ГКД 34.35.507-96

ГКД 34.35.507-96 Оперативні перемикання в електроустановках. Правила виконання

  Оперативнi перемикання в електроустановках Правила виконання   Загальна частина   4 Загальня частина   4.1 Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках розроблено з урахуванням вимог ПТЕ ПТБ чинних нормативних доку- ментiв з оперативно-режимного керування а також досвiду експлуатацiї обладнання з метою встановлення порядку i послiдовностi виконання пе- ремикань в електроустановках до i вище 1000 В. 4.2 Правила є технологiчним документом призначеним для всiх рiвнiв оперативного керування з використанням вiдповiдних схем i програм оперативних перемикань. 4.3 Неухильне виконання Правил обов'язкове пiд час виконання пе- ремикань i повинно забезпечити надiйну та узгоджену роботу всiх рiвнiв оперативного керування. 4.4 Знання Правил обов'язкове для оперативного персоналу всiх рiвнiв а також адмiнiстративно-технiчного персоналу який має право на оперативнi переговори i перемикання. 4.5 Мiсцевi iнструкцiї що враховують особливостi електричних з'єднань конструкцiї обладнання та порядок оперативного обслугову- вання розподiльних пристроїв є додатком до Правил i не повиннi їм суперечити. Про необхiднiсть складання мiсцевих iнструкцiй приймає рiшення керiвництво енергопiдприємства.   Книга 313 Раздел 2 Органiзацiя i порядок перемикань     5 Органiзацiя i порядок перемикань   5.1 Перемикання на електрообладнаннi i пристроях РЗА ПА якими керує оперативний персонал виконуються тiльки за його розпоряджен- ням а тi що знаходяться у вiданнi оперативного персоналу - з його дозволу. 5.2 У розподiльних мережах за вiдсутнiстю диспетчеризацiї переми- кання можуть виконуватися за розпорядженням адмiнiстративно-технiчно- го персоналу який у цьому випадку виконує функцiї диспетчера. Перелiк електроустановок з таким порядком перемикань встанов- люється розпорядженням по пiдприємству електричних мереж. 5.3 Допускається пiдлеглiсть оперативного персоналу електроуста- новок диспетчерам рiзного рiвня у вiдповiдностi з розподiлом облад- нання електростанцiй та електричних мереж за способом диспетчерсько- го керуванням. 5.4 Перемикання без розпорядження i дозволу оперативного персона- лу вищого ступеня але з наступним його повiдомленням дозволяється виконувати у випадках що не терплять зволiкання нещасний випадок стихiйне лихо пожежа аварiя з дотриманням вимог роздiлу 9. 5.5 Виконання перемикань в електроустановках дозволяється особам оперативного оперативно-ремонтного i адмiнiстративно-технiчного пер- соналiв якi мають право ведення оперативних переговорiв i переми- кань. Списки таких осiб щороку затверджуються головним iнженером пiдприємства. 5.6 Оперативний персонал з дозволу якого виконуються перемикан- ня несе вiдповiдальнiсть за можливiсть i своєчаснiсть їх виконання за схемою та режимом роботи електромережi що iснують допустимiсть режимiв пiсля перемикань. 5.7 Оперативний персонал за розпорядженням якого виконуються пе- ремикання вiдповiдає за допустимiсть i своєчаснiсть перемикань за наявною схемою i режимом роботи обладнання а також правильну пос- лiдовнiсть i необхiдну кiлькiсть операцiй з комутацiйними апаратами i пристроями РЗА та ПА. 5.8 Особи якi безпосередньо виконують операцiї а також тi що здiйснюють контроль за ними несуть вiдповiдальнiсть за допустимiсть операцiй в данiй схемi i режимi роботи обладнання правильнiсть вибо- ру типового бланка i послiдовнiсть операцiй з комутацiйними апарата- ми i пристроями РЗА ПА своєчаснiсть i точнiсть виконання розпоряд- жень диспетчера. 5.9 Складнi перемикання виконуються за бланками перемикань двома особами одна з яких - контролююча. Про вiднесення перемикань до чис- ла складних вирiшує керiвництво пiдприємства. Простi перемикання можуть виконуватися без бланка перемикань i однiєю особою незалежно вiд складу змiни. На кожному пiдприємствi має бути розроблений i затверджений го- ловним iнженером перелiк видiв перемикань що виконуються за бланка- ми перемикань iз зазначенням кiлькостi осiб якi беруть участь у тих чи iнших перемиканнях i розподiлом обов'язкiв мiж ними. На пiдстанцiях i в розподiльних пристроях де несправний або вiдсутнiй блокувальний пристрiй хоча б одного приєднання всi переми- кання виконуються тiльки за бланками перемикань. 5.10 За участю в перемиканнях двох осiб контролюючим має бути старший за посадою. В окремих випадках безпосереднє виконання опе- рацiй може покладатися вiдповiдним розпорядчим документом на старшо- го в змiнi. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть перемикань в усiх випад- ках несуть обидвi особи. 5.11 Пiд час перемикань в електроустановках iз застосуванням зви- чайних або типових бланкiв для виконання окремих операцiй на зак- рiпленому обладнаннi можуть бути залученi оперативний персонал БЩУ електростанцiй та персонал мiсцевих служб релейного захисту зв'язку. У вiдповiдних пунктах бланкiв слiд зазначити: "Виконує ДЕМ БЩУ пер- сонал МСРЗА " Залучений до перемикань працiвник має бути ознайомлений з метою i послiдовнiстю операцiй. До бланка перемикань записується його прiзви- ще. Розпорядження чергового який виконує перемикання в первиннiй схемi а також повiдомлення про їх виконання можуть передаватися за- собами зв'язку. Залученi до перемикань особи несуть вiдповiдальнiсть за пра- вильнiсть i точнiсть виконання розпоряджень чергового. Ухилення вiд перемикань зазначених осiб не допускається.   Книга 313 Раздел 3 Програми i бланки перемикань     6 Програми i бланки перемикань   6.1 Диспетчери НДЦ України РДЦ та пiдприємств мереж здiйснюють керiвництво оперативними перемиканнями на енергооб'єктах за програма- ми перемикань. Черговий персонал який безпосередньо виконує перемикання вико- ристовує виключно бланки перемикань. Їх замiна будь-яким iншим опера- тивним документом забороняється. У програмах i бланках перемикань встановлено порядок i пос- лiдовнiсть операцiй у схемах електричних з'єднань електроустановок колах релейного захисту автоматики i зв'язку. 6.2 Програми оперативних перемикань розроблюються диспетчерськи- ми службами в керуваннi яких знаходиться задiяне обладнання разом зi службами режимiв релейного захисту автоматики i зв'язку за пiдписами їх начальникiв або осiб якi їх замiщають. 6.3 Суть програми оперативних перемикань полягає у визначеннi за- ходiв з пiдготовки схеми режиму пристроїв РЗ i ПА для виведення в ремонт чи для введення в роботу того чи iншого обладнання а також забезпечення необхiдної послiдовностi виконання операцiй на рiзних енергооб'єктах. Програми оперативних перемикань складаються в загальному виглядi без зайвої деталiзацiї. Група операцiй що виконуються на одному об'єктi i спрямованi на досягнення однiєї мети може бути вiдображе- на в програмi одним розпорядженням. Наприклад: "Вимкнути вимикач i розiбрати його схему"; "Розiмкнути транзит 110 кВ" тощо. Операцiї з пристроями РЗ i ПА мiстяться в пунктах програми що визначають їх суть без приведення номерiв панелей i пристроїв що переключають. Наприклад: "Зняти дiю автоматики дiлення на вимкнення вимикача". 6.4 Копiї програм оперативних перемикань належить надсилати на нижчi рiвнi оперативного керування для доповнення їх питаннями що не повиннi вирiшуватися на вищому рiвнi. Наприклад: "Пiд час виведення в ремонт ПЛ мiжсистемного зв'язку що знаходиться в керуваннi НДЦ України схему i режим шунтуючих зв'язкiв визначають РДЦ". 6.5 Складання програм оперативних перемикань обов'язкове для ПЛ i обладнання де вони потребують складної пiдготовки режиму схеми а також пристроїв РЗ i ПА на рiзних енергооб'єктах. Перелiк програм оперативних перемикань затверджується технiчним керiвництвом пiдприємств. 6.6 Особи якi розглядають оперативнi заявки визначають мож- ливiсть застосування в кожному випадку наявної програми оперативних перемикань i за необхiдностi в заявцi обумовлюють змiни або допов- нення до програми визначають необхiднiсть розробки спецiальної разо- вої програми. 6.7 Пiд час виконання оперативних перемикань на енергооб'єктах застосовують як звичайнi так i типовi бланки розробленi з урахуван- ням заходiв наведених у програмах оперативних перемикань. У бланках перемикань всi операцiї в первиннiй схемi i колах вто- ринної комутацiї слiд деталiзувати з застосуванням диспетчерських найменувань комутацiйної апаратури номерiв панелей i назв пристроїв що переключають. До операцiй що виконуються за розпорядженням диспетчера має бу- ти вiдмiтка "За розпорядженням диспетчера". Крiм того до бланкiв пе- ремикань обов'язково заносяться найважливiшi перевiрочнi дiї: - перевiрка на мiсцi положення вимикачiв перед операцiями з роз'єднувачами; - перевiрка вiдсутностi напруги перед заземленням обладнання. Кожна операцiя або дiя занесена до бланка перемикань для зруч- ностi облiку повинна мати порядковий номер. 6.8 Типовi бланки слiд розробляти передусiм на складнi перемикан- ня з метою виключення помилок i економiї часу чергового персоналу при iх складаннi. Типовi бланки перемикань повиннi пiдписуватись: на електростан- цiях - начальниками електричних цехiв та їх заступниками з РЗА; у пiдприємствах електричних мереж - начальниками пiдстанцiй або голов- ними iнженерами РЕМ i керiвництвом МСРЗА. Цi особи несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть їх складання. Типовi бланки перемикань необхiдно розмножувати i видавати опера- тивному персоналовi у кiлькох екземплярах для разового використання. 6.9 Типовi бланки перемикань слiд розробляти як для нормальної так i для ремонтних схем електроустановки про що необхiдно у ньому зазначити. Пiд час перемикань черговому забороняється вносити змiни i допов- нення до бланка перемикань. Якщо в схемi первинних з'єднань або колах релейного захисту i ав- томатики електроустановки виникли змiни що виключають можливiсть ви- конання операцiй з окремих пунктiв то їх заздалегiдь слiд анулювати або замiнити. Змiни вносяться особами якi пiдписали бланк. 6.10 Звичайний бланк перемикань складається черговим який отри- мав розпорядження про перемикання пiсля його запису в оперативному журналi. Бланк перемикань дозволяється складати заздалегiдь протягом змiни черговому який буде брати участь у перемиканнях або чергово- му попередньої змiни з перевiркою i пiдписами осiб якi виконувати- муть i контролюватимуть перемикання. 6.11 Бланки перемикань як звичайнi так i типовi є звiтними до- кументами. Їх потрiбно видавати оперативному персоналовi пронумерова- ними. Необхiдна подвiйна нумерацiя типових бланкiв перемикань: номер типового бланка i далi через риску - порядковий номер екземпляра який проставляється вручну пiсля розмноження. Використанi бланки в тому числi i зiпсованi повиннi зберiгатися не менше 10 днiв. 6.12 Програми i типовi бланки перемикань необхiдно переглядати коректувати за змiною у схемi електричних з'єднань електроустано- вок пов'язаних з введенням нового або частковим демонтажем зас- тарiлого обладнання реконструкцiєю розподiльних пристроїв а також пiд час введення нових або змiнах у встановлених пристроях релейного захисту i автоматики.   Книга 313 Раздел 4 Послiдовнiсть дiй оперативного персоналу     7 Послiдовнiсть дiй оперативного персоналу   7.1 Початок планових перемикань обумовлено заявками але в кожно- му конкретному випадку вiн визначається диспетчером в оперативному пiдпорядкуваннi якого знаходиться обладнання. Плановi перемикання по- виннi проводитися при температурi повiтря не нижче мiнус 10 град.С i при освiтленостi на робочих мiсцях яка дозволяє чiтко бачити написи на обладнаннi положення вказiвникiв стан контактiв i опорної iзо- ляцiї комутацiйних апаратiв. Проводити плановi перемикання в кiнцi змiни не дозволяється. 7.2. Диспетчер в оперативному керуваннi якого знаходиться облад- нання перед початком перемикань зобов'язаний перевiрити режим його роботи i схему електромережi переконатися в можливостi виконання пе- ремикань пiсля чого запросити дозвiл диспетчера у вiданнi якого це обладнання знаходиться. Дозвiл на перемикання дається у загальному виглядi без перерахо- вування окремих операцiй пiсля перевiрки можливостi їх виконання за схемою режимом роботи обладнання що iснують i проведення необ- хiдних режимних заходiв. Час надання дозволу на перемикання фiксується в оперативному журналi. Отримавши дозвiл на виконання перемикань диспетчер в оператив- ному керуваннi якого знаходиться обладнання зобов'язаний попередити диспетчера сумiжного пiдприємства схема якого погiршується. Проiнструктувати пiдлеглий персонал про порядок перемикань i способи лiквiдацiї можливих аварiйних ситуацiй встановити необхiдну пос- лiдовнiсть операцiй або пiдготувати вiдповiдну програму перемикань i вiддати розпорядження про них пiдлеглому оперативному персоналовi з записом в оперативному журналi. 7.3 Розпорядження про перемикання диспетчер вiддає безпосередньо пiдлеглому оперативному персоналовi. Допускається передача розпоряд- ження про перемикання диспетчеровi або черговому електроустановки прямий зв'язок з яким порушився через чергового диспетчера або чер- гового iншої електроустановки який зобов'язаний записати розпоряд- ження до свого оперативного журналу або на плiвку звукозапису i пере- дати розпорядження за призначенням. 7.4 У випадку термiнової необхiдностi i вiдсутностi на щитi уп- равлiння начальника змiни електростанцiiї диспетчер має право вiдда- ти розпорядження про виконання поодинокої операцiї на обладнаннi а також пристроях РЗА ПА що знаходяться в його оперативному керу- ваннi безпосередньо начальнику змiни електроцеху який зобов'язаний виконати розпорядження i повiдомити про це диспетчера який вiддав розпорядження i начальника змiни електростанцiї. 7.5 Розпорядження потрiбно вiддавати на одне завдання. З метою економiї часу i рацiонального використання транспорту персоналовi ОВБ який обслуговує пiдстанцiї та розподiльнi мережi дозволяється видавати водночас кiлька завдань на перемикання з зазначенням черго- востi їх виконання . Число завдань для однiєї бригади визначається особою яка вiддає розпорядження. До виконання кожного чергового завдання персонал ОВБ повинен приступати пiсля того як повiдомить диспетчера про виконання попе- реднього завдання. Якщо пошкодження усуваються в електромережi 0 4 кВ а зв'язок з диспетчером порушено виконання чергових завдань до- пускається без попереднього повiдомлення диспетчера. 7.6 Черговий який одержав розпорядження про перемикання зо- бов'язаний: - повторити розпорядження i одержати вiд диспетчера пiдтверджен- ня про те що його зрозумiли правильно; - записати завдання до оперативного журналу якщо розпорядження отримано на робочому мiсцi; - за схемою перевiрити послiдовнiсть виконання операцiй i при необхiдностi скласти бланк перемикань або пiдготувати до використан- ня типовий бланк перемикань. Допускається послiдовне виконання перемикань за кiлькома типови- ми бланками. Суть отриманого розпорядження мету i послiдовнiсть майбутнiх операцiй слiд роз'яснити iншiй особi якщо вона буде залучена до участi в перемиканнях. Пiсля перевiрки бланк перемикань має бути пiдписаний двома особа- ми - яка виконує перемикання i яка їх контролює. 7.7 Перед виконанням нетипових складних перемикань за завданням диспетчера вiн сам повинен перевiрити складений бланк. 7.8 Порядок виконання перемикань за бланками: - на мiсцi перемикань персонал зобов'язаний перевiрити за написа- ми найменування приєднання i назву апарата на якому потрiбно викона- ти операцiї. Робити перемикання по пам'ятi категорично забороняється; - переконавшись у правильностi вибраного приєднання i апарата контролююча особа зачитує з бланка перемикань змiст операцiї; - особа яка робить перемикання повинна повторити змiст операцiї i отримавши дозвiл контролюючої особи виконати її. Якщо перемикання робить один черговий йому необхiдно прочитати в бланку змiст операцiї пiсля чого виконати її. Щоб виключити можливiсть пропуску якоїсь операцiї пiсля їх вико- нання в бланку перемикань слiд робити вiдповiднi позначки. Використа- ний бланк перекреслюється. Змiнювати встановлену в бланку послiдовнiсть перемикань заборо- няється. Якщо виникли сумнiви у правильностi виконуваних операцiй переми- кання необхiдно припинити. Послiдовнiсть операцiй перевiрити за схе- мою i у випадку необхiдностi отримати вiдповiдне роз'яснення дис- петчера або НЗС який вiддав розпорядження про перемикання. Пiд час перемикань розмови що не мають прямого вiдношення до от- риманого завдання забороняються. Перерви в перемиканнях допус- каються у виняткових випадках. Перебування осiб у зонi перемикань якi не мають до них вiдношен- ня забороняється. 7.9 Пiсля закiнчення перемикань в оперативному журналi робиться запис про всi операцiї з комутацiйними апаратами змiни в схемах РЗА ПА включення вiдключення заземлюючих ножiв накладання зняття переносних заземлень iз зазначенням їх номерiв i мiсць знаходження. Порядок облiку заземлень наведено в додатку А. Пiд час виконання операцiй за бланком перемикань в оперативному журналi слiд вказати його номер. Запис про виконанi операцiї здiйснюється без зайвої деталiзацiї. До оперативної схеми мнемосхеми вносяться змiни що вiдбулися внаслiдок перемикань. Порядок їх ведення наведено у додатку Б. См. также рис.Б.1 Приклади нанесення умовних знакiв на оперативних схемах . Про закiнчення операцiй необхiдно повiдомити особу яка вiддала розпорядження про перемикання. 7.10 Розпорядження диспетчера вважається виконаним якщо вiн одержить повiдомлення вiд особи яка отримала розпорядження. Якщо перемикання виконувались не за програмою диспетчер який дав розпорядження про їх виконання повинен записати до оперативного журналу про всi виконанi погодження i виданi розпорядження з зазна- ченням часу їх виконання. Запис про перемикання за програмою робиться в оперативному жур- налi скорочено. До оперативної схеми-макету мають бути внесенi вiдповiднi змiни. Про час закiнчення перемикань необхiдно повiдомити диспетчера який дав на них дозвiл. Диспетчер повинен вiдмiтити в оперативному журналi час виконання перемикань i внести вiдповiднi змiни до мнемосхеми. 