НПАОП 0.00-5.19-96

НПАОП 0.00-5.19-96 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) портальных кранов

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475  Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. У пункті 1.2 Типової інструкції і далі за текстом слово "власник" замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках. 3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках. 4. У пункті 1.5 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках. 5. У пункті 1.8 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів" затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533". 6. Пункт 1.9 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.9. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил інструкцій для стропальників інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511". 7. Пункти 1.10 та 1.11 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.12 - 1.13 Типової інструкції вважати пунктами 1.10 - 1.11 відповідно. 8. У пункті 2.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "особі відповідальній за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані" замінити словами "працівнику відповідальному за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані" у відповідних відмінках. 9. У підпункті 3.1.6 Типової інструкції цифри "15" змінити цифрами "14". 10. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник портального крана несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".  Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук    УТВЕРЖДЕНО   приказом Государственного   комитета Украины по   надзору за охраной труда   от 29 января 1996 г. № 13 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ВЕДЕНИЮ РАБОТ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ МАШИНИСТОВ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128 распространяется на все ведомства предприятия организации далее предприятия Украины независимо от их ведомственной отраслевой  принадлежности и граждан которые являются владельцами кранов определяет общие права и обязанности крановщиков портальных кранов а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами. 1.2. Для управления и обслуживания портальных кранов владелец обязан назначить крановщиков имеющих удостоверение на право управления краном данного типа. В случаях предусмотренных инструкцией по монтажу и эксплуатации крана или исходя из местных условий эксплуатации крана владелец должен назначить помощника крановщика. Обучение и аттестация крановщиков и их помощников проводятся в порядке установленном Правилами. 1.3. При нахождении крана в частной собственности обязанности крановщика его помощника может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке установленном Правилами. 1.4. Для подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики; при назначении двух и более стропальщиков один из них назначается старшим. В качестве стропальщиков могут быть и другие рабочие такелажники монтажники докеры-механизаторы и другие обученные по профессии квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза. При нахождении крана в частной собственности обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке установленном Правилами. 1.5. В случаях когда зона обслуживаемая краном полностью не обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио- или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами назначается сигнальщик. 1.6. Для выполнения обязанностей крановщика и его помощника могут назначаться рабочие достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинский осмотр для определения соответствия их физического состояния требованиям предъявляемым к этим профессиям. 1.7. Во время работы крановщик и его помощник должны иметь при себе удостоверение на право управления краном. 1.8. Допуск к работе крановщиков и их помощников и стропальщиков оформляется приказом по цеху или предприятию. Допуск крановщиков к обслуживанию и ремонту электрооборудования крана может осуществляться лишь с разрешения главного энергетика предприятия в порядке установленном Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. В случае нахождения крана в частной собственности и его обслуживании в соответствии с договором ведется предприятием имеющим соответствующее разрешение органов госнадзорохрантруда порядок допуска к работе крановщиков их помощников определяется договором между владельцем крана и предприятием обслуживающей этот кран. 1.9. Перед допуском к работе руководство предприятия обязано проверить у крановщиков и их помощников знание инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов производственной инструкции и вручить ее под расписку. Кроме того выдаются крановщику или вывешиваются в местах производства работ краном графические изображения схемы безопасной строповки обвязки или зацепки грузов. 1.10. Крановщики и их помощники после перерыва в работе по специальности более одного года проходят проверку знаний в комиссии предприятия и при удовлетворительных результатах допускаются к стажировке для восстановления необходимых навыков. Если кран находится в частной собственности и обязанности крановщика или его помощника выполняет собственник то после перерыва в работе более одного года он проходит проверку знаний по договору на предприятии имеющем комиссию по аттестации крановщиков портальных кранов или в комиссии органа госнадзорохрантруда. При удовлетворительных результатах он допускается к стажировке по договору на указанном или другом предприятии имеющем краны такой же модели. 1.11. Повторная проверка знаний крановщиков их помощников комиссией предприятия проводится: 1.11.1. Периодически не реже одного раза в 12 месяцев. 1.11.2. При переходе с одного предприятия на другое. 1.11.3. По требованию инспектора органов госнадзорохрантруда далее инспектор или инженерно-технического работника осуществляющего надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов далее ИТР по надзору . Повторная проверка знаний проводится в объеме инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана производственной инструкции и Правил технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов. 1.12. Обученный и аттестованный крановщик должен: 1.12.1. Знать производственную инструкцию а также инструкцию завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и другие ведомственные документы относящиеся к организации безопасной эксплуатации портальных кранов. 1.12.2. Знать устройство крана устройство и назначение его механизмов и приборов безопасности. 1.12.3. Владеть навыками необходимыми для управления механизмами крана и ухода за ними. 1.12.4. Знать факторы влияющие на устойчивость крана и причины потери устойчивости. 1.12.5. Знать ассортимент и назначение смазочных материалов применяемых для смазки трущихся частей. 1.12.6. Знать установленный Правилами порядок обмена сигналами со стропальщиками. 1.12.7. Знать безопасные способы строповки и зацепки грузов. 1.12.8. Уметь определять пригодность к работе канатов съемных грузозахватных приспособлений стропов траверс захватов и других  и тары. 1.12.9. Знать установленный Правилами порядок производства работ кранами вблизи линий электропередачи далее ЛЭП . 1.12.10. Знать приемы освобождения от действия тока лиц попавших под напряжение и способы оказания им первой помощи. 1.13. Крановщик контролирует работу своего помощника и стропальщика отвечает за действия ученика проходящего у него стажировку и за нарушения указаний по управлению и обслуживанию крана изложенных в производственной инструкции и инструкции завода-изготовителя. 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 2.1. Прежде чем приступить к работе крановщик должен убедиться в исправности всех механизмов металлоконструкций и других частей крана а также в состоянии кранового пути. Для этого крановщик обязан: 2.1.1. Осмотреть механизмы крана тормоза их крепление а также ходовую часть тяговые и буферные устройства. 2.1.2. Проверить наличие и исправность ограждений механизмов. 2.1.3. Проверить смазку передач подшипников и канатов а также состояние смазочных приспособлений и сальников. 2.1.4. Осмотреть в доступных местах металлоконструкции крана стрелы и элементы ее подвески канаты растяжки блоки серьги и другие . 2.1.5. Осмотреть в доступных местах состояние канатов и их крепление на барабане стреле грейфере а также укладку канатов в ручьях блоков и барабанов. 2.1.6. Осмотреть крюк и его крепление в обойме грейфер спредер или грузоподъемный магнит а также цепи и кольца его подвески. 2.1.7. Проверить исправность рельсовых захватов тупиковых упоров и отключающих линеек концевых выключателей механизма передвижения а также доступность к электрической колонке подключения крана. 2.1.8. Проверить комплектность противовеса и надежность его крепления. 2.1.9. Проверить наличие и исправность приборов и устройств безопасности на кране ограничители грузоподъемности или грузового момента высоты подъема крюка подъема и опускания стрелы механизма передвижения поворота; указатель грузоподъемности анемометр и другие тормозные электромагниты сигнальные устройства электрическую защиту. 2.1.10. Проверить исправность освещения крана. 2.1.11. Произвести внешний осмотр без снятия кожухов и разборки электрических аппаратов рубильников контакторов пусковых сопротивлений концевых выключателей а также осмотреть кольца и коллекторы электрических машин их щетки и питающий кабель. 2.1.12. Проверить наличие в кабине и других местах размещения электрооборудования диэлектрических ковриков. 2.2. Крановщик совместно со стропальщиком обязан проверить исправность съемных грузозахватных приспособлений и тары наличие на них клейм или бирок с указанием грузоподъемности даты испытания и номера а на таре также собственной массы и ее назначения. 2.3. При приемке работающего крана его осмотр должен производиться совместно с крановщиком сдающим смену. Для осмотра крана администрация предприятия или цеха обязана выделить в начале смены необходимое время. 2.4. Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих механизмах и отключенном рубильнике в кабине крановщика и машинном помещении. Осмотр гибкого питающего кабеля должен производиться при отключенном рубильнике на колонке. 2.5. При осмотре крана крановщик должен пользоваться переносной лампой напряжением не более 42 В. 2.6. После осмотра перед пуском крана в работу крановщик должен установить штурвалы и рукоятки всех контроллеров в нулевое положение и лишь после этого включить главный автомат. 2.7. После включения главного автомата проверить работу кнопки аварийного выключения находящейся на пульте управления и только убедившись в ее исправности приступить к опробованию механизмов крана. 2.8. После осмотра перед началом работы крановщик обязан опробовать вхолостую все механизмы крана и проверить при этом исправность действия: 2.8.1. Механизмов крана и электрической аппаратуры. 2.8.2. Приборов и устройств безопасности имеющихся на кране. Проверка исправности действия ограничителя грузоподъемности грузового момента  осуществляется при помощи контрольного груза в сроки установленные инструкцией завода-изготовителя крана с отметкой об этом в вахтенном журнале. При отсутствии таких указаний в инструкции завода-изготовителя сроки проверки устанавливаются владельцем крана. 2.8.3. Тормозов. 2.8.4. Указателя вылета стрелы. 2.9. При обнаружении во время осмотра и опробовании крана неисправностей или недостатков препятствующих безопасной работе и невозможности их устранения своими силами крановщик не должен приступать к работе и доложить об этом лицу ответственному за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии и проинформировать лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.10. Крановщик не должен приступать к работе на кране при наличии следующих неисправностей: 2.10.1. Трещин или деформаций в металлоконструкциях крана ослаблений болтовых соединений в местах разъемных стыков. 2.10.2. Трещин в элементах подвески стрелы серьгах тягах отсутствие шплинтов и зажимов в местах крепления канатов или ослаблении их крепления. 2.10.3. Стреловой или грузовой канаты имеют число обрывов проволочек или поверхностный износ превышающие установленные Правилами нормы оборванную прядь или местное повреждение нормы браковки канатов грузоподъемных кранов приведены в приложении 10 к Правилам . 2.10.4. Механизмы подъема груза или изменения вылета имеют дефекты неисправности угрожающие безопасности при работе крана. 2.10.5. Детали тормоза механизма подъема груза или стрелы имеют дефекты. 2.10.6. Крюк имеет износ в зеве превышающий 10% первоначальной высоты сечения или нарушено крепление крюка в обойме. 2.10.7. Неисправны или отсутствуют предусмотренные паспортом крана или инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации крана приборы и устройства безопасности тормозные электромагниты сигнальные устройства электрическая защита. 2.10.8. Отсутствует ограждение механизмов или оголенных токоведущих частей электрооборудования а также отсутствует или повреждено заземление. 2.10.9. Неисправны крановые пути. 2.10.10. Повреждены или отсутствуют притивоугонные захваты и тупиковые упоры. 2.10.11. Неисправно освещение. 2.10.12. Отсутствуют пломбы на ограничителе грузоподъемности грузового момента . 2.10.13. Загрязнено стекло кабины крановщика и неисправны стеклоочистители. 2.10.14. Выявлены другие неисправности при наличии которых в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана его работа не должна допускаться до устранения этих неисправностей. 2.11. Для устранения неисправностей электрооборудования подключения портального крана к источнику питания замены плавких вставок предохранителей подключения электрообогревателя крановщик обязан вызвать электромонтера. Выполнять крановщику эти работы запрещается. 2.12. Произведя приемку крана крановщик делает соответствующую запись в вахтенном журнале о результатах осмотра и после получения задания от лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами приступает к работе. 2.13. Крановщик обязан перед началом работы проверить наличие удостоверения на право производства работ у стропальщика если стропальщик приступают к работе с ним впервые. Если для строповки грузов назначены рабочие не имеющие удостоверения стропальщика то крановщик не должен приступать к работе. 2.14. Перед началом работы крановщик должен убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны. При недостаточном освещении сильном снегопаде или тумане крановщик не приступая к работе должен сообщить об этом лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.15. При обнаружении на портале поворотном круге переходных мостиках или других участках крана посторонних предметов крановщик должен убрать их или закрепить. В зимнее время он должен очистить проходы по трапам настилам переходным мостикам от снега и льда предупредив заблаговременно об этом стропальщиков. 2.16. Подниматься на кран и спускаться с крана необходимо только по исправному трапу или лестнице не имея в руках карманах или за поясом каких-либо предметов. Инструмент вахтенный журнал и ключ должны находиться в специальной сумке подвешенной на ремне. 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 3.1. Крановщик портального крана во время работы обязан: 3.1.1. Пуск и торможение всех механизмов крана производить плавно без рывков и толчков работать внимательно и не отвлекаться от управления краном. 3.1.2. Прежде чем производить любое движение краном убедиться что этому движению не препятствуют части судов вагонов соседние краны или соскладированные грузы. 3.1.3. Выполнять работу только по указанию лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.1.4. До подъема груза подать звуковой сигнал поднять груз на высоту 200-300 мм для проверки правильности его строповки и надежности действия тормозов проверки проводятся при каждом подъеме груза . 3.1.5. Перемещение груза производить плавно не допуская резких движений и раскачивания. 3.1.6. Выполнять работу краном только по команде стропальщика или сигнальщика назначенных лицом ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. Стропальщик и сигнальщик должны быть одеты в жилеты отличительного цвета. Обмен сигналами между стропальщиком сигнальщиком и крановщиком осуществляется согласно системы сигнализации приведенной в приложении 15 к Правилам. 3.1.7. Подход крана к тупиковым упорам и линейкам концевых выключателей выполнять с повышенным вниманием помня что они предназначены для действия лишь в тех случаях когда вследствие неисправности аппаратов управления или невнимательности создается угроза повреждения крана или аварии. 3.1.8. При повторных перегонах крана с одного места на другое убедиться что путь передвижения свободен соблюдаются необходимые габариты и кабельный барабан работает нормально. 3.1.9. Перед началом передвижения с кабины управления осмотреть и определить положение крана по отношению к ближайшим швартовым тумбам и электроколонкам а также убедиться в отсутствии людей на пути передвижения. Развернуть поворотную часть крана таким образом чтобы из кабины крановщика можно было видеть тумбы и электроколонки вдоль которых должен передвигаться кран. Передвижение крана вдоль опасных зон выполнять на минимальной скорости. При этом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал с момента начала передвижения до полной остановки крана. 3.1.10. Устанавливать кран на рабочее место с таким расчетом чтобы расстояние между тумбами электроколонками и ближайшей конструкцией крана на высоте до 2 м от земли было не менее 700 мм. 3.1.11. Перемещать груз грейфер крюк спредер или съемные грузозахватные приспособления краном в горизонтальной плоскости только после подъема их не менее чем на 0 5 м выше встречающихся на пути движения предметов. Зачерпывание груза грейфером ближе 10 м от электроколонок и кабеля запрещается. 3.1.12. Перед подъемом перемещением и опусканием груза находящегося вблизи оборудования стены колонны штабеля груза вагона и других конструкций убедиться в отсутствии стропальщика и других рабочих между поднимаемым перемещаемым и опускаемым грузом и указанным оборудованием или частями сооружений а также убедиться в свободном прохождении груза. 3.1.13. При подъеме груза несколькими кранами работы должны производиться под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. Управление кранами в этих случаях может производиться только опытными крановщиками со стажем работы не менее одного года. При этом вес поднимаемого каждым краном груза включая вес траверсы не должен превышать суммарной грузоподъемности кранов при данных вылетах и должен распределяться между кранами так чтобы ни один из кранов не был перегружен. Скорость подъема опускания и поворота их должна быть одинаковая. 3.1.14. Помнить что одновременная работа кранов на один трюм может производиться только в светлое время суток и при условии что ширина люка через который подается груз должна быть не менее 8 м а длина более 9 м. При этом краны должны работать поочередно движение их стрел не должно быть встречным подача сигналов должна быть поручена опытным сигнальщикам имеющим стаж работы не менее 1 года. 3.1.15. Перед началом работы электромагнитом или грейфером убедиться что в зоне действия крана не производятся какие-либо работы и нет людей что место и зона действия крана ограждены вывешены плакаты запрещающие проход людей и дополнительно проверить: - крепление траверсы к грузовому крюку крана; - подключение электромагнитов их крепление к траверсе; - прохождение питающего кабеля и его крепление; - крепление оттяжки успокоителя к траверсе; - надежность действия устройства против закручивания траверсы. 3.1.16. При скорости ветра свыше указанной в паспорте необходимо немедленно остановить кран в наиболее безопасном месте и находиться возле крана до особого распоряжения. 3.2. Крановщику грузоподъемного крана запрещается приступать к работе: 3.2.1. Без удостоверения на право управления краном данного типа. 3.2.2. Без оформления приемки и сдачи крана в вахтенном журнале. 3.2.3. Без наличия пломб на ограничителе грузоподъемности грузового момента . 3.2.4. Без наработки в течении квартала 18 смен на грузоподъемных кранах. 3.2.5. В состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 3.2.6. При неудовлетворительном состоянии здоровья засвидетельствованном врачом. 3.2.7. После аварии или несчастного случая до особого распоряжения лица ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии и лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.2.8. Без получения инструктажа по технике безопасности. 3.2.9. На неисправном кране. 3.2.10. Если на главном рубильнике или главном автомате вывешен плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ. РАБОТАЮТ ЛЮДИ”. 3.3. Крановщику запрещается: 3.3.1. Поднимать и кантовать груз вес которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы если крановщик не знает вес груза то он должен получить такие сведения у лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.3.2. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом. 3.3.3. Подтаскивать груз по земле рельсам и лагам крюком крана при косом натяжении канатов. 3.3.4. Поднимать кирпич плитку и другие мелкоштучные материалы уложенные на поддонах без ограждения за исключением погрузки и разгрузки на землю  автомашин их прицепов железнодорожных полувагонов и платформ. 3.3.5. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы а также на краю откоса или траншеи. 3.3.6. Оставлять без надзора пульт управления при работе любого механизма крана. 3.3.7. Допускать нахождение посторонних лиц в кабине управления на поворотной и других частях крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями кроме лиц ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии ИТР по надзору слесарей или электромонтеров и стажеров о чем крановщик должен быть заблаговременно предупрежден . 3.3.8. Поднимать и перемещать груз с находящимися на нем людьми. 3.3.9. Поднимать груз засыпанный землей закрепленный или примерзший к земле заложенный или зажатый другим грузом подвешенный за один рог двурогого крюка а также груз находящийся в неустойчивом положении или таре заполненной выше ее бортов. 3.3.10. Поднимать груз подтаскиванием когда грузовой канат после блоков стрелы не сохраняет вертикального положения а также раскачивать груз для его укладки. 3.3.11. Применять съемные грузозахватные приспособления и тару не соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. 3.3.12. Допускать нахождение людей в том числе стропальщиков между грузом и стеной колонной штабелем вагоном при подъеме груза установленного вблизи указанных предметов. Это требование должно соблюдаться также и при опускании груза. 3.3.13. Поднимать опускать и перемещать груз при нахождении людей под грузом стропальщик может находиться возле поднимаемого или опускаемого груза если груз поднят не более чем на 1 м над уровнем площадки на которой находится стропальщик . 3.3.14. Использовать сменные грузозахватные органы и сменные грузозахватные приспособления для подъема людей или выполнения работ для которых они не предназначены. 3.3.15. Поднимать и перемещать грузы в случае неправильной их строповки или при отсутствии схем безопасной их строповки. 3.3.16. Поднимать перемещать и опускать взрывоопасные легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества сосуды находящиеся под давлением кранами механизмы подъема которых оборудованы фрикционными и кулачковыми муфтами включения и те которые не находятся в специальных контейнерах. 3.3.17. Выводить из действия приборы и устройства безопасности тормозные электромагниты сигнальные устройства электрическую защиту а также производить работу краном при их неисправности. 3.3.18. Освобождать краном защемленные стропы и другие съемные грузозахватные приспособления. 3.3.19. Подтягивать груз во время его подъема выравнивать положение поднимаемого опускаемого или перемещаемого груза собственным весом людей а также поправлять стропы при выборе слабины. 3.3.20. Оставлять груз грейфер грузоподъемный магнит спредер или ковш после окончания грузовых работ или на время перерыва в работе в поднятом положении. 3.3.21. Поднимать перемещать и опускать краном людей кроме случаев оказания помощи пострадавшим при этом должны быть приняты особые меры предосторожности против падения людей . В отдельных случаях разрешается подъем краном людей в специальной люльке для производства окрасочных работ ремонтных работ крепления контейнеров зачистки бортов и трюмов судов и других работ. Механизмы подъема груза таких кранов не могут быть оснащены фрикционными или кулачковыми муфтами включения. 3.3.22. Использовать конечные выключатели в качестве рабочих органов для автоматической остановки механизмов. 3.3.23. Опускать поднимать  груз в железнодорожные полувагоны и платформы в кузова автомашин на прицепы и ролл-трейлеры если в них или в кабине транспортных средств находятся люди. Исключение может быть допущено для грузоподъемных кранов с крюком из кабины которых крановщик хорошо видит всех работающих и работники имеют возможность отойти от поднимаемого опускаемого  груза на безопасное расстояние. 3.3.24. Поднимать и опускать стрелу с грузом у кранов для которых положение стрел является установочным а не рабочим. 3.3.25. Проносить груз над железнодорожными составами складскими и служебными помещениями работающим транспортом и другими. 3.3.26. Совмещать изменение вылета стрелы с подъемом или опусканием груза. 3.3.27. Производить во время работы крана чистку смазку регулировку механизмов любой ремонт или подтяжку соединений. 3.3.28. Производить ремонт и регулировку электрооборудования крана. 3.3.29. Перегружать бункерные установки. 3.3.30. Передавать управление краном другим крановщикам или посторонним лицам. 3.3.31. Оставлять кабину управления краном при поднятом грузе. 3.3.32. Продолжать работу крана: - при нахождении стропальщика сигнальщика или других людей в опасных зонах; - при интенсивном нагреве подшипников электрооборудования и прочих неисправностях; - в зимнее время при достижении температуры воздуха ниже допустимого значения указанного заводом-изготовителем в паспорте крана; - при появлении ненормальных шумов в механизмах; - при падении или повышении напряжения сверх допустимой величины указанной в инструкции по монтажу и эксплуатации крана. 3.4. При нахождении на кране помощника крановщика или стажера крановщик его помощник и стажер не имеют права отлучаться из кабины крана даже на короткое время не предупредив об этом друга друга. Если крановщик работает без помощника и стажера то уходя с крана он должен обесточить его запереть дверь кабины и укрепить кран противоугонными захватами. Входить на кран или сходить с него во время работы не разрешается. 3.5. При внезапном прекращении питания или остановке крана по другим причинам крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. Если груз в этом случае остался в поднятом положении крановщик обязан с помощью стропальщиков или других рабочих вызвать лицо ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами и в его присутствии опустить груз путем ручного растормаживания. При этом до прихода лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами крановщик должен принять меры к недопущению прохода людей под поднятым грузом. 3.6. Крановщик должен остановить кран по сигналу “СТОП” кем бы этот сигнал не подавался. 3.7. Подход крана к линейкам концевых выключателей должен осуществляться только на пониженной скорости. Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения электродвигателей не разрешается. 3.8. При необходимости перемещения грузов над перекрытиями под которыми размещены производственные или служебные помещения где находятся люди крановщик может приступать к работе только после получения письменного распоряжения руководства порта ознакомления с мероприятиями по безопасной транспортировке грузов и под непосредственным руководством лица ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.9. Крановщик обязан производить подъем перемещение и опускание груза только по сигналам стропальщика или сигнальщика. Если возникает необходимость поручить подачу сигналов другим лицам мастеру бригадиру и другим то крановщик должен быть об этом заранее проинформирован. Если сигнал подается неправильно вопреки инструкции то крановщик не должен по такому сигналу производить работу. За повреждения причиненные при работе крана вследствие неправильно поданного сигнала несет ответственность лицо подавшее неправильный сигнал и крановщик если он видел поднимаемый груз. 3.10. Перед подъемом груза из колодца трюма и опусканием его в них крановщик должен предварительно убедиться при опускании порожнего ненагруженного  крюка в том что при его низшем положении на барабане лебедки остается не менее 1 5 витка каната не считая витков находящихся под зажимным устройством. 3.11. Если во время работы крана произойдет авария или несчастный случай крановщик обязан немедленно остановить кран и доложить об этом лицу ответственному за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии и лицу ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 3.12. При возникновении на кране пожара крановщик должен немедленно выключить рубильник подающий напряжение на кран и приступить к тушению пожара вызвав одновременно через одного из членов бригады обслуживающей кран пожарную охрану. 3.13. Крановщику запрещается оставлять на площадках и механизмах крана инструмент детали посторонние предметы и другое. 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 4.1. При уходе с крана на обеденный перерыв или в других необходимых случаях крановщик обязан: 4.1.1. Установить кран в безопасное положение так чтобы его элементы не могли быть повреждены при маневрах судов вагонов или соседних кранов. 4.1.2. Установить все рукоятки контроллеров в нулевое положение выключить главный автомат и запереть дверь кабины управления выключить главный рубильник крана на колонке подключения. 4.2. После окончания работы крановщик обязан: 4.2.1. Поставить кран так чтобы он не мешал работе соседних кранов крюковую подвеску установить в верхнее положение а стрелу по возможности - на минимальный вылет. Если кран оснащен грейфером магнитом или спредером опустить их на землю в безопасное место. В случае осмотра канатов крюковая подвеска опускается на уровень тележки портала и крепится стропом. 4.2.2. Поставить все рукоятки контроллеров в нулевое положение. 4.2.3. Зажать нормально открытые тормоза забить храповики установить фиксирующие устройства и блокировки. 4.2.4. Выключить главный автомат рубильник освещение. 4.2.5. Произвести уборку крана протереть и смазать механизмы. 4.2.6. Произвести запись в вахтенном журнале о техническом состоянии и сдаче крана и расписаться. 4.2.7. Поставить кран на захваты при отсутствии сменщика . 4.2.8. Закрыть на замок кабину крана. 4.2.9. Оставить кран только после сдачи его сменщику а в его отсутствие при выполнении пунктов 4.2.1 4.2.8 сдать вахтенный журнал и ключ лицу ответственному за его хранение и выдачу. 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА. 5.1. При техническом обслуживании и ремонте крановщик портального крана обязан: 5.1.1. До проведения каких-либо профилактических или ремонтных работ убедиться в том что кран отключен от питания электроколонки выключен главный автомат и рубильник  и вывешена табличка “НЕ ВКЛЮЧАТЬ. РАБОТАЮТ ЛЮДИ”. 5.1.2. Получить на месте инструктаж по технике безопасности и указания лица ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии об объеме и особенностях работ по техническому обслуживанию или ремонту крана. 5.1.3. Работы по техническому обслуживанию в объеме предусмотренном Правилами технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских портов и работы по ремонту производить по указанию лица ответственного за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии. 5.1.4. В процессе проведения профилактического обслуживания и ремонта точно выполнять указания инструкции завода-изготовителя по разборке сборке и регулировке узлов и механизмов крана. 5.1.5. Не включать и не опробовать механизмы крана ремонт которых не окончен. 5.1.6. По окончании всех работ по техническому обслуживанию и ремонту убедиться в том что в узлах и механизмах не осталось никаких посторонних предметов все ограждения установлены на свои постоянные места. 5.1.7. Произвести поочередно контрольный пуск всех механизмов и проверить их работу на холостом ходу лишь с разрешения лица ответственного за содержание грузоподъемного крана в исправном состоянии. 5.1.8. Убедившись в исправности и надежности работы отремонтированных механизмов крана произвести запись в вахтенном журнале о выполненном объеме технического обслуживания и готовности крана в дальнейшей эксплуатации. К работе связанной с обслуживанием и ремонтом крана допускаются слесари электромонтеры по техническому обслуживанию и ремонту грузоподъемных кранов или наладчики имеющие соответствующие удостоверения. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА 6.1. Крановщик портального крана обученный и аттестованный в соответствии с Правилами несет личную ответственность за нарушение требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины. СОДЕРЖАНИЕ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ 3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА