НПАОП 0.00-5.03-95

НПАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 2.3 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках. 3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках. 4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках. 5. У пункті 1.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533". 6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил інструкцій для стропальників інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 7. Пункти 1.11 1.12 Типової інструкції та друге речення підпункту 1.13.1 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 - 1.13 відповідно. 8. У підпункті 3.18.1 Типової інструкції цифри "15" замінити цифрами "14" а у підпункті 3.18.15 Типової інструкції цифри "30" замінити цифрами "40". 9. У пункті 3.22 Типової інструкції слова "особи відповідальної за утримання кранів в справному стані" замінити словами "працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані". 10. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник стрілового самохідного крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".  Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук    УТВЕРЖДЕНО   приказом Государственного   комитета Украины по надзору   за охраной труда   от 25 сентября 1995 г. №135 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ МАШИНИСТОВ СТРЕЛОВЫХ САМОХОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГУСЕНИЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ  КРАНОВ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 №128 распространяется на все ведомства предприятия организации Украины независимо от их ведомственной отраслевой принадлежности и граждан которые являются владельцами кранов определяет общие права и обязанности крановщиков стреловых самоходных кранов а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами. 1.2. Для управления и обслуживания стреловых самоходных кранов владелец обязан назначить крановщиков имеющих удостоверение на право управления краном данного типа. На паровые краны для обслуживания парового котла помимо крановщика должен назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники назначаются в тех случаях когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации крана или обуславливается местными условиями работы. Управление автомобильным краном может быть поручено шоферу после его обучения и аттестации в квалификационной комиссии. Обучение и аттестация указанных лиц проводятся в порядке установленном Правилами. 1.3. В случае если кран находится в частной собственности обязанности крановщика его помощника может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке установленном Правилами. 1.4. Для подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. К выполнению обязанностей стропальщиков могут быть допущены другие рабочие такелажники монтажники и другие прошедшие обучение по профессии квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза. В случае если кран находится в частной собственности обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке установленном Правилами. 1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим. 1.6. В случаях когда зона обслуживания краном полностью не обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначается сигнальщик. 1.7. Для выполнения обязанностей крановщика его помощника могут назначаться рабочие достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям предъявляемым к этим профессиям. 1.8. Во время работы крановщик и его помощник должны иметь при себе удостоверения на право управления краном. 1.9. Допуск к работе крановщиков и их помощников и стропальщиков оформляется приказом по цеху или предприятию. Допуск крановщиков к обслуживанию и ремонту электрооборудования крана может осуществляться лишь с разрешения главного энергетика предприятия в порядке установленном Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. В случае если кран находится в частной собственности и его обслуживание в соответствии с договором осуществляется предприятием организацией имеющим соответствующее разрешение органов госнадзорохрантруда порядок допуска к работе крановщиков их помощников определяется договором между собственником крана и предприятием организацией обслуживающей этот кран краны . 1.10. Перед допуском к работе постоянно действующей комиссией назначенной приказом руководителя предприятия организации проверяются у крановщиков и их помощников знания инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана на котором они будут работать и вручается им под роспись производственная инструкция. Кроме этого выдаются крановщику или вывешиваются в местах производства работ краном графические изображения схемы  безопасной строповки обвязки и зацепки грузов. Крановщикам и помощникам крановщиков паровых кранов кроме того должны быть выданы производственные инструкции по обслуживанию котлов. 1.11. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года проходят проверку знаний в комиссии предприятия организации  и при удовлетворительных результатах допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков. Если кран находится в частной собственности и обязанности крановщика или его помощника выполняет собственник то после перерыва в работе более одного года он проходит проверку знаний по договору на предприятии имеющем комиссию по аттестации крановщиков или в комиссии органа госнадзорохрантруда. При удовлетворительных результатах проверки он допускается к стажировке по договору на указанном выше или другом предприятии имеющем краны такого же типа и модели. 1.12. Повторная проверка знаний крановщиков их помощников комиссией предприятия организации  производится: 1.12.1. Периодически не реже одного раза в 12 месяцев. 1.12.2. При переходе с одного предприятия на другое. 1.12.3. По требованию инспектора органов госнадзорохрантруда или инженерно-технического работника по надзору за грузоподъемными кранами далее ИТР по надзору . Повторная проверка знаний производится в объеме настоящей инструкции и инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 1.13. Обученный и аттестованный крановщик должен: 1.13.1. Знать производственную инструкцию а также инструкцию завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. Крановщик железнодорожного крана и его помощник должны знать Инструкцию по сигнализации Правила технической эксплуатации и Инструкцию по движению поездов и маневровой работе действующие на железных дорогах в части касающейся их а крановщик автомобильного гусеничного пневмоколесного крана Правила дорожного движения. 1.13.2. Знать устройство крана устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности. 1.13.3. Владеть навыками необходимыми для управления механизмами крана и ухода за ними. 1.13.4. Знать факторы влияющие на устойчивость крана и причины потери устойчивости. 1.13.5. Знать ассортимент и назначение смазочных материалов применяемых для смазки трущихся частей. 1.13.6. Знать установленный Правилами порядок обмена сигналами со стропальщиками. 1.13.7. Знать безопасные способы строповки и зацепки грузов. 1.13.8. Уметь определять пригодность к работе канатов съемных грузозахватных приспособлений и тары стропов траверс захватов и других . 1.13.9. Знать установленный Правилами порядок производства работ краном вблизи линий электропередачи далее ЛЭП . 1.13.10. Знать приемы освобождения от действий тока лиц попавших под напряжение и способы оказания им первой помощи. 1.14. Крановщик контролирует работу своего помощника и стропальщика отвечает за действия ученика проходящего у него стажировку и за нарушения указаний по управлению и обслуживанию крана изложенных в производственной инструкции. 1.15. Крановщику запрещается выводить из действия приборы безопасности заклинивать контакторы отключать ограничители например такие как: грузоподъемности или грузового момента высоты подъема крюка подъема и опускания стрелы тормозные электромагниты электрическую защиту и другие а также производить работу краном при их неисправности. 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 2.1. Прежде чем приступить к работе крановщик убеждается в исправности всех механизмов металлоконструкций и других частей крана а также в состоянии грунта или железнодорожного пути на месте предстоящей работы крана. Для этого крановщик должен: 2.1.1. Осмотреть механизмы крана их крепление и тормоза а также ходовую часть тяговые и буферные устройства. 2.1.2. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов. 2.1.3. Проверить смазку передач подшипников и канатов а также состояние смазочных приспособлений и сальников. 2.1.4. Осмотреть в доступных местах металлоконструкцию и соединения секций стрелы и элементов ее подвески канатов растяжек блоков серьг и другие а также металлоконструкцию и сварные швы ходовой рамы шасси и поворотной части. 2.1.5. Осмотреть в доступных местах состояние канатов и их крепление на барабане стреле грейфере а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов. 2.1.6. Осмотреть крюк и его крепление в обойме грейфер или грузоподъемный магнит а также цепи и кольца его подвески. 