7.11 Оперативнi переговори диспетчерiв усiх рiвнiв повиннi фiксу- ватися магнiтофоном або iншим пристроєм. Оперативний персонал не мас права впливати на їх роботу.   Книга 313 Раздел 5 Перемикання в схемах релейного захисту i автоматики     8 Перемикання в схемах релейного захисту i автоматики   8.1 Пiд час перемикань у первинних схемах оперативний персонал зобов'язаний виконувати необхiднi операцiї в схемах релейного захис- ту i автоматики керуючись вказiвками iнструкцiй з обслуговування РЗА ПА . Послiдовнiсть операцiй в первинних схемах має бути погоджена з операцiями у вторинних колах i записана до програм i бланкiв переми- кань. Пiд час перемикань режими роботи пристроїв релейного захисту i автоматики в кожний момент часу повиннi вiдповiдати режимам роботи обладнання електричних мереж. 8.2 Дозвiл або розпорядження диспетчера на операцiї з пристроями РЗА ПА дається пiдлеглому оперативному персоналовi в загальнiй формi. Якщо виявлено несправнiсть яка може призвести до неправильної роботи пристрою на вiдключення або пожежi виведення його з роботи здiйснюється без попереднього дозволу диспетчера з наступним його повiдомленням. Перемикання у вторинних колах виконуються оперативним персоналом енергооб'єктiв у вiдповiдностi з вимогами мiсцевих iнструкцiй з РЗА ПА . У мiсцевих iнструкцiях з РЗА ПА i бланках перемикань слiд вжи- вати конкретнi оперативнi назви пристроїв що переключають авто- матiв випробувальних блокiв з зазначенням щитiв i панелей де їх встановлено. 8.3 Операцiї зi змiною уставок захистiв пристроями що переклю- чають комутаторами або кнопочними постами управлiння виконуються оперативним персоналом а змiни уставок з вiдкриванням реле - релей- ним персоналом. Диспетчеру забороняється давати розпорядження персо- налу служб РЗА обминаючи оперативний персонал об'єкта. 8.4 Складнi перемикання з пристроями РЗА не передбаченi iнструк- цiями а також включення в роботу нових захистiв слiд виконувати за спецiальними програмами складеними для кожного конкретного випадку. 8.5 Для перемикань у схемах протиаварiйної автоматики мають бути розробленi перелiки стандартних команд i об'єктiв їх реалiзацiї для рiвня диспетчера який безпосередньо вiддає команди на об'єкт а та- кож аналогiчнi перелiки команд для оперативного персоналу цих об'єктiв i дiї з засобами їх реалiзацiї. А саме - накладками ключа- ми випробувальними блоками з зазначенням щитiв i панелей де їх встановлено. 8.6 Електричне обладнання повинно знаходитися в роботi або пiд напругою тiльки з введеними захистами вiд усiх видiв пошкоджень чи порушень нормальних режимiв роботи. У випадку несправностi або виво- ду для експлуатацiйних перевiрок окремих видiв захистiв тi що зали- шилися в роботi повиннi забезпечувати повноцiнний захист обладнання вiд можливих пошкоджень. За необхiдностi в роботу вводяться тимчасовi захисти. Одночасне виведення усiх швидкодiючих захистiв та захистiв вiд внутрiшнiх пошкоджень на генераторах синхронних компенсаторах тран- сформаторах автотрансформаторах реакторах що знаходяться в роботi не допускається навiть за наявностi резервних захистiв. 8.7 Не дозволяється виводити диференцiйний захист шин пiд час ви- конання операцiй з шинними роз'єднувачами i повiтряними вимикачами що знаходяться пiд напругою без виконання додаткових заходiв. Якщо виведено диференцiйний захист шин операцiї пiд напругою з шинними роз'єднувачами i повiтряними вимикачами 110 кВ i вище слiд виконувати за умов введення прискорення вiдповiдних резервних за- хистiв або - введення тимчасових захистiв у тому числi з порушен- ням селективностi. Якщо для робiт у колах диференцiйного захисту шин вузлових пiдстанцiй напругою 110 кВ i вище потрiбне короткочасне до 30 хв виведення цього захисту з дiї допускається до введення його в робо- ту не вводити прискорення резервних захистiв. Однак за цих умов за- бороняється виконувати в зонi дiї згаданого захисту операцiї роз'єднувачами i повiтряними вимикачами i роботи пiд напругою. 8.8 Пiд час змiни фiксацiї приєднань за системами шин введення в роботу вимикача пiсля ремонту а також в iнших випадках пов'язаних з перемиканнями в РП напругою 330 кВ i вище операцiї в струмових ко- лах диференцiйного захисту шин i ПРВВ повиннi виконуватися оператив- ним персоналом за умови що вони проводяться випробувальними блоками. Операцiї з випробувальними блоками в струмових колах пристроїв захистiв i автоматики що можуть хибно спрацювати вiд несиметрiї струмiв повиннi виконуватися на виведених з роботи пристроях. 8.9 Перед виведенням з будь-якої причини пристрою релейного за- хисту що запускає ПРВВ спочатку необхiдно вивести пуск ПРВВ вiд цього захисту. ПРВВ вводиться в роботу тiльки пiсля введення захисту який його запускає. 8.10 Пiд час виведення в ремонт силових трансформаторiв персонал зобов'язаний слiдкувати за збереженням режиму заземлення нейтралей встановленого для даної електроустановки або частини електромережi. У мiсцевих iнструкцiях слiд вказати заходи якi необхiдно виконати пiд час вимкнення трансформаторiв що працюють з розземленою нейтраллю. 8.11 Для зменшення кiлькостi операцiй у вторинних колах не слiд виводити прийом команд приймачiв АНКА-АВПА АКПА-В ВЧТО при виве- деннi в ремонт ПЛ по яких органiзованi канали телевимкнення. В ро- ботi повиннi залишатись дублюючi канали або заздалегiдь повиннi бу- ти виконанi заходи на випадок пропадання основних каналiв. 8.12 На виведеному в ремонт приєднаннi повиннi бути знятi наклад- ки захистiв i автоматики що знаходяться в роботi i дiють на виведе- не приєднання а також накладки захистiв виведеного приєднання якi дiють на iнше включене у роботу обладнання. 8.13 Ключ режиму роботи вимикача або режиму роботи приєднання лiнiя автотрансформатор i iн. слiд ставити в положення "ремонт" пiсля вимкнення вимикача або цiлого приєднання до вiдключення роз'єднувачiв. В положення "робота" його слiд ставити пiсля збору схеми вимикача чи приєднання перед включенням у роботу. 8.14 Положення накладок РЗА ПА повинно вiдповiдати картам таб- лицям положення пристроїв РЗА ПА що переключають. Контроль поло- ження накладок РЗА ПА здiйснюється за мiсцевими iнструкцiями. 8.15 Перед замиканням накладок пристроїв РЗА на обладнаннi що знаходиться в роботi переносним високоомним вольтметром перевiряють вiдсутнiсть напруги на клемах накладки вiдсутнiсть iмпульсу що вiдключає . Тип i номiнал вольтметра повиннi вiдповiдати параметрам оперативного струму пристрою. Операцiї з випробувальними блоками струмових кiл пристроїв РЗА невiдстроєних уставками вiд струмiв навантаження необхiдно виконува- ти з короткочасним виведенням з роботи пристроїв або їх невiдстроєних ступенiв. Кришки випробувальних блокiв слiд ставити без перекосiв на всю глибину до фiксування на стопор. 8.16 Виведення з роботи ТН встановленого на лiнiї або на шинах як правило здiйснюється водночас з виведенням лiнiї або системи шин. Перед вимкненням ШЗВ необхiдно впевнитися що кола вторинної нап- руги ТН СШ яка звiльняється i ТН робочої СШ не об'єднанi через блок-контакти роз'єднувачiв або iншi комутацiйнi пристрої. У випадку несправностi кiл напруги або виведеннi ТН у ремонт ко- ла напруги захистiв i облiку електроенергiї слiд переводити на iнший ТН. Переведення виконується за мiсцевими iнструкцiями з РЗА. Виведен- ня з роботи ТН не допускається за умов роздiленої роботи елементiв ТН яких можуть використовуватися для взаємного резервування.   Книга 313 Раздел 6 Перемикання пiд час лiквiдацiї аварiй   9 Перемикання пiд час лiквiдацiї аварiй   9.1 Перемикання пiд час лiквiдацiї аварiй виконуються у тому ж порядку i послiдовностi як i плановi перемикання з особливостями викладеними в даному роздiлi. Вiдхилення вiд ПТБ не допускаються. 9.2 У випадку аварiйної ситуацiї i вiдсутностi зв'язку з диспет- чером вищого рiвня коли потрiбно швидко виконати перемикання або змiну режиму роботи мережi диспетчер має право самостiйно проводити перемикання на обладнаннi що знаходиться в його управлiннi. Пiсля вiдновлення зв'язку з диспетчером вищого рiвня слiд його повiдомити про виконанi операцiї. 9.3 Пiд час великого завантаження оперативними перемиканнями в аварiйних умовах а також за вiдсутнiстю зв'язку з пiдлеглим опера- тивним персоналом одного з об'єктiв який повинен брати участь у пе- ремиканнях диспетчер має право доручити виконання перемикань на об- ладнаннi що знаходиться в його керуваннi одному з пiдлеглих диспет- черiв i призначити його ведучим перемикання. 9.4 Пiд час лiквiдацiї аварiї на перемикання не обов'язково скла- дати бланк. Послiдовнiсть операцiй з зазначенням часу виконання пот- рiбно записувати до оперативного журналу пiсля їх закiнчення. Для ви- конання складних перемикань в аварiйних випадках оперативному персо- наловi електростанцiй i пiдстанцiй слiд використовувати типовi блан- ки перемикань. 9.5 Пiд час огляду панелей пристроїв РЗА сигнальнi реле лампи та свiтлодiоди усiх пристроiв що спрацювали потрiбно позначити крейдою або iншим способом записати назви тiльки вихiдних реле за- хистiв i автоматики що спрацювали а також покази фiксуючих iндика- торiв пошкоджень i вернути сигнальнi елементи всiх пристроiв у вихiдне положення. Запис найменувань решти сигнальних реле що спра- цювали з метою економiї часу слiд проводити пiсля лiквiдацiї аварiї за позначками на їх корпусах. За необхiдностi негайного повторного включення обладнання що вимкнулося спочатку слiд перевiрити чи всi сигнальнi елементи зна- ходяться у вихiдному положеннi. При повторному спрацюваннi захистiв їх сигнальнi елементи слiд позначати так щоб помiтки вiдрiзнялися вiд попереднiх. 9.6 Пiд час лiквiдацiї аварiй або загрози неправильного спрацю- вання захистiв операцiї з ними i автоматикою у вiдповiдностi з iнструкцiєю з їх обслуговування повиннi виконуватися оперативним персоналом самостiйно але з обов'язковим повiдомленням диспетчера в оперативному пiдпорядкуваннi якого знаходяться цi пристрої. 9.7 Пiд час лiквiдацiї аварiй пов'язаних з вiдмовою вимикача для виведення його зi схеми оперативному персоналовi електроустанов- ки дозволяється пiсля перевiрки вимкненого положення всiх iнших ви- микачiв даної системи шин або секцiї шин самостiйно деблокувати пристрої блокування вимикача з роз'єднувачами i вiдключити його шин- ний роз'єднувач. 9.8 В аварiйних випадках що загрожують довготривалим позбавлен- ням споживачiв електроенергiєю допускається шунтування несправних роз'єднувачiв. Шунтування виконується за нарядом i письмовим розпо- рядженням керiвництва електроцеху пiдприємства або району електроме- реж за таких умов: - на рукоятках приводiв та символах роз'єднувачiв на мнемосхемi вивiшується плакат "Увага шунт"; - система приводу тяг демонтується; - привод закривається на замок; - до оперативних схем вносяться вiдповiднi змiни з зазначенням недiючого комутацiйного апарата; - в оперативному журналi i журналi дефектiв робляться записи про шунтування апарата; - сповiщається старший оперативний персонал; - наявнiсть зашунтованого апарата оформляється в оперативному журналi пiд час кожної передачi змiни до лiквiдацiї шунта. 9.9 Оперативнi перемикання що виконуються з метою створення схем запобiгання i лiквiдацiї ожеледi на дротах i тросах повиннi викону- ватися за програмами перемикань для створення таких схем якi є скла- довими частинами мiсцевих iнструкцiй з плавлення ожеледi. Заходи для створення режимiв попереджувального обiгрiву проводiв i тросiв а також програми перемикань для створення схем плавлення ожеледi на лiнiях i тросах розробляються виробничими службами в уп- равлiннi яких знаходяться лiнiї або обладнання схем обiгрiву тросiв у вiдповiдностi з вказiвками наведеними в роздiлi 10.   Книга 313 Раздел 7 Перемикання пiд час введення в роботу нового обладнання i проведення випробувань   10 Перемикання пiд час введення в роботу нового обладнання i проведення випробувань   10.1 Включення нових електроустановок i обладнання а також вип- робування повиннi проводитися за програмами розробленими виробничи- ми службами пiдприємства об'єднання в управлiннi якого знахо- диться це обладнання. Програми спецiальних випробувань обладнання наприклад випробу- вань генератора на нагрiв розробляються органiзацiєю яка їх прово- дить. Програми затверджуються головним iнженером пiдприємства об'єднання погоджуються з виробничими службами вищого рiвня у вiданнi яких знаходиться обладнання i надаються диспетчеру для коор- динацiї робiт. Копiї програм надсилаються пiдприємствам для розробки мiсцевих програм деталiзованих для рiвня пiдстанцiї без додатково- го погодження з виробничими структурами вищого рiвня. Мiсцевi програми пiдписанi начальником електроцеху на електрос- танцiях начальником пiдстанцiї або головним iнженером РЕМ i на- чальником МСРЗА на пiдприємствах електромереж i затвердженi голов- ним iнженером пiдприємства надаються черговому персоналу для вико- ристання як типового бланка перемикань. 10.2 Перемикання в електроустановках пов'язанi з включенням но- вого обладнання або його випробуваннями можна виконувати за бланка- ми перемикань складеними на основi програми розробленої для диспет- чера без розробки окремої детальної програми для чергового пiдстанцiї . 10.3 З метою скорочення документацiї пiдприємству РЕМ яке здiйснює експлуатацiю i виробничим службам органiзацiї вищого рiвня в управлiннi якої знаходиться електроустановка рекомендується вико- нувати спiльну розробку програми випробувань з деталiзацiєю для чер- гового персоналу який здiйснює перемикання. Програма пiдписується головним iнженером пiдприємства РЕМ i керiвниками виробничих служб вищої органiзацiї затверджується її головним iнженером i погод- жується з органом диспетчерського управлiння вищого ступеня в уп- равлiннi якого знаходиться задiяне пiд час випробування обладнання. 10.4 У програмах перемикань необхiдно передбачати порядок фазу- вання нового обладнання а також лiнiй що дiють пiсля робiт з роз- рiзанням проводiв i повноцiнний захист обладнання пiд час вiдключен- ня окремих видiв релейного захисту i автоматики для перевiрки. 10.5 Перемикання з включенням нового обладнання або спецiальнi випробування повиннi проводитися за дозволеними заявками пiд керiвництвом диспетчера або НЗС з дозволу диспетчера у вiданнi яко- го знаходиться електроустановка. Для надання допомоги оперативному персоналовi допускається залучення персоналу технiчних служб. 10.6 Складнi нетиповi випробування обладнання i виконання пов'я- заних з ними оперативних перемикань в умовах що безпосередньо впли- вають на режим роботи енергосистеми i енергооб'єднань повиннi здiйснюватись тiльки вдень.   Книга 313 Раздел 8 Режимна пiдготовка оперативних перемикань   11 Режимна пiдготовка оперативних перемикань   11.1 Програми оперативних перемикань мають бути доповненi вказiвками до режиму i РЗА або ремонтними схемами у яких враховано: - умови виконання перемикань; - заходи з режиму що необхiдно виконати перед змiною схеми; - заходи з РЗА i ПА; - можливi аварiї та їх лiквiдацiя в ремонтнiй схемi. 11.2 Пiд час формування умов виконання перемикань необхiдно вра- ховувати можливiсть неповнофазних вимкнень або руйнування вимикачiв i роз'єднувачiв вимкнення систем шин пiд час виконання перемикань а також можливiсть аварiйного вимкнення в ремонтнiй схемi ще одного найбiльш завантаженого елемента мережi чи можливiсть втрати генерую- чої потужностi у вузлi. 11.3 Проробку режиму роботи мережi в ремонтнiй схемi повинна здiйснювати структура яка виконує функцiї диспетчерського керування електроустановками цiєї мережi. Пiд час режимної проробки ремонтних схем необхiдно враховувати можливiсть перевантаження обладнання зниження напруги порушення стiйкостi тощо. Заходи з РЗ i ПА повиннi бути спрямованi на пiдвищення надiйностi ремонтних схем i мiстити змiну уставок пристроїв релейного захисту протиаварiйної автоматики введення додаткових пристроїв автоматики та прискорень релейного захисту тощо.   Книга 313 Раздел 9 Виконання операцiй комутацiйними апаратами   Книга 313 Раздел 9 Глава 1 Операцiї вимикачами     12 Виконання операцiй комутацiйними апаратами   12.1 Операцiї вимикачами   12.1.1 Вiдключати i включати пiд напругу приєднання що мають ви- микачi належить вимикачами. Для цього необхiдно: - перевiрити правильнiсть вибору ключа управлiння; - вивести або перевiрити чи виведено АПВ АВР якщо вони не виво- дяться автоматично ; - визначити пристрої та прилади за якими необхiдно вести кон- троль положення вимикача; - ключ управлiння кнопку вимикача перевести в положення "вим- кнути" або "увiмкнути" i тримати в ньому до вiдповiдної змiни показiв приладiв або за вiдсутностi показiв - до моменту спрацювання сигналiзацiї запалювання вiдповiдної сигнальної лампи закiнчення мигання лампи в ключi управлiння . 12.1.2 Управлiння вимикачами з електромагнiтним приводом здiйснюється дистанцiйно. Управлiння вимикачами з вантажним пружинним та пружинно-вантаж- ним приводами може бути мiсцевим i дистанцiйним. Мiсцеве управлiння передбачає дотримання вказiвок iнструкцiї з експлуатацiї цих приводiв. Увiмкнення олiйного вимикача ручним приводом слiд виконувати швидким поворотом важеля управлiння штурвала до упору але без значних зусиль в кiнцi його ходу. Вимкнення вимикача з ручним приво- дом виконується дiєю на механiзм вiльного розчеплювача. 12.1.3 Пiсля автоматичного вимкнення олiйного вимикача його увiмкнення слiд виконувати дистанцiйно - зi щита управлiння. Якщо ключ управлiння олiйним вимикачем знаходиться на дверях йо- го комiрки то вмикати вимикач i подавати напругу на обладнання необ- хiдно тимчасовою кнопкою дистанцiйного включення що пiдключається до кiл управлiння вимикачем i повинна знаходитися на вiдстанi вiд нього не менше 10 м або телеуправлiнням. 12.1.4 Увiмкнення i вимкнення повiтряних вимикачiв усiх типiв i класiв напруги повинно виконуватися дистанцiйно зi щита управлiння. Вимикати повiтряний вимикач кнопкою пневматичного управлiння мож- на тiльки у випадку вiдвернення небезпеки для життя людей. Увiмкнення i вимкнення повiтряних вимикачiв пiд час ремонтних робiт слiд виконувати дистанцiйно зi щита управлiння або пульту пере- сувної ремонтної майстернi. За цих обставин знаходитися на вiдкритiй мiсцевостi ближче 100 м вiд вимикача забороняється. 