ДНАОП 0.00-8.09-95

ДНАОП 0.00-8.09-95 Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА Приказ Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 31 мая 1995 г. № 82   Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 июля 1995 г. за № 211/747   С целью обеспечения единого подхода к организации и осуществлению государственного надзора за охраной труда в различных отраслях общественного производства во исполнение Положения о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. № 238 и Закона «Об охране труда» приказываю: 1. Утвердить Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда который прилагается. 2. Начальникам управлений и отделов Комитета территориальных управлений и государственных инспекций охраны труда государственным инспекторам Госнадзорохрантруда обеспечить осуществление надзора за охраной труда согласно этому Порядку. 3. Считать утратившими силу Рекомендации по организации контрольно-профилактической работы в системе Госгортехнадзора УССР одобренные коллегией Комитета Госгортехнадзора 14 июня 1989 г. протокол № 6 .   Председатель Комитета ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ГОСНАДЗОРОХРАНТРУДА Утвержден приказом Государственного комитета Украины по надзору за охраной труда от 31 мая 1995 г. № 82   Зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 11 июля 1995 г. за № 211/747 Про внесення змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 6 квітня 1998 року N 54 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829 Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України затвердженого Указом Президента України від 9.03.98 р. N 182/98 та на виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41/98 "Про впровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" значно скорочено витрати на функціонування органів виконавчої влади. Асигнування на утримання органів Держнаглядохоронпраці зменшено на 38 5% що потребує перебудови організації і здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт охороною надр та комплексним управлінням охороною праці. З метою виконання завдань покладених на Держнаглядохоронпраці в умовах реформування економіки НАКАЗУЮ: 1. Внести зміни до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці додаються . 2. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці провести в першому півріччі 1998 р. перебудову організації державного нагляду за безпечним веденням робіт охороною надр та комплексним управлінням охороною праці у відповідності з внесеними змінами до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці. 3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України Голову Комітету по нагляду за охороною праці С.П. Ткачука.     Віце-прем'єр-міністр України Міністр праці та соціальної політики України     М.П. Білоблоцький                   ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України 6 квітня 1998 р. N 54         Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829 ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за N 211/747 Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом: "При цьому органи Держнаглядохоронпраці в обов'язковому порядку виконують такі роботи: здійснюють безпосередній періодичний нагляд за виконанням установлених вимог щодо безпечного ведення робіт технічного стану обладнання та ін. на підприємствах і об'єктах що становлять підвищену небезпеку для працюючих та навколишнього середовища а також за безпечним веденням підривних робіт додаток 1 ; проводять на всіх інших підприємствах установах та організаціях вибіркову перевірку стану та ефективності роботи системи управління охороною праці а також профілактичної роботи щодо попередження аварійності і виробничого травматизму; організовують і очолюють роботу комісій з спеціального розслідування смертельних і групових нещасних випадків контролюють розслідування аварій 1 і 2 категорій під час яких не сталося нещасних випадків а також вжиття заходів щодо попередження на всіх підприємствах в установах і організаціях випадків травматизму і аварій; беруть участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом підприємств і об'єктів; під час проведення комплексних обстежень підприємств спеціальних розслідувань смертельних і групових нещасних випадків та аварій дають оцінку роботи державних галузевих органів що здійснюють контроль за станом безпеки по окремих напрямках виробничої діяльності галузі а також внутрівідомчих контрольних органів служб охорони праці об'єднань підприємств та місцевих органів виконавчої влади щодо виконання ними покладених функціональних обов'язків". Пункт 1.4 доповнити словами "і визначається планами робіт" та доповнити новим абзацом: "Питання періодичності перевірки стану обліку зберігання перевезення і використання вибухових матеріалів виготовлення найпростіших вибухових речовин вирішується начальником територіального управління але такі перевірки слід проводити не менше як один раз на