ДНАОП 0.00-4.19-94

ДНАОП 0.00-4.19-94 Типове положення про базову (головну) організацію міністерства, відомства, об'єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 8.07.94 № 66 ДНАОП 0.00-4.19-94 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЗМІСТ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 6. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 8 липня 1994 р. № 66 На виконання вимог Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 № 19 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Типове положення про базову головну організацію міністерства відомства об’єднання підприємств з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці що додається. 2. Установити що зазначене Типове положення набуває чинності з 1 серпня 1994 року. 3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Типового положення у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб міністерств відомств об’єднань підприємств базових головних організацій з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці та структурних підрозділів Комітету. 4. Міністерствам відомствам об’єднанням підприємств створеним за галузевим принципом на основі Типового положення розробити і затвердити за погодженням з Держнаглядохоронпраці Положення про базову головну організацію галузі з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці. 5. Начальникам галузевих управлінь і відділів Комітету надати необхідну допомогу базовим головним організаціям відповідних міністерств відомств в прискоренні процесу їх становлення і розвитку взяти під контроль опрацювання узгодження і затвердження положень про них та виконання вимог цього Типового положення. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління нормативно-правового забезпечення та на заступників Голови Держнаглядохоронпраці. Голова Державного комітету України по нагляду за охороною праці ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАЗОВУ ГОЛОВНУ ОРГАНІЗАЦІЮ МІНІСТЕРСТВА ВІДОМСТВА ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 8 липня 1994 р. № 66 Дата введення 01.08.94 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Це положення поширюється на міністерства відомства концерни корпорації та інші об’єднання підприємств створені за галузевим принципом далі – міністерства на науково-дослідні проектно-конструкторські та інші організації і підприємства які в установленому порядку визначено базовими головними організаціями з питань нормо-творчої діяльності в сфері охорони праці далі – базові організації . Положення встановлює порядок організації роботи загальні принципи головні завдання та функції права і відповідальність базових організацій. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В даному положенні використані такі нормативні акти: 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.94 №135 «Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці». 2. «Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 № 19. 3. «Положення про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці» затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 01.03.94 № 16. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Базова організація визначається міністерством відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.94 № 135 «Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці». Наказ рішення міністерства про призначення організації базовою або про зняття з неї цих функцій погоджується з Держнаглядохоронпраці. 3.2. Функції базової організації покладаються як правило на провідний науково-дослідний проектно-конструкторський технологічний інститут бюро що спеціалізується у певних сферах діяльності та має найвищий науково-технічний потенціал в галузі або на іншу організацію науково-виробниче об’єднання підприємство навчальний заклад інститут або центр підвищення кваліфікації тощо яка має освічені кадри з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища і спроможна якісно опрацьовувати нормативні акти про охорону праці. Міністерство також може створити базову організацію як самостійну госпрозрахункову структуру нормативно-технічний центр тощо що є юридичною особою і безпосередньо йому підпорядкована. Якщо міністерство визначає базові організації по окремих підгалузях або напрямках охорони праці то одна з цих організацій може призначатися головною в даній галузі. 3.3. У своїй роботі базова організація керується законами України постановами Верховної Ради та Кабінету Міністрів України нормативними актами центральних органів державної виконавчої влади органів державного нагляду за охороною праці наказами відповідного міністерства та цим Типовим положенням. 3.4. Базові організації діють під безпосереднім керівництвом відповідних міністерств а також під методичним керівництвом Національного науково-дослідного інституту охорони праці який виконує по відношенню до них функції головної організації України з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці. 3.5. Базова організація діє згідно з Положенням яке розробляється з врахуванням вимог цього Типового положення і затверджується міністерством за погодженням з Держнаглядохоронпраці. 3.6. Науково-технічні виробничі та фінансові взаємовідносини базової організації з державними органами підприємствами і організаціями будь-яких форм власності та фізичними особами здійснюються на підставі договорів контрактів і угод. 3.7. Порядок розроблення державних нормативних актів про охорону праці далі – ДНАОП та фінансування цих робіт визначається «Положенням про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці» затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 № 19. Оформлення ДНАОП виконується згідно з «Положенням про порядок побудови викладу та оформлення державних нормативних актів про охорону праці» затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 01.03.94 № 16. 4. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ 4.1. Головними завданнями базових організацій є створення в Україні власної нормативної бази з питань охорони праці; забезпечення відповідності галузевих правил норм положень інструкцій та інших нормативних актів вимогам законодавства України рівню розвитку науки і техніки міжнародним нормативам з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 4.2. Згідно з головними завданнями базова організація виконує такі функції: 4.2.1. Аналіз наявної нормативної бази з питань охорони праці в галузі на відповідність вимогам сьогодення підготовка пропозицій щодо її удосконалення. 