НПАОП 0.00-4.09-93

НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства .

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 3.08.93 № 72 ЗАРЕЄСТРОВАНО В Міністерстві юстиції України 30.09.93 № 141 Зміни Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 3.02.94 № 8 Зареєстровані в Міністерстві юстиції України 24.02.94 № 31/240 ДНАОП 0.00-4.09-93 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЗМІСТ НАКАЗ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА Державний комітет України по нагляду за охороною праці НАКАЗ м. Київ 3.08.93 № 72 ПРО ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 30 вересня 1993 р. за № 141 На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету міністрів України від 7 січня 1993 року № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства що додається. 2. Враховуючи важливість залучення громадської думки до вирішення питань безпеки та умов праці на виробництві з метою удосконалення системи управління охороною праці міністерствам державним комітетам департаментам корпораціям концернам іншим об'єднанням підприємств надати практичну допомогу підвідомчим підприємствам установам організаціям в створенні де є така необхідність комісій з питань охорони праці та розроблення на основі цього Типового положення з урахуванням специфіки виробництва положень про комісію з питань охорони праці. Голова Державного комітету України по нагляду за охороною праці ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА 1. Комісія з питань охорони праці підприємства далі - Комісія може створюватися у відповідності з Законом України "Про охорону праці" стаття 26 на підприємствах в організаціях господарствах далі - підприємство з кількістю працюючих 50 і більше чоловік незалежно від форм власності та видів господарської діяльності. 2. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового колективу та власника або уповноваженого ним органу далі - власник створюється з метою залучення представників власника та трудового колективу безпосередніх виконавців робіт представників профспілок до співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві узгодженого вирішення питань що виникають у цій сфері. 3. Рішення про доцільність створення Комісії її кількісний та персональний склад строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних зборах конференції за поданням власника органу самоврядування трудового колективу та профспілкового комітету комітетів . Загальні збори конференція затверджують Положення про комісію з питань охорони праці підприємства яке розробляється за участю сторін на основі цього Типового положення. 4. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від власника та від трудового колективу. До складу Комісії від власника включаються спеціалісти з безпеки і гігієни праці виробничої юридичної та інших служб підприємства. До складу Комісії від трудового колективу рекомендуються працівники основних професій уповноважені трудових колективів з питань охорони праці представники профспілки профспілок . 5. Комісія у своїй діяльності керується законодавством про працю міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці а також Положенням про комісію з питань охорони праці підприємства. 6. Комісія діє на принципах взаємної поваги довіри рівноправності та відповідальності сторін за виконання прийнятих рішень і досягнутих домовленостей. 7. Основними завданнями Комісії є: захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці на виробництві рекомендацій власнику та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань практичної реалізації принципів державної політики в сфері охорони праці на підприємстві; узгодження шляхом двосторонніх консультацій позицій сторін у вирішенні практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення поєднання інтересів держави власника та трудового колективу кожного працівника запобігання конфліктам; вироблення пропозицій щодо включення до колективного договору окремих питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці підприємства. 8. Комісія має право: звертатися до власника або уповноваженого ним органу органу самоврядування трудового колективу профспілкового комітету комітетів з пропозиціями щодо регулювання відносин у сфері охорони праці; створювати робочі групи з числа членів Комісії для вироблення узгоджених рішень з конкретних питань охорони праці з залученням до їх складу на договірній основі за погодженням сторін відповідних фахівців експертів інспекторів державного нагляду за охороною праці; одержувати від окремих працівників служб підприємства профспілкового комітету комітетів інформацію необхідну для виконання функцій і завдань передбачених цим Типовим положенням; встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку що визначається трудовим колективом за поданням власника та профспілкового комітету при вирішенні питання про розмір одноразової допомоги коли нещасний випадок стався внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці і факт наявності його вини встановлено комісією по розслідуванню нещасних випадків; здійснювати контроль за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці безпосередньо на робочих місцях забезпеченням працюючих засобами колективного та індивідуального захисту змиваючими та знешкоджуючими засобами лікувально-профілактичним харчуванням молоком або рівноцінними харчовими продуктами газованою солоною водою та станом використання санітарно-побутових приміщень тощо; знайомитись з будь-якими матеріалами з питань охорони праці аналізувати стан умов і безпеки праці на підприємстві виконання відповідних програм і колективних договорів; вільного доступу на всі дільниці виробництва обговорення з працюючими питань охорони праці; делегувати своїх представників для участі: у розв'язанні разом з представниками державного нагляду за охороною праці конфліктів пов'язаних з відмовою працівника виконувати доручену роботу з мотивів небезпечної для його здоров'я чи життя виробничої ситуації на підприємстві де відсутня профспілкова організація; в обговоренні питань охорони праці власником або уповноваженим ним органом профспілковим комітетом чи органом самоврядування трудового колективу за погодженням з цими органами . 9. Комісію очолює голова який обирається на її засіданні. Ўз складу Комісії обирається також заступник голови та секретар Комісії. Не рекомендується обирати головою Комісії керівника підприємства. На посаду секретаря бажано обирати працівника служби охорони праці з тим щоб він відповідав за організаційні питання: скликання засідань ведення документації оформлення рішень та доведення їх до сторін тощо. 10. Члени Комісії виконують свої обов'язки як правило на громадських засадах. При залученні до окремих перевірок проведенні навчання вони можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним договором термін із збереженням за ними середнього заробітку. 11. Комісія здійснює свою діяльність на основі планів що розробляються на квартал півріччя чи рік і затверджується нею. 12. Комісія проводить засідання по мірі необхідності але не менш одного разу на квартал. 13. Засідання Комісії вважається правомочним якщо на ньому присутня від кожної із сторін більшість її членів. 14. Рішення Комісії оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер впроваджуються в життя наказами власника. При незгоді власника з рекомендаціями Комісії він дає аргументовану відповідь. 15. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу на загальних зборах конференції трудового колективу. Загальні збори конференція трудового колективу вправі вносити зміни до складу Комісії розпустити Комісію у випадку визнання її діяльності незадовільною та провести нові вибори. П О Г О Д Ж Е Н О: з Міністерством праці Міністерством охорони здоров'я Міністерством внутрішніх справ Державним комітетом з ядерної та радіаційної безпеки Федерацією профспілок України ЦК профспілки працівників АН України Радою профспілки працівників Збройних сил України Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України Радою Федерації профспілки працівників кооперації та інших форм вільного підприємництва Незалежною профспілкою гірників України. ПРО ДОПОВНЕННЯ ДО ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 3 лютого 1994 р. № 8 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 лютого 1994 р. за № 31/240 На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" НАКАЗУЮ: 1. Доповнити Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 № 72 пунктом 16 у такій редакції: “16. У виняткових випадках комісія з питань охорони праці може виконувати функції пожежно-технічної комісії." Голова Комітету А.Ф.Дюба