поширюються на всіх працівників видавництв. Керівники підприємств установ організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством. Особи винні в порушенні цих Правил несуть дисциплінарну адміністративну матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з діючим законодавством. Розслідування та облік аварій нещасних випадків та професійних захворювань що мали місце у видавництвах. повинні проводитися у порядку встановленому ДНАОП 0.00-4.03-93. 3 введенням в дію Правил охорони праці для видавництв і редакцій вважати такими що не застосовуються на території України НАОП 8.7.10-1.03-86 “Правила безпеки праці у видавництвах та редакціях”. Затверджені Держкомвидавом СРСР 1986 р. 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В даних Правилах є посилання на такі нормативні документи: ГОСТ 12.0.003-74 “ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация”; ГОСТ 12.1.003-83 “ССБТ Шум. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12.1.005-88 “ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”; ГОСТ 12.1.018-93 “ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического електричества. Общие требования”; ГОСТ 12.1.019-79 “ССБТ Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты”; ГОСТ 12.1.030-81 “ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление зануление”; ГОСТ 12.2.003-91 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12.2.032-78 “ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования”; ГОСТ 12.2.033-78 “ССБТ Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования”; ГОСТ 12.2.049-80 “ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования”; ГОСТ 12.3.002-75 “ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12.3.009-76 “ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12.3.013-77 “ССБТ. Работы машинописные. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12.3.020-80 “ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности”; ГОСТ 12. 4.013-85Е “ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия”; ГОСТ 21889-76 “Система “человек-машина”. Кресло человека-оператора. Общие эргономические требования; СНиП II-4-79 “Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования”; СНиП II-89-90 “Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования”; СНиП 2.04.05-91 “Отопление вентиляция и кондиционирование”; СНиП 2.09.02-85 “Производственные здания”; СНиП 2.09.04-87 “Административные и бытовые здания и помещения промышленных предприятий”; СН 181-70 “Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий”; СН 3223-85 “Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах”; ДНАОП 0.00-1.02-92 “Правила будови ї безпечної експлуатації ліфтів”. Затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 17.06.92; ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови ї безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів”. Затверджені Держнаглядохоронпрацї України наказом від 16.12.93 № 128; ДНАОП 0.00.1.21-84 “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів і правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів”. Затверджені Головдерженергонагляд Міненерго СРСР 21.12.84; ДНАОП 0.00-4.03-93 “Положення про розслідування та облік нещасних випадків. професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах та організаціях”. Затверджені кабінетом міністрів України 10.09.93. Постанова № 623; ДНАОП 0.03-1.43-88 “Санітарні правила при роботі з ртуттю її сполуками та приладами з ртутним заповненням № 4607-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР 1988 р; ДНАОП 0.03-3.01-71 “Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР 1971 р; ДНАОП 0.03-3 18-88 “Тимчасові санітарні норми та правила для робітників обчислювальних центрів № 4559-88”. Затверджені Мінохорониздоров’я СРСР 1988 р; ДНАОП 0.03-3 28-93 “Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками”. Затверджені Мінохорониздоров’я України наказом від 10.12. 93 № 241; НАОП 1.1.10-1.01-85 “Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок”. Затверджені Міненерго СРСР 10.09 85; НАОП 5.1.12-1.01-80 “Правила техніки безпеки на автомобільному транспорті”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР 23 10.80; НАОП 5.1.12-1.02-78 “Правила техніки безпеки для авторемонтних підприємств”. Затверджені Мінавтотранс РРФСР 11.12.78; НАОП 8.7.10-2.04-84 “ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки”. Затверджені Держкомвидавом СРСР. 1984 р; Правила пожежної безпеки в Україні. Затверджені в.о. держінспектора України з пожежного нагляду 14.06.95. Зареєстрованї Міністерством юстиції України 14.07.95. Реєстраційний номер 219/755; Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений. Утверждено приказом Госстроя СССР от 29.12.73. № 279; Правила дорожнього руху України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31.12.93 № 1094. 