ДНАОП 0.00-4.13-94

ДНАОП 0.00-4.13-94 Положення про порядок побудови, викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 1.03.94 № 16 ДНАОП 0.00-4.13-94 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗМІСТ ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 3. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ ЗМІН ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Додаток 4 Додаток 5 Додаток 6 Додаток 7 Додаток 8 Додаток 9 Додаток 10 ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 березня 1994 р. № 16 На виконання Закону України “Про охорону праці” НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці що додається. 2. Положення ввести в дію з 1 травня 1994 року. 3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Положення у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб структурних підрозділів Комітету міністерств відомств та базових організацій з питань нормотворчої діяльності. 4. Начальникам управлінь і відділів Держнаглядохоронпраці встановити дійовий контроль за додержанням вимог Положення усіма учасниками нормотворчого процесу з питань охорони пращі. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника голови Держнаглядохоронпраці Ткачука С.П. Голова Державного комітету України по нагляду за охороною праці ДНАОП 0.00- 4.13- 94 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПОБУДОВИ ВИКЛАДУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 1 березня 1994 р. № 16 Дата введення 01.05.94 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Це положення поширюється на правила норми інструкції вказівки та інші види державних нормативних актів про охорону праці надалі ДНАОП які розробляються відповідно до «Положення про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» та є актами нормативно-технічного характеру. Положення встановлює вимоги до побудови викладу оформлення внесення змін в ДНАОП. Вимоги даного положення є обов’язковими для міністерств відомств їхніх базових організацій з питань нормотворчої діяльності в галузі охорони праці окремих творчих колективів та всіх підрозділів Держнаглядохоронпраці які беруть участь в опрацюванні державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 2.1. Структурні елементи нормативних актів повинні бути уніфіковані для їх узгодження забезпечення аналізу а також для можливості машинної обробки даних про ДНАОП. 2.1.2. Нормативний акт повинен містити: - титульний аркуш; - заголовний аркуш; - першу наступні сторінки кожна з яких оформляється відповідно до властивих їм вимог. 2.1.3. Нормативний акт повинен складатися з: - передмови; - змісту при необхідності ; - галузі застосування; - нормативних посилань при необхідності ; - визначень при необхідності ; - позначень та скорочень при необхідності ; - основної частини; - додатків при необхідності . 2.2. Машинно-орієнтована форма опису ДНАОП 2.2.1. Для одержання основної інформації про ДНАОП та можливості її машинної обробки нормативний акт супроводжується картою-паспортом що складається відповідно до додатка 1. 3. ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НОРМАТИВНИХ АКТІВ 3.1. Титульний аркуш 3.1.1. Титульний аркуш нормативного акта повинен містити такі реквізити: - герб України; - назву органу що затверджує нормативний акт; - найменування нормативного акта; - назву міста затвердження нормативного акта. Титульний аркуш виконується відповідно до додатка 2. 3.2. Заголовний аркуш нормативного акта 3.2.1. Заголовний аркуш нормативного акта повинен містити: - гриф про затвердження а при необхідності про затвердження та узгодження нормативного акта; - скорочене позначення - ДНАОП; - гриф обов’язковості застосування при необхідності ; - місто затвердження нормативного акта. 3.2.2. Необхідність винесення грифа «УЗГОДЖЕНО» визначається Держнаглядохоронпраці. 3.2.3. Скорочене позначення кодування нормативного акта вказують відповідно до вимог кодування викладених згідно з додатком 3. 