ГКД 34.03.502-95

ГКД 34.03.502-95 Психофізиологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах міненерго України

Міністерство енергетики та електрифікації України ГКД 34.03.502-95 Психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників на підприємствах міненерго України Положення Психофизиологическое обеспечение труда оперативных работников на предриятиях минэнерго Украины Положение Київ 1995 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО Інститутом медицини праці АМН України та СП "Інсайт" за участю підприємства "ЛьвівОРГРЕС" 2 ВИКОНАВЦІ О.В.Карпенко д-р.мед.наук.. Н.С.Долгоносов 3 УЗГОДЖЕНО Національним диспетчерським центром електроенергетики України А.Г.Баталов УНВО "Енергопрогрес" Є. І. Удод Управлінням охорони праці Міненерго України В.Кравченко 4 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством енергетики та електрифікації України 1995-08-14 О.О.Насєдкін 5 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 1998 р 6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ УНВО "Енергопрогрес"   Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Основні терміни і визначення 4 Загальні положення 5 Лабораторія психофізіологічного забезпечення праці на підприємстві 6 Головна лабораторія психофізіологічного забезпечення праці 7 Галузеве регулювання психофізіологічного забезпечення праці оперативних працівників 8 Додаток А. Кадровий склад ЛПФЗ підприємства Чинний від 1395-10-01 1 Галузь використання. 1.1 Положення встановлює порядок організації психофізіологічною забезпечення повсякденної праці оперативних працівників і відтворення кадрів цієї категорії спеціалістів на підприємствах Міненерго України а також дає вказівки щодо організації відповідної галузевої системи. 1.2 Положення призначене для керівників енергопідприємств оперативних працівників спеціалістів підрозділів психофізіологічного забезпечення і управління кадрами в Міненерго України на електростанціях та підприємствах електричних і теплових мереж. 2 Нормативні посилання 2.1 У Положенні використано посилання на такі чинні Закони України і нормативні документи: Закон України "Про охорону праці" Закон України "Про державне підприємство" Типове положення про навчання інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці. Київ Держнаглядохоронпраці 1994. Положення про медогляд працівників певних категорій. Київ Держнаглядохоронпраці 1994. Положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників підприємств установ і організацій Міненерго України. Київ Міненерго 1995 ОСТ 53.005.001-88. Электростанции атомные. Подготовка кадров. Организация производства. Допуск оперативного персонала по психологическим личностным качествам в системе професионального отбора. Организация повседневного мониторинга надежности и работоспо-собности оперативного персонале энергопредприятий с применением компьютерных систем индивидуального психофизиологического мониторинга. Методические рекомендации. Киев Минздрав Украины 1994. Психофизиологическое обеспечение профессиональной подготовки и повьішения квалификации операторов энергопредприятий. Методические рекомендации Минздрав УССР 1987. Временные Методические рекомендации по организации и проведенню професіонального отбора персонала атомных станций Москва 1988. Руководство по подготовке кадров в целях приобретения и поддер-жания квалификации ий компетенции эксплуатационного персонала атомньїх злектростанций. Вена МАГАТЭ 1990. 3 Основні терміни і визначення 3.1 ОПЕРАТИВНІ ПРАЦІВНИКИ - чергові працівники підприємств які безпосередньо або через підлеглих керують енергетичним обладнанням у складі зміни. 