ДНАОП 0.00-4.22-98

ДНАОП 0.00-4.22-98 Типове положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці України

УТВЕРЖДЕНО Приказ Госнадзорохрантруда 02.11.98 № 213 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В Министерстве юстиции Украины 08.02.99 за № 77/3370 Т И П О В О Е П О Л О Ж Е Н И Е об экспертно-техническом центре Госнадзорохрантруда Про затвердження змін і доповнень до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України  Міністерства праці та соціальної політики України Держнаглядохоронпраці від 7 липня 1999 року N 125 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 вересня 1999 р. за N 661/3954 У зв'язку з необхідністю погодження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 02.11.98 N 213 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 08.02.99 за N 77/3370 з Міністерством охорони здоров'я України лист МОЗ України від 24.05.99 р. N 5.05.21-388 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити зміни і доповнення до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці що додаються. 2. Науково-технічному управлінню подати Головному управлінню охорони праці Комітету відповідні матеріали для внесення змін і доповнень до Типового положення до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 3. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати зміни і доповнення до Типового положення в найближчому випуску журналу. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С. О.   Голова Комітету  С. П. Ткачук  погоджено:  перший заступник головного державного санітарного лікаря україни  затверджено наказом держнаглядохоронпраці від 7 липня 1999 р. n 125 зареєстровано в міністерстві юстиції україни 30 вересня 1999 р. за n 661/3954    ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ до Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці ДНАОП 0.00-4.23-99 1. Пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Основними завданнями ЕТЦ є: 2.1 експертиза проектів будівництва реконструкції технічного переоснащення підприємств і виробничих об'єктів наукових розробок з питань нових технологій засобів виробництва засобів колективного та індивідуального захисту працівників щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці; 2.2 експертиза перед видачею дозволів на: уведення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення; початок роботи підприємств установ і організацій; розроблення нових технологій виготовлення застосування нових машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва у тому числі придбаних за кордоном відповідно до вимог нормативних актів; виготовлення випробовування монтаж ремонт реконструкцію налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин що працюють під тиском трубопроводів пари й гарячої води підйомних споруд устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу; 2.3 обстеження технічного стану будівель споруд інженерних мереж та їх паспортизація; 2.4 технічний огляд випробування та реєстрація об'єктів щодо яких це передбачено нормативними актами про охорону праці; 2.5 державна реєстрація та облік великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування; 2.6 експертиза за дорученням органів Держнаглядохоронпраці об'єктів машин і механізмів при експлуатації яких стався нещасний випадок." 2. У пункті 5: в абзацах 2 3 слова "з охорони праці" замінити словами "про охорону праці"; в абзаці 3 слова "об'єкти з підвищеним рівнем небезпеки" замінити на слова "об'єкти підвищеної небезпеки". 3. У пункті 6: в абзаці 2 підпункту 6.1 слова "раціонального використання мінеральної сировини" замінити на слова "охорони надр"; в абзаці 4 підпункту 6.1 замість слова "рідинних" вжити слово "рідких"; в абзаці 5 підпункту 6.1 замість слова "вибухових" вжити слово "підривних"; абзац 3 підпункту 6.2 викласти в такій редакції: "Санітарно-гігієнічні дослідження небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища за наявності відповідного свідоцтва МОЗ України та надання результатів цих досліджень органам і установам державної санітарно-епідеміологічної служби для їх гігієнічної оцінки. Випробування засобів індивідуального та колективного захисту"; абзац 3 підпункту 6.3 викласти в новій редакції: "... експертні висновки на проекти проведення геологічних та маркшейдерських робіт відгуки на проекти правил стандартів інструкцій тощо"; абзац 1 підпункту 6.4 викласти в такій редакції "... разом з установами та закладами державної санепідслужби у межах їх компетенції власникам підприємств - з питань організації роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях та охорони надр". 4. У пункті 10 слово "головою" замінити на слово "Головою". 5. Пункт 13 після слів "... по нагляду за охороною праці" доповнити словом "України".   Начальник науково- технічного управління    В. В. Толмачов  1. Экспертно-технический центр Госнадзорохрантруда далее - ЭТЦ является государственным хозрасчетным предприятием созданным Комитетом по надзору за охраной труда Украины с целью проведения работ и предоставление услуг по вопросам охраны труда на что не предусмотрено бюджетного финансирования. ЭТЦ основывается на государственной собственности реорганизуется и ликвидируется Комитетом по надзору за охраной труда Украины имеет самостоятельный баланс счета в учреждениях банков и печать со своим наименованием. ЭТЦ в своей деятельности руководствуется своим Уставом. 2. Основными задачами ЭТЦ является: экспертиза проектов строительства реконструкции технического переоснащения предприятий и производственных объектов научных разработок по вопросам новых технологий средств производства способов коллективной и индивидуальной защиты работников на их соответствие нормативным актам об охране труда; экспертиза на: введение в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного и социально-культурного назначения; начало работы предприятий учреждений и организаций; разработку новых технологий изготовление применение новых машин механизмов оборудования транспортных и других средств производства в том числе приобретенных за границей соответственно требованиям нормативных актов; изготовление опробование монтаж ремонт реконструкцию отладку и эксплуатацию паровых и водогрейных котлов и сосудов которые работают под давлением трубопроводов для пара и горячей воды подъемных сооружений оборудования и технологических объектов газового комплекса; освидетельствование опробование и регистрация объектов относительно которых это предусмотрен нормативными актами об охране труда; государственная регистрация и учет большегрузных автомобилей и других технологических транспортных средств которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования; экспертиза по требованию органов Госнадзорохрантруда объектов машин и механизмов при эксплуатации которых произошел несчастный случай. 