НПАОП 0.00-1.29-97

НПАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

Державний комітет України по нагляду за охороною праці Державний нормативний акт про охорону праці ПРАВИЛА ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ Київ 1999 ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 22. 04. 97 № 103 ДНАОП 0.00-1.29-97 ПРАВИЛА ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ Київ Передмова Розробленi: Державним науково - дослідним інститутом техніки безпеки хімічних виробництв Держ НДIТБХВ м. Сєвєродонецьк. Внесенi: Управлінням по нагляду в хімічній нафтопереробній та газовій промисловості Держнаглядохоронпраці України. Введено: З введенням в дію цих Правил вважати такими що втратили чинність на території України “Правила защиты от статического электричества в производствах химической нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности” затверджені Міністерством хімічної промисловості та Міністерством нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР від 31.01.72 р. НАОП 1.3.00-1.02.72 . Галузеві правила по захисту від статичної електрики повинні бути приведені у відповідність до даних Правил. Відповідальні виконавці: В. В. Захарченко О. М. Моровщик Л. І. Мартиненко І. М. Луньова. Редакційна комісія: А.П. Сазонов І.Л. Пшеничний В.В. Захарченко О.М. Моровщик В. А. Сологуб Л.О.Мельничук А. І. Чернишов. “Передрукування заборонено” © Держнаглядохоронпраці України З М І С Т: 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ 3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 4. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАРЯДУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ТА ОЦIНКА НЕБЕЗПЕКИ ЙОГО НАКОПИЧЕННЯ 5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 5.1. Загальнi положення 5.2. Вiдведення заряду шляхом заземлення 5.3. Розсiювання заряду шляхом зменшення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору 5.4. Нейтралiзацiя заряду на поверхнi твердих дiелектричних матерiалiв 5.5. Запобiгання небезпечним розрядам з рiдин 5.6. Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках 5.7. Вiдведення заряду при переробцi сипких та дрiбнодисперсних матерiалiв 5.8. Захист футерованого та неметалевого обладнання 5.9. Вiдведення заряду що виникає на людях пересувних ємкостях та апаратах 5.10. Вiдведення заряду вiд частин якi обертаються та пасових передач 6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ Додатки: 1. Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей при рiзних температурах мДж 2. Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей 3. Перелiк спецiалiзованих органiзацiй 4. Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин 5. Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон 6. Питомий поверхневий електричний опiр ?s пластмас при поверхневiй антиелектростатичнiй обробцi 7. Питомий поверхневий електричний опiр пластмас при внутрiшньому введеннi антиелектростатикiв у процесi вальцювання 8. Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв при 25° C концентрацiї присадки 0 01 % 9. Питомий об’ємний електричний опiр ?v Ом?м гумових клеїв на основi неполярних каучукiв з антиелектростатичною присадкою сiль хрому СЖК фракцiї С17-С20 10. Технiчнi данi нейтралiзаторiв 11. Основнi технічнi показники ЛФП на основi струмопровiдних та антиелектростатичних емалей 12. Питомий об’ємний електричний опiр v в Ом?м гум на основi рiзних каучукiв при наповненнi їх ацетиленовим техвуглецем або техвуглецем ПМЕ-80В 13. Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги ДНАОП 0.00-1.29.-97 Правила захисту від статичної електрики Дата введення 01. 09. 97 1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Ці Правила містять вимоги щодо захисту від шкідливого та небезпечного впливу статичної електрики у виробництвах промисловості. Правила поширюються на виробництва якi заново проектуються будуються або монтуються а також на дiючi промислові дослiдно-промисловi виробництва цехи дільниці та лабораторні установки всіх галузей промисловості незалежно від форм власності та видів їх діяльності крім оборонної техніки ядерної енергетики вугільної промисловості виробництв вибухових речовин та виробів на їх основі на всіх працівників якi виконують роботи щодо проектування виготовлення реконструкції монтажу налагодження ремонту технічного діагностування та експлуатації на цих підприємствах. 2. НОРМАТИВНI ПОСИЛАННЯ В цих Правилах використовуються дiючi на Україні такi нормативнi документи: 2.1. ГОСТ 12.1.004–91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 2.2. ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. 2.3. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. М. 1986 2.4. ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний. 2.5. ГОСТ 6433.1-71 – ГОСТ 6433.4-71. Материалы электроизоляционные твердые. Методы электрических испытаний. Условия окружающей среды при нормализации кондиционировании и испытании. 2.6. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. 2.7. ГОСТ 12.1.045-84. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. 2.8. ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования. 2.9. ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление. 2.10. ГОСТ 21130-75. Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры. 2.11. Правила пожежної безпеки в Україні затвердженi Управлiнням Державної пожежної охорони МВС України 14.06.1995 р. 2.12. Правила устройства электроустановок. Энергоатомиздат. 1987 г. 2.13. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Главгосэнергонадзором 21.12.1984 г. 2.14. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122- 87. 2.15. Типове положення про навчання iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi. Затверджене наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 04.04.1994 р. № 30 зареєстроване в Мiнюстi 12.05.94р. № 95/304. 2.16. СНиП 3.5.-06-85. “Электротехнические устройства”. 3. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Цi Правила розробленi у вiдповiдностi до ГОСТ 12.1.004-91 ГОСТ 12.1.018-93. 3.2. Заходи по захисту вiд шкiдливого та небезпечного впливу статичної електрики у вiдповiдностi до цих Правил та ГОСТ 12.1.018-93 повиннi здiйснюватися у вибухо- та пожежонебезпечних примiщеннях та зонах зовнiшнiх установок вiднесених по класифiкацiї ОНТП 24-86 до категорiй виробництв А Б В Г Д або по класифiкацiї “Правил устройства электроустановок” ПУЭ розд. 7 до зон класiв В-I; В-Iа; В-Iб; В-Iг; В-II; B-IIa; П-I; П-II; П-III. У примiщеннях та зонах якi не вiдносяться до зазначених класiв захист повинен здiйснюватися лише на тих дiльницях де статична електрика негативно впливає на людину на технологiчний процес та якiсть продукцiї. 3.3. Розробка нових технологiчних процесiв машин та апаратiв повинна проводитись з урахуванням необхiдностi забезпечення електростатичної iскробезпеки. Науково-дослiднi та проектно-конструкторськi роботи пов’язанi iз створенням та переробкою матерiалiв i речовин промисловостi схильних до електризацiї вважаються закiнченими тiльки пiсля видачi рiшень по захисту вiд статичної електрики. У вихiдних даних для проектування зокрема в проектi регламенту виробництв згідно з ГОСТ 12.1.018-93 необхiдно зазначити: – електростатичні властивості речовин та матеріалів; – геометричні параметри об’єкта; – динамічні характеристики процесів в об’єкті; – параметри які характеризують оточуюче середовище та середовище що може проникнути до об’єкта основнi рекомендацiї з урахуванням вимог цих Правил щодо запобiгання шкiдливих та небезпечних проявiв впливу статичної електрики зокрема висновки про можливiсть застосування iснуючих антиелектростатичних речовин для зниження питомого об’ємного або поверхневого електричного опору продукту який одержується без змiн його експлуатацiйних властивостей обмеження швидкостей транспортування рiдких продуктiв а також рекомендацiї щодо застосування засобiв та пристроїв вiдведення та нейтралiзацiї заряду статичної електрики. Примiтка. Визначення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору речовин необхiдно проводити у відповідності до ГОСТ 6581-75 ГОСТ 6433.1-71 – ГОСТ 6433.4-71 або стандартів та технічних умов на визначення електростатичних властивостей матерiалiв. 3.4. Характеристика виробничого процесу щодо небезпеки накопичення заряду статичної електрики та прийняття заходiв які знижують iнтенсивнiсть електризацiї речовин а також додатковi заходи якi забезпечують стiкання заряду у вiдповiдностi до цих Правил повиннi бути зазначені в пояснювальнiй записцi до технологiчної частини проекту та технологiчному регламентi дiючих виробництв. Застосування зволожувачiв поверхнево-активних речовин антиелектростатичних добавок та нейтралiзаторiв передбачається у вiдповiдних частинах проекту: санiтарнотехнiчнiй технологiчнiй КВП та А а електроживлення – в електротехнiчнiй частинi проекту. 3.5. В електротехнiчнiй частинi проекту повинно бути передбачене заземлення технологiчного та вентиляцiйного обладнання металевих вентиляцiйних коробiв та кожухiв термоiзоляцiї трубопроводiв та апаратiв в яких можливе накопичення заряду статичної електрики див. розд. 4 . 3.6. Всi передбаченi заходи захисту повиннi бути вiдображенi у вiдповiдних специфiкацiях та кошторисах проекту. 3.7. На основi цих Правил на кожному пiдприємствi у вiдповiднi технологiчнi iнструкцiї або iнструкцiї про заходи щодо пожежної безпеки охорони працi повиннi бути включенi роздiли: “Заходи по захисту вiд статичної електрики” та “Експлуатацiя пристроїв захисту вiд статичної електрики”. 3.8. Порядок та строки приведення дiючих промислових та дослiдно-промислових виробництв цехiв дiльниць та лабораторних установок у вiдповiдностi до цих Правил визначаються в кожному конкретному випадку власником за погодженням із мiсцевими органами Держнаглядохоронпрацi України державного пожежного нагляду. 3.9. Посадовi особи i спецiалiсти iншi працiвники пiдприємств а також приватнi особи якi зайнятi проектуванням виготовленням монтажем налагодженням ремонтом реконструкцiєю дiагностуванням та експлуатацiєю об’єктiв виконанням робiт обумовлених Правилами проходять пiдготовку пiдвищення квалiфiкацiї перевiрку знань Правил у порядку передбаченому “Типовим положенням про навчання iнструктаж i перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi”. 4. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЗАРЯДУ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ ТА ОЦIНКА НЕБЕЗПЕКИ ЙОГО НАКОПИЧЕННЯ 4.1. Виникнення заряду статичної електрики далi по тексту – заряд вiдбувається при деформацiї подрiбненi розбризкуваннi речовин вiдносному перемiщеннi двох тiл що знаходяться в контактi шарiв рiдких або сипких матеріалів при iнтенсивному перемiшуваннi кристалiзацiї випаровуваннi речовин. Можливiсть накопичення небезпечної кiлькостi статичної електрики визначається як iнтенсивнiстю виникнення так i умовами стiкання заряду. Iнтенсивнiсть виникнення заряду в технологiчному обладнаннi визначається фiзико-хімiчними властивостями речовин якi перероблюються та матерiалiв з яких виготовлено обладнання а також параметрами технологiчного процесу. Процес стiкання заряду визначається в основному електричними властивостями речовин якi перероблюються навколишнього середовища та матерiалiв з яких виготовлене обладнання. При вiдсутностi необхiдних умов для стiкання заряду вiдбувається його накопичення яке може призвести до – виникнення iскрових розрядiв електростатична iскробезпека ; – безпосереднього впливу на людину дiя електростатичних полiв та iскрових розрядiв ; – шкiдливого впливу на технологiчний процес або матерiали якi переробляються. 4.2. Умовою електростатичної iскробезпеки об’єкта по ГОСТ 12.1.018-93 є виконання спiввiдношення: W ? kWmin де W – максимальна енергiя розрядiв якi можуть виникнути усерединi об’єкта Дж; k – коефiцiєнт безпеки який вибирається з умов допустимої безпечної iмовiрностi; в випадку неможливостi визначення iмовiрностi прймають рiвним 0 4; Wmin – мiнiмальна енергiя запалювання речовин та матерiалiв Дж. Примiтка. Методи експериментального визначення мiнiмальних енергiй запалювання паро- газо- та пилоповiтряних середовищ при нормальнiй температурi та атмосферному тиску викладенi в ГОСТ 12.1.044-89. Мiнiмальна енергiя запалювання деяких речовин приведена в Додатках 1 2. 4.3. Ступiнь електризацiї поверхнi речовин вважається безпечним коли вимiряне максимальне значення поверхневої щiльностi заряду напруженостi або потенцiалу на будь-якiй дiлянцi цiєї поверхнi не перевищує гранично допустимого значення для даної зарядженої речовини навколишнього середовища та середовища що може проникнути до об’єкта. При заданих тиску та температурi гранично допустимим вважається таке максимальне значення щiльностi заряду напруженостi поля чи потенцiалу при якому ще виконується умова електростатичної iскробезпеки. 4.4. В пожежонебезпечних виробництвах вимiрювання електризацiї продуктiв які перероблюються повинно проводитись за допомогою вимiрювальних приладiв визнаних вибухозахищеними для вiдповiдної категорiї та групи вибухонебезпечної сумiшi див. роздiл 7 ПУЕ . Датчики приладiв повиннi вiдповiдати вимогам електростатичної iскробезпеки. Випробування на вiдповiднiсть вимогам електростатичної iскробезпеки та вибухозахисту можуть бути запроваджені спецiалiзованими органiзацiями якi мають дозвiл Держнаглядохоронпрацi України на виконання даного виду робiт див. Додаток 3 . 4.5. Дiя статичної електрики на людину вважається безпечною коли iскровi розряди вiдсутнi а рiвнi напруженостi електростатичного поля на робочих мiсцях не перевищують допустимих значень якi визначаються згiдно з ГОСТ 12.1.045-84. 5. ЗАХОДИ ПО ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 5.1. Загальнi положення 5.1.1. Для запобiгання можливостi виникнення небезпечних розрядiв з поверхнi обладнання речовин що перероблюються а також з тiла людини необхiдно передбачати з урахуванням особливостей виробництваi заходи якi можуть забезпечити вiдведення заряду: – зниження iнтенсивностi генерацiї заряду статичної електрики; – вiдведення заряду шляхом заземлення обладнання та комунiкацiй а також забезпечення постiйного електричного контакту з заземленням тiла людини; – вiдведення заряду шляхом зменшення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору; – нейтралiзацiя заряду шляхом використання рiзних засобiв захисту вiд статичної електрики по ГОСТ 12.4.124-83. 5.1.2. Для зниження iнтенсивностi виникнення заряду: – скрiзь де це технологiчно можливо горючi гази повиннi очищатися вiд завислих рiдинних та твердих частинок рiдини – вiд забруднення нерозчинними твердими та рiдинними домiшками; – скрiзь де цього не вимагає технологiя виробництва повинно бути виключено розбризкування дроблення розпилення речовин; – швидкiсть руху матерiалiв в апаратах та магiстралях не повинна перевищувати значень які передбачені проектом. 5.1.3. Зниження чутливості об’єктів оточуючого та проникаючого в них середовища до запалюючого впливу розрядів статичної електрики слід забезпечити регламентуванням параметрів виробничих процесів вологовмісту та дисперсності аерозависів тиску та температури середовища та ін. якi впливають на W та флегматизацією горючих середовищ. 5.1.4. У випадку коли неможливо забезпечити стікання виникаючих зарядів для запобігання запалювання іскровими розрядами статичної електрики середовища в середині апаратів при передавлюванні легкозаймистих рідин пневмотранспортуванні горючих дрібнодисперсних та сипких матеріалів продувці обладнання при запуску тощо необхідно виключити виникнення вибухонебезпечних сумішей шляхом використання закритих систем з надлишковим тиском або інертних газів для заповнення апаратів ємкостей закритих транспортних систем або іншими способами. 5.1.5. У випадку використання обладнання яке виготовлене з матеріалів з питомим об’ємним електричним опором більше 105 Ом·м необхідно керуватися вимогами розділу 5.8 цих Правил. 5.1.6. У випадку переробки та транспортування в електропровiдному обладнаннi див. п.5.8.1 без розпилення та розбризкування речовин якi мають питомий об’ємний електричний опiр менше 105 Ом·м використання засобів захисту вiд статичної електрики у вiдповiдностi до цих Правил не потрiбно. 5.2. Вiдведення заряду шляхом заземлення 5.2.1. Заземлюючi пристрої для захисту вiд статичної електрики дозволяється об’єднувати з заземлюючими пристроями для електрообладнання. Такi заземлюючi пристрої повиннi бути виконанi у вiдповiдностi до вимог “Правил устройства электроустановок” ПУЕ роздiл 1 та ГОСТ 12.1.030-81 ГОСТ 21130-75 СНиП 3.5.06-85 “Электротехнические устройства”. Опiр заземлюючих пристроїв якi призначаються виключно для захисту вiд статичної електрики допускається не вище 100 Ом. 5.2.2. Всi металевi та електропровiднi неметалевi частини технологiчного обладнання повиннi бути заземленi незалежно вiд того чи приймаються iншi заходи захисту вiд статичної електрики. 5.2.3. Неметалеве обладнання вважається електростатично заземленим якщо опiр будь-якої точки його внутрiшньої поверхнi вiдносно контура заземлення не перевищує 107 Ом. Вимiрювання цього опору повиннi проводитися при вiдноснiй вологостi оточуючого повiтря 50±5 % i температурi 23±2 °C причому площа стикання вимiрювального електроду з поверхнею обладнання не повинна перевищувати 20 см2 а розташовуватися при вимiрах електрод повинен в точках поверхнi обладнання найбiльш вiддалених вiд точок контакту цiєї поверхнi з заземленими металевими елементами деталями арматурою. 5.2.4. Металеве та електропровiдне обладнання трубопроводи вентиляцiйнi короби та кожухи термоiзоляцiї трубопроводiв та апаратiв розташованих в цеху а також на зовнiшніх установках естакадах та каналах повиннi являти собою на всій довжині безперервний ланцюг котрий в межах цеху вiддiлення установки повинен бути приєднаний до контуру заземлення через кожнi 40–50 м але не менше нiж в двох точках. 5.2.5. Приєднанню до контуру заземлення при допомозi окремого вiдгалуження незалежно вiд наявностi заземлення з’єднаних з ними комунiкацiй та конструкцiй пiдлягають об’єкти на поверхні та всередині яких може утворюватися заряд: апарати ємкостi агрегати в яких вiдбувається дроблення розпилення розбризкування продуктiв; футерованi та емальованi апарати ємкостi ; машини якi стоять окремо агрегати апарати не з’єднанi трубопроводами з загальною системою апаратiв та ємкостей. Цi вiдгалуження повиннi бути виконанi у вiдповiдностi до СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства”. 5.2.6. Резервуари та ємкостi об’ємом бiльше 50 м3 за виключенням вертикальних резервуарiв дiаметром до 2 5 м повиннi бути приєднанi до заземлювача за допомогою не менше нiж двох заземлюючих провiдникiв в дiаметрально протилежних точках. 5.2.7. Фланцевi з’єднання трубопроводiв апаратiв корпусiв з кришкою та з’єднання на розбортуваннi не пофарбованi неелектропровiдними фарбами мають достатнiй для вiдведення заряду статичної електрики опiр не бiльше 10 Ом не потребують додаткових заходів по створенню безперервного електричного ланцюга наприклад установки спецiальних перемичок. В цих з’єднаннях забороняється застосування шайб виготовлених з дiелектричних матерiалiв та пофарбованих неелектропровiдними фарбами. 5.2.8. Заземлення трубопроводiв що розташованi на зовнiшнiх естакадах повинно бути виконане у вiдповiдностi до дiючої “Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений” РД 34.21.122-87. 5.2.9. Наливнi стояки естакад для заповнення залiзничних цистерн повиннi бути заземленi. Рейки залiзничних колiй в межах зливного-наливного фронту повиннi бути електрично з’єднанi мiж собою та приєднанi до заземлюючого пристрою який не зв’язаний заземленням електротягової мережі. 5.2.10. Автоцистерни а також танки наливних суден якi знаходяться пiд наливом та зливом зрiджених газiв та пожежонебезпечних рiдин протягом всього часу заповнення та спорожнення повиннi бути приєднанi до заземлюючого пристрою. Контактнi пристрої для приєднання заземлюючих провiдникiв вiд автоцистерни та наливних суден повиннi бути встановленi поза межами вибухонебезпечної зони. Гнучкi заземлюючi провiдники поперечним перетином не менше 6 мм2 повиннi бути постiйно приєднанi до металевих корпусiв автоцистерн та танкiв наливних суден i мати на кiнцi струбцину або наконечник пiд болт М10 для приєднання до заземлюючого пристрою. При вiдсутностi постiйно приєднаних провiдникiв заземлення автоцистерн та наливних суден повинно проводитись iнвентарними провiдниками у такому порядку: заземлюючий провiдник спочатку приєднується до корпусу цистерни чи танка потiм до заземлюючого пристрою. Можливе використання у вибухонебезпечнiй зонi заземлюючих пристроїв якi мають вiдповiдний рiвень вибухозахисту. 5.2.11. Вiдкриття люкiв автоцистерн та танкiв наливних суден та занурення в них шлангiв повинно проводитись тiльки пiсля приєднання заземлюючих провiдникiв до заземлюючого пристрою. 5.2.12. Гумовi або iншi шланги з неелектропровiдних матерiалiв з металевими наконечниками якi використовуються для наливу рiдин у залiзничнi цистерни автоцистерни наливнi судна та iншi пересувні посудини та апарати повиннi бути обвитi мiдним дротом дiаметром не менше 2 мм або мiдним тросиком перетином не менше 4 мм2 з шагом витка 100–150 мм. Один кiнець дроту або тросика з’єднується пайкою або пiд болт з металевими заземленими частинами продуктопроводу а другий – з наконечником шланга. При використаннi армованих шлангiв або антиелектростатичних рукавiв їх обвивка не вимагається за умови обов’язкового з’єднання арматури або електропровiдного гумового шару з заземленим продуктопроводом та металевим наконечником шланга. Наконечники шлангiв повиннi бути виготовленi з мiдi або iнших металiв якi не дають механiчної iскри. 5.3. Розсiювання заряду шляхом зменшення питомого об’ємного та поверхневого електричного опору 5.3.1. У тих випадках коли заземлення обладнання не запобiгає накопиченню небезпечної кiлькостi статичної електрики потрiбно вживати заходи для зменшення питомого об’ємного або поверхневого електричного опору матерiалiв якi перероблюються за допомогою використання зволожуючих пристроїв або антиелектростатичних речовин. 5.3.2. Для зменшення питомого поверхневого електричного опору дiелектрикiв рекомендується збiльшувати вiдносну вологiсть повiтря до 55–80 % коли це допускається умовами виробництва . Для цього потрiбно застосовувати загальне чи мiсцеве зволоження повiтря в примiщеннi при постiйному контролi його вiдносної вологостi. Примiтка. Спосiб зменшення питомого поверхневого електричного опору шляхом пiдвищення вiдносної вологостi повiтря i створення тим самим адсорбованого шару вологи на поверхнi матерiалу не ефективний у випадках коли: – коли матерiал що електризується гiдрофобний; – коли температура матерiалу що електризується вище температури навколишнього середовища; – коли час руху матерiалу в зонi впливу зволожуючого повiтря менше нiж час утворення адсорбованої вологої плiвки; – коли температура повiтря в робочий зонi вище температури при якiй плiвка вологи може утриматися на матерiалi. 5.3.3. Для мiсцевого збiльшення вiдносної вологостi повiтря в зонi де вiдбувається електризацiя матерiалiв рекомендується: – подача в зону водяної пари при цьому електропровiднi предмети якi знаходяться в зонi повиннi бути заземленi ; – охолодження поверхонь що наелектризувалися до температури на 10° C нижче температури навколишнього середовища; – розпилення води; – вiльне випаровування води з великих поверхонь. Для загального збiльшення вологостi у примiщеннi може бути використана система припливної вентиляцiї з промивкою повiтря в зрошувальнiй камерi. 5.3.4. Для зменшення питомого поверхневого електричного опору у випадках коли пiдвищення вiдносної вологостi навколишнього середовища неефективне можливо додатково рекомендувати застосування антиелектростатичних речовин Додатки 5 6 7 . Нанесення їх на поверхню матерiалiв що електризуються може здiйснюватися зануренням просочуванням або напиленням з наступним сушiнням обтиранням поверхнi виробу тканиною яка просочена антиелектростатичним розчином. Примiтка. Дiя антиелектростатичних речовин при поверхневому нанесеннi їх нетривала до одного мiсяця через нестiйкість до промивання розчинниками довгочасного зберiгання та тертя. Тривалiсть антиелектростатичної дiї можна пiдвищити введенням до складу матерiалiв якi перероблюються рiзних полiмерних зв’язуючих наприклад полiвiнiлацетат або застосуванням високомолекулярних антиелектростатичних засобiв з плiвкоутворюючими властивостями. Введення антиелектростатичних речовин до складу матерiалiв якi перероблюються менш ефективне проте свою дiю цi речовини зберiгають протягом кiлькох рокiв. Введення антиелектростатичних речовин може бути здiйснене рiзними способами: – додаванням до мономерiв перед їх полiмерiзацiєю; – введенням безпосередньо в момент самої полiмерiзацiї; – введенням при вальцюваннi екструзiї або змiшуваннi у змiшувачi. 5.3.5. Для зменшення питомого об’ємного опору дiелектричних рiдин та розчинiв полiмерiв клеїв може бути застосовано введення рiзних розчинених в них антиелектростатичних присадок зокрема солей металiв змiнної валентностi вищих карбонових нафтенових та синтетичних жирних кислот див. Додатки 8 9 . 5.3.6. Введення поверхнево-активних речовин та iнших антиелектростатичних добавок та присадок допустимо тiльки в тих випадках коли є дозвiл органiв санiтарного нагляду та застосування їх не тягне за собою порушень технiчних вимог що ставляться до випускаємої продукцiї. 5.4. Нейтралiзацiя заряду на поверхнi твердих дiелектричних матерiалiв 5.4.1. У випадках коли небезпечна дiя електризацiї обмежується яким-небудь мiсцем або невеликою кiлькiстю мiсць в технологiчному процесi або коли не можна досягти вiдведення заряду статичної електрики за допомогою бiльш простих засобiв див.розд. 5.2 5.3 рекомендується здiйснювати нейтралiзацiю шляхом iонiзацiї повiтря в безпосереднiй близькостi вiд поверхнi зарядженого матерiалу. З цiєю метою можуть бути використанi нейтралiзатори статичної електрики ГОСТ 12.4.124-83 типи та основнi технiчнi характеристики яких приведенi в Додатку 10. 5.4.2. Для нейтралiзацiї зарядiв статичної електрики в вибухонебезпечних примiщеннях всіх класiв треба застосовувати радiоiзотопнi нейтралiзатори якщо вони не заборонені іншими нормативними документами. Їхня установка та експлуатацiя здiйснюється у вiдповiдностi до вимог iнструкцiй що до них додаються. Вибiр необхiдного типу радiоiзотопних нейтралiзаторiв здiйснюється згiдно з галузевими методиками та рекомендацiями. Примiтка. При виготовленнi продукцiї санiтарно-гiгiєнiчного та побутового призначення серветки тампони цигарковий та мундштучний папiр тканини i т.п. а також зошитової продукцiї застосування радiоiзотопних нейтралiзаторiв забороняється. 5.4.3. У випадках коли матерiал плiвка тканини стрiчка лист електризується настiльки сильно що застосування радiоiзотопних нейтралiзаторiв не забезпечує нейтралiзацiю заряду статичної електрики допускається установка комбiнованих iндукцiйно-радiоiзотопних або вибухозахисних iндукцiйних та високовольтних постiйної та змiнної напруги нейтралiзаторiв. 5.4.4. У всiх випадках коли дозволяє характер технологiчного процесу та конструкцiя машин належить застосовувати iндукцiйнi нейтралiзатори. Установлюватися вони повиннi таким чином щоб вiдстань помiж їх коронуючими електродами голками струнами стрiчками та зарядженою поверхнею була мiнiмальною й не перевищувала 20–50 мм в залежностi вiд конструкцiї нейтралiзатора . У вибухонебезпечних примiщеннях при цьому необхiдно вживати заходи що виключають можливiсть виникнення iскрового розряду мiж зарядженою поверхнею та коронуючими електродами. 5.4.5. У випадку неможливості застосування iндукцiйних нейтралiзаторiв або недостатньої їх ефективностi у примiщеннi яке не є вибухонебезпечним необхiдно застосовувати високовольтнi нейтралiзатори та ней-тралiзатори ковзного розряду. Примiтка. У випадку використання голкових iндукцiйних та високовольтних нейтралiзаторiв необхiдно передбачити заходи що запобiгають можливості травмування обслуговуючого персоналу голками нейтралiзаторiв. 5.4.6. Для нейтралiзацiї заряду статичної електрики в важкодоступних мiсцях на поверхнi об’єктiв що мають складну конфiгурацiю змiнюють безперервно геометричнi розмiри тобто там де неможлива установка нейтралiзаторiв в безпосереднiй близькостi вiд зарядженої поверхнi слiд застосовувати аеродинамiчнi нейтралiзатори з примусовою подачею iонiв струменем повiтря. У випадку коли цей спосіб нейтралiзацiї застосовується в вибухонебезпечному примiщеннi iонiзатори крiм радiоiзотопних повиннi бути вибухозахищеними або розташовуватися в сусiднiх примiщеннях якi не є вибухонебезпечними. Примiтка. У випадку коли на зарядженому матерiалi iснують як позитивно так i негативно зарядженi дiлянки або коли знак заряду невiдомий необхiдно застосовувати iонiзатори що забезпечують утворення в повiтряному потоцi як позитивних так i негативних iонiв. Коли матерiал заряджений переважно зарядом одного знаку бажано забезпечити унiполярну iонiзацiю повiтряного потоку iонами протилежного знаку . В цьому випадку ступiнь iонiзацiї повiтряного потоку зменшується повiльнiше нiж при бiполярнiй iонiзацiї що дозволяє установлювати iонiзатор на бiльшiй вiдстанi. 5.5. Запобiгання небезпечним розрядам з рiдин 5.5.1. Коли в трубопроводах та технологiчнiй апаратурi в яких мiстяться рiдкi продукти виключена можливiсть утворення вибухонебезпечних концентрацiй пароповiтряних сумiшей температура рiдини нижче нижньої температурної межi вибуховостi середовище не мiстить окислювачiв i знаходиться пiд надлишковим тиском; апарати та комунiкацiї заповненi iнертними газами швидкостi транспортування рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати не обмежуються. В iнших випадках швидкiсть руху рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати резервуари необхiдно обмежити таким чином аби щiльнiсть заряду потенцiал напруженiсть поля в резервуарi апаратi що заповнюється не перевищували значення при якому можливе виникнення iскрового розряду з енергiєю яка не перевищує 0 4 мiнiмальної енергiї запалювання оточуючого середовища. Максимально безпечнi швидкостi руху рiдин по трубопроводах та витiкання їх в апарати резервуари визначаються в кожному окремому випадку в залежностi вiд властивостей рiдини та вмiсту в нiй нерозчинних домiшок розмiру властивостей матерiалу стiнок трубопроводу апарата тиску та температури в апаратi що заповнюється. При цьому явно безпечним є транспортування по заземлених металевих трубопроводах рiдин з питомим об’ємним електричним опором до 105 Ом·м зi швидкостями до 10 м/с а рiдин з питомим об’ємним електричним опором до 109 Ом·м – зi швидкостями до 5м/с. Для рiдин з питомим об’ємним електричним опором бiльше 109 Ом·м допустимi швидкостi транспортування та витiкання установлюються для кожної рiдини окремо безпечною швидкiстю витiкання таких рiдин iз заземлених металевих трубопроводiв в заземленi металевi резервуари апарати є 1 0 м/с. 5.5.2. Для зниження до безпечного значення щiльностi заряду в потоцi рiдини яка має питомий об’ємний електричний опiр бiльше 109 Ом·м при необхiдностi транспортування її по трубопроводах зi швидкостями якi перевищують безпечнi необхiдно застосовувати спецiальнi пристрої для вiдведення заряду. Пристрої для вiдведення заряду з рiдкого продукту повиннi установлюватися на завантажувальному трубопроводi безпосередньо коло входу в апарат резервуар що заповнюється так щоб при максимальнiй швидкостi транспортування час руху продукту по завантажувальному трубопроводі пiсля виходу з пристрою до витiкання його в апарат не перевищував 10% постiйної часу релаксацiї заряду в рiдинi. Коли ця умова конструктивно не може бути виконана вiдведення виникаючого в завантажувальному патрубку заряду повинно бути забезпечено в серединi апарата що заповнюється резервуару до виходу зарядженого потоку на поверхню рiдини яка є в апаратi. 5.5.3. Як пристрої для вiдведення заряду з рiдкого продукту можуть використовуватися: – iндукцiйнi нейтралiзатори зi струнами або голками; – релаксацiйнi ємкостi якi являють собою горизонтальну дiлянку трубопроводу збiльшеного дiаметра. При цьому дiаметр цiєї дiлянки трубопроводу повинен бути не менше: де Др – дiаметр релаксацiйної ємностi м; Дт – дiаметр трубопроводу м; Vт – швидкість рідини в трубопроводi м/с. Довжина його м повинна бути не менше де ? – дiелектрична стала рiдини; ?v – питомий об’ємний електричний опiр рiдини Ом·м. 5.5.4. Як пристрiй для вiдведення заряду всереденi апарата резервуара що заповнюється можливо застосовувати: – клiтки з заземленої металевої сiтки якi охоплюють деякий об’єм бiля кiнця завантажувального патрубка таким чином щоб заряджений потiк з патрубка поступав усередену клiтки. При цьому об’єм клiтки повинен бути не менше де V – об’єм клiтки м3; Q – продуктивнiсть перекачки рiдини витрати м3/год; ? = ??0?v – стала часу релаксацiї заряду в рiдині с; ? – дiелектрична проникнiсть рiдини безрозмiрна; ?0 – електрична стала дорівнює 8 854·10–12 ф/м; ?v – питомий об’ємний електричний опiр рiдини Ом·м; – спецiальнi насадки на кiнцi завантажувального патрубка якi такі формують та направляють заряджений струмiнь що витікає аби забезпечити максимальний час розповсюдження його на поверхнi днища та стiнок апарата резервуару що заповнюється; – нейтралiзатори занурювального типу якi являють собою товстостiнну трубу з дiелектрика з установленими в нiй протяжними електродами-струнами. 5.5.5. Для забезпечення вiдводу заряду з потоку рiдини що електризується в широкому дiапазонi змiн питомого об’ємного електричного опору вiд 109 до 1013 Ом·м може використовуватися автономна система пристроїв захисту вiд статичної електрики якi складаються з iндукцiйного струнного нейтралiзатора та пристрою для забезпечення релаксацiї. 5.5.6. Для запобiгання небезпечних iскрових розрядiв потрiбно не допускати наявностi на поверхнi горючих та легкозаймистих рiдин в апаратах та резервуарах незаземлених електропровiдних плаваючих предметiв. Понтони з електропровiдних матерiалiв якi призначенi для зменшення втрати рiдини вiд випаровування повиннi бути заземленi за допомогою не менш нiж двох гнучких заземлюючих провiдникiв приєднаних до понтону в дiаметрально протилежних точках. Примiтки: 1. При застосуваннi поплавкових або буйкових рiвнемірiв їхні поплавки повиннi бути виготовленi з електропровiдного матерiалу i при будь-якому положеннi мати надiйний контакт з заземленням. 2. У випадку коли при iснуючій технологiї виробництва неможливо запобiгти наявностi на поверхнi рiдини незаземлених плаваючих предметiв необхiдно вжити заходів якi виключають можливiсть створення над нею вибухонебезпечного середовища. 3. Використання неелектропровiдних плаваючих пристроїв та предметiв понтонiв пластмасових куль та ін. якi призначенi для зменшення втрат рiдини вiд випаровування дозволяється тiльки по узгодженню зi спецiалiзованою органiзацiєю. 5.5.7. Рiдини повиннi подаватися в апарати резервуари тару повним перерiзом труби таким чином щоб не допускати їхнього розбризкування розпилення. 5.5.8. Наливання рiдини вiльно падаючим струменем не дозволяється. Вiдстань вiд кiнця завантажувальної труби до дна приймальної посудини не повинна перевищувати 200 мм а коли це неможливо то струмiнь повинен бути направлений уздовж стiнки. При цьому форма кiнця труби та швидкiсть подачi рiдини повиннi бути вибранi таким чином щоб запобiгти її розбризкуванню. При верхньому наливаннi апарата резервуару цистерни тощо за допомогою гумового шланга необхiдно передбачити його вертикальне розташування. Виняток становлять лише випадки коли гарантована неможливiсть виникнення в приймальнiй посудинi вибухонебезпечних концентрацiй парогазових сумiшей. 5.5.9. Рiдини повиннi поступати в резервуари нижче рiвня залишку рiдини яка в них знаходиться. На початку заповнення порожнього резервуару рiдини якi мають питомий об’ємний електричний опiр бiльше 105 Ом·м повиннi подаватися до нього з швидкiстю не бiльше 0 5 м/с до моменту занурення кiнця завантажувальної труби. При подальшому заповненнi швидкiсть треба вибирати з урахуванням вимог п.5.5.1. 5.5.10. Ручний вiдбiр рiдини з резервуарiв та ємкостей а також вимiрювання рiвня за допомогою рiзного роду мiрних лiнiйок та метр-штокiв через люки дозволяється тiльки пiсля закiнчення часу що перевищує 3 див. п.5.5.4 пiсля припинення руху рiдини коли вона знаходиться в станi спокою. При цьому пристрої для проведення вимiрiв повиннi бути виготовленi з матерiалу з питомим об’ємним електричним опором менше 105 Ом·м і заземленi. У випадку виготовлення цих пристроїв з дiелектричних матерiалiв повиннi додержуватися умови електростатичної iскробезпеки вiдповiдно до ГОСТ 12.1.018-93. 5.6. Запобiгання небезпечним розрядам у газових потоках 5.6.1. Для запобiгання виникнення небезпечних iскрових розрядiв пiд час перемiщення газiв i парiв по трубопроводах та апаратах необхiдно всюди де це технологiчно можливо вжити заходів щодо виключення присутностi в газових потоках твердих та рiдких частинок. 5.6.2. Конденсацiя парiв та газiв при великому перепадi тискiв викликає сильну електризацiю газових струменiв пiд час витiкання через нещiльностi. Це вимагає пiдвищеної уваги до герметизацiї обладнання яке утримує пари та гази пiд високим тиском. 5.6.3. Не допускається присутнiсть в газовому потоцi незаземлених металевих частин та деталей обладнання. 5.7. Вiдведення заряду при переробцi сипких та дрiбнодисперсних матерiалiв 5.7.1. Переробку сипких в особливостi дрiбнодисперсних матерiалiв належить вести в металевому або електропровiдному див. п.5.8.1 неметалевому обладнаннi. Особливо важливо дотримуватися цiєї вимоги в установках по транспортуванню сушiнню та розмелюванню матерiалiв в газових потоках струменях . 5.7.2. У випадках застосування для переробки сипких матерiалiв антиелектростатичного або дiелектричного обладнання та трубопроводiв див. пп.5.8.2 5.8.3 для покращання умов стiкання заряду з перероблюємого матерiалу належить звертати особливу увагу на ретельне виконання вимог викладених в пп. 5.8.5 5.8.6 5.8.8 5.8.10 5.8.11. Для зменшення електризацiї при пневмотранспортуваннi гранульованих подрiбнених і порошкоподібних полiмерних матерiалiв по неметалевих трубопроводах належить застосувати труби з тогож або близького за складом полiмерного матерiалу наприклад транспортування порошкоподібного або гранульованого полiетилену краще вести по полiетиленових трубах . 5.7.3. В установках по транспортуванню та розмелюванню матерiалiв в повiтряних потоках струменях повiтря що подається має бути зволожене до такого ступеня щоб вiдносна вологiсть повiтря на виходi з пневмотранспорту а також в мiсцi розмелювання матерiалiв в млинах складала не менше 65 %. Коли за технологiчними умовами збiльшення вiдносної вологостi повiтря не припустимо то рекомендується застосовувати його iонiзацiю див. розд.5.4 . При цьому найбiльш придатними для використання в бункерах циклонах на кiнцевих дiльницях пневмотранспортних трубопроводiв є спецiальнi пристрої зі стержневими голковими або струнними заземленими електродами iндукцiйнi нейтралiзатори . 5.7.4. У випадку коли зазначенi в п.5.7.3 заходи з якихось причин не можуть бути застосованi перелiченi процеси повиннi проводитись в потоцi iнертного газу. Примiтка. Застосування повiтря допускається лише у випадку коли результати безпосереднiх вимiрiв ступеню електризацiї матерiалiв в дiючому обладнаннi пiдтверджують безпечнiсть ведення процесу. 5.7.5. З метою покращання умов стiкання заряду з тканинних рукавiв що застосовуються для затарювання гранульованих та iнших сипких матерiалiв та з’єднання рухомих елементiв обладнання з нерухомими а також з рукавними фiльтрами належить просочувати їх відповідними розчинами поверхнево-активних речовин див. Додаток 5 з наступним просушуванням забезпечуючи при крiпленнi надiйний контакт з заземленими металевими елементами обладнання. Для рукавних фiльтрiв належить вибирати просочення яке не знижує пiсля просушування фiльтруючих властивостей тканини. Допускається застосування металізованої тканини. 5.7.6. Забороняється завантаження сипких продуктiв безпосередньо з паперових полiетиленових полiхлорвiнiлових та iнших мiшкiв в люки апаратiв в яких мiстяться рiдини при температурi вище їх температури спалаху. В цьому випадку належить застосовувати металевi шнековi секторнi та iншi живильники. 5.7.7. Для запобiгання вибухам пилу вiд iскрових розрядiв необхiдно: – уникати утворення вибухонебезпечних пилоповiтряних сумiшей; – не дозволяти падiння та скидання пилу утворення клубів пилу та його завихрення; – очищати систематично обладнання та будiвельнi конструкцiї в примiщеннях вiд пилу який осiв в термiни що установленi дiючими нормами та правилами. 5.8. Захист футерованого та неметалевого обладнання 5.8.1. Електропровiдним вважається обладнання в котрому поверхнi якi мають контакт з речовинами сировиною напiвпродуктами готовою продукцiєю що перероблюються виготовленi з матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором не бiльше 105 Ом·м. 5.8.2. Антиелектростатичним вважається обладнання в котрому поверхнi якi мають контакт з речовинами що перероблюються виготовленi з матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором не бiльше 108 Ом·м. 5.8.3. Дiелектричним вважається обладнання в котрому поверхнi якi мають контакт з речовинами що перероблюються виготовленi з матерiалів з питомим об’ємним електричним опором бiльше 108 Ом·м. 5.8.4. Захист вiд статичної електрики електропровiдного неметалевого обладнання та обладнання з електропровiдною футеровкою повинен здiйснюватися методами передбаченими цими Правилами для металевого обладнання див. розд. 5.2 . 5.8.5. У випадку використання антиелектростатичного та дiелектричного неметалевого обладнання не допускається наявність в них металевих частин та деталей що мають опiр вiдносно землi бiльше 100 Ом. 5.8.6. Зовнiшня поверхня дiелектричних трубопроводiв по яких транспортуються речовини та матерiали з питомим об’ємним електричним опором бiльше 105 Ом·м повинна металiзуватися або фарбуватися електропровiдними емалями та лаками див. Додаток 11 . При цьому повинен бути забезпечений електричний контакт мiж електропровiдним шаром та заземленою металевою арматурою. Замiсть електропровiдних покриттiв допускається обмотувати вказанi трубопроводи металевим дротом перетином не менше 4 мм2 кроком намотки 100–150 мм який має бути приєднаний до заземленої металевої арматури. Електропровiдне покриття або обмотування зовнiшнiх поверхонь суцiльнi електропровiднi основи окремi електропровiднi елементи та арматура дiелектричних трубопроводiв повиннi становити на всій довжині суцiльний електричний ланцюг який в межах цеху вiддiлення установки повинен бути приєднаний до контуру заземлення через кожнi 20–30 м але не менше нiж в двох точках. 5.8.7. Для забезпечення необхiдного контакту з заземленням антиелектростатичних неметалевих трубопроводiв достатньо обвивки їх металевим дротом вiдповiдно до п.5.8.6 або укладки їх на суцiльнiй електропровiднiй основi. 5.8.8. Опори трубопроводiв з полiмерних матерiалiв повиннi бути виготовленi з електропровiдних матерiалiв та заземленi або мати заземленi прокладки з електропровiдних матерiалiв в мiсцях де на них спираються трубопроводи. 5.8.9. Рiдини з питомим об’ємним опором не бiльше 109 Ом·м практично не електризуються при руховi зi швидкiстю до: – 2 м/с – в трубопроводах та апаратах з дiелектричних матерiалiв та з діелектричною футеровкою; – 5 м/с – в трубопроводах та апаратах з антиелектростатичного матерiалу та з антиелектростатичною футеровкою. 