Система управління охороною праці у вугільній промисловості України. Типове положення

Міністерство палива та енергетики України Державний департамент вугільної промисловості Державний Макіївський науково-дослідний інститут по безпеці робіт в гірничій промисловості СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Типове положення Розроблено: Управлінням із надзвичайних ситуацій та охорони праці Міністерства палива та енергетики України; Державним Макіївським науково-дослідним інститутом по безпеці робіт у гірничій промисловості МакНДІ Погоджено: Департаментом Держнаглядохоронпраці Міністерства праці та соціальної політики України Д.А. Гєра-симчук 20.06.2000; Президією Центрального комітету профспілки працівників вугільної промисловості України В.І. Турманов 21.06.2000 Затверджено: Міністерством палива та енергетики України В.В. Кривицький 22.06.2000 Строк впровадження: 2000 р. Замість: 3 введенням у дію цієї Системи вважати таким що не застосовується на території України Положення про систему управління охороною праці на підприємствах і в організаціях Міністерства вугільної промисловості України типове затверджене Мінвуглепромом України 30.12.95 Виконавці: М.Є. Подгорний А.Г. Заболотній С.О. Крутенко Мінпаливенерго України ; М.Б. Льовкін Е.М. Медведєв Ю.В. Кудинов Л.Н. Якуба МакНДІ ЗМІСТ 1. Галузь застосування 2. Нормативні посилання 3. Загальні положення 4. Завдання управління охороною праці 5. Функції та структура системи управління охороною праці 6. Функції Міністерства палива та енергетики України з управління охороною праці 7. Функції Держвуглепрому з управління охороною праці 8. Функції виробничих об'єднань холдингових компаній концернів комбінатів трестів з управління охороною праці 9. Функції підприємства з управління охороною праці 10. Функції структурного підрозділу підприємства з управління охороною праці 11. Обов'язки і функції працівників у Системі управління охороною праці Додаток 1. Методика прогнозування вірогідності аварій і травматизму на вугільних шахтах Додаток 2. Методика проведення інструктажів працівників з охорони праці Додаток 3. Положення про стимулювання робіт з охорони праці у вугільній промисловості Міністерства палива та енергетики України Додаток 4. Перелік робіт з ревізії налагодження та випробування гірничошахтного обладнання і послуг з охорони праці які виконуються надаються спеціалізованими організаціями Додаток 5. Норми мінімального відвідування обстеження підземних робочих місць об'єктів керівниками та спеціалістами шахти Дата введення 25.06.2000 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1. Система управління охороною праці у вугільній промисловості Міністерства палива та енергетики України е галузевим нормативно-організаційним документом що встановлює єдиний порядок функціонування згідно зі ст. 17 Закону України «Про охорону праці» системи управління охороною праці на підприємствах в організаціях незалежно від форм власності. 1.2. Вимоги Системи управління охороною праці СУОП викладені в Типовому положенні далі - Положення е обов'язковими для керівників власників підприємств організацій виробничих об'єднань компаній концернів корпорацій комбінатів трестів далі - об'єднань працівників апарату Державного департаменту вугільної промисловості далі - Держвуглепром та Мінпаливенерго України а також для структурних підрозділів вугільних підприємств трудових колективів і усіх працівників. 1.3. Відповідно до цього Положення можуть розроблятися положення про систему управління охороною праці суб'єктами гірничих відносин що здійснюють проектування будівництво реконструкцію експлуатацію обслуговування ліквідацію або консервацію підприємства з видобування й переробки вугілля. Це Положення застосовується без змін доповнень і розробки положення про управління охороною праці на підприємстві в організації якщо воно повністю враховує його умови особливості та специфіку. Керівники і фахівці виробничих об'єднань в питаннях організації робіт з охорони праці діють у межах галузевої системи. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2.1. Це Положення має посилання на такі нормативно-правові документи: • Закон України «Про охорону праці»; • Гірничий Закон України; • Кодекс України про надра; • Кодекс законів про працю України; • Закон України «Про пожежну безпеку»; • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»; • Правила безпеки у вугільних шахтах ПБ ; • Правила технічної експлуатації вугільних та сланцевих шахт ПТЕ ; • Єдині правила безпеки при підривних роботах ЄПБ ; • Керівництва інструкції з експлуатації устаткування; • Положення про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях; • Типове положення про службу охорони праці; • Типове положення про навчання з питань охорони праці; • Інструкції з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки в шахті гірників за професіями; • Проекти стандарти паспорти схеми та ін. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Система управління охороною праці далі Система відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» створюється на підприємстві в організації з метою забезпечення безпечних і здорових умов праці запобігання аваріям нещасним випадкам і професійним захворюванням. 3.2. Система управління охороною праці - це сукупність заходів дії яких спрямовані на збереження життя й здоров'я працюючих і які пов'язані між собою спільною метою завданнями й функціями. 3.3. Основне завдання Системи - організація безпечного і нешкідливого виробничого процесу шляхом систематичного виконання нормативно-правових актів науково-технічних і організаційно-профілактичних заходів з охорони праці на кожному підприємстві у підрозділі і на робочому місці. 3.4. Управління охороною праці будується за принципами комплексного рішення питань безпеки запобіжних дій у сфері охорони праці та економічної зацікавленості працівників. Безпека праці невід'ємна від виробництва і забезпечується на усіх його стадіях. 3.5. Нормативно-правовою основою системи управління охороною праці є Конституція України Закон України «Про охорону праці» Гірничий Закон України Кодекс законів про працю України і Кодекс України про надра; Закон України «Про пожежну безпеку»; Закони України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» Правила технічної експлуатації вугільних та сланцьових шахт Правила безпеки у вугільних шахтах Єдині правила безпеки при підривних роботах укази Президента України Постанови Ради і Кабінету Міністрів України накази Мінпаливенерго Дер-жвуглепрому і Держнаглядохоронпраці. 3.6. Основним об'єктом управління охороною праці є діяльність підприємства його структурних підрозділів посадових осіб і працівників. 3.7. Управління охороною праці здійснюють: у Мінпаливенерго - перший заступник міністра відповідальний за охорону праці начальник Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці та його заступник; у Держвуглепромі - директор Держвуглепрому перший заступник директора Держвуглепрому і начальник Управління охорони праці відділу аналізу травматизму далі - АТ ; на підприємствах та у виробничих об'єднаннях - перші керівники та їх заступники з охорони праці; у підрозділах підприємств організацій - перші керівники дільниць цехів служб відділів та їх заступники; у змінах - начальники змін диспетчери гірничі майстри майстри виконроби змінні інженери; у бригадах - бригадири ланкові старші працівники; на робочих місцях - бригадири ланкові старші працівники за умови двох і більше працівників працівники-виконавці. 3.8. Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці здійснюють: у Мінпаливенерго - Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці; у Держвуглепромі - Управління охорони праці відділ АТ ; на підприємствах в організаціях та в об'єднаннях -служби відділи охорони праці. 4. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 4.1. Система включає рішення таких завдань: • створення системи протиаварійного захисту підприємств дільниць технологічних процесів ліній і робочих місць; • забезпечення безпечної експлуатації гірничих виробок будівель споруд територій виробничого об- ладнання засобів захисту і контролю параметрів безпеки; • забезпечення безаварійності технологічних процесів безпеки проведення гірничих виробок будівництва будівель і споруд; • нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; • забезпечення працівників засобами індивідуального • захисту; • організація професійного відбору медичних оглядів працівників; забезпечення якісного навчання і професійної підготовки кадрів; • створення оптимальних режимів праці відпочинку і харчування протягом робочого часу; • організація санітарно-побутового і медичного обслуговування працівників; • пропаганда безпечних методів роботи і передового г досвіду з охорони праці; • організація контролю безпеки ведення робіт; • ефективне матеріальне стимулювання робіт з охорони праці. 4.2. Протиаварійний захист підприємства дільниць технологічних процесів ліній і робочих місць розроблюється за спеціальним розділом кожного проекту і пас- порта на підставі ст. 19 Гірничого Закону України. В них базуючись на фактичних і прогнозних даних про небезпечні чинники передбачаються заходи щодо попередження аварій і травматизму встановлюються протиа-варійні системи блокування реле та інші засоби колективного захисту. 4.3. Безпечна експлуатація гірничих виробок будівель споруд територій і виробничого обладнання досягається щозмінним щодобовим профілактичним їх оглядом контролем та планово-попереджувальним ремонтом відповідно до Правил безпеки проектів паспортів заводських інструкцій і настанов. Безпека виробничих процесів досягається приведенням устаткування технології і робочих місць у відповідність до вимог ПТЕ і Правил безпеки; постійним контролем безпечних небезпечних параметрів і своєчасним припиненням робіт у передаварійних і небезпечних ситуаціях. 4.4. Забезпечення безпеки будівництва монтажу споруд і конструкцій досягається дотриманням будівельних норм і правил проектів і паспортів під час будівництва реконструкції та ремонту. 4.5. Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці забезпечується встановленням причин виникнення шкідливих чинників застосуванням ефективних засобів їх нейтралізації або захисту механізацією та автоматизацією усіх особливо - шкідливих і монотонних виробничих процесів. Санітарно-побутове обслуговування передбачає забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями обладнанням і засобами відповідно до санітарних норм. 4.6. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту і контролю небезпечних і шкідливих чинників здійснюється відповідно до чинних норм і Правил безпеки встановленого порядку їх безкоштовної видачі зберігання і використання. 4.7. Професійний відбір під час влаштування на роботу і під час трудової діяльності передбачається відповідно до законодавства України і положень Міністерства охорони здоров'я України про психофізіологічну придатність працівників для підземних робіт. 4.8. Створення оптимальних режимів праці відпочинку і харчування протягом робочого часу здійснюється відповідно до специфіки праці насамперед для працівників з важкими і шкідливими умовами праці. 4.9. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників передбачає за Законом України «Про охорону праці» первісні періодичні і позачергові медичні огляди післязмінну за Гірничим Законом реабілітацію і періодичну не менше одного разу на два роки медичну диспансеризацію гірників а також ефективне лікування їх у разі травматизму і захворювань у порядку встановленому Мінпаливенерго разом з Міністерством охорони здоров'я України. 4.10. Пропаганда безпечних методів роботи навчання та ознайомлення з інформацією з охорони праці проводиться з використанням усіх доступних форм включаючи: • ознайомлення працівників із ПЛА паспортами про- ектами схемами інструкціями; • розміщення в необхідних місцях знаків покажчиків піктограм лозунгів плакатів з урахуванням їхньої ак- туальності наочності та психологічної дії; випуск інформаційних листків об'яв публікацію статей у пресі виступи по радіо і на телебаченні; • Інструктаж з безпечних методів роботи; • переатестацію та перекваліфікацію за професіями; • проведення Днів безпеки щозмінних зборів нарад та ін.; • оформлення інформаційних дощок стендів кутків кабінетів виставок з охорони праці; демонстрацію кіно та відеофільмів читання лекцій проведення бесід нарад і семінарів оглядів ; • вивчення і впровадження галузевого вітчизняного та закордонного передового досвіду з охорони праці. 4.11. Систематичний контроль за безпекою робіт і охороною праці організує служба охорони праці підприємства організації і включає усіх працівників від керівника підприємства організації до працівника. 4.12. Ефективне матеріальне стимулювання охорони праці здійснюється на підставі галузевого Положення про матеріальне стимулювання охорони праці і включає додаткову заробітну плату нараховану з урахуван- ням коефіцієнта трудової участі і надбавок преміювання та інші види матеріального стимулювання. 5. ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 5.1. Управління охороною праці забезпечується виконанням таких функцій: • аналіз стану умов охорони праці травматизму і захворюваності; • прогнозування небезпечних і шкідливих виробничих чинників НШВФ імовірності аварій та травматизму; • планування заходів щодо поліпшення охорони праці; • організація і координація робіт з охорони праці; • контроль стану охорони праці і безпеки робіт; • стимулювання охорони праці. 5.2. Плановий аналіз стану умов і охорони праці травматизму і профзахворюваності на всіх рівнях управління проводиться на початку кожного року за звітними даними минулого року. Експрес-аналіз стану охорони праці здійснюється щомісяця і щокварталу. Строки позачергового аналізу стану охорони праці визначаються керівником підприємства вищої організації або органами Держнаглядохоронпраці. 5.3. Під час аналізу використовуються матеріали за формами державної та галузевої статистичної звітності; розслідування нещасних випадків аварій і профзахворюваності; дані перевірок стану охорони праці гірничо-геологічних умов і т. ін. 5.4. За результатами аналізу оцінюється стан охорони праці на підприємстві в організації об'єднанні і його підрозділах. Визначаються результати роботи у питаннях охорони праці керівників фахівців та працівників. 5.5. Прогнозування умов праці здійснюється геоло-го-маркшейдерською інженерно-технічною енергомеха-нічною медично-санітарною охорони праці та іншими службами підприємства організації за прогнозними і розрахунковими даними прояву імовірності небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовища. 5.6. Прогнозування імовірності аварій та нещасних випадків здійснюється на ПЕОМ за допомогою методичних розрахунків і математичних моделей які описують залежність показників аварійності і травматизму від наявності і комбінації небезпечних та шкідливих чинників кількості порушень техніки безпеки додаток 1 . 5.7. На основі аналізу і прогнозування стану охорони праці здійснюється планування заходів щодо поліпшення охорони праці у перспективі і приймаються оперативні керівні рішення. 5.8. Перспективне планування передбачає комплекс заходів спрямованих на: • послідовність і повноту дій щодо реалізації нормативно-правових актів з охорони праці; • підвищення технічного організаційного і санітарно-гігієнічного рівня охорони праці; • проведення науково-дослідних робіт для створення безпечних і здорових умов праці. 5.9. Планування питань охорони праці відображається у: • плані економічного і соціального розвитку підприємства; • програмі розвитку гірничих робіт; • плані поліпшення умов і охорони праці на підприємстві; • проектах і паспортах ведення робіт; • документах договірного регулювання трудових відносин контракт трудовий договір колдоговір галузева тарифна угода та ін. ; • інших видах документів що визначаються потребами підприємства акти форми Н-1; акти спеціального розслідування нещасних випадків аварій і профзахворювань; плани ліквідації аварій; заходи за результатами депресійних та газових зйомок щодо попередження травматизму аварійності профзахворювань та ін. . Пріоритетними напрямками заходів що плануються для вугільних шахт є: • запобігання загазуванню і запиленню гірничих ви- робок газодинамічним і гірничодинамічним явищам самозапалюванню вугілля пожежо- і вибухонебезпеці електрообладнання аваріям на транспорті і шахтному підйомі; • забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту; • навчання лрацівників з питань охорони праці; • забезпечення повноти і послідовності виконання вимог законодавчих і нормативних актів з охорони праці; • матеріальне стимулювання охорони праці. 5.10. Оперативне планування керівних рішень з поліпшення охорони праці усунення недоліків виробництва і порушень техніки безпеки включає негайні та планові зупинки машин механізмів і виробничих процесів для ремонтних і профілактичних нормалізуючих безпеку робіт. Воно відображується у місячних планах графіках протягом доби і зміни - у межах нарядної системи. 5.11. Організація робіт з охорони праці включає: • підготовку оперативних завдань нарядів і документів; • організацію безаварійного без травм технологічного процесу; • розподіл функцій прав обов'язків і відповідальності осіб у посадових професійних і експлуатаційних інструкціях розпорядженнях наказах і завданнях нарядах ; • прийняття посадовими особами рішень щодо дотримання норм і правил безпеки праці; • порядок здійснення планових і оперативних заходів з охорони праці; • координацію робіт структурних підрозділів і працівників. 5.12. Основою організації робіт з виробництва і управління охороною праці на підприємстві дільниці службі і робочому місці є нарядна система що функціонує в галузі відповідно до типового Положення про нарядну систему на вугільних шахтах. Конкретні види робіт технологічні прийоми та операції здійснюються згідно з нарядами які видаються ви* конавцям технічними паспортами схемами інструкціями і керівництвами з обслуговування машин і механізмів а також із затвердженими заходами що відбивають безпеку спеціальних робіт відповідно до Правил безпеки. 5.13. Оперативне керівництво виробництвом і роботами з охорони праці на робочих місцях здійснюють бригадири ланкові старші працівники гірничі майстри майстри виконроби механіки змінні інженери начальники змін гірничі диспетчери. 5.14. Загальне керівництво і координацію робіт з управління охороною праці здійснює перший керівник дільниці служби підприємства об'єднання Держвуг-лепрому перший заступник міністра палива та енергетики. 5.15. Керівник власник роботодавець шахти з питань охорони праці керується ст. 17 Закону України «Про охорону праці» ст. 38 Гірничого Закону України Правилами безпеки у вугільних шахтах умовами контракту і цим Положенням. 5.16. Посадові особи і спеціалісти в роботі з охорони праці керуються нормативно-правовими актами посадовими інструкціями і цим Положенням. Посадові інструкції повинні вміщувати вимоги системи управління охороною праці і ретельно виконуватися. 5.17. Гірники на виробництві керуються: • отриманим змінним завданням нарядом ; • професійними інструкціями з охорони праці безпеч ного виконання робіт і поведінки у шахті на робочому місці ; технічними паспортами проектами ; • інструкціями керівництвами з експлуатації машин механізмів приладів і апаратів захисту і контролю; затвердженими заходами у разі виконання спеціальних робіт розгазування розбирання завалів і т.ін. . 5.18. Навчання та проведення інструктажів працівникам з охорони праці здійснюється згідно з вимогами типового Положення про навчання з питань охорони праці затвердженого наказом Держнаглядохоронп-раці 17.02.99 № 27 та Інструкцій з навчання працівників шахт до Правил безпеки у вугільних шахтах додаток 2 . 5.19. Контроль за станом охорони праці спрямовано на запобігання аваріям нещасним випадкам і профзахворюванням на стадії проектування будівництва реконструкції технічного переозброєння експлуатації і ліквідації консервації підприємства та його об'єктів через виявлення відступів від стандартів СНиП правил і норм охорони праці порушень техніки безпеки працівниками службовцями посадовими особами і керівниками підприємства його підрозділів . Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці передбачає: оперативний контроль; •періодичний контроль перевірки . Оперативний контроль включає в себе: • самоконтроль - працівник оглядає і приводить у безпечний стан робоче місце; • контроль стану техніки безпеки і охорони праці змінним керівником робіт начальником зміни гірничим майстром бригадиром ланковим старшим працівником із вжиттям заходів щодо усунення небезпеки або підтримання безпеки; • контроль стану охорони праці уповноваженими трудових колективів членами комісії з питань охорони праці та ін.; • контроль стану охорони праці керівниками і механіками дільниць цехів служб ; • контроль стану охорони праці керівниками і працівниками служби охорони праці дільниці вентиляції і техніки безпеки ВТБ ; • контроль стану техніки безпеки керівниками посадовими особами і спеціалістами підприємства. Періодичний контроль цільові комплексні перевірки та ін. здійснюють органи Державного нагляду Мінпаливенерго об'єднання керівники підприємства служби охорони праці дільниць і цехів служб згідно з планами графіками і Правилами безпеки. 5.20. Результати цільових і комплексних перевірок оформлюються приписами або актами із ознайомленням керівника підприємства дільниці або об'єкта які перевіряються. Результати перевірки шахтних систем машин та обладнання оформлюються актами протоколами або записом у спеціальних книжках журналах відповідно до Правил безпеки та іншими нормативними документами. 5.21. Критеріями оцінки якості функціонування системи управління охороною праці є: • комплексність СУОП; • правильність розподілу функцій і обов'язків в положеннях про служби відділи і посадових інструкціях; • спроможність оперативного її реагування на пере-даварійні ситуації порушення ПБ і недоліки; • органічність ув'язки СУОП з системою управління виробництвом; • відповідність планових і оперативних заходів з охорони праці основній меті СУОП - запобіганню аварійності травматизму та профзахворюванням. 5.22. Критеріями ефективності функціонування СУОП є: • відсутність смертельного травматизму і великих аварій катастроф ; • стабільне зниження рівня аварійності загального травматизму і профзахворюваності; • скорочення кількості робочих місць які не відповідають нормативно-правовим актам з охорони праці; • високий рівень механізації і автоматизації виробничих процесів; • раціональне і цільове використання коштів які вид- ілені на охорону праці; • стабільне скорочення матеріальних втрат через травматизм профзахворюваність і аварійність; • зменшення витрат на пільги і компенсації за роботу у несприятливих умовах. 5.23. Стимулювання робіт з охорони праці є пріоритетним напрямком і одним з основних важелів поліпшення техніки безпеки шляхом реальної фінансової зацікавленості працівників фахівців і керівників у зниженні травматизму профзахворюваності та аварійності. Матеріальне стимулювання позитивних результатів роботи з охорони праці полягає у застосуванні коефіцієнта трудової участі КТУ нарахуванні надбавок і премій з фонду оплати праці і матеріального заохочення за: • відсутність смертельних травм аварій через порушення Правил безпеки для дільниць і служб підприємства протягом місяця; • відсутність аварій 1-ї та 2-і категорій смертельного травматизму зниження рівня загального травматизму і профзахворюваності •виконання планів заходів з охорони праці за квартал і рік для керівників фахівців і працівників служб охорони праці підприємства; • запобігання аваріям і травмам; • порятунок людей під час аварій і ліквідацію аварій у початковій стадії; • відсутність штрафів і зниження розмірів виплат щодо відшкодування збитків за травматизм і профзахворюваність. Структура системи управління охороною праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України 5.24. Розмір премії зменшується або повністю не сплачується за погіршення стану техніки безпеки травматизм аварійність профзахворюваність смертельні нещасні випадки припинення робіт через порушення Правил безпеки або конкретні порушення техніки безпеки. Правопорушення у сфері гірничих робіт визначені ст. 49 Гірничого Закону України за які ст. 51 Гірничого Закону передбачає дисциплінарні стягнення матеріальні санкції і кримінальну відповідальність. Конкретні види і розміри матеріального заохочення і санкції відповідальності визначені в наступних розділах цього Положення і додатку 3. 5.25. Структура системи управління охороною праці у вугільній промисловості Мінпаливенерго України наведена на схемі. 6. ФУНКЦІЇ МІНІСТЕРСТВА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 6.1. Міністр палива та енергетики України: • визначає порядок і терміни виконання законів України указів Президента України постанов Верховної Ради і уряду України з питань покращення стану охорони праці; • визначає функції в питаннях охорони праці першого заступника заступника міністра палива та енергетики; • організовує Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго і визначає його структуру згідно з Положенням про службу охорони праці; • призначає начальника Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці його заступника і працівників управління які організують функціонування Системи у вугільній галузі Мінпаливенерго; • затверджує Систему у вугільній промисловості Мінпаливенерго України Положення про Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго Положення про службу охорони праці на підприємствах в організаціях і об'єднаннях вугільної промисловості; • затверджує галузеві нормативні акти з питань охорони праці; • періодично не рідше одного разу на місяць заслуховує у плановому у разі аварії - оперативному порядку керівників Держвуглепрому Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці. ДХК об'єднань і підприємств про стан охорони праці причинах аварій профзахворюваності і травматизму; • заслуховує звіти керівників Держвуглепрому ДХК об'єднань і підприємств на засіданнях колегії Мінпаливенерго не рідше двох разів на рік про стан охорони праці і оперативно - про аварії з груповими нещасними випадками; • контролює правильність виділення коштів на охорону праці і затверджує їх обсяги; • видає накази і розпорядження з охорони праці; • укладає тарифні угоди із профспілками з охорони праці. 6.2. Перший заступник міністра Мінпаливенерго: • організує виконання законів України указів Президента постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів з питань поліпшення охорони праці; • здійснює єдиний науково-технічний і організаційний підхід до охорони праці створення безпечних і здорових умов праці у Держвуглепромі виробничих об'єднаннях державних холдингових компаніях акціонерних товариствах та на підприємствах вугільної промисловості; • визначає технічну політику і заходи з питань оснащення підприємств засобами безпеки і охорони праці; • організує роботи з розробки затвердження і вдосконалення нормативних документів із забезпечення безпечних і здорових умов праці на підприємствах; • здійснює керівництво і координацію роботи департаментів виробничих об'єднань холдингових компаній акціонерних товариств і підприємств з питань охорони праці; • організує контроль за станом охорони праці і функціонуванням системи управління охороною праці; • організує періодичні перевірки діяльності департаменту виробничих об'єднань та окремих у першу чергу високоаварійних підприємств з питань охорони праці і надзвичайних ситуацій; •погоджує накази Мінпаливенерго щодо організації і порядку навчання підвищення кваліфікації і перевірки знань працівників з питань охорони праці безпечного ведення робіт; • затверджує погоджує галузеві нормативні акти з охорони праці; • заслуховує щотижневе у плановому порядку оперативно - у разі аварій або смертельних випадків керівників Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго Держвуглепрому об'єднань і підприємств про стан охорони праці причини допущених аварій і нещасних випадків; • щорічно проводить аналіз оснащення шахт засобами колективного та індивідуального захисту впровадження передової техніки технології та систем обладнання які підвищують рівень безпеки робіт; • організує і проводить міжгалузеві й галузеві наради семінари конференції і виставки з питань охорони праці; • визначає розміри коштів що виділяються на охорону праці з бюджетних і галузевих джерел; • готує накази міністра і видає розпорядження з питань охорони праці. 