4.2.2. Розгляд замовлень і пропозицій органів державного управління і нагляду підприємств установ організацій та окремих підприємців власників на розроблення перегляд конкретних нормативних актів про охорону праці внесення змін до них та формування пропозицій про доцільність цих робіт. 4.2.3. Формування проектів перспективних і річних планів розроблення і перегляду ДНАОП. 4.2.4. Безпосереднє опрацювання проектів галузевих ДНАОП з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу результатів науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт аналізу виробничого травматизму професійних та виробничообумовлених захворювань. Забезпечення взаємозв’язку нормативного акта з іншими ДНАОП. 4.2.5. Участь в опрацюванні проектів міжгалузевих ДНАОП а при необхідності і міждержавних нормативних актів з урахуванням досягнень світового досвіду охорони праці патентних досліджень тощо. Накопичення даних про вимоги безпеки гігієни праці та виробниче середовище встановлені Міжнародною організацією праці. 4.2.6. Забезпечення аутентичного перекладу нормативних актів російською мовою а також запису ДНАОП на магнітні дискети державною мовою для можливості машинної їх обробки. 4.2.7. Проведення періодичного не рідше одного разу на десять років перегляду ДНАОП. Опрацювання при необхідності проектів змін до відповідних нормативних актів. 4.2.8. Підготовка у встановлені строки матеріалів з обґрунтуванням доцільності продовження або скорочення терміну дії нормативного акта або про скасування ДНАОП. 4.2.9. Організація та участь у виконанні науково-дослід-них та дослідно-конструкторських розробок які доцільно провести з метою удосконалення чинних або опрацювання нових нормативних актів про охорону праці. 4.2.10. Взаємодія з базовими організаціями суміжних та інших галузей а також з Національним науково-дослідним інститутом охорони праці і відповідними інститутами та організаціями країн СНД. 4.2.11. Підготовка відзивів на проекти нормативних актів про охорону праці що розроблені сторонніми організаціями. 4.2.12. Проведення експертизи проектів нормативних актів технічних завдань до них опрацьованих іншими організаціями на відповідність чинному законодавству та сучасним вимогам. 4.2.13. Надання консультативної та методичної допомоги підприємствам установам і організаціям далі – підприємства галузі з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці. 4.2.14. Облік чинних галузевих нормативних актів про охорону праці та змін до них періодичне інформування підприємств галузі з цього питання. 4.2.15. Участь у формуванні та удосконаленні державного реєстру ДНАОП створенні автоматизованого банку даних про зазначені акти. 4.2.16. За дорученням органів державного управління та нагляду за охороною праці участь в роботі щодо: - організації видання та централізованого забезпечення підприємств галузі нормативними актами про охорону праці; - розгляду проектної технологічної конструкторської та іншої документації щодо врахування вимог безпеки гігієни праці та виробничого середовища; - підготовки відзивів на проекти державних стандартів та технічних умов на продукцію роботи послуги які містять вимоги безпеки. 4.2.17. Головна організація міністерства з питань нормо-творчої діяльності в сфері охорони праці поряд з виконанням зазначених у п.п.4.2.1. - 4.2.16 функцій координує діяльність базових організацій галузі узагальнює виконану ними роботу та подає зведену по галузі інформацію згідно з п.5.4. Взаємостосунки між головною та базовими організаціями міністерства визначаються Положеннями про них. 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 5.1. Організація нормотворчої діяльності з питань охорони праці покладається на відповідний підрозділ відділ сектор тощо базової організації який повинен бути укомплектований кваліфікованими спеціалістами у галузі безпеки гігієни праці та виробничого середовища. Роботу очолює заступник керівника базової організації якому підпорядкований цей підрозділ. Якщо базовою організацією є самостійна госпрозрахункова структура то зазначену роботу очолює її керівник. 5.2. Розробки з питань охорони праці розглядаються на науковій науково-технічній технічній раді базової організації або міністерства. Якщо у складі ради створено секції проекти ДНАОП розглядаються на засіданні секції з питань охорони праці. 5.3. Для розроблення конкретних ДНАОП проведення експертизи їх проектів виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт що мають за мету удосконалення чинних нормативів з охорони праці можуть залучатися інші структурні підрозділи базової організації наукові конструкторські тощо а також сторонні організації та окремі фахівці створюватись тимчасові творчі колективи на договірній контрактній основі. 5.4. Базова організація щороку подає інформацію про результати своєї діяльності за минулий рік до відповідного міністерства та Держнаглядохоронпраці. 6. ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 6.1. Базова організація згідно з головними завданнями і функціями має право: - запитувати та одержувати від підприємств галузі необхідні для роботи матеріали довідкові дані та нормативно-технічні документи; - звертатись до органів державного управління і нагляду за охороною праці інших установ та організацій за вирішенням питань пов’язаних з нормотворчою діяльністю; - представляти міністерство за його дорученням в інших органах та організаціях а також на нарадах конференціях з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці; - направляти при необхідності відповідних фахівців на підприємства галузі з метою вивчення ефективності чинних нормативів з охорони праці підготовки пропозицій щодо удосконалення ДНАОП. 6.2. Посадові особи і спеціалісти базової організації згідно з чинним законодавством та посадовими інструкціями несуть відповідальність за виконання функцій і обов’язків передбачених положенням про базову організацію в тому числі за якісне опрацювання проектів ДНАОП і проведення експертизи нормативних актів.