ДСН 3.3.6.037-99

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 1 грудня 1999 року N 37 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 1. Призначення та галузь застосування 1.1. Санітарні норми поширюються на шум інфра- та ультразвук що передаються через повітря газове середовище рідке чи тверде середовище і впливають на людину в процесі трудової діяльності. 1.2. Санітарні норми встановлюють: - класифікацію виробничих акустичних коливань; - методи гігієнічної оцінки виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку - параметри які нормуються та їх допустимі величини; - вимоги до вимірювань на робочих місцях. 1.3. Санітарні норми є обов'язковими для всіх міністерств відомств підприємств установ незалежно від відомчої приналежності та форм власності громадян які проектують виготовляють та експлуатують обладнання механізми і інструменти які є джерелами шуму ультразвуку та інфразвуку; які розробляють та впроваджують заходи щодо зниження шкідливого впливу акустичних коливань на працюючих; які виконують державний санітарний нагляд за умовами праці. 1.4. Вимоги цих норм повинні бути враховані у нормативно-технічних документах: стандартах будівельних нормах технічних умовах інструкціях методичних вказівках та ін. які регламентують конструктивні та експлуатаційні вимоги до машин устаткування обладнання та інструменту технологічних процесів і регламентів зарубіжних виробів що є джерелами шуму ультра- та інфразвуку у виробничих умовах. 1.5. Галузеві відомчі документи повинні бути приведені у відповідність до положень даних норм. Відповідальність за виконання даних норм покладається на керівників підприємств установ організацій незалежно від форм власності. 1.6. З введенням в дію цих санітарних правил втрачають силу: Санитарные нормы шума на рабочих мостах N 3223-85 Санитарные нормы и правила при работе с оборудованием создающим ультразвук передаваемый контактным путем на руки работающих N 2282-80 Санитарные нормы и правила при работе на промышленных ультразвуковых установках N 1733-77 Гигиенические нормы ультразвука на рабочих местах N 2274-80 Санитарные нормы по ограничению шума на подвижном составе железнодорожного транспорта N 877-71 Санитарные нормы и правила по ограничению вибрации и шума на рабочих местах тракторов сельскохозяйственных мелиоративных строительно-дорожных машинах и грузового автотранспорта N 1102-73 Санитарные правила по гигиене труда водителей N 4616-88 у частині допустимих рівнів шуму Санитарные нормы шума на морских судах N 2498-81 у частині допустимих рівнів шуму на робочих місцях Дополнения к санитарным нормам шума на морских судах N 2498-81 для производственно-технологических помещений и рабочих мест на промысловых палубах морских судов флота рыбной промышленности N 4143-86 Санитарные нормы в помещениях судов речного флота N 1404-76 у частині допустимих рівнів шуму на робочих місцях Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки шумов на рабочих местах N 1844-78. 2. Класифікація виробничих акустичних коливань 2.1. Класифікація шумів 2.1.1. За характером спектра шуми слід поділяти на: - широкосмугові з безперервним спектром шириною більш ніж одна октава; - вузькосмужні або тональні в спектрі яких є виражені дискретні тони. Тональний характер шуму встановлюється вимірюванням випромінювання у третинооктавних смугах частот по перевищенню рівня шуму в одній смузі над сусідніми не менш ніж на 10 дБ. 2.1.2. За часовими характеристиками шуми слід поділяти на: - постійні рівень шуму яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється не більш ніж на 5 дБА при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по шкалі "А"; - непостійні рівень шуму яких за повний робочий день при роботі технологічного обладнання змінюється більш ніж на 5 дБА при вимірюваннях за часовою характеристикою "повільно" шумоміра по шкалі "А". 2.1.3. Непостійні шуми поділяються на: - мінливі рівень яких безперервно змінюється у часі; - переривчасті рівень шуму яких змінюється ступінчасто на 5 дБА і більше при вимірюваннях на часовій характеристиці "повільно" шумоміра по шкалі "А" при цьому довжина інтервалів під час яких рівень залишається сталим становить 1 с і більше; - імпульсні які складаються з одного або декількох звукових сигналів кожен з яких довжиною менше 1 с при цьому рівні шуму у дБ А1 і дБ А виміряні на часових характеристиках "імпульс" та "повільно" шумоміра відрізняються не менш ніж на 7 дБ. 2.2. Класифікація ультразвуку 2.2.1. За способом передачі від джерела до людини ультразвук поділяють на: - повітряний що передається через повітряне середовище; - контактний що передається на руки працюючої людини через тверде чи рідке середовище. 2.2.2. За спектром ультразвук поділяють на: - низькочастотний коливання якого передаються людині повітряним та контактним шляхом від 1 2 х 104 до 1 0 х 105 Гц ; - високочастотний коливання якого передаються людині тільки контактним шляхом від 1 0 х 105 до 1 0 х 109 Гц . 2.3. Класифікація інфразвуку 2.3.1. За часовими характеристиками інфразвук поділяють на: - постійний рівень звукового тиску якого по шкалі "Лінійна" на характеристиці "повільно" змінюється не більш ніж на 10 дБ за 1 хв. спостереження; - непостійний рівень звукового тиску якого по шкалі "Лінійна" на характеристиці "повільно" змінюється більш ніж на 10 дБ за 1 хв. спостереження. 3. Акустичні параметри що нормуються 3.1. Параметри шуму що нормуються 3.1.1. Параметри постійного шуму на робочих місцях що нормуються є рівнями звукових тисків у октавних смугах з середньогеометричними частотами 31 5; 63; 125; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц в децибелах які визначаються за формулою: L = 20 Lg P/Po 1 де: P - середньоквадратичне значення звукового тиску у кожній октавній смузі Па; Po - вихідне значення звукового тиску у повітрі що дорівнює 2 х 10-5 Па. 3.1.2. При орієнтовній гігієнічній оцінці параметрів постійного широкосмужного шуму на робочих місцях що нормуються дозволяється застосовувати рівень шуму в дБА виміряний по шкалі "А" часової характеристики "повільно" шумоміра та визначений за формулою: LA = 20 Lg PA /Po 2 де: PA - ефективне значення звукового тиску з урахуванням корекції "А" шумоміра Па. 3.1.3. Середній рівень звуку або октавних рівнів звукового тиску визначається згідно з додатком 1. 3.1.4. Параметрами непостійного шуму що коливається в часі та переривається на робочих місцях які нормуються є інтегральний рівень - еквівалентний по енергії та максимальний рівень шуму у дБА. Для імпульсного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень шуму у дБАекв. та максимальний рівень шуму - у дБА1. Еквівалентний рівень - це рівень постійного шуму дія якого відповідає дії фактичного шуму із змінними рівнями за той же час виміряного по шкалі "А" шумоміра. Еквівалентний рівень визначається відповідно до додатків 2 та 3. 3.1.5. Допускається для характеристики виробничого шуму на робочих місцях застосовувати дозу шуму або відносну дозу шуму. Метод розрахунку дози наведено у додатку 4. 3.2. Параметри інфразвуку що нормуються. 3.2.1. Параметри постійного інфразвуку на робочих місцях що нормуються є рівнями звукового тиску у октавних смугах частот з середньогеометричними частотами 2; 4; 8; 16 Гц у децибелах. 3.2.2. Для непостійного інфразвуку параметром що нормується є загальний еквівалентний рівень звукового тиску по шкалі "Лінійна" шумоміра у дБлін. Еквівалентний рівень визначають відповідно до додатків 2 та 3. 3.2.3. Для орієнтовної оцінки постійного інфразвуку допускається використовувати рівні звукового тиску по шкалі "Лінійна" та "А" шумоміра. а Lлін. - L <= 10 дБ інфразвук практично відсутній; б 10 дБ/Lлін. - L /<= 20 дБ інфразвук не виразний; в Lлін. - L > 20 дБ виразний інфразвук. 3.3. Параметри ультразвуку що нормуються 3.3.1. Параметрами ультразвуку що нормуються утворюваного коливаннями повітряного середовища у робочій зоні є рівні звукового тиску в дБ у третинооктавних смугах з середньогеометричними частотами 12 5; 16 0; 20 0; 25 0; 31 5; 40 0; 63 0; 80 0; 100 0 кГц. 3.3.2. Параметром ультразвуку що нормується і передається контактним шляхом є пікове значення віброшвидкості м/с у частотному діапазоні від 0 1 МГц до 10 МГц або його логарифмічний рівень у дБ який визначається за формулою: Lv = 20 lg V/Vo 3 де: V -пікове значення віброшвидкості м/с; Vo - опорне значення віброшвидкості що дорівнює 5 х 10 м/с. Для ультразвуку при контактній передачі допускається застосовувати як параметр що нормується інтенсивність у ватах на квадратний сантиметр Вт/кв. см . 4. Методи вимірювання шуму інфразвуку та ультразвуку 4.1. Вимірювання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях на території підприємств на промислових спорудах та машинах в кабінах на пультах управління і т. п. . 4.1.1. Результати вимірювань повинні характеризувати шумовий вплив за час робочої зміни робочого дня . 4.1.2. Встановлюється така тривалість вимірювання непостійного шуму: - для переривчастого шуму за час повного робочого циклу з урахуванням сумарної тривалості перерв з рівнем фонового шуму; - для шуму що коливається у часі допускається загальна тривалість вимірювання - 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з трьох циклів по 10 хв. кожний; - для імпульсного шуму тривалість вимірювання - 30 хвилин. 4.1.3. Вимірювання шуму в октавних смугах або рівня шуму проводиться за допомогою шумоміра який відповідає діючим вимогам Держстандарту України і має посвідчення про перевірку. Вимірювання еквівалентних рівнів шуму слід проводити інтегруючими шумомірами та шумоінтеграторами. Допускається використовувати індивідуальні дозиметри шуму з параметром еквівалентності q = 3 - число децибел що додаються до рівня шуму при зменшенні часу його дії у 2 рази для збереження тієї ж дози шуму. Прилади повинні бути перевірені в органах Держстандарту. 4.1.4. До та після вимірювань проводять акустичну або електричну калібровку вимірювальних приладів. Різниця в калібровці не повинна перевищувати 1 дБ. 4.1.5. При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1 5 м над рівнем підлоги чи робочого майданчика якщо робота виконується стоячи чи на висоті і відстані 15 см від вуха людини на яку діє шум якщо робота виконується сидячи чи лежачи . Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрямку максимального рівня шуму та віддалений не менш ніж на 0 5 м від оператора який проводить вимірювання. 4.1.6. При швидкості руху повітря більш ніж 1 м/с на місці де проводяться виміри мікрофон захищений протиповітряним пристроєм. 4.1.7. При проведенні вимірювань октавних рівнів звукового тиску перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють в положенні "фільтр". Октавні рівні звукового тиску вимірюють у смугах з середньогеометричними частотами 31 5 - 8000 Гц. При проведенні вимірювань рівнів звуку та еквівалентних рівнів звуку дБА дБАекв. перемикач частотної характеристики пристрою встановлюють у положенні "А" чи "Аекв". 4.1.8. При проведенні вимірювань рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску постійного шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в положення "повільно". Значення рівнів приймають за середніми показниками при коливанні стрілки пристрою. 4.1.9. Значення рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску зчитують зі шкали пристрою з точністю до 1 дБА дБ. 4.1.10. Вимірювання рівнів шуму та октавних рівнів звукового тиску постійного шуму повинні бути проведені у кожній точці не менше трьох разів. 4.1.11. При проведенні вимірювань еквівалентних рівнів шуму що коливаються в часі для визначення еквівалентного за енергією рівня шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в положенні "повільно". Значення рівнів шуму приймають за показниками стрілки пристрою у момент відліку. 4.1.12. При проведенні вимірювань максимальних рівнів імпульсного шуму перемикач часової характеристики пристрою встановлюють в положенні "імпульс". Значення рівнів приймають за максимальним показником пристрою. 4.1.13. Інтервали відліку рівнів шуму що коливається в часі при вимірюваннях еквівалентного рівня тривалістю 30 хвилин становлять 5 - 6 с при загальній кількості відліків 360. 4.1.14. Для наочного графічного зображення розподілу рівнів шуму у виробничих приміщеннях рекомендується складати карти шуму. 4.2. Вимірювання інфразвуку проводять на постійних робочих місцях біля органів керування машин пультів в кабінах і т. п. або в робочих зонах обслуговування при роботі обладнання у характерному режимі. В кабінах самохідних та транспортно-технологічних машин вимірювання проводять при відчинених та зачинених вікнах при цьому мікрофон розміщують на відстані 15 см від вуха працюючого. 4.2.1. Вимірювання інфразвуку проводиться шумомірами 1 класу з частотною характеристикою від 1 Гц і октавними або третинооктавними фільтрами а мікрофон повинен мати нижньочастотну межу 2 - 3 Гц. Дозволяється використання магнітографа з частотною характеристикою не менш ніж 2 Гц. 4.2.2. Для постійного інфразвуку вимірюють рівні звукового тиску у дБлін. та рівні шуму дБА а також спектр у октавних смугах з відліком показників за середнім положенням стрілки шумовимірювача на характеристиці "повільно" або проводять магнітний запис інфразвуку а для непостійного - визначають їх відповідні еквівалентні рівні. Для непостійного інфразвуку у вигляді піків що повторюються або імпульсів проводять додатково відлік за характеристикою "швидко" шумоміра по максимуму показника. 4.2.3. Час спостереження при вимірюванні октавних рівнів звукового тиску повинен відповідати величинам вказаним у таблиці 1. Таблиця 1 Мінімальний та рекомендований час вимірювання при частотному аналізі інфразвуку Час вимірювання Помилка оцінки рівнів дБ Час вимірювання с в октавних полосах середньогеометричних частот Гц 2 4 8 16 Мінімальний +3 30 15 8 4 Рекомендований +1 300 150 80 40 4.3. Вимірювання ультразвуку у повітряному середовищі проводиться згідно з пунктом 4.1.6 на відстані 0 5 м від контуру устаткування та не менш ніж 2 м від оточуючих поверхонь. Вимірювання потрібно проводити не менш ніж у 4 контрольних точках по контуру устаткування; при цьому відстань між точками вимірювання не повинна перевищувати 1 м. 4.4. Вимірювання ультразвуку який поширюється контактним шляхом проводиться шляхом визначення пікового значення віброшвидкості на поверхнях призначених для контакту з руками оператора. 4.4.1. Вимірювання повинно проводитися інтерферометром у точці максимального випромінювання. Рекомендований вимірювальний тракт повинен складатися з датчика з чутливістю яка дозволяє реєструвати ультразвукові коливання з рівнем коливальної швидкості на поверхні не нижче 80 дБ лазерного інтерферометра схеми обробки сигналів яка включає фільтри низької та високої частоти мілівольтметра ВЗ-40 підсилювача частоти диференціального ланцюга та імпульсного мілівольтметра ВЧ-12. 4.4.2. Вимірювання рівнів ультразвуку слід проводити не менше трьох разів у кожній октавній смузі у кожній точці. При вимірюванні непостійних рівнів звукового тиску відліки проводять при максимальних значеннях. 5. Нормативи виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку 5.1. Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот еквівалентні рівні звуку на робочих місцях наведені у таблиці 2. Таблиця 2 N п/п Вид трудової діяльності робоче місце Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами Гц Рівні шуму та еквівалентні рівні шуму ДБА дБАекв. 31 5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Підприємства установи організації 1. Творча діяльність керівна робота з підвищеними вимогами наукова діяльність конструювання та проектування програмування викладання та навчання лікарська діяльність; робочі місця у приміщеннях - дирекції проектно-конструкторських бюро розраховувачів програмістів обчислювальних машин у лабораторіях для теоретичних робіт та обробки даних прийому хворих у медпунктах 86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 2. Висококваліфікована робота що вимагає зосередження адміністративно-керівна діяльність вимірювальні та аналітичні роботи у лабораторії: робочі місця в приміщеннях цехового керівного апарату контор лабораторій 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 3. Робота що виконується з вказівками та акустичними сигналами які часто находять робота що потребує постійного слухового контролю операторська робота за точним графіком з інструкцією диспетчерська робота: робочі місця у приміщеннях диспетчерської служби кабінетах та приміщеннях спостереження та дистанційного керування з мовним зв'язком по телефону друкарських бюро на дільницях точного складання на телефонних та телеграфних станціях у приміщеннях майстрів у залах обробки інформації на обчислювальних машинах без дисплея та у приміщеннях операторів-акустиків 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 4. Робота що вимагає зосередження робота з підвищеними вимогами до процесів спостереження та дистанційного керування виробничими циклами: робочі місця за пультами у кабінах нагляду та дистанційного керування без мовного зв'язку по телефону; у приміщеннях лабораторій з шумним устаткуванням шумними агрегатами обчислювальних машин 103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 5. Виконання всіх видів робіт крім перелічених у пп. 1 - 4 та аналогічних їм на постійних робочих місцях у виробничих приміщеннях та території підприємств 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 Рухомий склад залізничного транспорту 6. Робочі місця у кабінах машиністів тепловозів електровозів поїздів метрополітену дизель-поїздів та автомотрис 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 7. Робочі місця у кабінах машиністів швидкісних та приміських електропоїздів 99 91 83 77 73 70 68 66 64 75 8. Приміщення для персоналу вагонів поїздів дальнього слідування службових відділеннях рефрижераторних секцій вагонів електростанцій приміщень для відпочинку у багажних та поштових відділеннях 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 9. Службові приміщення багажних та поштових вагонів вагонів-ресторанів 96 87 79 72 68 65 63 61 59 70 Міські річні рибопромислові та інші судна 10. Робоча зона у приміщеннях енергетичного відділення 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 11. Робочі місця які знаходяться за межами енергетичних відділень на відкритих палубах 96 87 79 72 68 65 63 61 59 70 12. Робочі зони у центральних постах керування суден звукоізольовані приміщень які виділені з енергетичних відділень у яких встановлені контрольні прилади засоби індикації органи керування головною енергетичною установкою і допоміжними механізмами 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 13. Робочі зони у службових приміщеннях суден I - II категорії 89 75 66 59 54 50 47 45 44 55 суден III - IV категорії 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 на крилах ходового містка 93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 14. Робочі зони промислово-технологічних приміщень та промислові палуби суден рибної промисловості 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 15. Робочі місця у лабораторіях у рибних цехах на судах рибної промисловості 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 Трактори сільськогосподарські меліоративні шляхово-будівельні землерийні транспортні та інші аналогічні види машин автотранспорт 16. Робочі місця водіїв та обслуговуючого персоналу тракторів сільськогосподарчих меліоративних шляхово-будівельних землерийних транспортних та інших аналогічних машин водіїв вантажних машин 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 17. Робочі місця водіїв автобусів 99 91 83 77 73 70 68 66 64 75 18. Робочі місця водіїв легкових автомобілів 96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 Пасажирські і транспортні літаки та вертольоти 19. Робочі місця екіпажу та бортпровідників 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 5.2. Допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот рівні шуму та еквівалентні рівні шуму на робочих місцях для тонального та імпульсного шуму слід приймати на 5 дБ менше за значення що вказані у таблиці 2. 5.3. Для шуму утворюваного у приміщенні установками кондиціонування повітря вентиляції та повітряного опалення допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах частот рівні шуму та еквівалентні рівні звукового тиску на робочих місцях встановлюються на 5 дБ менше ніж фактичні рівні шуму у приміщенні якщо останні не перевищують значень таблиці 2. Поправка для тонального та імпульсного шуму при цьому не враховується. 5.4. Максимальний рівень шуму що коливається в часі та переривається не повинен перевищувати 110 дБА. Максимальний рівень для імпульсного шуму не повинен перевищувати 125 дБА. 5.5. При розробці відомчих нормативів допустимі рівні шуму для окремих видів трудової діяльності повинні встановлюватися з урахуванням важкості та напруженості праці згідно з таблицею 3. Таблиця 3 Класи умови та характер праці Допустима важкість Шкідлива та небезпечна важкість праці 1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь Рівень шуму дБА Допустима напруженість 80 до 80 75 до 75 Шкідливість та небезпечність напруженості 1 ступінь 70 до 70 65 до 65 2 ступінь 60 до 60 - - 3 ступінь 50 до 50 - - 5.6. Допустимий рівень ультразвукового тиску в третинооктавних смугах з середньогеометричними частотами 12 5; 16; 25; 31 5 - 100 та вище кГц на робочих місцях від ультразвукових установок наведено у таблиці 4. Таблиця 4 Середньогеометричні частоти третинооктавних смуг кГц 12 5 16 20 25 31 5 - 100 0 Допустимі рівні тиску дБ 80 90 100 105 110 Допустимий рівень ультразвукових тисків в октавних смугах з середньогеометричними частотами 16; 31 5; 63 та вище кГц наведено у таблиці 5. Таблиця 5 Середньогеометричні частота октавних смуг кГц 16 31 5 63 та вище Допустимі рівні тиску дБ 88 106 110 5.7. Максимальна величина ультразвуку у зонах призначених для контакту рук оператора з робочими органами приладів та устаткування протягом 8-годинного робочого дня не повинна перевищувати значень вказаних у таблиці 6. Таблиця 6 Параметр що нормується Допустима величина Віброшвидкість 1 6 х 10-2 м/с Логарифмічний рівень віброшвидкості 110 дБ Інтенсивність 0 1 Вт/см 5.8. Характеристиками інфразвуку на робочих місцях що нормуються є рівні звукового тиску в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами: 2; 4; 8; 16 Гц в дБ. Допустимі рівні наведені у таблиці 7. Таблиця 7 Допустимі рівні звукового тиску у дБ в октавних смугах з середньогеометричними частотами Гц Загальний рівень звукового тиску дБлін. 2 4 8 16 105 105 105 105 110 Додаток 1 Визначення середнього рівня шуму або октавних рівнів звукового тиску Середній рівень шуму LАсер. дБА та середні октавні рівні звукового тиску Lсер. дБ обчислюють за допомогою таблиці Д.1.1. Таблиця Д.1.1. Різниця двох рівнів що додаються дБА або дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 Додаток до більш високого рівня дБ 3 0 2 5 2 0 1 8 1 5 1 2 1 0 0 8 0 6 0 5 0 4 0 2 0 Додавання рівнів за таблицею проводять у такому порядку: 1 обчислюють різницю рівнів що додаються; 2 визначають додаток до більш високого рівня відповідно до таблиці; 3 додають додаток до більш високого рівня; 4 аналогічні дії проводять з одержаною сумою та третім рівнем і т. д. Від одержаної суми "n" віднімають 10 lg n одержуючи середній рівень. Якщо різниця між найбільшим та найменшим виміряними рівнями не перевищує 5 дБ то середнє значення LАсер. Lсер. дорівнює середньому арифметичному значенню всіх виміряних рівнів. Додаток 2 Обчислення еквівалентного рівня переривчастого шуму Обчислення еквівалентного рівня шуму дБА рівня звукового тиску дБ проводиться у такій послідовності. 1. Визначають поправки LAi дБА Li дБ до значень виміряних рівнів шуму LAi або октавних рівнів звукового тиску Li в залежності від тривалості ступенів шуму відповідно до таблиці Д.2.1. Таблиця Д.2.1 Тривалість ступенів переривчастого шуму хв./ 480 420 360 300 240 150 120 60 30 15 6 / % за зміну 100 88 75 65 50 38 25 12 6 3 1 Поправка LдБА LдБ 0 0 6 1 2 2 0 3 0 4 2 6 0 9 0 12 0 15 1 19 1 2. Обчислюють різницю LAi - LAi Li - | i для кожного ступеню шуму. 3. Додають енергетично одержані рівні шуму кожного ступеня за таблицею Д.1.1. Ця сума і є еквівалентним рівнем переривчастого шуму. Приклад розрахунку еквівалентного рівня переривчастого шуму: Умова: L1A = 110 дБА протягом 30 хв. L2A = 98 дБА протягом 130 хв. L3A = 75 дБА протягом 320 хв. За таблицею Д.2.1 визначаємо L A для кожного найближчого значення рівня. L1A = 12 0 дБА L2A = 6 0 дБА L3A = 2 0 дБА Визначаємо величини LAi - LAi для кожного рівня. 110 дБА - 12 0 дБА = 98 0 дБА 98 дБА - 6 0 дБА = 92 0 дБА 75 дБА - 2 0 дБА = 73 0 дБА Визначаємо енергетичну суму рівнів за таблицею Д.1.1. 98 дБА - 92 0 дБА = 6 0 дБА При різниці рівнів 6 0 дБА додаток LA = 1 дБА яку додаємо до більшого рівня: 98 0 дБА + 1 дБА = 99 0 дБА Визначаємо різницю між сумою двох перших рівнів та третім рівнем: 99 0 дБА - 73 0 дБА = 26 0 дБА При різниці рівнів 26 0 дБА додаток LA = 0 який додаємо до більшого рівня: 99 0 дБА + 0 = 99 0 дБА Еквівалентний рівень - 99 дБА. Додаток 3 Обчислення еквівалентного рівня шуму який коливається у часі Обчислення проводиться у такій послідовності. 1. Діапазон рівнів шуму які вимірюються поділяють на наступні інтервали: від 38 до 42; від 43 до 47; від 48 до 52; від 53 до 57; від 58 до 62; від 63 до 67; від 68 до 72; від 73 до 77; від 78 до 82; від 83 до 87; від 88 до 92; від 93 до 97; від 98 до 102; від 103 до 107; від 108 до 112; від 113 до 117; від 118 до 122 дБА. 2. Вимірювані рівні шуму розподіляють по інтервалах підраховують число відліків рівнів шуму у кожному інтервалі. Результати відліків заносяться у графи 2 та 3 таблиці Д.3.1. 3. За таблицею Д.3.2 визначають часткові індекси в залежності від інтервалу та числа відліків у даному інтервалі рівнів шуму. Одержані значення записують у графу 4 табл. Д.3.1. 4. Записані у графу 4 часткові індекси додають а результат записують у графу 5 табл. Д.3.1. 5. Еквівалентний рівень шуму LAекв. = 30 + LAi де LAi - поправка дБА яка визначається за таблицею Д.3.3 в залежності від величини сумарного індексу. Таблиця Д.3.1 Шум що коливається у часі тривалість вимірювання 30 хв. Інтервали рівнів звуку дБ Показники відліків рівнів шуму в інтервалі Число відліків рівнів шуму в інтервалі Часткові індекси Сумарний індекс від 38 до 42 від 43 до 47 від 48 до 52 від 53 до 57 від 58 до 62 від 63 до 67 від 68 до 72 від 73 до 77 від 78 до 82 від 83 до 87 від 88 до 92 від 93 до 97 від 98 до 102 від 103 до 107 від 108 до 112 від 113 до 117 від 118 до 122 дLAекв. = LAекв. = дБА дБА Таблиця Д.3.2 Число відліків рівнів шуму в інтервалі Інтервали рівнів шуму дБА Від 38 до 42 Від 43 до 47 Від 48 до 52 Від 53 до 57 Від 58 до 62 Від 63 до 67 Від 68 до 72 Від 73 до 77 Від 78 до 82 Від 83 до 87 Часткові індекси 1 0 0 0 1 3 9 28 88 278 878 2 0 0 1 2 6 18 56 176 556 1760 3 0 0 1 3 8 26 83 284 833 2640 4 0 0 1 4 11 35 111 350 1110 3500 5 0 0 1 4 14 44 138 439 1380 4390 6 0 1 2 5 17 52 166 527 1630 5270 7 0 1 2 6 19 61 194 615 1940 6150 8 0 1 2 7 22 70 222 703 2220 7030 9 0 1 3 8 25 79 250 790 2500 7900 10 0 1 3 9 28 88 278 880 2780 8800 11 - 12 0 1 3 10 33 105 330 1050 3300 10500 13 - 14 0 1 4 12 39 123 389 1230 3890 12300 15 - 16 0 1 4 14 44 141 444 1410 4440 14100 17 - 18 1 2 5 16 50 158 500 1580 5000 15800 19 - 20 1 2 6 18 56 176 560 1760 5600 17600 21 - 23 1 2 6 20 64 202 639 2020 6390 20200 24 - 26 1 2 7 23 72 228 722 2280 7220 22800 27 - 30 1 3 8 26 83 263 833 2630 8330 26300 31 - 34 1 3 9 30 94 299 944 2990 9440 29900 35 - 39 1 3 11 34 108 343 1080 3130 10800 34300 40 - 44 1 4 12 39 122 387 1220 3870 12200 38700 45 - 49 1 4 14 43 136 430 1360 4800 13600 48000 50 - 56 2 5 16 49 156 492 1560 4920 15600 49200 57 - 63 2 6 17 55 175 553 1750 5530 17500 55300 64 - 70 2 6 19 61 191 615 1940 6150 19400 61500 71 - 80 2 7 22 70 222 703 2220 7030 22200 70300 81 - 90 3 8 25 79 250 790 2500 7900 25000 79000 91 - 100 3 9 28 88 278 878 2780 8780 27800 87800 101 - 115 3 10 32 101 319 1010 3190 10100 31900 101000 116 - 130 4 11 36 114 361 1140 3610 11400 36100 114000 131 - 150 4 13 42 132 417 1320 4170 13200 41700 132000 151 - 170 5 15 47 149 472 1490 4720 14900 47200 149000 171 - 190 5 17 53 167 528 1670 5280 16700 52800 167000 191 - 220 6 19 61 193 611 1930 6110 19300 61100 193000 221 - 250 7 22 69 220 694 2200 6940 22000 69400 220000 251 - 280 8 25 78 246 778 2460 7780 24600 77800 246000 281 - 320 9 28 89 281 889 2810 8890 28100 88900 281000 321 - 360 10 32 100 316 1000 3160 10000 31600 100000 316000 Продовження таблиці Д.3.2 Число відліків рівнів шуму в інтервалі Інтервали рівнів шуму дБА Від 88 до 92 Від 93 до 97 Від 98 до 102 Від 103 до 107 Від 108 до 112 Від 113 до 117 Від 118 до 122 Часткові індекси 1 2780 86780 27800 87800 278000 878000 2780000 2 5560 17600 55600 176000 556000 1760000 5560000 3 8330 26400 83300 264000 833000 2640000 8330000 4 11100 35000 111000 350000 1110000 3500000 11100000 5 13800 43900 138000 439000 1380000 4390000 13800000 6 16600 52700 166000 527000 1660000 5270000 16600000 7 19400 61500 194000 615000 1940000 6150000 19400000 8 22200 70300 222000 703000 2220000 7030000 22200000 9 25000 79000 250000 790000 2500000 7900000 25000000 10 27800 88000 278000 880000 2780000 8800000 27800000 11 - 12 33000 105000 330000 1050000 3300000 10500000 33000000 13 - 14 38900 123000 389000 1230000 3890000 12300000 38900000 15 - 16 44400 141000 444000 1410000 4440000 14100000 44400000 17 - 18 50000 158000 500000 1580000 5000000 15800000 50000000 19 - 20 56000 176000 560000 1760000 5600000 17600000 56000000 21 - 23 63900 202000 639000 2020000 6390000 20200000 63900000 24 - 26 72200 228000 272000 2280000 7220000 22800000 72200000 27 - 30 83300 263000 833000 2630000 8330000 26300000 83300000 31 - 34 94400 299000 944000 2990000 9440000 29900000 94400000 35 - 39 108000 343000 1080000 3430000 10800000 34300000 108000000 40 - 44 122000 387000 1220000 3870000 12200000 38700000 122000000 45 - 49 136000 430000 1360000 4300000 13600000 43000000 136000000 50 - 56 156000 492000 1560000 4920000 15600000 49200000 156000000 57 - 63 175000 553000 1750000 5530000 17500000 55300000 175000000 64 - 70 194000 615000 1940000 6150000 19400000 61500000 194000000 71 - 80 222000 703000 2220000 7030000 22200000 70300000 222000000 81 - 90 250000 790000 2500000 7900000 25000000 79000000 250000000 91 - 100 278000 878000 2780000 8780000 27800000 87800000 278000000 101 - 115 319000 1010000 3190000 10100000 31900000 101000000 319000000 116 - 130 361000 1140000 3610000 11400000 36100000 114000000 361000000 131 - 150 417000 1320000 4170000 13200000 41700000 132000000 417000000 151 - 170 472000 1490000 4720000 14900000 47200000 149000000 472000000 171 - 190 528000 1670000 5280000 16700000 52800000 167000000 528000000 191 - 220 611000 1930000 6110000 19300000 61100000 193000000 611000000 221 - 250 694000 2200000 6940000 22000000 69400000 220000000 694000000 251 - 280 778000 2460000 7780000 24600000 77800000 246000000 778000000 281 - 320 889000 2810000 8890000 28100000 88900000 281000000 889000000 321 - 360 1000000 3160000 10000000 31600000 100000000 316000000 1000000000 Таблиця Д.3.3 Сумарний індекс дБА Сумарний індекс дБА Сумарний індекс дБА Сумарний індекс дБА 6 8 794 29 100000 50 12500000 71 8 9 1000 30 125900 51 15850000 72 10 10 1259 34 158500 52 19950000 73 13 11 1585 32 199500 53 25120000 74 16 12 1995 33 251200 54 31620000 75 20 13 2512 34 316200 55 39810000 76 25 14 3162 35 398100 56 50120000 77 32 15 3981 36 501200 57 63100000 78 40 16 5012 37 631000 58 79430000 79 50 17 6310 38 794300 59 100000000 80 63 18 7943 39 1000000 60 125900000 81 79 19 10000 40 1259000 61 158500000 82 100 20 12590 41 1585000 62 199500000 83 126 21 15850 42 1995000 63 251200000 84 159 22 19950 43 2512000 64 310200000 85 200 23 25120 44 3162000 65 398100000 86 251 24 31620 45 3981000 66 501200000 87 316 25 39810 46 5012000 67 631000000 88 398 26 50120 47 6310000 68 794300000 89 501 27 63100 48 7943000 69 1000000000 90 631 28 79430 49 10000000 70 Додаток 4 Методи розрахунку доз шуму З фізичної точки зору еквівалентний рівень та доза є аналогами і можливий їх взаємний перерахунок але у фізіолого-гігієнічному відношенні ці два параметри відрізняються принципово: еквівалентний рівень визначається по логарифмічній шкалі у децибелах від порога сприйняття а доза - у частках від допустимої дози яка є порогом шкідливого впливу та оцінюється у лінійних величинах. Еквівалентний рівень відображає середнє значення рівня шуму за зміну а доза характеризує сумарну енергію шуму за зміну. При гігієнічній оцінці за допомогою дози одержане фактичне значення порівнюємо з допустимим а результат виражаємо у її кратності. Для логарифмічних рівнів фактичне їх значення порівнюємо з допустимим а одержану різницю за таблицею Д.4.1 переводимо у рази. Таблиця Д.4.1 Різниця рівнів дБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 Відношення доз раз 1 1 3 1 6 2 2 5 3 2 4 5 6 3 8 10 32 100 Якщо числове значення отриманої різниці рівнів у таблиці відсутнє то по стрічці "Різниця рівнів" знаходимо значення. які у сумі відповідають отриманій різниці. Відповідно на стрічці "Відношення доз" знаходимо значення доз і їх перемножуємо. Приклад: Отримана різниця рівнів 12 дБА. 12 дБА можна отримати додаванням 10 + 2; 9 + 3 і т. д. По стрічці "Різниця рівнів" знаходимо що 10 дБА відповідає дозам 10; 2 дБА - 1 6; 9 дБА - 8; 3дБА - 2. Отримані дози перемножуємо 10 х 1 6 = 16; 8 х 2 = 16.