ДНАОП 0.00-4.25-93

ДНАОП 0.00-4.25-93 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України

  ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА Держнаглядохоронпраці   Госнадзорохрантруда 252004 Київ-4 б-р Т.Шевченка 8/26   252004 Киев-4 б-р Т.Шевченко 8/26         16.11.93 № 117   НАКАЗ На № від       Про затвердження та введення в дію Типового положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці       В зв’язку з введенням в дію Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці затвердженого Кабінетом Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію Типове положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці. 2. Керівникам територіальних управлінь: в двотижневий термін переглянути діючи положення про територіальне управління привести його у відповідність до Типового положення і надіслати до Комітету на затвердження; згідно з Положенням про територіальне управління розробити та затвердити положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату управління в термін до 1 січня 1994 р.   Голова Комітету   А.Ф.Дюба   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 16 листопада 1993 р. N 117 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про територiальне управлiння Державного комiтету України по нагляду за охороною працi 1. Територiальне управлiння Державного комітету України по нагляду за охороною працi його структурним пiдроздiлом i здiйснює державний нагляд за додержанням законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi i при користуваннi надрами на пiдприємствах в установах i органiзацiях незалежно вiд форм власностi i не залежить вiд будь-яких господарських органiв об'єднань громадян полiтичних формувань мiсцевих органiв державної виконавчої влади. 2. Територiальне управлiння утворюється реорганiзується i лiквiдується Держнаглядохоронпрацi i у своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України постановами Верховної Ради України указами i розпорядженнями Президента України декретами постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України Положенням про Держнаглядохоронпрацi наказами i рiшеннями Комiтету а також цим Положенням. Управлiння вивчає i узагальнює практику застосування законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi вносить на розгляд Держнаглядохоронпрацi пропозицiї щодо їх удосконалення. 3. Основними завданнями територiального управлiння є: – комплексне управлiння охороною працi в межах територiї що обслуговується; – здiйснення державного нагляду за додержанням у процесi трудової дiяльностi вимог законодавчих та iнших нормативних актiв щодо безпеки гiгiєни працi та виробничого середовища а також за проведенням робiт по геологiчному вивченню надр їх охороною i використанням комплексною переробкою мiнеральної сировини; – участь в опрацюваннi нових державних мiжгалузевих i галузевих нормативних актiв з охорони працi внесення пропозицiй по перегляду скасуванню припиненню чинностi цих а також iнших нормативних актiв вiдповiдно до своїх повноважень; – проведення у встановленому порядку експертизи проектної документацiї i видача дозволiв на введення в експлуатацiю нових i реконструйованих пiдприємств об'єктiв i засобiв виробництва; – сприяння впровадженню у виробництво нових науково-дослiдних розробок винаходiв технологiй що спрямованi на покращання умов працi i рацiональне використання мiнеральної сировини. 4. Територiальне управлiння вiдповiдно до покладених на нього завдань: 4.1. Приймає участь разом з об'єднаннями пiдприємствами установами органiзацiями мiсцевими органами державної виконавчої влади i профспiлками в розробцi регiональних i галузевих програм полiпшення безпеки гiгiєни працi та виробничого середовища i контролю їх виконання; вносить пропозицiї до нацiональної програми з питань охорони працi. 4.2. 3дiйснює контроль за правильним i ефективним використанням коштiв регiональних фондiв охорони працi та фондiв пiдприємств а також за своєчасним i повним надходженням їх до державного фонду охорони працi вiд пiдприємств громадських органiзацiй та громадян у порядку добровiльних внескiв. 4.3. Координує роботу мiсцевих органiв державної виконавчої влади та об'єднань пiдприємств у галузi безпеки гiгiєни працi та виробничого середовища. 4.4. Приймає в межах своєї компетенцiї рiшення про встановлення виключного порядку застосування вiдповiдного нормативу з охорони працi з визначенням термiну до 1 року та умов тимчасового припинення чинностi нормативного акту; контролю виконання власних рiшень а також рiшень якi прийнятi Комiтетом з цих питань. 