ДСТУ Б А.1.1-20-94

ДСТУ Б А.1.1-20-94 ССНБ. Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни і визначення

ДСТУ Б А.1.1-20-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ====================================================== Система стандартизації і нормування в будівництві КРЕЙДА ПРИРОДНА МУКА ВАПНЯКОВА І ДОЛОМІТОВА Терміни та визначення МІНБУДАРХІТЕКТУРИ УКРАЇНИ КИЇВ ДСТУ Б А.1.1-20-94 Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням державних нормативів і стандартів Мінбудархітектури України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства України у справах будівництва та архітектури від 12.04.94 р. М 83. 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ДСТУ Б А.1.1-20-94 ЗМІСТ С. 1 Галузь використання................................. 1 2 Нормативні посилання ............................... 2 3 Основні положення .................................. 2 4 Загальні ноняття ................................... 3 4.1 Види та властивості природної крейди ........... 3 4.2 Способи переробки крейди ....................... 5 4.3 Види вапнякової муки ........................... 7 4.4 Характеристика та властивості вапнякової муки .. 9 Абетковий покажчик українських термінів ............. 11 Абетковий покажчик німецьких термінів ............... 12 Абетковий покажчик англійських термінів ............. 13 Абетковий покажчик французьких термінів ............. 14 Абетковий покажчик російських термінів .............. 15 ДСТУ Б А.1.1-20-94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ================================================ Система стандартизації та нормування в будівництві КРЕЙДА ПРИРОДНА МУКА ВАПНЯКОВА І ДОЛОМІТОВА Терміни та визначення Система стандартизации и нормирования в строительстве МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ И ДОЛОМИТОВАЯ Термины и определения Stапdаrdіzаtiоп аnd поrmаlіzаtіоп sуstems in construсtion NATUREL CHALK LIMESTONE AND DOLOMITE POWDERS Тегms and definitions ---------------------------------------------------------------- Чинний від 1994-10-01 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять крейди природної муки вапнякової і доломітової призначених для використання в різних галузях народного господарства. 1.2 Терміни регламентовані в цьому стандарті обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально-методичній літературі а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем. 1.3. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підпри- ємств установ організацій що діють на території України тех- нічних комітетів з стандартизації науково-технічних та інженер- них товариств міністерств відомств . -------------------------------------------------------- - 2 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 2 НОРМАТИВНі ПОСИЛАННЯ У цьому стандарті є посилання на такі документи: ДСТУ 1.2-93 | Державна система стандартизації України. | Порядок розроблення державних стандартів ------------------------------------------------------------- ДСТУ 1.5-93 | Державна система стандартизації України. | Загальні вимоги до побудови викладу | оформлення та змісту стандартів -------------------------------------------------------------- КНД 50-011-93 | Основні положення та порядок розроблення | стандартів на терміни та визначення | 3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 3.2 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом введення до них похідних ознак які доповнюють значення термінів що використовуються. Доповнення не можуть порушувати об- сяг і зміст понять визначених у стандарті. 3.3 У стандарті як довідкові подані німецькі dе англійські еn французькі fr і російські rи відповідники ста- ндартизованих термінів а також визначення російською мовою. 3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо. - 3 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4.1 ВИДИ ТА ВЛАСТИ- ВОСТІ ПРИРОДНОЇ КРЕЙДИ 4.1.1 природна крейда de Naturkreide en natural chalk fr craienaturalle ru природный мел Продукт одержаний iз Продукт полученный из осадової карбокатної осадочной карбонатой по- породи крейди без роды мела без изменения зміни чи з поліпшенням или с улучшением ее хими- її хімічного складу ческого состава 4.1.2 грудкова крейда de St[u1]ckkreide * еn lumpchalk fr craie en mottes ru комовый мел Продукт одержаний Продукт полученный дроб- дробінням крейди на кус- лением мела до кусков раз- ки розміром не 6iльшим мером не более 400 мм ніж 400 мм 4.1.3 дроблена крейда de Zerkleinerte Kreide en brtaked chalk fr craie соnсаss[e2]е * ru дробленый мел Продукт одержаний Продукт полученный дроб- дробінням крейди на кус- лением мела до кусков раз- ки розміром не більшим мером не более 50 мм ніж 50 мм 4.1.4 мелена крейда dе Gemahlene Kreide еn flourchalk fr farine de craie ru молотый мел Порошкоподібний про- Порошкообразный про- дукт одержаний поме- дукт полученный помолом лом висушеної дробле- высушенного дробленного нoї крейди на частки мела до частиц размером poзmipoм переважно преимущественно менее 1 меншим ніж 1 мм мм 4.1.5 крейда для електродних de Kreide f[u1]r Elektro- * покриттів denmantel еn chalk for electrode сoa- tings fr craie pour rev[e3]te- * ments [a4] electrodes * ru мел для электродных покрытий - 4 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 Грудкова мелена крейда Комовый маиотый мел с з нормованим вмістом нормированным содержа- cipки і фосфору призна- нием серы и фосфора пред- чена ддя електродів які назначенный для эпектро- використовують у про- дов ислользуемых при цeci дугового зварюван- дуговой сварке металлов ня металів 4.1.6 сепарована крейда de Klassierte Kreide еn separated chalk fr craie sераr[e2]e * ru сепарированый мел Тонкодисперсний про- Тонкодисперсный продукт дукт одержаний класи- полученный классифика- фікацією i сепарацією цией и сепарацией моло- меленої крейди того мела 4.1.7 Дрібнофобізована крейда de Hydrophobierte Kreide еn hydrophobic chalk fr craie hydrophobe ru гидрофобизированный мел Сепарована крейда моди- Сепарированный мел под- фікована гідрофобiза- вергнутый модифицирова- тором нию гидрофобизатором 4.1.8 збагачеиа крейда de Aufbereirete Kreide еn concentrated chalk fr craie concentr[e2]e * ru обогащенный мел Природна крейда з по- Природный мел с улучшен- ліпшеним хімічним скла- ным химическим составом дом одержана збагачен- полученный обогащением ням меленої крейди молотого мела 4.1.9 гідрофобність крейди de Kreidehydrophobie еn chalk water-repellent property fr hydrophobie de la craie ru гидрофобность мела Здатністъ крейди не змо- Способность мела не сма- чуватись водою чиваться водой 4.1.10 гідрофільність крейди dе Kreidehydrophilie еn chalkwettingability fr aptitudehydrophile de la craie ru гидрофильность мела Здатність крейди змочу- Способность мела смачи- ватись водою ваться водой - 5 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4.2 СПОСОБИ ПЕРЕРОБ- КИ КРЕЙДИ 4.2.1 дробіння крейди de Kreidezerkleinerung еn chalk crushing fr concassage de la craie ru дробление мела Процес руйнування кус- Процесс разрушения кус- ків крейди для зменшен- ков мела дпя уменьшения ня їх розміру их размера 4.2.2 помел крейди de Kreidemahlung еn chalk grinding fr broyage de la craie ru помол мела Механічне подрібнення Механическое измельчение дробленої крейди дробленого мела 4.2.3 сухий помел крейди de Trockenmahlung der Kreide еn drychalk grinding fr broyage [a4] sec de la * craie ru сухой помол мела Помел дробленої крей- Помол дробленого мела в ди у повітряному середо- воздушной среде вищі 4.2.4 мокрий помел крейди dе Nabzermahlung der Kreide еn wetchalk grinding fr broyage humide de la craie ru мокрый помол мела Помел дробпеної крей- Помол дробленого мела в ди у водному середовищі водной среде 4.2.5 класифікація крейди de IQeideklassierung еn chalk classifying fr classification de la craie ru классификация мела Роздiлення меленої Разделение молотого мела крейди на фракції на фракции 4.2.6 модифікування крейди de Kreidemodifizierung еn chalkmodification fr modification de la craie ru модифицирование мела Введення у природну Введение в природный мел крейду добавок що її модифицирующих добавок модифікують - 6 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4.2.7 модифікуюча добавка до de Modifizierter Kreidezu- крейди satz еn chalkmodifying additive fr addition modifiant pour la craie ru модифицируюшдя добавка к мелу Речовина яку додаютъ до Вещество добавляемое к приpoдної крейди для природному мелу для улуч- покращання її физико- шения его физико-механи- механічних властивостей ческих свойств 4.2.8 сепарація крейди de Kxeidescheidung en chalk separation fr s[e2]paration de la * craie ru сепарация мела Відокремлення кpyпних Отделение крупных фрак- фракцій крейди від дpi6- ций мела от мелких после них після її помелу его помола 4.2.9 збагачення крейди de Kreideaufbereitung еn chalk concentration fr concentration de la craie ru обогащение мела Часткове вилучення до- Частичное удаление приме- мішок з природної крей- сей из природного мела для ди для підвищення вміс- повышения содержания ту карбонатів карбонатов 4.2.10 відмулювання крейди de Sсhl[a1]mmen * еn chalkelutriating fr elutriation de la craie ru отмучивание мела Розділення меленої крей- Разделение молотого мела ди на фракції шляхом її на фракции путем его сус- суспензування у воді i пензирования в воде и пос- подальшого осаду часток ледующего осаждения час- під дією сили тяжіння тиц под действием силы тя- жести 4.2.11 суспензування крейди dе Kreidesuspendieren еn chalksuspension fr suspension de la craie ru суспензирование мела Процес одержання зависі Процесс получения вэвеси дрібних часток меленої мелких частиц молотого крейди у воді мела в воде - 7 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4.2.12 домішки у крейді de Kreidefremdestoffe еn impurities in the chalk fr impuret[e2]s dans la * craie ru примеси в меле Miнеpaли в природній Минералы в природном крейді які не розчиня- меле не растворимые в со- ютъся у соляній кислоті ляной кислоте 4.3 ВИДИ ВАПНЯКОВОЇ МУКИ 4.3.1 вапнякова мука de Kalkmehl еn limestonepowder fr poudrecalcaire ru известняковая мука Продукт одержаний Продукт полученый дроб- дробінням i помелом лением и помолом извес- вaпняків призначений тняков предназначенный для вапнякування кис- для известкования кислых лих гpунтів почв 4.3.2 вапнякова сиромелена dе Rohkalkmehl мука en wet crusched limestone powder fr poudre calcaire broy[e2]-* ehumide ru известняковая сыромолотая мука Вапнякова мука одержа- Известняковая мука полу- на без підсушування ченная без подсушивания вапняків вапняков 4.3.3 вапнякова суспензія de Kalkaufschl[a2]mmung * еn limestonesuspension fr suspension calcaire ru известняковая суспензия Продукт одержаний мок- Продукт полученный мок- рим помелом дроблено- рым помолом дробленого го вапняку известняка 4.3.4 вапнякова мука для de Kalkmehl f[u1]r die Pro- * виробництва комбікор- duction von Fertigmisch- мів для тварин i птиці futter f[u1]r Tiere und * V[o1]gel * еn limestonepowder formixed feeds production for animals and poultry fr poudre cslcaire pour la produktion des aliments compos[e2]s [a4] desti- * nation des animaux et de la volaille ru известняковая мука дня - 8 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 производства комбикормов для животных и птицы Вапнякова мука із нор- Известняковая мука с нор- мованим вмістом не- мируемым содержанием шкідливих отруйних i невредных ядовитых и ме- металомагнітних домі- талломагнитных примесей шок призначена для ви- предназначенная для про- робництва комбікормів изводства комбикормов 4.3.5 вапнякова мука для de Kalkmehl f[u1]r die * підгодівлі птиці Deif[u1]tterung der * V[o1]gel * en limestone flour for feeding of the poultry fr farine calcaire pour la volaille ru известняковая мука для подкормки птицы Вапнякова мука iз нор- Известковая мука с нор- мованим вмістом не- мируемым содержанием не- шкідливих отруйних і вредных ядовитых и метал- металомагнітних до- ломагнитных примесей мішок призначена для предназначенная дпя под- підгодівлі птиці кормки птицы 4.3.6 магнезіальна мука dе Magnesiamehl en magnesium flour fr farine magnesienne ru магнезиальная мука Вапнякова мука одер- Известняковая мука полу- жана iз магнезіельних ченная из магнезиальных вaпняків призначена для ивестняков предназначен- вапнякування кислих ная для известкования кис- грунтів лых почв 4.З.7 доломітова мука de Dolomitmehl en dolomitic flour fr farine de dolomie ru доиомитовая мука Продукт одержаний Продукт полученный дроб- дробiнням i помелом лением и помолом доломи- доломітів призначений тов предназначенный для для вапнякування кис- известкования кислых почв лих грунтів 4.