5.8.10. Неметалевi антиелектростатичнi та дiелектричнi ємкостi та апарати повиннi покриватися зовнi а коли дозволяє наявне в апаратi середовище то й усерединi електропровiдними лаками та емалями за умови забезпечення надiйного їхнього контакту з заземленою металевою арматурою. Надiйний контакт електропровiдного покриття з заземленням може бути забезпечений шляхом пофарбування суцiльним шаром електропровiдної емалi усiх внутрiшнiх та зовнiшнiх поверхонь апаратiв ємкостей з установкою пiд його опори заземлених металевих або електропровiдних неметалевих прокладок. При неможливостi покриття суцiльним шаром внутрiшньої та зовнiшньої поверхонь апарата заземлення внутрiшнього електропровiдного шару допускається шляхом застосування додаткових електродiв або провiдникiв. 5.8.11. Для вiдведення статичної електрики вiд речовин якi знаходяться в серединi дiелектричного обладнання та здатнi накопичувати заряди при контактному або iндуктивному впливовi вiд наелектризованої поверхнi цього обладнання допускається уведення не менше двох заземлених електродiв стiйких до даного середовища. При цьому не повинна порушуватися герметичнiсть обладнання та електроди які уводяться не повинні виступати над внутрішньою поверхнею. Цi заходи виявляються достатнiми коли питомий об’ємний електричний опiр середовища в апаратi не перевищує 109 Ом·м для рiдких середовищ та 108 Ом·м – для сипких. 5.9. Вiдведення заряду що виникає на людях пересувних ємкостях та апаратах 5.9.1. Пересувнi апарати та посудини особливо для транспортування дiелектричних горючих та легкозаймистих рiдин необхiдно виконувати з електропровiдних матерiалiв див. пп. 5.8.1 5.8.2 . Транспортуватися по цехах пiдприємства вони повиннi на металевих вiзках з колещатами з електропровiдних матерiалiв причому повинен бути забезпечений контакт посудини або апарата з корпусом вiзка. При транспортуваннi вибухонебезпечних речовин що електризуються на вiзках або електрокарах з неелектропровiдними покришками колес допускається забезпечення контакту вiзка або електрокари з землею та електропровiдною пiдлогою див. п. 5.9.7 за допомогою приєднаного до корпусу ланцюжка з мiдi або iншого металу який не дає механiчної iскри що має таку довжину щоб декiлька кiлець при транспортуваннi постiйно знаходились на землi чи на підлозі. Примiтка. Для зменшення шуму під час руху металевих вiзкiв їхні колеса можуть бути покритi електропровiдною гумою див. Додаток 12 . 5.9.2. В мiсцях заповнення пересувних посудин пiдлога повинна бути електропровідною див. п.5.9.7 або на нiй повиннi бути покладенi заземленi металевi листи на якi установлюються посудини при заповненнi; допускається заземлення пересувних посудин за допомогою приєднання їх до заземлюючого пристрою мiдним тросиком зi струбциною. 5.9.3. При заповненнi пересувних посудин наконечник шланга повинен бути опущений до дна посудини на вiдстань не бiльше 200 мм. Коли дiаметр горловини посудини мiсткiстю бiльше 10 л не дозволяє опустити шланг усередину необхiдно використовувати заземлену лiйку з мiдi чи iншого електропроводного матерiалу який не дає механiчної iскри кiнець якої повинен знаходитись на вiдстанi не бiльше 200 мм вiд дна посудини. У випадку використання короткої лiйки до кiнця її повинен бути приєднаний ланцюжок з електропровідного матерiалу що не дає механiчної iскри стiйкого до переливаємої рiдини який при опусканнi лiйки в посудину повинен лягати на її дно. 5.9.4. Для запобiгання небезпечних iскрових розрядiв якi виникають внаслiдок накопичення на тiлi людини заряду статичної електрики при контактному чи iндуктивному впливовi наелектризованого матерiалу або елементiв одягу що електризуються при тертi один об одного в вибухонебезпечних виробництвах необхiдно забезпечити стiкання цього заряду в землю. Основним методом виконання цiєї вимоги є забезпечення електростатичної провiдностi пiдлоги та використання антиелектростатичного взуття. Примiтка. В зв’язку з великим розповсюдженням одягу з синтетичних матерiалiв який сильно електризується при руховi та приводить до швидкого накопичення заряду на тiлi людини улаштування заземлених рукояток поручнiв помостiв слiд розглядати як додатковий засiб вiдведення заряду з тiла людини. 5.9.5. Антиелектростатичнi властивостi взуття визначаються вiтчизняними та мiжнародними стандартами та технiчними умовами на це взуття. В окремих випадках для надання взуттю антиелектростатичних властивостей допускається прошивати або пробивати пiдошву електропровiдними матерiалами якi не дають механiчної iскри i виходять пiд устiлку. Використання шкарпеток з шерстяної та синтетичної пряжi не допускається бо вони перешкоджають стiканню заряду з тiла людини. 5.9.6. У випадку коли робiтник виконує роботу в неелектропровiдному взуттi сидячи заряд статичної електрики який накопичився на його тiлi рекомендується вiдводити за допомогою антиелектростатичного халата в поєднаннi з електропровiдною подушкою стiльця або за допомогою електропровiдних браслетiв якi легко знiмаються з’єднаних з землею через опiр 105 – 107 Ом. 5.9.7. Для забезпечення безперервного вiдведення заряду з тiла людини з пересувних посудин та апаратiв у вибухонебезпечних примiщеннях пiдлога повинна бути електростатично провiдною. Примiтки: 1. Покриття пiдлоги вважається електростатично провiдним коли електричний опiр мiж металевою пластиною площею 20 см2 покладеною на пiдлогу та притиснутою до неї силою в 5 кгс та контуром заземлення не перевищує 106 Ом. 2. Розсiююча пiдлога – це пiдлога яка характеризується електричним опором вiд 106 Ом до 109 Ом. 3. Астатична пiдлога – це пiдлога яка характеризується електричним опором бiльше 109 Ом i в якiй зведено до мiнiмума виникнення зарядiв при роздiленнi контакта поверхонь чи при тертi з iншим матерiалом а саме пiдошви взуття чи колес. 4. Питомий об’ємний електричний опiр деяких покриттiв пiдлоги приведено в Додатку 13. 5.9.8. Забороняється проведення робiт у серединi ємкостей та апаратiв де можливе утворення вибухонебезпечних паро- газо- та пилоповiтряних сумiшей в комбiнезонах куртках та iншому верхньому одязі з матерiалiв що електризуються. Примiтка. Для надання верхньому одягу антиелектростатичних властивостей рекомендується просочувати його розчинами поверхнево-активних речовин з наступною просушкою застосування яких узгоджено з органами Держсаннагляду України. 5.9.9. У випадку коли обслуговуючий персонал пiд час роботи знаходиться постiйно в електростатичному полi створеному зарядом на матерiалi що електризується або дiелектричному обладнаннi в тому числi дисплейних термiналах напруженiсть електростатичного поля на робочих мiсцях не повинна перевищувати гранично допустимих значень установлених ГОСТ 12.1.045-84. 5.10. Вiдведення заряду вiд частин якi обертаються та пасових передач 5.10.1. Здатнi електризуватися або заряджатися вiд наелектризованого матерiалу електропровiднi частини машин та апаратiв якi обертаються та контакт котрих з заземленим корпусом може бути порушеним завдяки наявностi шару мастила в пiдшипниках або застосуванню дiелектричних антифрикцiйних матерiалiв повиннi мати спецiальнi пристрої для забезпечення надiйного заземлення. Слiд уникати застосування у вибухонебезпечних примiщеннях пiдшипникiв або вкладишiв до них з неелектропровiдних матерiалiв. Кращим засобом для забезпечення контакту в електропровiдних пiдшипниках є застосування електропровiдних мастил. У випадку коли немає можливостi забезпечити вiдведення заряду вiд частин що обертаються простiшими методами допустимо застосування нейтралiзаторiв див. розд. 5.4 . 5.10.2. У вибухо- та пожежонебезпечних цехах рекомендується безпосередньо з’єднувати електродвигун з виконавчим механiзмом або використовувати редуктори та iншi типи передач що виготовляються з металу та забезпечують електричний контакт вiсi двигуна та виконавчого механiзму. 5.10.3. При необхiдностi застосування пасових передач вони та всi частини установки повиннi виготовлятися з матерiалiв що мають питомий об’ємний електричний опiр не бiльше 105 Ом·м зокрема антиелектростатичнi клиновi ременi а вся установка огорожа та iншi металевi предмети поблизу паса повинна заземлятися. 5.10.4. У випадку використання пасiв виготовлених з матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором бiльше 105 Ом·м потрiбно застосовувати один iз засобiв запобiгання небезпечній електризацiї: – збiльшення вiдносної вологостi повiтря в мiсцях розташування пасової передачi не менше нiж до 70 %; – електропровiднi покриття мастила пасiв; – в особливих умовах – iонiзацiя повiтря за допомогою нейтралiзаторiв установлених з внутрiшньої сторони паса якомога ближче до точки його сходу зі шкiву. Примiтки: 1. Як електропровiдне покриття для шкiряних та гумових пасiв рекомендується мастило такого складу: на 100 ваг.ч. глiцерину 40 ваг.ч. сажi. Це мастило має наноситись на зовнiшню поверхню за допомогою щiтки пiд час зупинки механiзму в термiни якi встановлює адмiнiстрацiя пiдприємства але не менше одного разу на тиждень. 2. Потрiбно приймати заходи щодо недопущення забруднення пасiв маслом та iншими рiдкими та твердими речовинами якi мають питомий об’ємний опiр бiльше 105 Ом·м. 5.10.5. Забороняється змащування пасiв канiфоллю воском та iншими речовинами якi збiльшують поверхневий опiр у вибухонебезпечних примiщеннях всiх класiв. 6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ 6.1. Прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики повинно проводитись одночасно з прийняттям технологiчного i енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог що пред’являють будівельні норми та правила по прийому в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств будов i споруд. 6.2. Вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики покладається на особу призначену керiвником власником пiдприємства. 6.3. Експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiзних типiв повинна здiйснюватися вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї а також вiдповiдно до вимог чинних “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” та “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей . Експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв повинна здiйснюватися відповідно до вимог дiючих санiтарних правил. 6.4. Огляд i ремонт нейтралiзаторiв повинен проводитись вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї причому ремонт як правило поєднується з ремонтом обладнання на якому вони встановленi. Якщо нейтралiзатори потребують бiльш частих ремонтiв начальник цеху або особа яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики складає графiк ремонту нейтралiзаторiв забезпечуючи їхню замiну на час ремонту резервними екземплярами. Графiк повинен бути затвердженим технiчним керiвником заводу пiдприємства органiзацiї . 6.5. Перiодичнiсть огляду та ремонту зволожувачiв повiтря встановлюється на мiсцi у залежностi вiд їх устрою. Графiк їхнього ремонту складається начальником цеху або особою яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики i затверджується технiчним керiвником заводу пiдприємства органiзацiї . Позаплановi ремонти зволожувачiв здiйснюються у тому випадку якщо вони перестають забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi. 6.6. Огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики повиннi проводитись одночасно з перевiркою заземлення електрообладнання цехових установок у вiдповiдності до вимог “ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей”. 7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ Особи виннi у порушеннi цих Правил несуть дисциплiнарну адмiнiстративну матерiальну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством. За безпеку конструкцiї правильнiсть вибору матерiалу якiсть виготовлення монтажу налагодження ремонту i технiчного дiагностування а також за вiдповiднiсть об’єкта цим Правилам вiдповiдає пiдприємство установа органiзацiя незалежно вiд форми власностi та вiдомчої належностi що виконує вiдповiднi роботи. Керiвники пiдприємств установ органiзацiй та iншi посадовi особи несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функцiональних обов’язкiв згiдно з чинним законодавством. Додаток 1 Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей при рiзних температурах мДж Найменування речовини 25° C 50° C 75° C 100° C 125° C 150° C Акрилонiтрил 0 16 Акролеїн 0 175 Амiак 6 8 Ацетальдегiд 0 376 Ацетилен 0 011 Ацетон 0 406 0 28 0 25 0 214 0 203 0 188 1 3-Бутадiєн дивiнiл 0 19 0 16 0 14 0 12 0 11 0 09 Н-Бутан 0 25 Бутанол Бутиловий спирт - 0 28 0 236 0 211 0 181 0.16 Бутанол-1 н-Бутиловий спирт 0 5 20°C - - 0 143 0 124 0 106 Бутанол-2 метил-етилкетон 0 28 - - - - - Бутилацетат 0 5 20°C - - - - - н-Бутил хлористий 1 24* Бутилен 0 28 0 25 0 24 0 23 0 22 0 21 Вiнiлацетат 0 31 15°C 1 2* Вiнiлацетилен 0 06 0 05 0 045 0.041 0 036 0 031 Водень 0 011 0 009 0 0086 0 0076 0 007 0 0051 1 5-Гексадiєн 0 23 н-Гексан 0 23 н-Гептан 0 26 0 7* 0 22 0 16 0 134 0 112 0 082 1-Гептин 0 93 Дивiнiл 0 188 0 164 0 142 0 123 0 115 0 092 Дигiдропiран 0 56* Диметилбутан 0 25 2 2-Диметилбутан неогексан 0 25 1 64* 2 2-Диметилпропан 1 57* Диметиловий ефiр 0 345 0 32 0 29 0 274 0 25 0 22 Диметилсульфiд 0 76* цис-1 2-Диметил- циклопропан 0 23 Диметоксиметан метилаль 0 42* Ди-трет-бутила перекис 0 65* Дiетилбензол - 2 06 65°С 0 796 - - - - - 0 198 85°C 0 181 0 180 0 178 Дiетиловий ефiр 0 25 0 2 0 16 0 13 0 1 0 089 Дiiзобутилен 2 4 4 -триметил-1-пентен 1 75* Дiiзопропiл - 2 3-диметилбутан 0 25 1 64* Дiiзопропiловий ефiр 1 14* 1 4-Дiоксан окис дiетилену 0 9 Етан 0 29 0 28 0 23 0 22 0 21 0 208 Етиламiн 2 4* - - - - - Етилацетат оцтовоетиловий ефiр 0 282 0 335 9°C 0 252 0 224 0 201 0 18 0 161 Етилбензол 0 75 6 18 22°C 0 23 0 2 0 164 0 15 0 114 Етилен 0 12 0 09 0 08 0 074 0 066 0 062 Етиленамiн 0 48* Етиловий спирт етанол 0 25 0 22 0 20 0 18 0 16 0 14 Етилцелозольв 0 15 Iзобутан 0 38 0 34 0 32 0 30 0 29 0 282 Iзобутилен 0 47 0 41 0 36 0 32 0 28 0 25 Iзооктан 2 2 4-триметилпентан 0 28 2 7* - - 1 1* - 0 48* 171°С Iзооктиловий спирт 0 21 Iзопентан 2-метилбутан 0 21 0 96* Iзопропiламiн 2 0* Iзопропiлбензол 20 0 30° C 0 232 40°C - - - - 0 439 35°C 0 225 0 206 0 184 0 158 0 137 Iзопропiлмеркаптан 0 87* Iзопропiловий спирт iзопропанол 0 65* Iзопропiл хлористий 1 55* 11 47 27 °C 0 404 0 356 0 331 0 301 0 26 Лiгроїн 0 26 Метан 0 3 0 28 0 26 0 24 0 20 0 17 2-Метилбутан 0 21 - - - - - Метиловий спирт метанол - 0 215* - 0 14 60°C - - - ?-Метилстирол - - 0 156 70°C - - - Метилформiат 0 62* Метилциклогексан 0 27 Нафтовий газ 0 26 Нiтропропан 0 32 Окис вуглецю 8 0 етилену 0 06 пропiлену 0 14 Октан 0 42 0 342 0 303 0 257 0 207 0 17 Пентан 0 27 0 25 0 22 0 20 0 17 0 14 цис-2-Пентен 0 18 Перекис ди-трет-бутила 0 65* Петролейний ефiр 0 36 0 28 0 26 0 25 0 21 0 195 Пропан 0 476 0 442 0 406 0 364 0 32 0 265 Пропiлен 0 24 0 23 0 22 0 216 0 2 0 187 Пропiлена окис 1 2-епоксипропан 0 14 - - - - 0 09* 182°C 0 24* - - 0 15* - - Пропiональдегiд 0 49* Розрiджувачі РДВ 0 24 0 19 0 163 - - - РКБ-1 - 0 86 0.345 0 22 0 171 0 154 Розрiджувач Р-5 - 0 33 0 28 - - - Розчинювателi РФГ - 0 36 0 26 - - - РЕ-2 - 0 34 0 24 - - - 646 - 0 251 0 166 - - - 647 - - 0 25 - - - 648 - 0 2 0 154 - - - 649 - 0 635 0 236 - - - Р-4 0 34 0 213 0 159 - - - Р-5 - 0 329 0 278 - - - РС-1 - 0 196 0 18 - - - Сiрководень 0 08 Сiрковуглець 0 01 0 015* Скипидар сумiш вуглеводнiв - 0 40 0 32 0 294 0 27 0 24 Сольвент кам’яновугiльний - - 0 248 - - - Стирол - 0 28 0 22 0 11 0 07 0 051 - 0 990 40°C Тетрагiдропiран 0 22 1 21* Тетрагiдрофуран 0 54* Тiофуран тiофен 0 60* Триетиламiн 1 15* 2 2 3-Триметилбутан 1 0* - - - - - 2 4 4-Триметилпентен дiiозобутилен 1 75* - - - - - Фуран 0 23* Хлористий iзопропiл 1 55* п-пропiл 1 08* Циклогексан 0 24 0 2 0 19 0 17 0 15 0 145 Циклогексанол - - 0 77 0 37 0 35 0 28 Циклогексанон - 1 3 0 41 0 35 0 28 0 19 Циклогексен 0 86* Циклопентадiєн 0 67* Циклопентан 0 83* Циклопропан 0 17 цис-2-Пентан 0 18 * Енергiя запалювання при стехiометричнiй концентрацiї сумiшi. Додаток 2 Мiнiмальна енергiя запалювання пилоповiтряних сумiшей Найменування речовини Wmin мДж Адипiнова кислота 58 3 Алiлоспиртова смола 20 Аеросил-200 1?103 Алюмiнiй 20 Алюмiнiйова пудра 13 2 Ацетилцелюлозна пресмаса 10 Бавовняний пух 10 Бакеліт 10 Барвник кубовий золотисто-жовтий ЖХ 60 7 Бензойна кислота марки “А” 5 Бiсфенол “Р” 5 Бромiндиго 1?103 Вiтан 2М 7 35 Вугiлля 40 Гексаметилентетрамiн 10 Гексилур 7 Гiдрат дiацетон ?-кетогулонової кислоти 47 Гума 30 Дендробацилин 16 5 Деревинна мука 20 Десоксихолева кислота 25 5 2 4 Динiтроанiлiн > 1 2?103 Дифенiлолпропан 8 56 Дiацетат целюлози 355 Дiангiдрид пiромелiтової кислоти > 2 2?103 Ебонiт 50 Iонол 5 76 Казеiн 60 Канiфоль 10 Карбамiдна смола 80 Карбамiд пресований 80 Карбометоксисульфанiлхлорид сульфохлорид 178 Каучук штучний 30 Комплекс П-74 полiстирол 1 96 Крохмаль 40 Кумарон 10 Лак рубиновий “СК” 346 Лепiдоцид з сiллю > 1 5?103 Лепiдоцид чистий 293 Магнiй 15 Малонова кислота > 1 0?103 Метасол > 1 5?103 Метилакрилат 105 Метилцелюлоза 20 Мило 40 Мука пшенична 11 5 ?-Нафтол 1 2 Оксибензальдегiд 15 п-Окисибензальдегiд 15 Пентаеритрит 3 Пiгмент жовтий свiтломiцний 1 8 оранжевий 5 3 флуоресцентний денний жовтий 2 1 флуоресцентний оранжевий 2 3 червоний 1 5 яскраво-червоний лакофарбовий 3 7 Полiвiнiлбутираль 8 8 Полiвiнiловий спирт 5 6 Полiвiнiлхлорид “Совинит” > 1?103 С-70 > 1?103 С-7059М > 1 3?103 Полiетилен 4 некондицiйний > 1 6?103 основний 215 Полiметилметакрилат 17 Полiпропiлен 3 емульсiйний 3 4 Полiстирол ПС-4 1 02 ПСЕ-1 0 72 ПСЕ-2 0 8 ПС-1 0 68 марки Б 3 34 емульсiйний 1 8 Полiформальдегiд 7 6 Полiхлорвiнiлова смола 160 Преспорошок К-19-2 3 9 Продукт 27 13 5 Прометрин 173 Пропiонат целюлози 60 Ретинен-гiдрохiнон сухий 14 2 Ретинен-гiдрохiнон комплекс: 3 6 основна речовина - 85 %; гексан до 15 % Рибофлавiн > 1 6?103 Салiцилова кислота техн. 3 Сажа ДГ-100 > 1?103 Сiрка 2 5 Смола СФ-010 3 на основi кумарону та iндену 10 на основi лiгнiну 20 Стеарат алюмiнiю 15 барiю 442 кадмiю 29 8 кальцiю 13 7 натрiю 790 цинку 8 4 Стеаринова кислота 8 7 Стимулятор росту нiтрогумiновий 39 2 Тiодифенiламiн 2 2 4 7-Тринiтрофлуоренон-9 90 Феназон технiчний 11 9 Фенацетин 3 3 Фенопласт синiй 12 чорний 817 Фенольнi пресматерiали 10 Фенольнi смоли 10 Феромарганець 250 Фодекс-2 > 1?103 Фталевий ангiдрид 3 7 Фумарова кислота 39 Цинк 100 Цирконiй 15 Цукрова пудра 106 Шелак 10 Додаток 3 Перелiк спецiалiзованих органiзацiй ДержНДIТБХВ Державний науково-дослiдний iнститут технiки безпеки хiмiчних виробництв 349940 м.Сєвєродонецьк Гвардiйський пр. 34 тел.: 3-12-64 3-40-05 . ВСЦ ВЕ Випробувальний сертифiкацiйний центр по вибухозахищеному електрообладнанню 344052 м.Донецьк вул. 50-ї Гвардiйської дивiзiї 17 тел.: 94-12-43 . МакНДI Державний Макiївський науково-дослiдний iнститут по безпецi робiт в гiрничiй промисловостi 339008 Макiївка Донецької обл. вул. Лихачова 60 тел.: 90-23-32 90-43-16 Донецьк ; 9-61-07 Макiївка . УкрНДIП Український державний науково-дослiдний iнститут целюлозно-паперової промисловостi 252133 м.Київ-133 вул.Кутузова 18/7 тел.: 295-21-66 . Додаток 4 Питомий об’ємний електричний опiр деяких речовин Найменування речовини Квалiфiкацiя чистоти; марка Температура ° C Питомий об’ємний електричний опiр Ом?м Автолiзат дрiжджевий 2 1?106 Адипiнова кислота 20 0 45-1 29 1013 Аеросил-200 20 0 23?1014 Азбест 108-1010 Азотистоамiловий ефiр 105 Азотноамiловий ефiр 3?104 Азотнометиловий ефiр 2?103 Акрилова кислота “ч” 20 2 9?106 Акрилонiтрил-бутадiєн-стирольнi пластмаси > 1014 Акролеiн стабiлiзований гiдрохiноном “ч” 35 9 3?104 D L ? -аланiн 20 0 10?1013 50 2 2?106 80 1 4?106 120 1 2?106 Алар N N -диметилгiдразид янтарної кислоти техн. 20 0 27?1012 Алар 85 % змочуючийся порошок 20 0 47?1018 Алкiднi пластмаси 1012 Алiлметакрилат “ч” 25 3 8-5 3 106 Алiловий спирт техн. 25 1 4?103 Алiлпропiонат “ч” 25 3 8-4 0 105 Алопрен № 40 20 0 28?1011 Алрофор “ч” 20 1 7?1013 Альбертал Кр 209 20 0 24?1011 Альдегiд оцтовий ацетальдегiд 15 0 6?104 Альтакс 1012 Альфа-амiноантрахiнон > 1013 Альфаметилстирол техн. 1010-1011 Альфацелюлоза марки 2 20 0 29?109 Амiлацетат техн. 5 6?106 Амiловий спирт “ч” 1 3-3 0 105 Амiнопласти ВЕI-11 109 Амiнопласти ВЕI-12 108 КМК-9 1012 КМК-218 1010 КМС-9 1011 К-41-5 108 МФК-20 108 Амiак рiдкий 0 8?105 Амонiй азотнокислий 0 13?107 Анiонiт АСД-18 ?=0 48 г/м3 1 2?107 ЕДЕ-10П 0 33?1010 Солоза А90/10 1 6?1010 Ангiдрид оцтовий 2 1?104 Анiлiдсалiцилова кислота 5?1012 Анiлiн “ч” 25 32 4 2?105 1 0?106 Антрацен техн. 25 0 3?108 L -Аогинiн 2 7?105 Апретируючi засоби на основi емукрилової емульсiї < 105 Ароматизоване масло-теплоносiй АМГ-300 5 2?108 Ароматне отдушка 2 4?106 ?-Аспагiнова кислота 5 9?108 Ацеталiєвi смоли 1012 N-ацетил-Д L ?-валiн 80 100 5 75?106 1 6?108 N-ацетил-Д L ?-фенiлаланiн 50 2 0?1010 80 9 3?108 120 1 5?107 Ацетилхлорид 25 2 5?104 Ацетилцелюлоза 20 0 32?108 Ацетон -15 7 0?106 0 1 6?105 25 1 8?105 техн. 1 5?103 Ацетонiлацетон 0 5?105 Ацетонiтрил “ч” 28 2 8?104 Ацетопропiлацетат < 105 Ацетопропiловый спирт < 105 Ацетооцтовий ефiр “ч” 20 8 9?106 Ацетофенон 25 1 7?108 Бакелiт 1013-1014 Барвники бромiндиго 20 0 96?1010 ДФП жовтий 20 0 76?1010 ДФП червоний 20 0 14?1011 ДФП оранжевий 20 0 29?1011 кубовий жовтий ЗХ 20 0 26?1010 кубовий золотисто-жовтий ЖХ 20 0 96?1010 кубовий золотисто-жовтий КХ 20 0 6?1010 кубовий синiй О 20 0 14?1012 кубовий яркофiолетовий К 20 0 96?1010 дисперсний синiй полiефiрний 6?109 жовтий З для полiефiрiв > 1013 зелений 2ж 7 5?1010 маслиновий для полiефiрiв 5?1012 синiй К для полiефiрiв > 1013 Белофори 25-10 2?109 2132 1 8?1012 ЗПШ 0 13?1011 КБ 20 0 8-1 75 109 КД 0 9?1011 КД-2 20 0 3?1011-0 6?1012 ОД 3 93?1012 ОЛА 0 11?1010 СНПА 0 26?1011 СЦД 0 73?108 СЦВ 0 31?108 Бензальдегiд 28 2 5?104 Бензиловий спирт “чда” 25 4 3?104 Бензиловий ефiр “ч” 2 5?107 Бензини А-72 3 1?109-2?1011 А-76 9 5?109-2?1011 Б-70 4 6?1011 Б-91/115 0 4-8 7 1010 Б-95/130 0 5-7 0 1010 “Калоша” 1010-1012 Бензин-розчинник для лакофарбових матерiалiв уайт-спiрит 1?1010-1 6?1012 Бензин екстракцiйний техн. 25 1 5?1011 Бензойна кислота 3 0?106 Бензойнобензиловий ефiр > 107 Бензойноетиловий ефiр 107-108 Бензол спец. очищ. 20 2 0?1013 65 2 5?1012 техн. 0 9-8 0 1011 кам’яновугiльний 2 3?1010-8?1011 нафтовий чистий 4?1011-1?1012 Бензонiтрил 2?105 1 2 3-Бензотриазол “ч” 1 6?1012 1 4-Бензохiнон техн. 25 0 12?1014 Бiтум 1015-1016 1 3-Бiс ацетоксиметил -1 1 3 3-тетраметилдисилоксан 3 1?107 1 3-Бiс гiдрооксиметил -1 1 3 3-нiтрометилдисилоксан 2 2?106 ? w-Бiс гiдроксиметил - олiгометилсилоксан 1 2?109 1 3-Бiс триметилсилоксиметил - 1 1 3 3-тетраметилдисилоксан 2 4?1011 1 3-Бiс хлорметил -1 1 3 3-тетраметилдисилоксан 2 1?103 1 3-Бiс хлорформiатометил - 1 1 3 3-тетраметилдисилоксан 2 8?106 ? w-Бiс хлорформiатометил - олiгометилсилоксан 2 0?1010 Бiс триетоксисилил амiн 3 4?106 Бок-гiстидин бутоксикарбонiльна група-бок 22 1 17?1012 Бок-Д-? -амiнофенiлоцтова кислота 22 1 12?1012 Бром 0 8?1011 Бромбензол > 109 5-Бромiзатин > 1013 Бромистий ацетил 0 4?104 етил техн. 2 5?106 Бромксилол 4 5?107 Бромоформ > 0 5?106 Бутадiєнстирольний сополiмер модифiкований 1013 Бутандiол 1 4-Дiоксибутан “ч” 5 0?105 Бутилакрилат техн. 2 5-3 107 Бутилацетат 0 2-1 0 107 “ч” 30 2 9?108 Бутилбензол техн. 1010-1011 Бутиленглiколь “ч” 20 6 2?104 Бутилметакрилат “ч” 20 1 0?108 н-Бутиловий спирт бутанол “ч” 1 1?106 Трет-Бутиловий спирт “чда” 24 1 0?105 Бутиловий ефiр 2 4-дихлорфенокси- ?-масляної кислоти 20 2 1?106 Бутиловий ефiр ортотитанової кислоти 25 < 106 Бутилформiат “ч” 25 1 2?106 Бутил хлористий третинний “ч” 5 5?106 ?-Бутиролактон “ч” < 105 Бутилстеарат 90 2 5?1011 Бутилцелозольв 3 2?104 Бутразин 20 7 5-11 5 108 Важкий розчинюватель 8 7?108-1 2?1012 Вазелiн КВН 1 1?1012 iзоляцiйний КВ-3 1012 D L -Валiн 22 0 12?106 30 7 4?109 70 3 0?108 Винна кислота 1 2-1 9 1010 Вiнiлацетат 0 12?107 Вiнiлбутират “ч” 25 5 5?106 Вiнiлiденхлорид 1 0-2 0 106 п-Вiнiлпiролiдон “ч” 7 5?104 Вiнiпласт 0 27?1013 Вiнiлтриметилсилан 8 2?109 Вiнiлтрихлорсилан 1 9?106 Вiнiлтриетоксисилан 1 1?106-1 5?109 Вiнiлфосфат 50 % порошок що змочується 108-109 транс-iзомер 108-109 Вiнiфос 7 4?103 Вiтавакс техн. 20 0 34?1013 75 % порошок що змочується 25 0 10-0 50 105 Вiтан-2М 1 0-1 2 1013 Вугілля кам’яне марка Т 0 8?1011 Вуглеграфiтовi матерiали 0 5-6 0 105 Вуглець чотирихлористий 1012-1014 Газойль 5 9?109 Гаматиурам комбiнований протравлювач насiння 20 0 2?1011 Гас 6?108-7 3?1012 освiтлювальний 8?1010-1 7?1011 Гексадекан “ч” 2 0-8 0 1011 н-Гексан спец. очищ. 18 60 2 9?1016 2 5?1015 техн. 1 5-9 5 1011 Гексаметилендiамiн плавлений 3?104 Гексаметилендiамiн дистилат 105 Гексатиурам комбiнований протравлювач насiння 20 0 25?1011 Гексахлорбензол техн. 25 > 1012 Гексахлорпараксилол 4 6-5 6 1010 Гексахлорпропiлен 25 1 1?1010 Гексахлорциклопентадiєн 25 3 6?1010 Гексиловий спирт 1 2-1 3 106 н-Гептан спец. очищ. 1 0?1015-2?1017 техн. 1011 Гептахлорпропан 20 0 29?108 Гептилакрилат 0 7-1 0 107 Гептиловий спирт “ч” 25 2 2?105 Герметик 3 107 137-185 6 2?1012 Гетинакс 1010-1011 Гiдразин хлористоводневий 20 1 4?103 оцтовокислий “ч” 20 1 0?103 сiрчанокислий “чда” 20 1 6?106 Гiдроксиламiнсульфат < 105 Гiдрогальмувальна рiдина ГГР 1 7-2 0 105 L-Гiстидин гiдрохлорид 2 9?1011 L-Гiстидин 2 9?1011 Гiрчичне масло техн. рафинир. 4 3?108 1 0?1012 Глiцерин “чда” 25 1 5?105 дистильований 1 5?105 Гуми електропровiднi 102-106 на основi каучукiв СКД СКИ-3 1012-1013 на основi каучукiв СКН-18 СКН-26 наiриту 108-1010 техн. 0 23?1013 ЧХТ 486 0 82?106 Даутерм 0 5-0 8 107 Дакрилоiд-71 1 3-2 5 1010 Двоокис сiрки -15 1 1?106 тiтану пiгментна марки А-01 20 0 37?108 Двохосновний фталат свинця ДОФТС 0 8-1 5 1010 стеарат свинця ДОСС 1 7-1 9 1010 “Дезамш” - засiб для чистки взуття з велюру й замшi 1 0?104 Декалiн спец. очищ. 30 125 5?1013 2?1011 Декан спец. очищ. 15 85 2 5?1016 8 3?1013 Дендробацилiн 20 0 3?108 Дерево сухе 108-1014 Децилметакрилат 1 2-2 5 107 Дециловый спирт “ч” 25 2 0-2 2 106 Дибромiд 25 < 106 Дибутилацетат техн. 0 9?108 Дибутиловий ефiр “ч” 26 5 0-6 4 109 Дибутилтiодивалерiонат 1 1?109 Дибутилтiодипропiонат 1 4?108 Дибутилфталат “ч” 31 1 5?107 8 7?106 Дибутилсебацiнат 31 1 2?109 Дизельне паливо “з” 20 1 8-3 8 1010 1 1?1010 Л 0 5 20 7 5?1010 ЛЭ 92 20 2 0-6 0 1010 Дикаприладипiнат 1 0-2 9 108 Дикаприлсебацiнат 1 0-1 7 108 Дикаприлфталат 2 0?108 Дикафор 40 % порошок що змочується > 1011 Дилор техн. > 1011 Диметиладипiнат 2 3?105 Диметиланiлiн “ч” 23 5 5?106 Диметилацетамiд “хч” 23 5 1-9 8 103 Диметилвiнiлхлорсилан 2 1?106 Диметилвiнiлетинiлкарбiнол 2 0?106 Диметилдихлорвiнiлфосфат 20 < 106 Диметилмалонад “ч” 23 8 5?103 Диметилмалоновий ефiр 25 0 8?108 Диметиловий ефiр “ч” > 105 Диметиловий ефiр 2 5-дихлор- 3-амiнотерефтальової кислоти 0 7-9 1011 Диметиловий ефiр 2 5-дихлор- 3-нiтротерефтальвої кислоти 25 > 1012 Диметиловий ефiр 2 5-дихлор- терефтальової кислоти 25 > 1012 Диметиловий ефiр щавлевої кислоти 20 1 32?1011 Диметилсебацiнат 5 5?104 Диметилсульфат 0 6?105 Диметилсульфоксид “ч” “хч” 25 1 07?108 2 2?104-9?107 N N-Диметил-п-толуїдин 22 7 1?108 Диметилформалiд “ч” 25 20 0 6?104 1 0?104 Диметилхлорсилан 99 9 % 2 2?106 Диметилетаноламiн 9 0?104 4 4-Диметокситритілхлорид 20 2 3?1015 Динiтрил адипiнової кислоти 1 7?105 Диспергатор МК 25 6 6?103 МП 25 2 7?107 Дитолiлметан “ч” 7 4?109 N? Nim -ди-трет-БОК-L-гiстидина дициклогексиламонiєва сiль 23 1 14?1015 Дитретбутил перекис фенiлсурми “ч” 1 2?1016 Дитридецилфталат 2 7?1010 Дифенiлпропан 1 1-6 0 1012 3 3-Дифенiлфталiд- 4 4-дикарбонової кислоти 21 2 3?1012 Дихлорангiдрид терефталової кислоти 2 1-4 7 1012 2 5-Дихлор-3-амiнобензойна кислота 20 > 1012 2 5-Дихлорбензол 20 0 22-0 35 1013 1 4-Дихлорбутен-2 5 5?105 3 4-Дихлорбутен-1 1 5?106 3 4-Дихлорбутен и 1 4-Дихлорбутен 35:65 % 1 2?106 3 4-Дихлорнiтробензол техн. 75 140 2 5?104 2 7-4 1 103 2 5-Дихлор-п-ксилол 20 120 0 24?1013 0 5-0 8 108 Дихлорсилан 8 6?106 2 5-Дихлортерефтальдiальдегiд 20 < 105 Дихлороцтова кислота 2 0?104 2 4-Дихлорфенокси-?-пропiонова 2 3-ДП -кислота 20 130 1 1-4 3 1013 1 0?104 Дихлоретан 25 3 5?105 Дихлоретилен ацетилхлорид “ч” 24 0 7-2 1 106 Дицiан 107 Дiалкалоламiди СЖК 20 6 0?103 Дiалiламiнопропiл-триетоксисилан 9 0?105 Дiалiловий ефiр триметиленпропану 6 9?106 Дiалiлфталат 1010-1014 Дiамонiйна сiль 5 5-метилен- дисалiцилової кислоти 8 2?107 Дiацетат целюлози 0 44?1012 Дiацетоновий спирт 3 1?104 Дiетаноламiд СЖК С7-С9 5 0?103 Дiетаноламiн < 109 Дiетиламiно-п-нiтробензоат 20 2 9?1011 Дiетиламiн 25 40 1 5-4 5 107 4 2?107 2 6-Дiетиланiлiн 20 2 1?106 Дiетилбензол техн. 0 3-1 5 1012 Дi- 2-етилгексил -адипiнат 5 1?109 Дi- 2-етилгексил -тiодипропiнат 1 4?109 Дi 2-етилгексил -фенiлфосфат 5 9?107 Дi- 2-етилгексил -фталат 109 Дiетиленглiколь “ч” 31 5 0?104 Дiетилмалоновий ефiр 25 3 8?108 Дiетиловий ефiр адипiнової кислоти 23 3 8?108 Дiетиловий ефiр 25 2 5?1010 Дiетилтолуамiд техн. 104-105 Дiетилетаноламiн 5?104 Дiетилоцтова кислота 25 0 7?107 Дiiзодецiладипiнат 6 7?109 Дiiзопропiловий ефiр “ч” 19 1 9?108 Дiоксан “ч” 20 2 0?1011 Дiоктилкапролат 2 1?109 Дiоктилсебацiнат “ч” техн. 28 2 6?109 5?108 Дiоктилфталат 0 9-1 4 109 Еластосил 137-42 1 2?1012 137-182 2 5?1010 пiсля старiння 1 8?1013 Ендиковий ангiдрид 22 0 63?1014 Ентобактерин 20 0 28?108 Епiхлоргiдрин 25 2 5-3 1 105 Епоксид зелений ПЭП 177 3 6?1010 фiрми “Glasurite” 3 3?1010 фiрми “Retchold-Chemie” 4 2?1010 Етиламiн -33 2 2?105 Етилацетат техн. “хч” “чда” 25 9 3?104-3 7?106 4 3?106 1 0?107 Етилбензол 5 0?1010-2 2?1011 Етилглiкольацетат 0 8?105-0 2?107 Етиленглiколь 3 3-5 9 104 Етиленхлоргiдрин “ч” 28 < 105 Етилiдендiамiн-N N-дiянтарної кислоти 20 0 2?1013 Етиловий спирт етанол 25 18 0 7 7?106 1 5?105 6 6?104 Етиловий ефiр осуш. 0 2-4 5 109 бензойної кислоти 2 8?106 Етилсилiкат-40 “ч” 1 5?106 Етил-3- 3-третбутилурендо -кротонат 20 4 0?105 Етилформiат < 106 Етилцелозольв “ч” 28 0 2-6 8 105 < 6 0?104 Етриол 30-70 %-ний розчин у бутилцелозольвi 0 4-1 7 105 Ефiри целюлози ацетобутират целюлози 1013-1015 ацетобутиратцелюлознi етроли 1010-1014 ацетилцелюлоза 108-1012 ацетилцелюлознi етроли 108-1011 електроiзоляцiйна плiвка непластифiкована i слабопластифiкована триацетатна 1012 пропiонатцелюлоза 1010-1013 етроли пропiонатцелюлознi 5 0?1010-4 0?1014 триацетат целюлози непластифiкований 17-25 1013-1015 електроiзоляцiйна пластифiкована плiвка з триацетата целюлози 1012 етилцелюлоза 1010-1012 марки К 5 0?1011 Желатин 20 0 8?108 Жирнi кислоти касторового масла 0 17-0 35 109 льняного масла 1 0?109 соняшникової олiї 0 2?1010 талового масла 7 3?108 сумiш С7-С9 3 0-4 0 108 Жирнi спирти сумiш С7-С9 2 0-2 5 106 Iзоамiловий спирт “ч” 24 3 2-6 8 105 Iзоамiлацетат “ч” 22 1 6?108 Iзобутилметакрилат 1 0-1 2 1013 Iзобутиловий спирт iзобутанол “ч” 24 1 3-2 5 105 “чда” 28 3 8?106 Iзопропiлацетат “ч” 23 1 5-7 9 106 Iзопропiлбензол 0 1-4 4 1011 Iзопропiловий спирт техн. 25 3?103-8 7?105 Iзооктан 1012 Iзофен 8?1011 Iзофорон 23 8 1?106 Iмiнодiоцтова кислота 20 0 53?108 Iмiнодiоцтово-монометилфосфонова кислота С5-Н10О7NP 22 0 18?1010 Iндол 20 0 18?1013 Iнгiбiтор I-1-Д 1 3?106 Iнкар А-27 7-9 1012 Iонол дибутилпаракрезол 0 6-1 2 1012 Iтаконова кислота 20 0 4?1012 Йодистий метил 106 Йонол 2 7?109 Калiй азотнокислий 0 12?1011 іксанiтрокобальтiат 20 0 13?109 фосфорнокислий однозамiщений 0 87?109 хлористий 0 16?1013 Кальцiя карбостеарат 25 0 6?1016 Камiнь штучний 109-1011 Канiфоль пил 1011 Капролактам 20 0 95?1011 Каптакс 1012 Карбоксил-М 2 0?106 Карбоксил-З 1 6?106 Карбоксиметилцелюлоза 22 2 5?107 Карбомол 25 < 106 Карбонiл залiза 1 6?1010 N-карбетокси-6-хлорбензоксозолтiн 20 > 1012 Касторове масло 4?108-7?109 Катiонiй КУ-2 1 57?106 Солоза К6/40 3 3?108 Солоза К40/40 2 9?1011 Каучук 20 0 4?106 натуральний 1014-1015 штучний 1016 Кварц 1014-1015 Керамiка конденсаторна 1011 Керамiчнi плитки обпаленi 105-108 Кислоти iзовалерiанова 1011 лимонна моногiдрат 0 15?1014 малонова 20 0 34?1012 масляна “ч” 20 1 2?108 метакрилова 0 5-3 1 108 мурашина 7 9?105 олеiнова 1012 ортофосфорна 20 0 34?106 пропiонова 2 0?106 рибонуклеiнова 0 16?1010 стеаринова 0 3-0 45 1012 трихлороцтова 0 3?107 оцтова 1 3?106 хлороцтова 60 0 7?104 щавелева 0 22?109 жирнi технiчнi С5-С6 4?104 С7-С20 108-109 янтарна 7 9?1012 Клейонка столова 0 33?1012 Клей БIФ <107 Кокосове масло 5 9?109 Компаунди 189-208 1 0?1010 119-215 3 5?108 159-168 7 5?1011 159-190 8 5?1012 159-191 3 1?1012 159-230-04 8 9?1011 Компаунди епоксиднi Д-38 1012 Д-38а 1012 К-54/б 20 100 1013 107 К-105 20 150 5?1013 8?108 К-106 20 150 200 4?1012 5?1010 6?108 К-115 20 100 1013 107 К-126 1010 К-134 1011 К-139 2 9?1011 К-147 1011 К-153 1012 К-156 1012 К-160 1 5?1012 К-168 20 100 2?1012 107 К-176 20 100 1 3?1013 1010 К-201 20 100 2?1012 106 К-293 К-293 20 100 2?1012 107 ЕЖ-5 20 100 1013 108 ЕДЦЗ-5/60 1 1?1014 ЕЗК-5 1012 ЕЗК-8 1012 ЕЗК-11 20 80 1012 1011 ЕЗК-12 20 100 1012 107 4П-584 3?1013 Компаунди кремнiйорганiчнi К-33 1012 “Вiксинт” 1011 К-16 Компаунди полiефiрнi КГМС-1 20 120 0 2-4 0 1013 1 2?109-8 9?1013 КГМС-2 20 120 0 2-1 5 1013 0 2-5 8 1010 КЕЦ 1012 МБК-1 1012-1013 МБК-2 1012-1013 Компаунди полiуретановi К-30 109 К-31 1012 КС-1 1013 Компаунд отверджений малеiновим ангiдридом МВГЦ 4 3?1014 Компаунд на основi ЕД-5 100 в.ч. i ТЕГ-1 20 в.ч. отверджений полетиленполiамiном 7 8?1012 отверджений триетаноламiнотитанатом 8 4?1012 отверджений малеiновим ангiдридом 1 4?1014 Композицiї смоли ЕА i ЕД-5 1:1 отвердженi малеiновим ангiдридом 1 5?1012 МВЦГ 20 в.ч. i ЕД-5 80 в.ч. отвердженi малеiновым ангiдридом 1 7?1014 МВЦГ 7 в.ч. i ЕД-5 93 в.ч. отвердженi полiетиленполiамiном 1013 Композицiя рецептури № 239 1-2 1 1010 рецептури Е-40-1 2 6-3 0 109 Конденсаторне масло 1012 Конденсаторний вазелiн 1012 Корд гумовий ПНК-30 0 68?1013 ПНК-60 0 87?1013 РК-10 0 5?1012 гумовий непровiдний 0 7?1012 гумовий провiдний 0 6?107 Крейда природна збогачена марки ММС-1 20 0 7?108 Крезоли 106 м-Крезол 0 2-5 8 105 о-Крезол кам’яновугiльний техн. <105 Кремнiйорганiчнi рiдини 1012 Кремнiйорганiчнi пластмаси азбонаповненi КМК-216 108 КПК-218Н 107-109 КПК-9 107-108 К-41-5 107-109 К-71 107-109 МФК-20 108-109 Кротоновий альдегiд 104 м-Ксилiдин 24 2 7-3 2 105 Ксилол кам’яновугiльний 2?108-3?1011 о-Ксилол техн.спец.очищ. 0 4-1 2 1010 0 4-9 1 1013 м-Ксилол “ч” 0 5-4 3 1011 п-Ксилол спец. очищ. 2 5?1012-6 7?1014 “Купава” - пiномиючий засiб 5 83?104 Лак рубiновий 0 8-1 2 1014 “Ланолiнова” отдушка 2 8?106 Лiнолеум 1010-1013 Лiнеурон 2 5?1010 Лiнурон 50 % порошок що змочується 20 107-109 Масла бавовняне 0 2?109-1 6?1012 льняне 2 0?108 льняне водорозчинне < 103 ойтисикове 0 5?1010 приладне 4 9?108 соняшникове 0 4?109 - 8 0?1011 соєве 1 8?109 талове 2 8-2 9 109 трансформаторне 1 0-8 6 1011 тунгове 0 4-0 5 1010 турбінне 5 5?1011 фрикусне 0 2?1010 Масляний альдегiд 106 Мастильнi композицiї № 494 1 2?1011 № 501 3 8?109 № 502 3 9?109 Матерiал СНП листовий 1013 Мезидин техн. 107 Мезитилен техн. 7?109-2?1011 Менiд 25 %-ний концентрат емульсiї 25 3 5-3 9 103 Метакрил 11вв-75 0 1-1 3 1013 11Нв 0 8-1 4 1014 14вв 1 8-2 9 109 4ОБМ-76 0 9-3 4 1012 90 1 2-2 0 1012 354К 0 5-1 0 1013 Метакрилцелозольв 4 0-4 5 104 Метанольний розчин диметоксипропiфенона 20 0 24?106 Метиладипiнат 6 8?105 Метилакрилат “ч” 1 4?106 Метилаль “ч” 30 < 104 Метиламiн 104 Метиланiлiн 3 0-4 0 105 Метилацетат оцтовометиловий ефiр “ч” 28 2 3?106 Метилвiнiлхлорсилан 2?106 Метилдифенiлхлорсилан 3 2?104 Метилметакрилат “ч” 31 1 3?107 1-Метилнафталiн 25 0 57?1012 2-Метилнафталiн 22 0 12?1013 Метиловий спирт метанол “хч” 25 6 2?104 Метиловий ефiр дихлороцтової кислоти 20 < 106 N-Метилпiперидин 24 2 3-2 8 107 2-Метил-6-етиланiлiн 25 0 4-1 2 105 Метилетилкетон 105 Метилпiролiдон 24 1 0-5 0 105 Метилсалiцилат 106-107 Метилтрихлорсилан 9 0?104 Метилтриетоксисилан 2 9?106 Метилформамiд “ч” 30 < 104 L-Метiонiн 25 1 8?108 80 2 0?107 Д-L-Метiонiн 25 0 34?1014 Мiдь 3-нiтрофталева 1-водна 0 15?1014 Модифiкатор ВТА-ШН 20 0 17-2 0 1011 Моноакриловий ефiр етилен-глiколю 6 6?104 Моноетаноламiн < 103 Моноетиловий ефiр адипiнової кислоти 30 1 1?107 Монолiнурон техн. 108-109 Монокалiєва сiль 1-оксiетилiдендифосфонової кислоти 2-водна 23 0 22?109 Монометакрилат етиленглiколю 5 0-5 6 104 Монометакриловий ефiр етиленглiколю 5 0-6 4 104 сирець 1 9?1013 пропiленглiколю 1 5-2 4 105 сирець 2 6?104 Монометакрилат пропiленглiколю 1 5-1 7 105 Монотiурам 20 4 0?1012 Найлон 1010-1013 Найлон армуваний скловолокном 5?1012 Натрій оцтовокислий 3-х водний 0 88?1012 лимоннокислий 3-х замiщений 0 2?1010 хлористий 0 86?1011 Нафта сира 104-108 Ухтинська -6 20 4 0?108 2 0-8 0 108 Нафталiн 7?108 Нафтенат марганцю 24 0 18?1014 Нафтил карбамат 1-нафтил-N-метилкарбамат техн. 20 0 30?1010 Нафтилкарбамат 85 % змочуючийся порошок 20 1012-1013 Неозон Д > 1013 Нiтрил акрилової кислоти < 103 W-нiтро-Д-аргiнiн 22 2 5?108 м-Нiтроанiлiн хлористоводневий 1 1?1010 4-Нiтробензойна кислота > 1013 Нiтробензол “чда” 31 25 0 1 3?106 5?105 2?105 Нiтрометан “ч” 25 2 5?105 ?-Нiтростирол 8 2?107 Нiтротолуол 0 5?105 о-Нiтротолуол “ч” 1 0-2 1 105 ?- 4-Нiтрофенiл -L ?-анiлiн 20 2 7?1012 Нiтро-фенiлаланiн Н2О 25 50 100 5 8?108 5 7?107 1 0?105 м-Нiтрохлорбензол 25 0 7?106 Нiтроцелюлоза 109 Нонан > 1011 Нонiловий спирт 3 5-4 0 106 Октадециловий спирт 2 8?108 Октан 1 9?1011-1 5?1014 Октахлор-п-ксилол 25 > 1012 Октилацетат 23 1 7-1 9 ?108 Октилметакрилат 1 5-2 5 ?107 Октиловий спирт техн. 2 7-8 0 106 Октол 20 3 0?1012 Октофор 20 90 3 0?1013 5 0?1011 Олiгомер типа ПМС 2 9?1012 цикловмiщуючий КО-28 2 6?1010 Олiфа натуральна 1 2?108 Оптичнi вiдбiлювачi вобиталь BVA 20 0 5?1012 вобиталь BTS 20 0 6?1012 рилюкс PP 20 0 6?1011-0 15?1012 рилюкс PRS 20 0 16-0 7 ?1011 рилюкс РД 20 1011 рилюкс РА 20 0 5?1011 Оргскло плексиглас 1?1013 Отдушки парфюмернi для мила й миючих засобiв “Ароматне” “Квiткове” “Лотос” 20 < 106 Основний салiцилат мiдi “ч” 1 2?1011 Охра суха марки О-2 20 0 7?107 Папiр сухий 1013-1014 рисовий 2-8 109 Парафенiлендiамiн “ч” 20 2?1012 Парафiн “ч” 1010-1016 Параформ 0 98?1011 Парусина 0 5?109 Паста 137-185 2 0?1011 Пентан 1011 Пентаеритрит Б 0 8-3 0 108 Пентатiурам комбiнований протравлювач насiння 20 1010-1011 Пентахлорнiтробензол техн. 20 0 45?1011 25 % порошок що змочується 20 0 36?108 50 % порошок що змочується 20 0 59?109 Пентопласти пентопласт 20 70 4?1014 1013 плiвка 20 120 8?1013 2?1011 Перхлоретилен техн. 25 85 1 0?1010 2 6-5 3 109 пiсля екстракцiї о-крезолу 20 1 0?1010 Перхлоретиленовий шар фiльтрату зi стадiї фiльтрацiї 2 4-ДП-кислоти 20 50 2 6?107 2 0?107 Петролейний ефiр 3 4?1013 Пiгменти бордо антрахiноновий > 1013 бордо периленовий 6?1011 жовтий залiзоокисний 20 0 11?106 рожевий хiнокридоновий С > 1013 голубий фталоцiанiновий 20 0 7?107 червоний для мелану 5?1012 червоний залiзоокисний марки К 20?106 червоно-фiолетовий > 1013 ясркаво-оранжевий антрахiноновий > 1013 яскраво-червоний 2ж для шкiри > 1013 Пиколiн ?-Метилпiридин 2 0?104 Пiнен 1011 Пiперидин 5 0?105 Пiридин 18 1 9?105 S-Піролiдонметил-N?-бутоксикарбонiлцистин 21 1 0?1012 Пластифiкатори адипiновий ефiр сумiшi спиртiв С7-С9 -iзобудова 7 4?108 дибутиловий ефiр декандикарбонової кислоти 1 5?108 дибутилтiодивалерiанат 1 1?109 дибутилтiодипропiонат 1 4?108 дибутилфталат 2?106 дикаприладипiнат 1-2 9 108 дикаприлсебацiнат 1-1 7 108 дикаприлфталат 2?108 дитридецилфталат 2 7?1010 дiалкiлфталат - 610 0 5-1 109 дiалкiлфталат - 789 3-5 108 дiалiлфталат 1010-1014 дi-2-етилгексиладипiнат 5 1?109 дi-2-етилгексиловий ефiр 6 9?108 дi- 2-етилгексил -тiодивалерiанат 1 4?109 дi- 2-етилгексил -тiодипропiонат 6 8?108 дi- 2-етилгексил -фенiлфосфат 5 9?107 дi-2-етилгексилфталат 5?108-1?109 дiiзодециладипiнат 6 7?109 дiоктилкапролат-46 2 1?109 дiоктилсебацiнат 5?108 ефiр бутандiола-1 4 та сумiшi жирних кислот 7 0?108 себацiйний ефiр сумiшi спиртiв С7-С9-iзобудова 7 2?108 трикрезилфосфат 5 0?106 Плiвки Д-4П 1 0-1 3 1013 Ф-2П 0 5-1 0 1015 ДФ-55П 3 2-5 5 1014 Ф-8П 2 2-5 0 1014 Д-8П 1 5-2 2 1014 полiетиленова 0 21?1013 полiхлорвiнiлова 25 40 4 62?1013 2 08?1012 фторопластова 0 15?1014 Полiамiди П-68 4?1012 П-АК-7 2?1012 Капрон 2?1012 П-6 1 5?1013 П-АК80/20 1 5?1012 П-10 3?1013 П-12 2 7?1010 Полiамiди плiвка ПМ 25 200 250 1014-1015 1011 1010 Полiамiди з наповнювачем П-68Т10 1011 П-68Т20 1011 П-68Т30 1012 П-68Т40 1012 П-68Т60 1012 Полiамфолiт ПА-1 25 0 68?1011 ПА-1 Nа-форма 20 5 7?1014 Полiарилати Д-3 1?1014 Д-4 марки А 1?1013 Д-4 Б 1?1014 Полiарилати Д-4С 1-4 4 1012 Д-4Э 20 155 175 1 0-2 0 1014 7 0-9 0 1012 8 0-9 0 1011 Ф-1 5 0?1013 Ф-2 20 175 200 1 0?1014 1 0?1012 1 0?1011 Полiбутилметакрилат вв 0 8-4 7 1013 нв 4 2-4 8 1012 Полiвiнiлбутиловий ефiр 5 6?107 Полiвiнiлбутираль 3 4?1010 Полiвiнiлбутираль- фурфураль 5 0?1014 Полiвiнiлкеталь 1 5?1014 Полiвiнiлформаль 3 0?1014 Полiвiнiлформальетилаль 5 0?1014 Полiвiнiлiденова дорiжка для пiдлоги 106-1010 плитка для пiдлоги 107-109 Полiвiнiлхлориди вiнiпласт листовий 1-5 1012 жорсткi пластмаси на основi непластифiкованого ПХВ 1012-1014 М-64 7 2-8 7 1012 пластифiкований 23 % ДОФ i 5 % ДОС марка С 0 3-0 8 1011 пластифiкований 33 % ДОФ 1 0-1 7 1011 пластифiкований 48 7 % ДОФ 0 9-2 6 1010 ПВХ-5А-65 3 3-4 2 1011 ПВХ “Совiнiт” 20 0 19?1015 ПВХ емульсiйний пастоутворюючий 20 0 14?1013 С-58 сорт II 0 7-2 1 1012 С-63М сорт I 8 4-9 8 1012 С-65 уд 3 5-7 8 1012 С-70 сорт I 4 6-4 8 1012 С-74 сорт I 6 1-8 4 1012 С-90 2 9-3 4 1012 пластикат спецiальний термостiйкий шланговий 1 0?107 iзоляцiйний I 20 70 1 0?1011 1 0?109 iзоляцiйний II 20 70 1 0?1012 1 0?109 свiтлотермостiйкий iзоляцiйний 489 1 0?1011 свiтлотермостiйкий шланговий 1 0?107 свiтлотермостiйкий iзоляцiйний кабельний 1 0?1011 iзоляцiйний А 20 70 1 0?1012 1 0?109 iзоляцiйний Б 20 70 3 0?1011 1 0?108 липка iзоляцiйна стрiчка 1 0?1011 трубки гнучкi 1 0?1012 Полiглiцерин 1 3?105 Полiепоксидний олiгомер отверджений малеiновим ангiдридом 1 3?1014 Полiетилен 1 3?1013 Полiетилентерефталат 1015 плiвка електроiзоляцiйна 20 150 1?1014 1?1012 конденсаторна 5?1010 електротехнічна 20 120 1?1013 1?1011 орiєнтована 1014-1017 Полiефiр червоний ППЕ-1130 4 3?1010 Полiефiри хлорованi до 1013 Полiкарбоцин техн. > 1011 Полiкарбоцин 80 % порошок що змочується > 1011 Полiкарбонати дифлон литий 1 5?1016 дифлон марки 3 1 0?1016 Полiмарцин 6?1010 Полiмарцин 70 % порошок що змочується > 1011 Полiмери Е-66П 1 7-1 8 1013 Е-70ПМ 0 3-1 2 108 Е-70ПС 0 3-1 2 1011 ПАК-1138 3 6?108 Полiметилметакрилат вв 7 9-8 8 1013 нв 7 9-8 3 1013 ЛСОМ-76 суспензiйний модифiкований 7 % бутилакрилат 1 1-1 3 1014 Полi-4-метил-пентен-1 20 0 3?1011 Полiолефiни: полiетилен ВТ 1015 НТ 1015 СТ 1015 полiпропiлен 1014-1015 полiпропiлен армуванний скловолокном 3 0?1014 сополiмер етилену з пропiленом НТ 1015 сополiмер етилену з пропiленом СТ 1015 Полiорганосилоксановi рiдкi дiелектрики ПЕС-Д 2 6?1011 ПМС-10Д 1 0?1012 ВПСД 0 5-1 0 1010 Полiпропiлен 1 05?1013 Полiстирол 1017-1018 блочний 1?1015 емульсiйний 1?1015 зелений 20 0 107?1013 марки Б 0 6-1 3 1014 оптичний 20 0 27?1012 пінополiстирол ПС-1 1011 ПС-2 1011 ПСБ 1012 ПСБС 1012 плiвка для радiодеталей 1015 суспензiйний 1?1015 полiмери похiднi стиролу полi-п-хлорстирол 1013-5?1014 полiдихлорстирол 1013-1?1015 полiдиметилстирол 1015 полiвiнiлтолуол 1015 полiметилстирол 3?1015 полiстироли САМ 1?1015 СН-10 1 3?1014 СН-15 1?1014 СН-20 1?1014 СН-28 1?1014 МС 1?1014 МСН 1?1014 сополiмери стирола з вiнiлнафталiном 1?1015 с аценафтиленом 4?1014 ударомiцний полiстирол ПС-СУ2 1?1014 ПС-СУ3 1?1013 СНП-0 2?1014 СНП-1 1?1014 СНП-2 1?1013 СНП-3 1?1013 СНП-4 1?1013 СНП-5 1?1012 УП-1Е 1?1012 ударомiцний полiстирол УП-1Л 1?1013 Полiсульфони 1014 Полiуретани 109-1012 Полiфенiленоксид 1015 Полiфенiленоксид армуванний скловолокном 1015 Полiформальдегiд 6?1012 Полiхлорвiнiлова смола 1016 Полiхлордифенiл 1012 Порошкоподiбний засiб для чистки ванн посуду раковин 4 9?108 Порошкоподiбний засiб “Ванан” для чистки ванн раковин посуду < 107 Препарат КД-2 У 1 3?109 ЕНК 20 0 87?1011 “Дихлофос” напiвпродукт 20 0 3?108 “Велюр” напiвпродукт 20 0 18?107 “Прима” напiвпродукт 20 1 3-2 5 1010 “Секунда” напiвпродукт 20 0 2?106 Пресматерiал 20 250 0 9-2 1 1014 8 6?1011 КМК-218 108 КМК-218Л 108 КПЖ-9 108 склонаповнені МАР-1 108 ТП-110р 1012 ТП-110рМ 1012 КМС-9 1011 якi не мiстять волокнистих наповнювачiв КФ-9 1014 КФ-10 1012 Преципiнат 20 0 58?108 Продукт “Акси” 20 0 4?106 “Аелiта” 20 0 42?106 “Крос” 20 0 4?106 “Пальмiра” 20 0 4?106 гiдролiзу метил- ?