6.3. Начальник заступник начальника Управління із надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго: • здійснює оперативне керівництво службою ДВГРС і координує взаємозв'язок між цією службою іншими рятувальними службами Мінпаливенерго і виробничими об'єднаннями холдинговими компаніями акціонерними товариствами шахтобудівельними організаціями; • разом з директором Держвуглепрому подає міністру на узгодження призначення на посаду чи звільнення заступника директора шахти генерального директора об'єднання з охорони праці; • щорічно у 1 кварталі разом з галузевими інститутами з безпеки робіт здійснює аналіз і щоквартально - експрес-аналіз стану охорони праці травматизму і профзахворюваності за формами статистичної звітності по випадках і за результатами перевірок підприємств і об'єднань; • на основі аналізу травматизму аварійності і профзахворюваності та пропозицій виробничих об'єднань холдингових компаній акціонерних товариств і підприємств за участю МакНДІ та інших інститутів щорічно розроблює і надає на затвердження міністру «Заходи щодо запобігання аваріям нещасним випадкам і профзахворюванням» а також періодич-но «Комплексну програму підвищення безпеки гігієни праці і виробничого середовища» на перспективу; • організує і контролює виконання керівництвом департаменту об'єднань і підприємств «Заходів щодо запобігання аваріям нещасним випадкам і профзахворюванням» перспективної «Програму підвищення безпеки та гігієни праці і виробничого середовища»; • визначає галузеві центри навчання керівних працівників та фахівців вугільної галузі атестує разом із Держнаглядохоронпраці і Міністерством освіти учбові центри учбово-курсові комбінати об'єднань і самостійних шахт; • контролює навчання у разі призначення на посади і підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів підприємств об'єднань і Держвуглепрому; • організує розробку і виготовлення протиаварійних систем контрольно-вимірювальноі апаратури засобів колективного та індивідуального захисту працівників на міжгалузевому і державному рівні; • подає міністру пропозиції щодо закупівлі засобів охорони праці за кордоном; • організує вивчення і поширення передового вітчизняного і закордонного досвіду з охорони праці і пропаганду безпечних методів роботи у масштабах галузей Мінпаливенерго; • бере участь разом з центральними органами профспілок у розробці угод з питань поліпшення охорони праці; • подає міністру пропозиції щодо фінансування науково-дослідних інститутів їх робіт з питань охорони праці і попередження аварійних ситуацій з галузевих та бюджетних джерел і спеціальних фондів; • бере участь у розслідуванні нещасних випадків з тяж- кими наслідками і аварій 1-і категорії розробці заходів щодо їх запобігання у подальшому; • контролює строки виконання заходів з розслідуван- ня аварій з груповим смертельним травматизмом; •затверджує посадові інструкції працівників Управління із НС та ОП та плани їх роботи з управління охороною праці. 7. ФУНКЦІЇ ДЕРЖВУГЛЕПРОМУ З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 7.1. Директор Держвуглепрому: • організує виконання законів України указів Президента України постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів з питань охорони праці; • затверджує посадову інструкцію з функціями і обов'язками з охорони праці у галузі першого заступника заступника директора Держвуглепрому; • створює Управління охорони праці відділ АТ і визначає його структуру; • призначає начальника і працівників Управління охорони праці відділу АТ ; • затверджує Положення про Улравління охорони праці відділ АТ ; • затверджує посадові інструкції з внесенням до них питань охорони праці начальникам управлінь і самостійних відділів департаменту; • проводить єдину науково-технічну політику і методичне керівництво діяльністю підприємств і об'єднань • з охорони праці у вугільній галузі; • взаємодіє з Держнаглядохоронпраці у питаннях охорони праці розробки і перегляду нормативних документів з охорони праці; • узгоджує з директором шахти і подає міністру кандидатуру на призначення на посаду чи звільнення з посади заступника директора з охорони праці; • узгоджує з генеральним директором компанії об'єднання концерну корпорації і подає міністру кандидатуру на призначення на посаду чи звільнення з посади заступника генерального директора з охорони праці; • бере участь у розслідуванні аварій 1-ї категорії з груповим травматизмом і тривалою зупинкою підприємства; • заслуховує аналіз обставин і причин групових смертельних нещасних випадків і звіти керівників підприємств і об'єднань; • здійснює щоквартальний а у необхідних випадках -оперативний контроль за виконанням заходів запропонованих комісіями з розслідування аварій з груповим смертельним травматизмом тарифної угоди з галузевими профспілками з охорони праці а також щорічний контроль заходів з метою зменшення кількості узгоджених з Держнаглядохоронпраці тривало діючих відступів від Правил безпеки; • затверджує розроблені разом з МакНДІ та іншими інститутами заходи щодо запобігання нещасним випадкам профзахворюванням та аваріям у галузі і встановлює порядок контролю їх виконання у встановлений термін; • проводить селекторні наради і заслуховує звіти на засіданнях колегій не менше двох разів на рік керівників підприємств і об'єднань з питань охорони праці; • вимагає щомісяця звіти на ПДК колегії керівників шахт які допустили випадки смертельного травматизму протягом звітного місяця • розглядає і затверджує обсяги грошових коштів що виділяються з державного бюджету та інших джерел на системи та засоби протиаварійного захисту наукові дослідження і розробки у сфері охорони праці. 7.2. Перший заступник заступник директора Держвуглепрому: • організує щоквартально а також по закінченні року за участю МакНДІ і НДІГС аналіз стану аварійності виробничого травматизму і профзахворюваності узгоджує затверджує розроблені у галузі заходи щодо запобігання нещасним випадкам профзахворюванням і аваріям на поточний рік і відповідну програму робіт з охорони праці на перспективу; • планує і організує роботи з удосконалення нормативної бази забезпечення безпечних і здорових умов праці розробки систем протиаварійного і засобів індивідуального захисту; • організує розробку і виробництво засобів індивідуального і колективного захисту на підприємствах галузі і подає пропозиції Міністерству палива та енергетики про виготовлення їх на підприємствах України за кордоном; • встановлює разом з органами Держнаглядохоронпраці порядок прийняття в експлуатацію засобів колективного і індивідуального захисту і автоматичних пристроїв безпеки; • визначає порядок експертизи проектів шахт і горизонтів що будуються на відповідність їх вимогам безпеки праці сертифікації гірничошахтного обладнання засобів захисту і контролю; • керує комісією з навчання і атестації керівників і фахівців об'єднань і підприємств а також працівників структурних підрозділів апарату Держвуглепрому відповідно до нормативно-правових актів; організує планові та оперативні перевірки підприємств і об'єднань з питань охорони праці і в першу чергу - високоаварійних шахт; • забезпечує проведення наукових і проектно-конструкторських розробок з безпеки технологічних процесів трудових операцій і прийомів роботи; • контролює не рідше одного разу на квартал забезпеченість шахт засобами захисту і контролю; • планує виділення коштів на охорону праці в Держвуглепромі; • контролює витрати коштів що виділені на охорону праці виконання тарифних угод із профспілками з питань охорони праці і заходів за матеріалами розслідування аварій з груповим травматизмом. 7.3. Начальник Управління охорони праці відділу АТ Держвуглепрому: • здійснює постійний контроль і періодичні оперативні перевірки об'єднань і підприємств галузі щодо виконання законів України указів Президента України постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів України наказів міністра і директора Держвуглепрому з питань охорони праці вжитих заходів за результатами розслідування аварій 1-і та 2-ї категорій І групових нещасних випадків із запобігання травматизму і профзахворюваності; • здійснює разом з МакНДІ І НДІГС річний аналіз травматизму профзахворюваності та аварійності за статистичними формами звітності підприємств матеріалами розслідування причин нещасних випадків і аварій перевірок стану охорони праці на підприємствах і в об'єднаннях; • розроблює щороку за участю МакНДІ І НДІГС заходи щодо запобігання нещасним випадкам профзахворюванням і аваріям та контролює їх виконання; розроблює за участю МакНДІ і НДІГС і за погодженням із Держнаглядохоронпраці подає на затвердження директору Держвуглепрому галузеві нормативні документи з охорони праці; • здійснює методичне керівництво службами охорони праці об'єднань І підприємств галузі; • контролює навчання керівних працівників фахівців і працівників галузі підвищення кваліфікації І перевірку знань з питань охорони праці. • щокварталу проводить аналіз оснащеності шахт засобами захисту і контролю веде облік травматизму профзахворюваності аварій 1-ї та 2-ї категорій; забезпечує об'єднання І шахти необхідними інформаційними матеріалами з охорони праці аварій і нещасних випадків; • сприяє придбанню шахтами І об'єднаннями нормативно-правових документів систем протиаварійно-го захисту засобів колективного та індивідуального захисту; • здійснює пропаганду безпечних методів роботи передового досвіду а також разом із МакНДІ НДІГС і шахтами де виникла аварія забезпечує підприємства і організації інформаційними матеріалами про аварії смертельні і групові нещасні випадки що сталися; • організує перевірки скарг працівників галузі і громадян з питань охорони пращ і дає відповіді по суті; • бере участь у роботі з виділення коштів на охорону праці й розподіляє їх на наукові дослідження з охорони праці з усіх джерел фінансування. 8 ФУНКЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ КОНЦЕРНІВ КОМБІНАТІВ ТРЕСТІВ З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 8.1. Генеральний директор голова керівник : організує виконання законів України указів Президента України постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів наказів міністра Держвуглепрому і Держнаглядохоронпраці а також виконання обов'язків посадовими особами об'єднання з питань охорони праці; • створює службу охорони праці холдингової компанії виробничого об'єднання концерну корпорації комбінату тресту як одну із основних виробнично-тех-нічних служб; • призначає за узгодженням з Мінпаливенерго керівника служби охорони праці - заступника генерального директора голови начальника керівника з питань охорони праці в об'єднанні а також працівників служби охорони праці; • затверджує положення про службу охорони праці об'єднання визначає її структуру і штат працівників згідно з типовим галузевим положенням про охорону праці; • організує функціонування системи управління охороною праці в об'єднанні І на усіх підприємствах що входять до його складу; • затверджує щороку план поліпшення умов і охорони праці план-графік комплексних і цільових перевірок стану охорони праці шахт та інших підприємств склад постійно діючої комісії ПДК з охорони праці річний план роботи служби охорони праці об'єднання; • керує роботою комісії з охорони праці об'єднання; • бере участь у щорічній комплексній перевірці стану охорони праці кожної шахти органами Держнагляд-охоронпраці; • бере участь у розслідуванні смертельних нещасних випадків на виробництві й аварій 1-і та 2-і категорій; • несе відповідальність за низький рівень організації робіт з управління охороною праці аварії з груповим смертельним травматизмом високий рівень травматизму і профзахворюваності у об'єднанні. 8.2. Технічний директор - головний інженер об'єднання: • здійснює технічне керівництво гірничими та допоміжними роботами на підприємствах об'єднання відповідно до гірничого законодавства Закону України «Про охорону праці» посадової інструкції та нормативних актів; • очолює роботу технічної дирекції об'єднання у питаннях технічної та технологічної політики інженер- ного забезпечення безпеки робіт і охорони праці протиаварійного захисту вугільних шахт від вибухів газу та пилу газодинамічних та гірничодинамічних явищ ендогенних і екзогенних пожеж геолого-мар-кшейдерського забезпечення гірничих робіт; • подає шахтам науково-технічну допомогу .у веденні гірничих робіт у складних умовах газодинамічних явищ самозапалювання пластів провітрювання застосування гірничошахтного обладнання і засобів безпеки; • здійснює особисто і з залученням фахівців технічної дирекції перевірку стану охорони праці на підприємствах а також не рідше одного разу на тиждень - перевірку однієї з шахт щодо забезпечення вибоїв повітрям ефективності боротьби з пилом газодинамічними явищами підземними пожежами організації безпечної технології робіт; • організує розгляд проектів на розкриття підготовку та відробку шахтних полів виїмкових дільниць на пластах небезпечних за газодинамічними явищами та самозапалюванням вугілля відповідно до Правил безпеки; • погоджує із шахтами програми розвитку гірничих робіт проекти паспорти заходи та інші документи згідно з Правилами безпеки; • здійснює контроль за якістю проведення гірничих виробок; • визначає із залученням геолого-маркшейдерської служби якість геологічних і маркшейдерських робіт на шахтах достовірність визначення їх службами небезпечних зон бар'єрних і запобіжних ціликів; • контролює виконання технічними керівниками і службами шахт проектних рішень технологи робіт а також законодавчих актів указів Президента України наказів Мінпаливенерго і Держвуглепрому з питань охорони праці; • забороняє припиняє ведення робіт з відступом від програми гірничих робіт проектів паспортів або тих робіт що проводяться із порушеннями техніки безпеки; • очолює комісію що приймає іспити щодо знань Правил безпеки від фахівців не рідше одного разу на три роки; • організує разом із ДГВРС проведення на шахтах «учбових тривог» із періодичністю не менше 1 разу на рік на кожній шахті; • визначає разом з технічними службами потреби шахт у системах протиаварійного захисту приладах і апаратурі захисту та контролю засобах індивідуального захисту подає допомогу і контролює їх придбання шахтами; • затверджує плани ліквідації аварій на шахтах і узгоджує їх із підрозділами ДГВРС відповідно до Правил безпеки; • несе відповідальність за аварії з груповими смертельними випадками що сталися на шахтах високий рівень і ріст виробничого травматизму і профзахво- рюваності несвоєчасне здійснення технічних рішень спрямованих на створення безпечних умов праці. 8.2.1. Заступники технічного директора з гірничих робіт перспективного розвитку технології робіт техніки безпеки головні фахівці фахівці дирекції які очолюють представляють служби вентиляції дегазації кон-диціонування шахтного повітря боротьби з ГДЯ БПР геолого-маркшейдерську службу та ін.; • подають технічну та методичну допомогу відповідним службам і посадовим особам підприємств у межах своєї компетенції і посадової інструкції; • здійснюють за графіком цільові щотижневі перевірки якості роботи підконтрольних шахтних служб і дільниць; • беруть участь у комплексних перевірках шахт що провадяться органами Держнаглядохоронпраці і вживають заходів щодо усунення виявлених порушень недоглядів і недоліків; • видають обов'язкові до виконання письмові приписи керівникам і фахівцям шахт у разі виявлення порушень техніки безпеки; • інформують технічного директора головного інженера і керівника служби охорони праці об'єднання і шахти про передаварійні ситуації загрозу життю і здоров'ю людей; • несуть відповідальність за невиконання обов'язків з охорони праці відображених у посадових інструкціях аварії і нещасні випадки що сталися в результаті недоліків у їх роботі. 8.3. Заступник генерального директора з охорони праці: • контролює знання і виконання керівниками і фахівцями підприємств дільниць і служб законів України указів Президента постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів наказів Міністра палива та енергетики наказів Держвуглєпрому Держнаглядохоронпраці і об'єднань з питань охорони праці; • щорічно та щоквартально на початок року кварталу здійснює аналіз стану охорони праці виробничого травматизму і профзахворюваності на підприємствах і об'єднаннях; • готує і направляє до статистичних організацій місцевих органів влади вищих організацій Мінпаливенер-го і МакНДІ звітність з травматизму профзахворюваності і стану охорони праці за минулий рік протягом першого місяця поточного року; • складає і подає на затвердження генеральному директору плани-графіки перевірок стану охорони праці на підприємствах що передбачають щорічну разом із органами Держнаглядохоронпраці комплексну перевірку стану охорони праці на кожній шахті щотижневу цільову перевірку шахт і щорічне учбове тренування тривогу щодо введення у дію плану ліквідації аварій; • готує щорічно і щоквартально наказ по об'єднанню з оцінкою діяльності керівників шахт посадових осіб об'єднання з питань охорони праці; • визначає у річному перспективному плані поліпшення умов і охорони праці по об єднанню окремих підприємствах що мають високий рівень травматизму профзахворюваності і аварійності вичерпні заходи щодо їх запобігання; контролює виконання посадовими особами І фахівцями об'єднання плану-графіка цільових перевірок стану охорони праці на шахтах; • провадить разом з іншими службами учбові тривоги щорічно на кожній шахті; • подає організаційно-методичну допомогу з управління охороною праці службам охорони праці підприємств організацій ; • взаємодіє з МакНДІ НДІГС Держвуглепромом і органами Держнаглядохоролраці з питань створення нормативних документів з безпеки робіт удосконален- ня методів розслідування аварій і травматизму здійснення заходів з охорони праці і безпечного виконання спеціальних робіт; • залучає на договірній основі МакНДІ для глибокого аналізу причин аварій з груповим травматизмом і високого рівня травматизму на шахтах розробки заходів докорінного поліпшення стану охорони праці; • представляє об'єднання з питань охорони праці у державних і громадських організаціях; • бере участь у розслідуванні аварій 1 -і та 2-ї категорій групових і смертельних нещасних випадків; • організує роботу з підготовки матеріалів розслідування смертельного і групового травматизму на підприємствах; • контролює процес навчання в учбово-курсових ком-бінатах з охорони праці; • бере участь у прийомі іспитів у працівників та ІТП які навчалися в УКК; • доповідає начальнику Управління охорони праці відділу АТ Держвуглепрому про обставини і причини смертельних випадків що сталися протягом доби; • контролює роботу усіх дирекцій керівників посадових осіб і служб з питань охорони праці. • Несе відповідальність за: • низьку ефективність функціонування системи управління охороною праці; • ріст виробничого травматизму і профзахворюваності; • несвоєчасність і недостовірність державної звітності з охорони праці; • низький контроль з питань виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці і безпеки робіт затверджених інструкцій з поліпшення умов охорони праці та заходів за результатами розслідування групових випадків травматизму. 8.3.1. Служба охорони праці об'єднання на підприємстві шахті ШБУ контролює: • виконання законодавчих і нормативних документів з охорони праці; • функціонування системи управління охороною праці та її ефективність; • своєчасність виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків і аварій проведення депресійних зйомок виконання проектів паспортів організації протиаварійного захисту; • умови праці працівників; • забезпечення безпечного виконання робіт; • якість навчання інструктажів і перевірок знань працівників; • виконання галузевих та інших заходів із запобігання аваріям травматизму і профзахворюванням; • виконання посадовими особами шахти обов'язків з охорони праці; • витрачання коштів на охорону праці і стимулювання робіт з охорони праці. 8.3.2. Служба охорони праці об'єднання забезпечує керівників і фахівців об'єднання переліком питань пам'яткою з перевірки стану охорони праці на підприємстві. 8.3.3. Служба охорони праці об'єднання проводить щомісячну оперативну оцінку щоквартальний експрес-аналіз і щорічний глибокий аналіз стану техніки безпеки травматизму профзахворюваності та аварійності на підприємствах і у цілому по об'єднанню. 8.4. Усі посадові особи і спеціалісти об'єднань під час відвідання підземних робіт відповідно до нормативу перевіряють стан умов охорони та гігієни праці дотримання працівниками шахт Правил безпеки проектів паспортів та інших нормативних документів при виконанні робіт і поведінку на робочому місці. Результати перевірок і вжиті заходи керівники і головні фахівці фахівці об'єднання записують у книзі приписів. Вони зупиняють роботи що виконуються у небезпечних зонах створюють небезпеку і поновлення робіт відбувається тільки з їх дозволу. 8.5. Керівники і головні фахівці об'єднання беруть участь у розслідуванні аварій 1-ї та 2-ї категорій групових і смертельних нещасних випадків травматизму смерті працівника на виробництві робочому місці . 8.6. Керівники і фахівці об'єднання у межах своєї компетенції подають технічну економічну і методичну допомогу шахтам у рішенні технічних науково-дослідних робіт з охорони праці забезпеченні нормативно-технічною документацією засобами захисту і контролю використанні вітчизняного і закордонного досвіду з охорони праці. 8.6.1. Директор з виробництва несе відповідальність за: • низький рівень функціонування нарядної системи; • групові нещасні випадки пов'язані з порушеннями організації робіт з видобутку і транспортування гірничої маси матеріалів та обладнання. 8.6.2. Головний механік несе відповідальність за: • невиконання вимог СУОП і нарядної системи у енергомеханічній службі; • групові нещасні випадки під час доставки людей по вертикальних стволах і похилих виробках. 8.6.3. Головний енергетик несе відповідальність за: • аварії пов'язані з несправністю апаратів реле систем захисного відключення електроенергії; • вибухонебезпеку електрообладнання. 8.6.4. Директор з капітального будівництва несе відповідальність за групові нещасні випадки допущені на об'єктах новобудовах капітального будівництва. 8.6.5. Директор з економіки несе відповідальність за невиділення у повному обсязі та нецільове використання коштів призначених на охорону праці. 8.7. В об'єднанні під керівництвом генерального директора створюється постійно діюча комісія ПДК з охорони праці де заслуховуються звіти керівників і фахівців шахт підприємств про допущені аварій і нещасні випадки забезпечення працівників засобами захисту та контролю виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці і подаються пропозиції керівництву об'єднання щодо вирішення невідкладних питань з охорони праці. Для надання кваліфікованої допомоги технічному директору як дорадчий орган в об'єднанні створюється технічна рада. 9. ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ • 9.1. На підприємстві виконуються основні функції з управління охороною праці насамперед щодо: - аналізу і прогнозування стану охорони праці; - планування заходів з охорони праці; - організації і координації робіт з охорони праці; - контролю стану охорони праці і техніки безпеки; - стимулювання робіт з охорони праці. Функції підприємства з управління охороною праці у Системі визначені стосовно шахти. 9.2. На підприємстві для організації і контролю безпечного ведення робіт передбачається визначений нормами і розрахунками штат керівників робіт фахівців і служба охорони праці. 9.3. Директор шахти підприємства з метою організації робіт без аварій і травматизму призначає керівників технічної виробничої енергомеханічної та інших служб персональний склад керівників робіт і працівників служби охорони праці на конкретні ділянки роботи зміни. 9.4. На підприємстві організується його керівниками і службою охорони праці виробнича діяльність відповідно до нарядної системи і системи управління охороною праці. 9.5. Щорічно у першій половині січня служба охорони праці з залученням керівників дільниць відділів цехів і служб провадить аналіз стану умов охорони праці травматизму профзахворюваності і аварійності за минулий рік. Звіти за формами держстатзвітності направляють 20 січня в організації статобліку місцевих органів влади ДХК БО а самостійні шахти та об'єднання - безпосередньо до Держвуглепрому Мінпаливенерго і МакНДІ. які здійснюють облік і аналіз травматизму та профзах-ворюваності. Оперативний облік та експрес-аналіз травматизму на шахті підприємстві здійснюється щомісяця а щоквартально за встановленою формою короткий звіт динаміка направляється до ДХК ВО а самостійні шахти та об'єднання - безпосередньо в МакНДІ для дослідження причин і тенденцій травматизму розробки оперативних заходів щодо його запобігання виключення випадків повторення . 9.6. На підприємстві аналізуються і прогнозуються шкідливі та небезпечні чинники і створюються належні умови праці для працівників відповідно до нормативно-правових актів. Прогноз небезпечних і шкідливих чинників імовірності аварій і травматизму здійснюється за допомогою методики додаток 1 та інших наявних та розрахункових даних НШВФ. 9.7. Службою охорони праці розроблюється і затверджується директором підприємства щорічно план поліпшення умов і охорони праці підприємства із розподілом обсягів роботи по кварталах строках виконання і з встановленням осіб відповідальних за їх виконання. 9.8. Щорічно із розподілом по кварталах і щокварталу більш детально складається план роботи служби охорони праці підприємства який передбачає розробку планів-графіків комплексного і цільового обслідувань перевірок охорони праці на дільницях у цехах службах план роботи постійно діючої комісії з охорони праці плани навчання гірників і фахівців безпечним методам роботи плани проведення Днів безпеки і т.ін. 9.9. Служба охорони праці розроблює перелік обов'язків і прав з охорони праці для керівних працівників і фахівців шахти підприємства до посадових інструкцій які розроблюються службою організації управління виробництвом і затверджуються директором шахти підприємства . 9.10. Службами підприємства під керівництвом служби охорони праці розроблюються професійні інструкції з охорони праці безпечного ведення робіт і поведінки у шахті на робочому місці гірників працівників якщо галузеві типові інструкції не повністю відповідають специфіці підприємства. 9.11. Технологічною службою розроблюються погоджуються із службою охорони праці і затверджуються директором головним інженером у встановлений ПБ термін проекти паспорти технологічні схеми інструкції інші документи та заходи що забезпечують безпеку технологічних процесів машин обладнання і матеріалів. 9.12. Планування робіт і заходів з охорони праці на добу і по змінах на рівні шахти здійснюється шляхом їх внесення у загальношахтну книгу нарядів і оперативний журнал гірничого диспетчера при плануванні обсягів робіт технологічного циклу. 9.13. Організація і координація робіт з охорони праці на підприємствах включає: • збирання інформації з безпеки праці на дільницях в цехах службах і робочих місцях виробничою службою службою охорони праці перевірки службою ВТБ пилогазового режиму ЕМС - ГШО та ін.; • прийняття технічних і організаційних рішень розробку і ведення технічної документації; • навчання інструктажі інформацію та перевірку знань з охорони праці; • встановлення конкретних організаційно-керівних дій; • оперативне керівництво і координацію робіт. 9.14. Збирання інформації про небезпеки травматизм аварії і стан справ на дільниці здійснюють: • негайне - гірничий диспетчер від гірничого майстра будь-якого працівника із записом у журнал про ці події; • на початку і посередині зміни - гірничий диспетчер від гірничого майстра про стан справ і стан охорони праці; • щозміни наприкінці зміни - гірничий диспетчер від гірничого майстра із записом до журналу; гірничий майстер із записом у наряд-путівку і переданням інформації до нарядної перед складанням наряду на наступну зміну; • щозміни після обходу маршруту - гірничий майстер ВТБ із записом у наряд-путівку і переданням інформації до нарядної дільниці ВТБ; • наприкінці зміни - будь-яка посадова особа або фахівець які передають виявлені на маршруті порушення зауваження до нарядної дільниці для запису до книги нарядів і усунення порушень. 9 15. У разі виникнення загрози аварії нещасного випадку будь-який працівник свідок негайно повідомляє гірничому диспетчеру черговому по підприємству і вживає заходів щодо подання допомоги постраждалим і ліквідації аварії на початковій стадії відповідно до ст. 41 Гірничого Закону України. Гірничий диспетчер: • у разі нещасного випадку негайно викликає реанімаційно-протишокову групу ДВГРС направляє до по-страждалого працівника медпункту; • у разі аварії 1-ї або 2-ї категорії викликає підрозділ ДВГРС і діє за планом ліквідації аварій ПЛА ; • про інші аварії повідомляє керівникам дільниці шахти . 9.16. Директор підприємства інформує вищих безпосередніх керівників ДХК ВО Мінпаливенерго і місцеві органи влади про аварії 1-ї категорії групові і смертельні нещасні випадки. Гірничий диспетчер інформує про ці події посадових осіб за списком відповідно до плану ліквідації аварій. Головний інженер і головний механік організують розслідування аварій що не викликали нещасних випадків у гірничо-механічному і енергетичному господарстві підприємства відповідно до Положення про розслідування і облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах в установах і організаціях. 9.17. Керівник служби охорони праці здійснює постійний контроль за оформленням матеріалів розслідування нещасних випадків профзахворювань і аварій. Він інформує про аварії 1-ї та 2-ї категорій групові та смертельні нещасні випадки Управління охорони праці відділ АТ Держвуглепрому. Про зняття з обліку раніше прийнятих на облік виробничих травм заступник директора з охорони праці протягом доби доводить до відома Управління ОП відділ АТ Держвуглепрому і МакНДІ. 9.18. Керівник підприємства відповідно до річного плану навчання або у разі виникнення потреби прийом на роботу призначення на посаду підвищення кваліфікації переведення на іншу роботу порушення працівником ПБ і т.ін. організує навчання працівників в учбовому пункті підприємства на учбово-курсовому комбінаті в інститутах центрах підвищення кваліфікації відповідно до Правил безпеки. 9.19. Відповідно до ст. 41 Гірничого Закону України кожний працівник повинен бути навчений і знати: • вимоги технічної документації проектів паспортів технологічних схем що відносяться до його компе- тенції роботи професії посади ; • план ліквідації аварій у межах робіт що виконують- - правила поведінки у особливо небезпечних підземних умовах; - посадові інструкції або професійну інструкцію з охорони праці і керівництва інструкції з експлуатації машин механізмів і обладнання. 9.19.1 Працівник зобов'язаний: - не створювати загрозу власному життю і життю людей; - вести постійний контроль за безпекою праці; - подавати першу допомогу потерпілим під час нещасного випадку. 9.19.2. Працівник повинен знати що за гірничим законодавством правопорушеннями у сфері ведення гірничих робіт є: - невиконання Правил безпеки; - прийняття необгрунтованих і небезпечних технічних рішень; - проведення робіт без технічної документації або з порушенням її вимог; - викривлення розрахунків і показників безпеки робіт; - невиконання вимог осіб гірничого нагляду; - порушення пилогазового режиму протипожежного захисту противикидних заходів вибухобезпеки електрообладнання паспортів кріплення; - куріння вживання алкогольних напоїв і наркотичних засобів у підземних виробках; - виведення з ладу крадіжка засобів захисту і контролю матеріалів і обладнання. 9.20. Служба охорони праці шахти повинна контролювати навчання навченість правилам користування засобами індивідуального і колективного захисту на дільницях щоб працівники постійно відпрацьовували чіткі навички користування саморятувальником газовизначни-ком вогнегасником і т.ін. 9.21. Виконавці робіт і особи технічного керівництва повинні бути навчені вимогам проектно-технічної документації знати їх і підтвердити це знання своїм підписом і датою навчання у відповідному документі. 9.22. Організаційно-керівна дія СУОП полягає у: • правильному розподіленні функцій і обов'язків працівників з управління охороною праці; • веденні робіт відповідно до затвердженої технології наказів керівника підприємства посадових і професійних інструкцій нарядної системи; • організації контролю ведення робіт з боку керівників робіт служби охорони праці дільниць ВТБ ПРТБ ПР і комісій з охорони праці; • постійному підвищенні кваліфікації інструктуванні та перевірці знань з питань охорони праці працівників і спеціалістів; • проведенні єдиного у галузі Дня безпеки четвер з обстеженням стану техніки безпеки на дільницях і робочих місцях. 9.23. Рівень забезпечення безпеки праці на шахті такий: 9.23.1. Гірник забезпечує: • дотримання вимог ст.41 42 Гірничого Закону України про безпеку праці; • якісне виконання робіт відповідно до технічної документації; • вміння користуватися необхідними машинами механізмами і обладнанням приладами захисту і контролю; • підтримання безпечних умов праці. 9.23 2. Бригадир ланковий забезпечує виконання робіт відповідно до технічної і технологічної документації підтримання безпечних умов праці та дотримання ст. 41 42 Гірничого Закону України всіма працівниками бригади ланки . 9 23.3 Гірничий майстер майстер виконроб забезпечує: • функціонування наявність справність засобів протиаварійного і колективного захисту на дільниці у зміні; • знання усіма працівниками технічної документації; • виконання робіт без порушень технологічної дисципліни і ПБ; • вміння працівників користуватися приладами захисту і контролю; • виконання ст. 41 42 Гірничого Закону України усіма працівниками зміни. 9.23.4. Начальник дільниці заступник помічник механік забезпечує: • дільницю і робочі місця необхідними матеріалами обладнанням засобами захисту а також технічною документацією і своєчасно ознайомлює з нею гірничих майстрів майстрів і працівників; • безпеку машин і механізмів; • створення безпечних і здорових умов праці на дільниці; • ведення робіт без порушень безпеки праці усіма працівниками дільниці. 9.23.5. Головний механік головний енергетик забезпечує: • безпечну і безаварійну роботу ГШО і ЕО електрообладнання ; • своєчасність і якість робіт з огляду ревізії налагодження випробування і ремонту ГШО і ЄО шахтними працівниками і спеціалізованими організаціями додаток 4 . 9.23.6. Заступник директора з виробництва на чальник зміни забезпечує організацію та координацію робіт усіх виробничих дільниць без аварій травматизму згідно з галузевою нарядною системою і системою управління охороною праці на всіх ланках виробництва протягом кожної зміни і доби в цілому. 9.23.7. Заступник директора з охорони праці на шахті забезпечує контроль за виконанням нормативно-правових актів технічної документації з охорони праці і функціонуванням системи управління охороною праці у цілому по шахті а працівники служби охорони праці забезпечують такий контроль позмінно. 9.23.8. Головний інженер забезпечує: • розробку технічно безпечних рішень з виробництва; • побудову і виконання програми та календарних планів розвитку гірничих робіт розробку проектів і паспортів що виконуються без порушень охорони праці; • застосування техніки і технології згідно з гірничо-геологічними умовами; • розробку і виконання заходів дотримання пилогазового режиму; • ефективну боротьбу з газодинамічними явищами обваленнями гірничих порід екзогенними та ендогенними пожежами; • безаварійну експлуатацію рудникового транспорту та підйому. 9.23.9. Директор шахти забезпечує: • функціонування системи управління охороною праці на підприємстві; • службу охорони праці кваліфікованими кадрами відповідно до Положення про службу охорони праці і за розрахунком її комплектації; • своєчасність затвердження проектів паспортів та інших документів; • своєчасність затвердження планів заходів з охорони праці і призначення осіб які відповідають за їх виконання; • регулярне видання наказів з охорони праці не рідше одного разу на місяць ; • виділення фінансування на охорону праці згідно з планами заходами з охорони праці. 9.24. Відповідно до ст. 26 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створюється комісія з питань охорони праці яка працює згідно з цим Положенням. Для прийняття оперативних рішень з охорони праці створюється постійно діюча комісія ПДК під головуванням керівника підприємства за участю профспілок уповноважених трудового колективу спеціалістів з охорони праці представників ДержнаглядохоронпрацІ І вищих рад профспілок за погодженням . Засідання ПДК з охорони праці провадяться на шахті не рідше одного разу на два тижні. Рішення комісії носять рекомендаційний характер. У День безпеки або попередні дні тижня проводяться: • цільові обстеження перевірки стану охорони праці на дільницях у цехах службах відділах ; - оперативні перевірки дотримання правил і норм безпеки праці на робочих місцях. У День безпеки також провадяться: - засідання ПДК із звітом керівників підрозділів і конкретних порушників техніки безпеки; - наради з керівниками підрозділів з охорони праці із звітом керівників підрозділів; - позмінні збори з охорони праці з інформуванням працівників і спеціалістів про стан охорони праці причини травматизму аварійності та профзахворюваності і вжиті заходи. 9.25. Усі роботи на шахті у шахті допускаються тільки у разі наявності у виконавця змінного завдання наряду виданого бригадиру ланковому або конкретному старшому працівнику з урахуванням фактичного стану справ на ділянці роботи зафіксованого у книзі нарядів дільниці цеху служби відділу загальношахтній книзі нарядів і наряд-путівці гірничого майстра майстра виконавця або керівника робіт . Не допускаються до роботи чергові на об'єктах машиністи слюсарі сторожа прибиральники і т.ін. без щоденного виданого їм змінного персонального бригадного наряду завдання . Загальношахтна і дільничні книжки нарядів після видачі нарядів протягом зміни до наступного наряду зберігаються у гірничого диспетчера. Книжки нарядів і на-ряд-путівки зберігаються протягом року після їх заміни закінчення заповнення . 9.26. Оперативне керівництво і координацію робіт з охорони праці на дільниці у зміні здійснює гірничий майстер керівник робіт виконроб по шахті - начальник зміни гірничий диспетчер. Загальне керівництво і координацію робіт з управління охороною праці на шахті підприємстві здійснює директор безпосередньо і через заступників директора -головного інженера заступника директора з охорони праці і виробництва. 9.27. На шахті підприємстві під керівництвом заступника директора з охорони праці функціонує система інформації з охорони праці і пропаганди безпечних методів роботи шляхом: - встановлення у необхідних місцях і своєчасного оновлення заборонних та інформаційних знаків показників піктограм лозунгів і плакатів; - вивішування у нарядних або і на місцях роботи проектів паспортів схем викопіювань плану гірничих виробок схем із зазначенням небезпечних місць і схем вентиляції з указанням запасних виходів і т.ін ; - щотижневих позмінних зборів з інформацією про аварії причини нещасних випадків заходи вжиті до порушників техніки безпеки і з усунення наявних порушень ПБ; - інформування про небезпеки під час виконання робіт; - показу кінофільмів з безпеки робіт; - опрацювання телеграм інформаційних листів наказів про аварії і нещасні випадки; - розміщення на дошках інформації куточках ТБ схем ескізів з обставинами і причинами аварій і нещасних випадків. 9.28. Контроль за станом охорони праці на рівні шахти підприємства на усіх робочих місцях здійснюється усіма керівниками посадовими особами і спеціалістами шахти під час обстеження підземних гірничих виробок відповідно до встановлених нормативів додаток 5 . Кожен працівник служби охорони праці або дільниці ВТБ у разі виявлення небезпек або грубих порушень ПБ зупиняє ведення робіт сповіщає гірничому диспетчеру начальнику зміни про вжиті заходи з наступним записом до загальношахтної книги нарядів. Дозвіл на поновлення робіт після усунення порушень видає особа яка зупинила роботи. Фахівці які контролюють стан охорони праці на маршрутах здійснюють контроль за графіком із записом виявлених порушень у спеціальну книгу. Кожний керівник і фахівець шахти після виїзду з шахти зобов'язаний подати припис про порушення що становлять небезпеку для людей. Ведення робіт у небезпечних місцях і з загрозою для життя і здоров'я людей негайно зупиняється і про це сповіщається гірничому диспетчеру який інформує керівників дільниць або шахти. 9.29. На кожній шахті провадяться: - комплексні перевірки стану охорони праці - щорічно разом з органами Держнаглядохоронпраці за планом органу ДНОП ; - комплексні перевірки дільниці служби - не рідше одного разу на квартал; - цільові перевірки - за планами-графіками і поза чергою у разі необхідності; - перевірки і ревізії шахтних об'єктів і обладнання -у строки передбачені Правилами безпеки і графіками ППР додаток 4 ; - перевірки стану охорони праці - за графіком обстеження маршрутів. На кожній шахті повинні бути і завчасно контролюватися службою охорони праці: - книга приписів державного інспектора з охорони праці; - книга розпоряджень працівників шахти ДХК ВО Мінпаливенерго з охорони праці; - журнал обліку нещасних випадків на виробництві. 9.30. На шахті підприємстві встановлюється система стимулювання робіт працівників з охорони праці. Основними стимулюючими чинниками важелями і мотивацією до роботи без аварій і травматизму порушень ПБ і зупинки робіт контролюючими особами є: - надбавка до зарплати тарифної ставки працівників за безпечну працю і якісне виконання робіт згідно із коефіцієнтом трудової участі додаток 3 ; - надбавка до місячного окладу керівників і спеціалістів з урахуванням обов'язків і результатів роботи з охорони праці; - збільшення розміру виробничих премій для працівників і посадових осіб; - преміювання за запобігання аваріям і нещасним випадкам; - надання позачергових путівок до санаторіїв профілакторіїв будинків відпочинку пансіонатів; - вручення колективної премії дільниці бригаді зміні ланці за успіхи в охороні праці перемогу в конкурсах з охорони праці; - оголошення подяки у наказі. 9.31. Усі порушення охорони праці і техніки безпеки обов'язково фіксуються і за Тх фактом вживають відповідних заходів як і заходи стягнення або і матеріального впливу на порушників яку посаду вони б не займали. За погіршення стану охорони праці місячні квартальні грошові надбавки і виробнича премія зменшуються: • працівникам у т.ч. травмованим у зв'язку з порушеннями ними Правил техніки безпеки які спричинили або могли спричинити тяжкі наслідки - на 100%; • працівникам у зв'язку з порушеннями ними Правил охорони праці - до 50%; • гірничим майстрам у змінах яких мав місце смер-тельний або груповий травматизм - 100% легкий травматизм - 50%; гірничим майстрам дільниць ВТБ ПРТБ БПР ІТП та спеціалістам які обстежували маршрут на якому після обстеження мав місце смертельний або груповий трав- матизм - 100% легкий травматизм - до 50%; • керівникам дільниці механіку у разі смертельного групового травматизму на ділянці - 100%; • керівникам дільниці у т.ч. ВТБ за аварійне загазу- вання через порушення провітрювання гірничої гірничих виробки - 100%; • керівникам і спеціалістам у т.ч. службі ОП шахти за смертельний і груповий травматизм - 100% за зростання загального травматизму - до 100%. 9.32. Відповідно до Гірничого Закону України за порушення правил і норм безпеки у особливо небезпечних підземних умовах до порушників застосовуються заходи дисциплінарного впливу догана сувора догана переведення на нижчеоплачувану роботу або переміщення на нижчу посаду строком до 3 місяців звільнення а також передача матеріалів експертного технічного розслідування порушень ПБ що спричинили могли спричинити тяжкі наслідки правоохоронним слідчим органам для притягнення до кримінальної відповідності. 10. ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ПІДПРИЄМСТВА З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 10.1. Структурна одиниця підприємства дільниця служба цех відділ здійснюючи виробничу діяльність є основним об'єктом на який спрямовані функції системи управління охороною праці тому що більшість аварій нещасних випадків профзахворювань трапляється на виробничих дільницях. 10.2. На дільницях здійснюються такі функції СУОП: • поточне і оперативне планування заходів з охорони праці; • організація і координація робіт з охорони праці; • контроль стану охорони праці та техніки безпеки; • усунення попередження порушень техніки безпеки; • матеріальне стимулювання за ініціативою керівників дільниці . 10.3. Поточне планування заходів з охорони праці на дільниці цеху службі і робочому місці здійснюється начальником дільниці на найближчу перспективу місяць тиждень конкретну дату добу зміну у книзі розпоряджень керівника дільниці. Основою до поточного планування є: • обсяги і строки виконання робіт з річного перспективного плану поліпшення умов і охорони праці підприємства; • поточні плани і заходи з охорони праці підприємства календарні плани гірничих та інших робіт; • плани-графіки планово-запобіжних ремонтів машин і обладнання; • приписи контролюючих органів і посадових осіб; • невідповідність робочих місць машин і механізмів правилам безпеки; • заходи запропоновані комісіями за результатами розслідування нещасних випадків профзахворювань і аварій; • накази директора підприємства. 10.4. Оперативне планування заходів з охорони праці на дільниці здійснюється перед початком зміни особою яка видає наряд на роботи. Оперативне планування ведеться шляхом записів до книги нарядів дільниці і наряд-путівки гірничого майстра обсягів робіт з виробництва з першочерговим виконанням робіт щодо усунення порушень ПБ і планових робіт з ОП із зазначенням прізвищ або табельних номерів осіб що працюють у зміні а також окремо відповідальних за усунення порушень ПБ роботу вентиляторів місцевого провітрювання компресорів гірничих машин і механізмів електрообладнання членів ВГК і т.ін. Оперативному плануванню робіт під час видачі нарядів на чергову зміну передує інформація чергового гірничого майстра бригадира ланкового гірничого диспетчера працівників дільниці ВТБ та служби охорони праці про стан безпеки на дільниці у поточній зміні. 10.5. Під час видачі нарядів на усунення порушень ПБ і виконання робіт виробничого циклу на дільниці провадиться усний або письмовий інструктаж з охорони праці періодичні письмові інструктажі працівників передбачені Правилами безпеки а також осіб які порушили Правила безпеки. Забороняється видача нарядів на виробництво робіт: • у місця які становлять небезпеку для працюючих крім усунення небезпек із використанням додаткових заходів безпеки і або під контролем керівника робіт дільниці ; • на які відсутня технічна документація; • особам які не ознайомлені з технічною документацією; • за відсутності достовірної інформації про безпеку на робочих місцях; • що ведуться разом з іншими дільницями без ув'язування координації начальником зміни нарядів про порядок і черговість їх виконання; • після ліквідації аварій розбирання завалів розгазування очищення порожнин ГДЯ і т.ін без додаткового письмового інструктажу призначення керів- ника робіт відповідального за усунення аварій або її наслідків. 10.6. Наряд-путівку гірничого майстра та змінне завдання у книзі нарядів дільниці затверджує особа яка видає загальношахтний наряд на ведення робіт дільницям і яка повинна скоординувати порядок виконання робіт різними дільницями. 10.7. На початку зміни гірничий майстер або бригадир ланковий старший працівник повинні оглянути стан безпеки на робочих місцях і дати згоду працівникам на виконання наряду. Виявлені порушення ПБ усуваються в першу чергу. Із зон небезпечних для життя і здоров'я бригадир ланковий або гірничий майстер повинен вивести працівників у безпечне місце. Ці керівники робіт сповіщають про небезпеку гірничому диспетчеру і начальнику заступнику начальника дільниці. Усунення небезпеки здійснюють досвідчені працівники під безпосереднім керівництвом гірничого майстра керівника дільниці спеціаліста шахти . 10.8. Протягом зміни гірничий майстер бригадир ланковий старший працівник повинен контролювати безпеку робіт а у кінці зміни - прийняти виконаний без відступів від ПБ обсяг робіт. Гірничий майстер сповіщає не менше 3 разів за зміну на початку через 3 години і в кінці гірничому диспетчеру про виконаний обсяг робіт і стан безпеки на дільниці. Про аварії і нещасні випадки гострі захворювання гірничий майстер постраждалий або свідок сповіщає гірничому диспетчеру негайно. У випадку невідповідності якості робіт технічним нормам або Правилам безпеки гірничий майстер зобов'язаний частково або повністю зробити бракування роботи і запис про це внести до наряд-путівки. У наряд-путівці гірничий майстер фіксує також усунені й ті що залишились на кінець зміни порушення ПБ про що повідомляє у нарядну дільниці а у разі серйозних порушень або небезпек - і гірничому диспетчеру. Гірничий майстер який закінчив зміну повинен здати й якщо немає перерви між змінами гірничому майстру нової зміни з відміткою підписом останнього у наряд-путівці про прийомку зміни. Гірничий майстер після закінчення зміни зобов'язаний переконатися у виході виїзді з шахти усіх працівників своєї зміни. За необхідності залишити людей працювати понаднормове в наступній зміні їх прізвища повинні бути дописані у наряд-путівку гірничого майстра який заступив на зміну книгу нарядів і про це повідомлено у табельну шахти і гірничому диспетчеру. У випадку організації у шахті страйку забороненого Гірничим Законом України у особливо небезпечних підземних умовах керівник повідомляє про це керівнику шахти а керівник шахти разом із командиром підрозділу ДВГРС і органів МВС організовує виведення видалення страйкарів із шахти. З цими організаціями досягається угода видається спільний наказ передбачається така позиція у ПЛА і т. ін. де визначено порядок видалення страйкарів із шахти. Після виїзду із шахти гірничий майстер здає звіт начальнику зміни особі яка затвердила наряд . 10.9. На дільниці повинна бути організована чітка система навчання і інструктування працівників. Постійно відповідно до встановлених ПБ строків працівників знайомлять із засобами захисту та контролю запасними виходами пилогазовим режимом заходами щодо протипожежного захисту і боротьби з газодинамічними явищами ознаками раптових викидів обваленнями порід самозапалюванням вугілля заводськими та посадовими інструкціями з експлуатації гірничошахтного обладнання ведення робіт чергування . 10.10. Керівники дільниці й гірничі майстри навчають працівників чіткому до автоматизму вмінню користуватися саморятувальником вогнегасником іншими приладами протиаварійного захисту. Саморятувальник у шахті повинен знаходитися не далі витягнутої руки а малогабаритний - на поясі працівника. 10.11. На дільниці не менше одного разу на рік у плановому порядку у працівників перевіряють знання прийомів роботи правил поведінки під час аварій вміння користуватися приладами і апаратурою протиаварійного захисту. 10.12. Впровадження нових машин обладнання методів і засобів техніки безпеки здійснюється у порядку визначеному наказом директора шахти із попереднім навчанням роботі з ними на них працівників виробничих дільниць. 10.13. Контроль за станом охорони праці на кожному робочому місці керівники дільниць начальники заступники помічники механіки здійснюють відповідно до ПБ щодобово у порядку встановленому начальником дільниці цеху . Вони негайно вживають заходів до усунення порушень правил і норм безпеки із обов'язковим виявленням порушників ПБ і застосуванням пропозицією заходів стягнення. 10.14. На всіх дільницях в службах повинна бути документація з охорони праці зокрема книга: - нарядів за утвердженою нарядною формою; - інструктажу працівників з охорони праці; - розпоряджень начальника дільниці. Ці документи повинні бути на дільниці незалежно від автоматизованого комп'ютерного обліку стану техніки безпеки і управління охороною праці. 10.15. Керівники дільниці спеціалісти і працівники повинні використовувати передовий досвід з охорони праці брати участь у організованих службою охорони праці підприємства оглядах охорони праці. 10.16. У нарядній дільниці обладнуються куточки безпеки де повинні бути розміщені паспорти виїмкової дільниці проведення і кріплення підземних виробок; схеми ескізи небезпечних місць; схеми вентиляції із позначкою запасних виходів і т.ін. а на дільницях у гірничих виробках - застережні та заборонні знаки плакати написи піктограми покажчики запасних виходів. 10.17. Керівники дільниць щомісяця подають у службу охорони праці та у відділ праці і запрацівної плати підприємства пропозиції про надбавки преміювання інші види стимулювання працівників а також депреміювання і дисциплінарні стягнення за негативні результати роботи з охорони праці і порушення ПБ. 11. ОБОВ'ЯЗКИ І ФУНКЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Кожний керівник підприємства або робіт спеціаліст і працівник зобов'язаний знати що життя і здоров'я людей є винятковою цінністю країни і суспільства і жодні виробничі успіхи не можуть виправдати людські жертви. З метою повного і своєчасного виконання вимог Закону України «Про охорону праці» і Гірничого Закону України Система управління охороною праці покладає на працівників такі обов'язки. 11.1. Директор шахти підприємства 11.1.1. Забезпечує: • Експлуатацію гірничого підприємства за його проектом і нормативно-технічною документацією. • Протиаварійний захист підприємства і його дільниць технологічних ліній передбачений проектами та паспортами. Проведення гірничих та допоміжних робіт на сучасній науково-технічній основі. • Прийом громадян на роботу згідно із специфікою праці і проходження ними медичного огляду у встановлені строки. Якісну професійну підготовку працівників. • Безпеку людей з боку гірничошахтного обладнання гірничих виробок будівель споруд систем а та кож засобів їх захисту від небезпечних і шкідливих чинників. Усунення причин нещасних випадків профзахворювань і аварій. • Своєчасне і якісне розслідування аварій нещасних випадків і профзахворювань розробку і здійснення заходів щодо виключення їх повторення з одних і тих самих причин. • Санітарно-побутове і медичне обслуговування відповідно до нормативів. • Відшкодування збитків постраждалим на виробництві та їх лікування. 