НПАОП 0.00-5.07-94

НПАОП 0.00-5.07-94 Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда Государственный нормативный акт про охрану труда ДНАОП 0.00-5.07-94 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для лиц ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. Пункт 1.2 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.2. Відповідальність за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів покладається наказом суб'єкта господарювання на працівника відповідного фаху якому підпорядкований персонал крім стропальників що обслуговує крани після перевірки у нього знань Правил відповідних інструкцій для кранівників стропальників слюсарів електрослюсарів з ремонту та обслуговування кранів інструкцій заводів-виробників по монтажу та експлуатації вантажопідіймальних кранів інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 3. У абзаці другому пункту 1.4 Типової інструкції слова "в інспекціях і територіальних управліннях Держнаглядохоронпраці далі - орган держнаглядохоронпраці " замінити словами "у територіальних органах Держгірпромнагляду" у відповідних відмінках. 4. У пункті 1.6 Типової інструкції слова "інженерно-технічними працівниками" замінити словами "відповідальними працівниками" а останнє речення викласти в такій редакції: "Суб'єкт господарювання створює умови для виконання цим відповідальним працівником покладених на нього обов'язків". 5. У пунктах 1.7 1.8 1.9 2.1 - 2.11 2.15 2.19 - 2.25 Типової інструкції слова "Особа відповідальна" замінити словами "Працівник відповідальний" у відповідних відмінках. 6. У пункті 1.9 Типової інструкції слова "Інструкцію для осіб відповідальних за утримання кранів в справному стані" замінити словами "Інструкцію для працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" а слово "виробничі" вилучити. У другому реченні пункту 1.9 Типової інструкції слова "Особа на яку" замінити словами "Працівник на якого" слова "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в частині що стосується електрообладнання кранів" замінити словами та цифрами "Правилами устройства электроустановок 6-е издание переработанное и дополненное . Энергоатомиздат 1987 г." зі змінами далі - ПУЕ ПБЕЕС Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 далі - ПТЕ " а слова "або Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів" вилучити. 7. Назву розділу 2 Типової інструкції викласти в такій редакції: "2. Обов'язки та права працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані". 8. У підпункті 2.1.3 Типової інструкції слово "виробничих" вилучити. 9. У пункті 2.4 Типової інструкції слова "інспекторами органів держнаглядохоронпраці далі - інспектор " замінити словами "представниками територіальних органів Держгірпромнагляду". 10. Останнє речення пункту 2.6 Типової інструкції вилучити. 11. У пунктах 2.10 2.21 Типової інструкції та підпункті 2.7.15 Типової інструкції слова "особи відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівників відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами". 12. У підпункті 2.13.1 Типової інструкції цифри "30" замінити цифрами "40". 13. Абзац другий підпункту 2.22.4 Типової інструкції викласти в такій редакції: "Після закінчення строку служби указаного в паспорті крана він не допускається до роботи без дозволу територіальних органів Держгірпромнагляду та особи яка здійснює відомчий нагляд за кранами на даному підприємстві у випадках передбачених Правилами". 14. Назву розділу 3 Типової інструкції викласти в такій редакції: "3. Відповідальність працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані". 15. Пункт 3.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "3.1. Працівник відповідальний за утримання кранів у справному стані несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України". Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук   УТВЕРЖДЕНО приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 20 октября 1994г. № 107 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в Министерстве юстиции Украины 13 марта 1995 г. № 59/595 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для лиц ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее–Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128 распространяется на все министерства ведомства предприятия организации и граждан которые являются владельцами кранов. 1.2. Ответственность за содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов возлагается приказом собственника на инженерно-технического работника соответствующей квалификации в подчинении которого находится персонал кроме стропальщиков обслуживающий краны после проверки у него знаний Правил в установленном порядке выдачи соответствующего удостоверения и должностной инструкции. Периодическая проверка знаний лица ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии проводится каждые 3 года. 1.3. Ответственность за содержание крана в исправном состоянии может быть возложена владельцем только на одно лицо. Если владелец в своем штате имеет самостоятельные службы по обслуживанию механического и электрического оборудования кранов то лица ответственные за содержание кранов в исправном состоянии могут быть назначены раздельно по механической и электрической части. 1.4. Дата и номер приказа о назначении лица ответственного за содержание кранов в исправном состоянии а также фамилия имя отчество и роспись его должны содержаться в паспорте крана. Эти сведения заносятся в паспорт крана до его регистрации в инспекциях территориальных управлениях Госнадзорохрантруда далее – орган Госнадзорохрантруда а также каждый раз после назначения нового лица ответственного за содержание крана в исправном состоянии. 1.5 При передаче крана в аренду организация отвечающая за содержание его в исправном состоянии указывается в договоре на передачу крана. Если ответственность возложена на арендатора то он организовывает обслуживание крана в соответствии с Правилами и издает приказ о назначении лица ответственного за содержание крана в исправном состоянии. 1.6. Если владелец кранов не в состоянии обеспечить содержание их в исправном состоянии и назначить лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии он заключает договор на техническое обслуживание их с предприятием организацией имеющим необходимые условия содержания кранов в исправном состоянии и разрешение органов Госнадзорохрантруда на их эксплуатацию. В соответствии с договором это предприятие организация назначает лицо ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. Взаимоотношения между ним и обслуживающим персоналом и ответственными инженерно-техническими работниками владельца определяется договором. Владелец должен создать условия для выполнения этим лицом возложенных на него обязанностей. 1.7. В том случае когда лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии назначается владельцем а обслуживающий персонал крановщики слесари и электромонтеры другим предприятием организацией указанным в п.1.6. то взаимоотношения между ними оговариваются в договоре между владельцем и этим предприятием организацией . 1.8. На время отпуска командировки болезни и в других случаях отсутствия лица ответственного за содержание кранов в исправном состоянии выполнение его обязанностей возлагается приказом на работника замещающего его по должности без занесения его фамилии в паспорт крана . 1.9. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно знать: устройство грузоподъемного оборудования; Правила; Инструкцию для лиц ответственных за содержание кранов в исправном состоянии; инструкции заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации кранов; производственные инструкции обслуживающего персонала и руководствоваться при работе содержащимися в них указаниями. Лицо на которое возложены обязанности ответственного за содержание в исправном состоянии грузоподъемных кранов с электрическим или паровым приводом должно также знать соответственно Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей в части касающейся электрооборудования кранов или Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов и обеспечивать выполнение их при эксплуатации кранов. 2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ 2.1. Лицо ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии обязано обеспечить: 2.1.1. Содержание грузоподъемных кранов съемных грузозахватных приспособлений тары и люлек для подъема людей крановых путей если последние также находятся под его надзором в исправном состоянии путем проведения регулярных осмотров и ремонтов в установленные графиком сроки систематических проверок за правильным ведением журнала периодических осмотров и своевременного устранения выявленных неисправностей а также регулярного личного осмотра грузоподъемных машин съемных грузозахватных приспособлений тары и люлек для подъема людей. 2.1.2. Обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов люлек для подъема людей обученным и аттестованным персоналом имеющим необходимые знания и достаточные навыки по выполнению возложенных на них работ а также периодическую проверку знаний обслуживающего персонала. 2.1.3. Выполнение крановщиками производственных инструкций по обслуживанию грузоподъемных кранов. 2.1.4. Своевременную подготовку к техническому освидетельствованию грузоподъемных машин. 2.1.5. Вывод кранов и ремонт в соответствии с графиком. 2.1.6. Выполнение предписаний органов Госнадзорохрантруда. 2.1.7. Хранение паспортов и технической документации на грузоподъемные краны съемные грузозахватные приспособления тару люльки для подъема людей а также ведение журналов периодической проверки знаний обслуживающего краны персонала. 2.2. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно обеспечить обслуживание кранов постоянно закрепленным персоналом и не допускать переход крановщиков для работы с одного крана на другой без его ведома. При необходимости перевода крановщиков с одного крана на другой того же типа но другой модели или с другим приводом лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии обязано ознакомить крановщика с особенностями устройства и обслуживания такого крана а также проверить его практические навыки. Перевод крановщика или его помощника на кран с паровым приводом если он не имеет удостоверения на обслуживание крана с таким приводом может быть произведен только в порядке предусмотренном Правилами. Перевод крановщиков с кранов одного типа на краны другого типа например с башенного на мостовой допускается только после обучения и аттестации их в порядке установленном Правилами. 2.3. Лицо ответственное за содержание в исправном состоянии мостовых кранов должно установить порядок при котором крановщик может приступить к работе на кране только после получения ключа или марки на право управления краном и следить за тем чтобы при осмотре кранов слесарями электромонтерами и другими лицами они забирали у крановщика ключ или марку на период пребывания на кране. 2.4. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно присутствовать при контрольных проверках обследованиях кранов проводимых инспекторами органов Госнадзорохрантруда далее – инспектор и технических освидетельствованиях проводимых лицами осуществляющими надзор за грузоподъемными кранами. 2.5. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии подготавливает краны к техническому освидетельствованию при этом проверяется: 2.5.1. Состояние металлоконструкций и их сварных заклепочных болтовых соединений отсутствие трещин деформаций утончений стенок вследствие коррозии или ослабления заклепочных и болтовых соединений и других дефектов а также кабины лестниц площадок и ограждений. 2.5.2. Состояние крюка деталей его подвески износ и отсутствие трещин в зеве в нарезной части и других метах . 2.5.3. Состояние канатов и элементов их крепления. Браковка стальных канатов производится согласно приложению № 10 Правил. 2.5.4. Состояние ходовых колес элементов тормозов барабанов блоков осей деталей их крепления а также элементов подвески стрелы у стреловых кранов. 2.5.5. Состояние изоляции проводов и заземления электрического крана с определением сопротивления растекания тока. 2.5.6. Соответствие массы противовеса и балласта у стрелового крана значениям указанным в его паспорте. 2.5.7. Состояние кранового пути и соответствие его требованиям Правил. 2.5.8. Фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором при срабатывании концевого выключателя механизма подъема. Работы предусмотренные пп. 2.5.1 2.5.2 2.5.5 2.5.6 могут проводиться до технического освидетельствования. В этом случае результаты осмотров и проверок оформляются актом подписанным лицом производившим осмотр и проверку. 2.6. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии может допустить в эксплуатацию вновь зарегистрированный кран или кран смонтированный на новом месте работ только после проведения технического освидетельствования его и наличия разрешения записанного в паспорт крана а также при наличии обученных крановщиков стропальщиков зацепщиков прошедших в установленном порядке проверку знаний лиц ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. В указанных случаях разрешение на работу кранов подлежащих регистрации в органах Госнадзорохрантруда должно быть получено от инспектора а для кранов нерегистрируемых – от лица осуществляющего надзор за грузоподъемными кранами на предприятии. 2.7. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно: 2.7.1. Установить порядок приема и сдачи смены крановщиками выделить необходимое время крановщикам для осмотра крана и смазки механизмов. 2.7.2. Закрепить за кранами слесарей и электромонтеров для проведения осмотров и текущих ремонтов. 2.7.3. Разработать график периодических осмотров кранов и крановых путей. 2.7.4. Обеспечить проведение периодических осмотров кранов слесарями и электромонтерами в соответствии с графиком. 2.7.5. Обеспечить слесарей и электромонтеров журналом для записей результатов осмотров кранов журнал периодических осмотров а крановщиков – вахтенными журналами. 2.7.6. Следить за наличием на рабочих местах схем правильной обвязки и зацепки грузов. Такие схемы могут выдаваться крановщикам и стропальщикам. 2.7.7. Обеспечить на кране обозначения или табличку с обозначениями регистрационного номера грузоподъемности и даты следующего испытания. 2.7.8. Контролировать обеспечение стропальщиков зацепщиков испытанными исправными маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и исправной маркированной тарой. 2.7.9. Контролировать проведение осмотров и нивелировок крановых путей в соответствии с графиком и инструкцией по устройству и содержанию путей. 2.7.10. Не допускать без его разрешения перестановку тупиковых упоров концевых выключателей и их линеек. 2.7.11. Производить проверку исправности действия ограничителя грузоподъемности или грузового момента башенных и стреловых самоходных кранов с записью в журнал периодических осмотров. 