3.2 ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ - здатність людини до конкретної професійної діяльності що визначається його професійною підготовкою рівнем фізичних і психофізіологічних можливостей поточним функціональним станом станом здоров'я. 3.3 ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ оперативних працівників - поточна готовність і здатність реалізувати набуту професійну кваліфікацію в кон-кретніх поточних умовах виробничої ситуації і в конкретному поточному психофізіологічному стані. Поточна професійна готовність залежить від: • рівня набутої кваліфікації; • особистих властивостей людини що змінюються досить повільно в динаміці її професійної біографії; • поточного психофізіологічного стану що може дуже швидко змінюватися під час дня і зміни під впливом багатьох факторів. Таким чином для вирішення довгострокових питань відтворення кадрів треба враховувати консервативні складові професійної готовности рівень кваліфікації та особисті властивості людини а з точки зору повсякденного моніторингу професійної готовності - швидкі компоненти поточний психофізіологічний стан людини стан поточної працездатності і надійності . 3.4 ПРОФЕСІЙНИЙ ВІДБІР - сукупність заходів під час прийому на роботу посадових переміщених виведені з оперативної роботи з відбору осіб здатних до ефективного довгострокового виконання певних посадових обов'язків за їх професійними знаннями анатомо-фізіологічними психофізіологічними психологічними соціально-психологічними особливостями станом здоров'я та віком. 3.5 МОНІТОРИНГ - систематичні спостереження контроль аналіз та оптимізаційний вплив на певні параметри якості чи стан важливих показників. ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ - повсякденний індивідуальний психофізіологічний моніторинг поточної професійної готовності оперативних працівників а також побудовані на даних цього моніториніу термінові і довгострокові реабілітаційні заходи щодо поліпшення поточної працездатності оперативних працівників та організаційні заходи спрямовані на підвищення надійності ефективності і безпеки експлуатації підприємства. МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ - моніторинг психофізіологічних психологічних соціально-психологічних характеристик оперативних працівників в динаміці їх професійної біографії на основі якого забезпечуються вчасні та цілеспрямовані профілактичні реабілітаційні і лікувальні заходи для збереження професійної працездатності підтримання здоров'я подовження ефективного професійного довголіття планування професійної кар'єри а також прийняття індивідуального рішення про виведення з оперативної роботи. Моніторинг динаміки СТАНУ ОПЕРАТИВНІХ ПРАЦІВНИКІВ -моніторинг всієї сукупності індивідуальних характеристик працівників показників професійної готовності професійно важливих якостей можливостей і досвіду їх індивідуальної оптимізації cтану здоров'я показників кваліфікації та професійного маршруту успішності праці соціального мікроклімату колективу та інше з метою аналізу їх поточного стану та динаміки на індивідуальному на груповому рівні. 3.6 РЕАБІЛІТАЦІЯ - відновлення тимчасово зниженого рівня працездатності за рахунок спеціальних цілеспрямованих заходів відповідно до причин його зниження. 3.7 РЕКРЕАЦІЯ - природне поновлення працездатності за рахунок раціонального відпочинку що відбувається без штучного впливу на стан людини. 3.8 ПСИХОТРЕНІНГ - навчання оперативних працівників основам психофізіології і психології раціональним методам індивідуальної і групової діяльності методам психічного самовдосконалення і тренування професійно важливих якостей оптимізація навчальних і робочих процесів з цих позицій методична і технічна підтримка відповідної роботи. 3.9 ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ - робота з працівниками підприємства що містить психофізіологічні психологічні г.оціально-психологічні медичні соціально-побутові спортивно-оздоровчі культурно-просвітницькі заходи спрямовані на збереження працівників на виробництві підвищення їх працездатності стану здоров'я ефективного професійного довголіття на планомірне відтворення кадрів професійних груп і відповідно на поліпшення ефективності надійності та безпеки експлуатації підприємств. Психофізіологічне забезпечення праці повинно охоплювати всі етапи професійної біографії спеціалістів забезпечувати планування і реалізацію кадрової політики на індивідуальному рівні по окремим професійним угрупуванням енергопідприємствам і в галузі в цілому. Психофізіологічне забезпечення є обов'язковою складовою частиною роботи з оперативними працівниками на підприємствах Міненерго України. 3.10 ШЛЯХИ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІ -заходи роботи з працівниками і діяльність пов'язана з: • формування кадрової політики на рівні галузі підприємства професійних угрупувань індивідуальної професийної кар'єри на основі системного динамічного аналізу стану оперативних працівників та прогнозуванні його тенденцій; • психофізіологічне забезпечення повсякденної екслуатації енерго-підприємств; • психофізіологічне забезпечення відтворення кадрів операторів енергопідприємств; • оптимізація умов і режимів праці соціального мікроклімате організаційних информаційних і комунікаційних компонентів професійної діяльності ергономічне забезпечення удосконалення проектування реконструкції та будівництва енергетичного обладнання і об'єктів енергетики. 4 Загальні положення 4.1 Метою психофізіологічного забезпечення праці та відтворення кадрового складу оперативних працівників енергопідприємств є підвищення надійності і ефективності експлуатації енергопідприємств підтримання працездатності та здоров'я людей за рахунок систематичної роботи з ними що включає психофізіологічні психологічні медичні соціальне психологічні соціально-побутові оздоровчі культурно-освітні заходи спрямовані на зичинч поліпшення якості кадрового складу підприємаства та на планомірне ефективне його відтворення. Основними завданнями системи психофізіологічного забезпечення в енергетиці на поточному етапі є: •. психофізіологічне забезпечення повсякденної експлуатації енергопідприємств; .• психофізіологічне забезпечення відтворення кадрового складу оперативних працівників. 4.2 У процесі експлуатації енергопідприємства психофізіологічне забезпечення праці оперативних працівників повинно здійснюватись шляхом реалізації таких функцій: • моніторинг поточної професійної готовності оперативних праці вників протягом зміни термінові та довгострокові індивідуальні реабіліта ційні заходи в залежності від потреби за даними моніторингу організаційні заходи що враховують професійну готовність операторів під час організації"виробничої діяльності підприємства; • моніторинг стану і динаміки професійно важливих якостей оперативніх працівників двічі на місяць організація на основі даних моніторингу лікувально-профілактичних реабілітаційних рекреаційних культурно-оздоровчих психотренінгових освітницьких виховних соціально-побутових заходів спрямованих на збереження працівників на виробництві підтримання їх працездатності стану здоров'я ефективного професійного довголіття на вчасне індивідуальне рішення про виведення з оперативної роботи; • моніторинг соціально-психологічного мікроклімату на індивідуальному і груповому рівні оптимізаційні впливи щодо нього спрямовані на поліпшення працездатності робочого колективу; • моніторинг стану здоров'я профілактичні та лікувальні заходи щодо запобігання і усунення професійно обумовлених захворювань щоквартальний аналіз за даними спеціалізованих підрозділів чи територіальніх закладів ; • цілеспрямований систематичний оптимізаційний вплив иа якість персоналу щодо навчання методам раціональної організації праці само-стійним заходам термінової і довгострокової реабілітації працездатності підтримання професійно важливих якостей психотренінгу здорового способу життя тощо; • оптимізація умов і режимів праці соціального мікроклімату організаційних інформаційних і комунікаційних компонентів трудової діяльності факторів виробничого середовища регламентація шкідливих впливів на організм працюючих; • системний моніторинг індивідуальної динаміки стану оперативних працівників з урахуванням показників професійної готовності професійно важливих якостей стану здоров'я можливостей і досвіду їх індивідуальної оптимізації. Регулярне інформування обмеженого вимогами конфіденційності кола керівників енергопідприємства про стан персоналу на груповому та індивідуальному рівні. 