11.1.2. Визначає штат посадових осіб спеціалістів і працівників та призначає їх персонально відповідальними за забезпечення безпечної експлуатації підприємства за проектом виробничим завданням планом нормативно-технічною документацією і встановлює систему контролю за їх роботою. 11.1.3. Створює і комплектує висококваліфікованими спеціалістами службу охорони праці шахти підприємства на чолі із заступником директора з охорони праці. 11.1.4. Наказом уводить в дію галузеві Положення про нарядну систему і Положення про систему управління охороною праці із розподіленням персональних обов'язків з організації робіт і забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві та в усіх його підрозділах структурних одиницях . 11.1.5. Затверджує розроблені службами шахти проекти паспорти і схеми плани і заходи щодо поліпшення умов і охорони праці впровадження прогресивних технологій засобів механізації та автоматизації виробництва на основі досягнень науки і техніки передового досвіду з охорони праці інструкції та інші нормативно-технічні документи з охорони праці підприємства. 11.1.6. Зупиняє транспортування людей і ведення робіт у шахті на підприємстві у разі виявлення порушення охорони праці або отримання інформації про загрозу аварії життю і здоров'ю людей до повного усунення небезпек. 11.1.7. Щороку: • Затверджує план програму розвитку гірничих робіт з передбаченими у ньому заходами безпеки робіт і протиаварійного захисту. • Закріплює наказом гірничі виробки будови споруди території із розташованим у них обладнанням за дільницями цехами службами та окремими працівниками своєчасно коректує його у випадку зміни становища на місцях. • Бере участь у комплексному обстеженні стану охорони праці підприємства органами Держнаглядохо-ронпраці та Мінпаливенерго оперативно вирішує питання усунення порушень Правил безпеки. • Організує навчання і перевірку знань з охорони праці працівників підприємства затверджуючи плани навчання і направляючи певні категорії працівників в учбові заклади інститути центри комбінати пункти . • Видає накази з організації періодичних медичних оглядів працівників. • Заслуховує по закінченні календарного року разом із головним інженером заступником директора з охорони праці звіти керівників дільниць цехів й служб відділів і головних фахівців за результатами аналізу стану охорони праці. • Дає у підсумковому наказі оцінку діяльності з охо- рони праці керівників дільниць цехів служб відділів головних фахівців та інших посадових осіб. • Визначає обсяг і реалізацію фінансування робіт за планом поліпшення умов і охорони праці на підприємстві. • Проводить іншу роботу передбачену нормативно-правовими актами і технічними документами. 11.1.8. Щокварталу: • Підбиває підсумок результатів функціонування системи управління охороною праці відповідно до аналізу служби охорони праці. • Розглядає систему протиаварійного захисту підприємства і заходи з питань запобігання вибухам газу та пилу екзогенним і ендогенним пожежам газодинамічним І гірничодинамічним явищам аваріям на людських підйомах і поїздах за поданням головно-го інженера. • Розглядає за поданням служби ОП стан охорони праці виробничого травматизму профзахворюва-ності і аварійності за минулий період заслуховує і дає оцінку керівникам дільниць цехів служб відділів головним спеціалістам службам охорони праці та ВТБ у наказі по підприємству а також визначає невідкладні і додаткові заходи з поліпшення охорони праці і обсяги їх фінансування. • Заохочує керівників ІТП і працівників за поліпшення стану охорони праці відсутність травматизму аварійності та зупинення робіт через порушення техніки безпеки попередження аварійних ситуацій ліквідацію локалізацію аварій у початковій стадії спасіння людей. • Притягає до відповідальності посадових осіб і працівників які припустили аварії нещасні випадки серйозні порушення техніки безпеки що призвели або могли призвести до таких подій. • Контролює за представленням служби охорони праці виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків а також виконання наказів постанов і приписів з питань охорони праці. • Останнього місяця кожного кварталу День безпеки очолює комісію з перевірки протипожежного захисту шахти підприємства . 11.1.9. Щомісяця: • Розглядає разом з головним інженером і заступником директора з охорони праці виконання планів і заходів з поліпшення умов охорони праці забез-печенню дільниць служб і працівників засобами колективного та індивідуального захисту органі-зації обліку і безпеки людей які знаходяться у шахті. • У День безпеки очолює комісію з комплексної пе-ревірки стану охорони праці однієї з виробничих дільниць служб . • Виконує і контролює норматив відвідувань підземних робіт додаток 5 . • Перевіряє виконання графіків обстеження робочих місць керівниками і спеціалістами. 11.1.10. Щотижня: • Контролює стан охорони праці під час відвідання дільниць і заслуховує їх керівників на комісії з охорони праці або у оперативному порядку; • Заслуховує разом з головним інженером заступни- ком директора з охорони праці у День безпеки го- ловких фахівців начальників дільниць служб і проф- спілкових громадських працівників з невирішених проблем охорони праці; • Виступає на позмінних зборах з охорони праці; • Не менше двох разів на тиждень затверджує підписує змінні завдання наряди керівникам робіт і приймає звіти від них у тому числі щодо стану безпеки робіт на дільниці у зміні . • Керує роботою ПДК з охорони праці у День безпеки. 11.1.11. Щоденно у плановому або оперативному порядку: • Заслуховує на оперативній нараді інформацію про аварії травматизм порушення ПБ і невирішені проблеми заступника директора з охорони праці начальника ВТБ та інших дільниць служб і вживає оперативних заходів щодо поліпшення охорони праці; • Вирішує питання забезпечення працівників засобами захисту і контролю; • Заслуховує заступника директора з виробництва помічника директора з табельного обліку про стан і порушення у табельному обліку людей у шахті; • Затверджує погоджені із загоном ДВГРС та ДІОП спеціальні заходи з ведення вогневих робіт; • Призначає комісію за участю контролюючих органів з приймання в експлуатацію дільниць горизонтів та очисних вибоїв; • Приймає приписи контролюючих органів і вживає оперативних заходів з усунення порушень підписує повідомлення про їх усунення; • Розглядає і надає працівникам пільги та компенсації за важкі і шкідливі умови праці; • Бере участь у розслідуванні смертельних і групових нещасних випадків аварій 1-ї та 2-ї категорій; • Затверджує акти про нещасні випадки за формою Н-1; • Фінансує невідкладні виплати з охорони праці у т.ч. за рахунок фонду від реалізації вугілля і держпідтримки шахт встановленого Кабінетом Міністрів України. 11 1.12. Несе відповідальність за: • Порушення ст. 17 Закону України «Про охорону праці» і ст. 38 Гірничого Закону України щодо створення безпечних і здорових умов праці; • Невиконання правил протипожежного захисту на шахті; • Недостовірність табельного обліку людей у шахті; • Невиконання приписів працівників контролюючих органів; • Невиконання заходів запропонованих комісіями з розслідування аварій 1-ї та 2-і категорій та смертельних нещасних випадків; • Несвоєчасне недостатнє виділення і нецільове використання коштів призначених на охорону праці. 11.2. Головний інженер 11.2.1. Організує всю інженерну науково-технічну і технологічну діяльність на підприємстві із забезпеченням безпеки робіт. 11.2.2. Очолює розробку і реалізацію: • проектів паспортів і технологічних схем ведення робіт; • систем реле блокування апаратури і т. ін з попередження аварій нещасних випадків і профзахворювань; • вентиляційного плану шахти; • плану ліквідації аварій; • спеціальних заходів з безпечного ведення робіт під час усунення аварій; • безпечних заходів у місцях які становлять небезпеку для працюючих; • комплексу заходів щодо запобігання вибухам газу і вугільного пилу газодинамічним і гірничодинамічним явищам підземним пожежам і підтопленням виробок з дегазації вугільних пластів і т. ін. 11.2.3. Приймає рішення про застосування конкретних гірничих машин обладнання матеріалів засобів захисту і контролю та затверджує технічні документи відповідно до Правил безпеки. 11.2.4. Забезпечує експлуатацію гірничих виробок будівель і споруд машин і обладнання систем і приладів захисту відповідно до проектів і нормативно-технічних документів. 11.2.5. Керує: • Розробкою планів програм розвитку гірничих робіт і заходів з технічного удосконалення і безпеки виробництва; • Роботою з подання рекомендацій інститутам і заво-дам-виготовлювачам до проектних рішень і конструкцій устаткування що випускається щодо поліпшення його безпеки; • Роботою комісії з приймання іспитів з охорони праці в учбовому пункті шахти; • Розслідуванням техногенних аварій і простоїв підприємства і окремих дільниць технологічних ліній бере участь у розслідуванні смертельних нещасних випадків або випадків що могли призвести до інвалідності; • Розслідуванням аварійних загазувань гірничих виробок газодинамічних явищ і завалів проривів небезпечних субстанцій води газів пульпи глини у діючі виробки і забої. 11.2.6. Затверджує: • Паспорти виїмкових дільниць проведення і кріплення підземних виробок; • Проекти паспорти капітального ремонту пере-кріплення виробок та їх сполучень; • Проекти паспорти з розбирання ліквідації завалів і перекріплення кріплення виробок із порожнинами у покрівлі понад 1 м; • Проекти розкриття і проведення виробок по пластах які схильні до газодинамічних явищ; • Проекти паспорти проведення гірничих виробок у межах бар'єрних ціликів і розміри бар'єрних ціликів; • Проекти паспорти буріння випереджаючих розвідувальних та дренажних свердловин; • Проекти погашення виробок ліквідації шурфів і свердловин; • Проекти обладнання гірничих виробок канатними дорогами; . • Проекти монтажу електроустаткування; • Проекти на ліквідацію камерних зарядів що відмовили; • Спеціальні проекти проведення робіт у забоях які наближаються до виробок небезпечних за скупченнями вибухових отрутних і шкідливих газів: • Проекти і паспорти буропідризних робіт; • Проекти паспорти встановлення вентиляторів місцевого провітрювання; • Проекти на роботу з гасіння породних відвалів; • Проекти на пропускання води з верхніх затоплених горизонтів у водовідливну систему шахти; • Проекти спорудження установок кондиціонування рудникового повітря; • Паспорти протипилових заходів; • Паспорти на буріння дегазаційних свердловин; • Інші спеціальні проекти паспорти ; • Схеми: головних відкотних шляхів; конвеєрних ліній; підземної кабельної мережі тощо; • Заходи щодо: - відвернення проривів води і пульпи у діючі виробки з шахтних водозбірників затоплених виробок водоймищ і через провалля на поверхні; -ліквідації суцільних завалів гірничих виробок; -штучного обвалення покрівлі; - попередження вибухів вугільного пилу; - боротьби з суфлярними виділеннями метану; - безпечного розгазування виробок; • запобігання і ліквідації шарових місцевих скупчень метану; -розкриття перемичок і розгазування ізольованих гірничих виробок погоджених із ДВГРС; • План ліквідації аварій; • Плани відбору проб повітря у шахті; • Плани розвідування підроблюваних ізольованих дільниць; • Графіки білення осланцювання і обмивання гірничих виробок і зв'язування вугільного пилу що відклався; • Графіки огляду електрообладнання і перевірки його вибухобезпеки; • Акти оцінки викидонебезпеки пластів у місцях їх розкриття; • Прибутково-видаткові документи на вибухові матеріали; • Місця і періодичність відбору проб повітря для аналізу під час контролю концентрації оксиду вуглецю та інших ознак самозапалювання вугілля; • Інші поточні та аварійного характеру документи у процесі роботи. 11.2.7. Контролює: • Виконання планів розвитку гірничих робіт; • Своєчасність розробки і впровадження у виробництво проектів паспортів технологічних схем і т. ін.; • Ведення гірничих та допоміжних робіт відповідно до проектів паспортів технологічних схем календарних планів затверджених заходів тощо; • Знання усіма працівниками шахти позицій плану ліквідації аварій що відповідають робочому місцю; • Організацію та якість виробничого навчання й інструктування працівників; • Якість робіт що виконуються і відповідність їх технічним вимогам під час відвідання гірничих виробок дільниць об'єктів і робочих місць згідно з нормативами; • Дотримання усіма працівниками правил і норм безпеки; • Інші види діяльності дільниць служб відділів посадових осіб спеціалістів і працівників. 11.2.8. Дає дозвіл на: • Поновлення робіт в очисних і підготовчих виробках вибоях у разі їх зупинки на строк більший за добу святкові дні після усунення порушень пов'язаних із забороною ведення робіт або ліквідації аварії; • Зупинення вентиляторів головного провітрювання; • Встановлення ВМП у виробках з вихідним струменем повітря якщо вміст метану на вході не перевищує 0 5%; • Зупинення вакуум-насосів на строк не більший за ЗО хв; • Ремонт електрообладнання із зупиненням ВМП і при аварійних його зупиненнях; Відновлення робіт після закінчення різання зварювання металу вогневих робіт : • Підривні роботи з підривання породи на пластах небезпечних за ГДЯ і розкриття цих пластів; Спільне перевезення ВР і ЗП до місць робіт або з базисних на видаткові склади ВМ; • Разовий відступ від паспорту БПР у разі зміни гірничо-геологічних умов; • Доставляння вугілля з лави на задні печі або гезенки при підході гірничих робіт до технічних меж або охоронних ціликів; • Разові відвідання шахти особам які не працюють на шахті у супроводі посадових осіб або спеціалістів шахти. 11.2.9. Повідомляє: • Технічному директору об'єднання ДІОП МакНДІ і Центральній комісії з боротьби із ГДЯ у добовий строк про кожний випадок газодинамічного явища; • Технічному директору об'єднання ДІОП протягом доби про прояви суфлярних виділень метану. 11.2.10. Вживає заходів щодо: • Виконання приписів органів державного нагляду; • Налагодження провітрювання шахти дільниць очисних і підготовчих виробок і ліквідації вибухонебезпечного скупчення вугільного пилу у разі повідомлення про порушення пилогазового режиму; • Беззаперечного виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків та аварій. 11.2.11. Щороку: •Подає директору проекти наказів щодо закріплювання гірничих виробок об'єктів будівель споруд територій та обладнання за дільницями цехами службами посадовими особами і спеціалістами або спеціально призначеними працівниками. • Очолює комісію з перевірки знань працівниками питань охорони праці; • Готує для розгляду і прийняття програму розвитку гірничих робіт; • Розглядає результати перевірки зносу рейок і нівелювання профілю відкотних колій вживає заходів щодо їх полагодження; Розглядає затверджує акт після інструментальної перевірки зносу провідників у вертикальних стволах і приймає рішення щодо їх заміни; • Керує оглядом шахтних копрів; • Розглядає результати маркшейдерської перевірки геометричного зв'язку шахтного підйому і копра; • Затверджує акт перевірки блискавкозахисту складу ВМ; • Очолює комісію з перевірки знань підривників; • Розроблює комплекс заходів щодо боротьби з ГДЯ і погоджує його з МакНДІ. 11.2.12. Раз на півроку: • Керує розробкою вентиляційного плану шахти; • Керує розробкою плану ліквідації аварій; • Керує роботою з перевірки знань працівниками запасних виходів правил користування саморятуваль-никами вогнегасниками та іншими засобами захисту перед введенням у дію нового ПЛА; • Організує реверсування вентиляційного струменя шахти; • Затверджує акт випробування парашутів клітей людських вагонеток противаг людських і вантажо-людських підйомів; • Розглядає затверджує акт випробування застережних поясів для роботи у шахтних стволах; • Затверджує акт повної інструментальної перевірки зносу дерев'яних провідників стволів; • Очолює комісію з огляду дерев'яних і прохідницьких копрів і затверджує акт; • Розглядає затверджує акт ревізії та налагодження електричної частини апаратури автоматизованих підйомних установок; • Розглядає і затверджує акт випробування підйомних установок після аварії та наладки; • Розглядає затверджує акти випробування гасорізів; • Організує контрольні виходи з підземних дільниць групи працівників і спеціалістів включених у само-рятувальники; • Затверджує акт перевірки саморятувальників у пунктах перевключення. 11.2.13. Щокварталу: • Затверджує план перевірки складу шахтного повітря; • Розглядає за представленням начальника дільниці ВТБ і затверджує перелік виробок небезпечних за шаровими скупченнями метану; • Затверджує графік проведення пиловибухозахисних заходів; • Затверджує графік вимірів концентрації пилу у гірничих виробках працівниками ДВГРС; • Затверджує план контролю пиловибухобезпеки гірничих виробок відбору проб осланцьованого пилу вугільного пилу і вугільного дрібняку; • Здійснює огляд кріплення і армування кожного шахтного ствола; • Перевіряє стан засипки проваль і рекультивації земель на поверхні гірничого відводу 11.2.14. Щомісяця: • Виконує норматив відвідання підземних виробок; • Затверджує акт перевірки саморятувальників у ламповій; • Розглядає результати оперативного пилового контролю оперативного контролю стану обладнання для пилоподавлення; • Аналізує за поданням головного механіка начальника ШТ КТ результати огляду вагонеток і клітей для спускання людей; колій і колійного господарства; стаціонарних конвеєрів; усіх видів шахтних канатів; • Заслуховує начальника ВТБ по результатах перевірки стану ізоляційних перемичок; • Затверджує акт перевірки правильності обліку зберігання і наявності В.М на складах пунктах ; • Очолює двічі комісію з перевірки стану охорони праці на дільницях у службах ; • Розглядає динаміку нещасних випадків І аналіз причин травматизму профзахворюваності та аварійності. 11.2.15. Щотижня: • Не менше двох разів на тиждень затверджує наряди на ведення робіт і приймає звіти від гірничих майстрів і керівників усіх дільниць; • Виступає на позмінних зборах з охорони праці; • Заслуховує начальника ВТБ і ПРТБ про стан пило-газового режиму та ефективність роботи дегазаційної системи свердловин ; • Заслуховує начальника дільниці ПР помічника начальника ВТБ з ПР про додержання режиму графіків і безпеки ведення підривних робіт; • Заслуховує постановочні питання заступника директора з охорони праці. 11.2.16. Щодня у плановому й оперативному порядку: • Розглядає і затверджує проекти паспорти технологічні схеми плани графіки заходи та інші необхідні технічні технологічні документи; • Заслуховує на оперативній нараді начальників ВТБ ПРТБ БПР видобуткових і підготовчих робіт шахтного і конвеєрного транспорту головного механіка і енергетика про результати роботи протягом доби і про роботи намічені на наступну добу із додержанням вимог охорони праці. 11.2.17. Головний інженер шахти щокварталу складає план своєї роботи включаючи питання охорони праці де вказуються конкретні дати або дні тижня виконання переліку обов'язків і функцій передбачених законодавчими і нормативно-правовими актами для головного інженера. 11.2.18. Несе відповідальність за: • технічні рішення прийняті з порушенням Правил безпеки і законодавства з охорони праці; • несвоєчасність і низьку якість розробки ПЛА; • застосування машин і обладнання які не відповідають гірничогеологічним і технічним умовам; • непрацездатність або відсутність систем протиава- рійного захисту згідно з проектами; • аварії 1-ї та 2-ї категорій смертельні нещасні випадки пов'язані з неправильними з порушенням ПБ технічними і технологічними рішеннями. 11.3. Заступник директора шахти з охорони праці 11.3.1. Здійснює відомчий контроль за виконанням на шахті Закону України «Про охорону праці» Гірничого Закону України Кодексу України про надра Правил безпеки у вугільних шахтах інших нормативно-правових актів і технічної документації з охорони праці і безпеки виконання робіт. 11.3.2. Керує діяльністю служби охорони праці і працівників шахти з питань охорони праці. 11.3.3. Керує організаційною роботою з управління охороною праці. 11.3.4. Контролює: • Безпеку ведення гірничих допоміжних робіт 4 робіт на поверхні; • Стан провітрювання пилогазового режиму та аеро-газового контролю; • Проведення заходів щодо боротьби із газодинамічними явищами; • Стан пожежо- і вибухобезпеки електрообладнання; • Виконання вимог з безпечної експлуатації гірничошахтного обладнання рудникового транспорту і підйому; • Стан і готовність засобів протиаварійного протипожежного захисту шахти та її об'єктів; • Транспортування збереження використання та облік вибухових матеріалів; • Відповідність сертифікатів якості на машини механізми матеріали обладнання і засоби індивідуаль- ного захисту вимогам охорони праці та безпеки робіт; • Стан виробничої санітарії гігієни праці і побуту працівників; • Виділення коштів на повне забезпечення працівників шахти спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту • Професійний відбір якість підготовки кадрів з охорони праці; .•Санітарне і медичне обслуговування облік профзах-ворюваності тенденцію загальної захворюваності й оздоровлення працівників; Діяльність керівників дільниць і служб посадових осіб спеціалістів і працівників шахти з питань охорони праці; • Стан технічної документації на дільницях у службах та її виконання ведення ; • Виконання приписів контролюючих органів з питань охорони праці; • Виконання планів заходів наказів з охорони праці; Впровадження нових засобів досягнень науки техніки і передового досвіду з охорони праці; Стан наочної агітації та інформації з охорони праці. 11.3.5. Керує: Всією організаційною роботою з управління охороною праці; Роботою щодо аналізу стану охорони праці трав-матизму профзахворюваності та аварійності; Розробкою планів заходів з охорони праці; Розслідуванням нещасних випадків загального травматизму; Витратою коштів на конкретні потреби охорони праці. 11.3.6. Забезпечує: Функціонування системи управління охороною праці; Контроль за виконанням заходів щодо попередження аварій з груповими нещасними випадками^ смертельного травматизму зниження рівня виробничого травматизму і профзахворюваності; Дільниці служби цехи Положенням про систему управління охороною праці; інструкціями з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті гірників іншими нормативними документами; Інформацію і пропаганду способів засобів і передового досвіду з охорони праці; Навчання спеціалістів і працівників з охорони праці; Достовірність розслідування нещасних випадків і профзахворювань; Якісне оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків і профзахворювань та своєчасність роз-силки актів спеціального розслідування організаціям і посадовим особам; Обладнання і роботу кабінету з охорони праці куточків стендів з техніки безпеки; Встановлення вивішування у необхідних місцях вказівних і заборонних знаків піктограм плакатів лозунгів та іншої наглядної агітації з охорони праці і техніки безпеки. 11.3.7. Бере участь у: Розгляді перспективних річних і місячних програм розвитку підприємства ведення гірничих робіт; Засіданнях технічних рад комісій з охорони праці нарадах зборах тощо; • Розслідуванні нещасних випадків з важкими наслідка- ми аварій 1-ї та 2-ї категорій; • Роботі комісії або очолює комісію з перевірки знань Правил безпеки спеціалістами і посадовими особами та інструкцій з охорони праці працівниками; • Розробці випробуванні впровадженні у виробництво нових і більш досконалих пристроїв засобів і способів охорони праці; • Комісіях з прийому до експлуатації шахт блоків горизонтів виїмкових дільниць нових машин і технологій засобів охорони праці; • Розподілі коштів що виділені на охорону праці. 11.3.8. Організує і за відсутністю директора очолює комплексні і цільові перевірки стану охорони праці на дільницях у цехах і службах на робочих місцях. 11.3.9. Веде облік виробничого травматизму і проф-захворюваності та здійснює аналіз стану охорони праці і аварійності. 11.3.10. Готує і направляє в організації форми статистичної звітності з охорони праці. 11.3.11. Складає і подає на затвердження директору річні квартальні та разові заявки на засоби охорони праці й індивідуального захисту. 11.3.12. Готує проекти наказів з охорони праці і знайомить з ними зазначених у наказах осіб. 11.3.13. Щороку: • До 15 січня здійснює аналіз травматизму профзах-ворюваності і аварійності; • У січні направляє в статистичні органи вищі організації та МакНДІ звіти за затвердженими формами; • Перевіряє виконання указів Президента України по- станов Верховної Ради та уряду наказів Мінпалив-енерго Держвуглепрому ДХК ВО і шахти з охоро- ни праці заходів за результатами розслідування нещасних випадків профзахворювань та аварій; Розробляє план поліпшення умов охорони праці подає його на затвердження директору і доводить до виконавців і відповідальних осіб; • Розробляє план роботи служби охорони праці подає його на затвердження директору і здійснює контроль за його виконанням; Розробляє і подає на затвердження директору план-графік комплексних перевірок дільниць служб з охорони праці; Готує перелік тривалодіючих відступів від ПБ і подає його для погодження і затвердження у ДХК ВО і ДІОП або інший орган Держнаглядохоронпраці; Організує перевірку знань гірників працівників з охорони праці; Аналізує виконання розділу «Охорона праці» колективної угоди між адміністрацією і профспілками. 1.3.14. Щокварталу: Здійснює аналіз травматизму і профзахворюваності накреслює пропонує заходи щодо їх зниження; Складає квартальний план роботи служби охорони праці; Підбиває підсумок звіт функціонування системи управління охороною праці за квартал; Організує комплексну перевірку усіх дільниць і служб з охорони праці і передає матеріал директору для оцінки роботи керівників дільниць служб і спеціалістів з питань охорони праці; Направляє короткий звіт у Держвуглепром про виконання роботи з управління охороною праці; Готує проекти наказів з охорони праці. 1.3.15. Щомісяця: Виконує норматив відвідувань гірничих виробок з перевіркою стану охорони праці на робочих місцях; Проводить експрес-аналіз травматизму і профзахворюваності; Перевіряє правильність витрати коштів на охорону праці; Перевіряє виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків і аварій 1-ї та 2-ї категорій; Перевіряє виконання приписів контролюючих органів за порушення техніки безпеки; Перевіряє виконання позицій плану заходів поліпшення умов охорони праці; Перевіряє виконання указів Президента України постанов Верховної Ради і Уряду наказів Мінпаливенерго Держвуглепрому ДХК ВО з охорони праці аварій і нещасних випадків; • Відвідує лікувальні заклади МСЕК і травмованих на виробництві які знаходяться на стаціонарному лікуванні і потребують інтенсивного лікування; • Аналізує роботу посадових осіб у системі управлін- ня охороною праці; • Доповідає директору про стан охорони праці і заходи щодо зниження травматизму і профзахворю-ваності за місяць і з початку року; • Доповідає директору результати аналізу роботи посадових осіб на дільницях з незадовільним станом охорони праці і подає пропозиції з поліпшення становища з травматизмом; • Одержує інформацію про виконану роботу з охорони праці від керівників дільниць і служб; • Розглядає разом із завідувачем медпункту стан захворюваності працівників і санітарно-побутового обслуговування працівників; • Готує пропозиції щодо заохочення і покарання осіб з питань охорони праці. 