3 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ І ПОБУТОВИХ БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ 3.1 Загальні вимоги Планування та розміщення видавництв має відповідати вимогам діючих будівельних норм і правил СНиП II-89-90  СНиП 2.09.02-85 СНиП 2.09.04-87  ДНАОП 0.03-3.01-71  ДНАОП 0 03-3.18-88 . Розміщувати видавництва необхідно в окремих будівлях. Видавництва з невеликою кількістю працівників допускається розміщувати в будівлях разом з іншими підприємствами організаціями . Виробничі та побутові будівлі і приміщення за пожежною безпекою мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні. За правильність конструкції вибір матеріалів якість виготовлення монтажу налагодження ремонту ї технічного діагностування а також відповідність виробничих та побутових будівель ї приміщень виробничих дільниць обладнання та робочих місць цим Правилам несе відповідальність організація або підприємство незалежно від форм власності та відомчої належностї що виконує відповіднї роботи. 3.2 Виробничі будівлі приміщення Виробничі будівлі та приміщення споруджуються згідно з вимогами будівельних і санітарних норм СНиП 2.09.02-85  СНиП 2.09 04-87  ДНАОП 0.03-3.01-71 ДНАОП 0.03-3.18-88 . Об’єм виробничих приміщень на одного працівника складає 15 м3 а площа приміщень не менше 4 5 м3. Об’єм виробничих приміщень для програмістів операторів відеотермінальних пристроїв вдалі ВТП на одного працівника складає 19 5 м3 площа приміщень 6 м3 з урахуванням максимального числа працівників в одну зміну. Інтер’єр приміщень видавництв має відповідати СН 181-70  гама кольорів витримуватися в спокійних тонах з незначним їх контрастом залежно від орієнтації вікон відносно сторін світу. Для забезпечення параметрів мікроклімату згідно з ГОСТ 12.1 005-88 виробничі приміщення обладнуються опаленням природною та штучною вентиляцією відповідно до вимог СНИП 2.04.005-91  ДНАОП 0.03-3.01-71. Всі будівлі в процесі їх експлуатації мають перебувати під постійним технічним наглядом підлягають періодичним загальним оглядам двічі на рік і цільовим перевіркам стану окремих конструктивних елементів та ремонту згіїдно з “Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений”. Результати всіх видів оглядів оформляють актами в яких зазначають виявлені недоліки та заходи щодо їх усунення. 3.3 Побутові приміщення 3.3.1 Побутові приміщення та їх склад мають відповідати вимогам СНиП 2.09.04-87 і ДНАОП 0.03-0.01-71. 3.3.2 Розрахунок побутових приміщень видавництв виконується за групами виробничих процесів СНиП 2.09.04-87 з урахуванням кількості працівників у найчисленнішій зміні. Дані для розрахунку санітарно-побутових приміщень наведені в табл. 1. 3.3.3 Побутові приміщення розташовуються так щоб для користування ними працівники не проходили через виробничі приміщення в яких не працюють Приміщення громадського харчування медпункт приміщення для відпочинку куток з охорони праці а також приміщення громадських організацій розташовуються в одній зоні. Не допускається розміщувати туалетнї душові та умивальні кімнати над приміщеннями управлінь редакцій технічних служб громадських організацій медпунктів приміщеннями для відпочинку та громадського харчування. Побутові приміщення душові умивальні туалети умивальники при їдальнях та буфетах забезпечуються милом і електрорушниками. Т а б л и ц я 1 Характеристика виробничих процесів та забезпечення обладнанням санітарно-побутових приміщень Група вироб-ничих Санітарна характеристика виробничих Вид робіт Розрахункова кількість людей Тип гардеробних і число Спеціальні побутові процесів процесів на одну душову сітку на один кран відділень шафи на 1 людину примі-щення пристрої I Процеси що викликають забруднення речовинами 3 і 1 класів небезпеки Iа тільки рук Машинописні роботи монтажування та ретушування фотоформ. Виготовлення фотофом 25 7 Загальні одне відді-лення З Процеси що викликають забруднення речовинами 1 і 2 класів небезпеки 3б Тіла та спецодягу Електрогра-фічні ксерогра-фічні роботи 3 10 Окремі по одному від-діленню Хімчист-ка штучна вентиляція місць зберіган-ня спецодягу 4 Процеси що вимагають особливої чистоти при виготовленні продукції Роботи зі застосуванням ВТП а також роботи на фотоскла-дальному обладнанні 15 10 Загальні два відді-лення 3.3.4 Гардеробні приміщення обладнуються шафами для вуличного домашнього та спеціального одягу і пристосовуються для самообслуговування. Розмір шафи 0 25 х 0 5 х 1 65 м. Гардеробні домашнього і спеціального одягу передбачаються окремими для виробничих процесів групи Зб. При списковій чисельності працівників у видавництвах до 50 чол. допускається передбачати загальні гардеробні для всіх груп виробничих процесів. 