4.3 Відтворення кадрового складу з необхідними для ефективного виконання конкретних посадових обов'язків якостями окремих спеціалістів і виробничих колективів повинно здійснюватися шляхом реалізації таких функцій психофізіологічного забезпечення: • вплив на формування привабливіх умов праці оперативних працівників привертання широкого кола претендентів на відповідні посади лючаючи професійну орієнтацію школярів студентів середніх та вищих бових закладів; •створення та здійснення системи багатокритеріального професійного відбору що включає характеристики загальної та спеціальної освіти професійної кваліфікації професійного маршруту стану здоров'я психофізіологічного психологічного і соціально-психологічного стану тощо; формування правової бази використання професійного відбору і системи організаційних рішень що забезпечують врахування даних професійного відбору як основи рішення питань кадрових переміщень; проведення відповідного обстеження обов'язкове для тих хто навчатиметься операторським професіям вступе на посаду під час посадових переміщень та щорічних обстеженнях ; • формування сприятливих соцально-психологічних властивостей трудових колективів ефективної взаємодії і безконфліктних взаємних стосунків членів колективів; • системний моніторинг і прогнозування стану персоналу на рівні професійних угрупувать енергопідприємств та галузі з урахуванням професійно важливих кваліфікаційних і психофізіологічних характесрис-тик стану психічного і фізичного здоров'я. Щорічні аналітичні звіти керівництву відповідного рівня про стан персоналу з метою формування кадрової політики кожного рівня для формування цілеспрямованих реабілітаційних і лікувально-профілактичних заходів а також планування підготовки кадрів. 4.4 Для реалізації функцій психофізіологічного забезпечення праці оперативних працівників у місцевих умовах на кожному енергопідприємстві створюються лабораторії психофізіологічного забезпечення праці ЛПФЗ . 4.5 Науково-методичне керівництво і координація системи психофізіологічного забезпечення праці в галузі здійстнюється галузевою лабораторією психофізіологічного забезпечення праці ГЛПФЗ яка формує галузеві рішення на основі рекомендацій позавідомчого науково-методичного центру психофізіологічних досліджень. ГЛПФЗ координує також програми підготовки з психофізіологічних проблем організації праці спеціалістів енергетиків в спеціальних та вищих учбових закладах. 4.6 Психофізіологічне забезпеченя праці оперативних працівників повинно базуватись на чинних Законах України нормативних документах Міненерго Держнаглядохоронпраці Міністерства охорони здоров'я України методичних рекомендаціях цих відомств рекомендаціях відповідних міжнародних організацій враховувати міжнародний досвід і Документи відповідних організацій інших країн. 4.7 На основі цього Положення на кожному підприємстві складаються місцеві Положення про ЛПФЗ що враховують місцеві організаційні умови. ЛПФЗ на підприємстві можуть функціонувати автономно або в складі пунктів тренажерної підготовки оперативних працівників підприємств ПТПП . 5. Лабораторія психофізіологічного забезпечення праці на підприємстві. 5.1 ЛПФЗ повинна функціонувати на правах окремого структурного підрозділу підприємства. Підлеглість ЛПФЗ здійснюється на основі місцевого Положення про ЛПФЗ. 5.2 ЛПФЗ підприємств повинні виконувати такі основні функції: • психофізіологічний моніторинг професійної готовності оперативних працівників організацію і контроль ефективності реабілітаційних тренуючих оздоровчих і рекреаційних заходів; • моніторинг динаміки професійно важливих якостей оперативних працівників і організацію спільно з медсанчастинами профілактичних лікувальних заходів та контроль їх ефективності; • участь в професійному відборі оперативних працівників психологічне і психофізіологічне обстеження оперативних працівників під час прийому на роботу посадових переміщень навчанні в ПТПП ; • вивчення соціально-психологічних характеристик спеціалістів та виробничих колективів аналіз і розробка оптимізаційних заходів щодо ефективної колективної праці; • аналіз та оптимізація умов і режимів праці; • формування інформаційної бази для системного моніторингу стану оперативних працівників; • аналіз та узагальнення даних про стан оперативних працівників з урахуванням показників ефективності професійної діяльності; • участь у роботі комісій з розслідування аварій; . підготовку кадрів ЛПФЗ; • організацію на підприємстві освітньої роботи в галузі психології і психофізіології людини задучення працівників до робіт по вдосконаленню особистості особистих здібностей формуванню здорового способу життя з об'єктивною реєстрацією результатів засобами існуючих систем контролю. 