12.1.5 Для увiмкнення i вимкнення вимикача за допомогою пристрою телемеханiки необхiдно: - ключ - символ вимикача поставити в положення "невiдповiднiсть". Лампа грифу ключа горить мигаючим свiтлом; - подати команду на телеуправлiння ТУ поверненням загального ключа вибору операцiї. Операцiя вимикачем вважається виконаною пiсля надходження iнфор- мацiї що передається у зворотньому напрямку пристроєм телесиг- налiзацiї ТС . 12.1.6 Управляти вимикачем за допомогою ПЕОМ у комплексi з нови- ми пристроями телемеханiки необхiдно за допомогою функцiональних клавiш ПЕОМ з контролем на екранi дисплея де iнформацiя може вiдоб- ражатися у виглядi вiдеотаблицi або схеми: - пересуванням маркера вибрати пiдстанцiю; - аналогiчно вибрати приєднання працює звукова сигналiзацiя i мигає символ приєднання ; - функцiональною клавiшею подати команду на телеуправлiння; - проаналiзувати виконання операцiї за сигналiзацiєю на екранi дисплея на мнемосхемi диспетчерського щита i за змiною режиму. 12.1.7 Вимикачi пiдстанцiй оснащених пристроями телемеханiки повиннi переводитися на мiсцеве управлiння до початку виконання опе- рацiй персоналом на самiй пiдстанцiї.   Книга 313 Раздел 9 Глава 2 Перевiрка положення вимикачiв   12.2 Перевiрка положення вимикачiв   12.2.1 Перевiрку положення вимикача на мiсцi встановлення слiд здiйснювати пофазно безпосередньо перед операцiями роз'єднувачами: - за механiчним покажчиком на вимикачi; - за положенням робочих контактiв у вимикачiв з вiдкритим розри- вом кола струму; - за показами манометрiв повiтряних вимикачiв; - за сигнальними лампами на агрегатнiй шафi вимикача перевiрка тiльки за сигнальними лампами вважається недостатньою . 12.2.2 Перевiрка положення вимикача за сигнальними лампами ключiв управлiння i показами приладiв амперметрiв вольтметрiв допус- кається у випадках: - вимкнення приєднання вимикачем без виконання операцiй роз'єдну- вачами; - вимкнення приєднання вимикачем i виконання операцiй роз'єднува- чами з дистанцiйним управлiнням зi щита управлiння; - увiмкнення приєднання пiд навантаження; - подачi й зняття напруги з шин. 12.2.3 Перемiщення вiзка вимикача КРП з робочого в контрольне ремонтне положення слiд виконувати пiсля перевiрки вимкненого ста- ну вимикача. На пiдстанцiях зi спрощеними схемами перед виконанням операцiй з роз'єднувачами i вiддiлювачами з боку вищої напруги тран- сформатора належить перевiряти вимкнене положення вимикачiв тран- сформатора з боку середньої i нижчої напруги на мiсцi їх установки.   Книга 313 Раздел 9 Глава 3 Операцiї роз'єднувачами i вимикачами навантаження   12.3 Операцiї роз'еднувачами i вимикачами навантаження   12.3.1 Пiд час виконання операцiй роз'єднувачами необхiдно: - на ключ управлiння вимикача повiсити плакат "Не включати - пра- цюють люди"; - перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апа- рата; - перевiрити вiдключене положення вимикача; - оглянути привод опорну iзоляцiю стан тросiв пiдвiсних роз'єднувачiв; - встановити електромагнiтний ключ в блок-замок i розблокувати роз'єднувач; - включити чи вiдключити роз'єднувач спостерiгаючи за положен- ням його контактiв; - зафiксувати привод у новому положеннi блок-замком а приводи що мають фiксатор пiд висячий замок замкнути в кiнцевому поло- женнi. 12.3.2 Не рекомендується виконувати операцiї з роз'єднувачами приєднань пiд напругою якщо впродовж перемикань цi операцiї можна виконати зi знятою напругою вимкненням вiдповiдних вимикачiв. Виконувати операцiї пiд напругою роз'єднувачами та вiддiлювачами iзолятори яких мають трiщини забороняється 12.3.3 Включення роз'єднувачiв потрiбно виконувати швидко i рiшу- че але без удару в кiнцi ходу. Почату операцiю включення слiд про- довжити до кiнця в будь-якому випадку навiть за наявностi дуги мiж контактами. Пiд час вiдключення роз'єднувачiв до розмикання контактiв необ- хiдно зробити декiлька рухiв приводом вперед-назад без їх розриву для обстеження роз'єднувача контролюючою особою. Вiдключення роз'єднувачiв слiд виконувати повiльно i обережно щоб переконатися у вiдсутностi дуги i цiлостi iзоляторiв. Вийняток складають операцiї вiдключення роз'єднувачами вiддiлювачами намаг- нiчуючого струму силових трансформаторiв зарядного струму повiтря- них i кабельних лiнiй. Вiдключення роз'єднувачiв у цих випадках слiд виконувати швидко щоб забезпечити гасiння дуги. Черговий який вико- нує операцiю зобов'язаний знаходитись пiд захисним дашком. 12.3.4 Пiсля кожного включення i вiдключення роз'єднувачiв вiддiлювачiв вимикачiв навантаження а також стацiонарних заземлюю- чих ножiв їх дiйсне положення слiд перевiряти вiзуально по кожнiй фазi комутацiйного апарата. 12.3.5 Операцiї вiдключення роз'єднувачiв i вiддiлювачiв з дут- тєвими приставками виконуються у такiй послiдовностi: - перевiрити навантаження на приєднаннi що не повинно перевищу- вати гранично допустимого для вiдключення цим апаратом; - перевiрити готовнiсть до дiї дуттєвої приставки для чого з мiнiмальним тиском у резервуарi короткочасно натиснути на шток дуттєвого клапана; - створити в резервуарi вiдповiдний тиск; - виконати операцiю вiдключення. 12.3.6 Пiд час включення вiддiлювача трансформатора необхiдно: - на ключах управлiння вимикачами СН i НН повiсити плакати "Не вмикати - працюють люди"; - перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апа- рата; - перевiрити вiдключене положення вимикачiв СН i НН а також ко- роткозамикача; - оглянути привод i опорну iзоляцiю; - вставити електромагнiтний ключ в блок-замок; - вставити ручку черв'ячного приводу вiддiлювача; - включити вiддiлювач перевiрити правильне положення контактiв. 12.3.7 Роз'єднувачами вiддiлювачами дозволяється виконувати операцiї включення i вiдключення: - зарядного струму шин i обладнання всiх класiв напруги крiм конденсаторних батарей ; - трансформаторiв напруги нейтралей силових трансформаторiв ду- гогасильних реакторiв за умови вiдсутностi в мережi замикання на землю; - намагнiчуючого струму силових трансформаторiв зарядного стру- му i струму замикання на землю повiтряних i кабельних лiнiй з дотриманням вимог чинних директивних документiв Сборник руко- водящих материалов ГТУ Минэнерго СССР СПО ОРГРЕС 1992 р.9.2 . Дозволяється шунтування i розшунтування увiмкнених вимикачiв з приводiв яких знятий оперативний струм а також шунтування i розшун- тування компенсацiйних реакторiв в установках чотирипроменевого реак- тора 750 кВ. Допускається дистанцiйне вiдключення роз'єднувачами несправного вимикача зашунтованого одним вимикачем або колом з кiлькох вими- качiв iнших приєднань якщо вимкнення самого вимикача може привести до його руйнування i вiдключення пiдстанцiї. Оперативний струм з шун- туючих вимикачiв знiмати не потрiбно. У кiльцевих мережах 6-10 кВ дозволяється вiдключення роз'єднува- чами зрiвнювальних струмiв до 70 А i замикання мережi в кiльце з рiзницею напруг на розiмкнених контактах роз'єднувачiв не бiльше 5 %. Допускається вiдключення триполюсними роз'єднувачами зовнiшньої установки напругою 10 кВ i нижче струму навантаження до 15 А. Порядок i умови виконання операцiй для конкретних електроустано- вок або приєднань повиннi бути регламентованi мiсцевими iнструкцiями. 12.3.8 На приєднаннях оснащених роз'єднувачами i вiддiлювачами вiдключення намагнiчуючих струмiв трансформаторiв зарядних струмiв лiнiй i шин слiд виконувати дистанцiйно - вiддiлювачами а включення - роз'єднувачами з попередньо включеними вiддiлювачами. Перед вiдключенням намагнiчуючого струму трансформатора його РПН слiд встановити в положення що вiдповiдає номiнальнiй напрузi або в положення з меншим вiд номiнального струмом намагнiчування. Переми- кач вольтододаткового трансформатора послiдовного регулювального трансформатора - встановити в нейтральне положення. Переключення РПН збуджених трансформаторiв повинно виконуватися дистанцiйно зi щита управлiння. Забороняється таке переключення рукоятками i кнопками мiсцевого управлiння. Вiдключення i включення намагнiчуючих струмiв силових трансформа- торiв з неповною iзоляцiєю нейтралi що працюють iз розземленою ней- траллю незалежно вiд наявностi захисту розрядником слiд виконувати пiсля попереднього заземлення нейтралi заземлюючим роз'єднувачем або через струмообмежуючий реактор. Вiдключення i включення ненавантажених трансформаторiв до ней- тралi яких пiдключено дугогасильний реактор для уникнення появи пе- ренапруг слiд виконувати пiсля вiдключення останнього. За необхiдностi вiдключення включення вiддiлювачами або роз'єднувачами струмiв холостого ходу трансформаторiв без вирiвнюван- ня коефiцiєнтiв трансформацiї або без переводу РПН у положення номiнальної напруги необхiдно на основi розрахункiв чи випробувань визначити допустимiсть таких перемикань для конкретної електроуста- новки i дати вiдповiднi рекомендацiї оперативному персоналовi беру- чи до уваги що за найбiльшої довготривало допустимої в експлуатацiї напруги 1 05 Uн намагнiчуючий струм збiльшується майже в 1 5 раза. 12.3.9 На час виконання операцiй роз'єднувачами що знаходяться пiд напругою необхiдно виводити АПВ крiм АПВ з контролем син- хронiзму i АВР з усiх бокiв звiдки може бути повторно подано напру- гу на роз'єднувач у випадку його зламу. Необхiдно також забороняти повторне ручне увiмкнення вiдповiдних приєднань з сумiжних пiдстанцiй. 12.3.10 Операцiї з роз'єднувачами висувними елементами КРП на приєднаннях вимикачi яких мають вантажнi i пружиннi приводи слiд виконувати зi спущеним у нижнє положення вантажем i ослабленими пру- жинами. 12.3.11 Вимикачами навантаження дозволяється виконувати операцiї увiмкнення i вимкнення струмiв навантаження i зрiвнювальних струмiв значення яких не перевищує номiнальний струм апарата. 12.3.12 Для вимкнення вимикача навантаження ручним приводом необ- хiдно: - перевiрити правильнiсть вибору приєднання i комутацiйного апа- рата; - перевiрити значення струму приєднання який не повинен переви- щувати номiнальний струм апарата. За вiдсутностi в електрично- му колi вимiрювального приладу максимально можливе значення струму слiд заздалегiдь замiряти i в мiсцевiй iнструкцiї вказа- ти що його значення не може перевищити номiнальний струм апа- рата; - натиснути на защiпку рукоятки приводу i енергiйно вiдвести її вниз до упору. Рух робочих ножiв в кiнцi ходу повинен бути плав- ним; - вiзуально перевiрити вiдключене положення вимикача. 12.3.13 Увiмкнення вимикача навантаження ручним приводом прово- диться швидким перемiщенням його рукоятки знизу вгору до упору. Ро- бочi ножi вимикача повиннi увiйти в нерухомi контакти. За допомогою вимикача навантаження подавати напругу на лiнiї трансформатори i шини що вимкнулися дiєю пристроїв релейного захис- ту без огляду обладнання i усунення пошкодження забороняється. 12.3.14 Пiд час включення стацiонарних захисних заземлень зазем- люючих ножiв необхiдно: - перевiрити правильнiсть вибору приєднання i апарата; - перевiркою схеми в натурi або за допомогою iндикатора впевнити- ся у вiдсутностi напруги на частинах електроустановки що пiдлягають заземленню; - вставити електромагнiтний ключ в блок-замок i розблокувати при- вод заземлюючих ножiв; - зробити невеликий рух важелем приводу i впевнитися у тому що рухаються потрiбнi заземлюючi ножi; - включити заземлюючi ножi i перевiрити правильнiсть включення кожної фази; - заблокувати привод ножiв у включеному положеннi; - вивiсити плакат "Заземлено". 12.3.15 Пiд час виведення обладнання в ремонт i його заземлення спочатку потрiбно включити стацiонарнi заземлюючi ножi а потiм нак- ладати переносне заземлення. Розземлення слiд виконувати у зворотнiй послiдовностi.   Книга 313 Раздел 9 Глава 4 Дiї з блокуючими пристроями   12.4 Дiї з блокуючими пристроями   12.4.1 В електроустановках де блокування шинних роз'єднувачiв i заземлюючих ножiв збiрних шин виконано не в повному обсязi зазем- люючi ножi збiрних шин зблоковано тiльки з роз'єднувачами трансформа- тора напруги i не зблоковано з шинними роз'єднувачами всiх приєднань даної системи шин приводи заземлюючих ножiв збiрних шин повиннi закриватися навiсними замками. 12.4.2 У зв'язку з тим що лiнiйнi заземлюючi ножi зблоковано тiльки з власними лiнiйними роз'єднувачами диспетчер за розпоряд- женням якого виконуються перемикання на лiнiї кожен раз перед пода- чею напруги на лiнiю i перед заземленням її пiд час виведення в ре- монт зобов'язаний повiдомляти мiсцевий оперативний персонал про стан лiнiйних роз'єднувача i заземлюючих ножiв на протилежному боцi лiнiї. 12.4.3 У випадку коли блокування не дозволяє виконати будь-яку операцiю перемикання належить припинити i перевiрити: - правильнiсть вибраного приєднання i комутацiйного апарата; - положення всiх комутацiйних апаратiв операцiї з якими переду- вали виконуванiй; - цiлiсть запобiжникiв у колах блокування i справнiсть електро- магнiтного ключа; - справнiсть механiчної частини приводу комутацiйного апарата перевiряється вiзуально . Якщо перевiркою не встановлено причину через яку блокування за- важає виконанню операцiї про це необхiдно повiдомити диспетчера або НЗС який вiддав розпорядження на перемикання. 12.4.4 Деблокувати блокувальнi пристрої а також порушувати взаємодiю їх елементiв у процесi перемикань черговому персоналовi за- бороняється. Деблокування зi зняттям пломб блокувальних пристроїв є крайнiм заходом i допускається тiльки пiсля з'ясування причини вiдмови блоку- вання з дозволу i пiд керiвництвом уповноважених на це осiб за письмовою вказiвкою по пiдприємству. Якщо операцiї виконувались без бланка перемикань його необхiдно скласти. До бланка заносяться операцiї деблокування. Про всi випадки деблокування необхiдно записувати до оперативно- го журналу. 12.4.5 Дозволяється тимчасове деблокування роз'єднувачiв з повiтряними вимикачами напругою 110 кВ i вище якщо ними вiдклю- чаються включаються ненавантаженi системи шин або приєднання з трансформаторами напруги типу НКФ. Порядок деблокування i введення блокувальних пристроїв в роботу слiд занести до бланкiв перемикань.   12.5 Запобiгання ферорезонансу   12.5.1 Перед перемиканнями внаслiдок яких створюється схема де трансформатор живить ненавантажену систему шин з трансформатором нап- руги типу НКФ необхiдно заземляти нейтраль трансформатора. 12.5.2 На пiдстанцiях 110 кВ i вище для уникнення ферорезонансу напруг оперативнi дiї повiтряними вимикачами повиннi виконуватися так щоб система шин або ошиновка з трансформаторами напруги типу НКФ не приєдналася до джерела живлення через конденсатори ємнiснi дiльники напруги якi шунтують контактнi розриви вимкнених повiтря- них вимикачiв наведених у таблицi 1.   Таблиця 1 - Повiтрянi вимикачi контактнi розриви яких шунтуються конденсаторами ------------------T---------T------------T------------T-------------¬ ¦ Клас напруги ¦ 150 кВ ¦ 220 кВ ¦ 330 кВ ¦ 500 кВ ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ ВВН-150 ¦ ВВН-220-10 ¦ ВВБ-330 ¦ ВВБ-500 ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ ВВШ-150 ¦ ВВН-220-15 ¦ ВВБ-330Б ¦ ВВБ-500-30 ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВВШ-220 ¦ ВВБ-330Б- ¦ ВВ-500Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40/3300 ¦ ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВВБ-220-12 ¦ ВВН-330-15 ¦ ВНВ-500 ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ Типи вимикачiв ¦ ¦ ВВД-220Б ¦ ВВН-330 ¦ ВПБ-500 ¦ ¦ ¦ -- ¦ 40/2000 ¦ ¦ ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВВД-220 ¦ ВВД-330 ¦ ВВБК-500 ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВНВ-220 ¦ ВВДМ-330 ¦ -- ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ВВБК-220 ¦ ВВ-ЗЗ0Б ¦ -- ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВМТ-220Б ¦ -- ¦ -- ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ 40/2000 ¦ -- ¦ -- ¦ +-----------------+---------+------------+------------+-------------+ ¦ ¦ -- ¦ ВЭК-220 ¦ -- ¦ -- ¦ L-----------------+---------+------------+------------+--------------   12.5.3 На випадок вiдключення вимикачiв вiд системи шин з тран- сформатором напруги типу НКФ дiєю ДЗШ або ПРВВ необхiдно передбачи- ти АПВ одного будь-якого вiдключеного з усiх бокiв приєднанння або заборону на вимкнення вимикача одного з силових трансформаторiв iз спрацюванням диференцiйного захисту шин чи застосовувати автоматич- ний збiр схеми доаварiйного режиму. 12.5.4 Пiд час виведення в ремонт системи шин ошиновки з тран- сформатором напруги типу НКФ в РП з повiтряними вимикачами перед вимкненням вимикача останнього приєднання яке живить шини ошиновку необхiдно вiдключити роз'єднувач ТН. При введенi в робо- ту системи шин ошиновки роз'єднувач ТН слiд включати пiсля її вклю- чення пiд напругу. Якщо трансформатор напруги не має роз'єднувача то зняття або по- дача напруги на систему шин ошиновку здiйснюється роз'єднувачем ви- микача який повинен вимикатися останнiм або вмикатися першим. За цих умов кожен раз необхiдно деблокувати блокувальний пристрiй мiж цим вимикачем i роз'єднувачем. Порядок деблокування наведено вище. 12.5.5 На приєднаннях з лiнiйним трансформатором напруги типу НКФ пiд'єднаним мiж повiтряним вимикачем i лiнiйним роз'єднувачем перед вiдключенням останнього необхiдно вiдключити роз'єднувач ТН. За глухого приєднання ТН схему лiнiї потрiбно розбирати лiнiйними роз'єднувачами вимикачiв пiсля чого вiдключити лiнiйний роз'єднувач приєднання. Збирати схеми цих приєднань слiд у зворотнiй послiдов- ностi. ЗАУВАЖЕННЯ: заходи наведенi в 12.5.2 - 12.5.5 виконуються у ви- падках коли можливiсть виникнення ферорезонансу пiдтверджується роз- рахунками.   12.6 Зняття оперативного струму   12.6.1 Знiмати оперативний струм з приводiв вимикачiв або роз'єднувачiв з дистанцiйним управлiнням необхiдно якщо в процесi перемикань або в ремонтнiй схемi потрiбна жорстка фiксацiя положення комутацiйних апаратiв. Операцiя зняття оперативного струму повинна мiститися в бланках перемикань до перевiрки положення комутацiйних апаратiв на мiсцi ус- тановки. Оперативний струм слiд знiмати автоматичними вимикачами або за- побiжниками на обох полюсах кiл управлiння i захистiв: - вимкненого шиноз'єднуючого вимикача на час виконання фазуван- ня непрямим методом ; - увiмкненого шиноз'єднуючого вимикача перед виконанням опе- рацiй роз'єднувачами для переведення приєднань з однiєї систе- ми шин на iншу ; - вимкненого вимикача приєднання перед операцiями роз'єднувача- ми якщо управлiння вимикачем здiйснюється не зi щита управ- лiння i не з розподiльного пристрою ; - несправного вимикача якщо його увiмкнення або вимкнення може призвести до руйнування при зависаннi контактiв пошкодженнi фарфору втратi олiї ; - увiмкненого обхiдного вимикача перед виведенням зi схеми пош- кодженого вимикача приєднання . При наявностi дистанцiйного уп- равлiння роз'єднувачами знiмати оперативний струм i дiю за- хистiв з обхiдного вимикача не обов'язково. 12.6.2 За наявностi замикання на землю в колах оперативного стру- му операцiї з вимикачами приєднань дозволяються тiльки в аварiйних ситуацiях. Якщо в цьому випадку виникла необхiднiсть виконання опе- рацiй роз'єднувачами то з приводiв вимкнених вимикачiв необхiдно зняти оперативний струм. 12.6.3. Пiд час пiдготовки мiсць для робiт на обладнаннi необ- хiдно знiмати оперативний струм i вiдключати силовi кола змiнного струму з приводiв вiдключених роз'єднувачiв щоб запобiгти подачi напруги на робочi мiсця.   Книга 313 Раздел 10 Приклади виконання перемикань   Книга 313 Раздел 10 Глава 1 Включення i вiдключення генераторiв   13 Приклади виконання перемикань   13.1 Включення i вiдключення генераторiв   13.1.1 Генератори включаються до мережi способами: - автоматичної точної синхронiзацiї; - ручної точної синхронiзацiї; - напiвавтоматичної самосинхронiзацiї; - ручної самосинхронiзацiї. 13.1.2 Як правило турбогенератори i гiдрогенератори включаються до мережi способами автоматичної або ручної точної синхронiзацiї. 13.1.3 Пiд час включення генератора до мережi способом автоматич- ної точної синхронiзацiї слiд дотримуватись наступної послiдовностi операцiй: - подати оперативний струм захистiв генератора кiл управлiння та сигналiзацiї генераторного вимикача; - зiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора; - пiдготувати схему збудження генератора згiдно з мiсцевою iнструкцiєю з експлуатацiї; - перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити роз'єднувач шинного моста генератора. По досягненнi пiдсинхронної частоти обертання генератора: - перевiрити вимкнене положення вимикача генератора i включити його шиннi роз'єднувачi на ту систему шин на яку вiн повинен працювати; - збудити генератор до напруги близької до напруги мережi рiзниця напруг не повинна перевищувати 5 % ; - включити автосинхронiзатор; - пiсля автоматичного увiмкнення вимикача вiдключити автосин- хронiзатор. 13.1.4 За вiдмови або вiдсутностi автосинхронiзатора включення генератора до мережi виконується способом ручної точної синхронiзацiї з введеним блокуванням вiд несинхронних включень. 13.1.5 Пiд час включення генератора способом ручної точної син- хронiзацiї послiдовнiсть пiдготовчих операцiй така ж як за автома- тичної точної синхронiзацiї п. 13.1.3 . Пiсля збудження генератора до напруги мережi належить: - включити колонку синхронiзацiї; - регулюючи швидкiсть обертання турбiни досягти швидкостi обер- тання стрiлки синхроноскопа за годинниковою стрiлкою не бiльше 2-3 об/хв тобто не бiльше одного оберта за 30-20 с; - у той момент коли стрiлка синхроноскопа що рухається в нап- рямку нульової вiдмiтки буде знаходитися вiд неї за 25 гра- дусiв подати команду на увiмкнення вимикача; - пiсля увiмкнення вимикача вiдключити колонку синхронiзацiї. Стрiлка синхроноскопа обертається проти годинникової стрiлки як- що частота генератора бiльша за частоту мережi i - за годинниковою стрiлкою якщо частота генератора менша за неї. Вiбрування стрiлки синхроноскопа свiдчить про велику рiзницю мiж частотами мережi та генератора. 13.1.6 Забороняється подавати повторний iмпульс на увiмкнення ви- микача якщо за першим разом вiн не увiмкнувся з дотриманням вимог 13.1.5 . З генератора потрiбно зняти збудження а вимикач вивести в ремонт. Пiсля усунення причини вiдмови його слiд випробувати. 13.1.7 Турбогенератори з непрямим охолодженням обмоток статора що працюють за схемою генератор-трансформатор та гiдрогенератори з непрямим охолодженням обмоток потужнiстю 50 МВт i меншою можуть вклю- чатись до мережi способом самосинхронiзацiї якщо це передбачено тех- нiчними умовами або спецiально погоджено з заводом-виготовлювачем. 13.1.8 Турбогенератори потужнiстю до 200 МВт включно та всi гiдрогенератори пiд час лiквiдацiї аварiї в енергосистемi дозво- ляється включати до мережi способом самосинхронiзацiї. 13.1.9 Пiд час включення генератора способом напiвавтоматичної самосинхронiзацiї послiдовнiсть пiдготовчих операцiй така ж як за точної синхронiзацiї п. 13.1.3 . Далi необхiдно: - вимкнути АГП; - вiдключити колонку синхронiзацiї; - включити ключ самосинхронiзацiї чим вводиться у роботу схема автоматичного увiмкнення вимикача генератора i АГП; - пiсля автоматичного включення генератора зквiтувати ключi уп- равлiння i встановити сигнальнi реле у вихiдне положення; 13.1.10 Включення до мережi способом ручної самосинхронiзацiї ви- конується при частотi обертання ротора незбудженої машини близької до синхронної у межах + 2 % i обмотцi ротора замкненiй на опiр. Збудження подається вiдразу ж пiсля включення до мережi. 13.1.11 Вiдключення генератора слiд виконувати пiсля зняття ак- тивного та реактивного навантажень закриття стопорних i зворотнiх клапанiв вiдборiв. Тiльки переконавшись у повному припиненнi подачi пари до турбiни можна вимкнути вимикач генератора. Далi слiд пе- ревiрити його повнофазне вимкнення й вимкнути АГП. 13.1.12 У випадку неповнофазного вимкнення вимикача генератора АГП може бути вимкнений тiльки пiсля усунення неповнофазного режиму. У мiсцевих iнструкцiях з лiквiдацiї аварiй повинна бути вказана пос- лiдовнiсть дiй персоналу пiд час лiквiдацiї такого режиму. 13.1.13 Пiд час вiдключення вiд мережi блока турбогенератор-тран- сформатор слiд дотримуватися такої послiдовностi операцiй i дiй: - розвантажити турбогенератор вiд активного i реактивного наван- тажень до значень потужностi яку споживають власнi потреби блока; - перевести живлення секцiй шин власних потреб блока з робочого на резервний трансформатор; - повнiстю розвантажити турбогенератор вiд активного i реактивно- го навантажень; - перевiрити повне припинення подачi пари до турбiни; - вимкнути вимикач блока на боцi вищої напруги i переконатися в його повнофазному вимкненнi; - вимкнути АГП; - вiдключити роз'єднувач на боцi вищої напруги блока; - викотити вiзки вимикачiв вводiв робочого живлення секцiй влас- них потреб блока; - розiбрати схему кiл трансформаторiв напруги генератора; - розiбрати схему збудження.   Книга 313 Раздел 10 Глава 2 Включення i вiдключення лiнiй електропередачi     13.2 Включення i вiдключення лiнiй електропередачi   13.2.1 Перед вiдключенням лiнiй електропередачi необхiдно виводи- ти а пiсля включення вводити АПВ якщо це не робиться автоматично. 13.2.2 Пiд час вiдключення повiтряних i кабельних лiнiй тупiково- го живлення першим рекомендується вимикати вимикач з боку навантажен- ня другим - з боку живлення. Включення слiд виконувати в зворотнiй послiдовностi. 13.2.3 Пiд час вiдключення лiнiй що вiдходять вiд електрос- танцiй першим як правило необхiдно вимикати вимикач з боку елек- тростанцiї другим - з боку енергосистеми. Подавати напругу на лiнiю потрiбно як правило зi сторони енергосистеми. 13.2.4 Вiдключати навантаження транзитних лiнiй належить з того боку де неповнофазне вимкнення вимикача не приводить до роботи за- хистiв i ПРВВ. Подавати напругу на лiнiю необхiдно як правило з бо- ку встановлення повiтряних вимикачiв. Особа за розпорядженням якої здiйснюються перемикання зобов'я- зана вказувати як включається чи вiдключається лiнiя пiд навантажен- ня або напругу. 1З.2.5 У схемах з двома вимикачами на приєднання першим необ- хiдно вимикати вимикач тiєї системи шин погашення якої у випадку неповнофазного вимкнення вимикача може призвести до бiльш тяжких наслiдкiв. У схемi з трьома вимикачами на два приєднання пiвторна схема при всiх замкнених полях першим слiд вимикати середнiй вимикач. 13.2.6 Пiд час вiдключення одного кола двоколової лiнiї з вiдга- луженнями необхiдно перевести живлення вiдгалужень на лiнiю що за- лишається у роботi. Знiмати напругу з лiнiї потрiбно пiсля перевiрки вiдсутностi навантаження. Вiдключення роз'єднувачiв або вiддiлювачiв трансформаторiв пiдстанцiй у вiдгалуженнях допускається виконувати до вимкнення лiнiї вимикачами. Пiсля вiдключення ПЛ достатньо вiдключити її лiнiйнi роз'єднувачi. Шиннi роз'єднувачi потрiбно вiдключати за необхiдностi виконання робiт на приєднаннi. 13.2.7 Включення однiєї зi спарених кабельних лiнiй повинно вико- нуватися як правило пiсля вiдключення лiнiї яка знаходиться у ро- ботi. Допускається включення або вiдключення однiєї з спарених лiнiй 6-10 кВ лiнiйними роз'єднувачами без вимкнення вимикача з боку жив- лення якщо її зарядний струм не перевищує допустимий. 13.2.8 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу пiд час включення i вiдключення транзитної лiнiї з одного боку якої вiдсутнiй вимикач рисунок 1 є така.   Рисунок 1 - Дiлянка мережi 110 кВ з прохiдною двотрансформатор- ною пiдстанцiєю   Включення лiнiї. На пiдстанцiї Б: - вiдключити заземлюючi ножi лiнiйного роз'єднувача з боку лiнiї; На пiдстанцiї А: - вiдключити лiнiйнi заземлюючi ножi лiнiйного роз'єднувача; - включити лiнiйний роз'єднувач i вимикач лiнiя опробується нап- ругою ; - перевiрити наявнiсть напруги на всiх фазах ввода лiнiї; - вимкнути вимикач лiнiї зняти оперативний струм з привода i за- хисту цього вимикача перевiрити його положення. На пiдстанцiї Б: - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi лiнiї; - включити лiнiйний роз'єднувач на лiнiю подається напруга . На пiдстанцiї А: - подати оперативний струм на привод i захист вимикача i увiмкну- ти його лiнiя замикається в транзит . Вiдключення лiнiї. На пiдстанцiї А: - вимкнути вимикач i вiдключити лiнiйний роз'єднувач. На пiдстанцiї Б: - вiдключити лiнiйний роз'єднувач; - включити лiнiйнi заземлюючi ножi. На пiдстанцiї А: - включити лiнiйнi заземлюючi ножi. 13.2.9 Послiдовнiсть операцiй при включеннi i вiдключеннi тран- зитної лiнiї рисунок 2 є така.   Рисунок 2 - Вiдключена транзитна лiнiя 110 кВ   Включення лiнiї. На пiдстанцiї А: - вiдключити заземлюючi ножi розвилки шинних роз'єднувачiв; - вiдключити заземлюючi ножi лiнiї. На пiдстанцiї Б: - вiдключити заземлюючi ножi розвилки шинних роз'єднувачiв; - вiдключити заземлюючi ножi лiнiї; - включити шинний роз'єднувач на вiдповiдну систему шин; - включити лiнiйний роз'єднувач. На пiдстанцiї А: - включити шинний роз'єднувач на вiдповiдну систему шин; - включити лiнiйний роз'єднувач; - увiмкнути вимикач. На пiдстанцiї Б: - увiмкнути вимикач. Вiдключення лiнiї. На пiдстанцiї А: - вимкнути вимикач. На пiдстанцiї Б: - вимкнути вимикач; - вiдключити лiнiйний роз'єднувач; - вiдключити шинний роз'єднувач. На пiдстанцiiї А: - вiдключити лiнiйний роз'єднувач; - вiдключити шинний роз'єднувач; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi лiнiї; - включити заземлюючi ножi у бiк лiнiї; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на розвилцi шинних роз'єднувачiв; - включити заземлюючi ножi у бiк вимикача лiнiї. На пiдстанцiї Б: - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi лiнiї; - включити заземлюючi ножi у бiк лiнiї; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на розвилцi шинних роз'єднувачiв; - включити заземлюючi ножi у бiк вимикача лiнiї.   Книга 313 Раздел 10 Глава 3 Перемикання пiд час переведення приєднань з однiєї системи шин на iншу   13.3 Перемикання пiд час переведення приєднань з однiєї системи шин на iншу   13.3.1 Пiд час переведення приєднань з однiєї системи шин на iншу послiдовнiсть операцiй з захистом шин i пристроями резервування вiдмови вимикачiв визначається мiсцевими бланками перемикань. 13.3.2 Пiд час переведення приєднання з однiєї системи шин на iншу i за необхiдностi перевiрки синхронностi напруг в електроуста- новках де немає приладiв контролю синхронiзму синхроннiсть напруг систем шин i приєднань що переводяться повиннi пiдтверджуватися диспетчером який вiддає розпорядження про переведення. 13.3.3 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу пiд час переведен- ня всiх приєднань що знаходяться в роботi з робочої системи шин на резервну шиноз'єднуючим вимикачем: - перевiрити вiдсутнiсть напруги на резервнiй системi шин; - перевiрити вiдповiднiсть уставок на захистах ШЗВ для режиму оп- робування i ввести захисти з дiєю на вимкнення ШЗВ; - увiмкнути ШЗВ i перевiрити наявнiсть напруги на резервнiй сис- темi шин; - зняти оперативний струм з приводу i захистiв ШЗВ; - вивести АПВ шин; - включити шиннi роз'єднувачi всiх приєднань на резервну систему шин i перевiрити їх включення; - вiдключити шиннi роз'єднувачi всiх приєднань вiд системи шин яка звiльнюється i перевiрити їх вiдключення; - переключити живлення кiл напруги захистiв автоматики i вимiрю- вальних приладiв на вiдповiдний трансформатор напруги якщо їх живлення не переключається автоматично; - подати оперативний струм на привод i захисти ШЗВ; - перевiрити за амперметром вiдсутнiсть навантаження на ШЗВ i вимкнути його; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на звiльненiй системi шин; - ввести АПВ шин. 13.3.4 Для вiдкритих розподiльних пристроїв з великою кiлькiстю приєднань де шиннi роз'єднувачi мають приводи з дистанцiйним управ- лiнням допускається переведення приєднань з однiєї системи шин на iншу окремими приєднаннями почергово. Пiсля переведення обов'язкова вiзуальна перевiрка положень шинних роз'єднувачiв переведених приєднань на мiсцi їх установки. 13.3.5 Переведення усiх приєднань що знаходяться в роботi з однiєї системи шин на iншу за допомогою ШЗВ в електроустановках з фiксованим розподiлом приєднань за системами шин виконується у такiй послiдовностi: - увiмкнути ШЗВ якщо вiн був вимкнений ; - ПРВВ i захист шин перевести в режим роботи з порушенням фiксацiї; - зняти оперативний струм з приводу i захистiв ШЗВ; - послiдовнiсть подальших операцiй наведено в 13.3.3. 13.3.6 Переведення частини приєднань з однiєї системи шин на iншу за допомогою ШЗВ в електроустановах з фiксованим розподiлом приєднань допускається виконувати окремими приєднаннями почергово. Переключення частини приєднань з однiєї системи шин на iншу без ШЗВ при роздiльнiй роботi систем шин можливе тiльки з попереднiм вiдключенням приєднань що переключаються. Пiд час переключення гене- раторiв їх необхiдно синхронiзувати. Забороняється шунтування i розшунтування мiжсекцiйного реактора розвилками шинних роз'єднувачiв приєднань. Цi операцiї розглядаються як операцiї що проводяться пiд навантаженням.   Книга 313 Раздел 10 Глава 4 Перемикання пiд час виведення обладнання в ремонт i введення його в роботу пiсля ремонту   13.4 Перемикання пiд час виведення обладнання в ремонт i введення його в роботу пiсля ремонту   13.4.1 Послiдовнiсть операцiй i перевiрочних дiй персоналу пiд час виведення в ремонт системи шин яка знаходиться в резервi ШЗВ вимкнений така: - повiсити на ключi управлiння ШЗВ плакат "Не включати - пра- цюють люди"; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення ШЗВ i вiдключити його шинний роз'єднувач вiд резервної системи шин. За необхiдностi вiдключити шинний роз'єднувач робочої системи шин з виводом АПВ шин ; - зняти запобiжники або вимкнути автоматичнi вимикачi з боку НН трансформатора напруги резервної системи шин замкнути шафу i повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - вiдключити шинний роз'єднувач трансформатора напруги резервної системи шин; - перевiрити вiдключене положення роз'єднувачiв усiх приєднань вiд системи шин яка виводиться в ремонт. На приводах вiдключе- них роз'єднувачiв повiсити плакати "Не включати - працюють лю- ди"; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на шинах що будуть заземлювати- ся. Включити заземлюючi ножi або накласти переноснi заземлення у випадку вiдсутностi стацiонарних заземлюючих ножiв. 13.4.2 Перед введенням в роботу системи шин пiсля ремонту опера- тивний персонал зобов'язаний оглянути мiсце робiт перевiрити в яко- му положеннi знаходяться шиннi роз'єднувачi приєднань впевнитися у вiдсутностi людей та стороннiх предметiв на обладнаннi. Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу при введеннi в роботу сис- теми шин: - зняти тимчасову огорожу i плакати. Встановити постiйну огорожу якщо її знiмали. Зняти плакати з приводiв шинних роз'єднувачiв; - зняти переноснi заземлення i розмiстити їх у мiсцях зберiгання вiдключити заземлюючi ножi; - перевiрити опiр iзоляцiї шин мегомметром якщо в цьому є необхiднiсть ; - подати оперативний струм захистiв ШЗВ; - включити роз'єднувачi трансформатора напруги системи шин яка вводиться в роботу i встановити запобiжники увiмкнути автома- тичнi вимикачi з боку нижчої напруги; - включити роз'єднувачi ШЗВ; - подати оперативний струм на привод ШЗВ; - увiмкнути ШЗВ i перевiрити наявнiсть напруги на системi шин яка опробується; - вiдновити нормальну схему електроустановки. 13.4.3 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу пiд час виведення в ремонт секцiї КРП власних потреб електростанцiї: - перевести споживачi на резервнi джерела живлення; - вивести АВР секцiї i захист мiнiмальної напруги; - вимкнути i перевiрити положення всiх рубильникiв i автоматiв з боку нижчої напруги трансформаторiв якi живляться вiд секцiї що виводиться в ремонт. На рубильниках i автоматах вивiсити плакати "Не включати - працюють люди"; - вимкнути вимикачi приєднань даної секцiї i на ключах управ- лiння вивiсити плакати "Не включати - працюють люди"; - вимкнути вимикачi робочого трансформатора який живить секцiю i на ключах управлiння вивiсити плакати "Не включати - пра- цюють люди"; - перевiрити вимкнене положення вимикачiв i перемiстити в ремон- тне положення вiзки вимикачiв всiх приєднань по яких можлива подача напруги до мiсця робiт робочого i резервного джерела живлення секцiйного вимикача та iн. ; - перемiстити в ремонтне положення вiзок - роз'єднувачi приєднан- ня секцiйного вимикача - i на дверях комiрки вивiсити плакат "Не вмикати - працюють люди"; - перемiстити в ремонтне положення вiзок трансформатора напруги i на дверях комiрки повiсити плакат "Не включати - працюють люди". При стацiонарному виконаннi трансформатор напруги вiдключається запобiжниками рубильниками автоматами з боку нижчої напруги i роз'єднувачем високої напруги. 