Система управління охороною праці в лісовому господарстві

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЛЬВІВЛІС» БРОДІВСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП Нормативний акт про охорону праці УЗГОДЖЕНО ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ДЕРЖКОМЛІСГОСПУ  СИСТЕМА управління охороною праці в лісовому господарстві 1. Розроблено Бродівським держлісгоспом ДЛГО «ЛЬВІВЛІС» спільно з УкрНДІЛГА їм. Г. М. Висоцького та кафедрою охорони праці ЛДУ «Львівська політехніка». 2. Внесено Держлісгоспом України 3. Введено вперше у відповідності до ДНАОП 0 00-4.. 97 «Типового положення про систему управління охороною праці на галузевому регіональному та виробничому рівнях». Виконавці: кандидат економічних наук завідуючий лабораторією економіки і організації лісового господарства УКРНДІЛГА Торосов А. Е. головний спеціаліст з охорони праці Бродівського ДЛГ об'єднання «Львівліс» Гавришків М. М. головні спеціалісти ДЛГО «Львівліс» Степанишин В. М. Бур-мас В. Р. професор кафедри охорони праці ДУ «Львівська політехніка» д. т. н. Гогіташвілі Г. Г. Рецензенти: головні державні інспектори Держнаглядохоронпраці по Львівській області Білань М. М. і Мешанич Й. С. начальник відділу охорони праці Державного комітету лісового господарства України Чуйко О. А. НАОП 11.03.98 р. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ СУОП ДКЛГ Галузь застосування: Система управління охороною праці у лісовому господарстві СУОП ДКЛГ поширюється на діяльність керівників посадових осіб та спеціалістів різних служб всіх рівнів управління лісогосподарської галузі і визначає основні принципи і функції управління охороною праці. СУОП ДКЛГ це складова частина системи управління структурними підрозділами галузі що встановлює єдині вимоги до організації робіт з охорони праці та включає комплекс правових соціально-економічних організаційно - технічних санітарно - гігієнічних і лікувально - профілактичних заходів спрямованих на виконання завдань охорони праці з метою збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці на підприємствах в установах і організаціях Державного комітету лісового господарства. / Вимоги СУОП ДКЛГ визначають основні напрямки і принципи управління галуззю щодо додержання пріоритету життя і здоров'я людей у відношенні до результатів виробничої і лісогосподарської та іншої діяльності і повної відповідальності спеціалістів галузі і є обов'язковим для підприємств установ і організацій акціонерних товариств та інших структурних підрозділів незалежно від форм власності які підпорядковані Державному комітету лісового господарства. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Система управління охороною праці на підприємстві СУОП сукупність органів управління пі приємством підрозділом які на підставі діючих нормативних актів здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність щодо виконання завдань охорони праці з метою збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. СУОП це складова частина системи управління підприємством господарством . 1.2. Об'єктом управління охороною праці є діяльність структурних підрозділів функціональних служб і всього персоналу підприємства щодо здійснення правових організаційно-технічних санітарно-гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів і додержання виконання законодавства і нормативних вимог з охорони праці незалежно від форм власності і видів їх діяльності. 1.3. Управління охороною праці на підприємстві здійснюють: в цілому по підприємству власник директор в структурних підрозділах керівники структурних підрозділів. Структурно-функціональна схема управління охороною праці в держлісгоспі додаток 1. 1.3. Організаційно-методичну і наглядову діяльність по впровадженню та забезпеченню функціонування СУОП на підприємстві підготовкою управлінських рішень та контролю за їх виконанням здійснює служба охорони праці підприємства. 1.4. Реалізація завдань охорони праці повинна бути заснована на системному підході шляхом об'єднання розрізнених заходів в єдину систему цілеспрямованих постійно здійснюваних дій на всіх рівнях і стадіях управління виробництвом або лісогосподарською діяльністю далі підприємством . 1.5. Нормативною основою СУОП є Конституція України Закон «Про охорону праці» Кодекс законів про працю України закони постанови та інші акти Верховної Ради України Національна програма покращення безпеки гігієни праці та виробничого середовища Лісовий Кодекс України Закон України «Про пожежну безпеку» система стандартів безпеки праці правила з охорони праці в лісовій деревообробній промисловості і лісовому господарстві інші законодавчі і нормативні документи про охорону праці. Перелік діючих міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці наведено в Державному реєстрі Київ 1995 ВВО «Основа» а також в доповненнях і змінах в журналі «Охорона праці». 1.6. Головний принцип управління підприємством або іншою діяльністю додержання пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності і повної відповідальності власника керівника за створення безпечних умов праці. В лісовому господарстві виділяються такі рівні управління охороною праці: робоче місце лісництво цех держлісгосп підприємство об'єднання управління Держкомітет. 1.7. Фінансування заходів з охорони праці підприємства згідно діючого положення та інструкції Кабінету Міністрів України. 2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Робота з охорони праці на підприємстві є невід'ємною частиною всієї виробничо-господарської діяльності. Державна політика в галузі охорони праці базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників по відношенню до результатів виробничо-господарської діяльності повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці ст. 4 Закону України про охорону праці . Тому на всіх етапах виробничої господарської діяльності слід одночасно вирішувати завдання охорони праці. Перелік завдань управління охороною праці на підприємстві і органи управління вирішення цих завдань наведені в табл. 1. ТАБЛИЦЯ 1. Завдання управління охороною праці на підприємстві № п/п Завдання управління Органи управління 1. Навчання виробничого персоналу вимогам охорони праці пропаганда безпечних методів праці вк кп д соп 2 Технічна підготовка виробництва із врахуванням вимог охорони праці. Вирішення питань ОП в конструкторській і технологічній документації втв соп гм ГЕ ВЛГ 3 Матеріально-технічне забезпечення засобами колектив ного та індивідуального захисту ВМТПІЗ КП 4. Забезпечення безпечного стану будинків споруд виробничих процесів та обладнання в гі ім гл кп КП ГМ Г Е 5 Нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці соп пк мп € Забезпечення оптимального режиму праці і відпочинку КП ПЕВ 7 Забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями кп 8 Організація лікувально-профілактичного обслуговування мп соп 9 Організація виконання планових заходів з охорони праці кп 10 Організація виконання керівниками і робітниками підприємства стандартів правил норм та інструкцій з охорони праці кп д соп 11. Профвідбір працівників для роботи Е небезпечних і особливо небезпечних умовах вк кп мсц 12. Протиаварійний захист обладнання і технологічних процесів КП ВГМ ВГЕ 13 Страхування працівників від нещасних випадків і профзахворювань вк кп 14. Соціальний захист потерпілих на виробництві вк кп пк 15. Створення і використання фонду охорони праці ПЕВ СОП Д 16. Протипожежний захист гл п соп юзл 17. Запобігання дорожно-транспортних пригод ДТП кп соп 18. Захист навколишнього природнього середовища від забруднення гі гл кп соп УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: КП керівник підрозділу  СОП служба охорони праці  ВТВ виробничо-технічний відділ   ГМ головний механік   ГЕ головний енергетик ВМТПІЗ відділ матеріально-техніч. постачання і збуту   В виконроб   ГІ головний інженер  ГЛ головний лісничий  ВЛГ відділ лісового господарства   МП медпункт ПЕВ планово-економічний відділ   ПК профком   ВК відділ кадрів   ІОЗЛ інженер охорони і захисту лісу   МСЧ медсанчастина   Д директор власник . 2.2. Навчання працівників безпеки праці проводяться на всіх підприємствах лісового господарства незалежно від характеру і ступеня небезпеки виробництва під час підготовки нових робітників проведення інструктажів і підвищення кваліфікації. Навчання проводиться відповідно з Положенням підприємства... яке розроблене на підставі «Типового Положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці» затв. Держнаглядохоронпраці України від 4.04.1994 р. № ЗО. Відповідальним за організацію навчання з охорони праці є керівник власник підприємства і безпосередньо керівники його підрозділів лісничий начальник цеху і т. д. . Пропаганда охорони праці полягає в поширенні і поясненні в трудових колективах передового досвіду охорони праці і є найбільш доступним і діючим засобом попередження виробничого травматизму та захворювань. Організовує Пропаганду головний інженер головний лісничий а безпосереднє здійснення спеціаліст з охорони праці. 2.3. Лікувально-профілактичне обслуговування працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 1994 р. Положення про медичний огляд працівників певних категорій затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 45 інших директивних документів правил та санітарних норм що регулюють режим праці та відпочинку працівників порядок забезпечення лікувально-профілактичним харчуванням і т. д. 2.4. Професійний відбір працівників полягає у визначенні професій і спеціальностей для яких необхідно проведення професійного відбору і здійснюється згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я і Державного комітету по нагляду за охороною праці від 23 вересня 1994 р. № 263/121 і діючими методичними рекомендаціями щодо психофізіологічного профвідбору. 2.5. Забезпечення оптимальних режимів праці і відпочинку по підприємстві здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України Законом України про охорону праці та інших законодавчих і нормативних актів про працю. Трудовий режим на підприємстві визначається Правилами внутрішнього розпорядку що встановлюється адміністрацією і профспілковим комітетом підприємства. Застосування праці жінок підлітків а також режим праці і відпочинку на роботах з шкідливими умовами і ненормованим робочим днем регулюється спеціальними статтями КЗ пП та іншими статтями трудового законодавства. 2.6. Нормалізація санітарно-гігієнічних і психофізіологічних умов праці на підприємствах полягає в приведенні умов праці на робочих місцях по стану повітряного середовища рівню шуму вібрації і т. д. згідно з вимогами стандартів безпеки: ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1. 003-83 ГОСТ 12.1.012-90 ДСТУ 2325-93 та інших нормативних документів. 2.7. Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту спецодягом спецвзуттям та інш. і запобіжними пристроями проводиться відповідно з Типовими галузевими нормами безплатної видачі спецодягу спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту затвердженими Держкомпрацею СРСР і ВЦРПС введених в дію 1.01.91 р. з подальшими змінами і доповненнями . Порядок та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту вказаний в Положенні про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затв. наказом Держкомітету України по нагляду за охороною праці від 29. 10. 1996р. № 170. 2.8. Технічна підготовка виробництва із врахуванням вимог охорони праці здійснюється шляхом вирішення питань охорони праці в конструкторській і технологічній документації. Контроль повноти врахування вимог охорони праці в конструкторській і технологічній документації проводиться згідно РД-134-78 «Методические Указания по Контролю полноты изложений требований безопасности труда в конструкторской и технологической документации». 2.9. Забезпечення безпеки виробничого обладнання здійснюється у відповідності з вимогами ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производст-венное. Общие требования безопасности» та іншими галузевими і міжгалузевими нормами правилами стандартами. 2.10. Забезпечення безпеки виробничих процесів проводиться у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности» та іншими галузевими і міжгалузевими нормами правилами стандартами. 2.11. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд здійснюється згідно СНиП 111-4-80 «Техника безопасности в строительстве» та іншими будівельними нормами і правилами. 2.12. Забезпечення працівників адміністративними і побутовими приміщеннями проводиться згідно СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые помещения». 2.13. Організація виконання планових заходів з охорони праці на підприємстві проводиться шляхом розробки виконавцями робіт проектно-кошторисної документації і своєчасного виконання заходів що передбачені планами робіт. 2.14. Організація виконання керівниками і робітниками підприємства стандартів правил норм та інструкцій з охорони праці здійснюється шляхом забезпечення їх службою охорони праці відповідною нормативною документацією і неухильним виконанням вимог цієї документації. 2.15. Протиаварійний захист обладнання та технологічних процесів здійснюється шляхом розробки в кожному підрозділі планів попередження і ліквідації можливих аварій. 2.16. Страхування працівників від нещасних випадків і профзахворювань здійснюється шляхом заключення відповідних страхових договорів і відрахування встановлених внесків. 2.17. Соціальний захист потерпілих від нещасних випадків і профзахворювань здійснюється шляхом виконання положень «Спільних рекомендацій державних органів і профспілок» і заключення колективного договору і виконання діючих Правил відшкодування шкоди потерпілим. 2.18. Порядок створення фонду охорони праці підприємства і витрачання його коштів встановлений «Положенням про державні галузеві та регіональні фонди охорони праці та фонди праці підприємств яке було затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7.10.93р. № 838. 2.19. Протипожежний захист на підприємстві здійснюється шляхом виконання вимог Закону України «Про пожежну безпеку» та діючих Правил пожежної безпеки Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей промышленности Минбумпром СССР 26.08. 81 г. «Правила пожарной безопасности при зксплуатации зданий и сооружений» МВД СССР 06.01.81 Правил пожежної безпеки в Україні 1995 р. та ін. 2.20. Забезпечення дорожньо-транспортних пригод здійснюється шляхом виконання вимог Правил дорожнього руху затв. КМУ 31.12. 98 р. № 1094. 2.21. Захист природнього навколишнього середовища від забруднення відходами підприємства здійснюється шляхом виконання вимог Закону України про охорону природнього навколишнього середовища та інших нормативних актів. 3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3.1. Управління вирішенням завдань роботи з охорони праці на підприємстві і в кожному структурному підрозділі здійснюється їх керівництвом шляхом виконання основних функцій стадій етапів управління: 1 прогнозування і планування; 2 організації; 3 мотивації; 4 контроль облік аналіз та оцінка стану охорони праці. 3.2. Прогнозування необхідних заходів з охорони праці на підприємстві і в кожному підрозділі здійснюється їх керівниками шляхом: вивчення причин виробничого травматизму і профзахворювань вивчення стану умов праці за результатами паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці в цехах атестації робочих місць за умовами праці результатами контролю і даних статистичних звітів 1-УБ 1-ПВ 7-ТНВ збору пропозицій від робітників інженерно-технічних працівників уповноважених з охорони праці галузевих профспілок; оцінки безпеки існуючої технології та обладнання можливої їх модернізації чи заміни новою більш сучасною технікою і технологією аналізу проектно-конструкторських і технологічних розробок; визначення потреби в засобах і заходах охорони праці з метою запобігання виробничого травматизму профзахворювань і доведення стану умов праці до вимог нормативних актів. 3.3 По результатах прогнозування керівництвом підприємства і підрозділів складаються цільові програми необхідних заходів і засобів по: 1 запобіганню травматизму; 2 запобіганню профзахворювань; 3 покращенню умов праці зниженню шуму вібрацій запиленості загазованості і оптимізації мікроклімату та ін. . 3.4. Планування робіт з охорони праці здійснюється у таких напрямках. розробка перспективних планів підприємства; розробка поточних річних планів заходів з охорони праці розділ «Охорона праці в колдоговорі» комплексні заходи ; розробка оперативних квартальних місячних планів робіт у структурних підрозділах і на підприємстві. 3.5. Перспективні плани підприємства на 3 5 років передбачають: приведення стану умов праці на робочих місцях у відповідність з нормативними актами про охорону праці шляхом реконструкції капітального ремонту заміни обладнання скорочення чисельності працюючих зайнятих на роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці; будівництво і розширення санітарно-побутових приміщень будівництво розширення лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів. Необхідність складання перспективних планів та термін на який вони складаються визначає керівник підприємства за узгодженням з профспілками або представницьким органом трудового колективу. 3.6. Поточний річний план розділ «Охорона праці» колдоговору і комплексні заходи складаються згідно «Спільних рекомендацій державних органів і профспілок». Проект плану розглядається на засіданні комісії з питань охорони праці та виноситься на розгляд трудового колективу. Після погодження з профспілковим комітетом чи іншим представницьким органом трудового колективу план затверджує керівник підприємства. 3.7. Оперативні квартальні місячні плани складаються на підставі річних планів колективного договору і річних комплексних заходів приписів органів державного нагляду відомчого контролю та служби охорони праці підприємства матеріалів розслідування нещасних випадків та перевірок що проводились комісіями адміністративно-громадського контролю та профспілок. Організаційно-методичну роботу щодо складення перспективних поточних та оперативних планів здійснює служба охорони праці підприємства. 3.8. Вихідними даними для розробки планів роботи з охорони праці є результати прогнозування небезпечних і шкідливих факторів цільових програм заходів по запобіганню травматизму профзахворювань і покращенню умов праці результати паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці цехів атестації робочих місць по умовах праці результати вивчення причин травматизму і профзахворювань матеріали комплексних і цільових перевірок стану охорони праці виконання попередніх планів пропозицій робітників та службовців уповноважених трудових колективів з охорони праці профспілок. 3.9. Організація роботи з охорони праці на підприємстві здійснюється шляхом розробки: посадових інструкцій з охорони праці для керівників структурних підрозділів згідно діючого Положення по схемі в загальні положення функції обов'язки права відповідальність взаємовідносини з іншими підрозділами з включенням усіх завдань роботи з охорони праці посадової особи і основних функцій управління цією діяльністю Додаток 2 ; інструкцій з охорони праці для робітників і спеціалістів підприємства; положення про службу охорони праці підприємства; положення про уповноважених з охорони праці; положення про комісії з питань охорони праці та ін. 3.10. Мотивація роботи з охорони праці здійснюється шляхом виконання керівником структурного підрозділу методів управління: організаційно - розпоряджувальних накази розпорядження вказівки зауваження ; адміністративно-правових виконання вимог посадових інструкцій керівниками та інструкцій з охорони праці робітниками виконання вимог законодавства і нормативних актів з охорони праці Закон про охорону праці КЗпП стандарти норми правила інструкції ; морально-виховних інструктаж навчання пропаганда охорони праці моральне стимулювання особистий приклад керівника і неформальних лідерів трудового колективу в додержанні вимог охорони праці гуманізація трудових відносин ; економічних використанні об'єктивних економічних законів і врахування інтересів працівників . В умовах ринку робота з охорони праці мотивується такими важелями: економічною зацікавленістю керівника власника в одержанні максимального прибутку зменшення витрат на відшкодування потерпілим штрафні санкції ремонт або заміну пошкодженого обладнання; необхідністю постійного підвищення якості і конкурентоздатносгі продукції що можливо тільки при сприятливих і безпечних умовах праці; моральною і юридичною відповідальністю власника керівника за нещасні випадки і відшкодуванням збитків потерпілим і їх сім'ям; моральною відповідальністю власника перед трудовим колективом за створення гуманних умов праці; необхідністю стверджувати позиції підприємства на ринку серед вітчизняних і зарубіжних конкурентів; необхідністю підвищувати продуктивність праці і віддачу кожної затраченої людино-години збільшувати відсоток прибутку по відношенню до вкладених інвестицій підвищувати ефективність використання людських матеріальних і фінансових ресурсів; забезпечувати технологічну перевагу підприємства перед конкурентами; забезпечувати досягнення перспективних цілей підприємства що неможливо без підвищення рівня охорони праці. Методи управління охороною праці повинні бути спрямовані на те щоб керівник вмів заздалегідь знаходити і усувати можливі причини нещасних випадків профзахворювань аварій і пожеж а не витрачав час і величезні кошти на ліквідацію їх наслідків. 3.11. Згідно діючих нормативних актів до економічної мотивації важелів роботи з охорони праці на підприємстві відносяться: відшкодування збитків потерпілому або його сім'ї; штрафні санкції; диференційовані внески страхування від нещасних випадків в залежності від рівня ризику підприємства. 3.12. Відшкодування шкоди заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я складається Постанова КМУ від 23.06. 93 р. № 472 від 18.07. 94 р. № 192 та ін. з: виплати втраченого заробітку; виплати одноразової допомоги; компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу; виплати при наявності моральної шкоди; виплати одноразової допомоги потерпілому згідно колективного договору Спільні рекомендації . 3.13. Штрафні санкції на підприємство накладаються Постанова КМУ від 17.09. 93 р. № 754 та ін. за: порушення законодавства та ін. нормативних документів від 0 5 до 2% місячного фонду заробітної плати; у разі нещасного випадку згідно Положення. На посадові особи накладаються штрафи органом Держнагляд-охоронпраці за: невиконання колективного договору та інші порушення згідно Закону про адміністративні правопорушення до ста мінімальних розмірів заробітної плати; невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати на службових осіб до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати; порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці щодо безпечного ведення- робіт на об'єктах підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. 3.14. В сучасних умовах господарювання внаслідок дефіциту коштів економічні важелі управління охороною праці практично не діють. Тому ще більше значення набувають морально-виховні методи управління гуманізації трудових відносин людські відносини з боку керівників і в колективі. Кожний керівник структурного підрозділу повинен дбати про безпеку працівників не на словах а на ділі. Він повинен проявляти батьківську участь щодо робітників і працівників знати їх особисті сімейні проблеми допомагати їм морально і матеріально. Керівники підприємств і підрозділів повинні виявляти справжній зацікавлений доброзичливий інтерес до життя праці і благополуччя кожного підлеглого працівника турбуватися за їх безпеку на виробництві. При цьому слід виходити з того що люди є найвищою цінністю підприємства. 3.15. Підвищення ефективності виробництва й охорони праці може бути досягнуто шляхом децентралізації виробничої і господарської діяльності тобто шляхом переводу структурних підрозділів на власний фінансовий баланс. При цьому керівництво підприємством буде займатися перспективними стратегічними питаннями а всі інші питання передати трудовим колективам. Це значно підвищить відповідальність колективів за ефективність і безпеку праці в кожному підрозділі підвищить відповідальність робітників за додержання вимог інструкцій з охорони праці. 3.16. Стимулювання роботи з охорони праці здійснюється на підставі щомісячної оцінки стану охорони праці у виробничих підрозділах і розрахунку коефіцієнта охорони праці Табл. 2 . Таблиця 2. ЗВІТ про показники оцінки роботи з охорони праці виробничих підрозділів та відділів служб підприємства за квартал 199 року. № п/п Показники роботи з охорони праці Позначення показника Норма тивний показник Прізвище майстра спеціаліста Сума показників           Показники підвищення Кп 1. Виконання понадпланових заходів по охороні праці кульїурі виробництва КІ 0 10             2. Впровадження рацпропози-цій по поліпшенню умов праці К2 0 20             3. Попередження аварій нещасних випадків пожеж дтп кз 0 30             Показники зниження К3   1. Невиконання в термін приписів наказів заходів гра- К4 0 10           2. Порушення періодичності проведення адміністративно-громадського контролю навчання інструктажів перевірки знань медичних оглядів і ін. К5 0 15             3 Порушення періодичності проведення випробовувань і обстежень в/п кранів котлів механізмів устаткування замірів заземлень оглядів будівель і споруд та ін. К6 0 30           4 Відсутність інструкцій з охорони праці посадових інструкцій стендів з ОП та інших документів К7 0 10             5. Експлуатація несправних механізмів відсутність або несправність захисних пристроїв огороджень небезпеч-иих зон робота без засобів захисту грубі порушення безпеки праці виробничої санітарії та гігієни праці К8 0 15             6. Порушення вимог трудового законодавства культури ви-зобництва атестації робочих місць К9 0 10             7. Наявність нещасного випадку аварії пожежі ДТП К10 0 50-1.00             Ко=1+К1 + К2 + КЗ К4 К5 -К6 К7. Керівник підрозділу відділу Уповноважений з питань охорони праці Погоджено: Спеціаліст з охорони праці Коп - 1 + Кп Кз де: Коп коефіцієнт охорони праці підрозділу; Кп нормативи підвищення Коп; Кз нормативи зниження Коп. Розрахунок Коп підрозділу виконується керівником підрозділу разом з уповноваженим трудового колективу з охорони нраці по записах в журналі 2-го Ступеня адміністративно-громадського контролю і звіт передається службі охорони праці в термін не пізніше 1 числа наступного місяця. Служба охорони праці після проведення наради «День охорони праці» у власника директора по результатах III ступеня адміністративно-громадського контролю проводить коректування Коп. і передає звіт у відділ організації праці і зарплати де вони враховуються при нарахуванні премій доплат прогресивок накладенні штрафів та інших видів матеріального стимулювання.згідно табл. 3. Таблиця 3. Порядок визначення розміру премії від показника охорони праці рекомендований № п/п Коп. Розмір премії % 1 1.21 і більше 200 2 1.11 1.20 175 3 1.01 1.10 150 4 0.91 1.00 100 5 0.71 0.90 75 6 0.51 0.70 50 7 0.31 0.50 25 8 0.30 і менше 0 Примітка: 1 Термін здачі звіту не пізніше 3-го числа наступного місяця і 2 За несвоєчасну здачу звіту показник знижується на 0 05 за кожен прострочений день. Робітники працівники що порушили інструкції з ОП посадові інструкції депреміюються на 10% за кожне зафіксоване порушення. Майстри керівники дільниць за допущені порушення депреміюються на 10% за кожне порушення. 3.17. Контроль облік аналіз та оцінка стану охорони праці на підприємстві. Суть цієї функції управління полягає у вимірюванні та обліку показників що характеризують стан умов праці в порівнянні цих показників з потрібними значеннями виявленні причин недодержання правил норм стандартів і невиконання робіт з охорони праці. Результати обліку фіксуються в документах встановленої форми звітності: 7-ТНВ МІВ І-УБ 1-ЗПО 2-УБ 3-УБ. Порядок їх складення вказаний в інструкціях що додаються до форм звітності. Розслідування і облік нещасних випадків здійснюється відповідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на підприємстві в установах і організаціях 1993 р. . Аналізу підлягають всі облікові і звітні матеріали про нещасні випадки і професійні захворювання дані санітарно-технічного обстеження робочих місць цехів лісництв підприємств матеріали всіх видів контролю за станом охорони праці матеріали спеціальних обстежень будівель споруд устаткування стану виконавської дисципліни додержання вимог безпеки усіма працівниками. Облік і аналіз виробничого травматизму здійснюється службою охорони праці при безпосередньому керівництві власника директора лідприємства. Результати аналізу являються основою для розробки планів заходів з покращення охорони праці. Оцінка стану виробничого травматизму і захворювань в лісництві лісопункті цеху виробничій ділянці здійснюється згідно з показниками форм звітності або журнальним обліком. Умови праці оцінюються згідно з показниками виконання планів даними паспортів санітарно-технічного стану умов праці і атестації робочих місць. 3.18. Контроль за станом охорони праці і діяльністю служб з охорони праці це система перевірок відповідальності реального фактичного ходу управління по раніше встановлених планах нормах стандартах інструкціях. Вищий державний нагляд за додержанням законодавства про охорону праці здійснюється Генеральним прокурором України обласними районними і міськими органами прокуратури. Державний нагляд за охороною праці здійснюють: Державний комітет по нагляду за охороною праці України Держ-наглядохоронпраці через мережу спеціальних державних інспекцій Держкомітет України з ядерної і радіаційної безпеки органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони МВС України органи і установи санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України органи Мінпраці України. Відомчий контроль за додержанням охорони праці в лісовому господарстві здійснюється Державним комітетом лісового господарства України обласними управліннями і об'єднаннями підприємствами лісового господарства. Безпосередньо на підприємстві відомчий контроль з охорони праці здійснюється службою охорони праці адміністрацією а також керівниками служб і підрозділів підприємства у вигляді оперативного і поточного контролю комплексних і цільових перевірок. Служба охорони праці здійснює контроль за станом охорони праці відповідно з діючим Тимчасовим положенням про службу охорони праці в системі Мінлісгоспу України 1995 р. річним і квартальним планами своєї роботи а також графіків цільових перевірок лісництв цехів ділянок. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснюють трудові колективи через вибраних ними комісій і уповноважених з питань охорони праці відповідно з Типовим положенням про комісії з питань охорони праці підприємства 1993 р. і Типовим положенням про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 1993 р. а також професійні спілки в особі своїх виборчих органів і представників. При проведенні усіх видів контролю повинні встановлюватися причини виявлених відхилень від норм і вимог охорони праці і розроблюватися заходи по їх усуненню з подальшим їх включенням до відповідальних планів робіт з охорони праці. В разі виявлення порушень інструкцій з охорони праці керівник робіт зобов'язаний провести з порушником позаплановий інструктаж зробити запис у журналі оперативного контролю про прийняті до порушника заходи і усунення недоліків. При порушенні інструкцій з охорони праці вперше комплексно застосовуються до порушника: позаплановий інструктаж з охорони праці або позачергова перевірка знань з охорони праці; зниження або позбавлення премії за місяць у якому допущено порушення; обговорення в трудовому колективі цеху бригаді ; накладення дисциплінарного стягнення. При порушенні інструкції протягом року вдруге відповідно: обговорення на зборах трудового колективу комісії з питань охорони праці підприємства; при раніше накладеному дисциплінарному стягненні звільнення з роботи як за систематичне порушення трудової дисципліни згідно КЗпП України. При порушенні вимог охорони праці з боку керівників підрозділів відповідний запис робиться в журналі оперативного контролю і він скеровується на позачергову перевірку знань з охорони праці. 4. ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4.1. Управління охороною праці на підприємстві і в кожному підрозділі здійснюється шляхом виконання завдань роботи охорони праці які регламентовані діючим законодавством і нормативною документацією Законом України про охорону праці КЗпП стандартами нормами правилами інструкціями та ін. . 4.2. З метою успішного виконання всіх завдань роботи з охорони праці керівництво підприємством і кожним підрозділом повинно здійснювати всі основні функції етапи стадії управлінського циклу по кожному завданню заході з охорони праці планування організація мотивація контроль . 4.3. В кожному підрозділі підприємства на дошці «Охорона праці» повинна бути вивішена технологічна схема управління охороною праці яка призначена для послідовної перевірки і виконання завдань і функцій управління охороною праці. По кожному завданню або функції управління розраховується коефіцієнт їх виконання: Кі = Ф/ Н де: Кі коефіцієнт виконання завдань функцій управління охороною праці; Ф фактична кількість заходів вимог що були виконані за рік місяць квартал ; Н кількість запланованих заходів вимог що підлягали виконанню. За цими даними може бути розрахований середній коефіцієнт виконання всіх заходів і функцій управління охороною праці в підрозділі на підприємстві як кінцевий показник роботи підрозділу підприємства щодо виконання завдань з охорони праці за рік. 4.4. Система управління охороною праці на підприємстві в підрозділі повинна охопити всі завдання і функції управління цією діяльністю що забезпечить виконання законодавства і нормативної документації з охорони праці запобігти випадкам травматизму профзахворювань і аварій поліпшити умови виробничого середовища. Технологічна схема СУОП на підприємстві додається додаток 3 . 4.5. Основними показниками для аналізу і оцінки роботи з охорони праці на підприємстві і в його підрозділах є: рівень виробничого травматизму Кч Кт ; рівень профзахворювань; рівень захворювань пов'язаних з умовами праці; кількість обладнання що не відповідає вимогам нормативних актів про охорону праці; кількість технологічних процесів що не відповідають вимогам нормативних актів про охорону праці; кількість аварійних будівель та споруд; забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту; забезпечення санітарно-побутовими приміщеннями; кількість атестованих робочих місць і кількість неатестованих по умовах праці; виконання планових заходів з охорони праці; кількість пожеж і загорянь; кількість ДПД; рівень забруднення природнього навколишнього середовища; витрати на поліпшення стану безпеки гігієна праці та виробничого середовища; витрати на відшкодування шкоди потерпілим витрати на соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань ; витрати на розслідування та ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків і профзахворювань; витрати на штрафні санкції державних органів нагляду з питань охорони праці; використання фонду охорони праці. Висновки про результати управління охороною праці на підприємстві: Технологічна схема СУОП пояснення до додатку 3 : Умовні позначення до «Технологічної схеми управління охороною праці на підприємстві: Кз коефіцієнт виконання завдань охорони праці; Купр. коефіцієнт виконання загальних функцій управління охороною праці; К У коефіцієнти виконання конкретних заходів по завданнях і функціях управління охороною праці відношення кількості виконаних заходів до кількості запланованих ; п кількість завдань управління охороною праці; т кількість функцій управління охороною праці. Технологічна схема СУОП дозволяє послідовно і комплексно вирішувати завдання охорони праці на підприємстві і в його підрозділах на підставі цілісного систематичного підходу. Вона є алгоритмом для послідовної перевірки виконання завдань охорони праці для керівників підприємства і його підрозділів. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ Порядок управління охороною праці в державному лісогосподарському об'єднанні 1. Генеральний директор об'єднання. Здійснює загальне керівництво роботою об'єднання координує діяльність головних спеціалістів начальників відділів об'єднання та керівників підпорядкованих підприємств у галузі охорони праці працівників на виробництві та профілактиці виробничого травматизму. Організовує і забезпечує управління охороною праці об'єднання контролює виконання рішень вищестоящих державних органів влади. Розподіляє і затверджує обов'язки щодо виконання функцій управ ління охороною праці серед головних та відповідальних спеціалістів підрозділів і служб. Притягує до відповідальності в установленому порядку осіб котрі порушують законодавство про працю правила норми та інструкції з охорони праці. 2. Головний лісничий об'єднання. Здійснює безпосереднє методичне і організаційне керівництво охороною праці при виконанні лісогосподарських лісокультурних лісомеліоративних робіт і робіт пов'язаних з охороною та захистом лісу від пожеж шкідників і хвороб а також інших робіт пов'язаних з веденням лісового господарства і побічного користування. Контролює стан охорони праці лісогосподарського виробництва підприємствами виконання покладених обов'язків на лісову охорону а також завдань і організаційно-технічних заходів з охорони праці об'єднання дієвості функціонування системи управління охороною праці. 3. Головний інженер об'єднання. Здійснює безпосереднє керівництво і координацію роботи служб і підрозділів госпрозрахункового виробництва підприємств забезпечує технічне методичне і організаційне керівництво роботою з охорони праці при виконанні лісосічних лісозаготівельних лісохімічних деревооб робних та інших видів діяльності об'єднання. Забезпечує контроль стану охорони праці і виконання виробничими службами підприємств покладених на них обов'язків завдань та організаційно-технічних заходів з охорони праці виробничої санітарії та безпеки руху. Раціональну і безпечну організацію технологічних процесів карт схем режимів на підприємствах створення оптимальних умов праці розробку заходів щодо механізації і автоматизації важких трудомістких і ручних робіт. 4. Заступник генерального директора з охорони праці виробничої санітарії та безпеки руху провідний інженер . Здійснює координацію роботи служб і підрозділів технічне методичне і організаційне керівництво роботою об'єднання з охорони праці. Забезпечує заходи щодо дієвості цілісної системи управління СУОП охороною життя людей на виробництві безпеки руху та профілактики побутового травматизму. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи об'єднання . Бере участь у розслідуванні всіх виробничих травм. Аналізує і оцінює роботу підприємств об'єднання з охорони праці розробляє заходи по усуненню недоліків і слідкує за своєчасним виконанням їх. 5. Начальник відділу мисливського господарства. Здійснює безпосереднє керівництво роботами по управлінню охороною праці державними мисливськими господарствами єгерською службою об'єднання. Забезпечує координаційно-методичне керівництво роботами при виконанні завдань пов'язаних з веденням мисливського господарства та проведенням полювань під час рейдів по боротьбі з браконьєрством а також при проведенні облавних полювань на хижих звірів приблудних собак котів та відстрілу хижих шкідливих птахів. 6. Юрисконсульт об'єднання. Надає консультації з правових питань щодо охорони праці контролює правильність прийняття рішень постанов та наказів. Здійснює контроль за забезпеченням законних прав та інтересів працівників підприємств об'єднання. Надає практичну допомогу щодо ведення профспілкової роботи. 7. Провідний механік об'єднання. Здійснює технічний нагляд за безпечним станом і експлуатацією автотракторного парку механізмів устаткування приміщень і споруд. Забезпечує реєстрацію в установленому порядку вантажопідіймальних механізмів і обладнання оформлення відповідної документації. Розробляє і контролює виконання графіків планово-попереджуючих ремонтів та технічного обслуговування автомобілів і устаткування. Періодично випробовує справність контрольно-вимірювальних приладів і укомплектованість ними діючого устаткування у відповідності до правил охорони праці. 8. Головний бухгалтер об'єднання. Забезпечує квартальний облік і контроль за правильним фінансуванням заходів спрямованих на охорону праці і використанням кош-ітів фонду охорони праці підприємств відрахуваннями у відповідні галузеві і обласні фонди. Подає регресивний позив особам винним у допущенні нещасного випадку з метою відшкодування збитків завданих підприємствам об'єднання. 9. Головний економіст об'єднання. Планує виділення коштів на виконання заходів з охорони праці Розробляє керівні матеріали щодо стимулювання рівня охорони праці. 10. Обком профспілки лісового господарства. Здійснює контроль за додержанням керівниками підприємств законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці створенням безпечних і нешкідливих умов праці належного виробничого побуту для працівників і забезпеченням їх засобами колективного та індивідуального захисту. Структурно-функціональна схема управління охороною праці в лісогосподарському об'єднанні додаток 2.1. . Додаток 2. Приблизне положення про обов'язки працівників і посадових осіб підприємства по управлінню охороною праці 1. РОБІТНИК службовець : 1.1. Вносить пропозиції в щорічну угоду колективний договір з охорони праці комплексні заходи. 1.2. Виконує тільки доручену роботу з дотриманням інструкцій з охорони праці. 1.3. Не приступає до роботи якщо умови її виконання протирічуть інструкції з охорони праці а також без інструктажу з охорони пращ як по основній ро боті так і у випадку переводу на іншу чи виконання не основної роботи. 1.4. Організує своє робоче місце і працю у відповідності до вимог інструкцій з охорони праці. 1.5. Обов'язково за вимогою інструкції користується засобами індивідуального захисту і запобіжними пристроями ЗІЗ . 1.6 Повинен мати практичні навики по наданню першої допомоги при нещасних випадках. 1.7. Вимагає у встановленому порядку від керівника робіт забезпечення здорових і безпечних умов праці. 1.8. Бере участь в розрахунку величини коефіцієнту безпеки на своєму робочому місці на основі якого нараховуються премільні надбавки. 1.9. Перед початком роботи перевіряє справність і зручність в роботі ЗІЗ; перевіряє справність і безпечний стан обладнання пристроїв та інструменту наявність огороджень блокувань і сигналізації; перевіряє ефективність дії вентиляції достатність освітлення. Про їх порушення повідомляє керівнику робіт. 1.10 Працівник має право відмовитися від дорученої роботи якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я або розірвати трудовий договір якщо власник керівник не виконує законодавство про охорону праці умови колдоговору ст. 7 Закону України про охорону праці . 1.11. Працюючий несе відповідальність за недотримання ним інструкцій з охорони праці за недотримання своїх обов'язків з охорони даного положення. 2. БРИГАДИР ланковий : 2 1. Подає пропозиції з охорони праці в розділ «охорона праці» колективного договору комплексні заходи. 2.2. Подає пропозиції для включення в оперативний план роботи з охорони праці дільниці цеху що спрямовані на усунення порушень вимог безпеки виявлених на дільниці бригади при проведенні адміністративно-громадського контролю і на покращення охорони праці. 2 3. Організує управління охороною праці в бригаді шляхом закріплення в інструкціях за кожним членом бригади його обов'язків з охорони праці. 2.4 Організує виконання намічених заходів з охорони праці бригади. 2. 5. Організує практичний показ робочим бригади безпечних методів і прийомів праці обмін досвідом і пропаганду охорони праці в бригаді. 2. 6. Проводить роботу з дотриманням вимог безпеки а роботи з підвищеною небезпекою також у відповідності з нарядами-допусками. 2.7. При виникненні небезпечних ситуацій зупиняє виконання робіт і вживає заходи по забезпеченню безпеки працюючих повідомляє про це майстру нач. дільниці зміни . 2.8. Вимагає від майстра нач. дільниці цеху виконання у встановлені терміни заходів передбачених наказами приписами і рішеннями прийнятими по результатах адміністративно-громадського контролю а також виконання вимог безпеки яким повинно відповідати виробниче обладнання робочий інструмент робочі місця і приміщення забезпечення засобами індивідуального захисту їх правильним застосуванням і справності засобів колективного захисту вентиляційних установок огороджень блокувань та ін. наявності і справності спецодягу і спецвзуття. 2.9. Не допускає виконання членами бригади робіт що не вказані в завданнях за виконання робіт крім випадків які пов'язані з рятуванням людей ліквідацією аварій та ін. 2.10. Відлучає від роботи осіб які знаходяться у нетверезому стані. 2.11. Проводить з бригадою радою бригади розрахунок коефіцієнта безпеки праці кожного члена бригади з врахуванням дотримання ними вимог безпеки праці. 2.12. Представляє до заохочення членів бригади які беруть активну участь в заходах з охорони праці і знижує Кб. особам які порушують вимоги охорони праці 2.13. Перед початком роботи перевіряє безпечний стан робочих місць повідомляє про це майстру нач. дільниці зміни керівнику. 2.14. Бере участь у проведенні 1-го ступеня адміністративно-громадського контролю з охорони праці в межах своєї бригади. 2.15. Про всі порушення стану охорони праці повідомляє майстру і домагається їх усунення. При виникненні нещасного випадку негайно організує надання швидкої допомоги потерпілому і повідомляє про це майстру нач. зміни дільниці цеху . 2.16. Має право вимагати від робітників виконання інструкцій з охорони праці а від керівництва виконання запланованих заходів і нормативних актів. 2.17. Несе відповідальність за недотримання вимог охорони праці. 3. МАЙСТЕР начальник дільниці зміни механік керівник робіт : 3.1. Розробляє пропозиції до щорічної угоди з охорони праці і розділу «Охорона праці» колективного договору комплексних заходів. 3.2. Складає план заходів до поліпшення охорони праці на дільниці і виконанню приписів наказів і розпоряджень а також організаційно-технічних заходів по впровадженню вимог стандартів ССБП на довіреній дільниці. 3.3. Забезпечує виконання завдань роботи з охорони праці на дільниці зміні здійснює функції управління планування організацію робіт оперативне керівництво стимулювання і контроль . 3.4. Організує виконання планів роботи з охорони праці та впровадження вимог стандартів ССБП на дільниці наявність знаків безпеки і попереджувальних написів. 3.5. Організовує забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту і безперервне функціонування засобів колективного захисту вентиляція огородження блокування . 3.6. Проводить первинний повторний позаплановий інструктаж працівників з безпечного ведення робіт. Організує стажування знову прийнятих переведених пра цівників. 3.7. Безпосередньо керує роботами підвищеної небезпеки згідно з вимогами норм і правил безпеки праці. 3.8. Надає усні та письмові вказівки по дільниці зміні з питань забезпечення охорони праці. 3.9. Вимагає від начальника цеху виконання у встановлений термін заходів з охорони праці запланованих за наказами приписами рішеннями прийнятими за результатами адміністративно-громадського контролю І II ступенів. 3.10. Забезпечує у межах своєї компетенції і посадових можливостей усунення виявлених недоліків з охорони праці. 3.11. Розраховує разом з бригадирами і уповноваженим з охорони праці коефіцієнт безпеки Кб в бригадах і на дільниці і подає кращих бригадирів і робочих до заохочення а особам що допустили порушення вимог безпеки знижує коефіцієнт безпеки. 3.12. Проводить разом з уповноваженим з охорони І-шу ступінь адміністративно-громадського контролю і усуває виявлені порушення. 3.13. Звітується про виконання невиконання планів роботи з охорони праці на дільниці зміні і впровадження вимог стандартів ССБП. 3.14. Контролює протягом зміни в бригадах і на дільниці дотримання робочими безпечних прийомів праці застосування засобів індивідуального захисту. 3.15. Має право вимагати від робітників виконання інструкцій з охорони праці а від керівництва виконання запланованих заходів нормативних актів. 3.16. Несе відповідальність за стан охорони праці на дільниці зміні безпечну організацію робіт і експлуатацію обладнання. 3.17. Звільняє від роботи осіб які знаходяться у нетверезому стані або під дією наркотичних речовин. 4. НАЧАЛЬНИК ЦЕХУ ЛІСНИЧИЙ: 4.1. Розробляє і вносить пропозиції щодо поліпшення охорони праці у розділ «Охорона праці» колективного договору усунення причин що викликають травматизм і захворювання працюючих вдосконалення системи управління охороною пра- 4.2. Складає плани: оргтехзаходів; по впровадженню стандартів ССБП; по результатах проведення II ступеня оперативного контролю: по виконанню приписів конт ролюючих служб підприємства органів держнагляду та іншій нормативно - технічній документації НТД з охорони праці. 4.3. Організує виконання планів заходів з охорони праці і впровадження стандартів ССБП виконання наказів вказівок приписів з питань охорони праці. 4.4. Організує впровадження та функціонування системи управління охороною праці СУОП в цеху шляхом здійснення цілеспрямованого планування розподілу роботи з охорони праці в цеху оперативного керівництва і координації виконання завдань оцінки стимулювання і контролю роботи з охорони праці. 4.5. Організує згідно вимог охорони праці ведення виробничих процесів. Забезпечує впровадження найновіших досягнень науки і техніки з метою підвищення безпеки праці попередження профзахворювань усунення забруднення навколишнього середовища полегшення умов праці і попередження загорань і пожеж. 4.6. Забезпечує справний і безпечний стан будівель споруд приміщень обладнання пристосувань інструментів вентиляційних установок цехових транспортних засобів. Обладнує робочі місця огороджувальними захисними пристроями сигналізацією згідно вимог стандартів ССБП і нормативно-технічної документації НТД . 4.7. Забезпечує працюючих засобами індивідуального захисту і безперервну роботу засобів колективного захисту в цеху видачу працюючим лікувально-профілактичного харчування молока мила у встановленому порядку. 4.8. Забезпечує оптимальний режим праці та відпочинку працюючих у цеху організує медогляди працюючих створює санітарно-побутові забезпечення відповідно вимог нормативів. 4.9. Розробляє інструкції з безпечного ведення робіт і забезпечує ними робітників забезпечує ІТП цеху стандартами ССБП правилами нормами та іншою НТД. 4.10. Організує в цеху куток з охорони праці забезпечує його необхідною літературою. Там же повинен бути стенд «Охорона праці» на якому щомісячно проставляються значення досягнутих коефіцієнтів безпеки праці дільниць змін і підрозділів схема СУОП в цеху та ін. 4.11. Забезпечує робочі місця інструкціями пам'ятками плакатами знаками безпеки та ін. документацією з охорони праці. 4.12. Організує атестацію робочих місць за умовами праці та відповідність їх нормативам охорони праці. 4.13. Оформляє письмові дозволи наряди-допуски і організує виконання робіт підвищеної небезпеки. 4.14. Організує оснащення цеху засобами пожежогасіння справного стану шляхів евакуації сигналізації і засобів захисту від пожеж і аварій. 4.15. Виконує у встановлений термін вказівки приписи і вимоги органів держ нагляду вищих організацій а також пропозиції уповноважених з охорони праці. 4.16. Приймає участь у розслідуванні аварій нещасних випадків профзахворювань і профотруєнь що мали місце в цеху і забезпечує проведення заходів по їх попередженню. 4.17. Вимагає від ІТП і робочих цеху виконання своїх обов'язків по управлінню охороною праці і дотриманню вимог безпеки. 4.18. Проводить щомісячно оперативну нараду майстрів з участю бригадирів і уповноважених з охорони праці на якій розглядається стан охорони праці в цеху і на дільницях і розробляються заходи по поліпшенню охорони праці. 4.19. Щомісячно по результатах ІІ-го ступеня оперативного контролю разом уповноваженим з охорони праці розраховує коефіцієнт безпеки по дільницях змінах : і в цеху. Відомості з цього направляє у відділ охорони праці підприємства для наступного обліку їх при моральному і матеріальному стимулюванні посадових осіб цеху і колективу. 4.20. Вносить керівництву підприємства пропозиції щодо заохочення працівників і уповноважених з охорони праці за активну практичну роботу з охорони праці а також знижує коефіцієнт безпеки праці особам що порушують вимоги охорони праці. 4.21. Контролює своєчасність виконання в цеху планів роботи з охорони праці впровадження і дотримання вимог стандартів ССБП правил норм та ін. документації з охорони праці. 4.22. Очолює і проводить щотижня другу ступінь адміністративно-громадського контролю і приймає участь у нараді «День охорони праці». Несе персональну відповідальність за створення безпечних і здорових умов праці в цеху. 5. ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК: 5.1. Розробляє заходи по забезпеченню безпечної експлуатації механічного обладнання цехів підприємства включає їх в розділ «Охорона праці» колективного договору в квартальні плани заходів по попередженню травматизму та в плани попереджувальних профілактичних ремонтів. 5.2. Організує впровадження системи управління охороною праці у службі шляхом чіткого розподілу завдань роботи з охорони праці і здійснення функції управління. 5.3. Забезпечує дотримання правил технічної експлуатації судин що працюють під тиском вантажопідйомних механізмів машин іншого виробничого обладнання установок і споруд організує їх безпечну експлуатацію. 5.4. Організує і проводить у цехах лабораторіях та ін. підрозділах підприємства навчання і перевірку знань з охорони праці робітників службовців і посадових осіб відповідальних за експлуатацію і ремонт механічного обладнання. 5.5. Організує розробку інструкцій з безпечного обслуговування механічного обладнання надає практичну допомогу виробничим підрозділам під час складання інструкцій і забезпечення ними робочих місць і самих працівників. 5.6. Забезпечує безпеку проведення виробничих процесів у цехах служби безпечний стан будівель споруд і приміщень цих цехів нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці в них видачу засобів індивідуального захисту лікувально-профілактичне і санітарно-побутове обслуговування. 5.7. Встановлює обов'язки працівників служби по управлінню і дотриманню вимог охорони праці. 5.8. Дає розпорядження по службі і готує накази по підприємству з питань забезпечення безпеки механічного обладнання. 5.9. Щомісячно розраховує разом з начальниками цехів дільниць своєї служби і з уповноваженим з охорони праці значення коефіцієнта Кб безпеки праці головного механізма від величини якого залежить моральне і матеріальне стимулювання працівників служби. 5.10. Контролює ефективність функціонування системи управління охороною праці в службі втілення всіх завдань і функцій управління. 5.11. Контролює своєчасність і якість виконання працівниками служби планів за ходів з охорони праці впровадження стандартів ССБП виконання правил технічної експлуатації обладнання проведення графіків ППР і профілактичних випробувань навчання атестацію і перевірку знань персоналу з охорони праці. 5.12. Контролює своєчасність проведення огляду і випробування судин що працюють під тиском вантажопідйомних механізмів вантажозахватних пристосувань та ін. 5.13. Приймає участь в: роботі комісій з питань атестації робочих місць за умовами праці і відповідності їх вимогам охорони праці; у випадку відмовлення працівників від виконання дорученої роботи з цих причин; розслідуванні аварій нещасних випадків профзахворювань пов"язаних з експлуатацією механічного обладнання проводить аналіз їх причин намічає і здійснює заходи по попередженню аналогічних випадків контролює їх виконання. 5.14. Приймає участь у роботі комісії по проведенню III ступені адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці в цехах підприємства перевіряє відповідність обладнання вимогам безпеки. Несе відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків з охорони праці. 6. ГОЛОВНИЙ ЕНЕРГЕТИК: 6.1. Розробляє заходи по забезпеченню безпечної експлуатації енергетичних теплоенергетичних вентиляційних пристроїв включає їх в оперативні плани по попередженню травматизму аварій і захворювань та в плани профілактично-попереджувальних ремонтів ППР . 6.2. Розробляє плани організаційно-техчічних заходів по приведенню енергетичного та іншого обладнання згідно з вимогами норм правил стандартів ССБП та іншої НТД з охорони праці. 6.3. Організує впровадження і функціонування системи управління охороною праці в службі розподіляє обов'язки посадових осіб і працівників по управлінню охороною праці у службі і тим самим виконання ними своїх завдань по здійсненню функцій управління. 6.4. Організує виконання вимог стандартів ССБП правил технічної експлуатації та правил техніки безпеки енергетичних теплоенергетичних вентиляційних та ін. пристроїв і споруд організує технічні огляди і налагоджування обладнання своєчасне виконання ППР і профілактичних випробувань а також дотримання інструкцій по обслуговуванню складних агрегатів і пристроїв відповідно яких пред'являються підвищені вимоги з безпеки праці. 6.5. Організує розробку інструкцій по догляду нагляду експлуатації і ремонту енергетичного газового підйомного та іншого обладнання і комунікацій надає практичну допомогу цехам у складанні цих інструкцій і забезпеченні ними робочих місць і самих працівників. 6.6. Приймає участь у прийманні в експлуатацію закінчених будівництвом енергетичних газових об'єктів і змонтованого обладнання. 6.7. Організує виконання заходів-приписів органів держнагляду спрямованих на забезпечення безпеки енергетичного газового та ін. обладнання мереж споруд і комунікацій. 6.8. Забезпечує дотримання встановленого порядку допуску осіб до обслуговування енергомеханічного і газового обладнання і пристроїв підвищеної небезпеки. 6 9. Надає дозвіл на проведення земляних робіт з урахуванням попередження аварій і порушень підземних комунікацій. 6.10. Дає розпорядження службі і готує накази по підприємству з питань забезпечення безпеки енергетичного обладнання. 6.11. Встановлює обов'язки працівників служби по управлінню охороною праці і дотриманню вимог охорони праці. 6.12. Щомісячно розраховує разом з керівниками цехів дільниць уповноважених з охорони праці величину коефіцієнта безпеки праці Кб служби головного енергетика в залежності від величин якого здійснюється моральне і матеріальне стимулювання працівників служби. 