5.3 Для виконання вказаних функцій ЛПФЗ підприємства слід оснащувати сучасною функціонально-діагностичною апаратурою комп'ютерами та комп'ютерними мережами що мають засоби та системи орієнтовані на діагностику стану окремих функцій людини тренування реабілітацію ведення і аналіз баз даних про працівників статистичний аналіз а також медичну фізіотерпевтичну аудіо-візуальну апаратуру тощо. Оснащення цією апаратурою повинно проводитися планово в процесі нарощування окремих функцій ЛПФЗ. Необхідно також використовувати технічну базу інших підприємств для вирішення завдань психофізіологічного забезпеченя праці і професійної адаптованості працівників організації реабілітаційних рекреаційних лікувально-профілактичних спортивно-оздоровчих заходів тощо. 5.4 Методичне забезпечення ЛПФЗ підприємства повинно включати стандартизований комплекс комп'ютерних інструментальних і організаційних методик обемеженої різноманітності що відповідає галузевим нормативам. Методичне забезпечення ЛПФЗ покладається на ГЛПФЗ. Методики що використовуються для реалізації функцій ЛПФЗ повинні враховуватися відповідними посадовими виробничими інструкціями. 5.5 Інформаційне забезпечення ЛПФЗ підприємств повинно включати інформацію від вищих організацій щодо нових юридичних постанов і методичних удосконалень інформацію від технологічних підрозділів підприємства щодо особливості умов і результатів праці оперативних працівників на робочому місці та інформацію з боку ЛПФЗ керівників підприємства і підрозділів про поточний психофізіологічний стан підлеглих працівників динаміку його зміни та ймовірні прогнози і рекомендації. Індивідуальна інформація необхідна для прийняття відповідних заходів щодо конкретних спеціалістів передається керівникам підприємства або підрозділів з дотриманням умов конфіденційності. Інформація про власні результати психофізіологічного контролю повинна також бути доступною для кожного працівника що пройшов обстеження. 5.6 Організаційна структура управління та чисельність працівників ЛПФЗ встановлюються місцевим Положенням з урахуванням умов кожного підприємства. Керівництво ЛПФЗ здійснюється начальником лабораторії на основі єдиновладдя в межах прав і відповідальності згідно з місцевим Положенням. Обов'язки працівників ЛПФЗ підприємства закріплюються посадовими інструкціями. 5.7 Кадровий склад ЛПФЗ повинен формуватись згідно штатного розкладу затвердженого керівництвом підприємства. Рекомендований ії склад наведено у додатку А. 5.8 ЛПФЗ підприємства в особі начальника лабораторії та інших посадових осіб за узгодженням з керівництвом підприємства має право: • представляти ЛПФЗ в інших підрозділах підприємства і приймати рішення в межах своїх повноважень; • збирати у виробничих підрозділах підприємства відомості про результати роботи окремих працівників їх кваліфікаційний рівень особливості умов на робочих місцях тощо; • клопотати перед керівниками підприємства про заключення договорів з іншими організаціями на вдосконалення заходів і методів психофізіологічного забезпечення; • вимагати від своїх працівників сумлінного ставлення до праці дотримання технологічної і трудової дисципліни; • вимагати від працівників які проходять обстеження додержання регламентних його вимог; • передавати керівництву підприємства і виробничих цехів рекомендації з раціонального використання осіб які були обстежені; • складати штатний розклад ЛФПЗ і передавати його на затвердження керівникам підприємства; • підвищувати свій кваліфікаційний рівень в учбових закладах поза підприємством; • подавати пропозиції керівництву щодо прийняття на роботу звільнення і переміщення матеріальне и моральне стимулювання оперативних працівників; • користуватись правами соціального захисту на рівні працівників основних виробничих цехів підприємства. 