ДНАОП 0.00-4.28-97

ДНАОП 0.00-4.28-97 Положення про Орган з сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці України 15.08.97 № 224 ДНАОП 0.00-4.28-97 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ Розроблено: Асоціацією «Укрексперт» Внесено: Технічним управлінням Держнаглядохоронпраці України Редакційна комісія: С.О. Сторчак голова В.В. Толмачев заст.голови В.Г. Радько заст.голови В.В. Коробов І.А. Заплотинський І.П. Білокур Л.О. Мельничук Л.Г. Лук’янова Ю.Б. Єськов Відповідальні виконавці: В.В. Прохоров В.В. Коробов В.Г.Радько Введені вперше: При розробці «Положення про Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» використано: 1. «Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП 0.00-1.27-97 2. Європейський стандарт EN 473 ГОСТ 30. 489-97 «Кваліфікація і сертифікація персоналу по неруйнівному контролі. Загальні положення». 3. Європейський стандарт EN 45013 «Загальні вимоги до атестаційних центрів що займаються атестацією персоналу». 4. Стандарт Американського товариства неруйнівного контролю ASNT Snt-Тс-1а «Практичні рекомендації по підготовці й атестації персоналі що займається неруйнівним контролем» 1991р. © Держнаглядохоронпраці України 1997р. Передрукування без дозволу Держнаглядохоронпраці України заборонено ЗМІСТ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3. ГАЛУЗЬ АКРЕДИТАЦІЇ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 5. ФУНКЦІЇ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 6. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 8. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ З СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 9. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 10. ПРАВА ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 12. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ Додаток № 1 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 15.08.97 № 224 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Дійсне Положення поширюється на діяльність Органа із сертифікації персоналу далі – ОСП в галузі неруйнівного контролю об’єктів підконтрольних Держнаглядохоронпраці України. 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 2.1 Положення встановлює склад і структуру ОСП його функції права обов’язки і відповідальність при проведенні сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю Далі – НК на І ІІ й ІІІ рівні кваліфікації. 2.2 Положення розроблене з урахуванням вимог: ДНАОП 0. 00-1. 27-97 « Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю» ДНАОП «Порядок сертифікації персоналу по неруйнівному контролі» Посібника ІSО/МЭК 28 «Загальні правила для моделі системи сертифікації продукції третьою стороною Посібника ІSО/МЭК 40 «Загальні вимоги по прийманню органів із сертифікації» ГОСТ 30489-97 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Загальні принципи» ГОСТ 30488-97 «Загальні вимоги до органів із сертифікації персоналу». 2.3 ОСП функціонує в Україні з метою підвищення достовірності результатів неруйнівного контролю промислової продукції й об’єктів підконтрольних Держнаглядохоронпраці на основі об’єктивної оцінки кваліфікації персоналу що здійснює такий контроль. 2.4 Орган по сертифікації персоналу керується договорами й угодами укладеними Україною в рамках систем міжнародних організацій по сертифікації персоналу неруйнівного контролю. 2.5 Орган по сертифікації у фінансовому відношенні незалежний від підприємств організацій і установ що направляють персонал на сертифікацію. 2.6 Орган із сертифікації у своїй діяльності керується: – дійсним Положенням і іншими нормативними документами далі – НД що визначають вимоги до Органа із сертифікації і порядку його діяльності; – чинним законодавством України; 3. ГАЛУЗЬ АКРЕДИТАЦІЇ Галузь акредитації ОСП – кваліфікація персоналу що здійснює НК підконтрольних Держнаглядохоронпраці України об’єктів наступними методами: ультразвуковий UT ; радіаційний RT ; магнітний MT ; проникаючих речовин PT ; вихреструмовий ET ; візуальний VT ; а також методами акустичної емісії герметичності і т.д. у виробничих секторах зазначених у «Правилах атестації спеціалістів НК» ДНАОП 0.00-1.27-97. 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 4.1 Орган із сертифікації функціонує в складі Асоціації «Укрексперт» що має право юридичної особи – здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку має самостійний баланс печатку бланк майно яким має право розпоряджатися і користуватися в межах установленої власності. Поштова адреса: 252033 м. Київ-33 вул. Володимирська 63 Тел./факс: 225–12–52 Факс: Розрахунковий рахунок № 26005200000860 у Старокиївському від. УСБ м. Києва МФО 322045 5. ФУНКЦІЇ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 5.1 Головна функція ОСП – організація і проведення робіт із сертифікації персоналу в галузі НК. 5.2 Основними функціями ОСП є: 5.2.1 Визначення політики в галузі якості Органа із сертифікації. 