13.4.4 Перед введенням у роботу секцiї КРП пiсля ремонту опера- тивний персонал зобов'язаний оглянути мiсце робiт переконатися у вiдсутностi людей та стороннiх предметiв на обладнаннi. Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу при введеннi в роботу секцiї КРП: - зняти переноснi заземлення i розмiстити їх у мiсцях зберiгання вiдключити заземлюючi ножi; - перевiрити опiр iзоляцiї шин мегомметром якщо це необхiдно; - прибрати тимчасову огорожу робочих мiсць i плакати. Встановити постiйну огорожу якщо її знiмали ; - перевiрити наявнiсть запобiжникiв з боку НН ТН i перемiстити його вiзок в робоче положення або при стацiонарному виконаннi включити роз'єднувач ТН i встановити запобiжники з боку НН ТН ; - при вiдключеному положеннi апарата перемiстити в робоче поло- ження вiзок - роз'єднувачi приєднання секцiйного вимикача вiзок секцiйного вимикача вiзки вимикачiв усiх приєднань що вводяться в роботу i резервного джерела живлення. У робочому положеннi вiзкiв перевiрити правильнiсть їх фiксацiї у шафах i надiйнiсть штепсельних роз'ємiв у колах вторинної комутацiї; - увiмкнути вимикач робочого живлення i приладами перевiрити наявнiсть напруги на шинах секцiї; - ввести АВР i захист мiнiмальної напруги секцiї; - увiмкнути вимикачi приєднань секцiї. 13.4.5 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу пiд час виведення в ремонт трансформатора 6/0 4 3/0 4 кВ власних потреб електростанцiй: - вивести АВР секцiї 0 4 кВ; - увiмкнути вимикач i автомати резервного живлення секцiй влас- них потреб 0 4 кВ i за приладами перевiрити наявнiсть наванта- ження на резервному джерелi живлення; - вимкнути автомати 0 4 кВ трансформатора що виводиться в ре- монт i на ключах управлiння повiсити плакати "Не включати - працюють люди"; - вимкнути вимикач на боцi 6 3 кВ трансформатора i на ключi уп- равлiння повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити положення автоматiв 0 4 кВ трансформатора вiдключи- ти рубильники замкнути їх приводи на замок повiсити плакати "Не включати - працюють люди"; - перевiрити положення вимикача 6 3 кВ трансформатора пе- ремiстити вiзок вимикача в ремонтне положення замкнути на замок дверi шафи i повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити вiдсутнiсть напруги i встановити заземлення на виво- дах трансформатора з боку високої та низької напруг. 13.4.6 Включення пiсля ремонту трансформатора 6/0 4 3/0 4 кВ власних потреб електростанцiї виконується пiсля його закiнчення i ог- ляду персоналом мiсця робiт. Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу при введеннi в роботу трансформатора: - зняти всi встановленi на приєднаннi трансформатора заземлення переноснi заземлення розмiстити в мiсцях зберiгання; - перевiрити опiр iзоляцiї вiдключеного трансформатора мегоммет- ром якщо це необхiдно; - зняти тимчасову огорожу i плакати встановити постiйну огорожу зняти плакати з приводiв i ключiв управлiння комутацiйних апа- ратiв; - перевiрити вимкнене положення вимикача трансформатора з боку 6 3 кВ i перемiстити вiзок вимикача в робоче положення пе- ревiрити правильнiсть його фiксацiї в корпусi шафи i надiйнiсть встановлення штепсельних роз'ємiв кiл вторинної комутацiї; - перевiрити вимкнене положення автоматiв 0 4 кВ i включити ру- бильники 0 4 кВ; - увiмкнути вимикач 6 3 кВ i автомати 0 4 кВ трансформатора; - приладами перевiрити наявнiсть навантаження на трансформаторi; - вимкнути автомати 0 4 кВ i вимикач 6 3 кВ резервного джерела живлення; - ввести АВР секцiї. 13.4.7 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу пiд час виведення в ремонт трансформатора Т1 на двотрансформаторнiй пiдстанцiї рисунок 3 : - уточнити величину навантаження на трансформаторi Т2; - перевести живлення власних потреб пiдстанцiї з трансформатора ТВП1 на трансформатор ТВП2 вимкнути автомат АВ1 при цьому по- винен увiмкнутися автомат АВ12 ; - вiдключити рубильник РБ1 трансформатора ТВП1 замкнути рукоят- ку рубильника на замок повiсити плакат "Не включати - пра- цюють люди"; - перевiрити вiдсутнiсть замикання на землю в мережi 35 кВ вiдключити роз'єднувач Р1ДГР i включити Р2ДГР; - переключити АРКТ трансформаторiв Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння; - перевести РПН трансформатора Т1 у положення однакове з РПН трансфрматора Т2; - вивести АВР секцiйного вимикача СВ 10 кВ увiмкнути його i пе- ревiрити наявнiсть на ньому навантаження вимкнути вимикач В1; - увiмкнути секцiйний вимикач СВ 35 кВ i перевiрити наявнiсть на ньому навантаження вимкнути вимикач В3; - перевiрити значення навантаження на трансформаторi Т2; - на ключах управлiння вимикачiв В1 В3 повiсити плакати "Не включати - працюють люди"; - переключити АРКТ трансформатора Т2 з мiсцевого на автоматичне управлiння; - перевести РПН трансформатора Т1 у положення що вiдповiдає ре- жимовi його номiнального збудження або недозбудження ; - включити заземлюючий роз'єднувач у нейтралi трансформатора Т1; - дистанцiйно вiдключити вiддiлювач ВД1 трансформатора Т1 пе- ревiрити повнофазнiсть вiдключення ножiв вiддiлювача замкнути на замок привод вiддiлювача i на приводi вивiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити вимкнене положення вимикача В1 трансформатора Т1 перемiстити вiзок вимикача В1 у ремонтне положення повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити вимкнене положення вимикача ВЗ трансформатора Т1; - вiдключити роз'єднувач РT1 замкнути на замок привод роз'єдну- вача i повiсити на нього плакат "Не включати - працюють люди"; - вiдключити роз'єднувач 10 кВ ТВП1; - вивести газовий i технологiчнi захисти трансформатора Т1; - перевiрити вiдсутнiсть напруги включити заземлюючi ножi з трьох бокiв Т1 i залежно вiд характеру робiт накласти пере- носнi заземлення з боку вищої середньої i нижчої напруг тран- сформатора Т1 а також на виводах трансформатора власних пот- реб ТВП1.   Рисунок 3 - Схема двотрансформаторної пiдстанцiї 220 кВ з вимика- чем у перемичцi i вiддiлювачами в колах трансформа- торiв у нормальному режимi роботи   13.4.8 Послiдовнiсть операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту трансформатора Т1 на двотрансформаторнiй пiдстанцiї рисунок 3 : - оглянути мiсце роботи щодо стороннiх предметiв на обладнаннi; - прибрати тимчасову огорожу i плакати зняти плакати з приводiв i ключiв управлiння комутацiйних апаратiв трансформаторiв Т1 i ТВП1; - зняти всi встановленi на приєднаннях трансформаторiв Т1 i ТВП1 переноснi заземлення i розмiстити їх у мiсцях зберiгання; - вiдключити заземлюючi ножi з трьох бокiв Т1; - перевiрити вiдключене положення короткозамикача КЗ1 включене положення роз'єднувача в нейтралi трансформатора Т1 чи переве- дено АРКТ трансформатора Т1 на мiсцеве управлiння чи знахо- диться РПН трансформатора Т1 у положеннi що вiдповiдає режи- мовi номiнального збудження; - ввести газовий i технологiчнi захисти трансформатора Т1; - перевiрити вимкнене положення рубильника РБ1 i включити роз'єднувач 10 кВ ТВП1; - перевiрити вимкнене положення вимикача ВЗ i включити роз'єдну- вач РТ1; - перевiрити вимкнене положення вимикача В1 i пересунути вiзок з вимикачем у робоче положення; - включити вiддiлювач ВД1 трансформатора Т1; - вiдключити заземлюючий роз'єднувач у нейтралi трансформатора Т1; - переключити АРКТ працюючого трансформатора Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння; - дистанцiйно перевести РПН трансформатора Т1 у положення одна- кове з РПН трансформатора Т2; - увiмкнути вимикач ВЗ перевiрити навантаження i вимкнути сек- цiйний вимикач СВ 35 кВ; - увiмкнути вимикач В1 перевiрити навантаження i вимкнути сек- цiйний вимикач СВ 10 кВ ввести АВР СВ 10 кВ; - переключити АРКТ трансформаторiв Т1 i Т2 з мiсцевого на автома- тичне управлiння; - включити рубильник РБ1 трансформатора ТВП1 i вiдновити нор- мальну схему живлення власних потреб пiдстанцiї; - перевiрити вiдсутнiсть замикання на землю в мережi 35 кВ вiдключити роз'єднувач Р2ДГР i включити роз'єднувач Р1ДГР. 13.4.9 Операцiї та дiї персоналу пiд час виведення в ремонт лiнiї електропередачi Л1 при "пiвторнiй" схемi електричних з'єднань з повiтряними вимикачами рисунок 4 координуються диспетчером i вико- нуються тiльки за його розпорядженнями у такiй послiдовностi: - перевiрити допустимiсть вiдключення лiнiї за режимом роботи ме- режi виконати необхiднi режимнi заходи передбаченi ремонтною схемою в тому числi операцiї з пристроями протиаварiйної сис- темної автоматики; - вимкнути вимикачi В50 i В51 i перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження; - повiсити на ключах управлiння вимикачiв плакати "Не включати - працюють люди"; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикачiв В50 i В51; - вiдключити лiнiйний роз'єднувач РВЛ1 зняти запобiжники вим- кнути автомати в оперативних колах приводу роз'єднувача РВЛ1 вiдключити силовi кола приводу вказаного роз'єднувача; - зняти запобiжники вiдключити рубильники автомати з боку НН трансформатора напруги НКФ51; - включити заземлюючi ножi роз'єднувача РВЛ1 у бiк лiнiї; - вивiсити на приводi роз'єднувача РВЛ1 плакати "Не включати - робота на лiнiї" i "Заземлено"; - вивести АПВ лiнiї; - вивести дiю системної автоматики на вимикачi В50 i В51; - перевести кола напруги захистiв на шинний ТН. Якщо це не перед- бачено проектом вивести диффазний i дистанцiйний захисти а також направленiсть земляного захисту; - зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключiв управ- лiння i увiмкнути вимикачi В51 i В50 перевiрити навантаження на них. 13.4.10 Послiдовнiсть операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту лiнiї електропередачi Л1 рисунок 4 : - перевiрити допустимiсть виконання операцiй включення лiнiї Л1 виконати необхiднi режимнi заходи в тому числi операцiї з пристроями протиаварiйної системної автоматики; - зняти плакат "Заземлено" i вiдключити заземлюючi ножi роз'єдну- вача РВЛ1 з боку лiнiї; - встановити запобiжники включити рубильники автомати з боку НН трансформатора напруги НКФ51; - вимкнути вимикачi В50 i В51 i перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження; - вивiсити на ключах управлiння вимикачiв плакати "Не включати - працюють люди"; - якщо переведення кiл напруги захистiв лiнiї з лiнiйного на шин- ний ТН не передбачене проектом то ввести диффазний i дистан- цiйний захисти а також прискорення земляного захисту. Якщо це передбачається то перевести кола напруги захистiв лiнiї з шин- ного на лiнiйний ТН НКФ51; - ввести дiю системної автоматики на вимикачi В50 i В51; - ввести АПВ лiнiї; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикачiв В50 i В51; - зняти плакат "Не включати - робота на лiнiї" з приводу роз'єднувача РВЛ1; - встановити запобiжники увiмкнути автомати в оперативних ко- лах привода роз'єднувача РВЛ1 подати напругу до силових кiл привода i включити роз'єднувач РВЛ1; - зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключiв управ- лiння i включити вимикачi В51 i В50 перевiрити навантаження на них; - виконати необхiднi режимнi заходи в тому числi з пристроями автоматики передбаченi диспетчерськими програмами перемикань.   Рисунок 4 - Частина схеми електроустановки 330 кВ перед початком вимикання операцiй з виведення в ремонт обладнання приєднань включених за схемою три вимикача на два приєднання пiвторна схема   13.4.11 Послiдовнiсть операцiй та дiй персоналу пiд час виведен- ня в ремонт автотрансформатора АТ2 до ошиновки якого пiдключено без роз'єднувачiв трансформатор напруги типу НКФ рисунок 4 : - перевiрити допустимiсть вiдключення автотрансформатора АТ2 за навантаженням i схемою РП; - вимкнути вимикачi обмоток нижчої i середньої напруг автотран- сформатора АТ2 перевiрити вiдсутнiсть навантаження на вимика- чах; - вимкнути вимикачi В50 i В52 перевiрити вiдсутнiсть навантажен- ня на них; - повiсити на ключах управлiння вимикачiв плакати "Не включати - працюють люди"; - перевiрити на мiсцi положення вимикачiв нижчої i середньої нап- руг i вiдключити роз'єднувачi з боку нижчої i середньої напруг автотрансформатора АТ2 на приводах роз'єднувачiв повiсити пла- кати "Не включати - працюють люди"; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикачiв В50 i В52; - вiдключити роз'єднувачi РТ50 i РТ52; - вiдключити роз'єднувач РВАТ2 зняти запобiжники вимкнути авто- мати в оперативних колах привода роз'єднувача РВАТ2 вiдключи- ти силовi кола привода i вивiсити на ньому плакат "Не включати - працюють люди"; - переконатися у вiдсутностi напруги i включити заземлюючi ножi роз'єднувача РВАТ2 у бiк АТ2 вивiсити плакат "Заземлено"; - вивести по вихiдних колах дiю всiх захистiв АТ2 за виключен- ням дифзахисту ошиновки вивести пуск ПРВВ вiд захистiв АТ2; - перевести дiю ПРВВ через вихiднi реле дифзахисту ошиновки; - виключити струмовi кола АТ2 зi схеми дифзахисту ошиновки; - зняти плакат "Не включати - працюють люди" з ключа управлiння вимикача В52 деблокувати роз'єднувач РТ52 з вимикачем В52; - увiмкнути вимикач В52 i перевiрити його положення на мiсцi; - включити роз'єднувач РТ52; - вiдновити блокування роз'єднувача РТ52 з вимикачем В52; - перевiрити вимкнене положення вимикача В50 включити роз'єдну- вач РТ50; - зняти плакат "Не включати - працюють люди" з ключа управлiння i увiмкнути вимикач В50 перевiрити навантаження на вимикачах В50 i В52; - помiряти струм небалансу дифзахисту ошиновки. Всi наступнi оперативнi дiї для завершення виведення в ремонт ав- тотрансформатора АТ2 виконуються за звичайним порядком залежно вiд характеру намiчених робiт i у вiдповiдностi з вимогами ПТБ. Якщо в розподiльних пристроях встановлено вимикачi без конденса- торiв що шунтують контактнi розриви олiйнi елегазовi та iн. то при пiдключеному до ошиновки трансформаторi напруги типу НКФ деблоку- вання роз'єднувача з вимикачем не потрiбне i оперативнi дiї вико- нуються у звичайнiй послiдовностi. 13.4.12 Послiдовнiсть операцiй та дiй персоналу пiд час введення в роботу пiсля ремонту автотрансформатора АТ2 при жорстко пiдключено- му до ошиновки трансформаторi напруги типу НКФ рисунок 4 : - виконати огляд мiсця робiт перевiрити вiдсутнiсть стороннiх предметiв на обладнаннi; - прибрати тимчасову огорожу i плакати на мiсцi робiт; - вiдключити заземлюючi ножi зняти всi переноснi заземлення з приєднання автотрансформатора АТ2 i розмiстити їх у мiсцях зберiгання; - вимкнути вимикач В50 i перевiрити вiддсутнiсть на ньому наван- таження на ключi управлiння повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити вимкнене положення вимикача В50 i вiдключити роз'єднувач РТ50; - деблокувати роз'єднувач РТ52 з вимикачем В52 i вiдключити роз'єднувач; - вимкнути вимикач В52 на ключi управлiння повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - вiдновити блокування роз'єднувача РТ52 з вимикачем В52; - пiдключити струмовi кола АТ2 до схеми дифзахисту ошиновки; - ввести дiю всiх захистiв АТ2 i пуск ПРВВ вiд захистiв АТ2; - перевести дiю ПРВВ через вихiднi реле захистiв АТ2; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикачiв нижчої i се- редньої напруг зняти плакати "Не включати - працюють люди" з приводiв роз'єднувачiв i включити роз'єднувачi нижчої i серед- ньої напруг автотрансформатора АТ2; - встановити запобiжники увiмкнути автомати в оперативних ко- лах приводу роз'єднувача РВАТ2 подати напругу до силових кiл приводу зняти плакати "Не включати - працюють люди" i включи- ти роз'єднувач РВАТ2; - перевiрити вимкнене положення вимикачiв В50 i В52 включити роз'єднувачi РТ50 i РТ52; - встановити РПН АТ2 у положення задане режимною картою; - зняти плакати "Не включати - працюють люди" з ключiв управ- лiння увiмкнути вимикачi В50 i В52 перевiрити на них наванта- ження; - зняти плакати з ключiв управлiння вимикачiв i увiмкнути вими- качi середньої i нижчої напруг автотрансформатора АТ2 пе- ревiрити навантаження на вимикачах; - перевiрити струм небалансу дифзахисту ошиновки.   Книга 313 Раздел 10 Глава 5 Способи виведення вимикачiв у ремонт i введення їх в роботу пiсля ремонту   13.5 Способи виведення вимикачiв у ремонт i введення їх в роботу пiсля ремонту   13.5.1 Виведення в ремонт вимикачiв приєднань залежно вiд схеми електроустановки може бути здiйснене: - за будь-якої схеми електроустановки з одним вимикачем на приєднання - вiдключенням цього приєднання на весь час ремонту вимикача якщо це можливо за режимом роботи електроустановки або мережi; - за схеми з двома системами шин i одним вимикачем на приєднання - замiною вимикача приєднаннi шиноз'єднуючим; - за схеми з двома робочими i обхiдною системами шин з одним ви- микачем на приєднання - замiною вимикача приєднання обхiдним; - за схеми з двома вимикачами на приєднання трьома вимикачами на два приєднання а також багатокутника - вимкненням вимикача який виводиться в ремонт i виведенням його зi схеми за допомо- гою роз'єднувачiв; - за схеми мостика з вимикачем i ремонтною перемичкою на роз'єднувачах для ремонту секцiйного вимикача - включенням у роботу перемички на роз'єднувачах вимкненням секцiйного вими- кача i виведенням його зi схеми за допомогою роз'єднувачiв. 