ДНАОП 0.03-3.20-00

ДНАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ від 23 лютого 2000 року N 30 Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних рег- ламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмос- ферному повітрі населених місць Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" та постанови Кабінету Міністрів України від 13.06.95 р. N 420 "Про затвердження Положен- ня про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регла- ментації та державної реєстрації небезпечних факторів" наказую: 1. Затвердити списки гігієнічних регламентів що додаються і роз- роблені вперше і ввести їх в дію з 1 березня 2000 року: Список N 4 "Гранично допустимі концентрації ГДК шкідливих речо- вин у повітрі робочої зони"; Список N 4 "Орієнтовні безпечні рівні дії ОБРД шкідливих речовин у повітрі робочої зони"; Список N 3 "Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин ГДК в атмосферному повітрі населених місць"; Список N 4 "Орієнтовні безпечні рівні дії ОБРД забруднюючих ре- човин в атмосферному повітрі населених місць". 2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України Головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим областей міст Києва і Севастополя об'єктів що мають особливий режим роботи водного залізничного повітряного транспорту вод- них басейнів залізниць Міністерства оборони Міністерства внутрішніх справ Державного комітету у справах охорони державного кордону України Національної гвардії Служби безпеки України прийняти затверджені цим наказом списки гігієнічних регламентів шкідливих речовин до керівництва та застосування при здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 3. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ Ук- раїни забезпечити тиражування та поширення списків. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Перший заступник Міністра Головний державний санітарний лікар України О. О. Бобильова ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 р. N 30 Список N 4 Гранично допустимі концентрації ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони* № п/п Найменування речовини Величина ГДК мг/м3 Переважний агрегатний стан у повітрі робочої зони Клас небез- печності Особливості впливу на організм Затверджені** 3-аліл-2-метил-1-ксоциклопентен- 1. 2-еніл- ІR - ЦИС 1 п + а 2 16.07.99 N 88 рансхризантемат L-2-аміно-3 3 5-дийод-4- 2. 3' 5'-дийод-4'-гідрокси- - а 1 25.01.2000 N оксифенокси -феніл пропіонової 103 кислоти натрієва сіль++ 3. Барвник прямий чорний 2С+ 0 5 а 2 16.07.99 N 89 Диметил-3- 2-метил-1- 4. пропеніл- 3-феноксифеніл - 7 п + а 3 16.07.99 N 88 метиловий ефір циклопропанкарбонової кислоти 3 4 5 5. 6-тетрагідрофталімідометил- 5 п + а 3 16.07.99 N 88 ІRS - транс-хризантемат 2-ціано-3-феноксибензил- 6. ІRS - ЦИС 0 3 п + а 2 16.07.99 N 88 транс-хризантемат Мікроорганізми-продуценти 5.10 ст. 7. Strерtоmyсеs аvеrmіtіlіs 3 а 4 А 25.01.2000 ВНИИСХМ-54 ІМВАс-50003 куо/м3 N 101 Примітка: а - аерозоль; п + а - пари + аерозоль; + - потребує спеціального захисту шкіри та очей; ++ - при роботі виключити контакт з органами дихання та шкірою при обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердженим методом на рівні чутливості не менш ніж 0 001 мг/м3; А - алерген; куо - колонієутворюючі одиниці; * діючими на території України є ГДК величини яких наведено у пе- реліку "Предельно допустимые концентрации ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны" N 4617-88 і додатків NN 1 - 7 до нього а також до списків NN 1 2 3 затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. Зміни та доповнення: визнати що норматив 5-фторурацилу Список N 2 "Орієнтовні без- печні рівні ОБРВ шкідливих речовин у повітрі робочої зони" є нормативом ГДК. Довідково Покажчик синонімів технічних та торгових назв речовин Синоніми технічні та торгові назви речовин Порядковий номер речовин в Списку N 4 Гокілат 4 Неопінамін форте 5 Пінамін форте 1 Сумітрин 6 L-тироксин натрієва сіль 2 Довідково Установи-розробники ГДК Установи що подали матеріали з обгрунтування ГДК Порядковий номер речовин в Списку N 4 1. НДІ профілактичної токсикології і дезінфекції Держкомсанепіднагляду Росії м. Москва ВАТ "НДЦ Побутхім" ІМТ АМН України м. Київ 1 4 5 6 2. Державний науковий центр лікарських засобів м. Харків 2 3. НДІ гігієни праці і профзахворювань м.Харків 3 4. Державний науковий центр з антибіотиків РФ НПО "Фармбіомед" 7 Видання офіційне. Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Цей Список не може бути повністю або частково передрукований тиражований та поширений без дозволу Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 р. N 30 Список N 4 Орієнтовні безпечні рівні дії ОБРД шкідливих речовин у повітрі робочої зони* NN з/п Найменування речовини Величина ОБРД мг/м3 Переважний агрегатний стан у повітрі в умовах виробництва Затверджені** 1. Амінокапронова кислота 5 а 16.07.99 N 90 2. Динітродіетиленгліколь+ 1-4-хлорбензоїл-5-метакси- 0 05 п + а 16.07.99 N 89 3. -2-метіндол-3 оцтової кислоти індометацин 0 05 а 16.07.99 N 89 4. Тринітрогліцерин+ нітрогліцерин 1- 2-хлорфеніл 0 02 п + а 16.07.99 N 89 5. -дифенілметил - 1Н-імідазол клотримазол 0 1 а 25.01.2000 N103 Примітка: а - аерозоль; п + а - пари + аерозоль; + - потребує спеціального захисту шкіри та очей; * Список N 4 є додатком до переліку "ОБУВ вредных химических ве- ществ в воздухе рабочей зоны" N 5203-90 та списків NN 1 2 3 затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. ОБРД встановлені на два роки з моменту введення нормативів в дію. Зміни та доповнення: вилучити 5-фторурацил з Списку N 2 "Орієнтовні безпечні рівні ОБРВ шкідливих речовин в повітрі робочої зони". Довідково Установи-розробники ОБРД Установи що подали матеріали з обгрунтування ГДК Порядковий номер речовин в Списку N 4 1. Державний науковий центр лікарських засобів м. Харків 5 2. Інститут медицини праці АМН України м. Київ 2 4 3. Інститут хімічної технології та промислової екології м. Рубіжне 1 4. Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань МОЗ України м. Харків 3 Видання офіційне. Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України МОЗ України Цей Список не може бути повністю або частково передрукований тиражований та поширений без дозволу Комітету з питань гігієнічного регламентування ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 р. N 30 Список N 3 Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин ГДК в атмосферному повітрі населених місць* № з/п Найменування речовини Величина ГДК мг/куб. м Клас небез- печності Затверджено** разова максимальна середньодобова 1. 2-бутеналь 0 005 0 001 1 10.08.99 N 97 2. Метилмеркаптан Мікроорганізми-продуценти 0 0001 - 4 10.08.99 N 96 3. Strерtоmyсеs аvеrmіtіlіs ВНИИСХМ-54 ІМВАс-50003 5.10 ст. куо/куб. м 2 4 25.01.2000 N101 Примітка: куо - колонієутворюючі одиниці; * діючими на території України є ГДК величини яких наведені у пе- реліках "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речови- нами " ДСП-201-97 та списках NN 1 2 затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. Довідково Покажчик синонімів технічних та торгових назв речовин Синоніми технічні та торгові назви Порядковий номер речовин в Списку N 3 Кротоновий альдегід в-метилакролеїн метил пропеналь 1 Метантіол 2 Довідково Установи-розробники ГДК Установи що подали матеріали з обгрунтування ГДК Порядковий номер речовин в Списку N 3 Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя м. Київ 1 Львівський державний медичний університет м. Львів 2 До відома: у додаток 1"Б" "Значення гранично допустимих концентрацій" ДСП-201-97 а внести зміни: - у N 118 "Данітол" - змінити значення середньодобової ГДК на 0 005 мг/м3; - у N 233 "Кадмію оксид" - змінити клас небезпечності на 1-й; - у N 299 "Метилмеркаптан" - змінити значення ГДК на 0 0001 мг/м3 клас небезпечності на 4-й; б викласти назви хімічних речовин у наступній редакції: - N 150 "О О-Диметил-О- 2-діетиламіно-6-метилпіримідил-4 тіофосфат" актелік ; - N 166 "1 3-Ди- 2 4-ксиліміно -2-метил-2-азопропан" мітак ; - N 449 "S S S-Трибутилтритіофосфат" бутифос . Видання офіційне. Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Цей Список не може бути повністю або частково передрукований тиражований та поширений без дозволу Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 р. N 30 Список N 4 Орієнтовні безпечні рівні дії ОБРД забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць* № з/п Найменування речовини Величина ОБРД мг/м3 Затверджено** 1. Динітродіетиленгліколь 0 01 10.08.99 N 92 Пил вуглецевого волокна 2. Запорізького заводу ВАТ 0 05 10.08.99 N 95 "Укрграфіт" Пил сольового шлаку при 3. виробництві алюмінієвих 0 1 25.01.2000 N 102 сплавів з металобрухту та алюмінієвмісних відходів Суміш насичених вуглеводнів С2 - С8 і суміш насичених і 4. ненасичених вуглеводнів С1 - 3 0 10.08.99 N 95 С4 Запорізького заводу ВАТ "Укрграфіт" 5. Тринітрогліцерин 0 001 10.08.99 N 92 нітрогліцерин N- 4-2- 5-хлор-2-метоксибензамідо 6. -етил - фенілсульфоніл-N- 0 001 20.08.99 N 93 циклогексилсечовина глібенкламід манініл міглюкан мікроназа 1-4-хлорбензоїл-5-метокси- 2-метиндол-3-оцтової кислоти 7. індометацин метиндол 0 002 10.08.99 N 94 сидалгон ревмадолон ревматин Примітка: * діючими на території України є ОБРД величини яких наведені в списках NN 1 2 3 затверджених наказом МОЗ України; ** дата затвердження та номер постанови Головного державного санітарного лікаря України. ОБРД встановлені на три роки з моменту введення нормативів у дію. Довідково Установи-розробники ОБРД Установи що подали матеріали з обгрунтування ОБРД Порядковий номер речовин в Списку N 4 Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань МОЗ України м. Харків 7 Український науково-гігієнічний центр м. Київ 1 5 6 Харківський державний медичний університет кафедра гігієни і екології N 2 м. Харків 6 Запорізький державний медичний університет кафедра гігієни і екології м. Запоріжжя 3 4 До відома: значення ОБРД борного ангідриду залишити на рівні 0 02 мг/м3 пос- танова від 10.08.99 р. N 95 . Видання офіційне. Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Цей Список не може бути повністю або частково передрукований тиражований та поширений без дозволу Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України. 1