3.3.5 Душовї приміщення розташовуються суміжно з гардеробними. Вони передбачаються для працівників дільниць з використанням ВТП складально-друкарської техніки оперативного розмноження інформації фотоскладання фотолабораторії та адміністративно-господарських служб електриків сантехніків прибиральниць слюсарів з налагодження обладнання . Душові обладнують відкритими кабінами. Розмір душовоі кабіни в плані 0 9 х 0 9 м. До 20% душових кабін допускається передбачати закритими. Душові кабіни перехідні передбачаються при виробничих процесах групи Зб. 3.3.6 Умивальні приміщення передбачаються для працівників вказаних в п.3.3.5. Для інших працівників видавництва умивальники розміщують в тамбурах при туалетах. 3.3.7 Туалети в багатоповерхових приміщеннях передбачаються на кожному поверсі. При чисельності працівників на двох суміжних поверхах до 30 чоловік туалет може бути розташований тільки на одному поверсі а при чисельності працівників на трьох поверхах до 10 чоловік допускається передбачати 1 туалет на три поверхи. Допускається передбачати загальний туалет для чоловіків і жінок при чисельності працівників в одну зміну не більше 15 чоловік. Розмір кабіни туалету 1 2х0 9 м. Кількість унітазів. умивальників та електрорушників в туалетах наведені в таблиці 2. 3.3.8 Для куріння слід виділяти окремі кімнати або приміщення. суміжні з туалетами чи приміщеннями для відпочинку. При кількості працівників менше 100 чоловік для куріння відводяться та обладнуються спеціальні місця на сходових клітках в туалетах де вивішують знак “Місце для куріння”. 3.3.9 У видавництвах зі списковою кількістю працівників від 50 до 300 чоловік передбачаються медпункти а з кількістю більше 300 чоловік фельдшерські пункти склад обслуговуючого персоналу площа та оснащення яких визначаються за СНиП 2.09.04-87. Т а б л и ц я 2 Норми обладнання в санітарно-побутових приміщеннях Назва санітарного обладнання Кількість працівникiв на 1 обладнання працівників зайнятих у виробничих процесах адміністративних працівників Унітази 18/12 45/30 Умивальники електрорушники 72/48 40/27 Примітки 1 В чисельнику наведено показник для чоловіків в знаменнику для жінок. 2 При чисельності працівників менше розрахункового необхідно приймати 1 одиницю обладнання. 3.3.10 При кількості жінок в найбільш численній зміні від 15 до 100 чоловік передбачаються приміщення для особистої гігієни жінки які можуть бути розміщені в жіночих туалетах. В цьому випадку передбачаються місця для роздягання та умивання. Приміщення для особистої гігієни жінки допускається організовувати при медпунктах. 3.3.11 У видавництвах з кількістю працівників в найбільш численній зміні 200 чоловік і більшою передбачають їдальні. При кількості працівників менше 200 чоловік допускається організовувати їдальні роздавальні буфети які відпускають гарячі страви що доставляються у видавництво. При кількості працівників меншій 30 чоловік допускається обмежитися кімнатами приймання їжі. Кількість місць в їдальнях буфетах слід приймати з розрахунку 1 місце для 4 чоловік. Площу кімнати приймання їжі визначають із розрахунку 1 м2 площі на 1 відвідувача але не менше 12 м2. Такі кімнати обладнуються кип’ятильниками холодильниками умивальниками та електронагрівальними приладами. 3.3.12 Приміщення ї місця для відпочинку в робочий час і приміщення психологічного розвантаження передбачаються з розрахунку не менше 0.9 м2 на 1 працівника і розміщуються при гардеробних домашнього одягу пунктах охорони здоров’я кімнатах для зборів. В цих приміщеннях також передбачається місце для заняття фізичною культурою. 3.3.13 У видавництвах з кількістю працівників до 100 чоловік створюються кутки охорони праці. При більшій кількості працівників створюються кабінети охорони праці площею 24 м2. 3.3.14 У видавництвах передбачаються кімнати для проведення зборів з розрахунку не менше 24 м2 для 50 100 працівників не менше 36 м2 для 100 200 працівників видавництв. У видавництвах з чисельністю працівників до 50 чоловік кімнати для проведення зборів суміщають з кімнатами для приймання їжі або кімнатами відпочинку. 4 ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ДІЛЬНИЦЬ ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОЧИХ МІСЦЬ 4.1 Загальні вимоги 4.1.1 Виробничі дільниці. обладнання та робочі місця видавництв мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.002-75 ГОСТ 12.2.049-80. 4.1.2 В окремих ізольованих приміщеннях розміщуються: дільниці із застосуванням відеотермінальних пристроїв; дільниці машинописних робіт машбюро дільниці складально-друкарської техніки ; дільниці фотоскладання; дільниці оперативного розмноження інформації; фотолабораторії монтажні дільниці; редакторські коректорські приміщення програмістів. Наявні на дільницях видавництв небезпечні та шкідливі виробничі фактори що класифікуються за ГОСТ 12.0.003-74 наведено в таблиці 3. 