НПАОП 10.0-5.36-96

НПАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, проведення та кріплення підземних виробок

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.16-96 ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ПАСПОРТІВ ВИЇМКОВОЇ ДІЛЬНИЦІ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРІПЛЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВИРОБОК До § 11 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Паспорт складається відповідно до проектів будівництва реконструкції шахти розкриття і підготовки реконструкції горизонту блоку панелі. 2. Паспорт складається для кожної виїмкової дільниці і є єдиним технологічним документом на весь період її відробки. Для кожної підготовчої виробки та камери які проводяться поза виїмковою дільницею складається окремий паспорт. 3. Паспорт розробляється головним технологом шахти і начальниками видобуткових дільниць та служб і затверджується головним інженером або директором шахти. Окремі паспорти відповідно до Правил безпеки затверджуються технічним директором об'єднання. Розробка паспорта може виконуватися в індивідуальному порядку. Для розробки паспортів допускається застосування стандартів використовування обчислювальної техніки. При розробці паспорта слід керуватися діючими в галузі й басейнах нормативними документами. 4. Паспорт розробляється на основі прогнозних даних про гірничо-геологічні умови. У випадках непередбаченої зміни гірничо-геологічних чи виробничих умов начальник дільниці повинен внести зміни чи доповнення в паспорт і в добовий строк затвердити їх. 5. Паспорти знаходяться у начальника дільниці головного технолога шахти і начальника дільниці ВТБ. Начальникам спеціалізованих дільниць видаються розділи паспорта відповідно до виконуваних робіт. Начальник дільниці зобов'язаний ознайомити під розпис робітників та інженерно-технічних працівників дільниці з паспортом виїмкової дільниці паспортом проведення й кріплення підземних виробок . Списки працівників з їх підписом і датою про ознайомлення з паспортом його змінами або доповненнями зберігаються разом з паспортом у начальника дільниці. 6. Паспорт складається з графічної частини і пояснювальної записки. Копії графічної частини паспорта вивішуються в нарядній і на дільниці у гірничих виробках . 7. Графічна частина паспорта є виконавчим документом і складається з таких розділів. 7.1. Гірничо-геологічний прогноз. На викопіровку з плану гірничих робіт наносяться гірничо-геологічні умови відробки виїмкових дільниць у вигляді характерних структурних колонок з прийнятими кількісними символічними позначеннями фізико-механіч-них властивостей пласта і порід їх потужності міцності стійкості здатності їх до обрушення та інших властивостей що визначають вибір параметрів технології робіт. Надається таблиця прогнозних даних необхідних для інженерних розрахунків. Виділяються небезпечні зони ведення гірничих робіт: підвищеного гірничого тиску обводнення «несправжньої» покрівлі чи підошви геологічних порушень тощо. Розділ підписується головним маркшейдером головним геологом головним технологом та начальником дільниці ВТБ. 7.2. Проведення кріплення і ремонт підготовчих виробок. На лист наносяться: а поздовжній і поперечний розрізи виробки в масштабі 1:100 або 1:50 на яких повинні бути показані: переріз і розміри виробки а також ніш і сполучень її розміщення відносно до пласта вугілля і бокових порід; конструкція і розміри постійного і тимчасового кріплення мінімальне і максимальне відставання від вибою відстань між вісями рам постійного й тимчасового кріплення розклинювання рам з породами покрівлі розташування затяжок спосіб заповнення закріпного простору; типи і розміщення прохідницького і транспортного ус-таткування ВМП з вентиляційними трубами величини зазорів між кріпленням і устаткуванням місця складування матеріалів; розміщення і розміри водовідвідних канав тротуарів; б переріз виробки до і після перекріплення в разі неможливості забезпечення її безремонтного підтримання. Поздовжній переріз виробки на місці перекріплення. Кількість і місця установлення стояків підсилення кріплення величина підривки порід щільність встановлення і поперечні розміри кріплення місця розклинювання рам розміщення міжрамних стяжок спосіб заповнення порожнин за кріпленням; в деталі кріплення в масштабі 1:10 конструкція замка при кріпленні кріпильними рамами забиття стояків у підошву тощо . У разі кріплення виробки бетоном чи залізобетоном повинні вказуватися конструкції кружал а також строки їх знімання; г таблиця витрат кріпильних матеріалів; д графік організації робіт у виробках з ув'язкою його з роботами у прилеглих виробках перелік робіт які не можна виконувати одночасно графік виходу робітників характеристика вибою таблиця ; є шляхи пересування людей запасними виходами. Розділ підписується начальником дільниці - виконавцем робіт і головним технологом шахти. 7.3. Виймання вугілля кріплення та управління покрівлею в очисному вибої На лист наносяться: а план очисної виробки та її кінцевих ділянок їх переріз цілики які залишені під час відробки зближених пластів небезпечні зони в масштабі 1:100 або 1:50; б тип засобів виймання і доставлення вугілля спосіб управління покрівлею охорони і підтримання підготовчих виробок у зоні впливу очисних робіт; в конструкція і розміри кріплення відстань між елементами по довжині та ширині виробки відстань від вибою до першого ряду стояків Г кінців консолей верхняків механізованого чи індивідуального кріплення черговість і порядок пересування установлення секцій стояків верхняків чи рам кріплення розміри допустимих оголень покрівлі; г заходи з первинної посадки основної покрівлі; д таблиця витрат кріпильних матеріалів; є графік організації робіт у лаві перелік робіт які не можна виконувати одночасно графіки виходів робітників; ж шляхи пересування людей запасними виходами. У разі кріплення очисної виробки а також і кінцевих ділянок за типовою технологічною схемою типовим паспортом достатньо навести її копію із зазначенням розмірів і основних параметрів для конкретних гірничо-геологічних умов даної очисної виробки. Для виконання робіт з монтажу і демонтажу механізованих комплексів агрегатів і щитів складаються спеціальні паспорти. Розділ підписується начальником видобуткової дільниці і головним технологом шахти. 7.4. Заходи з охорони праці і безпеки робіт На викопіровці з плану гірничих робіт наносяться: а схеми вентиляції виїмкової дільниці та виробок камер що проводяться окремо із зазначенням напрямку повітряного струменя і розрахункової витрати кількості повітря місця встановлення вентиляційних споруд розга-зуючих пристроїв робочого і резервного ВМП із зазначен- ням таблично параметрів вентиляційної установки залежно від довжини виробки що проводиться шляхів пересування людей запасними виходами. При використанні в тупикових вибоях виробок пилоу-ловлювальних установок додатково вказується розміщення устаткування і таблично параметри вживаної нагнітально-всмоктувальної схеми провітрювання. Таблично вказуються місця і періодичність вимірів концентрації газів і параметрів повітря тип приладів і перелік осіб зобов'язаних проводити виміри; б гірничотехнічні заходи таблично з охолодження рудникового повітря місця розташування повітроохолоджувальних апаратів із зазначенням їх типу мінімального та максимального відставання від робочих місць пунктів вимірів температури й вологості; в схеми розташування і параметри дегазаційних свердловин на пласті і в масиві порід схеми розведення дегазаційного трубопроводу; г схеми і параметри таблично заходів для запобігання раптовим викидам вугілля породи і газу та інших газодинамічних явищ типи устаткування для їх виконання; д схеми і графіки профілактичної обробки вугільних масивів відроблених просторів і зон геологічних порушень на пластах вугілля схильного до самозапалення і установлення приладів контролю температури та складу рудникового повітря. Заходи з профілактики ендогенних пожеж повинні розроблятися відповідно до вимог відповідних басейнових інструкцій; е пожежно-зрошувальна мережа із зазначенням діаметра трубопроводу місць розміщення пожежних кранів засувок і редукційних вузлів первинних і автоматичних засобів пожежогасіння а також пожежних дверей і арок; схема підключення водовідливних поставів для подачі води на пожежогасіння. Заходи з протипожежного захисту повинні розроблятися відповідно до положень і вимог проекту протипожежного захисту шахти; ж схеми і параметри таблично протипилових заходів і місця розташування устаткування і пристроїв для боротьби з пилом визначені відповідно до «Інструкції з комплексного знепилювання повітря» та «Інструкції із запобігання і локалізації вибухів вугільного пилу»; з перелік і параметри спеціальних заходів з боротьби із суфлярами проривами води глин пливунів таблично ; і правила поведінки людей таблично в аварійних ситуаціях що розробляються відповідно до «Інструкції зі складання планів ліквідації аварій» та «Інструкції з розгазування гірничих виробок розслідування обліку та попередження загазувань". Заходи передбачені в підпунктах «б» «в» «г» «д» і «з» подаються за наявності відповідних природних небезпек. Схеми і параметри заходів можуть заповнюватися на одній чи двох викопіровках з плану планів гірничих робіт. Розділ підписується начальниками дільниць - виконавцями робіт дільниць ВТБ і профілактичних робіт з техніки безпеки ПРТБ головним технологом і механіком шахти. 7.5. Енергопостачання. На лист зі схематичним планом гірничих виробок наноситься схема електропостачання з розташуванням устаткування розподільчої та захисної апаратури кабелів засобів зв'язку сигналізації та управління а також автоматичного контролю газового середовища. У разі енергопостачання машин і механізмів стиснутим повітрям чи проведенні очисних і підготовчих робіт гідравлічним способом наводиться схема повітропроводів чи напірних водопроводів із розташуванням устаткування і контрольної апаратури. Схема підписується механіком і начальником дільниці -виконавцем робіт головним енергетиком головним механіком шахти і начальником дільниці ВТБ. 7.6. Транспортування вугілля породи матеріалів і устаткування та перевезення людей. Наводиться схема транспортування вугілля і породи матеріалів та устаткування а також перевезення людей із зазначенням видів транспорту типів застосовуваного транспортного устаткування кінцевих навантажень місткості составів механізмів для проведення маневрових і вантажно-розвантажувальних робіт місць установлення їх приводів засобів автоматизації та сигналізації довжин від-котних шляхів розташування розминок та їх місткості стрілкових переводів бар'єрів бункерів знаків попередження і заборони. Схема підписується начальниками дільниць - виконавцями робіт і головним технологом шахти. 8. Пояснювальна записка до паспорта складається за вище зазначеними розділами з обгрунтуванням у разі необхідності прийнятих рішень і параметрів поясненням і доповненням окремих позначень графічної частини та зберігається разом з паспортом. Вона не повинна дублювати проект графічну частину паспорта типові інструкції з охорони праці та експлуатації устаткування нормативні й довідкові документи. 9. У розділі 7.4 пояснювальної записки відповідно до § 605 Правил безпеки наводяться всі наявні й можливі небезпечні та шкідливі виробничі фактори заходи щодо їх попередження засоби колективного та індивідуального захисту крім тих що зазначені в інших розділах графічної частини і пояснювальної записки паспорта.