ДНАОП 0.00-8.20-99

ДНАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів

У К Р А Ї Н А МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ Держнаглядохоронпраці Н А К А З 30.12.99 м. Київ №257 Про затвердження Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року № 182/98 НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів далі- Порядок що додається. 2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду разом з Міністерствами іншими органами виконавчої влади Радою міністрів Автономної Республіки Крим обласними Київською та Севастопольською державними адміністраціями виробничими науково-виробничими та іншими об’єднаннями підприємств які здійснюють функції управління майном що перебуває в загальнодержавній власності - вжити заходів щодо вивчення вимог цього Порядку державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці експертами експертно-технічних центрів працівниками підприємств установ організацій. 3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду начальникам територіальних управлінь та інспекцій державним інспекторам Держнаглядохоронпраці - забезпечити систематичний контроль за виконанням і дотриманням вимог цього Порядку. 4. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду Андреєв С.А. - подати протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного управління охорони праці Комітету Лесенко Г.Г. відповідні матеріали для включення Порядку до державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В.І. Голова Комітету С.П.Ткачук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держнаглядохоронпраці 30.12.99 №257 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ 1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 1.1.Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи діючих стаціонарних електроустановок напругою до 220кВ включно що вичерпали свій ресурс у тому числі генерувальних електроустановок що перебувають на балансі споживача. 1.2.Вимоги цього Порядку не поширюються на електроустановки електричних станцій та підприємств електричних і теплових мереж Міненерго. 1.3.Вимоги цього Порядку є обов’язковими для організацій які проводять експертизу електроустановок і для власників електроустановок. 2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 2.1.Експертиза електроустановок офіційне підтвердження фактичних значень параметрів безпеки їх відповідності вимогам нормативної документації та визначення можливості безпечної експлуатації електроустановки. 2.2.Додатковий ресурс сумарний наробіток що призначається за результатами технічного діагностування електрообладнання від початку контролю його технічного стану і при досягненні якого експлуатація електрообладнання має бути припинена незалежно від його технічного стану. 2.3.Технічне діагностування визначення технічного стану електроустановки з певною заданою точністю. 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3.1. Експертиза електроустановок проводиться з метою визначення технічного стану електроустановок установлення можливості доцільності умов і терміну подальшої їх безпечної експлуатації а також установлення потреби проведення ремонту модернізації реконструкції або заміни. При цьому визначається: - стан відповідності параметрів електрообладнання нормативним значенням; - місця та причини псування електрообладнання; - додатковий ресурс експлуатації електроустановок до наступної експертизи або ресурс експлуатації електроустановки до виходу на ремонт чи списання; - можливість подальшої безпечної експлуатації електроустановок; - електрообладнання що не відповідає сучасним вимогам безпеки. 3.2. Експертизі підлягають електроустановки що вичерпали свій ресурс та електроустановки які на вимоги Держнаглядохоронпраці згідно з результатами аналізу електротравматизму визнані травмонебезпечними. 3.3.Фахівці які виконують електричні випробування та вимірювання повинні пройти навчання й перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4 та зареєстрованих в Мін’юсті 10.02.98 за №93/2533 мати посвідчення з відповідною кваліфікаційною групою з електробезпеки. Фахівці які виконують неруйнівний контроль механічного обладнання та будівельних конструкцій повинні пройти спеціальну підготовку бути атестованими згідно з вимогами Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 №126 та зареєстрованих 05.11.96 за №654/1679 в редакції наказу від 06.05.97 №118 зареєстрованого в Мін’юсті 02.09.97 за №374/2178 і мати відповідний сертифікат і кваліфікаційне посвідчення. 3.4.Експертиза електроустановок здійснюється експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України або спеціалізованими організаціями уповноваженими Держнаглядохоронпраці далі експертні організації . 3.5.Обсяг та вартість робіт з проведення експертизи визначаються на підставі договору. 4.ПОДАННЯ Й РОЗГЛЯД ЗАЯВИ 4.1.Для проведення експертизи електроустановок заявник подає до експертної організації зазначеної в пункті 3.4 цього Порядку заяву за формою наведеною в додатку 1. 4.2.Експертна організація розглядає заяву й не пізніше одного місяця після її подання повідомляє заявнику про своє рішення в якому зазначається конкретний перелік робіт. 4.3.Експертна організація готує проект договору про виконання робіт з проведення експертизи електроустановок згідно з прийнятою заявою і разом з оформленим рішенням цей проект направляє заявнику. 4.4.Термін проведення експертизи не повинен перевищувати двох місяців від дня підписання договору. 5.ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 5.1.Експертизою передбачається виконання таких робіт: - ознайомлення з проектною будівельно-монтажною та експлуатаційною документацією; - зовнішній огляд стану діючої електроустановки; - фіксування режиму роботи електрообладнання; - технічне діагностування обладнання електроустановок; - оформлення результатів експертизи. 5.2. Роботи з технічного діагностування електроустановок включають оцінку параметрів окремих елементів електроустановки й електроустановки в цілому згідно з Переліком параметрів за видами електроустановок що підлягають перевірці під час технічного діагностування електроустановок наведеним у додатку 2 та відповідності електроустановки вимогам “Правил устройства электроустановок” шестое издание переработанное и дополненное /Москва Энергоатомиздат 1985 затверджених Міненерго СРСР 04.07.84. 5.3. Передача електроустановки для проведення експертизи в частині технічного діагностування здійснюється за актом складеним власником електроустановки та експертною організацією за формою наведеною в додатку 3 5.4. Випробування й вимірювання електрообладнання при технічному діагностуванні мають проводитись з урахуванням вимог електробезпеки. Відповідальність за безпечне виконання робіт під час проведення експертизи покладається на експертну організацію. 5.5.Допуск до електроустановки експертів здійснюється працівником підприємства власником відповідальним за організацію робіт з проведен-ня експертизи особою відповідальною за електрогосподарство . 5.6.При виявленні під час проведення експертизи відступів від вимог нормативних документів а також дефектів і відмов які впливають на безпечну експлуатацію електроустановки й загрожують безпеці експертів проведення експертизи припиняється. Експертна організація видає власнику перелік заходів щодо приведення електроустановки у відповідність до вимог нормативних документів. Після виконання запропонованих заходів про що власник сповіщає експертну організацію експерти перевіряють повноту і якість виконання запропонованих заходів і при позитивному результаті перевірки продовжують роботи з експертизи. 6. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ За результатами технічного діагностування та випробувань електроустановок приймаються такі рішення: - про відповідність електроустановки нормам безпеки та про умови експлуатації; - про термін чергової експертизи раніше ніж через три роки . 7.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ 7.1 За результатами проведення експертизи оформляються такі документи: - протоколи вимірювань та випробувань; - розрахунки в разі потреби ; - експертний висновок за формою наведеною в додатку 4. 7.2. Експертний висновок з додатками складається у двох примірниках один з яких передається власнику й зберігається в паспорті електроустановки а другий має зберігатися в експертній організації до закінчення наступної експертизи. 8.ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНОГО ЦЕНТРУ ЧИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ 8.1.У разі незгоди з рішенням експертної організації або з результатами експертизи електроустановок заявник може їх оскаржити в місячний термін у Держнаглядохоронпраці. 8.2.Скарга розглядається Держнаглядохоронпраці України протягом місяця. Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв Додаток 1 до пункту 4.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів найменування організації що здійснює експертизу З А Я В А про проведення експертизи електроустановок за параметрами безпеки найменування підприємства Заявник власник підприємства або вповноважений ним орган адреса телефон телекс телефакс номер рахунку та найменування відділення банку просить провести експертизу електрообладнання найменування облад- нання або посилання на перелік що додається до заяви у зв’язку з причини потреби в експертизі Додаток: протоколи неруйнівного контролю будівельної частини електроустановки. Власник підприємства або вповноважений ним орган Підпис Печатка підприємства Дата Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв Додаток 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів ПЕРЕЛІК ПАРАМЕТРІВ ЗА ВИДАМИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 1.ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають Діагностиці 1.1.Стріли прогину 1.2. З’єднання проводів 1.3. Опір блискавкозахисних тросів і опор а також повторних зазем- лень нульового провода 1.4. Опір заземлювальних пристроїв Проводи троси 1.5.Опір і електрична міцність ізоляції 1.6. Розподіл робочої напруги за елементами Ізолятори Підвісні ізолятори 1.7.Захист лінії до 1000В з зазем- леною нейтраллю від короткого замикання 1.8. Відхилення опор від вертикаль- ної осі. Відхилення осі траверси від горизонтальної осі. Зміщення кінця траверси від лінії перпен- дикулярній осі траверси. Розвер- тання траверси відносно осі Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 2. СИЛОВІ КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 2.1.Опір і електрична міцність ізоляції 2.2.Опір заземлення 2.3. Захист лінії до 1000В з зазем- леною нейтраллю від короткого замикання 2.4.Осушення вертикальних ділянок 2.5.Струморозподіл Кабелі 10-20кВ Одножильні кабелі 2.6.Блукаючий струм 2.7.Корозійна активність ґрунтів По трасі лінії 2.8.Температура 2.9.Струмові навантаження 3.СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ АВТОТРАНСФОРМАТОРИ МАСЛЯНІ РЕАКТОРИ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 3.1.Опір і електрична міцність ізоляції Обмотка; ярмові балки відносно активної сталі;стяжні шпильки; вводи з паперо- во-масляною ізоляцією; вбудовані трансформатори струму 3.2.Тангенс кута діелектричних утрат ізоляції Обмотки трансформаторів напругою 35кВ потужністю більше 10000 кВ?А; напру- гою 110кВ і вище - всіх потужностей в маслі ; вводів з основною паперово-масля- ною паперово-бакелітовою і паперово- епоксидною ізоляцією; вбудованих трансформаторів струму з основною ізоляцією з паперу бакеліту або бітумних матеріалів 3.3.Співвідношення С2/С50 3.4.Співвідношення ?С/С Ізоляції обмоток у трансформаторному маслі Ізоляції обмоток трансформаторів 110кВ і вище без масла Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 3.5.Опір постійному струму 3.6.Коефіцієнт трансформації 3.7.Колір силікагелю 3.8.Параметри трансформаторного масла 3.9.Опір заземлювальних пристроїв 3.10.Система охолодження 3.11.Рівень освітлення 3.12.Послідовність роботи контактів РПН Обмотки Діагностика параметрів з пунктів 3.2;3.3;3.4; 3.7;3.8 для повітряних трансформаторів не проводиться. 4.НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 4.1.Опір і електрична міцність ізоляції Струмоведучі частини 4.2.Режимні характеристики Силові напівпровідники 4.3.Захист агрегата до 1000В при сис- темі живлення з заземленою ней- траллю від короткого замикання 4.4.Опір заземлювальних пристроїв 4.5.Система охолодження 4.6.Параметри трансформатора агре- гата Силові тиристори вентилі Дивись розділ 3 4.7.Рівень освітлення Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 5.СИЛОВІ КОНДЕНСАТОРИ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 5.1.Габарити 5.2.Опір і електрична міцність ізоля ції Між виводом і корпусом конденсатора 5.3.Ємність 5.4. Захист конденсаторів до 1000В при системі живлення з зазем- леною нейтраллю від короткого замикання 5.5.Опір заземлювальних пристроїв 5.6. Рівень освітлення Кожного конденсатора 6.ПІДСТАНЦІЇ РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬЧІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО Й ЗОВНІШНЬОГО ВСТАНОВЛЕННЯ КРП І КРПЗ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають Діагностиці 6.1.Опір і електрична міцність ізоляції 6.2.З’єднання проводів і шин Збірних шин; камер КРП і КРПЗ; масляних і електромагнітних вимикачів; повітряних вимикачів; вимикачів навантаження; роз’єднувачів; короткозамикачів; відокрем-лювачів; вентильних і трубчастих розрядни-ків; повітряних реакторів; запобіжників на-пругою вище 1000В; підвісних опорних і прохідних ізоляторів; вводів; вимірювальних трансформаторів вторинних кіл релейного захисту автоматики й телемеханіки трансфоматорів власних потреб Збірні шини Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають Діагностиці 6.3.Опір постійному струму Ковзкі контакти вторинних кіл камер КРП і КРПЗ Масляні електромагнітні і повітряні вимикачі: - контакти - шунтувальні резистори дугогасних пристроїв - обмотки вмикальних і вимикальних котушок Вимикачі навантаження: - контакти - обмотки вмикальних і вимикальних котушок 6.4.Сила натиску ламелів роз’єдну- вальних контактів первинних кіл КРП і КРПЗ 6.5.Механічне блокування 6.6.Час руху рухомих частин КРП і КРПЗ Масляні й електромагнітні вимикачі; короткозамикачі: роз’єднувачі й відокремлювачі 6.7.Хід рухомих частин стискання контактів при вмиканні одночас- ність замикання і розмикання всіх контактів Масляні й електромагнітні вимикачі 6.8.Напруга спрацьовування: - приводу - електромагнітів управління Масляні й електромагнітні вимикачі; вимикачі навантаження Повітряні вимикачі 6.9.Напруга надійної роботи контак- торів Масляні й електромагнітні вимикачі 6.10. Працездатність на багаторазові вмикання і вимикання Масляні й електромагнітні вимикачі; повітряні вимикачі; вимикачі навантаження 6.11.Параметри трансформаторного масла Маслонаповнене електрообладнання 6.12.Ємність конденсаторів поділь- ників напруги Повітряні вимикачі Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають Діагностиці 6.13.Тангенс кута діелектричних утрат Конденсатори подільники напруги повітря- них вимикачів; ізоляція вводів і прохідних ізоляторів; вимірювальні трансформато- ри напруги 35кВ і вище; вимірювальні трансформатори струму з основною ізоляцією з паперу бакеліту або бітумних матеріалів 6.14.Хід якоря електромагнітів управління 6.15.Міра зносу дугогасних вкладни- ків міра обгорання контактів 6.16.Розподіл робочої напруги на елементах багатоелементних ізоляторах 6.17.Зусилля витягування ножа з нерухомого контакта Повітряні вимикачі Вимикачі навантаження Роз’єднувачі; короткозамикачі; відокремлю- вачі; підвісні і опорні ізолятори Роз’єдувачі; відокремлювачі 6.18.Опір розрядника і його елементів. Опір ізоляції ізолювальних основ. Опір імітатора. Струм провідно- сті. Пробійна напруга. Герметич- ність Вентильні розрядники 6.19. Внутрішній діаметр. Внутрішній і зовнішній проміжок. Розташу- вання зон вихлопу 6.20.Плавкі вставки і струмообмежу- вальні резистори Трубчасті розрядники Запобіжники 6.21.Ущільнення Маслонаповнені негерметичні вводи з папе- рово-масляною ізоляцією напругою 110кВ і вище 6.22.Релейний захист автоматика телемеханіка 6.23.Напруга заземлювальних при- строїв; напруга дотику1 6.24. Рівень освітлення 1 Випробування проводяться в електроустановках напругою 110-220кВ виконаних за нормами на напругу дотику. Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 7.ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ЗМІННОГО СТРУМУ І МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 7.1.Опір і електрична міцність ізоляції 7.2.Опір постійному струму 7.3.Проміжок між сталлю ротора і статора 7.4.Проміжок в підшипниках ковзання 7.5.Амплітуда вібрації підшипників Електродвигуни змінного струму потужністю 100кВт і більше Електродвигуни з виносними підшипниками Електродвигуни змінного струму 7.6.Розбіг ротора вздовж осі Електродвигуни змінного струму напругою 3000В і вище 7.7.Повітряний проміжок між полюсами Електродвигуни які мають підшипники ковзання Машини постійного струму потужністю більше 3кВт 8.Синхронні генератори і компенсатори Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 8.1.Опір ізоляції 8.2.Електрична міцність ізоляції 8.3. Опір постійному струму Обмотки підшипники генератора і сполученного з ним збуджувача водневе ущільнення вала ізольовані стяжні болти статора термоіндікатори кола збудження генератора і збуджувача Обмотки кола збудження реостат збудження резистор гасіння поля заземлювальний резистор. Обмотки резистор гасіння поля реостати збудження Продовження додатка 2 до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 8.4. Опір обмоток ротора змінному струму промислової частоти 8.5. Електричні характеристики 8.6.Вібрація підшипників 8.7. Система охолодження 8.8. Система маслопостачання 8.9. Індуктивний опір і постійна часу генератора 9.ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ ДО 1000В Найменування параметрів Елементи електроустановки які підлягають діагностиці 9.1.Опір і електрична міцність ізоляції 9.2.Границі спрацьовування макси- мальних і незалежних розчіплю- вачів 9.3.Пристрої захисного вимикання 9.4.Стан пробійних запобіжників 9.5.Опір заземлювальних пристроїв 9.6.Напруга дотику і кроку в штучно створеному аварійному режимі Електроустановки у тваринницьких комплексах лазнях з електричним підігрівом та інших об’єктах де для запобігання електротравматизму в підлозі встановлю-ються пристрої вирівнювання електричних потенціалів 9.7.Рівень освітленності Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв Додаток 3 до пункту 5.4 Порядку проведення експер- тизи електроустановок споживачів Форма акта про передачу електроустановки на проведення експертизи А К Т № про передачу електроустановки на проведення експертизи м. “ “ 200 р. Ми що нижче підписалися представник власника електроустановки посада; назва організації; прізвище ініціали і представник експертної організації посада; назва організації; прізвище ініціали згідно з договором від “ “ 200 р. № склали цей акт про передачу електроустановки назва електороустановки та місце її розташування на проведення експертизи при цьому з “ “ 200 р. власник виводить електроустановку з експлуатації. . Електроустановку здав посада; назва організації-власника; підпис; прізвище ініціали Прийняв посада; назва експертної організації; підпис; прізвище ініціали Акт складений у двох примірниках по одному для кожної сторони. З актом ознайомлений: Відповідальний за організацію робіт з технічного обслуговування та ремонту електроустановки посада; назва організації; підпис; прізвище ініціали Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв Додаток 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Форма експертного висновку за результатами експертизи ЗАТВЕРДЖУЮ посада керівника і назва експертної організації підпис ініціали прізвище “ “ 200 р. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № за результатами експертизи назва електроустановки і місце розташування Даний експертний висновок належить зберігати разом з паспортом електроустановки. Продовження додатка 4 до пункту 7. 1Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 1. Загальні відомості про електроустановку Назва електроустановки Підприємство-виробник Дата введення в експлуатацію Заводський номер Інвентарний номер Місце розташування адреса об’єкт Причини проведення експертизи 2.Відомості про експертну організацію Назва експертної організації Номер дата видачі термін дії Дозволу Номер договору про проведення експертизи 3.Нормативна документація щодо проведення експертизи Позначення Назва ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів Продовження додатка 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 4.Паспортні дані електроустановок за видами електроустановок Повітряна лінія електропередавання Напруга Початок кінець Довжина км Матеріал опор Марка і переріз проводів Марка і переріз блискавкозахисного Троса Двоколова одноколова для ПЛ 35-220кВ Поздовжній профіль № креслення План траси № креслення Дата введення в експлуатацію Силові кабельні лінії Напруга Початок – кінець Номер за кабельним журналом Марка кабелю Переріз Довжина План траси № креслення Дата введення в експлуатацію Спосіб прокладки повітря ґрунт Силові трансформатори Тип Заводський номер Потужність кВ?А Напруга Найменування обмоток Струм ЕК % Група з’єднання Охолодження Дата введення в експлуатацію Продовження додатка 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Напівпровідникові перетворювачі Тип Заводський номер Потужність Напруга вхідна вихідна Охолодження Дата введення в експлуатацію Конденсаторні установки Тип Заводський номер Потужність кВАр Напруга Охолодження Дата введення в експлуатацію Підстанції. Розподільче устаткування Назва підстанції Напруга розподільчого устаткування РУ відкрите /закрите Однолінійна схема № креслення Дата введення в експлуатацію Підстанції. Комплектний розподільчий пристрій Назва підстанції Напруга розподільчого пристрою зовнішнього чи внутрішнього вста- новлення Підприємство-виробник Однолінійна схема № креслення Дата введення в експлуатацію Продовження додатка 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів Електродвигуни змінного струму і машини постійного струму Назва механізму Тип Підприємство-виробник Заводський номер Потужність Оберти на хвилину Напруга Номінальний струм Тип пускової апаратури Дата введення в експлуатацію Навколишнє середовище в якому може експлуатуватися електрична машина відносна вологість насиченість пилом агресивна вибухонебезпечна пожежо- небезпечна Синхронний генератор Тип Підприємство-виробник Заводський номер Потужність Дата введення в експлуатацію Електроустановки і електропроводки до1000В Назва електроустановки Реєстраційний номер Однолінійна схема № креслення Кабельний журнал або план мереж № креслення Клас приміщення в якому розташована електроустановка за вибухо-пожежо- небезпечністтю Дата введення в експлуатацію Продовження додатка 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів 5.Відповідність фактичних умов експлуатації електроустановки паспортним даним Використання електроустановки за Призначенням Режим навантаження Навколишнє середовище 6.Результати експертизи Стан електроустановки справний несправний працездатний непрацездатний Перелік дефектів пошкоджень і відмов У тому числі Усунуті до проведення технічного діагностування Усунуті при проведенні ремонту реконструкції або модернізації Дефекти пошкодження і відмови під час випробувань 7. Рекомендації з ремонту модернізації реконструкції 8.Висновки комісії Електроустановка перебуває в справному стані й може експлуатуватися в паспортному режимі з урахуванням рекомендацій наведених у розділі 9 Строк повторної експертизи 9.Рекомендації щодо експлуатації електроустановки Продовження додатка 4 до пункту 7.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів ДОДАТКИ: 1.Відомість дефектів пошкоджень і відмов. 2.Протоколи випробувань і вимірювань. Підписи експертів прізвище ініціали Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості енергетиці будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв 5