НАПБ 01.035-97

НАПБ 01.035-97 Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України

УЗГОДЖЕНІ: ЗАТВЕРДЖЕНІ: 3 Управлінням Державної пожежної охорони МВС України: "13"лютого 1992 р. Наказом АТ "Укргазпром" від "19"лютого 1997 р. №57 3 Радою профспілки працівників нафтової і газової промисловості України: "25 "грудня 1996р. № П-5   ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 1. Загальні положення 1.1. Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України далі - Правила розроблені відповідно Закону України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року №3747 - XII додаток № 1 до цих Правил та Постанови Кабінету Міністрів України № 508 від 26 липня 1994 року " Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"". 1.2. Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки для підприємств установ організацій далі - підприємств та інших об'єктів будівель споруд технологічних ліній тощо газової промисловості яка забезпечується шляхом проведення організаційних технічних та інших заходів спрямованих на попередження пожеж забезпечення безпеки людей зниження майнових втрат та зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення. Правила поширюються тільки на підприємства підвідомчі АТ "Укргазпром" 1.3. Згідно статті 5 Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їх керівників та уповноважених ними осіб начальник цеху завідуючий складом начальник КС завідуючий лабораторією і т.д . 1.4 Для координації та вдосконалення роботи пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням в апаратах дочірніх підприємств і філій створюються служби пожежної безпеки які зобов'язані організувати ведення обліку пожеж аналізувати причини їх виникнення та вживати заходи щодо їх усунення відповідно до "Типового положення про службу пожежної безпеки" затвердженого наказом МВС України від 12.04 95 № 220. додаток № 2 цих Правил З метою поліпшення роботи спрямованої на запобігання пожеж і дотримання правил пожежної безпеки на підприємствах Укргазпрому організується вивчення цих Правил починаючи з 1997 року. 1.5. За порушення вимог Правил невиконання приписів посадових осіб Акціонерного Товариства і Державної пожежної охорони посадові та фізичні особи підприємств несуть адміністративну кримінальну чи іншу відповідальність згідно з чинним законодавством . За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки працівники з вини яких об'єкти понесли витрати можуть притягатися керівниками до відшкодування завданих збитків. 1.6. Пожежна безпека об'єктів газової промисловості регламентується "Правилами пожежної безпеки в Україні" затвердженими УДПО МВС України 14.06.1995 р. державними і галузевими нормами та цими Правилами. 2. Організація робіт щодо забезпечення пожежної безпеки на виробництві 2. 1. На кожному підприємстві має бути розроблена загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки та інструкції для окремих приміщень цехів дільниць складів тощо відповідно до додатка № 3 цих Правил. У будівлях та спорудах мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани схеми евакуації людей на випадок пожежі. Інструкції мають вивчатися з усіма працівниками під час проведення протипожежних інструктажів і в період проходження пожежно-технічного мінімуму 2.2. Керівник підприємства своїм наказом повинен визначити обов'язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки та призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель споруд цехів приміщень технологічного і інженерного устаткування електроустановки опалення вентиляція каналізація тощо а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту. Обов'язки мають бути відображені у відповідних посадових документах інструкціях положеннях функціональних обов'язках . 2.3. Для працівників охорони відомча ВОХР чи сторожова охорона має бути розроблена інструкція в якій необхідно визначити їхні обов'язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму огляду території і приміщень порядку дій в разі виявлення пожежі чи спрацювання засобів протипожежного захисту УПС та АУП а також вказати хто з посадових осіб адміністрації повинен викликатися в разі пожежі у нічний час і неробочі дні їх домашню адресу номер телефону службовий і домашній . 2.4. На кожному об'єкті мають бути розроблені і затверджені графіки проведення протиаварійних тренувань обслуговуючого персоналу відповідно плану ліквідації аварійних ситуацій на виробництві. Працівники підприємств до початку виконання своїх обов'язків повинні пройти навчання по ліквідації можливих аварій і їх наслідків. 2.5. Допуск до роботи осіб які не пройшли навчання протипожежного інструктажу та перевірку знань з питань пожежної безпеки забороняється. Порядок організації та проведення протипожежних інструктажів спеціального навчання пожежно-технічний мінімум та перевірки знань з питань пожежної безпеки визначається керівником підприємства наказом або положенням відповідно до Типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знаннь з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України і затвердженого наказом МВС України від 17.11.94 № 628. додаток № 4 цих Правил Відповідальність за своєчасне і якісне проведення цієї роботи в структурних підрозділах цех дільниця лабораторія склад майстерня т.ін. покладається на керівника відповідного підрозділу. Вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті слід також планувати при проведенні виробничого навчання з робітниками службовцями та інженерно-технічними працівниками. 2.6. Керівник підприємства з метою залучення працівників до проведення заходів щодо запобігання пожежам і організації їх гасіння створює наказом добровільну пожежну дружину ДПД чи команду ДПК . Відповідальність за створення пожежно-технічної комісії ПТК покладається на керівників об'єктів дочірніх підприємств. Діяльність ДПД ДПК та ПТК і їх робота здійснюється відповідно до Положення про добровільні пожежні дружини команди та типове положення про пожежно-технічну комісію затверджені наказом МВС України від 27.09.94. № 521. додаток № 5 до цих Правил 2.7. Територія підприємства а також будівлі споруди приміщення мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76* та первинними засобами пожежогасіння відповідно до рекомендацій щодо оснащення об'єктів первинними засобами пожежгасіння. додаток № 6 до цих Правил 2.8. На підприємстві приступати до будівництва реконструкції перепланування приміщень технологічного переоснащення чи впровадження нових технологій в т.ч. тимчасових дозволяється тільки за наявності проектної документації яка пройшла експертизу перевірку в органах Державної пожежної охорони на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки з позитивним результатом відповідно з порядком проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки . додаток № 7 цих Правил Початок роботи експлуатація новостворених виробничих інших об'єктів проводиться з дозволу Державної пожежної охорони у відповідності до Положення про порядок видачі органом державного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи затвердженого наказом МВС України від 26.10.94 № 580 додаток № 8 до цих Правил додаток № 8 Правил 2.9. Пожежна техніка та протипожежне устаткування що застосовується на об'єктах для запобігання пожежам і їх гасіння повинні мати державний сертифікат якості. Придбані за кордоном машини механізми устаткування технологічне обладнання та матеріали і речовини вводяться в експлуатацію чи застосовуються лише за умов відповідності їх діючим в Україні нормативним актам з пожежної безпеки. При відсутності даних щодо їх пожежної безпеки використання застосування забороняється. 2.10. Посадові особи зобов'язані вживати в межах наданих прав відповідні заходи реагування на факти порушень чи невиконання працівниками вимог правил пожежної безпеки. Видання наказу чи розпорядження що суперечить встановленому протипожежному режиму на об'єкті як і неприймання заходів реагування веде до відповідальності згідно чинного законодавства. Безпосередній керівник несе відповідальність за незнання підлеглими Правил чи невиконання ними вимог пожежної безпеки на підприємстві. 2. 11. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил обліку пожеж затверджених постановою кабінету міністрів України від 26.07.94 року № 508 керівники підприємств організацій та установ зобов'язані організувати ведення обліку пожеж на об'єктах аналізувати їх виникнення та вживати заходи по їх усуненню і зобов'язані щомісячно до 5 числа наступного місяця подавати відомості про це в АТ "Укргазпром" відповідно до додатка № 9 до цих Правил. 3. Основні вимоги пожежної безпеки 3.1. Утримання території. 3.1.1. Дороги проїзди і проходи до всіх будівель споруд і майданчиків для зберігання матеріалів та пожежних вододжерел пожежного інвентаря обладнання і засобів пожежогасіння повинні відповідати вимогам будівельних норм і мають бути завжди вільними утримуватися справними а взимку очищатися від снігу Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів використовувати дороги для складування матеріалів устаткування стоянок транспорту вести на них будівництво споруд в т.ч і тимчасових . 3.1.2. Територія підприємств ділянок майданчиків повинна постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття відходів виробництва тари опалого листя котрі регулярно видаляються вивозяться у спеціально відведені місця. Місця розливу горючої рідини ГР засипають піском з наступним його збиранням і видаленням у спеціально відведені місця. 3.1.3. На видних місцях підприємства повинні бути встановлені схеми руху транспорту в яких слід вказувати розміщення будівель протипожежного водопостачання і під'їзди до них. Об'єкти в нічний час повинні мати зовнішнє освітлення яке забезпечує швидке знаходження входів до будівель та споруд і засобів пожежогасіння 3.1.4. На ділянках території де можливе скупчення горючих газів чи парів проїзд машин та іншого транспорту не дозволяється. Про це повинні бути вивішені відповідні написи покажчики . 3.1.5. Закриття ділянок доріг або проїздів допускається тільки з дозволу керівника підприємства з повідомленням у місцеву пожежну частину. На період ремонтних робіт у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовуються переїзди. Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотива на переїзді забороняється. 3.1.6. Ворота в'їзду на територію підприємства що відчиняються за допомогою електроприводу повинні мати пристрої для ручного їх відкривання. 3.1.7. Територія охоронної зони навколо підприємства повинна утримувалися так щоб виключалась можливість розповсюдження вогню у разі виникнення пожежі як на самому об'єкті так і зовні . Необхідним є влаштування в охоронній зоні за огорожею вільних від рослинності протипожежних смуг шириною 10 м . Протипожежні розриви до лісових і торф'яних масивів будинків та споруд повинні відповідати вимогам будівельних норм. 3.1.8. Зберігати на території підприємств легкозаймисті та горючі рідини балони з горючими газами та окислювачами балони з токсичними газами дозволяється тільки окремо один від одного на спеціально виділених і огороджених площадках їх розміщення в обов'язковому порядку необхідно узгоджувати з місцевими органами державного пожежного нагляду. Відстань до будівель та споруд приміщень зберігання матеріалів і обладнання повинна відповідати протипожежним вимогам державних будівельних норм ДБН . 3.1.9. На території підприємств газової промисловості заборонено розводити багаття спалювати відходи тару. Заборонено використовувати для розігріву замерзлих технологічних комунікацій трубопроводів джерела відкритого вогню паяльні лампи факели тощо . На території об'єкта де паління дозволяється адміністрація зобов'язана визначити і обладнати спеціальні місця позначивши їх відповідними знаками написом встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів. Паління в інших місцях заборонено. 3.1.10. До початку робіт на території діючого підприємства або цеху замовник підприємство і генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій зобов'язані оформити акт-допуск згідно додатка 3 СНіП III - 4 - 80. "Техніка безпеки на будівництві" 3.1.11. При проведенні будівельних робіт на діючому об'єкті територія будівельного майданчика повинна бути відгороджена від виробничої зони. Будівельні майданчики повинні мати дороги з твердим покриттям. Біля в'їздів повинен встановлюватися стенд ситуаційний план з нанесеними будівлями спорудами їх інвентарними номерами та написами призначення і засобами пожежогасіння а також прізвище особи відповідальної за протипожежний стан і експлуатацію будівельного майданчика номер телефону будівельної організації та пожежної частини. Відповідальність за пожежну безпеку на будівництві несе керівник робіт від генпідрядної будівельної організації. 3.1.12. В разі проведення будівельних робіт на підприємстві без зупинення технологічного процесу або введення в експлуатацію об'єктів чергами відповідальність за забезпечення заходів пожежної безпеки нарівні з керівниками будівельної організації несуть і керівники об'єктів на території або у приміщеннях яких здійснюються зазначені роботи. З.2.Утримання будівель споруд та приміщень 3.2.1. Усі будівлі споруди і приміщення підприємств повинні постійно утримуватися в чистоті. Термін своєчасного їх очищення від сміття відходів виробництва встановлюється технологічним регламентом або інструкцією. 3.2.2. Зміна функціонального призначення будівлі окремого приміщення їх перепланування чи заміна технологічного устаткування повинні проводитися згідно протипожежних вимог чинних нормативних документів і при наявності проектної документації погодженої з органами місцевої пожежної охорони. Використання виробничих та інших приміщень підприємства не за призначенням забороняється.  3.2.3. Для всіх будівель споруд та окремих приміщень підприємств повинна бути визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24 -86 а також клас зони за правилами влаштування електроустановок в т.ч. і для зовнішніх установок з відповідним написом покажчиком на вхідних дверях з зазначенням відповідальної особи за протипожежний стан приміщення будівлі та номера телефону пожежної частини. Визначення категорії будівель та приміщень на стадії проектування проводиться розробником технологічного процесу а для діючих об'єктів -технологами підприємств або організацією що має відповідних фахівців та дозвіл ліцензію на це від органу Державної пожежної охорони. 3.2.4. В виробничих приміщеннях мастила дозволяється зберігати не більше добової потреби згідно з технологічним регламентом в металевій тарі з кришками. Використаний обтирочний матеріал збирається в металеві ящики з кришками з наступним його видаленням у спеціально виділені місця. Зберігання технологічного обладнання чи будь-яких інших сторонніх предметів і матеріалів як і горючих речовин балонів з газами за винятком випадків обумовлених нормативними документами у виробничих і підвальних приміщеннях збороняється. 3.2.5. У разі перетинання протипожежних перешкод стіна перегородка перекриття чи відгороджуючих конструкцій різними технологічними комунікаціями зазори отвори що утворилися між цими конструкціями та комунікаціями повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення згідно будівельних норм. 3.2.6. Не дозволяється використовувати горища технічні поверхи і приміщення у т.ч. венткамери електрощитові під виробничі дільниці чи зберігання продукції устаткування мітел та інших предметів чи матеріалів. Двері цих приміщень як і підвалів повинні утримуватися зачиненими на дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ технічних поверхів та підвалів повинні бути засклені. 3.2.7. У випадках передбачених будівельними нормами чи іншими нормативними документами горючі будівельні конструкції приміщень оздоблювальні та теплоізоляційні матеріали технологічних комунікацій металевих опор та перегородок повинні мати вогнезахисне покриття штукатурка спеціальні фарби лаки обмазки тощо . Пошкодження вогнезахисного покриття потрібно негайно усунути. При необхідності передбачених будівельними нормами дерев'яні конструкції тканини та інші горючі матеріали підлягають обробці нанесенню вогнезахистних покриттів . Підрядна організація після проведення робіт складає акт. Перевірка стану вогнезахисної обробки проводиться один раз на рік зі складанням акта перевірки. При втраті або погіршенні вогнезахисних властивостей обробка антипіреном здійснюється повторно. 3.2.8. У будівлях приміщеннях спорудах газової промисловості забороняється прибирати приміщення чистити обладнання і прати одяг із застосуванням бензину гасу та інших горючих речовин а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами іншими засобами із застосуванням відкритого вогню. Спецодяг працюючих повинен своєчасно пратися й ремонтуватися. Сушити одяг взуття на технологічному обладнанні чи системах опалювання заборонено; для цієї мети адміністрація повинна виділяти спеціально обладнані приміщення. 3.2.9. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях нагріта поверхня технологічного обладнання трубопроводів для запобігання загорання матеріалів чи вибуху газів або парів рідини повинна ізолюватись негорючим матеріалом. В цих приміщеннях заборонено працювати у взутті яке підбите залізними цв'яхами і користуватися іскронебезпечним інструментом який при падінні чи ударі утворює іскри. 3.2.10. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи сходи на перепадах висот і огорожі на дахах покриттях будівель та споруд повинні постійно утримуватися справними і мають бути пофарбованими. 3.2.11. Встановлені на вікна приміщень грати повинні розкриватися розсуватися або зніматися. Під час перебування у приміщенні людей грати повинні бути відчинені зняті . У випадках передбачених нормами дозволяється встановлювати глухі грати склади комори кімнати для зберігання зброї і боєприпасів тощо . 3.2.12. У вибухопожежонебезпєчних приміщеннях зовнішніх технологічних установках заборонено палити та користуватися відкритим вогнем про що повинні бути встановлені попереджувальні знаки. В приміщеннях де паління дозволено адміністрація зобов'язана визначити та обладнати спеціальні місця позначивши їх відповідними знаками написом і встановити урну або попільницю з негорючих матеріалів. Під час операцій миття та обезжирювання деталей необхідно застосовувати пожежобезпечні засоби які погоджені з технологом підприємства. 3.2.13. В разі передачі окремих будівель споруд чи приміщень в оренду іншим організаціям керівник підприємства повинен вести контроль за дотриманням орендарями нормативних актів з пожежної безпеки що діють на об'єкті. При відсутності у договорі обов'язків сторін щодо пожежної безпеки орендованого майна повну відповідальність за протипожежний стан цих приміщень будівлі споруди несе керівник підприємства. 3.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів 3.3.1. Евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей які перебувають у приміщеннях будівлі споруд . Двері на шляхах евакуації повинні вільно відчинятися в напрямку виходу із будівлі приміщень за винятком випадків визначених у Правилах пожежної безпеки в Україні далі ППБУ та інших нормативних норм. 3.3.2. Умови освітленості забезпечення незадимленості протяжність шляхів евакуації їх облицювання оздоблення повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм. 3.3.3. Забороняється влаштовувати на шляхах евакуації пороги виступи турнікети розсувні двері такі двері що обертаються та інші пристрої які перешкоджають вільному проходу людей. Забороняється захаращувати шляхи евакуації коридори проходи сходові марші і площадки вестибюлі тамбури меблями обладнанням різними матеріалами та готовою продукцією навіть якщо вони не зменшують їх нормативну ширину . В сходових клітках не допускається влаштовувати робочі складські та іншого призначення приміщення прокладати промислові газопроводи трубопроводи з легкозаймистою та горючою рідинами і кабелі зберігати будь-який інвентар чи матеріали в т.ч. і тимчасово . 3.3.4. Сходові клітки зовнішні сходи коридори та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені аварійним евакуаційним освітленням. Влаштування живлення прокладання мереж аварійного освітлення повинно виконуватися відповідно до вимог будівельних норм і ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення необхідно виділяти своїм типом чи спеціально нанесеним знаком "Е" і вмикати з настанням сутінків у разі перебування в приміщеннях людей. Встановлення у мережах аварійного евакуаційного освітлення будь-яких місцевих вимикачів або штепсельних роз'єднувачів забороняється. Шляхи евакуації що не мають природнього освітлення повинні постійно освітлюватися електричним світлом при наявності у будівлі людей . 3.3.5. На кожному поверсі будівель споруд на видних місцях необхідно вивішувати плани евакуації людей і матеріальних цінностей на випадок виникнення пожежі. У приміщеннях громадських і допоміжних будівель де можуть перебувати одночасно більше 100 осіб у виробничих приміщеннях без природнього освітлення за наявності більше 50 працюючих або якщо площа перевищує 150 кв.м а також в інших випадках зазначених у нормативних документах над усіма дверима призначеними для евакуації людей із приміщень будівель повинні бути влаштовані покажчики як правило світлові з написом "Вихід" білими літерами на зеленому фоні. Обладнувати двері евакуаційних виходів замками та запорами що важко відкриваються забороняється. 4. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання обладнання 4.1. Електроустановки 4.1.1. Адміністрація підприємства зобов'язана забезпечити надійне обслуговування та технічну експлуатацію споживачів електроенергії у т.ч. і слабкого струму Електроустановки можливість їх застосування монтаж наладка та експлуатація повинні відповідати вимогам Правил влаштування електроустановок ПВЕ Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ПТЕ Правил техніки безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів ПТБ . Будівельну частину електроустановок слід виконувати у відповідності з протипожежними вимогами. 4.1.2. Для організації та проведення профілактичних оглядів проведення планово-попереджувальних робіт електрообладнання і електромереж а також з метою своєчасного усунення порушень які можуть привести до пожежі керівник підприємства призначає відповідального за протипожежний стан електрогосподарства об'єкта головний енергетик енергетик чи інженерно-технічний працівник відповідної кваліфікації . Відповідальна особа зобов'язана: - забезпечити правильність застосування електрообладнання кабелів електропроводок залежно від класу вибухопожежонебезпечності зон і умов навколишнього середовища та справний стан апаратів захисту від коротких замикань перевантажень і інших небезпечних режимів робіт внаслідок яких може виникнути пожежа; - організувати і проводити навчання та інструктажі з обслуговуючим персоналом з питань пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок. У разі неможливості технічного обслуговування електроустановок своїми силами адміністрація підприємства повинна укладати договір на планове технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією яка має дозвіл ліцензію 4.1.3. Усі роботи на підприємствах газової промисловості повинні проводитися тільки на справному електрообладнанні. Електродвигуни світильники електричні машини і апарати інше обладнання в т.ч. і слабкого струму телефонні апарати електричні годинники радіоприймачі тощо встановлені у вибухопожежонебезпечних зонах повинні мати знаки що вказують ступінь їх захисту згідно з чинними стандартами. В складських приміщеннях світильники повинні мати захисні ковпачки із силікатного скла. Місця з'єднання жил проводів і кабелів опресування зварювання паяння або гвинтові чи болтові затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір а відгалужувальні і з'єднувальні коробки слід застосовувати із негорючих чи важкогорючих матеріалів та закривати кришками із того ж матеріалу. 4.1.4. Влаштування та експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється Виняток - тимчасові електропроводки які живлять місця проведення будівельних або тимчасових ремонтно-монтажних чи аварійних робіт. Для переносної електроапаратури слід застосовувати гнучкі кабелі проводи шнури з мідними жилами спеціально призначеними для цієї мети з урахуванням їх захисту від можливих пошкоджень. Переносні світильники повинні бути обладнані захисними скляними ковпаками й сітками а лри роботі в середині посудин та у вибухонебезпечних приміщеннях повинні використовуватися світильники -напругою не більше 12В у вибухозахистному виконанні. Включати і виключати світильники потрібно за межами вибухонебезпечної зони. 4.1.5. Не дозволяється проходження повітряних ліній електропередач проводів і кабелів над горючими дахами місцями зберігання горючих матеріалів складськими приміщеннями. Прокладка їх транзитом через складські виробничі і др. приміщення забороняється. Повітряні лінії електропередач від вибухопожежонебезпечних і складських приміщень повинні проходити на відстані не менше півтораразової висоти опори 4.1.6. Перевірка ізоляції проводів кабеля надійність з'єднання захисного заземлення режимів роботи електричних двигунів повинна проводитися спеціалістами як зовнішнім оглядом один раз на місяць так і за допомогою приладів один раз на рік . Електродвигуни інші машини розподільчі пристрої світильники проводи кабелі необхідно 2 рази на місяць очищати від пилу. Електричні машини двигуни з частинами які нормально іскрять за умовами роботи світильники з лампами розжарювання повинні розміщатися на відстані не менше 1 м від горючих будівельних конструкцій чи матеріалів або відокремлюватися від них негорючим теплоізоляційним матеріалом. 4.1.7. У місцях перетинання огороджувальних конструкцій електричними комунікаціями повинні бути металеві гільзи з ущільненням негорючими матеріалами Не дозволяється прокладання проводів і кабелів за винятком у сталевих трубах безпосередньо по металевих панелях та плитах з полімерними утеплювачами. Відстань від кабелів та проводів прокладених відкрито по конструкціях на ізоляторах тросах в лотках і т.ін. до горючих основ будівельних конструкцій деталей повинна становити не менше 10мм або їх слід відокремлювати від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу який виступає з кожного боку проводу кабеля не менше ніж 10мм. У разі схованого прокладання їх необхідно ізолювати від горючих основ суцільним шаром негорючого матеріалу. Після закінчення прокладання складається акт проведення схованих робіт. 4.1.8. Застосування електричних опалювальних приладів в вибухопожежонебезпечних та складських приміщеннях не дозволяється У разі їх застосування згідно з умовами виробництва нагрівальні робочі частини мають бути захищені від зіткнення з горючими матеріалами а самі прилади встановлюються на негорючу основу. Відстань від цих приладів до горючих матеріалів і будівельних конструкцій повинна становити не менше 25 см якщо більша відстань не встановлена будівельними нормами іншими нормативними документами . Використання електричних опалювальних приладів та електрообладнання температура зовнішньої поверхні яких перевищує середню температуру навколишнього повітря на 40°С забороняється якщо до них не встановлені інші вимоги окремими нормативними документами . Для опалення невеликих приміщень побутових приміщень для будівельників будинки-вагончики тощо необхідно застосовувати масляні радіатори та нагрівальні електропанелі типу РБЄ-1 ЕК-2 ЕК-4 та ін із закритими нагрівальними елементами Вони повинні мати справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор. 4.1.9. Все електрообладнання повинне мати захист від короткого замикання та порушень нормальних режимів. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією . Застосування інших - забороняється як і користування несправними штепсельними з'єднаннями та електророзетками. Нові підключення різних струмоприймачів необхідно проводити з урахуванням допустимого сгрумового навантаження електромережі. 4.1.10. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень інших подібних приміщень апарати відключення вимикачі необхідно встановлювати поза їх межами зовні на негорючих стінах перегородках або на окремих опорах в ящиках із негорючого матеріалу які мають пристосування для пломбування та замикання на замок. В приміщеннях після закінчення роботи при дідсутності в них чергового персоналу всі силові та освітлювальні мережі необхідно відключати за винятком чергового освітлення систем живлення АУП і УПС та установок що працюють цілодобово . 4.1.11. Несправності в електромережах та електроапаратурі які можуть викликати Іскріння коротке замикання понаднормований нагрів ізоляції проводів кабелів -повинні негайно ліквідовуватися черговим персоналом. Пошкоджену електромережу потрібно відключати до приведення її в пожежобезпечний стан. На кожному підприємстві газової промисловості повинен бути відпрацьований порядок відключення напруги в будівлі споруді на випадок пожежі зберігаючи при цьому живлення систем пожежної автоматики протипожежного водопостачання та аварійного евакуаційного освітлення у відповідності з планом ліквідації локалізації можливих аварійних ситуацій чи аварій на об'єкті. Електрощити необхідно оснащувати схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і зазначенням номінального струму апарата захисту. 4.1.12. Все електрообладнання корпуси електричних машин трансформаторів апаратів світильників розподільчих щитів щитів управління металеві корпуси пересувних та переносних електроприймачів тощо необхідно занулювати або заземлювати відповідно до вимог ПВЕ заземлюючі шини мають бути видимі і пофарбовані в чорний колір . 4.1.13. Заміри опору ізоляції електричних мереж електроустановок контурів заземлення і заземлюючих пристроїв мають проводитися в терміни відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Для підтримання цих пристроїв у справному стані необхідно регулярно 1 раз на рік проводити їх ревізію зі складанням акта протоколу . Виявлені пошкодження та дефекти підлягають негайному усуненню. 4.1.14. Для забезпечення безпеки людей і збереження будівлі споруди обладнання від загорання вибуху при прямому ударі блискавки та розряді статичної електрики а також від повторних їх проявів слід передбачати заходи відповідно до вимог РД-34.21.122-88. Відповідальність за справність блискавкозахисту та пристроїв захисту від статичної електрики як правило покладається на головного енергетика або особу відповідальну за електричне господарство підприємства а у цеху чи дільниці на їх начальників. Відповідальні особи повинні регулярно проводити перевірку заземлюючих пристроїв не рідше одного разу на рік . Заземлення блискавкозахисту необхідно виконувати окремо від інших систем. Використовувати виробничі трубопроводи та інше технологічне обладнання як заземлюючі пристрої - забороняється. 4.1.15. Окремо встановлені апарати чи агрегати потрібно обладнувати самостійно заземлювачами або під'єднувати їх до загального контуру. Включати послідовно кілька заземлюючих пристроїв до заземлюючого провідника забороняється. Естакади для трубопроводів потрібно на початку і в кінці а також через кожні 300 м з'єднувати з трубами що проходять по них і заземлювати. З'єднання струмопровідників необхідно виконувати за допомогою зварювання дозволяється на болтах . Наземну частину заземлюючих пристроїв потрібно фарбувати масляною фарбою в колір чорний згідно ДЕСТу. Контактну поверхню фарбувати забороняється. 4.1.16. Заземлюючі пристрої що призначені для захисту людей від ураження електричним струмом або блискавкозахисту дозволяється використовувати для відводу зарядів статичної електрики при дотриманні вимог ПУЕ і ДБН. 4.1.17. Не дозволяється резервуари цистерни іншу тару наповнювати ЛЗР та ГР падаючим струменем. Трубопроводи які подають рідину повинні розміщуватись нижче рівня залишку рідини у резервуарі. Металеві наконечники зливних шлангів шлангів що використовуються для пропарювання ємкості потрібно заземлювати мідною проволокою яка має бути накручена зовні чи усередині шланга з припайкою одного кінця до металевої частини трубопроводу а другого до наконечника. 4.2. Опалення і теплові мережі 4.2.1. Відповідальність за технічний і протипожежний стан опалювальних установок та теплових мереж на підприємствах газової промисловості несе особа із числа інженерно-технічних працівників призначена наказом керівника підприємства. Опалювальні установки теплові мережі будівель і споруд повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів будівельних норм та інших нормативних актів. За правильністю утримання і експлуатації опалювальних установок режимом їх топки та справністю приладів контролю і регулювання повинен проводитися постійний контроль спеціально виділеними особами які пройшли спеціальне навчання і мають відповідне кваліфікаційне посвідчення. 4.2.2. Влаштовувати пічне опалення для будівель споруд які розташовані на виробничих площадках підприємств забороняється в т.ч. з використанням тимчасових металевих чи інших нетепломістких печей . Експлуатація електронагрівальних приладів та обладнання в т.ч. і побутових кип'ятильників дозволяється тільки з письмового дозволу керівника підприємства і погодження з об'єктовою пожежною охороною при П наявності . Опалювальні прилади систем водяного та парового опалення трубопроводи теплових мереж у вибухопожежонебезпечних приміщеннях повинні мати гладкі поверхні для забезпечення їх очищення. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями. Ізоляція горячої поверхні систем опалення теплових мереж має відповідати протипожежним вимогам ДБН Забороняється застосування у цих приміщеннях технічних поверхах та підвалах теплоізоляції з горючих чи важкогорючих матеріалів. 4.2.3. Трубопроводи теплових мереж у місцях перетинання металевих обгороджувальних конструкцій внутрішніх стін перегородок перекриттів з горючими полімерними утеплювачами необхідно прокладати в гільзах з ущільненням негорючими матеріалами згідно конструкторській документації. При прокладанні теплових мереж над землею по території підприємства дозволяється застосовувати тільки негорючий теплоізоляційний матеріал. Теплоізоляція повинна виконуватися з матеріалів що виключають виділення вибухопожежонебезпечних речовин і відповідати вимогам будівельних норм. Експлуатація теплових мереж з пошкодженою і просоченою горючими рідинами теплоізоляцією не дозволяється. 4.2.4. При роботі котелень на рідкому паливі в них допускається встановлення витратних баків закритого типу: - у вбудованих - об'ємом до 1 куб.м мазут - у окремо розташованих - об'ємом до 5 куб.м мазут} або до 1 куб.м для легкого нафтового палива . Користуватися ними при відсутності пристроїв для відведення палива в аварійний резервуар забороняється. Запас палива на підприємстві необхідно зберігати у спеціально пристосованих приміщеннях або на спеціально виділених майданчиках у резервуарах з урахуванням вимог будівельних норм. Паливопроводи необхідно обладнувати двома вентилями по одному біля топки та біля резервуара з паливом . 4.2.5. Прокладання теплових мереж у каналах та тунелях разом з газопроводами зрідженого газу киснепроводами трубопроводами з легкозаймистими чи горючими рідинами не допускається. 4.3. Вентиляція та кондиціонування 4.3.1. На підприємствах газової промисловості відповідальність за технічний стан і справність вентиляційних систем додержання вимог пожежної безпеки під час їх експлуатації несе посадова особа із числа інженерно-технічних працівників яка призначена наказом керівника підприємства Залежно від умов виробництва черговий персонал повинен регулярно здійснювати перевірку і очищення вентиляційних камер циклонів фільтрів повітроводів вентиляторів вогнезатримуючих і заземлюючих пристроїв від горючого пилу відходів виробництва жирових відкладень. Ці роботи проводяться за графіком затвердженим адміністрацією але не рідше 2 разів на місяць . Результати обов'язково заносяться до спеціального журналу. На об'єкті необхідно визначити і опрацювати порядок відключення вентиляційних систем будівлі споруди та дій обслуговуючого персоналу в разі виникнення пожежі або аварії 4.3.2. На підприємствах системи вентиляції і кондиціонування повітря повинні відповідати протипожежним вимогам ДБН. Не допускається робота у вибухопожежонебезпечних приміщеннях при несправності або відключенні гідрофільтрів сухих фільтрів пиловідсмоктуючих пиловловлюючих та інших пристроїв систем вентиляції. Повітря яке містить горючий пил горючі відходи повинно очищатися до надходження у вентилятор. Перед вентилятором необхідно встановлювати каменевловлювачі а для вилучення металевих предметів - магнітні вловлювачі. 4.3.3. Все металеве обладнання вентиляційних систем що транспортують горючі та вибухонебезпечні речовини повинно бути заземлене і захищене від статичної електрики. Повітроводи по яких переміщаються вибухопожежонебезпечні гази пари і пил не допускається розміщати в підвальних напівпідвальних приміщеннях та каналах під підлогою - Разом з повітроводами не дозволяється розміщати газопроводи трубопроводи з горючими речовинами каналізаційні трубопроводи і кабелі проводи електромереж; - перетинання цими комунікаціями повітроводів дозволяється у відповідності до вимог ДБН. 4.3.4. В разі виникнення пожежі у виробничому приміщенні будівлі вся вентиляційна система повинна відключатися за винятком вентиляції підпору повітря в тамбур-шлюз вибухопожежонебезпечних приміщень а також спеціальних систем для видалення диму. Вогнезатримні пристрої магнітні вловлювачі у повітроводах пристрої блокування вентиляційних систем з сигналізацією та системами пожежогасіння автоматичні пристрої відключення вентиляції в разі пожежі повинні утримуватися у справному стані. Вони повинні перевірятися не рідше одного разу на місяць фахівцями об'єкту. В разі неможливості технічного обслуговування вентиляційних установок силами підприємства адміністрація повинна укладати договір на планове технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією яка має дозвіл ліцензію . 4.3.5. Для відвернення засмічування території підприємств горючими відходами необхідно в інструкції щодо заходів пожежної безпеки визначити максимально допустиму їх кількість у бункерах під циклонами та порядок і періодичність видалення вивозу відходів у спеціально відведені місця. Бункери під циклонами повинні мати суцільну огорожу з негорючого матеріалу і з ворітьми які зачиняються на замок. Витяжні повітроводи по яких транспортуються горючі та вибухонебезпечні речовини пил волокна тощо повинні мати пристрої люки розбірні з'єднання і т.ін. для очищення. Зберігати в приміщеннях вентиляційних камер будь-які сторонні матеріали чи обладнання забороняється. Вони повинні бути постійно зачинені на замок. 4.3.6. Під час експлуатації вентиляційних систем забороняється: - випалювати накопичені в повітроводах зонтах жирові відкладення та інші горючі речовини; - використовувати припливно-витяжні повітроводи і канали для відведення газів від приладів опалення; - складати ближче 0 5м до повітроводів і устаткування горючі матеріали обладнання устаткування в горючій упаковці. 4.3.7. Монтаж підключення прокладання мереж влаштування електричного захисту на лініях які живлять побутові кондиціонери повинні проводитися відповідно до вимог інструкції з експлуатації кондиціонерів та ПВЕ. Встановлювати кондиціонери у вибухопожежонебезпечних приміщеннях забороняється. Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера групи необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії яка живить групу кондиціонерів. 4.3.8. Застосування аміачних холодильних установок дозволяється тільки для холодопостачання систем кондиціонування повітря виробничих приміщень; при цьому установки потрібно розміщувати в окремих або прибудованих приміщеннях одноповерхових виробничих будівель чи в окремих будівлях. При експлуатації необхідно дотримуватися наступних вимог: - відстань між калориферами і будівельними конструкціями з горючих чи важкогорючих матеріалів при наявності вогневого або електричного підігріву повинна бути не менше 1 5м. Коли теплоносієм є вода або пара -відстань не менше 0 1м. Зазори між калориферами калориферами і будівельними конструкціями необхідно зашпаровувати негорючим матеріалом; - необхідно систематично перевіряти транзитні канали якими подається нагріте в калорифері повітря у приміщення. Очищення калориферів і каналів проводити не рідше і разу на місяць пневматичним або гідравлічним способом з обов'язковою відміткою виконання робіт у спеціальному журналі. 4.3.9. При встановленні побутових кондиціонерів у віконному отворі необхідно використовувати тільки кріплення заводського виготовлення чи інших металевих конструкцій.Забороняється кріпити їх безпосередньо на конструкції віконних рам. Зовнішній простір та стіни будівлі навколо кондиціонерів мають бути розчищені від гілок дерев витких рослин інших предметів у радіусі не менше 1 5м. Зверху кондиціонери необхідно захищати негорючими козирками які виходять за зовнішні габарити кондиціонерів на 15 см. Забороняється кустарно переробляти кондиціонер з метою зміни його функціонального призначення та замінювати триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні. 4.4. Каналізація. 4.4.1. Каналізація для відведення промислових стоків по всій своїй довжині повинна бути закритою і виконана з негорючого матеріалу. Поєднувати побутову і виробничу каналізацію підприємств забороняється. Скидання зливання стоків які містять ЛЗР та ГР речовини що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази карбід кальцію негашене вапно тощо або речовин які вступають в хімічну реакцію з виділенням тепла чи утворюють твердий осадок у каналізаційну мережу не допускається навіть в аварійний ситуаціях.Для цього необхідно передбачати спеціальні ємкості. 4.4.2. Для відвернення розповсюдження вогню у разі пожежі мережа промислової каналізації повинна бути обладнана гідравлічними затворами шар води який утворює затвор повинен бути не менше 0.25 м Гідрозатвори необхідно встановлювати на випусках стоків з виробничих приміщень майданчиків з Технологічними установками апаратами чи резервуарами зливно-наливними естакадами в яких застосовуються легкозаймисті горючі та вибухонебезпечні речовини тощо. Експлуатація каналізації з несправними чи неправильно виконаними гідрозатворами забороняється. 4.4.3. Для відведення легких парів і газів каналізацію по підземній трасі необхідно обладнувати вентиляційними стояками одразу за гідрозатвором на випуску забруднених стоків. Вентиляційні стояки виводяться вище покрівлі виробничої будівлі не менше ніж 0.7 м і закінчуються обрізом труби. 4.4.4. Каналізаційні мережі та гідрозатвори необхідно періодично 1 раз на місяць оглядати і очищати. Кришки оглядових колодязів які необхідно розташовувати не ближче і 5м до підземного газопроводу чи продуктопроводу повинні бути постійно закритими і засипані піском шаром 10 см та мати показчики їх знаходження. Каналізаційні колодязі які розміщені ближче 15м до підземних газопроводів продуктопроводів потрібно перевіряти 1 раз на рік на загазованість. Наслідки оглядів і результати перевірки загазованості заносяться до спеціального журналу. В разі виявлення газу потрібно негайно відключити технологічні трубопроводи перевірити та усунути неполадки які призвели до витоку газу Разом з цим перевірити на загазованість інші підземні споруди в районі розміщення технологічного трубопроводу. 4.4.5. Забороняється використовувати для освітлення гідрозатворів колодязів нафтоуловлювачів ліхтарі факели та інші види відкритого вогню. Для цих цілей необхідно використовувати тільки електричні світильники у вибухобезпечному виконанні. З'єднувати витяжну частину каналізаційних стояків з вентиляційними системами та димоходами забороняється. 5. Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту 5.1. Засоби контролю і автоматики зв'язок. 5.1.1. Виробничі установки підприємств газової промисловості необхідно забезпечувати системами автоматичного захисту та контролю і регулювання вибухопожежонебезпечних параметрів температура тиск концентрація газів у повітрі рівень продуктів в технологічних установках тощо Апарати й обладнання що входять до складу систем контролю і регулювання небезпечних параметрів технологічного виробництва мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання поставлених перед ними завдань. Вони повинні відповідати чинним стандартам технічним умовам документації заводів-виробників і мати сертифікат якості. 5.1.2. Забороняється робота технологічного обладнання експлуатація трубопроводів при виході із ладу контрольно-вимірювальних приладів чи простроченому терміні перевірки або без достатньої їх кількості. Прилади систем контролю управління і регулювання основного та допоміжного обладнання СКУР контрольно-вимірювальні прилади КВП підлягають щоденному загальному огляду з фіксацією виявлених недоліків у змінному журналі. При цьому необхідно перевірити: - наявність пломб клейма приладів СКУР і КВП; - герметичність і кріплення Імпульсних ліній та приладів; - надійність кріплення кабелів і заземлюючих болтових з'єднань; - наявність механічних пошкоджень приладів ізоляції з'єднувальних ліній та обриву заземлюючих проводів; - правильність показу приладів по нульовому значенню; - чистоту карманів термометрів і наявність в них масла. 5.1.3. Регламентні роботи з технічного обслуговування та планово-попереджувальному ремонту повинні визначатися на кожний вид приладів і виконуватися відповідно до плану-графіка затверджується керівником котрий опрацьовується на підставі вимог технічно? документації заводів-виробників але не рідше 1 разу у шість місяців. Роботи по технічному обслуговуванню ТО і планово-попереджувального ремонту ППР повинні виконуватися спеціально підготовленими людьми з числа персоналу підприємства або по договору з організацією яка має спеціальний дозвіл ліцензію . Результати оформлюються актом. 5.1.4. Системи контролю загазованості приміщень перевіряються один раз в 15 днів. Системи повинні спрацьовувати при досягненні у повітрі приміщення конценрації вибухонебезпечних газів чи парів 20% від межі самозаймання. При цьому повинні автоматично включатися аварійна вентиляція світлова і звукова сигналізації та відключатися системи живлення електричних машин двигунів крім підпору повітря в тамбур-шлюз і вентиляції . 5.1.5. Забороняється експлуатація КВП при робочих навантаженнях тиск температура які перевищують допустимі їх значення відповідно паспорту заводу-виробника. Установка КВП на працюючих трубопроводах і обладнанні не допускається. Проводити ремонти електричних КВП без відключення їх від електричної мережі забороняється. При виході із строю КВП експлуатація технологічного обладнання і газопроводу забороняється до усунення неполадок або заміни приладів. 5.1.6. Виробничі приміщення цехи повинні забезпечуватися телефонним зв'язком. Біля кожного телефонного апарата потрібно вивішувати таблички з номером телефону для виклику пожежної охорони. У вибухонебезпечних приміщеннях телефонні апарати та сигнальні пристрої до нього повинні бути у вибухозахищеному виконанні яке відповідає категорії і групі вибухонебезпечного середовища. У разі відсутності на об'єкті телефонного зв'язку слід на видних місцях вказати за допомогою написів табличок тощо місця знаходження найближчого телефону або спосіб виклику пожежної охорони. 5.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння 5.2.1. Будівлі приміщення та споруди підприємств газової промисловості повинні обладнуватися установками пожежної сигналізації УПС та автоматичними установками пожежогасіння АУП відповідно до вимог будівельних норм правил стандартів згідно додатка № 10 цих Правил. Всі установки мають бути справними і утримуватися в постійній готовності для виконання завдань що стоять перед ними. 5.2.2. Для якісної експлуатації УПС та АУП наказом по об'єкту повинна бути призначена особа із числа інженерно-технічних працівників відповідальна за експлуатацію установок пожежної сигналізації та пожежогасіння. Для щоденного цілодобового контролю за справністю систем УПС і АУП необхідно призначати оперативний черговий персонал. Обов'язки відповідальних осіб необхідно визначити в посадових інструкціях. Все обладнання апарати і прилади що входять до складу установок повинні мати сертифікати якості і бути без дефектів. Для своєчасного виявлення несправностей які впливають на працездатність установок необхідно щоденно здійснювати їх загальний огляд з необхідними записами у змінному журналі. Виявлені несправності в системах УПС чи АУП повинні усуватися негайно. 5.2.3. Виконання робіт з технічного обслуговування ТО та плановопопереджувального ремонту ППР повинна проводити спеціалізована організація по договору що має спеціальний дозвіл ліцензію або спеціально навчені люди з числа персоналу підприємства. ТО та ППР повинні визначатися на кожний вид установки і виконуватися відповідно до плану-графіка який затверджується керівником підприємства і опрацьовується на підставі вимог технічної документації заводів-виробників. Цим планом-графіком необхідно передбачати і матеріально-технічне ресурсне забезпечення виконання робіт. Регламентні роботи з технічного обслуговування проводяться не рідше одного разу у шість місяців а капітальний ремонт систем при необхідності. Об'єм ремонтних робіт визначається по фактичному стану апаратури й обладнання що входять до складу установки. Після виконання робіт УПС і АУП підлягають випробуванню. Результати проведення ремонтних робіт оформляються актом. 