5.9 ЛПФЗ підприємства в особі начальника та інших осіб згідно посадовим інструкціям несуть відповідальність за високий рівень психофізіологічного забезпечення праці на підприємстві виконання затверджених планів обстеження працівників своєчасне і ефективне виконання своїх функцій з повним використанням прав підтримання трудової діс-ципліни лабораторії за відмови обладнання нещасні випадки загоряння в робочих приміщеннях з вини працівників. Адміністративна матеріальна дісциплінарна і моральна відповідальність працівників ЛПФЗ визначається чинним законодавством України. 5.10 Діяльність ЛПФЗ повинна здійснюватись на основі річних і місячних планів психофізіологічного забезпечення праці оперативних працівників підприємства що затверджуються головним інженером. 5.11 ЛПФЗ повинна взаємодіяти з іншими підрозділами підприємства за наступними напрямами: • одержання необхідної для системного моніторингу інформації про працівників від керівників підприємства виробничих підрозділів підрозділу АСУТП відділу кадрів планово-економічного відділу. ПТПП та медико-санітарної частини; • передача керівникам основних підрозділів інформації стосовно функціонального стану оперативних працівників і рекомендацій щодо можливостей їх використання реабілітаційних і соціальних заходів; • спілкування з підрозділом АСУТП з вирішення задач автоматизації збирання переробки і аналізу інформації про оперативних працівників а також про завдання профілактично-ремонтного обслуговування програмно-технічних і інструментальних засобів ЛПФЗ; • залучення до вирішення завдань управління психофізіологічним станом оперативних працівників різноманітних ресурсів підприємства і підрозділів. 5.12 ЛПФЗ взаємодіє з зовнішніми організаціями: • з відповідальним Управлінням Міненерго з одержання нормативних документів і галузевих керівних вказівок з основних напрямків своєї діяльності; • з ГЛПФЗ - з одержання методичних настанов; • з спеціальними і вищими учбовими закладами з координації підготовки своїх працівників за темами психофізіологічного забезпечення під час додаткової підготовки і підвищення кваліфікації. 6. Головна лабораторія психофізіологічного забезпечення праці. 6.1 ГЛПФЗ організується' на базі Національного учбово-тренувального центру НУТЦ Міненерго України на правах структурної одиниці і підпорядковується безпосередньо керівництву підприємства. 6-.2 Основною задачею ГЛПФЗ є науково-методичне керівництво та координація ЛПФЗ Галузі що здійснюється у напрямах підвищення їх ефективності і розвитку при взаємодії з позагалузевим науково-методичним центром психофізіологічних досліджень. 6.3 ГЛПФЗ повинна виконувати такі основні функції: • системний аналіз інформації про стан працівників окремих професійних угрупувань підприємств у цілому по галузі; оцінку і прогнозування його динаміки; надання систематичної аналітичної інформації керівництву галузі; • розробка рекомендацій з планування і проведення кадрової політики; • навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів ЛПФЗ; • розробка методичних вказівок і методик з організації роботи ЛПФЗ технології психофізіологічних обстежень і реабілітації поширення психофізіологічного забезпечення праці на нові професійні угрупування; • проведення іспитів і адаптація методичного забезпечення для конкретних ЛПФЗ; • розробка і адаптація інструктивних матеріалів з окремих функцій ЛПФЗ; • участь у формуванні завдань контроль розробки методичних і технічних засобів для оснащення ЛПФЗ і їх приймання; • участь у проведенні науково-дослідних робіт з проблем психофізіологічного забезпечення праці; • вивчення і узагальнення міжнародного досвіду; • аналіз і узагальнення даних підприємств про стан працівників разом з даними медичної соціально-психологічної експлуатаційної і інспекційної служб; • аналіз ефективності реабілітаційних рекреаційних профілактичних і лікувальних заходів що використовуються в ЛПФЗ; • участь у розробці проблеми психофізіологічного профвідбору й методичного і організаційного забезпечення здійснення психофізіологічного профвідбору осіб операторських професій; • вивчення розробка адаптація методичного забезпечення профорієнтації для вищих учбових закладів де здійснюється підготовка енергетиків; • аналіз характеристик контингентів осіб які навчаються у вищих учбових закладах з метою оцінки їх придатності до операторської праці; • розробка оптимізаційних заходів по всіх напрямах діяльності системи психофізіологічного забезпечення в галузі; • участь у проведенні лекцій І практичних занять зі студентами з проблем психофізіології операторської! праці в учбових закладах які здійснюють підготовку енергетиків. 