Положення про службу охорони праці системи міністерства охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО СХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКА3 30.09.94            №268 м. Київ Про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров"я України Відповідно до статті 40 Закону України "Про  охорону праці"  та Типового положення про службу охорони праці" затвердженного наказом  Державного комітету  України по нагляду за охороною праці  від 30. 08.93  №73. НАКАЗУЮ: Затвердити Положення про службу охорони праці системи Міністерства охорони здоров"я України що додається. ПРОПОНУЮ: 1. Міністру охорони здоров"я Республіки Крим начальникам Управлінь охорони здоров"я обласних міських виконавчих комітетів керівникам закладів охорони здоров"я безпосереднього підпорядкування: 1.1. Створити до 1 листопада 1994 року служби охорони праці згідно із затвердженим Положенням. 1.2. До 1 грудня 1994 р. укомплектувати  служби охорони праці  кваліфікованними спеціалістами та забеспечити в подальшому розробку заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві професійним захворюванням і аваріям у процесі роботи. 1.3. Про хід виконання наказу доповісти Міністерству до 20 грудня ц.р. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника міністра охорони  здоров"я України. Міністр                        В.О.Бобров ПОГОДЖЕНО Заступник Голови Державного  комітету  України по нагляду  за охороною праці  П.Т.Штефан 14.09.1994  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Міністерства охорони  здоров"я України від  30.09.94 № 268 ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони праці системи Міністерства охорони  здоров"я України І. Загальні полокення. 1.1. Служба охорони прані  /далі служба/   в системі  Міністерства охорони  здоров"я України створена відповідно до Закону України . "Про охорону праці" та "Типового положення  про службу  охорони праці" затвердженого  наказом державного комітету  України  по нагляду за охороною праці від 30.08.93 №  73 і зареєстровано  у  Міністерстві юстиції   30. 09.93  № 140 з метою запобігання  нещасним випадкам на виробництві професійним захворюванням і аваріям в процесі роботи. 1.2. Служба центрального  апарату Міністерства підпорядковується першому заступнику міністра охорони здоров"я. 1.3. Служба комплектується с  пеціалістами які мають вищу освіту і стаж роботи не менше 3 років в тому числі 2 роки на посаді інженера охорони праці  . Обмеження не стосується стажу осіб які мають спеціальну освіту з охорони праці. 1.4. Перевірка знань з питань охорони праці прауівників служби проводиться до початку виконання ними своїх функціональних обов"язків та періодично один раз у три роки. 1.5.Служба входить до структури апарату Міністерства охорони здоров"я як одна  з основних інженерно-технічних служб.  Ліквідація служби допускається тільки  в разі ліквідації  Міністерства. І.б. Працівники служби Міністерства  у своїй діяльності керуються  Законог України "Про охорону праці" міжгалузевими  нормативними актами з охорони праці Положенням про Міністерство охорони здоров"я а також цим  Положенням.  Працівники служби не можуть бути залучені до виконання функцій не передбачених  Законом  "Про охорону праці" та  цим  Положенням. 1.7. Служба взаємодіє з вищестоящими державними і громадськими організаціями управліннями і відділами Міністерства а також іншими органами діяльність яких пов"язана з питаннями охорони праці. П.Служба охорони праці установи організації підприємства. 2.1. Служба охорони праці  установи орга н і з ац і ї підприємства /далі установа/ створюється при чисельності працюючих від 101 до 500 чоловік. Таку службу повинен представляти  один спеціаліст /головний або провідний/ з охорони праці з інженерно-технічною освітою. В інших випадках функції цієї служби можуть виконувати в поряску сумісництва особи які пройшли перевірку знань з охорони праці. При наявності в установі заступників керівника установи керівних служби   незалежно від числельності працюючих повинен призначатися на посаду  заступника керівника установи /заступника генерального директора директора ректора тощо -  в залежності від структури установи . Чисельність працівників сбужби охорони праці в установах  числом працюючих більше 500 чоловік   визначається за спеціальним розрахунком наведеним  у Типовому положенні про службу охорони праці. 2.2. Служба підпорядковується безпосередньо керівникові  установи. 2.3. За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці  керівник служби прирівнюється до керівника основних інженерно-технічних служб установи. Такий принцип зберігається при визначенні  посадового становища та окладів і для інших працівників служби. 2.4. Служба виконує  такі основні функції: 2. 4.1. Опрацьовує  ефективну цілісну систему управління охороною праці сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу установи і кожної посадової особи. 2.4.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці. 2.4.3. Складає разом з структурними підрозділами установи комплексні заходи щодо досягненя встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища /підвищення існуючого  рівня охорони праці якщо встановлені норми досягнені/ а також розділ "Охорона праці" у колективному договорі. 2. 4.4. Проводить для прийнятих на роботу працівників увідний інструктаж з питань охорони праці. 