ДНАОП 0.00-5.21-96

ДНАОП 0.00-5.21-96 Інструкція про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників

ДЕРЖАВНИЙКОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА Держнаглядохоронпраці   Госнадзорохрантруда 252004 Київ-4 б-р Т. Шевченка 8/26   252004 Киев-4 б-р Т. Шевченко 8/26   тел. 226-20-83     Н А К А З   “12” грудня 1996 р. № 216       Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестацiйної комiсiї з атестацiї зварникiв.       На виконання постанови Кабінету Міністрів в Україні від 02.03.94 р. № 135 “Про порядок опрацювання прийняття перегляду та скасування державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів про охорону праці та відповідно до вимог Правил атестації зварників затверджених наказом Держнаглядохоронпраці № 61 від 19.04.96 р. і введених в дію з 1 вересня 1996 року   Н А К А З У Ю:   1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників що додається.   2. Установити що зазначена Інструкція набуває чинності з 12 січня 1997 р. і поширюється на всі підприємства установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності.   3. Нормативно-правовому управлінню Держнаглядохоронпраці разом з Українським атестаційним комітетом зварників організувати видання та розповсюдження Інструкції.   4. Територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці встановити постійний нагляд за виконанням вимог Інструкції працівниками підприємств установ організацій.   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови комітету Штефана П.Т. УЗГОДЖЕНО Голова Українського атестаційного комітету зварників В.К. Лебедєв 10 грудня 1996 р.   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 12 грудня 1996 р. № 216                 Iнструкцiя про порядок видачі дозволу на роботу атестацiйної комісії з атестації зварників     1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил атестації зварників затверджених наказом Держнаглядохоронпрацi України вiд 19 квiтня 1996 р. N 61 ДНАОП 0.00-1.16-96 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р. за № 262/1287 1.2. Інструкція обов’язкова для підприємств організацій і громадян незалежно вiд їх вiдомчої належностi та форм власностi якi проводять зварювальні роботи при виготов-ленні монтажі реконструкції і ремонті об`єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпрацi Державними будiвельними нормами України а також у всiх iнших випадках коли нормативною документацiєю передбачено атестацiю зварників як засiб забезпечення якостi зварювальних робiт. 1.3. Iнструкцiя встановлює порядок i умови видачі органами Держнаглядо-хоронпрацi України дозволiв на проведення робiт з атестацiї зварникiв атестацiйними комiсiями створеними на пiдприємствах в установах і органiзацiях у вiдповiдності з Правилами атестацiї зварникiв ДНАОП 0.00-1.16-96 . 1.4. Iнструкцiя призначена для iнспекторського складу та посадових осіб органiв Держнаглядохоронпрацi технiчних експертiв експертно-технiчних центрiв Держнагляд-охоронпраці далi- ЕТЦ експертiв Українського атестацiйного комiтету зварникiв далi -УАКЗ та iнженерно-технiчних працiвникiв пiдприємств установ і органiзацiй якi зайнятi органiзацiєю пiдготовки та проведенням атестацiї зварникiв. 1.5. Дозвiл на початок роботи атестацiйної комiсiї видається територiальним управлiнням Держнаглядохоронпрацi строком на три роки за встановленою формою додаток № 1 . 1.6. Дозвiл на роботу атестацiйної комiсiї видається пiдприємству організації навчальному закладу та установі далі   підприємству :  яке розпочинає роботи з атестацiї зварникiв;  при змiнi чи розширеннi напрямiв і об’ємiв робіт атестацiйної комiсiї;  по закiнченнi строку дiї ранiше виданого дозволу. 2. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ АТЕСТАЦIЙНОї КОМIСїї 2.1. Для одержання дозволу на початок роботи атестацiйної комiсiї пiдприємство подає в територiальне управлiння Держнаглядохоронпрацi заяву за встановленою формою додаток № 2 . 2.2. До заяви додається спiльний експертний висновок УАКЗ і ЕТЦ за встановленою формою додаток № 3 . 2.3. Для отримання експертного висновку пiдприємство подає заявку до ЕТЦ. Пiсля реєстрації заяви протягом 5 днiв ЕТЦ спiльно з УАКЗ створює комiсiю з експертiв УАКЗ та ЕТЦ для проведення перевiрки. 2.4. Комiсiя експертiв УАКЗ і ЕТЦ в 10- денний термiн проводить експертизу документiв та перевірку навчально-випробувальної бази на їх вiдповiднiсть вимогам нормативних документів що діють в Україні. Результат перевiрки оформляється експертним висновком у 4-х примiрниках два з яких передаються пiдприємству а третій та четвертий відповідно в ЕТЦ і УАКЗ . 2.5. При проведенні перевiрки і обстежень комiсiя експертів розглядає:  Установчі документи підприємства.  Склад атестацiйноi комiсiї за встановленою формою додаток № 4 .  Перелiк способiв зварювання та видiв робiт на допуск до виконання яких має атестувати зварникiв атестацiйна комiсiя.  Методику проведення теоретичного екзамену та збiрник екзаменацiйних питань по способах зварювання і видах робiт.  Розробленi технологiчні карти на виконання контрольних зварних з’єднань.  Наявнiсть нормативних документiв за якими проводиться атестацiя зварникiв.  Положення з організації зберiгання облiку та видачі заготовок і зварювальних матерiалiв для виконання контрольних зварних з’єднань.  Наявнiсть та стан виробничих примiщень для зберiгання заготовок та зварюваль-них матерiалiв i пiдготовки їх до зварювання.  Наявнiсть достатнього за кількiстю і квалiфiкацiєю персоналу для пiдготовки зварювального обладнання оснащення та матерiалiв до проведення практичних випробувань зварникiв.  Стан санiтарно-екологiчної безпеки робочих мiсць для зварювання контрольних з’єднань зварювальних постiв .  Наявнiсть засобiв контролю випробувального обладнання і засобiв вимiрювань та їх метрологiчного забезпечення.  Технологiчну квалiфiкацiю професiйну пiдготовку та досвiд в проведенні випро-бувань технiчним персоналом лабораторiй що забезпечують експлуатацiю та обслуговування обладнання і проведення неруйнiвного контролю механiчних випробувань металографічних дослiджень та iнших методів контролю якостi контрольних зварювальних з’єднань. 2.6. На підставі даних одержаних в результатi проведених перевiрок комiсiя експертiв УАКЗ і ЕТЦ складає спiльний експертний висновок який підписується експертами що входили до складу комісії. 2.7. Висновок затверджується начальником ЕТЦ і передається підприємству-заявнику. 2.8. В разi негативного висновку за заявкою на протязі терміну що визначається експертною комісією пiдприємство лiквiдує невiдповiдностi пiсля чого вона проводить повторну перевiрку. Якщо підприємство не може ліквідувати невідповідності то експертна комісія складає висновок про неможливість видання дозволу на проведення атестації зварників атестаційною комісією підприємства-заявника. 2.9. Рiшення про видачу дозволу на початок роботи атестацiйної комiсiї приймається територiальним управлiнням Держнаглядохоронпрацi протягом 10 днiв з часу одержання заяви. 2.10. В разі необхідності оскарження висновку подається до Держнаглядо-хоронпраці. 2.11. Вартість робіт з перевірки що виконуються за договором визначається на підставі тарифів які затверджуються Держнаглядохоронпраці за узгодженням з Мінфіном та Мінекономіки. 3. Контроль за додержанням атестаційними комісіями вимог правил атестації зварників 3.1. Контрольні перевірки роботи атестаційних комісій здійснюються територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці. 3.2. УАКС і ЕТЦ здійснює щорічну перевірку діяльності атестаційних комісій на підставі результатів якої територіальні управління Держнаглядохоронпраці приймають рішення про продовження або припинення дії дозволу на початок роботи комісії.     Додаток № 1 до Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників   Державний комітет України по нагляду за охороною праці Держнаглядохоронпраці   найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці   ДОЗВІЛ № 1996 г. дата   Виданий атестаційній комісії найменування підприємства Голова комісії прізвище ім`я по батькові   Посвідчення експерта УАКЗ № на право проведення атестації зварників на допуск до виконання робіт з спосіб зварювання при виготовленні монтажі реконструкції і ремонті об’єктів та обладнання згідно з назва НД за якими проводиться атестація зварників в обсязі зварників на рік. кількість   Дозвіл дійсний до число місяць рік   Дозвіл видано на підставі заяви підприємства від № та висновку Українського атестаційного комітету зварників і експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці. № від М.П. підпис керівника ТУ   прізвище ім`я по батькові   Додаток № 2 до Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників     найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці     Заява на одержання дозволу на початок продовження роботи атестаційної комісії з атестації зварників Заявник найменування підприємства просимо дати дозвіл на початок роботи атестаційної комісії з атестації зварників на допуск до виконання робіт з способи зварювання при виготовленні монтажі реконструкції і ремонті об’єктів та обладнання згідно з назва НД за якими проводиться атестація зварників Адреса підприємства Телефон Телекс Факс Номер рахунку та найменування відділення банку     Додаток: Експертний висновок Українського атестаційного комітету зварників і експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці.     Директор підприємства   підпис   прізвище ініціали   Печатка підприємства дата   Додаток № 3 до Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників     Затверджую Начальник назва ЕТЦ Держнаглядохоронпраці України підпис прізвище ініціали       Експертний висновок з оцінки готовності Атестаційної комісії по атестації зварників назва підприємства створеної наказом по підприємству № від     Голова атестаційної комісії прізвище ім`я по батькові посвідчення експерта УАКЗ № Експертна комісія у складі: представників УАКЗ 1. прізвище ініціали експерта УАКЗ 2. прізвище ініціали експерта УАКЗ представників ЕТЦ 1. прізвище ініціали експерта ЕТЦ 2. прізвище ініціали експерта ЕТЦ   згідно вимог Правил атестації зварників ДНАОП 0.00-1.16-96 провела перевірку навчально-випробовувальної бази і розглянула подані документи на голову і членів атестаційної комісії назва підприємства і робить ВИСНОВОК:   Атестаційна комісія з атестації зварників назва підприємства   Голова атестаційної комісії прізвище ім`я по батькові посвідчення експерта УАКЗ №   відповідає / не відповідає непотрібне закреслити вимогам Правил атестації зварників ДНАОП 0.00-1.16.96 і може / не може непотрібне закреслити бути виданий дозвіл на проведення атестації   зварників на допуск до виконання робіт з спосіб зварювання при виготовленні монтажі реконструкції і ремонті об’єктів та обладнання згідно з назва НД за якими проводиться атестація зварників в обсязі зварників на рік. кількість дата складання висновку       Підписи членів комісії Додаток № 4 до Інструкції про порядок видачі дозволу на роботу атестаційної комісії з атестації зварників   Склад атестаційної комісії з атестації назва підприємства створеної наказом від №   № п/п Прізвище ім’я по батькові Функції в атестаційній комісії Освіта і спеціальність за освітою Посада профе-сія Стаж роботи в галузі зварюваль-ного виробництва Реєстраційний № документа про перевірку знань НД щодо атестації зварників 1 2 3 5 6 7 8                   Підпис керівника підприємства і печатка