11.3.16. Щотижня: • Керує конкретною роботою служби охорони праці; • Організує роботу комісії з перевірки стану охорони праці на дільницях у цехах службах; • Організує роботу з підготовки програми проведення Дня безпеки; • Перевіряє виконання приписів контролюючих органів; • Перевіряє якість і своєчасність розслідування нещасних випадків і профзахворювань; • Виступає на позмінних зборах з інформацією про аварії та нещасні випадки що сталися допущені порушення і порушників техніки безпеки яких виявили; • Готує матеріали до проведення засідання комісії з охорони праці. 11.3.17. Щоденно і оперативно: • Бере участь в оперативній нараді і доповідає про порушення і порушників ПБ травматизм і аварії що сталися протягом доби; • Видає завдання щодо цільової перевірки стану ТБ на дільницях працівникам служби ОП і ВТБ; • Працює за планом служби ОП у питаннях охорони праці; • Оперативно розглядає і погоджує технічну документацію; • Оперативно вирішує поточні і планові питання охорони праці; • Припиняє роботи що ведуться з порушеннями ПБ дає вказівки на усунення порушень техніки безпеки; • Вживає заходів щодо усування від роботи осіб які не пройшли медичний огляд знаходяться у нетверезому стані і стані наркотичного сп'яніння; • Вирішує інші питання охорони праці 11.3.18. Несе відповідальність за: • Допущені аварії з груповими смертельними нещасними випадками; • Зростання виробничого травматизму і профзахво-рюваності; • Неефективність роботи системи управління охороною праці на шахті; • Несвоєчасність і недостовірність розслідування загального травматизму несвоєчасне оформлення і розсилання матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків; • Невиконання заходів запропонованих комісіями з розслідування нещасних випадків; • Несвоєчасність і недостовірність державної звітності з охорони праці. 11.4. Заступник директора головного інженера з виробництва 11.4.1. Забезпечує: • Діяльність виробничих дільниць і служб із додержанням затвердженої технології робіт і нормативно-правових актів з охорони праці; • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку трудової і виробничої дисципліни на виробничих дільницях процесах лініях . 11.4.2. Організує: • Функціонування нарядної системи на шахті відповідно до галузевого положення про нарядну систему; • Роботу гірничих майстрів начальників дільниць змін і диспетчерської служби і дає пропозиції директору про призначення на ці посади кваліфікованих спеціалістів гірничотехнічного профілю; • Виконання приписів працівників гірничого нагляду ДВГРС ДХК об'єднань і Мінпаливенерго з питань що входять у компетенцію виробничої служби; • Усунення виявлених порушень Правил безпеки з повідомленням про це директору або головному інженеру; • Розробку і виконання графіку спуску-підйому і доставляння людей на робочі місця у клітях людських вагонетках пасажирськими поїздами канатно-крісельними дорогами стрічковими конвеєрами та ін.; • Не рідше одного разу на квартал наради з працівниками кожної виробничої дільниці служби з питань безаварійного і безпечного виконання технологічних процесів. 11.4.3. Проводить видає наряд не менше чотирьох разів на тиждень за ним складеним і затвердженим директором щоквартальним щомісячним графіком проведення нарядів керівниками шахти. 11.4.4. Контролює: • Стан охорони праці під час відвідання гірничих робіт виробок згідно з нормативом • Виконання графіків спуску-підйому людей руху пасажирських поїздів; • Виконання нарядної системи на дільницях в службах і в цілому по шахті; • Якість роботи чергування начальників змін керівників дільниць гірничих майстрів і працівників; • Наявність технічної документації на дільницях певних стаціонарних робочих місцях та її виконання • Якість робіт що виконуються виконані та їх відповідність технічним нормам і умовам безпеки • Дотримання безпечних прийомів робіт працівниками і організацію безпеки праці керівниками робіт • Виключення випадків допуску в шахту і до роботи осіб в нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. 11.4.5. Подає директору на затвердження список осіб відповідальних на спуск-підйом І доставляння людей у гірничих виробках і організує їх роботу чергування . 11.4.6. Бере участь у: • Загальношахтній комісії з перевірки стану охорони праці на дільницях; • Розслідуванні аварій і нещасних випадків пов'язаних з виконанням виробничих процесів; • Обговоренні планів розвитку гірничих робіт і виробничих програм; • Підготовці і прийманні нових блоків горизонтів і очисних вибоїв; • Поширенні передового досвіду і впровадженні у виробництво технічних новин і рацпропозицій. 11.4.7. Несе відповідальність у Системі за: • Ведення робіт без технічної документації або з її порушенням; • Самовільне відновлення робіт які зупинені через порушення техніки безпеки; • Невиконання відсутність нарядної системи на шахті; • Експлуатацію гірничих виробок і технологічних ліній об'єктів без усунення відомих джерел небезпеки для людей; • Допущені аварії 1-ї та 2-ї категорій і смертельні нещасні випадки що сталися через порушення технологічних процесів низької виробничої дисципліни. 11.5. Начальник зміни 11.5.1. Здійснює управління виробництвом і охороною праці у зміні в цілому по шахті і координує роботу усіх її дільниць бригад і ланок. 11.5.2. З'ясовує до початку зміни: • Стан робіт стан справ у шахті і на поверхні характер порушень Правил безпеки що мають місце і виконання раніше прийнятих рішень щодо їх усунення; • Поточну потребу дільниць у необхідних матеріалах обладнанні інструменті засобах контролю і захисту працівників і вживає заходів до її задовіль-нення. 11.5.3. Розглядає і затверджує наряд на виконання робіт у зміні гірничим майстрам керівникам робіт у наряд-путівках і керівникам дільниць у книгах нарядів. 11.5.4. Не допускає видачі нарядів на роботи у небезпечні місця крім робіт з усунення цих небезпек досвідченими працівниками під керівництвом спеціалістів відповідно до затверджених заходів з безпеки робіт. 11.5.5. Забезпечує своєчасний згідно з графіком і порядком спуск працівників у шахту і виїзд їх із шахти. 11.5.6. Протягом зміни: • Контролює стан охорони праці під час відвідання гірничих робіт виробок відповідно до нормативу у тому числі на маршруті ; • Здійснює координацію робіт між дільницями і організує додержання безпеки праці на роботах які виконуються одночасно; • Дає дозвіл на підривні роботи і роботи пов'язані з ліквідацією ВМ які відказали у встановленому ЄПБ порядку; • Забороняє роботи в небезпечних місцях окрім робіт з усунення цих небезпек у встановленому порядку. 11.5.7. Приймає: • Рішення щодо виведення людей у безпечне місце у разі виникнення аварії або якщо вони знаходяться у небезпечних місцях; • Звіти працівників табельної служби про спуск і виїзд людей з шахти; Звіти керівників дільниць і гірничих майстрів про ви- конані обсяги робіт усунення порушень ПБ. 11.5.8. Доповідає: • Керівникам шахти про аварії і нещасні випадки; • Відповідальному керівнику робіт з ліквідації аварії про своє місцезнаходження й заходах вжитих для виведення людей з небезпечної зони ліквідації локалізації аварії. 11.5.9. У Системі несе відповідальність за: • Допуск до роботи людей у небезпечні місця крім роботи з усунення небезпек у встановленому порядку; Низьку організацію нарядної системи у зміні; Недостовірність табельного обліку людей що знаходяться у шахті; • Допуск у шахту і до роботи на поверхні осіб у нетверезому стані та у випадку наркотичного сп'яніння; • Травматизм і аварії з смертельними випадками у зміні. 11.6. Гірничий диспетчер 11.6.1. З'ясовує під час приймання зміни: • Стан робіт технологічних процесів у шахті і на поверхневому комплексі; • Характер порушень Правил безпеки які мають місце і вжиті до їх усунення заходів; • Наявність у диспетчерській плану ліквідації аварій і матеріалів схем що додаються до нього та оперативного журналу; • Показання приладів і датчиків апаратури газового контролю роботи вентиляторів головного і місцевого провітрювання підйомів транспортних систем калориферів дегазаційних станцій і т. ін.; • Наявність у диспетчерській книг нарядів дільниць і загальношахтної книги нарядів із зазначенням кількості людей на дільницях і в цілому у шахті. 11.6.2. Приймає перед початком зміни гірничих майстрів і керівників усіх дільниць і реєструє у журналі обсяги нарядів завдань на усунення порушень ПБ робіт технологічного циклу і ремонту. 11.6.3. У процесі чергування забезпечує: • Безперервний візуальний за допомогою приладів і датчиків звуковий акустичний та інші види контролю за ходом технологічних процесів роботою систем життєдіяльності і безпеки шахти; • Своєчасне вживання заходів щодо усунення порушень технологічного циклу; • Своєчасне відвернення передаварійних і аварійних ситуацій; • Погодинний збір інформації від працюючих чергових осіб бригадирів ланкових машиністів операторів про стан і триразову інформацію у зміну з боку гірничих майстрів про безпеку праці на дільницях у виробках і на робочих місцях. 11.6.4. Вживає заходів самостійно або шляхом залучення керівників робіт зміни шахти до виправлення становища у разі відхилення від норми технологічних процесів ліквідації аварій і простоїв. 11.6.5. Реєструє у журналі обсяги робіт нарядів на усунення порушень ПБ робіт технологічного циклу і ремонту протягом зміни за інформацією гірничого майстра бригадира ланкового оператора і т. ін. . 11.6.6. Негайно сповіщає реанімаційно-протишокову групу підрозділу ДВГРС після отримання інформації про нещасний випадок і направляє медпрацівника шахти РПГ по прибутті до постраждалого хворого . 11.6.7. Сповіщає головного інженера шахти головного механіка і начальника дільниці ВТБ про аварійне зупинення вентиляторів головного і місцевого провітрювання і робить відповідні записи у журналі. 11.6.8. Виконує обов'язки відповідального керівника робіт з ліквідації аварії з моменту отримання вістки про аварію до прибуття на шахту у штаб з ліквідації аварії головного інженера або особи що його заміщає. 11.6.9. У разі отримання звістки про аварію у період відсутності головного інженера виконує роботу відповідального керівника з ліквідації аварії у порядку наведеному нижче: • З'ясовує вид аварії {по можливості з подробицями і прізвище особи яка повідомила про аварію із включенням магнітофонного запису; • Дає вказівки про подальші дії особі яка повідомила йому про аварію; • Розкриває позицію ПЛА яка відповідає аварії; • Викликає на шахту підрозділ гірничих рятувальників за видом аварії що сталася; • Викликає пожежну службу МВС у разі пожежі на поверхні; • Дає розпорядження телефоністці повідомити про аварію посадовим особам і організаціям за списком сповіщення про аварію; • Діє відповідно до позиції ПЛА і виду аварії; • Направляє до місця аварії членів ВГК для її ліквідації або з'ясування становища допомоги людям яких захопила аварія : •Дає вказівки керівникам робіт у шахті про шляхи ви: ведення людей згідно з ПЛА; • Направляє до місця аварії підрозділи ДВГРС згідно з ПЛА; • Усі свої дії відповідно до ПЛА та інформації з місця аварії заносить у оперативний журнал із зазначенням часу прийняття рішення і завдання особі відповідальній за виконання; • У період виконання обов'язків відповідального керівника робіт діє суворо за планом ліквідації аварії і не дає відволікаючу його від цієї роботи докладну інформацію про аварію будь-кому крім фрази «на шахті аварія пожежа вибух завал тощо ». 11.6.10. Інформує перед закінченням зміни керівників зміни шахти дільниць і служб про стан виробничих процесів техніки безпеки аварії та простої технологічних ліній і т. ін. 11.6.11. Відвідує згідно з нормативом усі гірничі роботи з метою ознайомлення з усіма виробничими процесами і виробками. 11.6.12. У Системі несе відповідальність за: • Дії розпорядження що призвели до аварії або травматизму; • Несвоєчасне повідомлення посадовим особам і спеціалістам службі ОП про порушення Правил безпеки нещасні випадки і аварії передаварійні ситуації на виробництві відхилення в показаннях датчиків і приладів що забезпечують життєдіяльність шахти і безпеку людей; • Несвоєчасний виклик ДВГРС у разі отримання інформації про аварію і РПГ ДВГРС у випадку травматизму і гострого захворювання на шахті; • Невиконання вимог плану ліквідації аварії і відступів від нього у разі виникнення аварії. 11.7. Головний технолог заступник головного інженера з технології гірничих робіт 11.7.1. Організує разом з начальниками дільниць цехів і служб розробку і подає на затвердження директору головному інженеру технічну і технологічну документацію на проведення гірничих і допоміжних робіт корегування її у разі зміни гірничо-геологічних технічних умов і організації робіт. 11.7.2. Бере участь у: • Доборі ефективної і безпечної техніки технології системи розкриття і розробки пластів; • Розробці безпечних і практично виконуваних технологій операцій способів і методів роботи і вносить їх до технічної і технологічної документації; • Розробці заходів з безпечного усунення аварійних ситуацій ліквідації аварій запобігання повторенню . аварій і нещасних випадків з одних і тих же причин при технологічних процесах і операціях; • Впровадженні передового досвіду застосування ефективної і безпечної технології робіт; • Промислових випробуваннях нових видів машин механізмів апаратури засобів автоматизації приладів і засобів безпеки. 11.7.3. Контролює під час відвідання підземних виробок і технологічного комплексу поверхні правильність виконання технологічних процесів робіт і операцій працівниками і спеціалістами. 11.7.4. Розробляє заходи з удосконалення гірничого шахтного господарства техніки технології та організації виробництва. 11.7.5. Відповідно до нормативу відвідує гірничі виробки й здійснює контроль стану охорони праці на маршруті. 11.7.6. У системі управління охороною праці несе відповідальність за неправильність з порушеннями ПБ ПТЕ ДСТУ ДНАОП та ін. розробки проектів паспортів схем несвоєчасність забезпечення ними виробничих дільниць і служб. 11.8. Головний механік шахти 11.8.1. Забезпечує безпечну роботу загальношахтно-го енергомеханічного обладнання і здійснює контроль стану охорони праці під час відвідання гірничих виробок і об'єктів згідно з нормативом. 11.8.2. Представляє головному інженеру на затвердження графіки планово-запобіжних ремонтів І оглядів обладнання на дільницях і в цілому по шахті підприємству . 11.8.3. Представляє директору головному Інженеру на затвердження і реалізує плани-графіки ремонту заміни загальношахтного стаціонарного ГШО. 11.8.4. Затверджує інструкції з експлуатації обладнання у доповнення до заводської документації Інструкції якщо цього вимагають специфічні умови виробництва. 11.8.5. Представляє на затвердження директору шахти наряд на ведення гасорізаних робіт у шахтах надшахтових будівлях вентиляторах головного провітрювання і вакуум-насосних. 11.8.6. Розробляє і здійснює заходи щодо попередження травматизму при експлуатації машин і механізмів. 11.8.7. Особисто керує вогневими роботами у стволах шурфах та інших гірничих виробках після одержання дозволу від ДЮП і ДВГРС. Перевіряє безпеку ведення вогневих робіт і відсутність осередків горіння після їх закінчення. 11.8.8. Дозволяє машиністу самостійно управляти підйомною машиною після місячної перерви у роботі із обов'язковою перевіркою знання і вміння управляти машиною. 11.8.9. Щорічно: • Організує ревізію і наладку головних водовідливних установок; • Здійснює ревізію та налагодження вентиляторних установок спеціалізованою організацією; • Подає директору проект наказу про призначення осіб служби ЕМС і складів відповідальних за експлуатацію і збереження радіоізотопних приладів; • Робить повну інструментальну перевірку зносу металевих провідників у стволах разом із маркшейдерською службою; • Здійснює разом з головним інженером огляд металевих і залізобетонних копрів; • Перевіряє знання у машиністів підйомних машин; • Організує ревізію і налагодження підйомних установок спеціалізованою організацією; • Здійснює інвентаризацію електрозварювальних апаратів і гасорізів. 11.8.10. Двічі на рік: • Організує ревізію і налагодження електричної частини і апаратури автоматизованих підйомних установок; • Здійснює комісійний огляд і випробування експлуатаційних і прохідницьких підйомних установок; • Організує випробування гасорізів у ДВГРС; • Здійснює разом з начальником дільниці ВТБ реверсування вентиляційного струменя з перевіркою реверсивних пристроїв; • Проводить контролює особисто випробування парашутів людських вагонеток у похилих виробках; • Проводить контролює особисто випробування парашутів клітей для спуску і підйому людей противаг людських і вантажолюдських підйомних установок; • Організує випробування застережних поясів для роботи у стволах; • Проводить організує разом із маркшейдерською службою повну інструментальну перевірку дерев'яних і металевих провідників із строком служби до 5 років; • Здійснює разом з головним інженером огляд дерев'яних і прохідницьких копрів 11.8.11. Щоквартально: • Здійснює огляд кожної підземної компресорної установки; • Оглядає електричні машини апарати і трансформатори; • Контролює експлуатацію і збереження радіоізотопних приладів; • Проводить огляд автоматизованих водовідливних установок. 11.8.12. Щомісяця: • Бере участь у шахтній комісії з перевірки стану охорони праці на дільниці і перевіряє безпеку робіт на машинах і механізмах апаратурі під час відвідання виробок згідно з нормативом; • Здійснює перевірку реверсивних перемикаючих і герметизуючих пристроїв вентиляторних установок; • Проводить за планом-графіком огляд вагонеток і клітей які служать для спуску і підйому людей у похилих виробках парашутних причіпних пристроїв і • якості запанцерування канатів; Проводить перевірку парашутних пристроїв вмиканням ручного приводу; • Здійснює огляд і перевірку підйомних посудин парашутів стопорів підвісних пристроїв шківів гальмівної системи і підйомних машин; • Проводить огляд підйомних і врівноважуючих канатів. 11.8.13. Двічі на місяць: • Здійснює перевірку роботи запобіжних гальм і захисних пристроїв підйомних установок; • Проводить перевірку вентиляційних установок і реверсивних пристроїв; • Веде огляд армування стволів під час їхнього заглиблення. 11.8.14. Щоденно: • Організує проведення нарядної системи функціонування СУОП у енергомеханічній службі; • Дає завдання наряди на усунення порушень ПБ якщо вони мають місце; • Розподіляє та здійснює приписані йому Правилами безпеки річні піврічні квартальні щомісячні щотижневі щоденні перевірки та огляди ГШО по числах або днях тижня; • Виконує планову роботу з огляду і перевірки енер-гомеханічного обладнання в цілому по шахті і на дільницях. 11.8.15. У Системі несе відповідальність за: • Невиконання Правил безпеки щодо своєчасності перевірок ревізій оглядів гірничошахтного обладнання особисто та службою ЕМС; • Аварії і нещасні випадки пов'язані з роботою машин і механізмів; • Допущені аварії на шахтному підйомі і вентиляторах головного провітрювання; • Самовільне без дозволу ДЮП і ДВГРС ведення вогневих робіт. 11.9. Головний енергетик 11.9.1. Забезпечує: • Безаварійну і безпечну роботу електроустаткування і стан кабелів; • Контроль стану охорони праці під час відвідання гірничих виробок і об'єктів згідно з нормативом; • Ревізію електроустаткування перед спусканням його у шахту; • Огляд і профілактичний ремонт електричних машин апаратів трансформаторів кабелів заземлення відповідно до планів-графіків. 11.9.2. Затверджує схеми електропостачання дільниць складені механіками дільниць згідно з ПБ. 11.9.3. Бере участь у комплексному обстеженні стану охорони праці на дільницях. 11.9.4. Проводить обстеження загальношахтного електрообладнання і на дільницях відповідно до планів-графіків. 11.9.5. Видає письмовий наряд спеціалізованій бригаді з перевірки струмового захисту з указанням заходів з безпеки робіт. 11.9.6. Готує для затвердження головним інженером схему електропостачання шахти. 11.9.7. Дає дозвіл механікам дільниць на проведення обґрунтованих змін у схемах електропостачання без відступів від ПБ і ПТЕ. 11.9.8. Встановлює періодичність профілактичних вимірів опору ізоляції кабелів. 11.9.9. Щорічно: • Здійснює разом з начальником дільниці ЄТБ перегляд проекту системи аерогазового контролю; • Здійснює перевірку знань електротехнічного персоналу на відповідність кваліфікаційній групі з електробезпеки; • Проводить перевірку максимального струмового захисту апаратів напругою понад 1200 В; • Організує виміри опору ізоляції стаціонарного електрообладнання; • Здійснює перевірку загального часу відключення мережі у разі спрацювання апаратів захисту від витоків струму. 11.9.10. Раз на півроку проводить перевірку макси-мального струмового захисту апаратів напругою не ви- і щою за 1200 В. 11.9.11. Щоквартально проводить: • Ревізію електрообладнання і перевірку його вибу-хобезпеки; • Огляд електричних машин апаратів трансформаторів та іншого електрообладнання; • Огляд і вимір загального опору заземлюючої мережі шахти. 11.9.12. Щомісяця щотижня щодня згідно з нормативом перевіряє стан вибухопожежобезпеки електрообладнання на поверхневому комплексі і під час відвідання гірничих виробок. 11.9.13. У Системі несе відповідальність за: • Вибухонебезпеку загальношахтного електрообладнання; • Аварії пов'язані з порушеннями вибухопожежобез-пеки електрообладнання; • Допуск у шахту до роботи електрослюсарів у нетверезому стані і стані наркотичного сп'яніння; • Нещасні випадки пов'язані з ураженням людей електричним струмом на загальношахтному електрообладнанні. 11.10. Механік старший механік шахтного підйому 11.10.1. Забезпечує безаварійну і безпечну роботу шахтних підйомних установок та здійснює контроль стану охорони праці під час відвідання гірничих виробок згідно з нормативом. 11.10.2. Виконує плани-графіки запобіжних ремонтів і оглядів підйомних установок посудин причіпних пристроїв і канатів. 11.10.3. Контролює якість роботи машиністів підйомів і подає їхні кандидатури для призначення звільнення з роботи медичних оглядів і професійного відбору. 11.10.4. Контролює роботу електрослюсарів що оглядають і ремонтують підйомні установки кліті людські вагонетки причіпні пристрої та канати. 11.10.5. Щорічно у плановому порядку у випадку невідкладної заміни подає головному механіку список осіб кандидатури для призначення їх наказом по шахті на огляд стволів вагонеток клітей причіпних пристроїв підйомних машин канатів тощо. 11.10.6. Щоквартально разом з головним інженером проводить огляд кріплення і армування стволів. 11.10.7. Щотижня особисто здійснює огляд кріплення і армування стволів. 11.10.8. Щодня: Забезпечує огляд стволів клітей вагонеток спеціально призначеними особами; • Проводить огляд вагонеток і клітей для спуску і підйому людей парашутних і причіпних пристроїв якості запанцерування канатів. 11.10.9. Несе відповідальність за: • Несвоєчасний огляд і ремонт підйомних комплексів; • Допуск до роботи машиністів підйомів у стані який не відповідає вимогам Правил безпеки; • Аварії і нещасні випадки що сталися на підйомному комплексі. 11.11. Головний маркшейдер 11.11.1. Забезпечує провадження топографо-геодезичних маркшейдерських і геологічних робіт на шахті. 11.11.2. Здійснює внутрішньошахтний контроль за веденням гірничих робіт відповідно до плану їх розвитку. 11.11.3. Розраховує і наносить на плани гірничих виробок бар'єрні застережні цілики і межі безпечного ведення гірничих робіт. 11.11.4. Розглядає і узгоджує проекти паспорти виймання вугілля під водними та іншими підконтрольними згідно з ПБ об'єктами. 11.11.5. Перевіряє повноту і правильність нанесення на плани гірничих виробок контурів затоплених виробок устів шахтних стволів шурфів свердловин проваль бар'єрних і застережних ціликів. 11.11.6. Попереджує письмово головного інженера і начальника дільниці не пізніше ніж за місяць: • Про наближення гірничих робіт до бар'єрних застережних ціликів і безпечних небезпечних меж затоплених виробок; • Про наближення гірничих робіт до свердловин; • Про вхід гірничих робіт у зони підвищеного гірничого тиску ПГТ або до незахищеної зони а також про вихід із цих зон. 11.11.7. Контролює: • Ведення гірничих робіт під затопленими і старими гірничими виробками; • Проведення виробок зустрічними вибоями; • Виконання заходів з безпечного погашення виробок що мають вихід на поверхню: • Стан охорони праці під час відвідання гірничих виробок робіт згідно з нормативом. 11.11.8. Раз на два роки: Організує виміри зазорів і профілю армування вертикальних стволів. 11.11.9. Щорічно: • Бере участь у розробці комплексу заходів щодо боротьби із газодинамічними явищами; • Організує нівелювання профілю відкотних колій; • Здійснює перевірку геометричного зв'язку шахтного підйому і копра; • Здійснює розрахунки і побудову захисних захищених зон і зон ПГТ. 11.11.10. Щокварталу: Здійснює перевірку стану засипки проваль і рекультивації земель поверхні гірничого відводу. 11.11.11. Щомісяця: Керує вимірами посування гірничих робіт і своєчасним нанесенням результатів вимірів на плани гірничих виробок. 11.11.12. Несе відповідальність за: • Несвоєчасне повідомлення посадових осіб про небезпечні зони зони ПГТ незахищені зони зазори у стволах що не відповідають ПБ знос рейок і про- філю колій; • Аварії і нещасні випадки пов'язані з несвоєчасним повідомленням керівників дільниць про небезпечні зони. 11.12. Головний геолог 11.12.1. Забезпечує кожний проект і паспорт на ведення гірничих робіт геологічною характеристикою пласта і вміщувальних порід вносячи до них небезпечні зони чинники . 11.12.2. Складає прогнозні геологічні паспорти. 11.12.3. Повідомляє головного інженера і начальника дільниці не менше ніж за місяць про наближення гірничих робіт до нестійких гірничих порід водоймищ геологічних порушень зон ПГТ та ін. 11.12.4. Контролює ведення гірничих робіт відповідність паспортів гірничо-геологічним умовам та їх виконання а також стан охорони праці під час відвідання гірничих виробок робіт згідно з нормативами. 11.12.5. Здійснює щорічний прогноз раптових проривів метану. 11.12.6. Несе відповідальність у Системі за не-достовірність геологічних характеристик пластів і вміщувальних порід відомостей про небезпечні зони геологічні порушення і пов'язаний з цим виробничий травматизм. 11.13. Головний економіст 11.13.1. Керує роботою комісій з прийому бракування виконаних робіт щодо проведення ремонту гірничих виробок будівництва об'єктів монтажу обладнання. 11.13.2. Бере участь у роботі однієї з комісій по прийому місячних обсягів робіт звертаючи особливу увагу на якість їх виконання. 11.13.3. Разом із заступником директора з охорони праці здійснює розподіл грошових коштів на конкретні обсяги робіт позиції цілі з охорони праці. 11.13.4. Разом із заступником директора з охорони праці подає директору пропозиції візує проекти наказів про матеріальне стимулювання працівників за поліпшення охорони праці чи притягнення до матеріальної відповідальності осіб винуватих у допущених аваріях нещасних випадках які допустили брак у роботі збитки і втрату майна підприємства. 11.13.5. Керує роботою начальників планово-економічного відділу відділу організації праці і заробітної плати з питань планування коштів на охорону праці визначення чисельності кадрового складу працівників дільниць відділів служб згідно з вимогами нормативно-правових актів і розрахунками понесених збитків І бракування виконаних обсягів робіт з встановленням матеріальної відповідальності. 11.13.6. Несе відповідальність у Системі за невиконання постанов уряду України про виділення коштів на охорону праці і нецільові витрати субсидій на засоби індивідуального захисту. 11.14. Головний бухгалтер 11.14.1. Контролює правильність ведення табельного обліку на шахті. 11.14.2. Щомісячно очолює комісію з перевірки стану обліку збереження і використання вибухових матеріалів. 11.14.3. Перераховує грошові кошти на охорону праці засоби захисту і контролю нараховує премію та надбавки за поліпшення охорони праці. 11.14.4. Несе відповідальність за несвоєчасне освоєння перерахування коштів виділених передбачених на охорону праці. 11.15. Начальник заступник помічник начальника виїмкової дільниці дільниці підготовчих робіт і дільниці з ремонту гірничих виробок 11.15.1. Забезпечує: • Виконання усіма працівниками дільниці робіт технологічного циклу з видобутку вугілля проведення і ремонту перекріплювання гірничих виробок із додержанням нормативно-правових актів правил і норм безпеки й охорони праці; • Справний стан утримання і експлуатацію гірничих виробок об'єктів колій конвеєрних ліній водостічних канавок вагонеток дільничного гірничошахтого та електротехнічного обладнання систем і приладів контролю протиаварійного колективного та індивідуального захисту згідно з ПТЕ ПБ і ЄПБ при підривних роботах; • Виконання заходів з поліпшення загального стану умов і охорони праці провітрювання вибоїв попередження завалів обрушень і затоплень загазувань і запиленості виробок газодинамічних явищ ендогенних та екзогенних пожеж проявів небезпечних і шкідливих чинників підземного середовища; • Введення в експлуатацію нових об'єктів на дільниці відповідно до проектів паспортів і нормативних документів; • Функціонування нарядної системи відповідно до галузевого положення про нарядну систему; • Вірогідну інформацію від заступників і помічників начальника механіка дільниці змінних керівників робіт гірничих майстрів про стан охорони праці на дільниці машин і механізмів апаратури і приладів контролю параметрів безпеки на початку і наприкінці зміни а гірничому диспетчеру від них - протягом зміни на початку посередині і наприкінці зміни ; • Прийомку і здачу зміни працівниками і спеціалістами; • Виконання робіт тільки відповідно до виданих письмових нарядів завдань ; • Рух на роботу і з роботи точно за вказаними маршрутами; • Усі види робіт на дільниці технічною документацією паспортами технологічними схемами інструкціями тощо ; • Виконання усіх робіт згідно з технічною документацією паспортами технологічними схемами інструкціями керівництвами і т. ін. ; Усіх гірників інструкціями з охорони праці безпечного ведення робіт і поведінки у шахті; • Засобами індивідуального захисту і приладами працівників відповідно до вимог Правил безпеки; • Кріпильними та іншими матеріалами обладнанням засобами доставки і інструментом згідно з нормативно-технічними документами; • Цілісність вибухових матеріалів ВМ під час їх доставки і зарядження до самого закінчення ведення підривних робіт; • Безумовне виконання розроблених затверджених заходів з охорони праці; Надійну організацію безпеку під час спуску-підйо-му і доставки пересування людей у дільничних виробках. 11.15.2. Ознайомлює навчає : Спеціалістів і працівників дільниці до початку роботи з проектами паспортами схемами їх зміненнями та доповненнями заводськими інструкціями керівництвами з експлуатації ГШО і апаратури приладів інструкціями з охорони праці безпечного ведення робіт і поведінки у шахті. Правилами поведінки працівників у особливо небезпечних підземних умовах під розпис на зворотному боці цих документів не на вставних аркушах Із підписом особи яка навчає та датою навчання; • Усіх працівників дільниці з планом ліквідації аварії або його позиціями у частині яка має відношення до місця їхньої роботи: у плановому порядку - раз на півроку перед введенням в дію нового ПЛА; негайно перед спуском у шахту - при його зміненнях і доповненнях; • Усіх працівників з правилами користування приладами обладнанням протиаварійного та індивідуаль- ного захисту перед введенням у дію ПЛА; • Спеціалістів І працівників дільниці зі змістом наказів постанов розпоряджень інформаційних листів з охорони праці обставинами і причинами аварій і нещасних випадків що сталися грубих порушень техніки безпеки. 11.15.3. Розроблює: • Разом з головним технологом і головним механіком паспорти виїмкової дільниці проведення і кріплення перекріплення ремонту підземних виробок; схеми безпечні прийоми робіт і операцій; • Плани-графіки: ремонту і погашення гірничих виро- бок дільниці; монтажу-демонтажу гірничошахтного та електротехнічного обладнання систем колективного протиаварійного захисту і захисту від небезпечних і шкідливих чинників; • Заходи з поліпшення умов та охорони праці попередження аварій і нещасних випадків розділ протиаварійного захисту у паспортах; • Спеціальні заходи щодо розгазування виробок розбирання завалів виконання інших видів робіт підвищеної особливої небезпеки; •Доповнення і змінення у паспорти при зміненні гірничо-геологічних умов подає їх на затвердження директору або головному інженеру шахти і своєчасно перед спуском у шахту під розпис ознайомлює керівників і виконавців робіт. 11.15.4. Бере участь у розслідуванні аварій та нещасних випадків визначає разом з комісією заходи щодо уникнення їх повторення. 11.15.5. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб які: - не пройшли медичний огляд; - не мають посвідчень на право роботи за цією професією; - не склали іспитів на знання Правил техніки безпеки; - знаходяться у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. 11.15.6. Визначає робочі місця і види робіт з підвищеною особливою небезпекою із зазначенням їх у паспорті або на спеціальних ескізах з вивішуванням у нарядній на робочих місцях . 11.15.7. Призначає висуває пропозиції у наказ про призначення осіб відповідальних за ведення робіт у місцях з підвищеною небезпекою або відповідальних за об'єкт машину механізм електрообладнання систему захисту та ін. 11.15.8. Видає письмовий наряд керівникам робіт спеціалістам і працівникам на ведення робіт інструктуючи їх письмово або усно про правильне і безпечне виконання робіт і операцій. 11.15.9. Підписує візує наряд-путівку на виробництво на дільниці підривних робіт майстру-підривнику а також наряд-путівку керівнику робіт з іншої дільниці у випадку спільної паралельної роботи з іншими дільницями. 11.15.10. Контролює умови й охорону праці ведення робіт на дільниці згідно з технічною документацією правилами і нормами безпеки під час відвідання гірничих виробок згідно з нормативом. 11.15.11. Припиняє роботи які ведуться з порушенням правил і норм безпеки проектів паспортів схем. Дає вказівки на усунення порушень ПБ перевіряє факт їх усунення і дозволяє ведення робіт після усунення порушень які з'ясував особисто або з дозволу особи яка зупинила роботи. 11.15.12. Щодня і оперативно: • Видає наряд на ведення робіт на дільниці не менше ніж в одну із змін у т. ч. і нічні зміни особисто приймає звіт про стан охорони праці на дільниці від змінних керівників робіт; • Інструктує при проведенні наряду працівників і керівників робіт спеціалістів з охорони праці безпечного ведення робіт і поведінки у шахті; • Інформує працівників про стан справ на дільниці тіс аварії та нещасні випадки що сталися а також про телеграми накази ДХК БО і МІнпаливенерго про аварії та нещасні випадки з тяжкими наслідками що сталися; • Встановлює виявляє порушників техніки безпеки вимагаючи від них пояснень у т. ч письмових проводить з ними додатковий інструктаж або направляє на повторне навчання безпечним прийомам роботи; • Подає пропозиції доповідну директору або в комісію з охорони праці про притягнення порушників ПБ до дисциплінарної матеріальної адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із Гірничим Законом України; • Розглядає пропозиції працівників про поліпшення охорони праці на дільниці і вживає заходів до суті пропозицій питань . 11.15.13. Щотижня: • Розглядає аналізує кожне постійне і пересувне у просторі робоче місце щодо ризику і небезпеки для працюючих і вживає заходів до ліквідації небезпеки або виникнення аварії; • Проводить у День безпеки разом з механіком дільниці або шахтною комісією обстеження стану охорони праці на дільниці; • Перевіряє виконання заходів за результатами розслідування нещасних випадків та аварій; • Висуває пропозиції у службу охорони праці щодо заслуховування на комісії з охорони праці керівників робіт спеціалістів та працівників які допустили порушення техніки безпеки; • Перевіряє і за необхідності поновлює покажчики знаки піктограми лозунги плакати та іншу наочну агітацію з охорони праці на дільниці. 11.15.14. Щомісяця: • Визначає обсяги робіт з охорони праці відповідно до місячної програми плану ведення гірничих робіт шахтних річних і квартальних планів поліпшення умов і охорони праці; • Встановлює перелік порядок проведення на дільниці планових навчань і інструктажів працівників; • Визначає документацію паспорти схеми і т. ін. необхідну для розробки до початку ведення робіт. 11.15.15. У Системі несе відповідальність за: • Аварії 1-ї та 2-ї категорій і смертельні випадки на дільниці; • Відсутність затвердженої документації технології на всі види робіт відповідно до Правил безпеки; • Несвоєчасне ознайомлення навчання працівників з технічною документацією; • Незбереження місця аварії і нещасного випадку до прибуття комісії з їх розслідування крім випадків передбачених ПБ ; • Несвоєчасне виконання заходів запропонованих комісіями за результатами розслідування нещасних випадків; • Допуск до роботи осіб у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. 11.16. Начальник заступник помічник начальника шахтного і конвеєрного транспорту 11.16.1. Забезпечує: • Виконання працівниками дільниці робіт з доставляння гірничої маси вугілля породи матер'алів і облад- нання перевезення людей у гірничих виробках шахти; • Утримання у справному стані закріплених за дільни- цею гірничих виробок об'єктів колій гірничошахтного та електротехнічного обладнання локомотивів конвеєрів вагонеток електрокабелів електродви-гунів підстанцій пускової апаратури тощо систем і приладів протиаварійного і колективного захисту відповідно до ПБ ПТЕ; • Виконання заходів щодо поліпшення загального стану умов охорони праці на дільниці попередження завалів загазувань і запилення гірничих виробок пожеж вибухів метану і водню у зарядних камерах та електровозних гаражах депо . • Уведення в експлуатацію нових об'єктів відкотних конвеєрних виробок і ліній відповідно до проектів паспортів технологічних транспортних схем І нормативних документів; • Функціонування нарядної системи згідно з галузевим Положенням про нарядну систему на дільниці; • Приймання і здачу зміни виконання робіт тільки відповідно до виданих письмових нарядів завдань рух на роботу - з роботи за вказаними маршрутами; • Усі види робіт на дільниці технічною документацією паспортами технологічними схемами інструкціями і т. ін. ; • Виконання усіх робіт згідно з технічною документацією паспортами технологічними схемами інструкціями керівництвами : • Усіх гірників інструкціями з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті; • Працівників засобами індивідуального захисту приладами контролю відповідно до Правил безпеки; • Обладнанням матеріалами засобами доставляння та інструментом відповідно до нормативно-технічних документів; • Цілісність вибухових матеріалів під час доставляння використання ; • Безумовне виконання заходів з охорони праці; • Надійну організацію безпеку під час спуску-підйому доставляння і пересування людей у дільничних виробках 11.16.2. Ознайомлює навчає : • Спеціалістів і працівників дільниці до початку роботи з проектами паспортами технологічними схемами їх змінами та доповненнями заводськими інструкціями керівництвами з експлуатації транспортних засобів і апаратури приладів ; інструкціями з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті; Правилами поведінки в особливо небезпечних підземних умовах та ін. під розпис на зворотному боці цих документів за підписом особи що навчає і датою навчання; • Всіх працівників дільниці з планом ліквідації аварій або його позиціями у частині яка стосується місця роботи у плановому порядку - раз на півроку перед наданням чинності новому ПЛА негайно - у разі його змінення і доповнення; • Всіх працівників з правилами користування приладами обладнанням протиаварійного та індивідуального захисту перед уведенням ПЛА у дію; • Спеціалістів і працівників дільниці із змістом наказів постанов розпоряджень інформаційних листів з охорони праці обставинами і причинами аварій і нещасних випадків що сталися порушеннями техніки безпеки. 11.16.3. Розроблює: • Разом з головним технологом паспорти перекріплен-ня ремонту відкотних конвеєрних виробок схеми безпечні прийоми робіт і операції; • Плани-графіки ремонту і погашення гірничих виробок дільниці монтажу-демонтажу транспортного конвеєрного обладнання систем колективного і протиаварійного захисту; • Заходи з поліпшення умов та охорони праці уникнення повторення аварій і нещасних випадків; • Спеціальні заходи щодо розбирання завалів виконання інших видів робіт підвищеної особливої небезпеки; • Доповнення і зміни у паспорти і схеми при зміненні геологічних і технічних умов. Після затвердження їх директором або головним інженером шахти своєчасно під розпис ознайомлює керівників і виконавців робіт; • Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на дільниці визначає разом з комісією заходи щодо уникнення їх повторення. 11.16.4. Не допускає у встановленому законодавством порядку до роботи осіб які: - не пройшли медичний огляд; - не мають посвідчень на право роботи за даною професією; - не склали іспитів на знання Правил техніки безпеки; - знаходяться у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. 11.16.5. Визначає робочі місця і види робіт з підвищеною небезпекою із позначенням їх у паспорті або на спеціальних ескізах що вивішуються у нарядній і на робочих місцях. 11.16.6. Призначає висуває пропозиції у наказ про призначення осіб відповідальних за ведення робіт у місцях з підвищеною небезпекою які забезпечують безпеку групи людей або відповідальних за об'єкт машину механізм електрообладнання систему захисту 11.16.7. Видає письмовий наряд керівникам робіт спеціалістам і працівникам на ведення робіт інструктуючи їх письмово або усно про правильне і безпечне виконання робіт і операцій з підвищеною небезпекою для самого виконавця або людей що працюють поруч 11.16.8. Підписує візує наряд-путівку на виконання підривних робіт майстру-підривнику і гірничому майстру на спільну паралельну роботу з іншими дільницями. 11.16.9. Контролює умови і охорону праці ведення робіт на дільниці відповідно до технічної документації правил і норм безпеки відвідуючи дільницю згідно з нормативом. 11.16.10. Припиняє роботи що ведуться з порушенням правил і норм безпеки проектів паспортів технологічних операцій. Дає вказівки щодо усунення порушень і дозволяє ведення робіт після перевірки їх усунення. 11.16.11. Щоденно: • Видає наряд на ведення робіт на дільниці не менше ніж-в одну із змін у т.ч. у нічні зміни особисто приймає звіт про стан охорони праці на дільниці від змінних керівників робіт; • Інструктує під час проведення наряду працівників і керівників робіт спеціалістів з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті; • Інформує працівників про становище на дільниці порушеннях ПБ аваріях і нещасних випадках що сталися а також про телеграми накази ДХК ВО і МІнпаливенерго щодо аварій та нещасних випадків з тяжкими наслідками; • Встановлює порушників техніки безпеки вимагаючи від них пояснень у т.ч. письмових проводить з ними додатковий інструктаж або направляє на повторне навчання безпечним прийомам роботи; • Висуває пропозиції докладну директору або в комісію з охорони праці щодо притягнення порушників ПБ до дисциплінарної матеріальної адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з Гірничим Законом України; • Розглядає пропозиції працівників з поліпшення охорони праці на дільниці й вживає заходів до суті пропозицій. 11.16.12. Щотижня: • Напередодні Дня безпеки разом з механіком дільниці або шахтною комісією проводить обстеження стану охорони праці на дільниці; • Розглядає кожне постійне і пересувне у просторі робоче місце щодо ризику і небезпеки для працюючих і вживає заходів до ліквідації ризику або виникнення аварії; • Перевіряє виконання заходів за результатами розс- лідування нещасних випадків і аварій на дільниці; • Висуває пропозиції до служби охорони праці щодо заслуховування на комісії з охорони праці керівників робіт спеціалістів і працівників які допустили порушення безпеки праці; • Перевіряє і періодично оновлює покажчики заборонні знаки піктограми лозунги плакати та іншу наочну агітацію з охорони праці на дільниці. 11.16.13. Щомісяця: • Визначає обсяги робіт з охорони праці відповідно до шахтних річних і квартальних планів поліпшення умов і охорони праці; • Встановлює перелік проведення на дільниці планових навчань та інструктажів працівників; • Визначає документацію паспорти схеми та ін. необхідну для розробки до початку ведення робіт. 11.16.14. У Системі несе відповідальність за: Аварії 1-ї та 2-ї категорій смертельні випадки; • Відсутність затвердженої документації на всі види робіт відповідно до Правил безпеки; • Несвоєчасне ознайомлення навчання працівників з технічною документацією; • Незбереження у недоторканості місця аварії або нещасного випадку до прибуття комісії з їх розсліду- вання крім випадків передбачених ПБ ; • Несвоєчасне виконання заходів запропонованих комісіями за результатами розслідування нещасних випадків; • Допуск до роботи осіб у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння. 11.17. Начальник заступник помічник начальника дільниці вентиляції та техніки безпеки підривних робіт профілактичних робіт з техніки безпеки 11.17.1. Начальник заступник помічник начальника дільниці ВТБ виконує нижчеперелічені функції та обов'язки з вентиляції підривних і профілактичних робіт у повному обсязі у разі єдиної дільниці ВТБ. 11.17.2. Забезпечує: • Правильність відповідно до ПБ розрахунку витрати повітря у гірничих виробках; • Провітрювання усіх гірничих виробок шахти відповідно до вентиляційного плану і розрахунку витрати повітря; • Дотримання усіма працівниками дільниці пилогазо-вого режиму режиму ведення підривних робіт робіт з профілактики і техніки безпеки; • Утримання у справному стані закріплених за дільницею вентиляційних споруд і гірничих виробок складів і пунктів вибухових матеріалів машин механізмів обладнання приладів підривних магістралей засобів колективного захисту сланцеві та водяні заслони завіси і т. ін. засобів індивідуального захисту у лампових світильників саморятувальників респіраторів газоаналізаторів та ін. ; • Щодобові щозмінні обстеження усіх гірничих виробок працівниками служби ВТБ; • Уведення в експлуатацію вентиляційних споруд дегазаційних установок стаціонарних кондиціонерів апаратури аерогазового пилового та газодинамічного контролю; • Функціонування нарядної системи відповідно до галузевого Положення про нарядну систему; • Вірогідну інформацію від працівників дільниці ВТБ про стан пилогазового режиму і техніки безпеки на маршрутах обстеження виробок і ведення гірничих робіт; • Прийомку і здачу зміни спеціалістами гірничими майстрами ВТБ ПР і ПРТБ та працівниками дільниці; • Виконання робіт обстеження тільки відповідно до письмового наряду наряд-путівки ; • Гірників типовими галузевими інструкціями з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті; • Засобами індивідуального захисту приладами аерогазового й пилового контролю контролю вибухових матеріалів і параметрів підривних робіт відповідно до Правил безпеки; • Негайне розслідування випадків аварійних загазувань запилювання виробок; • Цілісність вибухових матеріалів під час доставки з базисного складу у витратний склад ВМ під час доставки ВМ майстрами-підривниками і підносниками до місць ведення підривних робіт у пункти збереження ВМ ; • Безпечне ведення підривних робіт і ліквідацію можливих відмов зарядів; • Систематичні виміри складу повітря газів пилу перевірки вентиляційних споруд і гірничих виробок складів і пунктів ВМ вентиляційних установок дегазаційних і холодильних станцій протипожежних засобів апаратури газового і аварійного захисту у термін передбачений ПБ ЄПБ і ПТЕ; • Перевірку правильного встановлення сланцевих водяних заслонів вентиляторів місцевого провітрювання згідно з паспортами; • Роботу служби автоматичного контролю метану АКМ ; • Перевірку витрати повітря у всіх вибоях виробках і в цілому у шахті; • Розробку вентиляційного плану і плану протипило-вих заходів; • Виконання заходів щодо депресійних зйомок. 11.17.3. Бере участь у: • Розробці плану ліквідації аварій у шахті; • Розгляді перспективного річного місячного плану програми розвитку гірничих робіт; • Комплексних і цільових перевірках стану охорони праці на дільницях і в службах; • Розгляді проектів розкриття і відробки вугільних пластів паспортів виїмкових дільниць проведення і кріплення підземних виробок; • Роботі із складання начальниками дільниць паспортів буропідривних робіт і проведення спробних вибухів; • Розслідуванні випадків вигорянь і відмов ВР; • Випробуваннях нових приладів і методів виявлення ранніх стадій самозапалювання вугілля; • Роботі загальношахтної комісії з перевірки стану охорони праці; • Розслідуванні аварій і нещасних випадків пов'язаних із вибухами і спалахами метаноповітряноі суміші з пилогазовим режимом газодинамічними явищами ендогенними пожежами і підривними роботами. 11.17.4. Контролює: • Якість обстежуваних службою ВТБ маршрутів у шахті; • Графік здійснення робіт за проектом комплексного знепилювання; • Якість виконання заходів щодо запобігання загазуванням газодинамічним явищам вибухам газу та пилу самозапалюванню вугілля; • Концентрацію і дебіт метану в дегазаційних системах гірничих виробках і свердловинах; • Режим ведення підривних робіт; • Роботу майстрів-підривників і виконання графіку їх перевірки посадовими особами; • Облік зберігання доставку витрати і використання ВМ. 11.17.5. Щорічно: • Здійснює розрахунок витрати повітря для провітрю- вання шахти; • Визначає багатогазовість шахти за метаном і вуглекислим газом і готує матеріали для встановлення категорії шахти за метаном; • Здійснює оцінку стану провітрювання шахти; • Визначає небезпеку пластів за вибухами вугільного пилу; • Визначає фоновий вміст водню і оксиду вуглецю; • Бере участь у розробці комплексу заходів щодо боротьби з газодинамічними явищами; • Переглядає проекти системи аерогазового контролю; • Визначає шахтопласти вугілля схильного до само- запалювання; • Розроблює заходи із удосконалення підривних робіт або начальник дільниці ПР ; • Визначає вибої з особливо шкідливими за температурним чинником умовами праці: • Розроблює заходи щодо нормалізації кліматичних умов в гірничих виробках; • Бере участь у перевірці блискавкозахисту складів ВМ або начальник дільниці ПР . 11.17.6. Раз на півріччя: • Розроблює вентиляційний план шахти; • Аналізує причини загазування гірничих виробок; • Виконує аналіз пилових навантажень на працівників; • Бере участь у розробці плану ліквідації аварій; • Готує реверсування вентиляційного струменя у шахті; • Здійснює перевірку саморятувальників у пунктах переключення; • Здійснює перевірку реверсування струменя повітря і реверсивних пристроїв; • Організує перевірку знань підривників або начальник дільниці ПР . 11.17.7. Щокварталу: • Визначає небезпеку виробок за шаровими скупченнями метану; • Розроблює план перевірки складу рудникового повітря; • Розроблює графіки вимірів концентрації пилу у гірничих виробках працівниками ДВГРС: • Розроблює графіки проведення пиловибухозахисних заходів; • Розроблює план періодичного контролю пиловибу- хобезпеки гірничих виробок відбору проб осланцьованого пилу і вугільного дрібняку; • Перевіряє стан засипки проваль і рекультивації поверхні. 11.17.8. Щомісяця: • Організує перевірку один - три рази на місяць за ПБ складу і вимірів витрат повітря у гірничих виробках; • Розроблює графіки вимірів концентрації пилу у гірничих виробках працівниками ВТБ за наявності на шахті пиломірів ; • Здійснює перевірку саморятувальників у ламповій; • Здійснює перевірку справності реверсивних пристроїв. 11.17.9. Щотижня: Здійснює контроль режимів роботи дегазаційних свердловин. 11.17.10. Щодня: • Контролює результати вимірів концентрації метану гірничими майстрами ВТБ; • Контролює результати вимірів шарових скупчень метану також і у куполах; • Контролює результати перевірок гірничими майстрами ВТБ автоматизованих вентиляційних дверей. 11.17.11. Несе відповідальність у Системі за: • Незадовільний стан провітрювання гірничих виробок. пилогазового режиму та режиму ведення підривних робіт; •Незадовільний стан вентиляційних і реверсивних пристроїв; • Незадовільний стан засобів колективного захисту від вибухів газу та пилу; • Несвоєчасність змінення і доповнення плану ліквідації аварій у разі змінення схем провітрювання шахти і дільниць; • Несвоєчасність складання і здійснення документів з пилогазового режиму режиму ведення ПР профілактики газодинамічних явищ та ендогенних пожеж; • Ведення підривних робіт без паспортів і дозволу; • Порушення ЄПБ під час підривних робіт; • Аварії нещасні випадки пов'язані з вибухами і спалахами газодинамічними явищами ендогенними пожежами; • Начальники дільниць ВТБ ВВ та ПРТБ при окремому функціонуванні дільниць виконують обов'язки щодо компетенції кожного з них. 11.17.12. Начальники заступники помічники інших дільниць виконують загальні вимоги СУОП з урахуванням специфіки їх роботи. 11.18. Механік дільниці 11.18.1. Забезпечує: • Безперебійну і безпечну роботу гірничих машин обладнання захисних систем і вимірювальних приладів на дільниці і додержання нормативів Тх використання; • Ведення технічної документації енергомеханічного господарства дільниці відповідно до вимог Правил безпеки та інших нормативних документів; • Сталу та надійну роботу засобів сигналізації автоматизації і захисту; • Своєчасне згідно з планами-графіками проведення техоглядів поточних капітальних ремонтів і зміни електромеханічного обладнання; • Своєчасну перевірку максимально-струмового захисту пускової електроапаратури; • Вибухобезпеку пожежобезпеку обладнання електрозварювальних і газорізальних апаратів і робіт; • Електрослюсарів монтажників такелажників машиністів гірничих машин інструментом переносними лебідками талями блоками пересувними майданчиками контрольно-вимірювальними приладами КВП засобами індивідуального колектив- ного захисту від ураження електричним струмом і т. ін.; • Високу виробничу дисципліну кваліфікацію і відповідальність електрослюсарів враховуючи особливу небезпеку роботи з електроенергією як із потенціальною небезпекою вибухів газу та пилу ураження електричним струмом. 11.18.2. Бере участь у: • Розробці планів-графіків запобіжних оглядів ремонтів і заміни електромеханічного обладнання дільниці; Проведенні випробувань нових машин і механізмів на дільниці впровадженні нових технологій і передового досвіду; Розробці заходів щодо підвищення безпеки робіт на машинах механізмах і електрообладнанні. Навчанні і перекваліфікації перевірці знань електрослюсарів та інших працівників зв'язаних з роботою на ГШО; • Розробці безпечних прийомів роботи на ГШО і електрообладнанні під час його обслуговування огляду і ремонту у паспортах схемах інструкціях і т. ін.; Розслідуванні аварій і нещасних випадків на енергомеханічному обладнанні дільниці. 11.18.3. Перевіряє: Машини механізми апарати пускову апаратуру трубопроводи кабелі канати прилади заземлення на дільниці - під час кожного відвідання гірничих виробок і об'єктів згідно з нормативами відвідань і Правилами безпеки • Знання працівниками і спеціалістами правил і норм безпеки при роботі на енергомеханічному обладнанні; • Якість оглядів і ремонтів машин механізмів І апаратури електрослюсарями дільниці і енергомеханіч-ної служби шахти у межах дільниці; • Виконання заходів з охорони праці на машинах і механізмах. 11.18.4. Несе відповідальність у Системі за: • Вибухонебезпеку і пожежонебезпеку електрообладнання; • Невиконання вимог нормативно-технічної документації під час експлуатації ГШО на дільниці; • Відсутність або несправність необхідних згідно з ПБ захисних засобів на енергомеханічному обладнанні; • Аварії і нещасні випадки що сталися на машинах механізмах електрообладнанні. 11.19. Гірничий майстер е одноособовим змінним керівником і основним організатором безпеки робіт на дільниці. 11.19.1. Забезпечує: • Безаварійну і безпечну роботу на усіх технологічних лініях процесах у зміні на дільниці згідно з нарядом змінним завданням ; • Належне утримання та експлуатацію відповідно до нормативно-технічної документації гірничих виробок вибоїв машин механізмів обладнання апаратури; Працівників Інструментом технічною документацією змінним завданням та інформацією по роботі у зміні; • Високу виробничу дисципліну кваліфікацію навченість і відповідальність працівників зміни; • Першочергове перед іншими роботами усунення порушень техніки безпеки шкідливих і небезпечних явищ; • Виконання планових за нарядом і оперативних заходів і робіт з поліпшення умов та охорони праці на робочих місцях; • Усунення виявлених і переданих по зміні небезпек і шкідливостей порушень техніки безпеки і виробничої санітарії; • Роботу утримання у справності засобів і систем протиаварійного та індивідуального захисту; • Вірогідну інформацію гірничому диспетчеру керівникам дільниць про стан умов та охорони праці на дільниці; • Негайне виведення людей із небезпечних місць з повідомленням про це гірничому диспетчеру; • Негайне повідомлення гірничому диспетчеру і керівнику дільниці про аварії нещасні випадки і гостре захворювання працівників людей ; • Збереження у недоторканності місця аварії або нещасного випадку до приходу комісії з розслідування події якщо це не погрожує життю або здоров'ю людей. 11.19.2. Прибуває у нарядну дільниці до початку проведення наряду для з'ясування стану справ і охорони праці на дільниці. 11.19.3. Під час видачі отримання наряду змінного завдання : • з'ясовує обсяги робіт у зміні планових робіт з охорони праці усунення порушень ПБ; • видає конкретні наряди бригадиру ланковому старшому працівнику із зазначенням кількості задіяних працівників з позначенням у наряд-путівці; • вказує персонально у наряд-путівці машиністів гірничих виїмкових навантажувальних бурильних машин членів ВГК осіб відповідальних за роботу ВМП компресорів лебідок стрічкових конвеєрів і т.ін. 11.19.4. Під час видачі наряду проводить плановий поточний або інші види письмових усних Інструктажів ознайомлення працівників з проектами паспортами технологічними схемами запасними виходами саморяту-вальниками приладами захисту і контролю тощо. 11.19.5. Протягом зміни: • Не менше ніж один раз відповідно до ПБ обстежує кожне робоче місце із обов'язковим контролем якості і безпеки виконуваних робіт; • Керує виконанням складних І небезпечних робіт відповідно до ПБ паспорту або спеціальних заходів з безпеки робіт перенесення головок станцій конвеєрів перехід комбайнів через геологічні порушення розбирання завалів підривні роботи управління покрівлею і т.ін. ; • Вживає заходів щодо усунення порушень проектів паспортів правил і норм безпеки зазначених у наряд-путівці і виявлених протягом зміни з відміткою у наряд-путівці про виконання. • Припиняє роботи у небезпечних місцях зонах з виведенням людей у безпечне місце і сповіщенням про це гірничому диспетчеру; • Вживає заходів до усунення небезпек із додер- жанням заходів безпеки відповідно до ПБ інструкцій до ПБ або відповідно до затверджених головним інженером спеціальних заходів з безпеки робіт; • Контролює наявність у працівників справних світильників саморятувальників інших засобів індивідуального захисту і необхідного інструменту; • Перевіряє забезпеченість робочих місць належним провітрюванням справність систем і засобів колективного захисту правильність встановлення і експлуатації датчиків аерогазового і пилового пожежного газодинамічного контролю; • Контролює додержання бригадирами ланковими і працівниками пилогазового режиму усіх технологічних норм і вимог; • Виміряє концентрацію метану з періодичністю й у місцях встановлених Правилами безпеки; • Повідомляє тричі за зміну на початку через 3 години й у кінці зміни гірничому диспетчеру про своє місцезнаходження стан справ і стан охорони праці на дільниці; Негайно повідомляє гірничому диспетчеру і керівнику дільниці про аварії небезпеки і нещасні випадки вжиті заходи щодо ліквідації локалізації аварії небезпеки і подання допомоги постраждалим гостро захворілим ; • Інструктує працівників про безпечні прийоми робіт операцій і правильне їх виконання: • Приймає особисто або по телефону від бригадирів ланкових старших працівників обсяги виконаних робіт 11.19.6. По закінченні зміни: • Перевіряє виїзд людей з шахти і вживає заходів до їхнього розшуку або встановлює причини їх знаходження у шахті після зміни; • Інформує гірничого майстра нової зміни про працівників своєї зміни які залишились на понаднормові роботи; • Здає зміну гірничому майстру який заступив на зміну відповідно до нарядної системи; • Звітує перед керівниками дільниці і або зміни гірничим диспетчером про виконані роботи усунені і залишені неусуненими порушення Правил безпеки на дільниці. 11.19.7. Несе відповідальність у Системі за: • Незабезпечення безпеки праці на дільниці у зміні; • Допуск у шахту і до роботи осіб без саморятувальників у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння; • Аварії і нещасні випадки допущені через порушення Правил безпеки; • Приховування аварій нещасних випадків і недостовірність інформації про стан справ і стан охорони праці на дільниці; • Незбереження місця аварії або нещасного випадку без поважних причин до прибуття комісії з розслідування; • Виведення з ладу засобів протиаварійного і колективного захисту на дільниці. 11.20. Бригадир ланковий старший працівник 11.20.1. Проводить з працівниками роботу спрямовану на дотримання правил і норм безпеки робіт зміцнення виробничої дисципліни. 11.20.2. Йде на роботу і з роботи разом з членами бригади ланки . 11.20.3. Проводить огляд кожного робочого місця на початку зміни щодо його безпеки і виробничого ризику. 11.20.4. Перевіряє знання працівниками вимог проектів паспортів або технологій робіт і вміння виконувати їх протягом зміни. 11.20.5. Навчає працівників подає допомогу під час роботи у разі необхідності найбільш ефективним і безпечним прийомам виконання робіт і операцій. 11.20.6. Протягом зміни контролює дотримання працівниками паспортів вимог інструкцій з охорони праці безпечного виконання робіт і поведінки у шахті. 11.20.7. Доповідає гірничому майстру про обсяги і якість виконаних робіт усунуті і залишені неусунутими порушення техніки безпеки. 11.20.8. У разі виникнення небезпечного передаварійного становища на робочих місцях припиняє ведення робіт виводить людей з небезпечної зони і сповіщає про це гірничому майстру або гірничому диспетчеру. 11.20.9. У разі виникнення аварії або нещасного випадку гострого захворювання вживає заходів до виведення людей з шахти або на свіжий струмінь повітря у безпечне місце ліквідації локалізації аварії подання допомоги постраждалим їх доставки на поверхню з негайним повідомленням гірничому майстру або гірничому диспетчеру. 11.20.10. Несе відповідальність за: • Роботу осіб без саморятувальників у нетверезому стані або стані наркотичного сп'яніння; • Недотримання працівниками проектів паспортів технології роботи і порушення правил і норм безпеки у його зміні; • Ведення робіт у небезпечних зонах на робочих місцях у зміні; • Аварії та травматизм допущені особисто або працівниками бригади ланки у його зміні; • Виведення з ладу засобів протиаварійного колективного захисту особисто або працівниками бригади ланки у зміні. 11.21. Гірник працівник 11.21.1. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» і ст. 41 Гірничого Закону України працівник зобов'язаний: • Знати і виконувати вимоги нормативно-технічної документації плану ліквідації аварій правил поведінки у особливо небезпечних підземних умовах інструкцій з експлуатації машин і механізмів; Виконувати роботи тільки відповідно до змінного завдання наряду крім робіт з ліквідації загрози життю і здоров'ю людей запобігання аваріям; Не допускати порушень пилогазового режиму; вибухобезпеки електрообладнання і пожежної безпеки; ведення робіт у небезпечних зонах на небезпечному устаткуванні без технічної документації і з її порушенням; випадків виведення з ладу крадіжки апаратури газового струмового протиаварійного і колективного захисту сигналізації та зв'язку; • Не створювати небезпеки життю і здоров'ю людей; • Негайно повідомляти керівнику робіт або гірничому диспетчеру про аварії і нещасні випадки загрозу життю і здоров'ю людей вихід з ладу засобів і систем протиаварійного захисту; • Подавати допомогу постраждалим під час аварій нещасних випадків або гострого захворювання. 11.21.2. Йде на роботу і з роботи за вказаним маршрутом. 11.21.3. Здійснює проїзд тільки на транспортних засобах передбачених для перевезення людей вантажо-людських у режимі перевезення людей . 11.21.4. Виконує роботи відповідно до отриманого наряду. 11.21.5. У разі будь-яких утруднень відсутності відповідних знань вміння навику для виконання необхідного обсягу робіт звертається по допомогу пораду до бригадира ланкового старшого досвідченого працівника або гірничого майстра гірничого диспетчера начальника зміни . 11.21.6. У разі виникнення небезпеки аварії припиняє роботу і повідомляє про це керівнику робіт а за його відсутності - гірничому диспетчеру. 11.21.7. Негайно лишає небезпечну зону робоче місце попередивши про небезпеку людей що працюють поруч недалеко . 11.21.8. Особливу увагу приділяє дотриманню пило-газового режиму режиму ведення підривних робіт виконанню противикидних протипожежних заходів попередженню обрушень гірничих порід затоплення і загазування виробок. 11.21.9. Несе відповідальність за: • Особисте порушення правил і норм безпеки робіт які призвели або могли призвести до тяжких наслідків; • Невиконання заходів безпеки згідно з нормативно-технічними документами І змінним завданням нарядом ; • Виконання робіт не передбачених змінним завданням нарядом ; • Травмування людей або створення умов для травмування загибелі людей • Роботу знаходження на робочому місці без саморятувальника у нетверезому стані наркотичному сп'янінні відповідно до Гірничого Закону України Додаток 1 МЕТОДИКА прогнозування вірогідності аварій і травматизму на вугільних шахтах Прогноз аварійності 1. Випадки виникнення аварій на вугільних шахтах підлягають закону гамма-розподілу. Густина гамма-розподілу має вигляд: F z = ?? / Г ? z ?-1 e ?z 1 де ? ?- параметри розподілу відповідно форма і масштаб ; z - кількість аварій; Г ? - гамма-функція. Значення параметрів розподілу визначаються за такими залежностями: ? = ? /? 2 2 ?= ? / ?2 3 де ? - середня кількість аварій; ? - середньоквадратичне відхилення. Значення середньоквадратичного відхилення визначається за такою залежністю: ? = ? 1 [ ?z2i –1 ?zi 2 ] 4 n-1 n У разі підлягання аварійності гамма-розподілу середня кількість аварій за певний проміжок часу визначається такою залежністю: z = ?/ ? 5 2. Для складення прогнозу аварійності значення параметрів розподілу ? і ? визначаються у функції від часу. З цією метою узагальнюються дані з аварійності за попереднє десятиріччя і за формулами 2 і 3 розраховуються параметри розподілу для кожного року і визначається залежність цих параметрів у функції від часу. Функціональні залежності параметрів розподілу для шахт України мають такий вигляд: ? = 0 4 + 0 27 1/T + 0 004 T2:; 6 ? = 0 76-10-3 + 2 02-10-3 1/T + 0 029 • 10-3 T2 7 де Т - час від 1-го року аналізу аварій за попереднє десятиріччя рік. В залежностях 6 і 7 за 1-й рік аналізу аварій прийнято 1990 рік тому для 1991 р. Т= 1 для 1992 р -Т = 2 для 1993 р. - Т = 3 І т. ін. Середня кількість аварій для будь-якого року як попереднього десятиріччя так І для прогнозованого періоду підраховується за такою формулою: Z=103 0.27 + 0 4T + 0 004T3 0 02 + 0 76T + 0 029T3 3. За викладеною у п.1.2 методикою може бути зроблено прогноз аварійності для кожної шахти у цьому випадку величину слід помножити на кількість причин аварій прийнятих до обліку. Розрахунок виконується за програмою на комп'ютері. Приклад визначення прогнозних значень кількості можливих аварій Як приклад прийнято значення кількості аварій на шахті імені Газети «Известия» ДХК «Донбасантрацит» за період 1990-1999 рр. Кількість аварій по роках залежно від причин їх виникнення а також розрахункові залежності які входять до формул 2 - 9 приведені у табл. 1. Аналіз даних параметрів розподілу а і ? показав можливість їх апроксимування залежностями 6 і 7 . Методом найменших квадратів визначено значення постійних Таблиця 1 Причини аварій Кільксість аварій по роках zi і розрахункові показники 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Обвалення у гірничих виробках 14 3 19 52 54 16 22 18 13 1 Робота машин і механізмів 1452 889 947 932 809 560 524 401 321 63 ГІрничоди-намічні явища 98 25 157 156 776 598 240 196 174 73 Підривні роботи 229 114 58 22 17 18 15 14 0 0 Несправність електрообладнання 12 75 36 96 73 55 50 37 21 11 ? zi 1805 1106 1217 1262 1729 1247 851 666 529 148 ? zi x 10-3 2170 7 809 6 926 5 912 8 1265 2 674 8 335 4 201 1 13 39 9 42 ? 361 0 221 2 243 4 252 4 345 8 248 4 170 2 133 2 105 8 29 6 ? 616 3 375 3 396 9 385 5 408 4 301 6 2183 167 6 139 6 35 5 ? 0 343 0 346 0 376 0 429 0 717 0 184 0 608 0 632 0 574 0 695 ? x 103 0 950 1 56 1 54 1 68 2 07 2 74 2 78 3 77 5 93 23 49 коефіцієнтів. З урахуванням постійних коефіцієнтів залежність 8 приймає вигляд: N = 103 n 0.797T-0.00031T3 -0.841 0 91T+0 046T3 +0 38 де n - кількість причин аварій прийнятих до обліку. Розраховані за отриманою залежністю кількості аварій як за окремі роки попереднього періоду так і прогнозовані значення приведені у табл. 2. Таблиця 2 Рік 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 КІЛЬКІСТЬ років з початку аналізу 3 5 7 9 11 13 15 17 Розрахункова КІЛЬКІСТЬ аварій 1760 1440 1022 718 517 382 289 223 Фактична КІЛЬКІСТЬ аварій 1217 1729 851 529 - - - - Прогноз можливого травматизму 4. Для прогнозування травматизму узагальнюються статистичні дані про кількість травмованих за попереднє десятиріччя. Як показник травматизму слід приймати загальну кількість травмованих або. якщо у попереднє десятиріччя кількість працівників змінювалася то показник - кількість травмованих на 1000 працівників коефіцієнт частоти . 5. За даними про травматизм за попереднє десятиріччя будується графік змінення показника травматизму по роках і за виглядом графіка добирається залежність показника травматизму за час від першого року попереднього десятиріччя. У більшості випадків як прогнозну функцію використовують експоненціальну залежність х t = аеbt 9 де х t - величина показника травматизму за час t від першого року попереднього десятиріччя років; а b -постійні коефіцієнти; t - час що пройшов від першого року попереднього десятиріччя до i-го року років; е -основа натуральних логарифмів. Коефіцієнти а і b визначаються за такими залежностями: n n n b= n ? ti lgxi - ?ti ? lgxi i=l i=l i=l n n lge[n ? ti2 – ? ti 2] 10 i=l i=l n n n ? ti2 lgxi - ?ti ? lgxi lg a = i=l i=l i=l n n n ? ti2 – ? ti 2 11 i=l i=l де xi - значення показника травматизму за i-й рік; t-час що пройшов від першого року попереднього десятиріччя до i-го року; n - кількість спостережень. 6. Помилка прогнозних значень показника травматизму розраховується за такою залежністю: m= ± ? ?1- n tj-k 2 12 ?n-1 ? ti-k 2 де ? - середньоквадратичне відхилення визначається за формулою аналогічною до 4 ; ti tj - час що пройшов від першого року попереднього десятиріччя відповідно до i-го року цього десятиріччя і до j-го прогнозованого року; n k= 1 ? ti n i=l 13 7. Прогнозні значення показника травматизму розраховуються за такою залежністю: хт=аеbt± m 14 де Т - час що пройшов від першого року попереднього десятиріччя до прогнозованого року. 8. Якщо фактичне значення показника травматизму у році для якого зроблено прогноз знаходяться у межах розрахованих за формулою 11 або менших то це свідчить про те що травматизм залишився на тому ж рівні або зменшився; якщо фактичні значення будуть більшими за розрахункові то це буде вказувати на зростання травматизму. Приклад визначення розрахунку прогнозних значень можливого травматизму Як приклад прийняті значення показника травматизму по шахті «Комсомолець Донбасу» за 1989-1998 рр. Прогноз складено на 1999 р Показники травматизму по шахті за попереднє десятиріччя приведені у табл. 3. Таблиця 3 Показники Значення показників по роках 1989 1990 1991 1992 1993 1994. 1995 1996 1997 1998 1999 Кількість працюючих чол. 5510 5450 5400 5250 5332 5494 5489 5614 5639 5128 4960 Загальна кількість травмованих 441 435 421 450 383 371 412 439 397 351 356 Коефіцієнт частоти 80 0 79 8 79 9 85 7 71 8 67.5 75 0 78 2 70 7 68 5 71 8 Оскільки кількість працюючих за попереднє десятиріччя змінилася незначно помилка не перевищує 2 7% як показник травматизму приймається загальна кількість травмованих. За формулами 10 і 11 розраховані постійні коефіцієнти а і b. Вихідні дані для розрахунку наведені у табл. 4. Таблиця 4 Рік n ti ti2 xi lgxi tilgxi 1989 1 1 1 441 2 644 2 642 1990 2 2 4 435 2 638 5 276 1991 3 3 9 421 2 624 7 872 1992 4 4 16 450 2.653 10 612 1993 5 5 25 383 2 583 12 915 1994 6 6 36 371 2 569 15 414 1995 7 7 49 412 2 615 18 305 1996 8 8 64 439 2 642 21 136 1997 9 9 81 397 2 599 23 391 1998 10 10 100 351 2 545 25 450 Сума 10 55 385 26 112 143 013 10-143 013-35-26.112 b = = 0 0168; 0 4343[10.385x552] 38526 112-55-143013 lgа = = 2 6514. 10-385- 55 2 а = 448 тоді залежність 9 набирає вигляд Х t = 448 e -0 0168 t-1989 . Прогнозоване значення показника «загальна кількість травмованих» у 1999р. буде дорівнювати x 1999р. = 448e -0 0168 1999-1989 .; х 1999р. = 448e-0 0168 - 10= 372. Помилка прогнозованих значень показника травматизма 1 k = 55=5 5 10 ? ti-k 2 = 1-5 5 2+ 2-5 5 2 + 3-5 5 2 + 4-5 5 2 + 5-5 5 2+ 6-5 5 2+ 7-5 5 2+ 8-5 5 2+ 9-5 5 2+ 10-5 5 2=825; 33 42 10 10-5 5 2 mn =± ?10-1 ?1+ 82 5 =21 0 отже xT=372 ± 21 0. Фактичне значення загального травматизму на шахті склало 356. Оскільки прогнозоване значення показника загального травматизму змінюється від 351 до 393 то можна стверджувати що травматизм на шахті «Комсомолець Донбасу» в 1999 році залишився на попередньому рівні. Додаток 2 МЕТОДИКА проведення інструктажів працівників з охорони праці 1. Методику проведення інструктажів з охорони праці розроблено на основі «Типового положення про навчання з питань охорони праці» затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27 вона є організаційним документом і встановлює уточнює порядок зміст і строки проведення повторення усіх видів інструктажів працівників з охорони праці. 2. Загальні положення 2.1. Види інструктажів. За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці підрозділяють на : - вступний; - первинний; - повторний; - позаплановий; - цільовий. 2.2. Задачами усіх видів інструктажів що проводяться з працівниками вугільних шахт незалежно від їх характеру і місця проведення є: - відновити у пам'яті гірників знання вимог техніки безпеки і виробничої санітарії отримані під час навчання професії; - додатково інформувати гірника про безпечне виконання робіт з урахуванням специфічних умов шахти пласта дільниці і конкретного робочого місця; - продемонструвати у конкретних умовах безпечні прийоми виконання виробничих операцій контрольних вимірів та інших профілактичних дій. 2.3. Інструктаж повинен бути спрямований на попередження порушень вимог техніки безпеки і виробничої санітарії а його зміст повинен визначатися виходячи з: - умов і характеру виконуваних робіт; - результатів перевірок стану техніки безпеки на дільниці робочому місці; - результатів розслідування причин аварій і нещасних випадків; - нормативно-правових актів і проектно-технічної документації; - наказів директора і директивних вказівок вищих організацій; - досвіду безпечної роботи передових шахт дільниць трудових колективів. 2.4. Місцями проведення інструктажів можуть бути: дільнична нарядна; кабінет техніки безпеки; учбовий пункт; робоче місце або учбовий полігон. 2.5. Інструктажі що вимагають демонстрації безпечних виробничих прийомів праці повинні проводитися на робочих місцях або учбових полігонах із залученням досвідчених гірничих майстрів майстрів виробничого навчання і кваліфікованих працівників-інструкторів. 2.6. Інструктажі що проводяться у нарядних кабінетах техніки безпеки і учбових пунктах за необхідності повинні супроводжуватися показом схем плакатів рисунків діапозитивів та інших наочних посібників з використанням технічних засобів інформації. 2.7. Інструктажі як правило проводяться у формі бесіди індивідуально з кожним або групою працівників. Після інструктажу необхідно перевірити засвоєння матеріалу шляхом фронтального опитування а при можливості - з використанням контролюючих машин екзаменаторів . 2.8. Проведення інструктажу оформлюється записом у Книзі інструктажу працівників з безпеки робіт під розпис або інструктаж проводиться усно. 2.9. Відповідальність за організацію і проведення інструктажу покладається на керівників дільниць цехів керівників робіт. 2.10. Безпосередній контроль за своєчасним і якісним проведенням інструктажів покладається на заступника директора шахти з охорони праці працівників служби охорони праці . 2.11. Загальне керівництво організацією інструктажу працівників здійснюється заступником директора з охорони праці. 3. Вступний інструктаж Проводиться: - з усіма працівниками які приймаються на постійну або тимчасову роботу незалежно від їх освіти стажу роботи і посади; - з працівниками інших організацій які прибули на підприємство і беруть участь безпосередньо у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; - з учнями та студентами які прибули на підприємство для проходження виробничої практики; - у випадку екскурсії на підприємство; - з усіма вихованцями учнями студентами та іншими особами які навчаються у СУЗ ВнУЗ ПТУЗ ВУЗ під час оформлення або зачислення в учбові заклади. 4. Первинний інструктаж Проводиться перед початком роботи безпосередньо на робочому місці з працівником: - знову прийнятим постійно або тимчасово на підприємство; - який переводиться з одного цеху виробництва у інший; - який буде виконувати нову для нього роботу; - відрядженим який безпосередньо бере участь у виробничому процесі на виробництві. Проводиться з вихованцями учнями і студентами СУЗ ВнУЗ ПТУЗ ВУЗ: - перед початком занять у кожному кабінеті лабораторії де навчальний процес пов'язаний з небезпечними або шкідливими хімічними фізичними біологічними чинниками у гуртках перед уроками трудового навчання фізкультури перед спортивними змаганнями вправами на спортивних знаряддях під час проведення заходів за межами території УЗ; - перед виконанням кожного учбового завдання пов'язаного з використанням різноманітних механізмів інструментів матеріалів і т.ін.; - перед початком вивчення кожного нового предмету розділу теми учбового плану програми - із загальних вимог безпеки пов'язаних з тематикою і особливостями проведення цих занять. 5. Повторний інструктаж Проводиться з працівниками на робочому місці у строки визначені відповідними діючими нормативними актами. 6. Позаплановий інструктаж Проводиться: З працівниками на робочому місці або у кабінеті охорони праці: - під час набування чинності нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці а також при внесенні змін і доповнень до них; - у разі зміни технологічного процесу заміни або модернізації обладнання приладів та інструментів вихідної сировини матеріалів та інших чинників які впливають на стан охорони праці; - у випадку порушення працівниками вимог нормативних актів про охорону праці які можуть призвести або призвели до травм аварій пожеж і т. ін.; - у разі виявлення особами які здійснюють державний нагляд і контроль за охороною праці незнань вимог безпеки робіт які виконує працівник; - за наявності перерви у роботі виконавця робіт більшої за 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою а для інших робіт - понад 60 днів. З вихованцями учнями студентами - у кабінетах лабораторіях майстернях і т.п. у випадку порушень ними вимог нормативних актів про охорону праці які можуть призвести або призвели до травм аварій пожеж тощо. 7. Цільовий інструктаж Проводиться з працівниками: - під час виконання разових робіт не передбачених трудовою угодою; - під час ліквідації аварій стихійного лиха; - у разі проведення робіт на які оформлюються на-ряд-допуск розпорядження або інші документи. Проводиться з вихованцями учнями студентами УЗ у випадку організації масових заходів екскурсій походів спортивних змагань в т.ін. . 8. Порядок проведення інструктажів для працівників Усі працівники яких приймають на постійну або тимчасову роботу і у подальшій роботі повинні проходити на підприємстві навчання у формі інструктажів з питань охорони праці подання першої допомоги постраждалим від нещасного випадку а також про правила поведінки і діях під час виникнення аварійної ситуації пожеж та стихійного лиха. 8.1. Вступний інструктаж Проводиться спеціалістом служби охорони праці а у випадку відсутності на підприємстві такої служби - іншим спеціалістом на якого наказом розпорядженням по підприємству покладено ці обов'язки і який у встановленому цим Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж проводиться у кабінеті охорони праці або у приміщенні яке спеціально для цього обладнано з використанням сучасних технічних засобів навчання учбових і наочних посібників за програмою розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. Програма і тривалість інструктажу затверджуються керівником підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу який зберігається у службі охорони праці або у працівника який відповідає за проведення вступного інструктажу а також у документі про прийом працівника на роботу. 8.2. Первинний інструктаж Проводиться індивідуально або з групою осіб однієї професії за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт а також з урахуванням орієнтовного переліку питань первинного інструктажу. 8.3. Повторний інструктаж Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників які виконують однотипні роботи в обсягах і за змістом питань первинного інструктажу. 8.4. Позаплановий інструктаж Проводиться індивідуально з окремими працівниками або з групою працівників однієї професії. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин які спричинили собою потребу у його проведенні. 8.5. Цільовий інструктаж Проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт які будуть ними виконуватися. 8.6. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі Проводить безпосередньо керівник робіт начальник виробництва цеху дільниці майстер . 8.7. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці. Знання перевіряє особа яка проводила інструктаж. У випадку незадовільних результатів перевірки знань вміння і навичок безпечного виконання робіт після первинного повторного або позапланового інструктажу для працівників протягом 10 днів додатково проводиться інструктаж і повторна перевірка знань У разі незадовільних результатів повторної перевірки знань питання відносно працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється. Працівники які суміщають професії у т. ч. працівники комплексних бригад проходять інструктажі як за своїми основними професіями так і за суміщуваними професіями. Про проведення первинного повторного позапланового і цільового інструктажів і про допуск до роботи особою яка проводила інструктаж робиться запис у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов'язкові підписи як того кого інструктували так і того хто інструктував. Сторінки Журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані журнали прошнуровані і скріплені печаткою. У випадку виконання робіт які потребують оформлення наряду-допуску цільовий інструктаж реєструється у цьому наряді-допуску а у Журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково. Перелік професій і посад працівників які звільняються від первинного повторного і позапланового інструктажів затверджуються керівником підприємства за погодженням з державним інспектором з нагляду за охороною праці. До цього переліку можуть бути занесені працівники які беруть участь у виробничому процесі який не пов'язаний з безпосереднім обслуговуванням обладнання. 9. Порядок проведення інструктажів для вихованців учнів студентів 9.1. Вступний інструктаж Проводиться перед початком занять. Інструктаж проводить працівник служби охорони праці а за відсутності такого - особа на яку наказом керівника УЗ покладені ці обов'язки. Програма вступного інструктажу розроблюється службою охорони праці УЗ або особою призначеною керівником. Програма і тривалість вступного інструктажу затверджуються керівником учбового закладу. Запис про проведення вступного інструктажу проводиться у Журналі реєстрації вступного інструктажу який зберігається у службі охорони праці або у працівника який відповідає за проведення вступного інструктажу. 9.2. Первинний інструктаж Проводиться з групою вихованців ВнУЗ учнів СУЗ ПТУЗ або студентів ВУЗ. Тематика інструктажу і порядок його проведення визначаються відповідним положенням Міністерства освіти України. 9.3. Позаплановий інструктаж Проводиться у разі виявлення порушень вимог безпеки вихованцями учнями студентами під час навчально-виховного процесу при зміні умов виконання учбових завдань за професією лабораторних робіт інших видів занять передбачених учбовими планами. 9.4. Цільовий інструктаж З питань охорони праці проводять з групою вихованців учнів студентів. Обсяг і зміст інструктажу виз-назчаються залежно від виду масового заходу Облік проведення цільових інструктажів здійснюється відповідно до діючих положень Міністерства освіти у Журналах обліку теоретичного та виробничого навчання. 9.5. Первинний повторний позаплановий і цільовий інструктажі Проводять відповідні викладачі вихователі керівники гуртків інструктори тренери майстри виробничого навчання або завідувачі кабінетів лабораторій тощо за відповідними інструкціями та програмами. Відмітка про проведення первинного та позапланового інструктажів робиться у Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Додаток З ПОЛОЖЕННЯ про стимулювання робіт з охорони праці у вугільній промисловості Міністерства палива та енергетики України 1. Галузь застосування 1.1. Положення про стимулювання робіт з охорони праці у вугільній промисловості Міністерства палива та енергетики України далі - Положення е нормативним документом націленим на забезпечення ефективності праці і дієвість заходів щодо запобігання аваріям нещасним випадкам та профзахворюванням у системі управління охороною праці підвищення зацікавленості усіх категорій працівників у збільшенні обсягів виробництва створенні безпечних і здорових умов праці. 1.2. Положення розроблено з урахуванням галузевого Положення про преміювання працівників за виконання і перевиконання плану виробництва 1998 р. Положення про розподілення заробітної плати у комплексних бригадах і Положення про систему стимулювання охорони праці на підприємстві розробленого Інститутом економіки промисловості НАН України 1999 р. за участю МакНДІ. 1.3. Це Положення призначене для використання при організації оплати і стимулювання результатів позитивної роботи з поліпшення стану охорони праці на підприємствах вугільної галузі незалежно від форми власності і господарювання. 1.4. Викладені у Положенні принципи організації показники умови форми і розміри матеріального стимулювання охорони праці можуть конкретизуватися у колективних договорах положеннях про оплату праці та матеріальне стимулювання у трудових договорах контрактах з урахуванням особливостей організації виробництва і праці на підприємстві. 1.5. Безпека праці невід'ємна від виробництва і оцінюється комплексно у поєднанні з високопродуктивною та ефективною працею. 2. Загальні положення 2.1. Нормативно-правовою основою стимулювання охорони праці на підприємстві є діюче законодавство про працю про охорону праці Гірничий Закон України документи договірного регулювання охорони праці і це Положення. 2.2. Стимулювання робіт у системі управління охороною праці поєднує форми матеріального і морального стимулювання з комплексом заходів економічного дисциплінарного і адміністративного впливу на працівників. 2.3. Моральне стимулювання передбачене Кодексом законів про працю України і Гірничим Законом України тому Положення визначає матеріальне стимулювання робіт з охорони праці. 2.4. Матеріальне стимулювання робіт з охорони праці включає у себе матеріальне заохочення і матеріальні санкції відповідальність . Матеріальне заохочення за досягнення у забезпеченні позитивного стану охорони праці здійснюється у формах: - надбавок до основної зарплати з урахуванням коефіцієнта трудової участі виходячи з особистого внеску у створення безпеки і охорони праці; - виробничого преміювання з урахуванням безпеки праці відсутності порушень ОП травматизму і аварій; - надбавок за високу професійну майстерність професіоналізм ; - підвищення розряду з підвищенням оплати праці працівникам; - підвищення окладів надбавок для керівників та спеціалістів; - нагородження коштовними подарунками; - надання пільгових путівок у санаторії та будинки відпочинку. 2.5. Матеріальні санкції за аварії травматизм проф-захворюваність порушення незабезпеченість норм і вимог охорони праці брак у роботі та інші дії застосовуються шляхом: - зниження коефіцієнта трудової участі КТУ ; - повного або часткового позбавлення зменшення виробничих премій депреміювання ; - позбавлення зниження надбавок розрядів разових матеріальних виплат за погіршення порушення охорони праці. 2.6. Разові заохочення у формі премій подарунків путівок та інших винагород можуть робитися за виконання особливо важливих заходів з охорони праці запобігання або ліквідацію локалізацію аварій спасіння людей під час аварій і нещасних випадків. 2.7. Разові санкції у формі позбавлення зменшення премій або відмови у їх нарахуванні зниження позбавлення надбавок тощо застосовуються за неодноразові або разові грубі порушення Правил безпеки. Під грубим порушенням Правил безпеки слід розуміти порушення яке призвело або могло призвести до аварій 1-ї та 2-ї категорій або нещасного випадку. 2.8. Матеріальне стимулювання охорони праці повинно бути переважно індивідуальним. У разі застосування колективних форм преміювання депреміювання суми премій зменшення премій повинні розподілятися з урахуванням особистої участі кожного працівника колективу у досягненнях упущеннях порушеннях у сфері охорони праці. 2.9. Загальні для усіх працівників обов'язки що входять до заохочувальних включають: - спасіння людей під час аварій і нещасних випадків; - запобігання і ліквідацію локалізацію аварій загрози життю і здоров'ю людей; - ефективне керівництво роботами над ліквідацією аварій і спасінням людей; - подання ефективної допомоги постраждалим у не-щасному випадку; - особиста участь у здійсненні заходів щодо усунен-ня небезпечних і шкідливих виробничих чинників ситу-ацій ; - своєчасне інформування про небезпеки керівника робіт диспетчера або іншої відповідальної особи; - співробітництво з керівником підприємства і спеці-алістами з питань організації безпечних і нешкідливих умов праці; - виконання особливо важливих завдань заходів з охорони праці; - відсутність припинення робіт через порушення Правил безпеки проектів паспортів і т. ін. за визначений термін; - відсутність травматизму у тому числі з тяжкими наслідками у колективі; - зниження показників загального травматизму і профзахворювань у колективі: - виконання вимог законодавства і нормативно-технічних документів з охорони праці: - дотримання вимог охорони праці передбачених трудовим колективним договором контрактом Правилами безпеки і т. ін. 3. Джерела матеріального стимулювання охорони праці 3.1. Джерелами матеріального стимулювання за показниками охорони праці є фонд оплати праці кошти фонду охорони праці і частина прибутків передбачена з цією метою. 3.2. Матеріальне заохочення за показниками охорони праці здійснюється за рахунок фонду оплати праці який зараховується до витрат виробництва собівартість продукції за умови що не перевищується планова собівартість кінцевої продукції підприємства. 3.3. Відповідно до Положення про розподілення заробітної плати у комплексних бригадах залежно від особистого трудового внеску у тому числі з охорони праці кожного працівника або зміни ланки у цілому встановлюється порядок розподілення заробітної плати при оплаті праці за добовими тижневими або місячними результатами робіт як поміж працівників у комплексних спеціалізованих бригадах так і між змінними ланками із застосування коефіцієнта трудової участі. 3.3.1. Коефіцієнт трудової участі між працівниками у комплексних бригадах встановлюється диференційовано від 0 6 до 1 3 з інтервалом 0 1. 3.3.2. Підставою критерієм для Індивідуальної оплати трудової участі гірника бригади є: - рівень виконання змінного обсягу робіт без порушень технології і безпеки праці; - особиста майстерність та інтенсивність праці; і дотримання техніки безпеки у цілому; - усунення небезпечних і шкідливих виробничих чинників згідно з нарядом; - якість робіт що виконуються. 3.3.3. Коефіцієнт КТУ що дорівнює одиниці 1 0 проставляють гірнику працівнику який протягом зміни сумлінно працював виконуючи наряд і завдання гірничого майстра бригадира ланкового старшого працівника у разі виникнення необхідності додаткового наряду завдання не маючи порушень і зауважень. 3.3.4. На підвищення КТУ проти середнього 1 0 окрім виконання виробничого завдання без порушень ПБ впливають: - усунення небезпечних і шкідливих чинників перед-аварійних ситуацій які виникли у ході роботи без порушень ПБ; - запобігання травматизму; - запобігання локалізація аваріям; - спасіння людей; - подання ефективної допомоги постраждалим під час аварій і нещасних випадків гострого захворювання . 3.3.5. На зниження коефіцієнта трудової участі проти середнього 1 0 впливають: - невиконання змінного завдання наряду у першу чергу - з охорони праці; - виконання робіт з порушеннями технології і Правил безпеки інструкцій до ПБ ; - невиконання вказівок гірничого майстра бригадира ланкового старшого працівника з дотримання усунення порушень техніки безпеки технологічної виробничої дисципліни; - недоліки у роботі порушення ПБ що викликали аварію простій нещасний випадок неполадки у ході виробничого процесу; - порушення правил внутрішнього трудового розпорядку і професійних інструкцій з охорони праці. 3.4. По закінченні зміни гірничий майстер бригадир разом з ланковим визначають результати роботи членів бригади встановлюють коефіцієнти трудової участі по виробництву і охороні праці і роблять відповідні записи у наряд-путівках у рапорті гірничого майстра і у вивіс-ному табелі. Якісну оцінку роботи бригадира добової комплексної бригади за добу і ланкового за зміну дає начальник дільниці з урахуванням зауважень гірничих майстрів заступника директора з виробництва або начальника зміни гірничого диспетчера . При цьому враховуються результати роботи ланки бригади за зміну добу. За наявності суперечок і розбіжностей щодо величини коефіцієнта остаточне рішення з цього питання приймається начальником дільниці разом з радою бригади. Щоденно перед початком наряду гірничий майстер доводить до відома кожного робітника своєї зміни коефіцієнт трудової участі за минулу добу. Розмір загальної суми заробітної плати робітників комплексної бригади визначають виходячи з обсягів виконаних робіт затверджених відрядних розцінок і результатів охорони праці. Розподілення заробітної плати між робітниками бригади робиться пропорційно індивідуальним коефіцієнтам трудової участі. 3.5. Коефіцієнт трудової участі між змінними ланками встановлюється диференційовано з урахуванням внеску змінних ланок у загальні виробничі показники і безпечної роботи комплексної бригади у розмірі від 0 6 до 1 3 інтервалом 0 1. 3.5.1. Підставою для встановлення коефіцієнта трудової участі ланці у загальні результати роботи комплексної бригади є: - рівень виконання змінного обсягу робіт без порушень ПБ; - відсутність припинення робіт через порушення ПБ; - виконання технічних умов виробництва робіт дотримання Правил безпеки трудової дисципліни. 3.5.2. Коефіцієнт трудової участі у розмірі 1.0 встановлюється змінним ланкам які протягом зміни сумлінно виконували усі завдання гірничого майстра не мали порушень ПБ; зауважень у роботі виконали змінне завдання. 3.5.3. Коефіцієнти трудової участі понад одиницю 1 1; 1 2 і 1 3 встановлюються змінним ланкам які перевиконали наряд з виробництва виконали планові заходи з охорони праці не припустили порушень ПБ а ремонтній ланці - у разі якісного виконання повного обсягу ремонтних робіт і перевиконання наряду з виробництва без порушень ПБ. 3.5.4. Коефіцієнт трудової участі менший за одиницю 0 6; 0 7; 0 8 і 0 9 встановлюється змінним ланкам які припустили невиконання наряду аварії та простої через порушення ПБ а ремонтній ланці за те що не забезпечила якісне виконання обсягу ремонтних робіт і наряду з видобутку вугілля. 3.6. Збільшення основних премій у випадках перевищення собівартості кінцевої продукції здійснюється за рахунок фонду охорони праці або у межах прибутку який утворюється і залишається у розпорядженні підприємства. 3.7. Разові матеріальні виплати за особливо важливі показники охорони праці відповідно до п.3.3.4 здійснюється за рахунок коштів фонду охорони праці включаючи кошти 3%-них відрахувань від реалізації продукції державної дотації . 3.8. Усі кошти зібрані у результаті матеріальних санкцій депреміювання до робітників за незадовільну роботу з охорони праці нещасні випадки аварії порушення техніки безпеки повністю використовуються для преміювання робітників які мають позитивні показники з питань поліпшення охорони праці. 3.9. На роботах технологічно і організаційно пов'язаних з основним виробництвом преміювання працівників у тому числі і за поліпшення охорони праці робиться залежно від рівня виконання плану виробництва по дільниці або підриємству у цілому і від результатів роботи з охорони праці. 3.10. На роботах технологічно і організаційно не лов'язаних з основним виробництвом кінцеві результати яких плануються враховуються і оцінюються відокремлено від результатів інших робіт монтаж демонтаж ГШО ремонт відновлення та ін. премія нараховується за результати основної діяльності за її показниками і за результати роботи з охорони праці. 3.11. На роботах із забезпечення безпеки робіт й охорони праці працівники преміюються за якісне і своєчасне виконання цих робіт особисте дотримання техніки безпеки а спеціалісти ВТБ ПРТБ та ін. - за результатами основної діяльності і роботи з питань охорони праці дільниці служби або підприємства в цілому. 3.12. Керівники і спеціалісти підприємства дільниці преміюються за поліпшення охорони праці за умови виконання плану основного виробництва відсутності травматизму з тяжкими наслідками аварій 1-ї та 2-І категорій і аварій з матеріальними втратами. 4. Показники критерії стимулювання охорони праці 4.1. Умови матеріального стимулювання першого керівника підприємства директора голови правління визначаються контрактом. За умовами контракту згідно з Гірничим Законом України за керівником закріплюються обов'язки з утворення у кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів а також Із забезпечення дотримання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці. Премія керівникові підприємства виплачується якщо у планованому році загальний травматизм щокварталу стабільно знижувався у порівнянні з попереднім роком. Якщо на підприємстві стався груповий або смертельний нещасний випадок або аварія 1-ї - 2-ї категорії виробнича премія керівнику не нараховується протягом поточного кварталу. Премія не нараховується і у випадку систематичних порушень на підприємстві чинного законодавства з охорони праці зафіксованих особами державного нагляду за охороною праці. 4.2. Для інших керівних працівників підприємства керівників функціональних виробничих служб премія також встановлюється якщо у відповідному кварталі планованого року травматизм зменшився у порівнянні з попереднім роком. У випадку допущення на підприємстві групового і смертельного нещасного випадку або аварії 1-ї та 2-ї категорій премія протягом кварталу не нараховується. Розмір премії знижується у випадку допущення керівниками порушень техніки безпеки які спричинилися до тривалого більшого за добу припинення виробництва особами органів державного нагляду за охороною праці гірничого нагляду . 4.3. Премія працівникам визначається за узагальненим показником дотримання вимог охорони праці. Узагальнений показник дотримання працівниками вимог охорони праці визначається за такою формулою: n ? Hini i-l КОТ = 1+ + ? Hjnj m де Hj- норматив з i-м показником; nj- кількість випадків прояву i-го показника; Нj - норматив за показником «ліквідація аварії»; nj - кількість випадків ліквідації аварій і спасіння людей; m - коефіцієнт забезпечення засобами захисту од 0 до 1 0 . Значення нормативів наведені у табл. 1. Таблиця 1 № з/п Частинні показники дотримання вимог охорони праці і форми їх прояву Норматив Н підвищення + або зменшення - узагальнюючого показника 1 Дотримання недотримання виробничої ДИСЦИПЛІНИ ±0 2 2 Дотримання недотримання технологічного процесу знання незнання І виконання невиконання нормативно-технічних документів ±0 2 3 Застосування незастосування засобів захисту І контролю з охорони праці ±0 1 4 Приведення неприведення робочого місця у безпечний стан або підтримання порушення його безпечного стану ±0 1 5 Безпечний небезпечний стан обладнання ±0 1 6 Наявність відсутність i безпечний стан несправність ручного Інструменту ±0 1 7 Дотримання вимог атестації наявність посвідчення на право роботи проходження медогляду проходження навчання підвищення кваліфікації та Ін ±0 1 8 Застосування незастосування захисних пристроїв ±0 5 9 Поява І своєчасне усунення неусунення небезпечних чинників виробничого середовища ±0 2 10 Запобігання аваріям локалізація на початковій стадії спасіння людей під час аварій i подання допомоги постраждалим у нещасних випадках ±0 2 Узагальнений показник визначається помісячне для кожного робочого бригади ланки начальником дільниці майстром за результатами щоденного контролю дотримання охорони праці. Якщо з вини робочого стався нещасний випадок аварія 1-ї або 2-ї категорії або виробничий процес припинився більше ніж на зміну припущене грубе порушення ПБ незалежно від наслідків Кот встановлюється рівним нулю. Матеріальне стимулювання працівників за узагальненим показником дотримання вимог охорони праці у ви-падку індивідуальної оплати праці здійснюється за шкалою наведеною у табл. 2. Матеріальне стимулювання працівників за узагальненим показником у випадку бригадної оплати праці здійснюється з урахуванням коефіцієнта трудової участі КТУ встановлюваного гірничим майстром майстром виконробом . Таблиця 2 № з/а Узагальнюючий показник дотримання вимог охорони праці Кот Розмір підвищення + або зменшення - місячної премії з охорони праці % 1 0 -100 2 До 0 5 -50 3 До 0 9 -30 4 До 1 0 0 5 1 0-1 1 + 10 6 Понад 1 1 +25 4.3. Матеріальне стимулювання керівників І спеціалістів виробничих підрозділів дільниць начальники їх заступники та помічники механіки та енергетики їх заступники гірничі майстри інші керівники та спеціал^ти керівників і спеціалістів служби охорони праці І дільниці ВТБ робиться залежно від узагальненого показника стану охорони праці який розраховується за такою залежністю: n КОБ – 1+ ? Hi i-l де Hi - норматив по і-му показнику. Значення показників наведені у табл. 3. Таблиця З № з/п Частинні показники дотримання вимог охорони праці Норматив Н підвищення + або зменшення - узагальнюючого показника 1 Нещасні випадки аварії або профзахворювання: відсутність +0 05 наявність -0 3 2 Відсутність наявність припинення робіт через порушення охорони праці +0 1 -0 2 3 Незабезпечення працівників засобами колективного та Індивідуального захисту -0 1 4 Порушення графіку періодичності навчання перевірки знань та Інструктажів з охорони праці -0 2 5 Виконання невиконання заходів з охорони праці +0 2 -0 2 6 Наявність відсутність технічної документації на ведення робіт та її виконання невиконання +0 5 -0 5 7 Вжиття невжиття оперативних заходів до усунення аварій спасіння постраждалих під час нещасних випадків грубих порушень Правил безпеки +0 1 -0 2 8 Сприяння участь впровадженню заходів передового досвіду з охорони праці +0 1 9 Запобігання створення обставин аварії нещасному випадку передаварійній ситуаці +0 1 -0 2 Матеріальне стимулювання керівних працівників за узагальненим показником дотримання вимог охорони праці у випадку індивідуальної оплати здійснюється за наведеною у табл. 4 шкалою. Таблиця 4 № з/п Узагальнюючий показник стану забезпечення охорони праці Кощ Розмір підвищення + або зменшення - преміювання працівників % 1 0 -100 2 Нижче 0 8 -33 3 0 8-0 99 -15 4 1 0 ±0 5 1 05-1 19 + 15 6 1 2 І вище +0 25 Примітка. У випадку допущення групових і смертельних нещасних випадків аварій 1-ї та 2-ї категорій узагальнюючий показник роботи з охорони праці керівного працівника і спеціаліста дорівнює нулю. 5. Порядок матеріального стимулювання 5.1. Керівники функціональних виробничих служб керівники та спеціалісти виробничих підрозділів стимулюються за умови недопущення на відповідних об'єктах для головного механіка - на обладнанні що обслуговується для головного енергетика - у системі енергопостачання для начальників змін - у відповідній зміні для керівників і спеціалістів виробничих підрозділів - у відповідному підрозділі і т. ін. аварій нещасних випадків припинення робіт органами нагляду і контролю за охороною праці на добу або більше а також у разі своєчасного і якісного виконання заходів із забезпечення охорони праці і поліпшення умов праці. Якщо у разі аварії й зупинення робіт тривалістю більшою за дві зміни грубих порушень Правил безпеки несвоєчасного або неякісного виконання заходів з охорони праці не сталося смертельного випадку основна премія за відповідний період вказаним працівникам зменшується на 25 %. 5.2. Перераховані у п.5.1 працівники повністю позбавляються премії протягом кварталу за допущені нещасні випадки із смертельними наслідками аварії 1-ї та 2-ї категорій за самовільне поновлення робіт припинених державним наглядом несвоєчасне неналежне вживання заходів до спасіння людей під час аварій. 5.3. Для керівників спеціальних служб з охорони праці заступника директора з охорони праці усіх працівників служби охорони праці начальника дільниці ВТБ І гірничих майстрів цієї дільниці преміювання за охорону праці може бути і у випадку невиконання планів виробництва якщо відсутній смертельний травматизм аварії 1-і та 2-ї категорій і досягнуто зниження загального травматизму протягом кварталу. 5.4. Для керівників і спеціалістів підрозділів які впровадять профілактичні заходи з техніки безпеки або роботи до яких ставляться особливі вимоги у відношенні безпеки їх ведення наприклад підривні роботи основним показником преміювання повинно бути якісне і своєчасне виконання робіт згідно із затвердженими паспортами. У разі несвоєчасного виконання або порушення графіків або технології робіт премія знижується на 50% при грубому порушенні яке призвело до тяжких наслідків або матеріальних збитків - знижується на 100 %. 5.5. Працівників постійно зайнятих на роботах із забезпечення безпеки праці газовий захист сейсмопрог-ноз здійснення противикидних заходів пиловибухозахист побудування вентиляційних пристроїв і т. ін. а також на роботах до безпеки яких ставляться особливі вимоги підривні роботи доставка і видача вибухових матеріалів дегазація спуск і підйом людей і т. ін. слід преміювати за якісне виконання робіт. 5.6. Працівників які займаються експлуатаційним і технічним обслуговуванням стаціонарного обладнання і установок забезпечують безпечне ведення робіт вентилятори холодильні машини електростанції засоби зв'язку слід преміювати за безперебійне безаварійне функціонування об'єктів що обслуговуються. Додаток 4 ПЕРЕЛІК робіт з ревізії налагодження та випробування гірничошахтного обладнання і послуг з охорони праці які виконуються надаються спеціалізованими організаціями N1 з/п Найменування Періодичність проведем ня робіт не рідше 1 Підйомні установки 1 раз на рік 2 Вентиляторні установки 3 Компресорні установки 4 Головні водовідливні установки 5 Котельні установки 6 Холодильні установки 7 Хлораторні установки 8 Калориферні установки 9 Дегазаційні установки 10 Сушильні установки 1 раз на 2 роки 11 Очисні споруди 1 раз на 2 роки 12 Конвеєрні лінії автоматизовані 1 раз на рік 13 Комплекси обміну вагонеток 14 Хімводопідготовка 15 Монорейкові підвісні і моноканатні дороги 16 Поверхневі та підземні підстанції напругою 6 кВ та вище 17 Апаратура телемеханіки 18 Апаратура газового захисту 1 раз на 6 міс. 19 Прилади безпеки і контрольно-вимі-рювальні Згідно зі строками перевірки 20 Шахтні лампові 1 раз на рік 21 Гараж-за рядні 22 Тягові підстанції 1 раз на 6 місяців 23 Пульти гірничого диспетчера 1 раз на рік 24 Автоматичні телефонні станції вугільних шахт 25 Апаратура стволової сигналізації 26 Схема автоматики підйомних установок 1 раз на 6 місяців 27 Лебідки породних комплексів 1 раз на рік 28 Електрообладнання і диспетчерські пульти шахт і збагачувальних фабоик 29 Мостові і козлові крани 30 Ліфти баштових копрів і збагачувальних фабрик 31 Дефектоскопія елементів гальмівної системи: - вантажних підйомів 1 раз на 2 роки - людських підйомів; 1 раз на рік - осей копрових шкивів 1 раз на 3 роки 32 Радіоізотопні прилади 1 раз на рік 33 Контроль стічних вод що скидаються 34 Контроль викидів у атмосферу 35 Очищення мінеральних масел 1 раз на 2 роки Додаток 5 НОРМИ мінімального відвідування обстеження підземних робочих місць об'єктів керівниками та спеціалістами шахти Посада Кількість відвідувань на місяць Усього У тому Числі ІІІ і IV аміни по 50% норм Директор шахти начальник ШБУ 8 2 Головний Інженер 10 4 Заст. директора гол Інженера з виробництва 10 4 Заст директора з охорони праці 10 Завідувач гірничих робіт 12 4 4 Завідувач гірничих робіт з кап. будівництва 8 2 Заступник гол. Інженера окрім з виробництва 12 4 Головний механік енергетик 8 4 Головний маркшейдер геолог 8 2 Дільничий маркшейдер геолог 10 2 Начальник зміни 18 6 Спеціаліст служби охорони праці 18 4 Гірничий диспетчер 4 Головний економіст гол. бухгалтер нач. ВПІЗ ПЄВ 2 Начальник дільниці заступник помічник 16 6 Начальник дільниці ВТБ БПР ПРТБ заступник помічник 12 4 Заступник головного механіка механіка ЄМС 12 4 Механік ділянки заступник 16 4 Гірничий нормувальник хронометражист 10 4 Завідувач складу ВМ 16 - Інженери усіх служб пов'язані з гірничими роботами 6 Гірничий майстер виробничої дільниці 20 6 Гірничий майстер допоміжної дільниці 20 5