2.4. 5. Організовує: а/ забезпечення працюючих правилами стандартами нормами п оложеннями інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; б/ паспортизацію відділень цехів робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; в/ облік аналіз нещасних випадків професійних захворювань і аварій а також шкоди від цих подій; г/ підготовку статистичних звітів установи з питань охорони праці; д/ розробку перспективних та поточних планів роботи  установи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; е/ роботу методичного кабінету охорони  праці пропаганду  безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій оглядів конкурсів бесід   лекцій розповсюдження засобів наочної агітації оформлення інформаційних стендів тощо; є/ допомогу комісії з питань охорони праці установи в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;   ж/ підвишення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 2.4.6. Бере участь у: а/ розслідуванні нещасних випадків та аварій; б/ формуванні фонду охорони праці установи і розподілі його коштів; в/ роботі комісії з питань охорони праці установи; г/ роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом реконструкцією або технічним переозброєнням об'єктів виробничого соціального призначення відремонтованого або модернізованого устаткування; д/розробці положень інструкцій інших нормативних актів про охорону праці що діють в межах установи; е/ роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці: 2.4.7. Сприяє впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки сучасних засобів колективного та індивідуального захисту працюючих. 2.4.8. Розглядає листи заяви та скарги працюючих з питань охорони праці. 2.4.9. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів установ у розробці заходів з питень охорони праці. 2. 4.І0 Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці загальних для всієї установи. 2. 4. 11. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій небезпечних для життя чи здоров"я працівників які їх оточують у разі відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи. 2. 4. 12. Контролює: а/ дотримання чинного законодавства міжгалузевих галузезих та інших нормативних актів виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; б/ виконання приписів органів державного нагляду пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці; використання за призначенням коштів фонду охорони праці; в/ відповідність нормативним актам про охорону праці машин механізмів устаткування транспортних засобів технологічних процесів засобів протиаварійного колективного та індивідуального захисту працюючих; наявність технологічної документації на робочих місцях; г/ своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих атестації та переатестації з питань безпеки праці посадових осіб   та осіб які виконують роботи підвищеної небезпеки а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт; д/ забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами миючими засобами санітарно-побутовими приміщеннями; організацію питного режиму; надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій пов"язаних з важкими та шкідливими умовами праці. е/ використання праці неповнолітних жінок та інвалідів згідно з діючим законодавством; е/ проходження попереднього /при прийнятті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких де є необхідність у професійному доборі; проходження щорічних обов'язкових медичних оглядів осіб віком до 21 року; ж/ виконання заходів наказів розпоряджень з питань охорони праці а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій які визначені в актах розслідування. 2.4. 13. Здійснює зв"язок з науковими та іншими організаціями з питань охорони праці організує впровадження їх рекомендацій. 2.5. Спеціалісти служби охорони праці мають право: 2.5.1. Представляти установу з державних та громадських організаціях при розгляді питань охорони праці. 2.5.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати установи та заклади охорони здоров"я їх відділення структурні підрозділи зупиняти роботу виробництв   дільниць машин механізмів устаткування та інших засобів  виробництва у разі порушень які створюють загрозу життю або здоров"ю працюючих; одержувати від посадових осіб необхідні відомості документи і пояснення /письмово чи усно/ з питань охорони праці. 2.5.3. Перевіряти стан безпеки гігієни праді та виробничого середовища в установах і закладах охорони здоров"я видавати їх керівникам обов"язковий для виконання припис за формою наведеною в Типовому положенні про службу охорони праці. 2.5.4. Вимагати від посадових осіб відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичного огляду навчання інструктажу Перевірки знань з охорони праці не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці. 2.5.5. Надавати керівникові установи подання про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників котрі  беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці. Ш. Служба охорони праці Міністерства охорони здоров"я Республіки Крим управління охорони здоров"я обласного /міського/ виконавчого комітету 3.І. Служба охорони праці /далі служба/ в Міністерстві  охорони здоров"я Республіки Крим; /далі Міністерство/ управління охорони здоров"я / далі управління/ обласного  /міського/ виконавчого комітету створюється відповідно до розрахунку наведеного у Типовому положенні про службу охорони праці. 3.2. В Положенні про Міністерство управління повинні бути визначені функції служби її повноваження і права. 3.3. Служба безпосередньо підпорядковується першому заступнику міністра начальника управління. 3.4. Служба виконує функції передбачені пунктами 2. 4.1 і 2.  4. 2 підпунктами- "в' "г" "д" пункту 2.4. 5 підпунктами "а "д "  пункту 2. 4.6 пунктами 2.4.7 - 2. 4.10 підпунктами "а" "б" "в" "г' "е" 'ж" пункту 2.4.12 пунктом 2.4.3 цього Положення а також: 3.4.1.. Розробляє рекомендації спрямовані на підвищення рівня безпеки гігієни  праці та полііпшення стану виробничого середовища в установах. 3.4.2. Забезпечує  установи інформацією  з питань охорони   праці в тому  числі про причини  аварій і нещасних випадків .п ідготовку пропозицій щодо їх запобігання. 3.4.3. Формує розділ "Охорона праці" в колективному договорі у разі його укладання Міністерством управлінням. 3.4.4.Надає  допомогу підвідомчим установам у вирішенні питань передбаченних підпунктами  "а" і "б" пункту 2.4.5. а також : а використанні вітчмзняного та зарубіжного досвіду охорони праці; б пропаганді безпечних і нешкідливих умов праці; в координації роботи лабораторій що проводять оцінку санітарно-гігієнічних умов праці; г придбанні державних міжгалузевих та  галузевих нормативних актів про охорону праці; д залученні науково-дослідних навчальних та інших організацій до  розробок з охорони  праці. 3.4.5. Організовує навчання працівників служб охорони праці установ проведення з ними семінарів. 3.4.6. Координує роботу служб охорони праці установ та методичне керівництво цими службами 3.5. Спеціалісти служби Міністерства управління  мають права передбачені пунктами 2.5.1 -2.5.5 цього Положення крім цього вони мають право: 3.5 1. Перевіряти  роботу служб охорони праці і підвідомчих установах. 3.5.2. Залучати спеціалістів установ  /з дозволу їх керівників/ до перевірок додержання законодавства про охорону праці.                        ІУ. Служба охорони праїці  центрального  апарату Міністерства охорони здоров"я України  4.1. Служба охорони праці центрального Міністерства виконує функції передбачені пунктами  2.4.1 2. 4.2 підпунктами : 'а" "в" "г" пункту 2.4.5 підпунктами "а" "б" "д" пункту 2.4.5 пунктами 2.4.7 - 2. 4.10 підпунктами "а " "б " "в" "г" "д " "е " "є " "ж" пункту 2.4.12 пунктом 2.4.13 пункгаки 3. 4.1 -3 .4. 4 цього Положення а також: 4.1.1. Здійснює методичне керівництво діяльністю служб  охорони  п раці Міністерства охорони  здоров"я Республіки Крим управлінь  охорони  здоров"я обласних міських виконавчих комітетів закладів охорони   здоров"я безпосереднього підпорядкування з питань  охорони праці; готує  матеріали для щорічного підведення підсумків роботи по створенню безпечних і нешкідливих умов праці розгляду найважливіших питань охорони праці на засіданнях колегії нарадах семінарах тощо. 4.1.2. Координує науково-дослідні і проектно-конструкторські  роботи з питань охорони праці розробляє разом з підвідомчими установами і структірними підрозділами апарату Міністерства комплексні заходи щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища.  Співробітничає з державними і громадськими міжнародними організаціями з питань охорони праці. 4.1.3. Опрацьовує з ЦК проспілки працівників охорони здоров"я України проект угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці. 4.1.4. Організовує: а/ галузеві конкурси спрямовані на розробку ефективних інженерно-технічних рішень щодо поліпшення безпеки праці запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням; б/ виконання рішень органів державного нагляду за охороною праці та профспілок які відносяться до компетенції Міністерства; в/ розробку проектів нових перегляд або скасування чинних нормативних актів про охорону праці; підготовку пропозицій щодо фінансування зазначених робіт. 4.І.5. Бере участь у: а/ розгляді питань про внесення змін до Списків виробництв   робіт професій посад і показників що дають право на пільги і компенсації згідно з чинним законодавством; б/ спеціальному розслідуванні нещасних випадків згідно з Положенням про розслідування та облік нещасних випадків професій них захворювань та аварій на підприємствах в установах і організаціях затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. № 623. 4.1.6. Здійсняє відомчий контроль в Міністерстві охорони здоров"я Республіки Крим управліннях установах організаціях і на підприємствах за: а/ функціонуванням систем управління охороною праці; б/ станом охрони праці реалізацією комплексних заході з галузевих угод науково- дослідних та проектно-конструктоських робіт щодо поліпшення  безпеки гігієни праці і вигобничого середовища. 4. 2. Служба охорона праці Міністерства має  права передбачені пунктами 2.5.1 - 2.5.5. 3.5.1. та 3.5.2. цього Положення.                             У. Відповідальність працівників служби охорони праці 5.1. Працізники стужби охорони праці несуть персональну відповідальність за: а невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого Законодавства з охорони праці; б невиконання своїх функціональних обов"язків передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями; в/ недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці г/ низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.