3.2.4. ДНАОП загального користування необхідно забезпечити грифом обов’язковості: «Обов’язкові для всіх міністерств відомств підприємств організацій юридичних та фізичних осіб». Заголовний аркуш виконується відповідно до додатка 4. 3.3. Передмова 3.3.1. Передмова включає загальну частину тексту яка містить: - інформацію про організацію-розробника; - інформацію про організацію яка внесла нормативний акт на розгляд і затвердження; - відомості про нормативні акти замість яких розробляється цей ДНАОП або зазначення «ВВЕДЕНИЙ ВПЕР-ШЕ» якщо нормативний акт розробляється вперше. 3.3.2. Передмову слід розміщувати відразу після заголовного аркуша а у друкарському виданні – на його звороті. 3.3.3. Після передмови в нижньому правому куті розміщується гриф «Передрукування заборонено» та знак авторського захисту © . 3.4. Зміст 3.4.1. Зміст нормативного акта включає: - номер розділу підрозділу додатка; - назву розділу підрозділу додатка; - номер сторінки розділу підрозділу додатка в нормативному акті. Зміст нормативного акта виконується відповідно до додатка 5. 3.5. Нормативні посилання 3.5.1. У розділі «Нормативні посилання» включають перелік нормативних документів на які в тексті дають посилання. 3.6. Визначення 3.6.1. Розділ «Визначення» включають при необхідності для тлумачення окремих нових термінів які використовують при розробці нормативного акта. 3.7. Позначення та скорочення 3.7.1. Розділ «Позначення та скорочення» не є обов’язковим. При включенні його до нормативного акта він вміщує перелік позначень і скорочень необхідних для розуміння нормативного акта. 3.8. Перша сторінка нормативного акта 3.8.1. Перша сторінка нормативного акта містить: - найменування нормативного акта; - дату введення в дію або термін дії нормативного акта якщо визначено необхідність обмеження терміну його дії ; - текст. Перша сторінка виконується відповідно до додатка 6. 3.8.2. Найменування ДНАОП повинно відповідати найменуванню на титульному аркуші. 3.8.3. Дата введення в дію повинна містити число місяць і рік коли ДНАОП набирає чинності. Для нормативних актів які мають обмежений термін дії замість дати введення вказують дату початку і кінця терміну дії. Дати позначають арабськими цифрами що розділені крапками з такою послідовністю елементів: число місяця місяць рік. Наприклад: «Дата введення 01.09.94.» або «Термін дії з 01.11.94 до 01.01.99.» 3.8.4. Першу сторінку нормативного акта нумерують при цьому справа вказують номер сторінки а посередині – скорочене позначення ДНАОП. 3.9. Галузь застосування 3.9.1. Розділ «Галузь застосування» залежно від змісту вимог та призначення встановлює: - галузь поширення ДНАОП; - об’єкт розробки; - сферу дії ДНАОП. 3.9.1.1. Галузь поширення нормативного акта визначається таким формулюванням: «Цей нормативний акт поширюється на...». 3.9.1.2. Для встановлення уточнення об’єкта розробки слід використовувати формулювання «Нормативний акт встановлює...». 3.9.1.3. Сферу дії нормативного акта слід визначати таким формулюванням: «Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для ...». 3.9.2. Текст розділу «Галузь застосування» не розбивають на розділи підрозділи пункти підпункти. 3.10. Наступні сторінки нормативного акта 3.10.1. Наступні сторінки містять: - нормативні посилання при необхідності ; - визначення при необхідності ; - позначення та скорочення при необхідності ; - основну частину; - додатки при необхідності . Наступні сторінки оформляються відповідно до додатка 7. 3.10.2. Нумерацію сторінок нормативного акта проставляють арабськими цифрами наскрізною нумерацією починаючи з першої сторінки. Сторінки нумерують на правому верхньому ріжку на непарних і на лівому верхньому ріжку на парних сторінках нормативного акта. 3.11. Основна частина нормативного акта 3.11.1. Кожний нормативний акт повинен містити обов’язкові та рекомендовані вимоги з питань охорони праці. 3.11.2. В основній частині розкривається об’єкт що регламентується даним нормативним актом та визначаються вимоги до нього. Основну частину поділяють на: - розділ; - підрозділ; - пункти; - підпункти. 3.11.3. Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти заголовків не мають. 3.11.4. Заголовки розділів та підрозділів основної частини повинні чітко і коротко відображати їх зміст. 3.11.5. Кожний пункт та підпункт повинні вміщувати закінчену інформацію яка відповідає назві розділу та підрозділу основної частини. 3.11.6. Різні вимоги до об’єкта розробки не повинні суперечити одна одній. 3.11.7. Вимоги до об’єкта розробки які при необхідності повторюються у різних розділах нормативного акта не повинні викладатися у різній синонімічній формі. 3.11.8. Основна частина нормативного акта містить у своєму складі такі форми опису об’єктів розробки і вимог до них: - текст; - таблиці; - формули; - приклади; - посилання; - примітки; - скорочення; - умовні позначення символи і знаки; - одиниці фізичних величин; - графічні матеріали малюнки креслення графіки . 3.11.9. Текст нормативного акта повинен бути коротким точним і не допускати різних тлумачень. 3.11.9.1. При викладі тексту нормативного акта слід застосовувати терміни та визначення встановлені нормативними документами. 3.11.9.2. У тексті нормативного акта не допускається: - застосовувати звороти розмовної мови довільні словосполучення скорочення слів; - використовувати для одного поняття різні терміни близькі за змістом а також іноземні слова та терміни при наявності рівнозначних слів та термінів українською мовою. 3.11.10. Таблиці застосовуються для наочності оформлення цифрового матеріалу та можливості порівняння наведених у нормативному акті даних. Доцільність застосування таблиць визначається обсягом цифрового матеріалу. Висновки до наведених таблиць не нумеруються. 3.11.11. Формули містять: - літерні позначення; - числові коефіцієнти. 3.11.11.1. Пояснення літерних позначень та числових коефіцієнтів які входять у формулу якщо вони не пояснені раніше повинні бути подані безпосередньо під формулою. 3.11.11.2. Формули застосовані в основній частині ДНАОП нумерують наскрізною нумерацією арабськими цифрами. 3.11.12. Приклади в основній частині ДНАОП можуть використовуватися в тих випадках коли вони пояснюють вимоги нормативного акта або сприяють наочності викладеного тексту. 3.11.13. Посилання в нормативному акті дають на: - розділи підрозділи пункти підпункти формули таблиці переліки графічні матеріали додатки даного ДНАОП; - інші нормативні документи. 3.11.13.1. У нормативному акті як правило не повторюється зміст інших ДНАОП які регламентують вимоги до даного об’єкта розробки. Повторення змісту дозволяється як виняток якщо в цьому є нагальна потреба. 3.11.13.2. При посиланнях на формулу вказують її номер та використовують такий запис: «за формулою ...». 3.11.13.3. При посиланні на таблицю вказують номер цієї таблиці. 3.11.13.4. Посилання на переліки що містяться у відповідних пунктах дають таким чином: «повинно відповідати пункту підпункту переліку ». 3.11.13.5. При посиланні на графічні матеріали вказують номер малюнка креслення графіка в такому формулюванні: «відповідно до мал. кресл. графіка ”. 3.11.13.6. При посиланні на додатки вказують номер додатка в такому формулюванні: «відповідно до додатка ”. 3.11.14. Примітки подають якщо необхідно пояснити зміст тексту таблиць або графічного матеріалу. Примітки розташовують безпосередньо після пункту таблиці тощо. Декілька приміток до одного графічного матеріалу чи тексту нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Одна примітка не нумерується. 3.11.15. Скорочення допускається застосовувати якщо вони: - загальноприйняті; - встановлені в даному нормативному акті. Повна назва повинна бути подана при першому нагадуванні в тексті з зазначенням у дужках скороченої назви. Приклад: «... державний нормативний акт про охорону праці надалі - ДНАОП »; - одиниці фізичних величин. 3.11.16. Умовні позначення можна вживати в ДНАОП тільки ті які прийняті в діючих нормативних актах. 3.11.17. Одиниці фізичних величин та їх позначення повинні відповідати міжнародній системі одиниць СІ. 3.11.18. Графічні матеріали малюнки креслення графіки можуть бути поміщені в ДНАОП як ілюстрації для кращого розуміння тексту. 3.11.19. Графічні матеріали слід нумерувати наскрізне арабськими цифрами. 3.12. Додатки 3.12.1. Додатки до нормативного акта містять матеріали які доповнюють основну частину ДНАОП ілюструють пояснюють та конкретизують її. Додаток є невід’ємною частиною нормативного акта. 3.12.2. Кожний додаток повинен мати свій заголовок та нумерацію. 3.12.3. Додатки розміщують у порядку посилання на них по тексту нормативного акта і нумерують арабськими цифрами. Якщо застосовується один додаток то його не нумерують. 3.12.4. Додатки повинні мати спільну з основною частиною нормативного акта наскрізну нумерацію сторінок. Форма першої сторінки додатка виконується відповідно до додатка 8. Другу та наступні сторінки додатка оформляють так як і відповідні сторінки нормативного акта відповідно до додатка 7. 4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ І ВИКЛАДУ ЗМІН ДО НОРМАТИВНИХ АКТІВ 4.1. Зміни нормативних актів – це часткова зміна його змісту заміна виключення або доповнення вимог а також продовження обмеження зняття обмеження терміну дії нормативного акта. 4.2. При доповненні тексту нормативного акта новими розділами пунктами підпунктами таблицями графічними матеріалами додатками або при їх вилученні не дозволяється змінювати нумерацію розділів підрозділів пунктів підпунктів таблиць графічних матеріалів додатків. Нові розділи розміщують як правило перед додатками а нові підрозділи пункти підпункти – в кінці відповідних розділів підрозділів пунктів підпунктів. Їм присвоюють номери наскрізної нумерації в порядку зростання. Допускається новим пунктам при відсутності підпунктів підпунктам присвоювати номери діючих попередніх пунктів підпунктів таблиць графічних матеріалів додатків з додаванням малої літери українського алфавіту і розташовувати їх після діючих. Приклад: п. 2.15а табл. 3а. 4.3. При викладі тексту змін слід указувати номери пунктів підпунктів таблиць і т.ін. та застосовувати слова: «Змінити в новій редакції». Приклади: 1. Пункт 8.1 замінити посилання ДНАОП 0.00-2.07-91 на ДНАОП 0.00-2.07-94. 2. Підпункт 3.2.6 викласти в новій редакції: «3.2.6. Проект нормативного акта розробляється відповідно до договору календарного плану і технічного завдання». 3. Підпункт 5.7.1 доповнити абзацем: «Встановлювати ступінь вини потерпілого в порядку що визначається трудовим колективом». 4.4. Форми першої наступних сторінок змін наведені в додатках 9 10. Додаток 1 Форма карти-паспорта нормативного акта КАРТА-ПАСПОРТ скорочена назва найменування нормативного акта А  01 вид Б  02 галузь застосування В 03 дата затвердження 04 дата введення в дію 05 термін дії Г 06 організація-розробник Д 07 узгоджуючі організації Ж К 08 нормативні посилання 09 зміни порядок номер розділ дата Л додаткові дані взаємозв’язані з ним інші нормативні акти тощо Додаток 2 Форма титульного аркуша нормативного акта Місце для герба України ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ найменування Київ Додаток 3 КОДУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ З метою машинної обробки державні нормативні акти про охорону праці повинні кодуватися відповідно до таких структурних схем: Для міжгалузевих нормативних актів: ДНАОП X. XX - X. XX - XX скорочена назва нормативного акта група вид нормативного акта порядковий номер у межах даного виду рік затвердження Для галузевих нормативних актів: ДНАОП X. X. XX -  Х. ХХ - XX скорочена назва нормативного акта група відповідно до класифікатора галузей народного господарства див.табл.1 вид нормативного акта порядковий номер у межах даного виду рік затвердження ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ СТРУКТУРНИХ СХЕМ: Скорочена назва нормативного акта має позначення ДНАОП –державний нормативний акт про охорону праці. Примітка. Відносно нормативних актів що затверджуються МОЗ МВС Держатомнаглядом Мінпраці Держстандартом Мінбудархітектури і мають відповідні позначення ця скорочена назва застосовується для машинної обробки даних державного реєстру. Група для міжгалузевих нормативних актів має таке цифрове позначення у залежності від державних органів які їх затвердили : Держнаглядохоронпраці – 0.00 Міністерство внутрішніх справ: пожежна безпека – 0.01 безпека руху – 0.02 Міністерство охорони здоров’я – 0.03 Держатомнагляд – 0.04 Міністерство праці України – 0.05 Держстандарт – 0.06 Мінбудархітектури – 0.07 Група для галузевих нормативних актів має цифрове позначення відповідно до класифікатора див. таблицю 1 цього додатка складеного на основі «Загального класифікатора галузей народного господарства» Мінстату України. Види державних нормативних актів про охорону праці в уніфікованій формі для однакового застосування мають таке цифрове позначення: Правила – 1 ОСТи – 2 Норми – 3 Положення Статути – 4 Інструкції – 5 Керівництва Вказівки Рекомендації Вимоги – 6 Технічні умови безпеки – 7 Переліки інші – 8 Порядковий номер нормативного акта визначається згідно з даними реєстру державних нормативних актів про охорону праці. Таблиця 1 № Група Найменування галузі підгалузі 1 2 3 1.0.00 ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.1.00 ЕНЕРГЕТИКА 1.1.10 Електроенергетика 1.1.20 Топливна 1.1.21 Нафтодобувна 1.1.22 Нафтопереробна 1.1.23 Газова 1.1.30 Вугільна і сланцева промисловість 1.1.60 Торф’яна промисловість 1.1.70 Гірничорудна і нерудна промисловість 1.2.00 МЕТАЛУРГІЯ 1.2.10 Чорна металургія 1.2.20 Кольорова металургія 1.2.30 Промисловість рідкісних металів і напівпровідникових матеріалів 1.2.40 Промисловість дорогоцінних металів і діамантів 1.3.00 ХІМІЯ І НАФТОХІМІЯ 1.3.10 Хімічна промисловість 1.3.11 Основна хімія виробництво мін.добрив газів кислот 1.3.30 Нафтохімічна промисловість 1.4.00 МАШИНОБУДУВАННЯ І МЕТАЛООБРОБКА 1.4.10 Машинобудування хімічне та нафтове машинобудування 1.4.17 Електротехнічна промисловість 1.4.20 Верстатоінструментальна та інструментальна промисловості 1.4.32 Приладобудування радіо електронна промисловість лічильна техніка засоби зв’язку 1.4.40 Автотракторне і сільськогосподарське машинобудування 1.4.50 Будівельно-шляхове і комунальне машинобудування 1.4.60 Машинобудування для легкої і харчової промисловості та побутових пристроїв 1.4.72 Авіаційна промисловість ракетно-космічний комплекс 1.4.73 Оборонна промисловість 1.4.74 Суднобудівна промисловість 9.7.92 Промисловість металевих конструкцій 1.4.90 Ремонт машин і обладнання 1.5.00 ДЕРЕВООБРОБНА І ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.5.20 Деревообробна промисловість 9.7.92 Целюлозно-паперова промисловість 1.5.40 Лісохімічна промисловість 1.6.10 ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 1.6.50 СКЛЯНА ФАРФОРО-ФАЯНСОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.7.00 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.7.10 Текстильна промисловість 1.7.20 Швейна промисловість 1.7.30 Шкіряна хутрова взуттєва промисловість 1.8.00 ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.8.10 Цукрова хлібопекарська масложирова плодоовочева та інші галузі харчової промисловості 1.8.20 М’ясо-молочна промисловість 1.8.30 Рибна промисловість 9.7.92 МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.9.30 МЕДИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 9.7.92 ПОЛІГРАФІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 1.9.70 МІСЦЕВА ТА ІНШІ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА 2.0.00 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 2.1.10 Рослинництво 2.1.20 Тваринництво птахівництво 2.2.00 Ремонтно-транспортні агрохімічні та інші підприємства по обслуговуванню сільського господарства 3.0.00 ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 4.0.00 РИБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 5.1.00 ТРАНСПОРТ 5.1.11 Залізничний транспорт в т.ч. метро 5.1.12 Автомобільний транспорт будівництво і експлуатація автошляхів 5.1.13 Трубопровідний транспорт 5.1.21 Морський транспорт 5.1.22 Річковий та інший внутрішній водний транспорт 5.1.30 Авіаційний транспорт 5.2.00 ЗВ’ЯЗОК 5.2.10 Поштовий зв’язок 5.2.30 Електро- і радіозв’язок 6.0.00 БУДІВНИЦТВО 6.1.00 Загальнобудівельні і спеціальні організації 6.2.00 Організації виконуючі капремонт будівель і споруд виробничого призначення 6.3.00 Організації виконуючі капремонт будівель і споруд невиробничого призначення 6.5.00 Організації виконуючі експлуатаційне буріння 7.0.00 ТОРГІВЛЯ І ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ 7.1.00 Внутрішня торгівля 7.1.30 Громадське харчування 7.1.50 Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного вжитку 7.2.00 Зовнішня торгівля 8.0.00 МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЗБУТ 8.1.00 Заготівлі 8.2.00 Обчислювальні послуги 8.5.00 ГЕОЛОГІЯ ГЕОДЕЗІЯ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЯ 8.5.10 Геологічна розвідка 8.5.20 Геодезична служба 8.5.30 Гідрометеорологічна служба 8.7.10 РЕДАКЦІЇ І ВИДАВНИЦТВА 9.7.92 КІНОСТУДІЇ СТУДІЇ ЗВУКОЗАПИСУ 9.0.00 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ І ПОБУТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 9.0.10 Житлове господарство 9.0.20 Комунальне господарство 9.0.24 ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 9.7.92 Побутове обслуговування населення 9.1.00 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9.1.50 Охорона здоров’я в т.ч. система санаторно-курортного лікування 9.1.60 Відпочинок і туризм 9.1.70 Фізична культура і спорт 9.1.80 Соціальне забезпечення 9.2.00 НАРОДНА ОСВІТА 9.2.10 Підготовка кадрів з вищою і середньою спеціальною освітою 9.2.30 Загальна освіта 9.2.40 Дошкільні заклади 9.3.10 КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 9.3.10 Культура бібліотеки музеї парки відпочинку зоопарки 9.3.60 Мистецтво театри кінотеатри цирки тощо 9.5.00 НАУКА І НАУКОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 9.5.10 Заклади виконуючі науково-дослідні роботи академічні і галузеві 9.5.40 Дослідні заводи та інші 9.6.00 ФІНАНСИ КРЕДИТ І БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХУВАННЯ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9.7.00 ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ всіх рівнів 9.7.80 Судійські і юридичні заклади 9.7.92 Охорона суспільної безпеки і оборона 9.8.00 СУСПІЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ОБ’ЄДНАННЯ партії профспілки і т.і. Додаток 4 Форма заголовного аркуша ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від  . . .   від   . . . число місяць рік № наказу число місяць рік № наказу Необхідність винесення грифа «УЗГОДЖЕНО» визначається Держнаглядохоронпраці ДНАОП 0.00-1.31-94 скорочена назва найменування Київ Додаток 5 Форма представлення змісту нормативного акта З М І С Т Стор. Номер розділу Назва розділу підрозділу підрозділу додатка додатка Додаток 6 Форма першої сторінки нормативного акта 1 сторінка скорочена назва найменування нормативного акта Дата введення . . . число місяць рік Текст Додаток 7 Форма наступної сторінки нормативного акта сторінка Текст Додаток 8 Форма першої сторінки додатка до нормативного акта сторінка Додаток цифра поряд- кового номеру НАЙМЕНУВАННЯ ДОДАТКА Текст Додаток 9 Форма першої сторінки змін до нормативного акта найменування нормативного акта скорочена назва Зміна № черговий порядковий номер Затверджено та введено в дію Назва організації що затверджує нормативний акт від . . Дата введення . . . число місяць рік число місяць рік Текст Додаток 10 Форма наступних сторінок змін до нормативного акта сторінка Зміна №   черговий порядковий скорочена назва номер Текст