4.5. Органiзує i здiйснює державний нагляд за: – додержанням у процесi трудової дiяльностi вимог законодавства державних мiжгалузевих галузевих та iнших нормативних актiв про охорону працi; – вiдповiднiстю вимогам нормативних актiв про охорону працi дiючих технологiй технологiчних процесiв машин механiзмiв устаткування транспортних засобiв i приладiв незалежно вiд мiсця їх виготовлення; – безпекою i технiчним станом будов споруд обладнання iнших засобiв виробництва; – своєчасним забезпеченням працiвникiв технiчними засобами безпеки спецодягом та iншими засобами iндивiдуального та колективного захисту i утримання їх вiдповiдно до чинних нормативних актiв; – виготовленням монтажем ремонтом реконструкцiєю налагодженням i експлуатацiєю машин механiзмiв устаткування транспортних та iнших засобiв виробництва згiдно з вимогами нормативних актiв про охорону працi; – вiдповiднiстю вимогам правил i норм з охорони працi об'єктiв виробничого соцiально-культурного та побутового призначення а також тих що будуються i реконструюються наявнiстю планiв лiквiдацiї можливих аварiй i вiдповiднiстю їх дiйсному стану виробництва; – готовнiстю воєнiзованих та iнших професiйних аварiйнорятувальних формувань аварiйно-диспетчерських служб до локалiзацiї й ліквідації аварiй а також проведенням ними профiлактичної роботи що до їх запобiгання; – виготовленням транспортуванням зберiганням використанням та облiком вибухових матерiалiв i виробiв на їх основi; – повнотою вивчення родовищ корисних копалин та умов їх розробки умов будiвництва та експлуатацiї пiдземних споруд захоронення шкідливих речовин вiдходiв виробництва а також правильнiстю i своєчасністю передачi родовищ корисних копалин для промислового освоєння; – додержанням вимог щодо охорони працi при веденнi гiрничих та геологiчних робiт по їх вивченню встановленнi кондицiй на мiнеральну сировину розробцi родовищ твердих рiдких i газоподiбних корисних копалин i використаннi надр для цiлей не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; – забезпеченням рацiонального використання мiнеральних ресурсiв при їх переробцi найбiльш повним i комплексним вилученням наявних корисних компонентiв; – проведенням комплексу маркшейдерських i геологiчних робiт; – роботою служб внутрiвiдомчого контролю за станом охорони працi служб охорони працi та iнших структурних пiдроздiлiв пiдприємств що до створення безпечних i нешкiдливих умов працi; – роботою спецiальних служб пiдприємств щодо органiзацiї безпечної експлуатацiї побутових газових установок у житлових будинках та на комунально-побутових об'єктах; – учбовим процесом з питань охорони працi у вищих та середнiх технiчних закладах i курсах пiдвищення квалiфiкацiї; 4.6. Реєструє об'єкти газового комплексу котельнi установки i посудини що працюють пiд тиском трубопроводи для пари i гарячої води пiдйомнi споруди склади вибухових матерiалiв та iншi об'єкти що потребують реєстрацiї вiдповiдно до чинних нормативних актiв. 4.7. Реєструє та веде облiк великотонажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв незалежно вiд форм власностi що не пiдлягають експлуатацiї на вулично-дорожнiй мережi загального користування. 4.8. Проводить: – експертизу проектiв будiвництва реконструкцiї технiчного переоснащення пiдприємств i виробничих об'єктiв розробок нових технологiй засобiв виробництва засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi. Бере участь у прийняттi в експлуатацiю виробничих об'єктiв; – перевiрку наявностi i виконання проектiв ведення робiт по геологiчному вивченню надр розробки родовищ корисних копалин i будiвництва пiдземних споруд заходiв щодо запобiгання i усунення шкiдливого впливу гiрничих робiт на будинки та споруди а також установленого порядку облiку стану i руху запасiв корисних копалин перероблюваної сировини та їх втрат; – технiчний огляд i випробування об'єктiв котлонагляду газового комплексу пiдйомних споруд та iнших об'єктiв на їх вiдповiднiсть встановленим вимогам; контролює своєчаснiсть проведення такого огляду i випробувань пiдприємствами установами та органiзацiями. 4.9. Видає в установленому порядку: – дозволи на початок роботи нових пiдприємств а також на введення нових i реконструйованих об'єктiв виробничого та соцiально-культурного призначення; – дозволи на виготовлення впровадження i передачу у виробництво зразкiв нових машин механiзмiв устаткування та iнших засобiв виробництва на впровадження нових технологiй; виготовлення випробування монтаж ремонт реконструкцiю налагодження та експлуатацiю парових i водогрiйних котлiв i посудин що працюють пiд тиском трубопроводів для пари й гарячої води пiдйомних споруд устаткування i технологiчних об'єктiв газового комплексу; – висновки на запит органiв якi розглядають трудовi спори у разi вiдмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди потерпiлого або iншої зацiкавленої особи iз змiстом акта; – гiрничi вiдводи на всi види користування надрами крiм видобування корисних копалин мiсцевого значення ; – свiдоцтва на право придбання промислових вибухових матерiалiв пiдприємствами й органiзацiями дозволи на проведення пiдривних робiт i виготовлення найпростiших вибухових речовин на мiсцях робiт; 4.10. Погоджує: – норми вiдбору i втрат корисних копалин на пiдприємствах що займаються видобуванням твердих рiдких газоподiбних корисних копалин i гiдромiнеральних ресурсiв; правила технiчної експлуатацiї i проекти розробки родовищ корисних копалин; – питання забудови родовищ корисних копалин i списання їх запасiв з балансу пiдприємств крiм корисних копалин мiсцевого значення . 4.11. Здiйснює облiк та аналiз аварiй i нещасних випадкiв на виробництвi розробляє на цiй основi пропозицiї щодо профiлактики аварiйностi та виробничого травматизму. 4.12. Разом з мiсцевими органами санiтарно-епiдемiологiчної служби щорiчно аналiзує стан з профзахворюванiстю на пiдприємствах i в органiзацiях i вносить пропозицiї щодо запобiгання професійних захворювань. 4.13. Здiйснює контроль за: – функцiонуванням системи управлiння охороною працi на пiдприємствах в об'єднаннях i органiзацiях; – реалiзацiєю науково-технiчних програм з питань охорони працi; – правильнiстю укладання трудових договорiв i виконанням колективних договорiв щодо питань охорони працi; – проведенням медичних оглядiв працiвникiв охорони працi жiнок неповнолiтнiх та iнвалiдiв. 4.14. Веде iнформацiйно-роз'яснювальну роботу через пресу телебачення радiо та iншi засоби масової iнформацiї про стан аварiйностiй травматизму в народному господарствi. 4.15. Розглядає пропозицiї i запити громадян з питань що входять до компетенцiї органiв державного нагляду за охороною працi. 5. Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi має право: 5.1. Безперешкодно в будь-який час проводити перевiрку дотримання законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi та надр на пiдконтрольних пiдприємствах отримувати вiд власника необхiднi пояснення матерiали та iнформацiю. 5.2. Залучати за погодженням з вiдповiдними об'єднаннями органiзацiями пiдприємствами мiсцевими органами державної виконавчої влади їх спецiалiстiв для проведення перевiрок пiдконтрольних пiдприємств i обов'язкiв. 5.3. Надсилати надавати керiвникам пiдприємств а також їх посадовим особам керiвникам мiсцевих Рад народних депутатiв та iнших мiсцевих органiв державної виконавчої влади мiсцевим державним адмiнiстрацiям обов'язковi для виконання розпоряджень приписи про усунення порушень i недолiкiв з питань охорони працi та користування надрами. 5.4. Зупиняти експлуатацiю пiдприємства об'єктiв окремих виробництв цехiв i дiльниць робочих мiсць та обладнання до усунення порушень вимог щодо охорони працi та використання надр якi створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих чи суперечать законодавству про надра. 5.5. Притягати в установленому порядку пiдприємства органiзацiї установи незалежно вiд форм власностi та господарювання до сплати штрафу за порушення нормативних актiв про охорону працi невиконання розпоряджень приписiв посадових осiб органiв державного нагляду з питань безпеки гiгiєни працi та виробничого середовища. 5.6. Притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi працiвникiв винних у порушеннi законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону працi надр i ведення пiдривних робiт. 5.7. Надсилати подавати власникам керiвникам пiдприємств подання про невiдповiднiсть окремих посадових осiб займанiй посадi для вжиття заходiв i передавати в необхiдних випадках матерiали органам прокуратури для притягнення їх до кримiнальної вiдповiдальностi. 5.8. У встановленому порядку перевiряти знання з охорони працi у посадових осiб до початку виконання ними своїх обов'язкiв i перiодично один раз на три роки. 5.9. Перевiряти додержання встановленого порядку допуску працiвникiв до роботи їх iнструктажу навчання безпечним методам працi перевiрки знань з питань охорони працi. Вiдстороняти вiд виконання небезпечних i спецiальних робiт осiб якi не мають на це права. 5.10. Заслуховувати посадових осiб об'єднань пiдприємств органiзацiй i мiсцевих органiв державної виконавчої влади з питань охорони працi та використання надр. 5.11. Припинити випуск або вилучати дозволи на виготовлення машин механiзмiв устаткування транспортних та iнших засобiв виробництва технологiчнi процеси i ведення пiдривних робiт у разi невiдповiдностi їх вимогам нормативних актiв про охорону працi. 5.12. Вiдкликати чи скасовувати рiшення щодо дозволу на ведення робiт послуг та експлуатацiю споруд машин механiзмiв обладнання устаткування та технологiй у разi неодноразових порушень умов заяких вони були виданi. 5.13. Проводити в установленому порядку розслiдування обставин i причин аварiй випадкiв виробничого травматизму розкрадання розкидання i втрат промислових вибухових матерiалiв приймати за результатами розслiдування обов'язковi для виконання рiшення з питань вiднесених до компетенцiї i органiв Держнаглядохоронпрацi. 5.14. Призначати в межах вимог чинних нормативних актiв з охорони працi проведення пiдприємствами установками й органiзацiями контрольних випробувань устаткування та матерiалiв контрольних аналiзiв виробничого середовища технiчного огляду устаткування незалежної експертизи проектно-технiчної документацiї. 5.15. Одержувати безплатно вiд мiсцевих органiв державної виконавчої влади пiдприємств установ i органiзацiй iнформацiю необхiдну для виконання покладених на територiальне управлiння завдань. 5.16. Створювати в складi територiальних органiв госпрозрахунковi пiдроздiли для проведення дiагностики устаткування експертизи проектiв лiцензування i сертифiкацiї виробiв робiт i послуг навчання та атестацiї спецiалiстiв якi дiють згiдно з затвердженим Положенням. Права передбаченi пунктом 5 надаються службовим особам включаю чи iнспекторський склад органiв Держнаглядохоронпрацi в обсягах згiдно з Перелiком прав затверджених Головою Комiтету. 6. Територiальне управлiння при виконаннi покладених на нього функцiй взаємодiє з iншими органами державного нагляду за охороною працi Державної експертизи умов працi i мiсцевими органами державної виконавчої влади; 7. Територiальне управлiння в межах своїх повноважень видає на основi й на виконання чинного законодавства накази органiзує та контролює їх виконання. Рiшення територiального управлiння з питань охорони працi та використання надр виданi в межах його повноважень є обов'язковими для виконання всiма мiсцевими органами державної виконавчої влади а також пiдприємствами установами й органiзацiями. 8. Територiальне управлiння очолює начальник який призначається Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi. Начальник має заступникiв яких за його поданням призначає Держнаглядохоронпрацi. Розподiл обов'язкiв мiж заступниками начальника провадиться начальником управлiння. Начальник територiального управлiння несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на управлiння завдань i здiйснення ним своїх функцiй встановлює ступiнь вiдповiдальностi заступникiв начальника керiвникiв пiдроздiлiв управлiння та iнспекцiй за виконання покладених на них обов'язкiв. 9. Для виконання покладених на територiальне управлiння функцiй у його складi за узгодженням з Держнаглядохоронпрацi утворюються iнспекцiї та iншi структурнi пiдроздiли. Державний нагляд за охороною працi здiйснюють державнi iнспектори та посадовi особи територiального управлiння i iнспекцiй. 10. Для погодженого вирiшення питань що належать до компетенцiї територiального управлiння обговорення найважливiших напрямкiв його дiяльностi в управлiннi утворюється рада склад якої затверджується начальником управлiння. Дiяльнiсть ради здiйснюється у вiдповiдностi з положенням про неї. Рiшення ради проводяться в життя як правило наказами по територiальному управлiнню. 11. Структура гранична чисельнiсть працiвникiв i фонд оплати працi територiального управлiння затверджуються Держнаглядохоронпрацi. Штатний розпис територiального управлiння положення про iнспекцiї та iншi структурнi пiдроздiли затверджуються начальником управлiння. 12. Територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi є юридичною особою має самостiйний баланс рахунки в установах банкiв печатку iз зображенням Державного герба України i своїм найменуванням. Печатку з своїм найменуванням мають також iнспекцiї територiального управлiння.