2.1.7. Проверить исправность дополнительных опор выдвижных балок домкратов стабилизаторов а у железнодорожных кранов также рельсовых захватов. 2.1.8. Проверить комплектность противовеса и надежность его крепления. 2.1.9. Проверить наличие и исправность устройств и приборов безопасности на кране ограничители грузоподъемности или грузового момента всех концевых выключателей указателя грузоподъемности в зависимости от вылета стрелы указателя наклона крана и другие . 2.1.10. Проверить исправность освещения крана буферных фонарей и фар. 2.1.11. При приемке электрического крана произвести внешний осмотр без снятия кожухов и разборки электрических аппаратов рубильников контакторов контроллеров пусковых сопротивлений тормозных электромагнитов концевых выключателей а также осмотреть кольца или коллекторы электрических машин и их щетки. Если кран питается от внешней сети то крановщик должен проверить исправность гибкого кабеля. 2.1.12. Произвести при приемке крана с гидроприводом осмотр системы привода гибких шлангов если они применяются насосов и предохранительных клапанов на напорных линиях. 2.1.13. Произвести вместе с помощником осмотр парового котла на кранах с паровым приводом; проверить состояние и работу контрольных приборов запорной и регулирующей аппаратуры а также предохранительных клапанов. 2.2. Крановщик совместно со стропальщиком обязан проверить исправность съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности даты испытаний и номера. 2.3. При приемке работающего крана его осмотр должен производиться совместно с крановщиком сдающим смену. Для осмотра крана администрация предприятия организации  или цеха обязана выделить в начале смены необходимое время. 2.4. Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих механизмах а осмотр электрокрана при отключенном рубильнике в кабине крановщика. Осмотр гибкого кабеля должен производиться при отключенном рубильнике подающем напряжение на кабель. 2.5. При осмотре крана крановщик должен пользоваться переносной лампой напряжением не свыше 42 В. 2.6. После осмотра перед пуском крана в работу крановщик убедившись в соблюдении необходимых габаритов приближения обязан опробовать механизмы на холостом ходу и проверить при этом исправность действия: 2.6.1. Механизмов крана и электрической аппаратуры если такая имеется. 2.6.2. Приборов и устройств безопасности. 2.6.3. Тормозов. 2.6.4. Гидросистемы на кранах с гидросистемой. 2.7. При обнаружении во время осмотра и опробования крана неисправностей или недостатков препятствующих безопасной работе и невозможности их устранения своими силами крановщик не приступая к работе докладывает об этом лицу ответственному за содержание крана в исправном состоянии и ставит в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.8. Крановщик не должен приступать к работе на кране при наличии следующих неисправностей: 2.8.1. Трещин или деформаций в металлоконструкциях крана. 2.8.2. Трещин в элементах подвески стрелы серьгах тягах и других а также при отсутствии шплинтов и зажимов в местах крепления канатов или ослабления их крепления. 2.8.3. Стреловой или грузовой канаты имеют число обрывов проволочек или поверхностный износ превышающие установленные Правилами нормы оборванную прядь или местное повреждение все нормы браковки канатов грузоподъемных кранов изложены в приложении 10 к Правилам . 2.8.4. Механизмы подъема груза или стрелы имеют дефекты неисправности угрожающие безопасности работы крана. 2.8.5. Детали тормоза механизма подъема груза или стрелы имеют повреждения. 2.8.6. Крюки имеют износ в зеве превышающий 10% первоначальной высоты сечения неисправны предохранительные замки крюков предотвращающие самопроизвольное выпадание съемного грузозахватного приспособления нарушено крепление его в обойме. 2.8.7. Неисправны или отсутствуют предусмотренные паспортом крана и инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации крана приборы и устройства безопасности ограничитель грузоподъемности или грузового момента сигнальные приборы концевые выключатели механизмов блокировки и другие . 2.8.8. Повреждены или неукомплектованы дополнительные опоры повреждены или отсутствуют рельсовые захваты тормозные башмаки у железнодорожных кранов стабилизаторы автомобильных и других кранов с подрессоренной ходовой частью. 2.8.9. Отсутствуют ограждения механизмов и голых токоведущих частей электрооборудования. 2.9. Требования п.2.8. должны также соблюдаться крановщиком при обнаружении им во время осмотра крана неисправностей дефектов при наличии которых в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по эксплуатации крана его работа не должна допускаться до момента устранения этих неисправностей дефектов . 2.10. До начала работы крановщик обязан убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны; при работе автомобильного крана зафиксировать устройство стабилизатор  для снятия нагрузки с рессор а при работе железнодорожного крана без дополнительных опор заклинить рессоры. 2.11. Произведя приемку крана крановщик делает соответствующую запись о результатах приемки в вахтенном журнале и после получения задания от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами приступает к работе согласно полученному наряду. 2.12. Подключение электрических кранов к источнику питания должно производиться электромонтером. Выполнять это подключение машинисту не разрешается. 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 3.1. Крановщик перед началом работы должен проверить наличие удостоверения на право производства работ у стропальщика если стропальщик впервые приступает к работе с ним. Если для строповки грузов выделены рабочие не имеющие удостоверения стропальщика то крановщик не должен приступать к работе. 3.2. Во время работы механизмов крановщик и его помощник не должен отвлекаться от своих прямых обязанностей а также производить чистку смазку и ремонт механизмов. 3.3. При обслуживании крана крановщиком и его помощником а также при наличии на кране стажера ни один из них не имеет права отлучаться от крана даже на короткое время не предупредив об этом друг друга. При кратковременной отлучке помощника крановщика парового крана крановщик полностью принимает на себя обслуживание парового котла. Запрещается оставлять работающим паровой котел без наблюдения даже на короткое время. В случае необходимости отлучиться крановщик обязан остановить двигатель приводящий в движение механизмы крана закрыть на замок регулятор пара у паровых кранов. При отлучке крановщика его помощнику стажеру и другим лицам управлять краном не разрешается. Входить на кран и сходить с него во время его работы не разрешается. 3.4. Прежде чем осуществить какое-либо движение краном крановщик обязан убедиться что его помощник и стажер находятся в безопасных местах а в зоне работы крана нет посторонних людей. 3.5. При внезапном прекращении питания электрического крана крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. 3.6. При включении механизмов крановщик должен давать предупредительный сигнал. Это требование также должно выполняться если в работе механизмов крана был перерыв. 3.7. Передвижение крана под ЛЭП должно производиться при опущенной стреле в транспортном положении . Нахождение стрелы в каком-либо рабочем положении в этом случае запрещается. 3.8. При перемещении крана с грузом положение стрелы и грузоподъемность крана должны устанавливаться в соответствии с указаниями содержащимися в инструкции по монтажу и эксплуатации крана. В случае отсутствия указаний а также при перемещении крана без груза стрела должна устанавливаться вдоль пути. Производить одновременно перемещение крана и поворот стрелы не разрешается. Исключения допускаются для железнодорожных грейферных кранов работающих на прямолинейном участке пути. 3.9. Крановщик обязан устанавливать кран на дополнительные выносные  опоры если это требуется по характеристике крана; при этом он должен следить чтобы опоры были исправны и под них были подложены прочные и устойчивые подкладки или выложены клетки из шпал; железнодорожные краны при этом должны быть укреплены всеми имеющимися рельсовыми захватами. Кран должен устанавливаться на все дополнительные опоры предусмотренные для данной характеристики крана. Подкладывать под дополнительные опоры неустойчивые подкладки которые могут разрушаться или с которых может соскользнуть опора при подъеме груза или повороте крана не разрешается. 3.10. Запрещается нахождение крановщика в кабине крана при его установке на дополнительные опоры и при переводе их в транспортное положение. Это требование не распространяется на краны у которых выполнение указанных операций осуществляется только из кабины крана автоматически. 3.11. Подкладки под дополнительные опоры автомобильного или пневмоколесного крана должны являться инвентарной принадлежностью крана и постоянно находиться на кране. Если заводом-изготовителем предусмотрено хранение стропов и подкладок под дополнительные опоры на неповоротной части крана то снятие их перед работой и укладку на место должен производить лично крановщик работающий на данном кране. 3.12. Установка кранов для выполнения строительно-монтажных работ должна производиться в соответствии с проектом производства работ с требованиями которого должны быть под расписку ознакомлены крановщики управляющие кранами во время производства работ. 3.13. Крановщик должен устанавливать стреловой самоходный кран на спланированной и подготовленной площадке с учетом категории и характера грунта. Устанавливать краны для работы на свеженасыпном неутрамбованном грунте а также на площадке с уклоном превышающим указанный в их паспорте не разрешается. 3.14. Устанавливать стреловые самоходные краны на краю откоса котлованов или канав можно при условии соблюдения следующих расстояний:   Глубина котлована Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры при ненасыпном грунте м канавы м песчаном и гравийном супесчаном суглинистом глинистом лесовом сухом             1 1 5 1 25 1 0 1 0 1 0 2 3 0 2 4 2 0 1 5 2 0 3 4 0 3 6 3 25 1 75 2 5 4 5 0 4 4 4 0 3 0 3 0 5 6 0 5 3 4 75 3 5 3 5   При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен быть укреплен в соответствии с проектом. 3.15. При установке железнодорожного крана для работ на криволинейном участке пути на кривой  без передвижения крановщик обязан укрепить его всеми имеющимися рельсовыми захватами а при установке его на уклоне кроме того обязан подложить под колеса тормозные башмаки и закрепить кран ручным тормозом. 3.16. Работа на неисправных железнодорожных путях и в местах где не обеспечивается надежная устойчивость крана не разрешается. О замеченной неисправности железнодорожного пути машинист обязан сообщить лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.17 Совместная работа по подъему и перемещению груза двумя или несколькими кранами может быть допущена в отдельных случаях и осуществляется в соответствии с проектом или технологической картой разработанными специализированной организацией. В них должны быть приведены схемы строповки и перемещения груза с указанием последовательности выполнения операций положение грузовых канатов а также содержаться требования к подготовке и состоянию пути и другие указания по безопасному подъему и перемещению грузов. Работа должна производиться под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами или специально назначенного инженерно-технического работника при этом нагрузка приходящаяся на каждый кран не должна превышать его грузоподъемности. 3.18. При подъеме и перемещении груза крановщик должен руководствоваться следующими требованиями: 3.18.1. Выполнять работы краном только по сигналу стропальщика. Если стропальщик дает сигнал действуя вопреки инструкции то крановщик по такому сигналу не должен производить маневр крана. За повреждения причиненные действием крана вследствие выполнения неправильно поданного сигнала несут ответственность как крановщик так и стропальщик подавший неправильный сигнал. Обмен сигналами между стропальщиком и крановщиком должен производиться по установленному на предприятии порядку. Рекомендуемая знаковая сигнализация приведена в приложении 15 к Правилам. Сигнал “Стоп” крановщик обязан выполнять независимо от того кто его подает. 3.18.2. Определять по указателю грузоподъемности грузоподъемность для каждого вылета стрелы. При работе крана на уклоне а железнодорожного крана также на кривой когда указатель вылета не учитывает уклона вылет стрелы определять фактическим промером при этом замеряется горизонтальное расстояние от оси вращения поворотной части крана до центра свободно висящего крюка. 3.18.3. Перед подъемом груза предупредить стропальщика и всех находящихся около крана лиц о необходимости покинуть зону подъема груза а также о возможном опускании стрелы. Перемещение груза можно производить только при отсутствии людей в зоне работы крана. Указанные требования крановщик должен выполнять также при подъеме и перемещении грейфера или грузоподъемного магнита. При работе крана людям запрещается находиться рядом с платформой а также выходить на неповоротную часть чтобы не быть зажатым между поворотной и неповоротной частями крана. 3.18.4. При погрузке и разгрузке вагонеток автомашин и прицепов к ним железнодорожных полувагонов и платформ работа крана разрешается только при отсутствии людей на транспортных средствах в чем крановщик должен предварительно убедиться. Исключение может быть допущено при погрузке и разгрузке полувагонов если из кабины крана хорошо обозревается площадь пола полувагона и рабочий может отойти от висящего поднимаемого опускаемого перемещаемого  груза на безопасное расстояние. Такие работы должны производиться по технологии разработанной предприятием организацией производящим погрузку и разгрузку полувагонов и утвержденной ее руководством. При этом в технологии должны быть указаны места нахождения стропальщиков при перемещении грузов и предусмотрена возможность их выхода на эстакады или навесные площадки. Нахождение людей на платформах автомашинах в полувагонах и другом подвижном составе при погрузке и разгрузке их магнитными и грейферными кранами запрещается. С требованиями технологии до начала производства указанных работ крановщик должен быть ознакомлен под роспись. 3.18.5. Устанавливать крюк подъемного механизма над грузом так чтобы при подъеме исключалось косое натяжение грузового каната. 3.18.6. При подъеме груза необходимо предварительно поднять его на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки грузов и надежности действия тормозов. 3.18.7. При подъеме груза расстояние между обоймой крюка и блоками на стреле должно быть не менее 500 мм. 3.18.8. Перемещаемые в горизонтальном направлении грузы следует предварительно поднять на 500 мм выше встречающихся на пути предметов. 3.18.9. При подъеме стрелы следует следить чтобы она не поднималась выше положения соответствующего наименьшему рабочему вылету. 3.18.10. При подъеме опускании и перемещении груза находящегося вблизи стены колонны штабеля железнодорожного вагона автомашины станка или другого оборудования предварительно убедиться в отсутствии стропальщика зацепщика  и других людей между поднимаемым опускаемым или перемещаемым грузом и указанными частями здания оборудованием транспортными средствами а также в невозможности задевания стрелой или поднимаемым грузом за стены колонны вагоны и другое. 3.18.11. Подъем и перемещение мелкоштучных грузов должно производиться в специально предназначенной для этого таре при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов. Подъем кирпича в поддонах без ограждения разрешается при погрузке и разгрузке на землю  автомашин их прицепов а также при условии удаления людей из зоны перемещения грузов. 3.18.12. Перед подъемом груза из колодца канавы траншеи котлована а также перед опусканием груза в них предварительно убедиться при опускании порожнего ненагруженного  крюка в том что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее 1 5 витка каната не считая витков находящихся под зажимным устройством. 3.18.13. Укладка и разборка груза должны производиться равномерно без нарушения установленных для складирования грузов габаритов и без загромождения проходов. 3.18.14. Внимательно следить за канатами; в случае спадания их с барабанов или блоков образования петель обнаружении повреждений канатов необходимо приостановить работу крана. 3.18.15. Устанавливать кран или производить перемещение грузов на расстоянии ближе 30 метров от крайнего провода ЛЭП напряжением свыше 42 В крановщик может только при наличии наряда-допуска определяющего безопасные условия такой работы. Наряд-допуск должен быть подписан руководителем начальником главным инженером предприятия или организации производящей работы или другим руководящим лицом по их указанию и выдан на руки крановщику перед началом работы. Крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи ЛЭП о чем делается запись в путевом листе. Работа крана вблизи ЛЭП должна производиться под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. Это лицо должно указать крановщику место установки крана и обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале крановщика о разрешении на выполнение работы. При производстве работ в охранной зоне ЛЭП или в пределах разрывов установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации эксплуатирующей ЛЭП. 3.18.16. Перемещаемый краном груз не имеющий специальных устройств петель рымов цапф и других  должен быть застроплен обвязан  в соответствии с разработанными предприятием способами безопасной строповки обвязки  грузов. Графические изображения этих способов схемы строповки  должны быть выданы на руки крановщику или вывешены в местах производства работ. Для грузов у которых имеются петли цапфы рымы предназначенные для подъема груза в различных положениях также должны быть разработаны схемы строповки. Подъем груза на который не разработаны схемы строповки должен производиться в присутствии и под руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.18.17. При наличии у крана двух механизмов подъема одновременная их работа не разрешается. Крюк неработающего механизма должен быть всегда поднят в наивысшее положение. 