5.2.2 Розробка й актуалізація нормативних документів що визначають правила і процедури функціонування Органа із сертифікації. 5.2.3 Розробка і забезпечення функціонування системи якості Органа із сертифікації що гарантує стабільність рівня вимог до персоналу. 5.2.4 Формування ведення й актуалізація фонду нормативних документів що установлюють вимоги до сертифікуємого персоналу. 5.2.5 Вибір і визнання атестаційних і навчальних центрів по сертифікації персоналу в галузях і регіонах а також видача дозволів на їхню діяльність. 5.2.6 Організація й участь у проведенні кваліфікаційних іспитів. Статистичний аналіз екзаменаційних питань. 5.2.7 Видача призупинення або анулювання дії сертифіката компетентності. 5.2.8 Участь у процедурі визнання сертифікатів компетентності виданих в інших системах сертифікації. 5.2.9 Організація і проведення інспекційного контролю за сертифікованим персоналом. Організація і проведення інспекційного контролю за визнаними атестаційними і навчальними центрами. 5.2.10 Розгляд претензій і прийняття рішень по ним. 5.2.11 Надання методичної допомоги підприємствам організаціям по підготовці до сертифікації персоналу. 5.2.12 Взаємодія з зацікавленими організаціями. 5.2.13 Підготовка пропозицій в Уряд по приєднанню України до міжнародних і національних систем і угод по сертифікації персоналу. 5.2.14 Підготовка пропозицій по застосуванню в Україні міжнародних нормативних документів у галузі сертифікації персоналу. 5.2.15 Взаємодія й обмін інформацією з закордонними органами із сертифікації персоналу й атестаційних центрів. 5.2.16 Формування банку даних про сертифікований персонал атестаційних і навчальних центрах. 5.2.17 Підготовка і публікація інформації про результати сертифікації і діяльності Органа по сертифікації ведення Реєстру фахівців. 5.2.18 Організація підвищення кваліфікації й атестації персоналу Органа із сертифікації. 5.2.19 Упорядкування звіту про діяльність Органа із сертифікації й представлення його в орган що акредитував ОСП. 6. СКЛАД І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 6.1 Керівник ОСП призначається наказом Держнаглядохоронпраці України. 6.2 Структура ОСП містить у собі наступні підрозділи: – рада із сертифікації; – бюро сертифікації; – екзаменаційний центр; – бюро інформаційного забезпечення. Структура ОСП приведена в Додатку 1. Функціонування даних підрозділів забезпечує виконання задач покладених на ОСП. 6.3 Функції бюро сертифікації: – організація і проведення робіт із сертифікації персоналу; – оформлення видачі призупинення і/або анулювання сертифікатів компетентності; – проведення інспекційного контролю за використанням виданих сертифікатів компетентності і діяльністю сертифікованого персоналу; – ведення особистих справ сертифікованих фахівців; – розробка й актуалізація організаційно-методичних документів і ведення системи якості ОСП; – створення банку екзаменаційних питань; – реєстрація і збереження документів що стосуються сертифікації; – організація публікації інформації про сертифікацію персоналу; – ведення діловодства Керуючої ради. 6.4 Функції екзаменаційного центру: – організація проведення й оформлення результатів кваліфікаційних іспитів; – притягнення екзаменаторів до проведення іспитів і перегляду екзаменаційних питань; – ведення картотеки екзаменаторів; – ведення каталогів екзаменаційних питань і екзаменаційних зразків; – розробка зразків для практичних іспитів і періодична зміна їхнього складу; – реєстрація і збереження документів що стосуються кваліфікаційного іспиту; – забезпечення працездатності і належного стана технічних засобів застосовуваних для проведення іспиту; – розробка процедур оцінки й оформлення результатів практичних іспитів. 6.5 Функції бюро інформаційного забезпечення: – формування ведення й актуалізація документів Системи сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю нормативних документів застосовуваних при проведенні сертифікації; – забезпечення інформаційними матеріалами заявника і структурні підрозділи ОСП; – ведення загального діловодства; – організація підвищення кваліфікації й атестації персоналу ОСП і залучаємих екзаменаторів відповідно до СК СП Р-02-97 «Система якості ОСП. Порядок організації навчання співробітників ОСП»; – ведення кадрової роботи; – забезпечення необхідною технічною базою; – підготовка і публікація інформації про результати сертифікації і діяльності ОСП відповідно до СК СП О-05-97 «Система якості ОСП. Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю». 6.6 Функції Керуючої ради: – формування політики ОСП і нагляд за проведенням її в життя; – розгляд і аналіз діяльності ОСП у тому числі фінансової політики; – розробка рекомендацій по визначенню галузі діяльності ОСП; – вироблення пропозицій по удосконалюванню робіт; – розгляд і схвалення екзаменаційних питань і процедур оцінки результатів іспитів; – розгляд кандидатур екзаменаторів яких пропонується залучати до іспитів і включити в картотеку ОСП; – розгляд при необхідності результатів внутрішнього аудита ОСП затвердження Посібника з якості ОСП; – обговорення у міру необхідності різних питань організації і проведення робіт із сертифікації персоналу; – обговорення методології і шляхів практичного розвитку сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю відповідно до установлених вимог. 6.7 Функції Ради із сертифікації: – розгляд результатів експертизи матеріалів поданих на сертифікацію; – перевірка правильності оцінки результатів кваліфікаційних іспитів; – прийняття рішень про сертифікацію або несертифікацію кожного окремого фахівця що претендує на сертифікацію; – проведення експертизи екзаменаційних питань підготовлених для розгляду на Керуючій раді; – вироблення пропозицій по удосконаленню й актуалізації процедур розгляду матеріалів сертифікації. 6.8 Керівник Органа забезпечує організацію робіт із сертифікації і несе персональну відповідальність за рівень проведених робіт і правильність видачі сертифіката компетентності. 6.9 Заступник керівника Органа забезпечує оперативну роботу бюро по сертифікації взаємодію між структурними підрозділами і зовнішніми організаціями. 6.10 Рада з сертифікації що складається з комісій із методів контролю на підставі поданих атестаційними екзаменаційними центрами документів приймає рішення про сертифікацію кандидата по неруйнівному контролю. 6.11 Екзаменаційний центр ОСП здійснює прийом кваліфікаційного іспиту на ІІІ а також на І й ІІ рівні кваліфікації. Екзаменаційний центр може здійснювати свою діяльність на технічній базі інших організацій. Керівник екзаменаційного центру забезпечує організацію і проведення кваліфікаційних іспитів для сертифікації персоналу неруйнівного контролю. 6.12 Бюро інформаційного забезпечення здійснює обслуговування ОСП у відповідності зі своїми функціями. 6.13 Права обов’язки і відповідальність кожного співробітника в залежності від покладених на нього функцій визначаються посадовою інструкцією. 7. ПЕРСОНАЛ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 7.1 ОСП має постійних і залучаємих співробітників. 7.2 У постійний штат входять особи що володіють необхідною компетенцією для виконання своїх обов’язків. 7.3 Співробітники Органа мають відповідну кваліфікацію рівень якої перевіряє і підтверджується періодичною атестацією не рідше одного разу в 3 роки. 7.4 Орган по сертифікації має у своєму розпорядженні картотеку де на кожного співробітника заведена особиста картка у якій зазначені: анкетні дані; рівень кваліфікації; відомості про отриману освіту і підвищення рівня кваліфікації; спеціалізація; відомості про експертизи або іспити. 7.5 Кожний співробітник персонально попереджений про необхідність забезпечення конфіденційності інформації одержуваної в процесі сертифікації персоналу й інспекційного контролю. 8. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ З СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 8.1 Орган із сертифікації персоналу взаємодіє з: 8.1.1 Держнаглядохоронпраці й Асоціацією «Укрексперт» із питань: – інспекційного контролю за діяльністю Органа із сертифікації персоналу; – публікації реєстру сертифікованих фахівців. – надання інформації про сертифікацію персоналу в галузі неруйнівного контролю; – інформування про істотні зміни в Органі методах роботи і посадових змінах; – удосконалювання організаційно-методичних документів по сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю; – проведення спільних заходів. 8.1.2 Керуючою Радою відповідно до Положення про неї. 8.1.3 Товариством неруйнівного контролю і технічної діагностики України з питань нормативно-методичного забезпечення процесу сертифікації. 8.1.4 Національними і міжнародними організаціями по неруйнівному контролі й органами по сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю з питань: – обміну досвідом по сертифікації фахівців; – гармонізації вимог до персоналу по різних методах неруйнівного контролю; – створення умов для взаємного визнання результатів сертифікації персоналу. 8.1.5 Головною організацією по акредитації в Німеччині TGA з питань: – інформування про істотні зміни в Органі методах роботи і посадових змінах; – інспекційного нагляду за діяльністю ОСП. 8.1.6 Держстандартом України з питань: – формування фонду національних міждержавних і міжнародних нормативних документів. 8.2 Взаємодія з перерахованими організаціями визначається чинним законодавством. 9. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ Орган із сертифікації зобов’язаний: 9.1 Організовувати і координувати на території України роботи із сертифікації персоналу в галузі НК. 9.2 Надавати послуги із сертифікації персоналу всім бажаючим незалежно від відомчої підпорядкованості юридичного статусу і форми власності. 9.3 Забезпечувати реалізацію прийнятої політики в галузі сертифікації персоналу. 9.4 Керуватися у своїй діяльності чинними в країні НД організаційно-методичними документами ОСП. 9.5 Забезпечувати конфіденційність інформації одержуваної при проведенні робіт із сертифікації персоналу у т.ч. при проведенні кваліфікаційних іспитів. 9.6 Забезпечувати облік і збереження документів і робочих матеріалів з сертифікації персоналу. 9.7 Формувати інформацію що підтверджує професійний рівень екзаменаторів і експертів. 9.8 Додержуватися погоджені терміни проведення робіт. 9.9 Забезпечувати безпристрасність у рішенні питань що виникають при сертифікації не обмежувати інтересів кандидатів і не робити вольових впливів на них. 9.10 Утримуватися від видів діяльності що ставлять під сумнів незалежність прийнятих рішень і об’єктивність стосовно кандидатів на сертифікацію. 9.11 Забезпечувати підтримку професійного рівня співробітників через організацію систематичного навчання і підвищення кваліфікації. 9.12 Своєчасно інформувати Держнаглядохоронпраці про результати сертифікації персоналу. 9.13 Забезпечувати представникам органа по акредитації можливість спостереження за ходом проведення сертифікації персоналу і проведення інспекційного контролю за діяльністю ОСП. 9.14 Своєчасно й об’єктивно розглядати претензії що виникають при сертифікації. 10. ПРАВА ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ Орган із сертифікації персоналу має право: 10.1 Видавати сертифікати компетентності припиняти їхню дію а також анулювати їх. 10.2 Проводити інспекційний контроль нагляд за діяльністю навчальних і атестаційних центрів і сертифікованих фахівців. 10.3 Розробляти і видавати організаційно-методичні документи з питань сертифікації персоналу. 10.4 Запитувати від відповідних організацій підприємств лабораторій необхідну інформацію і матеріали в межах установленої компетентності. 10.5 Залучати для проведення іспитів фахівців з інших організацій і підприємств у тому числі і закордонних. 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ Орган із сертифікації персоналу відповідає за: 11.1 Відповідність кваліфікації що сертифікується персоналу установленим вимогам. Відповідальність за результати НК несе фахівець що підписує висновок за результатами контролю. 11.2 Дотримання правил і процедур установлених порядком сертифікації персоналу. 11.3 Повноту і правильність виконання своїх функцій і обов’язків. 11.4 Правильність оформлення і реєстрації виданих документів за результатами сертифікації. 11.5 Стан актуалізацію і збереження організаційно-методичних і нормативних документів. 11.6 Відповідність кваліфікації штатних співробітників Органа запропонованим вимогам. 11.7 Правильність підходу до притягнення фахівців сторонніх організацій для сертифікації персоналу і відповідність їхньої кваліфікації установленим вимогам. 11.8 Конфіденційність інформації з усіх питань сертифікації персоналу. 11.9 Об’єктивність і достовірність оцінок при сертифікації персоналу а також за ефективність наступного інспекційного контролю за діяльністю сертифікованого персоналу навчальних і атестаційних центрів. 11.10 Неправильне використання своїх прав якщо це призвело до перекручування результатів сертифікації. 11.11 Рівень проведених робіт із сертифікації і слушність видачі сертифіката компетентності. 11.12 Рівень розроблених екзаменаційних питань зразків і процедур оцінки результатів іспитів. Використання тільки спеціально підготовлених зразків для проведення практичного іспиту і неприпустимість використання для цих цілей зразків на яких проводиться навчання. 11.13 Належний стан використовуваних при проведенні іспиту технічних засобів. 11.14 Забезпечення неупередженості при проведенні робіт. 11.15 Ефективне функціонування внутрішньої Системи якості. 12. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНА ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ 12.1 Всі роботи із сертифікації персоналу навчальних і атестаційних центрів по НК і інспекційному контролі включаючи інформаційні послуги ОСП виконує на договірній основі. 12.2 Витрати ОСП зв’язані з проведенням сертифікації й інспекційного контролю оплачують заявники. 12.3 Умови оплати робіт із сертифікації встановлюються договорами між ОСП і заявником. 12.4 Витрати зв’язані з організаційно-методичним і нормативним забезпеченням сертифікації персоналу фінансуються з державного бюджету за рахунок засобів зацікавлених організацій і за рахунок власних коштів Органа спрямованих на розвиток виробництва. Додаток № 1 до «Положення про Орган із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю» СТРУКТУРА ОРГАНУ ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ГАЛУЗІ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ ПІДКОНТРОЛЬНИХ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ 4