3. Указанные в пункте 2 задачи являются обязательными для оценки технического состояния объектов и выполняются экспертно-техническими центрами Госнадзорохрантруда. 4. ЭТЦ может выполнять другие работы согласно своего Устава. Оплата таких работ определяется на договорных условиях в соответствии с действующим законодательством. 5. ЭТЦ обязанный: обеспечить высокий уровень и качество работ которые выполняет; оказывать содействие владельцу предприятия в делах относительно соблюдения требований нормативных актов об охране труда путем предоставления методической помощи и проведения аудита предприятий учреждений организаций относительно внедрения норм и правил по охране труда; подавать органам Госнадзорохрантруда предусмотренную нормативными актами по охране труда информацию о зарегистрированных объектах с повышенной опасностью о неудовлетворительном техническом состоянии и условиях эксплуатации оборудования которое контролировалось экспертно-техническим центром. 6. Экспертно-технические центры Госнадзорохрантруда соответственно возложенных на них задач: 6.1. Выполняют экспертизу на соответствие нормативным актам по охране труда: проектной документации на строительство реконструкцию техническое переоснащение объектов производственного и социально-культурного назначения изготовление машин оборудования и других средств производства способов коллективной и индивидуальной защиты работающих новых технологий на их соответствие нормативным актам об охране труда; проектов строительства горнодобывающих и перерабатывающих предприятий относительно соответствия требованиям охраны труда и рационального использования минерального сырья; проектов мероприятий по охране зданий и сооружений от вредного влияния горных работ; проектов горных отводов планов развития горных работ и проектов разработки месторождений твердых жидкостных и газообразных полезных ископаемых материалов на списание запасов полезных ископаемых проектов на ликвидацию горнодобывающих предприятий нефтяных и газовых буровых скважин; проектов выполнения взрывных работ; проектов строительства и эксплуатации комплексов изготовление взрывных веществ; в случае необходимости - образцов новых машин механизмов оборудования и других средств производства новых технологий перед получением разрешения органов государственного надзора за охраной труда на их изготовление и использование; состояния зданий сооружений машин и механизмов; технологических процессов машин оборудования транспортных средств в том числе приобретенных за границей; оборудование устройств которое отработало нормативный срок службы а также восстановленное после аварии реконструкции на его пригодность для дальнейшего использования; другие виды экспертиз предусмотренные действующим законодательством. 6.2. Проводят: диагностику технического состояния металлоконструкций сварных и клепаных соединений основных деталей оборудования в том числе объектов газового комплекса технологического оснащения нефтедобывающих нефтеперерабатывающих нефтехимических и химических производств котлов сосудов которые работают под давлением трубопроводов пары и горячей воды грузоподъемных сооружений; регистрацию технические обзоры опробование обследование паровых и водогрейных котлов сосудов которые работают под давлением наполнительных станций трубопроводов пара и горячей воды подъемных сооружений и электрооборудования если это предусмотрен нормативными актами; лабораторные измерения опасных и вредных факторов производственной среды определение наличия и концентрации вредных веществ в воздухе воде грунте и опробование способов индивидуальной и коллективной защиты; сертификацию машин механизмов транспортных и других средств производства технологических процессов и работ систем качества согласно действующих нормативных актов и стандартов при условии их аккредитации в системе УкрСЕПРО. 6.3. На основании проведенных работ выдают: экспертные выводы о возможности работы новообразовавшихся предприятий изготовление и передачу в производство новых образцов машин механизмов оборудования и других средств производства внедрение новых технологий; экспертные выводы о возможности выполнения предприятиями работ по заявленным видам деятельности; экспертные выводы на проекты проведения геологических и маркшейдерских работ и переработки минеральных ресурсов отклики на проекты правил стандартов инструкций и т.п.; технические паспорта о регистрации и техническом обзоре много тоннажных автомобилей и технологических транспортных средств которые не подлежат эксплуатации на улично-дорожной сети общего пользования. 6.4. Дают методическую помощь: владельцам предприятий - по вопросам организации работы относительно создания безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах охраны недр и использование минеральных ресурсов; предприятиям учреждениям организациям и гражданам-предпринимателям - в подготовке нормативных актов об охране труда. 6.5. Организуют и проводят обучения по вопросам охраны труда определенных категорий работающих аттестацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля при наличии соответствующих разрешений и лицензий . 7. Экспертно-технические центры Госнадзорохрантруда имеют право: вносить в соответствующие центры лицензирования представление на аннулирование выданной лицензии на право выполнения проектных работ; обращаться к территориальным управлениям Госнадзорохрантруда с предложениями относительно остановки эксплуатации опасных объектов. 8. Экспертно-технические центры в процессе выполнения возложенных на них задач взаимодействуют с территориальными управлениями Госнадзорохрантруда. 9. Отношения между ЭТЦ и предприятиями учреждениями и организациями регулируются договорами которые укладываются на соответствующий срок или для выполнения отдельных объемов работ. Договор подписывается руководителями предприятия и ЭТЦ. 10. Руководитель ЭТЦ принимается на работу председателем Госнадзорохрантруда на контрактной основе. 11. Специалисты которые выполняют работы согласно пункта 2 этого Положения сертифицируются за установленным Комитетом по надзору за охраной труда Украины порядком. 12. ЭТЦ ведет бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций составляет отчетность своевременно проводит расчеты с бюджетом по налогам и другими платежами согласно действующему законодательству. 13. Контроль за качеством работ и финансово-хозяйственной деятельностью ЭТЦ осуществляется Комитетом по надзору за охраной труда или за приказами Комитета территориальными управлениями. Начальник научно-технического управления Госнадзорохрантруда В.В. Толмачев 2