6.13. Контролює ефективність функціонування системи управління охороною праці у службі шляхом перевірки виконання працівниками служби своїх обов'язків з охорони праці і здійсненню ними функцій управління. 6.14. Щомісячно перевіряє технічний стан енергетичного обладнання улаштувань агрегатів комунікацій з точки зору відповідності їх стандартам правилам і нормам охорони праці і вимог органів держнагляду перевіряє їх правильну експлуатацію. 6.15. Контролює своєчасність проведення оглядів і випробувань енергетичного та ін. обладнання що обслуговується. Контролює своєчасність атестації і переатестації працюючих і наявність у них свідоцтв на право керівництва і виконання робіт підвищеної небезпеки. 6.16. Здійснює контроль за виконанням у підрозділах приписів органів держнагля-ду і за дотриманням вимог стандартів правил норм та інструкцій з охорони праці під час експлуатації і ремонту обладнання виконання монтажних і наладжувальних робіт. 6.17. Приймає участь у роботі комісії третього ступеня адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці дає оцінку стану мікроклімату освітлення у виробничих приміщеннях стану енергетичного електротехнічного газового та іншого піднаглядного обладнання. 6.18. Приймає участь у: роботі комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці і відповідності їх вимогам охорони праці у випадку відмовлення працівників від виконання дорученої роботи з цих причин; розслідуванні аварій нещасних випадків профзахворювань і профотруєнь пов'язаних з експлуатацією енергетичного теплоенергетичного вентиляційного та ін. обладнання проводить аналіз їх причин намічає і здійснює заходи по попередженню повторювання аналогічних випадків контролює їх виконання. Несе відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків з охорони праці. 7. ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 7.1. Розробляє пропозиції для включення їх в угоду з охорони праці. 7.2. Планує заходи з розробки конструкторської документації по впровадженню в цехах та інших підрозділах нової техніки і передової технології автоматизації роботизації виробничих процесів спрямованих на забезпечення безпеки ведення робіт полегшення праці і нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці. 7.3. Організує впровадження і функціонування системи управління охороною праці у відділі шляхом встановлення обов'язків завдань працівників по виконанню вимог охорони праці і здійснення функцій управління впроваджує вимоги стандартів в конструкторській документації згідно з методичними вказівками РД 50-134-78. 7.4. Узгоджує у встановленому порядку проекти і робочі креслення в частині виконання вимог безпеки в розроблених конструкціях а також з органами держнагляду і відділом охорони праці. 7.5. До розробленої документації на обладнання додає інструкцію з безпечного транспортування монтажу експлуатації і ремонту виробів. 7.6. Здійснює авторський нагляд за дотриманням у процесі виготовлення виробів вимог безпеки передбачених конструкторською документацією приймає участь у проведенні випробувань машин та їх приймання. 7.7. Вивчає безпеку обслуговування машин механізмів та виробів що знаходяться в експлуатації з метою виявлення і усунення недоліків. 7.8. Забезпечує в конструкціях розроблюваних виробів вимоги ергономіки і технічно естетики. 7.9. Надає усні та письмові розпорядження працівникам відділу з питань охорони праці веде роботу по вихованню у працівників непримиренного ставлення до порушників вимог охорони праці. 7.10. Щомісячно розраховує разом з уповноваженим з охорони праці величину коефіцієнта безпеки праці Кб по відділу в залежності від величини якого ведеться моральне і матеріальне стимулювання працівників. 7.11. Контролює своєчасність виконання планів роботи з охорони праці у відділі впровадження вимог стандартів повноту рішення завдань охорони праці в конструкторській документації. Несе відповідальність за виконання своїх обов'язків з охорони праці. 8. ІНЖЕНЕРИ ПО ПРОФІЛЯХ РОБОТИ по лісозаготівлі по лісових культурах по охороні лісу по побічному користуванні по переробці деревини інженери-технологи та ін. : 8.1. Розробляє пропозиції для включення в угоду з охорони праці. 8.2. Планує розробку технологічної документації по впровадженню в цехах та інших підрозділах нової техніки і передової технології автоматизації механізації роботизації виробничих процесів спрямованих на забезпечення безпеки ведення робіт полегшення і нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці. 8.3. Складає плани організаційно-технічних заходів по впровадженню стандартів у службі і функціонування системи управління охороною праці. 8.4. Розробляє технологічні процеси виготовлення виробів включаючи процеси складання налагодження і випробування машин з відображенням в технологічній документації способів і засобів що забезпечують безпеку при їх виготовленні технічні засоби безпеки індивідуальні засоби захисту . 8.5. Розробляє спеціальні інструкції з охорони праці на роботі з підвищеною небезпекою. 8.6. Розробляє технологічні процеси на безпечне проведення транспортних вантажно-розвантажувальних і складських робіт. 8.7. Розробляє плани розміщення виробничого обладнання в цеху безпечне технологічне оснащення спеціальний інструмент безпечні методи технічного контролю забезпечує вдосконалення технологічних процесів з метою підвищення їх безпеки. 8.8. Організує виконання заходів з охорони праці приписів органів держнагляду спрямованих на забезпечення безпеки технологічних процесів. 8.9. Надає усні та письмові розпорядження працівникам відділу з питань охорони праці. 8 10. Щомісячно розраховує разом у уповноваженим з охорони праці величину коефіцієнта безпеки праці Кб по відділу в залежності від величини якого ведеться моральне і матеріальне стимулювання працівників служби. 8.11. Виставляє претензії іншим цехам підприємства за порушення ними вимог безпеки при проведенні технологічних процесів: ці претензії повинні враховуватись службою охорони праці при розрахунку коефіцієнта охорони праці цехів. 8.12. Контролює повноту рішення завдань охорони праці в технологічній документації згідно РД 50-134-78. 8.13. Контролює дотримання технології в цехах підприємства та підпорядкованих підрозділів. Несе відповідальність за виконання своїх обов'язків з охорони праці. 9. НАЧАЛЬНИК ВИРОБНИЧО ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ: 9.1. Розробляє пропозиції для включення в угоду з охорони праці. 9.2. Передбачає рішення питань охорони праці в планах технічної підготовки виробництва впровадження нової техніки технічного нормування і в оперативно-виробничому плануванні. 9.3. Надає допомогу цехам і службам у виконанні заходів угоди з охорони праці. 9.4. Забезпечує впровадження нової техніки технології рекомендацій науково-дослідних організай з метою поліпшення умов праці працюючих. 9.5. Узгоджує з відділом охорони праці проекти виробництва робіт і раціоналізаторські пропозиції. 9.6. Дає усні і письмові розпорядження з питань охорони праці у відділі веде роботу в колективі відділу по підвищенню відповідальності за дотримання вимог безпеки праці. 9.7. При розрахунку коефіцієнта безпеки праці працівників відділу враховує виконання ними вимог охорони праці у своїй роботі. 9.8. Виставляє претензії цехам підрозділам за недотримання ними вимог безпеки передбачених в документації відділу. 9.9. Контролює виконання вимог охорони праці працівниками відділу а також Дотримання в цехах вимог безпеки передбачених у переданій ним документації. Має право призупиняти ті види робіт на яких є загроза виникнення аварії чи нещасного випадку і доповідати керівнику ДЛГ. 10. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І  ЗБУТУ: 10.1. Розробляє пропозиції для включення в угоду з охорони праці розробляє заходи по забезпеченню безпеки праці при проведенні вантажно-розвантажувальним робіт складуванні і транспортуванні вантажів і матеріалів. 10.2. Розробляє плани заходів і замовлення для повного задоволення потреб під приємств у спецодязі спецвзутті засобах індивідуального захисту у необхідному обладнанні і матеріалах для виконання заходів «Угоди» та інших планів роботи з охорони праці на підприємстві. 10.3. Організує забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засо бами індивідуального захисту ЗІЗ згідно Типових галузевих норм безкоштовної ви-дачі ЗІЗ а також молоком милом та ін. 10.4. Забезпечує своєчасну чистку і ремонт ЗІЗ здійснює їх приймання збері-гання облік і видавання. І 10.5. Дає усні та письмові розпорядження працівникам відділу з питань охо-рони праці. і 10.6. Координує роботу відділу з іншими підрозділами і відділами підприємства у частині своєчасного забезпечення засобами охорони пращ. і 10.7. Щомісячно розраховує разом з уповноваженим з охорони праці величину коефіцієнта Кб безпеки праці по службі в залежності від величини якого ведеться моральне і матеріальне стимулювання робітників служби. 10.8. Контролює своєчасність виконання заходів включених в угоду з охорони праці. і 10.9. Контролює дотримання вимог охохони праці при складуванні зберіганні і транспортуванні вантажів і матеріалів на підпорядкованих об'єктах складах пло- щадках. 10.10. Контролює своєчасність виконання планів заходів і замовлень для пов-ного забезпечення потреб підприємства в засобах індивідуального і колективного за- хисту. Несе відповідальність за виконання обов'язків з охорони праці. 11. ВИКОНРОБ: 11.1. Розробляє перспективні поточні і оперативні плани на будівництво новиx реконструкцію і розширення діючих об'єктів з врахування відповідності їх вимог безпеки. 11.2. Вносить пропозиції для включення в угоду з охорони праці. 11.3. Планує проведення профілактичних оглядів поточних і капітальних ремонтів будівель і споруд. 11.4. Складає графік проведення ремонтно-будівельних робіт по підготовці будівель і споруд в осінньо-зимовий період до експлуатації. 11.5. Розробляє плани заходів по механізації ремонтно-будівельних роботах застосування механізмів збірних конструкцій нових матеріалів механізовані методи обробки . 11.6. Організує виконання планів робіт з охорони праці створює і забезпечує функціонування систем управління охороною праці в службі. 11.7. Розробляє разом з генеральним підрядчиком і організує виконання заходів по забезпеченню безпеки працюючих під час виробництва робіт на території і в цехах діючого підприємства. 11.8. Організує будівництво і приймання в експлуатацію санітарно-побутових приміщень. 11.9. Здійснює технічний нагляд за безпекою експлуатації і утримання будівель і споруд. 11.10. Організує виконання заходів вказаних у приписах органів держнагляду і комісій по розслідуванню аварій і нещасних випадків пов'язаних із будівництвом. 11.11. Приймає участь у розробці інструкцій з безпеки експлуатації і ремонту будівель і споруд. 11.12. Організує введення в експлуатацію об'єктів що відповідають діючим будівельним нормам і правилам у суворій відповідальності з затвердженим проектом і обсягом робіт. 11.13. Дає усні та письмові розпорядження з питань охорони праці в службі. 11.14. Координує діяльність підрядників по забезпеченню безпеки праці. 11.15. Розраховує щомісячно разом з уповноваженим з охорони праці величину коефіцієнта безпеки праці Кб в залежності від величини якого проводиться стимулювання працівників служби. 11.16. Контролює дотримання у проектах об'єктів що будуються і тих що ремонтуються вимог безпеки. 11.17. Приймає участь у роботі третього ступеня адміністрат ивно-громадського контролю стану охорони праці перевіряє стан будівель споруд закріпленої терито-'рії проїздів переходів галерей тротуарів забезпеченості санітарно-побутовими приміщеннями. 11.18. Контролює безпеку виробництва будівельно-монтажних робіт які виконуються на підприємстві. 11.19. Перед початком будівельних робіт на території підприємства перевіряє наявність і зміст проекту організації робіт ПОР контролює повноту відображення вимог охорони праці у ньому. Несе відповідальність за виконання обов'язків з охорони праці. 12. ГОЛОВНИЙ ЕКОНОМІСТ: 12.1. Розробляє плани заходів по вдосконаленню організації робочих місць полегшенню умов праці скороченню тяжких трудомістких і ручних робіт оптимізації режиму праці та відпочинку працюючих. 12.2. Планує створення фонду матеріального стимулювання за роботу з охорони праці на підприємстві. 12.3. Організує надання пільг і компенсацій за роботу у шкідливих умовах праці. 12.4. Організує правильний розподіл робітників і службовців по професіях і кваліфікаціях. 12.5. Впроваджує передові і безпечні методи і форми організації праці раціональні режими праці і відпочинку що знижують напругу праці і залезпечують її безпеку. 12.6. Розробляє посадові інструкції для працівників усіх структурних підрозділів підприємства. 12.7. Забезпечує впровадження на підприємстві методів гуманізації праці усунення монотонності тяжкої і некваліфікозаної фізичної праці застосування естетики фізичної праці застосування естетики функціональної музики кімнат психологічного розвантаження . 12.8. Здійснює матеріальне стимулювання працівників служби і всього підприємства за своєчасне і якісне виконання намічених планів роботи з питань охорони праці і дотримання вимог безпеки враховуючи значення коефіцієнтів охорони праці підрозділів і виконавців. 12.9. Контролює дотримання законодавства про режим праці та відпочинку умови праці жінок і молоді надання пільг і компенсацій працюючим у шкідливих і тяжких умовах праці. 12.10. Контролює правильність нарахування премій працівникам підприємства з врахуванням виконання ними роботи у галузі забезпечення охорони праці попередження травматизму і профзахворювань. Несе відповідальність за виконання обов'язків з охорони праці. 13. ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР: 13.1. Керує розробкою планів з охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів щорічного розділу «Охорона праці» колективного договору щоквартальних оперативних планів роботи з охорони праці на підприємстві планів організаційно-технічних заходів по впровадженню стандартів ССБП; заходів по виконанню приписів органів держнагляду по промисловій діяльності. 13.2. Плани заходів з охорони праці повинні мати цільову направленість на досягнення встановлених нормативів усунення причин травматизму і захворювань вивід працюючих із шкідливих і важких умов умов праці. Для цього повинні застосовуватись методи оптимального планування що дозволяють досягти максимального ефекту при визначених затратах. 13.3. Організує виконання перспективних поточних оперативних планів за-ходів з охорони праці на підприємстві. 13.4. Організує розробку і впровадження стандартів підприємства з безпеки праці очолює координаційну роботу групи КРГ по створенню і впровадженню. СУОП. 13.5. Організує планове впровадження нових безпечних технологічних процесів технічних засобів що поліпшують і попереджують забруднення виробничого і ото-чуючого середовища. 13.6. Організує роботу по впровадженню НТД з охорони праці а також стан-дартів ССБП. 13.7. Організує і розподіляє між лінійними і функціональними службами підпри ємства завдання управління охороною праці: профвідбір службовців і робітників що поступають на роботу; навчання працюючих правилам і нормам охорони праці; попередні при влаштуванні на роботу і періодичні медогляди працівників у встановленому порядку лікувально-профілактичне харчування і лікувально-профілак- тичну роботу по обслуговуванню працюючих. 13.8. Роботу по приведенню виробничого обладнання що експлуатується і виходить з ремонту згідно з вимогами правил норм охорони праці і стандартів ССБП; безпеку проведення виробничих процесів; безпеку експлуатації будівель споруд і приміщень; нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці; впровадження прогресивних оптимальних режимів праці та відпочинку працюю- них на роботах з важкими і монотонними умовами праці а також жінок і молоді; безпеку роботи внутрішньозаводського закріпленого за підприємством транспорту 13.9. Дає усні та письмові розпоряд ження і вказівки з питань охорони праці; готує накази по підприємству. 13.10. Визначає обов'язки нач. відділів служб цехів підрозділів і персоналу підприємства по управлінню охороною праці. 13.11. Здійснює цілеспрямовану роботуз охорони праці на підприємстві. Керує роботою з охорони праці головних спеціалістів начальників цехів керівників структурних підрозділів. 13.12. Приймає участь у щомісячному розгляді даних розрахунків коефіцієнтів; безпеки праці структурних підрозділів підприємства що представляє відділ охорони праці для морального і матеріального стимулювання їх керівників і персоналу. 13.13. Щомісячно приймає участь у проведенні ІП ступеня адміністративно-громадського контролю оперативного стану охорони праці на підприємстві. 13.14. Здійснює комплексні і цільові перевірки стану охорони праці у підрозді-лах у встановлені терміни. 13.15. Надає у встановлені строки звіти по статистичних формах про освоєння кош-тів на заходи з охорони праці і про стан виробничого травматизму. 1316. Здійснює контроль своєчасного виконання перспективних поточних опера-тивних планів роботи з охорони праці на підприємстві. 14 ГОЛОВНИЙ ЛІСНИЧИЙ: 14.1. Керує розробкою планів охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів що-річного розділу «Охорона праці» колективного договору щоквартальних оперативних планів робіт з охорони праці на підприємстві по лінії лісогосподарських робіт охороні і захисту лісу побічному лісокористуванні лісокультурних та мисливських роботах а також розробкою планів організаційно-технічних заходів по впровадженню-стандартів ССБП: заходів по виконанню приписів органів держнагляду. 14.2. Плани заходів з охорони праці повинні мати цільову направленість на до-сягнення встановлених нормативів усунення причин травматизму і захворювань вивід працюючих із шкідливих і важких умов праці. Для цього повинні застосовуватись методи оптимального планування що дозволяють досягти максимального ефекту при визначених затратах. 14. 3. Організовує виконання перспективних поточних оперативних планів захо- дів з охорони праці на підприємстві по бюджетній діяльності. 14.4. Організує розробку і впровадження стандартів підприємства з безпеки праці очолює координаційну роботу групи КРГ по створенню і впровадженню СУОП. 14.5. Організує планове впровадження нових безпечних технологій технічних засобів що поліпшують і попереджують забруднення виробничого і оточуючого середовища. 14.6. Організує роботу по впровадженню НТД з охорони праці а також стандартів ССБП. 14.7. Організує і розподіляє між лінійними і функціональними службами підприємства завдання управління охоррною праці: - профвідбір службовців і робітників що поступають на роботу; - навчання працюючих правилам і нормам охорони праці; - попередні і періодичні медогляди працівників у встановленому порядку лікувально-профілактичне харчування і лікувально-профілактичну роботу по обслуговуванню працюючих. 14.8. Роботу по приведенню механізмів і обладнання що експлуатується і виходить з ремонту згідно з вимогами правил норм охорони праці і стандартів ССБП; - безпеку експлуатації будівель споруд приміщень; - нормалізацію санітарно - гігієнічних умов праці; впровадження прогресивних оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих па роботах з важкими і монотонними умовами праці а також жінок і молоді; безпеку роботи транспорту по даному профілю діяльності. 14.9. Дає усні та письмові розпорядження і вказівки з питань охорони праці; готує проекти наказів по підприємству. 14.10. Визначає обов'язки нач. відділів служб дільниць і персоналу по управлінню охороною праці. 14.11. Здійснює цілеспрямовану роботу з охорони праці по лісогосподарській діяльності на підприємстві. Керує роботою з охорони праці спеціалістами лісничими майстрами та другими особами. 14.12. Приймає участь у щомісячному розгляді даних розрахунків коефіцієнтів безпеки праці структурних підрозділів що представляє служба охорони праці для морального і матеріального стимулювання їх керівників і персоналу. 14.13. Щомісячно приймає участь у проведенні III ступеня оперативного контролю по охороні праці. 14.14. Здійснює комплексні і цільові перевірки охорони праці у підрозділах у встановлені терміни. 14.15. Подає у встановлені строки дані про виконання заходів по охороні праці стан виробничого травматизму на лісогосподарських роботах. 14.16. Здійснює контроль своєчасного виконання перспективних поточних оперативних планів роботи з охорони праці. 15. НАЧАЛЬНИК ІНЖ. ВІДДІЛУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: 15.1. Розробляє пропозиції для включення в угоду з охорони праці. 15.2. Передбачає рішення питань охорони праці в планах технічної підготовки виробництва впровадження нової техніки і технології технічного нормування і опе-ративно-виробничого планування лісогосподарських заходів. 15.3. Надає допомогу лісництвам і спеціалістам у виконанні заходів угоди з охорони праці. 15.4. Забезпечує впровадження нової техніки технології рекомендацій науково-дослідних організацій з метою поліпшення умов праці працюючих. 15.5. Узгоджує з службою охорони праці проекти виробництва робіт і рацпропозиції. 15.6. Дає усні та письмові розпорядження з питань охорони праці у своєму відділі веде роботу в колективі по підвищенню відповідальності за дотримання вимог безпеки пращ. 15.7. При розрахунку коефіцієнта безпеки праці працівників відділу враховує виконання ними вимог охорони праці у своїй роботі. 15.8. Виставляє претензії лісництвам дільницям недотримання ними вимог без-пеки передбачених в документації відділу. 15.9 Контролює виконання вимог охорони праці працівниками відділу а також дотримання вимог безпеки праці на лісогосподарських роботах. Має право призу-пиняти ті види робіт на яких виникає загроза аварії чи нещасного випадку з не-гайним повідомленням керівництву ДЛГ. і 16. ФЕЛЬДШЕР МЕДПУНКТУ: Організація проведення медоглядів згідно з списками професій що підлягають медогляду ст. 19 Закону України «Про охорону праці» . Профвідбір по окремих спеціальностях. Медичне освідчення водіїв транспортних засобів. Робота по профі-лактиці загальних та професійних захворювань. 17. ІНЖЕНЕР СЛУЖБИ КАДРІВ: Організація профвідбору профорієнтації і навчання працюючих відповідним про-фесіям. Контроль за дотриманням трудового законодавства в частині прийому на роботу переведення і звільнення з роботи. Забезпечення правової основи СУОП. І 18. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР: Забезпечення фінансування планів по охороні праці та проведення розрахунків по щомісячному стимулюванні робіт по охороні праці. Щоквартальний облік кош-тів використаних на заходи по охороні праці. Забезпечення безпеки праці на елект-роннорахувальних машинах. І 19. НАЧАЛЬНИК ПОЖЕЖНО-ХІМІЧНОЇ СТАНЦІЇ: Забезпечення безпеки при гасінні пожеж в лісових насадженнях і на виробничих об'єктах. Організація роботи по профілактиці пожежної безпеки. 20. ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА: Забезпечення вимог до ведення документації по безпеці дорожного руху і авто-навантажувальних і розвантажувальних робіт Організація режиму праці і відпочинку водіїв. 21. КЕРІВНИК СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ: 21.1. Розробляє плани роботи служби охорони праці на рік і на кожний квартал затверджує їх у директора. 21.2. Разом з керівниками відділів служб і підрозділів підприємства розроб-ляє: розділ «Охорона праці» комплексні заходи щодо досягнення поставлених нор-мативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища перспективні та поточнії плани підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці плани за-ходів по виконанню приписів контролюючих огранів 21.3. Передбачає у своїх планах проведення протягом року і по кварталах комп-лексних і цільових перевірок стану охорони праці в цехах дільницях підрозділах за участю головних спеціалістів 21.4. Організує роботу по створенню і забезпеченню функціонування системи уп-равління охороною праці на підприємстві і в усіх підрозділах. 21.5. Забезпечує дотримання затвердженої структурно-функціональної схеми уп-равління охороною праці на підприємстві шляхом перевірки виконання функцій і зав дань управління охороною праці усіма посадовими особами. 21.6. Організує роботу кабінету охорони праці обладнує його научними посібника- ми і технічними засобами навчання організує їх ефективне використання. 21.7. Організує: - забезпечення підрозділів нормативними документами правилами інструкціями з техніки безпеки пам'ятками плакатами та ін. посібниками відповідними обладнанню встановленому в підрозділі; - паспортизацію цехів дільниці робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; - підвищення кваліфікації і перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці. 21 8. Здійснює організаційно-методичну роботу по управлінню охороною пращ підготовку управлінських рішень і контроль за їх реалізацією. 21 9 Використовує необхідні організаційно-розподільчі економічні і соціально психологічні методи управління для реалізації завдань охорони праці забезпечення безпеки виробничих процесів обладнання будівель і споруд навчання і профпідбору працюючих забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту і колективного нормалізації санітарно-гігієнічних умов праці. 21.10. Здійснює методичне керівництво складанням і переглядом інструкцій з охорони праці по професіях і видах робіт в цехах і службах. 21.11. Проводить вступний інструктаж з охорони праці для прийнятих згідно «Типового положення про навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці» використовуючи методи програмованого навчання з застосуванням технічних засобів навчання. 21.12. Проводить пропаганду безпечних методів праці шляхом показу кінофільмів слайдів відеозапису. 21.13. Приймає участь у: формуванні фонду охорони праці підприємства і розподіл цих коштів; роботи комісій з питань: а атестації робочих місць за умовами праці і відповідності їх вимогам охорони праці; б розгляду фактів наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя і здоров'я працівників або для людей які їх оточують і навколишнього природного середовища у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи; розслідуванні аварій нещасних випадків профзахворювань і профотруєнь що сталися на виробництві аналізує їх причини намічає і контролює виконання заходів по їх попередженню 21.14. Готує проекти наказів і розпоряджень з усіх оперативних питань охорони праці. 21 15 Надає посадовим особам підрозділів приписи і вказівки щодо усунення недоліків і порушень стандартів правил норм та інструкцій з охорони праці. 21.16. Забороняє виробництво робіт на дільницях робочих місцях агрегатах машинах і механізмах при наявності умов небезпечних для здоров'я і життя працюючих негайно повідомляючи про це керівнику підрозділу. 21.17 Вимагає письмових пояснень у працівників що допустили порушення правил та інструкцій з охорони праці. Вносить керівництву підприємства в День охорони праці пропозиції про притягнення до відповідальності осіб які винні в порушенні правил норм стандартів та інструкцій з охорони праці. 21.18. Щоквартально контролює значення коефіцієнтів безпеки праці Кб що розраховуються підрозділами підприємства в залежності від величин яких проводиться моральне і матеріальне стимулювання керівників і колективів підрозділів. 21.19 Приймає участь в підведенні підсумків Кб на «Дні охорони праці» і прийнятті рішень щодо стимулювання колективів і конкретних працівників щомісячно розраховує Кб праці робітників служби охорони праці в залежності від величини якого проводиться їх стимулювання. 21.20. Здійснює постійний контроль функціонування системи управління охороною пращ на підприємстві шляхом перевірки в кожному цеху службі і підрозділі виконання завдань і функцій управління охороною праці. Знаходячись у прямому підпорядкуванні керівника підприємства організації здійснює щомісячний контроль своєчасності виконання усіма цехами і службами під приемства планів роботи наказів рішень адміністрації і приписів держнагляду за охороною праці з використанням надалі автоматизованої системи контролю вико-нання АСКВ . І 21 21. На підставі плану робіт здійснює щомісячний щоквартальний контроль у це хах службах і в усіх підрозділах підприємства виконання вимог стандартів "правил норм та інструкцій з охорони праці з виданням приписів про усунення виявле-них порушень. 21 22 Контролює регулярність і якість проведення в підрозділах підприємства ад-міністративно-громадського контролю стану охорони праці. 21 23 Перевіряє своєчасність і якість атестації робочих місць щодо іх відповід-ності нормативним актам про охорону праці. 21 24 Контролює своєчасність проведення інструктажу навчання і перевірки знань правил норм інструкцій з охорони праці працюючих і дотримання встановленого порядку допуску виробничого персоналу до самостійної діяльності роботи . 21.25. Здійснює за графіком нічні перевірки дотримання правил з техніки безпеки. Результати перевірки записує в журнал адміністративне - громадського контролю II ступінь 21 26. Перевіряє своєчасність випробування будин працюючих під тиском підйомних механізмів контрольних приборів та ін. 21 27. Контролює виконання посадовими особами усіма працівниками підприємства іх обов'язків з охорони праці. Відомості про результати перевірок подаються директору підприємства. 21.28. Веде облік і звітність по травматизму виконанню запланованих заходів з охорони праці та освоєння коштів на них. Веде аналіз причин травматизму і захво-рювань. 21.29. Складає схему надходження інформації з охорони праці на підприємстві і служби охорони праці регламентує норму документів обсяг і періодичність інфор-мації проводить уніфікацію і стандартизацію документів 21.30 Несе відповідальність за виконання своїх функціональних обов'язків з охорони праці. 22. ДИРЕКТОР: 22.1. Здійснює загальне керівництво охороною праці на підставі Закону України «Про охорону праці» Кодексу законів про працю України СУОП системи управління охороною праці та інших нормативних актів спрямованих на створення здорових і безпечних умов праці працюючих. Здійснює загальне керівництво по розробці розділу «Охорона праці» колективного договору планів роботи з охорони праці на підприємстві з врахуванням вимог стандартів ССБП діючих правил і норм охорони пра ці приписів контролюючих органів і результатів атестації планує їх фінансування і матеріально-технічне забезпечення. 22.2. Здійснює прогнозування потреб у засобах охорони праці оптимального планування заходів з охорони праці з цільової спрямованості на досягнення встановлених нормативів зниження рівня травматизму і захворювань; пов'язує плани з охороною праці з планом економічного і соціального розвитку підприємства враховує заходи в планах підприємства з нової техніки капітального будівництва матеріально-технічного забезпечення і підготовки кадрів. 22. 3. Організує виконання планів роботи з охорони праці планів заходів по впровадженню стандартів ССБП їх фінансування і матеріально-технічне забезпечення. Організує розробку впровадження і вдосконалення системи управління охороною праці як невід'ємної частини системи управління підприємством. Забезпечує функціонування СУОП на підприємстві. 22 .4. Затверджує положення про розподіл обов'язків персоналу і структурно-функціональну схему управління охороною праці на підприємстві з чітким розподілом завдань охорони праці для всіх посадових осіб із зобов'язанням їх виконувати функції управління охороною праці у своїх колективах. 22. 5 . Організує роботу по впровадженню на підприємстві найновіших досягнень техніки передового досвіду спрямовуючи їх на створення безпечних умов пра-ці і охорону навколишнього середовища. 22.6. Забезпечує комплектування служби охорони праці кваліфікованими і досвід-ченими спеціалістами. Виділяє приміщення для кабінетів з охорони праці з забезпеченням відповідного оснащення. 22.7. Забезпечує дотримання на підприємстві вимог безпеки праці при створенні нових і зміні існуючих технологічних процесів автоматизованих ліній маніпуляторів і роботів застосуванні нових видів матеріалів і оснащення модернізації і ремонті обладнання закріпленого транспорту а також при проектуванні будівництві експлуатації та реконструкції цехів дільниць лабораторій санітарно-побутових приміщень та ін виробничих і допоміжних будівель приміщень і споруд. 22.8. Забезпечує своєчасне проведення профілактичної роботи по створенню здорових і безпечних умов праці попередженню виробничого травматизму і профзахворювань працюючих забезпечення працюючих спецодягом спецвзуттям і засобами індивідуального захисту. 22.9. Розглядає і затверджує заходи з охорони праці забезпечує їх виконання. 22.10. Видає накази з охорони праці розглядає затверджує звіти забезпечує їх своєчасне представлення у відповідні органи і організації. 22.11. Забезпечує дотримання трудового законодавства правил внутрішнього трудового розпорядку а також правил норм стандартів інструкцій з охорони праці і вимог діючого положення. 22 12. Керує роботою служби охорони праці підприємства і затверджує план його роботи 22.13. Щомісячно проводить наради по результатах оперативного контролю III ступеня адміністративно-громадського контролю за участю головних спеціалістів служби охорони праці нач. цехів відділів для прийняття заходів по усуненню недоліків в роботі з охорони праці. 22.14. Здійснює щомісячну оцінку і стимулювання роботи з охорони праці колективів усіх структурних підрозділів підприємства посадових осіб і виробничого персоналу. Виділяє необхідний фонд матеріального стимулювання за досягнення в роботі з охорони праці. 22.15. За поданням керівників підрозділів служби охорони праці приймає заходи дисциплінарного впливу до осіб які допустили порушення правил безпеки праці. 22.16 Контролює ефективність функціонування СУОН виконання посадовими особами і усіма працівниками планів роботи з охорони праці дотримання стандартів ССБП правил норм інструкцій з охорони праці а також наказів приписів рішень постанов і законодавчих актів з охорони праці. 22.17. Створює фонд охорони праці підприємства. Контролює правильність його використання та обліку. 22. 18. Контролює оплату підприємством штрафів накладених органами держнагляду за нещасні випадки та професійні захворювання що сталися на підприємстві. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 1.1. Система управління охороною праці в галузі СУОПГ су купність органів управління галуззю які на підставі діючих норма тивних актів здійснюють цілеспрямовану планомірну діяльність з ви конання завдань охорони праці з метою забезпечення здоров'я і пра цездатності працівників галузі. СУОПГ є складовою частиною системі управління галуззю держкомлісгоспу . 1.2. Об'єктом управління охороною праці в галузі є діяльність кє-рівництва галуззю структурних підрозділів і функціональних служб Держкомлісгоспу щодо здійснення правових організаційно - технічних санітарно - гігієнічних соціально-економічних і лікувально-профілак-тичних заходів по виконанню законодавства і нормативних вимог з охорони праці в галузі. 1.3. Загальне керівництво системою управління охороною праці в галузі здійснює голова Державного комітету лісового господарства Ук раїни а в структурних підрозділах керівники структурних підрозді лів і функціональних служб Держкомлісгоспу. 1.4. Організаційно-методичну і наглядову діяльність по впровад женню і забезпеченню функціонування СУОП в галузі підготовкою управлінських рішень та контролю за їх виконанням в центральному апараті Держкомлісгоспу здійснює відділ охорони праці який входити до складу науково-технічного управління і в цілому підпорядковується першому заступнику голови комітету. Відділ охорони праці у своїй роботі користується «Тимчасовим положенням про службу охорони праці в системі Міністерства лісового господарства України» 1995 р. 1.5. Реалізація завдань охорони праці повинна бути заснована на системному підході шляхом об'єднання розрізнених заходів в єдину систему цілеспрямованих постійно здійснюваних дій на всіх рівнях і стадіях управління лісогосподарською діяльністю в галузі. Системний ефект одержується в результаті підвищення рівня організації виробнії-чої системи надбання нею більш високої інтеграції внаслідок сполу-чєння багатьох сил в одну загальну. 1.6. Нормативною основою СУОП є Конституція України Законі «Про охорону праці» Кодекс законів про працю України закони поста-нови та інші акти Верховної Ради України Національна програма по-кращення безпеки гігієни праці та виробничого середовища Лісовий Кодекс України Закон України «Про пожежну безпеку» система стандартів безпеки праці правила по охороні праці в лісовій дерево-обробній промисловості і лісовому господарстві інші законодавчі і нор-мативні документи з охорони праці. 1.7. Головний принцип управління виробничою і господарською ді-яльністю в Державному комітеті лісового господарства є проведення державної політики додержання пріоритету життя і здоров'я працівників галузі по відношенню до результатів виробничої та іншої ді-льності і повної відповідальності керівництва міністерства і структурних підрозділів за створення безпечних умов праці. У Держкомлісгоспі виділяються такі рівні управління охороною праці: Державний комітет об'єднання управління лісгоспи підприємства ДМГ ЛМП ЛМС ЛНС. 1.8. Управління охороною праці в галузі в кожному з його структурних підрозділів і в функціональних службах здійснюється шляхом виконання відповідних завдань з охорони праці які встановлені діючими законодавчими і нормативними актами. 2. ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 2.1. Завдання це види заходів які необхідно виконувати в обумовлений термін. Завдання роботи з охорони праці в галузі випливають із всієї управлінської виробничої та іншої діяльності Міністерства лісового господарства і його структурних підрозділів. Нижче дається перелік основних завдань охорони праці в галузі і відповідальні виконавці : підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці посадових осіб керівного складу об'єднань облуправлінь і організацій галузі Центр підготовки та підвищення кваліфікації кадрів «Укр-центркадриліс»; забезпечення об'єднань облуправлінь і організацій правилами нормами стандартами та іншими нормативними актами з питань охорони праці ВОП; пропаганда охорони праці видання галузевої нормативної і навчальної літератури літератури з передового досвіду плакатів інструкцій наочних посібників та інших методичних матеріалів з охорони праці «Укрцентркадриліс»; створення і функціонування санітарної мобільної лабораторії для атестації робочих місць в галузі ВОП; розробка рекомендацій типових положень та іншої нормативної і методичної літератури з охорони праці УкрНДІЛГА УкрНДІгірліс; проведення організаційної роботи по підвищенню рівня охорони праці на підвідомчих підприємствах голова комітету ВОП; створення галузевих підприємств по виготовленню засобів індивідуального і колективного захисту для лісового господарства голова комітету; проведення експертизи проектів на повноту вирішення питань охорони праці одержання дозволу на пуск та ліцензії на випуск продукції керівники підрозділів ВОП; впровадження у виробництво досягнень науки і техніки прогресивної технології вітчизняного і зарубіжного досвіду з охорони праці керівники підприємств; підготовка статистичних звітів та інформації з питань охорони праці ВОП; проведення обліку і аналізу нещасних випадків аварій профзахворювань пожеж а також шкоди від цих подій ВОП; формування і використання коштів фонду охорони праці галузі ВОП. голова комітету;  методична допомога об'єднанням облуправлінням і організаці ям галузі у створенні і забезпеченні функціонування СУОП ВОП; Я розслідування та облік групових та смертельних нещасних ви-падків а також аварій І і II груп на підвідомчих підприємствах ВОП; страхування працівників галузі від нещасних випадків і проф-захворювань ВОП;  проектування підприємств лісового господарства розробка кон-струкцій нового обладнання і сучасної технології з урахуванням вимог діючих нормативних актів з охорони праці «Укрдержліспроект» «Укр-дипроліс» «Харківдипроагроліс»; виготовлення нового обладнання машин і механізмів для лісо-вого господарства у відповідності з вимогами діючих нормативних актів з охорони праці і одержання сертифікатів безпеки на них ВО «Держ-спецлісгоспмаш»; постачання і забезпечення лісогосподарських підприємств засо-бами індивідуального і колективного захисту об'єднання «Укрдерж-лісгосппостач»; розробка і впровадження безпечної організації праці на підпри-ємствах лісового господарства Державний проектний і впроваджу-вальний центр організації праці «Укрдержцентрпрацяліс»; проведення наукових досліджень з питань охорони праці в лі-совому господарстві УкрНДІЛГА УкрНДІгірліс. 