НПАОП 0.00-5.10-96

НПАОП 0.00-5.10-96 Типовая инструкция для операторов (машинистов) паровых и водогрейных котлов

Государственный нормативный акт об охране труда УТВЕРЖДЕНО Приказ Госнадзорохрантруда 30.04.96 № 74 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Министерство юстиции Украины 05.06.96 № 267/1292 НПАОП 00.0–5.10–96 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ МАШИНИСТОВ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 1. Пункт 1.2 Типової інструкції після слів "котлів даного типу" доповнити словами та цифрами "та пройшли навчання та інструктажі з охорони праці відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 2. У абзаці десятому пункту 1.6 Типової інструкції слова та цифри "Правилами безпеки в газовому господарстві затвердженими наказом Держпроматомнагляду СРСР від 26.10.94 р. N 3" замінити словами та цифрами "Правилами безпеки систем газопостачання України затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 01.10.97 N 254 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.05.98 за N 318/2758".  Начальник управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. І. Іванченко   ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ МАШИНИСТОВ ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 26 мая 1994 года № 51 распространяется на все ведомства предприятия организации Украины независимо от их ведомственной отраслевой принадлежности и частных лиц которые являются владельцами котлов определяет права и обязанности операторов машинистов далее операторов паровых и водогрейных котлов далее котлов а также устанавливает порядок безопасного их обслуживания. 1.2. Для управления и обслуживания котлов экономайзеров трубопроводов и вспомогательного оборудования питательных насосов установок золоудаления и т. д. владелец обязан назначить операторов имеющих удостоверение на право обслуживания котлов данного типа. 1.3. На основании настоящей инструкции с учетом местных условий эксплуатации владельцем должна быть разработана и утверждена в установленном порядке производственная инструкция. 1.4. Во время работы оператор должен иметь при себе удостоверение на право обслуживания котлов. 1.5. Персонал котельной должен четко знать и выполнять все требования изложенные в производственной инструкции. 1.6. К обслуживанию котлов могут быть допущены лица не моложе 18 лет прошедшие медицинское освидетельствование с целью определения их физического состояния и соответствия требованиям предъявляемым к этой профессии. Непериодическая проверка знаний операторов котлов проводится не реже 1 раза в 12 месяцев. Внеочередные проверки знаний у них проводятся: а при переходе на другое предприятие; б в случае перевода на обслуживание котлов другого типа; в при переводе обслуживаемых котлов на другой вид топлива; г при перерыве в работе более 6 месяцев; д по решению администрации или по требованию инспектора Госнадзорохрантруда. Комиссия по проверке знаний назначается приказом по предприятию участие в ее работе инспектора Госнадзорохрантруда не обязательно. При переводе персонала на обслуживание котлов работающих на газообразном топливе должна быть проведена дополнительная проверка знаний в порядке установленном «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» утвержденными приказом Госпроматомнадзора СССР от 26.10.94 № 3. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев операторы котлов проходят проверку знаний в комиссии предприятия и в случае удовлетворительных результатов проверки допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков по программе утвержденной администрацией предприятия владельцем котла . 1.7. Если котлы обслуживаются в смене несколькими операторами то они должны непосредственно подчиняться и выполнять указания старшего оператора назначенного администрацией предприятия руководством цеха участка. 1.8. Прием смены и ее сдача должны производиться с соблюдением требований Правил внутреннего распорядка. 1.9. При приеме смены оператор старший оператор обязан ознакомиться с записями в сменном журнале и совместно с оператором старшим оператором сдающим смену проверить исправность работающих котлов и относящегося к ним оборудования приборов и средств защиты: экономайзеров бойлеров деаэраторов сепараторов непрерывной продувки предохранительных клапанов водоуказательных приборов автоматических сигнализаторов предельно допустимых уровней воды манометров термометров автоматики безопасности по всем ее параметрам запорной и регулирующей арматуры питательных спускных продувочных и паротрубопроводов питательных насосов оборудования шлако- и золоудаления дымососов вентиляторов оборудования подачи топлива в топке котлов и т. д. При этом должна быть проверена также исправность аварийного освещения и сигнализация для вызова администрации. 2. ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА КОТЛОВ 2.1. При подготовке котла к растопке оператор должен: 2.1.1. Перед растопкой тщательно проверить: а исправность топки и газоходов запорных и регулирующих устройств; б исправность контрольно-измерительных приборов арматуры гарнитуры питательных устройств дымососов и вентиляторов а также наличие естественной тяги; в исправность оборудования для сжигания соответствующего вида топлива; г заполнение котла водой до отметки низшего уровня а при наличии водяного экономайзера заполнение его водой; д держится ли уровень воды в котле и нет ли пропуска воды через лючки фланцы и арматуру: е нет ли заглушек перед и после предохранительных клапанов на паро- мазуто- и газопроводах на питательной спускной и продувочной линиях; ж отсутствие в топке и газоходах людей или посторонних предметов. 2.1.2. Провентилировать топку и газоходы в течение 10 15 мин в зависимости от конструкции котла путем открытия дверей топки поддувала шиберов для регулирования подачи воздуха заслонок естественной тяги а при наличии дымососов и вентиляторов путем их включения. До включения дымососа для вентиляции топки и газоходов у котлов работающих на газообразном топливе необходимо убедиться что ротор не задевает корпуса дымососа для чего ротор проворачиваегся вручную. Включение дымососов во взрывоопасном исполнении допускается только после проветривания котлов естественной тягой и после проверки исправности дымососа. 2.1.3. Для котла работающего на газообразном топливе помимо выполнения требований пп. 2.1.1 2.1.2: а проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта а краны на продувочных газопроводах открыты ; б продуть газопровод через продувочную свечу постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу. Если после проверки газоанализатором или другим надежным способом окажется что в газопроводе отсутствует взрывоопасная газовоздушная смесь свечу следует закрыть; в убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов газового оборудования и арматуры путем обмыливания резьбовых и фланцевых соединений. Пользование открытым огнем при выполнении этой работы категорически запрещается; г проверить по манометру соответствие давления газа а при двухпроводных горелках кроме того соответствие давления воздуха перед задвижками горелок при работающем дутьевом вентиляторе установленному давлению; д отрегулировать тягу растапливаемого котла установив разрежение в топке 2 3 мм вод. ст. 2.1.4. Для котла работающего на жидком топливе температуру топлива довести до величины установленной в инструкции прогреть паровую линию к форсункам. Убедившись в исправности оборудования в сменном журнале оператор старший оператор должен сделать запись о сдаче и приеме смены. Если при проверке будет обнаружена неисправность оборудования то принимающий смену оператор старший оператор должен сделать об этом запись в сменном журнале и поставить в известность об этом лицо ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов для принятия им соответствующего решения по данному вопросу и дачи необходимого указания оператору. 2.1.5. Оператору запрещается оставлять рабочее место при отсутствии сменщика в этом случае необходимо сообщить лицу ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов начальнику котельной и руководствоваться его указаниями. 2.1.6. Не разрешается принимать и сдавать смену во время ликвидации аварий в котельной. 2.1.7. Оператор во время смены не должен отвлекаться от выполнения обязанностей возложенных на него производственной инструкцией. 2.1.8. Оператору запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля. Котлы не имеющие кирпичной кладки допускается оставлять в запертом на замок помещении не ожидая снижения давления до атмосферного если после прекращения горения в топке и удаления остатков топлива из нее а также шлака и золы из бункера давление в котле начало снижаться. 2.1.9. Оператор не должен допускать в котельную посторонних лиц. Они могут допускаться только с разрешения администрации и в сопровождении ее представителя. 2.1.10. Помещение котельной котлы и все оборудование ее должны содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте. Запрещается загромождать помещение котельной или хранить в нем какие-либо материалы и предметы. Проходы в котельном помещении и выходы из него должны быть всегда свободными. Двери для выхода из котельной должны легко открываться наружу. 2.2. При растопке котлов оператор должен: 2.2.1. Производить растопку котлов только при наличии распоряжения записанного в сменном журнале лицом ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов или заменяющим его лицом. В распоряжении должны быть указаны продолжительность заполнения котла водой и температура ее. Оператор должен быть заблаговременно предупрежден о времени растопки котла. 2.2.2. Производить растопку котлов в течение времени установленного администрацией при слабом огне уменьшенной тяге закрытом паровом вентиле и открытом предохранительном клапане или вентиле кране для выпуска воздуха. При растопке котла необходимо обеспечить равномерный прогрев его частей и заблаговременно включить устройство для подогрева воды в нижнем барабане котла. Применение при растопке котла работающего на твердом топливе легковоспламеняющихся материалов бензина керосина и др. не допускается. 2.2.3. При наличии у пароперегревателя котла устройства для предохранения его элементов от перегрева при растопке котла включить это устройство. 2.2.4. При наличии у водяного экономайзера обводного газохода горячие газы из котла необходимо направить через этот газоход закрыв заслонки для пропуска газов через экономайзер. Переводить горячие газы на газоход экономайзера следует после того как установится регулярное питание котла. При отсутствии обводного газохода для предупреждения нагрева воды в экономайзере сверх допустимой температуры производить прокачивание через экономайзеры воды направляемой по сгонной линии в бак или дренаж. Если котлы имеют водяные экономайзеры кипящего типа и рециркуляционные линии соединяющие водяное пространство барабана с нижними коллекторами экономайзера то перед растопкой котла открыть вентили на этих линиях. 2.2.5. Горелку котла работающего на газообразном топливе зажигать следующим образом: внести в топку к устью включаемой горелки запальник подать газ медленно открывая задвижку перед горелкой и следя за тем чтобы он загорелся сразу тут же начать подачу воздуха затем увеличить подачу газа и воздуха одновременно регулируя разрежение в топке и пламя у горелки. Удалить запальник из топки после получения устойчивого факела. Если при розжиге горелки пламя запальника погасло немедленно прекратить подачу газа в горелку вынуть запальник из топки и провентилировать топку и газоходы в течение 10 15 мин. Только после этого можно приступить к розжигу горелки. При наличии у котла нескольких горелок зажигание их производится последовательно. Если при растопке погаснут все или часть зажженных горелок немедленно прекратить подачу газа к ним убрать из топки запальник и провентилировать топку и газоходы в течение 10 15 мин. Только после этого повторно зажигать горелки. Зажигая горелки не следует стоять против отверстий-гляделок растопочных люков чтобы не пострадать от случайно выброшенного из топки пламени. Оператор должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты защитные очки и др. . Оператору запрещается: а зажигать погасшие горелки без предварительной вентиляции топки и газоходов; б зажигать газовый факел от соседней горелки. Розжиг топок котлов оборудованных автоматикой производить с обязательным выполнением требований инструкций заводаµµ–изготовителя котлов или специализированных пусконаладочных организаций по обслуживанию автоматики. 2.2.6. При паровом распылении жидкого топлива для зажигания форсунки в топку ввести горящий растопочный факел подать пар к форсунке а затем топливо путем постепенного открытия вентиля. После воспламенения мазута изменяя подачу мазута пара и воздуха отрегулировать горение. 2.2.7. При механическом распылении мазута после внесения в топку горящего растопочного факела или включения автоматики розжига приоткрыть воздушный шибер и медленно открывая вентиль подать мазут в топку. После того как мазут загорится отрегулировать горение. 2.2.8. Растопочный факел удалять из топки лишь тогда когда горение станет устойчивым. Если мазут не загорелся немедленно прекратить подачу его в форсунки убрать из топки растопочный факел и провентилировать топку газоходы и воздухопроводы в течение 10 15 мин установить причину незагорания топлива и устранить ее. Только после этого снова приступить к зажиганию форсунки. При наличии у котла нескольких форсунок зажигание их производить последовательно. Если при растопке погаснут все работающие форсунки немедленно прекратить подачу в них топлива убрать из топки ручные растопочные факелы и провентилировать топку дымоходы и воздухопроводы в течение 10 15 мин при работающем дымососе и вентиляторе. После этого можно снова зажигать форсунки. Если погаснет часть работающих форсунок надо немедленно прекратить подачу топлива в эти форсунки а затем зажечь их при помощи горящего ручного растопочного факела. Разжигая форсунки нельзя стоять против отверстий-гляделок растопочных люков чтобы не пострадать от случайного выброса пламени. Оператору запрещается зажигать факел форсунки от соседней раскаленной кладки топки без растопочного факела . 2.2.9. Когда из открытого предохранительного клапана или воздушного вентиля начнет выходить пар закрыть предохранительный клапан или воздушный вентиль и открыть продувочный вентиль за пароперегревателем. 2.2.10. Подтягивание болтов лазов люков во время растопки котла производить с большой осторожностью только нормальным ключом без применения удлиняющих рычагов и в присутствии лица ответственного за содержание котлов в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию котлов. Для котлов с рабочим давлением до 0 6 МПа 6 кгс/см2 подтягивание болтов лазов и люков допускается при давлении не более 50% рабочего давления от 0 6 до 6 МПа от 6 до 60 кгс/см2 при давлении не более 0 3 МПа 3 кгс/см2 свыше 6 МПа 60 кгс/см2 при давлении не более 0 5 МПа 5 кгс/см2 . 2.2.11. При растопке вести контроль за перемещением элементов котла при тепловом расширении по указателям перемещения реперам . 2.3. При включении котла в работу оператор должен: 2.3.1. Перед включением котла в работу проверить: а исправность действия предохранительных клапанов водоуказательных приборов манометра и питательных устройств; б показания сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия; в включение автоматики безопасности сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлов; г продувку котла. Проверка исправности действия предохранительных клапанов водоуказательных приборов манометра а также продувка котла должна проводиться в рукавицах с целью исключения ожогов обслуживающего персонала. Запрещается пуск в работу котлов с неисправными арматурой питательными приборами автоматикой безопасности и средствами противоаварийной защиты и сигнализации. 2.3.2. Включение котла в паропровод необходимо производить медленно после тщательного прогрева и продувки паропровода. При прогреве следить за исправностью паропровода компенсаторов опор и подвесок а также за равномерным расширением паропровода. При возникновении вибрации или резких ударов приостановить прогрев до устранения дефектов. 2.3.3. При включении котла в находящийся в работе паропровод убедиться что давление в котле равно или несколько ниже давления в паропроводе но не более чем на 0 05 МПа 0 5 кгс/см2 при этом горение в топке уменьшить. Если при этом в паропроводе будут возникать толчки или гидравлические удары немедленно приостановить включение котла и увеличить продувку паропровода. 2.3.4. По мере повышения нагрузки котла уменьшить продувку пароперегревателя а при достижении примерно половины нормальной нагрузки продувку прекратить. 2.3.5. Время начала растопки и включения котла в работу записать в сменном журнале. 2.4. При работе котла оператор должен: 2.4.1. Следить за исправностью котла и всего оборудования котельной и строго соблюдать установленный режим работы котла. 2.4.2. Выявляемые в процессе работы оборудования неисправности записывать в сменный журнал. Принимать немедленные меры к устранению неисправностей угрожающих безопасной и безаварийной работе оборудования. Если неисправности устранить собственными силами невозможно сообщить об этом лицу ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов начальнику котельной . 2.4.3. Особое внимание во время работы обращать на: а поддержание нормального уровня воды в котле и равномерное питание его водой. При этом не допускать чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого высшего уровня; б поддержание нормального давления пара; повышение давления в котле выше разрешенного не допускается; в поддержание температуры перегретого пара а также температуры питательной воды экономайзера; г нормальную работу горелок форсунок . 2.4.4. Проверка исправности действия манометров предохранительных клапанов указателей уровня воды и питательных насосов должна производиться с записью в сменный журнал в следующие сроки: а для котлов с рабочим давлением до 1 4 МПа 14 кгс/см2 включительно не реже одного раза в смену; б для котлов с рабочим давлением свыше 1 4 МПа 14 кгс/см2 до 4 МПа 40 кгс/см2 включительно не реже одного раза в сутки кроме котлов установленных в тепловых электростанциях ; в для котлов установленных на тепловых электростанциях в соответствии с графиком утвержденным главным инженером. О результатах проверки делается запись в сменном журнале. 2.4.5. Проверка исправности манометра производится с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль. Не реже одного раза в 12 месяцев манометры должны быть проверены с установкой клейма или пломбы в порядке предусмотренном Госстандартом Украины. 2.4.6. Проверка указателей уровня воды проводится путем их продувки. Исправность сниженных указателей уровня проверяется сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия. 2.4.7. Исправность предохранительных клапанов проверяется принудительным кратковременным их «подрывом». Работа котлов с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами запрещается. Запрещается заклинивать предохранительные клапаны или дополнительно нагружать их. 2.4.8. Исправность всех питательных насосов или инжекторов должна проверяться путем кратковременного пуска каждого из них в работу. 2.4.9. Проверка исправности сигнализации и автоматических защит должна проводиться в соответствии с графиком и инструкцией разработанными и утвержденными администрацией предприятия владельцем котла в установленном порядке. 2.4.10. Забрасывание твердого топлива на колосниковую решетку ручной топки производить небольшими порциями как можно быстрее при ослабленном или выключенном дутье. При наличии нескольких загрузочных дверец загрузку топлива через каждую дверцу производить поочередно после того как ранее заброшенное в соседнюю дверцу топливо хорошо разгорится. Высоту слоя топлива на колосниковой решетке поддерживать в зависимости от сорта и качества топлива по указанию администрации. При увеличении нагрузки котла необходимо сначала увеличить тягу а затем прибавить дутье при снижении сначала уменьшить дутье а затем тягу. Дверцы топок должны быть закрыты и заперты на щеколды. 2.4.11. При работе котла на газовом топливе для увеличения нагрузки постепенно сначала увеличивать давление газа затем воздуха и отрегулировать тягу для уменьшения сначала убавить подачу воздуха затем газа после чего отрегулировать тягу. Если при работе котла на газе погаснут все горелки или часть из них прекратится подача воздуха в горелки работающие с принудительной подачей воздуха или резко повысится давление газа перед горелками немедленно прекратить подачу газа в горелки перекрыв для этого отключающую арматуру перед горелками провентилировать топку газоходы и воздуховоды выяснить и устранить причину нарушения нормального режима горения после чего приступить к повторному розжигу котла сделав соответствующую запись в сменном журнале. 2.4.12. При работе котла на жидком топливе для увеличения нагрузки прибавить тягу увеличить подачу воздуха и затем мазута на паровых форсунках перед увеличением подачи мазута увеличивается подача пара ; для уменьшения сначала убавить подачу мазута пара и воздуха а затем уменьшить тягу. В случае если при работе котла на жидком топливе погаснут все форсунки немедленно прекратить подачу топлива а также пара при паровом распылении убавить дутье и тягу и устранить причину прекращения горения. 2.4.13. Периодическую продувку котла производить в сроки установленные администрацией предприятия владельцем котла из нижних точек котла в присутствии старшего по смене оператора. О предстоящей продувке котла должны быть предупреждены персонал работающий в котельной а также лица ремонтирующие соседние котлы. До продувки убедиться в исправности водоуказательных приборов питательных устройств и наличии воды в питательных баках а также в том что котлы находящиеся в ремонте или чистке отключены от продувочных линий в соответствии с п. 1.13. Уровень воды в котле перед продувкой должен быть немного выше нормального. Открытие продувочной арматуры производить осторожно и постепенно. При наличии двух запорных устройств сначала открыть второе от котла устройство а после прекращения продувки сначала закрыть первое от котла устройство. Периодическая продувка должна производиться двумя лицами одно из которых непосредственно открывает и закрывает вентили а второе наблюдает за водоуказательными приборами. В случае возникновения в продувочных линиях гидравлических ударов вибрации трубопровода или других ненормальностей продувка должна быть немедленно прекращена. По окончании продувки следует убедиться что запорные органы на продувочной линии надежно закрыты и не пропускают воду. Запрещается производить продувку при неисправной продувочной арматуре открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов а также при помощи удлиненных рычагов. Время начала и окончания продувки котла записывается в сменном журнале. 2.4.14. Оператору запрещается производить во время работы котла подчеканку заклепочных швов заварку элементов котла и т. п. 2.4.15. Чистку ручной топки производить при пониженной нагрузке котла ослабленном или выключенном дутье и пониженной тяге. При ручном золоудалении шлак и золу удаляемые из топки в бункер заливать водой в самом бункере или в вагонетке если последняя установлена под шлаковым затвором в изолированной камере. Спуск шлака и золы производить с ведома старшего оператора котла. Перед спуском шлака и золы из бункера или топки предупредить всех рабочих находящихся в зольном помещении. При открытии шлаковых затворов не разрешается находиться вблизи них. При удалении шлака и золы из топки непосредственно на рабочую площадку над местом их заливки включить вытяжную вентиляцию. 2.4.16. Удаление с поверхностей нагрева котлов шлака золы обдувкой производить в сроки установленные администрацией предприятия владельцем котла . Перед обдувкой котла увеличить тягу. Если тяга не может быть увеличена ослабить горение в топке путем уменьшения дутья. Обдувку производить по ходу газов начиная с поверхностей нагрева расположенных в топочной камере или в первом газоходе. О проведении обдувки котла предупредить весь обслуживающий его персонал. Во избежание ожогов становиться в стороне от дверок. Обдувку немедленно прекратить если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки а также при выявлении неисправностей котла или обдувочного устройства. 2.4.17. Все устройства и приборы автоматического управления и безопасности котла поддерживать в исправном состоянии и регулярно проверять. 2.5. При остановке котла оператор должен: 2.5.1. Во всех случаях за исключением аварийной остановки производить остановку только по получении письменного разрешения администрации. При остановке котла: а поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения; б прекратить подачу топлива в топку; в отключить его от паропроводов после полного прекращения горения в топке и прекращения отбора пара а при наличии пароперегревателя открыть продувку. Если после отключения котла от паропровода давление в котле повышается усилить продувку пароперегревателя. Разрешается также произвести небольшую продувку котла и пополнение его водой; г произвести расхолаживание котла и спуск воды из него в порядке установленном администрацией. 2.5.2. При остановке котла работающего на твердом топливе: а дожечь при уменьшенных дутье и тяге остатки топлива находящегося в топке. Запрещается тушить горящее топливо засыпая его свежим топливом или заливая водой; б прекратить дутье и уменьшить тягу; в очистить топку и бункера; г прекратить тягу закрыв дымовую заслонку топочные и поддувальные дверцы при механической топке прекратить тягу после охлаждения решетки . 2.5.3. При остановке котла работающего на газообразном топливе с принудительной подачей воздуха уменьшить а затем совсем прекратить подачу в горелки газа а вслед за этим воздуха. При инжекционных горелках сначала прекратить подачу воздуха а потом газа. После отключения всех горелок отключить газопровод котла от общей магистрали открыть продувочную свечу на отводе а также провентилировать топку газоходы и воздухопроводы. 2.5.4. При остановке котла работающего на жидком топливе: а прекратить подачу топлива в форсунку; б прекратить подачу пара в паровую форсунку или воздуха при воздушном распылении; в при наличии нескольких форсунок производить выключение их последовательно уменьшая дутье и тягу; г провентилировать топку газоходы после чего закрыть дутье и тягу. 2.5.5. Консервацию остановленных котлов производить в соответствии с указаниями указанными в инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котлов. 2.6. При аварийных ситуациях оператор обязан: 2.6.1. Без получения чьего-либо распоряжения в аварийных случаях немедленно остановить котел и сообщить об этом лицу ответственному за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов начальнику котельной или лицу заменяющему его. Это он должен сделать: а при обнаружении неисправности предохранительного клапана или других заменяющих его предохранительных устройств; б если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного более чем на 10% и продолжает расти несмотря на прекращение подачи топлива уменьшение тяги дутья и усиленное питание котла водой; в при упуске воды из котла ниже нижней кромки водоуказательного стекла . Подпитка котла водой при этом категорически запрещается; г если уровень воды быстро снижается несмотря на усиленное питание котла водой; д если уровень воды поднялся выше верхней кромки водоуказательного стекла и продувкой котла не удается снизить его; е если прекращено действие всех питательных устройств; ж если прекращено действие всех водоуказательных приборов; з если в основных элементах котла барабане коллекторе камере жаровой трубе огневой коробке кожухе топки трубной решетке внешнем сепараторе паропроводе и т. п. будут обнаружены трещины выпучины пропуски в сварных швах обрывы двух и более находящихся рядом связей; и если обнаружена загазованность котельной с котлами работающими на газообразном топливе прекращена подача газа произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах; к если прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге а также повреждены элементы котла и его обмуровки создающие опасность для обслуживающего персонала или угрозу разрушения котла; л при недопустимом повышении или понижении давления в тракте прямоточного котла до встроенных задвижек; м при погасании факелов в топке при камерном сжигании топлива; н при снижении расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого значения; о при снижении давления воды в тракте водогрейного котла; п при повышении температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20 оС ниже температуры насыщения соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе котла; р при неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации включая исчезновение напряжения на этих устройствах; с если возник пожар в котельной или загорелись сажа или частицы топлива в газоходах угрожающий обслуживающему персоналу или котлу при этом весь обслуживающий персонал котельной находящийся на смене должен принять меры к тушению пожара согласно плану ликвидации возможных аварийных ситуаций и при необходимости вызвать пожарную команду. 2.6.2. Причины аварийной остановки котла записать в сменном журнале. 2.6.3. При появлении течи в заклепочных швах или в местах вальцовки труб свищей на трубах поверхностей нагрева котла а также при других повреждениях и неисправностях котла арматуры не требующих немедленной остановки котла срочно сообщить об этом администрации и сделать запись в сменном журнале. 2.6.4. При аварийной остановке котла оператор должен: а прекратить подачу топлива и воздуха резко ослабить тягу; б как можно быстрее удалить горящее топливо из топки; в исключительных случаях при необходимости горящее топливо залить водой наблюдая за тем чтобы струя воды не попадала на стенки котла и обмуровки; в после прекращения горения в топке открыть на некоторое время дымовую заслонку а в ручных топках топочные дверцы; г отключить котел от главного паропровода; д выпускать пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный выхлопной вентиль в п. 2.6.1. 2.6.5. При остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива в экономайзере пароперегревателе или газоходах немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку прекратить тягу остановив дымососы и дутьевые вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки. Если возможно заполнить газоход паром и после прекращения горения провентилировать топку. 2.6.6. При пожаре в котельной с котлами работающими на газообразном топливе немедленно отключить газопровод котельной с помощью задвижки установленной вне помещения котельной. Аварийная остановка котлов на тепловых электростанциях должна осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей утвержденных Министерством энергетики и электрификации СССР 20.02.89. 2.7. При выполнении ремонтных работ оператор должен: 2.7.1. До начала проведения каких-либо работ внутри котла соединенного с другими работающими котлами общими трубопроводами паропровод питательные дренажные спускные линии и т.п. а также перед осмотром или ремонтом элементов работающих под давлением отключить котел от всех трубопроводов заглушками. При этом допускается отключение котлов с давлением свыше 39 кгс/см2 двумя запорными органами если между ними имеется дренажное устройство с диаметром условного прохода не менее 32 мм имеющее прямое соединение с атмосферой. В этом случае приводы запорных органов а также вентилей открытых дренажей запереть на замок так чтобы исключалась возможность ослабления плотности их при запертом замке. Ключ от замка должен храниться у лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов начальника котельной . При работе на газовом жидком и пылевидном топливе котел надежно разобщить с общим топливопроводом. 2.7.2. Открывание люков и лючков а также ремонт элементов котлов производить только при полном отсутствии давления. Перед открыванием люков и лючков расположенных в пределах водяного пространства воду из элементов котлов и экономайзеров удалить. 2.7.3. Выполнение работ внутри топок и газоходов котла производить только при температуре 50 60 оС по письменному разрешению наряду-допуску лица ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов начальника котельной после соответствующей проверки места работы. Пребывание внутри котла или газохода при этих температурах не должно превышать 20 мин. 2.7.4. Перед началом работы топку и газоходы хорошо провентилировать осветить и надежно защитить от возможного проникновения газов и пыли из газоходов работающих котлов. При этом чистота воздуха в топке и газоходах должна соответствовать требованиям санитарных норм. При работе на газообразном или пылевидном топливе необходимо также надежно отключить котел заглушкой от общего газо- или пылепровода. Чистота воздуха в топке или газоходах должна быть подтверждена анализом. 2.7.5. На вентилях задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов а также на пусковых устройствах дымососов дутьевых вентиляторов и питателях топлива вывесить плакаты: «Не включать работают люди». При этом у пусковых устройств дымососов дутьевых вентиляторов и питателей топлива снять плавкие вставки. Установку и снятие заглушек производить по наряду-допуску. 2.7.6. При работе в котле на его площадках и в газоходах для электроосвещения применять напряжение не выше 12 В. 2.7.7. Перед закрытием люков и лазов проверить нет ли внутри котла людей или посторонних предметов а также наличие исправности устройств устанавливаемых внутри котла. 2.7.8. Если в котельной работающей на газообразном топливе не работали все котлы то при входе в нее проверить газоанализатором или другим надежным способом наличие газа в помещении. При обнаружении признаков загазованности помещения котельной включение и выключение электроосвещения и электрооборудования выполненного не во взрывозащищенном исполнении растопка котлов а также пользование открытым огнем запрещаются. Включение электроосвещения и искусственной приточной вентиляции разрешается только после того как проверкой будет установлено что помещение котельной не загазовано. 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 3.1. Оператор машинист котлов обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет ответственность за нарушения требований изложенных в данной Инструкции и в соответствии с действующим законодательством Украины. 5