ДНАОП 0.05-4.01-90

ДНАОП 0.05-4.01-90 Положення про державну експертизу умов праці

НА: Книга 266 Положення про Державну експертизу умов працi 1. Основними завданнями Державної експертизи умов працi є: а * забезпечення реалiзацiї державної полiтики щодо соцiального захисту працюючих зайнятих на роботах з несприятливими умовами працi на пiдприємствах в установах органiзацiях в установах та ор- ганiзацiях незалежно вiд форм власностi i видiв їхньої дiяльности** а також у окремих осiб; ** Надалi - пiдприємства коли не обумовлено iнше. б здiйснення державного контролю за: правильнiстю застосування спискiв виробництв робiт професiй посад i показникiв за якими встановлюються пiльговi пенсiї та на- даються додатковi вiдпустки; наданням працiвникам пiдприємств вiдповiдно до законодавства пiльг та компенсацiй за роботу в несприятливих умовах працi; якiстю проведення атестацiї робочих мiсць за умовами працi та вiднесенням їх до категорiї з шкiдливими i важкими умовами працi особливо робочих мiсць де застосовується праця жiнок; в пiдготовка висновкiв про обгрунтованiсть пропозицiй пiдприємств щодо змiн у списках виробництв робiт професiй посад i показникiв якi дають право на пiльгове пенсiйне забезпечення та до- датковi вiдпустки; г участь у розглядi спорiв мiж адмiнiстрацiєю та працiвниками пiдприємств про надання пiльгових пенсiй i додаткових вiдпусток; д * участь у розробцi проектiв нормативних актiв про охорону працi; е розгляд i видача за погодженням з профспiлковими органами вис- новкiв про встановлення та змiну пiдприiмствам диференцiйованих та- рифiв соцiального страхування залежно вiд небезпечностi шкiдливостi важкостi робiт та стану їнших факторiв умов працi. ж * визначення порядку i здiйснення контролю за якiстю проведен- ня атестацiї робочих мiсць стосовно їх вiдповiдностi нормативним ак- там про охорону працi. 2.* Державна експертиза умов працi входить у систему Мiнiстер- ства працi України i складається з: Державної експертизи умов працi України; державних експертиз умов працi Республiки Крим областей мiст Києва та Севастополя що входять до складу управлiнь вiддiлiв з пи- тань працi i соцiальних питань вiдповiдних державних адмiнiстрацiй. 3. Державна експертиза умов працi має право: провадити експертизу умов працi на пiдприємствах незалежно вiд форм власностi та їх вiдомчої належностi i давати розпорядження про усунення виявлених порушень; замовляти органам державного санiтарного нагляду Мiнiстерства охорони здоров'я Україи проведення на пiдприємствах санiтар- но-гiгiєнiчних дослiджень та пiдготовку вiдповiдних висновкiв; разом з iншими органами державного нагляду i контролю забороняти експлуатацiю виробничих об'єктiв та робочих мiсць при порушеннi санiтарних норм i правил до проведення необхiдних санiтарних заходiв; перевiряти на пiдприємствах документацiю про встановлення працiвникам пiльгових пенсiй i додаткових вiдпусток на вiдповiднiсть iї чинному законодавству; при виявленнi порушень чинного законодав- ства що ущемлюють права працiвникiв на отримання пiльг та компен- сацiй за несприятливi умови працi давати адмiнiстрацiї пiдприємств розпорядження про усунення цих порушень; вносити до органу який призначив пiльгову пенсiю пропозицiї про стягнення з пiдприємств грошових сум виплачених у зв'язку з необ- грунтованним вiднесенням робочого мiсця до спискiв виробництв робiт професiй посад i показникiв що дають право на пiльгове пенсiйне за- безпечення; вносити адмiнiстрацiї пiдприємств подання про припинення дiї прийнятих на пiдприємств рiшень з питань пiльгового пенсiйного забез- печення i надання додаткових вiдпусток що не вiдповiдають чинному законодавству; безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства установи органiзацiї i кооперативи незалежно вiд форм власностi та їх вiдомчої належностi. 4.* Державна експертиза умов працi здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з органами державного санiтарного нагляду соцiального за- хисту населення соцiального страхування iнспекцiями Державного комiтету України з нагляду за охороною працi та iншими органами дер- жавного нагляду профспiлками i вiдповiдними мiсцевими державними ад- мiнiстрацiями. 5. Працiвники служби Державної експертизи умов працi зобов'язанi: забезпечувати якiсне проведення експертизи умов працi та об'єктивнiсть iї результатiв; подавати методичну допомогу пiдприємствам в оцiнцi умов працi з метою правильного встановлення пiльгових пенсiй i надання додаткових вiдпусток; через профспiлковi комiтети пiдприємств доводити до вiдома трудо- вих колективiв результати експертизи умов працi; iнформувати керiвникiв пiдприємств а при необхiдностi їх вищi органи управлiння про виявленi порушення порядку встановлення пiльго- вих пенсiй i надання додаткових вiдпусток для вжиття заходiв щодо їх усунення вносити пропозицiї про притягнення винних осiб до вiдповiдальностi; аналiзувати практику застосування спискiв виробництв робiт про- фесiй посад i показникiв за якими встановлюються пiльговi пенсiї та надаються додатковi вiдпустки i вносити пропозицiї про їх удоскона- лення. 6.* Структура чисельнiсть i штатний розпис Державної експертизи умов працi України затверджуються Мiнiстром працi України а держав- них експертиз умов працi Республiки Крим областей мiст Києва i Се- вастополя - вiдповiдно Радою Мiнiстрiв Республiки Крим обласними Київською i Севастопольскою мiськими державними адмiнiстрацiями. 7.* Керiвник Державної експертизи умов працi України призна- чається Мiнiстром працi України а керiвники державних експертиз умов працi Республiки Крим областей мiст Києва i Севастополя - вiдповiдно Радою Мiнiстрiв Республiки Крим обласними Київською i Севастопольскою мiськими державними адмiнiстрацiями. * Змiни i доповнення що затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 1993 р. N 567