2.2. Керівники структурних підрозділів галузі повинні визначити на підставі діючих нормативних актів конкретні завдання роботи з охорони праці в підрозділі навчання персоналу безпека обладнання виробничих процесів будівель виробниче середовище санітарно-гігієніч- ні умови режим праці і відпочинку санітарно-побутове лікувально-про- філактичне забезпечення забезпечення засобами індивідуального і ко- лективного захисту технічна підготовка виробництва з урахуванням вимог охорони праці професійний відбір та ін. які закріпити в поса- дових інструкціях за конкретними відповідальними посадовими особа- ми. 3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 3.1. Процес виконання кожного завдання роботи з охорони праці полягає в послідовному здійсненні керівником відповідальною особою власником основних функцій стадій етапів управлінського циклу: планування організація мотивація контроль. 3.2. Плануванню заходів з охорони праці перспективне щорічне в Держкомлісгоспі об'єднаннях управліннях організаціях повинна передувати відповідна передпланова робота: прогнозування можливих небезпечних і щкідливих виробничих факторів і необхідних профілактичних заходів а також складання цільових програм із запобігання травматизму профзахворювань і поліпшення виробничого середовища. 3.3. Прогнозування можливих небезпек і необхідних заходів з охорони праці в галузі комітету лісового господарства і в кожному структурному підрозділі здійснюється їх керівниками разом із спеціалістами охорони праці шляхом: вивчення причин виробничого травматизму і профзахворювань стану умов праці на підставі аналізу статистичних даних звітів за результатами паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів охорони праці атестації робочих місць за умовами праці за результатами комплексних перевірок відомчого контролю збору пропозицій від робітників інженерно-технічних працівників уповноважених з охорони праці профспілок; оцінки безпеки існуючої технології та обладнання можливої їх модернізації та заміни новою сучасною технікою і технологією; визначення змін небезпечних і шкідливих факторів зумовлених зростом виробничих потужностей інтенсифікації праці; аналізу проектно-конструкторських і технологічних розробок; визначення потреб у засобах і заходах охорони праці з метою запобігання виробничого травматизму профзахворювань і доведення стану умов праці до вимог нормативних актів. 3.4. За результатами прогнозування керівництвом Держкомлісгос-пу і структурних підрозділів складаються цільові програми необхідних заходів і засобів а саме: 1 запобігання виробничого травматизму; 2 запобігання профзахворювань; 3 поліпшення умов праці і виробничого середовища зниження шуму вібрацій запиленості загазованості оптимізації мікроклімату та ін. . 3.5. Планування робіт і охорони праці в галузі здійснюється у таких напрямках: розробка довгострокових програм поліпшення стану безпеки гігієни праці та виробничого середовища; розробка перспективних планів стратегічне планування ; розробка поточних комплексних заходів з охорони праці планування реалізації стратегії ; розробка оперативних квартальних місячних планів робіт керівниками структурних підрозділів; розробка перспективного та щорічного планування науково-дослідних робіт з охорони праці. 3.6. Плани роботи з охорони праці в Держкомлісгоспі об'єднаннях управліннях та організаціях розроблюються їх керівниками разом з службою охорони праці узгоджуються з профспілкою і затверджуються керівництвом. 3.7. Планування це встановлення цільових завдань виконавцям і визначення потрібності в ресурсах усіх видів змісту і об'єму робіт з розподілом їх щодо часу виконання. В планах повинні бути передбачені заходи охорони праці щодо: знарядь праці машин механізмів пристосувань інструментів обладнання; предметів праці матеріалів напівфабрикатів виробів; технології прогресивної технології комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів; організації і управління наукової організації праці ергономіки виробничої естетики; будівель і споруд безпечної конструкції будівель і споруд. Перспективне стратегічне планування включає комплексні плани на 3 5 років та інші організаційно-технічні плани з питань поліпшення охорони праці які формуються на підставі проведення прогнозування і цільових програм. Щорічні комплексні заходи колективної угоди складаються згідно «Спільних рекомендацій державних органів і профспілкових організацій». В них включаються також заходи перспективних планів передбачених на поточний рік і плани робіт служби охорони праці лісогосподарського органу з графіком перевірок підпорядкованих організацій і підприємств. Оперативне планування передбачає заходи по викенанню приписів актів перевірок і вказівок органів нагляду і вищестоящих організацій. 3.8. Заходи планів з охорони праці включаються у відповідні розділи техпромфінпланів планів соціального і економічного розвитку виробничих планів лісогосподарських органів промислових підприємств. Перспективне та щорічне планування науково-дослідних робіт з охорони праці здійснює Науково-технічне управління на підставі пропозицій об'єднань управлінь підприємств та організацій. Організаційно-методичну роботу при складанні планів роботи з охорони праці здійснює служба охорони праці. 3.9. Організація роботи з охорони праці в Держкомлісгоспі України здійснюється шляхом розробки: розподілу обов'язків щодо управління охороною праці між підрозділами і службами лісогосподарських органів Додаток 4 ; Додаток 3.2. Розподіл обов'язків між підрозділами і службами лісогосподарських органів приблизне щодо управління охороною праді № п/п   Органи управління підрозділи Функції СУОП відповідальний за виконання беруть участь у виконанні 5 2 3 4 1. Прогнозування безпеки і планування роботи з охорони праці  ПМ НТП ін СТП 1.1 Прогнозування безпеки праці СОП 1.2. Планування роботи з охорони праці     1.2.1. Розгляд проектів комплексних планів і організаційно технічних заходів лісогосподарських організацій і під приємств безпосереднього підпорядкування та складан ня зведених проектів з охорони праці соп ППЗ ПЕ ПЛ ПФ ПКБ.МТП ін. СТП 1.2.2 Розгляд розділу угоди з охорони праці Колективного договору підвідомчих підприємств соп 1.2.3 Включення заходів зведеного комплексного плану і ор ганізаційно-технічних заходів з охорони праці у відпо відні розділи планів економічного і соціального роз витку підприємства соп СОП ППЗ 1.2.4 Підготовка планів роботи з охорони праці соп СТП 1.3. Фінансування заходів планів з охорони праці ПФ 1.4 Матеріально-технічне забезпечення заходів з охорони праці  мтп 2. Організація процесу управління охороною праці 2.1. Розподіл обов'язків щодо управління охороною прац між підрозділами лісогосподарського органу  СОП нтп  соп НТП  2.2 Організація впровадження науково-дослідних і проект них робіт щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці  НТП СОП і відповідні С ТП СТП 3. Оперативне керівництво і координація робіт з охорони праці 3.1. Підготовка управлінських рішень щодо поліпшення охо рони праці у підвідомчих організаціях і підприємствах створення мотивації соп СТП 3.2. Керівництво роботою базових організацій в стандарти зації безпеки праці. Підготовка управлінських рішень щодо впровадження ССБП пст соп .3.3 Навчання і підвищення кваліфікації з охорони праці     3.3.1. Організація забезпечення підвідомчих організацій і підприємств літературою посібниками наочностями та іншими нормативно-технічними матеріалами з охорони праці СОП   3.3.2 Підвищення кваліфікації і атестація з охорони праці робітників і відповідальних спеціалістів підвідомчих організацій і підприємств СОП НІУЦ Укрцентркадри ліс БКОП 3.3.3. Організація роботи базових підприємств і кабінетів з охорони праці методичне керівництво їх роботою СОП   3.4. Організація пропаганди охорони праці СОП БКОП 3.5 Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту соп соп мтп 3.6. Санітарно-побутове забезпечення працюючих соп та інші відповідальні МТП ПФ ПКБ ППЗ 3.7. Забезпечення безпеки виробничого обладнання будівель і споруд їх сертифікація паспортизація і атестація робочих місць     3.7.1. Підбір і сертифікація машин і механізмів у відповідності з вимогами охорони праці ПМ відпов. стп 3.7.2. Надання підвідомчим підприємствам методичної допомоги у впровадженні ССБП вимог охорони праці СОП ПМ ПСТ 3.7.3 Розгляд технічної і нормативної документації на лісогосподарську техніку яку виготовляють підвідомчі заводи ПМ соп 3.7.4. Проведення експертизи будівельних проектів розроблених підвідомчими організаціями на повному відображень вимог охорони праці ПЕП соп 3.7.5. Проведення технічної експертизи стану виробничих будівель і споруд на підвідомчих підприємствах в організаціях що експлуатуються ПКБ відпов. СТП 3.8. Координація роботи підрозділів щодо управління охороною праці СОП 4. Контроль стану охорони праці     4.1. Здійснення відомчого контролю за станом о/п СОП СТП 4.2. Проведення адміністративно-громадського контролю Керів-во ЛГО ПС соп 5. Розслідування облік аналіз нещасних випадків оцінка стану охорони праці     5 1. Спеціальне розслідування нещасних випадків СОП СТП 5.2. Облік аналіз складання звітності про виробничий травматизм і захворювання СОП 5.3. Облік аналіз і складання звітності про дорожньо-транспортні пригоди ПМ соп 5.4. Оцінка стану охорони праці у підвідомчих організаціях і підприємствах соп СТП 6. Стимулювання за досягнуті показники з охорони праці Підготовка пропозицій щодо стимулювання підвідомчих організацій за поліпшення роботи з охорони праці і щодо притягнення до відповідальності осіб які винні у погіршенні цієї роботи Гуманізація відносин в трудових колективах. Створення здорового психологічного клімату ПЕ стп УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: ЛГО лісогосподарський орган  СТП структурні підрозділи ЛГО;  СОП служба охорони праці;  ПМ підрозділ механізації;  НТП науково-технічний підрозділ;  ПКБ підрозділ капітального будівництва;  МТП підрозділ матеріально-технічного постачання;  ПЕ планово-економічний підрозділ;  ПФ фінансовий підрозділ;  ПСТ підрозділ стандартизації; ПЛ підрозділ лісозаготівель і товарів народного споживання;  ППЗ підрозділ організації праці і зарплати;  БКОП базовий кабінет охорони праці   НІУЦ науково-інформаційний учбовий центр Держнаглядохоронпраці   ПС профспілка;  ПЕП підрозділ експертизи проектів. ПРИМІТКА. Під час розробки конкретного положення про СУОП для конкретного лісогосподарського органу повинно бути вказане точне найменування відповідального підрозділу і учасників виконання завдань і функцій управління охороною праці даного підрозділу. положення посадових інструкцій про обов'язки права і відповідальність щодо охорони праці керівних та інженерно - технічних працівників лісогосподарських органів Додаток 5 згідно з якими вносяться доповнення в посадові інструкції службових осіб апарату; Додаток 3.3. Типове положення про обов'язки працю і відповідальність щодо охорони праці керівних та інженерно-технічних працівників лісогосподарських органів І. Загальні положення: 1.1. Це Типове положення встановлює обов'язки права і відповідальність керівних та інженерно-технічних працівників Державного комітету лісового господарства управлінь лісового господарства лісогосподарських виробничих об'єднань і організацій за створення безпечних і нешкідливих умов праці та їх постійне поліпшення у підвідомчих підприємствах і організаціях і являється визначною часткою системи управління охороною праці лісогосподарського органу. 1.2. На підставі Типового положення керівник лісогосподарського органу розробляє і затверджує по узгодженню з відповідним комітетом профспілки Положення конкретного лісогосподарського органу з урахуванням його структури і сформованої практики організації охорони праці. Положення є основою для складання посадових інструкцій керівних працівників і спеціалістів. 1.3. Загальне керівництво роботою щодо створення нешкідливих і безпечних умов праці та дотримання трудового законодавства в системі лісогосподарського органу здійснює його керівник голова комітету начальник директор а безпосередньо організаційна його заступник який виконує ці обов'язки згідно з наказом. 1.4. Організацію роботи з охорони праці функціонування СУОП внутрішньовідомчий контроль з охорони праці у підвідомчих організаціях і на підприємствах здійснює служба охорони праці лісогосподарського органу. 1.5. Керівні та інженерно-технічні працівники лісогосподарського органу забезпечують створення нешкідливих і небезпечних умов праці у підвідомчих організаціях та на підприємствах і несуть відповідальність за невиконання обов'язків встановлених Положенням відповідно з діючим законодавством. 2. Голова держкомітету генеральний директор об'єднання начальник управління керівник організації: 2.1. Розподіляє обов'язки з охорони праці керівних та інженерно-технічних працівників лісогосподарського органу; несе персональну відповідальність за виконання завдань і обов'язків щодо створення безпечних умов праці на підпорядкованих об'єднаннях управліннях підприємствах і організаціях; встановлює ступінь відповідальності керівних працівників підлеглих лісогосподарських органів за діяльність в галузі охорони праці. 2.2. Забезпечує виконання лісогосподарським органом законодавства з охорони праці постанов та рішень Уряду наказів і директивних вказівок Держкомітету приписів органів державного нагляду з охорони праці нормативних актів. 2.3. Організовує: розробку та впровадження СУОП в системі лісогосподарського органу; розробку фінансування і матеріально-технічне забезпечення планів і заходів щодо охорони праці створює систему заохочень і мотивації ефективної роботи. 2.4. Здійснює внутрішньовідомчий і адміністративно-громадський контроль з охорони праці і розглядає матеріали спеціального розслідування нещасних випадків. Розслідує нещасні випадки які для прийняття екстренних заходів потребують- йога особистої участі. 3. Заступник голови держкомітету який організує і контролює питання з охорони праці головний інженер головний лісничий об'єднання управління: 3.1. Несе персональну відповідальність за створення безпечних умов праці суворе дотримання правил безпеки і виробничої санітарії. Очолює всю організаційно-технічну роботу з охорони праці в лісогосподарських органах. 3.2. Забезпечує: розробку впровадження і функціонування СУОП в системі лісогосподарського органу і координацію участі в СУОП його підрозділів; виконання рішень з охорони праці вищестоящих органів приписів органів нагляду і контролю своїх рішень і нормативних актів; підготовку у вищестоящі організації пропозицій щодо комплексних планів планів науково-дослідних робіт поліпшення забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та інших питань з поліпшення охорони праці; прогнозування і планування роботи з охорони праці; виконання перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці; впровадження стандартів безпеки праці і розробок з охорони праці; підвищення кваліфікацій керівних працівників і спеціалістів в системі лісогосподарського органу; виконання заходів щодо розслідування обліку аналізу нещасних випадків їх профілактики визначених Положенням про розслідування і облік нещасних випадків на виробництві. Приймають особливу участь у спеціальному розслідуванні нещасних випадків; економічну та ін. мотивацію роботи з охорони праці; створення базових підприємств з охорони праці; пропаганду і впровадження передового досвіду з охорони праці. 3.3. Здійснює; керівництво: роботою служби охорони праці лісогосподарського органу; впровадженням нової техніки і технології що підвищують безпеку праці і поліпшують його умови. Контроль: за станом охорони праці у підвідомчих підрозділах; за впровадженням системи стандартів безпеки праці і управління охороною праці у підвідомчих підрозділах; за виконанням перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці; за проведенням внутрішньовідомчого контролю керівними працівниками і спеціалістами лісогосподарського органу під час відряджень у підвідомчі організації і підприємства. 4. Начальник служби механізації і енергетики: 4.1. Забезпечує: впровадження досягнень науки техніки і передового досвіду що направлені на удосконалення механічного і енергетичного обладнання з метою підвищення безпеки його експлуатації і запобігання забруднення навколишнього середовища; з метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці під час експлуатації техніки підвідомчих організацій і підприємств її якісний ремонт і своєчасне технічне обслуговування; модернізацію і заміну техніки що не відповідає вимогам охорони праці; аналіз і складання звітності про дорожньо-транспортні пригоди; розробку пропозицій в області механізації і автоматизації виробничих процесів заміни ручної праці модернізації обладнання для включення в плани науково-дослідних робіт в перспективні і щорічні плани з охорони праці. 4.2. Організовує: своєчасну розробку інструкцій щодо безпечного обслуговування техніки і обладнання надає методичну і практичну допомогу виробничим підрозділам у складанні цих інструкцій та забезпеченні ними робочих місць і обслуговуючого персоналу; навчання атестацію і перевірку знань з охорони праці працівників службовців і посадових осіб відповідальних за експлуатацію обладнання; здійснює контроль за постановкою і якістю навчання. забезпечує мотивацію роботи з охорони праці в підлеглих службах. 4.3. Контролює: відповідність обладнання вимовам ССБП та ін. нормам і правилам; виконання лісогосподарськими органами приписів органів державного нагля-ду і дотримання діючих правил і норм з охорони праці під час ремонту і експлуатації обладнання; дотримання вимог охорони праці і технічної документації під час виготовлення лісогосподарської техніки підвідомчими машинобудівними заводами; якість ремонту і технічного обслуговування техніки підвідомчих організацій і підприємств що забезпечують її безпеку і нормальні умови праці сертифікацію обладнання. Має право притягати до відповідальності порушників правил і норм. Відповідає за порушення вимог охорони праці. 