З.8 порошна мука de Staubmehl еn dusty flour fr farine poussi[e2]reuse * ru пылящая мука Вапнякова або доломі- Известняковая или доломи- това мука iз вмістом во- товая мука с содержанием логи меншим ніж нор- влаги менее нормируемого мована нижня границя нижнего предела влажнос- вологості ти - 9 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4.3.9 малопорошна мука de Leichtstaubmehl еn low dusty flour fr farine peu pouss[e2]- * rieuse ru слабопылящая мука Вапнякова або доломі- Известняковая доломи- това мука iз нормованим товая мука с нормирован- вмістом вологи ным содержанием влаги 4.4 ХАРАКТЕРИСТИКИ TA ВЛАСТИВОСТІ ВАПНЯКОВОЇ МУКИ 4.4.1 клас вапнякової муки de Kalkmehlklasse en limestone flour class fr classe de poudre calcaire ru класс известняковой муки Характеристика вапня- Характеристика известня- кoвoї муки в залежності ковой муки в зависимости від міцності вапняку з от прочности известняка из якого вона одержана которого она получена 4.4.2 вапнякування грунтів de Bodenkalkung еn soil lime pretreatment fr chaulage du sol ru известкование почв Внесення в гpyнт міне- Внесение в почву минераль- ральних вапняних до- ных известковых удобрений брив для зменшення для уменьшения кислотнос- кислотності i підви- ти и повышения ее плодо- щення його родючості родия 4.4.3 баласт у вапнякові муці de Kalkmehlballast еn ballast in limestone flour fr ballast dans la farine calcaire ru балласт в известняковой муке Фракція розміром 1 мм i Фракция размером 1 мм и більше у вапняковій муці более в известняковой муке з твердих вапняків из твердых известняков 4.4.4 активна частина у de Aktiver Teil des Kalkmehls вапняковій муці еn active part in limestone flour fr part active dans la farine calcaire ru активная часть в известня- ковой муке Маса вапнякової муки Масса известняковой муки без вологи i баласту исключая влагу и балласт - 10 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 4.4.5 нормований вміст de Normierter Gehalt der che- хімічних елементів mischen Elemente еn content fixing of Chemical elements fr teneur r[e2]glament[e2]е * en m[e2]taux chimiques * ru нормированное содержа- ние химических злементов Bмiст xiмічних елемен- Содержание химических тів у mатеріалі встанов- элементов в материале ус- лений нормативним до- тановленное нормативным кументом документом 4.4.6 гранулометричні фракції de Kornfraktionen еn size fractions fr fractions granulometri- ques ru гранулометрические фракции Групи часток матеріалу Группы частиц материала які мають розміри у вста- размеры которых находят- новлених межах ся в установленных преде- лах 4.4.7 дисперсність dе Dispersit[a1]t * en dispersivity fr dispersit[e2] * ru дисперсность Ступінь подрiбнення Степень измельчения мате- матеріалу риала 4.4.8 гранулометричний склад de Kornzusammensetzung еn granulometric composition fr composition granulom[e2]-* trique ru гранулометрический состав Виражений у відсотках Выраженное в процентах вміст часток у грануло- содержание частиц в гра- метричних фракціях нулометрических фракциях віднесений до загальної по огношению к общему кількості порошку взя- количеству порошка вза- того для аналізу того для анализа 4.4.9 масова доля вологи de Feuchtigkeitsmassennanteil еn fraction of total mass moisture fr fraction de masse totale d'humudit[e2] * ru массовая доля влаги Відношення маси рідини Отношение массы жидкос- в мaтеpiaлi до маси воло- ти в материале к массе гого матеріалу влажного материала - 11 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІВ баласт у вапняковій муці .................................. 4.4.3 вапнякування грунтів ...................................... 4.4.2 відмулювання крейди ....................................... 4.2.10 вміст хімічних елементів нормований ....................... 4.4.5 гідрофільність крейди ..................................... 4.1.10 гідрофобність крейди ...................................... 4.1.9 дисперсність .............................................. 4.4.7 добавка до крейди модифікуюча ............................. 4.2.7 доля вологи масова ........................................ 4.4.9 домішки у крейді .......................................... 4.2.12 дюбіння крейди ............................................ 4.2.1 збагачення крейди ......................................... 4.2.9 клас вапнякової муки ...................................... 4.4.1 класифікація крейди ....................................... 4.2.5 крейда гідрофобізована .................................... 4.1.7 крейда грудкова ........................................... 4.1.2 крейда для електродних покриттів .......................... 4.1.5 крейда дроблена ........................................... 