3.18.18. При необходимости передвижения железнодорожного крана с грузом по криволинейному участку пути нагрузка должна быть меньше на 20% нагрузки установленной для данного вылета стрелы. 3.18.19. При работе парового крана в зимнее время следить за состоянием паропровода и пароводяных труб инжектора и насоса а также периодически пропускать пар в запасной бак с водой не допуская перегрева воды  и обогревать вестовую трубу инжектора. 3.18.20. При работе крана с грейфером предназначенным для сыпучих и кусковых материалов не разрешается производить перевалку материала наибольший размер кусков которого превышает 300 мм а насыпная масса превышает величину установленную для данного грейфера. Перевалка штучного груза может производиться только специальным грейфером. 3.18.21. Работа грейферных и магнитных кранов допускается при условии отсутствия в зоне их действия людей в том числе подсобных рабочих обслуживающих кран. Подсобные рабочие могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе крана после того как грейфер или магнит будут опущены на землю. 3.18.22. При работе крана с крюком или подъемным электромагнитом опускание груза электромагнита или стрелы необходимо производить только двигателем. 3.18.23. При одновременной работе нескольких железнодорожных кранов на одном пути за исключением совместной работы  во избежание столкновения необходимо соблюдать расстояние между габаритами кранов или габаритами подвешенных грузов не менее 5 м . Крановщики должны друг друга предупреждать сигналами о приближении своего крана. 3.18.24. При производстве работ железнодорожными кранами и при их передвижении на электрофицированных железнодорожных путях промышленных предприятий строительстве и других для соблюдения безопасности следует руководствоваться Правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрофицированных линиях. 3.18.25. Выполнение работ на территории опасной во взрыво- и пожарном отношении или с ядовитыми едкими грузами крановщик может производить только после получения специального указания от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.18.26. При работе стрелового самоходного крана расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритами строений или штабелями грузов или другими предметами должно быть не менее 1 м. 3.19. При подъеме и перемещении грузов крановщику запрещается: 3.19.1. Допускать к строповке зацепке и обвязке грузов лиц не имеющих удостоверений стропальщиков зацепщиков а также применять съемные грузозахватные приспособления не имеющие клейм или бирок с указанием его номера грузоподъемности и даты испытания. Крановщик в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.19.2. Поднимать или кантовать груз масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если крановщик не знает массы груза то он должен получить сведения о массе груза у лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.19.3. Опускать стрелу с грузом до вылета при котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза. 3.19.4. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом. 3.19.5. Подтаскивать груз по земле рельсам или лагам крюком крана при косом натяжении канатов а также передвигать железнодорожные вагоны платформы вагонетки или тележки при помощи крюка. 3.19.6. Отрывать крюком или грейфером груз засыпанный землей или примерзший к земле заложенный другими грузами укрепленный болтами или залитый бетоном. 3.19.7. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления стропы цепи траверсы захваты и другое . 3.19.8. Поднимать железобетонные и бетонные изделия массой более 500 кг не имеющие маркировки и указания о фактической массе. 3.19.9. Поднимать: железобетонные изделия с поврежденными петлями; груз строповка обвязка зацепка  которого не соответствует схемам безопасных методов строповки; груз находящийся в неустойчивом положении; груз подвешенный за один рог двурого крюка; груз в переполненной выше бортов таре. 3.19.10. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы а также на краю откоса или траншеи. 3.19.11. Поднимать груз с находящимися на нем людьми а также груз выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками. Подъем людей кранами допускается в исключительных случаях при использовании для этого специальных люлек кабин  и разработки специализированной организацией проекта отражающего все меры по обеспечению безопасности выполнения этих работ. Проект должен быть согласован с органом Госнадзорохрантруда. С проектом под роспись должен быть ознакомлен крановщик. 