13.5.2 Основнi групи операцiй по замiнi вимикача приєднання ши- ноз'єднуючим вимикачем: - ввести захисти ШЗВ з уставками згiдно з мiсцевою iнструкцiєю до РЗА i увiмкнути ШЗВ; - всi приєднання крiм одного вимикач якого виводиться в ремонт перевести на одну систему шин ШЗВ залишити увiмкненим. Видiлене приєднання необхiдно залишати на тiй системi шин з боку якої встановлено трансформатори струму ШЗВ; - вiдключити ТН тiєї системи шин на якiй зiбрано видiлене приєд- нання; - iз зони дiї ДЗШ вивести систему шин на якiй залишилось включе- ним приєднання з вимикачем що виводиться в ремонт; - почергово вивести з роботи i переключити пристрої репейного за- хисту i автоматики з трансформаторiв струму вимикача що виво- диться в ремонт на трансформатори струму ШЗВ захисти ввести в роботу. Переведення захистiв з трансформаторiв струму вимикача що виводиться в ремонт на трансформатори струму ШЗВ не обов'язкове якщо захисти ШЗВ можуть забезпечити повноцiнний захист приєднання. При цьому необхiдно внести змiни лише до схеми захисту шин; - вiдключити i заземлити у вiдповiдностi з вимогами ПТБ приєднан- ня i вимикач що виводиться в ремонт розшинувати виведений в ремонт вимикач встановити на проводи замiсть виведеного зi схеми вимикача спецiальнi перемички; - перевести дiю захистiв приєднання на вимкнення ШЗВ i спробувати їх ШЗВ залишити у вимкненому положеннi; - зовнiшнiм оглядом перевiрити правильнiсть встановлення переми- чок на спiвпадiння фаз зняти захиснi заземлення включити шинний роз'єднувач приєднання якщо лiнiйний роз'єднувач виве- дено зi схеми на резервну систему шин; - подати напругу на приєднання з протилежного кiнця; - увiмкнути ШЗВ. 13.5.3 Основнi групи операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту вимикача приєднання включеного в роботу за допомогою ШЗВ: - вiдключити i заземлити у вiдповiдностi з вимогами ПТБ приєднан- ня вимикач якого повинен вводитися в роботу зняти перемички встановленi замiсть вимикача а вимикач що вийшов з ремонту пiд'єднати до шин; - перевести дiю захистiв приєднання на вимкнення вимикача що вийшов з ремонту i спробувати захисти на його вимкнення; - на мiсцi робiт перевiрити зовнiшнiм оглядом правильнiсть приєднання шин до апаратiв на спiвпадiння фаз зняти захиснi заземлення включити лiнiйний i шинний роз'єднувачi на резер- вну систему шин ввести приєднання в роботу увiмкненням двох вимикачiв; - почергово вивести з роботи i переключити пристрої релейного за- хисту i автоматики з трансформаторiв струму ШЗВ на трансформа- тори струму вимикача що вийшов з ремонту захисти ввести в ро- боту; - вiдновити нормальну схему первинних з'єднань з розподiлом приєднань за шинами згiдно з прийнятою фiксацiєю захист шин перевести до режиму нормальної фiксацiї. 13.5.4 Основнi групи операцiй по замiнi вимикача приєднання об- хiдним вимикачем: - вивести АПВ системи шин на яку потрiбно зiбрати схему обхiдно- го вимикача; - пiдготувати схему обхiдного вимикача для опробування обхiдної системи шин напругою робочої системи шин на яку зiбране приєднання з вимикачем що виводиться в ремонт; - ввести в роботу захисти OВ з уставками для опробування обхiдної системи шин ввести дiю захисту шин на вимкнення OВ ввести пуск ПРВВ вiд захистiв OВ; - увiмкнути обхiдний вимикач i перевiрити наявнiсть напруги на обхiднiй системi шин; - вимкнути обхiдний вимикач вивести АПВ приєднання перевiрити вимкнене положення обхiдного вимикача i включити обхiдний роз'єднувач приєднання вимикач якого виводиться в ремонт; - за допомогою випробувальних блокiв ввести до схеми захисту шин кола трансформаторiв струму обхiдного вимикача як вимикача приєднання; - на захистах обхiдного вимикача виставити уставки що вiдповiдають уставкам захистiв даного приєднання; - вивести пуск ПРВВ вiд швидкодiючих захистiв ДФЗ ДЗЛ ; - вивести швидкодiючi захисти накладками; - встановити випробувальнi блоки в струмових колах швидкодiючих захистiв вiд трансформаторiв струму OВ; - увiмкнути обхiдний вимикач; - вимкнути вимикач що виводиться в ремонт i перевiрити 74 вiдсутнiсть на ньому навантаження; - зняти випробувальнi блоки в струмових колах швидкодiючих за- хистiв вiд трансформаторiв струму вимикача приєднання; - вивести захист шин виконати необхiднi перемикання в його ко- лах перевiрити пiд навантаженням небаланс ДЗШ i ввести його в роботу; - швидкодiючi захисти приєднання ввести в роботу на вимкнення OВ i пуск ПРВВ; - вiдключити роз'єднувачi з обох бокiв вимикача що виводиться в ремонт перевiрити вiдсутнiсть на ньому напруги i включити за- землюючi ножi в бiк вимикача; - ввести в роботу АПВ системи шин i АПВ приєднання. 13.5.5 Основнi групи операцiй по введенню в роботу пiсля ремонту вимикача приєднання включеного за допомогою обхiдного вимикача: - вiдключити заземлюючi ножi з двох бокiв вимикача що вводиться в роботу; - випробувальними блоками пiдключити резервнi захисти приєднання до попередньо перевiрених кiл трансформаторiв струму вимикача що вводиться в роботу; - ввести резервнi захисти з виведеними органами напрямку потуж- ностi на вимкнення вимикача; - вивести АПВ шин i АПВ приєднання; - при вiдключених шинних роз'єднувачах спробувати напругою вими- кач що вводиться в роботу. Подача напруги при опробуваннi лiнiйних вимикачiв проводиться дистанцiйним включенням лiнiйно- го роз'єднувача приєднання або шляхом короткочасного вiдключен- ня лiнiї i подачi напруги на вимикач вiд сумiжної пiдстанцiї. Вимикачi трансформаторiв опробуються подачею напруги на тран- сформатор з боку СН або НН. Операцiї опробування напругою вими- качiв виконуються тодi коли в цьому є необхiднiсть; - вивести пуск ПРВВ вiд швидкодiючих захистiв ДФЗ ДЗЛ ; - вивести швидкодiючi захисти накладками; - встановити випробувальнi блоки в струмових колах швидкодiючих захистiв вiд трансформаторiв струму вимикача приєднання; - ввести випробувальними блоками до схеми захисту шин кола тран- сформаторiв струму вимикача що вводиться в роботу; - перевiрити вимкнене положення вимикача що вводиться в роботу включити його шинний i лiнiйний роз'єднувачi; - увiмкнути вимикач що вводиться в роботу; - вимкнути обхiдний вимикач i перевiрити вiдсутнiсть навантажен- ня на ньому; - зняти випробувальнi блоки в струмових колах швидкодiючих за- хистiв вiд трансформаторiв струму OВ; - вивести захист шин i виконати необхiднi переключення в його ко- лах перевiрити пiд навантаженням небаланс ДЗШ i ввести його в роботу; - перевiрити швидкодiючi захисти пiд навантаженням виконує пер- сонал СРЗА i ввести їх в роботу на вимкнення вимикача приєднання i пуск ПРВВ; - вивести резервнi захисти ввести в дiю органи напрямку потуж- ностi перевiрити їх пiд навантаженням виконує персонал СРЗА ; - ввести резервнi захисти в роботу; - перевiрити вимкнене положення обхiдного вимикача i вiдключити обхiдний роз'єднувач приєднання; - ввести АПВ шин i АПВ приєднання. 13.5.6 Основнi групи операцiй по виведенню в ремонт вимикача в схемi з двома системами шин i двома вимикачами на приєднання: - вивести АПВ приєднання i АПВ системи шин на якiй зiбрано вими- кач що виводиться в ремонт; - вимкнути вимикач що виводиться в ремонт i перевiрити вiдсутнiсть на ньому навантаження; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i вiдключити роз'єднувачi з обох його бокiв; - зняти випробувальнi блоки трансформаторiв струму виведеного зi схеми вимикача в струмових колах захисту шин; - почергово вивести дiю захистiв приєднання на вимикач вiд'єднати їх струмовi кола вiд трансформаторiв струму виведеного вимика- ча захисти перевiрити пiд навантаженням виконує персонал СРЗА i ввести їх дiю на вимикач що залишається в роботi; - вiзуально перевiрити вiдсутнiсть напруги i включити заземлюючi ножi в бiк виведеного в ремонт вимикача; - ввести АПВ приєднання i АПВ системи шин. 13.5.7 Основнi операцiї по введенню в роботу пiсля ремонту вими- кача приєднання в схемi з двома робочими системами шин i двома вими- качами на приєднання виконуються в такiй послiдовностi: - вiдключити заземлюючi ножi з обох бокiв виведеного в ремонт ви- микача; - вивести АПВ приєднання i АПВ системи шин до якої приєднано ви- микач що вводиться в роботу; - за вiдключеного положення шинного роз'єднувача спробувати нап- ругою вимикач що вводиться в роботу. Способи подачi напруги для опробування наведено в 15.5.; - пiдключити струмовi кола захистiв приєднання до трансформа- торiв струму вимикача що вводиться в роботу з почерговим ви- водом з роботи цих захистiв; - до схеми захисту шин включити кола трансформаторiв струму вими- кача що вводиться в роботу; - ввести дiю захистiв приєднання та ДЗШ на вимкнення вимикача що вводиться в роботу; - перевiрити вимкнене положення вимикача i включити його шиннi i лiнiйнi роз'єднувачi; - увiмкнути вимикач в роботу i перевiрити наявнiсть на ньому на- вантаження; - почергово вивести захист шин основнi i резервнi захисти приєднання виконати необхiднi переключення в їх схемах i пе- ревiрити захисти пiд навантаженням; - захисти ввести в роботу; - ввести в роботу АПВ шин i АПВ приєднання. 13.5.8 Основнi операцiї по виведенню в ремонт вимикача в схемi з трьома вимикачами на два приєднання i схемi чотирикутника рисунок 4 виконуються в такiй послiдовностi: - вивести АПВ шин i АПВ приєднання до яких належить вимикач що виводиться в ремонт; - вимкнути вимикач i перевiрити вiдсутнiсть на ньому навантаження; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i вiдключити роз'єднувачi з обох його бокiв; - вiд'єднати випробувальними блоками кола захистiв i автоматики вiд трансформаторiв струму вимикача що виводиться в ремонт; - ввести АПВ шин i АПВ приєднання; - вiзуально перевiрити вiдсутнiсть напруги на виведеному вимикачi i включити заземлюючi ножi в бiк вимикача. 13.5.9 Основнi операцiї по введенню в роботу пiсля ремонту вими- кача в схемах з трьома вимикачами на два приєднання i схемах чотири- кутника вториннi кола трансформаторiв струму виключених зi схеми разом iз виведеним в ремонт вимикачем вiд'єднанi вiд кiл захистiв i закороченi виконуються у такiй послiдовностi: - вiдключити заземлюючi ножi з обох бокiв вимикача що вводиться в роботу; - пiд'єднати захисти пiдставної панелi до трансформаторiв струму вимикача який вводиться в роботу. Захисти мають бути налагод- женi i перевiренi вiд стороннього джерела первинного струму. Захисти ввести i перевiрити на вимкнення вимикача який вво- диться в роботу. За вiдсутностi пiдставної панелi перевiрити чи знято випробувальнi блоки в струмових колах трансформаторiв струму вимикача що вводиться в роботу. Захисти приєднання ввести на вимкнення цього вимикача; - вивести АПВ шин i АПВ приєднання; - опробувати напругою увiмкнений вимикач що вводиться в роботу шляхом дистанцiйного включення його лiнiйного роз'єднувача; - вимкнути вимикач що вводиться в роботу; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i включити йо- го шинний роз'єднувач; - увiмкнути вимикач що вводиться в роботу. На перiод його увiмкнення при вiдсутностi пiдставної панелi захисти лiнiї можуть працювати неселективно; - почергово вивести з роботи основнi та резервнi захисти прис- трої автоматики пiд'єднати їх випробувальними блоками до стру- мових кiл трансформаторiв струму вимикача що вводиться пе- ревiрити їх пiд навантаженням i ввести в роботу виконує персо- нал МСРЗА . Вивести з роботи захисти змонтованi на пiдставнiй панелi; - ввести АПВ шин i АПВ приєднання. 13.5.10 Основнi операцiї по виведенню в ремонт секцiйного вимика- ча в схемi мостика при наявностi ремонтної перемички на роз'єднува- чах рисунок 3 виконуються у такiй послiдовностi: - з протилежних бокiв лiнiй що живлять пiдстанцiю ввести прис- корення резервних захистiв вивести ДФЗ з обох бокiв лiнiй вiдключити струмовi кола цих захистiв вiд трансформаторiв стру- му секцiйного вимикача i переключити їх на трансформатори стру- му ремонтної перемички. Ввести взаємну зупинку передавачiв ДФЗ лiнiй за короткого замикання на однiй iз них; - вивести АПВ з протилежних бокiв лiнiй; - зняти запобiжники вимкнути автомати оперативного струму сек- цiйного вимикача; - перевiрити на мiсцi увiмкнене положення секцiйного вимикача i включити роз'єднувач РР1 ремонтної перемички; - встановити запобiжники увiмкнуги автомати оперативного стру- му секцiйного вимикача вимкнути секцiйний вимикач i перевiри- ти вiдсутнiсть на ньому навантаження; - перевiрити пiд навантаженням ДФЗ обох лiнiй i ввести цi захис- ти в роботу з обох бокiв; - виконати необхiднi роботи в струмових колах диференцiйних i максимальних захистiв трансформаторiв при необхiдностi з виво- дом захистiв ; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення секцiйного вимикача i вiдключити роз'єднувачi з обох його бокiв; - перевiрити вiдсутнiсть напруги i включити заземлюючi ножi в бiк секцiйного вимикача; - ввести АПВ i вивести прискорення резервних захистiв з протилеж- них бокiв обох лiнiй. 13.5.11 Основнi операцiї по введенню в роботу пiсля ремонту сек- цiйного вимикача в схемi мостика з ремонтною перемичкою на роз'єдну- вачах рисунок 3 виконуються у такiй послiдовностi: - вiдключити заземлюючi ножi з двох бокiв секцiйного вимикача; - вивести АПВ з протилежних бокiв обох лiнiй; - опробувати напругою увiмкнений секцiйний вимикач для чого пiдготувати схему i подати напругу на секцiйний вимикач вiд од- ного з трансформаторiв увiмкненням його вимикача на боцi се- редньої напруги. Перед подачею напруги слiд ввести прискорення захистiв трансформатора з боку СН; - пiсля огляду зiбрати схему секцiйного вимикача i вiдновити нор- мальну схему роботи трансформаторiв; - ввести прискорення резервних захистiв i вивести ДФЗ з протилеж- них бокiв обох лiнiй переключити струмовi кола захистiв з трансформаторiв струму ремонтної перемички на трансформатори струму секцiйного вимикача вивести кола взаємної зупинки пере- давачiв ДФЗ; - виконати необхiднi роботи в струмових колах захистiв трансфор- маторiв виконує персонал МСРЗА ; - увiмкнути секцiйний вимикач i зняти запобiжники вимкнути авто- мати оперативного струму секцiйного вимикача; - перевiрити на мiсцi увiмкнене положення секцiйного вимикача i вiдключити роз'єднувач ремонтної перемички; - встановити запобiжники увiмкнути автомати оперативного стру- му секцiйного вимикача; - перевiрити пiд навантаженням ДФЗ лiнiй i ввести їх в роботу з обох бокiв за нормальною схемою; - ввести АПВ i вивести прискорення резервних захистiв з протилеж- них бокiв обох лiнiй. 13.5.12 Основнi операцiї по переведенню вимикача сумiщеного вико- нання шиноз'єднуючого i обхiдного вимикача ШОВ з режиму ши- ноз'єднуючого в режим обхiдного вимикача виконуються у такiй пос- лiдовностi: - перевiрити навантаження ШОВ i вимкнути його; - ввести захисти ШОВ з уставками для опробування i вивести АПВ шин; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення ШОВ зiбрати роз'єднува- чами схему ШОВ на вiдповiдну систему шин включити обхiдний роз'єднувач; - вивести ПРВВ i захист шин випробувальними блоками переключити струмовi кола захисту шин таким чином щоб ОСШ пiд час її опро- бування входила до зони дiї захисту шин. Ввести захист шин i ПРВВ; - ввести пуск ПРВВ вiд захистiв ШОВ. Увiмкнути ШОВ i перевiрити наявнiсть напруги на ОСШ. Вимкнути ШОВ.   Книга 313 Раздел 11 Перемикання у розподiльних мережах   14 Перемикання у розподiльних мережах   14.1 Оперативне обслуговування розподiльних мереж - дiї персона- лу по пiдтриманню заданого оперативного стану електроустановки або по цiлеспрямованiй його змiнi у тому числi: - виконання оперативних перемикань по виведенню електроустановок КЛ ПЛ в ремонт i введенню їх в роботу а також по змiнi режи- му роботи мережi; - пошук локалiзацiя i усунення пошкоджень; - надання дозволiв на пiдготування робочого мiсця i допуск до ро- боти; - введення в роботу нових i реконструйованих електроустановок. 14.2 Всi електроустановки РЕМ а також транзитнi лiнiї спожи- вачiв знаходяться в оперативному керуваннi або вiданнi диспетчера РЕМ. 14.3 Електроустановки споживачiв пiдключенi вiдгалуженнями до лiнiй 0 4-10 кВ i ТП 6-10 кВ РЕМ знаходяться в оперативному вiданнi диспетчера РЕМ i керуваннi споживачiв. 14.4 Лiнiї 0 4 - 10 кВ резервування котрих здiйснюється за межа- ми РЕМ знаходяться у вiданнi диспетчера одного iз РЕМ i керуваннi iншого. Обидва диспетчери в таких випадках повиннi мати схеми обох взаєморезервуючих лiнiй. Керування комутацiйними апаратами в мiсцi роздiлу при наявностi такого здiйснюється диспетчером того РЕМ на територiї котрого зна- ходиться джерело електропостачання згiдно з iнструкцiєю про взаємовiдносини мiж цими РЕМ. 14.5 Перемикання у розподiльних мережах повиннi виконуватися за розпорядженням диспетчера в оперативному управлiннi якого знахо- диться обладнання цих мереж. 14.6 Розпорядження про виведення обладнання в ремонт повинно вiддаватися окремо вiд дозволу на пiдготування робочого мiсця i до- пуску до роботи. 14.7 Пiд час виконання перемикань повинен дотримуватися за- гальноприйнятий порядок видачi i отримання розпоряджень: - диспетчер вiддаючи розпорядження про перемикання повинен за- писати його до оперативного журналу; - черговий який отримав розпорядження зобов'язаний повторити його отримати пiдтвердження диспетчера про те що розпоряджен- ня зрозумiли правильно записати розпорядження до оперативного журналу виписати при необхiдностi бланк перемикань i тiльки пiсля цього приступити до виконання завдання. Розпорядження про перемикання потрiбно вiддавати безпосередньо перед їх початком. За вiдсутностi прямого зв'язку диспетчера з ОВБ або неможливостi його встановлення допускається видача розпоряджен- ня про перемикання перед виїздом ОВБ на операцiї. 14.8 Диспетчер вiддаючи розпорядження про перемикання поперед- ньо за оперативною схемою мнемосхемою зобов'язаний перевiрити мож- ливiсть i допустимiсть перемикань i встановити чiтку 84 пос- лiдовнiсть дiй персоналу. Персонал ОВБ i оперативно-ремонтний персонал при отриманнi розпо- рядження диспетчера про перемикання повинен мати при собi оператив- ний журнал i однолiнiйну оперативну схему дiлянки мережi на якiй по- винно бути позначено положення комутацiйних апаратiв на момент отри- мання розпорядження. 14.9 Складнi перемикання слiд виконувати за типовими або звичай- ними бланками перемикань. Вiднесення перемикань до розряду складних визначається розпорядженням по пiдприємству. Перемикання що повнiстю виконуються персоналом РЕМ навiть на рiзних об'єктах мережi але силами однiєї ОВБ чи однiєї особи з опе- ративного персоналу можуть робитися за одним бланком перемикань. 14.10 Перемикання в розподiльних мережах напругою 0 4 кВ повиннi виконуватися за розпорядженням диспетчера РЕМ якщо наказом чи розпо- рядженням по пiдприємству залежно вiд мiсцевих умов не встановлено iнший порядок видачi розпоряджень на їх виконання. 