півроку". Пункт 4.14 викласти в новій редакції: "4.14 Комплексні обстеження проводяться на тих підприємствах і об'єктах де сталися аварії з смертельними і груповими нещасними випадками а також на підприємствах об'єктах і регіонах де відбулося погіршення стану умов праці або збільшення випадків виробничого травматизму". Пункт 5.1 викласти в новій редакції: "5.1 Технічне опосвідчення технічне діагностування експертиза проектів нової техніки і технологій реєстрація та технічний огляд технологічного транспорту навчання спеціалістів провадиться експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці ЕТЦ відповідно до їхніх Статутів та чинних нормативно-правових актів". Додатки до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці 1 2 3 вважати відповідно 2 3 4.                   Додаток 1 до пункту 1.2 Змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці ПЕРЕЛІК підприємств і об'єктів робота на яких становить підвищену небезпеку і де встановлюється безпосередній інспекторський нагляд за станом безпеки праці 1. Вугільна промисловість: діючі шахти а також ті що будуються реконструюються або закриваються розрізи і збагачувальні фабрики. 2. Гірничорудна та нерудна промисловість: гірничозбагачувальні комбінати діючі рудники та ті що закриваються; кар'єри з видобутку залізної марганцевої і сірчаної руд солі калійних добрив флюсо-доломітів; підприємства з видобутку нерудних будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік а також ті де провадяться підривні роботи; об'єкти транспортного будівництва та спеціальні підземні споруди; об'єкти з виготовлення найпростіших вибухових речовин. 3. Нафтогазодобувна промисловість і геологорозвідка: об'єкти з розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. 4. Охорона надр: маркшейдерські і геологічні роботи під час розвідки та розроблення корисних копалин у тому числі гідромінеральних лікувальних ресурсів ; об'єкти з використання надр з метою не пов'язаною з видобуванням корисних копалин будівництвом та експлуатацією підземних споруд захороненням в надра шкідливих речовин відходів виробництва; використання мінеральної сировини при її збагачуванні; вжиття заходів з охорони будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення; ліквідація чи консервація гірничодобувних об'єктів у частині охорони надр надання надр для всіх видів користування та охорона їх у процесі розроблювання корисних копалин загальнодержавного значення. 5. Хімічна та нафтохімічна промисловість: виробництво хімічних речовин вибухо- і пожежонебезпечне виробництво на підприємствах хімічної нафтохімічної нафтогазопереробної хіміко-фармацевтичної мікробіологічної лісохімічної целюлозно-паперової масложирової промисловості; підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їхній основі виготовлення та утилізація боєприпасів забезпечення нафтопродуктами; магістральні нафтопроводи нафтопродуктопроводи аміакопроводи етиленопроводи; всі об'єкти де використовуються хлор та аміак. 6. Металургійна промисловість: коксохімічне агломераційне доменне сталеплавильне прокатне кисневе газове феросплавне і ливарне виробництва; підприємства кольорової і порошкової металургії ремонтно-монтажні роботи. 7. Машинобудування: ливарне та ковальсько-пресове виробництва; об'єкти з термічної обробки нанесення покриттів фарбування; газове різання і зварювання металу об'єкти для газополум'яної та абразивної обробки металу; автоматизовані конвеєрні лінії та устаткування обладнання для розподілення повітря отримання кисню азоту та інших газів; ацетиленові станції стаціонарні та переносні; вибухо- і пожежонебезпечні та шкідливі технологічні процеси; спеціальне технологічне обладнання з горючими вибухонебезпечними отруйними газами з високими робочими напругами; суднобудівне виробництво; цехи та дільниці транспорту. 8. Газова промисловість: технологічні об'єкти підготовки газу до дальнього транспортування з газових промислів та підземних сховищ газу; магістральні газопроводи та споруди на них системи газопостачання та газоспоживання природним та зрідженим газом виробничі газовикористовувальні об'єкти всіх форм власності. 9. Енергетика: діючі електростанції і теплоцентралі пускові котельні та розподільчі установки АЕС електроустановки споживачів напругою понад 1000 В обласні державні акціонерні електропостачальні компанії підприємство "Укрелектропередача". 10. Будівництво: підприємства промбудматеріалів і промбудіндустрії цементні заводи будівельні комплекси. 11. Котлонагляд та нагляд за підйомними спорудами: вантажопідіймальні крани ліфти ескалатори канатні дороги парові і водогрійні котли посудини що працюють під тиском трубопроводи пари і гарячої води що підлягають реєстрації згідно з вимогами Правил їхньої будови і безпечної експлуатації крім парових котлів що працюють під тиском до 0 07 МПа та водогрійних з робочою температурою води до 115 град. C. 12. Деревообробна легка та текстильна промисловість: вибухо- і пожежонебезпечне виробництво. 13. Агропромисловий комплекс: вибухо- і пожежонебезпечне виробництво із заготівлі та переробки зерна комбікормові заводи і цехи підприємства спиртової цукрової та інше вибухо- і пожежонебезпечне виробництво харчової та переробної промисловостей промислових об'єктів Садвинпрому Держрибгоспу та Укрспоживспілки; роботи пов'язані із застосуванням пестицидів та агрохімікатів; лісозаготівельні роботи; безпека експлуатації тракторів машин устаткування та транспортних засобів випробування їх у державних машиновипробовувальних станціях. 14. Автомобільний транспорт: автобуси та автомобілі для перевезення людей а також небезпечних вантажів і ті що працюють на газі; бензовози автоцистерни зі зрідженим газом паливозаправники підіймальне устаткування мости та шляхопроводи. 15. Залізничний транспорт: перевезення небезпечних вантажів дистанції колій сортувальні гірки контактні мережі тягові підстанції та засоби електричної централізації стрілочних переведень на станціях; заводи з ремонту рухомого складу вагонів електропотягів локомотивів під'їзні колії підприємств об'єкти метрополітену: установки тунельної вентиляції водовідливні помпово-каналізаційні тепло- і водопостачання вимірювальні прилади пристрої релейного захисту автоматики телемеханіки зв'язку затвори компресори і повітропроводи ремонт моторвагонного рухомого складу. 16. Авіаційний морський і річковий транспорт: аеродроми судна авіаційні морські річні що перебувають у аеропортах та портах прописки порти ремонтні підприємства спецтранспорт засоби механізації акумуляторні зарядні станції склади паливно-мастильних матеріалів газо- електрозварювальні фарбувальні роботи. 17. Зв'язок: телерадіовежі та антенно-щоглові споруди підземні комунікації зв'язку випрямні генераторні акумуляторні приміщення та устаткування; електростанції з двигунами внутрішнього згоряння; пересувні підсилювальні станції; конвеєри та обладнання для обробки поштової кореспонденції. 18. Житлокомгосп побутове обслуговування місцева промисловість: насосні станції водопостачання та каналізації об'єкти міськелектротранспорту інженерні мережі життєзабезпечення фабрики та пункти хімчистки і прання. 19. Соціально-культурна сфера торгівля: об'єкти з масовим перебуванням людей атракціони технічна база навчальних закладів аміачні холодильні установки. 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Органы Госнадзорохрантруда осуществляют государственный надзор за соблюдением законодательных и других нормативных актов по охране труда а также государственный горный надзор согласно Закону Украины «Об охране труда» и Кодексу Украины о недрах. 1.2. Порядок проведения надзора за охраной труда и недр на каждом предприятии в организации учреждении далее   предприятие устанавливается в зависимости от состояния условий и безопасности труда уровня аварийности и травматизма соблюдения требований по охране недр. 1.3. Основным методом работы при осуществлении государственного надзора является проведение периодических проверок предприятий и объектов на что инспектор обязан тратить не менее половины своего рабочего времени. 1.4. Количество проверок предприятий объектов устанавливается Комитетом теруправлением или начальником инспекции в зависимости от сложности отрасли местных условий и состояния охраны труда на подконтрольных предприятиях. 1.5. Инспекторские проверки в зависимости от их конкретных задач цели и продолжительности подразделяются на три вида: оперативные целевые и комплексные. 2. ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 2.1. Оперативная проверка   это проверка состояния и организации работ по охране труда соблюдения требований по охране недр соответствия сооружений оборудования технологий требованиям нормативных актов об охране труда которая проводится государственным инспектором или другим должностным лицом Госнадзорохрантруда далее   государственный инспектор на определенном объекте в течение рабочего дня смены . 2.2. Оперативные проверки проводятся как правило согласно плану графику которым предусматривается осуществление надзора в разные смены в том числе ночные и в общевыходные дни с целью проверки безопасного проведения непрерывных подготовительных и ремонтных работ и т.п. а также резерв времени для проведения внеплановых внезапных проверок. 2.3. Пред началом проверки государственный инспектор должен ознакомиться с технической и технологической документацией проверяемого объекта маршрута материалами по его проверкам подразделениями специалистами предприятия в том числе службами охраны труда и технического надзора а также с мероприятиями по созданию безопасных условий труда разработанными на предприятии по результатам предыдущей комплексной проверки и комиссиями по расследованию несчастных случаев. 2.4. Во время проверки конкретных рабочих мест следует обязательно проверять выполнение последнего по этому объекту маршруту предписания знание работниками технологических регламентов правил и инструкций по охране труда в том числе и правил поведения во время аварии а также умение пользоваться приборами газового контроля и средствами индивидуальной и коллективной защиты. Государственным инспектором или по его требованию специалистами предприятия должны выполняться контрольные измерения применительно к виду надзора а также испытания работоспособности защитных и блокировочных устройств и другого оборудования и приборов по технике безопасности. Проверка должна производиться в присутствии руководителя объекта или лица отвечающего за состояние охраны труда на этом объекте. 2.5. Каждая оперативная проверка должна завершаться выдачей руководителю собственнику предприятия далее   собственник или его структурного подразделения распоряжения предписания по установленной форме приложение № 1 . В случаях когда предписание оформляется на бланке государственный инспектор оставляет у себя один экземпляр предписания для анализа и контроля за его исполнением а также дальнейшего обобщения и использования во время целевых и комплексных проверок. В предписании также делается запись о количестве выявленных и устраненных нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда непосредственно во время проверки чтобы была возможность дать оценку состоянию безопасности и работы по охране труда проводимой на предприятии объекте а также учета их в отчетах. 2.6. Если на объекте выявлены серьезные нарушения нормативных актов по охране труда государственный инспектор имеет право предложить собственнику провести проверку специалистами предприятия всех других подобных объектов и направить ему уведомление принятых мерах. 2.7. Исходя из Положения о службе охраны труда на предприятии и должностных инструкций работников государственный инспектор должен установить и отразить в предписании основные причины нарушений нормативных требований выявленных во время проверки а также определить лиц допустивших эти нарушения или по вине которых они были допущены. 2.8. При запрещении работы на объекте маршруте как правило производится остановка и опломбирование оборудования эксплуатирующегося с нарушениями требований безопасности в соответствии с требованиями Инструкции о порядке остановки эксплуатации объектов при наличии нарушений нормативных актов об охране труда утвержденной приказом Госнадзорохрантруда от 30 декабря 1994 г. № 133. В предписании указывается место и время наложения пломб а также должность и фамилия лица под ответственность которого сдана на сохранность пломба. 2.9. Возобновление работ которые были запрещены государственным инспектором может начинаться только после получения на это его разрешения или разрешения начальника государственной инспекции охраны труда по уведомлению собственника об устранении нарушений и принятии мер по их недопущению. Такое уведомление может быть изложено непосредственно на бланке предписания или на отдельном официальном бланке предприятия. 2.10. Достоверность устранения нарушений как правило проверяется на месте работ государственным инспектором остановившим работы или по поручению начальника инспекции   другим государственным инспектором. Разрешается с согласия государственного инспектора проверку устранения выявленных нарушений поручать специалистам служб охраны труда предприятия. 2.11. Если представлено ложное уведомление об устранении нарушений требований нормативных актов об охране труда или самовольно возобновлены работы государственный инспектор обязан запретить эксплуатацию объекта и доложить об этом начальнику инспекции. Разрешение на возобновление работ в таких случаях выдается только начальником государственной инспекции охраны труда или руководителем теруправления с одновременным привлечением виновных в этом лиц к административной ответственности. 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОВЕРКИ 3.1. Целевая проверка   это проверка на предприятии конкретных вопросов по охране труда рациональному использованию и охране недр для углубленного их изучения которая производится одним государственным инспектором или группой государственных инспекторов в течение рабочего дня смены или нескольких дней не более пяти по плану или указанию начальника инспекции теруправления . Такие проверки могут производится государственными инспекторами самостоятельно или под руководством начальника инспекции должностного лица теруправления или Комитета. 3.2. Целевые проверки могут производиться одновременно на одном или нескольких предприятиях объектах . 3.3. Для участия в таких проверках целесообразно привлекать работников других органов государственного надзора а также в случае необходимости и специалистов научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. 3.4. Целевые проверки по темам и направлениям предусмотренным планами Комитета и теруправлений производятся по методическим указаниям этих органов. 3.5. Во время целевых проверок анализируется работа соответствующих подразделений и служб предприятия принимаются меры по устранению других имеющихся нарушений требований законодательных и нормативных актов об охране труда. Целевыми проверками проверяется также состояние подготовки детских оздоровительных лагерей лагерей отдыха и т.п. перед началом их функционирования. 3.6. Предписания по устранению нарушений нормативных актов об охране труда которые выявляются во время проверки конкретных объектов маршрутов в течение рабочего дня смены оформляются и вручаются собственнику предприятия или руководителю его структурного подразделения в том же порядке что и при проведении оперативных проверок. Таким же образом производится запрещение работ и их возобновление. 3.7. По окончании целевой проверки по ее результатам собственнику выдается обобщенное предписание на устранение недостатков по проверенным и изученным вопросам охраны труда. В случае необходимости руководителям соответствующих объединений министерств ведомств центральных и местных органов государственной исполнительной власти направляются копии таких предписаний и предложений для осуществления мер по устранению аналогичных недостатков на всех подведомственных предприятиях. 4. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОВЕРКИ 4.1. Комплексная проверка   это всесторонняя и детальная проверка ревизия состояния безопасности и условий труда на предприятии на крупных предприятиях   на отдельных производствах цехах объектах и т.п. . Главная ее цель   оценка эффективности системы управления охраной труда технического состояния объектов предприятия состояния безопасности и условий труда выполнения законодательных и других нормативных актов об охране труда и пользовании недрами а также осуществления разработанных комплексных мероприятий по достижению установленных нормативов по охране труда созданию безопасных и безвредных условий на рабочих местах. Во время каждой оперативной проверки которая производится в ходе комплексной проверки руководителю собственнику предприятия или руководителю его структурного подразделения выдается распоряжение предписание . 4.2. Основные задачи комплексной проверки: выявление и устранение на предприятии нарушений требований законодательных и других нормативных актов об охране труда и пользовании недрами а также недостатков в организации работы по управлению охраной труда; оценка технического состояния зданий сооружений оборудования других средств производства и применяемых технологий; разработка мероприятий по улучшению на производстве работы по вопросам охраны труда и предупреждению несчастных случаев профзаболеваний и аварийности. 4.3. Комплексные проверки производятся согласно графику который составляется органом Госнадзорохрантруда инспекция теруправление. Комитет и согласуется с другими органами государственного надзора за охраной труда если представители этих органов принимают участие в этих проверках. В случае когда эти органы не принимают непосредственного участия в проверке они могут предоставлять сведения о состоянии охраны труда по их вопросам. Указанные графики должны быть согласованы и скоординированы между отраслевыми и специализированными инспекциями а также отделами специалистами теруправления. Предприятия или объединения предупреждаются о проведении комплексной проверки за месяц до ее начала. 4.4. При ухудшении на предприятии состояния охраны труда вследствие чего произошли аварии групповые или смертельные несчастные случаи по решению органа Госнадзорохрантруда может производиться внеочередная комплексная проверка. Такие проверки производятся как правило одновременно со специальным расследованием несчастного случая или аварии. 4.5. Длительность проверки устанавливается назначившим ее органом при этом общее время обследования не должно превышать 10 дней. Председатель комиссии назначается органом Госнадзорохрантруда одновременно с утверждением графика проведения комплексных проверок. Персональный состав комиссии определяется ее председателем по согласию с руководителями инспекций или других органов принимающих участие в проверке. В состав комиссии включаются государственные инспекторы и могут включаться представители: других органов государственного надзора за охраной труда государственного пожарного надзора управления пожарной охраны Министерства внутренних дел органов и учреждений санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения органов государственного надзора за объектами ядерной энергии Министерства охраны окружающей природной среды и ядерной безопасности ; производственных объединений центральных или местных органов государственной исполнительной власти если предприятие входит в их состав; профсоюзов технические инспекторы труда и службы охраны труда предприятия; военизированных и других профессиональных аварийно-спасательных формирований и аварийно-диспетчерских служб. В случае необходимости в комиссии включаются представители ведомственных инспекций а также специалисты научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. 4.6. Перед началом проверки председатель комиссии образует из членов комиссии и представителей предприятия рабочие группы по каждому направлению вопросу которое будет проверяться. Проверка объекта маршрута направления вопроса производится рабочей группой или членом комиссии в присутствии одного из руководителей предприятия или соответствующих служб производств цехов участков и т.п. 4.7. На предприятиях расположенных в небольших городах или сельской местности комплексные проверки могут производиться в целом по городу району группой государственных инспекторов по видам надзора строительство энергетика подъемные сооружения объекты газового комплекса и т.п. во главе с начальником государственной инспекции охраны труда ведущего в условиях района вида надзора. 4.8. Перед началом каждой проверки составляется план-задание в котором указывается перечень подразделений служб объектов маршрутов и вопросов подлежащих проверке а также определяются конкретные государственные инспекторы должностные лица и специалисты которые будут принимать участие в этой работе. План проверки рассматривается совместно с собственником и доводится до сведения руководителей служб цехов участков и т.п. 4.9. Предписания по устранению выявленных на предприятии при проверке конкретных объектов маршрутов нарушений требований законодательных и других нормативных актов об охране труда оформляются и выдаются собственнику в том же порядке что и при проведении отдельных оперативных обследований. Точно так же производится запрещение работ и выдача разрешений на их эксплуатацию после устранения имеющихся нарушений. 4.10. По результатам комплексной проверки составляется акт по установленной форме приложение № 2 который подписывается представителями организаций принимавших участие в проверке и вручается собственнику руководителю предприятия. Этот акт в случае необходимости является основанием для наложения штрафа на предприятие. Акт комплексной проверки состояния безопасности и условий труда использования недр должен содержать обобщающие данные проверки и конкретные предложения по устранению выявленных недостатков. 4.11. Комиссия производившая проверку может предложить собственнику разработать и осуществить план мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий труда требующих выполнения по этапам или выделения капитальных вложений внедрения нового оборудования приложение № 3 . Сроки выполнения этого плана согласуются с органами государственного надзора за охраной труда предложившими осуществление этих мероприятий. 4.12. Результаты проверки должны обсуждаться на совещании с участием всех членов комиссии руководителя и должностных лиц предприятия а также доводиться до сведения трудового коллектива. 4.13. Ход выполнения требований и предложений изложенных в акте комплексной проверки а также своевременное устранение недостатков в работе по созданию безопасных и безвредных условий труда должны постоянно контролировать специально назначенные ответственные лица предприятия и государственные инспекторы. 4.14. Предприятия должны комплексно проверяться не реже указанных ниже сроков: 4.14.1. Угольная промышленность и торфодобыча. Действующие шахты шахты-новостройки объекты реконструкции новые горизонты; блоки и панели подготавливаемые к эксплуатации    ежеквартально. Угольные разрезы обогатительные и брикетные фабрики торфоразработки подразделения горноспасательных частей   1 раз в 2 года. Заводы изготовляющие горно-шахтное и горнотранспортное оборудование ремонтные и другие предприятия   1 раз в 3 года. 4.14.2. Горнорудная нерудная промышленность и взрывные работы. Действующие шахты рудники рудоуправления горно-обогатительные комбинаты производственные объединения и карьеры мощностью 1 млн.м3 и более горной массы в год   1 раз в год. Строящиеся шахты рудники и карьеры объекты реконструкции новые горизонты; готовящиеся к эксплуатации блоки и панели проходка стволов    1 раз в год. Карьеры карьероуправления по добыче всех видов полезных ископаемых мощностью от 100 тыс. м3 до 1 млн. м3 горной массы в год а также организации метростроя строительства тоннелей и других подземных сооружений   1 раз в 2 года. Управление «Взрывпром»   1 раз в 2 года. Проверка состояния хранения взрывчатых материалов на складах производится теруправлением или государственной инспекцией   ежеквартально. 4.14.3. Химическая нефтехимическая нефтегазоперерабатывающая медицинская микробиологическая лесохимическая целлюлозно-бумажная масло-жировая промышленность предприятия по изготовлению синтетических кож обеспечению нефтепродуктами магистральные нефте- нефтепродукто- и аммиакопроводы аммиачные холодильные установки. Объекты I категории взрыво-пожароопасности хранилища жидкого хлора в танках и их сливоналивные пункты а также производства взрывчатых веществ и изделий на их основе. Хранилища и склады хлора хлораторные установки в системах водоподготовки насосно-фильтровочных станций и очистных сооружений подчиненные местным органам государственной исполнительной власти аммиачные холодильные установки с объемом аммиака 10 т и больше   1 раз в год. Другие предприятия и производства этих отраслей   1 раз в 3 года. 4.14.4. На предприятиях металлургической промышленности   не реже 1 раза в 3 года. 4.14.5. Объекты специализированных предприятий газового хозяйства технологические объекты подготовки к дальней транспортировке газа и газового конденсата газотранспортные предприятия   1 раз в год. Объекты газовых хозяйств крупных промышленных предприятий имеющих цеховые газовые службы    1 раз в 2 года. 4.14.6. Машиностроение металлообработка и оборонный комплекс. Объединения предприятий   1 раз в 3 года. 4.14.7. Транспорт и связь. Объединения предприятий: авиационного и автомобильного транспорта   1 раз в 2 года; железнодорожного морского и речного транспорта   1 раз в 3 года; связи   1 раз в 5 лет. 4.14.8. Аграрно-промышленный комплекс. Объединения хозяйств предприятий   1 раз в 3 года. 4.14.9. Лесная текстильная легкая и перерабатывающая промышленность. Объединения хозяйств предприятий   1 раз в 3 года. 4.14.10. Энергетика и строительство. Объединения организаций и предприятий энергетики   1 раз в 2 года строительства   1 раз в 3 года. 4.14.11. Нефтегазовая промышленность и геологоразведка. Предприятия по добыче нефти газа и конденсата геологоразведочные и буровые организации   1 раз в 3 года. 4.14.12. Охрана недр и переработка минерального сырья. Предприятия по добыче или переработке полезных ископаемых   не реже 1 раза в 2 года. Предприятия организации и объекты по добыче строительных материалов   1 раз в 5 лет. 4.14.13. Военизированные и другие профессиональные аварийно-спасательные формирования; аварийно-диспетчерские службы   1 раз в 2 года. 4.15. Периодичность комплексных проверок предприятий учреждений объектов и т.п. производственной и непроизводственной сферы экономической деятельности не указанные в пункте 4.14 определяется приказами территориальных управлений в зависимости от их потенциальной опасности состояния охраны труда. 5. КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ 5.1 Контроль технического состояния объектов осуществляется экспертно-техническими центрами хозрасчетными подразделениями Госнадзорохрантруда в соответствии с Положением об этих центрах утвержденным приказом Комитета от 24 ноября 1994 г. № 16 и зарегистрированным в Минюсте Украины 5 января 1995 года за № 4/540 в сроки установленные нормативными актами по охране труда. Приложение № 1 к Порядку организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда   Герб Украины ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА Госнадзорохрантруда название территориального управления Госнадзорохрантруда название госинспекции место составления предписания дата ПРЕДПИСАНИЕ № кому   должность предприятие фамилия инициалы Мной должность фамилия инициалы с участием должности фамилии инициалы в присутствии должности фамилии инициалы работников предприятия с по произведена проверка состояния охраны труда охраны недр на в название предприятия На основании статьи 45 Закона Украины «Об охране труда» статьи 63 Кодекса Украины о недрах Положения о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. № 328:   1. Предлагаю устранить выявленные нарушения законодательных и других нормативных актов об охране труда охране недр :   № п/п Краткое содержание выявленных нарушений недостатков номер пункта параграфа и название нормативных документов требования которых нарушены Решение по устранению нарушений недостатков срок выполнения Отметка о выполнении подпись руководителя предприятия и государственного инспектора 1 2 3 4                                                                                                                                         2. Запрещаю с час мин “ ” 199 г. эксплуатацию оборудование объект участок цех производство предприятие до устранения нарушений указанных в пунктах предписания.   В связи с запрещением работ выключено и опломбировано “ ” 199 г. в час мин название оборудования За сохранность и целостность пломбы несет ответственность должность фамилия и инициалы подпись   О выполнении этого предписания Вы должны представить письменное уведомление кому   должность орган Госнадзорохрантруда адрес срок   Возобновление работ запрещенных этим предписанием может быть осуществлено только по моему разрешению или разрешению должность фамилия инициалы адрес органа Госнадзорохрантруда при условии полного устранения отмеченных в предписании нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда а также представления Вами об этом письменного уведомления.   Предписание выдал: должность фамилия инициалы подпись   Предписание к исполнению получил “ ” 199 г. в час мин   должность руководителя его фамилия инициалы подпись Приложение № 2 к Порядку организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда     Герб Украины     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ ПО НАДЗОРУ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА Госнадзорохрантруда наименование территориального управления наименование госинспекции   АКТ комплексной проверки состояния безопасности и условий труда использования недр на в название предприятия организации учреждения хозяйства объекта и т.п.       от 199 г. №     место составления акта кому   должность предприятие фамилия инициалы Нами должности фамилии инициалы совместно должности фамилии инициалы с участием должности фамилии инициалы в период с по произведена комплексная проверка состояния безопасности и условий труда использования недр на в наименование предприятия объекта и т.п.   Проверкой установлено: Структура текста констатирующей части акта: 1. Оценка работы проводимой на предприятии объекте по обеспечению безопасных и безвредных условий производства и функционированию системы управления охраной труда в соответствии с Законом «Об охране труда». Эта оценка должна быть подтверждена данными анализа производственного травматизма профессиональных заболеваний аварийности потерь полезных ископаемых и т.п. 2. Ход выполнения ранее разработанных мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий труда меры предусмотренные специальными программами коллективным договором по результатам расследования несчастных случаев профзаболеваний и аварий и т.п. . 3. Выполнение акта по результатам предыдущей комплексной проверки. 4. Оценка работы по охране труда проводимой на предприятии службой охраны труда и другими структурными подразделениями. 5. Общие сведения о количестве нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда выявленных на предприятии во время проверки а также сведения о запрещении работ и привлечении нарушителей к административной ответственности. 6. Характеристика состояния безопасности и условий труда по отдельным технологическим процессам или производствам с оценкой выполнения их руководителями должностных обязанностей по охране труда. 7. Анализ состояния учебы и инструктажа работников по вопросам охраны труда. Результаты проверки их знаний по вопросам охраны труда. 8. Другие недостатки в организации работы по вопросам охраны труда. В каждом из этих тезисов дается обобщенная характеристика состояния работ по охране труда приводятся наиболее характерные примеры нарушений законодательных и других нормативных актов об охране труда указываются основные причины выявленных нарушений . Распорядительная часть должна излагаться так: На основании статьи 45 Закона «Об охране труда» статьи 63 Кодекса Украины о недрах Положения о Государственном комитете Украины по надзору за охраной труда утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 мая 1993 г. № 328. ПРЕДЛАГАЕМ: Структура текста распорядительной части акта: 1. Требование о выполнении инспекторских предписаний выданных во время комплексной проверки. 2. Конкретные требования с указанием сроков выполнения по вопросам требующим времени на их устранение или временного прекращения действия некоторых требований нормативных актов об охране труда которые отмечались в констатирующей части акта если нарушения характерны для нескольких производств объектов   их нужно сгруппировать . 3. Предложения по совершенствованию организационной работы по охране труда повышению ответственности руководителей и работников по этим вопросам улучшению обучения инструктажа и т.п. 4. Предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц допустивших невыполнение инспекторских предписаний а также не обеспечивших создания безопасных условий труда. 5. Требование если будет необходимость о разработке плана мероприятий по вопросам для решения которых нужны капитальные вложения разработке графика выполнения этих мероприятий по этапам решения органов государственного надзора о временном прекращении действия нормативных актов об охране труда.   Должности и подписи представителей от органов государственного надзора за охраной труда и других организаций принимавших участие в проверке   Акт получил: собственник подпись фамилия инициалы   “ ” 199 г. Приложение № 3 к Порядку организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда   СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ       Председатель совета предприятия трудового коллектива   собственник       подпись фамилия инициалы   подпись фамилия инициалы “ ” 199 г.   “ ” 199 г. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по созданию безопасных и безвредных условий труда на наименование предприятия который разработан по результатам комплексной проверки состояния безопасности и условий труда охраны недр произведенной с по 199 г.     № п/п Содержание работ по этапам Ед. изм. Объем работ Срок выполнения Лица ответственные за выполнение Отметка о выполнении 1 2 3 4 5 6 7   должности фамилии и инициалы подпись лиц составивших этот план