3.19.12. Передавать управление краном лицам не имеющим прав на управление краном а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров без наблюдения за ними. 3.19.13. Производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или других людей в кабине. 3.19.14. Поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом не уложенные в специальные контейнеры. 3.20. Крановщик обязан опустить груз прекратить работу крана и сообщить об этом лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами в случае возникновения неисправностей указанных в пунктах 2.8.1.-2.8.9. и 2.9. настоящей Типовой инструкции а также: 3.20.1. При приближении грозы сильном ветре скорость которого превышает допустимую для работы данного крана и указанную в его паспорте при этом крановщик должен выполнить указание инструкции завода-изготовителя о предотвращении угона крана ветром. 3.20.2. При недостаточной освещенности места работы крана сильном снегопаде или тумане а также в других случаях когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. 3.20.3. При температуре воздуха ниже допустимой минусовой указанной в паспорте крана. 3.20.4. При закручивании канатов грузового полиспаста. 3.21. Котел парового крана должен быть немедленно остановлен в следующих случаях: 3.21.1. При упуске воды. При этом подпитка водой не допускается. 3.21.2. При прекращении действия всех предохранительных клапанов. 3.21.3. При прекращении действия всех питательных приборов или всех водоуказательных приборов. 3.21.4. При обнаружении в основных элементах котла барабане огневой коробке трубной решетке  трещин выпучин пропусков в сварных швах обрывов двух или более находящихся рядом связей. 3.22. Если во время действия крана произойдет авария или несчастный случай то крановщик обязан поставить в известность об этом лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами а также лицо ответственное за содержание крана в исправном состоянии. 3.23. При возникновении на кране пожара машинист обязан немедленно приступить к его тушению вызвав одновременно через членов обслуживающей кран бригады пожарную охрану. При пожаре на электрическом кране прежде всего должен быть отключен рубильник подающий напряжение на кран. 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 4.1. По окончании работы крана крановщик обязан соблюдать следующие требования: 4.1.1. Не оставлять груз магнит или грейфер в подвешенном состоянии. 4.1.2. Поставить кран в предназначенное для стоянки место затормозить его а под колеса железнодорожного крана кроме того подложить тормозные башмаки. 4.1.3. Установить стрелу и крюк в положение определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана. 4.1.4. Остановить двигатель у электрического крана отключить рубильник в кабине если кран питается от внешнего источника. Рубильник перед гибким кабелем должен быть отключен и заперт на замок. 4.1.5. Не оставлять железнодорожный кран на участке пути имеющем уклон. 4.1.6. Не оставлять паровой кран под давлением пара в котле и с огнем в топке без надзора со стороны помощника крановщика. 4.2. При работе крана в несколько смен машинист сдающий смену должен сообщить своему сменщику о всех неполадках в работе крана и сдать смену сделав в вахтенном сменном  журнале соответствующую запись. 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 5.1. Крановщик отвечает за правильное обслуживание крана при этом он должен: 5.1.1. Содержать механизмы и оборудование крана в исправности и чистоте. 5.1.2. Своевременно производить смазку всех механизмов крана и канатов согласно указаниям инструкции завода-изготовителя. 5.1.3. Следить за тем чтобы его помощник на паровом кране  обслуживал паровой котел в полном соответствии с инструкцией для персонала котельных. 5.1.4. Смазочные и обтирочные материалы хранить в закрытой металлической посуде. Использованный обтирочный материал необходимо убрать с крана. 5.1.5. Знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических периодических осмотров крана и его отдельных механизмов и узлов с записью в журнале профилактических осмотров. 5.2. Устранение неисправностей возникших во время работы крана производится по заявке крановщика. Другие виды ремонта крана и очистки котла от накипи на паровых кранах осуществляется в установленные владельцем этих кранов сроки. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА 6.1 Крановщик стрелового самоходного крана обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет личную ответственность за нарушение требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА