ДСТУ Б А.1.1-19-94

ДСТУ Б А.1.1-19-94 ССНБ. Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-19-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ----------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ПЕРЛІТ. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ПЕРЛІТОВІ Терміни та визначення Міністерство України у справах будівництва і архітектури Київ ДСТУ Б А.1.1-19-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України в справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. N83 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б В.1.1-19-94 ЗМІСТ 1 Галузь використання ............................ 1 2 Нормативні посилання ........................... 2 3 Основні положення .............................. 2 4 Загальні поняття ............................... 2 4.1 Номенклатура виробів ....................... 2 4.2 Фізико-технічні показники ................. 17 Абетковий покажчик українських термінів ......... 20 Абетковий покажчик німецьких термінів ........... 21 Абетковий покажчик англійських термінів ......... 22 Абетковий покажчик французських термінів ........ 23 Абетковий покажчик російських термінів .......... 24 ДСТУ Б А 1.1-19-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ---------------------------------- Система стандартизації та нормування в будівництві ПЕРЛІТ. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ ПЕРЛІТОВІ Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве ПЕРЛИТ. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПЕРЛИТОВЫЕ Термины и определения Standardization and normalization systems in construction PERLITE. PERLITE MATERIALS AND PRODUCTS Terms and definitions ------------------------------------------------------------ Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять пер- літової сировини спученого перліту матеріалів та виробів тепло- і звукоізоляційних із спученого перліту. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідко- вій та навчально-методичній літературі що належить до сфери діяль- ності з питань стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри- -------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 ємств установ організацій що діють на території України технічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженер- них товариств міністерств відомств . 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів. ---------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів. ---------------------------------------------------------- КНД 50-011-93| Основні положення та порядок розроблення | стандартів на терміни та визначення. ---------------------------------------------------------- 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати обсяги і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецьки de англі- йські en французькі fr і російські ru відповідники стандар- тизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн- ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан- дартизованих термінів кожною мовою окремо. 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 Номенклатура виробів 4.1.1 бітумно-перлітова de Bitumenperlitmasse маса en bitumen containing perlite mass fr masse perlito-bitu- mineuse ru битумно-перлитовая масса Суміш спученого перлі- Смесь вспученного пер- тового піску з гарячим литового песка с горя- або холодним бітумом чим или холодным биту- яка використовується мом применяемая для для теплоізоляції при теплоизоляции при тем- температурі від -60 оС пературе от -60 оС до +130 оС до +130 оС - 3 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 4.1.2 перлітові теплоізоля- de Perlitw[a1]rmeisolie- * ційні вироби - перкон- rerzeugnisse - сит - Perkonsit en heat insulating perlite products-per- consit fr produits colorifuges de perlite - perkonsit ru перлитовые теплоизоля- ционные изделия - перконсит Вироби виготовлені у Изделия изготовляемые вигляді безперервного в виде непрерывного че- чохла з поліетиленової хла из полиэтиленовой плівки поділеного на пленки разделенного на секції наповнені спу- секции которые запол- ченим перлітовим піском нены вспученым перлито- з наступною їх гермети- вым песком с последую- зацією. Утворений килим щей их герметизацией. який складається з окре- Образующийся ковер со- мих елементів піддають стоящий из отдельных підпресуванню. Темпера- элементов подвергают тура застосування від подпрессовке. Темпера- -50 оС до +50 оС для тура применения от теплоїзоляції зовнішніх -50 оС до +50 оС для захисних конструкцій теплоизоляции наружных житлових громадських і ограждающих конструк- сільськогосподарських ций жилых общественных будівель и сельскохозяйственных зданий 4.1.3 бітумно-перлитові de Bitumenperliterzeugnisse вироби en bitumen containing per- lite products fr produits perlite-bitum- ineux ru битумно-перлитовые изделия Вироби які виготов- Изделия изготавлива- ляють у вигляді плит емые в виде плит сег- сегментів напівцилін- ментов полуцилиндров дрів зі спученого пер- из вспученного перли- літового піску на бі- тового песка на битум- тумному зв'язуючому з ном связующем с добав- добавками або без них. ками и без них. Приме- Використовується для няются для теплоизоля- теплоізоляції будівель ции зданий и трубопро- і трубопроводів при водов при температуре температурі від -60 оС от -60 оС до +130 оС до +130 оС 4.1.4 бітумно-цементно-пер- de Bitumenzementperliter- літові вироби zeugnisse en bitumen containing perlite-cement products - 4 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 fr produits perlitobitu- mineux de ciment ru битумно-цементно-перли- товые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготовляемые вигляді шкаралуп зі спу- в виде скорлуп из вспу- ченого перлітового піс- ченного перлитового пес- ку цементу і бітумного ка цемента и битумного зв'язуючого. Застосову- связующего. Применяются ються для безканального при бесканальной прок- прокладання трубопрово- ладке трубопроводов дів 4.1.5 перлітоцементні de Relitzementerzeugnisse вироби en perlite cement products fr produits de perlite et de ciment ru перлитоцементные изде- лия Вироби виготовлені у Изделия изготавливае- вигляді плит сегментів мые в виде плит сегме- напівциліндрів із спу- нтов полуцилиндров из ченого піску цементу і вспученного перлитового азбесту. Застосовуються песка цемента и асбес- для теплоізоляції облад- та. Применяются для те- нання і трубопроводів плоизоляции оборудова- при температурі до 600 оС ния и трубопроводов при температуре до 600 оС 4.1.6 перлітокерамічні de Perlitkeramische вироби Erzeugnisse en perlite ceramic products fr produits perlitocerami- ques ru перлитокерамические изделия Вироби виготовлені Изделия изготавливае- у вигляді плит цегли мые в виде плит кир- сегментів напівцилін- пичей сегментов полу- дрів із спученого пер- цилиндров из вспученно- літового піску і глини- го перлитового песка и стого зв'язуючого з до- глинистого связующего с бавками чи без них. добавками или без них. Використовуються для Применяются для теплои- теплоізоляції обладнання золяции оборудования при температурі до при температуре до 900 оС 900 оС 4.1.7 перлітобентонітові de Perlitbentoniterzeug- вироби nisse en perlite bentonite products fr produits perlitobento- niques - 5 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 ru перлитобентонитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливае- вигляді плит цегли мые в виде плит кир- сегментів шкаралуп зі пичей сегментов скор- спученого перлітового луп из вспученного пер- піску і бентонітового литового песка и бенто- зв'язуючого з модифіка- нитового связующего с ційними добавками. Ви- модифицирующими добав- користовуються для теп- ками. Применяются для лоізоляції обладнання теплоизоляции оборудо- при температурі до вания при температуре 900 оС а також у мало- до 900 оС а также в поверховому житловому малоэтажном строитель- будівництві для тепло- стве для теплоизоляции ізоляції 4.1.8 теплоізоляційні вироби de W[a1]rmeisoliererzeug- * "Перліталь" nisse "Perlital" en thermal-insulating products "Perlital" fr produits calorifuges "Perlital" ru теплоизоляционные изделия "Перлиталь" Вироби виготовлені у Изделия изготавливае- вигляді плит зі спучено- мые в виде плит из вспу- го перлітового піску ченого перлитового пес- пластичної вогнетривкої ка пластичной огнеупор- глини з коригуючими по- ной глины с корректирую- лімерними добавками. Ви- щими полимерными добав- користовуються для теп- ками. Применяются для лоізоляції обладнання теплоизоляции оборудова- при температурі до 850 оС ния при температуре до 850 оС 4.1.9 перлітоазбестокаолінові de Perlitasbestkaoliner- вироби ПАК zeugnisse PAK en kaolin containing asbes- toperlite products PAK fr produits de perlite- amiante de kaolin PAK ru перлитоасбестокаолиновые изделия ПАК Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит зі спучено- в виде плит из вспученyо- го перлітового піску ноперлитового песка ас- азбестового волокна і бестового песка и каолина. каоліну. Використовують- Применяются для теплоизо- ся для теплоізоляції те- ляции технических агрега- хнічних агрегатів при тов при температуре до температурі до 850 оС 850 оС - 6 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 4.1.10 кремнеземперлітові de Kieselerdeperliterzeug- вироби nisse en siliсeous perlite products fr produits siliсo-perlite ru кремнеземперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит цегли зі в виде плит кирпичей из спученого перлітового вспученного перлитового піску кремнеземомістких песка кремнеземсодержа- матеріалів трепел зо- щих материалов трепел ла діатоміт туф та зола диатомит туф и ін. і неорганічного др. и неорганического зв'язуючого. Використо- связующего. Применяются вуються для теплоізоля- для теплоизоляции обору- ції обладнання при тем- дования при температуре пературі до 900 оС до 900 оС 4.1.11 перлітофосфогельові de Perlitphosphogelerzeug- вироби nisse en phospho-gel perlite products fr produits perlitophospho- riques ru перлитофосфогелевые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученно- ного перлітового піску го перлитового песка жи- рідкого скла ортофос- дкого стекла ортофосфор- форної кислоти і гідро- ной кислоты и гидрофоби- фобізуючої рідини. зирующей жидкости. Використовуються для Применяются для теплоизо- теплоізоляції покрі- ляции кровель стен и ог- вель стін та вогнеза- незащиты стальных конст- хисту сталевих конст- рукций при температуре рукцій при температурі до 600 оС до 600 оС 4.1.12 лігноперлітові вироби de Lignoperliterzeugnisse en lignoperlite products fr produits de lignoperlite ru лигноперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученно- ного перлітового піску го перлитового песка ко- комплексного зв'язуючого мплексного связующего це- з відходів целюлозно-па- ллюлозно-бумажной промыш- перової промисловості ленности лигносульфона- лігносульфонатів і мо- тов и модифицирующих до- дифікуючих добавок. Ви- бавок. Применяются в ка- користовуються як тепло- честве теплоизоляционного ізоляційний шар по про- слоя по профилированному - 7 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 фільованому металевому металлическому настилу на настилу на покрівлі в кровле в трехслойных же- тришарових залізобетон- лезобетонных стеновых па- них стінових панелей а нелях а также для тепло- також для теплоізоляції изоляции оборудования при обладнання при темпера- температуре до 200 оС турі до 200 оС 4.1.13 гіпсоперлітові вироби de Gipsperliterzeugnisse en gypsum perlite products fr produits de perlite de pl[a1]tre * ru гипсоперлитовые изделия Вироби із спученого пе- Изделия из вспученного рлітового піску і буді- перлітового песка и вельного гіпсу які ви- строительного гипса из- готовляються у вигляді готавливаемые в виде па- панелей вкладишів для нелей вкладышей для утеплення зовнішніх утепления наружных стен стін будинків оболонок зданий оболочек и сег- і сегментів перегород- ментов перегородочных кових панелей плит та панелей плит и др. При- ін. Використовуються меняются для теплоизоля- для теплоізоляції стін ции трубопроводов стен будинків трубопроводів зданий в качестве шту- як тинькувальні розчини катурных растворов при при температурі до 600 оС температуре до 600 оС 4.1.14 керамоперлітофосфатні de Perlitkeramikphospha- вироби terzeugnisse en ceramoperlitophospha- te products fr produits de phosphate [a4] c[e2]ramo-perlite * ru керамоперлитофосфат- ные изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые виді цегли плит шкара- в виде кирпича плит луп із спученого перліто- скорлуп из вспученного вого піску сухих порош- перлитового песка сухих ків глини і водного роз- порошков глины и водного чину фосфату. Використо- раствора фосфата. Приме- вуються як вогнетривка няются в качестве огнеу- теплоізоляція при темпе- порной теплоизоляции при ратурі до 1150 оС температуре до 1150 оС 4.1.15 перлітові декоративно- de Decorw[a2]rmeisolierer- * ізоляційні вироби zeugnisse aus Perlit en decorative thermal- insulating perlite products fr produits de perlite calorifuges d[e2]cora- * tifs - 8 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 ru перлитовые декоративно -теплоизоляционные изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспучен- ного перлітового піску ного песка и макулатуры і макулатури картон- картонной бумажной с ної паперової з до- добавками гидрофобизато- даванням гідрофобіза- ра и введением связующе- тора і введенням зв'я- го. Применяются для теп- зуючого. Використовую- лоизоляции зданий а та- ться для теплоізоляції кже как теплоизоляция будинків а також як при температуре до теплоізоляція при тем- +130 оС пературі до +130 оС 4.1.16 термоперлітові вироби de W[a2]rmeperliterzeug- * nisse en thermoperlite products fr produits de thermoper- lite ru термоперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит шляхом в виде плит путем спека- спікання частинок спу- ния частиц вспученного ченого перлітового пі- перлитового песка в при- ску в присутності луж- сутствии щелочных доба- них добавок. Викорис- вок. Применяются для те- товуються для теплоі- плоизоляции судов и золяції суден і буді- строительных конструкций вельних конструкцій а также для теплоизоля- а також для теплоізо- ции тепловых агрегатов ляції теплових агрега- при температуре до 600 оС тів при температурі до 600 оС 4.1.17 епсоперлітові вироби de Epsoperliterzeugnisse en epseuperlite products fr produits d'epseuperlite ru эпсоперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученно- ного перлітового піску го перлітового песка и і водного сульфату маг- водного сульфата магния с нію з модифікуючими до- модифицирующими добавками бавками і без них. Ви- и без них. Применяются користовуються для те- для теплоизоляции при те- плоізоляції при темпе- мпературе до 800 оС ратурі до 800 оС 4.1.18 фосфоперлітобетонні de Phosрhoperlitbetonerze- вироби ugnisse en phosphoperlite concrete products - 9 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 fr produits de phosphoper- lite de b[e2]ton * ru фосфоперлитобетонные изделия Вироби виготовлені у ви- Изделия изготавливае- гляді плит шкаралуп та мые в виде плит скор- ін. із спученого перліто- луп и др. из вспученно- вого піску вогнетривкої го перлитового песка або легкоплавкої глини і огнеупорной или легкоп- фосфатного зв'язуючого. лавкой глины и фосфат- Використовуються для теп- ного связующего. Приме- теплоізоляції теплових няются для теплоизоля- агрегатів при температурі ции тепловых агрегатов до 1000 оС при температуре до 1000 оС 4.1.19 перлітодіатомітові de Perlitdiatomiterzeug- вироби nisse en diatomic perlite products fr produits de perlite diatomitiques ru перлитодиатомитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді цегли із спуче- в виде кирпичей из вспу- ного перлітового піску і ченного перлитового пес- діатоміту. Використову- ка и диатомита. Применя- ються як високотемпера- ются в качестве высоко- турна теплоізоляція при температурной теплоизо- температурі до 900 оС ляции при температуре до 900 оС 4.1.20 перлітопластбетонні de Perlitplastbetonerzeug- вироби nisse en perlite foam concrete products fr produits de perlitomo- usse de b[e2]ton ru перлитопластбетонные изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученого ного перлітового піску перлитового песка тонко- тонкомеленої синтетичної молотой синтетической смоли затверджувача і смолы отвердителя и га- газоутворювача порофора зообразователя порофора шляхом спінення. Викорис- путем вспенивания. Приме- товується для теплоізоля- няются для теплоизоляции ції будівельних конструк- строительных конструкций цій при температурі від при температуре от -50 оС -50 оС до +150 оС до +150 оС - 10 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 4.1.21 пластперлітові вироби de Plastperliterzeugnisse en foam perlite products fr produits de perlitomousse ru пластперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спуче- в виде плит из вспученно- ного перлітового піску го перлитового песка и і синтетичних смол. синтетических смол. Приме- Використовуються для няются для теплоизоляции теплоизоляції будівель- строительных конструкций них конструкцій при тем- при температуре до пературі до +140 оС до +140 оС 4.1.22 вироби з поризованого de Erzeugnisse aus por[o2]- перлітосилікату sem Silicat Perlit en products from porous silicate perlite fr produits de silicate- perlite poreuse ru изделия из поризованного перлитосиликата Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді цегли плит мето- в виде кирпичей плит дом автоклавного тверден- методом автоклавного тве- ня із вспученого перліто- рдения из вспученного пер- вого піску вапняково-кре- литового песка известко- мнеземистого зв'язуючого во-кремнеземистого связу- газоутворювача і води. ющего газообразователя и Використовуються для теп- воды. Применяются при те- лоізоляції огороджуваль- плоизоляции ограждающих них конструкцій будинків конструкций зданий и обо- і обладнання при темпера- рудования при температуре турі до 800 оС до 800 оС 4.1.23 склоперлітові вироби de Glasperliterzeugnisse en glass perlite products fr produits verre-perlite ru стеклоперлитовые изделия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит шкаралуп в виде плит скорлуп се- сегментів із спученого гментов из вспученного пе- перлітового піску рід- рлитового песка жидкого кого скла з добавками стекла с добавками крем- кремнефтористого натрію нефтористого натрия или або без нього. Викорис- без него. Применяются товуються для теплоізо- для теплоизоляции поверх- ляції поверхні обладна- ностей оборудования при ння при температурі до температуре до 600 оС 600 оС 4.1.24 перлітобазальтові de Perlitbasalterzeugnisse вироби en perlite basalt products - 11 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 fr produits perlitobasalti- ques ru перлитобазальтовые изде- лия Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді кутників дво- в виде уголков двутав- таврів огороджень із ров ограждений из вспу- спученого перлітового ченного перлитового пес- піску базальтового во- ка базальтового волокна локна і цементу. Вико- и цемента. Применяются ристовуються для тепло- для теплоизоляции внут- ізоляції внутрішніх пе- ренних перегородок и ве- регородок і вентиляцій- нтиляциооных каналов при них каналів при темпе- температуре до 700 оС ратурі до 700 оС 4.1.25 вироби з негорючого de Erzeugnisse aus unbren- композиційного теп- nbarem Verbundw[a1]rme- * лоізоляційного мате- d[a1]mmstoff * ріалу en products from composite nonflamable heat insu- lating material fr produits en mat[e2]rial compos[e2] incombustible calorifuge ru изделия из негорючего композиционного теплоизо- ляционного материала Вироби виготовлені у ви- Изделия изготавливаемые гляді плит із спученого в виде плит из вспученно- перлітового піску і різ- го перлитового песка и номанітного мінерального различного минерального волокна та бентонітового волокна и бентонитового зв'язуючого з модіфікую- связующего с модифициру- чими добавками чи без них. ющими добавками или без Використовуються як кор- них. Применяются как ко- пусна ізоляція суден рпусная изоляция судов ізоляція огороджувальних изоляция ограждающих ко- конструкцій промислових нструкций промышленных будівель при температурі зданий при температуре до 700 оС до 700 оС 4.1.26 вироби з перлітоскло- de Erzeugnisse aus perlitg- пласту lasfasserver st[a1]rktem Plast en products perlite glass seam fr produits de perlite-verre ru изделия из перлитостекло- пласта Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді плит із спучено- в виде плит из вспученого го перлітового піску перлитового песка фенол- - 12 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 фенолформальдегідної формальдегидной смолы смоли склополотна або стеклохолста или стекло- склотканини технічного ткани технического уро- уротропіну і сухого по- тропина и сухого порофора. рофору. Використовуються Применяются для теплоизо- для теплоізоляції буді- ляции зданий и оборудования вель та обладнання при при температуре до 250 оС температурі до 250 оС 4.1.27 гідрофобізований de Hydrophobierter Perlit перліт en hydrophobic perlite fr perlite hydrophobe ru гидрофобизированный перлит Спучений перлітовий пісок Вспученный перлитовый оброблений гідрофобізато- песок обработанный ги- ром дрофобизатором 4.1.28 гранульований перлі- de Granulatperlit fullstof товий заповнювач en granulated perlite aggregate fr agr[e2]gats de perlite * granul[e2]s * ru гранулированный перли- товый заполнитель Заповнювач який виготов- Заполнитель изготавли- ляють з перлітової сиро- ваемый из перлитового вини з добавками плавня сырья с добавками плавня газоутворювача і зв'язую- газообразователя и свя- чого зующего 4.1.29 дрібнозернистий пер- de Fienk[o1]rniger Perli- * літобетон tobeton en fine-grained perlite concrete fr perlitob[e2]ton [a4] * grains fins ru мелкозернистый перлито- бетон Бетон що виготоляється Бетон изготавливаемый із спученого перліту из вспученого перлита фракції до 10 мм дріб- фракции до 10 мм мелкого ного щільного заповнювача плотного заполнителя и і цементу. Використовує- цемента. Применяется для ться для огороджувальних ограждающих конструкций конструкцій будівель зданий 4.1.30 керамзитоперлітобе- de Keramsitperlitbeton тон en perlite claydite conc- rete fr perlitob[e2]ton [a4] * k[e2]ramsite * ru керамзитоперлитобетон - 13 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Бетон що виготоляється Бетон изготавливаемый із керамзітового гравію из керамзитового гра- спученого перлітового вия вспученного перли- піску щільного дрібного тового песка плотного заповнювача і цементу. мелкого заполнителя и Використовується для цемента. Применяется при виготовлення зовнішніх изготовлении наружных стінових панелей для жи- стеновых панелей для жи- тлових громадських і лых гражданских и про- промислових будівель мышленных зданий 4.1.31 перлітова сировина de Rohperlit en perlite raw material fr mati[e2]re premi[e2]re * de perlite ru перлитовое сырье Вулканічна склувата Вулканическая стекло- водомістка порода ватая водосодержащая кислого складу порода кислого состава 4.1.32 полегшувальна перлі- de Leichter Perlitzusats това добавка en lightening perlite addition fr addition de perlite allegeant ru облегчающая перлитовая добавка Перлітовий порошок з Перлитовый порошок с розміром частинок менше размером частичек менее 0 075 мм який одержу- 0 075 мм получаемый в ють внаслідок механічної результате механической обробки помолу спуче- обработки помола вспу- ного перлітового піску. ченного перлитового пе- Використовується для ска. Применяется для зниження густини тампо- снижения плотности тампо- нажних розчинів при бу- нажных растворов при рінні свердловин бурении скважин 4.1.33 перлітографітова de Perlitgraphitmischung суміш en perlite graphite mixture fr m[e2]lange perlito-gra- * phitique ru перлитографитовая смесь Сипка суміш яка вигото- Сыпучая смесь изготавли- вляється із спученого ваемая из вспученного пе- перлітового піску і гра- рлитового песка и графи- фіту. Використовується та. Применяется для теп- для теплоізоляції дзер- лоизоляции зеркала метал- кала металу при розливі ла при разливке стали сталі 4.1.34 перлітошамотні de Feuerfeststoffe aus Per- вогнетриви litschamotte en perlite fireclay products - 14 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 fr produits de perlitocha- moter ru перлитошамотные огнеупоры Вироби які виготовлені Изделия изготавливаемые у вигляді цегли із спу- в виде кирпичей из вспу- ченого перлітового піску ченного перлитового пес- шамоту і коригувальних ка шамота и корректирую- добавок. Використовуються щих добавок. Применяются як високотемпературна те- в качестве высокотемпера- плоізоляція при темпера- турной теплоизоляции при турі до 1300 оС температуре до 1300 оС 4.1.35 перлітобазальтовий de Perlitbasaltkarton картон en perlite basalt cartoon fr produits perlitobasalti- ques ru перлитобазальтовый картон Матеріал що виготовля- Материал изготавливаемый ється із спученого пер- из вспученного перлитово- літового піску базальто- го песка базальтового вого супертонкого волок- супертонкого волокна и на і бентонітового зв'я- бентонитового связующего. зуючого. Використовується Применяются для теплоизо- для ізоляції стін буді- ляции стен зданий и энер- вель і енергоустановок гоустановок при темпера- при температурі до 700 оС туре до 700 оС 4.1.36 перлітобетон de Perlitobeton en perlite concrete fr perlitob[e2]ton ru перлитобетон Бетон що виготовля- Бетон изготавливаемый ється із спученого пер- из вспученного перлитово- літового щебню пористо- го щебня пористого или го або щільного дрібного плотного мелкого заполни- заповнювача і цементу. теля и цемента. Використовується при ви- Применяется при изготов- готовленні двошарових пер- лении двуслойных перлито- літобетонних і одношаро- бетонных и однослойных вих панелей самонесучих панелей самонесущих нару- зовнішніх стін жных стен 4.1.37 комплексні плити з de Komplexw[a1]rmed[a1]m- * утеплювачем із пер- mstoffplaten aus Per- літобетону litobeton en complex slabs with warmthkeeping material of perlite concrete fr panneaux complexes avec un proteeteur de chaleur de perlitobeton ru комплексные плиты с уте- плителем из перлитобетона - 15 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Конструкція яка склада- Конструкция состоящая из ється з несучої частини- несущей части - ребристой ребристої плити та ізоля- плиты и изоляционной час- ційної частини яка міс- ти содержащий утеплитель тить утеплювач і цемент- и цементно-песчаную стяж- но-піщану стяжку. ку. Применяется для пок- Використовується для пок- рытий отапливаемых произ- риття опалюваних виробни- водственных зданий чих будівель 4.1.38 перлітові тинкувальні de Perlitputzm[o1]rtel * розчини en perlite plasters fr enduits de perlite ru перлитовые штукатурные растворы Розчини виготовлені із Растворы изготавливаемые спученого перлітового из вспученного перлитово- піску і мінерального го песка и минеральных зв'язуючого цементу вяжущих цемента извес- вапна гіпсу з модіфі- ти гипса с модифициру- куючими добавками або ющими добавками или без без них з волокнистими них с волокнистыми напо- наповнювачами або без лнителями или без них них 4.1.39 цементно-перлітовий de Zementperlitm[o1]rtel * розчин en cement perlite plaster fr mortier compos[e2] de ciment et de perlite ru цементно-перлитовый раствор Розчин який виготовля- Раствор изготавливаемый ють із спученого перлі- из вспученного перлитово- тового піску і цементу го песка и цемента и при- і використовують для му- меняемый для кладки рування 4.1.40 спучений перліт de Blahperlit en expanded perlite fr perlite expans[e2]e * ru вспученный перлит Спучений перлітовий Вспученный перлитовый пісок і щебінь які песок и щебень получа- одержують в результаті емые в результате тер- термічної обробки пер- мической обработки пер- літової сировини литового сырья 4.1.41 перлітовий субстрат de Perlitsubstrat en perlite substrate fr substrat de perlite ru перлитовый субстрат Спучений перлітовий Вспученный перлитовый пісок марок по насипній песок марок по насыпной - 16 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 густині 75 100 150. плотности 75 100 150. Використовується як Применяется в качестве штучний грунт для виро- искусственной почвы для щування різних рослин выращивания различных растений 4.1.42 перлітовий підпресо- de Vorpressperlitw[a1]tme- * ваний утеплювач d[a1]mmstoff en perlite prepressed warmth keeping fr protecteur thermique de perlite gous pres[e2]e ru перлитовый подпрессован- ный утеплитель Спучений перлітовий Вспученный перлитовый пісок спакований у по- песок упакованный в по- ліетіленові або папе- лиэтиленовые или бумажные рові мішки просочені мешки пропитанные петро- петролатумом або біту- латумом или битумом и по- мом і підпресовані під дпрессованные под нагруз- навантаженням кой 4.1.43 утеплювач із перлітової de W[a1]rmed[a1]mmstoff * випаленої легковаги aus Leichtbrennperli en warmth-keeping article from lightweight fired material fr protecteur de chaleur [a4] partir de mat[e2]- * riau de perlite ru утеплитель из перлито- вого обжигового легко- веса Вироби виготовлені у Изделия изготавливаемые вигляді пакетів блоків в виде пакетов блоков із плит на основі спу- из плит на основе вспу- ченого перлітового піску ченного перлитового песка і легкоплавких зв'язуючих и легкоплавких связок рідкого скла бури бор- жидкого стекла буры ної кислоти та ін. . Ви- борной кислоты и др. . користовуються для теп- Применяются для теплоизо- лоізоляції покрівлі бу- ляции кровли здания обо- динків обладнання при рудования при температуре температурі до 700 оС і до 700 оС и для акустиче- акустичного опорядження ской отделки помещений приміщень 4.1.44 фільтрувальний перліто- de Filterperlitpulver вий порошок en filter perlite powder fr poudre filtrante de perlite ru фильтровальный перлито- вый порошок - 17 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Перлітовий порошок Перлитовый порошок по- який одержують в резуль- лучаемый в результате таті механічної обробки механической обработки помолу спученого перлі- помола вспученного пер- тового піску литового песка 4.2 Фізико-технічні показники 4.2.1 насипна густина de Sch[u1]ttdichte * en bulk density fr densite en vrac ru насыпная плотность Маса одиниці об'єму Масса единицы обЬема матеріалу разом з материала включая порами і порожнинами поры и пустоты 4.2.2 коефіцієнт спучення de Bl[a1]hkoeffizient * en expansion coefficient fr coefficient d'expan- sion ru коэффициент вспучива- ния Відношення об'єму Отношение обЬема спученого матеріалу до вспученного материала об'єму вихідної по- к обЬему исходной роди породы 4.2.3 коефіцієнт ущільнення de Dichtungskoeffizient en compression coefficient fr coefficient de compre- ssion ru коэффициент уплотнения Відношення об'ємів Отношение обЬемов матеріалу до і після материала до и после тра- транспортування яке нспортирования отражаю- відображає здатність щее способность его упло- його ущільнення при тняться при транспортиро- транспортуванні вании 4.2.4 марка за густиною de Dichtmarke en grade according to the density fr marque selon la den- sit[e2] ru марка по плотности Максимальне значення Максимальное значение насипної густини ма- насыпной плотности мате- теріалу в інтервалі риала в интервале уста- що встановлений стан- новленном стандартом дартом - 18 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 4.2.5 масова частка сплива- de Massenanteil der im ючих у воді частинок Wasser aufgeschwommenen Teilchen en fraction of a total mass of the particles floa- ting up to the water surface fr fraction d'une masse totale remontant [a4] * la surface d'eau ru массовая доля всплывающих в воде частиц Відношення маси спливаючих Отношение массы всплыва- у воді частинок фільтро- ющих в воде частиц филь- перліту до маси наважки в троперлита к массе наве- стандартних умовах випро- ски в стандаотных услови- бувань ях испытаний 4.2.6 нафтовбирна здатність de [O1]laufnahmef[a4]hig- * keit en petroleum absorption aptitude fr aptidute absorbante de p[e2]trole * ru нефтепоглотительная способность Здатність матеріалу до Способность материала к вбирання нафти в стандарт- поглощению нефти в стан- них умовах випробуавань дартних условиях испыта- ний 4.2.7 pH водяної витяжки de Ph-wert des wassrigen Auszuges en Ph aqueous extract fr extrait aqueux de PH ru pH водной вытяжки Лужність рідкої фази Щелочность жидкой фазы водяної десперсії пер- водяной дисперсии пер- літу лита 4.2.8 температура спучення de Perlitgesteinbl[a1]h- * перлітової породи temperatur en temperature of perlite rock expansion fr temp[e2]rature d'ex- pansion de perlite de roche ru температура вспучивания перлитовой породы Температура при якій в Температура при которой результаті спучення в в результате вспучивания лабораторній термічній в лабораторной термичес- установці при режимах кой установке при режи- - 19 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 обумовлених стандартом мах обусловленных стан- одержують спучений пер- дартом получен вспученый літ з мінімальною насип- перлит с минимальной на- ною густиною без оплав- сыпной плотностью без оп- лення поверхні зерен лавления поверхности зе- рен 4.2.9 фільтраційна проникність de Filterdurchl[a1]- * ssigkeit en filtration penetrabi- lity fr p[e2]n[e2]trabilit[e2] * de filtration ru фильтрационная проница- емость Здатність матеріалу при Способность материала заданих умовах товщина при заданных условиях шару тиск рідини тем- толщина слоя давление пература пропускати жидкости температура дистильовану воду з пев- пропускать дистиллирован- ною швидкістю ную воду с определенной скоростью - 20 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Абетковий покажчик українських термінів вироби бітумно-перлітові ............................ 4.1.3 вироби бітумно-цементно-перлітові ................... 4.1.4 вироби гіпсоперлітові ............................... 4.1.13 вироби епсоперлітові ................................ 4.1.17 вироби з негорючого композиційного теплоізоляційного матеріалу ........................................... 4.1.25 вироби з перлітосклопласту .......................... 4.1.26 вироби з поризованого перлітосилікату ............... 4.1.22 вироби керамоперлітофосфатні ........................ 4.1.14 вироби кремнеземперлітові ........................... 4.1.10 вироби лігноперлітові ............................... 4.1.13 вироби перлітоазбестокаолінові ПАК ................ 4.1.9 вироби перлітобазальтові ............................ 4.1.24 вироби перлітобентонітові ........................... 4.1.7 вироби перлітові декоративно-теплоізоляційні ........ 4.1.15 вироби перлітові теплоізоляційні - перконсит ........ 4.1.2 вироби перлітодіамітові ............................. 4.1.19 вироби перлітокерамічні ............................. 4.1.6 вироби перлітопластбетонні .......................... 4.1.20 вироби перлітофосфогельові .......................... 4.1.11 вироби перлітоцементні .............................. 4.1.5 вироби пластперлітові .............................. 4.1.21 вироби склоперлітові . .............................. 4.1.23 вироби теплоізоляційні "Перліталь" .................. 4.1.8 вироби термоперлітові ............................... 4.1.16 вироби фосфоперлітобетонні .......................... 4.1.18 вогнетриви перлітошамотні ........................... 4.1.34 густина насипна ..................................... 4.2.1 добавка перлітова полегшувальна ..................... 4.1.32 заповнювач перлітовий гранульований ................. 4.1.28 здатність нафтовбирна ............................... 4.2.6 картон перлітобазальтовий ........................... 4.1.35 керамзитоперлітобетон ............................... 4.1.30 коефіцієнт сполучення ............................... 4.2.2 коефіцієнт ущільнення ............................... 4.2.3 маса бітумно-перлітова .............................. 4.1.35 марка за густиною ................................... 4.2.4 перліт гідрофобізований ............................. 4.1.27 перлітобетон ........................................ 4.1.36 перлітобетон дрібнозернистий ........................ 4.1.29 перліт спучений ..................................... 4.1.40 плити комплексні з утеплювачем з перлітобетону ...... 4.1.37 порошок перлітовий фільтрувальний ................... 4.1.44 прониклість фільтраційна ............................ 4.2.9 рН водяної витяжки .................................. 4.2.7 розчин цементно-перлітовий .......................... 4.1.39 розчини перлітові тинькувальні....................... 4.1.38 сировина перлітова .................................. 4.1.31 субстрат перлітовий ................................. 4.1.41 суміш перлітографітова .............................. 4.1.33 температура спучення перлітової породи .............. 4.2.8 утеплювач із перлітової випаленої легковати ......... 4.1.43 утеплювач перлітовий підпресований .................. 4.1.42 частка спливаючих у воді частинок масова ........... 4.2.5 - 21 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Абетковий покажчик німецьких термінів Bitumenperliterzeugnisse ............................ 4.1.3 Bitumenperlitmasse .................................. 4.1.1 Bitumenzementperliterzeugnisse ...................... 4.1.4 Bl[a1]hkoeffizient .................................. 4.2.2 * Bl[a1]hperlit ....................................... 4.1.40 * Decorw[a1]rmeisoliererzeugnisse ..................... 4.1.15 * Dichtmarke .......................................... 4.2.4 Dichtungskoeffizient ................................ 4.2.3 Epsoperliterzeugnisse ............................... 4.1.17 Erzeugnisse aus perlitglasfasserver st[a1]rktem * Plast ............................................... 4.1.26 Erzeugnisse aus por[o:]sem Silicat Perlit ........... 4.1.22 * Erzeugnisse aus unbrennbarem Verbundw[a1]rme- d[a1]mmstoff ........................................ 4.1.25 * Fienk[o1]rniger Perlitobeton ........................ 4.1.29 * Feuerfeststoffe aus Perlitschamotte ................. 4.1.34 Filterdurchl[a1]ssigkeit ............................ 4.2.9 * Filterperlitpulver .................................. 4.1.44 Gipsperliterzeugnisse ............................... 4.1.13 Glasperliterzeugnisse ............................... 4.1.23 Granulatperlitfullsstoff ............................ 4.1.28 Hydrophobierter Perlit .............................. 4.1.27 Keramsitperlitbeton ................................. 4.1.30 Kieselerdeperliterzeugnisse ......................... 4.1.10 Komplexw[a1]rmed[a1]mmstoffplaten ................... 4.1.37 Leichter Perlitzusats ............................... 4.1.32 Lignoperliterzeugnisse .............................. 4.1.12 Massenanteil der im Wasser aufgeschwommenen Teilchen. 4.2.5 [O1]laufnahmef[a3]higkeit ........................... 4.2.6 * Perlitasbestkaolinerzeugnisse PAK ................. 4.1.9 Perlitbasalterzeugnisse ............................. 4.1.24 Perlitbasaltkarton .................................. 4.1.35 Perlitbentoniterzeugnisse ........................... 4.1.7 Perlitdiatomiterzeugnisse ........................... 4.1.19 Perlitgesteinbl[a1]htemperatur ...................... 4.2.8 Perlitgraphitmischung ............................... 4.1.33 Perlitkeramikphosphaterzeugnisse .................... 4.1.14 Perlitkeramische Erzeugnisse ........................ 4.1.6 Perlitobeton ........................................ 4.1.36 Perlitphosphogelerzeugnisse ......................... 4.1.11 Perlitplastbetonerzeugnisse ......................... 4.1.20 Perlitputzm[o1]rtel ................................. 4.1.38 * Perlitsubstrat ...................................... 4.1.41 Perlitw[a1]rmeisoliererzeugnisse - Perkonsit ........ 4.1.2 Relitzementerzeugnisse .............................. 4.1.5 Phoshoperlitbetonerzeugnisse ........................ 4.1.18 Ph-wert des wassrigen Auszuges ...................... 4.2.7 Plastperliterzeugnisse .............................. 4.1.21 Rohperlit ........................................... 4.1.31 Sch[u1]ttdichte ..................................... 4.2.1. * Vorpressperlitw[a1]tmed[a1]mmstoff .................. 4.1.42 * W[a1]rmed[a1]mmstoff aus Leichtbrennperli ........... 4.1.43 * W[a1]rmeisoliererzeugnisse "Perlital" ............... 4.1.8 * W[a1]rmeperliterzeugnisse ........................... 4.1.16 * Zementperlitm[o1]rtel ............................... 4.1.39 * - 22 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Абетковий покажчик англійських термінів bitumen containing perlite mass ..................... 4.1.1 bitumen containing perlite-cement products .......... 4.1.4 bitumen containing perlite products ................. 4.1.3 bulk density ........................................ 4.2.1 cement perlite plaster .............................. 4.1.39 ceramoperlitophosphate products ..................... 4.1.14 complex slabs with warmth-keeping material of perlite concrete ................................. 4.1.37 compression coefficient ............................. 4.2.3 decorative thermal-insulating perlite products ...... 4.1.15 diatomic perlite products ........................... 4.1.19 epseuperlite products ............................... 4.1.17 expanded perlite .................................... 4.1.40 expansion coefficient ............................... 4.2.2 fine-grained perlite concrete ....................... 4.1.29 filter perlite powder ............................... 4.1.44 filtration penetrability ............................ 4.2.9 foam perlite products ............................... 4.1.21 fraction of total mass of the particles floating up to the water surface ............................. 4.2.5 glass perlite products .............................. 4.1.23 grade according to the density ...................... 4.2.4 granulated perlite aggregate ........................ 4.1.28 gypsum perlite products ............................. 4.1.13 heat insulating perlite products-perconsit .......... 4.1.2 hydrophobic perlite ................................. 4.1.27 kaolin containing asbestoperlite products PAK ..... 4.1.9 lignoperlite products ............................... 4.1.12 lightening perlite addition ......................... 4.1.32 perlite basalt cartoon .............................. 4.1.35 perlite basalt products ............................. 4.1.24 perlite bentonite products .......................... 4.1.7 relite cement products .............................. 4.1.5 perlite ceramic products ............................ 4.1.6 perlite claydite concrete ........................... 4.1.30 perlite concrete .................................... 4.1.36 perlite fireclay products ........................... 4.1.34 perlite foam concrete products ...................... 4.1.20 perlite graphite mixture ............................ 4.1.33 perlite plasters .................................... 4.1.38 perlite prepressed warmth keeping ................... 4.1.42 perlite raw material ................................ 4.1.31 perlite substrate ................................... 4.1.41 petroleum absorption aptitude ....................... 4.2.6 Ph aqueous extract .................................. 4.2.7 phospho-gel perlite products ........................ 4.1.11 phosphoperlite concrete products .................... 4.1.18 products from composite nonflamable heat insulating material ............................................ 4.1.25 products from porous silicate perlite ............... 4.1.22 products perlite glass seam ......................... 4.1.26 siliсeous perlite products .......................... 4.1.10 temperature of perlite rock expansion ............... 4.2.8 thermal-insulating products "Perlital" .............. 4.1.8 thermoperlite products .............................. 4.1.16 warmth-keeping article from lightweight fired material4.1.43 - 23 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Абетковий покажчик французьких термінів addition de perlite allegeant ....................... 4.1.32 agr[e2]gats de perlite granul[e2]s .................. 4.1.28 * aptidute absorbante de p[e2]trole ................... 4.2.6 * cartoon perlitobasaltiques .......................... 4.1.35 coefficient de compression .......................... 4.2.3 coefficient d'expansion ............................. 4.2.2 densite en vrac ..................................... 4.2.1 enduits de perlite .................................. 4.1.38 extrait aqueux de PH ................................ 4.2.7 fraction d'une masse totale remontant [a4] * la surface d'eau .................................... 4.2.5 marque selon la densit[e2] .......................... 4.2.4 masse perlito-bitumineuse ........................... 4.1.1 mati[e2]re premi[e2]re de perlite ................... 4.1.31 * m[e2]lange perlito-graphitique ...................... 4.1.33 * mortier compos[e2] de ciment et de perlite .......... 4.1.39 * panneaux complexes avec un proteeteur de chaleur de perlitob[e2]ton .................................. 4.1.37 * p[e2]n[e2]trabilit[e2] de filtration ................ 4.2.9 perlite expans[e2]e ................................. 4.1.40 * perlite hydrophobe .................................. 4.1.27 perlitob[e2]ton ..................................... 4.1.36 perlitob[e2]ton [a4] grains fins .................... 4.1.29 perlitob[e2]ton [a4] k[e2]ramsite ................... 4.1.30 * poudre filtrante de perlite ......................... 4.1.44 produits colorifuges de perlite - perkonsit ......... 4.1.2 produits calorifuges "Perlital" ..................... 4.1.8 produits de lignoperlite ............................ 4.1.12 produits de perlite calorifuges d[e2]coratifs ....... 4.1.15 * produits de perlite de pl[a1]tre .................... 4.1.13 * produits de perlite diatomitiques ................... 4.1.19 produits de perlite et de ciment .................... 4.1.5 produits de perlite-verre ........................... 4.1.26 produits de perliteamiante de kaolin PAK .......... 4.1.9 produits de perlitochamotte r[e2]fractaires ......... 4.1.34 * produits de perlitomousse ........................... 4.1.21 produits de perlitomousse de b[e2]ton ............... 4.1.20 * produits perlitophosphoriques ....................... 4.1.11 produits de phosphate [a4] c[e2]ramo-perlite ........ 4.1.14 * produits de phosphoperlite de b[e2]ton .............. 4.1.18 * produits d'epseuperlite ............................. 4.1.17 produits de silicateperlite poreuse ................. 4.1.22 produits de thermoperlite ........................... 4.1.16 produits en mat[e2]rial compos[e2] incombustible calorifuge .......................................... 4.1.25 produits perlitobasaltiques ......................... 4.1.24 produits perlitobentoniques ......................... 4.1.7 produits perlite-bitumineux ......................... 4.1.3 produits perlitobitumineux de ciment ................ 4.1.4 produits perlitoceramiques .......................... 4.1.6 produits siliсo-perlite ............................. 4.1.10 produits verre-perlite .............................. 4.1.23 protecteur de chaleur [a4] partir de mat[e2]riau * de perlite .......................................... 4.1.43 protecteur thermique de perlite gous pres[e2]e ...... 4.1.42 * substrat de perlite ................................. 4.1.41 temp[e2]rature d'expansion de perlite de roche 4.2.8 * - 24 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Абетковий покажчик російських термінів добавка перлитовая облегчающая ...................... 4.1.32 доля всплывающих в воде частиц массовая ............. 4.2.5 заполнитель гранулированный перлитовый .............. 4.1.28 изделия битумно-перлитовые .......................... 4.1.3 изделия битумно-цементно-перлитовые ................. 4.1.4 изделия гипсоперлитовые ............................. 4.1.13 изделия из негорючего композиционного материала ..... 4.1.25 изделия из перлитостеклопласта ...................... 4.1.26 изделия из поризованного перлитосиликата ............ 4.1.22 изделия керамоперлитофосфатные ...................... 4.1.14 изделия кремнеземперлитовые ......................... 4.1.10 изделия лигноперлитовые ............................. 4.1.12 изделия перлитоасбестокаолиновые ПАК .............. 4.1.9 изделия перлитобазальтовые .......................... 4.1.24 изделия перлитобентонитовые ......................... 4.1.7 изделия перлитодиатомитовые ......................... 4.1.19 изделия перлитокерамические ......................... 4.1.6 изделия перлитопластбетонные ........................ 4.1.20 изделия перлитофосфогелевые ......................... 4.1.11 изделия перлитоцементные ............................ 4.1.5 изделия перлитовые декоративно-теплоизоляционные .... 4.1.15 изделия перлитовые теплоизоляционные ................ 4.1.2 изделия пластперлитовые ............................. 4.1.21 изделия стеклоперлитовые ............................ 4.1.23 изделия термоперлитовые ............................. 4.1.16 изделия термоизоляционные "Перлиталь" ............... 4.1.8 изделия фосфоперлитобетонные ........................ 4.1.18 изделия эпсоперлитовые .............................. 4.1.17 картон перлитобазальтовый ........................... 4.1.35 керамзитоперлитобетон ............................... 4.1.30 коэффициент вспучивания ............................. 4.2.2 коэффициент уплотнения .............................. 4.2.3 марка по плотности .................................. 4.2.4 масса битумно-перлитовая ............................ 4.1.1 огнеупоры перлитошамотные ........................... 4.1.34 перлит вспученный ................................... 4.1.40 перлит гидрофобизированный .......................... 4.1.27 перлитобетон ........................................ 4.1.36 перлитобетон мелкозернистый ......................... 4.1.29 плиты с утеплителем из перлитобетона комплексные..... 4.1.37 плотность насыпная .................................. 4.2.1 порошок перлитовый фильтровальный ................... 4.1.44 проницаемость фильтрационная ........................ 4.2.9 раствор цементно-перлитовый ......................... 4.1.39 растворы перлитовые штукатурные ..................... 4.1.38 рH водной вытяжки ................................... 4.2.7 смесь перлитографитовая ............................. 4.1.33 способность нефтепоглотительная ..................... 4.2.6 субстрат перлитовый ................................. 4.1.41 сырье перлитовое .................................... 4.1.31 температура вспучивания перлитовой породы ........... 4.2.8 утеплитель из перлитового обжигового легковеса ...... 4.1.43 утеплитель перлитовый подпрессованный ............... 4.1.42 - 25 - ДСТУ Б А.1.1-19-94 Ключові слова: вироби гідрофобізований перліт коефіцієнт перлітобетон перлітова сировина розчин спучений перліт субстрат температура спучення утеплювач Примітка. * - дійсні зображення символів взятих у квадратні дужки наведені в таб- лиці відповідності символів.