5.2.4. Шлейфи пожежної сигналізації лінії керування та зв'язку повинні постійно контролюватися на режим "ГОТОВНІСТЬ" і підлягати згідно плану-графіка періодичним випробуванням на режим "ТРИВОГА" та "УСТАНОВКА СПРАЦЮВАЛА" але не рідше одного разу у місяць з відповідним записом у журналі. На об'єкті повинна вестись експлуатаційна документація: - затверджений план-графік проведення ТО та ППР конкретний об'єм ТО та ППР терміни виконання робіт та виконавці ; - журнал з датою і обставинами санкціонованих і помилкових спрацювань УПС та АУП датою виходу із ладу автоматичних засобів та час усунення недоліків; - журнал з датою і результатами контрольних перевірок і періодичних випробувань УПС та АУП; Разом з цим на об'єкті мав бути: - проектна документація в т. ч креслення на установку; - акт приймання і здачі установки в експлуатацію; - паспорти на устаткування апарати і прилади ; - інструкція з експлуатації установки. Посадові інструкції відповідальним особам. 5.2.5. Системи УПС та АУП повинні відповідати проектній документації та вимогам нормативно-технічних документів Внесення будь-яких змін у конструкцію установки перекомпонування захищуваних приміщень інші переобладнання допускається здійснювати тільки за наявності письмового погодження з проектною організацією та за умови інформування про це місцевої Державної пожежної охорони Приміщення з установленими в ньому приймально-контрольними приладами вузлами керування і станціями має бути сухим і добре вентильованим мати достатній рівень природнього та штучного освітлення аварійне освітлення Електроживлення має відповідати вимогам будівельних норм і ПВЕ. У разі використання як джерела резервного живлення акумуляторної батареї її ємність повинна забезпечувати роботу систем протягом однієї доби в режимі "ГОТОВНІСТЬ" і не менше трьох годин - у режимі "ТРИВОГА". 5.2.6. У приміщенні диспетчерського пункту пожежного поста чи інших місцях приміщеннях розміщення приладів УПС та вузлів керування АУП має бути вивішена інструкція про порядок дій оперативного чергового персоналу на випадок появи сигналів про пожежу або про несправність. В цих приміщеннях пожежних постах має бути схема з захищуваними приміщеннями УПС або АУП а також інструктивний матеріал по керуванню установкою системою та про дії персоналу щодо оповіщення про аварію і або пожежу. На блоках пожежної автоматики біля кожного вузла керування і розподільчого пристрою систем пожежогасіння повинні бути вивішені установлені таблички із зазначенням захищуваних приміщень технологічного устаткування В установках водяного і пінного пожежогасіння на вузлах управління в насосних АУП необхідно вивішувати функціональні схеми обв'язки. На табличках вказувати тип і кількість зрощувачів у секції. 5.2.7. Приймально-контрольні прилади станції УПС та ОПС необхідно встановлювати у приміщеннях з цілодобовим чергуванням персоналу. В обгрунтованих випадках допускається їх встановлення у приміщеннях без чергового персоналу при виконанні умови що передача сповіщень про пожежу несправність буде передаватися в інше приміщення пожежний пост з цілодобовим чергуванням персоналу. Доступ сторонніх осіб до приймально-контрольних приладів забороняється. Ємність приймально-контрольного приладу та станції повинна забезпечувати захист необхідної кількості зон приміщень об'єкта і мати не менше 10% вільного запасу резервних незадіяних шлейфів. Клемні коробки приладів повинні бути закриті кришками і опломбовані а корпуси приладів - заземлені. Встановлення пожежних сповіщувачів ПС прокладання шлейфів з'єднувальних ліній повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативно-технічної документації. ПС мають бути захищені від механічних пошкоджень та несанкціонованих спрацювань і функціонувати цілодобово. Відстань від них до складованих матеріалів і обладнання має бути не менше 0 6 м. Не допускається встановлювати замість несправних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії та замикати шлейф сигналізації замість сповіщувача . Запас ПС на об'єкті має бути не менше 10% вія кількості змонтованих.  Комплекс охоронно-пожежної сигналізації КОПС повинен забезпечувати відокремлену видачу сигналів від ПС та охоронних датчиків. 5.2.8. В автоматичних установках пожежогасіння зрошувачі й насадки мають бути захищені від механічних пошкоджень огорожі не повинні впливати на поширення тепла і карту зрошування . На об'єкті має бути 10% запас зрошувачів від загальної кількості змонтованих Вузли керування систем водяного та пінного пожежогасіння повинні бути розташовані у приміщеннях з мінімальною температурою упродовж року не менше +4 С Насоси автоматичних систем пожежогасіння необхідно щотижня випробувати з внесенням відповідних записів у журнал. Приміщення в яких розташовані вузли керування насосні станції повинні бути постійно замкненими а ключі зберігатися в обслуговуючого і оперативного чергового персоналу. Про це має бути відповідний напис на зовнішній стороні дверей під таблом "Станція вузол керування пожежогасіння" Приміщення захшцувані установками об'ємного пожежогасіння повинні бути обладнані самозачинними дверима. 5 2.9. Автоматичні установки об'ємного пожежогасіння котрі мають електричну частину і призначені для захисту приміщень з перебуванням у них людей повинні мати: - звукову й світлову сигналізацію яка сповіщуе про подавання вогнегасної речовини у приміщення; - пристрої переключення автоматичного пуску на ручний з виданням відповідного сигналу у приміщення оперативного чергового персоналу; - пристрої затримання випуску вогнегасної речовини у захищуваний об'єм. В захищувані приміщення має поступати сигнал на світлове табло з написом "ГАЗ - ВИХОДЬ!" "ПІНА - ВИХОДЬ" тощо та звуковий сигнал оповіщення. При вході в ці приміщення повинен встановлюватися світловий сигнал "ГАЗ - НЕ ЗАХОДИТИ!" "ПІНА - НЕ ЗАХОДИТИ!" . Інформація відповідний сигнал про включення систем оповіщення людей та подавання вогнегасної речовини у захищувані приміщення повинна поступати оперативному черговому персоналу. Розміщення світлових і звукових сигнальних пристроїв тривоги повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативно-технічних документів. Пристрої ручного пуску АУП повинні бути опломбовані захищені від несанкціонованого приведення в дію та механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння в доступному місці . Для їх місцезнаходження повинні застосовуватися вказівні знаки як всередині так і зовні . Переведення установок з автоматичного пуску на ручний не допускається. 5.2.10. Обладнання АУП підлягає перевірці: - 1 раз у шість місяців - якість піноутворювача; - 1 раз на рік - робота всієї системи; - 1 раз у три роки - гідравлічне випробування всіх апаратів та трубопроводів; - 1 раз у п'ять років - промивка і очищення від бруду всіх апаратів і трубопроводів. По результатах перевірок і випробувань складається акт. Тиск у збуджувальній системі АУП тиск середовища вогнегасної речовини в посудинах та балонах установок перевіряється щоденно з реєстрацією даних у спеціальному журналі. Підлягають дозаправці перезарядці посудини балони маса або тиск середовища в яких зменшилися збільшилися відносно значень встановлених експлуатаційною документацією на 5 %. 5.2.11. При оглядах установок пожежогасіння перед настанням холодів потрібно звернути увагу на теплоізоляцію для запобігання замерзання окремих участків систем. 5.2.12. Запірні пристрої вентилі засувки на пожежному паропроводі потрібно розміщати поза приміщенням в доступному місці . На них повинні бути вивішені встановлені таблички із зазначенням захищуваних приміщень. В нічний час вузли управління подачі пари в приміщення потрібно освітлювати 5.3. Системи оповіщення про пожежу і системи протидимного захисту. 5.3.1. Необхідність обладнання будинків і приміщень системами протидимного захисту та технічними засобами оповіщення про пожежу вимоги до його влаштування встановлюються будівельними нормами. 5.3.2. Системи оповіщення про пожежу повинні забезпечувати у відповідності з розробленими планами евакуації передачу сигналів оповіщення одночасно по всьому будинку споруді а при необхідності - послідовно або вибірково в окремі його приміщення цехи чи поверхи . Порядок використання систем оповіщення необхідно визначити в інструкціях та планах евакуації де потрібно вказати особи котрі мають право приводити систему в дію. 5.3.3. Кількість оповіщувачів їх розміщення та потужність повинні забезпечувати необхідну чутність у всіх місцях перебування людей. Динаміки не повинні мати регуляторів гучності підключення до мережі виконувати без роз'ємних пристроїв. Для оповіщення людей про пожежу чи аварію допускається використовувати внутрішні радіотрансляційні мережі інші мережі мовлення за умови забезпечення надійності оповіщення. Текст оповіщення повинен бути заздалегідь записаний на магнітофон У будівлях спорудах де немає потреби в технічних засобах оповіщення про пожежу і керування евакуацією керівник підприємства наказом визначає порядок оповіщення людей про пожежу і призначає відповідальних за це осіб. 5.3.4. Вентилятори систем протидимної вентиляції слід розміщати окремо від вентиляторів інших систем будівлі приміщення . При цьому не допускається розміщати в загальній камері вентилятори димовидалення і підпору повітря. Пристрої для повітрозабору систем підпору повітря необхідно розміщати -таким чином щоб виключити потрапляння в них продуктів горіння диму які виходять із систем димовидалення чи вікон будівлі. Двері які входять до систем протидимного захисту повинні мати пристрої для самозачинення та ущільнюючі прокладки у притворах а також засклення з армованого скла або бути суцільними . 5.3.5. Сигнали про виникнення пожежі та включення в роботу протидимного захисту будівлі повинні передаватися на пожежний пост або інше приміщення з постійним цілодобовим перебуванням людей обслуговуючого персоналу . Щит пульт ручного керування пристроями систем протидимного захисту необхідно розміщати на нижніх поверхах будівель споруд переважно біля входу на сходові клітки. Двері повинні бути постійно замкненими а ключі треба зберігати у обслуговуючого і оперативного чергового персоналу. Про це має бути відповідний напис на зовнішній стороні двері під таблом "ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ СИСТЕМОЮ ПРОТИДИМНОГО ЗАХИСТУ". 5.3.6. Системи оповіщення про пожежу та системи протидимного захисту будівлі споруди не менше одного разу на місяць перевіряються на працездатність ручним способом або від пожежних сповіщувачів про що складається акт. 5.4. Протипожежне водопостачання 5.4.1. Мережі протипожежного водогону підприємств повинні забезпечувати потрібну за нормами витрату та напір води необхідної для цілей пожежогасіння виходячи з вимог діючих будівельних норм та інших нормативних документів . При недостатньому напорі на об'єктах потрібно встановлювати насоси для підвищення тиску у мережі . У разі відключення ділянок водогінної мережі в т.ч. і тимчасового або зменшення тиску в мережі нижче за потрібний необхідно сповіщати про це місцеві підрозділи пожежної охорони. 5.4.2. Відповідальність за технічний стан мереж зовнішнього та внутрішнього водопостачання працездатність пожежних гідрантів і кранів несе керівник підприємства або особа призначена наказом відповідальна за експлуатацію протипожежного водопостачання об'єкта. Відповідальна особа зобов'язана: - підтримувати пожежні гідранти і пожежні крани водозабірні пристрої водоймищ та під'їзди підходи до них у справному стані; - місця розташування пожежних гідрантів і водойм обладнати покажчиками згідно стандартів об'ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів а пожежні крани розміщати у вбудованих чи навісних шафах які повинні відповідати вимогам чинних стандартів; - не рідше двох разів на рік навесні й восени проводити перевірку на працездатність пожежних гідрантів з пуском води і один раз на рік проводити випробування водогону на тиск та витрату води. Результати необхідно оформляти актом; - не рідше одного разу на шість місяців проводити технічне обслуговування і перевіряти на працездатність пожежні крани з пуском води проводити розгортання та згортання наново перекантовувати пожежні рукави. Результати технічного обслуговування і перевірки необхідно заносити у спеціальний журнал; - щомісяця перевіряти надійність роботи пожежних насосів з переведенням їх з основного на резервне електроживлення у тому числі і від дизельних агрегатів . Електрифіковані засувки перевіряти не рідше двох разів на рік Результати необхідно реєструвати у спеціальному журналі. 5.4.3. Пожежні гідранти і водойми повинні бути справними і розміщатися таким чином щоб забезпечувалося зручне набирання води пожежними машинами. Під'їзди до них повинні бути з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього у радіусі 200 м природних чи штучних вододжерел - річок озер басейнів градирень тощо - до них повинні бути влаштовані під'їзди з майданчиками пірсами розміром 12x12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року Узимку слід встановлювати утеплені ополонки розміром 0.6x0.7 м. 5.4.4. При неможливості безпосереднього забору води з пожежного резервуара водойми слід передбачати приймальні мокрі колодязі з'єднані з резервуаром водоймою трубопроводом діаметром не менше 0 20 м. Перед приймальним колодязем на з'єднувальному трубопроводі необхідно розміщати колодязі сухі з засувками обладнані штурвалом з виводом його під кришку люка . Витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений у якомога коротший термін відповідно СНиП 2.04.02-84 . Водонапірні башти повинні бути забезпечені під'їздом і пристосовані для відбору води пожежною технікою будь-якої пори року. На корпус слід наносити позначення що вказує об'єм води та місце розташування пристрою. Не допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води призначений для цілей пожежогасіння. 5.4.5. Кришки люків колодязів необхідно періодично очищати від бруду льоду і снігу. Стояки пожежних гідрантів мають бути звільнені від води а в холодний період року пожежні резервуари і пожежні гідранти повинні бути захищені від замерзання води. У місцях розташування пожежних гідрантів та водойм необхідно встановлювати покажчики які повинні відповідати вимогам чинних стандартів з нанесеними на них: - гідранти - літерним індексом "ПГ" цифровими значеннями відстані в метрах від покажчика до гідранта та внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах і зазначенням виду водогінної мережі тупикова чи кільцева ; - водойми - літерним індексом "ПВ" цифровим значенням запас води в кубічних метрах та кількість пожежних автомобілів котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику. 5.4.6. Необхідність улаштування внутрішнього протипожежного водогону кількість уводів у будівлю витрати води на пожежогасіння та кількість струменів від пожежних кранів визначаються виходячи з вимог будівельних норм. Пожежні крани встановлюються в доступних місцях біля входів у вестибюлях коридорах проходах з урахуванням того щоб вони не заважали евакуації людей. Пожежні крани необхідно розміщати у вбудованих або навісних шафах вони повинні укомплектовуватися пожежним рукавом одного з ним діаметру складений в "гармошку" або подвійну скатку приєднаний до крана та перекривним стволом і важелем для полегшення відкривання вентиля . При влаштуванні шаф слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників. На дверцятах мають бути отвори для провітрювання і пристрої для опломбування. Із зовнішнього боку дверцят повинні бути написи - літерним індексом "ПК" цифровими значеннями порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної частини. Зовнішнє оформлення повинно відповідати вимогам чинних стандартів. 5.4.7. У неопалюваних приміщеннях на холодний період року вода із внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатися. При цьому біля кранів необхідно виставляти таблички чи написи про місце розташування і порядок відкривання засувки або пуску насоса. 5.4.8. У приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання об'єкта та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі слід вказувати їхнє призначення. Порядок включення насосів-підвищувачів повинен визначатися інструкцією. Якщо насосна станція не має постійного чергового персоналу то приміщення повинно замикатися на замок а місце зберігання ключів зазначатися написом під таблом "ПОЖЕЖНА НАСОСНА СТАНЦІЯ". Приміщення насосних станцій повинні мати достатній рівень природнього і штучного освітлення та обладнуватися аварійним освітленням і телефонним зв'язком. Електроживлення має відповідати вимогам будівельних норм та ПВЕ. 5.4.9. Розміщення запірної арматури на всмоктуючих та напірних трубопроводах повинно забезпечувати можливість заміни або ремонту будь-якого з насосів зворотніх клапанів та запірної арматури. Трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір згідно з ГОСТ 12.4.026-76* ГОСТ 14.202-69. Приміщення насосних станцій в холодний період року повинні опалюватися. Зберігання будь-яких сторонніх предметів чи обладнання в них забороняється. 5.5. Пожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння 5.5.1. Кількість та номенклатура основних видів пожежної техніки на підприємствах газової промисловості повинна регламентуватися вимогами державних і галузевих стандартів будівельними нормами та правилами. На стадії проектування необхідно визначати потребу об'єктів у пожежній техніці та первинних засобах пожежогасіння. 5.5.2. Пожежні автомобілі причіпні і переносні мотопомпи перед введенням їх в експлуатацію та постановкою на бойове чергування необхідно піддавати випробуванням на відповідність вимогам нормативно-технічної документації за участю представників пожежної охорони. За результатами випробування складається акт Техніка поставлена на бойове чергування або в резерв повинна бути у повній готовності до виїзду застосування по тривозі мати повний комплект пожежно-технічного озброєння заправлена пальним і мастильним матеріалом та забезпечена запасом вогнегасних речовин . Для проведення робіт пов'язаних з забезпеченням постійної бойової готовності техніки до виїзду по тривозі та робіт пов'язаних з безпосереднім гасінням пожеж загорань наказом по підприємству повинні бути визначені бойові обслуги члени ДПД . За кожним автомобілем мотопомпою потрібно закріпити водіїв що мають спеціальну підготовку посвідчення на право роботи з пожежною технікою яке видається місцевим органом пожежної охорони . 5.5.3. Пожежні автомобілі мотопомпи чи пристосована переобладнана для цілей пожежогасіння техніка повинні регулярно проходити технічне обслуговування. Зміст та технологічна послідовність цих робіт повинні відповідати вимогам встановленими в експлуатаційній документації. Щодоби при заступанні на чергування водій моторист повинен перевірити технічний стан агрегатів із запуском двигуна. Бойова обслуга перевіряє наявність та справність пожежно-технічного озброєння і запас вогнегасних речовин. Виявлені недоліки несправності повинна усунути бойова обслуга водій що здає чергування. Результати необхідно записати у спеціальний журнал.  5.5.4. Пожежні автомобілі мотопомпи інша пристосована для цілей пожежогасіння техніка повинні утримуватися в опалюваних депо чи спеціальних приміщеннях боксах з температурою середовища не нижчою 10°С. Ці приміщення повинні мати достатній рівень природнього та штучного освітлення телефонний зв'язок тверде покриття підлоги та інші пристрої і обладнання необхідні для забезпечення нормальних і безпечних умов роботи чергового персоналу. Підприємство що має на чергуванні пожежні автомобілі зобов'язане щоденно інформувати про її боєготовність місцевий підрозділ Державної пожежної охорони На об'єкті необхідно регулярно не рідше 1 разу на місяць із кожною зміною відпрацьовувати практичне виконання обов'язків членами бойової обслуги порядок взаємодії між номерами та взаємодії з підрозділами Державної пожежної охорони при виїзді та прибутті на місце пожежі умовно згідно з програмою та розкладом що затверджується керівником підприємства. 5.5.5. Використання пожежної техніки у тому числі і первинних засобів пожежогасіння обладнання інвентаря та інструменту для господарських виробничих або інших потреб не пов'язаних з пожежогасінням чи навчанням протипожежних формувань не дозволяється. При необхідності застосування пожежної техніки обладнання чи інвентаря для ліквідації аварії стихійного лиха дозволяється тільки рішенням керівника підприємства з дозволу Державного пожежного нагляду. 5.5.6. Будівлі споруди приміщення та технологічні установки підприємств повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасники; ящики з піском; бочки з водою; покривала з негорючого теплоізоляційного полотна; пожежні відра; пожежний інструмент гаки ломи сокири лопати тощо згідно положеності що встановлюється нормами технологічного проектування і нормами належності викладених у додатку № 6 цих Правил та з урахуванням рекомендації що приведені в загальнодержавних ППБУ. 5.5.7. Для зазначення місця знаходження первинних засобів пожежогасіння слід встановлювати вказівні знаки на видних місцях на висоті 2 м згідно з чинними державними стандартами. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих складських допоміжних приміщеннях будівлях спорудах та на території як правило повинні встановлюватися спеціальні пожежні щити стенди . Вони повинні мати порядковий номер після літерного індексу "ПЩ" номер телефону для виклику пожежної охорони і повинні бути пофарбовані у колір відповідно стандарту як і самі засоби пожежогасіння. 5.5.8. На пожежних щитах стендах повинні розміщатися ті первинні засоби гасіння пожежі які можуть застосовуватися в даному приміщенні споруді установці: Пожежні щити стенди повинні забезпечувати: - захист вогнегасників від прямих сонячних променів; - захист знімних комплектуючих пожежного інвентаря від використання сторонніми особами не за призначенням; - зручність та оперативність зняття пожежного інвентаря на випадок пожежі загорання . 5.5.9. Пожежний інвентар у складі комплектації пожежних щитів стендів підлягає періодичному обслуговуванню яке включає: - очищення від пилу бруду і слідів корозії - відновлення при необхідності потрібних кутів загострювання інструменту випрямлення ломів гаків для виключення залишкових деформацій та відновлення пофарбувань з урахуванням вимог стандартів Результати оглядів і об'єм виконаних робіт записуються у спеціальному журналі не рідше одного разу на місяць. 5.5.10. Вогнегасники допущені до введення в експлуатацію повинні мати сертифікат якості: - облікові інвентарні номери за прийнятою на об'єкті системою нумерації; - пломби на пристроях ручного пуску; - бирки та маркувальні написи на корпусах - червоне сигнальне пофарбування згідно з державними стандартами. Відповідальність за своєчасне і повне оснащення виробничих цехів приміщень будівель споруд тощо вогнегасниками іншими засобами пожежогасіння забезпечення їх технічного обслуговування навчання працівників правилам користування ними несуть їх керівники У разі передачі будівлі споруди чи окремих приміщень в оренду - орендарі згідно договору. Перевірку стану вогнегасників та відповідність їх вимогам паспорту заводів-виготовлювачів необхідно проводити візуальним оглядом щоденно а технічне обслуговування у порядку з регламентом який затверджується у встановленому порядку. Результати оглядів і об'єм виконаних робіт в т.ч. і перезарядка вогнегасників необхідно записувати у спеціальний журнал 5.5.11. Зарядка і перезарядка вогнегасників усіх типів повинні виконуватися відповідно до інструкції з експлуатації. Газові та закачні вогнегасники в яких маса вогнегасного заряду або тиск середовища менше чи більше номінальних значень на 5% підлягають дозарядженню перезарядженню . Використані вогнегасники чи вогнегасники з зірваними пломбами необхідно негайно перезаряджувати або перевірити . Вони повинні бути замінені відповідного кількістю заряджених вогнегасників. 5.5.12. Вогнегасники слід встановлювати на висоті не більше 1.5 м від рівня підлоги у легкодоступних та помітних місцях коридорах біля входу або виходу із приміщень а також у пожежонебезпечних місцях де найбільш вірогідна поява осередків пожежі з урахуванням вимог до шляхів евакуації людей. Вогнегасники необхідно захищати від попадання прямих сонячних променів та безпосередньої дії опалювальних чи нагрівальних приладів. Вогнегасники встановлені за межами приміщень або в неопалюваних приміщеннях необхідно знімати на холодний період року В цих випадках на місцях їх розміщення необхідно залишати інформацію напис чи табличка про місце розташування найближчого вогнегасника. 6. Вимоги пожежної безпеки під час проведення аварійно-ремонтних газонебезпечних та вогневих робіт. 6.1. На підприємствах газової промисловості повинен бути розроблений перелік газонебезпечних робіт в якому необхідно відобразити роботи що: - проводиться з оформленням наряду-допуску; - проводяться без оформлення наряду-допуску але з обов'язковим записом виду робіт у "Журналі обліку газонебезпечних робіт без оформлення наряду-допуску". - проводяться при ліквідації локалізації аварії та її наслідків відповідно з планом ліквідації аварії на об'єкті. Примітка: форми приведені у додатку № 11 цих Правил. Керівник підприємства повинен визначити наказом посадові особи які мають право видачі наряду-допуску його затвердження і узгодження право виконання підготовчих та безпосередньо газонебезпечних і вогневих робіт. 6. 2. Заходи по безпечному проведенню та заходи пожежної безпеки при виконанні аварійно-ремонтних газонебезпечних та вогневих робіт необхідно відображати в "Інструкції по безпечному проведенню газонебезпечних і вогневих робіт" відповідно до додатка № 3 цих Правил. Відповідальність за дотримання протипожежних вимог на стадії підготовки; проведення аварійно-ремонтних газонебезпечних та вогневих робіт несуть особи визначені в наряді-допуску журналі обліку газонебезпечних робіт . - Особа відповідальна за проведення підготовчих робіт зобов 'язана послідовно і у повному обсязі виконати всі заплановані заходи відповідно наряду-допуску чи журналу .. дотримуючись вимог пожежної безпеки. Перевірити якість виконаних робіт і передати об'єкт відповідальній особі за проведення газонебезпечних вогневих робіт - Особа відповідальна за проведення виконання газонебезпечних вогневих робіт несе відповідальність за правильність і повноту прийнятих заходів безпеки за достатню кваліфікацію осіб призначених виконавцями та їх інструктаж під розпис по правилах безпечного ведення робіт і дій в разі виникнення небезпечної ситуації чи пожежі вибуху . Відповідальний за проведення газонебезпечних вогневих робіт про готовність об'єкта і виконавців доповідає начальнику цеху зміни чи диспетчеру. Після отримання підтвердження від нього про можливість виконання робіт дає розпорядження на їх проведення виконавцям. 6. 3. Начальник зміни диспетчер хід підготовки та хід проведення газонебезпечних робіт фіксує у оперативному журналі згідно інформації відповідальних осіб . Після виконання всіх запланованих заходів перевіряється повнота і якість роботи проводиться випробування відремонтованого технологічного обладнання дільниці . Наряд-допуск 2 примірники закривається підписується відповідальними особами за підготовку та проведення газонебезпечних вогневих робіт і зберігається протягом року. Або робиться відповідний запис в "Журналі обліку газонебезпечних робіт що проводятся без оформлення наряду-допуску" чи в плані ліквідації аварії на об'єкті які зберігаються не менше року з дня їх закінчення. Облік газонебезпечних і вогневих робіт на підприємствах ведеться в спеціальних журналах які повинні бути пронумеровані прошнуровані і скріплені печаткою як і "Журнал обліку газонебезпечних робіт без оформлення наряду-допуску" . Термін їх зберігання-не менше одного року з дня закінчення. 6.4. Вогневі роботи роботи пов'язані з використанням відкритого вогню іскроутворенням нагрівання деталей обладнання інструменту тощо до температур спроможних викликати займання газоповітряної суміші парів легкозаймистих або горючих рідин чи окремих матеріалів конструкцій повинні проводитися відповідно "Інструкції по безпечному проведенню газонебезпечних і вогневих робіт" та типової інструкції по організації безпечного проведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів. Газонебезпечні та вогневі роботи необхідно проводити в постійних спеціально обладнаних для цієї мети цехах приміщеннях чи на відкритих майданчиках Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються наказом по підприємству і мають бути обгороджені конструкціями перегородки перекриття підлоги із негорючого матеріалу. Тимчасові місця проведення газонебезпечних і вогневих робіт організуються безпосередньо в будівлях спорудах та на території об'єктів з метою монтажу будівельних конструкцій чи технологічного обладнання або ремонту устаткування тощо. Керівник зобов'язаний оформити наряд-допуск на виконання таких робіт який необхідно погоджувати з пожежною охороною об'єкта чи ДПД . 6.5. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі Висота точки зварювання над рівнем підлоги території в м 0 2 2 3 4 6 8 10 >10 Мінімальний радіус в м 5 8 9 10 11 12 13 14 Якщо в межах вказаного радіуса є горючі будівельні конструкції оздоблення ізоляція чи технологічне обладнання тощо вони мають бути захищені негорючим теплоізоляційним матеріалом або металевими екранами. Технологічне обладнання на якому передбачається проведення ремонтних робіт повинно бути приведене в пожежовибухобезпечний стан відключене від електричних мереж інших комунікацій; звільнене від надмірного тиску; безпечним методом видалені пожежовибухонебезпечні речовини прошпарені і промиті тощо . Приміщення в яких можливе скупчення парів легкозаймистих горючих рідин та газів перед проведенням вогневих робіт мають бути старанно провентильовані а за повітряним середовищем необхідно вести контроль. 6.6. Розбирати різьбові та фланцеві з'єднання технологічного обладнання арматури і трубопроводів горючих газів що відключені для ремонту дозволяється тільки після встановлення шунтових перемичок і звільнення їх від газу. Заглушки що встановлюються на трубопроводах горючих газів повинні бути" розраховані на максимальний тиск газу в газопроводі і мати хвостовик який повинен виступати за габарити фланцевих з'єднань. Не дозволяється ставити заглушки із матеріалу сталі нижчої якості за трубопровід. В газонебезпечних зонах не дозволяється проводити вогневі роботи та роботи пов'язані з іскроутворенням чи нагрівом металу розсвердлення нарізання різьби тощо без прийняття спеціальних заходів які виключають можливість виникнення пожежі вибуху . 6.7. Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише при забезпеченні їх первинними засобами пожежогасіння вогнегасником ящиком з піском та лопатою відром з водою . Вид тип та кількість первинних засобів пожежогасіння необхідно визначати з урахуванням рекомендацій викладених у додатку № 6 цих Правил і вказати в наряді-допуску. Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються з урахуванням протипожежних розривів: 40 м - до вибухопожежонебезпечних приміщень; 100 м -до резервуарів з легкозаймистими горючими рідинами чи газами; 20 м - до складів вузлів засувок та каналізаційних колодязів інших місць де можливе скупчення газу або його витік. Після закінчення вогневих чи газонебезпечних робіт виконавець зобов'язаний ретельно оглянути місце їх проведення і усунути можливі причини виникнення пожежі. 6.8. Посадова особа відповідальна за пожежну безпеку приміщення дільниці установки території тощо де проводилися роботи повинна забезпечити перевірку місця проведення вогневих робіт упродовж 3 годин після їх закінчення. Про приведення місця у пожежобезпечний стан виконавець і посадова особа відповідальна за пожежну безпеку роблять відповідні зазначки у наряді-допуску. Електрозварювальна апаратура повинна відключатися від електромережі шланги газозварювальних апаратів від'єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів а у паяльних лампах тиск повинен бути знижений до атмосферного. Апаратура і устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені місця приміщення . Порушену теплову ізоляцію апаратів і трубопроводів необхідно відновити. 6.9. Вогневі роботи на підприємствах газової промисловості повинні проводитися у відповідності з вимогами "Правил пожежної безпеки в Україні" розділ 8 введених в дію наказом Наказом МВС України № 400 від 22.06.95 року. Газонебезпечні та вогневі роботи на об'єктах по транспортуванню природного газу продуктопроводи трубопроводи зрідженого газу нестабільного конденсату повинні проводитися у відповідності з "Правилами безпеки при експлуатації магістральних газопроводів" та "Правилами безпеки при експлуатації конденсатопроводів і магістральних трубопроводів для зріджених газів" затверджених Міністерством газової промисловості СРСР відповідно 16 03.84 та 31 10.77 6.10. На об'єктах забороняється: - приступати до роботи при несправності апаратури або простроченим терміном її випробування; - допускати виконання робіт особами які не пройшли у встановленому порядку спеціального навчання і не мають кваліфікаційних посвідчень додаток № 4 ; - проводити зварювання різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби; - при виконанні робіт користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів бензину гасу й інших горючих речовин; - зберігати у зварювальних кабінах одяг ГР та матеріали й предмети; - допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненим зрідженим чи розчиненим газом; - виконувати роботи на апаратах і комунікаціях заповнених горючими та токсичними матеріалами а також на тих що перебувають під тиском або під електричною напругою; - проводити вогневі роботи на будівельних елементах виготовлених із легких металевих конструкцій з горючим і важкогорючим утеплювачем; - застосовувати землерийні машини на ділянках газопроводу що має витік газу; - проводити роботи на трасі без радіо-телефонного зв'язку з диспетчером газопроводу та працівниками у лінійних кранів; - випускати газ з ділянки газопроводу який підлягає ремонту через зазори розведених фланців запірної арматури; - при випуску газу з газопроводу тільки через продувочні свічки зберігати машини і механізми в охоронній зоні. Вони повинні знаходитися за її межами і з навітреної сторони відносно продувочних свічок; - в період грози зтравлювати газ та знаходитися біля продувочних свічок лінійних кранів і біля відкритого газопроводу - продовжувати роботи при загоранні газу в середині газопроводу; - виконувати роботи в тунелях чи котлованах без систематичного аналізу повітряного середовища; - відігрівати технологічне обладнання трубопроводи запірну арматуру ацетиленові генератори вентилі редуктори .інші деталі зварювальних установок відкритим вогнем або розпеченими предметами. 7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення 7.1. Промислові підприємства. 7.1.1. Технологічні процеси промислових підприємств необхідно проводити відповідно до технологічних регламентів іншої нормативно-технічної та експлуатаційної документації. На всі застосовувані в технологічних процесах речовини і матеріали повинні бути дані про показники їх пожежної небезпеки за ГОСТ 12.1.044-89. Всі вони повинні бути вивчені з обслуговуючим персоналом який зобов'язаний дотримуватися вимог маркування і попереджувальних написів на упаковках або наведених у вказівках інструкції щодо їх застосування. Забороняється спільне застосування якщо це не передбачено технологічним процесом зберігання і транспортування речовин та матеріалів котрі в результаті взаємодії одного з одним викликають займання вибух або утворюють горючі і токсичні гази суміші 7 1.2 Технологічне обладнання за нормальних режимів роботи повинно бути вибухопожежонебезпечним а на випадок несправностей аварії необхідно передбачати захисні заходи що обмежують масштаб та наслідки пожежі. Обладнання для використання пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів має відповідати конструкторській документації. У вибухопожежонебезпечних приміщеннях дільницях майстернях цехах тощо та на у статкуванні що становить небезпеку вибуху або займання необхідио вивішувати знаки безпеки відповідно ГОСТ 12.4.026-76*. Технологічне обладнання в цих приміщеннях має бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів з системами блокувань які перешкоджають виникненню аварійних ситуацій. Адміністрація підприємства зобов'язана ознайомити всіх працюючих зі значенням знаків безпеки та заходами щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень цеху майстерні тощо і технологічного устаткування. 7 1.3. Не допускається виконувати виробничі операції на обладнанні установках верстатах з несправностями які можуть спричинити пожежу а також коли відключені контрольно-вимірювальні прилади температури тиску концентрації газів чи парів і т.ін . Профілактичний огляд планово-попереджувальний і капітальний ремонт технологічного обладнання повинні здійснюватися в терміни встановлені графіком з урахуванням заходів забезпечення пожежовибухобезпеки згідно з проектом технологічним регламентом і технічними умовами . Аварійно-ремонтні та вогневі роботи необхідно проводити у відповідності розділу 6 цих Правил та розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні. 7.1.4. Технологічні лінії машини та апарати котрі виконують переробку горючих речовий у подрібненому вигляді повинні мати пристосування для вловлювання сторонніх предметів магнітний захист каменеві пастки тощо . Устаткування і апарати в яких утворюються речовини що виділяють пожежовибухонебезпечні пари гази чи пил повинні бути герметичними. У приміщеннях де застосовуються легкозаймисті горючі рідини та гази має передбачатися централізована їх подача до робочих місць. Рідини у невеликих кількостях дозволяється подавати в безпечній негорючій тарі спеціальної конструкції з неіскроутворюючих металів і щільно закритими кришками . Покриття підлог у таких приміщеннях категорія А і Б повинно виконуватися з негорючих та таких що під час ударів не дають іскор матеріалів Конструкція вікон та дверей повинна виключати можливість іскроутворення. 7.1.5. У гідросистемах із застосуванням горючих рідин необхідно вести постійний контроль за їх рівнем у баку і не допускати перевищення в системі тиску вказаного в паспорті. У разі підтікання масла з системи його слід негайно усунути; а масло прибрати за допомогою піску тирси або шмаття та видалити з приміщення у спеціально відведене місце. У приміщеннях де є виділення горючого пилу стружки тощо технологічне устаткування і системи вентиляції та підлога стеля стіни повинні періодично прибиратися. Термін прибирання встановлюється в інструкціях. Для миття і знежирювання устаткування виробів деталей тощо повинні застосовуватися як правило негорючі миючі засоби або ультразвукові та інші безпечні в пожежному відношенні установки чи способи. 7.1.6. Лакофарбові матеріали повинні подаватися на робочі місця в готовому вигляді централізовано у тарі що герметичне закривається і не більше змінної потреби. На тарі з лакофарбовим матеріалом розчинником повинна бути наклейка або бирка з їх точною назвою та зазначенням пожежонебезпечних властивостей. Забороняється використовувати лакофарбові матеріали розчинники при відсутності пожежонебезпечних даних їх властивостей без бирки . Порожня тара має бути щільно закритою і зберігатися на спеціально відведених майданчиках. Об'ємно-планувальні і конструктивні рішення фарбувальних цехів ділянок приміщень повинні відповідати вимогам чинних будівельних норм і розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні. 7.1.7. Замірювання рівня легкозаймистих і горючих рідин у резервуарах посудинах та відбирання проб слід проводити у світлий час доби. Забороняється робити замірювання рівня та відбирання проб ручним способом під час грози закачування або відкачування цих рідин в резервуар посудину . Забороняється подавання ЛЗР та ГР у резервуари інші посудини падаючим струменем. Швидкість наповнення і спорожнення резервуара не повинна перевищувати сумарної пропускної спроможності встановлених на ньому дихальних клапанів вентиляційних патрубків . Потрібно регулярно не рідше 1 разу на квартал перевіряти справність вогнезагороджувачів і чистоту їх вогнегасної насадки та справність мембранних клапанів. Захисні мембрани вибухових запобіжних клапанів за видом матеріалу та за товщиною мають відповідати проектним даним. 7.1.8. Просочувальні загартовувальні та інші ванни з горючими рідинами слід обладнувати пристроями аварійного зливання в підземні резервуари розміщені поза будівлею. Кожна ванна повинна мати місцеве видалення горючих парів. Після закінчення робіт ванни повинні закриватися кришками. Клеєварки необхідно розміщати в ізольованому приміщенні або у безпечному місці . Клей на основі синтетичних смол та легкогорючих розчинників слід зберігати в негорючих ящиках. Розігрівати клей необхідно парою або за допомогою електроприладів з "водяними банями". 7.1.9. Експлуатувати лісопильні рами круглопильні фрезернопильні та інші верстати і агрегати у деревообробних підрозділах підприємств в разі торкання пил об огорожу перекосу рамки пили ослаблення та неправильної підгонки повзунів несправних систем охолодження і змащення нагрівання підшипників вище за 70°С вимкнених систем місцевої вентиляції або за відсутності повітроводів -забороняється. Після закінчення робочого дня готову продукцію стружку тирсу деревний пил а також мастила оліфу лаки клей та інші горючі рідини із цеху приміщення необхідно видалити у спеціально обладнані місця майданчики . В цеху забороняється зберігати лісопиломатеріали в кількості що перевищує змінну потребу. 7.1.10. Мешкання людей у виробничих будівлях на складах та територіях підприємств не дозволяється. 7.2. Транспортні підприємства 7.2.1. Вимоги пожежної безпеки до • підприємств зберігання і обслуговування транспорту повинні відповідати будівельним нормам та нормам технологічного проектування таких об'єктів. У приміщеннях для стоянки і ремонту транспорту а також у місцях їх зберігання під навісами чи на відкритих майданчиках забороняється: - встановлювати транспортні засоби в кількості яка перевищує норму; - порушувати план розміщення транспорту зменшувати відстань між ними а також від них до конструктивних елементів будівель споруд ; - захаращувати виїзні ворота і проїзди; - тримати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків а також за наявності витікання пального і масла; - заправляти транспортні засоби пальним чи зливати з них паливо ці роботи виконувати на заправочному пункті ; - зберігати тару з під пального а також пальне і масла за винятком палива в баках та газу в балонах що змонтовані на автомобілях ; - підзаряжати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах; - підігрівати двигуни відкритим вогнем смолоскипами паяльними лампами тощо користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення; - залишати у транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг по закінченню роботи; - ставити на зберігання транспорт з несправною електропроводкою та з увімкненим вимикачем "маси" де такий є з несправною пневматичною системою гальмування. Залишати автомобілі з увімкненим запалюванням; - встановлювати на загальних стоянках транспортні засоби для перевезення ЛЗР та ГР а також горючих токсичних газів; - залишати на стоянці завантажені автомобілі; - подавати в разі несправної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в інший спосіб; - допускати накопичення на двигуні та його картері бруду й масел; - доручати технічне обслуговування і керувати автомобілем особам які не мають відповідної кваліфікації; - зберігати більше 20 машин під горючими дерев'яними навісами; - проводити ковальські термічні зварювальні малярні й деревооздоблювальні та інші роботи з використанням горючих рідин ці роботи необхідно здійснювати у відповідних майстернях підприємства . 7.2.2. Для приміщень та майданчиків із зберіганням понад 25 одиниць транспорту необхідно розробляти спеціальний план їх розміщення з вказівкою черговості та порядку евакуації в разі виникнення пожежі. Планом має передбачатися чергування за графіком персоналу у нічний час вихідні та святкові неробочі дні а також визначатися порядок зберігання ключів запалювання на випадок евакуації транспорту . Місця зберігання транспорту повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно рекомендацій додаток № 6 і мають бути забезпечені буксирними тросами штангами із розрахунку 1 на 10 одиниць техніки Приміщення і площадки необхідно утримувати вільними від сторонніх предметів устаткування які можуть заважати при евакуації автомобілів на випадок пожежі. При зберіганні в приміщеннях 25 і більше одиниць техніки чи при наявності 10 і більше постів обслуговування вони повинні мати не менше 2 воріт. 7.2.3. Приміщення для обслуговування автомобілів слід відділяти протипожежними стінами перегородками від приміщень для зберігання техніки. Над приміщеннями де знаходяться гаражі не допускається розміщати приміщення з масовим перебуванням людей. Приміщення для зарядки акумуляторів повинні бути відділені протипожежними перегородками і мати відокремлену від загальної вентиляцію чи витяжні шафи та обладнані стелажами для установки акумуляторних батарей у відповідності з вимогами ПТЕ і ПТБ. 7.2.4. Капітальний та середній ремонт транспорту необхідно виконувати тільки у спеціально обладнаних приміщеннях з урахуванням вимог відповідних розділів цих Правил та розділу 8 Правил пожежної безпеки в Україні. Забороняється проводити ремонт техніки з картерами заповненими маслом та баками наповненими пальним а газобалонних автомобілів - коли балони заповнені газом. Під час ремонту бензобаків необхідно їх промити гарячою водою або розчином каустичної соди продути парою просушити гарячим повітрям до повного видалення залишків ЛЗР. Очищення слід здійснювати на спеціально виділених місцях на відкритому повітрі чи у вентильованому приміщенні а зварювання чи паяння - з відкритими отворами бензобаків та заповненням резервуара водою до рівня зварювання паяння . Застосування ЛЗР і ГР для миття та знежирювання деталей дозволяється лише в тих випадках коли існуючі негорючі знежирюючі речовини і безпечні методи не забезпечують необхідної за технологією чистоти їх обробки. 7.2.5. Автоцистерни призначені для перевезення ЛЗР ГР чи ГГ повинні зберігатися в одноповерхових будівлях ізольованих від інших приміщень протипожежними стінами або на спеціально виділених відкритих майданчиках. Автомобілі які призначені для перевезення небезпечних вантажів повинні мати надійне заземлення вимикачі для відключення акумуляторних батарей не менше 2 вогнегасників покривало із повсті або негорючого теплоізоляційного матеріалу пісочницю з сухим піском і лопатою. Вихлопні труби у них повинні бути виведені під радіатор і обладнані справними іскрогасниками. 7.2.6. Переносні електричні світильники як і освітлення оглядових канав повинні маги напругу не більше 36 В а лампи необхідно захищати від механічних пошкоджень. Оглядові канави повинні мати два виходи і не повинні перекриватися транспортними засобами. По закінченню роботи їх необхідно очищати від промасленого ганчір'я розлитих горючих рідин. 7.2.7. Кожен автомобіль повинен мати справний вуглекислотний чи порошковий вогнегасник. Автобуси й автомобілі які призначені для перевезення людей повинні бути укомплектовані двома вогнегасниками один у кабіні водія другий у салоні автобуса або кузові автомобіля . 7.2.8. Автомобілі з несправною газовою апаратурою або при наявності витікання газу через нещільні з'єднання експлуатувати як і в'їзд зберігання їх у приміщення не дозволяється. Під час проведення ремонту пов'язаного з виконанням вогневих та фарбувальних робіт включаючи штучне сушіння газовий балон або бензобак повинен бути знятий з автомобіля. Роботи необхідно проводити відповідно розділу 6 цих Правил. Влаштування оглядових канав та погребів у гаражах для зберігання автомобілів на газовому паливі забороняється. 7.2.9. На території підприємств які експлуатують автомобілі на газовому паливі необхідно обладнати пости під навісом із негорючих матеріалів для випуску природного чи зливання зрідженого газу з послідуючою дегазацією продування балонів негорючим інертним газом. Відстань від постів до будівель та споруд місць зберігання техніки повинна відповідати протипожежним вимогам ДБН. 7.2.10. Зберігати порожні дегазовані балони та балони з негорючим інертним газом допускається в металевих шафах. При цьому кількість балонів не повинна перевищувати 10 а об'єм кожного балону не повинен бути більше 40 л. 7.2.11. Приміщення постів регулювання приладів газової системи живлення безпосередньо на автомобілі слід відокремлювати протипожежними стінами перегородками від інших виробничих приміщень для зберігання техніки. 7.2.12. Дільниці по ремонту деталей і приборів газової системи живлення за виключенням балонів знятих з автомобіля можна розміщати в приміщеннях для ремонту приборів живлення автомобіля який працює на рідкому паливі. При цьому висота приміщення повинна бути на менше 3 м. 7.2.13. Приміщення для зберігання технічного обслуговування ремонту діагностування та регулювання обладнання та приладів автомобілів що працюють на газовому паливі по об'єму повинні відповідати протипожежним вимогамДБН. Вентиляція в цих приміщеннях повинна бути з нижньої і верхньої зони і розрахована на роботу двигунів автомобілів на бензині і дизельному паливі. 