14.11 На пiдстанцiях обладнання яких знаходиться в оперативному управлiннi диспетчера ПЕМ допускається виконувати плановi вiдключен- ня i включення окремих лiнiй якi живлять розподiльнi мережi персо- наловi оперативно виїзних бригад розподiльних електромереж ОВБ РЕМ свого або сумiжного пiдприємства. Вказанi перемикання персонал ОВБ РЕМ виконує за розпорядженням диспетчера РЕМ з дозволу диспетчера ПЕМ. Персоналу ОВБ РЕМ може бути дозволено включення цих лiнiй пiд напругу пiсля їх автоматичного вiдключення а також виконання об- ходiвоглядiв обладнання вказаних лiнiй. Цi операцiї i дiї повиннi ви- конуватися за розпорядженням диспетчера РЕМ з дозволу диспетчера ПЕМ. 14.12 Про всi перемикання якi виконує персонал ОВБ РЕМ на пiдстанцiях обладнання яких знаходиться в управлiннi диспетчера ПЕМ диспетчер РЕМ зобов'язаний повiдомити диспетчеру ПЕМ або ОВБ ПЕМ закрiпленим за цими пiдстанцiями. Про це вони повиннi зробити запис в своєму оперативному журналi. 14.13 Надання персоналовi ОВБ РЕМ свого чи iншого сумiжного пiдприємства права виконання перемикань на пiдстанцiях обладнання яких знаходиться в оперативному управлiннi диспетчера ПЕМ у кожному випадку повинно встановлюватися розпорядженням головного iнженера ПЕМ iз зазначенням пiдстанцiї i об'єму оперативних перемикань на них. Вiдповiдальним за квалiфiкацiю свого персоналу є пiдприємство РЕМ. На щитах управлiння бiля ключiв управлiння вимикачiв у роз- подiльному пристрої бiля приводiв вимикачiв роз'єднувачiв i зазем- люючих ножiв у бiк лiнiй операцiї з якими дозволяється виконувати персоналовi ОВБ РЕМ порад з диспетчерським найменуванням приєднання має бути напис "лiнiя РЕМ". У КРП i КРПЗ напис "лiнiя РЕМ" також по- винен бути на дверях ззаду комiрки. 14.14 Виконуючи перемикання на пiдстанцiях без постiйного черго- вого персоналу персонал ОВБ РЕМ зобов'язаний записувати в оператив- ному журналi ОВБ про всi виконанi перемикання; позначати на схемi пiдстанцiї положення комутацiйних апаратiв i пристроiв РЗА а також про включення i вiдключення заземлюючих ножiв; накладання i зняття переносних заземлень заповнювати бланки перемикань i користуватися ними пiд час перемикань; фiксувати в спецiальному журналi дефекти i неполадки обладнання. 14.15 Допускається участь персоналу ОВБ РЕМ у виконаннi переми- кань в електроустановках споживачiв з дотриманням вимог 14.13. Схеми електроустановок споживачiв у даному випадку мають бути зображенi на оперативнiй схемi мнемосхемi диспетчера РЕМ. Персоналовi споживачiв виконувати перемикання в електроустанов- ках ПЕМ i РЕМ не дозволяється. 14.16 Взаємовiдносини оперативного персоналу споживачiв який об- слуговує власнi невеликi резервнi електростанцiї з диспетчером РЕМ при переключеннi живлення перекидним рубильником з одного джерела на iнше а також пiд час виведення в ремонт i введеннi в роботу лiнiй зв'язку з розподiльними мережами повиннi визначатися положеннями про взаємовiдносини мiж персоналом РЕМ i споживачем. Тут має бути вста- новлений порядок операцiй з перекидним рубильником або iншим апара- том що виключає можливiсть подачi напруги вiд електростанцiї спожи- вача до розподiльної мережi а також порядок вiдключення для планово- го ремонту лiнiї розподiльних мереж що живить споживача. На оперативнiй схемi мнемосхемi диспетчера РЕМ мають бути вка- занi мiсця розташування всiх електростанцiй споживачiв перелiк яких слiд перевiряти щороку. 14.17 Пiд час виконання перемикань в електрично зв'язанiй роз- подiльнiй мережi паралельне включення i замикання в кiльце лiнiй що працюють роздiльно в нормальному режимi допускається винятково на час необхiдний для переведення навантаження споживачiв або виконан- ня невiдкладних ремонтних робiт. За цих умов режим кiльцевого вклю- чення лiнiй має бути попередньо перевiрений. Дозволяється вiдключен- ня роз'єднувачiв встановлених в електрично зв'язанiй замкнутiй роз- подiльнiй мережi зi зрiвнювальним струмом не бiльше 70 А i замикан- ня мережi в кiльце за рiзницi напруг на розiмкнутих контактах роз'єднувачiв не бiльше 5 %. Якщо цiєї умови не дотримано необхiдно включати шунтуючi зв'яз- ки якi пiсля закiнчення операцiй з роз'єднувачами слiд негайно вiдключати. 14.18 Якщо включення в транзит i вiдключення комутацiйним апара- том лiнiї що має живлення з двох бокiв можливе то перед перемикан- нями необхiдно переконатися у вiдсутностi замикання на землю в мережi у мiсцi роздiлу. Слiд також перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв комутацiйного апарата перед включенням i пiсля його вiдключення. Якщо перед включенням комутацiйного апарата буде виявлено зами- кання на землю або вiдсутнiсть напруги на одному з його бокiв опе- рацiї слiд припинити i повiдомити про це диспетчера. 14.19 Перед включенням на паралельну роботу або замиканням мiж собою лiнiй електрично не зв'язаних розподiльних мереж чи їх дiлянок необхiдно попередньо замкнути тимчасовий електричний зв'язок мiж цен- трами живлення увiмкнення секцiйного вимикача чи лiнiї що безпосе- редньо з'єднує шини двох центрiв живлення тощо . Шини або їх секцiї що живляться вiд окремих обмоток одного трансформатора або вiд однiєї обмотки через здвоєний реактор вважаються окремими центрами живлення. Перед включенням тимчасового електричного зв'язку слiд встанови- ти однаковi рiвнi напруг на шинах центрiв живлення. Вiдразу ж пiсля включення необхiдно перевiрити значення зрiвнювального струму що не повинен перевищувати допустиме значення навантаження цього зв'язку. Якщо створення тимчасового електричного зв'язку неможливе опе- рацiї переводу навантаження з однiєї лiнiї на iншу повиннi здiйснюва- тися з короткочасним вiдключенням споживачiв пiсля їх попередження а споживачiв I категорiї - пiсля узгодження з ними. 14.20 Включення на паралельну роботу а також замикання мiж со- бою дiлянок мережi 6-10 кВ що живляться в нормальному режимi вiд рiзних центрiв живлення слiд погоджувати з ОДС. Створення типових ремонтних схем що часто повторюються пов'язаних iз замиканням на спiльну роботу вказаних дiлянок мережi повинно бути вiдображене в iнструкцiї для мiсцевого оперативного персоналу. 14.21 Забороняється замикання по мережi 0 4 кВ i включення на однi шини 0 4 кВ трансформаторiв що живляться вiд рiзних центрiв або лiнiй. Допускається як виняток для розвантаження перевантажених тран- сформаторiв або лiнiй напругою 0 4 кВ замикання по мережi 0 4 кВ трансформаторiв якi встановленi на рiзних пiдстанцiях але живляться вiд однiєї лiнiї. 14.22 У розподiльних мережах що працюють з компенсацiєю струму замикання на землю пiд час перемикань що викликають змiну струму повинно вiдповiдно змiнюватися настроювання дугогасильних реакторiв. 14.23 Пiсля ремонту лiнiї або трансформатора де могло статися порушення чергування фаз необхiдно перед включенням в роботу пе- ревiрити фазування. Приводи апаратiв на однойменних зажимах яких може виявитися нес- фазована напруга слiд замкнути на замок i вивiсити плакат "Не вклю- чати - порушене фазування". На оперативнiй схемi мнемосхемi комутацiйнi апарати куди пос- тупають несфазованi напруги повиннi бути позначенi спецiальним зна- ком а на диспетчерському щитi на символах цих апаратiв слiд повiси- ти плакати "Не включати - порушене фазування". 14.24 На диспетчерських пунктах ПЕМ i РЕМ мають бути перелiки несфазованих лiнiй котрi заборонено включати на паралельну роботу. 14.25 Перемикання з несфазованими лiнiями необхiдно виконувати з короткочасним вiдключенням споживачiв пiсля їх попередження а спожи- вачiв I категорiї - пiсля узгодження з ними. 14.26 Перед тим як приступити до перемикань у примiщеннi елек- троустановки розподiльних мереж персонал повинен: - провести зовнiшнiй огляд обладнання i перевiрити схему елек- тричних з'єднань в натурi; - перевести на мiсцеве управлiння комутацiйнi апарати телеме- ханiзованої пiдстанцiї; - перевести АРКТ з автоматичного на мiсцеве управлiння; - вивести АВР секцiйного вимикача.   Книга 313 Раздел 12 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу розподiльних мереж пiд час виконання окремих видiв перемикань     15 Послiдовнiсть операцiй i дiй персоналу розподiльних мереж пiд час виконання окремих видiв перемикань   15.1 Вiдключення в ремонт кабельної лiнiї КЛ1 - рисунок 5 ви- конується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: у центрi живлення ЦЖ - перевести АРКТ трансформаторiв Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння i встановити їх РПН в однакове положення; - вивести АВР секцiйного вимикача увiмкнути його i перевiрити наявнiсть навантаження; у розподiльному пунктi РП - вивести АВР секцiйного вимикача увiмкнути його i перевiрити наявнiсть навантаження; - вимкнути вимикач КЛ1 i перевiрити вiдсутнiсть навантаження на ньому; - перевiрити вимкнене положення вимикача КЛ1 i перемiстити його вiзок у ремонтне положення. Повiсити на дверцятах комiрки пла- кат "Не включати - робота на лiнiї"; у ЦЖ - вимкнути секцiйний вимикач i перевiрити вiдсутнiсть навантажен- ня на ньому; - вимкнути вимикач КЛ1 перевiрити на мiсцi його вимкнене поло- ження i вiдключити лiнiйний роз'єднувач КЛ1. Замкнути привiд роз'єднувача на замок i повiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї"; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi КЛ1 i включити зазем- люючi ножi в бiк лiнiї; - перевести АРКТ Т1 i Т2 з мiсцевого на автоматичне управлiння; - ввести АВР секцiйного вимикача; у РП - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi КЛ1 i включити зазем- люючi ножi в бiк лiнiї. Дверi комiрки КЛ1 замкнути на замок. 15.2 Включення в роботу пiсля ремонту КЛ1 рисунок 5 вико- нується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: у розподiльному пунктi РП - вiдключити заземлюючi ножi КЛ1; у центрi живлення ЦЖ - вивести АВР секцiйного вимикача; - перевести АРКТ Т1 i Т2 з автоматичного на мiсцеве управлiння; - вiдключити заземлюючi ножi КЛ1; - перевiрити вимкнене положення вимикача КЛ1. Зняти забороняючий плакат i замок з приводу лiнiйного роз'єднувача КЛ1 включити його; - увiмкнути вимикач КЛ1; - увiмкнути секцiйний вимикач i перевiрити наявнiсть навантажен- ня на ньому; у РП - зняти забороняючий плакат i замок з дверцят комiрки КЛ1 пе- ревiрити вимкнене положення її вимикача i перемiстити його вiзок в робоче положення; - увiмкнути вимикач КЛ1 i перевiрити наявнiсть навантаження на ньому; - вимкнути секцiйний вимикач i перевiрити вiдсутнiсть навантажен- ня на ньому; - ввести АВР секцiйного вимикача; у ЦЖ - вимкнути секцiйний вимикач i перевiрити вiдсутнiсть навантажен- ня на ньому; - ввести АВР секцiйного вимикача; - перевести АРКТ Т1 i Т2 з мiсцевого на автоматичне управлiння.   Рисунок 5 - Схема мережi живлення 6-10 кВ у нормальному режимi роботи     15.3 Вiдключення в ремонт лiнiї Л6 розподiльної мережi рисунок 6 виконується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: у розподiльному пунктi РП1 - вивести АВР i увiмкнути вимикач резервної КЛ8. Перевiрити наявнiсть навантаження; на трансформаторнiй пiдстанцiї ТПЗ - перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв вимикача навантажен- ня ВН4 i вiдсутнiсть замикання на землю в мережi; - вивести АВР i увiмкнути ВН4; на ТП5 - вимкнути вимикач Л6 перевiрити вiдсутнiсть навантаження; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача Л6 i вiдклю- чити її лiнiйний роз'єднувач. Замкнути привод роз'єднувача на замок i повiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї"'; - перевiрити вимкнене положення вимикача СА та його роз'єдну- вачiв замкнути привод роз'єднувача Л6 на замок i повiсити пла- кат "Не включати - робота на лiнiї"; у РП1 - вимкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження i ввести АВР.   Рисунок 6 - Схема дiлянки розподiльної електромережi 6-10 кВ сек- цiйної ТПЗ у нормальному режимi роботи   у РП2 - вивести АПВ i вимкнути вимикач Л6; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача вiдключити лiнiйний роз'єднувач Л6 замкнути його привод на замок i повiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї"; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi лiнiї Л6 i накласти пе- реносне заземлення; на Л6 - перевiрити вiдсутнiсть напруги i накласти переносне заземлення на проводи на опорi 20. На мiсцi робiт на проводи Л6 також по- винно бути накладене переносне заземлення. 15.4 Включення в роботу пiсля ремонту Л6 рисунок 6 виконується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: на Л6 - перевiрити що заземлення на мiсцi робiт зняте; - зняти заземлення на опорi 20; у РП2 - зняти переносне заземлення з вводу Л6 i розмiстити його в мiсцi зберiгання; - зняти забороняючий плакат i замок з приводу i включити лiнiйний роз'єднувач Л6; - увiмкнути вимикач Л6 перевiрити його положення ввести АПВ; у РП1 - вивести АВР i увiмкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити наявнiсть навантаження; на ТП5 - перевiрити вимкнене положення вимикача Л6 зняти забороняючий плакат i замок з приводу включити лiнiйний роз'єднувач Л6; - увiмкнути вимикач Л6 перевiрити наявнiсть навантаження; на ТПЗ - вимкнути вимикач навантаження ВН4 перевiрити наявнiсть напру- ги з обох бокiв ВН4 ввести АВР; у РП1 - вимкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження ввести АВР. 15.5 Вiдключення в ремонт трансформаторної пiдстанцiї ТП1 - ри- сунок 6 виконується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: у РП1 - вивести АВР увiмкнути вимикач резервної КЛ8 i перевiрити наявнiсть навантаження; на ТПЗ - перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв ВН4 i вiдсутнiсть за- микання на землю в мережi; - вивести АВР увiмкнути ВН4; на ТП1 - вiдключити рубильники всiх лiнiй 0 4 кВ; - вимкнути автомат 0 4 кВ трансформатора; - вимкнути ВН2 трансформатора i перевiрити його положення; у РП1 - вивести АПВ i вимкнути вимикач Л1; - перевiрити на мiсцi вимкнене положення вимикача i вiдключити лiнiйний роз'єднувач Л1 привод роз'єднувача замкнути на замок i повiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї"; - вимкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження ввести АВР; на ТП2 - перевiрити вiдсутнiсть навантаження i вiдключити роз'єднувач Л2 привод його замкнути на замок i вивiсити плакат "Не включа- ти - робота на лiнiї"; на ТП1 - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi Л1 i накласти перенос- не заземлення; - перевiрити вiдсутнiсть напруги на вводi Л2 i накласти перенос- не заземлення. За необхiдностi накласти додатковi заземлення на обладнаннi ТП1. 15.6 Включення в роботу пiсля ремонту трансформаторної пiдстанцiї ТП1 - рисунок 6 виконується за бланком перемикань у такiй послiдов- ностi: на ТП1 - зняти переносне заземлення з вводу Л1 зняти переносне зазем- лення з вводу Л2 а також всi iншi заземлення накладенi на об- ладнання. Розмiстити їх у мiсцях зберiгання; - перевiрити увiмкнене положення ВН1 i роз'єднувачiв на Л1 i Л2; в РП1 - перевiрити вимкнене положення вимикача Л1; - зняти забороняючий плакат i замок з приводу включити роз'єдну- вач Л1; - увiмкнути вимикач резервної Л1; - вивести АВР i увiмкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити наявнiсть навантаження; на ТП1 - вимкнути вимикач навантаження ВН1 Л1 перевiрити його вимкнене положення i повiсити забороняючий плакат; на ТП2 - зняти забороняючий плакат i замок з приводу включити роз'єдну- вач Л2; на ТП1 - зняти забороняючий плакат i замок з приводу увiмкнути ВН1 Л1 перевiрити його положення; - увiмкнути ВН1 трансформатора перевiрити його положення; - увiмкнути автомат 0 4 кВ трансформатора; - включити рубильники лiнiй 0 4 кВ; на ТПЗ - вимкнути ВН4 перевiрити його положення; - перевiрити наявнiсть напруги з двох бокiв ВН4 ввести АВР; в РП1 - вимкнути вимикач резервної КЛ8 перевiрити вiдсутнiсть наванта- ження ввести АВР; - ввести АПВ Л1; 15.7 Вiдключення в ремонт магiстральної лiнiї Л10 розподiльної мережi 0 4 кВ рисунок 6 виконується без бланка перемикань у такiй послiдовностi: - вжити заходiв для розвантаження Л10; - на щогловiй трансформаторнiй пiдстанцiї ЩТП вiдключити ру- бильник Л10 перевiрити його положення зняти запобiжники i вивiсити плакат "Не включати - робота на лiнiї"; - на мiсцi робiт перевiрити вiдсутнiсть напруги на дротах Л10 i накласти переносне заземлення; Якщо на опорах лiнiї що виводиться в ремонт пiдвiшенi дроти зв'язку радiотрансляцiйної мережi i вуличного освiтлення їх вiдклю- чення i заземлення здiйснюється персоналом експлуатуючої їх ор- ганiзацiї в присутностi ремонтного персоналу РЕМ. Включення пiсля ремонту Л10 виконується у зворотнiй послiдовностi. 15.8 Вiдключення в ремонт трансформатора щоглової пiдстанцiї який живиться вiдгалуженням вiд Л6 рисунок 6 виконується без блан- ка перемикань у такiй послiдовностi: - на ЩТП вiдключити рубильники всiх лiнiй 0 4 кВ; - вiдключити рубильник 0 4 кВ трансформатора; - вiдключити роз'єднувач перевiрити його положення замкнути привод на замок повiсити плакат "Не включати - працюють люди"; - перевiрити вiдсутнiсть напруги i накласти переносне заземлення на виводах ВН трансформатора. При необхiдностi накласти зазем- лення на збiрцi 0 4 кВ. Включення пiсля ремонту щоглової пiдстанцiї виконується у зво- ротнiй послiдовностi. 15.9 Вiдключення в ремонт трансформатора Т1 i станцiї управлiння СУ1 зi збереженням живлення навантаження РУ1 рисунок 7 виконується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: - вимкнути автомат у колi електромагнiта контактора основного живлення КО1 при цьому вiдключається контактор резервного живлення КР1 ; - заклинити КР1 в увiмкненому положеннi; - в РУ1 перевiрити фазування перемички прокладеної мiж ним i РУ2 встановити накладки Н1. Робота виконується пiд напругою iз застосуванням захисних засобiв i спецiальних пристосувань; - вийняти клин з КР1; - вимкнути автомат в колi електромагнiта КР1 КР1 вiдключається ; - зняти накладки Н4 на СУ2 через якi подається живлення до КР1; - вимкнути автомат в колi електромагнiта КР2 на СУ2; - заклинити КР2 у вимкненому положеннi; - зняти НЗ на СУ1; - вiдключити рубильник РН1 встановлений мiж збiркою РУ1 i СУ1 i мiж його контактами встановити iзолюючi прокладки. На рукоятцi рубильника повiсити забороняючий плакат; - вiдключити роз'єднувач Р1 трансформатора Т1 замкнути на замок привод роз'єднувача i на приводi повiсити забороняючий плакат зняти запобiжники з боку вищої напруги Т1; - перевiрити вiдсутнiсть напруги i встановити заземлення на приєднаннi Т1.   Рисунок 7 - Схема двотрансформаторної пiдстанцiї з автоматичним резервуванням на боцi 0 4 кВ за допомогою станцiї управлiння   15.10 Включення в роботу пiсля ремонту трансформатора Т1 i станцiї управлiння СУ1 рисунок 7 виконується за бланком перемикань у такiй послiдовностi: - зняти всi заземлення з приєднання Т1 i розмiстити їх у мiсцях зберiгання; - встановити запобiжники з боку вищої напруги Т1 зняти заборо- няючий плакат зняти замок з приводу i включити роз'єднувач Р1 Т1; - зняти забороняючий плакат з рукоятки рубильника РН1 вийняти iзолюючi прокладки включити РН1 i перевiрити його положення; - встановити накладки НЗ на СУ1; - вийняти клин з КР2 на СУ2 i включити автомат у колi електромаг- нiта КР2; 102 - встановити накладки Н4 на СУ2; - увiмкнути автомат у колi електромагнiта КР1 КР1 повинен увiмкнутися ; - заклинити КР1 в увiмкненому положеннi; - зняти накладки Н1 в РУ1 робота виконується пiд напругою iз застосуванням захисних засобiв i спецiальних пристосувань ; - вийняти клин з КР1; - увiмкнути автомат у колi електромагнiта КО1 КО1 повинен увiмкнутися КР1 повинен вимкнутися .   Книга 313 Раздел 13 Фазування електрiчного обладнання   Книга 313 Раздел 13 Глава 1 Загальнi положення   16 Фазування електрiчного обладнання   16.1 Загальнi положення   16.1.1 Електричне обладнання трифазного струму трансформатори лiнiї електропередачi пiдлягає обов'язковому фазуванню перед першим включенням до мережi а також пiсля ремонту пiд час якого могло бу- ти порушено порядок чергування фаз. 16.1.2 Фазування може бути попереднiм i пiд час введення в роботу. 16.1.3 Пiд час попереднього фазування що виконується пiд час монтажу та ремонту обладнання перевiряється чергування фаз еле- ментiв обладнання що з'єднуються мiж собою. Попереднє фазування ви- конується на обладнаннi не пiд напругою вiзуально "продзвонкою" за допомогою мегомметра або iмпульсного шукача. 16.1.4 Попереднє фазування виконує персонал монтажної ремонтної та налагоджувальної органiзацiї. 16.1.5 Незалежно вiд того виконувалося попереднє фазування чи нi обладнання обов'язково фазується пiд час введення в роботу. 16.1.6 Фазування пiд час введення в роботу його виконують безпо- середньо перед першим включенням нового або вiдремонтованого облад- нання виконується виключно електричними методами. Вибiр їх залежить вiд виду обладнання та класу напруги. 16.1.7 Iснують прямi та непрямi методи фазування обладнання пiд час введення в роботу. Прямими методами називаються такi фазування якими виконується безпосередньо на виводах обладнання пiд робочою напругою. Цi методи застосовуються в електроустановках до 110 кВ. Непрямими методами називаються такi фазування якими виконується на вториннiй напрузi трансформаторiв напруги приєднаних до частин електроустановки що фазуються. 16.1.8 Фазування мiстить в собi три операцiї. Перша - полягає в перевiрцi i порiвняннi порядку чергування фаз електроустановки що вводиться в роботу та мережi. Друга - у перевiрцi спiвпадання за фа- зою однойменних напруг вiдсутностi мiж ними кутового зсуву . Третя - у перевiрцi однойменностi кольору фаз з'єднання яких передба- чається виконати з метою перевiрки правильностi пiдведення струмове- дучих частин до комутацiйного апарата. 16.1.9 Порядок чергування фаз перевiряється iндукцiйними фазов- казiвниками типу И-517 або ФУ-2 - прямим методом фазування в елек- троустановках до 1000 В та приладом ВАФ-85 - непрямим методом. Фазовказiвник пiд'єднується до системи напруг що перевiряється згiдно з маркуванням затискачiв. За умови спiвпадання 104 фаз мережi з маркуванням прилада диск фазовказiвника обертатиметься у напрямку вказаному стрiлкою. Обертання диска в зворотньому напрямку вказує на зворотнiй порядок чергування фаз. Щоб отримати прямий порядок чергування фаз iз зворотнього треба помiняти мiсцями двi фази системи напруг що перевiряється. 16.1.10 Спiвпадання фаз при фазуваннi полягає у тому що на виво- ди комутацiйного апарата якi попарно належать однiй фазi подано од- нойменнi напруги i позначення колiр його виводiв узгоджено з позна- ченням фаз напруг. 16.1.11 Для перевiрки спiвпадання фаз прямим методом в електроус- тановках до 1000 В застосовуються вольтметри змiнного струму що пiд'єднуються безпосередньо до виводiв електричного обладнання або до струмоведучих частин комутацiйних апаратiв. Шкала приладу повинна бути розрахована на подвiйну фазну або под- вiйну лiнiйну напругу установки залежно вiд методу фазування i типу обладнання що фазується. Пiд час фазування обладнання напруги 6 кВ i вище непрямим мето- дом вольтметр пiд'єднується до вторинних обмоток вимiрювальних тран- сформаторiв напруги встановлених стацiонарно. Використання перенос- них трансформаторiв напруги не допускається. 16.1.12 Для перевiрки спiвпадання фаз прямим методом в електроус- тановках вище 1000 В застосовуються вказiвники напруги. До вимкненого комутацiйного апарата з двох бокiв пiдведено напру- ги що фазуються. Щупами вказiвника торкаються до струмоведучих час- тин апарата та контролюють свiчення лампи вказiвника.   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Фазування прямими методами   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Параграф 1 Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В без встановлення перемички мiж виводами     16.2 Фазування прямими методами   16.2.1 Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В без встановлення перемички мiж виводами   16.2.1.1 Трансформатори що фазуюються включено за схемою на ри- сунку 8. Нульовi точки вторинних обмоток мають бути надiйно заземленi або приєднанi до загального нульового проводу що належить перевiри- ти перед початком фазування.   Рисунок 8 - Схема фазування трансформаторiв що мають заземленi нульовi точки без встановлення перемички пунктиром вказано шлях протiкання струму   16.2.1.2 Фазування виконується вольтметром з боку обмоток НН. Вiн має бути розрахований на подвiйну фазну напругу. 16.2.1.3 Перед фазуванням слiд виконати перевiрку симетрiї нап- руг що пiдведенi до виводiв комутацiйного апарата окремо з кожного боку . Якщо значення вимiрених напруг сильно вiдрiзняються мiж собою необхiдно перевiрити положення перемикачiв вiдгалужень обох трансфор- маторiв. Перемиканням вiдгалужень зменшують рiзницю напруг. Фазування до- пускається якщо рiзниця напруг не перевищує 10%. 16.2.1.4 Фазування полягає у вiдшуканнi виводiв мiж котрими нап- руга близька до нуля. Для цього провiд вiд вольтметра пiд'єднується до одного виводу комутацiйного апарата а другим проводом почергово торкаються до трьох виводiв апарата з боку трансформатора що фазується. 16.2.1.5 У випадку коли фази мiж якими отримано близькi до нуля покази розташованi одна навпроти iншої то фазування вважається ви- конаним. В iншому випадку необхiдно виконати переприєднання фаз до ви- водiв комутацiйного апарата з боку трансформатора що фазується та- ким чином щоб близькi до нуля покази вимiрiв напруг були мiж фазами що розташованi одна навпроти iншої. Пiсля переприєднання фаз необ- хiдно виконати повторну перевiрку їх спiвпадання. 16.2.1.6 Якщо пiсля вимiрiв жоден з показiв вольтметра не був близьким до нуля це означає що трансформатори якi фазуються нале- жать до рiзних груп з'єднань i їх включення на паралельну роботу не- допустиме. Фазування на цьому слiд припинити.   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Параграф 2 Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами     16.2.2 Фазування трансформаторiв з обмотками НН до 380 В з встановленням перемички мiж виводами   16.2.2.1 Трансформатори що фазуються включено за схемою на ри- сунку 9. Перемичка з опором 3-5 кОм встановлюється мiж двома будь-яки- ми виводами комутацiйного апарата до котрого пiдведено напруги вiд трансформаторiв що фазуються.   Рисунок 9 - Схема фазування трансформаторiв з установленням пере- мички мiж їх виводами пунктиром вказано шлях про- тiкання струму через прилад при неспiвпадiннi фаз   16.2.2.2 Фазування виконується вольтметром з боку обмоток НН. Вольтметр має бути розрахований на подвiйну лiнiйну напругу. 16.2.2.3 Пiсля перевiрки симетрiї напруг трансформаторiв згiдно з 16.2.1.3 вимiрюється напруга мiж виводами апарата не з'єднаними мiж собою перемичкою аналогiчно 16.2.1.4. Далi необхiдно зробити аналiз результатiв вимiрiв. 16.2.2.4 Можливi варiанти результатiв вимiрiв: - пiд час вимiрiв отримано два нульових покази. Якщо виводи мiж котрими отримано нульовi покази розташованi один навпроти iншого - фазування вважається виконаним. В iншому випадку необхiдно виконати переприєднання фаз до ви- водiв комутацiйного апарата з боку трансформатора що фазується та- ким чином щоб близькi до нуля покази були мiж виводами розташовани- ми один навпроти iншого. Пiсля переприєднання фаз необхiдно виконати повторну перевiрку їх спiвпадання; - пiд час вимiрiв не отримано жодного нульового показу. Якщо при цьому одна з вимiряних напруг дорiвнює лiнiйнiй а одна - подвiйнiй лiнiйнiй напрузi необхiдно перенести перемичку на виводи мiж котри- ми напруга дорiвнює лiнiйнiй i повторити фазування; - тiльки один з вимiрiв дає нульовий показ. У цьому випадку необ- хiдно переєднати навхрест будь-якi двi фази на боцi ВН трансформато- ра що фазується i повторити вимiри; - пiд час вимiрiв не отримано жодного нульового показу i при цьо- му серед вимiряних напруг немає лiнiйної та подвiйної лiнiйної. У цьому випадку необхiдно повторити фазування при з'єднаннi перемичкою iншої пари виводiв. Всього може бути виконано три комбiнацiї з'єднання перемичкою - почергове з'єднання одного вивода апарата з боку одного трансформато- ра з трьома виводами апарата з боку iншого. Якщо в цих комбiнацiях жоден iз вимiрiв не дорiвнює нулю то включити на паралельну роботу трансформатори що фазуються неможливо. Трансформатор що фазується не належить до однiєї з непарних груп з'єднань обмоток.   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Параграф 3 Фазування лiнiйних приєднань напругою до 1000 В   16.2.3 Фазування лiнiйних приєднань напругою до 1000 В   16.2.3.1 Фазування виконується вольтметром розрахованим на под- вiйну фазну напругу. Рiзниця напруг лiнiй що фазуються не повинна перевищувати 10%. 16.2.3.2 Фазування мiстить такi операцiї: - перевiрка чергування фаз; - перевiрка симетрiї напруг на виводах комутацiйних апаратiв з кожного боку окремо; - перевiрка електричного зв'язку мiж лiнiями що фазуються; - вимiри напруг мiж кожним виводом комутацiйного апарата з одно- го боку i трьома його виводами з iншого боку всього дев'ять 110 вимiрiв . Шiсть вимiрiв повиннi мати однаковi значення. 16.2.3.3 Коли виводи мiж якими отримано нульовi покази розташо- ванi один навпроти iншого фазування вважається закiнченим. В iншому випадку необхiдно виконати переприєднання фаз до виводи комутацiйного апарата з боку лiнiї що фазується таким чином щоб нульовi покази при вимiрах напруг були мiж виводами розташованими один навпроти iншого. Пiсля переприєднання фаз необхiдно виконати повторну перевiрку їх спiвпадання. 16.2.3.4 Якщо пiдiбрати вiдповiднiсть фаз не вдається то лiнiї сфазувати неможливо. У цьому випадку необхiдно за методикою виконати фазування трансформаторiв що живлять цi лiнiї.   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Параграф 4 Фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ   16.2.4 Фазування кабельних та повiтряних лiнiй 6-110 кВ   16.2.4.1 Лiнiї 6-10 кВ що фазуються включено за схемою зобра- женою на рисунку 10.   Рисунок 10 - Схема фазування лiнiй 6-10 кВ що мають безпосеред- нiй електричний зв'язок пунктиром вказано шлях про- тiкання струму при неспiвпаданнi фаз   16.2.4.2 Для фазування лiнiй 6-10 кВ слiд використовувати вказiвники напруги типу УВН-80 та УВНФ а лiнiй 35-110 кВ - вказiвни- ки напруги типу УВНФ-35-110. 16.2.4.3 Перед початком фазування необхiдно виконати перевiрку справностi комплекта вказiвника напруги. Для цього здiйснюють двопо- люсне пiдключення прилада: щупом "заглушки" торкаються до заземленої частини а щупом вказiвника - до струмоведучої частини пiд напругою рисунок 11а . При цьому сигнальна лампа справного вказiвника повин- на яскраво свiтитися. Потiм не забираючи вказiвника вiд струмоведу- чої частини слiд доторкнутися до неї щупом "заглушки". Сигнальна лампа повинна згаснути рисунок 11б . 16.2.4.4 До початку фазування необхiдно виконати перевiрку наяв- ностi напруги на всiх шести виводах комутацiйного апарата щоб пере- конатися у вiдсутностi обриву фаз або замикання на "землю" на лiнiях що фазуються рисунок 11в . 16.2.4.5 Пiд час фазування необхiдно дiяти в такiй послiдовностi: - доторкнутися щупом "заглушки" до будь-якого крайнього вивода комутацiйного апарата а щупом вказiвника напруги - почергово до трьох виводiв апарата з боку лiнiї що фазується рисунок 11г ; - у двох випадках лампа буде яскраво свiтитися у третьому - не буде що вказує на однойменнiсть фаз; - пiсля визначення першої пари однойменних виводiв аналогiчним способом знаходяться двi iншi.   Рисунок 11 - Послiдовнiсть операцiй при фазуваннi лiнiй 6-10 кВ а б - перевiрка справностi вказiвника напруги; в - перевiрка наявностi напруги на виводах; г - фазування   16.2.4.6 Якщо однойменнi фази не знаходяться на комутацiйному апаратi одна навпроти iншої з електроустановки необхiдно зняти нап- ругу i виконати переприєднання фаз до виводiв апарата з боку лiнiї що фазується. 16.2.4.7 Тривалiсть дотику вказiвника напруги до струмоведучих частин пiд час фазування не повинна перевищувати 3 с. Фазування слiд виконувати двом особам з групою по електробезпецi не нижче III i IV якi мають право виконувати оперативнi перемикання за умови що саме фазування виконує особа з вищою квалiфiкацiєю. 16.2.4.8 Фазування лiнiй що вiдходять вiд рiзних пiдстанцiй якi живить одна мережа тобто фазування двох трансформаторiв по лiнiях прокладених мiж ними виконується аналогiчно фазуванню лiнiй що мають мiж собою електричний зв'язок. 16.2.4.9 Фазування лiнiй 35-110 кВ виконується вказiвником 114 напруги на вiдключених роз'єднувачах або вiддiлювачах виводи яких пiд напругою шин РП з одного боку i напругою лiнiї що фазується з другого у такiй послiдовностi: - спочатку необхiдно перевiрити наявнiсть напруги на всiх виво- дах роз'єднувача вiддiлювача торканням щупiв вказiвника напруги до фази i до заземленої конструкцiї. При наявностi напруги лампа вказiвника повинна свiтитися.Фазування можливе тiльки при вiдсутностi в мережi замикання на землю; - пiсля цього перевiряється спiвпадання напруг на крайнiх парах виводiв роз'єднувача вiддiлювача . На середнiй парi виводiв спiвпа- дання напруг можна не перевiряти. Якщо лампа вказiвника не свiтиться при перевiрцi на крайнiх парах виводiв то фазування вважається закiнченим. Якщо лампа свiтиться хоча б при однiй з цих перевiрок фазування необхiдно припинити - напруги не спiвпадають.   Книга 313 Раздел 13 Глава 2 Параграф 5 Заходи безпеки пiд час фазування вказiвниками напруги     16.2.5 Заходи безпеки пiд час фазування вказiвниками напруги   16.2.5.1 Перед початком фазування необхiдно переконатися у вико- наннi як загальних вимог технiки безпеки щодо пiдготовки мiсця робо- ти так i спецiальних вимог до роботи з вимiрювальними штангами на обладнаннi що знаходиться пiд напругою. 16.2.5.2 Електричнi апарати на виводах яких буде виконуватись фазування до подачi на них напруги слiд надiйно закрити i виконати заходи що попереджують їх увiмкнення. 16.2.5.3 Вказiвники напруги перед початком роботи пiд напругою мають бути ретельно оглянутi ззовнi щоб лакове покриття трубок iзо- ляцiя з'єднуючого провода i лампа-iндикатор не мали видимих пошкод- жень та подряпин. Строк дiї вказiвника перевiряється за штампом перiодичних випро- бувань. Не допускається використання вказiвникiв напруги строк дiї яких закiнчився. 16.2.5.4 Робота iз вказiвниками напруги виконується з обов'язко- вим застосуванням дiелектричних рукавиць. Пiд час фазування забороняється наближати з'єднуючий провiд до заземлених конструкцiй. Робочi та iзолюючi частини вказiвникiв напру- ги слiд розташовувати так щоб не виникла небезпека перекриття по їх поверхнi мiж фазами або на землю. 16.2.5.5 Фазування вказiвниками напруги пiд час дощу снiгопаду в туман i при недостатньому рiвнi освiтлення забороняється. Пiд час виконання фазування при яскравому свiтлi ВРП ПЛ слiд використовувати затiнювачi.   Книга 313 Раздел 13 Глава 3 Фазування непрямими методами   16.3 Фазування непрямими методами   16.3.1 Непрямими методами фазують трансформатори i лiнiї всiх класiв напруг. У розподiльних пристроях де всi системи шин у роботi для виконання фазування звiльняють одну iз систем шин виводять в ре- зерв рисунок 12 .   Рисунок 12 - Схема фазування трансформатора та лiнiї непрямим ме- тодом на виводах вторинних обмоток трансформаторiв напруги   16.3.2 Фазування виконується у такiй послiдовностi: - з увiмкненим ШЗВ необхiдно вольтметром перевiрити вiдповiднiсть маркування i спiвпадання фаз вторинних напруг трансформаторiв напруг робочої i резервної систем шин. Пiсля цього вимкнути ШЗВ i зняти йо- го оперативний струм; - на резервну систему шин подати напругу вiд ПЛ яку треба сфазу- вати; - виконати фазування на виводах вторинних кiл трансформаторiв напруги робочої i резервної систем шин. Для цього вольтметром зроби- ти шiсть вимiрiв у такiй послiдовностi: а1 - а2; а1 - б2; а1 - с2; б1 - а2; б1 - б2; б1 - с2. - якщо фази а1 i а2 б1 i б2 с1 i с2 нульовi покази вольтметра спiвпадають фазування вважається закiнченим. 16.3.3 Якщо вимiри напруги мiж однойменними виводами дають не нульовi а iншi результати вимiри припиняються i ПЛ що фазується вимикається. 16.3.4 Пiд час фазування непрямим методом слiд враховувати схему заземлення вторинних обмоток трансформаторiв напруги бо заземленою може бути як нейтраль так i одна iз фаз.