ДНАОП 0.00-4.25-98

ДНАОП 0.00-4.25-98 Типове положення про територіальне управління Комітету з нагляду за охороною праці України

Про затвердження Типового положення про територіальне управління Комітету по нагляду за охороною праці України Наказ Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики України Держнаглядохоронпраці від 2 липня 1998 року N 135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1998 р. за N 504/2944 Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію Типове положення про територіальне управління Комітету по нагляду за охороною праці України додається . 2. Начальникам територіальних управлінь: 2.1. У двотижневий термін після державної реєстрації переглянути діюче положення про територіальне управління привести його у відповідність до Типового положення і надіслати до Комітету на затвердження. 2.2. До 1 вересня 1998 року згідно з Типовим положенням про територіальне управління Держнаглядохоронпраці розробити та затвердити Комітетом Положення про територіальне управління свого регіону а також затвердити Положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників апарату управління. 3. Вважати таким що втратив чинність наказ Держнаглядохоронпраці від 16 листопада 1993 р. N 117 "Про затвердження та введення в дію Типового положення про територіальне управління Державного комітету України по нагляду за охороною праці". 4. Контроль за виконанням наказу покласти на управління організації державного нагляду Кириленко В. М. .     Голова Комітету С. П. Ткачук       ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 2 липня 1998 р. N 135     Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 серпня 1998 р. за N 504/2944 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про територіальне управління Комітету по нагляду за охороною праці України 1. Територіальне управління безпосередньо підпорядковується Комітету по нагляду за охороною праці України далі - територіальне управління Держнаглядохоронпраці і здійснює державний нагляд на території Автономної Республіки Крим області міст Києва та Севастополя за додержанням вимог законодавчих інших нормативно-правових актів про охорону праці та державний гірничий нагляд на підприємствах в установах організаціях та їх філіях далі - підприємство усіх форм власності за виробничою діяльністю окремих підприємців а також на об'єктах Міністерства оборони Міністерства внутрішніх справ Державного комітету у справах охорони державного кордону Головного управління Національної гвардії Служби безпеки та інших військових формувань України де працюють громадяни за трудовими договорами згідно з укладеними угодами між Держнаглядохоронпраці і зазначеними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці не залежить від будь-яких господарських органів об'єднань громадян політичних формувань місцевих органів виконавчої влади. 2. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці утворюється реорганізується і ліквідується Комітетом по нагляду за охороною праці України. 3. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією України законами України указами і розпорядженнями Президента України актами Кабінету Міністрів України наказами і рішеннями Міністерства праці та соціальної політики України Комітету по нагляду за охороною праці України Положенням про Держнаглядохоронпраці а також цим Положенням. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці вивчає і узагальнює практику застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці та охорону надр вносить на розгляд Комітету пропозиції щодо їх удосконалення. 4. Основними завданнями територіального управління Держнаглядохоронпраці є: здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки гігієни праці та виробничого середовища а також за проведенням робіт з геологічного вивчення надр їх охороною і використанням переробкою мінеральної сировини; координація роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру; дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці при введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств об'єктів і засобів виробництва; сприяння впровадженню у виробництво нових науково-дослідних розробок винаходів технологій що спрямовані на поліпшення умов праці і раціональне використання мінеральної сировини. 5. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці відповідно до покладених на нього завдань: 5.1 Бере участь разом з об'єднаннями підприємств підприємствами місцевими органами виконавчої влади і профспілками в розробці регіональних програм поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища і контролює їх виконання а також виконання комплексних заходів підприємств з цих питань бере участь у розробці Національної програми з питань охорони праці. 5.2. Здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів регіонального фонду охорони праці та фондів охорони праці підприємств. 5.3. Координує і контролює роботу служб охорони праці місцевих органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування об'єднань підприємств та підприємств з питань безпеки гігієни праці та виробничого середовища травматизму невиробничого характеру. 5.4. Контролює: наявність і функціонування системи управління охороною праці на регіональному рівні та на підприємствах; наявність та відповідність законодавчим та іншим нормативно-правовим актам про охорону праці положень інструкцій та інших актів про охорону праці що діють на підприємствах; правильність укладання трудових договорів і виконання колективних договорів щодо питань охорони праці; проведення медичних оглядів працівників виконання вимог щодо охорони праці жінок неповнолітніх та інвалідів. 5.5. Приймає рішення про встановлення виключного порядку застосування відповідних нормативів з охорони праці з визначенням терміну до 1 року та умов тимчасового припинення чинності окремих вимог нормативно-правових актів. Контролює виконання власних рішень а також рішень які прийняті Комітетом з цих питань. 5.6. Організовує та здійснює державний нагляд за: додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих міжгалузевих галузевих та інших нормативно-правових актів про охорону праці і використання надр; відповідністю вимогам нормативно-правових актів про охорону праці та охорону надр діючих технологій технологічних процесів машин механізмів устаткування транспортних засобів та інших засобів виробництва в тому числі придбаних за кордоном; своєчасним забезпеченням працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту лікувально-профілактичним харчуванням молоком та миючими засобами відповідно до нормативних актів; проектуванням виготовленням монтажем ремонтом реконструкцією налагодженням і експлуатацією машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці; відповідністю правилам і нормам з охорони праці об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення а також тих що будуються і реконструюються; виготовленням транспортуванням зберіганням використанням та обліком промислових вибухових матеріалів і виробів на їх основі; повнотою вивчення родовищ корисних копалин та умов їх розробки умов будівництва та експлуатації підземних споруд захоронення шкідливих речовин відходів виробництва а також своєчасністю та правильністю введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин; додержанням вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення встановлення кондицій на мінеральну сировину розробки родовищ твердих рідких й газоподібних корисних копалин і використання надр для цілей не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів під час їх переробки найбільш повним і комплексним вилученням корисних компонентів; проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт; роботою служб відомчого контролю за станом охорони праці на підприємствах служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці; наявністю планів ліквідації можливих аварій і відповідністю їх дійсному стану виробництва та готовністю підприємств до ліквідації можливих аварій; готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальних формувань аварійно-диспетчерських служб до локалізації та ліквідації аварій а також проведенням ними профілактичної роботи щодо їх запобігання; роботою служб підприємств щодо організації безпечної експлуатації побутових газових установок у житлових будинках та на комунально-побутових об'єктах. 5.7. Бере участь у роботі комісій з прийому в експлуатацію виробничих об'єктів та об'єктів соціально-культурного призначення засобів виробництва та нових технологій. 5.8. Проводить перевірку наявності та виконання проектів ведення робіт з геологічного вивчення надр розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд заходів щодо запобігання та усунення шкідливого впливу гірничих робіт на будинки і споруди а також установленого порядку обліку стану і руху запасів корисних копалин перероблюваної сировини та їх втрат. 5.9. Контролює роботу організацій які одержали дозвіл Держнаглядохоронпраці на виконання робіт з технічного огляду і випробування об'єктів котлонагляду підйомних споруд енергетики газового комплексу та інших об'єктів щодо своєчасності повноти та якості проведення зазначених робіт. 5.10. Реєструє транспортні засоби для перевезення небезпечних і особливо небезпечних вантажів та інші потенційно небезпечні об'єкти що потребують реєстрації відповідно до чинних нормативно-правових актів. 5.11. Видає в установленому Комітетом порядку дозволи на: введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та соціально-культурного призначення; початок роботи підприємств установ і організацій усіх форм власності та видів діяльності; упровадження нових технологій виготовлення застосування нових машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва; проведення технічного діагностування і огляду руйнівного і неруйнівного контролю обладнання матеріалів і зварних з'єднань об'єктів підконтрольних Держнаглядохоронпраці; виготовлення випробування монтаж ремонт реконструкцію налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів і посудин що працюють під тиском трубопроводів для пари і гарячої води підйомних споруд устаткування та технологічних об'єктів газового комплексу; навчання працівників з питань охорони праці підготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб і спеціалістів з охорони праці в галузевих та регіональних навчальних центрах; придбання вибухових матеріалів підприємствами і організаціями проведення підривних робіт та на виготовлення непромислових речовин на місцях робіт за дорученням Комітету . 5.12. Погоджує: норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах що займаються видобуванням твердих рідких та газоподібних корисних копалин і гідромінеральних ресурсів; питання забудови родовищ корисних копалин і списання їх запасів з балансу підприємств крім корисних копалин місцевого значення ; гірничі відводи на всі види користування надрами крім видобування корисних копалин місцевого значення . 5.13. Здійснює облік та аналіз аварій нещасних випадків і профзахворювань на виробництві розробляє на цій основі пропозиції щодо профілактики аварійності та травматизму на виробництві. 5.14. Розслідує і веде облік пожеж що виникають на підземних і відкритих роботах гірничодобувних підприємств а також під час будівництва тунелів і гідротехнічних споруд. Складає за підсумками півріччя та року і направляє до Комітету за затвердженими формами звіти з цих питань за галузями нагляду. 5.15. Проводить організаційно-методичну роботу з профілактики травматизму невиробничого характеру. 5.16. Проводить через пресу телебачення радіо та інші засоби масової інформації інформаційно-роз'яснювальну роботу про стан аварійності травматизму виробничого і невиробничого характеру. 5.17. Розглядає пропозиції та запити підприємств і громадян з питань що належать до компетенції територіального управління Держнаглядохоронпраці. 5.18. Видає висновки на запит органів які розглядають трудові спори у разі відмови власника скласти акт про нещасний випадок чи незгоди власника потерпілого або особи яка представляє його інтереси із змістом акта. 5.19. Залучає до роботи на громадських засадах позаштатних державних інспекторів з нагляду за охороною праці надає організаційну та методичну допомогу уповноваженим трудових колективів з питань охорони праці. 5.20. Здійснює інші функції потрібні для виконання покладених на нього завдань. 6. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці через своїх посадових осіб має право: 6.1. Безперешкодно в будь-який час без попереднього повідомлення відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки додержання законодавства про охорону праці та надр одержувати від власника потрібні пояснення матеріали та інформацію з цих питань. 6.2. Залучати за погодженням з керівниками відповідних місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування підприємств об'єднань підприємств їх спеціалістів до розгляду питань що належать до компетенції територіального управління Держнаглядохоронпраці. 6.3. Надсилати надавати керівникам та посадовим особам підприємств установ і організацій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування обов'язкові для виконання розпорядження приписи про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці та охорони надр. 6.4. Зупиняти до усунення порушень вимог з охорони праці експлуатацію підприємств об'єктів окремих виробництв цехів і дільниць робочих місць машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва а також роботи пов'язані з використанням надр якщо ці порушення створюють загрозу для життя або здоров'я працівників. 6.5. Накладати штрафи на підприємства установи і організації у разі порушення нормативно-правових актів про охорону праці невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 6.6. Притягати до адміністративної відповідальності працівників які припустилися порушення законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці надр і ведення підривних робіт. 6.7. Надсилати подавати власникам керівникам підприємств установ і організацій подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття відповідних заходів і передавати в разі потреби матеріали органам прокуратури для притягнення їх до кримінальної відповідальності у випадках якщо вони: систематично порушують правила і норми безпеки гігієни праці та виробничого середовища; самовільно відновлюють експлуатацію обладнання чи об'єктів дія яких зупинена органами Держнаглядохоронпраці; не мають дозволу на право очолювати проведення газонебезпечних та електротехнічних робіт а також робіт на об'єктах газового господарства котлонагляду та підйомних спорудах; не пройшли відповідний курс навчання і не склали іспити з питань охорони праці. 6.8. У встановленому порядку перевіряти знання з питань охорони праці посадових осіб до початку виконання ними своїх обов'язків і періодично один раз на три роки. 6.9. Перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи їх інструктування навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Усувати від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб які не мають права їх виконувати. 6.10. Заслуховувати звіти посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та самоврядування об'єднань і підприємств з питань охорони праці та використання надр. 6.11. Припиняти випуск машин механізмів устаткування транспортних та інших засобів виробництва або вилучати дозволи на їх виготовлення та на застосування діючих технологій технологічних процесів і ведення підривних робіт на виготовлення вибухових речовин у разі невідповідності їх вимогам нормативно-правових актів про охорону праці. 6.12. Відкликати чи скасовувати рішення щодо дозволу на ведення робіт послуг та експлуатацію споруд машин механізмів обладнання устаткування та технологій у разі порушень умов за яких вони були видані. 6.13. Проводити в установленому порядку технічне розслідування обставин і причин аварій випадків виробничого травматизму розкрадання розкидання та втрат промислових вибухових матеріалів приймати за результатами розслідування обов'язкові для виконання рішення з питань які належать до компетенції територіального управління Держнаглядохоронпраці. 6.14. Призначати проведення місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування підприємствами установами і організаціями контрольних випробувань устаткування та матеріалів контрольних аналізів виробничого середовища технічного огляду устаткування незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів про охорону праці. 6.15. Одержувати безкоштовно від місцевих органів виконавчої влади місцевого самоврядування та підприємств інформацію потрібну для виконання покладених на територіальне управління Держнаглядохоронпраці завдань. Права передбачені підпунктами 6.1 - 6.15 пункту 6 надаються посадовим особам включаючи інспекторський склад територіального управління в обсягах згідно з Переліком прав посадових осіб державних інспекторів системи Держнаглядохоронпраці затвердженим Головою Комітету. 6.16. Приймати у встановленому порядку рішення про створення реорганізацію та ліквідацію підрозділів для проведення діагностики устаткування експертизи проектів ліцензування і сертифікації виробів реєстрації об'єктів підвищеної небезпеки робіт і послуг навчання та атестації спеціалістів. 7. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з експертно-технічним центром Держнаглядохоронпраці місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування місцевими органами державного нагляду за охороною праці штабом цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій профспілками та ін. 8. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці в межах своїх повноважень видає накази організовує і контролює їх виконання. У разі потреби видає також разом з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування спільні акти приписи накази рішення . Рішення територіального управління Держнаглядохоронпраці прийняті в межах його повноважень є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади органами місцевого самоврядування підприємствами установами і організаціями всіх форм власності та громадянами. 9. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці очолює начальник якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Голова Комітету. Начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці має заступників яких за його поданням призначає Голова Комітету. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці. Начальник територіального управління Держнаглядохоронпраці здійснює керівництво дорученими йому сферами діяльності в межах території яка обслуговується та несе відповідальність перед Головою Комітету за стан справ у цих сферах визначає ступінь відповідальності своїх заступників керівників підрозділів управління та державних інспекцій за виконання покладених на них обов'язків. 10. Для виконання своїх функцій територіальне управління Держнаглядохоронпраці має в своєму складі державні інспекції кількість яких затверджується Комітетом. Положення про державні інспекції територіального управління Держнаглядохоронпраці затверджує начальник територіального управління. Державний нагляд за охороною праці здійснюють державні інспектори та посадові особи територіального управління Держнаглядохоронпраці і державних інспекцій. Посадові особи державні інспектори територіального управління Держнаглядохоронпраці забезпечуються форменим одягом установленого зразка. 11. Для опрацювання колегіальних рішень пов'язаних з поліпшенням державного нагляду за безпечним веденням робіт розгляду стану охорони праці на підприємствах розгляду результатів розслідування аварій і нещасних випадків у територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці утворюється рада в складі начальника голова ради заступників начальника та інших керівних працівників управління. До складу ради можуть входити керівники експертно-технічного центру місцевих органів державного нагляду за охороною праці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо. Склад ради та положення про неї затверджує начальник управління. Рішення ради запроваджуються в життя наказами територіального управління Держнаглядохоронпраці. 12. Структура штатний розпис гранична чисельність працівників і фонд оплати праці територіального управління Держнаглядохоронпраці затверджується Комітетом по нагляду за охороною праці України. 13. Територіальне управління Держнаглядохоронпраці є юридичною особою має самостійний баланс рахунки в установах банків печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням. Печатку з своїм найменуванням мають також державні інспекції територіального управління.