ДНАОП 1.1.30-5.18-96

ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ   Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р № 7 Kиїв ДНАОП 1.1.30-5.18-96 ІНСТРУКЦІЯ З ВЕДЕННЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ В ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ І НАДШАХТНИХ БУДІВЛЯХ До §§ 57 542 558 Правил безпеки у вугільних шахтах 1. Загальні вимоги 1. Вогневі роботи* на діючих шахтах проводяться як правило в загальношахтні вихідні дні й ремонтні зміни. У робочі дні і зміни вогневі роботи в підземних гірничих виробках дозволяється проводити тільки для ліквідації аварії або її наслідків за письмовим дозволом директора головного інженера шахти. Вогневі роботи в усіх випадках повинні проводитись у відповідності до спеціальних заходів додаток 1 складених для кожного об'єкта або окремих дільниць і затверджених директором головним інженером шахти а також узгоджених з командиром взводу ШГС ДВГРС . Ведення вогневих робіт шахтобудівельними або іншими підрядними організаціями в шахтах з єдиною системою провітрювання може бути дозволено директором головним інженером шахти на основі заходів поданих головним інженером шахтобудівельного управління ШБУ . Головний механік шахти головний механік ШБУ або за його відсутності старший механік після затвердження заходів видає узгоджений з начальником дільниці ВТБ письмовий наряд для виконання робіт додаток 2 в якому повинні бути зазначені місце час характер і обсяг різання або зварювання металу прізвища й посади виконавців вогневих робіт представника ВТБ і ДГК ДВГРС . Наряд на виконання вогневих робіт видається окремо на кожну зміну під копірку в книзі бланків нарядів яка зберігається протягом року. Перелік осіб що мають право видавати наряди на ведення вогневих робіт встановлюється наказом по шахті. 2. Вогневі роботи проводяться під безпосереднім керівництвом головного механіка шахти або старшого механіка в присутності представника ДВГРС ДГК і представника * До вогневих робіт відносяться зварювання й різання металу або інші процеси пов'язані з використанням утворенням відкритого полум'я. дільниці ВТБ що має прилад для безперервного контролю вмісту в атмосфері СН4 та прилад для контролю вмісту СО. Вказані особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів щодо забезпечення безпеки ведення вогневих робіт зробити про це відмітки в наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт. Біля місця вогневих робіт повинен проводитись безперервний контроль вмісту метану. Для здійснення керівництва вогневими роботами на місці їх виконання посадова особа яка видала наряд призначає відповідального за ведення цих робіт. При веденні вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо на місці їх виконання повинен знаходитись головний механік шахти або старший механік який після перевірки дотримання заходів безпеки дає дозвіл на проведення робіт. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитись у приствольному дворі найближчого горизонту за ходом вентиляційного струменя і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Члени ДГК працівники ДВГРС повинні знаходитись біля місця робіт і місця куди можливе попадання падіння розплавленого або розжареного металу й електродів. Місце спостереження повинно бути забезпечене засобами подавання сигналу про припинення вогневих робіт. Під час проведення вогневих робіт шахтобудівельними та іншими підрядними організаціями на шахтах з єдиною системою провітрювання безпосереднє керівництво вогневими роботами здійснюється головним механіком шахто-будівельного управління механіком гірничої дільниці або гірничим майстром шахтомонтажної організації якому спеціальним наказом дозволено керівництво вказаними роботами. Контроль за дотриманням заходів безпеки забезпечення присутності інженерно-технічних працівників дільниці ВТБ і члена ДГК представника ДВГРС у цьому випадку входять в обов'язки директора головного інженера шахти. 3. Для проведення вогневих робіт у підземних виробках і стволах шурфах шахт треба як правило застосовувати електрозварювання. Під час електрозварювання забороняється використовувати як один з електрозварювальних провідників трубопроводи рейки та інші металеві комунікації чи конструкції. Живлення зварювальних апаратів повинно відбуватися від мережі із захистом від витікання струму. Забороняється використання зварювальних автотрансформаторів. Застосування газового зварювання з використанням ацетилену пропан-бутану та інших горючих вуглеводнів забороняється. В окремих випадках коли не можна застосовувати електрозварювання дозволяється застосування керосино-різів. При вогневих роботах за допомогою керосинорізів повинні дотримуватись таких додаткових заходів: а керосинорізи повинні бути оснащені: блокувальним клапаном для перекриття вихідного отвору при розриві шлангу; клапаном для запобігання проникання зворотного удару в кисневий шланг; гумовими шлангами що відповідають вимогам посібника з експлуатації: для керосину - діаметром 6 3 мм для кисню - 9 мм і довжиною 10-12 м. Шланг повинен бути суцільним без з'єднань та тріщин на зовнішній поверхні. Місця приєднання шлангів до бачка і різака повинні мати подвійне кріплення; 6} бачок повинен заповнюватись не більш як на 3/4 об'єму. Заправлення бачків слід робити тільки на земній поверхні в присутності особи відповідальної за проведення вогневих робіт; в манометр бачка керосинорізу повинен бути додатково захищений металевим ковпачком що оберігає його від механічних пошкоджень; г бачок і шланг що подає керосин повинні бути випробувані на міцність гідравлічним тиском 1 0 МПа 10 кгс/см2 із записом результатів в журналі. Випробовування повинні проводитись через кожні 6 місяців в лабораторіях підрозділів ДВГРС. Перевірка технічного стану зворотного клапану повинна проводитись кожний раз перед видачею керосиноріза в роботу; д під час роботи бачок з керосином повинен знаходитись не ближче як 5 м від джерела вогню. У разі якщо цю відстань неможливо витримати необхідно встановлювати перед бачком екран з негорючого матеріалу; е збереження й видача керосинорізів повинні здійснюватись спеціально виділеною особою призначеною наказом по шахті. У разі проведення керосинорізних робіт забороняється: а робити різання при тиску повітря в бачку з горючим що перевищує робочий тиск кисню у різаку; б перегрівати випарник різака до вишневого кольору а також підвішувати різак під час роботи вертикально головкою вверх; в затискати перекручувати чи заломлювати шланги що подають кисень і пальне до різака; г використовувати кисневі шланги для підведення керо-сину до різака. 4. До ведення вогневих робіт в гірничих виробках і надшахтних будівлях допускаються робітники що мають посвідчення і спеціальний талон додаток 3 на право проведення відповідних вогневих робіт. Перевірка підготовленості електрозварників газозварників до ведення вогневих робіт в шахтах і надшахтних будівлях проводиться не рідше одного разу на рік. Особам що не склали екзамен на право ведення таких робіт талон не видається. 5. Усі матеріали що займаються мастило пакля обтирочні матеріали тріски та ін повинні бути зібрані до початку вогневих робіт на віддалі не менше як 20 м від місця проведення цих робіт а також від місць куди можливе падіння розплавленого й розжареного металу та електродів. 6. Під час виконання вогневих робіт в горизонтальних та похилих гірничих виробках під деталь що зварюється розрізається повинен бути підкладений сталевий лист розміром не менше як 1000x1000 мм товщиною не менше за 1 мм. Останній покривається шаром піску товщиною не менше за 50 мм. У вертикальних стволах сталевий лист повинен поміщатися під конструкцію що зварюється без нанесення шару піску. Усі дерев'яні чи інші горючі частини кріплення армування та інші споруди що знаходяться від місця ведення вогневих робіт на відстані до 2 м повинні бути захищені сталевими листами. Потрібно вжити заходів для запобігання падінню в нижчерозта-шовані виробки розплавленого або розжареного металу й електродів. Під час різання і зварювання рейок ближчі до зварюваного стику дерев'яні шпали повинні бути покриті листами заліза розміром не менше ніж 250x500 мм. Залізний лист покривається шаром піску товщиною не менше як 50 мм. Перед проведенням вогневих робіт на ємкостях і трубопроводах в яких знаходяться або знаходились рідкі або газоподібні займисті речовини повинно бути здійснене промивання цих ємкостей і трубопроводів каустичною содою і вентилювання з наступним аналізом повітряного середовища на вміст горючих газів. Ємкості що зварюються і трубопроводи повинні бути ізольовані заглушками від усіх комунікацій. Вогневі роботи повинні проводитись обов'язково при відкритих лядах люках пробках вентилях тощо 7. В процесі вогневих робіт за допомогою електрозва- рювання залишки електродів необхідно складати в металевий ящик що встановлюється біля місця проведення вогневих робіт. 8. Біля місця проведення вогневих робіт повинно бути не менше двох вогнегасників пожежний рукав зі стволом приєднаний до найближчого пожежного крану або вагонетка бочка із запасом води не меншим ніж 1 м3 і не менше двох відер з піском або інертним пилом. 9. Перед початком вогневих робіт гірнича виробка грунт боки й покрівля повинні бути зволожені водою на протязі 10 м в обидва боки від місця проведення цих робіт а також від місць куди можливе падіння розплавленого або розжареного металу й електродів; по закінченні робіт ці дільниці виробок знову зволожуються. 10. Проведення вогневих робіт забороняється: якщо у виробках в які можуть потрапити продукти горіння що утворюються під час вогневих робіт знаходяться люди; у вертикальних і похилих виробках з дерев'яним кріпленням що мають вихід на поверхню. У виняткових випадках аварійні роботи та ін. з особливого дозволу технічного керівника об'єднання самостійної шахти за умови виконання додаткових заходів безпеки дозволяються відступи від цих вимог. Забороняється: ведення вогневих робіт в електрогаражах з акумуляторними електровозами під час зарядки батарей і протягом ЗО хв після зарядки; проведення електрозварювальних робіт від контактного проводу електровозної відкатки. 11. У вертикальних і похилих виробках що мають вихід на поверхню закріплених негорючим кріпленням але таких що мають дерев'яну вІдшивку ходового відділення або армування з дерева провідники або розстріли під час проведення вогневих робіт повинні влаштовуватися запобіжні металеві полиці які засипаються шаром піску товщиною не менше як 50 мм або інші пристрої що попереджують попадання іскр крапель металу на дерев'яні елементи. 12. На місці проведення вогневих робіт не менше як 2 год після їх закінчення повинен знаходитись член ДГК представник ДВГРС . Після закінчення вогневих робіт відповідальний за їх ведення повинен перевірити виконання профілактичних заходів зробити відмітку в наряді й доповісти керівникові вогневими роботами. Головний механік шахти або старший механік що керує вогневими роботами одержавши повідомлення особи відповідальної за ведення вогневих робіт і члена ДГК представника ДВГРС про закінчення чергування повинен сповістити директора головного інженера шахти а за його відсутності гірничого диспетчера про виконання робіт і записати на копії наряду час їх початку і закінчення а також результати огляду місця проведення цих робіт. 13. На кожній шахті повинні бути обладнані спеціальні приміщення для централізованого зберігання електрозварювальних апаратів І апаратів вогневого різання за винятком апаратів встановлених на поверхні в спеціально пристосованих для вогневих робіт приміщеннях а також призначатися особи відповідальні за ремонт випробування зберігання та видавання зварювальних апаратів і керо-синорізів. Видавання апаратів повинно проводитись тільки особам які одержали письмовий наряд на проведення вогневих робіт. Після закінчення робіт апарати повинні бути повернені за місцем їх зберігання. Відповідальність за організацію збереження і видавання електрозварювальних апаратів і керосинорізів покладається на головного механіка шахти. Інвентаризація електрозварювальних апаратів і керосинорізів проводиться не менше одного разу на рік і оформляється актом. II. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за газом або пилом 14. Вогневі роботи в шахтах небезпечних за газом або пилом дозволяється проводити в стволах закріплених негорючим кріпленням приствольних дворах пристволь-них камерах головних квершлагах а також у відкотних виробках де Правилами безпеки дозволяється застосування контактних електровозів якщо цими виробками проходить свіжий струмінь повітря. До початку вогневих робіт у зазначених вище виробках потрібно вжити заходів щодо видалення вугільного пилу з попереднім його зволожуванням на протязі не менше як 10 м з обох боків від місця робіт. За наявності у виробці трубопроводів дегазаційних систем необхідно впевнитись у їх справності в місці проведення вогневих робіт. Контрольними вимірами повинна бути перевірена відсутність метану у виробці. Якщо виявлені сліди метану під час проведення вогневих робіт вони повинні бути зупинені. 15. В окремих випадках за письмовим дозволом директора головного інженера шахти дозволяється ведення вогневих робіт у вертикальних стволах шахт якими проходить вихідний струмінь повітря. При цьому: на кожний окремий випадок виконання вогневих робіт повинен видаватися письмовий дозвіл; весь вугільний пил у стволі та в прилеглих виробках приствольного двору на відстані 50 м від ствола повинен бути змитий або зроблене осланцювання; вміст метану в повітрі що проходить по стволу вимірюваний приладом безперервної дії на сполученні ствола з приствольними дворами і біля місця виконання вогневих робіт не повинен перевищувати 0 5%; керівництво вогневими роботами на місці повинен здійснювати головний механік шахти або особа яка його заміняє. III. Додаткові вимоги для шахт небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу 16. Проведення вогневих робіт в шахтах небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу дозволяється тільки в провітрюваних свіжим струменем повітря стволах закріплених негорючим кріпленням та у приствольних дворах. 17. Під час ведення вогневих робіт в шахтах забороняються будь-які роботи по вугіллю в тому числі буріння свердловин і проведення інших заходів із запобігання викидам на пластах небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу вибухові роботи з підривання породи під час проведення виробок на цих пластах а також роботи з розкриття пластів. Дозвіл на поновлення цих робіт після закінчення різання або зварювання металу може бути даний тільки головним інженером шахти. Вогневі роботи можуть проводитись не раніше ніж через 4 год після струсних підривань. 18. У шахтах де пласт небезпечний за викидами вугілля і газу розкривається вперше до моменту підходу розкриваючої виробки на відстань 10 м за нормаллю до такого пласту зварювання і різання металу можуть проводитись у разі дотримання загальних вищевикладених заходів безпеки. При подальшому просуванні розкриваючої виробки та при розкритті пласта небезпечного за раптовими викидами вугілля і газу крім того необхідно дотримуватись додаткових заходів безпеки для шахт небезпечних за викидами вугілля і газу. 19. Вогневі роботи у вертикальних стволах з вихідним струменем повітря повинні проводитися за порядком викладеним в п.15 даної Інструкції. Керівництво проведенням вогневих робіт повинно здійснюватися головним інженером шахти. IV. Вимоги щодо проведення робіт в надшахтних будівлях 20. Під час проведення вогневих робіт у надшахтних будівлях необхідно дотримуватись вимог загальних для всіх шахт викладених у пунктах 1-8 12 13 даної Інструкції. При цьому дозволяється застосовувати електрозварювання керосинорізи й автогенне зварювання різання 3 використанням ацетилену в балонах. Застосування агрегатів для отримання ацетилену забороняється. Місце ведення вогневих робіт повинно бути відгороджене негорючим матеріалом і зволожене водою до і після виконання робіт. 21. Вогневі роботи на копрах підшківних майданчиках а також біля устя ствола в радіусі 10 м дозволяється проводити після виконання таких додаткових заходів: а перевірки справності споруджень для створення водяних завіс в усті ствола і системи пожежогасіння на копрі шляхом їх випробування; б закриття пожежних ляд ствола і покриття їх шаром піску або інертного пилу товщиною не меншою за 50 мм; в старанного очищення й видалення мастила із зварюваних вузлів і прилеглих до них конструкцій а також обгороджування їх негорючим матеріалом; г встановлення біля місця ведення робіт не менше ніж 4 вогнегасників 2 відер з піском пожежного рукава зі стволом підключеного до трубопроводу наповненого водою під тиском біля місця робіт не меншим за 0 4 МПа 4 кгс/см2 при витраті води через ствол не менше за ЗО м3/год. V. Вимоги до шахт що будуються та відокремлених об'єктів шахт що реконструюються 22. Вогневі роботи проводяться у відповідності із затвердженим місячним планом в якому повинні бути ааз- начені місця види й час ведення вогневих робіт. Вогневі роботи які виконуються субпідрядними монтажними організаціями повинні включатись у місячні плани шахтобуді-вельних управлінь. Ведення вогневих робіт не зазначених у планах забороняється. У випадку проведення аварійних робіт головним інженером шахти дається разовий дозвіл головному інженеру шахтобудівельного управління який сповіщає про це ДВГРС. При цьому повинні бути внесені необхідні корективи у проведення планових вогневих робіт. 23. Проведення вогневих робіт відповідно до плану здійснюється за спеціальними заходами додаток 1 що складаються для кожного об'єкта або окремої дільниці затвердженими головним інженером ШВУ та узгодженими з командиром взводу ШГС ДВГРС . На шахтах що реконструюються з єдиною системою провітрювання заходи із забезпечення безпечного ведення вогневих робіт шахтобудівельними управліннями або іншими підрядними організаціями подає головний інженер ШБУ й затверджує директор головний інженер шахти. Головний механік ШБУ головний інженер шахтобуді-вельномонтажного управління ШБМУ або їх заступники після затвердження заходів видають узгоджений з начальником дільниці ВТБ письмовий наряд на виконання робіт див. додаток 2 у якому повинні бути зазначені місце час характер і обсяг різання або зварювання металу прізвища і посади виконавців вогневих робіт. Наряд видається під копірку в книзі бланків нарядів що зберігається протягом року. Письмовий наряд видається щозміни і є основою для одержання апарату для проведення вогневих робіт або ключа від камери приміщення чи металевого ящика у якому зберігається апарат на місці роботи. Відповідальність за організацію збереження й видавання електрозварювальних апаратів і керосинорізів покладається на головного механіка шахтобудівельного управління. 24. Вогневі роботи проводяться під безпосереднім керівництвом головного механіка ШБУ ШБМУ ШПУ його заступників начальника або механіка дільниці змінного інженера яким спеціальним наказом дозволено керувати роботами в присутності членів ДГК представників ДВГРС і гірничого майстра дільниці ВТБ який має прилади для контролю вмісту в атмосфері СН4 і СО. Вказані особи повинні безпосередньо на місці перевірити виконання заходів із забезпечення безпеки ведення вогневих робіт зробити про це відмітки в наряді й тільки після цього дати дозвіл на ведення вогневих робіт. Під час проведення вогневих робіт у вертикальних стволах і шурфах безпосередньо на місці їх виконання присутній керівник робіт який після перевірки дотримання заходів безпеки дозволяє ведення робіт. Представник дільниці ВТБ повинен знаходитись у приствольному дворі найближчого горизонту за ходом вентиляційного струменя і вести спостереження за вмістом в атмосфері СН4 і СО. Члени ДГК представники ДВГРС повинні знаходитись біля місця робіт і місця куди можливе попадання падіння розплавленого або розжареного металу й електродів предметів . 25. Вогневі роботи проводяться при дотриманні пунктів 3-21 даної Інструкції. 26. Під час проведення вогневих робіт субпідрядною монтажною організацією дозвіл на ведення цих робіт видається головним інженером ШБУ на підставі заходів поданих головним інженером субпідрядної організації. Під час виконання вогневих робіт монтажною організацією допускається покласти безпосереднє керівництво роботою на прораба цієї організації якому спеціальним наказом дозволено ведення вогневих робіт. Загальне керівництво і контроль за безпечним веденням робіт у цьому випадку покладається на головного інженера ШБУ або на особу що його заміняє. 27. На шахтах що будуються і реконструюються до організації провітрювання за рахунок загально шахтної депресії та обладнання другого запасного виходу під час проведення вогневих робіт обов'язкове виведення людей за винятком осіб що забезпечують безпеку обслуговуючих ВМП водовідлив та ін. з виробок де ведуться ці роботи а також прилеглих до них виробок шляхи виведення людей з яких лежать на вихідному струмені від місця вогневих робіт. Додаток 1 Узгоджено                                                                               Затверджую Командир взводу ШГС Директор шахти « » 199 р. « » 199 р. ЗАХОДИ із забезпечення безпечного ведення електрозварювальних робіт в керосинорізних місце ведення робіт шахти Початок « » 199 р.  Закінчення « » 199 р. Цей документ зберігається протягом року після припинення робіт на даному об'єкті. 1. Вогневі роботи зварювання різання ремонт устаткування та ін. проводити за письмовим нарядом головного механіка заступника шахти від узгодженим з начальником дільниці ВТБ 2. Вид характер об'єм різання металу ремонт устаткування зварювання трубопроводу кількість тощо 3. Вогневі роботи здійснювати за допомогою   в кількості шт.  указати вид апаратів 4. Заходи безпеки                                   Перелік заходів Відповідальний посада прізвище ініціали підпис 4.1. До початку вогневих робіт: оглянути місце ведення вогневих робіт і прилеглі виробки куди можливе падіння попадання розжареного або розплавленого металу електродів     перелік виробок прибрати всі займисті матеріали масло деревину тощо не менше ніж на 20 м від місця робіт і місць куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; зволожити грунт боки покрівлю виробки водою на протязі не менше як 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місця куди можливе падіння розжареного й розплавленого металу й електродів; провести вимірювання концентрації горючих газів біля місця робіт. Ведення робіт дозволити в разі відсутності горючих газів або їх концентрацій що не перевищують допустимих; розмістити біля місця вогневих робіт вогнегасники - шт. ящики відра з піском або інертним пилом - шт. пожежні рукави зі стволами приєднаними до водоводу шт; вивести людей перерахувати виробки перевірити справність зварювального апарату або керосинорізу наявність запобіжних пристроїв тощо.   4.2 При проведенні вогневих робіт: ізолювати деталь що обробляється від горючих елементів сталевим листом шаром піску та ін. ; вжити заходів для запобігання падінню розжареного або розплавленого металу й електродів в нижчерозташовані виробки; складати залишки електродів у мета левий ящик; не наближати бачок з керосином до джерела вогню ближче ніж на 5 м; періодично не рідше ніж через ЗО хв проводити повторні виміри концентрації горючих і шкідливих газів у   рудниковій атмосфері біля місця ведення робіт. У випадку перевищення допустимих концентрацій роботи припинити людей з небезпечної зони вивести.   4.3 .Після вогневих робіт: зволожити грунт боки покрівлю виробки водою не менше ніж на 10 м в усі боки від місця ведення робіт і місць куди можливе падіння розжареного або розплавленого металу й електродів; члену ДГК представнику ДВГРС чергувати на місці вогневих робіт не менше як 2 год після чого оглянути виробки й доповісти гірничому диспетчеру; залишити місце ведення робіт можна тільки з дозволу гірничого диспетчера.   4.4 .Спеціальні заходи безпеки щодо виконання даних вогневих робіт*   5. Забороняється вносити до заходів доповнення зміни виправлення після їх узгодження і затвердження   Головний інженер шахти прізвище ініціали підпис Із заходами ознайомлені й прийняли до виконання Дата проведення вогне-вих робіт Відповідальний за ведення вогневих робіт посада прізвище підпис Представник дільниці ВТБ посада прізвище підпис Член ВГК представник ДВГРС посада прізвище підпис Електрозвар ник керосино різник поса да прізвище підпис Примітка. Ознайомлення із заходами і оформлення підписів осіб які перелічені в цій таблиці проводиться кожної зміни під час одержання наряду. * Розробляються і вносяться залежно від специфіки місця й характеру виконуваних робіт а також у випадку зміни обставин в процесі виконання робіт. Наприклад: промити ємкості що мають займисті речовини продути дегазаційний постав що демонтується та ін. Додаток 2 Шахта   Виробниче об'єднання                                                                         НАРЯД                                                         на виконання вогневих робіт посвідчення № прізвище ініціали виконавця на виконання вогневих робіт на в                                                               назва об'єкта  " " 199 р. з годин до годин. 1. Місце робіт 2. Зміст робіт 3. Відповідальний за безпеку посада прізвище ім'я по батькові 4. Зварювальний апарат керосиноріа одержав                                                                                 підпис  Заливання бачка керосином зроблено                                                            прізвище ініціали   в присутності прізвище відповідального за ведення робіт 5. Роботи проводити відповідно до заходів від « » 199 р. 6. Протягом всього часу ведення вогневих робіт на робочому місці знаходяться: 6.1. Відповідальний за ведення вогневих робіт                                                                                        посада прізвище ім'я по батькові 6.2. Представник дільниці ВТБ відповідальний за контроль вмісту СН4 СО і виконання заходів                                                                                                                                                                      посада прізвище ім'я по батькові 6.3. Член ДГК представник ДВГРС                                                                    посада прізвище ім'я по батькові НАРЯД ВИДАВ НАРЯД УЗГОДИВ Головний механік шахти підпис Начальник дільниці ВТБ   підпис Наряд одержав підпис виконавця Додаток З ТАЛОН на право ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях Прізвище   Ім'я По батькові   Професія Посвідчення № .видане                                                                 ким коли Талон дійсний протягом одного року з дня видачі Голова екзаменаційної комісії МП Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії МП Талон продовжений до Голова екзаменаційної комісії МП