-трифторпропiлдихлорси- лану 1 3?107 Прометрин 2-метилтiо-4 6-бiс iзопропiламiно -симтриазин С10Н19N5S 20 0 29-0 67 1010 Пропаргiловий спирт 1 6?106 Пропiлацетат 1 1-5 0 104 Пропiленглiколь 1 9?109 Пропiловий спирт 25 5 0?105 Пропiоновий альдегiд 104 Пульвербакелiт 3?1011 Реактивне паливо Т-1 0 2-0 7 1011 Т-1 очищений прямою перегонкою 0 2-1 0 1012 ТС-1 очищений прямою перегонкою 1 0-6 0 1011 Т-5 сiрчано- кислотна очистка 1 5?1012 Т6 гiдриування 1 0?1013 Реактивне паливо Т-7 гiдро-очистка 0 3-1 4 1012 Т-8 гідро- очистка 0 3-2 8 1013 Реакцiйна маса кротоната 80 < 105 Реакцiйна маса зi стадiї алкiлування анiлiну у виробництвi ацетохлору 20 40 70 100 6 0?105 4 5?105 2 2?105 1 5?105 Резотропiн 2 0?1013 Релiн 2 4?1013 Рибонуклеiнова кислота дрiжджева 23 2 4?107 Рибофлавiн свiжий 2 6?109 сухий 2 0?1012 Рідина для запалювання примусiв 4 12?105 135-164 1 2?107 131-209 4 2?106 133-210 1 1?106 Робочий розчин псевдокумолоктанол-2 3:2 5 5?106 Розрiджувачi Р-197 5 9?106 РВЛ 1 7?1010 Розчин вихiдний диметилового ефiру 2 5-дихлорнiтротерефтальової кислоти у толуолi 20 2 8-5 0 107 Розчин 1 11-диметил 1 11 ; 4 41-тетрагiдро-4 41-дипiридина ТГДП у толуолi 20 1 8?105 Розчин крезоксипропiонової кислоти КПК у розчиннику “В” 20 60 100 1 0?108 4 5?107 2 2?107 Розчин себацинової кислоти у спиртi 2?102 Розчин 2 4 5-трихлорфенолу у хлорбензолi 55 3 7?104 Розчин 2-хлор-4-нiтроанiзолу у змiшаному розчиннику 50 < 105 Розчин 3-хлор-4-метоксіанiлiну у змiшаному розчиннику 50 < 105 Розчинники 645 1 7?107 646 5 2-5 6 104 647 4 2?106 648 5 8?106 Р-5 1 5-2 1 105 РФГ-1 1 1?104 РС-1 7 7?107 Салiцилальiмiн мiдi “ч” 3 0?1011 Свинець сiрчанокислий 20 0 24?108 фтальовокислий 0 26?108 Свинцю силiкат 20 0 121-0 13 109 сульфат основний 0 62-2 6 1012 фталат двохосновний 0 76-1 43 1010 Селеносечовина 20 6 5?1011 Семiкарбазид хлористоводневий бруто-формула СН6ON3Cl “ч” 1 3?104 Сикатив 63/64 0 1-2 0 107 нафтонатний НФ-1 20 107 Сильван 2 0-9 0 108 Симазiн 50 % 5?108 Симазiн 2-хлор-4 6-бiс етиламiно -сим-триазину 0 1-1 0 106 Симазiн 80 % 5?107 Синтанол ДС-10 40 3 0?104 Синтетичнi жирнi кислоти СЖК С10-С16 3 0-6 2 108 Скипидар 107-108 Na-сiль полi п-дiоксі-О-фенiлен тiосiрчної кислоти 4 2?107 Сiль ефiра малоопiмарової кислоти ефiр “М” 0 33-1 2 107 Сiрка молота 0 93?1015 90 % порошок що змочується 20 0 46?1015 80 % порошок що змочується 20 0 34?109 Сiрководень -62 109 Сiрковуглець техн. 106-1010 Сiрчистий свинець “ч” 4 8?104 Скловата 109-1011 Скловолокно 1 68?1012 Склоомиваюча рiдина 1?104 Скло 1011-1014 органiчне авiацiйне сорт А 1010-1011 органiчне сорт ПА 108-1012 Стеклопластики листовi матерiали СВАМ-Р-2н 1011 СВАМ-БФ 1011 СВАМ-ЕН 1012 СВАМ-ТФЕ-Р 1012 СВАМ-ЕР 1011 на основi пресматерiалiв АГ-4С 1010 АГ-4В 1010 ДСВ-2р-2М 1010 ДСВ-2л-2М 1010 ДСВ-2о-2М 1010 ДСВ-2п2М 1010 ДСВ-4р-2М 1010 ДСВ-4л-2М 1010 ДСВ-4о-2М 1010 ДСВ-4п-2М 1010 П-1-2 1010 П-1-3 1013 П-2-6с 1013 П-3-1 108 П-3-3 1011 ПСК-1 1011 РСТ 1011 РТП-100 1011 РТП-170 1010 РТП-200 1012 33-18с 1012 33-18в 1012 на полiамiдних зв’язуючих СТП-1 1013 СТП-3 1013 электроiзоляцiйнi СТЕФ 1013 СКГ-41/ЕП 20 180 1?1013 1?1010 Склотекстолити СКМ-1 1010-1011 СК-ФР 8?1011 ВФТС 3?1011 СКМФ-29 1013 СКМ-9 2?1013 СКС-9 2 4?1012 СМФ-50 2?1013 електротехнiчнi СТ 5?108 СТ-1 5?108 СТ-Б 5?108 СТК 1010 СТ-п 1010 СТЕФ 1011 СТЕФ-1 1011 кремнiй-органiчнi СМФ-50М 20 200 2?1010 1?1010 СТК-41 20 180 1010 109 Слюда трансформаторна 1012 Смоли БМК-5 суспензiйна марка А 1 1-1 4 1013 ЖМК-5 0 11-0 14 1014 на основi вiнiлових мономерiв 1011-1012 на основi полiстирола 1012-1015 меламiно-сечовиноформальдегiдна ММФ-50 20 0 18?106 меламiно-формальдегiднi 0 1-5 1010 феноло-формальдегiднi 1010-1011 сечовино-формальдегiднi 0 5-5 108 полiефiрнi ПН-1 25 50 75 100 125 150 175 0 1-5 0 1013 4 3?1013 1 1?1013 1 1?1012 2 0?1011 5 1?109 5 1?108 7 2?107 ПН-2 2 0-6 1013 ПН-4 0 7-4 1013 ПН-10/40 2?1013 ПН-69 0 6-2 1010 ПН-100 0 2-2 1010 СКПС-3 0 1-3 1010 епоксиднi азотовмiщуюча ЕА отверджена малеїновим альдегiдом 1?1013 ЕА отверджена полiетиленполiамiном 1?1013 дiанова ЕД-5 отверджена м-фенiлендiамiном 20 150 5 3?1013 4 3?1010 ЕД-6 отверджена полiетиленполiамiнами 1?1013 ЕД-6 отверджена малеїновим ангiдридом 1?1013 дiепоксидна отверджена ЕФФ 1?1013 модифiкована 2?1013 ТФЕ-9 отверджена малеїновим ангiдридом 20 200 1?1012 1?109 МФХI-6 20 180 1?1012 1?108 Т-10 отверджена метилтетра- гiдрофталевим ангiдридом 20 200 1?1012 1?108 полiепоксиднi: 5 Н отверджена малеїновим ангiдридом 4 4?1013 ЕН-6 отверджена малеїновим ангiдридом 20 150 200 4?1013 8?1011 3?1010 ЕТФ отверджена м-фенiлендiамiном 20 150 3 5?1013 9 3?1010 отверджена малеїновим ангiдридом 20 150 7?1014 1 2?1011 Сольвент нафтовий для лакофарбової промисловостi 1 1?109-1 0?1011 Сополiмер А-15 суспензiйний 2 2-3 2 1010 А-15-О суспензiйний 0 6-1 1 1013 А-15-ОМ 4 2-8 7 1012 ВА-15 0 2-1 4 1011 ВТА-3N метакрилат- бутандiєн-стирольний 0 7-1 4 1014 3 ДФ-250 1 5?1011 МБ-20 0 8-1 4 1013 стиролу з дивiнiлбензолом 8пТ40 23 2 4?1012 Сорбент борильний Б-1 ?=0 47 г/м3 9 9?1010 СДП-Д 3 6?1011 Спирти фракцiї С7-С9 20 100 120 135 9 6?104-2 5?106 2 0?105 2 4?105 6 9?105 Спiнюванi пластмаси пiнопласти 20 1 2?1012 200 1 2?1011 20 7 5?1011 80 1011 Стеарати барiю “ч” 20 0 26?109 барiю кадмiю 20 0 27?1010 кадмiю 0 25?108 кальцiю 0 3?108 натрiю 0 28?108 Стирол 2 3-2 9 1010 Стиромаль 4 2-7 0 1012 Сульфенамiд 7 0?1013 Сульфанол 0 6?107 Сульфохлорид 0 5?1012 Сумiш диметилдiетилциклосилокса- нiв 7 8?1011 хлороформу i тетрахлоретилену у мольному спiввiдношеннi 2:1 20 1 6-2 5 107 Тальк 0 12?1010 молотий 25 0 6-1 0 109 Текстильно-тканева основа для контейнерiв 0 15?1013 Текстолит 109-1010 Терпiнен 0 6?106 Терацевi плитки звичайнi 105-107 електропровiднi 103 Тетрабутоксититан 1 5?108 Тетрагiдрофуран “ч” 33 1 2?106 Тетрагiдрофуриловий спирт < 103 Тетраметилсилан 4 7?1010 Тiазол < 106 Тiосечовина 0 2?1015 Тiонiл хлористий 0 5?104 Тiосемикарбазид “ч” 20 0 765?1011 Толуїдин техн. 104-106 м-Толуїдин “ч” 30 1 2?105 Толуол спец. очищ. 1 2?109-2 9?1011 0 1-6 7 1013 кислий состав: толуол - 97 95 %; пропiонова кислота - 2 %; вода - 0 05 % 25 2 1-2 3 107 Тонер-1 електрографiчний чорний 8 31?108 Торф Володимирський 1011 N-?-трет-бутоксикарбонiл-N-е-трифторацетил-L лiзин 7 0?109 N?-третбутоксикарбонiл-?-фенiл-L ?-аланiн 20 0 10?1013 N-трет-бутоксикарбонiл-?-нiтрофенiл L ?-аланiн 23 1 15?1012 N-трет-бутоксикарбонiл-1 6-гексаметилендiамiн гiдрохлорид 22 1 11?1012 N-трет-бутоксикарбонiл-L глутамiнової кислоти ?-бензилового ефiру дициклогексиламонiйова сiль 23 1 0?1014 N-трет-бутоксикарбонiл-Д-аргiнiну гiдрохлорид моногiдрат 20 7 4?1012 N?-трет-бутоксикарбонiл-Nim-2 4-динiтрофенiл-L-чистидин 21 1 12?1014 Триамонiйна сiль 1-оксіетилiдендифосфорної кислоти “ч” 23 0 55?107 Триатримiд 8?1011 Триетаноламiн 106-8 7?109 Триетиламiн “ч” 25 8 7?109 2 5?107-8 7?109 Триетиленглiколь техн. “ч” 28 7 5-8 4 104 8 5?104 Триетоксисилiлдiалiлбензил-амонiюхлорид 1 7?106 Триетоксисилiлпропiлдiалiл- бензиламонiю 8 4?105-1 0?106 Триокис сурми 1 24-3 6 1011 Триосновний сульфат свинцю ТОСС 0 6-2 6 1012 Триомбрин 25 1 14?106 Трикрезилфосфат 30 -33 4 0-5 6 106 5 0?107 Трикрезол 2 5?105 Триметиламiн -33 0 5?108 Тринатрiйова сiль 1-оксиетилiдендифосфонової кислоти 23 0 22?109 Трис-салiцилат церiя 1 7?1010 N-Е-трифторацетил-?-лiзин 7 8?1010 Трифенiлсурма “ч” 2 2?1015 Трихлористий фосфор 20 < 105 2 4 5-Трихлоранiлiн 25 70 150 0 14?109 0 59?108 0 411?103 Трихлорбензол “ч” 24 5 0?108 Трихлороцтова кислота 3 0?106 2 4 5-Трихлорфенол 25 70 0 28?108 0 26-9 0 104 Трихлоретилен 3 0?108-1 5?109 Унiверсальний очисник пiдлог < 105 Фарфор 1015 Феназол 5?1012 Феназон техн. 20 0 27?1011 60 % порошок що змочується > 1011 Фенiбут 1 5?109 Д L-фенiлаланiн 20 0 23?1016 Фенiлон 1?1012 Фенiлон С 5?1011 Пластмаси з пресматерiалу фенiлон 1 5?1012 фенiлон С 8 0?1011 покриття на основi фенiлону С 1 4?1013 фенiлтрихлорсилан 1 7?106 фенiлфосфатної кислоти двонатрiйова сiль двоводна 0 76?1010 Фенол кам’яновугiльний рiдкий 25 5 9?105 Фенопласти антегмит АТМ-1 5-6 10-5 АТМ-10 ТАТЕМ-0 1 6?10-5 АТМ-1Т 1 2?10-5 пресматерiал К-214-2 5?1010 високочастотнi преспорошки В-4-70 1?1012 К-114-35 1?1012 К-123-45 1?1011 К-123-45Т 1?1011 К-124-38 1?1011 К-211-3 1?1012 К-211-4 1?1012 К-211-34 1?1012 вологохiмстiйкi преспорошки К-17-23 1?1010 К-17-36 1?1010 К-18-23 1?1010 К-18-36 1?1010 К-18-41 1?1010 К-18-48 1?109 фенолит РСТ 1?1011 волокнистi преспорошки АГ-4 марки В та С 1?1010 волокніт 1?107 К-6 120 1?108 К6-У 120 1?108 текстолит кришка 1?108 жаростiйки преспорошки К-15-56 1 0-8 5 109 К-17-56 1 0-8 5 109 К-18-22 2 5-3 0 109 К-18-53 1?107 К-18-54 1?108 К-18-56 1 0-3 5 109 К-119-56 1 0-8 5 109 преспорошки для деталей автотранспортного обладнання К-2-43 5?1010 К-24ЭТ 80 1?109 К-18-37 0 1-1 7 1011 К-214-43 5?1010 К-214-43Т 5?1010 преспорошки загально- технiчного призначення все марки 1?109 ударомiцнi преспорошки ФКП-1 1?109 ФКПМ-10 1?109 ФКПМ-15 1?1010 ФПКМ-15Т 1?1010 електроiзоляцiйнi преспорошки 5?1010 деревинно-шаровi пластики ДСП-А 1 0?108-1 8?1010 ДСП-Б 7 3?107-0 8?1010 ДСП-Б-Е 109 ДСП-В 0 5-5 6 1010 ДСП-В-Е 109 Фентiурам комбiнований протравлювач насiння 20 0 15?108 Д L ? -фiнiлаланiн 40 80 5 15?1010 1 02?109 Фольгiрованi діелектрики 109-1011 Формальглiколь < 103 Формальдегiд бiсульфат натрiю 1-водний 0 42?1010 Формальдегiд бiсульфiту натрiю 22 2 7?107 Формамiд 0 3?104 Фосген 0 2?107 Фталевый ангiдрид 0 28-0 48 1011 Фторлон Ф-3М 6 1?1010 Фторопласти фторопласт-4 1015-1018 А 1 0?1015 Б 1 0?1015 В 1 0?1014 плiвка iзоляцiйна орiєнтована 1013 неорiєнтована 1013 плiвка конденсаторна до кондицiонування 1 0?1015 пiсля кондицiонування 1 0?1014 стрiчка 1012 фторопласту 4-Д А 1 0?1014 Б 1 0?1014 матерiал на основi склотканини i фторопласту 4-Д 1013 сира каландрова стрiчка 1014 лакотканина з фторопласту 4-Д 1013 фторопласт-40 1015 суспензiя фторопласту-40Д 1 0?1014 фторопласт-42 2 0?109 фторопласт-3 1 2?1016 фторопласт-3М 2 0?1015 фторопластова кришка 20 0 53?1015 фторорганiчнi рiдини 1012 Фуразолiдон 0 36?1012 Фурфурилацетат “ч” 23 3 6-4 4 105 Фурфурол 25 6 6?103 Хiнгiдрон 25 0 76?1012 Хiнолiн 6 0?105 Хлоранiлiн техн. 104-105 п-Хлоранiлiн 25 3 2?104 Хлорангiдрин ?-хлопропiонової кислоти 20 6 5?103 Хлорангiдрид трихлоракрилової кислоти 20 100 3 6?106 2 9?106 2-Хлорантрахiнон > 1013 Хлорбензоiлбензойна кислота > 1013 Хлорбензол 0 1-5 0 108 6-Хлорбензоксазолтiон 20 > 1012 2-Хлор-4 6-бiс- iзопропiламiно -симтриазин пропазин 20 3 6-5 5 108 3-Хлор-4-метоксианiлiн 20 70-90 9 2?106 < 105 Хлоргiдрат-амiнофенiл оцтової кислоти 20 0 50?1014 Хлорекс дихлоретиловий ефiр “ч” 24 2 9-4 6 103 Хлорований нiтробензол 25 1 5?104 Хлористий ацетил 0 3?105 бензил “ч” 34 9 6?104 бутил 6 7?105 метилен “ч” 28 6 0?106 сульфурил 3 0?105 фосфор 1 3?106 етилен 0 3?106 1 8-Хлорнафталiнсульфокислий натрiй 0 25?1012 пiсля висолювання 0 8?1010 м-Хлорнiтробензол 20 0 14-0 29 109 п-Хлорнiтробензол 25 95 0 29-0 5 1012 0 18?105 Хлорметилдиметилхлорсилан 3 0?1016 Хлорметилэтоксисилан 99 % 2 9?1016 Хлоропрен 5 4?106 Хлороформ техн. 20 50 4 0?106 3 1?106 Хлорофос техн. 106-108 Хлорофос 80 % порошок що змочується 107-108 ?-Хлорпропiонова кислота 25 100 1 7?104 4 0-9 0 103 м-Хлортолуол “ч” 23 0 6-1 2 107 п-Хлортолуол “ч” 23 2 2-5 6 107 Хомецин > 1013 Церезин 1013 синт. 1011 Целулоїд техн. марки Т 109 Циклогексан техн. спец. очиен. 0 5-4 5 1012 6 3?1012-3 3?1014 Циклогександiон-1 3 3 0?1010 Циклогексанол техн. 104-106 Циклогексанон 1 3?105 Циклогексаноноксим 65 1 8?106 Циклогексаноноксим 10 %-ний розчин у ксилолi 1 2?109 Цинеба 1?1013 L-Цистин гiдрохлорид 9?108 Шеллак 1015-1016 Щавлеводiетиловий ефiр 0 3?105 Лакофарбовi матерiали Адуiт IМ-ЕП-1 1 5?107 Грунт ЕП-0172 жовтий 1 2?106 КО-0134 3 8?108 ЕП-0156 5 9?105 Грунт АК-070 2?105 МС-067 4 5?107 УРФ-0110 0 7-2 5 106 Грунт шпатлiвка ГФ-018 4 6-5 1 106 Грунтiвка ВЛ-023 1 5?103 ГК-032ГС 1 4-2 8 107 ГФ-017 5 8-6 5 106 ГФ-020 1 4?107 МЛ-058 2?104-2?106 МЧ-042 2?104-2?106 НЦ-0135 4 2-5 2 103 ПФ-033 1 7-4 5 107 ФЛ-03-К 3 3-4 5 107 ФЛ-086 3 4-3 5 107 ХС-068 4 2-4 3 105 ЕП-09Т 2 0?105 ЕП-076 0 6-2 8 105 ЕП-0109 3 8?107-1 14?108 Емалi 508 3 5?104 5133М 1 5?104 5155 1 6?105 АС-150 > 107 АС-5214 бiла 3 8?105 АС-5234 бiла 1 3?109 БТ-180 8 5?106 БТ-538 5 5?106 БТ-591 4 9?106 ГФ-92ГС 1011 ГФ-92ХС 1011 ГФ-92ХК 1010 ЕП-51 7 9?105-6 3?108 ЕП-91 20 2-3 1012 1013 ЕП-92 2-3 1012 ЕП-140 0 3-1 4 106 ЕП-148 7-8 105 ЕП-255 1 1?105 ЕП-422М 5 8?108 ЕП-525 7 8?106 ЕП-525 захисна 2 0?108 ЕП-567 2 3-2 7 106 ЕП-773 2?105 ЕП-2114 жовта 2 4?106 КД-97 0 1-3 0 1013 КО-86 не < 1010 КО-97 20 70 1012-1013 1010-1011 КО-828 105-106 КО-834 бiла 4 0?108 голуба 3 0?108 сiра 6 3?107 червона 3 4?108 КО-848 6 кольорiв 1 6-5 6 107 КО-856 чорна 2 6?108 КО-860 чорна 1 7?108 КО-864 срiблято-сiра 3 0?1011 КО-865 бiла 3 0?1012 КО-911 1010-1011 КО-918 20 200 5?1011-1012 109-1010 КО-935 20 200 1012-1013 108-1010 КО-936 20 200 1012-1013 108-1010 КО-937 20 200 1012-1013 108-1010 КО-938 20 200 1012-1013 1010-1011 КО-5170 бiла 2 5?105 жовта 2 0?105 коричнева 1 3?105 сiра 2 2?105 синя 2 3?105 чорна 2 9?105 КО-5213 2 75?1010 КО-5218 4 6?109 КЧ-767 1 7-2 1 105 МЛ-12 0 6-1 6 106 МЛ-63 1 5?106 МЛ-94 8?1012 МЛ-152 2 2?106 МЛ-169 7?105 МЛ-242 2?106 МЛ-942 0 7-2 5 106 МЛ-1156 2 4?106 МЛ-1195 0 6-7 3 108 МЛ-5119 0 2-2 3 106 МС-17 свiтло-сiра 1 3?108 чорна 1 3?108 МЧ-13 2 3-7 0 105 МЧ-123 для тари червона 7 3?107 сiра 5 8?107 МЧ-139 2 7?106 МЧ-145 7 8?106-1 2?108 МЧ-196 8 2?106 МЧ-240 4 9?105 МЧ-240М 2?106 МЧ-181 3 5-5 106 НЦ-11 1 5-6 6 105 золоте руно 4 3?104 коралова 3 6?104 яскраво-голуба 6 8?104 НЦ-27 1?1011 НЦ-221 2 0?105 НЦ-246 1 4-2 3 105 НЦ-262 0 2-3 0 105 НЦ-280 1 8?105 НЦ-282 1 5-3 8 105 НЦ-929 5 5?104 НЦ-1104 4 0?104 НЦ-5123 0 3-1 7 105 НЦ-5134 2 0?104 НЦ-184 2 5?105 НЦ-272 5?105 НЦ-258 5?105 НЦ-1200 2?105 ОЕП-4171 5?1013 ПКЕ-19 1011 ПКЕ-22 1011 ПФ-14 1 7-1 9 107 ПФ-115 1 5-1 9 108 ПФ-133 1 1-1 8 108 ПФ-163 1 8?108 ПФ-223 0 2-1 8 108 ПФ-245 4 3-6 3 107 ПФ-266 1 0?107 ПФ-576 6 3?106 ПФ-934 102-104 ПФ-964 108-1010 ПФ-922 1-5 1011 ТК-3 1012 ФА-5104 1-3 106 ФЛ-149 2 1?105 ФЛ-1216 чорна 5 0?104 ФЛ-149Е < 103 ФЛ-254 4 5?107 ФЛ-511 0 5-5 0 105 ФЛ-2109 2 4?107 ФП-5246 чорна 9 3?107 ФП-545 сiра 3 8?105 ФП-5221 2 9?107 ХВ-16 2?105 ХВ-110 8 5?105 ХВ-124 2 4?104-1 1?106 ХВ-518 5?105 1 0-1 7 106 ХВ-1120 1 1-1 2 107 ХВ-5245 чорна 1 1?105 ХС-119 5 1?105 ХС-928 0 001-0 1 Ом см ХС-558 7.7?105 ХС-5146 сiра 0 2-1 0 10 Емульгатор ОП-7 1 4?105 Етилцелюлоза ЕЦ-550 2?105 Iонол 10 %-ний розчин у сольвентi 5 2?109 Iндилен 60 %-ний розчин у ксилолi 8 7?109 К-411-02 3 3?106 К-411-02КБ 1 6?105-3?107 К-411-02СБ 4 0?104 К-115-0 3 5?109 К-421-02 2 5?104-2 1?106 К-421-02КБ 1 1?106 К-421-04 2 5?103 К-423-02 1 7-3 1 104 Каучук СК ДН-Н 3 3?1011 СК ДН-П 4 2?1011 Комплекс для азбоцементних листiв грунт ЕП-0201 2 4?104 емаль зелена 1 2?105 емаль голуба 8 7?104 отверджувач шпатлiвка 1 1?105 шпатлiвка ЕП-0081 1 2?105 Лаки 100 АФС 1012 123 3 7-4 1 108 218 1 6?105 321Т 20 1012 976-1 20 1012 АС-4 6 8?108 АС-16 2?105 АС-586М 3 4?107 АКО-45-80 6 6?107-1 9?109 БТ-569 1 5?107 БТ-577 3 6?106 БТ-963М 20 90 1012-1013 109-5?109 БТ-980 20 1012 БТ-987 20 1012-1013 БТ-988 20 1012-1013 90 1-5 109 БГ-99 0 4?108-1 0?1012 БЛ-1 5 4?1013 БОО АСФ 3 8?1013 ВЛ-931 електроiзоляцiйний 1 2?105 3?1012 ВЛ-2119 2 3?105 ВМА-0110 1 4?105 ВФЛ-0131 50 %-ний 7 0?104 ГФ-95 0 2?109-2 2?1011 20 120 1012-1013 109-1011 ГФ-046 3 7-7 2 107 ГФ-046 з каучуком СКДН-Н 5 9?1010 ГФ-070 3 1?109 ДФ-971 18-23 1013-1014 Е-4100 2?104 ЕП-741 3 3?107 ЕП-96 20 3 0?1012 ЕП-5123 2 7?108 ЕФ-1 1011 ЕФ-3 1011 ЕФ-5 1011 ЕФ-35СУ 1010-1012 К-44 1011 К-47 1011 К-47к 1011 К-48 1011 К-55 1011 К-57 1011 К-54 1011 К-60 20 200 1012-1013 108-109 К-65 20 1011 КО-815 8 0?1011 КО-916 180 200 109-1011 109-1011 20 1013-1014 КО-916к 18-23 200 1011-1012 109-1010 КО-919 20 1012-1013 КО-922 20 180 1012-1013 1010-1011 КО-938В 20 200 1012-1013 1010-1011 КО-991-1 КО-991-3 18-23 1012-1013 КО-991-4 20 200 1012-1013 1011-1012 КО-991-6 20 200 1012-1013 1011-1012 КФ-20 3 0?1013 МК-4 1012 МК-44 1012 МЛ-92 18-23 1012-1013 1 2?1012 МЛ-0148 8 5-8 7 105 МЧ-52 106-107 МЧ-061 1 0-1 9 106 МЧ-025 3 4-3 6 106 НЦ-995 1 5?108 НЦ-2101 4 2-5 0 103 ПЕ-220 2 0?104 ПЕ-236Н 107 ПЕ-246 2-2 1 107 ПЕ-247 1 5-1 9 103 ПЕ-251 3 5?107 ПЕ-265 2 5-3 3 106 ПЕ-518 1012 ПЕ-933 18-23 1012-1013 ПЕ-935 20 115 1011 108 ПЕ-936 20 1012-1013 ПЕ-948 20 155 1012-1013 108-109 ПЕ-970 20 155 1012-1013 108-109 ПЕ-993 18-23 130 155 1012-1013 108-5?109 1 0-5 0 108 ПФД-3 1 2?1010 ПФ-053 5?108 ПФ-053 з каучуком СКДП-Н 6 5?1010 ПФ-60 9 5?107-1 3?109 ПФ-60 з каучуком СКДП-Н 4 2?1010 ПФЛ-88 20 100 150 1012 108 108-109 ПФ-283 2 8?1010 СБ-1с 1013 СБ-1 6 0?1012–3 0?1012 УР-231 0 2?1010–8 0?1012 2?107 УР-930 1011 Ф-10 250 20 8 0?109 1 2?1013 Ф-кокос-35 0 4-5 4 105 ФЛ-032М 2 6?108 ФЛ-032Н 2 6?108 ФЛ-056 2 5-8 0 107 ФА-97 18-23 130 1012-1013 108-109 ФЛ-98 18-23 130 1012-1013 108-109 ФЛ-0114 1 9-2 9 108 ФП-736 червоний 1 2?104 Лiнолеат кобальту 1 7?1010 марганцю 2 4?109 свинцю 7 7?109 Мастика БМП-1у 1 5?108 Олiгодивiнiлстирольний сополiмер 1 3?1011 Олiфа К-4 з нафтополімерними смолами 1 7?108 Отверджувачi А-39”А” 5 1?105 АФ-2 5 0?104 Л-2 1 5?107 ПМС-200А 2 8?1014 продукт Т-66 7?106 МСН-7 3 8?109 МФСН 1 5?109 Пiрален 60 %-ний розчин в ксилолi 9 8?1011 Резидрол ВА-133 4 2?103 Розчин лаку КО-85 4 0?106 емалi КО-174 бiлої 2 9?106 емалi КО-174 жовтої 1 8?106 Розрiджувачi РЕ-18 104-105 РЕ-2В 104-105 РЕ-3В 104-105 РЕ-4В 104-105 РЕ-5В 104-105 РЕ-6В 107-108 РЕ-7В 107-108 РЕ-8В 104-105 РЕ-9В 107-108 РЕ-10В 104-105 РЕ-11В 104-2?105 Розчинювачi АФТ-1 1 4?105 РКБ-1 4 6-9 3 104 РКБ-3 3 2?107 Р-4 2 49?105 Р-40 2 9?104 № 649 4 1?104 № 651 2 0-6 2 109 Сикатив 63/64 0 4-2 107 Смоли ГМ-4 4 2?107 ГН-3 1 1?107 90 2 9-6 2 107 10ГЛК 0 7-1 1 108 130 2 3?108 131 3?107 135 0 8-4 3 108 241 2 8-3 1 105 101 60 %-ний розчин у ксилолi 4 2?107 131 34 5 %-ний розчин у ксилолi 9 1?109 Уралкидна ВУПФС-35 БРИД 1 4?107 Смола 188 5 8?107 “Арiєн” 60 %-ний розчин у ксилолi 1 6?1011 ВБФС-4 < 103 ВМФ 100 % 3 1?1012 77 % 2 3?107 СПП 60 %-ний розчин у ксилолi 1 6?1012 Стерилен 60 %-ний розчин у ксилолi 1 1?1011 Фарба водоемульсiйна ГФ-230 1 6?106 ЕВА-27Т 0 7?102 для пiдлоги МА-25 3 8?108 ГФ-53 бiла 8-8 7 107 шарова 4 3-4 5 107 Шпатлiвка КО-0083 2 75?1011 МЧ-00-54 1 3?106 НЦ-009 1 6?104 НЦ-00-43 6 8?104 ХВ-004 2 6?104 ЕП-0010 червоно-коричнева 5 8-5 9 105 Примiтка: Приведені дані отримані в результаті експерементальних досліджень які були проведені інститутами та організаціями країн СНД. Додаток 5 Ефективнiсть антиелектростатичної обробки хiмiчних волокон при температурi 20° C i вiдносной вологостi повiтря 65 % Антиелектростатики Капрон Ацетатний шовк Лавсан Нiтрон Полiпропілен Вiнол Хлорин Аламiн 17 + + Алкамон ГН + + + + + + ДС + + + + + + + ОС-2 + + + + + + + О + + + + + + + Бетаноль П + Вирiвнювач А + + + + + Етамон ДС + + + Ксилиталь О-10 + + + + + О-15 + + + + + + + П-10 + + + + + + + Оксифос ЕГ-6-МФК + + + + + ОП-7 + + + + ОП-10 + + + ОП-20 + + Препарат ОС-20 + + + Проксанол 186 + + + 305 + + + + Проксамiн-385 + + + Синтанол ДС-10 + + + + + Стеарокс 6 + + 920 + + + + + Тетрамон С + + + + + + + Додаток 6 Питомий поверхневий електричний опiр ?s пластмас при поверхневiй антиелектростатичнiй обробцi Антиелектростатики Розчинник Концентрацiя розчину антиелектростатика ваг % Питомий поверхневий електричний опiр Ом Полiстирол Полiметил- метакрилат Полiетилен високого тиску Полiетилен низького тиску Без антиелектростатиків - - 1 0?1016 6 0?1016 8 0?1015 8 0?1015 Алкамон ДЛ Вода 2 0 5 0?108 4 3?108 - - Алкамон Н Вода 2 0 - - 1 5?1010 1 1?1011 Алкамон ОС-2 Етиловий спирт 2 0 3 3?109 2 0?109 2 0?109 3 9?109 Амiни С7-С9 Також 2 0 3 3?1011-3 3?1012 - 8 0?1011 8 2?1010-4 1?1011 Водорозчинний препарат Б-300 Етиловий спирт 2 0 6 8?1010 2 6?108 3 8?1011 4 6?1011 Вирiвнювач А Вода 2 0 7 7?109 - 4 3?1010 - Етамон ДС Вода 2 0 4 3?109 2 7?109 3 5?1011 6 5?1010 Катапин К Етиловий спирт 2 0 2 4?109 3 5?109 3 1?108 5 0?108 Керилбензолсульфат Вода 5 0 1 0?1011 2 0?1010 1 4?109 6 5?109 Ксилiталь О-10 Вода 2 0 1 9?1011 - 4 7?1011 - Оксамiн С-2 Етиловий спирт 2 0 5 5?1011 9 8?1010 1 3?1011 2 0?1011 Оксанол Ц-17 Також 2 0 7 0?1010 7 0?1010 - - Проксанол 172 Етиловий спирт 2 0 - 4 6?1011 - - Проксанол 224 Також 2 0 - 1 8?1011 - - Проксанол 228 Також 2 0 5 0?1010 3 0?109 - - “Прогрес” вториннi алкiлсульфiти Вода 10 0 1 8?109 3 8?109 1 2?109 1 2?109 Речовина ОП-7 Вода 2 0 3 0?1011 5 6?1011 - - Речовина ОП-10 Також 2 0 - - 1 3?1011 3 4?1012 Синтамiд-5 Етиловий спирт 2 0 8 2?109 6 4?109 - - Синтамiд-10 Також 2 0 2 0?1010 4 9?109 - - Синтанол ДС-10 марки Б Також 4 0 6 4?108 1 0?1010 2 0?109 2 6?109 Синтанол ЦС-20 марки А Також 2 0 3 5?1010 2 2?1010 2 3?1010 3 7?1010 Стеарокс-6 Також 2 0 2 6?1010 3 8?1010 - - Сульфанол НП-1 Вода 4 0 1 5?109 6 9?109 6 0?109 1 1?1010 Сульфонат А Також 2 5 4 0?108 2 7?108 2 2?109 2 4?109 Триетаноламiнова сiль лаурилфосфата Також 5 0 9 8?108 3 0?108 1 3?109 1 1?109 Триметлалкiламонiю хлорид Етиловий спирт 2 0 7 4?108 - 1 6?109 1 1?109 Примiтка. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20° C ? 2° C i вiдносній вологостi 65? 3 %. Додаток 7 Питомий поверхневий електричний опiр пластмас при внутрiшньому введеннi антиелектростатикiв у процесi вальцювання Антиелектростатик Кiлькiсть введеного антиелектростатика ваг /% Питомий поверхневий електричний опiр Ом Полiстирол Полiетилен високого тиску Поліетилен низького тиску Без антиелектростатика - 1 0?1015 8 0?1015 8 0?1015 Алкамон ДЛ 2 0 1 9?1015 9 1?1011 - - Алкамон ОС-2 2 0 4 6?1011 - - Дiалкiлмонатрiйфосфат 2 0 1 8?1010-1 5?1011 - - Дiетаноламiд АС-ПП 2 0 - 1 2-3 5 1012 - Оксамiн 2 0 - 4 2?1010 - Оксанол ЦС-17 2 0 - 2 2?1011 - Речовина ОП-7 2 0 1 8?1010-1 5?1011 - - Синтамiд-5 2 0 - 4 6?10* - Синтанол ДС-10 марка Б 4 0 - 5 2?1010 2 6?1010 Синтанол ЦС-20 марка А 2 0 - 2 5?1011 2 6?1011 Стеарокс-6 2 0 - 1 6?1011-2 1?1012 - Сульфонат А 2 5 7 3?10102 7?1011 * 1 8?109 2 3?109 Триметиалкiламонiю хлорид 2 0 1 1?108 * 2 2?108 1 8?109 Триетаноламiнова сiль лаурилсульфата 5 0 - 3 1?1010 2 1?1010 Примiтки: 1. Вимiрювали за ГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71 при 20 ? 2° C i вiдноснiй вологостi 65 ? 3 % через 2 доби пiсля виготовлення зразкiв. 2. В дужках поданi значення ?s пластмас при введеннi антиелектростатика в них при екструзiї. 3. *Данi для випадку введення 1 ваг. % антиелектростатика. Додаток 8 Питомий об’ємний електричний опiр вуглеводнiв та нафтопродуктiв при 25° C концентрацiї присадки 0 01 % Присадка Питомий об’ємний електричний опiр Ом?м Бензол Циклогексан Ізооктан Бензин Б-70 Бензин А-66 Паливо ТС-1 Гас освiтлю- вальний Без присадки 0 2?1012 0 28?1012 1 0?1012 0 45?1012 0 17?1012 0 17?1012 0 48?1011 Дiолеат хрому дикетону фероцена - - - 0 63?108 - 0 13?109 - Дiолеат хрому дикетону ЦТМ - - - 0 14?109 - 0 22?109 - Олеатдисалiцилат хрому - - - 0 77?108 - 0 12?108 - Олеат кобальту - - - 0 12?109 0 11?109 0 67?109 0 71?109 Олеат мiдi - - 0 38?109 0 4?109 - - Олеат хрому 0 24?1012 0 12?109 0 4?109 0 59?108 0 32?108 0 56?108 0 9?108 Нафтенат кобальту - - 0 18?1010 - - - - Нафтенат мiдi 0 14?1010 - - - - - - Нафтенат хрому 1 1?109 - 0 83?109 0 45?109 0 19?109 - - Сiль хрому СЖК фр. С17-С20 - - - 0 23?109 - 0 25?109 - Сiль хрому СЖК фр. С14-С16 - - - 0 18?109 - 0 25?109 - Додаток 9 Питомий об’ємний електричний опiр ?v Ом?м гумових клеїв на основi неполярних каучукiв з антиелектростатичною присадкою сiль хрому СЖК фракцiї С17-С20 Тип каучуку Розчинювач Склад антиелектростатичної присадки вага % вiд маси каучуку 0 0 01 0 02* 0 05 0 10 0 50 Бутадiєн-стирольний СКС-30 АРКП Бензин БР-1 1 2?1013 2 7?1011 2 0?1011 1 6?1011 4 7?1010 1 2?109 Бутадiєновий СКД -”- 5 6?1012 3 5?1011 1 2?1011 9 8?1010 5 4?1010 2 4?109 Iзопреновий СКИ-3 -”- 1 8?1013 8 7?1011 3 0?1011 2 9?1011 7 5?1010 1 8?1010 Каучук натуральний природний -”- 9 4?1013 9 5?1012 6 5?1011 4 7?1011 2 5?1011 2 0?1010 Натрiй бутадiєновий СКБ -”- 6 6?1013 7 0?1012 5 8?1011 1 2?1011 6 7?1010 3 4?1010 * При цiй концентрацiї присадки електризацiя гумових клеiв повнiстю знищується причому фiзико-механiчнi та технологiчнi властивостi клеїв не погiршуються. Додаток 10 Технiчнi данi нейтралiзаторiв Тип нейтралiзатора Джерело iонiзацiї Довжина робочої частини нейтралiзатора мм Максимальний iонний струм А на 1 см довжини НР-1 Альфа-випромiнювання плутонiю-239 140 1 2?10-7 НР-2 Також 140 1 2?10-7 НР-3 -”- 210 1 2?10-7 НР-4 -”- 210 1 2?10-7 НР-5 -”- 350 1 2?10-7 НР-6 -”- 350 1 2?10-7 НР-7 -”- 300 0 6-0 9 10-7 НР-8 -”- 1000 0 3-0 6 10-7 НР-9 -”- 1200 0 3-0 6 10-7 НР-10 -”- 1400 0 3-0 6 10-7 НР-11 -”- 1600 0 3-0 6 10-7 НР-12 -”- 1000 0 6-1 2 10-7 НР-13 -”- 1200 0 6-1 2 10-7 НР-14 -”- 1800 0 6-1 2 10-7 НСЕ-140АТ-1 -”- 140 0 6?10-7 НСЕ-200А -”- 200 0 5?10-7 НСЕ-210АТ-1 -”- 210 0 6?10-7 НСЕ-350АТ-1 -”- 350 0 6?10-7 НСЕ-400А -”- 400 0 5?10-7 НСЕ-1000Б Бета-випромiнювання промiтею-147 1000 0 2-0 4 10-7 НСЭ-1500 Також 1500 0 2-0 4 10-7 НСЭ-1800Б -”- 1800 0 2-0 4 10-7 Тритiєвi Бета-випромiнювання тритiю - 0 5-1 2 10-7 ІН-5 Коронний розряд 300 1 5?10-7* ЕН-1 Також 1000 2 0?10-8** ЕН-2 -”- 2000 1 0?10-8** * Iонний струм при напруженостi поля 2000 В/см. ** Iонний струм при напруженостi поля 4000 В/см. Додаток 11 Основнi технічнi показники ЛФП на основi струмопровiдних та антиелектростатичних емалей № п/п Марка емалi Спосiб нанесення Режим отвердіння Питомий об’ємний електричний опiр Ом?м Рекомендованi матерiали для нанесення покриття Захиснi властивостi 1. АС-588 пневматичне розпилення щітка при температурi 20 2° C або при темпеатурi 80 5° C 10-3?10-2 Скло пластмаси керамiка Антикорозiйне хiм.стiйке 2. ХС-928 10-2-10-1 Чорнi та кольоровi метали Також 3. ХС-973 10-1-1 склопластики пластичнi маси -”- 4. ХВ-5235 10-2-10-1 ДСП оргалiт орг.скло -”- 5. ЕП-977 10-1 газобетон азбоцементнi плити -”- 6. ХС-5141 10-2-10-1 Чорнi та кольоровi метали 7. АК-562 10-1 Скло керамiка та iнші неметалевi матерiали Антикорозiйне хiм.стiйке 8. ХС-972 рiзних кольорiв 1-10 Чорнi та кольоровi металосклопластики пластичні маси Антикорозiйне спирто-бензостiйке 9. ХС-5132 101-102 Чорнi метали склопластики та інші неметалеві матеріали Антикорозiйне маслобензостiйке 10. КО-9143 рiзних кольорiв 103-104 Чорнi та кольоровi метали склопластики та інші неметалеві матеріали Термостiйке; антикорозiйне Додаток 12 Питомий об’ємний електричний опiр v в Ом?м гум на основi рiзних каучукiв при наповненнi їх ацетиленовим техвуглецем або техвуглецем ПМЕ-80В Тип каучуку Склад техвуглецю у гумовiй сумiшi ваг. ч. на 100 ваг. ч. каучуку 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Бутадiєн-нiтрильний СКН-18 7 5?108 1 8?106 107 2 32 0 3 35 0 44 0 29 0 17 0 10 0 05 СКН-26 2 3?108 1 5?106 92 4 4 4 0 82 0 32 0 24 0 14 0 10 0 06 СКН-26М 1 0?108 7 8?104 10 2 1 8 0 51 0 28 0 18 0 10 0 07 0 05 СКН-40 1 5?107 5 1?105 59 7 2 9 0 61 0 25 0 12 0 10 0 07 0 05 Бутадiєновий СКД 1?1012 11.2 2 0 0 61 0 32 0 22 0 13 0 10 0 07 0 04 Бутилкаучук 2 0?1011 98 0 3 5 0 87 0 39 0 21 0 13 0 10 0 07 0 04 Iзопреновий СКI-3 3?1012 5 9 1 1 0 54 0 25 0 20 0 11 0 09 0 06 0 03 Каучук натуральний 4?1012 16 1 3 2 0 91 0 40 0 21 0 16 0 11 0 07 0 04 Комбiнацiя СКI-3:СКД 50:50 1 5?1012 3 5 0 95 0 48 0 21 0 18 0 09 0 08 0 05 0 03 Фторкаучук СКФ-26 6 4?1010 1 86 0 40 0 16 0 06 0 03 0 02 0 02 - - Хлоропреновий наiрит 3 9?106 4 5?104 10 4 1 5 0 50 0 23 0 16 0 10 0 06 0 04 Примітки: 1. Електричний опiр Ом?м гум з ?v > 104 вимiрювався заГОСТ 6433.1-71 - 6433.4-71; при ?v < 104 вимiрювання виконувалось потенцiометричним засобом методика МIТХТ iм. М.В.Ломоносова . 2. Питомий об’ємний електричний опiр гум з техвуглецем ПМЕ-80В має величину у 5-10 разiв бiльшу у порiвняннi з гумами наповненими ацетиленовим техвуглецем. Додаток 13 Питомий об’ємний електричний опiр рiзних покриттiв пiдлоги Матерiал покриття пiдлоги Стан пiдлоги Вiдносна вологiсть повiтря % Питомий об’ємний електричний опiр покриття пiдлоги ?v Ом?м середній границi Бетонне Суха 50-65 6 3?105 0 5-1 0 106 Волога 65-75 7 8?104 0 6-1 7 105 Мокра 75-100 1 8?104 1 6-2 8 104 Березовий паркет Суха 50-65 6 4?105 5 2-7 6 105 Волога 65-75 2 3?105 1 8-3 0 105 Мокра 75-100 1 7?104 1 6-2 7 105 З клінкерної цегли Суха 50-65 1 2?107 1 1-1 4 107 Волога - - - Мокра 75-100 1 8?106 1 5-2 0 106 Керамiчнi плитки Суха 50-65 8 8?105 8 0-9 6 105 Волога 65-75 1 7?105 1 0-2 2 105 Мокра 75-100 2 7?104 2 2-3 8 104 Ксилолітове Суха 50-65 6 3?105 5 1-7 8 105 Волога 65-75 8 0?101 6 0-9 0 102 Мокра 75-100 2 7?104 2 2-3 8 104 Цементно-пiсчане Суха 50-65 2 2?105 - Волога 65-75 1 5?104 0 8-1 8 104 Мокра 75-100 9 0?102 0 8-1 5 103 Перелік організацій з якими узгоджено проект “Правил захисту від статичної електрики” 1. Міністерство промисловості України 18.01.96 р. 2. Національний науково-дослідний інститут охорони праці 06.02.96 р. 3. Управління Державної пожежної охорони МВС України 28.03.96 р. 4. Міністерство охорони здоров’я 11.07.96 р. 59 69