ДНАОП 0.00-4.06-93

ДНАОП 0.00-4.06-93 Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Кабінету Міністрів України 15.09.93 № 733 ДНАОП 0.00-4.06-93 ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ РАДУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Постанова Кабінету міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733. Відповідно до Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ; 1. Створити Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення у складі згідно з додатком. 2. Затвердити головою Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення Звягільського Юхима Леонідовича Першого віце-прем'єр-міністра України. 3. Затвердити Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення що додається. 4. Для забезпечення роботи Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення створити в апараті Кабінету Міністрів України секретаріат у кількості 7 чоловік керівництво яким покласти на відповідального секретаря Національної ради. 5. Раді Міністрів Республіки Крим обласним Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям зміцнити структурні підрозділи з питань охорони праці ввівши до їх складу посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму. Міністерству фінансів при формуванні державного бюджету на 1994 рік передбачити додаткову чисельність та асигнування на утримання зазначених структурних підрозділів. 6. З метою посилення державного впливу на раціональне використання трудових ресурсів покласти на Міністерство праці проведення організаційно-методичної роботи з профілактики побутового травматизму для чого додатково ввести у штат центрального апарату трьох спеціалістів у цій галузі. Рішення Міністерства праці із зазначених питань є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади а також підприємств установ і організацій незалежно від форм власності. 7. Національній раді з питань безпечної життєдіяльності населення внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо віднесення питань пов'язаних з охороною життя людей на виробництві та профілактикою побутового травматизму до компетенції відповідних центральних органів державної виконавчої влади а також перелік рішень Уряду які втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цієї постанови. С К Л А Д НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733 Бюро Національної ради Перший віце-прем'єр-міністр України голова Національної Ради Міністр праці заступник голови Національної ради Голова Держнаглядохоронпраці заступник голови Національної ради Міністр охорони здоров'я Голова Держатомнагляду Перший заступник міністра внутрішніх справ Заступник голови Федерації професійних спілок за згодою Відповідальний секретар Національної ради Члени Національної ради Міністр у справах будівництва і архітектури Міністр статистики Перший заступник міністра соціального захисту населення Заступник міністра освіти Голова ДКНТ Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Голова Пенсійного фонду Голова Держстандарту Голова Державного комітету у справах захисту прав споживачів Начальник державної військової гірничорятувальної служби вугільної промисловості Заступник Голови Ради Міністрів Республіки Крим Перший заступник глави Дніпропетровської обласної державної адміністрації Перший заступник глави Донецької обласної державної адміністрації Перший заступник глави Харківської обласної державної адміністрації Перший заступник глави Київської міської державної адміністрації Перший заступник глави Львівської обласної державної адміністрації Перший заступник глави Одеської обласної державної адміністрації Перший заступник глави Закарпатської обласної державної адміністрації Перший заступник глави Полтавської обласної державної адміністрації Директор Українського науково-дослідного інституту травматології і ортопедії Директор Харківського науково-дослідного інституту ортопедії і травматології Директор інституту економіки Академії наук Заступник директора Київського науково-дослідного інституту медицини праці Директор Київського науково-дослідного інституту загальної і судової психіатрії Директор інституту держави і права Академії наук Президент асоціації спеціалістів охорони праці України Директор Українського наукового центру радіаційної медицини МОЗ і Академії наук ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАЦІОНАЛЬНУ РАДУ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. № 733 1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення надалі Національна рада створена відповідно до Закону України «Про охорону праці» для розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму створення системи державного управління цією галуззю. 2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України постановами Верховної Ради України указами і розпорядженнями Президента України декретами постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України а також цим Положенням. 3. Національна рада: а розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи; б організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду України опрацювання Національної програми і законопроектів пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної життєдіяльності населення подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань; в координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму; г організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро Національної ради звіти керівників з питань що входять до її компетенції; д бере участь у міжнародному співробітництві сприяє вивченню узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі. 4. Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями здійснює бюро що утворюється з членів Національної ради. Перелік посад які входять до Національної ради і бюро затверджує Кабінет Міністрів України а персональний склад Національної ради і бюро - її голова. Рішення Національної ради та її бюро прийняті в межах їх компетенції є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади підприємств установ організацій та громадян. 5. Національну раду відповідно до Закону «Про охорону праці» очолює віце-прем'єр-міністр України. 6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Кабінетом Міністрів України.