5. Начальник служби капітального будівництва: 5.1. Забезпечує: проведення експертизи будівельних проектів щодо їх відповідності вимогам та нормативам охорони праці; дотримання вимог проектно-технічної документації і нормативів охорони праці під час прийняття закінчених будівництвом нових і реконструйованих об'єктів і спо- руд; виділення підвідомчим організаціям і підприємствам грошових асигнувань необхідних для виконання комплексних та інших перспективних та поточних планів і заходів щодо охорони праці в області будівництва і реконструкції об'єктів санітарно-побутового і лікувально-профілактичного призначення та виводу з експлуатації ветхих будов і споруд; участь у розробці та організації впровадження планів науково-дослідних і проектних робіт щодо поліпшення умов праці; мотивацію роботи з охорони праці підлеглих. 5.2. Контролює: дотримання вимог охорони праці на будівельних роботах що виконуються підвідомчими організаціями і підприємствами; виконання вимог проектно-технічноі документації і нормативів з охорони праці на об'єктах і спорудах що будуються і реконстрюються. Має право притягати до відповідальності порушників правил і норм. Відповідає за порушення вимог охорони пращ. 6. Начальник служби матеріально-технічного постачання: 6.1. Забезпечує: своєчасне і якісне складання зведених заявок на ЗІЗ; підвідомчі підприємства і організації Типовими формами заявок Типовими галузевими нормами видачі ЗІЗ та іншою нормативною та інформаційною документацією та літературою з цього питання; організацію централізованого ремонту хімчистки і повторного просочення виробів ЗІЗ; підвідомчі підприємства і організації матеріалами і комплектуючими виробами що являються номенклатурою лісогосподарського органу для виконання комплексних та інших перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці планів модернізації обладнання; безпечні умови праці під час навантажувально-розвантажувальних робіт складуванні і транспортуванні вантажів та матеріалів; мотивацію роботи з охорони праці підлеглих. 6.2. Організує в лісогосподарських органах правильність приймання зберігання видачі і використання спецодягу спецвзуття і запобіжних застосувань. 6.3. Контролює: дотримання Типових галузевих норм безкоштовної видачі ЗІЗ та інструкції про порядок забезпечення робітників і службовців ЗІЗ на підвідомчих підприємствах і в організаціях забезпечення працюючих кращими виробами ЗІЗ. Має право притягати до відповідальності порушників правил і норм охорони праці. Відповідає за порушення вимог охорони праці. 7. Начальник служби що виконує виробничі функції * : 7.1. Забезпечує: підготовку виробництва і наукову організацію праці із врахуванням вимог охорони праці та виконання планів технічного розвитку лісогосподарським органом; повноту відображення вимог стандартів безпеки праці і правил охорони праці під час розробки і розгляду технологій регламентів робіт та інших документів що визначають порядок організації виробничих процесів; мотивацію роботи з охорони праці підлеглих. 7.2. Узагальнює результати експлуатації обладнання застосувань будов і розроблює рекомендації щодо підвищення їх якості та надійності з врахуванням вимог охорони праці; вносить пропозиції щодо впровадження нової техніки технології і поліпшення умов праці для включення в плани з охорони праці і науково-дослідних робіт. 7.3. Здійснює контроль за дотриманням вимог охорони праці в технологічних картах режимах і регламентах робіт підвідомчих підприємств. Має право притягати до відповідальності порушників правил і норм охорони праці. Відповідає за порушення вимог охорони праці. 8. Начальник служби охорони праці: Служба охорони праці може бути представлена самостійним відділом охорони праці групою спеціалістів або спеціалістом з охорони праці що входять до одного із підрозділів лісогосподарського органу їх обов'язки і права визначаються Положенням розробленим на підставі Тимчасового положення про службу охорони праці в системі МЛГ України затвердженим 16.08.95 р. * Підрозділи лісогазотівель і лісохімії товарів народного споживання харчових продуктів і сільського господарства охорони і захисту лісу виробничі технічні та інші віднесені до цієї категорії керівництвом лісогосподарського органу. 8.1. Забезпечує: організаційне і методичне керівництво роботою з охорони праці в системі лісогосподарського органу; складання і функціонування СУОП лісогосподарського органу; функціонування СУОП на підвідомчих підприємствах і в організаціях; по узгодженню з підрозділами кадрів лісогосподарського органу підбір спеціалістів з охорони праці для підвідомчих організацій і підприємств а також подає пропозиції керівництву лісогосподарського органу про їх підвищення по службі заохочення або звільнення від посади; розподіл обов'язків з управління охороною праці між підрозділами лісогосподарського органу і координацію їх роботи; діяльність комісії з охорони праці лісогосподарського органу; прогнозування безпеки праці сертифікації обладнання атестації робочих місць; підведення підсумків розгляду проектів комплексних і перспективних планів підвідомчих лісогосподарських органів розподілу і узгодження з охорони праці підприємств і організацій безпосереднього підпорядкування з врахуванням представлених зауважень; складання і затвердження у встановленому порядку зведених комплексних та інших перспективних планів і заходів щодо охорони праці лісогосподарського органу та їх виконання; складання разом з підрозділом матеріально-технічного постачання зведених заявок на засоби індивідуального захисту працівників; організацію впровадження науково-дослідних і проектних робіт щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці; керівництво базовими з охорони праці підприємствами; керівництво базовими організаціями з стандартизації в області безпеки праці- підвищення кваліфікації і атестації з охорони праці керівних працівників і спеціалістів; пропаганду охорони праці обладнання і організацію роботи базових кабінетів з охорони праці; проведення спеціального розслідування нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві; створення системи мотивації роботи з охорони праці в підрозділах; створення і раціональне витрачання фонду охорони праці; аналіз і складання звітності про виробничий травматизм захворювання та виконання комплексних планів; керівництво службою охорони праці лісогосподарського органу. 8.2. Контролює: функціонування СУОП у підвідомчих організаціях і на підприємствах безпосереднього підпорядкування та виконання її функцій підрозділами лісогосподарського органу; виконання в системі лісогосподарського органу комплексних планів та інших перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці розділів і узгоджень з охорони праці колективних договорів підвідомчих підприємств і організацій витрати засобів для цих цілей рішень вищестоящих органів приписів органів нагляду і контролю. Впровадження планів науково-дослідних і проектних робіт планів з стандартизації в області безпеки праці; роботу служб охорони праці підвідомчих організацій і підприємств базових з охорони праці підприємств і базових кабінетів з охорони праці пересувних лабораторій. Має право притягати до відповідальності порушників норм і правил охорони праці. Відповідає за порушення вимог охорони праці. 9. Начальник науково - технічного управління відділу : 9.1. Забезпечує: організацію впровадження науково-дослідних проектних робіт щодо підвищення безпеки і поліпшення умов праці; керівництво роботою базових організацій з стандартизації в області безпеки праці підготовку управлінських рішень щодо впровадження стандартів безпеки праці та ін. норм і правил. 9.2. Організовує своєчасну розробку і обгрунтування проектів перспективних та річних планів впровадження нової техніки передової технології автоматизації і механізації виробництва. 9.3. Контролює впровадження науково-дослідних і проектних робіт щодо підвищення безпеки умов праці. Має право притягати до відповідальності порушників норм і правил охорони праці. Відповідає за порушення вимог охорони праці. 10. Начальник відділу кадрів: 10.1. Організовує в лісогосподарських органах виконання планів організації праці що включають заходи щодо поліпшення умов праці а також планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників програм навчання робочих кадрів враховуючи вимоги охорони праці. 10.2. Контролює у відповідності з правилами внутрішнього трудового розпорядку дотримання режиму робочого часу і часу відпочинку дисципліни праці правильність прийому переводу і звільнення працюючих проходження профілактичного медичного огляду і вводного інструктажу з охорони праці надання пільг та компенсацій за шкідливість умов праці. 10.3. Контролює виконання колективних договорів враховуючи задачі розвитку галузі вимог охорони праці а також правил внутрішнього трудового розпорядку. 11. Начальник служби організації праці і заробітної плати: 11.1. Вивчає умови праці працівників і підготовляє пропозиції про розмір додат кових відпусток і скорочений робочий день для осіб що зайняті на роботах з шкідливими умовами праці. 11.2. Надає відповідним службам нормативи трудових витрат з обслуговування і ремонту обладнання з метою підвищення ефективності іх використання і механізації та автоматизації трудоємких важких робіт. 11.3. Бере участь в розробці заходів щодо наукової організації праці поліпшення організації робочих місць полегшення умов праці і скорочення важких трудо-ємних і ручних робіт. 11.4. Розробляє за участю служб охорони праці порядок матеріального стимулювання за роботу по створенню безпечних і нешкідливих умов праці. 12. Начальник планово-економічної служби: Забезпечує включення комплексних та інших перспективних і поточних планів та заходів з охорони праці у відповідні розділи планів економічного і соціального розвитку лісогосподарського органу. 13. Начальник фінансової служби: Забезпечує фінансування комплексних та інших перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці. 14. Начальник служби бухгалтерського обліку і звітності: Забезпечує контроль витрачання засобів які асигновані для виконання комплексних та інших перспективних і поточних планів і заходів з охорони праці. 15. Начальник адміністративно-господарської служби: 15.1. Контролює стан робочих приміщень та забезпечує своєчасний ремонт чистоту і порядок та протипожежну безпеку. 15.2. Забезпечує виконання заходів щодо безпеки праці і протипожежної профілактики усіма підлеглими службами. 16. Юридична особа: 16.1. Контролює дотримання законодавства про працю в області режимів робочого часу і часу відпочинку виконання праці жінок і підлітків правильність переводу і звільнення працівників лісогосподарських органів. 16.2. Здійснює методичне керівництво правовою роботою з охорони праці перевіряє стан цієї роботи в об'єднаннях управліннях підприємствах і організаціях. 16.3. Слідкує за відповідністю інструкцій положень і розробок з охорони праці діючому законодавству. 16.4. Дає пояснення на запитання лісогосподарських органів по правових питаннях з охорони праці подає їм інформаційні матеріали відповідно діючому трудовому законодавству і практиці його застосування. створення організаційної структури управління ОСУ охороною праці в галузі тобто впорядковану сукупність рівнів управління органів служб підрозділів які забезпечують вплив керуючої системи на керовану взаємозв'язки та підпорядкованість з метою досягнення мети заходів з охорони праці. 3.10. Мотивація роботи з охорони праці це вид управлінської діяльності який забезпечує процес спонукання керівника і працівників на діяльність що спрямована на досягнення цілей охорони праці. Мотивація цієї діяльності базується на двох категоріях: потреби відчуття безпеки під час праці уникнення травм захворювань і аварій; винагороди за проведення заходів з охорони праці уникнення організаційних і матеріальних наслідків у випадку травмування чи профзахворювання людей виникнення аварій пожеж та ін. Функція мотивації здійснюється шляхом систематичного проведення керівником підрозділу робіт методів управління тобто сукупності засобів і прийомів впливу на колектив працівників і окремих виконавців з метою досягнення цілей охорони праці. Функція мотивації охоплює питання оперативного керівництва координації і регулювання тобто питання прийняття і реалізації рішень направлених на усунення відхилень від планів і нормативних актів створення економічних умов які стимулюють виконання завдань охорони праці на підставі підсилення зацікавленості виконавців. Функція мотивації здійснюється шляхом застосування керівництвом галузі підрозділу таких методів управління: адміністративне - правових виконання вимог посадових інструкцій керівниками та інструкцій з охорони праці робітниками виконання вимог законодавства і нормативних актів з охорони праці Закон про охорону праці КЗпП стандарти норми правила інструкції ; морально-виховних інструктаж навчання стажування пропаганда охорони праці моральне стимулювання особистий приклад керівника і неформальних лідерів трудового колективу в додержанні вимог охорони праці ; економічних використанні об'єктивних економічних законів і врахуванні інтересів працівників . В сучасних умовах ринку робота з охорони праці мотивується такими важелями: економічною зацікавленістю керівника власника в одержанні максимального прибутку зменшення витрат на відшкодування збитків потерпілим або сім'ї потерпілого штрафні санкції ремонт або заміну пошкодженого обладнання; необхідністю постійного підвищення якості і конкурентоздат-ності продукції що можлив тільки при сприятливих і безпечних умовах праці; моральною і юридичною відповідальністю власника керівника за нещасні випадки і відшкодуванням збитків потерпілим і їх сім'ям; моральною відповідальністю власника перед трудовим колективом за створення гуманних умов праці; необхідністю стверджувати позиції підприємства на ринку серед вітчизняних і зарубіжних конкурентів; необхідністю підвищувати продуктивність праці і віддачу кожної затраченої людино-години збільшувати відсоток прибутку по відношенню до вкладених інвестицій підвищувати ефективність використання людських матеріальних і фінансових ресурсів; забезпечувати технологічну перевагу підприємства перед конкурентами: забезпечувати досягнення перспективних цілей підприємства що неможливо без підвищення рівня охорони праці. Методи управління охороною праці повинні бути спрямовані на те щоби керівник вмів заздалегідь знаходити і усувати можливі причини нещасних випадків профзахворювань аварій і пожеж а не витрачав час і величезні гроші на ліквідацію їх наслідків. 3.11. Згідно діючих нормативних актів до економічної мотивації важелів роботи з охорони праці відносяться: відшкодування збитків потерпілому або його сім'ї; штрафні санкції; диференційовані внески страхування від нещасних випадків в залежності від рівня ризику підприємства. Відшкодування шкоди заподіяної працівнику ушкодженням його здоров'я складається Постанова КМУ від 23.06.93 р. № 472 від 18.07.94 р. № 192 та ін здійснюється наступним чином: виплати втраченого заробітку; виплати одноразової допомоги; компенсації витрат на медичну та соціальну допомогу; виплати при наявності моральної шкоди; виплати одноразової допомоги потерпілому або сім'ї потерпілого згідно колективного договору Спільні рекомендації . Штрафні санкції на підприємство накладаються Постанова КМУ від 17.09.93 р. № 754 та ін. за: порушення актів законодавства та інших нормативних документів від 0 5 до 2% місячного фонду заробітної плати; у разі нещасного випадку згідно Положення. На посадові особи накладаються штрафи органом Держнаглядохо-ронпраці за: невиконання колективного договору та інші порушення згідно Закону про адміністративні правопорушення до ста мінімальних розмірів заробітної плати; невиконання законних вимог органів Держнаглядохоронпраці на працівників до п'яти мінімальних розмірів заробітної плати на службових осіб до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати; порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці щодо безпечного ведення робіт на об'єктах підконтрольних органам Держнаглядохоронпраці на посадових осіб накладається штраф до десяти мінімальних розмірів заробітної плати. 3.12. Контроль облік аналіз звітність комунікація функція управління призначена для встановлення фактичного стану і виконання завдань з охорони праці в галузі підрозділі в порівнянні з планом і діючими нормативними актами визначення наслідків цих відхилень накопичення планових і фактичних даних і періодичне складання статистичних звітів встановлених форм прийняття рішень щодо визначення і включення заходів охорони праці в плани робіт наступних років. Контроль сприяє виконанню посадовими особами планів робіт законодавства та інших нормативних актів з охорони праці. Він повинен визначати ступінь повноти виконання посадовими особами обов'язків з охорони праці. Для контролю обліку аналізу і звітності з охорони праці необхідно застосовувати технічні засоби персональні комп'ютери та ін. а також систему комунікацій як складову частину системи управління. Контроль поділяється на відомчий адміністративно - громадський та профспілковий. 3.13. Відомчий контроль за додержанням охорони праці і функцію-вання СУОП в лісовому господарстві з боку вищестоящого господарського органу здійснюється його спеціалістами службою охорони праці відповідно з правами передбаченими «Тимчасовим положенням про службу охорони праці в системі Мінлісгоспу України» 1995 р. і встановленим порядком перевірок з охорони праці підвідомчих організацій і підприємств із складанням актів перевірок. За результатами контролю готуються проекти наказів постанов і вносяться відповідні пропозиції. Адміністративно - громадський контроль з охорони праці здійснюється керівником та головними спеціалістами лісогосподарського органу спільно з представниками трудового колективу профспілок підприємства у відповідності до діючих вимог. Професійні спілки самостійно здійснюють контроль за дотриманням власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці створенням безпечних і нешкідливих умов праці забезпеченням робітників засобами колективного та індивідуального захисту. Результати контролю являються підставою для складання плану заходів щодо поліпшення умов праці і охорони праці а також для відповідальності заохочення в залежності від рівня охорони праці керівних та інженерно-технічних робітників підвідомчих організацій і підприємств. 3.14. Розслідування облік та аналіз нещасних випадків профзахворювань і аварій проводяться з метою всебічного вивчення обставин і причин що визвали їх виникнення викриття недоліків та розробки заходів по їх запобіганню. Розслідування і облік нещасних випадків профзахворювань і аварій в об'єднаннях управліннях організаціях і підприємствах Міністерства лісового господарства здійснюється відповідно з діючим «Положенням» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.08. 93 р. інструкціями і методич ними вказівками Держнаглядохо-ронпраці України Міністерства охо рони здоров'я Міністерства внут-рішніх справ Федерації профспілок України і Мінстату України. 3.15. Аналіз причин нещасних випадків проводиться на підставі інформації підвідомчих організацій і підприємств матеріалів спеціального розслідування нещасних випадків показників форм статичної звітності з подальшою розробкою заходів щодо попередження можливого виникнення подібних ситуацій. Стан охорони праці у підвідомчих організаціях і на підприємствах лісогосподарський орган оцінює за результатами перевірок і такими показниками: частоти і важкості нещасних випадків їх загальної кількості; виконання доведених прийнятих завдань поліпшення умов праці охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів; виконання заходів передбачених угодою з охорони праці і планом організаційно-технічних заходів щодо поліпшення охорони праці; впровадження стандартів безпеки праці і системи управління охороною праці. Під час порівняння роботи з охорони праці декількох підприємств враховуються й інші фактори: кількість аварій та їх наслідки дорожньо-транспортні пригоди виконання приписів органів нагляду та рішень вищестоящих інстанцій а також результати огляду культури виробництва інших оглядів та показників. За підсумками аналізу вносяться пропозиції щодо покарання або заохочення керівних робітників і спеціалістів намічаються заходи для поліпшення охорони праці. 3.16. Стимулювання роботи з охорони праці керівних працівників і спеціалістів підвідомчих організацій і підприємств проводиться лісогосподарським органом під час підбиття підсумків виконання виробничого плану. Враховуючи конкретні умови виробничої діяльності об'єднань управлінь та організацій галузі діє система морального і матеріального стимулювання яка спрямована на забезпечення трудової активності робітників службовців і посадових осіб прискорює процес формування безпечних і здорових умов праці дозволяє досягнути високих показників у зменшенні травматизму та профзахворювань. Пропозиції щодо преміювання депреміювання за рівень охорони праці вносяться службою охорони праці лісогосподарського органу. Стимулювання за досягнутий рівень охорони праці окремих колективів і окремих осіб здійснюється із фондів охорони праці згідно з діючим в лісогосподарському органі Положенням. Стимулювання працівників повинно бути гласним. 4. РОБОТА ДЕРЖКОМЛІСГОСПУ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 4.1. Загальне керівництво управлінням охорони праці в галузі здійснює голова Державного комітету лісового господарства України. Для координації вдосконалення роботи з охорони праці і контролю за цією роботою в центральному апараті комітету створено відділ охорони праці який входить до складу науково-технічного управління і в цілому підпорядковується першому заступнику голови комітету. 4.2. Держкомлісгосп: проводить єдину науково-технічну політику в галузі охорони пра ці розробляє і реалізує комплексні заходи щодо поліпшення безпеки праці і виробничого середовища в галузі здійснює методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці укладає з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і без пеки праці організує і фінансує розробки і перегляд за встановленим порядком галузевих нормативних актів з охорони праці розповсюджує передовий досвід роботи в області безпеки праці. 4.3. Забезпечує правильне застосування і суворе дотримання діючого законодавства про працю правил безпеки і вимог виробничої санітарії у функціональних управліннях Держкомлісгоспу об'єднаннях управліннях і організаціях; узагальнює практику їх застосування в галузі розробляє пропозиції щодо його удосконалення і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України. 4.4. Здійснює внутрішньовідомчий контроль за дотриманням об'єднаннями управліннями і організаціями правил і норм з охорони праці наказів комітету рішень колегії Держкомлісгоспу з питань охорони праці та приймає заходи щодо усунення виявлених недоліків. 4.5. Здійснює методичне керівництво щодо створення бази для навчання підвищення кваліфікації і пропаганди в області охорони праці та організовує у встановленому порядку навчання і перевірку знань правил і норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі. 4.6. Відділ охорони праці Держкомлісгоспу планує свою роботу у відповідності з тимчасовим положенням про службу охорони праці в системі Міністерства лісового господарства України 1995 і виконує такі функції: 4.6.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці в галузі сприяє удосконаленню діяльності в цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. Координує їх роботу з питань охорони праці. 4.6.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці в галузі. 4.6.3. Організує: розробку перспективних і поточних планів роботи галузі щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці; забезпечення об'єднань облуправлінь організацій правилами стандартами та іншими нормативними актами з питань охорони праці; облік аналіз нещасних випадків аварій і професійних захворювань а також шкоди від цих подій; підготовку статистичних звітів та інфор-мацій з питань охорони праці індивідуального дозиметричного контролю працюючих в цілому по галузі. 4.6.4. Бере участь у формуванні галузевого фонду охорони праці і розподілі його коштів по об'єднанню облуправліннях та організаціях. 4.6.5. Розробляє рекомендації положення та інші нормативні документи спрямовані на підвищення рівня безпеки гігієни праці та поліпшення стану виробничого середовища на підприємствах. 4.6.6. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки прогресивних технологій вітчизняного та зарубіжного досвіду охорони праці пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці. 4.6.7. Контролює: дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузевих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій та інших документів з питань охорони праці радіаційної і пожежної безпеки безпеки дорожнього руху; відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиава-рійного колективного та індивідуального захисту працюючих; своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації з питань безпеки праці посадових осіб; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу у важких та шкідливих умовах праці. 4.6.8. Здійснює відомчий контроль на підприємствах в об'єднаннях і облуправліннях галузі за функціонуванням СУОП станом охорони праці реалізацією комплексних заходів щодо поліпшення безпеки гігієни праці і виробничого середовища профілактики ДТП. 4.6.9. Опрацьовує з відповідною галузевою профспілкою проект розділу угоди з охорони праці. 4.7. Функціональні управління і відділи Міністерства приймають участь в управлінні охороною праці в рамках своєї компетенції і розподілу обов'язків. 5. РОБОТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ УПРАВЛІНЬ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ОРГАНІЗАЦІЙ СИСТЕМИ ДЬРЖКОМЛІСГОСПУ УКРАЇНИ З УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 5.1. Загальне керівництво роботою з охорони праці здійснюють генеральні директори начальник Управління лісового господарства керівник власник організації. Оперативно-методичну роботу служба охорони праці під керівництвом генерального директора начальника управління заступника генерального директора з охорони праці. 5.2. Служби охорони праці самостійно і разом з іншими службами та підрозділами лісогосподарських органів здійснюють організаційно-методичне керівництво діяльністю підвідомчих підприємств з питань охорони праці і виконують такі завдання: а забезпечення безпеки вироб ничих процесів устаткування будівель споруд території нормалізації умов праці; б забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; в професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці пропаганди безпечних методів праці; г професійного добору виконавців для визначених видів робіт; д вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих. 5.3. Розподіл обов'язків щодо управління охороною праці між підрозділами та службами лісогосподарських органів представлений в до-датку 1. 5.4. Лісогосподарський орган за результатами аналізу стану охорони праці у підвідомчих організаціях і підприємствах матеріалів перевірок органів нагляду та контролю а також матеріалів своїх перевірок приймає управлінські рішення щодо поліпшення охорони праці і рівня управління нею контролює їх виконання і за результатами приймає відповідні заходи впливу до керівників підвідомчих організацій і підприємств. 6. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ СУОП Дане «Положення» є методичною основою для впровадження СУОП лісогосподарського органу із врахуванням конкретних умов і особливостей його діяльності структура кадри їх кваліфікація технічні і матеріальні можливості і т. п. . Перед складанням СУОП документ може мати форму Положення стандарту і т. д. здійснюється аналіз і критична оцінка керівних і методичних документів з організації і управління охороною праці. Лісогосподарські органи які впровадили СУОП раніше вносять необхідні корективи у відповідності з даним Положенням. СУОП вважається впровадженою якщо виконуються у повному обсязі всі її положення і в першу чергу розподілені обов'язки з охорони праці встановлені завдання функції системи. За впровадження СУОП несе персональну відповідальність керівник лісогосподарського органу. І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ СУОП 1.1. Система управління охороною праці є одним із найважливіших елементів загальної системи управління лісовим господарством і представляє собою встановлений законодавством і нормативними документами комплекс організаційних технічних і санітарно-гігієнічних заходів по створенню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях збереженню здоров'я людини в процесі праці. 1.2. Об'єктом СУОП в лісогосподарських органах вищої і середньої ланки управління являється діяльність з охорони праці в галузі лісогосподарському виробничому об'єднанні лісогосподарському управлінні організаціях і підприємствах безпосереднього порядкування *. 1.3. Основне призначення СУОП в лісовому господарстві забезпечити: єдиний для всіх управлінь об'єднань підприємств та організацій системний підхід до управління охороною праці що відповідає законодавству України досягненням науки техніки і виробництва; діючим нормативним актам; безпечні та здорові умови праці для працюючих постійне зниження травматизму і професійних захворювань при мінімальних трудових і матеріальних витратах організацію гнучкої структури управління охороною праці в галузі яка не виключає можливість безперервного її удосконалення і швидкого узгодження всіх змін і доповнень що відбуваються в законодавчих і нормативних документах з охорони праці; раціональну організацію діловиробництва з охорони праці і взаємозв'язок СУОП лісового господарства з іншими системами які діють в області охорони праці. * Виробниче об'єднання «Держспецлісгоспмаш» науково-дослідні інститути УкрНДІЛГА і УкрНДІпрліс об'єднання матеріально-технічного постачання «Укрдерж-лісгосппостач» державна заготівельно-торгова фірма «Укрдержзаготліснасіння» Державна зовнішньо-торговельна фірма «Український ліс» Державний проектний і впро-ваджувальний центр організації праці «Укрдержцентрпрацяліс» Центр підготовки га підвищення кваліфікації кадрів «Укрцентркадриліс» Державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання «Укрдержліспроект» Державні проектно-вишукувальні Інститути «Укрдіпроліс» та «Харківдіпроагроліс» Державна лісонасіннєва станція «Укр-держліснасіння» Українська державна база авіаційної охорони лісів об'єднання «Укр-лісозахист» учбові заклади Національні природні парки Севастопольський ДЛГ Державні лісомисливські господарства. 1.4. Нормативною базою СУОП являються: Національна програма поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища Закон України «Про охорону праці» Кодекс законів про працю України система стандартів безпеки праці ССБП Правила з охорони праці в лісовій деревообробній промисловості і лісовому господарстві інші законодавчі і нормативні документи які регулюють взаємовідносини між різними суб'єктами права в цій сфері. 2. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 2.1. Процес управління охороною праці лісогосподарськими органами вищої і середньої ланки управління здійснюється відповідно з функціональною схемою див. рис. шляхом послідовного виконання таких функцій управління: 1 прогнозування безпеки і планування роботи з охорони праці; 2 організація роботи; 3 мотивація; 4 стимулювання; 5 контроль облік аналіз. 2.2. Прогнозування і планування роботи з охорони праці: 2.2.1. Прогнозування необхідних заходів з ОП проводиться шляхом визначення зміни небезпечних і шкідливих виробничих факторів зумовлених ростом виробничих потужностей інтенсифікацією праці впровадженням нової і модернізації діючої техніки і технології будівництвом нових і реконструкцією виробничих об'єктів і споруд які існують і в зв'язку з цим змінами кількості і структури виробничого травматизму і захворювань на основних видах робіт в лісовому господарстві. По результатах прогнозування планується робота з попередження травматизму і захворювань розподіляються асигнування на номенклатурні заходи з охорони праці. План роботи з охорони праці в Держкомлісгоспі об'єднаннях управліннях та організаціях розробляється службою охорони праці узгоджується з профспілкою і затверджується керівництвом. Перспективне планування включає комплексні плани на 3 5 років плани впровадження стандартів безпеки праці і організаційно-технічні заходи з питань поліпшення охорони праці. 2.2.2. В поточне планування входять заходи перспективних планів передбачених на поточний рік і плану робіт служби охорони праці лісогосподарського органу з графіком перевірок підпорядкованих організацій і підприємств. Оперативне планування передбачає заходи виконання приписів актів перевірок і рішень органів нагляду контролю і вищестоящих організацій. Заходи планів з охорони праці зазначаються у відповідних розділах виробничих планів лісогосподарських органів. З метою проведення єдиної науково-технічної політики в галузі впровадження найновіших досягнень науки техніки та передового досвіду що направлені на створення безпечних і нешкідливих умов праці і удосконалювання управління роботами з охорони праці здійснюється планування науково-дослідних робіт з охорони праці в галузі. Перспективне та річне планування науково-дослідних робіт з охорони праці здійснює Науково-технічне управління щодо пропозицій об'єднань управлінь підприємств та організацій. 2.3. Організація процесу управління охороною праці. Організація робіт з охорони праці являє собою процес безпосереднього формування керівної і керованої систем. Лісогосподарський орган встановлює конкретні обов'язки з управління охороною праці між його підрозділами та службами додаток 1 визначає обов'язки права та відповідальність за охорону праці керівних та інженерно-технічних працівників лісогосподарського органу додаток 2 згідно з якими вносяться доповнення в посадові інструкції працівників апарату. 2.4. Оперативне керівництво і координація мотивація . Оперативне керівництво охороною праці включає в себе: впровадження стандартів ССБП навчання і підвищення кваліфікації з охорони праці пропаганду охорони праці забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту ЗІЗ санітарно-побутового забезпечення забезпечення безпеки виробничого обладнання будівель і споруд. 2.4.1. Розробка перегляд і впровадження державних галузевих стандартів і стандартів підприємств з безпеки праці а також вимог безпеки в стандартах і технічних умовах повинні проводитися відповідно із Законом України про охорону праці Постановою Кабінету Міністрів України від 2. 03. 94 р. «Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» і відповідного Положення яке затверджено наказом Дєржнаглядохоронпраці України від 16.03.94 р. № 19. Базовими організаціями з розробки і впровадження стандартів ССБП в Держкомлісгоспі є науково-дослідні та проектні інститути які визначені розпорядженням керівництва комітету. Функції центральної головної організації з стандартизації в області безпеки праці в Держкомлісгоспі покладені на 'Укрдержцентрпрацяліс. Науково-технічне та організаційно-методичне керівництво впровадженням стандартів ССБТ в галузі здійснює Науково-технічне управління Міністерства. 2.4.2. Порядок навчання та підвищення кваліфікації з охорони праці. Загальне керівництво і контроль за проведенням навчання та атестації з охорони праці керуючих працівників і спеціалістів покладається на керівництво лісогосподарського органу. Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів усіх рівнів управління викладений в Типовому положенні про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці затвердженим Дєржнаглядохоронпраці від 4.04. 1994 р. № ЗО. Навчання працівників питанням охорони праці є обов'язковим для всіх підприємств і організацій незалежно від характеру і ступеня безпеки виробництва. Спеціалісти служб охорони праці лісогосподарських органів що не мають практики роботи з охорони праці спочатку проходять підготовку в центрі підвищення кваліфікації «Укрцентркадри-ліс». 2.4.3. Пропаганда охорони праці важливий азсіб формування впевненості працівників та службовців підприємств у необхідності суворого дотримання вимог безпечного ведення робіт а посадових осіб у створенні безпечних і нешкідливих умов праці. Пропаганда охорони праці включає виховну роботу з попередження травматизму і захворювання вивчення і розповсюдження передового досвіду роботи з охорони праці розгляд причин нещасних випадків і порушень охорони праці на підпорядкованих підприємствах і підприємствах інших галузей народного господарства і досвіду профілактичної роботи з їх попередження проведення конкурсів вистав семінарів шкіл передового досвіду використання радіо- телезасобів друку та засобів наочної агітації. Школою вивчення і розповсюдження передового досвіду з охорони праці в лісогосподарських органах повинні стати базові з охорони праці підприємства робота яких організовується згідно з діючим Положенням. Для пропаганди та навчання охорони праці при лісогосподарських органах створюється і забезпечується робота базових кабінетів з охорони праці згідно з діючим Положенням і рекомендаціями. Методичне керівництво роботою базових кабінетів виконує Центральний методичний кабінет з охорони праці в лісовому господарстві. 2.4.4. Забезпечення працюючих засобами індивідульного захисту ЗІЗ . Лісогосподарський орган готує у вищестоящі інстанції пропозиції щодо покращення забезпечення працюючих ЗІЗ та підвищення якості виробів організовує їх централізований ремонт прання хімчистку повторне просочення при необхідності через комбінат побутового обслуговування своєчасно інформує підвідомчі організації і підприємства про зміни Типових галузевих норм безкоштовної видачі 313 керівних та інструктивних документів про порядок видачі і використання виробів в необхідних випадках складає звітні заявки на ЗІЗ здійснює перевірку складання заявок підвідомчими підприємствами. 2.4.5. Забезпечення безпеки виробничого обладнання будівель та споруд. Лісогосподарський орган здійснює підбір системи машин і обладнання які забезпечують безпечні умови праці та організує проведення технічної експертизи стану виробничих будівель і споруд що експлуатуються. При прийманні закінчених будівництвом і реконструйованих об'єктів здійснюється аналіз обліку вимог охорони праці. 2.5. Контроль з охорони праці. 2.5.1. Контроль за станом охорони праці профілактичний захід що сприяє виконанню посадовими особами положень законодавства правил та норм з охорони праці. Дійство контролю визначається ступенем повноти виконання посадовими особами обов'язків з організації безпечної роботи колективів дотримання правил та норм охорони праці виконання робіт з винятковості травматизму і профзахворювань робітників. Примітка: План організаційно-технічних заходів та інша документація по впровадженню СУОП подається в окремих методичних вказівках. Додаток 1. Структурно-функціональна схема управління охороною праці на підприємстві на прикладі Бродівського держлісгоспу Додаток 2 Структурно-функціональна структура управління охороною праці об'єднання на прикладі ДЛГО „Львівліс" Додаток 3. Технологічна схема управління охороною праці на підприємстві Додаток 3 1. СХЕМА управління охороною праці в системі Державного комітету лісового господарства України