НПАОП 0.00-3.11-94

НПАОП 0.00-3.11-94 Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ Н А К А З “13 “ жовтня 1994 р. № 103   Про затвердження Орїєнтовних нормативів трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці     На виконання вимог Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 № 19 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці що додаються. 2. Установити що зазначені Орієнтовні нормативи набувають чинності з 1 листопада 1994 року. 3. Управлінням і відділам Комітету забезпечити використання Орієнтовних нормативів для визначення вартості робіт при формуванні зведеного плану розроблення ДНАОП на 1995 рік і на перспективу. 4. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Орієнтовних нормативів у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб міністерств відомств об’єднань підприємств базових головних організацій з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці та структурних підрозділів Комітету. 5. Редакції журналу “Охорона праці” передбачити включення Орієнтовних нормативів до одного із збірників ДНАОП що плануються до друку у IV кварталі 1994 року. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету. Голова Комітету С.П. Ткачук Місце для герба України   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ         ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ           О Р І Є Н Т О В Н І Н О Р М А Т И В И трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці                         Київ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ==================================================     ЗАТВЕРДЖЕНО   наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці   від 13 жовтня 1994 р № 103     ДНАОП 0.00 8.06 94   ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці           Київ Передмова 1. РОЗРОБЛЕНО Державним комітетом України по нагляду за охороною праці 2. ВНЕСЕНО Управлінням нормативно-правового забезпечення охорони праці Держнаглядохоронпраці 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО АКТА 4.1. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ПЕРВИННОГО РОЗРОБЛЕННЯ ДНАОП 4.2. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ПЕРЕВІРКИ НОРМАТИВНОГО АКТА 4.3. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДОПОВНЕНЬ 4.4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ ПРИ ЗАПОЗИЧЕННІ НОРМАТИВНОГО АКТА 4.5. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ НОРМАТИВНОГО АКТА 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ Додаток 1. ОРІНТОВНІ БАЗОВІ НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ Додаток 2. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ ДНАОП 0.00-8.06-94 ============== ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці ========================================================== Дата введення 01.11.94. 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ Цей нормативний акт поширюється на міністерства відомства концерни корпорації та інші об’єднання підприємств створені за галузевим принципом на науково-дослідні проектно-конструкторські та інші організації і підприємства які в установленому порядку визначено базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці а також на підрозділи Держнаглядохоронпраці які займаються опрацюванням державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці далі ДНАОП . Нормативний акт встановлює орієнтовні нормативи трудомісткості та методику розрахунку вартості розроблення ДНАОП. Він застосовується як на етапі планування так і при укладенні договорів на опрацювання нормативних актів. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ В даному документі використані такі нормативні акти: 2.1. Рекомендації Держстандарту СРСР. Нормативи трудомісткості та вартості робіт з стандартизації. Р 50-601-17-90. 2.2. Державні будівельні норми України. Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів. ДБН Г.1-1-93. 2.3. Положення про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. ДНАОП 0.00-4.14-94. 2.4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. ДНАОП 0.00-8.02-93. 2.5. Основні положення про склад витрат виробництва обігу і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України затверджені постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 19.09.93 № 764. Зміни і доповнення до них затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.94 № 175.  3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Орієнтовні нормативи опрацьовані на основі аналізу фактичних даних і матеріалів провідних науково-дослідних організацій міністерств відомств про трудомісткість і вартість робіт щодо опрацювання конкретних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці з використанням рекомендацій Держстандарту СРСР Р 50-601-17-90 та Державних будівельних норм України ДБН Г.1-1-93. 3.2. Під розробленням ДНАОП слід розуміти можливі види робіт: первинне розроблення; перевірку; перегляд; внесення змін доповнень; запозичення пряме застосування ; експертизу. 3.3. Розроблення ДНАОП здійснюється за стадіями визначеними Положенням про опрацювання прийняття перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці ДНАОП 0.00-4.14-94 . 3.4. Трудомісткість конкретного виду робіт це кількість робочого часу необхідного на їх виконання. Трудомісткість визначається на основі базових нормативів Тб1 та Тб2 додаток 1 які враховують кількість людиноднів далі л.дн. необхідних на розроблення перевірку експертизу різних за змістом і призначенням нормативних актів правил норм положень інструкцій рекомендацій керівництв вказівок тощо з умовним обсягом в 10 сторінок формату А-4 стандартного машинописного тексту з інтервалом 1 5. 3.5. Вартість конкретного виду робіт визначається на основі їх трудомісткості середньовиваженого місячного фонду оплати праці розробників і відповідних відрахувань з нього а також накладних прямих матеріальних та інших витрат. Загальна вартість визначається як сума вартостей різних видів робіт що виконуються в процесі розроблення ДНАОП. 4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО АКТА 4.1. Визначення трудомісткості первинного розроблення ДНАОП 4.1.1. Трудомісткість первинного розроблення Тр визначається за формулою: Тр=Тб1 x Ко x Км x 1+Кс+Квп [л.дн.] 1 де: Тб1 базовий норматив трудомісткості розроблення ДНАОП відповідно до додатка 1; Ко коефіцієнт обсягу ДНАОП визначається залежно від кількості сторінок “n” а саме: при обсязі до 10 сторінок включно Ко=0 1 x n; від 11 до 100 сторінок Ко=1+ n-10 :100; більше 100 сторінок Ко=1 9+ n-100 :200 при цьому Ко не повинно бути більше 5. Таким чином: при n=2 Ко=0 2; при n=5 Ко=0 5; при n=10 Ко=1; при n=50 Ко=1 4; при n=100 Ко=1 9; при n=500 Ко=3 9; при n=1000 Ко=5 0. Км коефіцієнт мов та вирішення технічних проблем нормотворчого процесу з врахуванням обсягу робіт щодо аутентичного перекладу ДНАОП російською або навпаки державною мовою запису тексту ДНАОП на магнітну дискету тощо. Для випадку первинного розроблення коли ДНАОП обов’язково викладається обома мовами Км=1 2. Кс коефіцієнт складності ДНАОП що враховує зростання трудомісткості його опрацювання залежно від на явності робіт з підвищеною небезпекою вимоги до яких необхідно викласти в нормативному акті. Він використовується переважно для правил інструкцій та інших нормативних актів що містять вимоги безпеки до технологічних процесів устаткування до порядку виконання робіт тощо. Кс визначається за формулою: Кс=Рн: 2 x Рз 2 де: Рз загальна кількість робіт вимоги охорони праці до яких викладено в ДНАОП; Рн кількість робіт з підвищеною небезпекою згідно з Переліком ДНАОП 0.00-8.02-93 вимоги до яких викладаються у даному нормативному акті. Для нормативних актів що регламентують вимоги охорони праці у пожежовибухонебезпечних виробництвах і на об’єктах Кс доцільно визначати в межах 0 25  0 5. Для положень рекомендацій вказівок та інших нормативних актів що мають організаційний характер Кс = 0. Квп коефіцієнт відзивів і погоджень що враховує підвищення трудомісткості опрацювання ДНАОП залежно від кількості організацій яким проект надсилається на відзив та з якими погоджується нормативний акт до затвердження. Квп визначається за формулою: Квп=Кв+Кп= В:100 + П:50 3 де: Кв коефіцієнт відзивів; Кп коефіцієнт погоджень; В кількість організацій яким проект ДНАОП надсилається на відзив; П кількість організацій з якими проект ДНАОП погоджується. 4.1.2. Якщо розробленню ДНАОП передують науково-дослідні роботи далі-НДР дослідно-конструкторські і подібні роботи то їх трудомісткість і вартість обчислюються окремо по чинним методикам. Розрахована сума включається в загальну вартість робіт. 4.2. Визначення трудомісткості перегляду перевірки нормативного акта 4.2.1. Перегляд ДНАОП проводиться в міру необхідності але не рідше одного разу на 10 років. Перегляд починається з перевірки на відповідність чинному законодавству України рівню розвитку науки і техніки тощо. 4.2.2. Трудомісткість перевірки Тпер визначається за формулою: Тпер=Тб2 x Ко x 1+Кс [л.дн.] 4 де: Тб2 базовий норматив трудомісткості перевірки відповідно до додатка 1; Ко Кс коефіцієнти обсягу та складності ДНАОП визначають згідно з роз’ясненнями до формули 1. 4.2.3. Якщо за підсумками перевірки ДНАОП прийнято рішення про його перегляд із внесенням значних змін або доповнень то трудомісткість другого основного етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Тпрг визначається за формулою 1 і коригується відповідно до співвідношення кількості пунктів ДНАОП в які вносяться суттєві зміни чи доповнення включаючи й нові пункти до їх загальної кількості. Трудомісткість перегляду визначається за формулою: Тпрг=Тр x Пп:Пз [л.дн.] 5 де: Тр трудомісткість робіт що визначається за формулою 1. При цьому коефіцієнт мов Км має значення: Км=1 05 якщо наявний ДНАОП що підлягає перегляду викладено державною і російською мовами; Км=1 2 якщо потрібен аутентичний переклад ДНАОП з однієї мови на другу. Пп кількість пунктів що суттєво змінюються доповнюються або є новими переглядаються ; Пз загальна кількість пунктів ДНАОП. 4.3. Визначення трудомісткості робіт щодо внесення змін доповнень При необхідності внесення окремих змін і доповнень до чинного ДНАОП яка виникає в зв’язку з конкретною ситуацією нещасним випадком аварією переглядом іншого взаємозв’язаного нормативного акта тощо без потреби перевірки і перегляду всього тексту ДНАОП трудомісткість цих робіт Тзм визначається за формулою: Тзм=Тр x Пзм:Пз [л.дн.] 6 де: Тр трудомісткість робіт що визначається за формулою 1; Пзм кількість пунктів ДНАОП в які вносяться зміни; Пз загальна кількість пунктів ДНАОП. 4.4. Визначення трудомісткості робіт при запозиченні нормативного акта 4.4.1. При запозиченні нормативного акта розробленого в іншій державі проводиться його перевірка узгодження з відповідними організаціями переклад на державну а можливо і російську мову запис на магнітну дискету. Трудомісткість запозичення Тзап визначається за формулою: Тзап=Тб2 x Ко x Км x 1+Кс+Кп [л.дн.] 7 де: Тб2 базовий норматив трудомісткості перевірки відповідно до додатка 1; Ко Кс Кп коефіцієнти що визначаються згідно з роз’ясненнями до формули 1; Км=1 2 якщо запозичений нормативний акт викладено російською мовою в інших випадках Км=1 4. 4.5. Визначення трудомісткості експертизи проекту нормативного акта Враховуючи певну ідентичність робіт що проводяться компетентною незалежною організацією при експертизі проекту ДНАОП з роботами щодо перевірки чинного нормативного акта рекомендується трудомісткість експертизи Те визначати за формулою 4 з використанням базового нормативу трудомісткості Тб2 відповідно до додатка 1. 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ 5.1. Вартість робіт розраховується на основі трудомісткостей конкретних видів робіт визначених відповідно до розділу 4 а також з врахуванням вимог “Основних положень про склад витрат виробництва обігу і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України”. 5.2. Вартість С конкретного виду робіт визначається за формулою: С=[Зср x Т x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М [крб.] 8 де: Зср середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розробників ДНАОП [крб./л.]; Т трудомісткість конкретного виду робіт [л.дн.]; Д середньомісячна кількість робочих днів у поточному році; Ксз коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи; Кнв коефіцієнт накладних витрат; Кпр коефіцієнт прибутку організації-розробника; М прямі матеріальні та інші витрати [крб.]. Значення Зср встановлюється організацією-розробником згідно з фактичними даними про заробітну плату розробників ДНАОП на період проведення розрахунків. Значення Д розраховується щорічно і змінюється залежно від кількості робочих днів у році. Значення Ксз встановлюється згідно з чинним законодавством і включає обов’язкові відрахування із фонду оплати праці розробників до Пенсійного фонду на соціальне страхування до фондів зайнятості та Чорнобиля. Значення Кнв визначається організацією-розробником залежно від фактичних накладних витрат у відповідний період. В Кнв включаються відрахування із фонду оплати праці розробників на утримання адміністративно-управлінського персоналу і допоміжних структурних підрозділів оплату послуг банку та інші накладні витрати. Значення Кпр включає відрахування в прибуток організації із фонду оплати праці розробників для створення фонду розвитку виробництва. М включає прямі матеріальні та інші витрати на матеріали комплектуючі відрядження послуги сторонніх організацій амортизаційні витрати тощо. 5.3. Для визначення вартості різних видів робіт в формулу 8 слід включати трудомісткість відповідних робіт а саме: для Ср вартості первинного розроблення Тр формула 1 ; для Спер вартості перевірки Тпер формула 4 ; для Спрг вартості основного етапу робіт щодо перегляду Тпрг формула 5 ; для Сзм вартості внесення змін та доповнень Тзм формула 6 ; для Сзап вартості запозичення Тзап формула 7 ; для Се вартості експертизи Те формула 4 . 5.4. Загальна вартість опрацювання ДНАОП Сз складається із вартостей окремих видів робіт які виконуються при розробленні нормативного акта. Наприклад: загальна вартість первинної розробки ДНАОП з проведенням НДР а також експертизи проекту нормативного акта становитиме: Сз=Ср+Сндр+Се; загальна вартість перегляду ДНАОП: Сз=Спер+Спрг; загальна вартість перегляду ДНАОП з проведенням експертизи нової редакції: Сз=Спер+Спрг+Се. 5.5. Якщо в результаті експертизи проекту ДНАОП виявлені недоліки то вони усуваються розробником як правило без додаткової оплати. 5.6. При зміні рівня заробітної плати протягом періоду опрацювання проекту ДНАОП вартість незавершених робіт підлягає коригуванню в порядку визначеному законодавством. Приклади розрахунку вартості розробки ДНАОП наведено у додатку 2. Додаток 1 ОРІНТОВНІ БАЗОВІ НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ для умовного ДНАОП обсягом в 10 сторінок формату А-4 стандартного машинописного тексту з інтервалом 1 5 .   Значення орієнтовних базових нормативів трудомісткості [л.дн.] Вид ДНАОП Розроблення ДНАОП Тб1 Перевірки або експертизи ДНАОП Тб2   міжгалузевий галузевий міжгалузевий галузевий 1 2 3 4 5 Правила охорони праці правила безпеки правила будови і безпечної експлуатації тощо 260 230 40 35 Норми наприклад забезпечення засобами індивідуального захисту тощо 120 100 12 10 Положення про систему управління охороною праці положення про службу охорони праці тощо 170 140 17 14 Інструкції... типові інструкції з охорони праці для окремих професій тощо 110 90 11 9 Рекомендації керівництва вказівки 100 80 10 8 Технічні вимоги безпеки 220 200 33 30 Переліки робіт з підвищеною небезпекою переліки професій... та інші нормативні акти 50 30 5 3 Примітка: Орієнтовні співвідношення трудомісткості основних етапів робіт до загальної трудомісткості розроблення ДНАОП: організаційні заходи що передують розробленню 20% в т.ч. складання та затвердження технічного завдання 5% ; розроблення першої редакції проекту ДНАОП та розсилання його на відзиви 30%; аналіз відзивів розроблення остаточної редакції проекту ДНАОП його узгодження розгляд редакційною комісією та подання на затвердження 50%. Додаток 2 ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ Приклад 1. Первинне розроблення міжгалузевих правил безпеки... для різних робіт в т.ч. з підвищеною небезпекою орієнтовним обсягом 40 сторінок. Таблиця вихідних даних N п/п Найменування показника умовне позначення одиниця вимірювання Значення Джерела інформації 1 2 3 4 1. Середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розробників ДНАОП Зср [крб./л.] 1000000* Дані організації-розробника 2. Базовий норматив трудомісткості розроблення ДНАОП Тб1 [л.дн.] 260 Додаток 1 3. Коефіцієнт обсягу Ко для n = 40 сторінок 1 3 п.4.1 4. Коефіцієнт мов Км 1 2 п.4.1 5. Коефіцієнт складності Кс для 5 робіт з підвищеною небезпекою з 10 викладених в ДНАОП 0 25 п.4.1 формула 2 6. Коефіцієнт відзивів і погоджень Квп для 8 організацій яким проект ДНАОП надсилається на відзив та 2-х погоджуючих організацій 0 12 п.4.1 формула 3 7. Середня кількість робочих днів місяця в розрахунковому році Д [дн.] 21 2* Дані організації-розробника 8. Коефіцієнт відрахувань на соціальні заходи Ксз 0 52* ” 9. Коефіцієнт накладних витрат Кнв 1 0* ” 10. Коефіцієнт прибутку Кпр 0 08* ” 11. Прямі матеріальні та інші витрати М [крб.] 7000000* ” *  значення в прикладі взято умовно. Трудомісткість первинного розроблення нормативного акта Тр визначається за формулою 1: Тр=Тб1 x Ко x Км x 1+Кс+Квп =260 x 1 3 x 1 2 x 1+0 25+0 12 =555 67 [л.дн.]. Вартість розроблення ДНАОП визначається за формулою 8: С=[Зср x Тр x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1000000 x 555 67 x 1+0 52+1+0 08 :21 2]+7000000=75 15 млн. [крб.]. Приклад 2. Експертиза незалежною компетентною організацією проекту ДНАОП наведеного в прикладі 1. Таблиця вихідних даних 1 2 3 4 1. Середньомісячна заробітна плата експерта Зсре [крб.] 1500000* Дані організації що проводить експертизу 2. Базовий норматив трудомісткості експертизи ДНАОП Тб2 [л.дн.] 40 Додаток 1 3. Показники Ко Кс Д Кнв Кcз Кпр мають значення наведені в прикладі 1   Приклад 1 4. Прямі матеріальні та інші витрати М [крб.] 1300000* Дані організації що проводить експертизу * значення в прикладі взято умовно. Трудомісткість експертизи Те визначається за формулою 4: Те=Тб2 x Ко x 1+Кс =40 x 1 3 x 1+0 25 =65 [л.дн.]. Нормативна вартість експертизи проекту ДНАОП визначається за формулою 8: Се=[Зсре x Те x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1500000 x 65 x 1+0 52+1+0 08 :21 2]+1300000 = =13 26 млн. [крб.]. Приклад 3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України рівню розвитку науки і техніки тощо нормативного акта наведеного в прикладі 1. Таблиця вихідних даних 1 2 3 4 1. Базовий норматив трудомісткості перевірки ДНАОП Тб2 [л.дн.] 40 Додаток 1 2. Показники Зср Ко Кс Д Кнз Кнв Кпр мають значення наведені в прикладі 1   Приклад 1 3. Прямі матеріальні та інші витрати М. [крб.] 1000000* Дані організації-розробника * значення в прикладі взято умовно. Трудомісткість перевірки Тпер визначається за формулою 4: Тпер=Тб2 x Ко x 1+Кс =40 x 1 3 x 1+0 25 =65 [л.дн.]. Вартість перевірки ДНАОП визначається за формулою 8: Спер=[Зср x Тпер x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1000000 x 65 x 1+0 52+1+0 08 :21 2]+1000000= =8 97 млн. [крб.]. Приклад 4. Перегляд ДНАОП наведеного в прикладі 1 викладеного російською мовою в якому в 30% пунктів вносяться суттєві зміни та доповнення. Т Таблиця вихідних даних 1 2 3 4 1. Показники: Зср Тб1 Ко Км Кс Кп Д Ксз Кнв Кпр мають значення наведені в прикладі 1.   Приклад 1 2. Загальна кількість пунктів в ДНАОП Пз 100* п.4.2.3. формула 5 3. Кількість пунктів ДНАОП в які вносяться суттєві зміни та доповнення Пп 30* ” 4. Вартість перевірки Спер [крб.] визначена в прикладі 3 8 97 млн. Приклад 3 5. Прямі матеріальні та інші витрати М [крб.] 2000000* Дані організації-розробника * значення в прикладі взято умовно. Спочатку визначається трудомісткість робіт щодо розроблення зазначеного нормативного акта Тр за формулою 1. Вона обчислена в прикладі 1 і дорівнює 555 67 [л.дн.]. Потім визначається трудомісткість перегляду Тпрг за формулою 5: Тпрг=Тр x Пп:Пз=555 67 x 30:100=166 7 [л.дн.]. Вартість основного етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Спрг визначається за формулою 8: Спрг=[Зср x Тпрг x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1000000 x 166 7 x 1+0 52+1+0 08 :21 2]+2000000= =22 44 млн. [крб.]. Загальна вартість робіт: Сз=Спер+Спрг=8 97+22 44=31 41 млн. [крб.]. Приклад 5. Внесення змін тільки в 2 з 100 пунктів чинного ДНАОП що має дані наведені у прикладі 1 за винятком значення М. В даному прикладі М=100000. Трудомісткість внесення змін Тзм визначається за формулою 6: Тзм=Тр x Пзм:Пз=555 67 x 2:100=11 11 [л.дн.]. Вартість внесення змін Сзм в ДНАОП визначається за формулою 8: Сзм=[Зср x Тзм x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1000000 x 11 11 x 1+0 52+1+0 8 :21 2]+0=1 46 млн. [крб.]. Приклад 6. За результатами перевірки визначена доцільність прямого застосування розробленого в іншій державі нормативного акта що відповідає даним наведеним у прикладі 1 за винятком значень Квп та М. В даному прикладі М=1000000 крб. Квп=0 04 бо нормативний акт тільки погоджується з двома організаціями. Трудомісткість запозичення Тзап визначається за формулою 7: Тзап=Тб2 x Ко x Км x 1+Кс+Кп = =40 x 1 3 x 1 2 x 1+0 25+0 04 =80 5 [л.дн.]. Вартість запозичення нормативного акта Сзап визначається за формулою 8: Сзап=[Зср x Тзап x 1+Ксз+Кнв+Кпр :Д]+М= =[1000000 x 80 5 x 1+0 52+1+0 08 :21 2]+1000000= =10 87 млн. [крб.].