2.7.12. Обеспечивать краны приспособлениями для запирания дверей кабин и контролировать запирание их персоналом. 2.7.13. Обеспечивать запирание и опломбирование дверок защитных панелей. 2.7.14. Не допускать без своего разрешения установку в кабине башенного и других кранов работающих на открытом воздухе электрических и других отопительных приборов. 2.7.15. Направлять стреловые самоходные краны на участок производства работ только по заявке в которой указываются: фамилия лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами фамилии стропальщиков и номера их удостоверений с указанием даты проверки знаний напряжение линии электропередачи и расстояние места производства работ от линии при необходимости выполнения работ вблизи линии электропередачи. Указанные данные вписываются в путевой лист а при необходимости работы вблизи линии электропередачи - эти данные записываются в наряде-допуске. В путевом листе указывается что кран находится в исправном состоянии. 2.7.16. Обеспечивать наличие на стреловых кранах предупредительных надписей «Не стой под стрелой в зоне ее возможного опускания» «Запрещается работа вблизи ЛЭП без наряда-допуска» «Берегись поворота крана» . 2.7.17. Производить осмотр кранов перед выпуском их из гаража и обеспечивать устранение выявленных неисправностей. 2.8. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии контролирует выполнение установленного Правилами порядка допуска обслуживающего краны персонала и других рабочих на крановые пути для производства ремонтных и других работ только по наряду-допуску определяющему условия безопасного производства работ. 2.9. При эксплуатации башенных козловых и других кранов работающих на строительстве лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно потребовать наличие на кранах или участке работ таблицы масс строительных деталей грузов схем способов безопасной строповки обвязки и зацепки грузов и предупредительных надписей и плакатов. 2.10. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии не должно допускать к работе и обслуживанию кранов необученных крановщиков их помощников слесарей электромонтеров и не допускать работу кранов при отсутствии обученных и аттестованных стропальщиков зацепщиков или лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.11. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно систематически проводить инструктаж слесарей и электромонтеров по вопросам правильного содержания кранов. 2.12. При инструктаже крановщиков а также слесарей и электромонтеров обслуживающих мостовые краны необходимо обращать особое внимание на: 2.12.1. Выполнение установленного на данном предприятии порядка применения «марочной системы» обслуживания кранов. 2.12.2. Опасность выхода и хождения по крановым путям и посадки на кран не через посадочную площадку. 2.12.3. Недопустимость работы крана при неисправном ограничителе высоты подъема груза. 2.13 При инструктаже крановщика автомобильных гусеничных и пневмоколесных кранов необходимо обращать особое внимание на: 2.13.1. Недопустимость установки кранов для работы ближе 30 м от линии электропередачи без наряда-допуска определяющего условия безопасного выполнения работ. 2.13.2. Порядок установки крана на дополнительные опоры на уклонах откосах на краях траншей и котлованов. 2.13.3. Порядок проверки тормозов механизма подъема груза и изменения вылета стрелы и возможные их неисправности. 2.13.4. Опасность нахождения людей вблизи работающего крана из-за возможности зажатия между неповоротной и поворотной частями крана. 2.14. При инструктаже крановщиков стреловых кранов на железнодорожном ходу необходимо обращать особое внимание на: 2.14.1. Порядок установки кранов на железнодорожных путях в том числе на криволинейных участках и вблизи электрифицированных участков. 2.14.2. Недопустимость работы на неисправных путях. 2.15. При инструктаже крановщиков стреловых самоходных кранов всех типов автомобильных пневмоколесных гусеничных железнодорожных обращать внимание на необходимость соблюдения расстояния между поворотной частью крана при любом его положении и габаритами приближения строений или штабелями грузов и другими предметами не менее 1 метра. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии должно ознакомить крановщиков этих кранов с указаниями содержащимися в инструкции завода-изготовителя о возможности совмещения операций при работе крана а также опускании стрелы с грузом. 2.16. При инструктаже крановщиков башенных кранов необходимо обращать особое внимание на: 2.16.1. Недопустимость работы крана при неисправном ограничителе грузоподъемности грузового момента и ограничителе высоты подъема. 2.16.2. Необходимость соблюдения расстояния не менее 700 мм между выступающими элементами крана и штабелями грузов относительно которых кран перемещается. 2.16.3. Недопустимость заклинивания контакторов как из-за неисправности электрических цепей так и в других случаях например при падении напряжения в сети . 2.17. При инструктаже крановщиков магнитных и грейферных кранов необходимо обращать внимание их на недопустимость: 2.17.1. Нахождения людей в зоне производства работ. 2.17.2. Погрузки и разгрузки платформ полувагонов автомашин при нахождении в них людей. 2.17.3. Использование грейфера для подъема людей и производства работ на которые он не рассчитан. 2.18. При инструктаже крановщиков кранов работающих на открытом воздухе необходимо обращать особое внимание на: 2.18.1. Необходимость запирания дверей кабины при окончании работ или отлучке с крана. 2.18.2. Недопустимость самовольной установки в кабинах кранов электронагревательных приборов. 2.18.3. Необходимость укрепления противоугонными устройствами за рельсы башенных козловых и портальных кранов при окончании работы на них при скорости ветра свыше указанного в паспорте крана а также при приближении грозы. 2.19. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии проводя инструктаж крановщика должно объяснить ему в каких случаях при работе крана помимо стропальщика на месте производства работ кранами должен быть также сигнальщик. 2.20. При инструктаже персонала обслуживающего кран работа которого возможна только при получении наряда-допуска лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии обязано систематически объяснять персоналу случаи в которых необходимо получить наряд-допуск его содержание порядок оформления и значение его для обеспечения безопасности работ. 2.21. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии не может оставлять без внимания установленные им случаи нарушения правил производства работ кранами и должно принимать меры к недопущению их в дальнейшем. В случае если эти нарушения допускаются с ведома лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами оно должно приостановить работу крана и поставить об этом в известность руководство предприятия организации в подчинении которого находится это лицо. 2.22. При выявлении неисправностей крана лицо ответственное за содержание его в исправном состоянии должно принимать меры к их устранению. В частности не допускается работа крана до устранения: 2.22.1. Трещин в металлоконструкциях и механизмах крана. 2.22.2. Ослаблений в стыках металлоконструкций или деталей механизмов. 2.22.3. Неисправностей механизмов недопустимых износов их деталей канатов крюков. 2.22.4. Неисправности или отсутствия устройств безопасности и сигнальных устройств ограничителей концевых выключателей указателей и других По окончании срока работы указанного в паспорте крана он не допускается к работе без разрешения органов Госнадзорохрантруда и лица осуществляющего надзор за кранами на данном предприятии в случаях предусмотренных Правилами. В тех случаях когда кран останавливается органами Госнадзорохрантруда принудительно с наложением пломбы она может быть снята только с разрешения этих органов а сохранность ее с момента постановки до момента снятия возлагается на лицо ответственное за содержание крана в исправном состоянии. 2.23. Вывод крана в ремонт должен производится лицом ответственным за содержание крана в исправном состоянии в соответствии с графиком ремонта. В случае необходимости досрочного проведения ремонта. он должен поставить об этом в известность руководство предприятия цеха участка. Дата и время вывода крана в ремонт и фамилия лица ответственного за его проведение указываются в распоряжении руководства предприятия цеха участка в наряде-допуске и вахтенном сменном журнале крановщика. На производство ремонта мостовых и консольных передвижных кранов выдается наряд-допуск. В наряде-допуске должны быть указаны меры по обеспечению безопасных условий выполнения ремонтных работ. В частности должны быть указаны меры по предупреждению поражения ремонтного персонала током падения с высоты наезда работающих кранов на ремонтируемый и по предупреждению выхода ремонтного персонала на крановые пути действующих кранов. Использование крана во время его ремонта не разрешается. 2.24. После ремонта или замены металлоконструкций кранов стрелы моста портала башни лицо ответственное за содержание их в исправном состоянии обеспечивает хранение документов подтверждающих качество металла электродов сварки применяемых при ремонте. 2.25. Ввод кранов в эксплуатацию после ремонта производится в порядке предусмотренном Правилами. Дата и время ввода крана в эксплуатацию записывается в вахтенном журнале крановщиков лицом ответственным за содержание кранов в исправном состоянии. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ 3.1. Лицо ответственное за содержание кранов в исправном состоянии несет персональную ответственность за исполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 2. ОБЯЗАННОСГИ И ПРАВА ЛИЦ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ОТВЕТСТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ КРАНОВ В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ 5