4.1.3 крейда збагачена .......................................... 4.1.8 крейда мелена ............................................. 4.1.4 крейда природна ........................................... 4.1.1 крейда сепарована ......................................... 4.1.6 модифікування крейди ...................................... 4.2.6 мука вапнякова ............................................ 4.3.1 мука вапнякова для виробництва комбікормів для тварин і птиці ........................................ 4.3.4 мука вапнякова для підгодівлі птиці ....................... 4.3.5 мука вапнякова сиромелена ................................. 4.3.2 мука доломітова ........................................... 4.3.7 мука магнезіальна.......................................... 4.3.6 мука порошна .............................................. 4.3.8 мука малопорошна .......................................... 4.3.9 помел крейди .............................................. 4.2.2 помел крейди мокрий ....................................... 4.2.4 помел крейди сухий ........................................ 4.2.3 сепарація крейди .......................................... 4.2.8 склад гранулометричний .................................... 4.4.8 суспензування крейди ...................................... 4.2.11 суспензія вапнякова ....................................... 4.3.3 фракції гранулометричні ................................... 4.4.6 частина активна у вапняковій муці ......................... 4.4.4 - 12 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 AБETKOBИЙ ПOKAЖЧИК HIMEЦЬКИХ TEPMIHIB Aktiver Teil des Kalkmehls ................................ 4.4.4 Autbereirete Kreide ....................................... 4.1.8 Bodenkalkung .............................................. 4.4.2 Dispersit[a1]t ............................................ 4.4.7 * Dolomitmehl ............................................... 4.3.7 Feuchtigkeitsmassennanteil ................................ 4.4.9 Gemahlene Kreide .......................................... 4.1.4 Hydrophobierte kreide ..................................... 4.1.7 Kalkaufschl[a1]mmung ...................................... 4.3.3 Kalkmehl .................................................. 4.3.1 Kalkmehlballast ........................................... 4.4.3 Kalkmehl f[u1]r die Beif[u1]tterung der V[o1]gel .......... 4.3.5 * Kalkmehl f[u1]r die Produktion von Fertigmischfutter * f[u1]r Tiere und V[o1]gel ................................. 4.3.4 * Kalkmehlklasse ............................................ 4.4.1 Klassierte Kreide ......................................... 4.1.6 Kornfraktionen ............................................ 4.4.6 Kornzusammensetzung ....................................... 4.4.8 Kreideaufbereitung ........................................ 4.2.9 Kreide f[u1]r Elektrodenmantel ............................ 4.1.5 * Kreidefremdestoffe ........................................ 4.2.12 Kreidehydrophilie ......................................... 4.1.10 Kreidehydrohobie .......................................... 4.1.9 Kreideklassierung ......................................... 4.2.5 Kreidemahlung ............................................. 4.2.2 Kreidemodifizierung ....................................... 4.2.6 Kreidescheidung ........................................... 4.2.8 Kreidesuspendieren ........................................ 4.2.11 Kreidezerkleinerung ....................................... 4.2.1 Leichtstaubmehl ........................................... 4.3.9 Magnesiamehl .............................................. 4.3.6 Modifizierter Kreidezusatz ................................ 4.2.7 Nabzermahlung der Kreide .................................. 4.2.4 Naturkreide ............................................... 4.1.1 Normierter Gehalk der chemischen Elemente ................. 4.4.5 Rohkalkmehl ............................................... 4.3.2 Schl[a1]mmen .............................................. 4.2.10* Staubmehl ................................................. 4.3.8 St[u1]ckkreide ............................................ 4.1.2 * Trockenmahlung der Kreide ................................. 4.2.3 Zerkleinerte Kreide ....................................... 4.1.3 - 13 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 AБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК АНГЛІЙСЬКИХ TEPMIHIB active part in limestone flour ............................ 4.4.4 ballast in limestone flour ................................ 4.4.3 breaked chalk ............................................. 4.1.3 chalk classifying ......................................... 4.2.5 chalk concentration ....................................... 4.2.9 chalk crushing ............................................ 4.2.1 chalk elutriating ......................................... 4.2.10 chalk for electrode coatings .............................. 4.1.5 chalk grinding ............................................ 4.2.2 chalk modification ........................................ 4.2.6 chalk modifying additive .................................. 4.2.7 chalk separation .......................................... 4.2.8 chalk suspension .......................................... 4.2.11 chalk water-repellent property............................. 4.1.9 chalk wetting ability ..................................... 4.1.10 concentrated chalk ........................................ 4.1.8 content fixing of chemical elements ....................... 4.4.5 dispersivity............................................... 4.4.7 dolomitic flour ........................................... 4.3.7 dry chalk grinding ........................................ 4.2.3 dusty flour ............................................... 4.3.8 flour chalk ............................................... 4.1.4 fraction of total mass moisture ........................... 4.4.9 granulometric composition ................................. 4.4.8 hydrophobic chalk ......................................... 4.1.7 impurities in the chalk ................................... 4.2.12 limestone flour class ..................................... 4.4.1 limestone flour for feeding of the poultry ................ 4.3.5 limestone powder........................................... 4.3.1 limestone powder for mixed feeds production for animals and poultry ................................... 4.3.4 limestone suspension ...................................... 4.3.3 low dusty flour ........................................... 4.3.9 lump chalk ................................................ 4.1.2 magnesium flour ........................................... 4.3.6 natural chalk ............................................. 4.1.1 separated chalk ........................................... 4.1.6 size fractions ............................................ 4.4.6 soil lime pretreatment .................................... 4.4.2 wet chalk grinding ........................................ 4.2.4 wet crusched limestone powder ............................. 4.3.2 - 14 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ addition modifiant pour la craie .......................... 4.2.7 aptitude hydrophile de la craie ........................... 4.1.10 ballast dans la farine calcaire ........................... 4.4.3 broyage [a4] sec de la craie .............................. 4.2.3 * broyage de la craie ....................................... 4.2.2 broyage humide de la craie ................................ 4.2.4 chaulage du sol ........................................... 4.4.2 classe de poudre calcaire ................................. 4.4.1 classification de la craie ................................ 4.2.5 contposition granulometrique .............................. 4.4.8 concassage de la craie .................................... 4.2.1 concentration de la craie ................................. 4.2.9 craie concass[e2]e ........................................ 4.1.3 * craie concentr[e2]e ....................................... 4.1.8 * craie en mottes ........................................... 4.1.2 craie hydrophobe .......................................... 4.1.7 craie naturelle .......................................... 4.1.1 craie pour rev[e3]tements [a4] electrodes ................. 4.1.5 * craie separ[e2]e .......................................... 4.1.6 * dispersit[e2] ............................................. 4.4.7 * elutriation de Ia craie ................................... 4.2.10 farine calcaire pour la volaille .......................... 4.3.5 farine de craie ........................................... 4.1.4 farine de dolomie ......................................... 4.3.7 farine magnesienne ........................................ 4.3.6 farine peu poussi[e2]reuse ................................ 4.3.9 * farine poussi[e2]reuse .................................... 4.3.8 * fraction de masse totale d'humudit[e2] .................... 4.4.9 fractions granulometriques ................................ 4.4.6 hydrophobie de la craie ................................... 4.1.9 impurit[e2]s dans la craie ................................ 4.2.12 modification de la craie .................................. 4.2.6 part active dans la farine calcaire ....................... 4.4.4 poudre calcaire............................................ 4.3.1 poudre calcaire broy[e2]e humide .......................... 4.3.2 * poudre calcaire pour la production des aliments composes [a4] destination des animaux et de la volaille ............ 4.3.4 * s[e2]paration de la craie ................................. 4.2.8 * suspension calcaire ....................................... 4.3.3 suspension de la craie .................................... 4.2.11 teneur reglament[e2]e en m[e2]taux chimiques .............. 4.4.5 * - 15 - ДСТУ Б А.1.1-20-94 АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ балласт в известняковой муке .............................. 4.4.3 гидрофильность мела ....................................... 4.1.10 гидрофобность мела ........................................ 4.1.9 дисперсность .............................................. 4.4.7 добавка модифицирующая к мелу ............................. 4.2.7 доля влаги массовая ....................................... 4.4.9 дробление мела ............................................ 4.2.1 известкование почв ........................................ 4.4.2 класс известняковой муки .................................. 4.4.1 классификация мела ........................................ 4.2.5 мел гидрофобизированный ................................... 4.1.7 мел для электродных покрытий .............................. 4.1.5 мел дробленый ............................................. 4.1.3 мел комовый ............................................... 4.1.2 мел обогащенный ........................................... 4.1.8 мел молотый ............................................... 4.1.4 мел природный ............................................. 4.1.1 мел сепарированный ........................................ 4.1.6 модифицирование мела ...................................... 4.2.6 мука даломитовая .......................................... 4.3.7 мука известняковая ........................................ 4.3.1 мука известняковая для подкормки птицы .................... 4.3.5 мука известняковая для производства комбикормов для животных и птицы ...................................... 4.3.4 мука известняковая сыромолотая ............................ 4.3.2 мука магнезиальная ........................................ 4.3.6 мука пылящая .............................................. 4.3.8 мука слабопылящая ......................................... 4.3.9 обогащение мела ........................................... 4.2.9 отмучивание мела .......................................... 4.2.10 помол мела ................................................ 4.2.2 помол мела мокрый ......................................... 4.2.4 помол мела сухой .......................................... 4.2.3 примеси в меле ............................................ 4.2.12 сепарация мела ............................................ 4.2.8 содержание химических элементов нормированное ............. 4.4.5 состав гранулометрический ................................. 4.4.8 суспензирование мела ...................................... 4.2.11 суспензия известняковая ................................... 4.3.3 фракции гранулометрические ................................ 4.4.6 часть активная в известняковой муке ....................... 4.4.4 Ключові слова: абетковий покажчик визначення дисперсність вапнякова мука доломітова мука збагачена крейда природна крейда продукти термін характеристика. Примітка. */ цифри за літерами в квадратних дужках відповідають значенням в таблиці відповідності символів