НПАОП 0.00-5.20-94

НПАОП 0.00-5.20-94 Типовая инструкция для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов

Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда Государственный нормативный акт про охрану труда ДНАОП 0.00-5.20-94 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій Наказ Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 року N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474 З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити: Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596 що додаються. Зміни до Типової інструкції для осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів стрілових самохідних автомобільних гусеничних залізничних пневмоколісних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів які обслуговують вантажопідіймальні крани затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів портальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088 що додаються. Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів кранів мостового типу мостових козлових напівкозлових затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168 що додаються. Зміни до Типової інструкції для операторів машиністів парових та водогрійних котлів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292 що додаються. 2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці. 4. Заступнику начальника відділу персоналу діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.  Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 1 жовтня 2007 р. N 232 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474  Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107 зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594 1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 далі - Правила ". 2. Пункт 1.2 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.2. Для здійснення відомчого нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин далі - вантажопідіймальні крани їх власник наказом призначає працівника чи групу працівників які здійснюють відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин далі - працівник з нагляду після перевірки у нього знань Правил відповідних інструкцій для кранівників стропальників слюсарів електрослюсарів з ремонту та обслуговування кранів відповідних інструкцій заводів-виготівників з монтажу та експлуатації підйомних споруд інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511. Кількість працівників з нагляду визначається суб'єктом господарювання відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням специфіки виробництва". 3. Пункт 1.3 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.4 - 1.10 Типової інструкції вважати пунктами 1.3 - 1.9 відповідно. 4. У тексті Типової інструкції слова "власником ІТП по нагляду" замінити словами "суб'єктом господарювання працівника з нагляду" у відповідних відмінках слова "цією особою" замінити словами "цим працівником". 5. У пункті 1.5 Типової інструкції і далі за текстом слова "осіб відповідальних за утримання кранів в справному стані або відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами" замінити словами "працівників відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані або працівників відповідальних за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках. 6. Пункт 1.9 Типової інструкції вилучити. 7. У пункті 2.1 Типової інструкції слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами устройства электроустановок 6-е издание переработанное и дополненное . Энергоатомиздат 1987 г." зі змінами далі - ПУЕ ПБЕЕС Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 N 258 зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1143/13017 далі - ПТЕ " а слова "Держнаглядохоронпраці України" і далі по тексту замінити словом "Держгірпромнагляд" у відповідних відмінках. 8. У підпунктах 2.2.2 2.2.5 2.2.6 та 2.3.3 Типової інструкції слова "органів держнаглядохоронпраці" замінити словами "територіальних органів Держгірпромнагляду" у відповідних відмінках. 9. У підпункті 3.1.2 Типової інструкції слова "Забороняти експлуатацію" замінити словами "Вживати заходів щодо припинення експлуатації". 10. Пункт 4.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "4.1. Працівник який здійснює відомчий нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".  Заступник начальника управління організації державного нагляду у металургії машинобудуванні енергетиці будівництві та котлонагляду В. М. Бабійчук  УТВЕРЖДЕНО приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 20 октября 1994г. № 107 ЗАРЕГИСТРИРОВАНО в Министерстве юстиции Украины 13 марта 1995 г. № 58/594 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ для инженерно-технических работников осуществляющих надзор за содержанием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов далее – Правила утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 № 128 распространяется на все министерства ведомства предприятия организации и граждан которые являются владельцами кранов. 1.2. Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов их владелец приказом должен назначить инженерно-технического работника при наличии более 50 грузоподъемных кранов на которые распространяются Правила – группу работников по надзору за грузоподъемными кранами после проверки у него знаний Правил инструкций для крановщиков стропальщиков слесарей электрослесарей по ремонту и обслуживанию кранов инструкций заводов-изготовителей по монтажу и эксплуатации кранов РД ГОСТ ДСТУ и других нормативных документов далее НД по кранам комиссией с участием в ней инспектора котлонадзора далее инспектор выдачи соответствующего удостоверения и должностной инструкции. 1.3. Для владельцев имеющих грузоподъемные краны в количестве до 20 единиц инженерно-технический работник по надзору за грузоподъемными кранами далее – ИТР по надзору может назначаться вышестоящей организацией и может быть один для нескольких владельцев. 1.4. При невозможности назначения владельцем ИТР по надзору его обязанности может выполнять ИТР по надзору другого предприятия или организации имеющих в своем штате квалифицированных обученных и аттестованных в установленном порядке ИТР по надзору способных обеспечить надлежащий технический надзор за грузоподъемными кранами владельца. Порядок назначения условия выполнения обязанностей этим лицом и его взаимоотношения с обслуживающим персоналом и должностными лицами владельца определяются договором заключенным владельцем грузоподъемных кранов с указанным предприятием или организацией. 1.5. ИТР по надзору подчиняется главному инженеру или заместителю руководителя по охране труда предприятия или организации. 1.6. На ИТР по надзору не могут быть возложены обязанности лиц ответственных за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 1.7. ИТР по надзору осуществляет также надзор за безопасной эксплуатацией съемных грузозахватных приспособлений тары используемых при работе грузоподъемных кранов подкрановых путей и люлек при подъеме людей. 1.8. ИТР по надзору работает по плану утвержденному должностным лицом в подчинении которого он находится. Период времени на который должен составляться план работы ИТР по надзору месячный квартальный годовой планы устанавливается владельцем грузоподъемных кранов с учетом обеспечения выполнения требований НД по эксплуатации грузоподъемных кранов. 1.9. Во время отпуска командировки болезни и в других случаях отсутствия ИТР по надзору выполнение его обязанностей возлагается на другого работника прошедшего проверку знаний Правил и имеющего соответствующее удостоверение. 1.10. Периодическая проверка знаний ИТР по надзору за грузоподъемными кранами проводится каждые 3 года. 2. ОБЯЗАННОСТИ ИТР ПО НАДЗОРУ ЗА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ 2.1. ИТР по надзору в своей работе обязан руководствоваться действующими Правилами Правилами устройства электроустановок Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Методическими указаниями Госнадзорохрантруда Украины другими НД регламентирующими безопасность при эксплуатации грузоподъемных кранов и настоящей Инструкцией. 2.2. ИТР по надзору обязан: 2.2.1. Осуществлять надзор за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов съемных грузозахватных приспособлений тары люлек для подъема людей подкрановых путей путем проведения периодических обследований в соответствии с утвержденным владельцем графиком планом работы . При этом он должен принимать меры по предупреждению работы с нарушением правил безопасности обращая особое внимание на соблюдение правил производства работ в частности на: - наличие графических изображений безопасных способов строповки грузов и выполнение их при производстве работ кранами; - соблюдение правильных приемов работы и условий личной безопасности стропальщиков; - соблюдение требуемых габаритов при укладке грузов; - правильность установки самоходных кранов для их работы; - правильность проведения работ по нарядам-допускам на надземных рельсовых путях; вблизи линий электропередачи; ремонтных работах на мостовых и консольных передвижных кранах. 2.2.2. Проводить технические освидетельствования грузоподъемных кранов и выдавать разрешения на их эксплуатацию в случаях предусмотренных Правилами а также вести учет и производить технические освидетельствования грузоподъемных кранов не подлежащих регистрации в органах Госнадзорохрантруда и люлек для подъема людей. 2.2.3. Проверять соблюдение установленного Правилами порядка допуска рабочих к управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов назначения лиц ответственных за содержание кранов в исправном состоянии и безопасное производство работ по перемещению грузов кранами участвовать в комиссиях по аттестации и периодической проверке знаний у ответственных за содержание кранов в исправном состоянии безопасное производство работ по перемещению грузов кранами обслуживающего и ремонтного персонала. 2.2.4. Контролировать наличие инструкций у обслуживающего персонала и лиц ответственных за содержание кранов в исправном состоянии и безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.2.5. Контролировать выполнение предписаний органов Госнадзорохрантруда а также выполнение графиков периодических осмотров технических обслуживаний и ремонтов грузоподъемных кранов и крановых путей соблюдение сроков осмотров съемных грузозахватных приспособлений тары люлек для подъема людей когда эти обязанности не возложены на других лиц. 2.2.6. Участвовать в обследованиях предприятий эксплуатирующих грузоподъемные краны которые проводятся органами Госнадзорохрантруда. 2.3. При выявлении неисправностей а также нарушений Правил безопасности при работе грузоподъемных кранов и их обслуживании ИТР по надзору должен принять меры по устранению выявленных неисправностей или нарушений. Грузоподъемный кран не должен допускаться к работе при: 2.3.1. Обслуживании его неаттестованными крановщиками стропальщиками а также если не назначены лица ответственные за содержание крана в исправном состоянии или безопасное производство работ по перемещению грузов кранами. 2.3.2. Истечении срока технического освидетельствования или нормативного срока службы крана. 2.3.3. Невыполнении предписаний органов Госнадзорохрантруда. 2.3.4. Выявлении многочисленных неисправностей свидетельствующих об отсутствии надзора за техническим состоянием кранов. 2.3.5. Наличии трещин в расчетных узлах грузоподъемных кранов. 2.3.6. Недопустимом износе крюков канатов или цепей. 2.3.7. Неисправности механизмов подъема груза изменения вылета стрелы грузоподъемного крана. 2.3.8. Неисправности тормозов механизмов грузоподъемного крана. 2.3.9. Неисправности приборов и устройств безопасности ограничителей грузоподъемности высоты подъема крюка механизмов передвижения блокировочных устройств сигнальных устройств и других грузоподъемных кранов. 2.3.10. Неисправности кранового пути. 2.3.11. Выявлении других неисправностей и нарушений требований Правил безопасности угрожающих безопасной работе людей. 3. ПРАВА ИТР ПО НАДЗОРУ ЗА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ 3.1. ИТР по надзору имеет право: 3.1.1. В любое время в соответствии с установленным владельцем порядком посещать участки где эксплуатируются грузоподъемные краны проверять их состояние условия эксплуатации соблюдение Правил безопасности ответственными лицами и обслуживающим персоналом. 3.1.2. Запрещать эксплуатацию грузоподъемных кранов при наличии неисправностей могущих вызвать аварию или травмирование людей. 3.1.3. Требовать от лиц ответственных за содержание кранов в исправном состоянии и безопасное производство работ по перемещению грузов предъявления для проверки документов по вопросам связанным с безопасной и безаварийной работой грузоподъемных кранов. 3.1.4. Ставить вопрос перед руководством предприятия организации об отстранении от обслуживания кранов необученных и неаттестованных рабочих и ответственных лиц и наказания тех кто нарушает Правила и инструкции безопасности. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИТР ПО НАДЗОРУ ЗА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ КРАНАМИ 4.1. ИТР по надзору несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач и осуществление им своих функций. 2