7.2.14. Повітроводи в межах вентиляційної камери необхідно обладнувати зворотними клапанами. В приямках ділянок мойки і резервуарах для стічної води після миття автомобілів що працюють на газовому паливі слід влаштовувати природню вентиляцію в об'ємі не менше однократного повітряного обміну від об'єма. 7.2.15. Витяжна вентиляція повинна бути з рпироднім а приточна зі штучним імпульсом який повинен вмикатися коли спрацює система автоматичного контролю за повітряним середовищем. Сигналізатори при досягненні концентрації газу в повітрі 20 % нижньої межі запалення повинні забезпечити: - вмикання звукового та світлового сигналів і аварійного освітлення; - вмикання приточної вентиляції; - вимикання всіх інших споживачів електроенергії. 7 2.16. Автомобілі переобладнані для роботи на газовому паливі повинні відповідати вимогам та інструкції заводу-виробника газового обладнання і бути укомплектованим по першій комплектності. 7.3. Об'єкти зберігання При влаштуванні складських приміщень та при їх експлуатації крім вимог викладених в цьому розділі необхідно враховувати вимоги пожежної безпеки відповідно БНіП "Генеральні плани промислових підприємств" і БНіП по проектуванню складських будівель і споруд загального призначення та складів нафти і нафтопродуктів інших нормативних документів - Матеріальні склади і бази загального призначення. 7.3.1. Під час зберігання у складах приміщеннях різних речовин і матеріалів повинні враховуватися їхні пожежонебезпечні фізико-хімічні властивості здатність до окислення самонагрівання займання в разі потрапляння вологи чи при взаємодії з повітрям тощо Сумісність зберігання речовин і матеріалів за їх властивостями однорідності застосування речовин для гасіння пожежі необхідно визначати у відповідності з додатком № 13 цих Правил. Спільне зберігання в одній секції з каучуком або автомобільною гумою а також ЛЗР та ГР будь-яких інших товарів і матеріалів незалежно від однорідності застосування вогнегасних речовин не дозволяється. У складських приміщеннях де зберігаються пожежовибухонебезпечні матеріали товари чи речовини балони з газом та продукція в аерозольній упаковці має бути інформаційна карта яка характеризує пожежну безпеку товарів їх кількість та заходи що слід вживати під час гасіння пожежі. Зберігання вантажів тари та вантажних механізмів на рампах складів не дозволяється Матеріали розвантажені на рампу до кінця робочого дня мають бути прибрані. 7.3.2. У складських приміщеннях не дозволяється: - зберігання продукції навалом та впритул до приладів і труб опалення; - стоянка та ремонт вантажно-розвантажувальних і транспортних засобів; - експлуатація газових плит печей побутових електронагрівальних приладів установлення електричних розеток; - влаштування освітлення прокладка кабелів проводів безпосередньо по горючих конструкціях як і установка прожекторів зовнішнього освітлення безпосередньо на дахах складів; - прокладати транзитом через приміщення чи над ними електричні мережі теплові мережі та трубопроводи з горючими газами чи рідинами ; - зберігання аерозольних упаковок в одному приміщенні з окислювачами горючими газами та рідинами ЛЗР і ГР ; - зберігання кислот у місцях де можливий контакт з деревиною соломою іншими речовинами органічного походження ; - зберігання рослинних масел разом з іншими будь-якими горючими матеріалами; - застосування транспорту з двигунами внутрішнього згорання без іскрогасників; - в'їзд локомотивів безпосередньо до складських приміщень категорії А Б і В. 7.3.3. У складах конторські та побутові приміщення мають бути виділені протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттям 3-го типу без отворів мати самостійні виходи назовні. Дозволяється розміщати у складських приміщеннях робочі місця комірників обліковців вибракувальників товарознавців з огородженням їх заскленими перегородками з негорючого матеріалу заввишки 1..8 м вони не повинні перешкоджати евакуації людей та матеріальних цінностей В складах дозволяється застосовувати тільки центральне водяне або повітряне опалення. Використання опалювальних електронагрівальних приладів допускається лише у конторських та побутових приміщеннях з врахуванням вимог викладених у р.4.2. цих Правил. 7.3.4. Складські приміщення відсіки розташовані у підвальних або цокольних поверхах повинні мати люки чи вікна розміром 0.9 * 1.2 м з приямками відповідно до вимог будівельних норм для випуску диму в разі пожежі . Дозволяється у разі неможливості влаштування вікон обладнання цих приміщень спеціальною системою димовидалення. Горючі конструкції складських приміщень будівель та навісів повинні бути оброблені вогнезахисними речовинами. У будівлі приміщеннях складу всі операції пов'язані з розкриттям тари розфасуванням продукції перевіркою справності та дрібним ремонтом приготування робочих сумішей вогненебезпечних рідин чи іншими подібними роботами повинні здійснюватися в ізольованих приміщеннях. 7.3.5. Як правило матеріали товари чи речовини зберігати необхідно на стелажах. В разі застосування безстелажиого зберігання матеріали повинні укладатися у штабелі. Проти дверних отворів необхідно залишати проходи які дорівнюють ширині дверей але не менше 1 м якщо склад шириною більше 10 м - посередині його влаштовується повздовжній прохід шириною не менше 2 м. Ширина проходу між стелажами штабелями має бути 1 м між стелажами та стінами повинна бути не менше 0 8 м. Ширина проходів та місця штабельного зберігання повинні бути позначені обмежувальними лініями нанесеними на підлозі. 7.3.6. Балони з горючими газами посудини пляшки сулії інша тара з горючими рідинами аерозольні упаковки мають бути захищені від сонячного й іншого теплового впливу. У складах загального призначення допускається зберігати не більше 5 тис. аерозольних упаковок за умовами більшої кількості вони повинні зберігатися в ізольованих від загального складу протипожежних відсіках з безгорищними покриттями які легко скидаються і не більше 15 тис. упаковок або у протипожежних відсіках на верхньому поверсі. Кількість упаковок у відсіку не повинна перевищувати 150 тис. штук а загальна місткість складу може становити не більше 900 тис. упаковок. На відкритих майданчиках чи під навісами зберігання аерозольних упаковок допускається лише в негорючих контейнерах що замикаються. 7.3.7. Матеріально відповідальна особа кладовщик комірник перед закінченням робочого дня повинна перевірити всі приміщення впевнитися про їх пожежобезпечний стан відключити електричну мережу а вимикач який встановлюється по-за межами складу замкнути на замок і опломбувати. Впевнившись у працездатності систем охоронної та пожежної сигналізації замкнути і опломбувати склад з послідуючою передачею його під охорону. - Склади легкозаймистих і горючих рідин ЛЗР і ГР . 7.3.8. Відкриті склади слід розміщати на майданчиках які мають нижчу позначку відносно прилеглих будівель чи населених пунктів . У разі неможливості виконання цієї вимоги повинні передбачатися додаткові заходи що виключають можливість розливання рідини під час аварії на територію підприємства населеного пункту . Відстань від ЛЗР та ГР до будівель споруд майданчиків з технологічним устаткуванням чи до населених пунктів повинна відповідати вимогам будівельних норм. На кожний резервуар необхідно складати технологічну карту в якій вказується номер резервуара його тип призначення максимальний рівень наливання мінімальний залишок швидкість наповнення і випорожнювання. На складах резервуарного парку повинен бути запас вогнегасних речовин а також засобів їх подавання в кількості необхідній для гасіння пожежі в найбільшому резервуарі або з урахуванням об'єму нафтопродукту що зберігається у тарі . 7.3.9. Резервуарні парки інші майданчики для зберігання ЛЗР та ГР повинні мати по периметру обвалування стінки які перешкоджають розтіканню рідин у разі аварії. Обвалування необхідно виконувати з урахуванням вміщення в ньому об'єму який дорівнює номінальному об'єму найбільшого резервуара що знаходиться в обвалуванні і було на 0.2 м вище рівня розлитої рідини. Верхня частина обвалування повинна мати ширину не менше 0 5 м та пандуси для проходу на майданчик. Відстань від стінок резервуарів до нижньої крайки внутрішніх схилів обвалування стінки має бути не менше 3 м а від резервуарів місткістю більше 10 тис.куб.м - б м. Територія резервуарних парків нафтобаз насосних станцій для перекачування нафтопродуктів а також майданчики для зберігання легкозаймистих і горючих рідин у тарі місткістю 5 тис.куб.м повинні мати огорожу з негорючого матеріалу висотою не менше 2.0 м. Наземні резервуари мають бути пофарбовані білою сріблястою фарбою для запобігання дії сонячного проміння. Обвалування стінки їх перехідні містки сходи огорожі повинні постійно утримуватися справними а майданчики всередині обвалувань повинні бути рівними утрамбованими та посиланими піском. Пролиту рідину слід негайно прибирати а в зимовий період року своєчасно розчищати від снігу. 7.3.10. У процесі експлуатації резервуарів необхідно здійснювати постійний контроль за справністю дихальних клапанів та вогнезагороджувачів при температурі повітря більше 0 С- один раз на місяць а при температурі повітря менше 0 С- два рази на місяць . Узимку дихальні клапани та сітки повинні очищатися від льоду. Люки що служать для замірювання рівня та відбору проб із резервуарів повинні мати герметичні кришки а отвори для вимірів - кільце із внутрішнього боку з металу що виключає іскроутворювання. При огляді резервуарів відбиранні проб або замірюванні рівня рідини необхідно користуватися пристосуваннями які виключають іскроутворення в разі ударів. Підігрівати в'язкі та застигаючі нафтопродукти в резервуарах дозволяється тільки паровими чи водяними змійовиками при постійному нагляді обслуговуючого персоналу за умови рівня рідини над підігрівниками не менше 0.5 м. Для попередження пірофорних відкладень резервуари бочки в яких зберігаються сірчисті нафтопродукти повинні перебувати постійно під наглядом і періодично згідно з затвердженим графіком планових робіт очищатися. 7.3.11. У разі появи тріщин у швах стінок або дна резервуара бочки вони повинні бути негайно випорожнені. Роботи по ремонту резервуарів дозволяється проводити після повного його звільнення від рідини від'єднання від нього трубопроводів відкриття всіх люків ретельного очищення пропарювання і промивання відбирання з резервуарів проб повітря аналіз на відсутність вибухонебезпечної концентрації. Перед ремонтом резервуара усі засувки на сусідніх резервуарах та трубопроводах повинні бути накриті повстю просоченою антипіренами влітку змочити водою . Зварювання тріщин і чеканка зачистка поверхні резервуарів бочок повинна проводитися з дотриманням вимог викладених в розділі № 6 цих Правил. Електро та газозварювальна апаратура повинна розміщатися на відстані не ближче 50 м від діючих резервуарів. 7.3.12. Перед наливанням зливанням нафтопродуктів персонал котрий здійснює їх відпуск або працівники охорони повинен переконатися в наявності та справності заземлення іскрогасника інших захисних пристроїв а також первинних засобів пожежогасіння на автоцистерні. Зливно-наливні пристрої трубопроводи стояки та арматура повинні піддаватися регулярному огляду щодоби та планово-попереджувальному ремонту згідно графіка . Виявлені несправності та витікання слід негайно усунути а в разі неможливості усунення - відключити несправні елементи. Робочі та евакуаційні сходи естакад повинні постійно утримуватися справними. При зливо-наливних операціях рівень рідини не повинен перевищувати 95% об'єму ємкості. Пролиту горючу рідину необхідно негайно прибрати а місце розливу засипати піском. Зливні шланги повинні бути споряджені наконечниками з матеріалу який виключає можливість іскроутворення від удару. Залізничні шляхи естакади трубопроводи телескопічні труби наконечники шлангів та зливних пістолетів мають бути заземлені. В період грози злив чи налив ЛЗР та ГР забороняється. В цілях захисту резервуарів від прямих попадань блискавки слід регулярно контролювати справність блискавковідводу та заземлюючих пристроїв. Перевірку на Ом опір проводити не рідше 1 разу на рік згідно графіка . Для місцевого освітлення під час зливо-наливних операцій необхідно застосовувати акумуляторні ліхтарі у вибухобезпечному виконанні. Залізничні цистерни під зливання чи наливання та їх виведення з території підприємства мають подаватися без поштовхів та ривків тепловозами що працюють лише на рідкому паливі. Для гальмування цистерн застосовувати тільки дерев'яні підкладки. 7.3.13. У виробничих будівлях дозволяється зберіганая ЛЗР і ГР в кількості відповідно до вимог які встановлені ДБН по проектуванню складів нафти і нафтопродуктів. Зберігати легкозаймисті горючі рідини у тарі дозволяється в будівлях або на майданчиках під навісами. Навіси повинні бути із негорючих матеріалів а будівлі та споруди - не нижче II ступеню вогнестійкості. Не дозволяється зберігання у тарі на відкритих майданчиках нафтопродуктів з температурою спалахування 45 С і нижче. Будівлі споруди для зберігання горючих рідин можуть бути заввишки не більше трьох поверхів а легкозаймистих рідин - одноповерховими. При цьому загальна місткість однієї будівлі не повинна перевищувати 1.2 тис.куб.м ЛЗР або 6 тис.куб.м ГР а місткість в одному приміщенні секції не повинна перевищувати 0.2 тис.куб м ЛЗР або 1 тис.куб.м ГР. Ці приміщення повинні бути обладнані припливновитяжною вентиляцією яка відповідає вимогам будівельних норм. Приміщення для зберігання ЛЗР та ГР як і приміщення продуктових насосних повинні відокремлюватися від других приміщень протипожежними перегородками та перекриттями. Дверні отвори повинні мати пороги з пандусами заввишки не менше 0.15 м. Підлога в цих приміщеннях повинна бути з негорючих матеріалів і мати похил для стікання рідини до лотків та трапів. 7.3.14. При зберіганні ЛЗР та ГР в тарі бочках слід дотримуватися вимог: а у будівлі під навісом - вручну укладати бочки на підлогу не більше ніж у 2 яруси. При механізованому способі для ГР - 5 ярусів а для ЛЗР - 3 яруси; - в ширину штабеля стелажі укладати не більше 2 бочок; - укладати бочки на кожному ярусі стелажа в один ряд по висоті незалежно від виду нафтопродуктів; - проходи для транспортування бочок мають бути не менше 1.8 м завширки а проходи між штабелями стелажами - не-менше Ґм б на відкритих майданчиках - у межах однієї обгородженої обвалованої території розміщати не більше 6 штабелів довжиною не більше 25 м а шириною - 15 м ; - необхідно передбачати відстань між штабелями на одному майданчику не менше-5 м а між штабелями сусідніх майданчиків - не менше 20 м. Між штабелями та валом стінкою - не менше 5 м; - укладати бочки на майданчиках не більше ніж у 2 яруси в висоту з проходами не менше 1 м через кожні два ряди. Бочки повинні укладатися пробками догори. Відпускати рідини споживачам необхідно у спеціальну тару за допомогою сифона або насоса і тільки на ізольованих майданчиках приміщеннях . Порожні металеві бочки зберігати тільки на спеціальних майданчиках з щільно закритими пробками люками укладеними не більше ніж у 4 яруси і відповідно до вимог установлених для зберігання нафтопродуктів у тарі. 7.3.15. При зберіганні легкозаймистих та горючих рідин не дозволяється- - зменшувати висоту обвалувань розраховану за будівельними нормами; - експлуатація резервуарів що мають перекоси тріщини чи несправні контрольно-вимірювальні прилади підвідні трубопроводи тощо; - відпускати розливати нафтопродукти зберігати пакувальний обтирочний матеріал і порожню тару безпосередньо у сховищах чи на обвалованих майданчиках; - висаджувати дерева чагарники безпосередньо у зоні обвалувань; - встановлювати резервуари на горючі чи важкогорючі основи; - проводити відбирання проб з резервуарів під час зливання або наливання нафтопродуктів чи під час грози ; - укладати бочки без прокладок між ярусами; - приймати на зберігання пошкоджені бочки бочки без пробок або закритих пробками що не відповідають тарі; - користуватися інструментом пристроями з металу що дає іскри при ударі падінні ; - проводити ремонтні роботи без дотримання вимог розділу 6 цих Правил. - Склади балонів з газами 7.3.16. Балони з газами необхідно зберігати в одноповерхових складських будівлях без горищних приміщень з покриттям яке легко скидається. Покриття підлоги та рами складів мають бути виготовлені із матеріалу що не утворює іскор під час удару. Для захисту балонів від прямої дії сонячного проміння шибки віконних отворів необхідно фарбувати білою фарбою або обладнувати сонцезахисними пристроями. Дозволяється зберігати балони з газами на майданчиках за винятком отруйних газів з улаштуванням споруд навісів які захищають їх від опадів та сонячного проміння вони повинні бути з негорючих матеріалів . Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована в установлений для певного газу колір. Приміщення для зберігання горючих газів необхідно обладнувати газовими аналізаторами а за їх відсутності порядок відбирання та контролю проб повітря встановлює адміністрація але не рідше 1 разу на зміну із записом результату у журнал . Склади повинні мати постійно працюючу примусову вентиляцію яка забезпечує безпечні концентрації газів в залежності від густини газу Експлуатація закритих складів без працюючої вентиляції не дозволяється без працюючої вентиляції не дозволяється. В цих складах дозволяється лише водяне парове низького тиску або повітряне опалення. На відстані 20 м довкола складу з балонами забороняється зберігати будь-які горючі матеріали та проводити вогневі роботи. 7.3 17. Балони з газами що мають башмаки повинні зберігатися у вертикальному положенні в спеціальних гніздах клітках тощо що виключають їх падіння. Балони з газами що не мають башмаків слід зберігати у горизонтальному положенні на дерев'яних рамах чи стелажах Висота штабеля у цьому випадку не повинна перевищувати 1.5 м а всі вентилі мають бути захищені ковпаками і повернуті в один бік. У разі укладання балонів у штабелі між рядами повинні бути уміщені прокладки котрі запобігають розкочуванню балонів та стиканню їх між собою. В одному відсіку складу дозволяється зберігати не більше 500 балонів з горючими отруйними газами і не більше 1 тис балонів з негорючими неотруйними газами. В будівлі складу дозволяється зберігати не більше 3 тис балонів у перерахунку на 40-літрові . Обслуговуючий персонал повинен бути ознайомлений з пожежною характеристикою газу що зберігається порядком евакуації балонів та правилами гасіння горючих газів під підпис. На кожне приміщення секцію складу повинна бути інформаційна карта. 7.3.18. При зберіганні балонів з газами у складах не дозволяється: - зберігання будь-яких сторонніх речовин матеріалів обладнання предметів як і сумісне зберігання балонів з горючими газами та балонів з токсичними газами киснем стисненим повітрям хлором фтором іншими окислюва чами ; - припускати потрапляння на балони з киснем жирів та стикання арматури з промасленими матеріалами або брати їх за вентилі; - під час перєкантування ударяти балони один об одний допускати падіння ковпаків і балонів на підлогу; - зберігати балони в яких виявлено витікання газу. Вони повинні негайно прибиратися із складу в безпечне місце; - транспортування і зберігання балонів з газами без запобіжних ковпаків та нагвинчених на штуцери заглушок; - зберігання балонів із пошкодженим корпусом вм'ятинами тріщинами корозією тощо а також із простроченим терміном періодичного огляду випробування ; - зберігати балони з газами у приміщеннях які не є спеціальними складами; - допуск у склад балонів з горючими газами осіб у взутті підбитому металевими цв'яхами або підковами; - перевищування встановлених норм зберігання балонів у приміщенні секції складу а також норм заповнення балонів стисненими зрідженими або розчиненими газами норма заповнення та методи її контролю повинні зазначатися в інструкції . - Склади хімічних речовин 7.3.19. Зберігати хімічні речовини необхідно в закритих сухих приміщеннях. Будівлі мають бути не нижче II ступеню вогнестійкості з урахуванням Однорідності фізико-хімічних і пожежо-небезпечних властивостей речовин що зберігаються. Склади повинні розбиватися на окремі приміщення відсіки ізольовані один від одного протипожежними перегородками 1-го типу. Дозволяється зберігання хімічних речовин на майданчиках під навісом за винятком речовин які розкладаються розігріваються чи спалахують при взаємодії з вологим повітрям або водою На складах має бути розроблений план розміщення хімічних речовин інформаційна карта із зазначенням їх характерних властивостей: "Вогненебезпечні" "Отруйні" "Хімічно активні" тощо. Сильно діючі отруйні речовини СДОР дозволяється зберігати лише у суворій відповідності з існуючими для них спеціальними правилами. Обслуговуючий персонал повинен знати пожежну небезпеку правила безпечного зберігання і особливості гасіння хімічних речовин та реактивів. 7.3.20. Хімікати у дрібній невеликій тарі необхідно зберігати на стелажах відкритого типу або у шафах а у великій тарі упаковці - штабелями. На стелажах для уникнення їх перевантажень необхідно встановлювати максимально допустиму кількість масу вантажних місць що дозволяється для одночасного зберігання. Стелажі повинні бути виготовлені з негорючих матеріалів і розмішуватися від нагрівальних приладів на відстані не менше 1 м. Тара не повинна мати пошкоджень герметичності інших ознак несправності . На кожній тарі упаковці повинен бути напис бірка з назвою хімічної речовини та зазначенням характерних властивостей окислювач пальне самозаймисте тощо . В разі несправності тари упаковки чи відсутності напису бірки з характерними фізико-хімічними і пожежонебезпечними властивостями - тара з хімічними речовинами повинна негайно видалятися зі складу. Підлога у приміщенні складу для зберігання рідких хімічних речовин та хімічних речовин які можуть під час пожежі плавитися повинна мати похил для стікання розплаву чи розлитої рідини до спеціальних приймачів і пристроїв що обмежують вільне їх розтікання бортики пороги тощо . Сулії з рідкими хімічними речовинами дозволяється зберігати лише обрештованими дерев'яними планками або у плетених кошиках. Під час зберігання азотної та сірчаної кислот треба вживати заходи до недопущення стикання їх з деревиною соломою іншими органічними речовинами . Концентровану азотну кислоту не дозволяється розливати у скляні сулії. В подібних складах повинні бути нейтралізуючі речовини сода крейда чи вапно . Сулії з кислотами повинні встановлюватися на стелажах не більше ніж у 2 яруси по висоті або зберігатися на підлозі групами не більше 100 шт. у кожній по 2-4 ряди розділені бортиком не менше 0.15 м заввишки. 7.3.21. Металеві порошки здатні самозайматися алюмінієвий цинковий магнієвий нікелевий фосфор тощо як і окислюючі хімікати хромпік хромовий ангідрид перманганат калію хрому селітри та інші повинні зберігатися нарізно в окремих секціях складів. Зберігати ці речовини з іншими горючими речовинами забороняється. Лужні метали слід зберігати в ізольованих відсіках секціях розміщуваних у торці складської будівлі у металевих банках або контейнерах під шаром захисного середовища інертних газів мінеральних масел гасу парафіну . Різні лужні метали повинні розміщатися на окремому стелажі з таким розрахунком щоб у ширину було не більше двох у довжину - восьми а у висоту - чотирьох барабанів. У сміжних відсіках дозволяється зберігати лише негорючі хімічні речовини. Сажу графіт подрібнені та порошкові полімери слід зберігати в окремих закритих і сухих складах або секціях захищених від потрапляння атмосферних опадів та ґрунтових вод в прогумових чи поліетиленових мішках верхня джгутова упаковка повинна зніматися . Пляшки бочки барабани з хімікатами які не реагують з водою дозволяється встановлювати на відкритих майданчиках групами не більше 100 шт. у кожній з розривом між групами не менше 1 м. У кожній групі повинна зберігатися продукція лише певного виду про що робляться відповідні написи. Майданчики необхідно добре утрамбовувати і обгороджувати бар'єрами заввишки не менше 0.5 м з пандусами. Тару з реактивами необхідно захищати від дії сонячного проміння. 7.3.22. Склади речовин які бурхливо реагують з водою карбіди лужні метали перекис барію гідрат натрію та інші повинні розміщуватися на висоті 0 5 м від рівня підлоги в сухих добре вентильованих одноповерхових приміщеннях з легким дахом . Усередині цих приміщень не повинні бути водяні парові і каналізаційні труби. Дахи та стіни не повинні пропускати атмосферні опади приміщення необхідно захищати від потрапляння ґрунтових вод. Вікна цих складів слід фарбувати у білий колір. Забороняється розміщати ці склади в підвальних приміщеннях та низьких затоплювальних місцях. Рівень підлоги повинен бути на 0.2 м вище планувальної позначки прилеглої території. У механізованих складах дозволяється зберігання барабанів не більше трьох ярусів при горизонтальному зберіганні та не більше двох при вертикальному зберіганні . Між ярусами необхідно укладати дошки завтовшки 40-50 мм. Ширина проходу між штабелями повинна бути не менше 1.5 м. Перевозити і зберігати карбід кальцію дозволяється тільки в металевих герметичних барабанах закритих кришкою окремо від інших речовин і матеріалів. 7.3.23. Аміачна селітра повинна зберігатися в окремих не нижче II ступеня вогнестійкості безгорищних одноповерхових будівлях у штабелях не більше 2 м заввишки. У сільськогосподарських підприємствах дозволяється зберігати аміачну селітру в загальному складі мінеральних добрив за умови що приміщення відсік для її зберігання розміщуватиметься біля торцевої стіни і відділятиметься від іншої частини складу протипожежною стіною без отворів. В одному складі дозволяється зберігання не більше 3.5 тис.т селітри а у відсіку - 1.2 тис.т. Якщо склад площею понад 300 кв.м необхідно передбачати два виходи. В самому приміщенні не повинно бути приямків лотків каналів інших заглиблень . 7.3.24. В складських приміщеннях не дозволяється: - проводити роботи не пов'язані із зберіганням хімічних речовин; - користуватися водою або входити обслуговуючому персоналу у вогкому одязі взутті в приміщення де зберігаються хімічні речовини що вступають в реакцію з водою як і використовувати воду для гасіння пожежі; - допускати до роботи з хімічними речовинами обслуговуючий персонал без проведення спеціального навчання відповідно додатка № 4 цих Правил; - порушувати план розміщення хімічних речовин їх перевантаження на стелажах; - застосовувати тару яка не відповідає вимогам зберігання хімічних речовин.  - Склади лісопиломатеріалів 7.3.25. Склади лісоматеріалів місткістю понад 10 тис.куб.м повинні відповідати вимогам норм проектування складів лісових матеріалів. Склади лісоматеріалів на підприємствах газової промисловості місткістю до 10 тис.куб м необхідно узгоджувати з місцевими органами Державної пожежної охорони. На кожний склад повинен бути розроблений план розміщення штабелів із зазначенням відстаней до сусідніх об'єктів протипожежних розривів проїздів та граничного об'єму матеріалів що зберігаються. В плані мають бути визначені заходи щодо організації гасіння пожежі з урахуванням залучення працівників підприємства та техніки План щорічно перед початком весняно-літнього періоду повинен практично відпрацьовуватися з усіма робочими змінами з залученням підрозділів пожежної охорони. 7.3.26. Лісоматеріали необхідно зберігати у штабелях а дрова - як у штабелях так і в купах. Перед їх формуванням місця мають бути очищені від трав'яного покрову сміття до грунту.Основа під штабелем має бути засипана шаром піску гравію навтовшки 0.15 м і повинна мати огорожу. Висота штабеля не повинна перевищувати 8 м а штабелів круглого лісу -Зм. Ширина та довжина штабеля визначається довжиною дошки бруска . Відстань між штабелями - 2 м а відстань між групами - 25 м. Кількість штабелів у групі не повинна бути більше 12. Довжина штабеля круглого лісу не повинна перевищувати 100 м а ширина - довжину колоди. На одній ділянці дозволяється розміщати не більше 1.5 тис.куб.м дров з відстанню між дільницями не менше б м. Відстань від штабелів навісів та закритих складів лісопиломатеріалів до пожежних гідрантів повинна бути не менше 8 м. При зберіганні лісопиломатеріалів у будівлях ширина проходу між штабелями та штабелем і стіною має бути не менше 1 м. При механізованому методі укладання штабелів їх висота не повинна перевищувати 4м. Підлога закритих складів та майданчиків під навісами повинна бути виготовлена із негорючого матеріалу. Будівлі в яких розміщені електродвигуни конвеєрів повинні бути не нижче II ступеню вогнестійкості. 7 3.27. Лебідки з двигунами внутрішнього згорання слід розміщати на відстані не менше 15 м від штабелів круглого лісу. Паливо для заправки двигунів 200 л необхідно зберігати на відстані 10 м від лебідки та 20 м від штабеля. При розбиранні чи укладці штабелів пиломатеріалів транспортні пакети встановлюються лише з одного боку проїзду. При цьому проїжджа частина має бути шириною не менше 4 м. Відходи деревини тріски чи опилки необхідно збирати на спеціально виділених ділянках в бункерах з наступним вивезенням за межі території підприємства в установленому порядку. Склади лісопиломатеріалів необхідно обладнувати первинними засобами пожежогасіння у кількості яка визначається планом. Повітряні лінії електромереж необхідно прокладати на відстані не менше 20 м від штабелів. - Архівосховища. 7.3.28. Приміщення сховищ як правило необхідно розміщати в окремих будівлях II ступеню вогнестойкості або виділяти від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 2-го типу та перекриттями 3-го типу. Двері мають бути протипожежними 2-го типу. Площа приміщення відсіку сховища між протипожежними перегородками не повинна перевищувати 600 кв.м. З кожного відсіку площею більше 70 кв м необхідно влаштовувати не менше 2 виходів. При відсутності в приміщеннях архівосховищ вікон необхідно влаштовувати в них спеціальні системи димовидалення. 7.3.29. Стелажі у сховищах повинні виготовлятися з негорючих матеріалів. Повздовжні проходи між стелажами а також між стелажами і стіною повинні бути не менше 0.8 м завширки між торцями стелажів та стіною - не менше 0.5 м. Головний центральний прохід має бути шириною не менше 1.2 м. Примітка: Склади вугілля і торфу склади зберігання грубих кормів скиртування зерносклади і зерносушарні склади зберігання вітамінного трав'яного борошна склади сільськогосподарських технічних культур повинні відповідати протипожежним вимогам ДБН та розділу 7.9. ППБ в Україні. 7.4. Будівлі приміщення для електронно обчислювальних машин ЕОМ 7.4.1. Над та під залами електронно-обчислювальних машин ЕОМ а також у суміжних з ними приміщеннях не дозволяється розташовувати приміщення категорії А і Б за вибухопожежною небезпекою. Приміщення категорії В повинні відділятися від залів ЕОМ протипожежними стінами. Звукопоглинальне облицьовування стін та стель слід виготовляти з негорючих важкогорючих матеріалів. Фальшпідлога у приміщеннях ЕОМ повинна бути виготовлена з негорючих або важкогорючих з межою вогнестійкості 0.5 год. матеріалів. Простір під нею слід розділяти негорючими діафрагмами на відсіки площею не більше 250 кв.м . Діафрагми повинні мати межу вогнестійкості не менше 0.75 год. У місцях перетинання з діафрагмами комунікації слід прокладати у спеціальних обоймах а зазори зашпаровувати негорючими матеріалами. 7.4.2. Сховища інформації приміщення для зберігання перфокарт перфострічок магнітних стрічок та пакетів магнітних дисків слід розміщати у відособлених приміщеннях обладнаних негорючими стелажами і шафами. Перфокарти перфострічки та магнітні стрічки необхідно зберігати на стелажах в металевих касетах. 7.4.3. У Разі необхідності проведення дрібного ремонту або технічного обслуговування безпосередньо в машинному залі дозволяється мати не більше 0.5 л ЛЗР при неможливості застосування негорючих мийних речовин у тарі що не б'ється та щільно закривається. Промивання чарунок інших знімних пристроїв чи деталей горючими рідинами необхідно проводити в спеціально обладнаних приміщеннях з припливно-витяжною вентиляцією. 7.4.4. Приміщення в яких розташовуються персональні ЕОМ та дисплейні зали де влаштування систем автоматичного пожежогасіння не обов'язкове слід оснащувати переносними вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку 2 на 20 кв.м приміщення . Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від мережі. Не рідше 1 разу на місяць необхідно очищати від пилу агрегати та вузли кабельні канали та простір між підлогами. 7.4.5. Забороняється: - розміщати машинні зали ЕОМ у підвальних приміщеннях; - проводити роботи з ремонту вузлів блоків ЕОМ безпосередньо в машинному залі; - постійно зберігати в залах ЕОМ перфокарти перфострічки магнітні стрічки та дискети тощо а також запасні блоки й деталі; - залишати без нагляду ввімкнену в мережу електронну апаратуру. 7.5. Лазні сухого жару сауни 7.5.1. Можливість розміщення лазень сухого жару у будівлях різного призначення визначається виходячи з вимог будівельних норм. При влаштуванні вбудованих саун необхідно: - відділяти приміщення перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу; - улаштувати один евакуаційний вихід з приміщень безпосередньо назовні; - обладнати парильне відділення піччю заводського виготовлення з автоматичним захистом та відключенням що робить неможливою роботу печі більше 8 годин на добу; - улаштувати в парильному відділенні перфоровані сухотруби підключені до внутрішнього протипожежного водогону з можливістю ручного пуску від пристроїв які встановлені за межами парильного відділення; - передбачати місткість парильного відділення не більше ніж на 10 чоловік. 7.5.2. Піч в парильному відділенні має бути встановлена на основі із негорючого матеріалу Відстань від печі до дерев'яної обшивки стін стелажів повинна бути не менше 1 м. Стелю над піччю необхідно захищати від дії високої температури металевим листом по теплоізоляційному матеріалу з розмірами що на 0.5 м перевищують розміри печі у плані . У верхній зоні парильного відділення та на найближчих до печі кромках дерев'яної оздоби слід встановлювати датчики температури які повинні бути зблоковані з пристроєм терморегулятором відключення печі від електромережі у разі підвищення температури понад 110 С . Електричні проводи світильники та електроарматура повинні бути розраховані на умови експлуатації у середовищі з підвищеною температурою і вологістю Підключення ТЕНів до електромережі має здійснюватися за межами парильного відділення 7.5.3. Витяжний повітровод з парильного відділення виконується відокремленим і виводитися безпосередньо назовні. Канали припливу свіжого повітря під піччю слід систематично очищати від пилу інших сторонніх предметів . 7.5.4. У приміщеннях саун забороняється: - користуватися лазнею при несправному устаткуванні або появі ознак горіння диму запаху горілого обвуглювання дерев'яного обличкування . При виявленні несправностей слід негайно повідомити адміністрацію; - експлуатувати піч з відключеним або несправним терморегулятором; - залишати без нагляду включений в електромережу електронагрівник печі. Користуватися електронагрівальними побутовими приладами по-за спеціально обладнаними місцями 7.6. Будівельно-монтажні роботи 7.6.1. Відповідальність за пожежну безпеку об'єктів що будуються реконструюються технічно переоснащуються та будівельних майданчиків своєчасне виконання протипожежних заходів забезпечення засобами пожежогасіння організацією пожежної охорони та роботу ДПД несе керівник робіт від генпідрядної будівельної організації чи особа яка його заміняє .  Відповідальність за пожежну безпеку окремих ділянок будівництва наявність; та справне утримання засобів пожежогасіння своєчасне виконання передбачених проектом протипожежних заходів несуть керівники робіт на цих ділянках призначені наказом . Відповідальність за пожежну безпеку у побутових допоміжних та підсобних приміщеннях несуть посадові особи яким підпорядковані вказані приміщення. 7.6.2. У разі реконструкції розширення технічного переозброєння та капітального ремонту об'єктів приміщень дільниць тощо без зупинення технологічного процесу а також у разі введення в експлуатацію об'єктів чергами відповідальність за забезпечення заходів пожежної безпеки наряду з керівниками будівельної організації несуть керівники об'єктів на території або приміщеннях яких здійснюються зазначені роботи. У разі неможливості ізолювати будівельний майданчик на діючому підприємстві пожежну охорону як правило здійснює замовник керівник об'єкту . Розміщення виробничих складських та допоміжних будівель і споруд на території будівництва повинно відповідати затвердженому у встановленому порядку будгенплану опрацьованому у складі проекту організації будівництва з урахуванням вимог будівельних норм та розділу 8.4. Правил пожежної безпеки в Україні. 7.6.3. До початку будівництва на будівельному майданчику мають бути знесені всі будівлі та споруди розташовані в протипожежних розривах. В разі збереження існуючих будівель споруд повинні бути опрацьовані відповідні протипожежні заходи щодо забезпечення їх пожежної безпеки . Споруджувані будівлі тимчасові споруди підсобні приміщення а також будівельні майданчики повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно рекомендації додаток № 6 цих Правил . На кожній тимчасовій мобільній будівлі та споруді повинні бути вивішені таблички із зазначенням її призначення інвентарного номера прізвища особи відповідальної за її експлуатацію та протипожежний стан і номер виклику пожежної частини. До всіх будівель що будуються допоміжних споруд та місць відкритого зберігання будівельних матеріалів конструкцій чи устаткування має бути забезпечений вільний під'їзд відстань від краю проїжджої частини до стін будівель споруд не повинна перевищувати 25 м . Розриви між штабелями горючих будівельних матеріалів які повинні бути площею не більше 100 кв м та відстань від них до будівель споруд що будуються та підсобних і тимчасових споруд слід приймати не менше 24 м 7 6.4. Горючі будівельні відходи обрізки лісоматеріалу тріски кора стружка опилки та ін. необхідно щодня прибирати з території будівництва у спеціально відведені місця. Устаткування обладнання та меблі дозволяється завозити до будівлі з моменту закінчення оздоблювальних робіт з негайним встановленням на місце за винятком обладнання що підлягає монтажу згідно з затвердженим графіком робіт . Освітлювальні прожектори на території будівельного майданчика треба встановлювати як правило на окремих опорах. Забороняється встановлювати прожектори на покрівлях із горючих матеріалів і на будівлях із полімерним утеплювачами в обгороджувальних конструкціях. 7.6.5. До початку основних будівельних робіт на будові має бути забезпечене протипожежне водопостачання від пожежних гідрантів на водогінній мережі чи з резервуарів водойм Внутрішній протипожежний водогін та автоматичні системи пожежогасіння і сигналізації передбачені проектом необхідно монтувати одночасно із зведенням об'єкта. Протипожежний водогін повинен уводитися в дію до початку опоряджувальних робіт а автоматичні системи пожежогасіння й сигналізації до моменту пусконалагоджувальних робіт у кабельних спорудах - до укладання кабелів . Пожежні депо передбачені проектом повинні зводитися у першу чергу будівництва. Використання будівлі депо не по призначенню забороняється. 7.6.6. Монтаж і ремонт ГПА в діючому цеху допускається тільки по інструкції затвердженій дочірнього підприємства. Під час монтажу другої черги будівництва КС частини машинного залу чи галереї нагнітачів в якій експлуатуються агрегати першої черги повинно бути відокремлено газонепроникною стіною перегородкою з межею вогнестійкості 0 75 год. 7.7. Автозаправочні станції АЗС Автозаправочні станції поділяються на стаціонарні САЗС пересувні ПАЗС контейнерні КАЗС . 7.7.1. Відповідальність за забезпечення пожежної безпеки автозаправочних станцій несуть керівники або особа яка призначена наказом керівника підприємства у віданні яких знаходиться АЗС. До роботи на станціях допускаються лише особи які пройшли спеціальне навчання і мають про це відповідне посвідчення. Територія автозаправочних станцій повинна бути спланована таким чином щоб виключити потрапляння розлитих нафтопродуктів при аварії за її межі і утримуватися з урахуванням вимог викладених у розділі 3 цих Правил. Кожна АЗС піддається випробуванню для підтвердження відповідності вимогам технічних умов не рідше 1 разу на 3 роки про що має бути складено акт На кожну АЗС має бути паспорт і розроблена та опрацьована інструкція про заходи пожежної безпеки відповідно до додатка №3 цих Правил.. До паспорта інструкції повинні бути занесені номер телефону прізвище та посада особи яка відповідає за її безпечну експлуатацію. Територія автозаправочних станцій має бути обгороджена і в нічний час мати електричне освітлення а також бути оснащеною телефонним та гучномовним зв'язком На АЗС мають бути встановлені вивішені на видних місцях стенди плакати з схемою руху транспортних засобів обов'язками водія під час заправлення автотранспорту а також інструкції про заходи пожежної безпеки. Автомобілі котрі чекають черги для заправлення повинні знаходитися біля в'їзду на територію АЗС поза зоною розміщення паливних резервуарів і колонок . Кожна автозаправочна станція повинна мати ящики з піском та металеві ящики для збирання просоченого паливом піску і обтирочного матеріалу має бути укомплектована первинними засобами пожежогасіння виходячи з рекомендацій додатка № 6 цих Правил а також попереджувальні написи та знаки безпеки згідно стандарту. В радіусі 20 м від території станції забороняється зберігати горючі матеріали і обладнання проводити будь-які роботи пов'язані з застосуванням відкритого вогню а також палити. При проведенні аварійно-ремонтних та вогневих робіт необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки викладених у розділі 6 цих Правил. Протипожежні розриви від АЗС до прилеглих будівель споруд відкритих майданчиків лісових масивів а також між будівлями та устаткуванням на території повинні відповідити вимогам будівельних норм. 7 7.2. На території АЗС забороняється: - заправляти транспортні засоби з працюючими двигунами; - проїзд транспорту над підземними резервуарами; - відпускання палива під час зливання нафтопродуктів та грози; - заправлення автомобілів завантажених небезпечним вантажем вибуховими речовинами стисненим та зрідженими горючими газами отруйними та радіактивними речовинами тощо ; - заправлення автомобілів автобусів у яких перебувають пасажири; - використання як заземлювачів трубопроводів іншого обладнання або елементів огорожі. - проводити роботи в одязі та взутті облитих бензином - приймання зливання нафтопродуктів через замірим люк як і зливати їх у ємкості при нещільностях у з'єднаннях вентилів та трубопроводів чи наявності підтікання - в'їзд на територію тракторів не обладнаних іскрогасниками; - приєднання заземляючих проводів до пофарбованих та забруднених частин автоцистерн як і користуватися несправним заземлюючим контуром або простроченим строком його випробування ; - експлуатація електрообладнання що не відповідає вимогам вибухозахищенності згідно ПВЕ; - залишати без нагляду транспортні засоби що знаходяться під заправленням та порушувати відстань між автомобілями що стоять у черзі; - користуватися інструментом з металів що утворюють іскри; - відпускати паливо у поліетиленові каністри чи скляну тару; - експлуатація АЗС при непрацюючих несправних вентиляційних установках. 7.7.3. Кришки оглядових та приймальних колодязів зливних та замірних труб дозволяється відкривати лише для вимірювання і відбирання проб та проведення профілактичних заходів. Вимірювання рівня нафтопродуктів необхідно проводити спеціально призначеними стандартними вимірювальними приладами із матеріалу що не утворює іскор . Злив нафтопродуктів слід проводити закритим способом. Під час зливання кожна автоцистерна повинна бути окремо приєднана до заземлюючого пристрою струбцина спеціальний наконечник тощо . Процес зливання повинен контролюватися працівником АЗС та водієм автоцистерни. 7.7.4. Кожне технічне обслуговування ремонт перевірка роздавальних колонок повинні проводитися у відповідності з затвердженим графіком і фіксуватися у спеціальному журналі. Очищення резервуарів повинно здійснюватися не рідше одного разу на два роки а також у разі зміни марки нафтопродукту відповідно до вимог ГОСТІ510-84. За герметичністю фланцевих різьбових з'єднань трубопроводів роздавальних рукавів іншої арматури необхідно вести постійний нагляд. Витікання що виникло слід негайно усунути а розлиті нафтопродукти необхідно засипати піском з наступним його видаленням в металеві ящики які щільно закриваються кришками. Після закінчення робочого дня просочений пісок і промаслені обтирочні матеріали необхідно вивезти із території в спеціально відведені місця . 7.7.5. Використання ПАЗС дозволяється лише за прямим призначенням На території АЗС дозволяється їх використання у разі зупинення станції на ремонт або очищення резервуарів. ПАЗС повинні розміщуватися на спеціально відведених майданчиках з обов'язковим погодженням з місцевим органом пожежної охорони. Кожна ПЛЗС повинна мати інструкцію щодо заходів пожежної безпеки для водія-заправника і повинна бути забезпечена відповідними написами безпеки та первинними засобами пожежогасіння. 7.7.6. Контейнерні автозаправочні станції КАЗС повинні встановлюватися на бетонованих майданчиках бетонових плитах що забезпечує швидке збирання палива в разі його витікання. Майданчики слід обгороджувати негорючою стінкою висотою що визначається з розрахунку уміщення об'єму рівного об'ємам резервуарів з паливом. Операторка КАЗС має бути обладнана дистанційним керуванням колонками засобами пожежогасіння звуковою охоронною сигналізацією та відповідними написами і знаками безпеки для оператора-заправника . 8.1. Автомобільні газонаповнюючі компресорні станції АГНКС 8.1.1. Територія станції має бути огороджена і в нічний час мати електричне освітлення оснащатися телефонним та гучномовним зв'язком . На видних місцях слід встановлювати стенди плакати з схемою руху транспортних засобів і обов'язками водія під час заправлення автомобіля а також інструкції про заходи пожежної безпеки. Протипожежні розриви до прилеглих будівель споруд відкритих майданчиків лісових масивів а також між будівлями та устаткуванням на території повинні відповідати будівельним нормам і правилам. На території та в охоронній зоні АГНКС забороняється зберігати горючі матеріали і обладнання проводити роботи пов'язані із застосуванням відкритого вогню палити за винятком обумовленим технологічним регламентом інструкціями або наказами . Автомобілі котрі чекають черги для заправлення повинні знаходитися біля в'їзду на територію АГНКС. Територію і приміщення станції слід укомплектувати засобами пожежогасіння відповідно з рекомендаціями додаток № 6 а також мати попереджувальні знаки та написи безпеки згідно ГОСТ 12.4.026 - 76*. 8.1.2. На кожну АГНКС має бути паспорт і розроблена та опрацьована інструкція про заходи пожежної безпеки. До них слід занести номер телефону прізвище та посаду особи яка відповідає за її безпечну експлуатацію начальник або особа що виконує його обов'язки згідно наказу . До роботи допускаються особи які пройшли спеціальне навчання по пожежній безпеці і мають про це відповідне посвідчення додаток № 4 . 8 1.3. На АГНКС забороняється проводити роботи що пов'язані з переплануванням службових приміщень переобладнанням чи зміною технологічного процесу за відсутності проектної документації і дозволу на початок робіт. 8.1.4. Термін перевірок систем контролю аварійного відключення електрообладнання відключення включення систем вентиляції перевірка вогнезадержуючих клапанів та їх технічний стан а також працездатність світлової і звукової сигналізації при наявності у повітрі підвищеної концентрації газу парової фази 10% визначається графіком планово-попереджувальних робіт та інструкціями заводів-виробників обладнання але не рідше 1 разу у 5 днів. Результати всіх перевірок необхідно заносити до спеціального журналу. Не рідше одного разу на зміну за допомогою переносних газоаналізаторів проводити перевірку всіх приміщень станції на наявність у повітрі природного газу . Вся запірна запобіжна та регулювальна арматура технологічне обладнання і прилади контролю повинні мати напис або бірки з номерами що відповідають їх номерам на технологічній схемі АГНКС. Прилади контролю та запобіжні клапани прилади блокування та відключення обладнання повинні бути опломбовані. 8.1.5. На заправочній станції слід визначати вибухопожежонебезпечні приміщення з нанесенням відповідного напису на зовнішній стороні дверей в т.ч. установок на відкритих майданчиках . Технологічне обладнання та їх експлуатація повинні відповідати вимогам діючих норм і правил. Аварійно-ремонтні та вогневі роботи на території приміщеннях станції необхідно проводити згідно переліку газонебезпечних робіт з обов'язковим оформленням наряду-допуску з урахуванням вимог викладених у розділі б цих Правил. 8.1.6. Оператор АГНКС і машиніст компресорної установки повинні постійно перевіряти показання контрольно-вимірювальних приладів з фіксацією їх даних у спеціальному журналі. Компресорну установку необхідно аварійно зупинити за таких умов: - підвищився понизився тиск газу проти заданої величини в всмоктувальному чи напірному газопроводах або на будь-якій ступені стискання; - появі вібрації сторонніх шумів і стуків інших несправностей в компресорній установці або в двигуні що може привести до аварії; - припинилася подача охолоджувача чи виявлені інші несправності в системі охолоджування; - припинилася подача повітря на надув електродвигуна або охолодження газу при наявності повітряного охолоджування газу ; - манометри системи змащування механізмів руху показують тиск нижче величини зазначеної в інструкціях заводу-виробника; - виході з ладу пускової апаратури приладів контролю і захисту; - несправності з'єднань що привело до витоку газу із комунікацій чи обладнання; - вихід із ладу контрольно-вимірювальних приладів або систем автоматичного захисту і блокування; - відсутності в приміщенні освітлення; - появі запаху горілого чи диму або виникла пожежа; 8.1.7. Наказом необхідно призначити осіб відповідальних за справність і безпечну роботу посудин які працюють під тиском акумулятори газу продувні ємкості адсорбери сепаратори фільтри вологомасловіддільники тощо . На кожній такій посудині слід робити напис таблички з зазначенням реєстраційного номера дозволеного тиску і дати число місяць та рік наступного зовнішнього і внутрішнього огляду і гідравлічного випробування. На видних місцях мають бути вивішені інструкції обслуговуючому персоналу по режимах роботи посудин їх безпечному обслуговуванню і мірах пожежної безпеки в т.ч. з вказівками в яких випадках роботу посудин що працюють під тиском необхідно зупинити. 8.1.8. Заправка автомобілів проводиться на газозаправних колонках ГЗК оператором або водієм під контролем оператора наповнювача при наявності у нього посвідчення на право керування автомобілем який працює на стисненому зрідженому газі та путівки з відміткою про справність газобалонного обладнання та його матеріальної частини. Кількість газу який відпускається необхідно визначати по приладах лічильнику з фіксацією в журналі На заправочній станції забороняється заправляти автомобілі в період грози а також при: - відсутності у водія документів поіменованих вище; - несправності запірної арматури вентилів ; - наявності витоку газу на газозаправній колонці в шлангах чи на газобалонному обладнанні автотранспорту та посудин ПАГЗ. При виявленні цих несправностей необхідно прийняти міри по їх усуненню відповідно плану ліквідації аварії. На території забороняється ремонт транспортних засобів та його газового обладнання 8.2. Автомобільні заправочні станції зріджених вуглеводних газів 8.2.1. Зріджені вуглеводневі гази які поступають на заправочну станцію повинні перевірятися і відпускатися споживачам тільки при їх відповідності вимогам ГОСТ 20448 - 80 і ГОСТ 27578 - 87 згідно затвердженого технічного регламенту з врахуванням фізично-хімічних властивостей і вибухонебезпечних характеристик 8.2.2. Автомашини автоцистерни які призначені для перевезення зріджених газів повинні мати не менше 2 вогнегасників місткістю по 5л. а вихлопна труба -виведена під радіатор і обладнана іскрогасником. При цьому повинні виконуватися вимоги Інструкції з забезпечення безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Забороняється їх стоянка біля місць з відкритим вогнем і місць де можливе скопичення великої кількості людей. 8 2.3 Цистерни гумовотканеві шланги за допомогою яких проводиться злив або налив необхідно заземлювати. Від'єднувати їх від заземлюючого пристрою дозволяється тільки після закінчення зливо-наливних операцій. На штуцерах вентилів цистерн встановлюються металеві заглушки гумовотканеві шланги маркіруються:вказується інвентарний № робочий тиск дата виготовлення стійкість до вуглеводів і терміну чергового випробування. 8.2.4 Перелік робіт і строки проведення технічного обслуговування поточного і капітального ремонтів технологічного обладнання проводиться згідно експлуатаційної і ремонтної документації відповідно затвердженого графіка і тільки в денний час. Режим експлуатації кількість відпрацьованого часу і помічені неполадки в роботі обладнання компресори насоси необхідно фіксувати в експлуатаційному журналі. При цьому поточний ремонт повинен проводитися не рідше 1 разу на рік. 8.2.4. Запірна арматура зворотні і швидкісні клапани ті що знаходяться в експлуатації повинні забезпечувати швидке і надійне відключення. Експлуатація технологічного обладнання при несправних невідрегульованих запобіжних клапанах забороняється Від'єднувати чи підтягувати накидні гайки рукавів які знаходяться під тиском як і застосовувати ударний інструмент забороняється. 8.2.5. Тиск газу на всмоктувальній лінії насоса повинен бути на 0.1 - 0.2 МП вищий пружності насичених парів рідкої фази при даній температурі нагнітання. Не дозволяється залишати без нагляду працюючі насоси компресори. 8.2.6. Граничне допустимі концентрації парів зрідженого газу в повітрі повинні систематично контролюватися з фіксацією результатів в журналі. Забороняється наповнення автоцистерн і балонів шляхом пониження в них тиску за рахунок викиду парової фази в атмосферу. Тиск рідкої фази в газопроводах які подають газ на наповнення балонів не повинен перевищувати робочого тиску на який вони розраховані. 8.2.7. На заправочних станціях забороняється виконувати роботи не зв'язані з їх основною діяльністю. Перед заправкою газобалонних автомобілів їх двигуни повинні бути виключені. Вмикати двигун дозволяється тільки після від'єднання гумовотканих рукавів і встановлення заглушок на відмикаючі пристрої. 8.2.8. Кількість балонів які наповнюються одночасно не повинна перевищувати половини сумарної годинної продуктивності наповнювальних установок Кількість наповнених і порожніх балонів на майданчику не повинна перевищувати подвійної добової продуктивності наповнювальної установки. При переміщенні балонів і вантажно-розвантажувальних роботах повинні вживатися заходи для запобігання їх падіння і пошкодження. 8.2.9. Порядок відпуску зріджених вуглеводних газів споживачам повинен встановлюватися інструкцією розробленою з врахуванням вимог цих Правил. 8.2.10. Вентилі клапани наповнених балонів необхідно перевірити на герметичність перекриття після чого на штуцер вентиля нагвинчується заглушка. Для контрольної перевірки ступеню наповнення балонів використовуються ваги які повинні забезпечувати відхилення точності зважування в межах: 1л - не більше 10г.; 5л - не більше 29г.; 50л - не більше 100г.. Ваги перед початком робочої зміни повинні перевірятися за допомогою гирі-еталону. 8.2.11 Балони повинні транспортуватися з нагвинченими на горловину запобіжними ковпаками на спеціально обладнаних автомашинах типу "клітка". На автомобілях з звичайним кузовом транспортування допускається тільки при використанні дерев'яних лежаків або брусів з гніздами гумових чи мотузкових кілець. 8.2.12 Вимоги пожежної безпеки до систем автоматики і контрольно-вимірювального обладнання експлуатації електрообладнання і систем вентиляції та утримання засобів пожежогасіння викладені у відповідних розділах цих Правил Правил пожежної безпеки в Україні та відповідних Правил технічної і безпечної експлуатації. 9. Буріння і експлуатація нафтових і газових свердловин  9.1. Загальні положення 9.1.1. При бурінні свердловин повинні дотримуватись вимоги цього розділу вимоги фонтанної і пожежної безпеки які передбачаються "Єдиними технічними правилами ведення бурових робіт при будівництві свердловин на нафтових газових і газоконденсатних родовищах" затверджені Міністерством газової промисловості СРСР 9.09.1982 р. "Правилами безпеки в нафтогазовидобувній промисловості" затверджені Дергіртехнаглядом СРСР 31.01.1974 р. а також вимоги що викладаються в цих Правилах. 9.1.2. Площадка яка призначається для монтажу бурової установки повинна бути спланована звільнена від сторонніх наземних і підземних трубопроводів і кабелів та повинна бути очищеною від лісу чагарників трави. Якщо ширина площадки менше за 100 метрів ліс необхідно очистити в радіусі 50 метрів. 9.1.3. Площадки свердловин які буряться на нафту і газ повинні бути обладнані шламовими амбарами або ємкостями з дренажними канавами від гирла свердловини для збору на випадок газонафтопроявлень бурового розчину або рідини що викидається. На відстані 15 м від гирла свердловини влаштовуються майданчики шириною не менше 12 м для розміщення спеціальної пожежної техніки на випадок гасіння пожежі газонафтових фонтанів. 9.1.4. Бурове обладнання монтується згідно з затвердженою схемою монтажу. 9.1.5. Забороняється зберігати паливо і обтирочний матеріал в приміщенні яке призначається для двигунів внутрішнього згорання. 9.1.6. Паливна ємкість для двигунів внутрішнього згорання повинна розміщуватись на відстані не менше 20м від приміщення де вони встановлені та від інших будівель і споруд бурової. Паливо в напірну ємкість повинно перекачуватись з допомогою насоса Паливопровід повинен обладнуватись запірним вентилем який встановлюється в 5м від стіни машинного приміщення. Категорично забороняється в якості паливопроводу і переходів використовувати небензостійкі гумові шланги і муфти Примітка: Дозволяється мати всередині приміщення для двигуна внутрішнього згорання витратний бачок для палива вмістимістю не більше ніж 200л в випадку якщо двигуни встановлено в окремому приміщенні. Бачок повинен знаходитись на фундаменті що не може горіти і обладнуватись рівнеміром.Та дихальним клапаном. Вихід пар» нафтопродуктів із нього необхідно виводити за межі приміщення. 9.1.7. Викидні труби двигуна повинні мати іскрогасники. 9 1.8. Викидні гази двигунів внутрішнього згорання бурових установок повинні виводитися на відстань не менше ніж 15м від гирла свердловини і 5м від стіни машинного приміщення при горизонтальному прокладенні викидного трубопроводу і 1 5м вище конька покрівлі при їх вертикальному прокладенні . 9 1.9. В місцях проходу викидних труб через стіни настил або покрівлю приміщення між трубою та конструкціями приміщень які можуть горіти треба залишати відстань зазор не менше ніж 15см а самі труби повинні бути загорнуті в азбест; простір між трубою і стінкою або покрівлею слід перекривати зонтом. 9.1.10. Траса повітряних ліній електропередачі повинна вибиратись так щоб обрив проводів не створював пожежної небезпеки. 9.1.11. Розміщення трансформаторів підстанції повинно виключати можливість їх затоплення буровим розчином і водами під час зливи. 9 1.12. При бурінні свердловин на газових і газоконденсатних родовищах з аномально високими пластовими тисками та бурінні розвідувальних свердловин необхідно мати ємкості для запасу бурового розчину вмістимістю не менше одною об'єму свердловини а також запас обважнювачів і хімічних реагентів в відповідності з технологією проводки свердловини. 9.1.13. При установці нафтових ванн необхідно забезпечити дотримання вимог для того щоб гідростатичний тиск під час закачки нафти стоянні під ванною та при вимиві нафти був вищим за пластовий тиск в нафтогазоносних горизонтах . 9.1.14. При закачці нафти слід застосовувати тільки шланги з гуми на основі натурального каучука або швидкозйомні металеві труби. 9.1.15. Освітлення на буровій під час встановлення нафтової ванни в нічний час повинно бути прожекторним. 9.1.16. Нафта для ванни повинна підвозитись до свердловини в герметичне закритих ємкостях 9.1.17. Труби як під час наливу нафти в ємкості так і під час прокачки її в свердловину повинні надійно заземлюватись. Правильність виконання заземлення труб повинна перевірятись електротехнічним персоналом. 9.1.18. Пролита на буровій нафта повинна ретельно промиватись сильним напором водяних струменів а місця забруднені мазутом засипатися піском або землею. Експлуатація дизелів або електродвигунів дозволяється після ретельного провітрювання приміщення силового приводу бурової і перевірки його на відсутність вибухонебезпечної суміші. 9.1.19. Вимита з свердловини нафта при встановленні нафтових ванн може бути введена в буровий розчин по всьому циклу за умови прийняття заходів що забезпечили б стабільність бурового розчину. 9.1.20. Заливочні агрегати які застосовуються для закачки нафти в свердловину рекомендується встановлювати з навітреного боку від гирла свердловини. На викидних трубах моторів агрегатів які закачують нафту повинні встановлюватись іскрогасники 9.1.21. По закінченні буріння вишка та прилегла до неї територія повині очищатися від бруду зайвого обладнання а також будівельних та інших матеріалі Підступи і під"їзди до бурової повинні бути вільними. 9.1.22. Протипожежні заходи при ліквідації нафтових викидів і відкритої фонтанування в процесі буріння і експлуатації нафтових і газових свердлові-повинні проводитись згідно "Інструкції по організації і безпечному веденню робіт при ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів" 9.2. Буріння з розчинами на вуглеводневій основі 9.2.1. Жолобна система і приймальні ємкості повинні закриватися з метою запобігання випаровування легких вуглеводневих фракцій. 9.2.2. Біля під'їзних шляхів на бурову а також навколо неї повинні бути встановлені щити з написами про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки на території бурової. 9.2.3. Дизельне паливо і нафтопродукти для приготування розчину повинні зберігатися на відстані не ближче 40 м від бурової. На таку ж відстань від бурової треба вивозити шлам вибурену породу продукти розчину на вуглеводневій основі. 9.2.4. Площадку під гирла свердловини слід обладнувати стоками і жолобами. В процесі приготування розчину біля прийома насоса і особливо біля глиномішалки слід бути виключно обережним не допускаючи виконання робіт пов'язаних з іскроутворенням.. 9.2.5. Під час буріння необхідно 2 рази на зміну контролювати температуру і тиск розчину що виходить із свердловини. Результати повинні бути зафіксовані у спеціальному журналі. 9.2.6. При зміні вахти територія бурової повинна очищатися від продуктів розчину на вуглеводневій основі. 9.3. Буріння з продуванням забою за допомогою повітря 9.3.1. Під час буріння з продуванням забою за допомогою повітря ущільнений елемент обладнання що герметизує гирло свердловини повинен бути завжди справним щоб виключити попадання дрібнодисперсного шламу і газу на робочу площадку. 9.3.2. Викидний трубопровід обв'язки свердловини повинен розташовуватися з врахуванням рози вітрів або під прямим кутом до напрямку домінуючого вітру . 9.3.3. Якщо геолого-технічним нарядом передбачено виявлення продуктивних горизонтів з використанням повітря довжина викидного трубопроводу повинна бути не менш ніж 100 м. 9.3.4. З метою запобігання попадання пластового газу до бурильних труб в нижній частині колони повинно бути встановлено зворотній клапан. 9.3.5. Перед кожним спуском інструменту у свердловину слід перевіряти справність зворотнього клапана який встановлено в колоні бурильних труб. 9.3.6. У випадку надходження під час спуско-підйомних операцій пластового газу по бурильних трубах до робочої площадки внаслідок несправності зворотнього клапана необхідно закачати до них промивочну рідину чи розчин ПАР в залежності від характеру проявлень. 9.3.7. Під час буріння з продуванням за допомогою повітря превентори повинні перевірятися на герметичність і надійність в роботі перед кожним спуском і підйомом інструменту але не рідше ніж один раз на зміну. Результати перевірки повинні бути зафіксовані у журналі буріння свердловини. 9.3.8. Перед початком буріння устрій що герметизує гирло свердловини повинен перевірятися на герметичність холостим продуванням газоподібного агента через свердловину. В разі виявлення несправності ущільнюючого елемента його слід замінити. 9.3.9. Забороняється осушування стовбура свердловини за допомогою гарячого стиснутого повітря при відключених кінцевих холодильниках в умовах розкритих нафтогазоносних пластів. < 9.3.10. Під час буріння з продуванням за допомогою повітря в умовах можливих газопроявлень необхідно проводити безперервний аналіз повітря на робочій площадці бурової на наявність природного газу за допомогою газоаналізаторів. В процесі буріння слід безперервно перевіряти повітря що виходить з викидного трубопроводу на наявність в ньому природного газу. Показуючий прилад газоаналізатора повинен встановлюватися в полі зору бурильника. 9.3.11. В разі виявлення природного газу в кількості 20% від нижньої межі вибуховості необхідно припинити бурові роботи і прийняти заходи щодо з'ясування місць витоку газу та його усунення. Забороняється визначати місця витоку газу за допомогою відкритого вогню. 9.3.12. Під час буріння свердловини з продуванням за допомогою повітря дозволяється запалювати у факелі газ що надходить із розкритого нафтового чи газового пропластка при наявності його у суміші більш ніж 30% об'єму. 9.3.13. Біля компресорів і біля входу до бурової повинні вивішуватися попереджувальні плакати: "Не палити" "Обережно!" "Буріння з продуванням за допомогою повітря" і т.д. 9.4. Освоєння свердловин 9.4.1. Обв'язка фонтанної свердловини її комунікації ємкості амбари і т.ін. повинні підготовлюватися до прийому продукції свердловини до перфорації експлуатаційної колони. Не допускається улаштування стоку нафти до загальних амбарів і нафтоловушки по відкритих канавах. 9.4.2. Прострілочно-вибухові роботи у свердловинах слід проводити з обов'язковим повідомленням про це місцеву Державну пожежну охорону і в присутності геолога нафтогазовидобувного чи бурового підприємства. 9.4.3. Перед прострілочно-вибуховими роботами противикидне гирлове устаткування повинно ретельно перевірятися та опресовуватися на тиск який дорівнює пробному тиску фонтанної арматури. Після монтажу противикидне устаткування знову опресовується на тиск що не перевищує допустимого рівня для даної експлуатаційної колони. Результат випробування оформлюється актом. 9.4.4. Робочий тиск фонтанної арматури повинен відповідати максимальному тиску очікуваному на гирлі під час експлуатації свердловини. 9.4.5. Монтаж фонтанної арматури повинен проводитися повним комплектом шпильок з прокладками передбаченими технічними нормами на поставку арматури. 9.4.6. В процесі освоєння фонтанної свердловини спускати і підіймати насосно-компресорні труби дозволяється тільки за наявності біля неї засувки з перевідною котушкою і патрубком розрахованим на максимальний тиск.очікуваний на гирлі. У випадку нафтогазопроявлень в свердловині а також аварійного відключення в нічну пору під час спуску чи підйому труб слід негайно встановити на гирлі вказану засувку і припинити подальші роботи. Гирло свердловини також герметизується під час тривалих зупинок. 9.4.7. Під час спуско-підйомних операцій на колонний фланець необхідно встановити воронку з іскробезпечного матеріалу. 9.4.8. Під час освоєння свердловини пересувний компресор повинен встановлюватися на відстані не менше 25 м від свердловини. 9.4.9. Для промивання свердловини нафтою агрегат слід розташовувати на відстані не менше 25м від неї. 9.4.10. Під час освоєння свердловини пересувними агрегатами повинна бути передбачена можливість приєднання до робочого маніфольду необхідної кількості агрегатів з метою як освоєння так і глушіння свердловини. 9.4.11. Під час перерви і зупинок в процесі освоєння свердловини центрову засувку фонтанної арматури та засувки на хрестовині необхідно закрити. 9.4.12. У випадку викликання притоку за допомогою нагнітання стиснутого повітря чи аерації рідини повітрям перерва в роботі не допускається. 9.5. Фонтанна та компресорна експлуатація 9.5.1. Всі свердловини які передано до експлуатації повинні мати герметизовані гирла які обладнані відповідною стандартною арматурою. 9.5.2. З метою запобігання попаданню нафти і газу із свердловини до компресора на лініях газо-повітророзподільних будок біля свердловини необхідно встановлювати зворотні клапани. 9.5 3. Вихлопні труби двигунів внутрішнього згорання ДВЗ пересув них компресорів повинні мати глушник з іскрогасником. 9.5.4. Газові або повітряні колектори газо-повітророзподільних будок повинні мати лінії кінець яких знаходиться на відстані не ближче 10 м від будки та направлений у приямок. 9 5.5. Приміщення газорозподільних будок зовні повинні мати напис: "Газ вогненебезпечне". 9.6. Компресорні станції 9.6.1. Стаціонарні компресори повинні експлуатуватися згідно з Правилами устрою і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок повітропроводів і газопроводів. 9.6.2. На викидній лінії останнього ступеню стиснення компресора зовні будівлі компресорної повинен монтуватися запобіжний пристрій який спрацьовує при тиску що перевищує робочий на 10%. Справність запобіжного пристрою необхідно перевіряти у відповідності до Інструкції по експлуатації. 9.6.3. Під час роботи компресора необхідно вести контроль за температурою газу і води в холодильниках не допускаючи перевищення її значення понад встановлену норму температура охолодженої води має бути ЗО - 35°С . 9.6.4 Компресор повинен мати сигналізацію що реагує на відхилення параметрів від показників нормальної роботи і автоматично відключає компресор при підвищенні тиску і температури стиснутого газу повітря припиненні подавання охолоджувальної води і падінні тиску на прийомі і в системі змащування. 9.6.5. Частини компресора які зазнають тертя повинні регулярно змащуватися. Необхідно регулярно стежити за температурою мастила і не допускати порушень режиму змащування механізмів руху. 9.6.6. Не допускається робота компресора без очищення стиснутого газу чи повітря від мастила; після кожного ступеню стиску його необхідно регулярно видаляти відводити із мастиловідділювача. Вихлопні труби газомоторних компресорів повинні мати водяне охолодження. 9.6.7. Вміст повітря в повітряній суміші яка надходить на всос компресора що стискує вибухонебезпечний газ не повинен перевищувати 60% об'єму при тиску 5 МПа 35% - при 10 МПа 30% - при 20 МПа і 20% - при 35 МПа 9.6.8. З метою запобігання підсосу повітря компресорами всмоктувальні лінії повинні знаходитися постійно під невеликим надмірним тиском газу. Якщо за умовами роботи компресора наприклад вакуум-компресора всмоктувальна лінія працює на розрідження то газ після стискання необхідно перевіряти на вміст кисню. 9.6.9. Всі з'єднання газових компресорів і газопроводи необхідно щодоби перевіряти на герметичність. В разі виявлення витоку газу компресор необхідно зупинити і дефекти усунути. 9.6.10. Під час ремонту освітлювальних приладів чи аварійного відключення електроенергії на компресорних станціях дозволяється використовувати тільки акумуляторні світильники що мають вибухозахисні властивості. 9.6.11. Розташовувати на газових компресорних станціях апаратуру і обладнання які не пов'язані з роботою компресорної установки не допускається. 9.6.12. Компресори які знаходяться в резерві повинні відключатися від лінй прийому і нагнітання газу 9.6.13. Повітря для компресорів повинно забиратися зовні будівлі. Не допускається забирання повітря в місцях виділення горючих парів або газів а також в місцях можливого появлення джерел запалювання. В разі виявлення надходження до компресора горючих парів чи газів його треба негайно зупинити. 9.6.14. Комунікації повітряних компресорних станцій повинні проходити очищення від мастильних відкладень за допомогою промивання водним розчином сульфанолу через кожні два місяці роботи компресора. 9.6.15. У випадку пожежі необхідно прийняти заходи щодо відключення дільниці яка горить знизити до нуля тиск і припинити доступ газу до місця аварії Разом з цим необхідно прийняти невідкладні заходи по захисту металоконструкцій приміщення трубопроводів і апаратів від дії вогню та високої температури запобігти їх зруйнуванню шляхом охолодження їх струменями води. 9.7. Експлуатація свердловини штанговими насосами 9.7.1. Свердловина яка експлуатується штанговими насосами повинна обладнуватися арматурою яка герметизує устя свердловини і дозволяє відбирати газ із затрубного простору. 9.7.2. Для попередження буксування приводних пасів під час роботи станка-гойдалки необхідно стежити за їх натягуванням. 9.7.3. Як заземлювач для електрообладнання насосного устаткування необхідно використовувати кондуктор свердловини. Кондуктор слід з'єднати з рамою станка-гойдалки не менше ніж двома заземлюючими провідниками які приварюються в різних місцях кондуктора і рами. Площа перетину кожного провідника повинна бути не менш ніж 48 мм2. Використовувати як заземлювач стальний канат забороняється. Заземлюючі провідники дозволяється виконувати із сталі будь-якого профілю місця зварювання повинні бути доступними для огляду. 9.8. Експлуатація свердловин зануреними відцентровими електронасосами. 9.8.1. Будку для встановлення електроустаткування занурених електровідцентрових насосів слід виготовляти з негорючого матеріалу. 9.8.2. Забороняється влаштування станції управління і автотрансформаторів трансформатори під проводами ліній електропередач будьякої напруги. 9.8.3. Перед опусканням і підійманням електронасоса на фланці гирла свердловини слід встановлювати пристосування з метою запобігання пошкодження кабеля елеватором . 9.8.4. Апарати управління електроприводом кабельного барабану що знаходиться біля гирла свердловини повинні відповідати рівню вибухозахисту ступеня захисту класу зони. 9.8.5. Гирла свердловини повинно обладнуватися підвісною шайбою з ущільненнями в місцях проходження кабеля. 9.9. Випробування газової свердловини за допомогою ціафрагменного вимірювача критичної течії 9.9.1. Під час випробування на всіх дорогах які проходять біля газової свердловини в радіусі 250 м необхідно виставляти пости і встановлювати попереджувальні знаки безпеки що забороняють проїзд транспорту користуватися вогнем палити. 9.9.2. Під час продування свердловини і проведення замірів двигуни бурового обладнання автомобілі і трактори що знаходяться біля свердловини необхідно заглушити а топки котлів загасити. 10. Підприємства по видобутку природного газу 10.1. Загальні положення 10.1.1. Під час експлуатації головних споруд ГС установок комплексної підготовки газу УКПГ установок попередньої підготовки газу УППГ газовидобувних підприємств ГВДП крім вимог цього розділу слід керуватися "Нормами технологічного проектування газовидобувних підприємств підземних сховищ газу і техніко-економічних обгрунтувань" технологічним регламентом протипожежними вимогами ДБН відповідних розділів відомчих норм і правил. 10.1.2. Для ГС УКПГ УППГ і ГВДП які вводяться в дію повинні розроблятися та затверджуватися у встановленому порядку технологічні регламенти та плани ліквідації можливих аварійних ситуацій 10.1.3. Мінімальна відстань між зовнішними пристроями будівлями та спорудами на ГС УКПГ УППГ і ГВДП повинна прийматися у відповідності з вимогами розділу СПиП "Генеральні плани промислових підприємств" та "Інструкції по будівельному проектуванню підприємств будівель та споруд нафтової і газової промисловості". 10.1.4. В місцях проходження естакад галерей трубопроводів тощо над проїжджими частинами дороги чи проїздом висота над ними повинна відповідати вимогам розділу СНиП "Генеральні плани промислових підприємств". 10.2. Технологічні установки очищення та осушення газу 10.2.1. Технологічні апарати та устаткування на ГС УКПГ УППГ ГВДП перед пуском повинні оглядатися перевірятися на справність герметичність і готовність до роботи; справність автоматичних показників або регуляторів температури і тиску вимірників рівня рідини 10.2.2. Технологічні апарати та устаткування які працюють під надмірним тиском 0 07 МПа і вище повинні вводитись в дію та експлуатуватися згідно з вимогами Правил устрою і безпечної експлуатації посудин працюючих під тиском 10.2.3. Обслуговуючий персонал повинен знати схему розташування технологічних апаратів обладнання і трубопроводів їх призначення та безпомилково переключати засувки в разі виникнення аварії чи пожежі згідно з планом ліквідації можливих аварій. 10.2.4. Під час експлуатації технологічних установок слід постійно контролювати герметичність технологічних апаратів і обладнання фланцевих з'єднань і сальникових ущільнень. В разі виявлення витоку газу необхідно прийняти заходи щодо його усунення. 10.2.5. Забороняється виконувати виробничі операції на несправних апаратах і обладнанні які можуть привести до аварій загорань чи пожеж а також при відключених контрольно-вимірювальних приладах 10.2.6. Технологічні апарати і устаткування повинні проходити поточний та капітальний ремонт згідно з технологічними умовами і в терміни визначені затвердженими графіками. 10.2.7. Температура відкритої незахищеної теплоізоляцією поверхні технологічних апаратів і устаткування не повинна перевищувати 60°С. 10.2.8. У приміщеннях гарячі поверхні технологічних апаратів і устаткування які можуть викликати загорання горючих матеріалів або вибух газів парів рідини повинні ізолюватися від навколишнього середовища негорючими матеріалами. 10.2.9. Заповнення технологічних апаратів і устаткування нагріваючим агентом необхідно проводити повільно поступово підвищуючи температуру. 10.2.10. В разі виявлення витоку газу рідини з технологічних апаратів обладнання з метою попередження їх загорання необхідно відключити апарат інше обладнання і одночасно подати до технологічного обладнання водяну пару або інертний газ. 10.2.11. Технологічні апарати і обладнання що підлягають розкриттю для внутрішнього огляду очищення і ремонту повинні відключатися від діючих апаратів устаткування та трубопроводів звільнятися від продуктів пропарюватися продуватися за допомогою інертного газу і провітрюватися. Відкриття люків слід починати з верхнього. 10.2.12. Аварійні ємкості призначені на випадок аварії чи пожежі для зливу легкозаймистих рідин ЛЗР і горючих рідин ГР повинні бути постійно вільними. Підходи до засувок на трубопроводах аварійного зливу повинні бути вільними. 10.2 13. При утворенні в технологічних апаратах устаткуванні і трубопроводах пірофорних з'єднань необхідно керуватися "Інструкцією щодо боротьби з пірофорними явищами під час експлуатації резервуарів з нафтопродуктами" 10.2.14. Випускати у загальний колектор гази які можуть утворювати вибухонебезпечну суміш забороняється. 10.2.15. Забороняється подавання повітря до технологічних апаратів що працюють під вакуумом і містять вибухонебезпечні речовини. 10.3. Печі вогневі нагрівальні 10.3.1. Площадки перед форсунками повинні мати тверде покриття і схил в бік лотка який необхідно з'єднувати з промисловою каналізацією через гідравлічний затвор. 10.3.2. Системи що підводять газ до пальників повинні відповідати вимогам "Правил безпеки в газовому господарстві". 10.3.3. При розпалюванні форсунок пальників факелом забороняється просочувати його ЛЗР. Гасити факел який використовується для запалювання форсунок слід у металевому ящику відрі з сухим піском. 10.3.4. На паливному трубопроводі повинні встановлюватися електрофіковаш засувки на відстані не менш ніж 10 м від фронту форсунок які дозволяють дистанційно і одночасно припинити подачу палива: до всіх форсунок редукційного пристрою відрегульований на необхідний тиск а також конденсатозбірника - для попередження попадання кондесату в систему КІПіА і пальники. Вузел редукційного пристрою що подає паливо під тиском до форсунок печі необхідно розташовувати поза приміщенням. Аварійну сигналізацію автоматичних пристроїв необхідно виводити у приміщення оператора. 10.3.5. Якщо редукційний пристрій чи сигналізація не працює то паливний газопровід слід відключити від печі і встановити на ньому заглушку. При відключенні газопроводу від печі засувки на продувочних свічках повинні відкриватися тільки при закритих засувках на пальниках. Засувки на продувочних свічках необхідно відкривати повністю. 10.3.6. Стаціонарна система парогасіння печей завжди повинна бути справною Робота печі з несправною системою парогасіння не дозволяється. Колектор парогасіння повинен розташовуватися у зручному для підходу місці і фарбуватися в червоний колір. 10.3.7. Забороняється використовувати для розпалювання пальників печі що погасли розігріті панелі чи кладку топки печі. 10.3.8. Запалювати пальник без попереднього продування топки печі парою чи Інертними газами забороняється Паливні трубопроводи повинні обладнуватися продувочною лінією з парою інертним газом з послідуючим викидом газу в факельну лінію. 10.3.9. Пристрої для зливу легкозаймистих і горючих рідин повинні бути справними Засувки ліній аварійного зливу повинні мати розпізнавальні знаки а підступи до них - бути вільними. Аварійний злив можна проводити тільки з вказівки начальника цеху установки або відповідального керівника робіт з ліквідації аварії пожежі . Послідовність операцій під час здійснення аварійного зливу повинна передбачатися інструкцією. 10.3.10. Аварійну ємкість перед тим як злити в неї із печі гарячу рідину необхідно звільнити від залишку води та обводненого продукту і продути водяною парою яка звільнена від конденсату . Вмикання парогасіння повинно проводитися дистанційно Із-за меж приміщення 10.3.11. При виникненні пожежі біля фронту форсунок печі у камері змійовика чи під час горіння сажі у димовій трубі необхідно включити лінію парогасіння і викликати пожежну охорону 10.3.12. Під час експлуатації печі необхідно контролювати стан трубопроводів з метою запобігання їх прогоряння . Робота печі при наявності свищів на трубах а також при підвищеній межі їх зносу забороняється. 10.3.13. Забороняється експлуатація печі з несправним змійовиком що пропускає продукт а також при відкритих дверях камери змійовиків. 10.3.14. Забороняється експлуатація паропроводів для подачі пари до змійовика чи інших апаратів при відсутності пристрою що забезпечує попередній злив паропроводів конденсату. 10.3.15. На печах слід встановлювати сигналізатори автоматичні прилади що припиняють подачу палива до форсунок під час згасання полум'я та сигналізатори гранично допустимої температури печі 10.4. Технологічні трубопроводи 10.4.1. Трубопроводи в залежності від речовини що транспортується за їх допомогою повинні мати пізнавальне забарвлення та цифрове позначення згідно з вимогами державного стандарту. 10.4.2. Змінення діючих схем розташування трубопроводів на підприємствах без відому і затвердження нової схеми головним інженером підприємства забороняється 10.4.3. Під час продувки і випробування трубопроводів забороняється проїзд і знаходження у охоронній зоні автомобілів тракторів і іншого обладнання з двигунами що працюють а також використовувати відкритий вогонь та палити 10.4.4. При розриві трубопроводу поблизу залізничних або шосейних доріг слід негайно оточити район аварії встановити попереджувальні знаки припинити рух транспорту в цьому районі і прийняти заходи щодо ліквідації аварії та відновлення руху транспорту. Попереджувальні знаки повинні встановлюватися на відстані 800 м від місця розриву з обох боків залізничої дороги і 500 м - автомобільної Необхідно про аварію і прийняті рішення повідомити службу дороги 10.4 5. Очищення пробок у трубопроводах за допомогою стальних прутів та Інших пристосувань які можуть викликати іскроутворення при терті або ударі об стінки труби забороняється. 10 4.6. Засувки крани і вентилі повинні відкриватися і закриватися плавно Забороняється застосовувати для відкриття і закриття запірної арматури інструмент чи будь-які інші предмети з металу що дає іскри. 10.5. Факельний пристрій 10.5 1. Запалення факела повинно бути дистанційним 10.5.2. Конструкція свічки факельного пристрою повинна забезпечувати безперервність спалювання газу і вмикання його із-за загорожі. 10.5.3. Всі діючі факели повинні мати резервні пальники 10.5.4. Територія навколо факела в радіусі не менш ніж 50 м повинна бути огородженою та позначеною попереджувальними знаками. 10.5.5. Улаштування колодязів приямків та інших заглиблень в межах огородженої території факела забороняється. 10.5.6. На газопроводах перед вводом в факельну трубу повинні встановлюватися вогнеперешкоджувачі доступні для огляду і ремонту. 10.5.7. На магістральному факельному трубопроводі необхідно передбачити на відстані не менш ніж 50 м від стовбура факела загальний сепаратор. Факельний трубопровід повинен мати схил у бік сепаратора. 10.5.8. Забороняється направляти до загальної факельної системи: - інертний газ після продування устаткування при наявності в ньому горючих газів в концентраціях менше 50% нижньої межі запалювання; - повітря що витиснуте з апаратів і трубопроводів а також чистий інертний газ; - продукти які схильні до розпаду окислення полімерізації виділення тепла та здатні обмежувати пропускну спроможність факельного газопроводу 10.6. Товарно-сировинні парки 10.6.1. Резервуари повинні експлуатуватися у відповідності з вимогами Правил технічної експлуатації металевих резервуарів і інструкції щодо їх ремонту затверджені Держкомнафтопродуктом СРСР 26.12.84 р. . 10.6.2. В'їзд тракторів і автомашин всередину обвалування дозволяється тільки під час проведення ремонтних робіт в резервуарному парку. Дозвіл на їх проведення в кожному окремому випадку видає головний інженер ГДП. 10.6.3. Територія резервуарного парку в темний час доби повинна освітлюватися світильниками або прожекторами які встановлені за межами обвалування. Встановлення електроустаткування і прокладення електрокабельних ліній всередині обвалування забороняється. Виключення складає встановлення приладів для контролю і автоматики електроприводу корінних засувок а також приладів місцевого освітлення в вибухозахищеному виконанні. 10.6.4. Обв'язка резервуарів в парку повинна забезпечувати на випадок аварії можливість перекачування продукта із одного резервуара до іншогр. 10.6.5. По всій території резервуарного парку на помітних місцях повинні бути написи про недопустимість порушення встановленого протипожежного режиму. 10.6.6. Під час експлуатації резервуарних парків підприємств по видобутку природнього газу слід враховувати і вимоги викладені в розділі 7 цих Правил. 10.7. Насосні легкозаймистих і горючих рідин 10.7.1. Насосні легкозаймистих і горючих рідин повинні обладнуватися стаціонарними газоаналізаторами які при досягненні концентрації парів в приміщенні 20 відсотків нижньої межі запалення забезпечують: видачу звукового і світлового сигналів вмикання припливне витяжної вентиляції та вимикання насосів. Робота насосів при несправній або відключеній вентиляції забороняється. Перед пуском насосів необхідно включити витяжну вентиляцію і перевірити наявність у повітрі приміщення вибухопожежонебезпечних парів. 10.7.2. Після закінчення робіт засувки на прийомі насоса та виходу з нього і в резервуарах необхідно закрити розлитий нафтопродукт прибрати. Приміщення оглянути вимкнути електроживлення установок і освітлення після чого закрити на замок. 10.7.3. Отвори в стінах насосної які відокремлюють приміщення з "гарячими" і "холодними" насосами а також приміщення з електродвигунами і насосами якщо електродвигуни відкриті повинні закладатися зашпаровуватися негорючими матеріалами. Експлуатація насосних з незакладеними отворами у стінах забороняється. 10.7 4. Продувочні крани насосів для перекачування нафтопродуктів повинні обладнуватися трубками для скидання нафтопродуктів до промислової каналізації через гідравлічний затвор або у збірну ємкість при перекачуванні етилованого бензину у відповідності з вимогами ВБиВ 2.2.-58.1-94 р. затверджені наказом Держкомнафтогазу України № 133 від 18.03.94 р. 10.7.5. Підлога лотки в насосних повинні утримуватися у чистоті і регулярно промиватися водою. Накопичування і застій нафтопродуктів забороняється. Для змивання розлитих рідин приміщення насосних повинні мати водяні стояки з гумовими шлангами 10.7.6. В разі раптового відключення електроенергії чи подачі пари необхідно негайно вимкнути двигуни і перекрити засувки на всмоктувальних та напірних лініях насосів. 10.7 7. Ремонт насосних агрегатів і трубопроводів під час їх роботи забороняється Ремонт електрообладнання електроапаратури електромереж заміна електроламп дозволяється тільки після вимкнення струму і провітрювання приміщень у відповідності з вимогами розділу 6 цих Правил. 10.7.8. Електрообладнання повинно експлуатуватися у відповідності з вимогами ПВЕ ПТЕ ПТБ а також п. 4 1 цих правил в зривозахисному виконанні Обслуговуючий персонал на початку робочої зміни повинен перевіряти вибухозахищене електрообладнання а відповідна особа за електрогосподарство підприємства енергетик - щотижня 10.7.9. Експлуатація електрообладнання забороняється при: - несправних засобах вибухозахисту блокування заземлення порушенні схем управління захистом і пошкоджених кабелях; - відкритих кришках оболонок наявності на вибухозахищених поверхнях вм'ятин подряпин і сколень; - зміни заводської конструкції захисту; - відсутності знаків і написів вибухозахисту знятих пломбах. В вибухонебезпечних приміщеннях і зовнішніх установках забороняється використання електрообладнання виготовленого власними силами. 10.7.10. Технічне обслуговування електрообладнання його випробування перевірка максимального струму захисту від статичної електрики і вторинних проявів блискавки в т.ч. контактів з'єднувальнихпроводів перемичок шин тощо необхідно проводити не менше 1 разу за 6 місяців спеціально навченим персоналом які пройшли перевірку знаннь цих Правил або організацією що має дозвіл ліцензію на проведення подібних робіт. По результатах складається акт. 10.8. Зливно-наливні пристрої 10.8.1. Зливно-наливні естакади і автоколонки повинні обладнуватися розливними шлангами і трубами довжиною яка забезпечує опускання їх до дна цистерни залізничої автомобільної та інших таким чином щоб наливання здійснювалось під шар рідини виключаючи розбризкування. Шланги на кінцях повинні мати наконечники з металу який виключає можливість іскроутворення під час удару об цистерну. Наконечники також необхідно заземлювати. 10.8.2. Площадки на яких розміщені зливно-наливні пристрої повинні мати тверде • покриття і забезпечувати безперешкодний стік розлитої рідини через гідравлічний затвор до виробничої каналізації або в спеціальний збірник з дотриманням вимог ВБНВ.2.2.-58.1-94 "Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 мПа" 10.8.3. В період проведення робіт пов'язаних з процесом зливання наливання рух тепловозів по залізничній колії що розташована поблизу зливно-наливної естакади забороняється. 10.8.4. Подавання під злив і налив залізничих та автомобільних цистерн допускається тільки після ретельного очищення площадок і залізничої колії від пролитих нафтопродуктів під час попереднього зливання наливання шляхом змивання їх водяним струменем. 10.8.5. З обох боків від окремих стояків для зливання і наливання на відстані одного чотирьохосного вагону мають бути встановлені сигнальні контрольні стовпці що забороняють захід за них локомотивів при подачі цистерн на естакаду. 10.8.6. Операції по зливанню із залізничих цистерн чи їх наповнюванні повинні проводитися після виведення локомотивів з території естакади на відстань не менше ніж 100 м. 10.8.7. Залізничі цистерни повинні подаватися і виводитися з естакади плавно без поштовхів і ривків. 10.8.8. Гальмування залізничих цистерн за допомогою металевих башмаків на території зливно-наливних пристроїв забороняється. Для цього необхідно використовувати башмаки з дерев'яними прокладками або виготовлені із металу який не дає іскор при ударі. 10.8.9. Сортування залізничих цистерн їх зчеплення і розчеплення повинні проводитися поза пунктами зливання наливання продуктів. 10.8.10. Приймання під наливання залізничих цистерн без відмітки проведеного технічного огляду чи з явними ознаками дефекту які заважають наливанню продуктів забороняється. 10.8.11. Перед зливанням чи наливанням продукту необхідно перевірити правильність відкривання всіх вентилів та засувок справність пристроїв щільність з'єднання шлангів телескопічних труб . При появі на зливно-наливних пристроях протікання рідини роботи слід негайно зупинити а несправність терміново усунути або відключити несправні елементи. Під час грозових розрядів зливання і наливання забороняються. 10.8.12. В разі виявлення під час наливання дефекту в цистерні роботи слід негайно припинити цистерну звільнити від налитого продукту і повернути на станцію відправлення. Ремонт цистерн на території зливно-наливної естакади забороняється. 10.8.13. В період коли зливання чи наливання продукту не проводиться тримати цистерни приєднаними до трубопроводів естакади забороняється. 10.8.14. Під час зливної-наливної операції необхідно дотримуватися максимального рівня наливання цистерни резервуара . 10.8.15. Після наповнення цистерни продуктом зливний шланг необхідно звільнити від рідини і тільки потім виймати з горловини. Замірні люки повинні мати герметичні кришки які необхідно відкривати обережно без ударів. 10.8.16. Інструмент що використовується під час зливної-наливної операції повинен виготовлятися із металу який не утворює іскри при ударах. 10.8.17. Виконувати вогневі роботи чи користуватися відкритим вогнем та палити в радіусі 100 м від естакади під час проведення зливно-наливних операцій забороняється. 10.8.18. Естакади повинні обладнуватися паровими стояками. Відігрів замерзлих трубопроводів за допомогою відкритого вогню категорично забороняється. 10.8.19. Відкидні містки зливно-наливної естакади повинні мати дерев'яні подушки з потайними болтами. 10.8.20. Освітлення естакад повинно бути стаціонарним для місцевого освітлення акумуляторні ліхтарі за умови відповідності їх вибухозахисту ступеня захисту класу зони. 10.8.21. В'їзд несправних автомобілів і ремонт їх на території зливно-наливної естакади забороняється. 10.8.22. Автоцистерни спеціально призначені для перевезення ЛЗР повинні обладнуватися заземляючими пристроями а глушники обладнані іскрогасниками необхідно виводитися вперед під двигун чи радіатор. Крім того всі автоцистерни необхідно обладнувати 2-ма вогнегасниками і - пісочницями з сухим піском. 10.8.23. Наливання зливання в з автоцистерну продукту слід проводити ПРИ працюючому двигуні.Під час операцій водій повинен знаходитися на автоцистерні і спостерігати за ходом виконання робіт. При автоматичній системі наливання водій повинен виконувати функції що передбачені інструкцією. 10.8.24. В разі виявлення несправностей в автоцистерні роботи необхідно негайно припинити а двигун заглушити . Автоцистерну відбуксувати на безпечну відстань за допомогою іншого автомобіля. 11. Підприємства по транспорту газу  11.1. Загальні положення 11.1.1. При експлуатації підприємств по транспорту газу крім вимог цього розділу необхідно дотримуватись вимог пожежної безпеки що викладені в попередніх розділах цих Правил а також керуватися протипожежними вимогами розділу БНіП по проектуванню магістральних газопроводів "Інструкції по будівництву проектуванню підприємств будівель та споруд нафтової і газової промисловості" "Норм технологічного проектування магістральних газопроводів" 11.1.2. Експлуатацію об'єктів необхідно проводити згідно діючих "Правил технічної експлуатації магістральних газопроводів" "Правил безпеки під час експлуатації магістральних газопроводів". 11.1.3. Вздовж траси газопроводу навколо компресорних і газорозподільчих станцій інших технологічних об'єктів газопроводу слід передбачати охоронні зони згідно з "Правилами охорони магістральних газопроводів". В межах охоронної зони забороняється: - зводити будівлі та споруди; - виконувати різноманітні землерийні буровибухові будівельні та монтажні роботи як постійного так і тимчасового характеру без дозволу організації які здійснює експлуатацію; - споруджувати лінії зв'язку інших міністерств і відомств повітряні і кабельні електромережі та різні трубопроводи без узгодження з експлуатаційною організацією; - розташовувати польові стани загони худоби конов"язі влаштовувати стрільбища; - на переходах через природні та штучні водяні перешкоди кидати якорі влаштовувати причали виділяти рибальські угіддя і проводити днопоглиблюючі роботи без узгодження з відповідними експлуатаційними організаціями. 11 1.4. Дільниці категорій трубопроводів приймаються згідно з вимогами роздіг БНіП по проектуванню магістральних газопроводів 11.1.5. Під час випробування газопроводів і технологічних комунікацій сл керуватися вимогами розділу БНіП "Магістральні трубопроводи. Правила проведення і приймання робіт". 11.1.6. Металеві сітчаті огородження об'єктів магістральних газопроводів і підземних сховищ газу які знаходяться поблизу ліній електропередач повинні бути надійно заземлені. 11.1.7. Мінімальні відстані від газопроводу компресорної чи газорозподільної станції до різних будівель та споруд повинні прийматися згідно з вимогами розділу БНіП по проектуванню магістральних трубопроводів. 11.2. Лінійна частина 11.2.1. Всі роботи по ліквідації аварій на трасі і об'єктах магістральних газопроводів є пожежонебезпечними і їх слід виконувати за умови дотримання вимог розділу 6 цих Правил. 11.2.2. Місце ліквідації аварії на газопроводі слід огороджувати попереджувальними знаками а в нічний час освітлювати червоними світловими сигналами ліхтарями в вибухобезпечному виконанні . Охоронна зона місця ліквідації аварії повинна бути в радіусі: 150 м при діаметрі трубопроводу до 600 мм; 200 м - 600-800 мм;250 м - 800-1000 мм; 300 м -1000-1200 мм; 350 м - 1200-1400 мм. 11.2.3. При розриві газопроводу поблизу населеного пункту залізниці чи автомобільної дороги район проведення робіт слід негайно оточити і встановити попереджувальні знаки припинити рух транспорту і прийняти терміновні заходи щодо ліквідації аварії і відновлення руху. Необхідно також повідомити службу експлуатації залізниці чи автомобільної дороги про аварію яка трапилася. 11.2.4. В межах охоронної зони місця ліквідації аварії забороняється розводити багаття запалювати сірники палити користуватися свічковими та гасовими ліхтарями тощо. Роботи по розкриванню газопроводу що виконуються на глибині більш за 0 3 м а також у загазованих траншеях чи колодязях слід проводити за допомогою інструменту який виключає іскріння при ударі. 11.2.5. При аварії для збору конденсату який знаходиться в газопроводах на їх трасі дозволяється споруджувати аварійні ємкості відкриті земляні амбари . 11.2.6. Відстань від амбарів для зливу продуктів очищення газопроводу слід приймати не менш ніж: - від осі газопроводу і вузла підключення до компресорної станції - 200 м; - до компресорної станції в умовах сприятливого напрямку домінуючих вітрів - 500 м; - до компресорної станції в умовах несприятливого напрямку домінуючих вітрів - 1000 м. Розташовувати земляний амбар між вузлом підключення і огорожею компресорної станції не дозволяється. Й.2.7. Навколо аварійних амбарів повинні знаходитися негорючі сітчасті огородження чи огородження з колючого дроту. Н.2.8. Відстань від поверхні рідини до верху стінки обвалування амбару повинна бути не менш ніж 0 5 м. 11.2.9. Конденсат із газопроводу до амбару повинен надходити при відкритті засувок що знаходяться на трубопроводі який з'єднує магістральний газопровід з амбаром. 11.3. Компресорні станції 11.3.1. Компресорні станції повинні обладнуватися приладами і засобами контролю автоматизації І сигналізації на газопроводах і агрегатах Експлуатація газового обладнання з відключеними газоаналізаторами контрольно-вимірювальними приладами і системами блокування передбаченими проектом забороняється. 11.3 2. Справність і правильність показів контрольно-вимірних приладів перевіряються - один раз за зміну черговим персоналом за графіком огляду технічного стану; - один раз за 6 місяців за допомогою контрольного приладу який має ідентичну шкалу і клас точності що і перевіряємий прилад; - газоаналізатори на відповідність встановленим парамєтрампаревіряються 2 рази за рік за допомогою суміші Роботи з регулювання і ремонту систем автоматизації протиаварійних захистів і сигналізації в умовах загазованості забороняється. 11.3.3. Технічне обслуговування і ремонт засобів вимірів систем автоматизації і сигналізації повинні виконуватися спеціально навченим персоналом який пройшов перевірку знаннь і успішно склав заліки. Прилади зняті в ремонт або перевірку повинні негайно замінюватися на ідентичні До заміни газоаналізаторів контроль загазованості приміщеннь необхідно проводити преносними через кожні ЗО хвилин . 11.3.4. В будівлі компресорного цеху влаштовувати підвальні та напівпідвальні приміщення забороняється Встановлювати в цехах будь-які апарати чи обладнання конструктивно або технологічно не пов'язані з компресорами забороняється. 11.3.5. В виробничих приміщеннях компресорного цеху а також у приміщення електростанцій щитових контрольно-вимірювальних приладів диспетчерських і насосних станцій пожежогасіння слід мати аварійне освітлення Світильники аварійного освітлення повинні зовнішньо відрізнятися від світильників робочого освітлення або позначаються літерою "Е". 11.3.6. Не допускається прокладати транзитні трубопроводи з легкозаймистими горючими рідинами і газами над під будівлями під стінами та через будівлі. В виробничих будівлях по стінах без пройомів можна прокладати тільки технологічні трубопроводи даної установки. 11.3.7. В виробничих приміщеннях II ступеню вогнестійкості дозволяється тримати витратну кількість легкозаймистих і горючих рідин згідно з вимогами розділу ВБНВ 2 2-58 1-94. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів "не вище 93.3 мПа". 11 3.8. В умовах загрози загазованості або виникнення пожежі у компресорному приміщенні необхідно аварійно зупинити компресори понизити до нуля тиск та припинити доступ газу до місця аварії. 11.3 9. Обслуговуючий персонал компресорного цеху повинен систематично контролювати: - герметичність місць з'єднань газопроводів сальникових ущільнень обладнання і арматури; -- справність всіх систем масляного господарства компресорного цеху не допускати розбризкування та розливання мастил виходу з ладу сигналізаторів верхнього і нижнього рівня в маслобаках витоку масла з продувочних свічок підшипників систем регулювання і ущільнення а також попадання масла до нагрітих поверхонь агрегатів ; - справність аварійних зливних і переливних ліній із маслобаків ємкості для аварійного зливу повинні бути справними і порожніми управління кранами на зливних лініях - надійним ; - справність теплової ізоляції нагрітої поверхні газових турбін газоходів і повітроводів; - герметичність протипожежної перегородки що розділяє машинний зал і зал нагнітачів а також герметичність розділяючої діафрагми; - справність вентиляційних систем і автоматичних засобів вмикання аварійного електроосвітлення 11.3.10. В період експлуатації компресорних цехів забороняєтяся розташовувати у виробничих; і допоміжних приміщеннях конторки кладовки а також споруджувати прибудови до будівель що не передбачені проектом і не узгоджені з місцевим органом Державної пожежної охорони МВС України. 11.3.11. Розкриття доріг і проїздів на території компресорної станції або станції підземного зберігання газу повинно узгоджуватися з відповідними службами підприємства. Про закриття доріг проїздів необхідно повідомити місцеви підрозділи пожежної охорони. 11.3.12. В компресорному цеху та інших будівлях забороняється: - прокладати тимчасові електричні мережі; - використовувати корпуси машин.трубопроводи та металеві конструкції будівель як заземлюючі пристрої агрегатів обладнання; - корисіуватся для промивання і очищення деталей легкозамистими і горючими рідинами; - сушити спецодяг на приладах центрального опалення гарячих поверхнях  агрегатів і газових комунікаціях.  11.3.13. Не допускається виконувати будь-які ремонтні роботи на діючих агрегатах апаратах і трубопроводах. 11.3.14. Відігрівання трубопроводів запірних пристроїв та іншого обладнання за допомогою відкритого вогню забороняється. Для відігрівання використовувати тільки пару або гарячу воду. 11.3.15. Забороняється прочищати трубопроводи за допомогою стальних прутів та інших пристосувань які можуть викликати іскроутворення. 11.3.16. Обслуговуючий персонал повинен знати схему розташування всіх комунікацій а також розташування засувок та їх призначення безпомилково перекривати відкривати їх при аваріях і пожежах. 11.3.17. Під час роботи всередині посудин і в особливо небезпечних приміщеннях допускається використовувати переносні електричні світильники напругою не більше ніж 12 В в вибухонебезпечному виконанні. Вмикати і вимикати світильники слід поза посудиною приміщення . 11.3.18. В випадку утворення пірофорних з'єднань в апаратах і технологічних трубопроводах їх перед розкриттям необхідно заповнити інертним газом або пропарити з метою попередження попадання в них кисню повітря. Під час газорізальних робіт щілину яка утворилася необхідно замазувати мокрою глиною слідом за пересуванням різака. Після закінчення різання внутрішню поверхню трубопроводу слід добре поливати водою 11.3.19. Пірофорні відкладення що вилучаються під час очищення необхідно ретельно збирати у металеву тару з водою а потім вивезти з території до спеціально відведеного місця. 12. Порядок дій у разі пожежі 12 1. У разі виявлення пожежі ознак горіння кожний працівник зобов'язаний: - негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта вказати кількість поверхів будівлі місце виникнення пожежі обстановку на пожежі наявність людей а також повідомити своє прізвище; - повідомити про пожежу керівника чи відповідальну посадову особу та чи чергового по об'єкту; - вжити по можливості заходи до евакуації людей гасіння локалізації пожежі та збереження матеріальних цінностей; - в разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби медичну газорятувальну тощо . 12.2. Посадова особа об'єкта що прибула на місце пожежі зобов'язана: - перевірити чи викликана пожежна охорона продублювати повідомлення довести подію до відома адміністрації підприємства; - у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування евакуацію використовуючи для цього наявні сили й засоби; - віддалити за межі небезпечної зони всіх працюючих не пов'язаних з ліквідацією пожежі; - припинити роботи в будівлі якщо це допускаєтеся технологічним процесом виробництва крім робіт пов'язаних із заходят по ліквідації пожежі - здійснити в разі необхідності відключення електроенергії за винятком систем протипожежного захисту зупинення транспортуючих пристроїв агрегатів апаратів перекриття сировинних газових парових та водяних комунікацій зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях за винятком пристроїв протидимового захисту та виконати інші заходи що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі; - перевірити включення оповіщення людей про пожежу приладів пожежогасіння протидимового захисту; - організувати зустріч підрозділів пожежної охорони надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела; - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей; - забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками які беруть участь у гасінні пожежі. 12.3 По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта у встановленому порядку. 12.4. Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал підприємства будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта де виникла пожежа прилеглих будівель та пристроїв організувати залучення до вжиття необхідних заходів пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку сил та засобів об'єкта. Додаток №1 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про порядок введення в дію Закону України "Про пожежну безпеку" Верховна Рада України постановляє: 1. Ввести в дію Закон України "Про пожежну безпеку" з дня його опублікування. 2. Кабінету Міністрів України. до 1 червня 1994 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність з прийнятим Законом до 1 квітня 1994 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про пожежну безпеку" і забезпечити перегляд та скасування міністерствами та іншими органами державної виконавчої влади України їх нормативних актів у тому числі інструкцій та положень що суперечать цьому Закону 3. Надати Головному управлінню пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України право роз'яснювати вимоги Закону України "Про пожежну безпеку" які є обов'язковими для всіх громадян підприємств установ і організацій Голова Верховної Ради України                                                                  І. Плющ м Київ  17 грудня 1993 року  № 3747-ХП Закон України про пожежну безпеку Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей національного багатства і навколишнього природного середовища Цей Закон визначає загальні правові економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України регулює відносини державних органів юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності Стаття 1. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки. Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція цей Закон та інші закони України постанови Верховної Ради України укази і розпорядження Президента України декрети постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України рішення органів державної виконавчої влади місцевого та регіонального самоврядування прийняті в межах їх компетенції. І Стаття 2. Забезпеченім пожежноої безпеки. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиної виробничої та іншої діяльності осіб працівників підприємств установ організацій та підприємств. Це повинно бути відображено у трудових договорах контрактах та статутах підприємств установ та організацій. Забезпечення пожежної безпеки підприємств установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб якщо інше не передбачено відповідним договором. Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населенних пунктів будівництві розширенні реконструкції та технічному переоснащенні підприємств будівель і споруд покладається на органи архітектури замовників забудовників проектні та будівельні організації. Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного громадського житлового фонду фонду житлово будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників а в жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах на дачах і садових ділянках - на їх власників або наймачів якщо це обумовлею договором найму Стаття 3. Розмежування компетенції галузі пожежної безпеки. До компетенції центральних органів державної виконавчої влади в галузі пожежної безпеки належать: - проведення єдиної політики в галузі пожежної безпеки; - визначення основних напрямів розвитку науки і техніки координація державних міжрегіональних заходів і наукових досліджень у галузі - пожежної безпеки керівництво відповідними науково-дослідними установам; - розробка та затвердження державних стандартів норм і правил пожежної безпеки; - встановлення єдиної системи обліку пожеж; - організація навчання спеціалістів у галузі пожежної безпеки керівництво пожежнотехнічними навчальними закладами; - оперативне управління силами і технічними засобами які залучаються до ліквідації великих пожеж; - координація роботи щодо створення і випуску пожежної техніки та засобів протипожежного захисту встановлення державного замовлення на їх випуск і постачання; - співробитництво з органами пожежної безпеки інших держав. Вирішення всіх інших питань у галузі пожежної безпеки не віднесених цим Законом до компетенції центральних органів державної виконавчої влади належить до компетенції Ради Міністрів Республіки Крим місцевих органів державної виконавчої влади органів місцевого та регіонального самоврядування. Стаття 4. Обов'язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки. Центральні органи державної виконавчої влади Рада Міністрів Республіки Крим місцеві органи державної виконавчої влади органи місцевого та регіонального самоврядування в межах своєї компетенції організують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння забезпечення пожежної безпеки населенних пунктів і об'єктів. Міністерство внутрішніх справ України: - забезпечує здійснення державного пожежного нагляду пожежної охорони населенних пунктів і об'єктів координує діяльність міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади з питань удосконалення пожежної' охорони; - одержує безкоштовно від міністерств інших органів державної виконавчої влада органів місцевого та регіонального самоврядування підприємств установ та організацій інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань; - залучає для розроблення актуальних проблем пожежної безпеки проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та інші установи а також окремих учених висококваліфікованих фахівців. Рішення Міністерства внутрішніх справ України з питань пожежної безпеки що належать до його компетенції є обов'язковими для органів державної виконавчої влади а також підприємств установ організацій та громадян. Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади: - проводять єдину науково-технічну політику з питань пожежної безпеки; - розробляють і реалізують комплексні заходи спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об'єктів; - здійснюють методичне керівництво та контроль за діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки. Для координації і вдосконалення роботи пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням в апаратах міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки. Органи державної виконавчої влади що здійснюють матеріально-технічне забезпечення виробництва найважливіших видів продукції повинні передбачати задоволення потреб пожежної охорони та об'єктів народного господарства в пожежній техніці обладнанні засобах протипожежного захисту. Випуск цієї техніки обладнання та засобів включається до державного замовлення. Стаття 5. Обов'язки підприємств установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки. Власники підприємств установ організацій або уповноважені ними органи далі - власники а так орендарі зобов'язані: - розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки впроваджувати досягнення науки і техніки позитивний досвід; - відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти затверджувати положення інструкції інші нормативні акти що діють межах підприємства установи та організації здійснювати постійний контроль за їх додержанням; - забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів норм правил а також виконанням вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду; - організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення; - у разі відсутності в нормативних актах вимог необхідних для забезпечення пожежної безпеки вживати відповідних заходів погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду; - утримувати в справжньому стані засоби протипожежного захисту 1 зв'язку пожежну техніку обладнання та інвентар не допускати їх використання не за призначенням; - створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для функціонування матеріально-технічну базу; - подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції що ними виробляєтья; - здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та і гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики; - своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки систем протипожежного захисту водопостачання а також про закриття доріг і проїзді на своїй території; - проводити службове розслідування випадків пожеж. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди. Підприємства установи та організації незалежно від форм власності які виробляють продукцію протипожежного призначення та надають послуги пов'язані з запобіганням або ліквідацією пожеж звільняються від сплати податків на прибуток у межах обсягу виконаних робіт. Підприємства установи та організації які мають або утримують пожежні команди з виїзною пожежною технікою частково звільняються від сплати податків на прибуток 50 відсотків коштів що витрачаються на утримання цих команд На підприємстві в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. Типове положення про пожежно-технічну комісію затверджується міністерством внутрішніх справ України. Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій корпорацій концернів інших виробничих об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцій в його апараті створюється служба пожежної безпеки. Стаття 6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Громадяни України іноземні громадяни та особи без громадянства які перебувають на території України зобов'язані: - виконувати правила пожежної безпеки забезпечувати будівлі які їм належать на праві особистої власності первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем; - повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації рятування людей і майна Стаття 7. Державний пожежний нагляд. Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населенних пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку встановлюваному Кабінетом Міністрів України. Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів об'єднань громадян політичних формувань органів Державної виконавчої влади органів місцевого та регіонального самоврядування. Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування технічного переоснащення будівництва реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм та спільних підприємств регулюється чинним законодавством або умовами передбаченими договорами сторін якщо вони не суперечать чинному законодавству. На об'єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі а також вирішення питань пожежної безпеки що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян. Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань: - розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки обов'язкові для всіх підприємств установ організацій та громадян; - погоджують проекти державних і галузевих стандартів норм правил технічних умов та інших нормативно-технічних документів що стосуються забезпечення пожежної безпеки а також проектні рішення на які не встановлено норми і правила; - встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки що діють на підприємстві в установі та організації розробляють типові документи з цих питань; - здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів державної виконавчої влади структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим місцевих органів державної виконавчої влади органів місцевого та регіонального самоврядування керівниками та іншими посадовими особами підприємств установ та організацій а також громадянами; - проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки. Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду. Державні інспектори з пожежного нагляду мають право: - проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств установ організацій будівель споруд новобудов та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності одержувати від власника необхідні пояснення матеріали та інформацію; - давати надсилати керівникам центральних органів державної виконавчої влади структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим місцевих органів державної виконавчої влади органів місцевого та регіонального самоврядування керівникам та іншим посадовим особам підприємств установ та організацій а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження приписи про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки. - У разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств окремих виробництв виробничих дільниць агрегатів експлуатацію будівель споруд окремих приміщень опалювальних приладів дільниць електричної мережі проведення пожежонебезпечних робіт випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції систем та засобів протипожежного захисту дію виданих дозволів на право проведення робіт; - здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог передбачених стандартами нормами і правилами під час проектування вибірково будівництва реконструкції розширення чи технічного переоснащення капітального ремонту підприємств будівель споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт; - притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб інших працівників підприємств установ організацій та громадян винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконанні приписів постанов органів державного пожежного нагляду використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; - застосовувати штрафні санкції до підприємств установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконання розпоряджень приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відпо відальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків. За шкоду завдану юридичним та фізичним особам громадянам внаслідок застосування санкцій передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті органи та посадові особи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть. Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки. У загальноосвітних і професійних навчально-виховних закладах вищих навчальних закладах навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті а також діям на випадок пожежі. У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства. Місцеві органи державної виконавчої влади органи місцевого та регіонального самоврядування житлові установи та організації зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях. Усі працівники при прийнятті на роботу і щорічно за місцем роботи проходять! інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення ! затверджуваного Міністерством внутрішніх справ України. Особи яких приймають на роботу пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою повинні попередньо пройти спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум . Працівники зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки а посадові особи періодично один раз на три роки проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Перелік посад і порядок організації навчання визачаються Кабінетом Міністрів України. Допуск до роботи осіб які не пройшли навчання інструктажу і перевірки знань з питань пожежної безпеки забороняється. Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. Стаття 9. Погодження нормативних нормативно-технічних документів і проектної документації. Стандарти технічні умови інші нормативно технічні документи на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. Узгодженню підлягають також проектні рішення на які не встановлено норми і правила. Вимоги пожежної безпеи що містяться у відомчих нормативних актах не повинні суперечити державним стандартам нормам і правилам. Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні будівництві та реконструкції об'єктів виробничого та іншого призначення. Виробничі жилі інші будівлі та споруди устаткування транспортні засоби що вводяться в дію після завершення будівництва або реконструкції технічного переоснащення технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки. Забороняється будівництво реконструкція технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи перевірки проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи. Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих жилих та інших об'єктів впровадження нових технологій передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин механізмів устаткування та продукції оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється. Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський нагляд за-дотриманням проектних рішень з пожежної безпеки при будівництві реконструкції технічному переоснащенні та експлуатації запроектованих ними об'єктів. Машини механізми устаткування транспортні засобі і технологічні процеси що впроваджуються у виробництво а також продукція в стандартах на які є вимоги пожежної безпеки повинні мати сертифікат що засвідчує безпеку їх вікористання виданий у встановленому порядку. Новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду. Експертиза проектів пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами пожежного нагляду в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об'єктів в експлуатацію. Придбані за кордоном машини механізми устаткування транспортні засоби технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних актів з пожежної безпеки що діють в Україні. Забороняється застосування в будівництві та виробництві матеріалів і речовин на які немає даних щодо пожежної безпеки. Проектування реконструкція технічне переоснащення та будівництво об'єктів що здійснюються іноземними фірмами повинні відповідати чинним в Україні нормативним актам. Стаття 11. Виробництво пожежної техніки та протипожежного устаткування. Виробництво пожежної техніки протипожежного устаткування надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюються підприємствами установами організаціями та приватними особами які одержали на це спеціальний дозвіл ліцензію що видається в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. Усі види пожежної техніки та протипожежного- устаткування що застосовуються для запобігання пожежам і їх гасіння повинні мати державний сертифікат якості. Порядок одержання державних сертифікатів якості і термін їх дії визначаються Кабінетом Міністрів України Стаття 12. Організація наукових досліджень з проблем пожежної безпеки. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем пожежної безпеки проводяться Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України а також іншими науково-дослідними проектно-конструкторськими установами та навчальними закладами України. Стаття 13. Облік пожеж. Відповідно до Закону України "Про державну статистику" в Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків. Міністерства інші центральні органи державної виконавчої влади підпрємства установи та організації зобов'язані вести облік пожеж які виникають на об'єктах що належать або підконтрольні їм аналізувати причини їх виникнення та вживати заходів до їх усунення Стаття 14. Мета і завдання пожежної охорони. Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я громадян приватної колективної та державної власності від пожеж підтримання належного рівня безпеки на об'єктах і в населених пунктах. Основними завданнями пожежної охорони е: - здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; - запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; - гасіння пожеж рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій катастроф і стихійного лиха. - Забороняється використання пожежної охорони для виконання завдань не передбачених цим Законом. Стаття 15. Види пожежної Охорони. Пожежна охорона поділяється на державну відомчу сільську та добровільну. Стаття 16. Державна пожежна охорона. Державна пожежна охорона формується на базі існуючих воєнізованої та професійної пожежної охорони органів внутрішніх справ України входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і здійснює державний пожежний нагляд. Державна пожежна охорона створюється в містах інших населених пунктах на промислових та інших об'єктах незалежно від форм власності у порядку що визначається Кабінетом Міністрів України. Державна пожежна охорона складається з підрозділів апаратів управління та допоміжних служб а також пожежно-технічних навчальних закладів і науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України. Державна пожежна охорона є одночасно самостійною протипожежною службою цивільної оборони а також службою яка в межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу. Стаття 17. Особовий склад державної пожежної охорони. Особовий склад державної пожежної охорони поділяється на рядовий та начальницький. Йому видається формений одяг за зразками що встановлюються Кабінетом Міністрів України для особового складу підрозділів внутрішньої служби. На нього поширюються і відповідні відзнаки. Особовий склад чергових підрозділів для роботи на пожежах забезпечується спеціальним одягом спорядженням і засобами індивідуального захисту. Особам рядового та начальницького складу державної пожежної охорони присвоюються відповідно до чинного законодавства спеціальні звання внутрішньої служби. Використання спеціальних звань відзнак і форменого одягу особового складу державної пожежної охорони особою яка не є її працівником тягне за собою Відповідальність відповідно до чинного законодавства. Стаття 18. Права та обов'язки особового складу державної пожежної охорони. Особи начальницького складу державної пожежної охорони є представниками органів державної виконавчої влади їх законні вимоги є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та громадянами. Працівники особи рядового та начальницького складу а також робітники і службовці державної пожежної охорони під час виконання покладених на них обов'язків керуються чинним законодавством України щодо пожежної безпеки та підпорядковуються тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам. Ніхто інший за винятком уповноважених службових осіб не має права втручатися в законну діяльність працівника державної пожежної охорони. Ніхто не має права покласти на працівника державної пожежної охорони виконання обов'язків не передбачених чинним законодавством. Посадові особи державної пожежної охорони зобов'язані: - використовувати в межах своєї компетенції надані їм повноваження щодо запобігання та припинення правопорушень у галузі пожежної безпеки а також сили та засоби при гасінні пожеж і рятуванні людей; - брати участь у здійсненні технічної політики щодо удосконалення та впровадження техніки систем та засобів протипожежного захисту форм і методів профілактики пожеж; - сприяти розвитку самосвідомості та ініціативи громадян у питаннях боротьби з пожежами виконання законодавства у галузі пожежної безпеки; - зберігати в таємниці державну та комерційну інформацію що стає відомою їм у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони при виявленні пожежі у позаслужбовий час зобов'язані повідомити про неї пожежну охорону і до її прибуття взяти на себе керівництво гасінням пожежі та рятуванням людей організувати надання першої медичної допомоги потерпілим. Особовий склад державної пожежної охорони під час виконання службових обов'язків пов'язаних із запобіганням та гасінням пожеж має право безкоштовно користуватися всіма видами громадського транспорту міського приміського і місцевого сполучення крім таксі . За неналежне виконання службових обов'язків особовий склад державної пожежної охорони несе відповідальність у порядку встановленому чинним законодавством. Стаття 19. Прийняття на службу до державної пожежної охорони. На службу до державної пожежної охорони приймаються на контрактній основі громадяни які досягли вісімнадцятирічного віку здатні за своїми здібностями освітою та станом здоров'я виконувати покладені на них обов'язки. Призовники для проходження строкової військової служби не приймаються на службу до державної пожежної охорони за винятком пожежно-технічних навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України до яких вступає молодь допризовного віку. Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони приймають присягу працівників органів внутрішніх справ. На зазначену службу не можуть бути прийняті особи які раніше були засуджені за вчинення злочинів. Стаття 20. Проходження служби в державній пожежній охороні. Порядок та умови проходження служби в державній пожежній охороні регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ затверджуваним Кабінетом Міністрів України. Особи прийняті на службу до державної пожежної охорони слухачі та курсанти пожежно-технічних навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України які перебувають на військовому обліку знімаються з нього на час служби і перебувають у кадрах Міністерства внутрішніх справ України. Навчання в пожежно-технічних навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України прирівнюється до проходження строкової військової служби. Працівники державної пожежної охорони мають право створювати у встановленому порядку свої професійні спілки. Рядовому та начальницькому складу робітникам і службовцям державної пожежної охорони забороняється перебувати в будь-яких політичних партіях і рухах організовувати або брати участь у страйках. Трудові відносини робітників і службовців які уклали трудовий договір з державною пожежною охороною регулюються законодавством про працю. Стаття 21. Оплата праці особового складу державної пожежної охорони. Умови оплати праці особового складу державної пожежної охорони відповідають умовам оплати праці осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ встановленим Кабінетом Міністрів України і мають забезпечувати достатні матеріальні умови для комплектування якісного особового складу державної пожежної охорони диференційовано враховувати характер і умови роботи стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати. Місцеві органи державної виконавчої влади органи місцевого та регіонального самоврядування можуть здійснювати для працівників державної пожежної охорони додаткові виплати понад встановлені Кабінетом України розміри. Стаття 22. Соціальний захист працівників державної пожежної охорони. Працівникам державної пожежної охорони держава гарантує соціальний захист. Особовий склад державної пожежної охорони користується пільгами при розподілі житла встановленні квартирних телефонів влаштуванні дітей у дитячі дошкільні заклади. Жила площа особам рядового та начальницького складу державної пожежної охорони надається місцевими органами державної виконавчої влади органами місцевого та регіонального самоврядування відповідними міністерствами та відомствами у першочерговому порядку. Службові жилі приміщення можуть надаватися посадовим особам державної пожежної охорони перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України. Працівники державної пожежної охорони які виконують обов'язки щодо охорон" об'єктів мають право на одержання трудових і соціально-побутових пільг передбачених для працівників цих об'єктів. Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх сімей надається 50-відсоткова знижка по оплаті жилої площі комунальних послуг а також палива. За особами рядового та начальницького складу державної пожежної охорони звільненими зі служби а віком через хворобу або за вислугою років зберігається право на пільги відповідно до цього Закону. Особи рядового та начальницького складу державної пожежної охорони мають право на одержання кредитів па індивідуальне та коопертивне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з погашенням 50 відсотків наданої позички за рахунок відповідних фондів Міністерства внутрішніх справ України і бюджетів місцевого та регіонального самоврядування. Місцеві органи державної виконавчої влади можуть продавати на пільгових умовах житло особам рядового та начальницького складу державної пожежної охорони із знижкою до 50 відсотків його вартості. Для працівників державної пожежної охорони встановлюється сорокагодинний робочий тиждень. У разі потреби особи рядового та начальницького складу несуть службу в позаурочний час а також у вихідні та свя'ткові дні. Оплата праці в позаурочний і нічний час у вихідні та св'яткові дні провадиться відповідно до чинного законодавства. Місцеві органи державної виконавчої влади органи місцевого та регіонального самоврядування можуть встановлювати й інші не передбачені цим Законом гарантії соціального захисту працівників державної пожежної охорони Соціальний захист робітників і службовців які уклали трудовий договір з державною пожежною охороною забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю." Стаття 23. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва особового складу державної пожежної охорони. Особи рядовою та начальницького складу державної пожежної охорони підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаних у період проходження служби на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою яку вони займали. Обов'язковому державному особистому страхуванню підлягають також інші працівники державної пожежної охорони які за умовами праці беруть безпосередню участь у гасінні пожеж.. Перелік таких посад визначається у порядку встановлюваному Кабінетом Міністрів України Порядок І а умови обов'язкового державного особистого страхування осіб рядового та начальницького складу державної пожежної охорони встановлюються Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого застрахованого працівника державної пожежної охорони зберігається право на одержання житла. Сім'ї позачергово надаеться у приватну власність жила площа прогягом трьох місяців з дня загибелі працівника державної пожежної охорони За дітьми загиблого до досягнення ними повноліття а також за працездатними членами сім'ї які перебували на його утриманні зберігаеться право на пільги по оплаті житла комунальних послуг палива. У разі загибелі або каліцтва осіб які брали участь у гасінні пожеж членам їх сімей або їм надається грошова допомога в розмірах уставлених для працівників органів внутрішніх справ. Виплата здійснюеться за рахунок коштів підприемств установ та організації де працювала працюе особа або бюджету місцевого та регіонального самоврядування Стаття 24. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення державної пожежної охорони. Фінансове та матеріально-техничне забезпечення державної пожежної охорони будівництво її об'ектів і споруд здійснюється за рахунок державного бюджету і бюджетіів місцевого та регіонального самоврядування коштів. Що находять на підставі договорів від промислових та інших об'ектів відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів а також за рахунок пожертвувань юридичних осіб та громадян. Забезпечення державної пожежної охорони спеціальною технікою обладнанням спецодягом засобами зв'язку індівідуального захисту здіснюеться в порядку що встановлюеться Кабінетом Мінісістрів України. Стаття 25. Контроль за діяльністю державної пожежної охорони. Контроль за діяльністю державної пожежної охорони здійснюють . Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ України і в межах своеї компетенциї Рада Міністів Республіки Крим місцеві органи державної виконавчої влади органи місцевого та регіонального самоврядування а на підприемствах що охороняються державною пожежною охороною крім цього - керівники цих підприсмств Стаття 26. Відомча пожежна охорона. На об'ектах міністерств інших центральних органів державної виконавчої влади перелік яких визначаеться Кабінетом Міністрів України створюються підрозділи відомчої пожежної піожежно-сторожової охорони які здійснюють свою діяльність згідно з положеннями погодженими з Міністерством внутріщніх справ України. Підрозділи відомчої пожежної охорони що мають виїзну пожежну техніку залучаються до гасіння пожеж у порядку який встановлюеться державною пожежною охороною. Ці підрозділи у питаннях підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативними актами що діють у державний пожежний охороні. Стаття 27. Сільська пожежна охорона. У сільських населених пунктах де немає підрозділів державної пожежної охорони органами місцевої Державної адміністрації відповідно до Положення затвердженого Кабінетом Міністрів України створюються сільські пожежні команди. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення сільських пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету коштів які відраховються підприємствами установами та організаціями розташованими на території району в розмірі 0 1 відсотка від основних та оборотних коштів 1 і З відсотків коштів що виділяються на нове будівництво відрахувань від платежів з майнових видів страхування на нове будівництво відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб. Стаття 28. Добровільна пожежна охорона. На підприємствах в установах та організаціях з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам та орагнізації їх гасіння можуть створюватися з робітників службовців інженерно-технічних працівників та інших громадян добровільні пожежні дружини команди Положення про які затверджується Кабінетом Міністрів України. У школах дитячих таборах створюються дружини пожежних що діють на підставі Положення затверджуваного Міністерством освіти України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 29. Оплата праці працівників відомчої І сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин команд . Розміри грошового утримання працівників відомчої і сільської пожежної охорони встановлюються міністерствами іншими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і повинні компенсувати їх фізичні та інтелектуальні затрати а також забезпечувати необхідну готовність цих підрозділів до гасіння пожеж. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин команд за час їх участі в ліквідації пожежі або наслідків аварії проведення пожежно-профілактичних заходів а також навчальної підготовки та чергувань проводиться з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи. Членам добровільних пожежних дружин команд може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати до 10 робочих днів на рік а також грошові премії та цінні подарунки. Стаття ЗО. Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої і Сільської пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин команд . Працівники відомчої і сільської пожежної охорони та члени добро вільних пожежних дружин команд підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою яку вони займали займають . Страхування працівників відомчої пожежної охорони та членів добровільних пожежних Дружин команд здійснюється за рахунок підприємств установ та організацій де вони створені а працівників сільської пожежної охорони - за рахунок юридичних осіб які утримують підрозділи цієї охорони або за рахунок місцевого бюджету. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого померлого зберігається право на пільги якими він користувався за місцем роботи. Стаття 31. Контроль за діяльністю відомчої сільської та добровільної; пожежної охорони. Контроль за діяльністю відомчої сільської добровільної пожежної охорони здійснюють міністерства інші центральні органи державної виконавчої влади органи місцевого регіонального самоврядування. Стаття 32. Протипожежні об'єднання громадян. З метою об'єднання зусил трудових колективів вчених фахівців пожежної охорони та окремих громадян у галузі забезпечення пожежної безпеки можуть створюватись асоціації товариства фонди та інші добровільні протипожежні об'єднання громадян які здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України. Стаття 33. Участь страхових організацій в забезпеченні пожежної безпек Організації що здійснюють страхування на випадок пожеж зобов'язана провадити відрахування від майнових видів страхування органами управління пожежною охороною на запобіжні протипожежні заходи передбачати надання страхувальникам пільг у вигляді знижок страхових платежів при виконанні ними протипожежних вимог а також зменшення суми страхового відшкодування або відмову від його виплати якщо на виникнення пожежі та її наслідки вплинуло невиконання вимоґ пожежної безпеки. Знижки страхових платежів повинні також передбачатися для підприємств установ та організацій які мають пожежні команди дружини з виїзною пожежною технікою. Розмір і порядок відрахувань від страхових платежів на запобіжні протипожежні заходи визначаються Кабінетом Міністрів України. Стаття 34. Гасіння пожеж. Гасіння пожеж пожежною охороною здійснюєть безкоштовно. У підрозділах державної пожежної охорони організується цілодобове несення служби порядок якого встановлюється Міністром внутрішніх справ України. Для виклику державної пожежної охорони автоматичних телефонних мережах установлюється єдиний номер- 01 Підрозділи державної пожежної охорони виїжджають для гасіння пожеж на всі об'єкти незалежно від форм власності за винятком підземних споруд крім діючих станцій метрополітену . Організація гасіння пожеж на підземних спорудах і територіях державного лісового фонду здійснюється у порядку який встановлюється Державним комітетом України по нагляду за охороної праці та Міністерством лісового господарства України. Під час гасіння пожеж працівник пожежної охорони має право на безперешкодний доступ у всі жилі виробничі та інші приміщення а також вживати будь-яких заходів спрямованих на рятування людей запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі. Всі підрозділи і служби пожежної охорони що залучаються до гасіння підпорядковуються керівникові гасіння пожежі. Ніхто крім уповноважених на те посадових осіб пожежної охорони не має права втручатися в його дії. Для участі у гасінні пожежі місцеві органи державної виконавчої влада підприємства установи та організації на вимогу керівника га-сіння пожежі зобов'язані надавати безкоштовно в його розпорядження вогнегасні речовини техніку паливно-мастильні матеріали людські ресурси обладнання засоби зв'язку тощо а під час пожежі що триває понад три години - харчування приміщення для відпочинку і реабілітації особового складу та осіб залученних до гасіння пожежі. Матеріальні збитки пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі пожежна охорона не відшкодовує. Порядок організації гасіння пожежі та залучення до цього пожежних підрозділів незалежно від їх відомчого підпорядкування встановлюється Міністерством внутрішніх справ України. Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи інші працівники підприємств установ організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства установи та організації можуть притягатися керівниками цих органів до сплати штрафу. Максимальний розмір штрафу у випадках передбачених частиною другою цієї статті не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства установи та організації. Розміри і порядок накладення штрафів визначаються чинним законодавством України. Кошти одержані від застосування цих штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних заходів. Рішення про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку в місячний термін. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. Стаття 36. Відшкодування збитків завданих порушенням законодавства про пожежну безпеку. Підприємства установи організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки завдані у зв'язку з порушенням ними протипожежних вимог відповідно до чинного законодавства. Посадові особи та інші працівники з вини яких підприємства установи та організації понесли витрати пов'язані з відшкодуванням завданих збитків несуть відповідальність у порядку встановленому чинним законодавством Стаття 37. Порядок вирішення спорів. Спори з питань пожежної безпеки вирішуються органами державної виконавчої влади органами місцевого та регіонального самоврядування та органами державної пожежної І охорони згідно з їх компетенцією судом чи арбітражним судом. Спори з питань застосування протипожежних вимог стандартів норм і правид| вирішуються органами що затвердили ці стандарти норми та правила разом органами державної пожежної охорони. Питання пов'язані із знесенням перенесенням переплануванням будівель побудованих з порушенням вимог пожежної безпеки вирішуються місцевим органами державної виконавчої влади органами місцевого та регіонального самоврядування судом чи арбітражним судом. Стаття 38. Громадський контроль за додержанням законодавства з питань пожежної безпеки. Громадський контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки здійснюється добровільними пожежними дружинами командами та протипожежними об'єднаннями громадян у межах їх компетенції. Стаття 39. Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони. Нагляд за додержанням законності в діяльності пожежної охорони здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори. Стаття 40. Представництво. Представництво в міжнародних організаціях комітетах асоціаціях з питань пожежної безпеки здійснюється Міністерством внутрішніх справ України Стаття 41. Міжнародні договори. Якщо міжнародним договором України і встановлені інші правила ніж ті що передбачені цим Законом то застосовуються правила міжнародного договору Президент України                                                                                 Л.КРАВЧУК м. К и ї в 17 грудня 1993 року  № 3745-ХП   Додаток N 2 Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справ України від "12" квітня 1995р. №220 Зареєстровані Міністерством юстиції України 20.04.95р. № 118/654 обов'язковий Типове положення про службу пожежної безпеки 1. Загальні положення 1.1. Згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" статті 4.5 служба пожежної безпеки далі-СПБ створюється в апаратах міністерств а також в апаратах асоціацій корпорацій концернів та іншіх виробничих об'єднань далі-об'єднань незалежно від форм власності та видів їх діяльності 1.2. СПБ створюється в апаратах міністерства з метою координації і вдосконалення роботи пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням а в об'єднанні - для виконання делегованих йому функцій з питань пожежної безпеки. Повноваження об'єднань у галузі пожежної безпеки визначаються їх статутами або договорами між підприємствами що утворили об'єднання 1.3. СІІБ в міністерстві об'єднанні підпорядковується безпосередньо керівнику або за рішенням керівника - його першому заступникові входить до структури апарату як одна з основних служб. Контроль за діяльністю СПБ здійснюють керівники відповідних міністерств об'сднаннь а також органи Державної пожежної охорони 1.4. СПБ міністерств на об'єктах яких відповідно до постанови кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р N 508 створюються підрозділи відомчої пожежної пожсжно-сторожової охорони відносяться до цієй охорони та очолюють її Працівники служби забезпечуються форменим одягом за нормами встановленими відповідними міністерствами для начальницького складу відомчої пожежної пожежно-сторожової охорони. Працівники СПБ Інших міністерств можуть забезпечуватися таким одягом за рішенням керівника відповідного міністерства. 1.5. СПБ комплектується як правило фахівцями які мають: - вищу спеціальну пожежно-технічну освіту: - вищу освіту і стаж роботи в пожежній охороні чи інших службах що займаються забезпеченням пожежної безпеки не менше 3 років; - середню спеціальну пожежно-технічну освіту і стаж роботи за фахом не менше 3 років. У СПБ в окремих випадках можуть прийматися фахівці з вищою освітою без спеціальної освіти або стажу роботи у пожежній охороні якщо вони мають досвід роботи за профілем міністерства виробництва не менше 5 років. 1.6. На підставі цього Додатка з урахуванням специфіки галузі виробництва розробляється положення про СПБ відповідного міністерства об'єднання яке затверджується його керівником. Положення про СПБ міністерств повинно погоджуватися з управлінням Державної пожежної охорони МВС України а об'єднань - з територіальним органом Державного пожежного нагляду за місцем розташування апарату об'єднання . 1.7. У своїй діяльності СПБ міністерства об'єднання взаємодіє з Державною пожежною охороною добровільними протипожежними об'єднаннями громадян іншими організаціями діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки службами охорони праці міністерств об'єднань і керується законами України постановами Верховної Ради України. Указами та розпорядженнями Президента України декретами постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України міжгалузевими галузевими та іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки і цим Додатком. 2. Основні завдання та напрями роботи служби пожежної безпеки 2.1. Основними завданнями СПБ е: 2.1.1. Вдосконалення та координація пожежо-профілактичної роботи організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на об'єктах міністерства об'єднання контроль за їх виконанням. 2.1.2. Координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки. 2.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки та підрозділів відомчої пожежної пожежно-сторожової охорони. 2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах 2.5. . 2.2. Відповідно до основних завдань СПБ міністерства здійснює роботу в таких напрямках: 2.2.1. Перевіряє діяльність підпорядкованих підприємств установ та організацій далі-підприємств щодо забезпечення пожежної безпеки. Вивчає і поширює передовий досвід роботи в цьому напрямі. 2.2.2. Організує розробку за участю підприємств і структурних підрозділів апарату міністерства комплексних заходів галузевих програм по забезпеченню та поліпшенню пожежної безпеки і контролю їх виконання. 2.2.3. Координує науково-дослідні та конструкторські роботи що здійснюються з питань пожежної безпеки подає підприємствам пропозиції щодо проведення таких робіт. 2.2.4. Готує проекти загальних для галузі наказів директив розпоряджень положень тощо з питань пожежної безпеки. 2.2.5. Погоджує проекти відомчих галузевих документів з питань пожежної безпеки які розробляються іншими структурними підрозділами міністерства. 2.2.6. Здійснює контроль за виконанням в апараті міністерства та підпорядкованих підприємствах вимог пожежної безпеки встановлених актами законодавства та іншими нормативними актами. 2 2.7. Організує проведення нарад семінарів конференцій та конкурсів щодо вдосконалення роботи по забезпеченню пожежної безпеки діяльності пожежно-гехнічних комісій добровільних пожежних дружин; готує матеріали для розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях колегії службових нарадах тощо. 2.2.8. Надає методичну допомогу підвідомчим підприємствам та організації спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму та перевірки знань з питань пожежної безпеки; проводить вступний протипожежний інструктаж з працівниками апарату міністерства веде облік цих інструктажів 2.6-2.7 . 2 2.9. Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної документації щодо об'єктів міністерства які будуються реконструюються технічно переоснащуються або розширюються 2.8-2.9 . 2 2.10. Бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони на підвідомчих об'єктах а також штатного розкладу керівного складу відомчої пожежної охорони. 2.2.11. Контролює діяльність підрозділів відомчої та добровільної пожежної охорони сприяє їх зміцненню організує навчання керівного складу. 2.2.12. За дорученням керівника міністерства бере участь у службовому розслідуванні причин та обставин виникнення великих особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей. 2.2.13. Веде облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах аналізує причини їх виникнення готує звітні матеріали та відповідні інформації подає пропозиції щодо запобігання пожежам. 2.2.14. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки. 2.3. З урахуванням особливостей міністерства його керівник може доручити СПБ здійснення інших функцій з питань пожежної безпеки в межах відомства. Ці функції повинні бути відображені в положенні про службу. 2.4. Підприємства що утворили об'єднання делегують СПБ функції передбачені пунктами 2.2.1. 2.2.3. 2.2.7. 2.2.10. 2.2.11. 2.2.13. 2.2.14. цього типового положення. 2.4.1. Надання практичної та методичної допомоги підприємствам що входять до складу об'єднання: - а в організації та проведенні з працівниками спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму протипожежних інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки; - б у впровадженні у виробництво досягнень науки і техніки у тому числі прогресивних пожежобезпечних технологій сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж виробничої автоматики пожежобезпечних миючих речовин тощо; - в у придбанні галузевих та міжгалузевих нормативних актів з питань пожежної безпеки. 2.4.2. Розробка комплексних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки підприємств які входять до об'єднання контроль за їх реалізацією. 2.4.3. Підготовка та внесення у колективні договори пропозицій спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту підприємств. 2.4.4. Підготовка та доведення до відома підприємств об'єднання положень. інструкцій наказів розпоряджень вказівок інформаційних матеріалів з питань пожежної безпеки загальних для підприємств об'єднання . 2.4.5. Здійснення контролю за додержанням на підприємствах законодавчих та інших нормативних актів стандартів норм правил тощо з питань пожежної безпеки а також за виконанням наказів розпоряджень вказівок об'єднання з цих питань вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 2.4.6. Контроль за своєчасним виконанням протипожежних заходів при будівництві реконструкції капітальному ремонті технічному переоснащенні об'єктів об'єднання. 2.4.7. Розроблення заходів пов'язаних із вивченням керівниками посадовими особами підприємств законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки та перевіркою їх знань. 2.4.8. Організація контролю за розподілом і використанням коштів спрямованих на здійснення протипожежних заходів на підприємствах об'єднання. 2.4.9. Участь у службовому розслідуванні випадків пожеж що сталися на підприємствах об'єднання. 2.5. Делеговані СПБ об'єднання функції повинні бути відображені в статуті об'єднання договорі між підприємствами що утворили об'єднання та в Положенні про службу. 3. Права та відповідальність працівників служби пожежної безпеки 3.1. Права та відповідальність працівників служби пожежної езпеки створеної в апараті міністерства визначаються керівником відповідного міністерства а СПБ створеної в апараті об'єднання - статум об'єднання чи іншим документом про його створення. 3.2. Фахівцям СПБ можут бути надані такі права: 3.2.1. Представляти міністерство об'єднання в державних та громадских установах при розгляді питань пожежної безпеки. 3.2.2. Перевіряти стан пожежної безпеки на підпорядкованих підприємствах і у разі потреби видати їх керівникам обов'язкові для виконання приписи. З 2.3. Одержувати від посадових осіб підпорядкованих підприємствах необхідні відомості документи і пояснення з питань пожежної безпеки. З 2.4. Залучати фахівців структурних підрозділів міністерства об'єднання та підпорядкованих підприємств з дозволу їх керівників до перевірок протипожежного стану участі у службових розслідуваннях причин пожеж. 3.2.5. Перевіряти боєздатність підрозділів відомчої та добровільної пожежної охорони що створені на підпорядкованих об'єктах. 3.2.6. Вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників які не пройшли спеціального навчання інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки не мають допуску до виконання пожежонебезпечних робіт або порушують вимоги правил пожежної безпеки. 3.2.7. Припиняти чи забороняти експлуатацію окремих приміщень дільниць обладнання агрегатів та установок у разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей. 3.2.8. Готувати і вносити керівництву міністерства об'єднання пропозиції про заохочення посадових осіб та працівників котрі беруть активну участь у поліпшенні протипожежного захисту а також щодо притягнення до відповідальності посадових осіб і працівників за порушення та невиконання законодавчих та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки. 3.3. Порядок припинення на підвідомчих об'єктах роботи окремих приміщень дільниць обладнання.агрегатів та установок у разі порушення правил пожежної безпеки що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей а також порядок виконання приписів СПБ щодо усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки встановлюються відомчими нормативними актами. З 4. Працівники СПБ міністерств об'єднаннь повинні нести персональну відповідальність за: 3.4.1 Невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з питань пожежної безпеки. 3.4.2. Невиконання своїх функціональних обов'язків передбачених положенням про СПБ та інструкціями. З 4.3. Недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з питань пожежної безпеки та щодо пожеж. 4. Структура і чисельний склад служби пожежної безпеки 4.1. Структура та чисельний склад служби пожежної езпеки в апараті міністерства визначаються його керівником з урахуванням покладених на службу завдань і напрямків роботи та за погодженням з управлінням Державної пожежної охороні МВС України. При визначенні чисельності СПБ слід врахувати серєдньооблікову чисельність працюючих на підвідомчих об'єктах наявність та кількість підрозділів відомчої та добровільної пожежної охорони вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень будівель а також інші специфічні особливості галузі 4.2. Чисельність та структура СПБ об'єднань визначаються їх статутами договорами між підприємствами що утворили об'єднання відповідно до делегованих функцій та з урахуванням специфіки підпри- ємств що входять до об'єднань В місцевих органах державної виконавчої влади фахівці СПБ можуть входити до складу служби охорони праці. Служба пожежної безпеки припис Від " " 19 р.  Кому ПІП посада особи якій видається припис Відповідно до "Положення про службу пожежної безпеки" з метою усунення порушень встановлених законодавством вимог пожежної безпеки виявлених під час перевірки пропоную Вам усунути такі порушення та недоліки: N   п\п Виявлені порушення та недоліки Запропонований термін усунення порушень та недоліків Відмітка про виконання 1 2 3 4 Розділ 1 "Виявлені попередніми перевірками але неусунені порушення та недоліки" Розділ 2. "Нові виявлені порушення та недоліки" Припис видав П.І.П та посада підпис Припис одержав П.І.П та посада підпис 1. Припис складається в 2-х примірниках один з яких видається керівникові перевіреного підрозділу об'єкта другий залишається у службі пожежної безпеки. 2 Припис зберігається протягом 5 років. 3. В графі 2 "Виявлені порушення та недоліки" зазначається сутність порушень а також недоліки в системі управління пожежної безпеки 4. В графі 3 "Запропонований термін усунення порушень та недоліків" зазначається місяць та рік усунення порушень Не рекомендується замість конкретних термінів писати "Постійно" "Протягом місяца" "Протягом кварталу" тощо 5. В графі 4 "Відмітка про виконання" особа що видала припис і особа що його отримала кожна у своєму примірнику припису після усунення вказаних в приписі порушень зазначають дату фактичного їх усунення і підписуються. 6. Якщо керівник структурного підрозділу підприємства інші посадові особи відповідальні за забезпечення пожежної безпеки в цілому по підрозділу або окремих його будівель споруд приміщень дільниць тощо технологічного та інженерного устаткування а також за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту відмовляються від підпису в одержанні припису фахівець служби пожежної безпеки напроти напису "Припис одержав" робить запис "Від підпису відмовився" та вказує дату. Припис з відповідним поданням направляється на ім'я керівника якому адміністративно підпорядкований цей керівник посадова особа. Додаток N З до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Обов'язковий Основні вимоги до інструкцій про заходи пожежної безпеки  1. Інструкції повинні розроблятися на основі діючих правил та інших нормативних актів з пожежної безпеки виходячи зі специфіки пожежної небезпеки будівель споруд технологічних процесів технологічного та виробничого обладнання.   Вони повинні встановлювати порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки обов'язки і дії працівників у разі виникнення пожежі включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони евакуації людей тварин і матеріальних цінностей застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони. Інструкції можуть мати як додаток план евакуації людей тварин і матеріальних цінностей. 2. Інструкції про заходи пожежної безпеки далі - інструкції поділяються на і такі види: - загальні інструкції для підприємств організацій установ далі -загальнооб'єктові інструкції : - інструкції для окремих цехів виробничих дільниць лабораторій складів приміщень тощо; - інструкції щодо проведення пожежонебезпечних видів робіт експлуатації технологічних установок обладнання тощо. 2.1. У загальнооб'єктовій інструкції необхідно відображати основні положення з питань пожежної безпеки у тому числі: - порядок утримання території будівель приміщень споруд проти- пожежних розривів під'їздів до будівель споруд вододжерел; - вимоги щодо утримання шляхів евакуації; - правила проїзду та стоянки транспортних засобів; - місця зберігання на території та допустиму кількість розташування там сировини напівфабрикатів та готової продукції; - допустимість місця паління; - порядок використання відкритого вогню проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт; - порядок збирання зберігання та видалення горючих відходів виробництва; - утримання та зберігання спецодягу; - основні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки технологічних процесів; - вимоги щодо зберігання пожежо-вибухонебезпечних речовин та матеріалів; - правила утримання технічних засобів протипожежного захисту у тому числі автоматичних установок та первинних засобів пожежогасіння; - порядок огляду приведення в пожежобезпечний стан і закриття приміщень після закінчення роботи; - особливості утримання електроустановок вентиляційного та іншого інженерного обладнання застосування опалювальних та інших нагрівальних приладів; - обов'язки та дії працівників у разі пожежі із зазначенням: - порядку системи оповіщення людей про пожежу та виклику пожежної охорони; - порядку евакуації людей та матеріальних цінностей; - правил застосування засобів пожежогасіння та установок пожежної автоматики; . - порядку аварійного вимкнення електрообладнання вентиляції зупинення роботи технологічного обладнання тощо. В інструкціях для окремих приміщень дільниць повинні вказуватись: - категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки з урахуванням ОНТП 24-86 для виробничих складських приміщень лабораторій тощо ; - вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів; - місця для паління та вимоги до них; - правила утримання приміщень робочих місць зберігання та застосування ЛЗР ГР пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів; - порядок прибирання робочих місць збирання зберігання та видалення горючих відходів промасленого шмаття; - утримання та зберігання спецодягу. - місця порядок та норми одночасного зберігання в приміщенні сировини напівфабрикатів та готової продукції; - умови проведення зварювальних та інших вогневих робіт; - порядок огляду вимкнення електроустановок приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих місць закриття приміщень після закінчення роботи; - заходи пожежної безпеки при роботі на технологічних установках та апаратах які мають підвищену пожежну небезпеку; - граничні показання контрольно-вимірювальних приладів манометрів термометрів тощо відхилення від яких можуть викликати пожежу або вибух; - обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі порядок і способи оповіщення людей виклику пожежної охорони зупинки технологічного устаткування вимкнення ліфтів підйомників вентиляційних 'установок електроспоживачів застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. 2.3. Інструкції щодо проведення вибухопожежонебезпечних видів робіт експлуатації технологічних установок та обладнання необхідно розробляти з урахуванням вимог викладених у відповідних розділах цих Правил. 3. Інструкції повинні затверджуватись керівником підприємства або особою яка виконує його обов'язки Додаток № 4 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 р. № 400 Обов'язковий Типове положення про спеціальне навчанні інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях газової промисловості України 1. Загальні положення 1.1. Типове положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки надалі - Типове положення розроблено відповідно до статті 8 Закону України "Про пожежну безпеку". 1.2. Типове положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання інструктажів з питань пожежної безпеки робітників службовців та інших категорій працівників надалі - працівники і поширюється на всі підприємства установи та організації. 1.3. Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки надалі - протипожежні інструктажі відповідно до порядку встановленого в розділі 2 цього Типового положення. Особи яких приймають на роботу пов'язаною з підвищеною пожежною небезпекою попередньо до початку самостійного виконання робіт повинні пройти спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум а потім постійно один раз на рік - перевірку знань. 1.4. Особи які суміщують професії роботи або навчаються інструктуються як за основною так і за сумісною професією роботою . 1.5. Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника а в структурних підрозділах цех дільниця лабораторія майстерня і т.ін. - на керівника відповідного підрозділу. 1.6. Порядок проходження працівниками спеціального навчання інструктажів та перевірки знань визначається наказом керівника підприємства. 1.7. Допуск до роботи осіб які не пройшли спеціального навчання інструктажів або перевірку знань забороняється. 2. Протипожежні Інструктажі 2.1. За призначенням та часом проведення протипожежні інструктажі поділяються на вступний первинний повторний позаплановий та цільовий. 2.2. Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками які щойно прийняті на роботу постійну або тимчасову а також з особами що прибули на підприємство у відрядження на виробничу практику навчання і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі. Я Він проводиться на підставі діючих на підприємстві правил інструкцій інших нормативних актів з питань пожежної безпеки у спеціально обладнаному для цього приміщенні фахівцем на якого наказом по підприємству покладені обов'язки і може поєднуватися з вступним інструктажем з охорони праці. Програма для проведення вступного протипожежного інструктаж затверджується керівником заступником головним інженером підприємства. 2.3. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника. Його повинні проходити: - усі новоприйняті на роботу постійну чи тимчасову ; - працівники переведені з інших структурних підрозділів виробничим дільниць підприємства; - особи що прибули на підприємство у відрядження і мають брати безпосередню участь у виробничому процесі; - будівельники сторонніх організацій які виконують на діючому підприємстві будівельно-монтажні ремонтні або інші роботи; - учні студенти під час виробничої практики навчання а також перелик проведенням з ними практичних занять в учбових майстернях лабораторіях і т.ін. Програма для проведення первинною протипожежного інструктажу затверджується керівником відповідного структурного підрозділу начальником цеху відділу тощо відповідальним за протипожежний стан або керівником підприємства його заступником . 2.4. Програми для проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів погоджуються з начальником об'єктової пожежної охорони або добровільної пожежної дружини за наявності таких формувань . Приблизний перелік питань з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних Інструктажів додається. 2.5. Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менш як один раз на рік за переліком питань з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів. 2.6. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або у спеціально відведеному для цього приміщенні: - у разі введення в дію нових або доопрацьованих нормативних актів з питань пожежної безпеки норм правил інструкцій положень тощо ; - у разі зміни технологічного процесу застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожежонебезпечного устаткування; - на вимогу державних інспекторів з пожежного нагляду та працівників СПБ якщо виявлено незадовільне знання обслуговуючим персоналом правил пожежної безпеки на робочому місці невміння діяти у випадку пожежі та користуватися первинними засобами пожежогасіння. 2.7. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників споріднених спеціальностей видів робіт . Обсяг та зміст інструктажу визначаються в кожному випадку окремо залежно від причин що викликали необхідність його проведення. 2.8. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових тимчасових вибухопожежонебезпечних робіт зварювальних розігрівальних та інших при ліквідації аварії стихійного лиха. 2.9. Первинний повторний позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт начальником виробництва цеху дільниці тощо які пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки. 2.10. Первинний повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа яка проводила інструктаж. 2.11. Проведення протипожежних інструктажів може здійснюватися разом з відповідними інструктажами з охорони праці. 2.12. Про проведення всіх видів протипожежних інструктажів крім цільового у спеціальних журналах робляться записи окремо від Інструктажів з охорони праці з підписами осіб з якими проводився інструктаж і тих хто його проводив. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі що дозволяє виконання робіт наряд-допуск дозвіл . З. Спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум та перевірка знань працівників зайнятих на роботах з підвищеною пожаронебезпечністю. 3.1. Попереднє спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум проходять особи яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою: - електрогазозварювальники; - особи що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б відповідно до ОНТП 24-86 ; - особи які мають виконувати роботи на устаткуванні обладнанні апаратах де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини горючі гази речовини та матеріали здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою киснем повітря та один з одним; - працівники складського господарства де зберігаються вибухо-пожежонебезпечні матеріали та речовини; - електрики що працюють з електроприладами у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах відповідно до ПВЕ ; - інші категорії працівників діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі 3.2. Метою проведення пожежно-технічного мінімуму е підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих навчання Тх правилам пожежної безпеки з урахуванням вибухопожежонебезпечних особливостей виробництва більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі; напрацювання навичок використання наявних засобів пожежогасіння. З 3. Порядок форма місце проведення пожежно-технічного мінімуму а також конкретний перелік робіт та спеціальностей з яких проводять таке спеціальне навчання встановлюються наказом керівника підприємства характеру та виду робіт вимог відповідних міжгалузевих і галузевих нормативних актів та цього Типового положення. 3.4. Спеціальне навчання проводиться за програмами які розробляються як правило на підприємствах і затверджуються їх керівниками. Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму додається. 3.5. Програми спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму погоджуються з місцевими органами державного пожежного нагляду. 3.6. Заняття як правило здійснюються по групах з урахуванням фаху працівників Для їх проведення адміністрація може запрошувати на договорний основі фахівців з Інших підприємств організацій установ які мають відповідні знання з питань що вивчаються 3.7. Працівники підприємств де відсутня можливість проведення занять з пожежно-технічного мінімуму можуть проходити їх на інших споріднених за технологією підприємствах де є необхідні для цього умови та фахівці на договірних умовах Спеціальне навчання з пожежно-технічного мінімуму може також проводитися в навчальних закладах які мають необхідну матеріальну базу фахівців та одержали від органів державного пожежного нагляду дозвіл ліцензію на проведення цих; занять за відповідними програмами. У таких випадках результати спеціального навчання фіксуються на підприємстві в навчальному закладі де воно проводилося З 8. Після закінчення спеціального навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму від тих хто навчався приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколами. Для прийняття заліків наказом керівника підприємства утворюється комісія яку очолює заступник керівника головний інженер Працівники підприємств які проходили спеціальне навчання на інших підприємствах в навчальних закладах складають заліки за місцем навчання. 3.9. Особам які успішно склали заліки видається посвідчення відповідної форми додасться 3.10.Звільнення від проходження спеціального навчання з пожежно-техничного мінімуму може надаватися особам які за попереднім місяцем роботи вже проходили його відповідно до спеціальності або виду роботи на яку їх приймають і мають відповідне посвідчення. При цьому термін останній перевірки їх знань не повинен перевищувати один рік. 3.11. Працівники які проходять попередне спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум на підприемстві можуть бути звільнені від вступного та первинного противопожежних інструктажів. Особи яких для проходження навчання направляють до іншіх підприемств або до навчальних закладів від такіх інструктажів не звільняються. 3.12. Щорічно працівники зайнятті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки. Для проведення перевірки наказом керівника підприемства призначаеться комісія яку очолюе один з його заступників головний інженер . 3.13. Н а підприємтсві що має самостійні структурні підрозліли можуть створюватися декілька комісій які очолюють заступники керівників відповідних структурних підрозділів. 3.14. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки розробляеться комісією та затверджуеться керівником підприємства. 3.15. Результати перевірки оформлюються протоколом. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця. Відмітки про перевірку вносяться до посвідчення про проходження спеціального навчання з пожежно- технічного мінімуму. Додаток № 1 до типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку заннь з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях Приблизний перелік питаннь з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного первинного та повторного протипожежних інструктажів 1. Вступний протипожежний інструктаж Під час проведення вступного протипожежного інструктажутособи яких приймають на роботу мають бути ознайомлені з: -наявністю небезпечніх у пожежному відношенні виробництв робіт дільниць та їх загальною характеристикою; - діючими на об"єкті правилами інструкціями наказами положеннями з питань пожежної безпеки загальними вимогами щодо утримання протипожежного режиму; - порядком паління застосування відкритого вогню проведення вогневих та інших вибухопожежних робіт; - можливими причинами пожеж та запобіжними заходами щодо них; - відповідальністю щодо порушення правил пожежної безпеки; - місцем знаходження об"ектової пожежної охорони а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини; - існуючим на підприемстві порядком системою оповіщення людей про пожежу; - діями у разі виникнення пожежі порядком виклику пожежної допомоги евакуації людей матеріальних цінностей тощо ; - правилами використання первинних засобів пожежогасіння. 2. Первинний та повторний протипожені інструктажі Під чає проведення первинного і повторного інструкіажів необхідно ознайомити працівників з: - стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів устаткування речовин та матеріалів що використовуються в данному приміщенні або певній споруді; - можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них у тому числі у процесі роботи та після її завершення : - правилами інструкціями пожежної безпеки встановленими для працівників даного приміщення дільниці або споруди вказавши місця паління якщо воно не забороняється; - засобами зв'язку та місцем знаходження найближчого телефону; - правилами утримання шляхів евакуації; - призначенням існуючих пристосувань пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння; - місцем знаходження первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використання; - діями в разі виникнення пожежі порядком виклику пожежної охорони сповіщення людей проведення евакуації тощо . Примітка: Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння. Додаток № 2 до типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питаннь пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № Дата Вид інструктажу вступний первинний повторний позаплановий Назва і номер інструкції з якої отримано інструктаж Прізвище ім'я та по батькові особи яку інструктують Професія посада особи яку інструк-тують для вступного інструктажу найменування підрозділу куди направляється особа Прізвище іниціали посада особи яка інструктує Підпис особи яку інструктують Підпис особи яка інструктує При міт к а 1 2 3 4 5 в 7 8 9 Додаток № З до типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знаннь з питаннь пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях Рекомендована програма проведення занять з пожежно-технічного мінімуму Тема 1 2-4 години   Заходи пожежної безпеки на об'єкті Стисла характеристика виробництва об'єкта та його пожежної небезпеки. Основні положення Закону України "Про пожежну безпеку". Загальнооб'єктові правила інструкції положення та накази з питань пожежної безпеки. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. Основні причини пожеж: несправність обладнання іскри електрогазо-зварювальних робіт та необережне поводження з вогнем несправність електроприладів порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами та ін. Вимоги щодо утримання території протипожежних розривів джерел протипожежного водопостачання. Дії робітників і службовців у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. Місце знаходження та порядок виклику об'ектової пожежної охорони а в разі її відсутності - найближчої пожежної частини. Порядок організації цілі та завдання добровільної пожежної дружини. Тема 2 2-4 години Заходи пожежної безпеки на робочому місці Характеристика пожежної небезпеки агрегатів та приладів що знаходяться у приміщенні споруді . Дії персоналу у випадках порушень режиму роботи пристосувань машин і агрегатів. Протипожежний режим на робочому місці. Правила пожежної безпеки встановлені для працівників даного приміщення дільниці або споруди. Можливі причини виникнення пожеж. Дії персоналу в разі загрози виникнення пожежі аварії чи вибуху; правила вимикання приладів та агрегатів порядок зняття напруги з електроприладів та відключення вентиляційних пристосувань виклику аварійної допомоги тощо Заходи пожежної безпеки яких необхідно дотримуватися стаючи до роботи у процесі роботи та після її закінчення з метою запобігання виникненню пожеж Тема 3 1 година Сповіщення про пожежу та виклик пожежної допомоги Встановлений на підприємстві порядок система сповіщення людей про пожежу. Засоби зв'язку сигналізації які е на об'єкті та на робочому місці розміщення найближчих апаратів телефонного зв'язку сповіщувачів пожежної сигналізації пристосувань для подачі звукових сигналів пожежної тривоги систем сповіщення та керування евакуаціє» людей. Порядок використання цих засобів у разі виникнення пожежі. Тема 4 2 години Засоби пожежогасіння протипожежна устаткування та інвентар порядок їх використання під час пожежі Призначення та місцезнаходження існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння протипожежного устаткування та інвентаря вогнегасники внутрішні пожежні крани діжки з водою скриньки з піском стаціонарні пристосування пожежогасіння і т ін . Загальні поняття про пожежну сигналізацію спринклерне і дренчерне обладнання та інші прилади пожежогасіння вуглекислотні пінні порошкові тощо Порядок утримання існуючих на об'єкті засобів пожежогасіння у літніх та зимових умовах .Правила використання вогнегасник засобів протипожежного інвентаря та обладнання. Тема 5 2 години Дії під час пожежі Дії в разі виявлення на робочому місці або на території об'єкта задимлення чи пожежі. Порядок повідомленння про пожежу пожежної охорони та інших аварійних служб. Організація зустрічі пожежних підрозділів. Відключення у разі необхідності устаткування комунікацій електроприладів та вентиляції. Гасіння пожежі існуючими на об'єкті засобами пожежогасіння; порядок включення стаціонарних приладів вогнегасіння евакуації людей та матеріальних цінностей. Дії після прибуття пожежних підрозділів надання допомоги у прокладанні рукавних ліній участь в евакуації матеріальних цінностей та виконанні інших робіт за розпорядженням керівника пожежогасіння Обов'язки членів добровільної пожежної дружини за табелем бойової обслуги Додаткова тема 6 1-2 години ЗАХОДИ пожежної безпеки в побуті Основні причини виникнення пожеж у житлових будинках необережне поводження з вогнем використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення водопостачання чи каналізації. Несправності та неправильна експлуатація приладів газопостачання опалення та побутових споживачів електроенергії. Пожежна небезпека хімічних речовин предметів побутової хімії та аерозольних препаратів. Запобігання пожежам від основних причин. Порядок утримання житлових та підсобних приміщень індивідуальних гаражів. Виклик пожежної охорони і поведінка громадян у разі виникнення пожежі  Примітка до додатка № 4: 1. Під час розробки конкретних програм з пожежно-технічного мінімуму необхідно враховувати специфіку виробництва газової промисловості пожежну небезпеку речовин і матеріалів що застосовуються та інші чинники які впливають на стан пожежної безпеки підприємств АТ "Укргазпром". 2. Вивчаючи теми пожежно-технічного мінімуму слід інформувати тих хто навчається про найбільш характерні випадки пожеж що мали місце на підприємствах АТ "Укргазпром". Для кращого засвоєння матеріалу бажано використовувати з учбовою метою різні учбові експонати фотознімки плакати макети технічні засоби навчання. 3. Тема 6 є додатковою до програми пожежно-технічного мінімуму і вивчається у зв'язку з тим що основна кількість пожеж із загибеллю людей відбувається в побуті. Додаток № 4 до типового положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірки знаньз питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях Форма посвідчення про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму Посвідчення про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму   Видано прізвище та ініціали Фах посада Місце роботи підприємство цех дільниця і т.і. Місце проведення навчання вказується підприємство організація установа навчальний заклад на базі якого проведено навчання                                                                                  Власник посвідчення пройшов спеціальне навчання пожежно-технічний мінімум та склав заліки .                                     Підстава протокол засідання коміссії                                                           від м.п " " 19 р. №                                                                                                           Голова коміссії прізвище підпис м.п. Відомості про перевірку знань                                  Перевірку знаннь пройшов   П. І. Б коли де Підстава: протокол засідання коміссії  від м.п " " 19 р. №   Голова комісії прізвище підпис М.П  " " 19 Р. * Перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму проводиться щорічно. Запис у посвідченні робиться за умови позитивних результатів перевірки.  " "   19 р.  № Реєстраційний №   Додаток N 5 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Затверджено Наказом МВС України № 521 від 27 09.94 року Зареєстровані Міністерством юстиції України  13. 10. 94 р. № 248/458  Обов'язковий ПОЛОЖЕННЯ про добровільні пожежні дружини команди ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про пожежно-технічну комісію Положення про добровільні пожежні дружини команди 1. Загальні положення 1.1. Добровільні пожежні дружини команди створюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" стаття 28 на підприємствах в установах організаціях далі - підприємства незалежно від форм власності видів діяльності та наявності підрозділів державної чи відомчої пожежної охорони з кількістю працюючих як правило не менше 50 чоловік. 1.2. Добровільна пожежна дружина надалі - ДПД створюється з метою проведення заходів щодо запобігання пожежам організації їх гасіння здійснення громадського контролю за додержанням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. 1.3. ДПД можуть бути загальнооб'єктовими та або цеховими декілька на об'єкт залежно від структури і місцевих особливостей підприємства. У разі необхідності в цехах на складах та інших структурних підрозділах підприємства можуть створюватися відділення ДПД бойова обслуга відповідно до кількості робочих змін. Бойова обслуга утворюється також за наявності пожежної техніки автомобілів мотопомп . 1.4. На підприємствах де є виїзна пожежна техніка пожежні автомобілі або причіпні мотопомпи з відповідними засобами для їх транспортування з числа членів ДПД можуть організовуватися добровільні пожежні команди надалі - ДПК н яких повинно забезпечуватися цілодобове чергування бойової обслуги. 1.5. Згідно з Законом України "Про пожежну безпеку" стаття 5 підприємства які мають утримують ДПК з виїзною пожежною технікою.частково звільняються віл сплати податків на прибуток 50 відсотків коштів що витрачаються на утримання команд Організації які здійснюють страхування на випадок пожеж повинні передбачати для таких підприємств знижки страхових платежів. 1.6. Створення ДПД ДПК та організація їх діяльності покладається на власників підприємств або уповноважені ними органи далі - власники . 1.7. У своїй діяльності ДПД ДПК керуються законодавчими іншими нормативними актами з питань пожежної безпеки та цим Положенням. Добровільні пожежні команди у питаннях організації гасіння пожеж та підготовки членів ДПД бойові обслуги керуються також відповідними нормативними актами які чинні у державній пожежній охороні. 1.8. Контроль за діяльністю ДПД ДПК здійснюють керівники підприємств на яких вони створені служби пожежної безпеки відповідних міністерств відомств та об'єднань підприємств а також органи державної пожежної охорони. 2.1. На добровільну пожежну дружину покладаеться; 2.1.1. Здійснення контролю за виконанням дотриманням встановлених на підприємстві правил пожежної безпеки протипожежного режиму . 2.1.2. Проведення роз'яснювальної роботи серед працівників підприємства щодо дотримання вимог правил пожежної безпеки шляхом організації бесід лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів і таке інше . 2.1.3. Здійснення нагляду за утриманням у справному стані засобів протипожежного захисту зв'язку пожежної техніки обладнання та інвентаря. 2.1.4. Вжиття у разі виникнення пожежі невідкладних заходів до виклику підрозділів пожежної охорони та її гасіння наявними засобами. 2.2. На добровільну пожежну команду покладається: 2.2.1. Здійснення цілодобового чергування на пожежних автомобілях та причіпних мотопомпах. 2.2.2. Нагляд за технічним станом пожежних автомобілів та причіпних мотопомп обслуговування та утримання їх у постійній бойовій готовності. 2.2.3. Участь у гасінні пожеж у разі їх виникнення. 2.2.4. ДПК виконує також завдання передбачені пп. 2.1.1. та 2.1.2 цього Положення. 3. Порядок створення та організації роботи добровільної пожежної дружини команди 3.1. Добровільна пожежна дружина команда створюється на добровільних засадах з числа працівників підприємства що досягли 18 років та здатні за своїми здібностями виконувати покладені на них обов'язки. 3.2. Особи що вступають до ДПД подають на ім'я керівника підприємства письмову заяву. Зарахування у члени ДПД та подальші зміни її складу оголошуються наказом керівника підприємства. Начальник ДПД призначається як правило з інженерно-технічних працівників і підпорядковується керівникові підприємства. Начальник ДПД може одночасно бути начальником ДПК. 3.3. Добровільна пожежна команда організується з членів ДПД і може мати у своєму складі штатних працівників. До штатних працівників ДПД можуть відноситися: начальник команди начальник бойової обслуги шофер моторист . 3.4. Чисельний склад ДПД і ДПК визначається керівником підприємства з урахуванням пожежної небезпеки виробництва. 3.5. Виключення з членів ДПД ДПК проводиться: 3.5.1. За порушення правил пожежної безпеки. 3.5.2. За невиконання своїх обов'язків. 3.5.3. За власним бажанням шляхом подачі про це заяви керівникові підприємства 3.5.4. У разі звільнення з роботи. 3.6. Комплектування ДПД слід проводити таким чином щоб у кожному підрозділі та кожній зміні підприємства були члени дружини. 3.7. Табель з обов'язками членів ДПД щодо запобігання пожежі та на випадок її виникнення вивішується в приміщеннях підприємства на помітних місцях. Табель обов'язків бойової обслуги ДПК на мотопомпи та пожежні автомобілі розробляється відповідно до Типового табеля і вивішується на помітному місці в приміщенні де розташована пожежна техніка пожежному депо . 3.8. З членами ДПД ДПК повинні проводитися учбові заняття згідно з програмою що затверджується керівником підприємства. Заняття проводяться під керівництвом начальника ДПД як правило у вільний від роботи час не більше чотирьох годин на місяць . 3.9. Порядок залучення членів ДПД ДПК до чергувань пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки у вільний від роботи час встановлюється керівником підприємства. 3.10. Керівники підприємств повинні щорічно організовувати проведення змагань бойової обслуги ДПД ДПК з метою відпрацювання навичок гасіння пожеж. 4. Обов'язки начальника та членів добровільної пожежної команди 4.1. Начальник ДПД ДПК зобов'язаний: 4.1.1. Здійснювати контоль за дотриманням на підприємстві вимог правил пожежної безпеки. 4.1.2. Здійснювати нагляд за справністю первинних засобів пожежогасіння систем пожежної автоматики водопостачання що є на підприємстві та не допускати їх використання не за призначенням. 4.1.3. Вести роз'яснювальну роботу серед працівників про заходи пожежної безпеки. 4.1.4. Проводити заняття із особовим складом ДПД ДПК і перевіряти його готовність до дії. 4.1.5. Керувати гасінням пожежі до прибуття підрозділів державної відомчої або сільської пожежної охорони. 4.1.6. Інформувати керівництво підприємства в разі виявлення порушень правил пожежної безпеки. 4.2. Начальник відділення ДПД зобов'язаний: 4.2.1. Стежити за додержанням протипожежного режиму та готовністю до дії засобів пожежогасіння. 4.2.2. Перед початком роботи перевіряти присутність членів відділення ДПД. 4.2.3. Перевіряти знання членами ДПД своїх обов'язків. 4.2.4. Після закінчення роботи перевіряти наявність порушень правил пожежної безпеки які можуть призвести до виникнення пожежі вживати заходи до їх усунення 4.2.5. У разі виникнення пожежі керувати її гасінням до прибуття пожежної охорони або начальника добровільної пожежної дружини команди . 4.3. Начальник бойової обслуги ДПК зобов'язаний: 4.3.1. Знати порядок організації гасіння пожежі та застосування наявної пожежної техніки розміщення пожежних вододжерел водоймищ гідрантів тощо . 4.3.2. Заступаючи на роботу чергування приймати наявну пожежну техніку пожежно-технічне озброєння засоби зв'язку і стежити за їх справністю Доповідати начальникові ДПД ДПК або керівникові підприємства про виявлені недоліки. 4.3.3. Перевіряти знання членами ДПК своїх обов'язків Відповідно до табеля бойової обслуги. 4.3.4. У разі виникнення пожежі або одержання повідомлення про неї сповістити пожежну охорону негайно виїхати на гасіння пожежі і діяти згідно з табелем обов'язків бойової обслуги. 4.4. Члени ДПД ДПК повинні: 4.4.1. Знати і виконувати правила пожежної безпеки які діють на підприємстві 4.4.2. Стежити за готовністю до дії засобів пожежогасіння зв'язку пожежної техніки. 4.4.3. Знати свої обов'язки згідно з табелем бойової обслуги і в разі виникнення пожежі брати активну участь у її гасінні. 4.4.4. Виконувати розпорядження начальника дружини команди підвищувати свої пожежно-технічні знання відвідувати заняття згідно з розкладом. 5. Утримання добровільних пожежних дружин команд заохочення і страхування її членів 5.1. Всі витрати по утриманню добровільних пожежних дружин команд здійснюються за рахунок підприємств на яких вони створені. 5.2. Оплата праці членів добровільних пожежних дружин команд за час їхньої участі у ліквідації пожежі або наслідків аварії проведення пожежно-профілактичних заходів а також навчальної підготовки та чергувань здійснюється з розрахунку середньомісячного заробітку за місцем роботи. 5. 3. Членам добровільних пожежних дружин команд які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки на підприємстві та у гасінні пожеж надаються додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю до десяти робочих днів на рік а також грошові премії та цінні подарунки. 5.4. Окремі пільги членам добровільних пожежних дружин команд можуть надаватися рішеннями власників підприємств. 5.5. Членам добровільних пожежних дружин команд які входять до складу бойової обслуги на пожежні автомобілі та мотопомпи безкоштовно за рахунок підприємств видається комплект спецодягу спорядження . 5.6. Члени добровільних пожежних дружин команд підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі смерті поранення контузії травми або каліцтва захворювання одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії у розмірі десятирічної заробітної плати за посадою яку вони займали займають . 5.7. Страхування членів добровільних пожежних дружин команд здійснюється за рахунок підприємств де вони створені. Порядок та умови страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого померлого зберігається право на пільги якими він користувався за місцем роботи. Додаток № 1 Про положення про ДНД ДНК ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ обов'язків бойової обслуги на мотопомпу Обов"яки Начальник бойової обслуги Дружинник №1 Дружинник №2 Дружинник №3 Моторист 1 2 3 4 5 6 Заступаючи на роботу чергування Приймає: мотопомпу з обладнанням паливо а також особисте спорядження Приймае всі напірні рукави стволи рукавну затримку гамові прокладки особисте спорядження Приймає розгалуження рукавне рукавні затискачі особисте спорядження Приймае ручний пожежний інструмент лом багор сокиру лопату та особисте спорядження Приймае двигун і насос мотопомпи всмоктувальні рукави з"еднувальні ключі перехідні гайки інструмент для обслуговання мотопомпи По тривозі збираються в депо одягають бойовий одяг снорядження і прямують виїджають до місчя пожежі.Начальник бойовой обслуги викликає пожежну охорону На пожежі занятті 1.Керує роботою бойової обслуги 2.Організуе рятувальні роботи і особисто бере участь у рятуванні.           3.У разі недостатньої кількості води організуе її постачання до місця пожежі. 4.Організуе і проводить євакуацію майна розбрання конструкцій Разом з дружинником №2 прокладає рукавну лінію до місця пожежі і працює зі стволом 1.Разом з друж.№1 прокладає рукавну лінію до місця пожежі. 2.Прокладає другу рукавну лінію і працює зі стволом 1. Разом з мотористом готує всмоктувальну лінію.Приєднує рукав до напірного патрубка насоса. 2.Допомагає друж. №2 прокладати другу рукавну лінію 1. Разом з друж.№3 готуе всмоктувальну лінію. 2. Запускає мотор мотопомпи переключае його на роботу насоса та забезпечуе подання води в рукавні лінії 3. Спостерігає за рукавними лініями. Примітки 1 . Наведений табель бойової обслуги складений на переносні МП-600 МП 800 а також причіпні мотопомпи МП-1600 2. Мінімальна обслуга на переносну мотопомпу становить 4 чоловіки начальник бойової обслуги 2 дружинники і моторист 3. Моторист може бути за сумісництвом водієм транспортного засобу для транспортування причіпної мотопомпи 4. Бойовий одяг та спорядження повинні укладатися на постійному місці в депо 5. В залежності від обставин на пожежі начальник бойової обслуги в першу чергу приймає рішення щодо рятування людей евакуації тварин і майна.У тому випадку коли на місці пожежі присутнє місцеве населення робітники колгоспники службовці організує їх для постачання води рятування людей евакуації тварин І майна розбирання конструкцій 6. Табель обов язків бойової обслуги підписує начальник добровільної пожежної дружини затверджує керівник підприємства Додаток №2 про Положення ДПД ДПК ТИПОВИЙ ТАБЕЛЬ. обов'язків бойової обслуги на автоцистерну обов"язки Начальник бойовой обслуги Дружинник №1 Дружинник №1 2 Дружинник №3 Дружинник №4 Водій Заступаючи на роботу чергування Приймає : автоцистерну з обладнанням і засобами гасіння паливо а також особисто спорядження. Приймає стволи Б і напірні рукави 51 мм гідроєлеватор піногенератор рятувальні мотузки а також особисте спорядження Приймае: стволи А і напірні і рукави 66- 77 мм комплект для різання єлектропроводів а також особисте спорядження Приймае: дробини ручний пожежний інструмент ломи багри сокири тощо розгалуження а також особисте спорядження Приймае: всмоктувальні рукави всмоктувальну сітку з"еднувальні перехідні головки колонку затискачі рукавні а також особисте спорядження Приймае: двигун насос ходову частину і управління автомобілем ключі і з"еднання всмоктувальних рукавів для відкриття кришки гідранта ключ торцовий для відкриття гідранта аптечку вогнегасник інструмент для обслуговання автоцистени. По тривозі : одягають бойовий одяг та спорядження . Начальник бойової обслуги викликае пожежну охорону. Дружинник №2 відчиняе ворота гаража. Водій заводить мотор автомобіля і за командою нач. бойової обслуги виїзджае до місця пожежі. На пожежі занятті 1. Керує роботою бойової обслуги. 2. Організуе рятувальні роботи і особисто бере участь у рятуванні. 3.У разі недостатньої кількості води організує її постачання до місця пожежі. 4. Організуе і проводить евакуацію майна розбирання конструкції. 5. Надае друж. під час роботи Разом з друж. №2 проклалае рукавну лінію і працюе зі стволом 1. Разом з друж.№1 прокладае рукавну лінію. 2.Працює підствольщіком. 3. рокладае другу рукавну лінію та працює з іншим стволом. Допомагає друж. №2 проклкдкти магістральну та другу рукавну лінію. 2.Разом з друж. №2 переносить і встановлює висувну дробину 3.Освітлює місце роботи прокладае третю рукавну ліні. і працює зі стволом. 4.Проводить рятування людей працюе з ручним пожеженим інструментом здійснює розбирання конструкції   1. Разом з водієм встановлює автоцистену на вододжерело водойму гідрант 2. Встановлюе розгалуження та рукавні містки працює на розгалуженні   1. Разом з друж. №1 встановлює автоцистену на вододжерело водойму гідрант 2.Переключає роботу мотора на насос працює з насосом забезпечуе подавання води піни в рукавну лінію. 3. Спостерігае за рукавними лініями Примітки: 1. у Типовому табелі наведені загальні обов"язки бойової обслуги щодо розгортання техничних засобів з подачею стволів на гасіння пожежі в залежності від обставин обслуга згідно із вказівками керівника гасіння пожежі може виконувати інші обов"язки. 2.Виходячі з наявності обладнання яке вивозиться на автоцистерни тамісцевих умов работи необхідно вносити зміни до табеля бойової обслуги. 3. Мінімальна бойова обслуга на автоцистерну становить 4 чол.:начальник 2 дружинники і шофер. 4. Бойовий одяг та спорядження повинни укладатися на постійному місці в автоцистерні. 5. Типовий табель обов"язків бойової обслуги підписуе нач. добровільної пожежної дружини затверджуе керівник підприемства. Додаток № З  до Положення про ДПД ДПК Програма підготовки членів добровільної пожежної дружини команди 1. Організаційно-методичні вказівки 1.1. Ця програма розроблена як орієнтовна і висвітлює основні питання пожежної безпеки які повинні знати члени добровільних пожежних дружин та команд ДПД та ДПК . В залежності від характеру процесу виробництва та його пожежної небезпеки керівникам підприємств установ та організацій надалі - підприємств слід вносити до програми відповідні зміни й доповнення з тим щоб члени ДПД ДПК мали достатньо знань та навичок щодо попередження і гасіння пожеж виходячи з особливостей підприємства. 1.2. Підготовка членів ДПД ДПК проводиться як правило у вільний від роботи час. Дні занять встановлюються особами відповідальними за підготовку членів ДПД ДПК за погодженням з керівником підприємства. 1.3. Проведення занять доручається керівному складу ДПД ДПК та фахівцям підприємства які мають необхідні знання з питань що вивчаються. На підприємствах де с відомча пожежна охорона до проведення занять може залучатися керівний склад цієї охорони. 1.4. Заняття рекомендується проводити за розкладом складеним на квартал. Він має бути затвердженим керівником підприємства. 1.5. Заняття необхідно проводити конкретно і цілеспрямовано стосовно до особливостей практичної роботи ДПД щодо запобігання можливим пожежам а їх гасіння з урахуванням наявних засобів пожежогасіння і пожежно-технічного озброєння. 1.6. Члени ДПД ДПК які залучаються до бойової обслуги на пожежних автомобілях і мотопомпах додатково проходять підготовку в часи чергувань. Начальники ДПД ДПК водії мотористи пожежних автомобілів мотопомп інші працівники добровільних пожежних команд можуть проходити підготовку навчання в підрозділах державної пожежної охорони на договірних засадах. До чергування у складі бойової обслуги на пожежних автомобілях та причіпних мотопомпах допускаються тільки ті члени ДПД які пройшли підготовку та склали заліки. 1.7. Правила пожежної безпеки необхідно відпрацьовувати практично у відділеннях шляхом ознайомлення членів ДПД ДПК з пожежною небезпекою підприємства та ного особливостями. 1.8. Заняття з вивчення засобів пожежогасіння слід проводити у відділеннях безпосередньо біля місць їх розташування. 1.9. Заняття з опрацювання обов'язків членів ДПД ДПК за табелем бойової обслуги слід проводити у відділеннях при цьому особливу увагу звертати на порядок розподілу членів ДПД ДПК за робочими змінами номерами бойової обслугі та закріплення основного пожежного інвентаря пожежно-технічного озброєння . З бойовою обслугою пожежних автомобілів та мотопомп слід не менше одного разу на квартал практично відпрацьовувати навички пожежогасіння. 1.10. Основні правила та методи гасіння пожеж вивчаються з членами ДПД ДПК безпосередньо в цеху виробничому приміщенні за тих чи інших обставин що можуть скластися під час реальної пожежі. 1.11. Після закінчення вивчення питань цієї програми з членами ДПД ДПК проводять підсумкові заняття з прийняттям від них заліків. Подальші заняття з пожежно-технічної підготовки проводяться в міру потреби. 2. Програма підготовки членів ДПД ДПК 2.1. Тема 1. Організація роботи добровільних пожежних дружин та команд 2 години Закон України "Про пожежну безпеку" Положення про ДПД ДПК нормативні акти Управління Державної пожежної охорони МВС України міністерств відомств об'єднань підприємств з питань організації та роботи пожежних дружин команд . Пільги та заохочення встановлені для членів дружини. Завдання ДПД ДПК . Керівний склад порядок зарахування в члени ДІІД і виключення з них організація роботи. 2.2. Тема 2. Правила додержання протипожежного режиму в будинках та приміщеннях. Можливі причини виникнення пожеж та запобіжні заходи 8годин Стисла характеристика виробництва підприємства та його пожежної небезпеки конструктивних елементів будівель. Наявність умов виникнення та поширення пожеж. Пожежна небезпека сировини реактивів напівфабрикатів готової продукції та відходів виробництва. Норми місце та порядок їх зберігання. Вибуховії пожежонебезпечні приміщення. Режим роботи пожежонебезпечних агрегатів і обладнання. Виробничі трубопроводи вентиляційні установки інше інженерне обладнання їх пожежна небезпека та заходи профілактики пожеж. Зварювальні та інші вогненебезпечні роботи та вимоги пожежної безпеки під час їх проведення. Пожежна небезпека від оголених і пошкоджених електропроводів штепселів штепсельних розеток вимикачів контактів що утворюють іскри Пожежна небезпека електромоторів та електроагрегатів. Пожежна небезпека від перевантаження та короткого замикання електропроводів і електроприладів. Пожежно-профілактичні вимоги до утримання та експлуатації електромереж і пристроїв. Пожежна небезпека місцевого та центрального опалення а також пристроїв що використовуються для сушіння приміщень. Профілактичні вимоги до їх утримання та експлуатації. Протипожежний режим на підприємстві. Дозволені місця для паління і застосування відкритого вогню. Своєчасність прибирання горючих відходів " металевої стружки горючого пилу. Вимоги до евакуаційних проходів виходів та підходів до засобів пожежогасіння. Вимоги до утримання приміщень у процесі роботи. Утримання робочого місця. Протипожежний режим у складських приміщеннях норми та порядок зберігання в них матеріальних цінностей. Правила поводження з вогненебезпечними речовинами та матеріалами під час їх зберігання. Загальні відомості про найбільш поширені причини пожеж необережне поводження з вогнем несправність електроприладів виробничого обладнання порушення правил користування електронагрівальними виробами іскри від слектрогазозварювальних робіт тощо . Випадки пожеж що мали місце на підприємстві. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. 2.3. Тема 3. Протипожежний режим на території підприємства. Контроль за його додержанням 2 години Постанови розпорядження правила інструкції накази та інші нормативні акти що визначають протипожежний режим на території підприємства. Попереджувальні написи та плакати з питання додержання встановлених протипожежних правил. Вимоги до утримання території протипожежних розривів проїздів під'їздів до будинків та вододжерел. Порядок роз'яснювання працівникам встановлених правил пожежної безпеки контроль за додержанням цих правил. Робота членів ДПД з проведення протипожежної профілактики на підприємстві. Дії у випадках виявлення порушень протипожежного режиму. . Тема 4. Засоби пожежогасіння зв'язку та сповіщення про пожежу 6 годин Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання: пожежні резервуари водойоми гідранти. Мережі протипожежного водогону. Утримання порядок використання. Первинні засоби гасіння пожеж: пожежний кран внутрішнього водогону вогнегасники пожежний інструмент повстина скриньки з піском діжки з водою та і переносні драбини. Поняття про устрій принцип дії склад заряду вогнегасника пінного вуглекислотного порошкового та ін. . Розміщення вогнегасників пожежних кранів. Приведення в дію правила роботи найбільш поширені несправності догляд та зберігання. Основні відомості про пожежні рукави і прилади до них. Загальні поняття про пожежну сигналізацію автоматичні прилади пожежогасіння: водяні вуглекислотні пінні парові та порошкові. Поняття про устрій принцип дії порядок приведення в дію. Порядок утримання наявних на підприємстві засобів пожежогасіння у літніх та зимових умовах . Встановлений на підприємстві порядок система сповіщення людей про пожежу. Засоби зв'язку та сповіщення правила їх використання у разі виникнення пожежі. Порядок виклику пожежної охорони. Практична робота членів ДПД ДПК з пожежно-технічним обладнанням яке є на підприємстві. Вивчення дружинниками що входять до складу ДПК бойової обслуги тактико-технічних даних пожежних автомобілів або мотопомп пожежно-' технічного озброєння практична робота з ним. 2.5. Тема 5. Обов'язки членів ДПД ДПК за табелем бойової обслуги 4 години Табель бойової обслуги розподіл обов'язків серед членів ДПД ДПК . Дії дружинників які під час гасіння пожежі працюють зі стволом та вогнегасниками займаються рятуванням людей і майна розкриттям та розбиранням конструкцій будівлі тощо. Обов'язки члена ДПК призначеного для виклику і зустрічі пожежних частії. Засоби виклику пожежних частин у випадку виникнення пожежі. Обов'язки особливого складу ДПК бойової обслуги па пожежні автомобілі мотопомпи: заступаючи на чергування по тривозі на пожежі. Практичне тренування з опрацюванням обов'язків членів ДПД ДПК відповідно до табеля. 2.6. Тема 6. Основні правила гасіння пожеж 4-6 годин Загальні відомості про пожежу та пожежну тактику. Поняття про можливі способи поширення вогню під час пожежі на об'єкті. Умови горіння легкозаймистих речовин. Засоби припинення горіння. Основні правила гасіння пожеж рятування людей майна розкривання і розбирання конструкцій. Техніка безпеки під час роботи з пожежною технікою та при гасінні пожеж. Вивчення членами ДПК бойовою обслугою документів з цих питань що діють у державній пожежній охороні. Практичні заняття з метою розв'язання пожежно-тактичних завдань в умовах підприємства. 2.7. Тема 7. Надання першої медичної допомоги 2 години Основні відомості про опіки отруєння чадним газом фізичне травмування та враження електричним струмом. Визначення ознак життя проведення штучного дихання непрямого масажу серця. Долікарська допомога. Практичні заняття з умінням користуватися набором засобів для надання першої долікарської допомоги. Додаток № 4  до Положення про ДПД ДПК Порядок забезпечення спецодягом членів Добровільної пожежної дружини команди . Норми належності. 1. Спецодяг та спорядження повинні видаватися тільки членам добровільних пожежних дружин команд які входять до складу бойової обслуги пожежних автомобілів та мотопомп. 2. Зарахування до бойової обслуги пожежних автомобілів та мотопомп визначається наказом керівника підприємства. 3. Видача спецодягу спорядження здійснюється безкоштовно за рахунок підприємства де створюється добровільна пожежна дружина команда . 4. До комплекту з мінімальними строками експлуатації спецодягу і спорядження входять: - бойовий одяг 2 роки - рукавиці брезентові 1 рік - каска пожежна до зношення - пояс пожежний до зношення - тілогрійка бавовняна 3 роки - шаровари бавовняні утеплені 6 років - взуття спеціальне до зношення 5. Списання одягу здійснюється в міру його зношення але не раніше встановлених строків експлуатації. Стан спорядження яке непридатне для подальшої експлуатації і не підлягає ремонту та відновленню визначається за результатами випробувань або за висновком комісії. 6. Бойовий одяг рукавиці каски пояси є інвентарним майном і повинні постійно знаходитись у приміщенні де розтошована пожежна техніка у пожежному депо та використовуватися тільки під час практичних занять або роботи на пожежах. Примітка. Термін "зношення" визначає стан при якому подальша експлуатація виробу неможлива через неспроможність виконання своїх функцій. З'ясовується методом випробувань або встановлюється комісією. Типове положення про пожежно-технічну комісію 1. Загальні положення 1.1. Пожежно-технічні комісії ПТК створюються відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" ст.5 на підприємствах в установах та організаціях надалі - підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно від форм власності та видів господарської діяльності. Метою створення ПТК є залучення інженерно-технічних працівників службовців тощо до активної участі у роботі щодо попередження пожеж і посилення протипожежного захисту підприємств. 1.2. У виняткових випадках за погодженням з місцевими органами державного пожежного нагляду і державного нагляду за охороною праці функції ПТК може виконувати комісія з охорони праці. 1.3. На великих промислових підприємствах металургійних машинобудівних хімічних та інших крім загальнооб'єктової можуть створюватися цехові ПТК. 1.4. Пожежно-технічна комісія створюється за рішенням трудового колективу підприємства. На підставі цього рішеная наказом керівника підприємства встановлюється персональний склад ПТК та порядок її роботи. На підставі цього Типового положення розробляється Положення про ПТК підприємства яке затверджується його керівником. 1.5. Пожежно-технічна комісія у своїй діяльності керується встановлсними законодавством вимогами пожежної безпеки приписами органів державного пожежного нагляду а також Положенням про ПТК підприємства. Вона повинна підтримувати постійні зв'язки з СПБ підприємств комісією та службою з питань охорони праці профспілковими організаціями і органами місцевого державного пожежного нагляду ДПН . 2. Основні завдання та напрямки роботи пожежно-технічної комісії 2.1. Основними завданнями пожежно-технічної комісії є: 2.1.1. Сприяння адміністрації підприємства у проведенні пожежнопрофілактичної роботи та здійсненні контролю за дотриманням вимог стандартів норм правил інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки а також приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. 2.1.2. Участь у виробленні пропозицій щодо комплексних заходів по забезпеченню пожежної безпеки впровадження досягнень науки техніки та позитивного досвіду у протипожежний захист підприємства а також включення питань з пожежної безпеки до колективного договору угоди і використання коштів на їх реалізацію. 2.1.3. Підготовка на підставі аналізу стану пожежної безпеки пропозицій рекомендацій адміністрації підприємства органу самоврядування трудовою колективу щодо удосконалення протипожежного захисту. 2.1.4. Проведення серед працівників підприємства масово-роз'яснювальної роботи та пропаганди заходів по забезпеченню пожежної безпеки. 2.2. Пожежно-технічна комісія з метою виконання покладених на неї завдань здійснює свою роботу у таких напрямках: 2.2.1. Проводить один раз на квартал детальний огляд усіх виробничих будівель споруд складів лабораторій та інших приміщень підприємства з метою виявлення хиб у технологічних процесах роботі агрегатів приладів в електрогосподарстві опалювальних системах вентиляції несправностей у системах протипожежного захисту водопостачання зв'язку порушень в утриманні та використанні пожежної техніки обладнання та інвентаря. Під час обстеження перевіряє дотримання протипожежних вимог стандартів норм правил виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. За результатами перевірок визначає шляхи засоби та терміни усунення виявлених порушень хиб та несправностей. 2.2.2. Ставить питання протипожежного стану підприємства на обговорення виробничих нарад зборів трудового колективу та громадських організацій. 2.2.3. Бере участь у розробці спільно з адміністрацією положень правил інструкцій інших нормативних актів з питань пожежної безпеки що діють у межах підприємства і є обов'язковими до виконання та у здійсненні контролю за їх додержанням. 2.2.4. Надає допомогу адміністрації підприємства в організації навчання працівників правилам пожежної безпеки та діям на випадок пожежі а також у пропаганді протипожежних заходів шляхом організації відповідних оглядів конкурсів бесід лекцій тощо . 2.2.5. Подає пропозиції щодо розроблюваних адміністрацією комплексних заходів забезпечення пожежної безпеки на підприємстві та про включення цих питань у колективні договори угоди . 2.2.6. Бере участь у службовому розслідуванні причин пожеж та розробці необхідних заходів щодо запобігання їм. 2.2.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки прогресивних пожежобезпечних технологій сучасних автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж використанню для їх попередження виробничої автоматики. 2.2.8. Готує пропозиції щодо проведення раціоналізаторської і винахідницької роботи спрямованої на посилення протипожежного захисту підприємства. 2.2.9. Періодично перевіряє боєздатність добровільної пожежної дружини періодичність визначається керівником підприємства . 2.3. Керівник підприємства може доручати ПТК проведення інших заходів пов'язаних із забезпеченням пожежної безпеки підприємства.  3. Склад та порядок роботи пожежно-технічної комісії. Форми заохочення її членів 3.1. До складу комісії включаються інженерно-технічні працівники діяльність яких пов'язана з організацією та проведенням технологічних процесів експлуатацією та обслуговуванням електроприладів систем водопостачання зв'язку виробничої автоматики автоматичного протипожежного захисту тощо а також керівники штатних або добровільних протипожежних формувань і фахівці з пожежної безпеки підприємства уповноважені трудового колективу з питань охорони праці представники профспілок. 3.2. Голова комісії заступник голови та секретар комісії обираються на її засіданні. На посаду голови бажано обирати головного інженера або одного із заступників керівника підприємства а на посаду секретаря фахівця підприємства з питань пожежної безпеки. 3.3. Комісія здійснює свою діяльність на підставі планів що розробляються на квартал або півріччя і затверджуються головою комісії підприємства. 3.4. Комісія проводить засідання в міру необхідності але не менше одного разу на квартал. Рішення комісії оформлюються протоколами і впроваджуються у життя наказами керівника. 3.5. Заходи намічені за результатами перевірок протипожежного стану приміщень та споруд підприємства оформлюються актом додасться які підлягаюгь обов'язковому виконанню після затвердження керівником підприємства. 3.6. Пожежно-технічна комісія не має право скасовувати або заміняти заходи які запропоновані приписами органів державного пожежного нагляду чи працівників СПБ підприємства. У випадках коли на думку комісії виникає необхідність часткової заміни або повного скасування цих заходів вона подає свої пропозиції керівникові підприємства для їх узгодження з особою що видала припис. 3.7. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах конференціях трудового колективу. Цей звіт може проводитися спільно з комісією з питань охорони праці. 3.8. У разі залучення до протипожежних обстежень та перевірок проведення навчання або інших протипожежних заходів члени ПТК можуть звільнятися від основної роботи зі збереженням за ними середньомісячного заробітку. Це повинно бути відображено в колективному договорі. 3.9. За наявності цехових ПТК загальнооб'єктова комісія керує їх діяльністю узагальнює запропоновані ними протипожежні заходи вирішує питання поліпшення протипожежного стану підприємства в цілому і розробляє заходи щодо попередження пожеж на найбільш вибухопожежонебезпечних ділянках технологічних процесів виробництва. 3.10. За сумлінне виконання покладених обов'язків безпосередній внесок у поліпшення протипожежного стану підприємства членам ПТК' можуть надаватися матеріальні та моральні заохочення які застосовуються на підприємстві. Додаток  до Типового положення про ПТК ЗАТВЕРДЖУЮ: перший керівник об" екта   підпис Ініціали та прізвище " " 199 р. АКТ Пожежно-технічна комісія найменування підприємства у складі посада прізвище та ініціали   у період з до 19 р. провела протипожежне обстеження підприємство або структурні підрозділи. які перевірялися КОМІСІЯ ВСТАНОВИЛА: 1. Протипожежні заходи що не виконані відповідно до акта попереднього обстеження: № Найменування заходів Відповідальний за виконання заходів Новий термін виконання заходів 2. Нові протипожежні заходи які необхідно виконати № Найменування заходів Відповідальний за виконання заходів Новий термін виконання заходів 3. Запропоновані заходи щодо осіб винних у невиконанні проти- пожежних вимог 4. Контроль за виконанням протипожежних заходів покладається на: " " 19 р. Підписи членів пожежно-технічної комісії Додаток №6 до правил пожежної безпеки газовій промисловості України рекомендований Норми належності первинних засобів пожежогасіння на об'єктах газової промисловості N   Найменування приміщень споруд та установок Переносні вогнегасники Покривало з негорючого теплоізоляцйного матеріалу або товсті розміром 2х2 м2 Ящик з піском місткістю 0 5 м2 Пересувні вогнегасники Мото помпа пожежна причепна МП-1600 при мітки Одиниця вимірювання площі яка захищаеться  Пінні місткістю   л Порошкові місткістю л Вуглекислотні місткістю л Одиниця вимірювання площі яка захищаеться Повітропінні місткістю 100 л Комбі- нованні місткістю 100 л Поро шкові міст кістю 100 л Вугле кислотні місткістю л 2 5 10 2 3 5 8 25 40 80 1 Виробничі будівлі приміщення та установки що пов"язані з видобутком переробкою та транспортування газу                                   1.1 Свердловини що буряться Вежа 4+ - 2+ 1++ - - - 4 Вежа 2+ - 1++ - 3+ -   1.2 Компрессорні цехі* лінійні КС та ДКС                               1 один пожежний автомо біль на УМГ 1.2.1 Галерея нагнітачів приміщення - - 2+ 1++ - - - 1 приміщення 2+ - 1++ - 3+ -   1.2.2 Машинні зали на відмінці 0.0 турбінний привід маслобак - - 2+ 1++ - - 1 - маслобак 2+ - 1++ - 3+ - - 1.2.3 Машинні зали на відмінці 4.0 турбиний привід турбіна - - 2+ 1++ - - 1 - турбіна 2+ - 1++ 3+ -   1.2.4  Машинні зали з перерробкою Маслобойні та єлектроприводом - - 2+ 1++ - - 1 -  маслобак та электродвигун 2+ - 1++ - 3+ -   1.2.5  Машинні зали З ПОРШНЕВИМ ПРИВОДОМ компресор - - 2+ 1++ - - - 1   2+ - 1++ - 3+ -   1.2.6 Зали водяних насосів 200 м кв. підлоги - - 2+ 1++ - - - - 500 м кв. підлоги 2+ 1++ - 3+ -     1.2.7 Приміщення КЕП та А 400 мхв.   4+ 2++ 1+   2+                     1.2.8 Центральні щитові 400мкв   . 2++ 1+ 4+ 2++ . .     .           1.2.9 Агрегати газоперекачуючі  окремому укритті Укриття     2+ 1++ - - -       - 1++   3+     1.2.10 Газорозподільні станції та пункти ГРС ГРП             2 1   - -         *дивись 1.3 Газопереробні заводи                               1 додаток 1.3.1 осушення газу Установка     4+ 2++   - - - Установка - - - 2+       1.3.2 Циркуляційна насосна розчину 2 агрегати     2+ 1++   -   -   - -     -   - 1.3.3 Цех розділення газу: а машинний зал 2 агрегати     2+ 1++       .   . . .   . . .   6 блок конденсації блок   - 2+ 1++   -   - Блок 2+ - 1++ 2+     - 1.3.4 Цех підготовки газу на УКПГ Установка   - 2+ 1+   -     Установка 2+ - 1++ 2+       1.4 Бази зрідженого газу                                   1.4.1 Зливні естакади 20м   . 2+ 1++   . 1 1 40м 2+ - 1++ 2+ -   - 1.4.2 Резервуарні парки 200 мкв. підлоги     2+ 1++ - - 1+ 1+ 500 Vкв. 2+ 1++ 1++ 2+ -   на один парк 1.4.3 Цехи наповнення балонів: Рамна . . 2+ 1+ . . .   Рампа . 1+ 1++ 2+     .   б карусель Штука - - 2+ 1++   - -   Штука - 1+ 1++ 2+ -   - 1.4.4 1.4.5 Колонки для зливу газу Цех ремонту балонів 2 колонки 400 мкв. підлоги   4+ 2+ 2++ 1+ . 2+ . .   .   - - -   - 1.4.6 Цех фарбування та сушки балоні» 200 мкв. підлога           - - 1   - - - -     - 1.4.7 Насосно компресорне відділення 2 компресора     2+ І++     1 1 2компресора   - 1++ 2+       2 установки                                   2.1 А.Б.В.Г установки вимірювання очистки та осушки газу 200 мкв. підлоги -   2+ 1++ - - - -   - - -     - - 2.2 Апарати вогневого нагріву продуктів та газу 50 мкв. підлога     2+ 1++ - - - -         - - - - 2.3 Окремо розташовані виробничі будівлі категорії Д приміщення КЕП та А. насосні водопостачання та інш. осушення газу Приміщення 1800 мкв. 2++ 4+ 2++ 1+ - - - -     - - - -   - 2.4 авторемонтні мастерсмі. гаражі 1800 м кв. 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 1     - -   - - - 2.5 Будівлі та споруди в яких розміщується виробниче відкритого вогню котельні ковальські та зварювальні дільниці 1800 м кв. 2++ 4+ 2++ 1+   - -     - - -   - - - 2.6 Закриті трансформаторні підстанції та розподільчі пристрої 200м кв. підлоги - - 2+ 1++   - 2       - - -       2.7 Маслонаповиений апарат який розміщується у закритих та відкритих трансформаторних підстанціях апарат   - 2+ 1++   - 2     - - - - -     2.8 Цизвльмі установки  дизель - - 2+ 1++   1 1                   2.9 Столярні теслярні та інші майстерні по обробці горючих речовин та матеріалів 400 м кв. підлоги 2++ 4+ 2++ 1+ - - -     - - - - - *не менше ніж 2 на приміщення   2.10 Приміщення для зберігання та виготовлення робочих сумішей антикорозійних та гідроізоляційних матеріалів 200 мкв. підлоги 4+ - 2+ 1++ - -     - - - - - -     2.11 Малярні дільниці лабораторії 200 мкв. підлоги 4+   2+ 1++   1 -   -   -   -       2.12 Відкриті стоянки автотранспорту 400 мкв. підлоги 4+ - 2+ 1++   1   800 м кв. - 2+ 1+ 1++ 3* - - -   2.13 Насосні що перекачують нафтопродукти та масла 200 мкв. підлоги - - 2+ 1++ - 2 - Приміщення 2+ 1+ 1++ - - - -     Місце відвантаження ЛЗР та ГР у                                   2.14 дрібну тару та у кузова бортових автомобілів Майданчик 4+ - 2+ 1++   2   Майданчик 2+ 1+ 1-м 34         2.15 Аатозаправочні станції: а на 2 бензоколонки   . . 2+ 1++ . 1 1   2+ . 1++ 2+ . . .     б на 4 бензоколонки   . . 4+ 1++   2 1   2+ . 1++ 2+ . . .   2.16 Регенератні установки 200 м кв. підлоги   - 2+ 1++ - 1 1   - - - - - -     2.17 Акумуляторні Приміщення - - 2++ 1+   - -     - -     - -   2.18 Приміщення служби зв'язку                                   2.18.1 Радіовузли Приміщення . 4+ 2++ 1+ . 2++ .   .   . . . . .   2.18.2 Студи 400 м кв. підлоги   4+ 2++ 1+ - 2++       -         - '   2.18.3 Приміщення первдатчиків радіостанцій 400 м кв. підлоги   4+ 2++ 1+ - 2++ -     - - - - -     2.18.4 Лінійио-апаратніцехи 400 м кв.  підлоги - 4+ 2++ 1+ - 2++ -     - -   - - -   2.18.5 Випрямляючі генератори 400 м кв. підлоги   4+ 2++ 1+   2++ -     -         -   2.16.6 Комутаторні цехи 400 м кв. підлоги - 4+ 2++ 1+ - 2++       -         -   2.18.7 АТС 400 м кв. підлоги - 4+ 2++ 1+ - 2++ .     -       - .   2.18.8 Телеграфні 400 м кв. ПІДЛОГИ - 4+ 2++ 1+ - 2++ -         -         2.19   Вагончик 2++ - 2+ 1++   - -   - -             3 Склади                                   3.1 Склади кіслот 200м кв. підлоги - - 2+ 1++ - - -     -   -         3.2 Склади карбіду кальцію при зберіганні у барабана 10 барабанів   - 2+ 1++ - 1           - - - -   3.3 Склади вибухових речовин 200 м кв. підлоги 4+ - 4+ 2++ - - 1 - 200 м кв. підлоги - 2+ 1++ 2+ - - - 3.4 Склади метонолу 200 м кв. підлоги       1++     2   500 м кв. підлоги  2+ 1++ 1++ 2+     - 3.5 Склади ГР у тарі 200 м кв. підлоги 4+     1++     1 2               - 3.6 Відкриті майданчики на єстакаді для зберігання нафтопродуктів в тарі 200 м кв. підлоги 4+     1++     1 2 500 м кв. підлоги  2+ 1++ 1++ 2+     - 3.7 Відкриті майданчики для зберігання будівельних матеріалів та обладнання 400 м кв. 4+     1++         800 м кв. підлоги  1++ 1++ 1++       не менш ніж один незалежно від площі 3.8 Склади твердих горючих матеріалів 400 м кв. 2++ 4+   1++                       заряджуються порошком АВС 3.9 Склади негорючих матеріалів 1800 м кв.       1++                         3.10 Закрити склади ЛЗР та ГР 200 м кв. 4+     1++         500 м кв.  2+ 1++ 1++ 2+       3.11 Закрити склади горючів газів 200 м кв.       1++     1 1 800 м кв. підлоги  2+ 1++ 1++         4 Адміністратівні та громадські будівлі та приміщення                                   4.1 Службово-побутові приміщення при коридорній системі 20 м коридору 2++ 4+ 2++ 1+ - 2+ - -   - - - - - - не менш ніж 2 на поверх 4.2 Службово-побутові приміщення прине- коридорній системі враховуючі вестібюль 400 м кв. підлоги 2++ 4+   1+   2+                   - 4.3 Обчислювальні центри машинорахувальні станції архіви бібіліотекі каси спецчастина та інші приміщення 400 м кв. підлоги           2++                   - 4.4 Приміщення множильних та копіювальних машин 400 м кв. підлоги - - - - - 2++ - - - - - - - - - - 4.5 Їдальні клуби амбулаторії магазини та інш. 400 м кв. підлоги 2++ 4+ 2++ 1+ - 2+ - - - - - - - - - не менш ніж 2 на об"єкті  Примітка: 1. Для газопереробних заводів пожежні автомобілі надаються в залежності від обсягу переробки газу заводом; а до 1 млрд. м3  на рік - два автомобілі; б 1-3 млрд. м3на рік - три автомобілі;в більш 3 млрд.м3  на рік - чотири автомобілі один з яких порошкового або пінного гасіння. 2. Вибір первинних засобів пожежогасіння необхідно проводити з урахуванням рекомендацій що приведені в загальнодержавних ППБУ.   Додаток № 7 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Затверджено наказом МВС України N 641 від 22 листопада 1994р. Зреєстрований Міністерством юстиції України 27.12.94 р. №326/536 справочний Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки 1. Цей Порядок розроблено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 року № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і визначає терміни проведення експертизи перевірки проектної та іншої документації на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення впровадження нових технологій випуск пожежонебезпечної продукції на відповідність цієї документації нормативним актам з пожежної безпеки надалі - експертиза а також повноваження органів державного пожежного нагляду щодо проведення експертизи та взаємовідносини між ними і замовником і автором проекту. 2. Експертизі підлягають всі типові проекти проекти робочі проекти на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переоснащення будівель та споруд документація на випуск пожежонебезпечної продукції незалежно від форм власності та джерел фінансування. 3. Основними завданнями експертизи є: - виявлення відхилень від вимог діючих нормативних актів з пожежної безпеки; - визначення достатності і якості проектних рішень щодо забезпечення пожежної безпеки. 4. Експертиза виконується центральним органом державного пожежного нагляду Управлінням Державної пожежної охорони МВС України територіальними органами державного пожежного нагляду управліннями відділами Державної пожежної охорони головних управлінь МВС України в Криму м. Києві та Київській області управлінь МВС України в областях та М.Севастополі місцевими органами державного пожежного нагляду відділами підпорядкованими безпосередньо Управлінню Державної пожежної охорони МВС України загонами і частинами Державної пожежної охорони . Для проведення експертизи можуть залучатися вищі навчальні заклади та інші установи а також окремі вчені висококваліфіковані фахівці. 5. Експертиза тіпових проектів а також проектів які підлягають затвердженню в Кабінеті Міністрів України документація на випуск пожежонебезпечної продукції проводиться центральним органом державного пожежного нагляду;типових зональних проектів проектів та робочих проектів -відповідними територіальними органами державного пожежного нагляду у зоні пожежно-профілактичного обслуговування яких буде вестись будівництво реконструкція розширення та технічне переоснащення об'єктів. Проекти експертиза яких проводиться місцевими органами державного пожежного нагляду визначаються їх територіальними органами 6. Проекти та інша документація на експертизу подаються до їх затвердження У випадках введення в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки або внесення змін до них нереалізовані проекти підлягають корегуванню та повторній експертизі яка проводиться в тому ж порядку що і попередня. 7. Для одержання експертного висновку замовник проекту а по типових зональних проектах та документації на випуск пожежонебезпечної продукції -інститути-розробники подають до органів державного пожежного нагляду письмову заяву та проектно-кошторисну документацію в повному обсязі 8. Вартість робіт пов'язаних з проведенням експертизи вивчається згідно тарифами затвердженими Міністерством внутрішніх справ України за погодженням Мінекономіки та Мінфіном.Порядок використання коштів що надходять від сплати вартості експертизи визначається Міністерством внутрішніх справ за погодженням з Мінфіном. Експертиза проектів на нове будівництво реконструкцію розширення технічне переоснащення будівель та споруд що здійснюються за рахунок державного бюджету і бюджетів місцевого та регіонального самоврядування виконується безкоштовно. 9. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати ЗО календарних днів а у випадках коли проектом передбачається будівництво крупних та складних об'єктів - 45 днів. 10. За результатами експертизи проектної та іншої документації оформляється експертний висновок що підписується начальником органу державного пожежного нагляду та безпосереднім виконавцем експертизи. 11. У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту може оскаржити його в місячний термін до територіального або центрального органу державного пожежного нагляду органу що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки а також до суду чи арбітражного суду. 12. Замовник який розпочав будівництво реконструкцію технічне переоснащення впровадження нових технологій або розповсюдження типових і зональних проектів а також випуск пожежонебезпечної продукції без позитивних результатів експертизи несе відповідальність згідно з чинним законодавством 13. Взаємовідносини органів державного пожежного нагляду з Укрінвестекспертизою регулюються відповідними Державними будівельними нормами. 14. Цей Порядок погоджено з Міністерством економіки України Міністерством фінансів України Державним комітетом України у справах містобудування і архітектури та Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. Додаток N 8 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України ЗАТВЕРДЖЕНО наказом МВС України  від 26 жовтня 1994 р. N 580 Зареєстровано Міністерством юстиції України 27.10.94 №257/467 справочний ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи 1. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи надалі Положення відповідає вимогам Закону України "Про пожежну безпеку" постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" та іншим нормативним актам. Дія Положення поширюється на підприємтва установи організації орендарів та підприємців незалежно від форм власності і видів діяльності. І 2. Положення визначає порядок одержання власником підприємства установи організації орендарем підприємцем або уповноваженим ним органом надалі - власником дозволу від органів державного пожежного нагляду на початок роботи новоствореного підприємства експлуатації нових реконструйованих виробничих жилих та інших об'єктів у разі впровадження нових технологій передачі у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин механізмів устаткування та продукції оренди будь-яких приміщень будівель та споруд надалі - новостворене підприємство . І 3. Дозвіл виданий органом державного пожежного нагляду є офіційним документом який дозволяє експлуатацію новоствореного підприємства за умов пожежної безпеки за вказаною адресою. Одночасно він є однією з підстав дозволу на початок роботи підприємства установи та організації який видається органами Державного комітету України по нагляду за охороною праці. 4. Дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства видають центральний територіальні та місцеві органи державного пожежного нагляду. Центральним органом державного пожежного нагляду видаються дозволи на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств. Новостворені підприємства на початок роботи яких дозволи видаються територіальними органами державного пожежного нагляду визначаються головними інспекторами з пожежного нагляду Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя в залежності від пожежної небезпеки цих підприємств. 5. Для одержання дозволу на початок роботи новоствореного підприємства власник зобов'язаний подати відповідному органу державного пожежного нагляду заяву зразок додається . Підставою для видачі дозволу на початок роботи є копії документів: - про державну реєстрацію підприємства та про право власності; - про пожежно-технічні обстеження підприємства органами державного пожежного нагляду; - ліцензій та сертифікатів якщо їх одержання передбачено законодавством; - договору про оренду виписка про обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна . Органи державного пожежного нагляду мають право вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів обладнання та іншої продукції речовин та матеріалів аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель споруд приладів обладнання та іншої продукції В разі прийняття в експлуатацію державного об'єкта приймальною комісією у встановленому порядку дозвіл не оформляється 6. Отримавши заяву і копії необхідних документів зазначених у пункті 5 цього Положення орган державного пожежного нагляду протягом 7 днів приймає рішення про видачу постійного чи тимчаового дозволу на початок роботи новоствореного підприємства або про відмову у видачі дозволу про що заявник письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови зразок додається . 7. Тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства може видаватися в разі невиконання окремих нормативних вимог з пожежної безпеки. У цих випадках вказуються термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки. Місцеві органи державного пожежного нагляду мають право видавати тимчасовий дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства терміном не більше одного року центральний та територіальні органи державного пожежного нагляду - до трьох років. 8. Заява власника та оформлений дозвіл на початок роботи новоствореного підприємства реєструється в журналі. Дозволу присвоюється номер під яким він зареєстрований в журналі. Зразок додається . 9. Заява власника копії дозволу або відмови в його видачі а також документів які були підставою дляї прийняття рішення зберігаються постійно. 10. Власник може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу до вищестоящого органу державного пожежного нагляду у десятиденний термін з дня отримання письмового повідомлення про відмову. Скарга розглядається в порядку встановленому Міністерством внутрішних справ України. 11. В разі невиконання умов дозволу орган який його видав або вищестоящий орган державного пожежного нагляду мають право скасувати цей дозвіл.  12. За початок роботи новоствореного підприємства без дозволу органів державного пожежного нагляду власник несе адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством. 13. За збитки завдані власникові у випадку відмови у видачі дозволу або його скасування органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть 14. Положення погоджено з Міністерством юстиції України Державним комітетом України по нагляду за охороною праці Державним комітетом України в справах містобудування і архітектури. п.5 Положення найменування органу держпожнагляду ЗАЯВА  про одержання дозволу на початок роботи найменування підприємства установи організації будівлі споруди приміщення устаткування технології продукції Заявник власник підприємства або уповноважений ним орган Адреса Телефон Телекс Телефакс Обгрунтування готовності будівель споруд приміщень технологи устаткування тощо до початку роботи за умовами пожежної безпеки Перелік документів копій документів що додаються до заяви Власник підприємства або керівник уповноваженого ним органу Підпис М.П. Дата п.6 Положення ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ Назва органу державного пожежного нагляду який видав дозвіл на початок роботи Дозвіл №6 на початок роботи На підставі заяви від 199 р. N дозволяється робота найменування підприємства організації установи споруди приміщення устаткування технології продукції за вказаною в заяві адресою з 199 р. Умови дії дозволу: вказати "постійно" а вразі невиконання окремих нормативних вимог пожежної безпеки вказуються термін дії дозволу та умови для забезпечення пожежної безпеки Дозвіл видано " " 199 р. Посадова особа яка видала дозвіл Підпис М.П. Додаток № 9 до Правил пожежної безпеки в газовій  промисловості України ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України  від 26 липня 1994р. № 508 Обов'язковий ПРАВИЛА обліку пожеж Загальні положення 1. Ці Правила визначають організацію та порядок ведення державного обліку пожеж та їх наслідків далі - облік пожеж що здійснюється міністерствами іншими центральними органами державної виконавчої влади підприємствами установами і організаціями незалежно від форм власності. 2. Облік пожеж запроваджено з метою аналізу причин та умов їх виникнення оцінки стану пожежної безпеки населених пунктів і об'єктів прогнозування ситуацій і розроблення запобіжних заходів для забезпечення безпеки людей збереження матеріальних цінностей і створення умов для гасіння пожеж. 3. Пожежею вважається неконтрольоване горіння поза межами спеціального вогнища. Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на особливо великі великі та інші. Особливо великими визнаються пожежі які спричинили збитки на суму 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної плати. Великими визнаються пожежі які спричинили збитки на суму від 1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної плати. Неналежать до пожеж • випадки горіння обумовлені специфікою технологічного процесу виробництва чи умовами роботи промислових установок та агрегатів; • випадки самоспалювання якщо це не призвело до поширення вогню. Порядок обліку пожеж 4. Облік пожеж ведеться: • Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС - у населених пунктах і на об'єктах підконтрольних державному пожежному нагляду; • міністерствами відомствами і організаціями які мають власний лісний фонд - у лісах; • Міноборони Службою безпеки Держкомкордоном Національною гвардією Штабом Цивільної оборони - на підпорядкованих їм об'єктах; • Держнаглядохоронпраці - на підземних об'єктах в шахтах розрізах і кар'єрах рудниках копальнях при будівництві тунелів і гідротехнічних споруд; • Мінтрансом-на підприємствах в установах та організаціях що входять до складу залізниць на транспортних засобах що перебувають в дорозі на плаву рейдах тимчасових зупинках льотних полях аеродромів у підземних спорудах метрополітену; • Головним управлінням державної автомобільної інспекції МВС - на транспортних засобах причетних до дорожньо-транспортної пригоди або технічно несправних. Облік пожеж на транспортних засобах що перебувають в дорозі ведеться за місцем їх виникнення. 5. Облік пожеж в цілому по Україні веде Головне управління Державної пожежної охорони МВС. Міністерства та відомства зазначені в пункті 4 цих Правил зобов'язані щомісячно до 10 числа наступного місяця подавати Головному управлінню Державної пожежної охорони МВС інформацію про пожежі та їх наслідки на підвідомчих об'єктах за формою що затверджується МВС. 6. На кожну пожежу після її ліквідації комісією складається акт не менш як у двох примірниках за формою що затверджується МВС. До складу комісії включаються представник наглядового органу на підконтрольних об'єктах представник адміністрації об'єкта власник потерпілий а також можуть включатися представники органів внутрішніх справ страхових організацій компаній та інші особи. Не підлягають обліку: • пожежі що сталися на об'єктах власності міжнародних організацій іноземних юридичних осіб і громадян якщо ними не заподіяні збитки юридичним і фізичним особам України а також на об'єктах що не перебувають у юрисдикції України незалежно від наслідків пожежі; • випадки горіння сміття поза будинками і спорудами сухої трави листя пожнивних залишків якщо для їх гасіння не залучалися пожежні підрозділи. 7. Міністерствами та відомствами на підприємствах ведеться відомчий облік і аналіз пожеж. 8. Підприємства установи і організації надсилають повідомлення про пожежі органам до сфери управління яких вони належать негайно. Форма повідомлення затверджується органом якому надсилається повідомлення. Облік збитків заподіяних пожежами 9. Збитки від пожеж визначаються сумою прямих і побічних втрат за цінами що діють на час пожежі. Прямі збитки - це втрати пов'язані зі знищенням або пошкодженням вогнем водою димом і внаслідок високої температури основних фондів та іншого майна підприємства установи і організації. Побічні збитки - це втрати пов'язані з ліквідацією пожежі також зумовлені простоєм виробництва перервою в роботі зміні графіка руху транспортних засобів та іншою втраченою внаслідок пожежі вигодою. Прямі і побічні збитки беруться на облік окремо У разі знищення пошкодження продукції інтелектуальної творчої діяльності збитки обчислюються на підставі договірних інших документів чи експертиз Збитки від пожежі обчислюються повністю незалежно від того відшкодовуються вони чи ні. 10. Збитки від пожежі обчислюються на підставі документів даних керівником власником підприємства установи організації та іншої юридичної особи і громадянами яким вони заподіяні а стосовно застрахованого майна - за розрахунковою сумою відшкодування страхових організацій компаній Відповідальність за достовірність даних про збитки несуть особи що підписали відповідні документи перший керівник і головний бухгалтер . Облік загиблих і потерпілих 11. До переліку загиблих на пожежах включаються особи смерть яких має прямий причинний зв'язок з пожежою. До переліку потерпілих на пожежах включаються особи що отримали тілесні пошкодження опіки чи отруєння котрі спричинили тимчасову або постійну втрату працездатності що підтверджено документами виданими лікувально-профілактичними та іншими медичними закладами. 12.Адміністрація лікувально-профілактичних та інших медичних закладів незалежно від приналежності зобов'язана повідомляти органи Державної пожежної охорони про звернення або доставлення до них осіб з тілесними пошкодженнями опіками чи отруєнням отриманих під час пожежі або померлих від травм і впливу небезпечних факторів пожежі. Контроль за обліком пожеж 13. Контроль за правильністю обліку пожеж здійснюється Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС а також міністерствами і відомствами що ведуть відомчий облік пожеж. Відповідальність за повноту обліку а також за достовірність звітних даних і своєчасність подання несуть керівники міністерств відомств і організацій які ведуть цей облік. 14. Виявлені незареєстровані пожежі враховуються відповідно до цих Правил Додаток № 10 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Затверджений: Наказ ВО "Укргазпром" № 173 від 2 вересня 1993р.  Узгоджений: УДПО МВС Україні № 12/4-604 від 9 серпня 1993р. Обов'язковий Перелік виробничих будівель приміщень і споруд газової промисловості що підлягають обладнанню автоматичними пожежними установками КД 51-03-92 Назва та основні параметри будівлі Вид пот1 устя рібної + шовки приміщення споруди АУП УПС 1 . Будівлі укриття компресорних установок горючих газів-     1.1. Машзали нагнітачів та електричних чи газотурбінних приводів нагнітачів якщо разом з нагнітачами приводами у машзалах розташовані їх маслоблоки і одинична ємкість останніх перевищує 60 кг +   1 2 Машзали газомотокомпресорів машзали АГНКС також машзали по п 11 якщо одинична ємкість маслоблоків нагнітачів та їх приводів 60 кг і менше - + 2 Приміщення печей вогневого нагрівання ЛЗР та ГР + - 3. Приміщення з устаткуванням для НКС ФЛВ ЗВГ в тому числі з печами вогневого нагріву чи з відокремлено розташованими вузлами трубопровідної арматури керуванням цим устаткуавнням із загальним об'ємом рідкої фази в устаткуванні та обв'язувальних трубопроводах більш ніж 1 5 куб.м.   + 4 .Приміщення з устаткуванням для ГР та ЛЗР або з відокремлено розташованими вузлами трубопровідної арматури керування цим устаткуванням із питомою масою рідини що припадає на 1кв.м площі підлоги приміщення 15 кг та більше:     4 .1. Приміщення з площею підлоги до 500 кв м - + 4 2. Приміщення з площею підлоги 500 кв.м та більше + - 5. Диспетчерські операторські апаратні щитові-     5 .1. Кабельні канали та подвійні підлоги підпідлогові простори з кабелями в тому числі виділені протипожежними перегородками 1-го типу об'ємом від 20 до 100 куб.м   + 5. 2. Так само з об'ємом 100 куб.м та більше + - 6. Будівлі укриття електростанцій з двома та більше ПАЕС 2500 чи дизель генераторами - + 7. Наземні резервуари СК місткістю 1000 куб.м більше із загальною місткісткістю складу складу 5000 куб.м та більше +   Примітка: 1. Цей перелік поширюється тільки на об'єкти що знов будуються та реконструюються. 2 Приміщення невиробничих будівель підлягають обладнанню автоматичними установками згідно з відповідними нормами. 3. Спосіб пожежогасіння по всьому об'єму або по всій площі підлоги приміщення; по частині об'єму або частині площі підлоги приміщення - "локально по приміщенню" по об'єму або площі підлоги розташованого в приміщенні устаткування -"локально по устаткуванню" а також вид вогнегасного засобу вода піна газ порошок пара та інші приймає проектна організація 4 Приміщення по п.1.1. у випадку застосування негорючих мастил замість АУП обладнуються УПС. 5. Будівлі укриття для ПАЕС-2500 не маючих власних АУП повинні обладнуватись АУП. 6. Прийняті скорочення: АУП - автоматична установка пожежогасіння; УПС - установка пожежної сигналізації ГР - горюча рідина ЛЗР - легкозаймиста рідина; ЗВГ - зріджений вуглеводневий газ; СК НСК - стабільний нестабільний вуглеводневий конденсат; ПАЕС -пересувна автономна електростанція. РОЗРОБЛЕНИЙ: Державний науково-дослідний і проектно-розвідувальний інститут "Південндідіпрогаз" Україна  Додаток N 11 Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Обов'язковий Рекомендації щодо безпечного проведення вогневих робіт на підприємствах газової промисловості 1. На об'єктах мають бути розроблені та затверджені інструкції по видам робіт урахуванням специфіки виробництва і місцевих умов. 2. В інструкціях необхідно відобразити: - специфіку умов проведення робіт окремо по об'єктах виробничих підрозділів; - додаткові небезпечні та шкідливі виробничі фактори; - техніку і технологію виконання газонебезпечних робіт; - роботи які необхідно проводити в складних кліматичних умовах болото крутий схил тощо ; - заходи щодо забезпечення пожежної та загальної безпеки при виконанні І газонебезпечних і вогневих робіт. 3. До виконання окремих етапів ремонтних робіт можуть залучатися підрозділи окремі спеціалісти побічних організацій технічні засоби з обслуговуючим їх персоналом які пройшли спеціальну підготовку склали іспити та одержали посвідчення додаток N 4 цих Правил В цьому випадку видається двосторонній організація яка залучається та організація по експлуатації наказ про формування тимчасової бригади із вказанням в ньому: - прізвищ та квалифікації осіб які виділяються організацією що залучається; - переліку технічних засобів які передаються у тимчасове користування; - представника експлуатуючої організації який призначається керівником ремонтних робіт 4. Вогневі роботи поділяються на планові і тимчасові які виконуються за нарядом-допуском дозволом додається і робіт які виконуються з метою ліквідації наслідків або запобігання аварії відповідно з планом ліквідації аварії. При виникненні необхідності у виконанні роботи яка не ввійшла в перелік її слід включити в цей перелік до початку проведення робіт. 5. План організації робіт план лікідації аварії складається керівником робіт по похідній формі але обов'язково повинен включати: - найменування об'єкта місця проведення робіт дати час їх початку та закінчення; - стислі технічні та конструктивні вимоги до тих елементів газового об'єкта які ремонтуються відновлюються а також проведення усіх видів спеціальних робіт із посиланням на вимоги ДБН ВСН інших нормативних документів або номер креслення; - матеріально-технічне забезпечення ремонтних робіт; - розстановку обладнання механізмів засобів зв'язку охоронних постів пунктів відпочинку та прийому їжі прізвищ та посаду осіб які приймають участь у роботі і відповідальних за підготовку та проведення робіт; - порядок та послідовність здійснюваних переключень відключень включень дільниць трубопроводів технологічного обладнання засобів електрохімічного захисту тощо; - детальну схему вузла що підлягає ремонту дільниць газопроводу ; - поопераційний розклад ремонтних робіт та випробувань відремонтованих вузлів дільниць газопроводів та заходи пожежної безпеки при їх виконанні. 6. Плани організації робіт та наряди-допуски дозволи що видаються на проведення вогневих робіт реєструються у спеціальному журналі який зберігається у диспетчера змінного інженера підприємства підрозділу додається . 7. При проведенні газонебезпечних /вогневих/ робіт транспортні та протипожежні засоби спецобладнання механізми засоби радіозв'язку та матеріали /обладнання/ необхідно розміщувати з навітреної сторони. Вони повинні установлюватись з врахуванням можливого їх швидкого маневрування /переміщення/ як одночасно так і роздільно. 8. Персонал який безпосередньо не приймає участі в роботах.та транспортні засоби обладнання тощо /які не застосовуються в період ремонту чи ліквідації аварії/ а також місце відпочинку і прийому їжі медпункт командний пост пересувні вагончики палатки та т.ін. необхідна розміщувати поза небезпечними зонами. 9. Матеріали й обладнання /устаткування/ прилади контролю і інструменти що приміняються при виконанні вогневих ремонтних робіт повинні мати відповідні документи паспорти сертифікати які засвідчують їх якість та відповідність умовам використання. Обов'язки та відповідальність керівників і виконавців Керівник підприємства повинен - призначити відповідальних осіб за підготовку та проведення вогневих робіт із складу інженерно-технічних працівників що знають умови підготовки і правила проведення ремонтних робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах; - забезпечити необхідні узгодження наряду-допуску дозволу на проведення вогневих робіт; - забезпечити виконання заходів по пожежобезпєчнону проведенню ремонтних робіт. - організувати проведення та перевірити повноту і якість виконань безпечних заходи передбачених иарядом-допуском дозволом . - організувати виконання заходів по безпечному проведенню вогневих робіт; Щ - провести інструктаж виконавців ремонтних робіт /під підпис/; - перевірити наявність посвідчень у виконавців вогневих робіт зварювальників різчиків справність інструменту та засобів для проведення газонебезпечних /вогневих/ робіт; - забезпечити місце проведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння та індивідуального захисту протигази рятувальні пояси мотузки і т.ін. ; - знаходитися на місці вогневих робіт контролювати роботу виконавців; - знати стан повітряного середовища на місці проведення вогневих робіт і випадку необхідності припинити вогневі роботи; - при поновленні вогневих робіт після перерви перевірити стан місця її проведення та справність устаткування і після отримання задовільної аналізу повітряного середовища дати дозвіл на проведення робіт: - після закінчення газонебезпечних /вогневих/ робіт перевірити робоче місце на відсутність можливих джерел виникнення вогню. - повідомити персонал зміни про проведення ремонтних робіт на об'єкті; - забезпечити ведення технологічного процесу згідно з параметрами що встановлені на час проведення робіт; - вести контроль за порядком виконання ремонтних робіт з реєстрацією виконання кожного етапу в оперативному журналі. - мати при собі кваліфікаційне посвідчення; - ознайомитися з об'ємом робіт на міст їх проведення; - отримати інструктаж по безпечному проведенню газонебезпечних /вогневих/ робіт і підписатися я наряді-допуску дозволі а виконавцям підрядної сторонньої організації додатково отримати інструктаж на робочому місці; - роботи розпочинати тільки за вказівкою особи яка відповідає за їх проведення; - виконувати тільки ту роботу яка вказана в наряді-допуску дозволі ; - додержуватися заходів пожежної та загальної безпеки які передбачені в наряді-допуску дозволі ; - вміти користуватися засобами пожежогасіння і в випадку виникнення пожежі негайно прийняти заходи до виклику пожежної частини і приступати до ліквідації загоряння; - після закінчення вогневих робіт ретельно оглянути місце їх проведення і усунути виявлені порушення які можуть привести до виникнення вибуху чи пожежі до травми чи аварії; - припиняти вогневі роботи при виникненні небезпечної ситуації. п.4 Рекомендації  Обов'язковий ЗАТВЕРДЖУЮ назва підприємства посада підпис " " 19 р. НАРЯД - ДОПУСК N по Журналу обліку на проведення вогневих газонебезпечних робіт на вибухонебезпечних та вибухопожежонебезпечних об'єктах 1. Цех виробництво установка 2. Місце проведення роботи відділення дільниця апарат комунікація 3. Характер робіт що виконуються 4. Відповідальний за підготовчі роботи посада піп 5. Відповідальний за проведення робіт посада піл 6. Заходи з підготовки об'єкта до проведення газонебезпечних робіт та послідовність їх проведення Додаток: назва схем ескізів 7. Заходи що забезпечують безпечне проведення робіт 8. Засоби індивідуального захисту та режим роботи 9. Начальник цеху дільниці прізвище підпис дата 10. Заходи погоджені: із службою техніки безпеки пожежної безпеки прізвище підпис дата 11. Склад бригади та відмітка про походження інструктажу № п/п Дата і час проведення робіт П.І.П. членів бригади Професія 3 умовами робіт ознайомився інструктаж одержав підпис Інструктаж провів посада П.І.П. підпис 12. Аналіз повітряного середовища на початку та в період проведення робіт Дата і час відбору проб Місце відбору проб Визначуваи ий компонент Допустима концентраці я Результати аналізу підпис особи яка перевірила аналіз 13. Підготовчі заходи до безпечного проведення робіт згідно з нарядом-допуском виконані Відповідальний за підготовчі роботи Відповідальний за проведення П. І.Б " " 199 р . підпис год. хв. газонебезпечних робіт П. І. Б " " 199 р. підпис год. хв. 14.1. Можливість проведення робіт затверджую: прізвище ім'я та по батькові представника служби техніки безпеки пожежної безпеки " " 199 р. ГОД. ХВ. підпис дата 14.2. Допускаю до виконання робіт: Начальник зміни цеху назва цеху дільниці підприємства " ' 199 р. ГОД. ХВ. підпис дата 15. Термін дії наряду-допуску продовжено до " " 199 р. Час проведення Результат аналізу повітряного середо- вища лабораторного або автомат. Відповідаль ний за проведення робіт П.І.П. підпис Начальник зміни П.І.П. підпис Представник служби техніки безпеки пож. безпеки П.І.П. підпи с Начальник цеху П.І.П. підпис 16. Робота виконана у повному обсязі наряд-допуск закрито підпис відповідального за проведення робіт начальника зміни час дата  Примітка: По закінченню робіт підписується відповідними особами. Зберігається протягом року: - 1 примірник у особи яка його затверділа - 1примірнику відповідальної особи за проведення газонебезпечних робіт п.4 Рекомендації  обов'язковий Наряд - допуск № по журналу обліку на виконання тимчасових вогневих робіт на пожежонебезпечних об'єктах Виданий посада або кваліфікація старцюго виконавця виконавця робіт прізвище та Ініціали На виконання робіт вказати конкретно які вогневі роботи виконуватимугься їх характер і зміст Місце проведення робіт ділянка або установка апарат приміщення територія тощо Час проведення робіт: початок год. хв. " " 199 р закінчення год. хв. " " 199 р. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: заходи які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта до виконання робіт під час їх проведення і після закінчення Особа відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт посада прізвище та ініціали підпис дата   Наряд видано посада прізвище та ініціали підпис особи яка видала наряд-допуск 199 р Проведення робіт узгоджено: дата підпис прізвище та ініціали посада за необхідності вказуються додаткові заходи що необхідно виконати для забезпеченні пожежної безпеки робіт Наряд-допуск продовжено до дата час підпис прізвище та ініціали посада особи яка видала наряд Продовження робіт узгоджено: дата час підпис прізвище та ініціали при необхідності - додаткові вимоги Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав з переліком протипожежних заходів що необхідно виконати ознайомлений: підпис прізвище та Ініціали виконавця робіт дата Роботи закінчені робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: час дата підпис прізвище та ініціали виконавця робіт Пожежобезпечний стан місця де проводилися вогневі роботи перевірив: час дата підпис прізвище та ініціали особи яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт . Примітки: 1. Наряд-долуск видається керівником підприємства його заступником головним інженером або керівником структурного підрозділу підприємства де проводяться тимчасові вогневі роботи склад цех лабораторія майстерня тощо . 2. Проведення робіт та їх продовження повинно узгоджуватися з об'єктовою пожежною охороною ДПД або фахівцем з пожежної безпеки підприємства а у випадку їх відсутності - зі службою охорони праці. 3. Перевірка впорядковування робочого місця до пожежобезпечного стану здійснюється особою відповідальною за пожежну безпеку за місцем проведення тимчасових вогневих робіт. 4. Після закінчення робіт зберігається протягом одного року. П.6 Рекомендацій  обов'язковий Журнал обліку вогневих робіт назва підприємства № п/п Номер наряду-допуску та плану організації робіт Дата і час проведення роботи Місце проведення роботи Характер роботи що виконується Прізвище ім'я та по батькові підпис керівника ремонтної вогневої газонебезпечної роботи Примітка 1 2 3 4 5 6 7 Примітка: Журнал пронумерований прошнурований і скріплений печаткою по закінченню зберігати протягом 3-х років Додаток N12 до Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Обов'язковий Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів 1. Умови зберігання всіх речовин і матеріалів визначаються вимогами стандартів або технічних умов на них. 2. Можливість сумісного зберігання речовин та матеріалів визначається вимогами викладеними в ГОСТ 12.1.004-91. Ці вимоги сформульовані на підставі кількісного врахування показників пожежної небезпеки токсичності а також однорідності засобів пожежогасіння. 3. Вимоги ГОСТ 12.1.004-91 не поширюються на вибухові та радіоактивні речовини котрі повинні зберігатися та перевозитися за спеціальними правилами. 4. Згідно з ГОСТ 12.1.004-91 за потенційною небезпекою викликати пожежу підсилювати небезпечні фактори пожежі отруювати навколишнє середовище повітря воду грунт флору та фауну тощо впливати на людину через шкіру слизові оболонки дихальних органів шляхом безпосередньої дії або на відстані речовини та матеріали поділяються на розряди: - безпечні; - малонебезпечні; - небезпечні; - особливо небезпечні. В залежності від того до якого розряду відносяться речовини та матеріали визначаються умови їх зберігання. 4.1. До безпечних відносять негорючі речовини та матеріали в негорючій упаковці які в умовах пожежі не виділяють небезпечних горючих отруйних їдких продуктів розкладу або окислення не утворюють вибухових або пожежонебезпечних отруйних їдких екзотермічних сумішей з іншими речовинами. Безпечні речовини та матеріали зберігаються в приміщеннях або на майданчиках будь-якого типу. 4.2. До малонебезпечиих відносять такі горючі й важкогорючі речовини та матеріали які не відносяться до безпечних і на які не розповсюджуються вимоги ГОСТ 19433-88. До малонебезпечних відносять також негорючі речовини та матеріали у горючій упаковці. Малонебезпечні речовини та матеріали дозволяється зберігати в приміщеннях усіх ступенів вогнестійкості крім п'ятого . 4.3. До небезпечних відносять горючі та негорючі речовини та матеріали що мають властивості прояв яких може призвести до вибуху пожежі загибелі травмування отруєння опромінення захворювання людей і тварин пошкодженню споруд транспортних засобів. Небезпечні властивості можуть проявлятися як за нормальних умов так і за аварійних як у речовин у чистому вигляді так і в разі їх взаємодії з речовинами та матеріалами інших категорій визначених у ГОСТ 19433-88. Небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах І і II ступеню вогнестійкості. 4.4. До особливо небезпечних відносяться такі небезпечні див. п.4.3 речовини та матеріали які не сумісні з речовинами та матеріалами однієї з ними категорії за ГОСТ 19433-88. Особливо небезпечні речовини та матеріали необхідно зберігати у складах І і II ступеню вогнестійкості розташованих переважно в окремих будівлях. 5. Небезпечні речовини та матеріали згідно з вимогами ГОСТ 19433- 88 класифіковані в залежності від виду та ступеню небезпеки на класи підкласи та категорії 6. Відомості про належність до відповідного класу підкласу категорії та можливість сумісного зберігання ряду найбільш розповсюджених небезпечних та особливо небезпечних речовин та матеріалів наведені в таблицях додаються . Таблиця Розділення речовин та матеріалів під час зберігання   Класифіканація заГОСТ 19433-88 Речовини представники класів підкласів категорій   Індекси категорійречовин з якими дозволяється сумісне зберігання   Клас Підклас Індекс катетерії Назва класу підкласу категорії 1 2 3 4 5 6 2                 2.1   Гази стиснені зріджені та розчинені під тиском       Незаймисті негорючі неотруйні тази     211 ...без додаткового виду небезпеки Гелій стиснений закис азоту азот аргон двоокис вуглецю 211 221 223 231 232 241 212" ...окислювачі Аргоно-киснева суміш повітря стиснене кисень суміші двоокису вуглецю з киснем 212 222 2.2   Отруйні гази     221 .. без додаткового виду небезпеки Метил бромистий 214 221 223 231 232 241 222- ...окислювачі Хлор хлор трифтористий ангідрід сірчистий 212 222 223 ...Іди та або корозійні Бор фтористий бор хлористий водень хлористий 211 221 223 241 2.3   Займисті горючі гази     231 ...без додаткового виду небезпеки Вінілацетилен інгібіруввний водень стиснений дифторхлоритан метан бутан пропан 211 221 231 232 241 232 ...Ідки та або корозійні Ацетилен розчинений етилен бутилен 211 221 223 231 232 241 2.4   Отруйні та займисті гази     241 ...без додаткового виду небезпеки Метил хлористий окис етилену сірководень аміак боретан диціан етиламін окис вуглецю 211 221 223 231 232 241             Легкозаймисті рідини ЛЗР     3                 3.1   ЛЗР з температурою спалаху Tсп нижче -18-С     311 ...без додаткового виду небезпеки Газолін ізопентан циклогексан гексан пентан ізопентан петролейний ефір 311 315 321 325 331 335. вів 312* ...отруйні Бензин етильований сірковуглець етилмвркаптан 312 314 322 324 611 613 824 314* ...їдкі та або корозійні Триетилхлорсилан трихлорсилан 312 314 611 613.824 315 ...слабоотруйні ДІвтамвлІн ефір етиловий 311 315 321 325 331 335 616 3.2   ЛЗР з tсп від І8*С до +23-С     321 ...без додаткового виду небезпеки Амілацетат ацетон бутилацетат 311 315 321 325 331 335 616 322* ...отруйні Ацетонітрил бензол дихлоретан 312 314 322 324 611 613 824 324* ...їдкі та або корозійні Диметилдихлорси лан метил трихлорсилан етилтрихлорсилаи 312 314 322 324 611 613 824 325 ...слабоотруйні Самій сольвент толуол 311 315 321.325 331 335 616 3.3     13Р з Ісп від +23*С до +61«С       331 ...без додаткового виду небезпеки Зутидметакрилат бутилбвнзол діатол 311 315 321.325.331. 335 616   335 ...слабоотруйні Дихлоретилвн дициклопентадіент диетилбензол 311 315. 321. 325 331 335 616 4             Легкозаймисті тверді речовини ЛЗТ     4.1   ЛЗТ     411 ...без додаткового виду небезпеки Залізо карбонільне капролактам колоксилін акридин камфора нафталін пірокатехін сірка порошкова та комкова целулоїд папір Індикаторний фільтри паперові целюлоза віскозне волокно та ін. 411 413 431 432 616. 617.618.811 831 821 836. 912. 915. 916. 921. 923 413 ...слабоотруйні Фосфор червоний фосфор п'ятиcірчистий фосфор триcірчистий 411.413 431 432 616 617 618 811.831 821 836 912 915 916 921 923 417* ...що саморозкладаються за 1 не більше 504; з небезпекою розриву упаковки Порофор 4X3-57 417 611 4.2   Самозаймисті тверді речовини     421 ...без додаткового виду небезпеки Гідросульфат натрію нікельовий каталізатор вугілля деревне диметилмагній диметилцинк діетилмагній діетилцинк триетилалюміній цирконій металічний порошки алюмінію кальцію цезію і ін. 421 616 617 811 821 831 836 912 915 916. 921 923 422* ...отруйні фосфор жовтий трипропілбор 422.611 4.3   Речовини що виділяють горючі гази коли взаємодіють з водою       431 ...без додаткового виду Алюмінію карбід кальцію карбід лужні та лужноземельні метали калій літій натрій та Ін. гідриди калію 411.413 616 617 618 811 821.831 836 912.     5.1     алюмінію кальцію літію магнію 915 916 921 923   432 ...отруйні Фосаіди магнію калію натрію цезію; амальгами лужних металів 411 413.431 432 616 817 618 811 831 836 912 915. 916 921 923   436* ...їдкі та або корозійні Диметилхлорсилан метилдихлорсилан метилхлорсилан 436 611 5           Окислюючі речовини та органічні пероксиди       Окислюючі речовини       511 ...без додаткового виду небезпеки Гуанідін азотнокислий амоній азотнокислий залізо азотнокисле та інші солі азотної кислоти солі азотної кислоти солі марганцевої перманганатної кислоти солі хлорної кислоти пероксиди металів 511 513 616 617 811 821   512* ...отруйні Барій бромнуватокислий хромовий ангідрид мідь двохромовокисла 512.611 816 5.2   Органічні пероксиди     523* . .. вибухонебезпечні Гідропероксид кумолу 523 524 524* ...без додаткового виду небезпеки пероксид бензоілу флегматизований лероксид дикумілу 523 524 526.611 526* ...легкозаймисті Пероксид дітретбутилу 524 256 611 6             Отруйні речовини ОР     6.1     ОР     611* ...леткі без додаткового виду небезпеки Алкіл фенол аміноанізоли амінотолуоли 312 314 322 324 417 422 436 512 524 526. 611 613 816 824 613* ...леткі лехкозаймисті з tсп від +23°С до +61«С N. М-диметиланілін пестицидина основі триазінів рідкі 312.314 322 324 611 613 816 824 616 ...нелеткі без додаткового виду небезпеки Берилій металічний та його сполуки окис барію та сполуки барію окис кадмію та сполуки кадмію миш'як та його сполуки ртуть та ї! сполуки свинець та його сполуки 311 315.321 325 331 335 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 915 916 921 923 617 ...нелеткі їдкі та або корозійні Антрацен гідрат окису барію 411 413 421 431 432 511 513 616 617 ' 618 811 821 831 836 912 915 916 921 923 618 ...нелеткі легкозаймисті тверді Пестициди що містять миш'як мідь олово 411 413 431 432 616 617 618.811.821.831 836 912.915 916 921 923 8           їдкі та або корозійні речовини     8.1   їдкі та або корозійні речовини що мають кислотні властивості     811 ...без додаткового виду небезпеки Азотна кіслота та її суміші сірчана кислота та її суміші соляна кислота електроліт кислотний ортофосфорна кислота та ін. 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 915.916 921 923 816* ...отруйні Амоній фтористий кислий водень фтористий кислота бромистоводнева 512 611 613 816 824 8.2   їдкі та або корозійні речовини що мають основні властивості     821 ...без додаткового виду небезпеки Аміак водний вапно негашене окис калію окис натрію гідроокис калію.гідроокисиатрію та Ін. 411 413 421 431.432 511 513 616.617 618 811 821 831 836 912 915 916 921.923 824* ...легкозаймисті з tсп від +23*С до +61*С Етилендіамін циклогексиламін гидразину гідрат 312 314 322.324 611 613. 816 824 8.3   Різні їдкі та або           корозійні речовини     831 ...без додаткового виду небезпеки Бром та розчини брому йод кристалічний гіпохлорит натрію та інші солі хлорнуватистої кислоти залізо хлорне алюміній бромистий алюмокалійовий галун амоній роданистий бісульфат натрію та ін. 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 915 910 921 923   ...отруйні Бензоїл хлогристий йод однохлористий сурма п"ятихлориста 411 413 421 431 432 511.513 616 617 618 811 821 831 836 912 915 916 921 923 9   Інші небезпечні речовини     9.1   Речовини що не віднесені до класів 1-8         911 ...в аерозольній упаковці   911     912 ...горючі речовини з tсп від +в1"С до +90°С Альдол бутиро лактон бензиловий спирт бензилбеизоат бензилацетат гліцерін диметилфталат діоктиолфталат адипінова валеріанова каприлова масляна кислоти кислотні та основні барвники масло парафінове масло касторове пропандіол триетаноламін та Ін. 411 413 421 431 432 616 617 618 811 821 831 836 915 916 921 923         915 ...малонебезпечиі отруйні Купорос залізний амоній хлористий 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831.836 912 915 916 921 923 916 ...слабкі їдкі та або корозійні Окис міді мідь бромиста мідь хлориста 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 9.2   Речовини що стають небезпечними при зберіганні навалом     921 ...що виділяють горючі гази при контакті а водою Метилкарбіотол метол метилсаліцилат 411 413 421 431.432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 915 916 921 923 923 ...їдкі та або корозійні Амоній бромистий амоній фосфорнокислий залізо сірчанокисле калій оцтовокислий натрій бромистий калій йодистий калій хлористий калій та натрій вуглекислі та іи 411 413 421 431 432 511 513 616 617 618 811 821 831 836 912 915 916 921 923 Таблиця 2 Речовини Способ зберігання Речовини які здібні утворювати вибухові розчини: калій азотнокислий кальцій азотнокислий натрій азотнокислий перхлорат калію бертолетова сіль Зберігати в ізольованих відділенях вогнестійких сховищах Стиснуті та зріджені гази:   а горючі та вибухонебезпечні гази ацетилен водень блаугаз метан аміак сірководень хлорметил окис етилену бутилен бутан пропан Зберігати в спеціальних вогнестійких сховищах або сховищах на відкритому повітрі під навісом. Допускається сумісне зберігання з інертними і не горючими газами б інертні та не горючі гази: аргон гелій неон азот вуглекислий газ сірчаний ангідрід Те ж в гази які підтримують горіння: кисень та повітря у стиснутому та рідкому стані Те ж Речовини які самозаймаються та самозагораються від води та повітря: Зберігати в ізольованих відділенях загальних вогнестійких сховищах а калій натрій кальцій карбід кальцію натрій фосфористий цинковий пил перикис натрію перикис барію алюміньовий пил та пудра нікельовий каталізатор типу Ренею та інші фосфор білий або жовтий Фосфор зберігається б триетилалюміній дієти лалюміній хлорид триізобугилалюміній Зберігати у спеціальних вогнестійких сховищах Легкозаймисті та горючі речовини:   а рідини: бензин бензол сірководень ацетон скіпідар толуол ксилол.амілоцетат легкі сирі нафти лігроїн керосин алкоголі спирти етиловий сірний ефір масла органічні Зберігати у спеціальних вогнестійких сховищах погребах землянках резервуарах цистернах метелевих бочках б тверді речовини: целулоїд фосфор червоний нафталін запальні сірники Зберігати ізольовано від речовин інших класів Речовини які можуть викликати займання: Теж бром азотна та сірчана кіслоти хромовий ангідрід калій марганцевокислий   Легкогорючі речовини:   бавовна сіно вата джут пенька сірка торф несвіжеобпалене дерев'яне вугілля сажа рослинна та тваринна   Додаток №13 до правил пожежної безпеки  в газовій промисловості України Затверджено постановою Кабінету Міністрів України  від 14 грудня 1994 р. № 840 справочний Положення про порядок накладення штрафів на підприємства установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконання розпорядженнь приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду Загальна частина 1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на підприємства установи і організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності далі підприємства за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки невиконання розпоряджень приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду. 2. Право накладення штрафів на підприємства мають головний державний інспектор України з пожежного нагляду його заступники головні державні інспектори з пожежного нагляду міст селищ міського типу районів у містах районів. Розміри штрафів 3. Максимальний розмір штрафу що накладається на підприємство не може перевищувати 2 відсотки місячного фонду заробітної плати підприємства. 4. Посадові особи органів державного пожежного нагляду накладають штрафи на підприємства у таких розмірах: - головний державний інспектор України з пожежного нагляду та його заступники - до 2 відсотків місячного фонду заробітної палати підприємства з якого стягується штраф; - головні державні інспектори з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим областей мм. Києва і Севастополя та їх заступники до і відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства з якого стягується штраф; - головні державні інспектори з пожежного нагляду міст селищ міського типу районів у містах районів до 1 відсотка місячного фонду заробітної плати підприємства з якого стягується штраф. 5. Розмір максимально можливого штрафу обчислюється виходячи із фактичного фонду заробітної плати підприємства за місяць що передує місяцю в якому прийнято постанову про накладення штрафу. Не допускається повторне накладення штрафу на підприємство протягом трьох місяців з дня винесення постанови про стягнення попереднього штрафу а також у разі коли загальна сума штрафів накладених органами державного пожежного нагляду протягом календарного року перевищує 2 відсотки місячного фонду заробітної плати підприємства. Сплата штрафів провадиться за рахунок пробутку що залишається у роспорядженні підприємства. Порядок накладення та сплати штрафів 6. Постанова про накладення штрафу на підприємство приймається за підсумками перевірки стану пожежної безпеки на ньому проведеної органами державного пожежного нагляду. Постанова складається у двох примірниках за формою що додається. Один примірник постанови подається керівникові підприємства для сплати штрафу другий залишається у посадової особи органу державного пожежного нагляду яка прийняла постанову про накладення штрафу. 7. Підприємство має право оскаржити в місячний термін постанову про накладення штрафу у судовому порядку. Подача скарги припиняє стягнення штрафу до остаточного розв'язання спору. 8. Несплата штрафу протягом місяця з дня вручення постанови у разі оскарження -після остаточного розв'язання спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за кожний день прострочення. 9. Кошти одержані від застосування штрафних санкцій спрямовуються до державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних заходів у порядку визначеному Мінфіном разом з МВС. Додаток № 14 до правил пожежної безпеки в газовій промисловості України Затверджено Наказом Міністерства внутрішних справ України від 17 листопада 1994 р. № 628 Зареєстровані Міністерством юстиції України 22 грудня 1994 р. за № 307/517 обов'язковий Перелік посад при призначенні на які особи забов'язані проходити навчання і перевірку знань з питаннь пожежної безпеки та порядок його організації Перелік посад при призначенні на які особи забов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" поширюється на всі підприємства установи та організації незалежно від форми власності та видів їх діяльності. 1. Міністерства державні комітети концерни корпорації та інші об'еднання підприемств створених за галузевим принципом.  1.1. Перші заступники та заступники міністрів голів державних комітетів керівників концернів корпорацій інших об'єднань підприємств створених за галузевим принципом функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки підвідомчих об'єктів. 1.2. Керівники заступники керівників спеціалісти структурних підрозділів які виконують обов'язки пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки. 1.3. Керівники заступники керівників спеціалісти служб пожежної безпеки. 2. Місцеві органи державної виконавчої влади. 2.1. Заступники керівників виконкомів місцевих Рад народних депутатів функціональні обов'язки яких пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки. 2.2. Керівники заступники керівників і фахівці структурних підрозділів які виконують обов'язки пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки. 3. Підприємства установи і організації. 3.1. Керівники заступники керівників головні фахівці та інші посадові особи підприємств установ організацій їх структурних підрозділів які виконують обов'язки пов'язані із забезпеченням пожежної безпеки об'єктів з підвищеною пожежною небезпекою категорії А Б В відповідно до ОНТП 24-86 3.2. Керівники заступники керівників та фахівці науково-дослідних конструкторських і технологічних відділів пов'язаних з проведенням експертизи проектно-конструкторської докуметації на яку поширюються вимоги нормативних документів з пожежної безпеки а також з розробками з питань пожежної безпеки. 3.3. Особи що мають брати безпосередню участь у виробничому процесі в приміщеннях категорій за вибухопожежною небезпекою А і Б а також виконувати роботи на устаткуванні обладнанні апаратах де перебувають в обігу легкозаймисті та горючі рідини горючі гази речовини та матеріали здатні вибухати або горіти в результаті взаємодії з водою киснем повітря та один з одним: - працівники складського господарства де зберігаються пожежонєбезпечні матеріали і речовини; - електрики що працюють з електроустановками у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах відповідно до ПУЕ ; - електрогазозварювальники; - інші категорії працівників діяльність яких потребує більш глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі. Порядок організації навчання 1. Згідно з Переліком у міністерствах державних комітетах концернах корпораціях інших об'єднаннях підприємств на підприємствах в установах і організаціях складаються і затверджуються керівництвом конкретні переліки посад при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань пожежної безпеки із зазначенням відповідних термінів. 2. Особи посади яких зазначені у пунктах 1.1 1.2 і 2 Переліку проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки до початку виконання своїх обов'язків в навчальних закладах Державного комітету України по нагляду за охороною праці а інші особи - до початку виконання своїх обов'язків у навчальних закладах Державної пожежної охорони та Добровільного пожежного товариства України. Подальше навчання і перевірка знань посадових осіб з пожежної безпеки здійснюються періодично один раз на три роки у вищевказаних навчальних закладах. 3. Особи посади яких зазначені у пункті 3.3 Переліку проходять навчання та перевірку знань з пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях. 4. Особи які показали незадовільні знання повинні протягом одного місяця пройти повторну перевірку. 5. Позачергова перевірка знань посадових осіб з питань пожежної безпеки за рішенням керівників підприємств установ організацій проводиться: - при введенні в дію нових нормативних актів з пожежної безпеки; - у випадках технічного переоснащення підприємства пов'язаного з підвищенням пожежної небезпеки; - при переміщенні посадової особи на іншу посаду яка потребує додаткових знань з пожежної безпеки; - на вимогу органів державного пожежного нагляду якщо встановлено факти необізнаності посадової особи з нормативними актами з питань пожежної безпеки. Додаток № 15 до правил пожежної безпеки в газовій промисловості України обов'язковий Форми документів для фахівців служби пожежної безпеки Акт про пожежу складається не менш ніж у 3-х примірниках " " 19 р. район місто село Комісія у складі Склала цей акт про пожежу що сталася " " 19 р. о год. хвил. орієнтовний або точний підкреслити Назва об'єкта Адреса Власник Місце виникнення пожежі   Пожежу виявлено о год. хв. Повідомлення про пожежу надійшло о год. хв. до пожежної охорони від прізвище ім'я та по батькові місце проживання   Перший пожежний підрозділ прибув о год. хв. ** До складу Комісії включаються представник наглядового органу державної пожежної охорони представник адміністрації об'єкта власник потерпілий представник СПБ ДП АТ " Укргазпром" а також можуть включатися представники органів внутрішніх справ страхових організацій компаній та інші особи. Обстановка на час прибуття пожежних підрозділів   Сили та засоби що залучалися до гасіння пожежі Керівник гасіння пожежі посада прізвище ім'я та по батькові Пожежа ліквідована о год. хв Пожежою знищено: Докладно описати що знищено  Пожежою пошкоджено Докладно описати що пошкоджено  Прямі збитки від пожежі встановлені чи орієнтовні грн. Побічні збитки грн Загинуло людей у т ч. дітей Прізвище ім'я та по батькові вік загиблих Отримали травми Прізвище ім'я та по батькові вік травмованих   Причина пожежі встановлена або ймовірна При гасінні пожежі врятовано: людей - чол. тварин - гол. автотракторної та іншої техніки - од. зернових та технічних культур - т/ га матеріальних цінностей - на суму грн. Підписи членів комісії Особливі зауваження членів комісії Протокол огляду місця пожежі " " " 19 р. Огляд розпочато о год. хв. Огляд закінчено о год. хв. я посада фахівця СПБ ДП " Укргазпром" ПІП за участю фахівця експерта інших осіб які мають відношення до огляду в присутності   П.І.П присутніх та їх місце проживання на підставі Положення про службу пожежної безпеки АТ "Укргазпром" провів огляд місця пожежі про що склав дійсний об'єкт огляду та його місцезнаходження протокол. Перед початком огляду вказаним особам роз'яснено їх право бути присутнім при усіх діях що проводитимуться під час огляду місця пожежі. Вони також повідомлені про те що при проведенні огляду в необхідних випадках будуть застосовуватися які технічні засоби фотовідеоапаратура засоби вимірювання матеріали для виготовлення зліпків і т і Присутнім роз'яснений їх обов'язок засвідчити факт зміст і результати огляду місця пожежі Підписи присутніх Огляд проводився в умовах якої погоди сонячної похмурої при штучному природньому освітленні Оглядом встановлено: описуються: розміщення місця пожежі її межі оточення місце виникнення пожежі шляхи розповсюдження вогню знайдені предмети сліди і майнові докази засоби їх виявлення проведені заміри виготовлені зліпки відбитки слідів і т.і. Підписи осіб що приймали участь в огляді місця пожежі Під час огляду ким з застосуванням фотоапарата об'ектив який з яким світофільтром на фотоплівку світловідчутністю одиниць ДСТ при витримці сек. сфотографовано перерахувати що сфото графовано Підпис посадової особи яка провела огляд місця пожежі Пояснення " " 19 р. село район місто Я   посада фахівці СПБ АТ " Укргазпром * П.І.П. в зв'язку з пожежою яка виникла сталась назва об'єкта його приналежнисть адреса одержав пояснення від громадянина: Прізвище ім'я по батькові Рік народження Місце народження Домашня адреса Місце роботи посада N телефону Щодо запропонованих мені питань можу доповісти наступне Підпис особи яка дала пояснення Пояснення одержав підпис ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОЖЕЖ № Дата час виникнення пожежі Найменування адреса об'єкта його належність Причина пожежі та винні особи Матеріальний збиток прямий побічний загибель та травми людей Прийняте рішення по пожежі відмовлено у порушенні кримінальної справи порушено кримінальну справу ким по статтям КК ким проводиться розслідування і його результати Прийняті заходи по пожежі Примітка 1 2 3 4 5 6 7 8 ЖУРНАЛ ОБЛІКУ НОВОБУДОВ № Назва та належність новобудови реконструкція переоснащення і т.і. Адреса об'єкта будівництва реконструкції переоснащення і т.і. Організація яка веде будівництво реконструкція переоснащення і т.і. Назва проектної організації яка розробила проекі генпідрядчик Дата початку будівництва реконструкції переоснащення і Т.І. Коли де та ким розглянуто проект проведена експертиза Де зберігається висновок або ВІДПИС Посада прізвище та ініціали закріпленою працівника ДПО тсл. Відмітки про перевірку об'екрів новобудови реконструкції переоснащення і Т.І. Дата здачі об'єкта в експлуатація 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ На назва новобудови реконструкції чи технічного переоснащення приналежність адреса Будівництво ведеться за проектом індивідуальний чи тиловий № шифру чи замовлення розробленому у 19 році назва та адреса проектної організації яка розробляла його Прив'язку здійснено назва та адр.проектної організації що виконувала проект прив'язки Будівництво веде назва та адреса генпідрядної будівельної організації Замовник назва та адреса організації прізвище керівника Початок будівництва рік місяць Закінчення будівництва рік місяць Кошторис вартості новобудиви сума Експертиза проекту проведена назва органу держпожнагляду номер та дата експертного висновку ким підписаний Заходи передбачені проектом № п/ п Назва заходу № листів проекту Відмітка про виконаня 1 2 3 4 Контрольний лист склав фахівець СПБ назва підрозділу П.І.П. 11 11 р. Підпис Перелік прийнятих скорочень УПС - установка пожежної сигналізації. АУП - автоматична установка пожежогасіння дпд - добровільна пожежна дружина дпк - добровільна пожежна команда птк - пожежно-технічна коміссія ГР - горюча рідина ПТЕ - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів ПВЕ - Правила влаштування електроустановок ПТБ - Правила техніки безпеки гад час експлуатації електроустановок споживачів ЛЗР - легкозаймиста рідина СКУР - системи контролю управління і регулювання ТО - технічне обслуговування ППР - планово-попереджувальний ремонт опс - охоронно пожежна сигналізація пс - пожежний сповіщувач копс - комплекс охоронно-пожежної сигналізації пг - пожежний гідрант пв - пожежна водойма пк - пожежний кран пщ - пожежний щит гг - горючий газ ЕОМ - електронно-обчислювальна машина ТЕН - тепло-електро нагрівник АЗС - автозаправочна станція САЗС - стаціонарна автозаправочна станція ПАЗС - пересувна автозаправочна станція КАЗС - контейнерна автозаправочна станція ГПА - газоперекачуючий агрегат АГНКС - автомобільна газонаповнююча компресорна станція ГС - головна споруда УППГ - установка попередньої підготовки газу УКПГ - установка комплексної підготовки газу гвдп - газовидобувні підприємства БН - будівельні норми КС - компресорна станція СДОР - сильно діючі отруйні речовини Зміст 1. Загальні положення 2. Організація робіт щодо забезпечення пожежної на виробництві. 3. Основні вимоги пожежної безпеки 3.1. Утримання иериторії. 3.2. Утримання будівель споруд та приміщеннь 3.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів 4. Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання 4.1. Електроустановки. 4.2. Опалення і теплові мережі 4.3. Вентиляція та кондиціонування 4.4. Каналізація 5. Вимоги до утримання технічних засобів контролю і протипожежного захисту 5.1. Засоби контролю і автоматики зв'язок 5.2. Установки пожежної сигналізації та пожежогасіння 5.3. Системи оповіщення про пожежу і системи протидимного захисту 5.4. Протипожежне постачання 5.5. Пожежна техніка. Первинні засоби пожежогасіння 6. Вимоги пожежної безпеки під час проведення аварійно-ремонтних газонебезпечних та вогневих робіт. 7. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного призначення 7.1. 7.2. 7.3. Промислові підприємства Транспортні підприємства.. Об'єкти зберігання 7.4. Будівлі приміщення для електроннообчислювальних машин 7.5. Лазні сухого пару сауни 7.6. Будівельно-монтажні роботи 7.7. Автозаправочні станції АЗС 8.1. Автомобільні газонаповнюючі компресорні станції АГНКС 8.2. Автомобільні заправочні станції зріджених вуглеводневих газів 9. Буріння і експлуатація газових свердловин 9.1. Загальні положення. 9.2. Буріння з розчинами на вуглеводневій основі. 9.3. Буріння з продувкою забою повітрям. 9.4. Освоєння свердловин 9.5. Фонтанна і компресорна експлуатація 9.6. Компресорні станції 9.7. Експлуатація свердловин штанговими насосами .. 9.8. Експлуатація свердловин зануреними відцентровими електронасосами 9.9. Випробування газових свердловин за допомогою діафрагменого вимірювача критичної течії. 10. Підприємства по видобутку природного газу 10.1. Загальні положення 10.2. Технологічні установки очистки і осушення газу 10.3. Печі вогневі нагрівальні 10.4. Технологічні трубопроводи 10.5. Факельний устрій 10.6. Товарно-сировинні парки 10.7. Насосні легкозаймистих і горючих рідин 10.8. Зливно-наливні пристрої 11. Підприємства по транспорту газу 11.1. Загальні положення 11.2. Лінійна частина. 11.3. Компресорні станції 12. Порядок дій у разі пожежі Додаток № 1 . Постанова Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону України "Про пожежну безпеку" Додаток №2. Типове положення про службу пожежної безпеки Додаток №3. Основні вимоги до інструкції про заходи пожежної безпеки. Додаток №4. Типове положення про спеціальне навчання інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах в установах та організаціях України Додаток №5. Положення про добровільні пожежні дружини команди . Типове положення про пожежно технічну комісію Додаток №6. Норми належності первинних засобів пожежогасіння на об'єктах газової промисловості Додаток №7. Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки. Додаток №8. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам установам організаціям орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи. Додаток №9. Правила обліку пожеж. Додаток №10. Перелік виробничих будівель приміщень і споруд газової промисловості що підлягають обладнанню автоматичними пожежними установками КД 51-03-92. Додаток №11. Рекомендації щодо безпечного проведення вогневих робіт на підприємствах газової промисловості. Додаток №12. Порядок сумісного зберігання речовин та матеріалів Додаток № 13. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства установи і організації за порушення встановлених законодавство вимог пожежної безпеки невиконання розпоряджень приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду  Додаток №14. Перелік посад при призначенні на які особи зобов'язані проході навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядс його організації Додаток №15. Форми документів для фахівців служби пожежної безпеки. Перелік прийнятих скорочень