4.1.3 Виробничі процеси у видавництвах мають виконуватися з дотриманням вимог ГОСТ 12.3.002-75  ГОСТ 12.1.003-83. Параметри мікроклімату освітлення шуму та вібрації а також концентрація токсичних речовин на виробничих дільницях мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88  СНиП II-4-79  ДНАОП 0.03-3.18-98 та даних Правил. 4.1.4 У видавництвах має використовуватися обладнання що відповідає вимогам ГОСТ 12.2.003-91  ГОСТ 12.2.049-80. Експлуатація електроустановок має здійснюватися відповідно до вимог ДНАОП 0.00.1.21-84 ГОСТ 12.1.019-79 ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 12.1.018-86  НАОП 1.1.10-1.01-85. Т а б л и ц я 3 Небезпечні і шкідливі виробничі фактори на виробничих дільницях Виробнича дільниця Діючий небезпечний і шкідливий виробничий фактор група вид 1 Дільниця з застосуванням ВТП фізичні підвищене значення напруги в електричному ланцюзі пiдвищений рівень електромагнітного випромінювання підвищений рівень статичної електрики психофізіологічні статичні та динамічні перевантаження перенапруження зорового аналізатора 2 Дільниця машинописних робіт машбюро дільниця складально-друкарської техніки фізичні підвищений рівень шуму підвищене значення напруги в електричному ланцюзі психофізіологічні статичні та динамічні перевантаження перенапруження зорового аналізатора З Дільниця фотоскладання фізичні підвищений рівень шуму підвищене значення напруги в електричному ланцюзі підвищений рівень статичної електрики психофізіологічні статичні та динамічні перевантаження перенапруження зорового аналізатора 4 Дільниця оперативного розмноження інформації фізичні підвищене значення напруги в електричному ланцюзі підвищений рівень статичної електрики хімічні озон селен оксиди азоту бензин гас скипидар 5 Фотолабораторія. монтажна дільниця фізичні відсутність природного освітлення підвищене значення напруги в електричному ланцюзі підвищений рівень статичної електрики підвищений рівень УФ- випромінювання хімічні гідрохінон фенол луги їдкі амо-нійхлорид ацетон кислота оцтова озон оксиди азоту спирт етиловий психофізіологічнi перенапруження зорового аналізатора 6 Редакторські коректорські кімнати програмістів психофізіологічні статичні та динамічні перевантаження нервово-психічні перевантаження Обладнання належить утримувати в безпечному та справному стані. Не допускається працювати на несправному або не заземленому обладнанні. Ремонт обладнання встановлення та очищення світильників заміну перегорілих ламп та ремонт мережі проводять тільки після повного відключення від мережі електроживлення з обов’язковим вивішуванням на місцях відключення попереджувальних знаків. 4.1.5 Робочі місця у видавництвах мають відповідати вимогам ГОСТ 12 2.032-78  ГОСТ 12.2 033-78. Робочі місця на обладнанні де робота виконується в сидячому положенні комплектуються стільцями висоту сидінь яких можна регулювати. 4.2 Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв 4.2.1 Приміщення. обладнання та робочі місця з використанням ВТП мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.18-88. 4.2.2 При обладнанні приміщень використовуються антистатичні покриття пастельних тонів як для стін так і для підлоги. Коефіцієнт відбивання поверхонь повинен бути для стелі 60 70% для стін 40-50% для підлоги З0%. В приміщеннях з використанням ВТП належить передбачати кондиціонування повітря та аерацію. 4.2 3 ВТП розташовуються між собою на відстані не менше 1 5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні пристроїв не менше 1 2 м. Оптимальна відстань від пристрою до вікна 2 4 м. ВТП розташовуються так щоб напрям погляду оператора був паралельним лінії вікна. Не дозволяється розташовувати робочі місця операторів ВТП одне за одним. 4 2.4 Робоче місце оператора ВТП обладнується робочим столом кріслом і підставкою для ніг. Висота робочого стола регулюється в межах 0 68 0 76 м а при відсутностї такої можливості має складати 0 72 м. Мінімальна ширина стола 1 2 м поверхня стіла не блискуча. Робоче крісло оператора забезпечується підіймально-поворотним пристроєм з регулюванням висоти сидіння та спинки а його конструкція має відповідати вимогам ГОСТ 21889-76. Розміри підставки для нігдовжина 0 4 м ширина 0 35 м. 4.2.5 Екрани ВТП з електронно-променевими трубками мають бути обладнані захисними екранами і підлягають заземленню. 4.2.6 Тривалість роботи з ВТП не більше 4 години при восьмигодинному робочому дні.Через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5 10 хв а через дві години   на 15 хв. під час яких виконується виробнича гімнастика додатки 1  2 . 