НПАОП 0.00-6.03-93

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

  ЗАТВЕРДЖЕНО   наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 р. № 132   ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерствіюстиції України 07 лютого 1994 р за № 20/229       ПОРЯДОК опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві 1. Загальні положення 1.1. Цей нормативний акт підготовлений відповідно до Закону України "Про охорону праці" і встановлює порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві. 1.2. Порядок поширюється на всі підприємства установи організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності /далі   підприємство/. 1.3. Нормативні акти про охорону праці що затверджуються власником спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях відповідно до державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 1.4. Нормативні акти про охорону праці що підлягають затвердженню трудовим колективом /Положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Положення про уповноважених трудових колективів з питань охорони праці тощо/ опрацьовуються власником разом з відповідними громадськими організаціями. 1.5. Нормативні акти підприємства повинні відповідати чинному законодавству України вимогам державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. 1.6. Порядок фінансування робіт щодо опрацювання та тиражування нормативних актів підприємства про охорону праці визначає власник. Якщо є потреба в опрацюванні єдиного за змістом і формою нормативного акта про охорону праці для потреб групи підприємств установ організацій власники приймають рішення про об'єднання на пайових засадах необхідних на це коштів. Затвердження такого нормативного акта здійснюється кожним власником окремо. 2. Опрацювання узгодження затвердження і скасування нормативних актів підприємства 2.1. Опрацювання нормативних актів про охорону праці здійснюється відповідно до наказу власника підприємства яким визначаються конкретні строки виконавці та керівник розробки. Для підготовки найбільш важливих та складних проектів може створюватися комісія чи робоча група. 2.2. До опрацювання проекту нормативного акта залучаються фахівці підрозділів підприємства до компетенції яких відноситься питання кваліфіковані спеціалісти у галузі охорони праці та з правових питань представники профспілки /профспілок/ та інших громадських об'єднань уповноважені трудового колективу та члени комісії з питань охорони праці підприємства. У разі необхідності власник може на договірній основі залучити до опрацювання проекту нормативного акта спеціалістів сторонніх організацій. 2.3. Посадова особа яка призначена керівником розробки проекту нормативного акта готує за участю відповідних спеціалістів пропозиції щодо організації та етапів роботи над проектом складає план опрацювання нормативного акта. План затверджується власником. 2.4. Опрацюванню проекту нормативного акта передує підготовча робота /збір необхідних матеріалів вивчення державних нормативних актів про охорону праці типових документів та раніше виданих нормативних актів підприємства з даного питання узагальнення зауважень та пропозицій що надійшли в ході підготовки тощо/. 2.5. Структура побудова оформлення і викладання змісту нормативного акта повинні відповідати вимогам стандарту про оформлення документів інших нормативних актів з цих питань та забезпечувати правильне розуміння та застосування акта. 2.6. Власник зобов'язаний врахувати при опрацюванні і затвердженні нормативного акта підприємства вимоги типових нормативних актів з відповідних питань. 2.7. Якщо при опрацюванні проекту нормативного акта виникає необхідність перегляду зміни або скасування чинних взаємозв'язаних з ним нормативних документів підприємства то керівник розробки одночасно з опрацюванням проекту забезпечує підготовку обгрунтованої пропозиції щодо перегляду зміни або скасування чинних нормативних актів про охорону праці. 2.8. Проект нормативного акта підприємства про охорону праці підлягає узгодженню із службою охорони праці цього підприємства і юрисконсультом. У разі необхідності він узгоджується з іншими зацікавленими службами підрозділами і посадовими особами підприємства перелік яких визначає служба охорони праці. На підприємствах виробничої сфери з кількістю працюючих до 50 чоловік та в організаціях де службу охорони праці не створено проект узгоджується з посадовою особою на яку згідно з наказом власника покладено виконання функцій цієї служби. 2.9. Затвердження і скасування нормативних актів підприємства про охорону праці здійснюється наказом власника /за винятком актів які відносяться до компетенції трудового колективу і підлягають затвердженню на його загальних зборах або конференції/. 2.10. Власник зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативних актів підприємства вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд своєчасне внесення змін або опрацювання і затвердження нового нормативного акта у зв'язку із змінами в організації виробництва впровадженням нової техніки і технології переглядом державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці тощо. 2.11. Термін перегляду нормативного акта підприємства що встановлюється власником не може перевищувати термінів перегляду державного нормативного акта про охорону праці або типового документа на підставі яких опрацьовувався нормативний акт підприємства. Нормативний акт підприємства підлягає достроковому перегляду /або скасуванню/ якщо органами державного нагляду за охороною праці виявлено його невідповідність вимогам законодавства державних міжгалузевих галузевих нормативних актів або типових документів. 2.12. Узгодження і затвердження змін до нормативного акта або прийняття нового акта за результатами перегляду чинного здійснюються в порядку передбаченому пунктами 2.1.-2.6. цього Порядку. 2.13. Реєстрація та облік нормативних актів про охорону праці що діють у межах підприємства здійснюються в порядку який встановлюється власником якщо інше не передбачено законодавством.   Голова Державного комітету по   нагляду за охороною праці А.Ф.Дюба РЕКОМЕНДАЦІЇ Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" Закон України "Про охорону праці" вимагає від власника /уповноваженого ним органу/ чіткого визначення порядку вирішення широкого кола питань спрямованих на створення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Як правило власник вирішує це завдання шляхом видання наказів положень інструкцій та інших нормативних актів що діють в межах підприємства організації установи. Організуючи виконання "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві" затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.93 № 132 необхідно насамперед уважно проаналізувати статті Закону і визначити перелік питань що потребують регламентації відповідним нормативним актом власника та спланувати роботу щодо розроблення нових або перегляду наявних документів. Не можуть бути залишені поза увагою такі основні питання: організація управління охороною праці на підприємстві проведення систематичного контролю за виконанням управлінських рішень за станом безпеки і умов праці; визначення обов'язків прав та відповідальності структурних підрозділів служб і посадових осіб за виконання покладених функцій у галузі охорони праці; забезпечення перспективного і поточного планування роботи щодо поліпшення безпеки гігієни праці та виробничого середовища усунення причин травматизму професійних та виробничообумовлених захворювань; організація лабораторних досліджень умов праці атестації робочих місць на відповідність чинним нормативам з охорони праці; визначення порядку внесення вимог нормативних актів про охорону праці до технологічної і конструкторської документації та встановлення порядку проведення нормоконтролю /експертизи/ цієї документації на повноту викладення зазначених вимог; встановлення правил безпечного виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства у виробничих приміщеннях на будівельних майданчиках робочих місцях / з опрацюванням і затвердженням інструкцій з охорони праці за відповідними професіями робітників/; організація правильної експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки /кранів котлів посудин що працюють під тиском тощо/ призначення осіб відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію цих об'єктів; організація інструктажу навчання та перевірки знань працюючих з питань охорони праці впровадження чіткої системи допуску до робіт з підвищеною небезпекою визначення переліку таких робіт та правил їх безпечного виконання; визначення заходів щодо ліквідації наслідків аварій та встановлення порядку виконання рятувальних робіт створення /залучення/ професійних аварійно-рятувальних формувань надання першої допомоги потерпілим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та нещасних випадків; опрацювання погодження в установленому порядку і затвердження заходів щодо забезпечення безпеки працівників на певних роботах у разі відсутності в державних нормативних актах про охорону праці конкретних вимог; визначення заходів пожежної безпеки /загальнооб'єктових та по окремих цехах та інших підрозділах/; організація забезпечення працівників спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; визначення порядку зберігання ремонту прання хімічного чищення цих засобів їх своєчасної заміни у разі дострокового зносу тощо; організація забезпечення працівників змиваючими та знешкоджуючими засобами лікувально-профілактичним харчуванням молоком газованою солоною водою тощо; організація проведення попереднього /при прийнятті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників певних категорій; опрацювання та впровадження додаткових заходів безпеки інвалідів які відповідали б специфічним особливостям праці цієї категорії працівників /у разі залучення інвалідів до праці на підприємстві/; встановлення порядку ознайомлення працівника з яким укладається трудовий договір про умови праці на підприємстві наявність на робочому місці де він буде працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору; визначення порядку інформування працюючих про зміни у цих питаннях протягом дії трудового договору. Вищезазначений перелік не слід вважати абсолютно повним і кінцево завершеним. Власник може затверджувати нормативні акти що регламентують й інші питання охорони праці які випливають із специфіки виробництва та вимог чинного законодавства. Пункт 2.6. "Порядку..." вимагає щоб під час опрацювання нормативного акта що діє на підприємстві обов'язково були враховані вимоги відповідного Типового нормативного акта затвердженого уповноваженими не те органами. Для зручності користування у додатку до цих рекомендацій наводиться перелік окремих нормативних актів підприємства про охорону праці та відповідних їм типових документів. Розробляючи Положення про систему управління охороною праці на підприємстві необхідно передбачити розробку /перегляд/ посадових інструкцій для посадових осіб і спеціалістів підприємств із зазначенням в них обов'язків прав і відповідальності за виконання покладених на них функцій з охорони праці /зразки документів з цього питання вказані у листі Держнаглядохоронпраці від 21.12.93. №01-12/2552/. Розділ "Охорона праці" колективного договору і Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня охорони праці що додаються до колективного договору необхідно складати відповідно до Спільних рекомендацій державних органів і профспілок щодо змісту розділу “Охорона праці” у колективному договорі /угоді трудовому договорі/ які надсилалися раніше /лист Держнаглайоговонпраці від ІЗ.Ї2.93. №02-3/2472/ Додаток: по тексту на 4 аркушах. Заступник Голови Держнаглядохоронпраці Г.Ф.Солопов     Додаток до Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві ПЕРЕЛІК окремих нормативних актів підприємства про охорону праці та відповідних їм типових документів № п/п Найменування нормативного акта підприємства Типовий нормативний акт на підставі якого опрацьовується і затверджується нормативний акт підприємства Примітка     Найменування чинного акта Орган що затвердив акт дата затвердження     1 2 3 4 5 1 Положення про систему управління охороною праці на підприємстві   Положення про організацію роботи з питань охорони праці або Типова система управління охороною праці в об'єднаннях і на підприємствах галузі   Міністерства відомства   2 Положення про службу охорони праці підприємства Типове положення про службу охорони праці Держнаглядохоронпраці підприємства України наказ від 03.08.93 № 73   3 Положення про комісію з питань охорони праці підприємства     Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства Держнаглядохоронпраці України наказ від 03.08.93 № 72   4 Положення про работу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці Держнаглядохоронпраці України наказ від 28.12.93 № 135   5 Положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці ГОСТ 12.0.004-90 Організація навчання безпеці праці. Загальні положення Держстандарт СССР постанова від 05.11.90 № 2797 Розроблено і готується до затвердження Держнаглядохоронпраці проект Типового положення про навчання інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці 6 Положення про організацію і проведення первинного та повторного інструктажів а також спеціального навчання /пожежно-технічного мінімуму/ з питань пожежної безпеки Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств ГУПО МВС СРСР 21.08.75   7     Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці     Міністерство праці України опрацьовує проект. Положення про атестацію робочих щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці 8   Положення про організацію попереднього /при прийнятті на роботу/ і періодичних /протягом трудової діяльності/ медичних оглядів працівників певних категорій Інструкція щодо проведення обов’язкових попередніх і періодичних медичних оглядів водіїв індивідуальних транспортних засобів Мінохорони здоров’я СССР наказ від 29.08.89 № 555     Проект нового Положення про медичний огляд працівників певних категорій розроблено МОЗ України знаходиться на узгоджені 9 Положення про санітарну лабораторію підприємства Положення про санітарну лабораторію на промисловому підприємстві /типове/ Мінохорони здоров’я СССР наказ від 26.09.69 № 822-69 Проект нового Положення про лабораторію підприємства організації установи по контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу розроблено МОЗ України знаходиться на узгоджені 10 Інструкція з охорони праці для працюючих по професіям і видам робіт Положення про розробку інструкцій з охорони праці ВЦРПС та Держкомпраці СРСР 05.12.85 р. Держнаглядохоронпраці опрацьовує проект нового положення 11 Інструкція про порядок організації та проведення зварювальних та інших вогневих робіт на підприємстві Правила пожежної безпеки при проведенні зварювальних та інших вогневих робіт на об’єктах народного господарства ГУПО МВС СРСР 29.12.72   12 Загальнооб’єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки Типові правила пожежної безпеки для промислових підприємств ГУПО МВС СРСР 21.08.75   13       Перелік робіт з підвищеною небезпекою для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці Перелік робіт з підвищеною небезпекою Держнаглядохоронпраці України наказ від 30.11.93 № 123   14 Перелік посад посадових осіб підприємства які зобов’язані походити попередньо і періодичну перевірку знань з охорони праці Перелік осіб посадових осіб які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці Держнаглядохоронпраці України наказ від 11.10.93 № 94   15           Наказ про організацію видачі безплатно працівникам певних категорій лікувально-профілактичного харчування /для підприємств де є виробництва з особливо шкідливими умовами праці Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування Перелік виробництв професій і посад робота в яких дає право на безплатне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв’язку з особливо шкідливими умовами праці Раціони лікувально-профілактичного харчування і норми безплатної видачі вітамінних препаратів Держкомпраці СРСР та президія ВЦРПС постанова від 07.01.77 № 4/П-І   16 Наказ про організацію видачі безплатно молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам підприємства зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці Постанова “Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці” Перелік хімічних речовин при роботі з якими в профілактичних цілях рекомендовано вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів Санітарні правила будови утримання та оснащення молокороздавальних пунктів на промислових підприємствах Держкомпраці СРСР та президія ВЦРПС постанова від 16.12.87 № 731/П-13       Мінохорони здоров’я СРСР 4.11.87 № 4430-87       Головний санітарний інспектор СРСР 16.05.57 із змінами від 06.02.61     17 Правила внутрішнього розпорядку які визначають обов’язки персоналу що працює з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань Інструкція з радіаційної безпеки /для підприємств установ організацій які використовують радіоактивні речовини та інші джерелами іонізуючих випромінювань/ Основні санітарні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань /ОСП-72/87/ Головний санітарний лікар СРСР 26.08.87 № 4422-87   18 Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту організацією належного зберігання та утримання цих засобів Інструкція про порядок забезпечення робітників і службовців спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Держкомпраці СРСР та ВЦРПС. постанова від 24.05.83 № 100/П-9   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ П0 НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Н А К А З 21 грудня 1993 р. № 132         Про Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві На підставі рішення колегії Комітету від 15.12.93 протокол № 15 про доцільність затвердження Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві розробленого на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Положення про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці що діють на підприємстві /додається/. 2. Ввести Положення в дію до 1 квітня 1994 року. 3. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету вжити заходів щодо видання Положення необхідним тиражем та забезпечення цим нормативним актом заінтересованих міністерств відомств підприємств установ організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Ткачука С.П. Голова комітету А.Ф.Дюба