НАОП 9.3.10-1.05-98

НАОП 9.3.10-1.05-98 Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ НПАОП 92.33-1.05-98 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ УТРИМАННЯ ГА БЕЗПЕЧНУ ЕСКПЛУАТАЦІЮ ПАРКОВИХ АТРАКЦІОНІВ Передмова 1. Розроблено Центром інформатики Міністерства культури і мистецтв України. 2. Внесено Технічним управлінням Міністерства культури і мистецтв України. 3. Введено вперше. НАКАЗ 09.04.98 № 155 Про затвердження Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію і паркових атракціонів На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 № 135 про порядок опрацювання галузевих нормативних актів про охорону праці Галузевої програми поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого ссрсдовніцл на 1996-2000 роки та з мстою забезпечення безпеки відвідувачів і працюючих при експлуатлцч паркових атракціонів. НАКАЗУЮ. 1. Затвердити Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів. 2. Положення про технічне утримання та безпечну екснлуата-цію паркових атракціонів ввести в дію з 1 червня І998 року. 3. З метою поліпшення роботи спрямованої на безпечну скс-плуатацію паркових атракціонів організувати в парках культури відпочинку галузі вивчення цього Положення. 4. Вважати такими що не застосовуються з 1 червня І998 року Правила техніки безпеки при експлуатації атракціонів за-твсрджені Міністерством культури СРСР І5.0І.9І. 5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на відділ технічної політики Міністерства Юферов Б.Н. . Заступник Міністра   Г.Н.Чміль ПОГОДЖЕННО Заступник Голови ЦК профспілки працівників культури України   В.І.Рябчуч Зміст 1. Галузь застосування ...................... 2. Загальні вимоги ........................ 3. Вимоги до адміністративно-технічного і обслуговуючого персоналу ........ 4. Вимоги до системи навчання і інструктажів з охорони праці ........... 5. Вимоги до території атракціонного комплексу основним і допоміжним дільницям 6. Вимоги до конструкції атракціонів ............... 7. Загальні правила експлуатації атракціонів ........... 8. Вимоги до проведення монтажних і ремонтних робіт технічного обслуговування 9. Приймання атракціонів в експлуатацію ............ 10. Щорічний технічний огляд атракціонів ............. 11. Технічний огляд з метою продовження строку служби атракціонів ............................ 12. Вимоги до дільниць технічного обслуговування технологічному обладнанню і робочим місцям .............. 13. Розслідування аварій і нещасних випадків .......... 14. Додаток 1. Типова інструкція з охорони праці для слюса-ря-ремонтника при експлуатації паркових атракціонів . . . . 15. Додаток 2. Типова інструкція з охорони праці для електрика при обслуговуванні паркових електромеханічних атракціонів ................. 16. Додаток 3. Типова програма навчання по наданню першої медичної допомоги .................. 17. Додаток 4. Форма журналу реєстрації вступного інструктажу ........... 18. Додаток 5. Форма журналу реєстрації інструктажу з охорони праці на робочому місці .............. 19. Додаток 6. Типова програма навчання обслуговуючого персоналу по охороні праці .................. 20. Додаток 7. Форма протоколу засідання комісії по перевірці знань з охорони праці .............. 21. Додаток 8. Форма журналу обліку щоденного та періодичного технічного обслуговування атракціонів ...... 22. Додаток 9. Форма акту постановки атракціону на зберігання ............................ 23. Додаток 10. Форма акту про допуск атракціону в експлуатацію .......................... 24. Додаток 11. Форма протоколу випробувань атракціону . . 25. Додаток 12. Форма журналу обліку результатів технічного огляду атракціонів 26. Додаток 13. Перелік атракціонів що випускаються серійно які відносяться до груп різної ступеня небезпеки . . . 27. Додаток 14. Форма акту розслідування причин аварії на атракціоні .......................... 28. Терміни що використовуються в Положенні і пояснення до них ........................... НПАОП 92.33-1.05-98 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕХНІЧНЕ УТРИМАННЯ ГА БЕЗПЕЧНУ ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПАРКОВИХ АТРАКЦІОНІВ 1. Галузь застосування "Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів" далі Положення поширюється на установи організації підприємства та заклади культури далі організації що займаються експлуатацією паркових атракціонів. Положення містить основні організаційні і технічні вимоги направлені на забезпечення безпеки відвідувачів охорони праці обслуговуючого персоналу технічного утримання й безаварійної експлуатації електромеханічних атракціонів. 2. Загальні вимоги 2.1. Адміністрація і технічний персонал парків культури і відпочинку комплексів атракціонів й інших організацій що експлуатують атракціони повинні знати й суворо виконувати вимоги даного Положення а також кваліфіковано діяти при виникненні аварійних ситуацій уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках. 2.2. Загальне керівництво й відповідальність за стан охорони праці в організаціях які експлуатують атракціони покладається безпосередньо на їх керівників. 2.3. У посадові інструкції керівників їх заступників начальників дільниць інженерно-технічних працівників повинні бути включені обов'язки з охорони праці передбачені "Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах установах на підприємствах і в організаціях культури України" затвердженого Міністерством культури України 15.08.94 р. та погодженого Держнаглядохоронпраці України 01.08.94р. 2.4. Для виконання обов"язків передбачених "Типовим положенням про службу охорони праці" наказом керівника організації призначається інженер з охорони праці або особа із числа інженерно-технічних працівників на яку покладаються ці обов"язки. При відсутності такої особи призначеної наказом ці функції повинен виконувати керівник організації. 2.5. Безпосередня організація робіт по безпечній експлуатації атракціонів і утриманні їх у справному стані наказом керівника організації покладається на завідуючого атракціонним комплексом чи іншу особу яка виконує його обов"язки. 2.6. По кожному атракціону повинні бути розроблені і затверджені інструкції по безпечній експлуатації до котрих включаються вимоги розділу "Охорони праці" що внесені виготовлювачем атракціону в паспорт чи інструкцію по експлуатації а також додаткові вимоги по конкретних умовах експлуатації. 2.7. При здачі атракціонів в оренду відповідальність за безпеку відвідувачів і обслуговуючого персоналу покладається на керівника організації-орендаря. Причому умови забезпечення охорони праці повинні бути обумовлені в договорі про оренду з посиланням на дане Положення. 2.8. Контроль за дотриманням вимог даного Положення здійснюють відповідні органи культури інспектори Комітету по нагляду за охороною праці служба охорони праці Міністерства культури і мистецтв України технічні інспектори профспілок. 3. Вимоги до адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу 3.1. Обов'язки посадових осіб організації що експлуатує атракціони визначені "Положенням про організацію роботи з охорони праці в закладах установах на підприємствах і в організаціях культури України" затвердженого Міністерством культури України від 15.08.94 р. та погодженого Держнаглядохоронпраці України 01.08.94р. 3.2. Вимоги до обслуговуючого персоналу: 3.2.1. До есплуатації атракціонів допускається спеціально навчений персонал: оперативний оператор контролер-посадчик ; технічний електрик слюсар-ремонтник монтажник та інші . 3.2.2. На вказані посади приймаються особи які пройшли навчання стажування та інструктаж по безпечній експлуатації атракціонів а також медичний огляд на професійну прида-ність. До роботи по оперативному обслуговуванню атракціонів не допускаються особи із захворюванням серцево-судинної системи порушеною координацією рухів зниженням гостроти зору й слуху психічними розладами алкоголіки й наркомани. 3.2.3. До виконання робіт по монтажу налагоджені ремонту й підтриманню атракціонів у справному стані пов"язаних з проведенням їх на висоті або що виконуються під напругою допускаються особи які мають спеціальні посвідчення на виконання цих видів робіт. 3.2.4. Оперативний персонал зобов"язаний: знати основні технічні дані конструктивні елементи органів керування та правила експлуатації данного атракціону й суворо дотримуватись інструкції по їх експлуатації; мати на робочому місці інструкцію з охорони праці по експлуатації атракціонів; вимагати від відвідувачів виконання встановлених правил безпеки зупиняти роботу атракціону при грубих порушеннях правил відвідувачами; щоденно перед початком роботи візуально перевіряти стан атракціону і здійснювати пробний цикл роботи в режимі експлуатації без відвідувачів завчасно звільнивши рухомі вузли атракціонів від фіксаторів; при виявленні пошкоджень поломок припинити експлуатацію до огляду технічним персоналом та отримання письмового дозволу на подальшу роботу по запису в журналі технічного обслуговування ; не допускати сторонніх осіб які не мають права оперативного й технічного обслуговування до управління атракціоном. У своїй роботі оператори та контролери-посадчики повинні керуватись інструкціями з безпечної експлуатації конкретних атракціонів розроблених на основі типової інструкції додаток N 2 . 3.2.5. Технічний персонал зобов"язаний: вивчити інструкції по експлуатації знати конструкції атракціонів котрі обслуговують; мати на робочому місці інструкції з охорони праці по своїй професії на роботи що виконують знати основні вимоги даних Правил; мати відповідний допуск на роботи що виконуються; не здійснювати огляд чи перевірку працюючого атракціону з відвідувачами; фіксувати в журналі всі несправності атракціону та причини їх виникнення; не допускати ремонт із застосуванням деталей і матеріалів що призводять до погіршення якості й надійності атракціонів; після усунення несправностей у присутності оперативного персоналу здійснити пробні цикли роботи атракціону. 3.3. Режим праці й відпочинку для персоналу що обслуговує атракціони встановлюється в правилах внутрішнього розпорядку організації у відповідності з нормами законодавства та з урахуванням місцевих умов. 3.4. Персоналу який обслуговує атракціони при температурі нижче +1 ОС через кожні 2 години роботи повинні надаватись перерви тривалістю не менше 15 хвилин для відпочинку в теплих приміщеннях. 3.5. Адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал який за своїми службовими обов'язками пов"язаний з експлуатацією атракціонів повинен проходити навчання й уміти надавати першу медичну допомогу потерпілим в обсязі знань типової програми додаток 3 . 4. Вимоги до навчання та інструктажу працюючих з охорони праці 4.1. Навчання та інструктаж працюючих проводиться у відповідності з вимогами "Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 04.04.94 р. N 30. 4.2. Інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. 4.3. Вступний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці або особа на яку наказом рішенням розпорядженням покладено ці обов"язки за спеціальною програмою додаток 6 . 4.3.1. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі додаток 4 а також у документі про прийняття працівника на роботу. 4.4. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі проводяться безпосередньо керівником робіт завершуються перевіркою знань та набутих навичок з безпечних методів праці. Обов'язково робиться запис в журналі додаток 5 з підписами працівника і керівника. 4.4.1. До журналів і видів інструктажів додаються всі програми й інструкції згідно з якими проводиться інструктаж. Вони повинні бути затверджені із зазначенням дати та присвоєного порядкового номера. 4.5. Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи з: працівником новоприйнятим постійно чи тимчасово в організацію; працівником який переводиться з одного типу атракціонів на інший; працівником який буде виконувати нову для нього роботу; працівником який прибув у відрядження і бере безпосередню участь у виробничому процесі данної організації. 4.5.1. Первинний інструктаж проводиться за програмою складеною з врахування вимог відповідних інструкцій з охорони праці технічної документації і орієнтовного переліку питань первинного інструктажу додаток 36 . 4.6. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками: на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз у квартал на інших роботах 1 раз на півріччя   4.6.1. Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників які виконують однотипні роботи за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. 4.7. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці: при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці а також при внесенні змін та доповнень до них; при зміні технологічного процесу атракціонів зміні або модернізації устаткування приладів інструментів матеріалів та інших факторів що впливають на охорону праці; при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці що може призвести або призвело до травми аварії чи отруєння; на вимогу працівників органу державного нагляду за охороною праці вищестоящої господарської організації або державної виконавчої влади у випадку якщо виявлено що працівник не знає безпечних методів прийомів праці чи нормативних актів про охорону праці: при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою а для решти видів робіт більше 60 днів. 4.7 1. Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників спільного фаху. Обсяг і зміст інструктажу визначаються в кожному окремому випадку залежно від причин і обставин що спричинили до необхідності його проведення. 4.8. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при: виконанні разових робіт що не пов "язані з безпосередніми обов'язками за фахом навантаження розвантаження разові роботи за межами організації цеху тощо ; ліквідації аварії стихійного лиха; проведенні робіт на які оформляється наряд-допуск дозвіл та інші документи; екскурсіях на підприємства в установи організації; організації масових заходів з учнями та вихованцями спортивні заходи ігри походи екскурсії . 4.8.1. Цільовий інструктаж фіксується нарядом-допуском або іншою документацією що дозволяє проведення робіт. 4.9. Керівник підприємства зобов"язаний видати робітникові примірник інструкції з охорони праці за його професією або вивісити її на його робочому місці. 4.10. Перелік професій та посад працівників які звільняються від первинного повторного та позапланового інструктажів затверджується керівником організації після узгодження його з державним інспектором Держнаглядохоронпраці. 4.11. Обслуговуючий персонал після первинного інструктажу на робочомі місці повинен пройти навчання а також стажування під керівництвом завідуючого атракціонним комплексом. 4.11.1. Навчання повинно проводитись за робочими програмами складеними на основі типової програми додаток 6 і затвердженої керівництвом організації. Навчання повинно тривати не менше 10 годин. 4.11.2. Під час стажування знання одержані під час теоретичного навчання повинні закріплюватись на практиці. Тривалість стажування не менше: одного тижня для оперативного персоналу; одного місяця для технічного персоналу. 4.11.3. Перевірка знань працівників повинна проводитись постійно діючою комісією призначеною наказом керівника організації. До складу комісії яку очолюють керівник його заступник або керівник служби охорони праці входять працівники виробничо-технічного відділу представники місцевих органів державного нагляду за охороною праці а також профспілкового комітету. 4.11.4. Знання осіб які пройшли навчання з охорони праці повинні перевірятись в індивідуальному порядку й оформлятись протоколом по формі приведеній в додатку 7. Чергова перевірка знань обслуговуючого пресоналу проводиться щорічно перед відкриттям сезону при проведенні інструктажу на робочомі місці. Повторне навчання проводиться з періодичністю не рідше одного разу в три роки. 4.11.5. Працівники які показали незадовільні знання повинні пройти протягом одного місяця повторну перевірку знань з питань охорони праці. Особи які і при повторній перевірці знань показали незадовільні знання працевлаштовуються згідно з чинним законодавством. 4.12. Прийняті на роботу керівники та спеціалісти структурних підрозділів що обслуговують атракціони і здійснюють контроль за їх безпечною експлуатацією повинні бути ознайомленні вищестоящими посадовими особами зі станом умов Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів праці необхідними заходами по покращенню умов праці нормативними документами з охорони праці зі станом виробничого травматизму і т.ін. 4.13. Особи які допущені до технічного обслуговування та ремонту атракціонів механік слюсар та інші повинні мати відповідну кваліфікацію а особи допущені до обслуговування й ремонту електрообладнання напругою до 1000 в повинні пройти перевірку знань і мати посвідчення про допуск до роботи з електрообладнанням і групу з електробезпеки не нижче III. 4.14. Оператор який обслуговує атракціон повинен мати групу з електробезпеки не нижче II а контролер-посадчик І. Оператори й контролери-посадчики без присвоєних вищевказаних груп з електробезпеки до роботи не допускаються. 5. Вимоги до території атракціонного комплексу основних і допоміжних дільниць 5.1. Будівлі та приміщення що будуються для установки в них атракціонів повинні відповідати вимогам СНиП 2.08.02.89 "Общественные здания й сооружения" іншим діючим нормам і правилам. На ці будівлі повинна бути проектна документація розроблена й затверджена спеціалізованими організаціями. Ці вимоги не розповсюджуються на павільйони навіси й інші споруди що являють собою збірні одиниці виготовлені заводами в складі атракціонів і не мають самостійного застосування. 5.2. Побутові будівлі призначені для розміщення в них адміністративних санітарно-побутових та інших служб повинні відповідати вимогам СНиП 2.09.04.87 "Административные й бытовые здания". Всі новозбудовані або реконструйовані будівлі й приміщення повинні бути прийняті в експлуатацію робочою та державною Комісією згідно з СНиП 3.01.04-87 "Приемка й експлуатация законченных строительством объектов. Основные положення". 5.3. Адміністрація зобов'язана підтримувати будівлі й приміщення в справному технічному стані забезпечувати їх пожежну безпеку нормальні санітарно-гігіенічні умови й безпеку праці. З метою своєчасного виявлення пошкоджень зносу деформацій та інших дефектів у конструкції будівель адміністрація зобов'язана проводити огляди а на їх основі поточні загальні або вибіркові капітальні ремонти. Планові огляди повинні проводитись 2 рази на рік: весною перед відкриттям сезону та восени перед закриттям сезону. Непланові огляди повинні проводитись у разі аварій після великих дощів бур снігопадів та інших стихійних лих. У випадках виявлення під час огляду дефектів що становлять небезпеку для життя і здоров"я людей адміністрація повинна призупинити експлуатацію будівель прийняти термінові заходи по забезпеченню безпеки працюючих у них людей і попередженню руйнування. 5.4. Проекти розміщення атракціонів у будівлях і на території повинні погоджуватись в установленому порядку з архітектурно-планувальним управлінням і відповідними органами держнагляду. 5.5. Виробничі та адміністративно-побутові приміщення повинні освітлюватись у відповідності до вимог СНиП П-4-79 "Естественное й искусственное освещение". 5.6. Кожна площадка на якій експлуатуються атракціони повинна обладнуватись протипожежними щитами з первинними засобами пожежогасіння у відповідності ГОСТ 12.4.009-83 розміщеними в доступних місцях. Відстань від засобів пожежогасіння до атракціонів не повинна перевищувати 50 м. Перевірка готовності до дії первинних засобів пожежогасіння повинна проводитись щоденно. Випробування й перезарядка пінних вогнегасників проводиться не рідше 1 разу на рік. 5.7. Атракціонні комплекси шумові характеристики яких в робочому режимі перевищують норми встановлені СНиП П-12-77 "НормыІ проектирования. Защита от шума" повинні встановлюватись від адміністративних будівель і житлових будинків на відстані що забезпечує зменшення шуму до нормативних величин. 5.8. На території атракціонних комплексів повинні передбачатись підходи й під'їзди до них що забезпечують можливість вільного проходу відвідувачів і руху транспорту. Територія атракціонів повинна утримуватись у чистоті пішохідні доріжки під'їзди й площадки повинні бути замощеними або заасфальтованими. 5.9. Освітленість посадочних площадок і підходів до них повинна бути не менше 10лк. Освітленість ігрової зони зони катання у павільйонах повинна бути не менше 75 лк лампами розжарювання або 150 лк люмінесцентними лампами якщо не передбачено затемнення ігрової ситуації. 5.10. Дитячі площадки устатковані атракціонами без кінематичних рухомих елементів допускається огороджувати посадками з кущів з двома й більше проходами шириною не менше 1 5 м. 5.11. Ділянки на яких експлуатуються дитячі немеханізо-вані атракціони особливо місця приземлення при катанні з гірок а також площадки під зоною розгойдування гойдалок повинні бути засипані піском або тирсою. У процесі експлуатації вибоїни що утворюються в місцях приземлення з гірок необхідно засипати. 5.12. Відстань між зовнішньою огорожею й атракціоном з урахуванням максимальної траєкторії переміщення рухомих частин атракціону повинна бути не менше одного метра. 5.13. Механізовані атракціони з рухомими сидіннями або посадочними місцями що являють собою небезпеку травмування для відвідувачів і обслуговуючого персоналу під час роботи атракціону повинні мати огорожу зони катання по всьому периметру на відстані не менше одного метра висотою не менше 1 м. Укріплення секцій огорожі повинно виключати можливість демонтажу їх без спецінструменту. Огорожа багатомісних атракціонів 24 місця й більше повинна мати роздільні вхід і вихід. Вхідні двері повинні відкриватися всередину посадочної площадки й мати ширину не менше 0 8 м. Вихідні двері повинні відкриватись на зовні й мати ширину не менше 1 метра. Двері огорож повинні обладнуватись замками. Замок вихідних дверей повинен відкриватися в період експлуатації зсередини без ключа . При наявності в складі атракціонів заводської огорожі виконуються вимоги інструкції по експлуатації. 5.14. Для зберігання особистого одягу спецодягу відпочинку й обігрівання в зимовий час обслуговуючого персоналу атракціонні комплекси повинні обладнуватись санітарно-побутовими приміщеннями. Склад об"ємно-планувальне та конструктивне рішення санітарно-побутових приміщень повинні виконуватись у залежності від груп виробничих процесів передбачених СНиП 2.09.04-87 "Административные бытовые здания". 5.15. Для створення нормальних умов праці й відпочинку санітарно-побутові приміщення повинні бути обладнані роздягальнями дущовими умивальниками та забезпечені водою. Температура повітря в приміщенні для обігрівання обслуговуючого персоналу взимку повинна бути не менше 22 С. 6. Вимоги до конструкцій атракціонів 6.1. Атракціони повинні проектуватись і виготовлюватись спеціалізованими організаціями у відповідності до вимог стандартів та технічних умов на конкретні їх види. Знову розроблені й виготовлені атракціони повинні випробовуватись за спеціальною програмою на надійність і безпечність експлуатації. При позитивних результатах випробувань дослідних зразків за рішенням приймальної комісії атракціон допускається до серійного виробництва. Склад приймальної комісії визначається замовником. Включення в комісію представників інспекції Комітету по нагляду за охороною праці є обов"язковим. 6.2. Немеханізовані атракціони призначені для обладнання дитячих майданчиків і експлуатації без постійного нагляду оперативним персоналом допускається розробляти і виготовляти іншими організаціями при наявності в їхньому статуті такого роду діяльності і дотримання вимог даних Правил. 6.2.1. Гірки. 6.2.1.1. Сполучення похилих і горизонтальних ділянок подовжнього профілю жолоба гірок повинен мати плавний перехід що не допускає ударів і значних перенавантажень у відвідувачів які катаються. 6.2.1.2. Кінцева гальмівна ділянка жолоба повинна мати горизонтальний профіль та довжину достатню для зменшення швидкості спуску людей. Кінець останньої ділянки жолоба повинен знаходитись над рівнем землі площадки не більше 50 мм. Ширина жолоба повинна бути не менше 600 мм. 6.2.1.3. Висота бортів жолоба повинна бути не менше: 150 мм для гірок висотою до 3 м; 200 мм для гірок висотою більше 3 м. Висота бортів може мати плавне зниження й доходити на кінцевій ділянці жолоба до 50 мм. 6.2.1.4. Поверхня жолоба а також конструкція його бортів торця та інших частин повинні виключати можливість травмування відвідувачів. 6.2.1.5. Висота перил східців і огорожі площадок накопичення відповідно повинні бути не менше: 400 і 550 мм для гірок висотою до 2-х метрів;  900 і 1100мм для гірок висотою вище 2-х метрів.  Ширина поручнів перил повинна бути не більше 60 мм. 6.2.1.6. Перила повинні витримувати зосереджене статичне навантаження 700 Н прикладене по горизонтальній площині. 6.2.1.7. Крок вертикальних елементів огорожі повинен бути не більше 120мм. 6.2.1.8. Кут нахилу східців трапу до поверхні землі повинен бути не більше 45 градусів. При перепаді висот між маршами не більше 2 метрів допускається збільшити кут нахилу до 60 градусів. 6.2.1.9. Висота сходинок драбини повинна бути не більше 200 мм. 6.2.1.10. Поміст накопичувальної площадки гірок повинен бути розрахований на нормальне навантаження 2000 Н/кв.м. При цьому поміст повинен витримувати статистичне навантаження перевищуюче нормативне в 1 2 раза. 6.2.2. Гойдалки каруселі. 6.2.2.1. Конструкція гойдалок каруселей повинні виключати можливість їх перекидання при катанні відвідувачів. 6.2.2.2. Для утримання рівноваги відвідувачів за допомогою рук атракціон повинен мати пасивні елементи безпеки поручні ручки кермові колеса і т. ін. . Посадочні місця рухомих сидінь повинні мати спинки та поручні. Висота спинок повинна бути не менше 200 м поручнів 12 мм від рівня сидінь. 6.2.2.3. Посадочні місця атракціонів що не мають опори для ніг повинні бути розміщені від рівня посадочної площадки землі на відстані не менше: 350 мм на атракціонах для дітей до 8 років; 500 мм на атракціонах для дітей старших 8 років. 6.2.2.4. Глибина сидінь повинна бути не менше 250мм. 6.2.2.5. Конструкція пружин стиснення що використовуються в атракціонах для розгойдування повинна виключати можливість травмування рук та ніг відвідувачів при стисканні. Гайдалки та пружини рекомендується монтувати на бетонних плитах чи опорах заглиблених в землю відповідно на 12 і 45 см. 6.2.3. Основні параметри і розміри інших немеханізованих дитячих атракціонів приведені в таблиці 1. ТАБЛИЦЯ 1 Найменування атракціонів Висота м не більше Основні вимоги безпеки до конструкцій Рукоходи-турніки 2 5 Діаметр елементів для обхвату руками не більше 40 мм. Колоди 1 5 Діаметр елементів для обхвату руками не більше 50 мм. Відстань між брусами не більше 600мм. Драбинки купол стінки 2 0 Діаметр елементів для обхвату руками не більше 40 мм. Крок опорних елементів не більше 250 мм. Балансири: стаціонарні 1 0 Діаметр колоди не менше 170мм або ширина бруса не менше 100 мм. . підвісні 0 4 Кут нахилу східців трапу біля торця балансира не більше ЗО град. Містки підвісні з настилом з колодок 1 35 Діаметр колод не менше 150мм. канатної конструкції 1 35 Сторона квадрату вічка сітки не більше 60 мм. Висота перил огорожі не менше 600 мм відстань між ними не більше 600 мм. Барабани для бігу на місці 0 5 Прогин граней барабану призматичногс виду не більше 1 мм при величин статичного навантаження 70 кГс . Висота перил не менше 600 мм відстані між ними не більше 600 мм. Відстань між стіною основи і торцями барабану не більше 20 мм. 6.2.4. Вимоги до матеріалів. 6.2.4.1. Матеріали для виготовлення металоконструцій атракціонів повинні вибиратися відповідно до нормативно-технічної документації. Якість матеріалів повинна підтверджуватись сертифікатом заводу-постачальника. 6.2.4.2. Матеріали сидінь повинні відповідати таким вимогам: забезпечення необхідної міцності та надійності конструкцій; атмосферостійкість нефарбованих деталей; низька теплопровідність ділянок конструкції що контактують з руками відвідувачів а також місць сидінь. 6.2.4.3. Для облицювання основи і бортів жолоба гірок повинні застосовуватись атмосферостійкі матеріали з низьким коефіцієнтом тертя листова неіржавіюча сталь пластик і що не підлягають розшаруванню. 7. Загальні правила експлуатації атракціонів 7 1. Атракціони повинні експлуатуватись у відповідності з даним Положенням і документами по експлуатації що поставляються заводом-виготовлювачем з кожним атракціоном. Електричне обладнання атракціонів повинно експлуатуватись у відповідності з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 7.2. Атракціони повинні експлуатуватись в діапазоні температур і швидкості вітру визначених у документації по експлуатації. Для забезпечення контролю допустимих значень кліматичних факторів площадки на яких встановлені атракціони рекомендується обладнувати термометром та анемометром. Експлуатація атракціонів крім павільйоних при несприятливих кліматичних факторах зовнішнього середовища дощ сніг гроза туман тощо забороняється. 7.3. Атракціони повинні бути забезпечені трафаретами плакатами з попереджувальними написами: "НЕ ВКЛЮЧАТИ" "АТРАКЦІОН НЕ ПРАЦЮЄ" які вивішуються обслуговуючим персоналом у випадку проведення профілактичних і ремонтних робіт або виникнення аварійних та інших ситуацій. 7.4. Атракціони повинні забезпечуватись аптечками для надання першої медичної допомоги потерпілим. 7.5. Перед входом на посадочну площадку повинні вивішуватися для відвідувачів правила користування атракціоном. У них повинні бути вказані: для якої вікової категорії відвідувачів призначений атракціон; протипоказання до користування атракціоном за станом здоров"я відвідувачів для атракціонів у яких посадочні місця рухаються з лінійною швидкістю більше 8 м/с і прискоренням більше 2 м/с в кв. ; номінальне навантаження на одне посадочне місце вантажопідйомність кабіни сидіння гондоли і т.ін. ; порядок посадки і висадки відвідувачів; положення відвідувачів на посадочних місцях; необхідність використання активних елементів безпеки прив"язних ремнів поясів поручнів і т.ін. ; правила поведінки відвідувачів при роботі атракціону забороняється палити приймати їжу напої приходити на атракціон з тваринами затримувати рухомі елементи порушувати фіксацію ременів і т.ін. ; прізвище ім"я по батькові та посаду відповідального за безпечну експлуатацію атракціону. 7.6. Посадка та висадка відвідувачів повинна здійснюватись під наглядом оперативного обслуговуючого персоналу з виконанням слідуючих вимог: посадка висадка відвідувачів повинна здійснюватись з посадочної площадки при повній зупинці атракціону або циклічних зупинках його базових складових частин; в атракціонах з безперервними циклами катання без зупинки слід суворо притримуватись вказівок інструкції заводу-виготовлювача; розміщення відвідувачів на атракціонах які мають гальмову систему проводиться при зафіксованих гальмах кабін; посадка висадка на каруселях що мають сегментну посадочну площадку повинні здійснюватись через одне сидіння кабіну при циклічних зупинках атракціону; посадку відвідувачів на каруселях при неповному їх завантаженні необхідно здійснювати в порядку що забезпечує розподіл на зонт платформу навантаження близького до симетричного; посадка висадка відвідувачів на атракціонах з енергозабезпеченням від мережі через контактний струмоприймач здійснюється при знятій напрузі. 7.7. Щоденно перед початком роботи кожний атракціон повинен перевірятись та випробуватись на холостому ходу. Допуск відвідувачів на атракціон дозволяється тільки при відсутності несправностей і порушень у його роботі та наявності відмітки в журналі обліку технічного обслуговування атракціону додаток 8 . На кожний атракціон ведеться окремий журнал. При виявленні несправностей порушень даних Правил при роботі атракціонів і їх обслуговуванні особа відповідальна за безпечну експлуатацію атракціонів повинна призупинити експлуатацію і вжити заходів по їх усуненню. Експлуатація атракціону не допускається при: несправності органів керування сигналізації гальм/в блокування елементів посадочних площадок сидінь улаштування та елементів пасивної й активної безпеки; наявності поломок тріщин виробки у відповідальних елементах основних конструкцій; втрати стійкості відхил самого атракціону або окремих його основних елементів від положень передбачених в експлуатаційних документах; зміні технічних характеристик в процесі роботи зміна швид- Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів кості та характеру руху і невідповідність їх вимогам технічної документації; закінчені терміну експлуатації і відсутності технічного огляду; відсутності атестованого персоналу для його обслуговування. 7.8. Робочі місця операторів та контролерів-посадчиків повинні обладнуватись кабінами зонтами навісами для захисту персоналу від дії сонячної радіації та атмосферних опадів навіть тоді коли вони і не передбачені конструкцією атракціону. 7.9. Робочі місця операторів на атракціонах що експлуатуються в холодний період року повинні оснащуватись безпечними обігрівачами. 7.10. Рівень звуку на постійному робочому місці оператора й контролера-посадчика повинен бути не більше 80 ДБ відповідно до вимог ГОСТ-12.1.003-83 . 7.11. Зберігання атракціонів. 7.11.1. Зберігання атракціонів повинно проводитись у відповідності з вимогами даних Правил і експлуатаційною документацією на конкретний атракціон. 7.11.2. Атракціони повинні бути поставлені на міжсезонне зберігання не пізніше 10 днів після завершення їх роботи. 7.11.3. Роботи пов"язані із зберіганням слід проводити з урахуванням вимог ГОСТ 12.3.002-75 "Процесом производ-ственньїе. Общие требования безопасности". 7.11.4. На термін зберігання всі атракціони з електроприводом повинні бути відключені від джерел електроструму. 7.11.5. Кабіни операторів повинні відключатись від електроструму закриватись на замок і пломбуватись. 7.11.6. При наявності зйомних частин елементів декору ілюмінації сидінь прив"язних ременів електрообладнання приводних пасів і т.п. вони повинні бути демонтовані підготовлені до зберігання і здані на зберігання у відповідності з вимогами експлуатаційної документації. Вони повинні зберігатись на стелажах або підставках. Ремні повинні зберігатись у підвішеному стані. Вироби з резини повинні зберігатися в закритих приміщеннях при температурі не більше 25 С на відстані 1 м від тепловипромінюючих приладів бути захищеними від прямих сонячних променів та не піддаватися дії речовин які руйнують резину. Гідростанції повинні зберігатися в закритих приміщеннях з відносною вологістю повітря не більше 70%. Перед зданою на зберігання з гідросистеми повинно зливатись масло а бак необхідно ретельно очистити від осадків. 7.11.7. Обертальні конструкції каруселів зонти платформи та гойдалки повинні фіксуватись нерухомо. 7.11.8. Транспортні засоби атракціонів гірок доріг автодромів повинні зберігатись у закритих приміщеннях на підставках з піднятими над поверхнею долівки колесами без опор . Якщо колеса мають пневматичні шини то тиск у них повинен бути знижений до 70 % від нормального. 7.11.9. Двері огорож електрошаф і кабін повинні бути закриті на замок. 7.11.10. У процесі підготовки атракціонів до міжсезонного зберігання повинне бути відновлене пошкодження фарбування і проведена консервація непофарбованих поверхонь. Консервацію проводять у відповідності з вимогами експлуатаційної документації на конкретний атракціон. 7.11.11. Постановка атракціонів до міжсезонного зберігання повинна оформлятися актом {додаток 9 затвердженого керівником організації з відміткою в експлуатаційній документації. 7.11.12. Зберігання атракціонів які поступили в розібраному вигляді для монтажу на місця експлуатації може здійснюватись у транспортній упаковці на відкритих площадках під навісом який відповідає правилам пожежної безпеки і має попереджувальні написи знаки згідно з ГОСТ 12.4.026-76. При закінченні термінів зберігання до монтажу й експлуатації атракціон повинен підлягати переконсервації. Упаковка і тара з електрообладнанням транспортними засобами кабінами операторів пультами управління повинні зберігатись у приміщенні. 7.11.13. Складування вантажів повинно виключати можливість їх самочинного переміщення й перекидання. У зоні складування вантажів повинні передбачатись проходи і проїзди які забезпечують нормальне проведення вантажно-розвантажувальних робіт. 7.11.14. Загальні вимоги безпеки при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт повинні відповідати ГОСТ 12.3.009-76 та ГОСТ 12.3020-80. 8. Вимоги при проведенні монтажних і ремонтних робіт технічного обслуговування 8.1. Монтаж і наладка атракціону повинна проводитись спеціалізованою монтажною організацією підприємством-ви-готовлювачем атракціону або іншими організаціями при наявності в них ліцензій дозволів на здійснення данної діяльності по видам робіт що мають необхідну для цього матеріально-технічну базу та кваліфіковані кадри. Монтаж немеханізованих атракціонів допускається здійснювати технічними службами власника атракціонів із залученням при необхідності інших організацій. Монтаж фундаментних атракціонів повинен здійснюватись при наявності акту геологічних досліджень та дозволу на проведення земляних робіт на місці їх монтажу. Вимоги безпеки при проведенні монтажних робіт по ГОСТ 12.1.013-78 ГОСТ 12.3.032-84 і СНиП 111-4-80 ч.ІІІ. гл.4 . Вимоги безпеки при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт по ГОСТ 12.3.009-76 електрозварювальних робіт по ГОСТ 12.3.003-86. 8.2. Монтаж і наладка атракціону повинні проводитися у відповідності з документацією заводу-виготовлювача. Всі зміни конструкції монтажна організація повинна погоджувати з виготовлювачем атракціону в письмовій формі. 8.3. Після монтажу атракціон підлягає випробуванню під навантаженням згідно з вимогами інструкції по експлуатації при відсутності необхідних даних в ній потрібно керуватися вимогами технічних умов на атракціон . Після випробування перевірка атракціону в режимі повного циклу робочої експлуатації без відвідувачів обов'язкова протягом 3-х годин. 8.4. Після монтажу та випробувань складається приймально-здаточний акт додаток 10 з додатком протоколів випробувань та замірів. В акті вказується повна назва монтажної організації номер і дата видачі їй ліцензії дозволу а в протоколах вказується назва тип номер і строки останньої перевірки приладів та інструментів які застосовувались для випробувань і замірів. 8.5. Відповідальність за організацію безпечних робіт у зоні монтажу в тому числі в нічний час і у вихідні дні повинна вказуватись в договорі між замовником власником атракціону та підрядчиком монтажною організацією . 8.6. Технічне обслуговування ТО атракціонів повинно передбачати щоденну періодичну та сезонну профілактику. Щоденне ТО проводиться перед початком роботи атракціону. Періодичне ТО проводиться відповідно до плану-графіку профілактичних робіт атракціонів затвердженого керівником організації яка експлуатує атракціони. План-графік повинен розроблятися з урахуванням вимог інструкцій по експлуатації. Сезонне ТО проводиться для атракціонів при підготовці їх до довгочасного міжсезоного зберігання або до початку експлуатаційного сезону перед проведенням щорічного технічного огляду . Дані про проведення щоденних періодичних і сезонних ТО повинні заноситись у журнал обліку технічного обслуговування додаток 8 . 8.7. Відновлення працездатності і ресурсу атракціонів забезпечується проведенням планових і непланових поточних та середніх ремонтів. Всі види ремонтів повинні виконуватись при умові збереження конструкції заводу-виготовлювача. Перед ремонтом атракціон повинен відключатись від джерела електроживлення а на пусковий пристрій необхідно вивішувати плакат "Не включати" з вказівкою характеру виконуваної роботи. Для здійснення ремонтних робіт робітники повинні забезпечуватись справним інструментом та пристосуваннями. Пристосування повинні відповідати ГОСТ 26887-86 ГОСТ 27321-87 ГОСТ 27372-87. 8.8. При ремонті забороняється зміна основних характеристик атракціону без дозволу заводу-виготовлювача а також інших конструктивних змін які приводять до погіршення надійності та безпечності атракціонів. 8.9. По закінченню ремонту організація яка його проводила повинна провести технічний огляд та здачу атракціону в експлуатацію згідно з вимогами розділу 10 даних Правил. 8.10. Атракціони які не прийшли планові ремонти і ТО до експлуатації не допускаються. 9. Приймання атракціонів вексплуатацію 9.1. Приймання в експлуатацію заново змонтованого механізованого атракціону повинно проводитись приймальною комісією призначеною наказом місцевої адміністрації району міста до складу якої повинні входити представники: адміністрації району міста ; організації в розпорядженні якої знаходиться експлуатація атракціону; організації яка виконувала монтаж та наладку атракціону; органів Комітету по нагляду за охороною праці; технічної інспекції праці профспілок До складу комісії можуть бути включені представники інших інспекцій та зацікавлених організацій. 9.2. Організація-замовник власник атракціону повинна пред"явити приймальній комісії наступні документи: акт геологічних досліджень і дозвіл на виконання земляних робіт на місці монтажу якщо це обумовлено в експлуатаційній документації ; приймально-здаточний акт монтажу та випробувань з усіма додатками; експлуатаційну документацію на атракціон; протоколи випробувань і замірів згідно з інструкцією по експлуатації якщо вони не проводились монтажною організацією . 9.3. Приймальна комісія розглядає пред"явлені документи проводить огляд атракціону перевіряє його працездатність і складає акт про допуск його до експлуатації по встановленій формі додаток 10 . Комісія має право зажадати повторних випробувань при перевірці будь-якого параметру атракціону який викликає сумніви при розгляді пред"явлених документів. Технічним персоналом приладами механізмами та інструментами при роботі приймальної комісії забезпечує власник атракціону або монтажна організація. 9.4. Приймання немеханізованих атракціонів призначених для обладнання дитячих ігрових майданчиків повинно здійснюватись комісією призначеною наказом керівника організації що експлуатує атракціон. Наслідки приймання повинні оформлятись актом довільної форми з додаванням протоколів випробувань на міцність рухомих частин підвісок та елементів силових вузлів а також результатами візуального огляду зварних швів. 10. Щорічний технічний огляд атракціонів 10.1. Атракціони які знаходяться в експлуатації повинні підлягати технічному огляду з метою перевірки їх справності надійності та можливості безпечної роботи. Періодичний технічний огляд проводиться після міжсезонного зберігання або планового ремонту один раз на рік. 10.2. Технічний огляд повинен проводитись під контролем інспекторів Державного Комітету по нагляду за охороною праці або галузевої служби охорони праці: організацією яка експлуатує атракціони при вводі їх в експлуатацію після міжсезонного зберігання; організацією яка здійснює ремонт при вводі атракціонів в експлуатацію після ремонту. Технічний огляд який проводе підрядчик повинен здійснюватись при обов'язковій участі працівника організації яка експлуатує атракціон відповідального за безпечну експлуатацію атракціонів. 10.3. При технічному огляді атракціонів повинен проводитись огляд статичні та динамічні випробування згідно вимог інструкції по експлуатації заміри опору ізоляції та заземлення електрообладнання. 10.3.1. При огляді перевіряються технічний стан елементів несучих конструкцій посадочних площадок огорож активних і пасивних елементів безпеки кріплення посадочних місць наявність фіксаторів а також атракціон у роботі. 10.3.2. Статичні та динамічні випробування атракціонів повинні проводитись в обсязі передбаченому в інструкції по експлуатації. 10.4. Результати перевірок і випробувань оформляються протоколом по формі приведеній в додатку 11. 10.5. У випадку одержання при технічному огляді негативних результатів випробувань виявлення високого ступеня зносу складових частин або інших відхилень параметрів повинно прийматись рішення про проведення ремонту або про списання атракціону. Положення про технічне утримання та безпечну експлуатацію паркових атракціонів 10.6. Дозвіл на введення атракціону в експлуатацію і термін чергового технічного огляду повинні вноситись у журнал обліку результатів технічного огляду додаток 12 . 11. Технічний огляд з метою продовження терміну служби атракціонів. 11.1. Експлуатація атракціонів з терміном що минув вказаного в інструкції по експлуатації без позачергового огляду забороняється. Позачерговий технічний огляд атракціону проводиться з метою перевірки міцності утомленості металоконструкцій зварних з"єднань перевірки в повному обсязі вимог технічних умов на атракціон крім параметрів надійності . 11.2. Атракціони або окремі їх складові частини з підвищеною небезпекою для життя відвідувачів і обслуговуючого персоналу по закінченню строку служби повинні бути обстежені у відповідності з затвердженою спеціальною методикою і пройти технічний огляд експертно-технічними центрами Комітету по нагляду за охороною праці спеціалізованими організаціями атестованими на технічну компетентність відповідними органами Комітет по нагляду за охороною праці Міністерство культури і мистецтв . 11.3. При наявності в складі атракціону функціонально самостійних збірних одиниць: транспортних засобів електромобілів велосипедів картингів і т.п. павільйонів терміни служби повинні бути диференційовані дані окремо для кожної з цих збірних одиниць. 11.4. До атракціонів збірних одиниць атракціонів з підвищеною небезпекою відносяться: атракціони з механізованим приводом з підійманням посадочних місць відвідувачів на висоту від рівня посадочної площадки: більше 2 метрів для дитячих атракціонів І 3 метрів для дорослих незалежно від швидкості обертання; каруселі з механізованим приводом: вертикальні горизонтальні нахилені із складною траєкторією руху при лінійній швидкості посадочних місць більше 0 5 м/с незалежно від висоти підйому; атракціони типу "Автодром" з вільною траєкторією руху самохідних засобів електромобілів без підйому при швидкості руху більше 4 м/с; атракціони любої конструкції при лінійній швидкості руху посадочних місць більше 5 м/с; гойдалки механізовані й немеханізовані які обертаються або з кутом відхилу посадочних місць на величину більше 45 градусів і підйомом кабін більше 1 5 м; атракціони механізовані з гідравлічним або пневматичним приводом посадочних місць кабін платформ Приклади атракціонів з підвищеною небезпекою для життя відвідувачів та оперативного обслуговуючого персоналу приведені в додатку 13. 11.5. При обстеженні атракціонів обв"язковій перевірці підлягають: металоконструкції що несуть навантаження опори підвіски платформи і т.п. та їх зварні з"єднання методом неруйнівної дефектоскопії; відповідність розмірів вісей втулок шарнірів та інших з'єднань сидінь платформи стріл підвісок кресленням виготовлювача атракціонів; якість електричних проводів кабелів та електрообладнання. 11.6. Перевірка міцності конструкції повинна проводитись: при статичних випробуваннях навантаженням що перевищує номінальну на одне посадочне місце на 100%; при динамічних випробуваннях для механізмів та гальмів під навантаженням яке перевищує номінальне на одне посадочне місце на 10%. При цьому номінальна вага дорослого відвідувача повинна прийматися 1000 Н а вага дітей 450 Н. Атракціони типу маятникових гойдалок повинні підлягати статичним випробуванням розсередженим навантаженням величина якої вказується в конструкторській документації. Динамічні випробування з асиметричним навантаженням забороняються. 11.7. По результатах обстеження складається акт з додаванням матеріалів обстеження протоколів випробувань та замірів а також дається висновок про списання або наводиться перелік необхідних відновлювальних ремонтних робіт для продовження терміну експлуатації. 11.8. Після ремонту і усунення усіх несправностей організацією яка експлуатує атракціон повторно пред"являється експертно-технічному центру ЕТЦ іншій спеціалізованій організації для перевірки повноти і якості відновлювальних робіт та видачі кінцевих висновків з вказівкою терміну експлуатації до наступного огляду. При позитивних результатах перевірки первинного обстеження або після ремонту ЕТЦ або спеціалізована організація надає власнику атракціону письмові висновки про можливість експлуатації із вказівкою терміну в роках. 11.9. Атракціони по своїх характеристиках і параметрах не віднесені до групи з підвищеною небезпекою для життя і здоров"я відвідувачів можуть бути обстежені і на них видані посвідчення Іншими неспеціалізованими організаціями або власником атракціону при наявності в нього кваліфікованих спеціалістів необхідного обладнання та інструментів. При цьому всі вузли і деталі несучої конструкції та посадочних місць кабін повинні бути перевірені візуально та інструментальне. При обстеженні підлягають обов'язковій перевірці: технічний стан знос деформації тріщини і ін. вісец втулок шарнірів кріплення та інших з"єднань платформ стріл підвісок посадочних місць кабін ; стан несучої металоконструкції та зварних з"єднань цілісність лакофарбних покрить; міцність посадочних платформ драбин трапів й інших конструкцій на шляху проходження відвідувачів при посадці та висадці; цілісність ізоляції електропроводки світильників та їх арматури електроприводу і гідросистеми. По наслідках обстеження складається акт з висновками про можливість подальшої експлуатації ремонту або списанню атракціону. Приклади атракціонів котрі не відносяться до групи з підвищеною небезпекою для життя відвідувачів та обслуговуючого персоналу приведені в додатку 13. 11.10. Атракціони котрі стали непридатними внаслідок фізичного зносу або аварій і не підлягають відновленню повинні списуватись. Списання атракціонів проводиться в порядку який передбачений "Типовою інструкцією про порядок списання будівель споруд машин обладнання транспортних засобів та іншого майна яке відноситься до основних засобів фондів ". Термін демонтажу атракціонів після їх списання повинен складати не більше 3 місяців. На період демонтажу атракціонів повинен бути огороже-ний з установкою попереджувального знака "Небезпечна зона" по ГОСТ 12.4.026-76. 11.11. Кінцеве рішення про можливості продовження експлуатації атракціонів термін служби яких минув приймає спеціальна комісія при щорічному технічному огляді згідно з порядком передбаченим у розділі Юта 11 даних правил після розгляду результатів обстеження ремонту випробувань і огляду. Для цього власник атракціону повинен представити комісії: акт та інші документи вказані в розділі 11 даних Правил; акти протоколи перевірки випробувань та замірів: стану електрообладнання і електропроводки ілюмінації електричного опору ізоляції та заземлення якщо вони не проводились при продовженні терміну служби ; матеріали останнього щорічного технічного огляду. 11.12. Запис про дозвіл на введення атракціону в експлуатацію після огляду повинен вноситись в експлуатаційну документацію. 12. Вимоги до дільниць технічного обслуговування технологічного обладнання та робочих місць 12.1. Ремонтно-технічні дільниці повинні розміщуватись в окремих приміщеннях. Обладнання й технологічні процеси ремонтно-механічних дільниць повинні відповідати ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности" і ГОСТ 12.3.025-80 "ССБТ. Обра-ботка металлов резанием. Требования безопасности". 12.2. Робочі місця ремонтно-механічних дільниць повинні відповідати ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ "Рабочее место для вы-полнения работ стоя. Общие зргономические требования" і ГОСТ 12.2.061-81" ССБТ Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам". 12.3. Технічний персонал ремонтно-механічних дільниць і персонал який обслуговує електроустаткування в залежності від посади та виду робіт повинні забезпечуватись спецодягом і захисними засобами. Слюсарі-ремонтники і механіки забезпечуються комбінезонами комбінованими рукавицями захисними окулярами згідно з ГОСТ 12 4.013-85. Електрики по обслуговуванню і ремонту електрообладнання крім спецодягу забезпечуються калошами діелектричними перчатками та інстру щитах які повинні обладнуватись спеціальними замками що виключає можливість їх відкривання сторонніми особами персоналу необхідно користуватись діелектричними килимками. Захисні засоби крімментом з ізольованими ручками. При роботі на розподільних діелектричних килимків які застосовуються при експлуатації електруванням та експлуатаційними випробуваннями в спеціальних лоустановок підлягають огляду перед безпосереднім їх застосабораторії: перчатки резинові діелектричні 1 раз на 6 місяців; калоші резинові діелектричні інструмент слюсарно-монтажний з ізольованими рукоятками 1 раз на 12 місяців. Експлуатаційні випробування резинових діелектричних килимків не проводять їх тільки очищають від бруду і проводять огляд. У випадку несправностей захисних засобів а також після їх ремонту повинні проводитись позачергові випробування. Лабораторія яка проводить випробування повинна видати замовнику протокол про придатність захисних засобів для роботи під напругою. 13. Розслідування аварій та нещасних випадків 13.1. Розслідування аварій та нещасних випадків у залежності від їх характеру здійснюється комісією призначеною вищестоячою організацією місцевою адміністрацією або організацією яка експлуатує атракціони. 13.2. Розслідування аварій на атракціонах котрі не призвели до нещасних випадків повинно проводитись комісією в складі: представник вищестоячої організації голова комісії; представник адміністрації котра експлуатує атракціон; представник організації що проводила останній технічний огляд атракціон з подовженим терміном служби . По результатах розслідування аварії складається акт за встановленою формою додаток 14 . 13.3. Розслідування аварій і нещасних випадків що призвели до травм розслідуються у відповідності з "Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях" затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.93 р. N 623. При розслідуванні смертельних та групових нещасних випадків до складу комісії входять: працівник відповідного державного органу по нагляду за охороною праці голова комісії власник підприємства представників органу до сфери якого належить підприємство профспілкової організації підприємства вищестоячого профспілкового органу. 13.4. Копії акту спеціального розслідування ескізу місця нещасного випадку актів за формою Н-1 та наказу керівника підприємства надсилаються: міністерству або іншому центральному органу державної влади до сфери якого належить підприємство; відповідному профспілковому органу; Національному науково-дослідному інституту охорони праці. У разі групового нещасного випадку коли смертельно травмовано одного чи більше чоловік копії зазначених матеріалів надсилаються також Держнаглядохоронпраці. Додаток 1 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці для слюсаря-ремонтника при експлуатації паркових атракціонів 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 1.1. До обслуговування паркових атракціонів допускаються особи віком старші 18 років які мають кваліфікацію слюсаря та практичні навики. 1.2. При влаштуванні на роботу слюсар-ремонтник зобов'язаний пройти медичний огляд увідний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці. 1.3. Повторний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці при обслуговуванні паркових атракціонів слюсар-ремонтник проходить перед відкриттям кожного сезону і далі не рідше одного разу в три місяці. 1.4. Інструктаж з охорони праці при роботі з ручним пневматичним та електричним інструментом вантажопідйомними пристроями які керуються з підлоги слюсар-ремонтник повинен пройти перед початком роботи з ними. 1.5. Слюсар-ремонтник який обслуговує паркові актракціони повинен мати не нижче 2 кваліфікаційної групи з електробезпеки. 1.6. Періодичну перевірку знань з електробезпеки слюсар-ремонтник повинен проходити щорічно перед відкриттям кожного сезону. 1.7. Слюсар-ремонтник повинен бути забезпечений робочим місцем комплектам інструменту пристроями для виконання роботи спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з Галузевими нормами забезпечення. 1.8. Інструменти повинні відповідати таким вимогам: 1.8.1. Молотки повинні бути насаджені на рукоятки овального перерізу розклинені металевими клинами. 1.8.2. Гайкові ключі повинні відповідати розмірам головок болтів і гайок. Нарощувати ключі забороняється. Розсувні ключі не повинні мати збільшеного люфта. 1.8.3. Молотки зубила бородки обтискачі керни і т.п. не повинні мати збитих і скошених країв та інших пошкоджень. 1.9. Слюсар-ремонтник повинен проводити огляд закріплених за ним атракціонів згідно з графіками затвердженими адміністрацією парку. 1.10. Слюсар-ремонтник повинен: 1.10.1. Застосувати стропи при необхідності підняття вантажів тільки справні випробувані та відповідні даному вантажу. Забороняється перебільшувати встановлену вантажопідйомність талей і стропів. 1.10.2. Не торкатися арматури загального освітлення обірваних електричних проводів та інших струмопровідних частин. 1.10.3. Стежити за чистотою на робочому місці не допускати нагромадження заготівок матеріалів і відходів. 1.11. Слюсар-ремонтник повинен знати правила надання першої медичної допомоги потерпілим і вміти застосувати ці знання на практиці. 1.12. Слюсар-ремонтник який порушує вимоги цієї інструкції притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством. 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ Перед початком роботи слюсар-ремонтник зобов"язаний: 2.1. Перевірити робоче місце його укомплектованість інструментом пристроями засобами індивідуального захисту. 2.2. Надягти спецодяг. 2.3. Перевірити інструмент. Напруга переносного електроінструменту повинна бути не вище 40 В. Допустимо користування електроінструментом напругою 220 В з подвійною ізоляцією. 2.4. Організувати своє робоче місце щоб все необхідне було під рукою. 2.5. Перевірити наявність освітлення робочого місця зони роботи . 2.6. Перевірити перед початком роботи огляду чи ремонту відключення атракціону з робочого стану і вивісити на пусковому пристрої плакат "НЕ ВКЛЮЧАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ!". 2.7. При виявленні пошкоджень інструменту пристосувань захисник пристроїв чи порушення вимог охорони праці повідомити про це адміністрацію парку. 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ Під час роботи слюсар-ремонтник зобов"язаний: 3.1. Застосовувати тільки справний інструмент. 3.2. Працювати з електроінструментом тільки при наявності діелектричного гумового килимка або діелектричних рукавичок. 3.3. Не зупиняти інструмент який обертається руками чи будь-яким предметом. 3.4. Користуватися захисними окулярами при роботі на заточному верстаті з молотком і пневмозубилом. 3.5. Промивку деталей та вузлів у легкозаймистих розчинах проводити у спеціально відведенному місці з дотриманням правил пожежної безпеки. 3.6. Користуватися запобіжними поясами при роботі на висоті. 3.7. Працювати на справних і перевірених драбинах у присутності другої особи. Уклін драбини до долівки не повинен перевищувати 60 градусів. 3.8. Стежити щоб драбини які складаються були справними та виключали мимовільне розсування. 3.9. Не залишати на драбинах інструменти та деталі які можуть упасти та травмувати оточуючих. 3.10. По закінченні технічного обслуговування ремонту перед пробним пуском випробуванням атракціону усі зняті огородження установити на місце і закріпити. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ При виникненні аварії чи нещасного випадку слюсар-ремонтник зобов"язаний: 4.1. Припинити роботу. В разі необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим. 4.2. При виникненні ситуації на електрообладненні яка може привести до аварії чи нещасного випадку слюсарю забороняється самому ліквідувати несправності. 4.3. Повідомити адміністрацію парку про аварію нещасний випадок чи аварійну ситуацію. 4.4. Зробити запис у журналі щоденного та періодичного технічного обслуговування атракціону про аварію. 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ По закінченні роботи слюсар-ремонтник зобов"язаний: 5.1. Привести в порядок своє робоче місце. 5.2. Зібрати протерти та скласти робочий інструмент у місце зберігання. 5.3. Відпрацьовані легкозаймисті розчини злити у спеціально призначену посудину. 5.4. Внести в журнал технічного обслуговування перелік усунених несправностей атракціону та розписатися у відповідній графі. Додаток 2 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці для електрика при обслуговуванні паркових електромеханічних атракціонів 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. До роботи по обслуговуванню паркових електромеханічних атракціонів допускаються особи які досягли 18 річного віку мають кваліфікацію електрика та практичні навики а також пройшли навчання безпечним методам роботи. 1.2. При влаштуванні на роботу електрик зобов'язаний пройти медичний огляд увідний інструктаж та первинний інструктаж на робочому місці. 1.3. Для допуску до самостійної роботи електрик повинен пройти стажування на робочому місці під керівництвом досвідченого робітника. 1.4. Повторний інструктаж на робочому місці з питань охорони праці електрик проходить перед відкриттям кожного сезону і далі не рідше одного разу в три місяці. 1.5. Електрик який обслуговує електромеханічні атракціони повинен мати не нижче 3 кваліфікаційної групи з електробезпеки. 1.6. Позачергова перевірка знань повинна проводитись в усіх випадках порушення вимог інструкції з охорони праці та правил технічної експлуатації атракціонів. 1.7. Електрик повинен бути забезпечений робочим місцем інструментом з ізольованними рукоятками спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно Галузевих норм забезпечення. 1.8. Електрик який обслуговує електромеханічні атракціони повинен дотримуватись таких мір застереження: 1.8.1. Робити в застебнутому спецодязі. 1.8.2. Користуватися засобами індивідуального захисту. 1.8.3. Не торкатися руками струмоведучих і заземлених частин обладнання атракціону. 1.9. Електрик повинен уміти користуватися первинними засобами пожежогасіння. 1.10. Електрик повинен проводити періодичний детальний огляд атракціонів згідно з графіком затвердженим адміністрацією парку усувати виявлені несправності крім того він повинен виконувати роботи пов"язані з поточною експлуатацією атракціонів згідно з записами у журналі щоденного та періодичного технічного обслуговування. 1.11. Електрик повинен стежити за чистотою на робочому місці не допускати нагромадження матеріалів деталей інструментів. 1.12. Електрик який обслуговує паркові атракціони повинен знати правила надання першої медичної допомоги потерпілим від ураження електричним струмом та уміти застосувати ці знання на практиці. 1.13. В приміщенні де розташоване робоче місце електрика повинна знаходитись медична аптека. 1.14. Електрик який порушує вимоги цієї інструкції притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством. 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ Перед початком роботи електрик зобов"язаний: 2.1. Перевірити робоче місце його укомплектованість інструментом пристроями. 2.2. Надіти спецодяг та застебнути рукава одягу. 2.3. Організувати своє робоче місце так щоб усе необхідне було під рукою. 2.4. Перевірити електроінструмент і переконатися в його справності. Напруга переносного електроінструменту повинна бути не вище 40 В. Допустимо користування електроінструментом напругою 220 В з подвійною ізоляцією. 2.5. Переглянути та проаналізувати записи в журналі технічного обслуговування про стан атракціонів. 2.6. Перевірити відключення атракціону від електромере- жи. На щиті електровводу вивісити забороняючий плакат "НЕ ВКЛЮЧАТИ. ПРАЦЮЮТЬ ЛЮДИ!". 2.7. Перевірити технічні заходи: 2.7.1. Проти помилкового включення чи самовключення електрообладнання. 2.7.2. Підключення до заземляючої шини переносного заземлення при відсутності напруги. 2.7.3. Установку огороджень. 2.8. При виявленні пошкоджень інструменту пристосувань захисних пристроїв повідомити про це адміністрацію парку. 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ Під час роботи електрик зобов"язаний: 3.1. Працювати з електроінструментом тільки при наявності діелектричного гумового килимка або діелектричних рукавичок. 3.2. Включати та відключати електрообладання а також проводити операції з комунікаційною апаратурою в діелектричних рукавичках. 3.3. Роботи по включенню та відключенню з приставних драбин і підмостків а також там де ці операції утруднені місцевими умовами обов'язково двома особами одна з яких повинна мати не нижче Ш кваліфікаційної групи з електробезпеки. Виконання цих робіт реєструється в Журналі технічного обслуговування. 3.4. Оглянути перед пуском відключений атракціон впевнитися в його готовності до прийняття напруги та попередити персонал який експлуатує цей атракціон про передбачене включення. 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ При виникненні аварії чи нещасного випадку електрик зобов'язаний: 4.1. Негайно відключити живлення на електрощиті. 4.2. Якщо є потерпілі надати першу медичну допомогу. При ураженні електричним струмом коли його відключення не може бути здійснено достатньо швидко необхідно вжити заходи по врятуванню потерпілого. При необхідності викликати швидку допомогу. 4.3. Повідомити адміністрацію парку про аварію або нещасний випадок. 4.4. Зробити запис про аварію у журналі технічного обслуговування атракціону. 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ 5.1. По закінченні роботи електрик повинен привести в порядок робоче місце зібрати інструменти і скласти у відповідне місце. 5.2. Записати в журналі технічного обслуговування атракціону усунені несправності та виконані роботи і розписатися у відповідній графі. 5.3. Закрити щити електровводу і управління та огородження атракціону на замок. Ключі здати черговому персоналу. Додаток З ТИПОВА ПРОГРАМА навчання по наданню першої медичної допомоги потерпілим 1. Перша медична допомога. 1.1. Поняття про травму механічна фізична хімічна психічна . 1.2. Рани різані колоті рублені ушиблені рвані . 1.3. Зняття одягу і взуття. 1.4. Кровотечі і методи тимчасової зупинки. 1.5. Правила накладання пов"язок. Типові бинтові пов'язки. Не бинтові пов"язки. 1.6. Переломи вивихи забиті місця синяки . 1.7. Фіксація місць переломів накладання шин при переломах: кісток кінцівок ребер ключиці щелепи хребта тазу . 1.8. Черепно-мозгова травма. 1.9. Травма грудної клітини та живота. 1.10. Злектротравми. Методи вивільнення потерпілого від дії електричного струму. 1.11. Порушення дихання штучне дихання. 1.12. Зупинка серця техніка зовнішнього масажу серця. 2. Про комплектування медичної аптечки. 3. Послідовність дій при наданні першої медичної допомоги. Додаток 4 Форма журналу реєстрації вступного інструктажу з охорони праці Розпочато " '' 19 р  Закінчено " п 19 р   № п/п Дата проведення інструктажу Прізвище т"я та по-батькові особи яку інструктують Професія посада особи яку інструктують Назва виробничого підрозділу до якого надсилається особа яку інструктують   Прізвище ініціали посада особи яка інструктує Підпис   особи яку інструктують особи яка інструктує Додаток 5 Форма журналу реєстрації інструктажу на робочому місці цех дільниця бригада служба   N п/п Дата Прізвище ініціали особи яку інструктують Професія посада особи яку інструктують Вид інструктажу первинний повторний позаплановий Причина проведення позапланового нструктажу Прізвище ініціали особи яка інструктує Підпис Стажування  на робочому  місці особи яку інструктують особи яка інструктує Кількість змін 3 по дата Стажування пройшов підпис робітника Знання перевірив допуск ДО роботи зробив підпис дата Додаток 6  ТИПОВА ПРОГРАМА навчання обслуговуючого персоналу по охороні праці 1. Основи трудового законодавства. 1.1. Законодавчі акти постанови нормативні документи по охороні праці. 1.2. Колективний договір. 2. Основи техніки безпеки. 2.1. Безпечна експлуатація атракціонів. Перевірка атракціонів перед початком роботи. Правила безпечної роботи Інструкції по охороні праці і безпечній експлуатації обслуговуванню атракціонів. Правила користування атракціонами для відвідувачів. Травмоопасні зони. Дія працюючих в аварійних ситуаціях. Вимоги до виробничого персоналу. Медичні огляди. 2.2. Улаштування атракціонів особливості конструкцій. 3. Основи електробезпеки. 3.1. Дія струму на організм людини. 3.2. Основні вимоги електробезпеки при експлуатації механізованих атракціонів. 3.3. Засоби індивідуального захисту електроінструмент порядок і'х перевірки і застосування. 4 Основи пожежної безпеки. 4.1. Основи пожежної профілактики. Можливі причини виникнення пожежі. 4.2. Правила поведінки при виникненні та ліквідації пожежі евакуація відвідувачів. 4.3. Правила користування засобами пожежогасіння порядок виклику пожежних команд. 5. Особиста гігієна. 5.1. Умови праці режим праці й відпочинку. 5.2. Спецодяг норми й терміни її видачі. Засоби індивідуального захисту. Аптечка першої медичної допомоги. Додаток 7 Форма протоколу засідання комісії по перевірці знань з охорони праці " " 19 р. Комісія у складі:  голови прізвище ініціали посада і членів комісії прізвище ініціали посада на підставі наказу від " " 19 р. N   перевірила знання найменування нормативних актів про охорону праці за якими проводилась перевірка Дата Прізвище ім"я та по-батькові працівника Посада професія Група електробезпеки Цех дільниця виробництво Знає не знає Примітка Голова комісії підпис Члени комісії підпис Додаток 8 Форма журналу обліку щоденного та періодичного технічного обслуговування атракціонів Дата Прізвище ініціали оператора Стан атракціону справний несправний Тривалість роботи Підпис оператора Прізвище ініціали посада ремонтника Відмітки про несправності та їх усунення Підпис ремонтника Прізвище ініціали підпис посадової особи яка дозволила експлуатацію 1 2 3 4 5 6 7 8 9 примітки: 1. На титульному листі обкладинці журналу записується назва організації найменування дільниці бригади і назва журналу найменування атракціону і його заводський номер дата початку ведення заповнення журналу. 2. Наступні сторінки журналу допускається оформляти з цифровим позначенням граф без вказівки їх найменувань . Додаток 9 Затверджую посада підпис Ініціали прізвище " " 19 р. АКТ постановки атракціону на зберігання Ми що нижче підписалися склали цей акт про те що посада прізвище Ім"я по-батькові здав а відповідальний за зберігання посада прізвище /м"я по-батькові прийняв назва атракціону позначення технічні умови В технічний стан' працездатний потребує ремонту підлягає списанню При постановці атракціону на зберігання здано на склад: Найменування складових частин Кількість     Якість підготовки атракціону до зберігання його консервації: відповідність вимогам експлуатаційної документації Здав ініціали прізвище підпис Прийняв ініціали прізвище підпис Дата Додаток 10 АКТ про допуск атракціону в експлуатацію Комісія в складі: голови прізвище ініціали посада та членів комісії прізвище ініціали посада призначених наказом по назва організації номер та дата наказу провела перевірку та прийняла в експлуатацію атракціон назва та вид атракціону виготовлювач заводський номер дата виготовлення технічні умови встановленого в назва організації місця установки ПІСЛЯ монтажу сезонного зберігання ремонту по результатам технічного огляду Висновки комісії   Додатки: перелік протоколів випробувань та замірів Голова комісії підпис ініціали прізвище Члени комісії підпис ініціали прізвища " " 19 р. Додаток 11 ПРОТОКОЛ випробувань атракціону Атракціон назва атракціону заводський номер дата випуску встановлений місце експлуатації атракціону пройшов технічний огляд назва вузлів та деталей Статичні випробування під навантаженням кг  протягом год. хв. динамічні випробування під навантаженням кг протягом год. хв. кількість циклів випробування електричніх параметрів протоколи додаються Висновки: Примітка: Протокол підписується особами які проводили випробування з вказівкою їх посади і організації прізвища ініціалів дати проведення випробувань. Додаток 12 Форма журналу обліку результатів технічного огляду атракціонів Дата Тип атракціону і його заводський номер Організація яка проводила технічний огляд Вид технічного огляду плановий неплановий} Результат технічного огляду Термін наступного технічного огляду Прізвище інціали і посада номер наказу акту особи що дала дозвіл на експлуатацію 1 2 3 4 5 6  7 Примітка: 7. На титульній сторінці обкладинці журналу записується назва організації назва журналу дата початку ведення заповнення журналу. 2. Наступні сторінки журналу допускається оформляти тільки з цифровим позначенням граф без вказівки їх назв . Додаток 13  Перелік атракціонів що випускаються серійно які відносяться до груп різного ступеня небезпеки 1. Атракціони з підвищеною небезпекою для життя людей дозвіл на подальшу експлуатацію яких після встановленого терміну служби може дати тільки спеціалізована організація: "Сюрприз" "Орбіта" "Веселі гірки" "Ромашка" "Вихор" "Колесо огляду" "Берізка" "Гойдалки які обертаються" 2. Атракціони що не відносяться до групи з підвищеною небезпекою для життя людей які після встановленого терміну експлуатації дозволені до обстеження й огляду неспеціалізованими організаціями: "Світлофор" "Грибок" "Дитяча залізниця" "Дорога казок" "Веселий потяг" "Містечко ДАІ" "Сатурн" "Юнга" "Дзвіночок" "Колокольчик" Додаток 14 АКТ розслідування причин аварії на атракціоні " " 19 р.                місце складання акту Комісія призначена ким призначена назва номер і дата документу в складі: голови прізвище ім"я по-батькові місце роботи посада членів комісії прізвище їм"я по-батькові місце роботи посада склала цей акт по розслідуванню причин аварії що виникла на атракціоні назва заводський номер дата випуску номер технічних умов завод-виготовлювач монтажна організація Висновки комісії знайдені несправності причини аварії рекомендації пропозиції висновки про можливе відновлення або списання Додатки до акту: креслення фотознімки схеми ескізи результати лабораторних досліджень і випробувань матеріалів елементів конструкції перевірочні розрахунки конструкції вузлів і деталей висновки експертів матеріали опитування очевидців пояснення посадових осіб і ін. Голова комісії підпис ініціали прізвище Члени комісії підпис ініціали прізвище Терміни що використовуються в Положенні і пояснення до них: Терміни Пояснення Атракціон Технічне обладнання для розваг у місцях відпочинку і громадських гулянь. Відвідувач Людина яка розважається або відпочиває на атракціоні за встановленими правилами. Обслуговуючий персонал Робітники які обслуговують атракціон при експлуатації ремонті і профілактиці. Оперативний обслуговуючий персонал Персонал який обслуговує атракціони безпосередньо при експлуатації атракціонів з відвідувачами оператор посадник контролер і т.п.}. Технічний обслуговуючий персонал Персонал який обслуговує атракціон з метою профілактичного огляду або ремонту слюсар електрик механік і т.п. . 1