4.3 Дільниця машинописних робіт 4.3.1 Приміщення та робочі місця для виконання машинописних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.013-77. 4.3.2 Стіни та стеля приміщень для машинописних робіт мають бути світлими з коефіцієнтом відбивання поверхонь для стелі 70% для стін 50 60%. для підлоги 20 40%. 4 3.3 Для зменшення шуму до рівня допустимого стеля та стіни в приміщеннях облицьовуються звуковбирним матеріалом. Під друкарські машинки підкладаються м’які килимки із синтетичних матеріалів товщиною 10 мм або повстину товщиною 20 25 мм обгорнену синтетичною плівкою. 4.3.4 Робочі столи машиністок розташовуються в ряд на відстані не менше 0 8 м один від одного. Відстань між рядами столів не менше 1 5 м. Робочі місця в приміщенні розташовуються так щоб світловий потік природного освітлення падав на рукопис друкарський аркуш і клавіатуру зліва. Кожне робоче місце забезпечується пюпітром стелажем лотком для паперів. Оптимальна робоча поза при неможливості індивідуального пристосування робочого стола досягається за рахунок зміни висоти робочого сидіння та використання підставки для ніг. Висота поверхні сидіння регулюється в межах 0 35 0 45 м Ширина поверхні сидіння не менше 0 4 м глибина не менше 0 38 м. 4.3.5 Машинописні роботи проводяться з регламентованими перервами протягом робочого дня для проведення виробничої гімнастики додатки 1 2 . 4.4 Дільниця фотоскладання 4.4.1 Вимоги до приміщень та робочих місць на дільниці фотоскладання аналогічні вимогам до дільниці машинописних робіт. 4.4.2 Приміщення де розташовані фотоскладальні автомати мають бути відокремлені від приміщень фотохімічної обробки плівки фотолабораторій . 4.4.3 Фотоскладальне обладнання встановлюється на відстані не менше 1 м від стіни та іншого обладнання для забезпечення підходу до нього зі всіх сторін. 4.5 Фотолабораторія монтажна дільниця 4.5.1 Приміщення темної кімнати фотолабораторії має займати площу не менше 9 м2 та мати висоту не меншу 3 2 м. Все обладнання предмети та ємкості з розчинами в темній кімнаті встановлюються у визначених місцях для забезпечення виконавцеві повної свободи рухів в процесі роботи. 4.5.2 Приміщення для фотохімічної обробки плівки і приміщення для збереження хімікатів обладнуються припливно-витяжною вентиляцією водопостачанням і каналізацією. 4.5.3 Освітлювальні установки фотографічне обладнання ванни для оброблення фотоформ обладнуються місцевою витяжною вентиляцією. Роботи з дуговими ліхтарями ртутно-кварцовими ксеноновими лампами проводять зі застосуванням захисних окулярів за ГОСТ 12.4.013-85. 4.5.4 У виробничих приміщеннях допускається зберігання фототехнічної плівки та хімікатів з надписом про вміст в кількості що не перевищує змінної потреби. Для зберігання легкозаймистих речовин фототехнічної плівки призначеної для поточної роботи а також готових фотоформ необхідно передбачити металеві ящики сейфи чи шафи-стелажї які щільно закриваються. 4.5.5 На монтажній дільниці на дільниці ретушування передбачаються сонцезахисні штори чи жалюзі. 4.5.6 Монтажні столи встановлюються так щоб до них був вільний доступ зі всіх боків з боку робочої зони не менше 1 м в неробочій зоні не менше 0 6 м . 4.5.7 Ретушерські пульти забезпечуються бічними стінками для оберігання зору працівника від додаткових відсвічувань. 4.6 Дільниця оперативного розмноження інформації 4.6.1 Загальна площа приміщення в якому встановлюється копіювально-розмножувальна апаратура типу “ЕРА” не менше 25 м2. Приміщення обладнується припливно-витяжною вентиляцією з п'ятикратним обміном повітря. Копіювально-розмножувальна апаратура має бути обладнана витяжною вентиляцією і встановлена так щоб відстань до стіни приміщення становила не менше 1.5 м. а джерело світла та вікна в приміщенні не знаходилися позаду апарату. У робочій зоні оператора на підлозі перед пультом управління необхідно мати діелектричний килимок. 4.6.2 Робоче місце на копіювально-розмножувальній апаратурі типу “Ксерокс” ”Різограф” обладнується припливно-витяжною вентиляцією. 4.7 Редакторська коректорська кімната програмістів 4.7.1 В приміщеннях та на робочих місцях редакторів коректорів і програмістів необхідно забезпечити оптимальні умови мікроклімату та освітленості. 4.7 2 Робоча поверхня стола має знаходитися на висоті 0 70 0 77 м. ширина стола не менше 0 5 м. Висота сидіння стільця має бути 0 40 0 43 м. 4.7.3 Для редакторів коректорів програмістів необхідно передбачати протягом робочого дня шість п’ятихвилинних перерв через кожну годину роботи три перерви до обіду та три перерви після обіду чи двї десятихвилинні перерви першу через 2 5 год від початку роботи а другу за 2 5 год до закінчення роботи під час яких виконується виробнича гімнастика додатки 1  2 . 5 САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ 5.1 Параметри повітря робочої зони 5.1.1 В приміщеннях видавництв де робота пов’язана з нервово-емоційним напруженням параметри повітря мають бути оптимальними за ГОСТ 12.1.005-88. Оптимальні та допустимі норми температури відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень видавництв наведені в таблиці 4. 5.1.2 Концентрації шкідливих речовин в повітрі приміщень видавництв не повинні перевищувати гранично-допустимих норм наведених в таблиці 5. 5.1.3 Працюючі ВТП інтенсифікують аероіонїзацію повітря. Оптимальним в зоні дихання працівника вважається вміст легких аероіонів обох знаків від 1 5х100 до 5х1000 в 1 см2. 5.2 Освітлення 5.2.1 Освітленість виробничих і побутових приміщень у видавництвах має відповідати вимогам СНиП II-4-79. Усі приміщення видавництв за винятком фотолабораторії мають бути забезпечені природним освітленням. 5.2.2 Природне та штучне освітлення у виробничих приміщеннях має забезпечувати сприятливі умови для зорової та загальної працездатності. Норми мінімальної освітленостї виробничих дільниць на робочих місцях у видавництвах наведено в таблиці 6. Освітленість проходів на рівні підлоги не менше 25% освітленості робочих місць але не нижче 75 лк при газорозрядних лампах . 5.2 3 При природному освітленні для захисту від прямого та відбитого світла з поверхні екранів і клавіатури необхідно передбачити сонцезахисні пристрої та правильне розташування робочих місць відносно вікон природний потік світла має попадати на робочу поверхню з лівого боку . 5.2.4 Штучне освітлення досягається системою загального освітлення. Для окремих робочих місць застосовується система комбінованого освітлення загальне плюс місцеве. Т а б л и ц я 4 Норми температур відносної вологості і швидкості руху повітря на виробничих дільницях Катего-рія робiт Виробнича дільниця Температура OС Відносна вологість % Швидкість руху м/с опти-мальна допустимі границі оптималь-на допусти-ма на опти-мальна допус-тима постійне робоче місце не пос-тійне робо-че місце робочих місцях постій-них і непостій-них не більше не більше на робочих місцях постійних і непостійних холодний період року Легка-Iа дільниці з застосуванням ВТП машино-писних робіт фотоскладання; редактор-ська; 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0 1 не більше 0 1 коректор-ська; теплий період року кімната програміс-тів; монтажна дільниця 23-25 22-28 20-30 40-60 55 при 28OС 0 1 0 1-0 2 Легка-Iб Фотола-бораторія холодний період року дільниця оперативного 21-23 20-24 17-25 40-60 75 0 1 не більше 0 2 розмно-ження ін- теплий період року формації 22-24 21-28 19-30 40-60 60 при 27OС 0 2 0 1-0 3 *Більша швидкість руху повітря в теплий період року відповідає максимальній температурі повітря менша мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху допускається визначати інтерполяцією. При мінімальній температурі повітря швидкість його руху може прийматися нижче 0 1 м/с. Т а б л и ц я 5 Характеристика шкідливих речовин на виробничих дільницях Назва речовини ГДК мг/м3 Клас небезпеки Агрегатний стан Оксиди азоту в перерахунку на NО 5 III п Амоній хлорид 10 III а Ацетон 200 IV п Бензин розчинник 100 IV п Гідрохінон 1 II а Гас в перерахунку на с 300 IV п Озон 0 1 I п Селен аморфний 2 III а Скипідар в перерахунку на С 300 IV п Спирт етиловий 1000 IV п Кислота оцтова 5 III п Фенол + 0 3 II п Луги їдкі+ розчини в перерахунку на NаОН 0 5 II а п пари і/або гази а аерозоль + необхідний спеціальний захист шкіри та очей Т а б л и ц я 6 Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення КПО і освітленості на робочих поверхнях в точках мінімального значення для виробничих дільниць і робочих місць Виробнича дільниця робоче місце Пло-щина г-гори-зонта-льна в- верти– Розряд та підрозряд зоро-вих робіт Штучне освітлення Природне освітлення КПО % Тип лампи кальна норму-вання висота площи-ни над підло-гою м Освіт-леність робо-чих повер-хонь лк Показ-ник дис-ком-форту не більше од Коефі-цієнт пуль-сації освіт-ленос-ті % не більше При верх-ньому чи бічному освіт-ленні При бічному освіт-ленні 1 Приміщен-ня з застосуванням ВТП IIг 40 10 рукопис клавіатура Г-0 8 400 ЛБ поверхня екрану В-1 0 300 1 5 ЛБ 2 Дільниця машинописних робіт дільниця фотоскладання клавіатура Г-0 8 IIг 400* 40 10 4 1 5 ЛБ З Дільниця оперативно-го розмноження інформації Г-0 8 IIг 200 60 20 ЛБ 4 Фотолабораторія темна кімната Г-0 8 IIг 200* 60 20 монтажний стіл Г-0 8 IIг 1000* 10 ЛБ пульт ретушерський Г-0 8 1000* 10 ЛБ 5 Редакторська коректорська кімната програмістів Г-0 8 IIг 300* 40 15 1 0 ЛБ кімната ху- В-1 0 IIг 500 ЛДЦ дожників Г-0 8 IIг 500 40 10 5 2 0 ЛДЦ *для місцевого освітлення необхідно передбачити штепсельні розетки. 