НПАОП 0.00-5.04-95

НПАОП 0.00-5.04-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков (зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны

  УТВЕРЖДЕНО   приказом Государственного   комитета Украины по надзору   за охраной труда   от 25 сентября 1995 г. №135 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по безопасному ведению работ для стропальщиков зацепщиков обслуживающих грузоподъемные краны Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  Відсутні в наказі 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 №128 распространяется на все ведомства предприятия организации Украины независимо от их ведомственной отраслевой принадлежности и граждан которые являются владельцами грузоподъемных кранов далее кранов  или выполняют работы с их использованием. 1.2. В каждом цехе на строительной площадке или другом участке работ кранов для обвязки зацепки или подвешивания грузов администрацией предприятия организации  должны быть назначены стропальщики зацепщики  из числа рабочих которые достигли 18 лет обученные по специальной программе утвержденной Министерством образования или министерствами ведомствами  и согласованной с Госнадзорохрантруда Украины аттестованные квалификационной комиссией и имеющие удостоверения на право производства таких работ. 1.3. На промышленных предприятиях для подвешивания на крюк крана без предварительной обвязки грузы имеющие петли рым-болты цапфы а также находящиеся в ковшах бадьях контейнерах или другой таре  или когда грузы захватываются полуавтоматическими захватными устройствами могут допускаться рабочие основных профессий дополнительно обученные по сокращенной программе стропальщика. К этим рабочим предъявляются те же требования что и к стропальщикам. 1.4. В чрезвычайных ситуациях при отсутствии на местах производства работ стропальщиков необходимость оперативного выполнения работ кранами по ликвидации последствий катастроф аварий срочное освобождение пострадавших при авариях машин оборудования разрушений зданий и другие разрешается выполнение обязанностей стропальщика инженерно-техническим работникам которые обучены и прошли проверку знаний как стропальщики в соответствии с требованиями Правил. 1.5. Во время работы стропальщик должен иметь при себе удостоверение и предъявлять его по требованию инспектора органов госнадзорохрантруда Украины далее  инспектор инженерно-технического работника осуществляющего надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов далее ИТР по надзору  и лиц ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами и содержанию грузоподъемных кранов в исправном состоянии а также по требованию крановщика. 1.6. Периодическая проверка знаний стропальщиков проводится комиссией предприятия каждые 12 месяцев. В случае если на предприятии отсутствует такая комиссия периодическую проверку знаний стропальщиков проводят в комиссии другого предприятия или в комиссиях органов госнадзорохрантруда. Внеочередная проверка знаний проводится в таких случаях: - при переходе с одного предприятия на другое; - по требованию инспектора или ИТР по надзору; - при перерыве в работе по специальности более 6 месяцев. 1.7. Количество стропальщиков обслуживающих один кран определяется администрацией предприятия. При назначении двух и более стропальщиков один из них назначается старшим. 1.8. В тех случаях когда зона обслуживаемая краном полностью не обозревается из кабины крановщика для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначается сигнальщик из числа аттестованных стропальщиков. 1.9. Стропальщик в своей работе подчиняется лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 1.10. Допущенный к самостоятельной работе стропальщик должен: а  иметь понятие об устройстве обслуживаемого им крана и знать его грузоподъемность; стропальщики обслуживающие стреловые самоходные краны должны уметь определять их грузоподъемность в зависимости от вылета стрелы и положения дополнительных опор; б  уметь подбирать необходимые для работы стропы по грузоподъемности числу ветвей длине и углу наклона ветвей стропа к вертикали  и другие грузозахватные приспособления в зависимости от массы и характера перемещаемого груза; в  уметь определять пригодность стропов и других съемных грузозахватных приспособлений и тары; г  уметь производить правильную обвязку и подвешивание груза на крюк; д знать нормы заполнения тары; е  знать и применять в работе установленный на предприятии порядок подачи сигналов крановщику ; ж  знать порядок и габариты складирования грузов; з  знать порядок безопасного производства работ стреловыми самоходными кранами вблизи линий электропередачи; и  знать порядок освобождения от действия электротока лиц попавших под напряжение способы оказания им первой медицинской помощи; к  знать настоящую Типовую инструкцию. 1.11. Стропальщик должен знать место расположения рубильника подающего напряжение на главные троллейные провода или гибкий питающий кабель электрического крана и уметь отключить кран от электрической сети в необходимых случаях. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 2.1. Перед началом работы стропальщик должен: а подобрать грузозахватные приспособления соответствующие массе и характеру поднимаемого груза; стропы должны подбираться с учетом числа ветвей и длины так чтобы угол между ветвями не превышал 900; б  проверить исправность грузозахватных приспособлений и тары наличие на них клейм или бирок с обозначением номера даты изготовления и грузоподъемности а также наличие на таре надписи о ее назначении и собственной массе; в  проверить освещение рабочего места ; при недостаточной освещенности стропальщик не приступая к работе обязан доложить об этом лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОБВЯЗКЕ И ЗАЦЕПКЕ ГРУЗОВ 3.1. Стропальщик может приступать к работе только после получения задания а в случае неясности его после получения инструктажа от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.2. При обвязке и зацепке груза стропальщик должен руководствоваться следующими указаниями: а  обвязку или зацепку грузов следует производить в соответствии со схемами строповки грузов; строповку редко поднимаемых грузов на которые не разработаны схемы их строповки следует производить под руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами; б  проверить массу груза предназначенного к перемещению краном по списку грузов или по маркировке на грузе; если стропальщик не имеет возможности определить массу груза то он должен узнать ее у лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами; в  при обвязке грузов канаты и цепи должны накладываться на основной массив его раму каркас корпус станину  без узлов и петель; под острые кромки ребра  грузов следует подкладывать специальные подкладки защищающие стропы от повреждений; г  обвязывать груз надлежит таким образом чтобы во время его перемещения исключалось падение отдельных его частей доски бревна прутки  и обеспечивалось устойчивое положение груза при перемещении для этого строповка длинномерных грузов должна производиться не менее чем в двух местах; д  зацепку железобетонных и бетонных изделий а также других грузов имеющих петли рымы цапфы следует производить за все предусмотренные для подъема в соответствующем положении петли рымы цапфы; е  при подвешивании груза на двурогие крюки стропы должны накладываться таким образом чтобы нагрузка распределялась на оба рога равномерно; ж  не использованные для зацепки груза концы многоветвевых стропов укрепить так чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути предметы; з  при подъеме груза двумя кранами строповка и подвешивание груза должны производиться под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами; и  убедиться что предназначенный к подъему груз ничем не укреплен не защемлен не завален и не примерз к земле. 3.3. При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается: а  проводить строповку груза массу которого он не знает или когда масса груза превышает грузоподъемность крана; б  пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой; соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой связывать канаты; в  проводить обвязку и зацепку грузов иными способами чем указано на схемах строповки; г  применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления ломы штыри и другое ; д  производить перемещение поддонов с кирпичом без ограждения за исключением погрузки и разгрузки на землю автомашин а также при условии удаления людей из зоны перемещения грузов; е  проводить зацепку бетонных и железобетонных изделий не имеющих маркировки а также зацепку этих изделий за поврежденные петли; ж  подвешивать груз за один рог двурогого крюка; з  проводить обвязку или зацепку груза на крюк крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением более 42 В без оформления наряда допуска и присутствия лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначенного приказом по предприятию фамилия которого указывается в наряде-допуске; и  забивать крюк стропа в монтажные петли железобетонных изделий и других грузов имеющих монтажные петли; к  поправлять ветви стропов в зеве крюка ударами тяжелых предметов; л  поправлять ударами молотка или другими предметами стропы на поднимаемом грузе; м  использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других высоких грузов приставные лестницы; в этих случаях следует применять переносные площадки; н  применять грейфер для подъема людей и грузов для перемещения которых он не предназначен подвешивания с помощью стропов за челюсти грейфера а также для выполнения работ для которых грейфер не предназначен. 4. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА. 4.1. Перед выполнением каждой операции по подъему и перемещению груза стропальщик должен лично подать соответствующий жестом а при длине стрелы до 10 м голосом  сигнал крановщику или сигнальщику а при обслуживании одного крана несколькими стропальщиками сигнал подает старший стропальщик. 4.2. Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен : а  убедиться что груз надежно застроплен и ничем не удерживается; б  проверить нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструмента; при подъеме труб большого диаметра проверить чтобы в них не было земли льда или других предметов которые могут выпасть при подъеме и перемещении; в  убедиться что груз не может во время подъема за что либо зацепиться; г  убедиться в отсутствии людей возле груза между поднимаемым грузом и стенами колоннами штабелями станками и другим оборудованием. Перед подъемом груза стреловым краном стропальщик должен проверить также отсутствие людей возле самого крана на его неповоротной платформе в зоне опускания стрелы груза и выйти сам из опасной зоны. 4.3. При подъеме и перемещении груза стропальщик должен: а  подать сигнал для подъема груза на высоту 200 300 мм проверить правильность его строповки равномерность натяжения ветвей стропов устойчивость крана действие тормозов и только после этого подавать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту; при необходимости исправления строповки груз необходимо опустить на землю; б  при снятии груза с фундаментных болтов следить чтобы подъем производился с наименьшей скоростью без перекосов заеданий и горизонтального перемещения груза до полного снятия его с болтов; в  проверить по указателю грузоподъемности перед подъемом груза стреловыми самоходными кранами что установленный крановщиком вылет стрелы соответствует массе поднимаемого груза; г  перед горизонтальным перемещением груза убедиться что он поднят на высоту не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; д  сопровождать груз при перемещении и следить чтобы он не перемещался над людьми и не мог за что-либо зацепиться; если сопровождать груз не представляется возможным то за его перемещением должен следить крановщик крана а если груз находится в зоне не обозреваемой из кабины крановщика должен следить второй стропальщик или сигнальщик; е  для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения применять специальные оттяжки; ж  укладку груза производить равномерно без нарушений установленных для складирования габаритов и без загромождения проходов и проездов чтобы расстояние от выступающих элементов поворотной части стрелового самоходного крана автомобильного гусеничного железнодорожного пневмоколесного  до груза было не менее 1 м а от выступающих элементов башенного портального и козлового крана не менее 0 7 м; при невозможности соблюдения этого условия работы должны быть прекращены; укладка груза в вагонетки полувагоны и на платформы а также снятие его не должны вызывать нарушения равновесия указанных транспортных средств сами транспортные средства при этом укрепляются во избежание их произвольного перемещения; з  подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специально предназначенной таре; при этом заполнять тару выше установленной нормы не допускается. 4.4. При подъеме и перемещении грузов стропальщику запрещается: а  находиться на грузе во время подъема или перемещения а также допускать подъем или перемещение груза если на нем находятся люди; б  находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей; в  оттягивать груз во время его подъема перемещения или опускания; г  находиться самому и допускать пребывание людей на железнодорожной платформе в полувагоне кузове автомобиля при ведении погрузочно-разгрузочных работ грейферными или магнитными кранами; д  освобождать с помощью кранов защемленные съемные грузозахватные приспособления. 4.5. При работе стреловых самоходных кранов вблизи линии электропередачи стропальщик должен быть особенно внимательным. Во избежание поражения током стропальщик перед каждой операцией вызывающей необходимость соприкосновения с грузом стропами крюком или элементами крана должен убедиться что стрела крана или канаты не находятся на опасном приближении к проводам линии электропередачи. 4.6. При работе стреловых самоходных и башенных кранов во избежание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана стропальщик не должен находиться в опасных местах. 4.7. Если стропальщик во время перемещения груза заметит неисправность крана подкранового пути или иную опасность он обязан немедленно подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неисправности крановщику. 5. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА 5.1. Перед опусканием груза стропальщик обязан: а  предварительно осмотреть место на которое будет опускаться груз и убедиться в невозможности его падения опрокидывания или сползания; б  на место установки груза в случае необходимости предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под него; в  снимать стропы с груза или крюка лишь после того как груз будет надежно установлен а при необходимости и закреплен. 5.2. Стропальщику запрещается устанавливать груз на временные перекрытия трубы кабели и другие места не предназначенные для укладки груза. 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОПАЛЬЩИКОВ. 6.1. Стропальщик обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет личную ответственность за нарушения требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 3. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОБВЯЗКЕ И ЗАЦЕПКЕ ГРУЗОВ 4. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗА. 5. ОБЯЗАННОСТИ СТРОПАЛЬЩИКОВ ПРИ ОПУСКАНИИ ГРУЗА 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРОПАЛЬЩИКОВ.