Розслідування і облік технологічних порушень у роботі електростанцій, мереж та енергосистем міненерго України. Інструкція

НА: Книга 314 РОЗСЛIДУВАННЯ I ОБЛIК ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПОРУШЕНЬ У РОБОТI ЕЛЕКТРОСТАНЦIЙ МЕРЕЖ ТА ЕНЕРГОСИСТЕМ МIНЕНЕРГО УКРАЇНИ Iнструкцiя Книга 314 Роздiл 1 Загальнi положення 3.1. Розслiдуванню i облiку технологiчних порушень у роботi елек- тростанцiй мереж та енергосистем Мiненерго України далi порушень пiдлягають; - пошкодження енергоустановок або їх устаткування i споруд пiд час експлуатацiї а також пiд час ремонту комплексного випробовуван- ня профiлактичних оглядiв випробовувань; - недопустиме вiдхилення параметрiв технiчного стану енергоуста- новок якi вплинули на виведення їх з ладу; - втрата стiйкостi електричної мережi i енергосистеми або роз- дiлення енергосистеми на частини що викликало вiдключення споживачiв; - перевищення встановлених норм викидiв скидiв шкiдливих речо- вин в навколишнє середовище енергоустановками; - незапланований перерив енергопостачання споживачiв електричної та теплової енергiї органiзацiями якi її постачають; - помилковi або вимушенi вiдключення енергоустановок для усунен- ня дефектiв або пошкоджень їх елементiв; - пошкодження будiвель i споруд що викликало вiдключення гене- руючої потужностi вiдключення споживачiв електричної та теплової енергiї. 3.2. Основними завданнями розслiдування i облiку порушень є: - з'ясування всiх причин порушення; - розробка органiзацiйно-технiчних заходiв що сприяють вiднов- ленню працездатностi пошкодженого устаткування чи споруд i поперед- женню подiбних порушень у роботi енергоустановок; - прийняття квалiфiкованих рiшень щодо вдосконалення органiзацiї експлуатацiї i ремонту енергетичних об'єктiв модернiзацiї рекон- струкцiї або замiни енергетичного устаткування а також використання матерiалiв розслiдування для розробки нормативних матерiалiв з пи- тань надiйностi; - пiдвищення вiдповiдальностi персоналу енергетичних пiдприємств енергосистем та iнших органiзацiй Мiненерго за виконання заходiв якi забезпечують безперебiйне надiйне i економiчне енергопостачання спо- живачiв. 3.3. Заходи викладенi в матерiалах розслiдування пiдлягають обов'язковому виконанню. 3.4. В залежностi вiд характеру i тяжкостi наслiдкiв впливу на персонал втрати стiйкостi енергосистем вiдхилення параметрiв енер- гоносiя екологiчного впливу обсягiв пошкодження устаткування iнших факторiв зниження надiйностi енерговиробництва порушення у роботi енергоустановок подiляються на аварiї i вiдмови. 3.5. Порушення у роботi енергетичного пiдприємства якi призвели до зруйнування чи пошкодження виробничих будiвель споруд i устатку- вання внаслiдок чого загинули люди або створились умови загрози жит- тю i здоров'ю працiвникiв пiдприємства чи населення що перебуває поблизу енергоустановки або зупинено чи виведено з ладу пiдприємство дiльницю в залежностi вiд тривалостi зупинки чи кiлькостi загиблих людей є аварiями I або II категорiї. Аварiї I i II категорiї розслiдуються класифiкуються i облiко- вуються у вiдповiдностi з "Положенням про розслiдування та облiк не- щасних випадкiв професiйних захворювань i аварiй на пiдприємствах в установах i органiзацiях" надалi Положенням розробленим Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi далi Держнаглядохо- ронпрацi . 3.6 Порушення технологiчних процесiв роботи енергоустановки з устаткуванням групи А.Б.В вказаних у дод. А короткочаснi перер- ви енерговиробництва порушення в роботi пiдприємств цехiв дiльниць i окремих енергоустановок є вiдмови I i II категорiї i розслiдуються класифiкуються та облiковуються у порядку встановленому даною iнструкцiєю. 3.7. Необхiднiсть випуску нормативних документiв за результатами аналiзу розслiдування порушень визначається вiдповiдними пiдроздiла- ми Мiненерго України що формують технiчну полiтику в галузi. 3.8. Матерiали розслiдування можуть бути використанi Мiненерго України та iншими вiдповiдними органами для визначення безпосереднiх винуватцiв за допущенi порушення. 3.9. Необхiднiсть випуску розпорядчих документiв щодо ре- зультатiв розслiдування порушень визначються керiвництвом пiдприємства енергооб'єднання Енерготехнагляду або Мiненерго України. 3.10. Кожне порушення що пiдлягае облiку повинно класифiкува- тись за найбiльш тяжким наслiдком. 3.11. Адмiнiстрацiя пiдприємства органiзацiї несе вiдповiдальнiсть в установленому порядку за несвоєчасне повiдомлення про порушення або приховання його вiд розслiдування навмисне перек- ручення обставин i причин порушення а також незбереження до роз- слiдування обставин на робочих мiсцях i стану устаткування яким вiн був наа момент порушення. 3.12. Перериви енергопостачання споживачiв спричиненi порушення- ми у роботi енергетичного устаткування споживача а також порушення спричиненi недотриманням споживачами Правил улаштування електроуста- новок та Правил використання електричної i теплової енергiї кла- сифiкується i враховуються споживачами. 3.13. Контроль за дотриманням вимог що викладенi в данiй iнструкцiї здiйснює Енерготехнагляд. Книга 314 Роздiл 2 Ознаки порушень Книга 314 Роздiл 2 Глава 1 Аварiї I категорiї 4.1.1. Порушення в роботi енергетичного пiдприємства що призве- ло до зруйнування та пошкодження виробничих будiвель споруд i устат- кування внаслiдок чого загинуло п'ять чи бiльше чоловiк або створи- лась загроза життю i здоров'ю працiвникiв пiдприємства та населення яке перебуває поблизу об'єкта. 4.1.2. Пошкодження основного устаткування котли турбiни гене- ратори блочнi трансформатори автотрансформатори зв'язку а також вихiд з ладу джерел життезабезпечення енерговиробництва резервуарiв води мазуту газопроводiв паропроводiв живильних трубопроводiв електричних i теплових власних потреб тощо ; обвалювання несучих елементiв будiвель споруд; пожежа якщо вони призвели до повної зу- пинки на добу i бiльше всього генеруючого устаткування електростанцiї потужнiстю 500 МВт i бiльше. 4.1.3. Пошкодження споруд чи устаткування електричних або тепло- вих мереж якi призвели до перериву енергопостачання всiх споживачiв енергопiдприємства на строк бiльше доби. Книга 314 Роздiл 2 Глава 2 Аварiї II категорiї 4.2.1. Порушення в роботi енергетичного пiдприємства що призве- ло до зруйнування чи пошкодження виробничих будiвель споруд i ус- таткування внаслiдок якого загинуло до п'яти чоловiк або створи- лась загроза життю i здоров'ю працiвникiв пiдприємства та населення що перебуває поблизу енергоустановки. 4.2.2. Вихiд з ладу джерел життезабезпечення енерговиробництва резервуарiв води мазуту газопроводiв паропроводiв живильних тру- бопроводiв електричних i теплових власних потреб тощо обвалюван- ня несучих елементiв будiвель i споруд пожежа на електростанцiї як- що вони призвели до повної зупинки на строк бiльше 12 годин всього генеруючого устаткування електростанцiї потужнiстю 500 МВт i бiльше. 4.2.3. Пошкодкення споруд чи устаткування електричних або тепло- вих мереж якi призвели до перерви енергопостачання всiх споживачiв енергопiдприємства на строк i2 годин i бiльше. 4.2.4. Порушення стiйкостi або розподiл ОЕС України на частини яке призвело до перериву енергопостачання споживачiв на 20 % бiльше загального споживання ОЕС. 4.2.5. Порушення якi не класифiкуються аварiями вiдносяться до вiдмов I категорiї. Книга 314 Роздiл 2 Глава 3 Вiдмови I категорiї 4.3.1. Зруйнування устаткування групи А. 4.3.2. Пошкодження устаткування групи А що призвело до вимушено- го його простою тривалiстю бiльше трьох дiб. 4.3.3. Повне скидання навантаження електростанцiєю потужнiстю 300 МВт i бiльше якщо в роботi знаходилось бiльше одного генератора не- залежно вiд збереження власних потреб. 4.3.4. Порушення роботи теплової мережi з дiаметром трубопроводу 500 мм i бiльше в опалювальний сезон яке призвело до перерви тепло- постачання об'єктiв житлосоцкультпобуту. 4.3.5. Порушення роботи теплової мережi з дiаметром трубопроводу вiд 250 до 500 мм в опалювальний сезон яке призвело до перерви в теплопостачаннi об'єктiв житлосоцкультпобуту тривалiстю бiльше 48 го- дин. 4.3.6. Вимушений простiй в перiод опаювального сезону джерела тепла що призвiв до перерви теплопостачання об'єктiв житлосоц- культпобуту тривалiстю бiльше 24 годин. 4.3.7. Перерва енергопостачання споживачiв що призвело до не- довiдпуску електроенергiї 100 МВт*год i бiльше. 4.3.8. Робота об'єднаної енергосистеми або її частини з частотою нижче 49 3 Гц тривалiстю бiльше 30 хвилин або з частотою 50 3 Гц три- валiстю бiльше години. Недовiдпуск електроенергiї облiковується за методикою НДЦ України. 4.3.9. Режим роботи устаткування споруд тривалiстю бiльше однiєї доби який призвiв до збiльшення концентрацiї шкiдливих речо- вин що викидаються: - в атмосферу - п'ятикратного i бiльше узгодженого значення ГДВ; - у воднi об'єкти - трикратного i бiльше узгодженого значення ГДС. 4.3.10. Пошкодження дамб золошлаковiдвалiв що призвело до вики- ду золошлакових вiдходiв у водойоми протягом доби i бiльше. 4.3.11. Пошкодження гiдроспоруд електростанцiй що призвело до зниження рiвня води у водосховищi рiчцi або пiдвищення його в ниж- ньому б'єфi вище гранично допустимого значення. 4.3.12. Повне скидання теплового навантаження в опалювальний се- зон джерелом тепла потужнiстю 100 Гкал/год i бiльше. 4.3.13. Розподiл енергосистеми на частини що призвело до знес- трумлення споживачiв. 4.3.14. Порушення якi не класифiкуються вiдмовами I категорiї вiдносяться до вiдмов II категорiї. Книга 314 Роздiл 2 Глава 4 Вiдмови II категорiї 4.4.1. Зруйнування устаткування групи Б. 4.4.2. Пошкодження устаткування групи Б що призвело до вимушено- го його простою тривалiстю бiльше однiєї доби. 4.4.3. Порушення роботи теплової мережi з дiаметром трубопроводу вiд 250 до 500 мм в опалювальний сезон що призвело до перерви тепло- постачання об'єктiв житлосоцкультпобуту тривалiстю вiд 16 до 48 годин. 4.4.4. Порушення роботи теплової мережi з дiаметром трубопроводу вiд 100 до 250 мм в опалювальний сезон що призвело до перерви тепло- постачання об'єктiв житлосоцкультпобуту тривалiстю бiльше 46 годин. 4.4.5. Вимушений простiй джерела тепла в опалювальний сезон що призвело до перерви теплопостачання об'єктiв житлосоцкультпобуту три- валiстю вiд 8 до 24 годин. 4.4.6. Перерив енергопостачання споживачiв що призвело до не- довiдпуску електроенергiї вiд 10 до 100 МВт*год. 4.4.7. Режим роботи устаткування споруд який призвiв до збiльшення концентрацiї шкiдливих речовин що викидаються: - в атмосферу - трикратного i бiльше узгодженого значення ГДВ; - у воднi об'єкти - двократного i бiльше узгодженого значення ГДС. 4.4.8. Неправильнi дiї захисту i автоматики або помилковi дiї персоналу що призвели до вiдключення енергоустановок лiнiй електро- передачi груп А i Б або перерва у енергопостачаннi споживачiв. 4.4.9. Зниження електричного навантаження електростанцiєю на 20 % i бiльше вiд заданого диспетчерським графiком тривалiстю бiльше однiєї години. 4.4.10. Робота об'єднаної енергосистеми з частотою нижче 49 3 Гц яка призвела до перериву електропостачання споживачiв вiд дiї прис- троїв АЧР САОН. Недовiдпуск електроенергiї облiковується за методи- кою НДЦ України. 4.4.11. Порушення роботи каналiв i пристроїв СДТУ або ТМ що призвело до повної втрати зв'язку диспетчера з керованим об'єктом тривалiстю 24 години i бiльше. 4.4.12. Масове вiдключення або пошкодження електричних мереж нап- ругою 10 кВ i вище внаслiдок стихiйних явищ що призвело до перериву енергопостачання споживачiв. 4.4.13. Порушення якi не класифiкуються вiдмовами II категорiї вiдносяться до цехового облiку. Книга 314 Роздiл 3 Класифiкацiя причин порушень 5.1. При розслiдуваннi причин i обставин порушень повиннi бути вивченi i оцiненi обставини перерахованi нижче: - дiї персоналу вiдповiднiсть енергоустановок i органiзацiї їх експлуатацiї дiючим нормам i правилам; - якiсть i строки виконання ремонтiв профiлактичних оглядiв i контролювання технiчного стану устаткування дотримання норм i вiдповiдних вимог пiд час проведення ремонтних робiт; - своєчаснiсть усунення аварiйних джерел дефектiв устаткування виконання вимог розпорядчих документiв протиаварiйних циркулярiв та заходiв спрямованих на пiдвищення надiйностi устаткування; - правильнiсть прийнятих проектних рiшень якiсть виготовлення i конструкцiї устаткування якiсть проведення монтажних будiвельних i налагоджувальних робiт; - вiдповiднiсть критерiїв стихiйних явищ швидкiсть вiтру товщи- на ожеледi на проводах лiнiй електропередач тощо величинам якi прийнятi в проектi i установленi нормами. 5.2. При розслiдуваннi порушень повиннi бути виявленi проа- налiзованi та описанi всi причини виникнення i розвитку порушення його передумови а також причинно - наслiдковi зв'язки мiж ними. Кожне порушення аварiя або вiдмова одночасно повинно бути кла- сифiковано за ознаками технiчних i органiзацiйних причин якi мають вiдповiднi намернi позначення. 5.3. У випадку якщо аварiя або вiдмови в роботi якi виникли з однiєї причини далi розвиваються через iншi причини з бiльш серйоз- ними наслiдками ознак класифiкацiйних причин класифiкацiя аварiй або вiдмов у роботi повинна визначатись i за наслiдками їх розвитку в хронологiчному порядку. 5.4. Класификацiйними ознаками технiчних причин порушень є: 5.4.1. Порушення структури матерiалiв вузлiв та деталей устатку- вання. 5.4.2. Порушення зварювання пайки. 5.4.3. Порушення механiчного з'єднання. 5.4.4. Механiчне зношення. 5.4.5. Золове зношення. 5.4.6. Корозiйне зношення. 5.4.7. Ерозiйне зношення. 5.4.8. Порушення щiльностi. 5.4.9. Порушення нормального вiбрацiйного стану. 5.4.10. Вибух. 5.4.11. Термiчне пошкодження. 5.4.12. Електродугове пошкодження. 5.4.13. Порушення електричної iзоляцiї. 5.4.14. Порушення електричного контакту. 5.4.15. Механiчне зруйнування пошкодження . 5.4.16. Загоряння або пожежа. 5.4.17. Порушення стiйкостi електричної мережi. 5.4.18. Вичерпання ресурсу. 5.4.19. Некласифiкованi причини. 5.5. Класифiкацiйними ознаками органiзацiйних причин порушень є: 5.5.1. Помилковi дiї оперативного персоналу. 5.5.2. Помилковi дiї керiвного персоналу. 5.5.3. Помилкавi дiї персоналу служб i лабораторiй. 5.5.4. Помилковi дiї ремонтного персоналу. 5.5.5. Незадовiльна органiзацiя технiчного обслуговування. 5.5.6. Незадовiльна якiсть нормативно-технiчної документацiї. 5.5.7. Дефекти проекту. 5.5.8. Дефекти конструкцiї. 5.5.9. Дефекти виготовлення. 5.5.10. Дефекти монтажу. 5.5.11. Дефекти ремонту. 5.5.12. Дефекти будiвництва. 5.5.13. Стихiйнi явища. 5.5.14. Вплив стороннiх осiб i органiзацiй. При класифiкацiї ознак органiзацiйних порушень першою вказується та за якою порушення облiковується в статистичнiй звiтностi по тяж- костi . Книга 314 Роздiл 4 Порядок повiдомлення про порушення 6.1. Про всi порушення якi мають ознаки аварiй або вiдмов I ка- тегорiї повинно термiново передаватися оперативне повiдомлення. 6.2. Передача повiдомлення оперативним персоналом енер- гопiдприємств здiйснюється у вiдповiдностi з прийнятою Мiненерго України схемою i регламентом часу передачi повiдомлення про порушення. Схема передачi повiдомлення така: оперативний черговий пiдприємства - диспетчеру енергосистеми диспетчер енергосистеми - диспетчеру НДЦ i iнспектору енергосистеми диспетчер НДЦ - керiвниц- тву Мiненерго України i Енерготехнагляду. 6.3. Диспетчер енергооб'єднання повинен передати оперативне повiдомлення про порушення в iнспекторську групу Енерготехнагляду. 6.4. Керiвник пiдприємства власник крiм цього зобов'язаний негайно повiдомити про аварiю у вiдповiдний орган державного нагляду охорони працi мiсцевий орган виконавчої влади органи прокуратури де знаходиться пiдприємство. 6.5. Про аварiї i вiдмови I категорiї що супроводжуються поже- жею оперативне повiдомлення також передається Управлiнню охорони працi Мiненерго України. 6.6. Оперативне повiдомлення про порушення повинно складатись згiдно з дод. Б. Книга 314 Роздiл 5 Органiзацiя i порядок розслiдування порушень 7.1. Кожне порушення повинно бути розслiдуване комiсiєю склад якої установлюється в залежностi вiд характеру i тяжкостi того що сталося. 7.2. Розслiдування аварiй внаслiдок яких виникли нещаснi випад- ки з загибеллю людей проводяться комiсiєю з спецiального розслiду- вання. Склад комiсiї та порядок розслiдування визначаються згiдно з Положенням. 7.3. У випадку коли порушення супроводжувались виникненням по- жеж складається загальний акт розслiдування в якому враховуються основнi положення Iнструкцiї з розслiдування i облiку пожеж якi ви- никли на енергетичних об'єктах. Розслiдування порушень з пошкодженням проточної частини турбiни повинно проводитись з врахуванням "Методических указаний по расследо- ванию причин повреждения металла рабочих лопаток и дисков турбин". 7.4. Для розслiдування аварiй внаслiдок яких не сталися нещаснi випадки з загибеллю людей комiсiї утворюються; 7.4.1. У випадку аварiї I категорiї - наказом Мiненерго i узгод- женням з вiдповiдним центральним органом Держнаглядохоронпрацi України а на пiдприємствах з недержавними формами власностi - вiдповiдним центральним органом Держнаглядохоронпрацi України. 7.4.2. У випадку аварiї II категорiї - наказом керiвника енерго- системи а на пiдприємствах з недержавною формою власностi - вiдповiдним територiальним органом Держнаглядохоронпрацi України. 7.4.3. Аварiї якi стосуються пiдприємств рiзних енергосистем розслiдуються комiсiями з участю представникiв цих енергосистем НДЦ України i Енерготехнаглядом. Склад комiсiї визначається керiвництвом Мiненерго України. Головою комiсiї може бути представник Мiненерго енергооб'єднан- ня або органу Держнаглядохоронпрацi України. 7.5. Пiд час розслiдування комiсiя користується правами що виз- наченi пп. 40 i 41 Положення та додатком В даної iнструкцiї див. дод. В . 7.6. Розслiдування вiдмов I i II категорiї проводиться постiйно дiючими комiсiями що призначаються наказом пiдприємства щорiчно. У окремих випадках залежно вiд характеру i наслiдкiв порушення комiсiї призначаються наказами енергооб'єднання Мiнiстерства або НДЦ України Енерготехнагляду . Вiдмови I категорiї пов'язанi з порушен- ням частоти розслiдуються комiсiєю призначеною керiвництвом Мiне- нерго України. 7.7. Пiд час комплектування складу комiсiї треба керуватись тим що: - до складу комiсiї для розслiдуваня вiдмов I категорiї у випад- ку пошкодження устаткування в обов'язковому порядку включається пред- ставник ОРГРЕС та по узгодженню з Енерготехнаглядом його представник; - у випадку розлiдування порушення з масовими пошкодженнями лiнiй електропередач через стихiйнi явища до складу комiсiї в обов'язково- му порядку повиннi включатись представники проектних i будiвельно-монтажних органiзацiй; - при необхiдностi до складу комiсiї для розслiдування порушень включаються представники заводiв-виготовлювачiв проектних i ремон- тних органiзацiй науково-дослiдних iнститутiв та налагоджувальних органiзацiй. 7.8. Всi порушення у роботi причинами яких є дефекти проектуван- ня виготовлвння монтажу ремонту i будiвництва повиннi розслiдува- тись iз залученням компетентних представникiв вiдповiдних ор- ганiзацiй. При неможливостi дотримання цiєї вимоги порядок розслiду- вання повинен бути узгоджений з Енерготехнаглядом. 7.9. Комiсiя для розслiдування порушень створюється в складi не менше трьох осiб. 7.10. Розслiдування порушення повинно бути почате негайно i закiнчене в строк не бiльше десяти дiб з моменту його виникнення. У випадку необхiдностi встановлений термiн може бути продовжений Енерготехнаглядом крiм випадкiв коли комiсiя призначається Мiненер- го України. 7.11. Розслiдування порушень на енергоустановках пiдконтрольних органам Державного нагляду проводиться з врахуванням положень цих органiв викладених у вiдповiдних дiючих iнструкцiях i положеннях. 7.12. Результати розслiдування порушень оформляються актом згiдно з роздiлом 8. 7.13. Акт розслiдування повинен бути пiдписаний всiма членами комiсiї. При незгодi окремих членiв комiсiї допускається пiдписання акта "з окремою думкою" яка викладається поряд з пiдписом або адре- суванням до окремого додатку. У всiх випадках "окрема думка" повинна додаватися до акта при його пiдписаннi. 7.14. Копiї акта розслiдування порушень повиннi видаватись чле- нам комiсiї за їх вимогами. 7.15. Акт розслiдування аварiй I i II категорiї розсилається згiдно з п. 91 Положення а також у Мiненерго України i Енерготехнаг- ляд. 7.16. Акти розслiдування вiдмов I категорiї повиннi складатись у п'яти примiрниках оригiналах i надсилатися енергопiдприємством у чотирьох примiрниках в енергооб'єднання негайно пiсля закiнчення роз- слiдування. Енергооб'єднання в десятиденний термiн надсилає iз своїм виснов- ком акти розслiдування: - у Мiненерго України; - у Енерготехнагляд України; - пiдприємству "ЛьвiвОРГРЕС". 7.17. Акти розслiдування вiдмов II категорiї складаються у трьох примiрникам i у десятиденний термiн надсилається в енергооб'єднання. Енергооб'єднання надсилають у мiсячний термiн акти розслiдування вiдмов II категорiї в Енерготехнагляд. Енерготехнагляд пiсля обробки актiв вiдсилає їх у пiдприємство "ЛьвiвОРГРЕС" для аналiзу i складан- ня оглядiв. 7.18. Суперечностi мiж органiзацiями щодо рiшення комiсiї розгля- даються Енерготехнаглядом у десятиденний термiн пiсля закiнчення роз- слiдування i подання обгрунтованих заперечень. 7.19. Остаточне рiшення про облiк та класифiкацiю вiдмов I i II категорiї приймає Енерготехнагляд. 7.20. Вказiвки щодо органiзацiї розслiдування порушень наведенi у дод. В. 7.21. Недовiдпуск електричної i теплової енергiї споживачам виз- начається згiдно з дод. Г. 7.22. Недовиробiток електричної енергiї внаслiдок порушень визна- чається згiдно з дод. Д. У випадку неможливостi одержання електроенергiї споживачем вiд резервних джерел з його вини через недосконалiсть схем внутрiшнього енергопостачання недовiдпуск не враховується. 7.23. Матерiальна шкода заподiяна аварiями визначається з ура- хуванням витрат зазначених у дод. Е. Книга 314 Роздiл 6 Порядок оформлення результатiв розслiдування порушень 8.1. Результати спецiального розслiдування аварiй I i II категорiї внаслiдок яких загинули люди оформляється актом у вiдповiдностi з Положенням. 8.2. Результати розслiдування аварiй I i II категорiї беє заги- белi людей а також вiдмов I i II категорiї оформляється актом у вiдповiдностi з формою наведеною у дод. Ж. 8.3. До акта розслiдування повиннi бути прикладенi всi необхiднi документи якi пiдтверджують висновки комiсiї дiаграми осцилограми виписки з оперативних журналiв пояснювальнi записки схеми у тому числi електричнi креслення фотографiї результати випробовувань заключення про роботу пристроїв захисту i автоматики експертнi зяк- лючення спецiалiстiв що залучаються до розслiдування опитувальнi листи розпечатки регiстраторiв аварiйних процесiв довiдки метеос- танцiй а також iншi документи за вимогами комiсiї що пiдтвер- джують причини виникнення протiкання i лiквiдацiї порушення. 8.4. Змiст акта повинен вiдповiдати пунктам наведеної форми для можливостi подальшої машинної обробки. 8.5. При оформленнi акта про порушення спричиненого стихiйним явищем що призвело до масових вiдключень повiтряних лiнiй електропе- редачi ПЛ напругою 6-10 кВ 35-110 кВ 150-220 кВ 400-500 кВ 750 кВ у нього повиннi бути вмiщенi такi данi: - кiлькiсть вимкнених з неуспiшним АПВ повiтряних лiнiй електро- передачi; - кiлькiсть пошкоджених елементiв повiтряних лiнiй. Крiм цього до акта додаються узагальненi данi про пошкодження окремих елементiв ПЛ за наведеною в дод. И формою. 8.6. Всi порушення якi виникли на устаткуваннi групи В i Б i не класифiкованi вiдмовами II категорiї в тому числi порушення пов'язанi з вiдключенням електротехнiчного устаткування електростанцiї напру- гою 0 4 кВ елементiв електричних мереж напругою 10 кВ i нижче пош- коджень устаткування трубопроводiв посудин i тепломеханiчного ус- таткування з параметрами енергоносiя не вище 4 5 МПа 45 кгс/см i 723 град.К 450 град.С не оформляються актом а реєструються на пiдприємствi в журналi цехового облiку згiдно з дод. К . Книга 314 Роздiл 7 Порядок облiку i оформлення результатiв розслiдування i показникiв надiйностi 9.1. Облiк аварiй i вiдмов I i II категорiї здiйснюють пiдприємства з реєстрацiею в журналi форма якого наведена в додатку Л. Одночасно враховуються аварiї внаслiдок яких загинули люди так i без загибелi людей. 9.2. Всi порушення що виникли на електростанцiях в теплових i електричних мережах якi належать одному пiдприємству повиннi об- лiковуватись цим пiдприємством. Всi порушення якi охопили сумiжнi електростанцiї мережi однiєй енергосистеми повиннi облiковуватись цiєю енергосистемою. За рiшен- ням керiвництва енергооб'єднання цi порушення вiдносяться на одне з пiдприємств. Всi порушення якi охопили електростанцiї мережi кiлькох енерго- систем незалежно вiд їх взаємозв'язку повиннi облiковуватись окре- мо в кожнiй з цих енергосистем. Такi порушення можуть бути вiднесенi згiдно з рiшенням НДП України до однiєї з енергосистем. 9.3. Вiдмови I категорiї пов'язанi з порушенням частоти врахо- вуються: - енергооб'єднанням у випадку порушення заданого графiка покрит- тя перевищення заданого рiвня споживання порушення визначених строкiв навантаження його генеруючого устаткування; - НДЦ України у всiй рештi випадкiв загальносистемних порушеннях режиму. 9.4. Облiк всiх порушень проводиться протягом всього часу роботи енергоустановки з моменту закiнчення його комплексного випробовуван- ня пiд навантаженням i початку використання в технологiчному процесi незалежно вiд пiдписання акта прийняття устаткування в промислову або дослiднопромислову експлуатацiю. 9.5. Переведення енергоустановки з аварiйного ремонту в плановий не є обгрунтуванням для вiдмови вiд розслiдування i облiку даного по- рушення. Порядок виведення з роботи енергоустановки i переведення його з аварiйного стану в плановий ремонт наведений у дод. М. 9.6. Окремому облiку пiдлягають порушення з пошкодженням енер- гоустановк або їх елементiв якi виникли пiд час комплексного опробо- вування до їх введення та прийняття в експлуатацiю або виявленi пiд час ремонтiв випробовувань. Порушення оформляється актами за формою дод. Ж якi надсилаються в Енерготехнагляд та пiдприємство"ЛьвiвОРГРЕС". 9.7. Короткочаснi вiдключення енергоустановок або їх елементiв для усунення дефектiв з дозволу диспетчера впродовж його чергування оформляються в журналах цехового облiку. 9.8. Кожне пiдприємство енергооб'єднання асоцiацiя ГЕС неза- лежно вiд форми власностi та органiзацiйно-господарського управлiння повиннi щомiсячно звiтуватись про технологiчнi порушення. 9.8.1. Енергопiдприємства не пiзнiше третього числа мiсяця нас- тупного за звiтним подають в енергооб'єднання асоцiацiю ГЕС мiсяч- ний звiт за формою 16-енерго пiдприємства наведеною в дод. Н. 9.8.2. Енергооб'єднання асоцiацiя ГЕС не пiзнiше п'ятого числа мiсяця наступного за звiтним надсилають форму звiтностi в Енерго- технагляд Управлiння електростанцiй i теплових мереж Управлiння електрифiкацiї i електричних мереж Мiненерго України та пiдприємство "ЛьвiвОРГРЕС" за формою 16-енерго енергосмстеми наведеною в додат- ку П разом з вiдомостями про порушення за кожний мiсяць квартал i з наростаючим пiдсумком за формою наведеною в дод. Р. 9.9. У формах звiтностi повиннi бути включенi всi аварiї i вiдмо- ви в роботi. 9.9.1. У форму звiтностi пiдприємств повиннi бути включенi всi аварiї I i II категорiй вiдмови в роботi I i II категорiї з наведе- ним коротким описом причин виникнення кожної аварiї i вiдмови. 9.9.2. У формi звiтностi енергооб'єднань асоцiацiї ГЕС повинна бути вказана загальна кiлькiсть аварiй i вiдмов I та II категорiї та наведений короткий опис причин виникнення кожної аварiї i кожної вiдмови I категорiї з визначенням ознак i класифiкацiйних груп. Вiдмови II категорiї надаються у вказанiй формi як в загальнiй кiлькостi так i з розбивкою за класифiкацiйними ознаками ор- ганiзацiйних причин окремо на електростанцiях в електричних i теп- лових мережах. 9.10. Заповнення журналу додаток Л i комплектування актiв роз- слiдування ведеться службою групою надiйностi пiдприємства яка вiдповiдає за своєчасну реєстрацiю порушень та вiдмiтку про виконан- ня заходiв щодо вiдновлення пошкодженого устаткування i пiдвищення надiйностi його роботи. 9.11. Органiзацiя цехового облiку покладається на керiвника вiдповiдного пiдроздiлу пiдприємства. Контроль за органiзацiєю цехового облiку покладається на службу групу надiйностi енергопiдприємства. 9.12. Контроль за своєчасним i правильним розслiдуванням доку- ментальним оформленням та облiком аварiй i вiдмов а також оформлен- ням актiв окремого облiку здiйсненням заходiв щодо усунення причин якi викликали їх покладається на керiвництво пiдприємств енер- гооб'єднань та Енерготехнагляду. 9.13. Вся iнформацiя про порушення що передбачена даною iнструкцiєю заноситься в автоматизовану систему облiку порушень у роботi електростанцiй мереж i енергосистем АСУ-АТН яка передбачає передачу iнформацiї у Центральний апарат Мiненерго України Енерго- технагляд i пiдприємство "ЛьвiвОРГРЕС". 9.14. Для аналiзу роботи енергопiдприємств та окремого устатку- вання визначаються показники надiйностi згiдно з вiдповiдною Методи- кою. Енергопiдприємства щоквартально складають звiт про показники надiйностi i надсилають в Енерготехнагляд i пiдприємство"ЛьвiвОРГРЕС". 9.15. Основнi визначення а саме стихiйнi явища технiчний стан експлуатацiї i структурнi визначення наведенi в дод. С.