5.2.5 В світильниках слід використовувати переважно газорозрядні люмінесцентні лампи типу ЛБ чи типу ЛХБ в світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання. Застосування відкритих ламп для загального та місцевого освітлення не допускається. Найбільш раціональними для загального освітлення є світильники розсіяного світла. 5.2.6 Для місцевого освітлення передбачаються світильники з відбивачами що не просвічуються і розташовані нижче рівня очей працівника та мають захисний кут не менше 30O. 5.2.7 3 метою обмеження відбитого та прямого блиску робочої поверхні світильники загального та місцевого освітлення необхідно розміщувати так щоб дзеркальне відображення світної поверхні від робочої поверхні не співпадало з лінією зору працівника та не створювало відблиску на поверхні екрану. 5.2.8 Для зниження пульсацій світлового потоку газорозрядних джерел світла слід використовувати багатолампові люмінесцентні світильники вмикати лампи в різні фази мережі змінного струму. 5.2.9 В полі зору працівника має бути забезпечений рівномірний розподіл яскравості. Нерівномірність освітленості на робочому місці допускається не більше 1 3 а в проходах 1 5. 5.2.10 У видавництві має бути організоване своєчасне очищення світильників і заміна перегорілих та застарілих джерел світла. Перегорілі газорозрядні лампи треба зберігати в спеціальних ємкостях або на відкритих майданчиках з підвітряної сторони на відстані не менше 100 м від споруд і періодично партіями вивозити для знешкодження та демеркуризації на спеціальних підприємствах у відповідностї з ДНАОП 0 03-1 43-88. 5.2.11 Віконне скло необхідно чистити від пилу і бруду не менше двох разів на рік. Для очищення вікон необхідно використовувати спеціальні пристрої пересувні вишки драбини . 5.3 Шум 5.3.1 Рівень шуму в приміщеннях видавництв не повинен перевищувати норм встановлених ГОСТ 12.1.003-83 СН 3223-85. Допустимі рівні шуму в приміщеннях і на робочих місцях у видавництвах наведено в таблиці 7. 5.3.2 В приміщеннях в яких рівень шуму перевищує допустимі значення слід проводити будівельно-акустичні віброакустичні заходи та застосовувати засоби індивідуального захисту для зниження рівня шуму. Будівельно-акустичні заходи: встановлення підвісних акустичних стель з акустичної плити; облицювання стін вбирною гіпсовою перфорованою плитою перфорованими азбестоцементними листами; покриття підлоги килимовим покриттям;  ізоляція робочих місць деревом дуб береза склом плексигласом шкірою поролоном. Віброакустичні заходи: встановлення обладнання на прокладки з повстини чи поролону; встановлення обладнання на гумові чи пружинні віброопори. 5.4 Випромінювання Робота ВТП супроводжується комплексом електромагнітних випромінювань електростатичне поле радіочастотне інфрачервоне видиме ультрафіолетове рентгенівське випромінювання низьких рівнів. Інтенсивність випромінювання зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі з ВТП є відстань 50 см. Т а б л и ц я 7 Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку на виробничих дільницях Виробнича дільниця Рівні звукового тиску дБ в активних смугах з середньогеометричними частотами Гц Рівні звуку та еквіва-лентні рівні звуку 31 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 дБ А Дільниця з застосува-нням ВТП монтажна дільниця коректор-ська кім-ната програмістів 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 Кабінети та робочі кімнати редакцій 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 Дільниця машино-писних ро-біт фотолаборато-рiя 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 Дільниця фотоскла-дання оператив-ного розмноження інформації 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 6 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ 6.1 Експлуатація автотранспорту Експлуатація автотранспорту має здійснюватися відповідно до вимог “Правил дорожнього руху України” і НАОП 5.1.12-1 01-80. Обслуговування і ремонт автомобілів має виконуватися відповідно до вимог НАОП 5.1.12-1.02-80. 6.2 Вантажно-розвантажувальні роботи 6.2.1 Вантажно-розвантажувальні роботи а також операції по переміщенню вантажів у середині видавництв має виконуватися згідно ГОСТ 12 3.009-76 ГОСТ 12.3.020-80. 6.2.2 Розміри вантажно-розвантажувальних майданчиків мають забезпечувати безпечні радіуси повороту розміщення і вільний фронт робіт для автомобілів. Складування на вантажно-розвантажувальних майданчиках будь-яких матеріалів обладнання не допускається. Місця для розвантажування не допускається розташовувати зі сторони головного входу в приміщення. 6.2.3 Гранично-допустимі маси вантажу при підніманні та переміщенням вручну становлять для юнаків від 16 до 18 років 16 кг для чоловіків віком понад 18 років 50 кг згідно НАОП 8.7.10-2.04-84. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів жінками згідно ДНАОП 0.03-3.28-93 становлять: – підіймання вантажів їх переміщення при чергуванні з іншою роботою до двох разів на годину 10 кг; – підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни 7 кг; Сумарна маса вантажу який переміщується протягом кожної години робочої зміни не повинна перевищувати: з робочої поверхні 350 кг з підлоги 175 кг. Забороняється переносити та пересувати вантажі що перевищують встановлені норми. Для виконання таких вантажно-розвантажувальних робіт слід застосовувати вантажопідіймальні механізми. 6.2.4 Вантажопідіймальні механізми пристрої що знаходяться в роботі підлягають щороку періодичному технічному огляду згідно ДНАОП 0.00-1.03-93. Використовування вантажопідіймальних пристроїв без технічного огляду не дозволяється. 6.2.5 При експлуатації ліфтів необхідно керуватися ДНАОП 0.00-1.02-92. 6.2.6 Не дозволяється використовувати обладнання та пристрої для переміщування вантажів масою більше вантажності вказаної в технічному паспорті на них. Додаток 1 КОМПЛЕКСИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ ВАРІАНТ 1 Потягування Вихідне положення: сидячи на кріслі ноги зігнуті в колінах поставте на підлогу руки на поясі. 1 Покладіть руки за голову пальці переплетіть прогніться голову відкиньте назад. Напружте всі м’язи тіла видих. Вихідне положення вдих. Вправу повторіть 3 рази. 2 Злегка нахиліться вперед зробіть видих. Вихідне положення вдих. Вправу повторіть 4 5 разів у середньому темпі. Нахиляння тулуба з поворотом Вихідне положення: кисті рук торкаються плечей ноги зігнуті в колінах. 1. Нахиліться вперед правим ліктем торкніться коліна лівої ноги видих. Вихідне положення вдих. Повторіть 4 5 разів. 2. Нахиліться вперед лівим ліктем торкнїться коліна правої ноги видих. Вихідне положення вдих. Повторіть 4 5 разів. Нахиляння тулуба вбік Вихідне положення: сидячи на кріслі руки на поясі. 1 Нахиліться вліво голову поверніть вліво праву руку покладіть за голову видих. Вихідне положення вдих. Повторіть 4 5 разів. 2 Нахиліться вправо голову поверніть вправо ліву руку покладіть за голову видих. Вихідне положення вдих. Вправу повторіть 4 5 разів. ВАРІАНТ 2 Розслаблення м'язів Вихідне положення: сидячи на кріслі ноги витягніть і поставте на п'яти. 1 Розслабте м’язи рук видих. Вихідне положення вдих. 2 Розслабте м’язи тулуба видих. Вихідне положення вдих. 3 Розслабте м’язи ніг видих. Вихідне положення вдих. Повторіть 3 4 рази в повільному темпі. Вправи для пальців Вихідне положення: сидячи на кріслі руки зігніть в ліктях пальці стисніть в кулаки. Стискуйте та розтискуйте пальці без напруження . Повторіть 5 разів у середньому темпі дихання рівне. ВАРІАНТ 3 Напруження м’язів Вихідне положення: стоячи ноги разом руки опущені. 1 Максимально напружте м’язи ніг. 2 Розслабтесь. 3 Максимально напружте м’язи плечового поясу кисті рук плечі м’язи спини . 4 Розслабтесь. Вправу повторіть 3 4 рази. Вправи для шиї 1 Повертання голови вліво вправо темп швидкий . Повторіть 3 рази. 2 Нахиляння голови вперед назад темп помірний . Повторіть 3 рази. 3 Повільно повертайте голову при максимальному розслабленні м’язів шиї спочатку в лівий а потім у правий бік. М’язи обличчя повинні бути розслаблені. Повторіть не більше 2 разів. Додаток 2 ВПРАВИ ДЛЯ ОЧЕЙ ПІД ЧАС РЕГЛАМЕНТОВАНИХ ПЕРЕРВ ВАРІАНТ 1 Вихідне положення: сидячи на кріслі у вигідній позі хребет прямий очі відкриті погляд прямо. Виконувати вправи слід легко без напруження. 1 Подивіться прямо на об’єкт що знаходиться на віддалі 15 20 см потім переведіть погляд на дальній об’єкт на віддалі 2 3 м . Повторіть 5 разів. 2 Підніміть очі вгору потім опустіть вниз. Повторіть 10 разів. 3 Закрийте очі відкрийте їх подивіться вправо вліво потім вгору та вниз. Переведіть погляд на дальній об’єкт. Повторіть 10 разів. 4 Дивіться поперемінно вправо та вліво. Повторіть 5 разів. ВАРІАНТ 2 Вихідне положення- сидячи на кріслі у вигідній позі. Відхилитися на спинку крісла. 1 Дивіться прямо перед собою потім опустіть очі вниз. Повторіть 5 разів. 2 Подивіться вгору потім вниз вправо вліво. Повторіть 5 разів. 3 Подивіться вгору вправо вліво. Повторіть 5 разів. 4 Сильно замружтесь потім відкрийте очі. Повторіть 10 разів. ВАРІАНТ 3 Вихідне положення: сидячи на кріслі у вигідному положенні хребет прямий. 1 Подивіться прямо перед собою потім переведіть погляд вліво знову прямо вправо прямо вгору вниз. Повторіть 5 разів. 2 Подивіться вліво вниз прямо потім вправо вгору прямо вліво вгору прямо. Намагайтесь при цьому не затримувати дихання. Повторіть 5 разів. 3 Подивіться вліво потім вправо. Вправу виконуйте спочатку швидко потім поступово сповільнюйте темп. Повторіть 5 разів. 4 Подивіться на кінчик носа потім вдалину. Повторіть 5 разів. 5 Закрийте очі вказівним та середнім пальцями масуйте повіки м’яко погладжуючи в напрямку від носа до скронь. Повторіть 5 10 разів. 23