6.4 Організаційна структура управління і чисельність працівників ГЛПФЗ встановлюється місцевим Положенням затвердженим керівником Управління Міненерго яке відповідає за психофізіологічне забезпечення праці в галузі. Керівництво ГЛПФЗ здійснюється начальником лабораторії на основі єдиновладдя в межах прав і відповідальности згідно з місцевим положенням. Обов'язки працівників ГЛПФЗ закріплюються посадовими .нструкціями. 6.5 Кадровий склад ГЛПФЗ повинен формуватись згідно штатного розкладу затвердженому керівником Управління Міненерго яке відповідає за психофізіологічне забезпечення праці в галузі. Чисельність лабораторії має складати 12-15 чоловік; Начальник лабораторії повинен мати науковий ступінь за профілем робіт що виконуються; Серед працівників ГЛПФЗ повинні бути дипломовані спеціалісти з кожного напряма діяльності - з управління кадрами соціальні психологи психофізіологи лікарі спеціалісти з системного аналізу досвідчені віроб-ничники педагоги 6.6 Технічне методичне та інформаційне забезпечення ГЛПФЗ має формуватись згідно рекомендацій позагалузевого науково-методичного центру з урахуванням галузевих особливостей та місцевих умов. 7 Галузеве регулювання психофізіологічного забезпечення праці оперативних працівників. 7.1 Регулювання системного психофізіологічного забезпечення праці в Міненерго здійснюється Управлінням відповідальним за цю тематику. 7.2 Регулювання системного психофізіологічного забезпечення праці в Міненерго базується на функціях: • організаційне забезпечення ефективної роботи ГЛПФЗ ЛПФЗ підприємств; • формування приоритетів розвитку галузі на базі даних психофізіологічного забезпечення праці та іншої галузевої інформації; • аналіз узагальнення і подання керівництву галузі даних про стан оперативних працівників; • участь у формуванні кадрової політики; • участь у підготовці необхідних інструктивних та методичних документів їх затвердження на рівні керівництва галузі; • обмін інформацією усередині галузевої системи психофізіологічного забезпечення праці між різними ланками структури для рішення завдань руху кадрів по вертікалі і горизонталі з урахуванням професійної міграції відповідно до потреб галузі ; • формування заявок для вищих і спеціальних учбових закладів з підготовеи кадрів психофізіологічного забезпечення для галузі; « формування програм науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проблем психофізіологічного забезпечення праці і відновлення кадрів у галузі організація їх фінансування і приймання; • ефективне використаний інформації системи психофізіологічного забезпечення під час плануванні і реализації кадрової політики в галузі. 7.3 У складі Управління Міненерго яке здійснює галузеве регулювання психофізіологічного забезпечення праці повинні бути дипломовані спеціалісти які пройшли відповідні спеціалізовані курси. Додаток А Кадровий склад ЛПФЗ підприємства •. Начальник лабораторії спеціаліст з психологічною медичною або фізіологічною вищою освітою ; • Група 2-3 спеціаліста психофізіологічного забезпечення поточної готовності оперативних працівників психолог психотерапевт фізіолог спеціаліст з функциональної реабілітації ; • Група 2-3 спеціалісти системно-аналітичної роботи по забезпеченню своєчастного і якісного відтворення кадрів психолог соціальний психолог психофізіолог спеціаліст із керування персоналом ; • Група 2-3- працівники технічного забезпечення. Особи з непрофільною освітою вводяться до складу ЛПФЗ як вийняток при відсутності спеціалістів необхідного профилю крім керівника. При цьому обв'язковою є спеціалізація за відповідним фахом. У цих випадках перевага надається досвідченим виробничникам педагогам Інженерам з охорони праці.   Ключові слова:  енергетика оператор праця психофізіологія психологія праці фізіологія пращ моніторинг працездатність надійність професійна готовність функціональний стан здоров'я професійний відбір психофізіологічне забезпечення нормативний документ