НПАОП 0.00-6.23-92

НПАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 1 серпня 1992 р. N 442 Київ Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці додається . 2. Установити що відповідно до статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільгове пенсійне забезпечення затверджуваними Кабінетом Міністрів України а також пенсії що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв професій та посад залежно від умов праці призначаються за результатами атестації робочих місць. Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями також для здійснення пільг і компенсацій передбачених чинним законодавством. 3. Керівникам підприємств та організацій незалежно від форм власності й господарювання провести атестацію робочих місць визначити за її результатами перелік робочих місць виробництв робіт професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих. 4. Міністерству праці разом з Міністерством охорони здоров'я розробити у місячний строк методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці. Надати Міністерству праці право давати роз'яснення щодо порядку атестації робочих місць а Міністерству охорони здоров'я здійснювати методичне керівництво проведенням гігієнічної оцінки умов праці. Прем'єр-міністр України В. ФОКІН Міністр Кабінету Міністрів України В. ПЄХОТА Інд.28 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 ПОРЯДОК проведення атестації робочих місць за умовами праці 1. Атестація робочих місць за умовами праці надалі - атестація проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання де технологічний процес використовуване обладнання сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих а також на їхніх нащадків як тепер так і в майбутньому. 2. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці пільгове пенсійне забезпечення пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. 3. Атестація проводиться згідно з цим Порядком та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджуваними Мінпраці і МОЗ. 4. Атестація проводиться атестаційною комісією склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству організації в строки передбачені колективним договором але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства організації. Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу профспілкового комітету трудового колективу або його виборного органу органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-епідеміологічної служби МОЗ. 5. До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні організації технічні інспекції праці профспілок інспекції Держгідротехнагляду. 6. Атестація робочих місць передбачає: установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці; санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці будівельним та санітарним нормам і правилам; установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією; обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими особливо шкідливими важкими особливо важкими умовами праці; визначення підтвердження права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах; складання переліку робочих місць виробництв професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників; аналіз реалізації технічних і організаційних заходів спрямованих на оптимізацію рівня гінієни характеру і безпеки праці. 7. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій атестованих органами Держстандарту і МОЗ за списками що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій. 8. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці форма якої затверджується Мінпраці разом з МОЗ. 9. Перелік робочих місць виробництв професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству організації і зберігається протягом 50 років. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників професії та посади яких внесено до переліку. 10. Результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій обгрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільгове пенсійне забезпечення а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих. Клопотання підприємств та організацій про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 після їх попереднього розгляду органами Державної експертизи умов праці вносяться до Мінпраці яке готує та подає пропозиції до Кабінету Міністрів України. 11. Контроль за якістю проведення атестації правильністю застосування списків N 1 і 2 виробництв робіт професій посад і показників що дають право на пільгове пенсійне забезпечення пільги і компенсації покладається на органи Державної експертизи умов праці.